Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2133(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0447/2008

Předložené texty :

A6-0447/2008

Rozpravy :

PV 17/12/2008 - 19
CRE 17/12/2008 - 19

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 6.19
CRE 18/12/2008 - 6.19
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0634

Přijaté texty
PDF 351kWORD 150k
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - Štrasburk
Dopad padělatelství na mezinárodní obchod
P6_TA(2008)0634A6-0447/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o dopadu padělatelství na mezinárodní obchod (2008/2133(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na zprávu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z roku 2007 nazvanou "Ekonomický dopad padělání a pirátství",

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. listopadu 2005 nazvané "Plnění lisabonského programu Společenství – moderní politika malých a středních podniků pro růst a zaměstnanost" (KOM(2005)0551),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 4. října 2006 nazvané "Globální Evropa: Konkurenceschopnost na světovém trhu – Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost (KOM(2006)0567),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. dubna 2007 nazvané "Evropa ve světě: posílené partnerství v zájmu lepšího přístupu na trh pro evropské vývozce" (KOM(2007)0183),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 19. února 2008 o strategii EU pro zajištění lepšího přístupu evropských společností na trh(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2007 o globální Evropě v souvislosti s vnějšími aspekty konkurenceschopnosti(2),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 5. června 2008 o provádění obchodní politiky pomocí účinných pravidel a postupů pro dovoz a vývoz(3),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o transatlantických hospodářských vztazích mezi EU a USA(4),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 12. října 2006 o hospodářských a obchodních vztazích mezi EU a unií Mercosur za účelem uzavření meziregionální dohody o partnerství(5),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2007 o obchodních a hospodářských vztazích s Koreou(6),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 8. května 2008 o obchodních a hospodářských vztazích se Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)(7),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 13. října 2005 o perspektivách obchodních vztahů mezi EU a Čínou(8),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. října 2006 nazvané "EU–Čína: užší partnerství, rostoucí odpovědnost (KOM(2006)0631) a na doprovodný pracovní dokument nazvaný Bližší partneři, větší odpovědnost – Politika pro obchod a investice mezi EU a Čínou: Hospodářská soutěž a partnerství" (KOM(2006)0632),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3286/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace(9) (nařízení o obchodních překážkách),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. července 2008 nazvané "Strategie práv k průmyslovému vlastnictví pro Evropu" (KOM(2008)0465),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 21. února 2001 nazvané "Akční program: urychlená opatření proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze v rámci snižování chudoby (KOM(2001)0096),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. února 2003 nazvané "Aktualizace akčního programu Společenství – Zesílení boje proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze v rámci snižování chudoby - Otevřené politické otázky a výzvy do budoucna" (KOM(2003)0093),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. října 2004 nazvané "Jednotný evropský politický rámec pro vnější akce v boji proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze" (KOM(2004)0726),

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 ze dne 17. května 2006 o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví(10),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí(11),

-   s ohledem na zprávu Komise ze dne 19. května 2008 o celní činnosti Společenství v souvislosti s padělky a pirátstvím - Výsledky na evropské hranici za rok 2007,

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex)(12),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 1. dubna 2008 nazvané "Strategie dalšího vývoje celní unie" (KOM(2008)0169),

-   s ohledem na pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví ze dne 26. dubna 2006 (KOM(2006)0168),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2008 o čtyřicátém výročí celní unie(13),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví(14),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo(15),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a na stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro právní záležitosti (A6-0447/2008),

A.   vzhledem k tomu, že by se mělo účinně bojovat proti jevu padělání, aby se splnily cíle obnovené Lisabonské agendy, ať už se týkají vnitřního rozměru či vnějších aspektů, které Komise popsala ve svém výše uvedeném sdělení ze dne 18. dubna 2007,

B.   vzhledem k tomu, že Evropská unie je druhým největším světovým dovozcem zboží a služeb a že její jednotný trh, který je široce otevřený a transparentní, nabízí velké možnosti, ale je také vystaven skutečnému riziku invaze padělaných výrobků,

C.   vzhledem k tomu, že hospodářství EU se specializuje na vysoce kvalitní produkty s velkou přidanou hodnotou, často chráněné ochrannými známkami, patenty nebo zeměpisnými označeními, které už ze své podstaty patří mezi nejčastěji padělané,

