Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2133(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0447/2008

Внесени текстове :

A6-0447/2008

Разисквания :

PV 17/12/2008 - 19
CRE 17/12/2008 - 19

Гласувания :

PV 18/12/2008 - 6.19
CRE 18/12/2008 - 6.19
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0634

Приети текстове
PDF 428kWORD 130k
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург
Въздействие на подправянето на продукти върху международната търговия
P6_TA(2008)0634A6-0447/2008

Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2008 г. относно въздействието на подправянето на продукти върху международната търговия (2008/2133(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) "Икономическото въздействие на подправянето и пиратството", публикуван през 2007 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 10 ноември 2005 г., озаглавено "Изпълнение на Лисабонската програма на Общността – модерна политика за растеж и заетост в МСП" (COM(2005)0551),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 4 октомври 2006 г., озаглавено "Глобална Европа: конкуренция на световно ниво – принос към стратегията за растеж и заетост на ЕС" (COM(2006)0567),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 18 април 2007 г., озаглавено "Глобална Европа: тясно сътрудничество за осигуряване на достъп до пазари за европейските износители" (COM(2007)0183),

–   като взе предвид своята резолюция от 19 февруари 2008 г. относно стратегията на ЕС за осигуряване на по-добър достъп до външните пазари за европейските предприятия(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 22 май 2007 г. относно глобална Европа – външни аспекти на конкурентоспособността(2),

–   като взе предвид своята резолюция от 5 юни 2008 г. относно ефикасни правила и процедури за внос и износ в служба на търговската политика(3),

–   като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2006 г. относно трансатлантическите икономически отношения ЕС–САЩ(4),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 октомври 2006 г. относно икономическите и търговски отношения между ЕС и Меркосур във връзка със сключването на междурегионално споразумение за асоцииране(5),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2007 г. относно търговските и икономически отношения с Корея(6),

–   като взе предвид своята резолюция от 8 май 2008 г. относно търговските и икономически отношения с Асоциацията на нациите от Югоизточна Азия (АСЕАН)(7),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 октомври 2005 г. относно перспективите за търговски отношения между ЕС и Китай(8),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 24 октомври 2006 г., озаглавено "ЕС – Китай: сближаване на партньори, увеличаване на отговорности" (COM(2006)0631) и работният документ, който го придружава, озаглавен "Сближаване на партньори, увеличаване на отговорности – стратегически документ за търговията и инвестициите ЕС–Китай: конкуренция и сътрудничество" (COM(2006)0632),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета от 22 декември 1994 г. за установяване на процедури на Общността в областта на общата търговска политика с оглед гарантиране упражняването от Общността на правата, които са ѝ предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на Световната търговска организация(9) (СТО) (Регламент относно пречките пред търговията),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 16 юли 2008 г., озаглавено "Европейска стратегия за правата върху индустриална собственост" (COM(2008)0465),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 21 февруари 2001 г., озаглавено "Програма за действие: засилване на борбата срещу ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза в рамките на намаляването на бедността" (COM(2001)0096),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 26 февруари 2003 г., озаглавено "Актуализация на програмата за действие на Общността – засилване на борбата срещу ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза в рамките на намаляването на бедността - оставащи проблеми на политиката и бъдещи предизвикателства" (COM(2003)0093),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 26 октомври 2004 г., озаглавено "Създаване на съгласувана европейска политическа рамка за външни действия за борба с ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза" (COM(2004)0726),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 816/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. за предоставяне на принудителни лицензи за патенти, свързани с производството на фармацевтични продукти за износ в държавите с проблеми в областта на общественото здраве(10),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. за прилагане на схема на общи тарифни преференции(11) (Регламент за ОТП),

–   като взе предвид доклада на Комисията на 19 май 2008 г относно митническите дейности в Общността във връзка с подправянето и пиратството − резултати на европейската граница 2007 г.,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 450/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс)(12),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 1 април 2008 г., озаглавено "Стратегия за развитието на митническия съюз" (COM(2008)0169),

–   като взе предвид измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета от 26 април 2006 г. относно наказателните мерки, предназначени да гарантират упражняването на права върху интелектуалната собственост (COM(2006)0168),

–   като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2008 г. относно четиридесетата годишнина от създаването на митническия съюз(13),

–   като взе предвид Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост(14),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост(15),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия и становищата на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на Комисията по правни въпроси (A6-0447/2008),