D.   vzhledem k tomu, že případy závažného porušování práv k duševnímu vlastnictví vytváří necelní obchodní překážky, které znesnadňují a zdražují přístup na trhy třetích zemí především pro malé a střední podniky s omezenými prostředky a zdroji,

E.   vzhledem k tomu, že evropská konkurenceschopnost závisí tradičně na kvalitě pracovní síly a stále častěji, především u malých a středních podniků, na výzkumu, vývoji, inovacích a souvisejících právech k duševnímu vlastnictví,

F.   vzhledem k tomu, že obchodní partneři Evropské unie vždy řádně nerespektují práva k duševnímu vlastnictví, včetně zeměpisných označení a označení původu,

G.   vzhledem k tomu, že existuje velké a stále rostoucí množství druhů padělaných výrobků, přičemž se neomezují pouze na luxusní či vysoce kvalitní zboží, ale zasahují i mezi běžné zboží, jako jsou hračky, léčiva, kosmetika a potraviny,

H.   vzhledem k tomu, že v nedávné studii OECD se odhaduje, že mezinárodní obchod spojený s porušováním práv duševního vlastnictví dosahoval v roce 2005 hodnoty 150 miliard eur, k níž se připojuje hodnota domácích transakcí a padělaných a pirátských výrobků šířených po internetu,

I.   vzhledem k tomu, že objem zboží porušujícího práva k duševnímu vlastnictví, které zabavily celní orgány Evropské unie, zaznamenal nárůst o 17 % za rok, přičemž u kosmetiky a výrobků osobní hygieny byl tento nárůst 264 %, u hraček 98 % a u léčiv 51 %,

J.   vzhledem k tomu, že jev padělání a pirátství má dramatické dopady na hospodářství Evropské unie a celý sociálně-hospodářský systém Společenství, neboť ničí pobídky pro inovace, brzdí přímé zahraniční investice, likviduje kvalifikovaná pracovní místa v průmyslu a vytváří základy šedé ekonomiky kontrolované organizovaným zločinem, která existuje paralelně s oficiálním systémem,

K.   vzhledem k tomu, že výše uvedená zpráva OECD z roku 2007 nazvaná "Ekonomický dopad padělání a pirátství" a nadcházející zpráva druhé fáze projektu OECD o "pirátství digitálního obsahu" zdůrazňují globální dosah, rychlý nárůst a škodlivé hospodářské důsledky digitálního pirátství pro držitele autorských práv,

L.   vzhledem k tomu, že padělání způsobuje závažné ekologické problémy, jak kvůli nedostatečným kvalitativním normám padělaných výrobků, tak kvůli vysokým nákladům na jejich vyřazení a zničení,

M.  M vzhledem k tomu, že přístup k postupům umožňujícím boj proti padělaným výrobkům je složitý, nákladný a časově náročný, zejména pro MSP,

N.   vzhledem k tomu, že jednotný trh zaručuje evropskému spotřebiteli možnost si svobodně, transparentně a bezpečně vybrat výrobky, které si kupuje, a že padělání, pokud se mu řádně nezamezí, může poškodit nejen princip legitimního očekávání, o který se opírá celý systém, ale může také představovat závažnou hrozbu pro bezpečnost, zdraví a v extrémních případech i život spotřebitelů a že za takových podmínek je nutné lépe zajistit spotřebitelům jejich práva,

O.   vzhledem k tomu, že iniciativy za zvýšení povědomí spotřebitelů o rizicích pro zdraví a bezpečnost a obecně o důsledcích nákupu padělaných výrobků jsou úspěšným nástrojem v boji proti padělaným výrobkům,

P.   vzhledem k tomu, že postup vůči padělatelům výrobků, jež mají přímý dopad na veřejné zdraví, musí být přísnější,

Q.   vzhledem k tomu, že rozdíly, které existují v právních předpisech členských států v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, zejména pokud jde o trestní opatření k prosazování těchto práv, oslabují vyjednávací pozici Evropské unie a mohou podkopávat úsilí, které bylo dosud vyvinuto k účinnějšímu potlačení tohoto jevu v mezinárodním měřítku,