А.   като има предвид, че е необходима ефективна борба срещу явлението подправяне, за да бъдат постигнати целите от обновената Лисабонска програма, както по отношение на вътрешното измерение, така и за външните аспекти, посочени от Комисията в горепосоченото ѝ съобщение от 18 април 2007 г.;

Б.   като има предвид, че Европейският съюз е вторият най-голям вносител на стоки и услуги в света, а неговият единен пазар, който е широко отворен и прозрачен, предлага огромни възможности, но също така е изложен на сериозен риск от нахлуване на подправени стоки;

В.   като има предвид, че икономиката на ЕС е специализирана в продукти с високо качество и висока добавена стойност, често защитени от търговски марки, патенти или географски указания, които, поради самото им естество, е най-вероятно да бъдат обект на подправяне;

Г.   като има предвид, че тежките нарушения на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) представляват нетарифни пречки пред търговията, които затрудняват и оскъпяват достъпа до пазари на трети държави, по-специално за малките и средни предприятия (МСП), които разполагат с ограничени средства и ресурси;

Д.   като има предвид, че европейската конкурентоспособност традиционно се обуславя от качеството на работната ръка, а все по-често – особено за МСП – и от научноизследователската и развойна дейност, иновациите и релевантни ПИС;

Е.   като има предвид, че търговските партньори на Европейския съюз не винаги ефикасно защитават ПИС, включително географските указания и наименованията за произход;

Ж.   като има предвид големият и нарастващ брой на видовете подправени продукти, които вече не се ограничават до луксозни и висококачествени стоки, а включват също така продукти за обичайна употреба като играчки, лекарства, козметика и храни;

З.   като има предвид, че в свое неотдавнашно проучване ОИСР оцени международната търговия, свързана с нарушения на ПИС, на 150 милиарда евро за 2005 г., към които следва да се добави размерът на сделките на национално равнище, както и подправените и пиратски продукти, които се разпространяват чрез интернет;

И.   като има предвид, че през 2007 г. обемът на стоките, нарушаващи ПИС и конфискувани от митническите органи на Европейския съюз, е нараснал със 17 % спрямо предходната година, като за козметичните продукти и стоките за лична хигиена този процент е 264 %, за играчките – 98 %, а за лекарствата – 51 %;

Й.   като има предвид, че явленията подправяне и пиратство имат драматични последици за икономиката на Европейския съюз и за цялата социално-икономическа система на Общността, тъй като намаляват стимула за иновации, ограничават преките чуждестранни инвестиции, водят до закриването на квалифицирани работни места в промишлеността и полагат основите за развитие на скрита икономика, съществуваща успоредно с официалната и контролирана от организираната престъпност;

К.   като има предвид, че горепосоченият доклад на ОИСР от 2007 г., и предстоящият доклад на ОИСР за фаза ІІ относно "Пиратството на цифрово съдържание" подчертават глобалния мащаб, бързия растеж и вредното икономическо въздействие на цифровото пиратство върху носителите на права;

Л.   като има предвид, че подправянето води до тежки проблеми за околната среда както поради факта, че подправените продукти не съответстват на нормите за качество, така и поради високите разходи за тяхното премахване и унищожаване;

M.  М като има предвид, че достъпът до процедури за борба срещу подправените стоки е усложнен, скъп и изисква време, особено за МСП;

Н.   като има предвид, че единният пазар гарантира на европейските потребители възможността да избират по свободен, прозрачен и сигурен начин продуктите, които купуват, и че ако не се води правилна борба с подправянето, то не само може да навреди на принципа на доверие, на който се основава цялата система, но и да създаде сериозна заплаха за сигурността, здравето, а в някои крайни случаи дори и за живота на потребителите, а при това положение е необходимо да се гарантират по-добре правата на последните;

О.   като има предвид, че инициативите за повишаване на осведомеността сред потребителите за рисковете за тяхното здраве и безопасност и като цяло за последствията от купуване на подправени стоки са ефективен инструмент в борбата срещу подправените стоки;

П.   като има предвид, че трябва да бъдат предприемани по-строги действия срещу фалшификаторите на продукти, които имат пряко въздействие върху общественото здраве;

Р.   като има предвид, че съществуващите различия в законодателствата на държавите-членки в областта на ПИС, по-специално във връзка с наказателните мерки, предназначени да осигуряват зачитането на тези права, отслабват преговорната позиция на Европейския съюз и могат да застрашат положените досега усилия за по-ефективна борба с подправянето в международен план;