R.   vzhledem k tomu, že zjednodušený postup – uvedený v článku 11 nařízení (ES) č. 1383/2003, jenž umožňuje zničení velkého množství padělaného zboží ve velmi krátké lhůtě a za poměrně nízkých nákladů, je v členských státech jako Portugalsko, Řecko, Maďarsko, Nizozemsko a Litva velmi úspěšný,

S.   vzhledem k tomu, že summit skupiny G8 v Petrohradě v roce 2006 uznal, že padělání a pirátství jsou světovým problémem, a trval na potřebě zvýšit spolupráci mezi zeměmi G8, třetími státy a příslušnými mezinárodními orgány,

T.   vzhledem k tomu, že pozdější summit skupiny G8 v Heiligendammu ustanovil operační skupinu pro práva duševního vlastnictví, jejímž úkolem je bojovat proti padělání a pirátství v rámci tzv. heiligendammského procesu(16),

U.   vzhledem k tomu, že Evropská unie, Japonsko a Spojené státy oznámily v roce 2007 zahájení jednání k dokončení nové mnohostranné dohody, jejímž cílem bude zlepšení vymáhání práv duševního vlastnictví a boj proti padělání a pirátství (obchodní dohoda proti padělání),

V.   vzhledem k tomu, že úspěšné uzavření obchodní dohody proti padělání umožní definici společných standardů občanské a administrativní ochrany, zvýšení interinstitucionální spolupráce a spolupráce se soukromým sektorem a začlenění projektů technické pomoci s cílem učinit dodržování práv duševního vlastnictví jednodušším, bezpečnějším a levnějším,

W.   vzhledem k tomu, že je nezbytně nutné jasně rozlišovat mezi generiky, jejichž rozšíření a prodej je vhodné podporovat jak v rámci Evropské unie, tak v rozvojových zemích, a padělanými léčivy, která na jedné straně představují nebezpečí pro veřejné zdraví a na druhé straně způsobují ohromné hospodářské ztráty pro podniky daného odvětví a současně zpožďují dokončení nových výrobků, aniž by to přinášelo užitek obyvatelům nejméně rozvinutých zemí; vzhledem k tomu, že padělaná léčiva navíc představují jen část nelegálních léčiv,

X.   vzhledem k tomu, že v případě výrobků, jež mají přímý dopad na veřejné zdraví, přispívají internet a distribuční sítě spojené s paralelním obchodem velkou měrou k šíření padělaných výrobků nebezpečných pro veřejné zdraví,

Y.   vzhledem k tomu, že Evropská unie pokračuje v úsilí o harmonizaci opatření k prosazování práv duševního vlastnictví, zejména návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví ze dne 12. července 2005 (KOM(2005)0276), a že tento postup by neměl být obcházen obchodními jednáními, která se nacházejí mimo působnost běžného rozhodovacího procesu EU,

Z.   vzhledem k tomu, že je rozhodující zajistit, aby rozvoje opatření k prosazování práv duševního vlastnictví bylo dosaženo způsobem, který nebrání inovaci či hospodářské soutěži, nepodrývá omezení a výjimky z práv duševního vlastnictví či osobní údaje, neomezuje volný tok informací či neoprávněně nezatěžuje právně dovolený obchod,

AA.   vzhledem k tomu, že Evropská unie prokázala své odhodlání účinně a vyrovnaně prosazovat práva duševního vlastnictví tím, že v této oblasti přijala řadu směrnic poté, co Parlament a Rada po několik let prováděly podrobnou kontrolu,

AB.   vzhledem k tomu, že při projednávání návrhů právních předpisů je naprosto zásadní si uvědomit, že mezi právy duševního vlastnictví a právy souvisejícími s vlastnictvím hmotného majetku existuje podstatný rozdíl, a rozdíl tedy existuje i mezi porušením těchto práv a krádeží;

AC.   vzhledem k tomu, že ačkoli porušování práv duševního vlastnictví poškozuje obchod a podnikání, porušování těchto práv v komerčním rozsahu má další dalekosáhlé důsledky,

AD.  vzhledem k tomu, že zatímco případy porušení patentů u farmaceutických výrobků jsou řešeny jednotlivě na základě věcných argumentů, které jsou předkládány v rámci občanskoprávního řízení zahájeného z důvodu porušení patentové ochrany, porušování autorského práva a ochranných známek představuje úmyslný trestný čin,

Multilaterální rámec

1.   domnívá se, že Světová obchodní organizace se zasloužila o větší uznání práv duševního vlastnictví na mezinárodní úrovni, a to zajištěním sjednané úrovně standardů ochrany v dohodách o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), posílením dialogu mezi členskými státy a dalšími organizacemi, jako je Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Světová celní organizace (WCO), a zavedením mechanismu prevence a řešení sporů;

2.   vyzývá Komisi, aby v rámci Rady pro Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví trvala na tom, aby byla minimální pravidla převedená do národního práva doplněna účinnými prováděcími opatřeními a opatřeními pro prevenci jejich porušení; domnívá se, že nástroje pružnosti obsažené v dohodě TRIPS a potvrzené prohlášením z Dohá o veřejném zdraví, musí být chráněny, neboť usilují o spravedlivou rovnováhu mezi zájmy držitelů práv a zájmy koncových uživatelů;

3.   žádá Komisi, aby Parlamentu předložila návrhy s cílem zajistit, aby vývoz, tranzit a překládka byly v dohodě TRIPS řádně ošetřeny, a aby přezkoumala, zda je v tomto případě nutné učinit v dohodě další změny, a tím vytvořit spravedlivou rovnováhu mezi zájmy držitelů práv duševního vlastnictví a jejich potenciálními uživateli, zejména aby brala v úvahu úroveň rozvoje partnerů a rozlišovala mezi zeměmi, v nichž se padělané a pirátské výrobky vyrábějí, zeměmi, které je používají, a zeměmi, přes něž jsou přepravovány;

4.   vítá pokroky, jichž Evropská unie dosáhla v oblasti programů technické pomoci a jež posílily práva duševního vlastnictví v rozvíjejících se zemích a v zemích rozvojových, a opět upozorňuje na význam pokračování takových programů vzhledem k objektivním výhodám, jež jsou schopny poskytnout jak v rámci udržitelného hospodářského rozvoje, tak i pokud jde o jejich důležitou úlohu v boji proti padělání;

5.   žádá Komisi a členské státy, aby ve prospěch větší osvěty spotřebitelů v Evropě a také v rozvojových zemích zavedly přesně cílená opatření podpořená odpovídajícími finančními prostředky, aby nedocházelo k rizikům spojeným s potenciálně nebezpečnými padělanými výrobky;

6.   podporuje řešení navržená v rámci iniciativy "Tvůrčí Afrika" na XII. zasedání OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD XII), která vidí v tvůrčích odvětvích zásadní faktor pro růst málo rozvinutých zemí a která znovu potvrzují klíčovou úlohu duševního vlastnictví pro udržitelný rozvoj těchto oblastí;

7.   žádá Komisi a členské státy, aby navrhly a podpořily vypracování protokolu o padělání, který by doplňoval Úmluvu OSN proti přeshraničnímu organizovaném zločinu (Palermská úmluva);

8.   upozorňuje, že v některých rozvíjejících se ekonomikách dosáhla výroba padělaných nebo pirátských výrobků alarmujících rozměrů; ačkoliv vítá již zavedená opatření zaměřená na spolupráci, domnívá se, že je nutné zavést zvláštní opatření na posílení koordinace mezi celními, soudními a policejními orgány s dotyčnými zeměmi a na podporu harmonizace vnitrostátních právních předpisů těchto zemí s právem Evropské unie;

9.   vyzývá Komisi, aby v souladu s čl. 3 odst. 2(17) směrnice 2004/48/ES zavedla na mezinárodní úrovni záruky, které zajistí, aby žádná zvláštní prováděcí opatření pro patenty nebyla zneužívána k omezování právně dovoleného obchodu;

10.   vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily svou spolupráci s evropsko-středomořskými partnerskými zeměmi v rámci programu na podporu trhu Euromed a aby v evropsko-středomořském regionu prosazovaly společný přístup k právním předpisům, postupům a jejich provádění v oblasti celní spolupráce a boje proti padělání a pirátství, což by vedlo k usnadnění obchodování mezi evropsko-středomořskými partnerskými zeměmi;