С.   като има предвид големия успех на опростената процедура, предвидена в член 11 от Регламент (ЕО) № 1383/2003 в държави-членки като Гърция, Литва, Нидерландия, Португалия и Унгария – процедура, която позволява да се унищожават големи количества подправени стоки в кратки срокове и при сравнително ниски разходи;

Т.   като има предвид, че срещата на върха на Г–8 в Санкт Петербург през 2006 г. призна глобалния характер на проблема подправяне и пиратство и подчерта необходимостта от подобряване на сътрудничеството между държавите от Г–8, трети държави и компетентните международни институции;

У.   като има предвид, че на следващата среща на върха на Г–8 в Хайлигендам беше създадена оперативна група по ПИС, ангажирана в борбата срещу подправянето и пиратството, като част от "процеса от Хайлигендам"(16);

Ф.   като има предвид, че през 2007 г. Европейският съюз, Япония и САЩ обявиха началото на преговори за ново многостранно споразумение, предназначено да подобри упражняването на ПИС и борбата с подправените и пиратски стоки (Търговско споразумение за борба с подправянето – ACTA);

Х.   като има предвид, че успешното сключване на споразумението АСТА би направило възможно установяването на общи стандарти за гражданска и административна защита, би подобрило сътрудничеството между институциите и с частния сектор, както и включването на техническа помощ, с цел спазването на ПИС да бъде по-просто, по-безопасно и по-евтино;

Ц.   като има предвид, че е необходимо да се направи ясно разграничение между генеричните лекарства, чието разпространение и продажба следва да се насърчават както в рамките на Европейския съюз, така и в развиващите се страни, и подправените лекарства, които, от една страна, представляват опасност за общественото здраве, а от друга, водят до съществени икономически загуби за предприятията от засегнатия сектор, като същевременно може да забавят създаването на нови продукти, без при това да са от някаква полза за населението на най-слабо развитите страни; като има предвид освен това, че подправените лекарства представляват само част от незаконните лекарства;

Ч.   като има предвид, че що се отнася до продуктите с пряко въздействие върху общественото здраве, интернет и дистрибуторските мрежи за паралелната търговия, допринасят значително за разпространението на опасни за общественото здраве продукти;

Ш.   като има предвид, че Европейският съюз полага и в момента усилия за хармонизиране на мерките за прилагане на ПИС, по-специално чрез предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гарантират зачитането на правата върху интелектуалната собственост от 12 юли 2005 г. (COM(2005)0276), и този процес не следва да бъде заобикалян от търговски преговори, които са извън обхвата на нормалните процеси на вземане на решения в ЕС;

Z.  Щ. като има предвид, че е също така от ключово значение да се гарантира, че разработването на мерки за прилагане на ПИС се извършва по начин, който не препятства иновациите или конкуренцията, не накърнява ограниченията или изключенията от ПИС или личните данни, не ограничава свободния поток на информация и не създава ненужно бреме за законната търговия;

АА.   като има предвид, че Европейският съюз е доказал своя ангажимент за ефективно и балансирано упражняване на ПИС, като е приел набор от директиви в тази област след подробно проучване от страна на Европейския парламент и на Съвета в продължение на много години;

АБ.   като има предвид, че при обмислянето на правни мерки от основополагащо значение е да се признае съществената разлика между правата върху интелектуалната и правата върху материалната собственост, и съответно между нарушаване на права и кражба;

АВ.   като има предвид, че всички нарушения на интелектуалната собственост нанасят щети на търговията и бизнеса, но нарушенията в търговски мащаб имат допълнително и широко разпространено въздействие;

АГ.   като има предвид, че по отношение на патентите за фармацевтични продукти, докато нарушенията на патентни права се разрешават конкретно за всеки отделен случай въз основа на аргументи по същество в рамките на граждански производства, образувани поради нарушение на патентните права, нарушенията на авторско право и на правата на търговските марки представляват умишлени правонарушения;

Многостранна рамка

1.  Счита, че режимът на Световната търговска организация (СТО) цели да осигури по-широкото признаване на ПИС на международно равнище, предвиждайки съгласувано равнище на защитни стандарти посредством споразумението относно свързаните с търговията аспекти на интелектуалната собственост (Споразумение ТРИПС), диалог между държавите-членки и различни организации като Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Световната митническа организация (СМО), както и механизъм за предотвратяване и разрешаване на спорове;

2.  Приканва Комисията да следи в рамките на Съвета на ТРИПС за това минималните мерки, транспонирани в националното право, да се придружават от ефективни мерки за прилагане и мерки за предотвратяване на нарушения; счита, че разпоредбите за гъвкавост, предвидени от споразумението ТРИПС и потвърдени в декларацията от Доха относно споразумението ТРИПС и общественото здраве, следва да бъдат запазени, доколкото те са насочени към гарантиране на справедлив баланс между интересите на носителите на права и тези на крайните ползватели;

3.  Призовава Комисията да представи на Парламента предложения, които гарантират, че операциите по износ, транзит и претоварване са разгледани по подходящ начин в споразумението ТРИПС и да прецени аргументите в полза на по-нататъшни промени в това споразумение, за да се създаде справедлив баланс между интересите на носителите и тези на потенциалните ползватели на ПИС, като по-специално се държи сметка за равнището на развитие на участниците и се прави разграничение между страни на производство, страни на транзит и страни на употреба на подправените или пиратски стоки;

4.  Приветства напредъка, постигнат от Европейския съюз в програмите за техническа помощ, които спомогнаха за укрепване на ПИС в нововъзникващите икономики и в развиващите се страни, и подчертава, че е от значение тези програми да продължат с оглед на полезната цел, която те могат да постигнат по отношение на устойчивото икономическо развитие и тяхната важна роля в борбата с подправянето;

5.  Призовава Комисията и държавите-членки да разработват конкретни действия с подходящо финансиране в полза на по-широко застъпеното образоване на потребителите в Европа, както и в развиващите се страни, за да се избегнат рисковете, свързани с потенциално опасните подправени стоки;

6.  Подкрепя решенията, предложени на дванадесетата сесия на ООН за търговия и развитие в рамките на инициативата "Творческа Африка", които разглеждат творческите производства като съществен фактор за растежа на слабо развитите страни и потвърждават жизненоважната роля на интелектуалната собственост за устойчивото развитие на подобни региони;

7.  Призовава Комисията и държавите-членки да предложат и подкрепят изготвянето на протокол относно подправянето, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност (Конвенция от Палермо);

8.  Изтъква, че в някои нововъзникващи икономики производството на подправени или пиратски стоки е достигнало обезпокоителни размери и отбелязва, че независимо от задоволството си от мерките за сътрудничество, прилагани до днес, е наложително да се предприемат конкретни действия за засилване на координацията между митническите служби, съдебните органи и службите на полицията с въпросните държави, както и за насърчаване на хармонизирането на националните законодателства на тези държави с правото на Европейския съюз;

9.  Призовава Комисията да въведе, по подобие на член 3, параграф 2(17) от Директива 2004/48/ЕО, предпазни мерки на международно равнище, за да гарантира, че допълнителни мерки за прилагане на патенти не се използват в ущърб на законната търговия;

10.  Насърчава Комисията и държавите-членки да укрепват сътрудничеството си с държавите партньори от Евро-средиземноморския регион в рамките на програмата "Евромед пазар" и да насърчават в Евро-средиземноморския регион общ подход в законодателството, процедурите и изпълнението във връзка с митническото сътрудничество и борбата срещу подправянето и пиратството с цел да се улесни търговията между държавите партньори от Евро-средиземноморския регион;

11.  Изразява убеденост, че за засилването на борбата срещу подправянето се предполага и по-честото и целенасочено сезиране на органа за уреждане на спорове към СТО, който съвместно с националните и общностните юрисдикции може да осигури по-добра защита на европейската промишленост и потребителите чрез укрепване на съдебната практика, засилваща съдържанието и обхвата на споразумението ТРИПС;

12.  Потвърждава, че евентуална хармонизация на материалното право трябва да зачита националния суверенитет и международните договори в тази област;

ACTA и други двустранни и регионални инициативи на ЕС

13.  Призовава Комисията успоредно с многостранните преговори да продължи борбата срещу подправянето и пиратството, в това число чрез двустранни, регионални и многостранни споразумения, насочени към сближаване на законодателствата и тяхното прилагане, и които освен това предвиждат установяването на резултатни механизми за уреждане на спорове, както и режим за санкции в случай на неизпълнение на поетите задължения;

14.  Призовава Комисията и държавите-членки да преговарят за АСТА при условия на максимална прозрачност спрямо гражданите на ЕС, особено що се отнася до определенията на понятията "подправяне" и "пиратство" и до предвидените мерки за наказателни санкции; счита, че трябва да бъде оценено социалното въздействие на споразумението, както и въздействието му върху гражданските свободи, подкрепя създаването на оперативна група, която да проучи прилагането на споразумението, като повдига тази тема в диалога между Европейския съюз и трети държави и в рамките на сътрудничеството с тези държави;