11.   je přesvědčen, že pro posílení boje proti pirátství je nutné i častější a cílenější využívání orgánu pro řešení sporů Světové obchodní organizace, který je společně s vnitrostátními soudními orgány a soudními orgány Společenství schopen zajistit lepší ochranu evropského průmyslu a spotřebitelů cestou konsolidace judikatury posilující obsah a dosah Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví;

12.   znovu potvrzuje, že každá harmonizace hmotného práva musí respektovat národní suverenitu a mezinárodní smlouvy v této oblasti;

Obchodní dohoda proti padělání a a jiná dvoustranná a regionální opatření EU

13.   žádá Komisi, aby se vedle mnohostranných jednání zapojila i do boje proti padělání a pirátství tím, že současně podpoří dvoustranné, regionální a mnohostranné dohody, jejichž cílem je sblížení právních předpisů a jejich uplatnění v zájmu efektivnosti, které navíc zahrnují výkonné mechanismy řešení sporů a sankční režim pro případ porušení sjednaných závazků;

14.   vyzývá Komisi a členské státy, aby vyjednaly obchodní dohodu proti padělání za podmínek naprosté průhlednosti vůči občanům EU, zejména pokud jde o definice pojmů "padělání" a "pirátství" a předpokládaná opatření v podobě trestních sankcí; domnívá se, že je nutné posoudit sociální dopad této dohody, jakož i její dopad na občanské svobody; podporuje vytvoření operační skupiny ("task force"), která by se zabývala prováděním dohody a prosazováním tohoto tématu v dialogu mezi EU a třetími zeměmi a v rámci spolupráce s těmito zeměmi;

15.   domnívá se, že zatím není jasné, zda Smlouva o ES poskytuje právní základ pro to, aby Společenství mohlo přijímat opatření stanovující druh a výši trestních postihů, a že Komise v důsledku toho nemusí mít pravomoc jednat jménem Společenství o mezinárodní dohodě, která určí povahu a výši trestněprávních postihů osob, které porušují autorská práva a práva k ochranné známce;

16.   zdůrazňuje, že ve všech očekávaných dohodách o prosazování práv duševního vlastnictví je třeba rozlišovat mezi osobním nevýdělečným použitím a podvodným záměrným prodejem padělaných nebo pirátských výrobků;

17.   vyzývá Komisi, aby projednala s třetími zeměmi vytvoření operačních týmů pro boj proti padělání;

18.   žádá Komisi, aby zajistila, že obchodní dohoda proti padělání nebude veřejným orgánům umožňovat přístup k soukromým počítačům a jiným elektronickým zařízením;

19.   vítá rostoucí zájem o obchodní dohodu proti padělání, který projevuje řada členských zemí Světové obchodní organizace, je přesvědčen, že je třeba usilovat o to, aby do jednání o dohodě byly zapojeny i rozvíjející se ekonomiky jako Čína, Indie a Brazílie a také regionální obchodní sdružení, jakými jsou Mercosur, CARICOM a ASEAN, měly by být vyzvány k tomu, aby se zavázaly zajistit na svém území dodržování práv duševního vlastnictví;

20.   vyzývá Evropskou komisi, aby zabránila případným rozporům a překrývání obchodní dohody proti padělání s dohodou TRIPS a dalšími mezinárodními smlouvami v oblasti práv duševního vlastnictví;

21.   vyzývá Komisi, aby zajistila, že ACTA bude zaměřena pouze na opatření k prosazování práv duševního vlastnictví a nikoli na samostatné otázky práv duševního vlastnictví jako rozsah ochrany, omezení a výjimky, druhotná odpovědnost nebo odpovědnost zprostředkovatelů;

22.   vyzývá Komisi, aby zajistila, že obchodní dohoda proti padělání nebude používána jako nástroj k provádění změn ve stávajícím evropském rámci pro prosazování práv duševního vlastnictví, ale že bude plně odrážet rovnováhu nastolenou různými směrnicemi, které Evropský parlament a Rada v této oblasti přijaly, a zejména bod odůvodnění 2 směrnice 2004/48/ES;

23.   vyzývá Komisi a Radu, aby objasnily úlohu a pravomoci výboru zřízeného podle článku 133 a ostatních výborů, které se účastní jednání o obchodní dohodě proti padělání;