15.  Счита, че все още не е сигурно дали Договорът за ЕО осигурява правно основание за мерки на Общността за установяване на вида и размера на наказателните санкции и че, следователно, Комисията може да не разполага с компетенция да преговаря от името на Общността по международно споразумение, което определя естеството и размера на наказателните мерки срещу нарушители на търговските марки и авторското право;

16.  Подчертава, че във всички предвиждани споразумения за упражняване на ПИС, несвързаната с печалба употреба за лични цели трябва да се разграничава от измамното и съзнателно търгуване с подправени или пиратски стоки;

17.  Призовава Комисията да преговаря с трети държави за създаването на оперативни групи за борба с подправянето;

18.  Призовава Комисията да гарантира, че ACTA няма да предоставя на публичните органи достъп до частни компютри и други електронни устройства;

19.  Приветства нарастващия интерес, проявяван от многобройни държави-членки на СТО към ACTA и счита, че следва да се положат усилия за включването на нововъзникващите икономики като Китай, Индия и Бразилия, както и на регионални търговски блокове, като Меркосур, КАРИКОМ и АСЕАН, за да участват при договарянето на споразумението, като бъдат приканени отсега да се ангажират с гарантиране на зачитането на ПИС на тяхна територия;

20.  Призовава Комисията да избегне опасността от противоречия и припокриване между АСТА, споразумението ТРИПС и други международни договори в областта на ПИС;

21.  Призовава Комисията да гарантира, че АСТА е съсредоточено върху мерките за упражняване на ПИС, а не върху свързани с ПИС материалноправни въпроси като обхват на защитата, ограничения и изключения, вторична отговорност или отговорност на посредници;

22.  Призовава Комисията да гарантира, че АСТА не се използва като средство за промяна на съществуващата европейска рамка за прилагане на ПИС, а отразява изцяло равновесието, установено от различните директиви, приети от Европейския парламент и от Съвета в тази област, и по-специално разпоредбата на съображение 2 от директива 2004/48/ЕО;

23.  Призовава Комисията и Съвета да уточнят ролята и компетенциите на комитета по член 133, както и на останалите комитети, които участват в преговорите за ACTA;

24.  Смята, че Комисията следва да взема предвид определени сериозни критики по отношение на АСТА в хода на преговорите по споразумението, а именно, че то би могло да позволи на притежателите на търговски марки и авторско право да нарушават личната сфера на предполагаемите нарушители без надлежно съдебно производство, както и че би могло освен това да криминализира нетърговските нарушения на авторското право и търговските марки, да затвърди технологиите за управление на цифрови права за сметка на правата за "честно използване", да установи процедура за уреждане на спорове извън съществуващите структури на СТО, и най-накрая, да задължи всички подписали го страни да поемат разноските по действията срещу нарушенията на авторското право и търговските марки;

25.  В този контекст призовава Комисията да осигурява непрекъснат и прозрачен процес на обществено допитване и да подкрепя приноса на този процес във всички преговарящи страни, както и да гарантира, че Парламентът е редовно и изчерпателно информиран относно състоянието на преговорите;

26.  Припомня, че Договорът за ЕО включва дерогации в случаите, когато договарянето и сключването на споразумения в областта на търговските аспекти на интелектуалната собственост се отнасят до търговия в областта на културните и аудиовизуалните услуги; изтъква, че в тези случаи договарянето и сключването на споразумения е в обхвата на споделената компетентност на Общността и нейните държави-членки; изтъква освен това, че в допълнение към решение на Общността, взето съгласно съответните разпоредби на Договора за ЕО, договарянето на такива споразумения се нуждае от общото съгласие на държавите-членки и споразуменията, договорени по този начин, трябва да бъдат сключвани съвместно от Общността и държавите-членки;

27.  Припомня на Комисията, в рамките на преговорите за ACTA, член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз относно защитата на личните данни и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(18);

28.  Изразява становище, че общественият интерес от разкриване на подготвящите АСТА проектодокументи, включително докладите за напредъка и мандата за преговори на Комисията, не следва да бъде пренебрегван въз основа на член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламенти и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията(19) и настоятелно приканва Съвета да прилага член 255 от Договора за ЕО така, че да се осигури възможно най-широк достъп до документацията, при условие че бъдат взети съответните предпазни мерки в съответствие със законовите разпоредби за защита на личните данни;

29.  Отбелязва със съжаление, че защитата на ПИС в Турция все още не отговаря на стандартите на ЕС и следователно трябва да бъде преразгледана; подчертава, че Турция може да бъде заслужаващ доверие кандидат за присъединяване, само ако е в състояние да възприеме достиженията на правото на ЕС и да гарантира пълното зачитане на ПИС в своите граници;

Отношения между ЕС и Китай

30.  Призовава китайските органи да засилят своите усилия и да предприемат с подновена енергия правни действия срещу онези, които нарушават ПИС, и в тази връзка приветства промяната в отношението на съдебните органи, които наскоро признаха ПИС на европейски граждани в Китай и заклеймиха местни предприятия, нарушили тези права;

31.  Потвърждава необходимостта да се засили сътрудничеството с китайските митнически власти, както и да се гарантира помощ и подкрепа от съответните европейски административни служби;

32.  Подчертава факта, че 60 % от подправените стоки, конфискувани от митническите органи на ЕС, са произведени в Китай; отправя искане до Комисията да представи съвместно с китайските органи план за действие за борба с подправянето в най-кратки срокове;

Мерки за външна подкрепа в борбата срещу подправянето

33.  Препоръчва въвеждането на ефективен механизъм за проследяване на евентуалните нарушения на ПИС, защитени от различните споразумения, който да бъде съчетан с насърчителни търговски инструменти за случаите на конкретен ангажимент за борба с подправянето и пиратството;

34.  Припомня, че Регламентът за ОТП предвижда, освен други, възможност за временно спиране на преференциите за търговски партньори, които прибягват до нелоялни практики; счита, че в особено тежките случаи на нарушения на интелектуалната собственост като например случаи, представляващи сериозна заплаха за безопасността и общественото здраве, Комисията би трябвало сериозно да обмисли използването на този инструмент за разубеждаване;

35.  Смята, че Регламентът относно пречките пред търговията може да бъде от голяма полза за европейските предприятия, които срещат проблеми с достъпа до външните пазари, дължащи се на нарушения на интелектуалната собственост, и призовава Комисията да насърчава и улеснява неговото използване, по-специално от МСП;

36.  Счита, че подобреното сътрудничество между Европейския съюз и държавите-членки в трети страни може да гарантира по-ефективен обмен на информация, по-добро използване на наличните ресурси и по-голямо въздействие на мерките за борба с подправянето по отношение както на политическата и дипломатическа дейност, така и в по-тясно технически аспекти;

37.  Приканва Комисията да превърне "групите за достъп до пазара" към делегациите на ЕС в ясен ориентир за европейските предприятия (най-вече на МСП), които се оплакват от нарушения на интелектуалната собственост;

Законодателни и организационни аспекти

38.  Отбелязва множеството усилия на Комисията за укрепване на ПИС в Европейския съюз, и приканва за повече ангажираност в борбата срещу подправянето и за хармонизиране на действащите законодателства в държавите-членки;

39.  Отбелязва, че в рамките на Европейския съюз липсва хармонизирано определение на "подправяне" и "пиратство" и че определенията на държавите-членки се различават;

40.  Отбелязва обезпокоителното разпространение на подправянето и пиратството, по-специално в условията на глобализирана икономика, както и сериозните последици от това за конкурентоспособността на Европейския съюз и на неговите предприятия, творци и потребители; в тази връзка призовава държавите-членки да предоставят на потребителите достатъчно информация за опасностите от подправянето и пиратството, по-специално сериозните рискове за здравето и безопасността на потребителите, които крият подправените продукти, в това число лекарствата;

41.  Призовава Комисията да проучи по-специално рисковете за здравето и безопасността, свързани с подправянето, с цел да прецени дали са необходими допълнителни мерки;

42.  Призовава Комисията да положи всички усилия за постигане на съгласие относно общи минимални санкции при сериозни нарушения на ПИС;

43.  Счита, че хармонизацията на съществуващото национално законодателство за борба с подправянето е необходима с цел да се гарантира ефективното и последователно прилагане на бъдещото споразумение АСТА;

44.  Подчертава необходимостта от по-добра координация в рамките на Комисията на службите, отговарящи за борбата с подправянето, и от по-широко разпространение на действията на Общността в тази област, като се има предвид, че разпокъсването на системите на санкции пречи на вътрешния пазар и отслабва Европейския съюз при водените от него търговски преговори; подчертава също така необходимостта частният и публичният сектор да развият сътрудничеството си, за да стане борбата срещу подправянето по-активна, по-динамична и по-ефективна;