24.   je přesvědčen, že Komise by měla při vyjednávání zohlednit ostrou kritiku obchodní dohody proti padělání, konkrétně že by tato dohoda držitelům ochranných známek a autorských práv mohla dovolit zasahovat do soukromých záležitostí subjektů obviněných z porušování práv i bez řádného právního řízení, že by mohla dále kriminalizovat porušování autorských práv a používání ochranných známek pro nekomerční účely, posílit technologie v oblasti správy digitálních práv (DRM) na úkor patřičného uplatňování autorských práv ("fair use"), stanovit postup pro urovnání sporů vymykající se platným ustanovením WTO a přimět všechny strany, které dohodu podepsaly, k pokrytí nákladů na prosazování autorských práv a ochranných známek;

25.   v této souvislosti vyzývá Komisi, aby zajistila nepřetržitý a transparentní proces konzultací veřejnosti a aby u všech jednajících zemí podporovala přínosy takového procesu a aby zajistila, že Evropský parlament bude pravidelně a řádně informován o stavu vyjednávání;

26.   připomíná, že Smlouva o ES obsahuje výjimky pro případy, kdy se vyjednávání a uzavírání dohod v oblasti obchodních aspektů duševního vlastnictví týká obchodu s kulturními a audiovizuálními službami; poukazuje na to, že v těchto případech vyjednávání a uzavírání dohod spadá do sdílené pravomoci Společenství a členských států; poukazuje dále na to, že při vyjednávání těchto dohod kromě rozhodnutí Společenství přijatého v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o ES je nezbytný i společný souhlas členských států a že takto vyjednané dohody musí uzavřít Společenství společně s členskými státy;

27.   v rámci jednání o obchodní dohodě proti padělání připomíná Komisi článek 8 Listiny základních práv Evropské unie, který se týká ochrany osobních údajů, a směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(18);

28.   domnívá se, že článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (19) by neměl převážit nad veřejným zájmem na zveřejnění přípravných návrhů obchodní dohody proti padělání, včetně zpráv o průběhu jednání, a mandátu pro vyjednávání uděleného Komisi, a naléhá na Radu, aby uplatňovala článek 255 Smlouvy o ES způsobem, který zajistí co nejširší přístup k dokumentům pod podmínkou, že budou přijata nezbytná bezpečnostní opatření, jak vyžadují právní předpisy o ochraně údajů;

29.   s lítostí shledává, že v Turecku není ochrana práv duševního vlastnictví ještě na úrovni standardů EU a že proto musí být přezkoumána; připomíná, že Turecko bude důvěryhodným kandidátem na členství v EU jedině tehdy, až bude schopné přijmout "acquis communautaire" a zaručit plné dodržování práv duševního vlastnictví na vnitrostátní úrovni;

Vztahy EU-Čína

30.   vyzývá čínské orgány, aby znásobily své úsilí a energičtěji stíhaly ty, kteří porušují práva duševního vlastnictví, a v tomto směru si s uspokojením všímá změny v přístupu soudních orgánů, jež v nedávné době přiznaly evropským subjektům práva duševního vlastnictví na čínském území a odsoudily místní podniky, které tato práva porušovaly;

31.   potvrzuje nutnost zvýšit spolupráci s čínskými celními orgány, přičemž by měla být zaručena náležitá pomoc a podpora ze strany příslušných evropských správních služeb;

32.   zdůrazňuje skutečnost, že 60 % padělaných výrobků zadržených celními orgány EU je vyrobeno v Číně; žádá Komisi, aby spolu s čínskými orgány co nejdříve představily akční plán pro potírání padělání;

Opatření na vnější podporu boje s paděláním

33.   doporučuje zřídit účinný mechanismus dohledu nad případným porušováním práv duševního vlastnictví, která ochraňují různé dohody, přičemž bude tento mechanismus spojen s nástroji obchodních pobídek v případě konkrétního závazku k boji proti padělání a pirátství;

34.   připomíná, že v nařízení o GSP se mimo jiné počítá s možností dočasného pozastavení preferencí pro obchodní partnery, kteří se uchýlí k nepoctivým praktikám; domnívá se, že v obzvlášť závažných případech porušování práv duševního vlastnictví, jako jsou případy ohrožující bezpečnost a veřejné zdraví, by se měla Komise vážně zamyslet nad použitím tohoto odrazujícího opatření;