45.  Подчертава необходимостта да се разработят подходящи и непрекъснати курсове на обучение за митнически служители, магистрати и други съответни професионалисти и да се насърчават държавите-членки да създават специализирани групи за борба с подправянето;

46.  Отбелязва, че в своята Бяла книга за спорта от юли 2007 г., Комисията призна, че икономическата жизнеспособност на експлоатацията на спортни права зависи от наличието на ефективни средства на защита срещу дейността на нарушителите на ПИС на национално и международно равнище и призовава носителите на спортни права да бъдат вземани под внимание във всички действия за борба с подправянето и цифровото пиратство;

47.  Препоръчва по-нататъшно усъвършенстване и по-добро координиране на митническите процедури в рамките на Европейския съюз за съществено ограничаване на навлизането на подправени или пиратски стоки на единния пазар; също така призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета предложение, целящо да предостави на Европейския съюз и на неговите държави-членки статистически данни на равнище ЕС, отнасящи се до подправянето;

48.  Призовава Комисията да отчита специфичните аспекти на използването на Интернет за разпространение на подправени продукти и да измери въздействието му върху икономиката на държавите-членки, като разработи статистически инструменти, способни да улесняват една координирана ответна реакция;

49.  Призовава Комисията да създаде или да подпомогне създаването на информационно бюро в помощ на МСП, за предпочитане свързано с други подобни структури, което да предоставя техническа помощ на МСП относно процедурите за справяне с подправени стоки;

50.  Счита за особено важно европейската промишленост без колебание самостоятелно да подкрепя и подпомага действията на европейските институции; смята по-специално, че е от основно значение МСП да разполагат с необходимите им условия, за да защитават резултатно своите права, по-специално в случай на нарушение на ПИС в трети страни;

51.  Призовава Комисията и държавите-членки да насърчават инициативи за повишаване на осведомеността на потребителите относно последствията от купуването на подправени продукти; подчертава важната роля, която стопанският сектор следва да играе в подобни инициативи;

52.  Счита, че е необходимо, с оглед на възможността за проследяване, да бъдат насърчавани мерките на промишлеността за използване на модерни технологии за по-ефективно разграничаване между оригинални и подправени продукти и призовава Комисията да предприема необходимите стъпки, за да насърчава и да направи постоянни всички подобни конструктивни мерки;

53.  Настоятелно призовава държавите-членки, които все още не са приложили Директива 2004/48/ЕО, да го направят незабавно;

54.  Привлича вниманието върху необходимостта от зачитане на четирите основни свободи на вътрешния пазар и от подобряване на неговото функциониране;

55.  Приканва Комисията да събере от държавите-членки данни за вреда за здравето на потребителите, която е причинена от подправени продукти, както и жалби на потребителите относно подправени продукти; приканва Комисията да гарантира достъп до тези данни на органите на всички държави-членки;

56.  В тази връзка набляга върху необходимостта от мобилизиране на всички заинтересовани субекти, за да се повиши ефективността на инструментите за борба с подправянето и пиратството на вътрешния пазар;

57.  Приканва държавите-членки да увеличат броя на митническите служители на тяхна територия и да създадат служба, която да може да бъде идентифицирана от трети страни (включително държави-членки, трети държави, институции на Общността, предприятия и физически лица) и която да отговаря за борбата срещу подправянето и за предоставянето на информация по този въпрос;

58.  Припомня на държавите-членки колко е важно да има патент на Общността и съдебна система по патентните спорове като средство за гарантиране спазването на ПИС на ползвателите по цялата територия на Европейския съюз; по този начин иновативните предприятия ще могат да защитават своите изобретения, доколкото това е възможно, и да извличат по-голяма полза от тях;

59.  Приканва държавите-членки да повишават чувствителността и осведомеността на обществеността относно борбата срещу подправянето и пиратството в туристическите райони, както и в рамките на търговски изложения и панаири;

60.  Привлича вниманието върху значението на хармонизацията на ПИС и съществуващите национални и общностни патенти в борбата срещу подправянето и призовава държавите-членки да насърчават дружествата да защитават своите услуги и продукти, като регистрират търговски марки, дизайн, патенти и др., за да могат по-добре да упражняват своите ПИС;

61.  Призовава Комисията да разработи индекс за оценка на работата на митническите служби на държавите-членки за подпомагане на борбата срещу подправянето и да създаде мрежа за бърз обмен на информация за подправени продукти, като се опира на националните центрове за контакт и съвременните средства за обмен на информация;

62.  Призовава държавите-членки да засилят координацията между техните митнически служби и да прилагат общностните митнически правила по еднакъв начин в рамките на Европейския съюз;

63.  Призовава държавите-членки, съвместно с Комисията, да разработят общ подход за унищожаване на подправените стоки;

64.  Призовава Комисията да насърчава прилагането във всички държави-членки на опростената процедура, предвидена в член 11 от Регламент (ЕО) № 1383/2003;

65.  Освен това подсказва, че съществени особености на подправянето (имитация на стоки/нарушаване на търговската марка в търговски мащаб) се различават от особеностите на пиратството (нарушаване на авторското право в търговски мащаб) и че би следвало да се разгледа възможността за тяхното независимо и отделно уреждане, особено като се има предвид спешната необходимост от решаване на въпросите за общественото здраве и безопасност, често срещани при подправянето;

66.  По отношение на въпросите от областта на общественото здраве подкрепя определението на Световната здравна организация за подправени лекарства: "лекарство, на което целенасочено и незаконно е поставен етикет с невярна информация относно неговото естество и/или произход. Подправянето може да касае маркови или генерични продукти, като подправените продукти може да включват продукти, които съдържат утвърдените вещества или съдържат неутвърдени вещества, които не съдържат активни вещества, съдържат недостатъчно активни вещества или са представени във фалшива опаковка";

67.  Подчертава значението на зачитането на основните права като например неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни при вземането на мерки за борба с подправянето и пиратството;

Заключителни съображения

68.  Призовава Комисията да определи съвместно със Съвета и с държавите-членки ясна, правилно изградена и амбициозна политическа линия, която успоредно с вътрешните действия в митническата област да координира и насочва "външните" действия на Европейския съюз и на държавите-членки в борбата срещу подправянето и пиратството;

69.  Призовава Комисията да насърчава мерки, които допълват законодателните норми, и по-специално да насърчава повишена осведоменост на европейско равнище за опасностите от подправянето, целяща промяна в общественото поведение спрямо явлението подправяне и пиратство;

70.  Счита, че Комисията следва да обмисли създаването на международен индекс за борба с подправянето, който би могъл да следва модела на индекса на вътрешния пазар и който би откроил държавите, чиито показатели в борбата с подправянето са под средните;

71.  Настоятелно призовава Съвета и Комисията да създадат възможност Парламентът да играе по-съществена роля в борбата срещу подправянето; по-специално намира за уместно Европейският съюз да засили политическото си присъствие както на международни специализирани срещи като Световния конгрес за борба срещу подправянето и пиратството, така и в рамките на международни организации, работещи за защита на интелектуалната собственост;

72.  Призовава Комисията и Съвета да го държат изцяло в течение на различните действия в тази област и да го приобщават към тях; счита, че в духа на Договора от Лисабон, ACTA следва да бъде ратифицирано от Европейския парламент съгласно процедурата на одобрение;

o
o   o

73.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и страните кандидати.

(1) Приети текстове, P6_TA(2008)0053.
(2) ОВ C 102 E, 24.4.2008 г., стр. 128.
(3) Приети текстове, P6_TA(2008)0247.
(4) ОВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 235.
(5) ОВ C 308 E, 16.12.2006 г., стр. 182.
(6) Приети текстове, P6_TA(2007)0629.
(7) Приети текстове, P6_TA(2008)0195.
(8) ОВ C 233 E, 28.9.2006 г., стр. 103.
(9) OВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 71.
(10) OВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 1.
(11) ОВ L 169, 30.6.2005 г., стр 1.
(12) ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 1.
(13) Приети текстове, P6_TA(2008)0305.
(14) ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45.
(15) ОВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 7.
(16) Декларация на срещата на върха на Г–8 в Хайлигендам "Растеж и отговорност в световната икономика", 7 юни 2007 г.
(17) Член 3, параграф 2 гласи: "Също така тези мерки, процедури и средства за защита са ефективни, пропорционални и разубеждаващи и се прилагат по начин, чрез който се избягва създаването на препятствия пред законната търговия и се предвиждат предпазни механизми срещу злоупотреба с тях."
(18) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
(19) ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

Правна информация - Политика за поверителност