35.   domnívá se, že nařízení o obchodních překážkách může představovat velkou pomoc pro evropské podniky, které se setkávají s problémy přístupu na trhy v třetích zemích v důsledku porušování práv k duševnímu vlastnictví, a vyzývá Komisi, aby podpořila a usnadnila jeho uplatnění, zejména u malých a středních podniků;

36.   domnívá se, že užší spolupráce mezi EU a členskými státy ve třetích zemích by mohla zaručit účinnější výměnu informací, lepší využití zdrojů, jež jsou k dispozici, a výraznější opatření proti padělání jak v oblasti politicko-diplomatické, tak v oblasti spíše technického rázu;

37.   vyzývá Komisi, aby zajistila, že "tým pro přístup na trh", který je součástí delegací EU, bude fungovat jako záchytný bod pro podniky Společenství (především malé a střední podniky), které si stěžují na porušování práv duševního vlastnictví;

Regulatorní a organizační otázky

38.   bere na vědomí úsilí, které Komise vyvinula na posílení duševního vlastnictví v Evropské unii a požaduje větší zapojení do boje proti padělání a do harmonizace právních předpisů platných v členských státech;

39.   poznamenává, že uvnitř Evropské unie chybí harmonizovaná definice pro pojmy "padělání" a "pirátství" a že definice jednotlivých členských států se od sebe liší;

40.   konstatuje, že padělání a pirátství se zejména na světovém trhu znepokojivě šíří, což má závažné důsledky pro konkurenceschopnost Evropské unie, pro její podniky, tvůrce a spotřebitele; vyzývá proto členské státy, aby dostatečně informovaly spotřebitele o nebezpečích padělání a pirátství, zejména o závažných rizicích pro zdraví a bezpečnost, jimž padělané výrobky, mimo jiné i léky, spotřebitele vystavují;

41.   žádá Komisi, aby konkrétně prošetřila zdravotní a bezpečnostní rizika spojená s paděláním, a posoudila tak, zda je třeba přijmout další opatření;

42.   vyzývá Komisi, aby co nejvíce usilovala o odsouhlasení společných minimálních sankcí pro případy závažného porušení práv duševního vlastnictví;

43.   je přesvědčen, že má-li být zajištěno účinné a důsledné uplatňování budoucí obchodní dohody proti padělání, je nutná harmonizace stávajících vnitrostátních právních předpisů v oblasti boje proti padělání;

44.   zdůrazňuje nutnost lépe koordinovat v rámci Komise oddělení pověřená potíráním padělání a znásobit akce Společenství v této oblasti, neboť roztříštěnost systémů sankcí poškozuje vnitřní trh a oslabuje EU v jejích obchodních jednáních; trvá také na nutnosti rozšířit spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem, aby se boj proti padělání stal aktivnějším, dynamičtějším a účinnějším;

45.   trvá na nutnosti rozvíjet vhodné další vzdělávání pro zaměstnance celních orgánů, soudce a ostatní zúčastněné odborníky a pobízet členské státy, aby vytvářely týmy specializované na boj proti padělání;

46.   bere na vědomí, že Komise ve své bílé knize o sportu z července 2007 uznala, že hospodářská životaschopnost využívání sportovních práv závisí na dostupnosti účinných prostředků na ochranu před činností subjektů porušujících duševní práva na vnitrostátní a mezinárodní úrovni a vyzývá k tomu, aby jednání v rámci boje proti padělání a digitálnímu pirátství zohledňovala také držitele sportovních práv;

47.   podporuje další zlepšení a lepší koordinaci celních postupů v rámci Evropské unie pro podstatné omezení vstupu padělaných nebo pirátských výrobků na jednotný trh; dále vyzývá Komisi k tomu, aby Parlamentu a Radě předložila návrh, který by EU a jejím členským státům poskytl údaje o padělání z celé EU;

48.   žádá Komisi, aby zohlednila zvláštnosti používání internetu při šíření padělaných výrobků a zhodnotila jeho dopad na hospodářství členských států prostřednictvím statistických nástrojů, které umožní koordinovanou reakci;

49.   žádá Komisi, aby zavedla nebo umožnila zavedení kontaktních míst pro malé a střední podniky, nejlépe takových, která by byla propojena s dalšími kontaktními místy a která by malým a středním podnikům poskytovala technickou podporu, pokud jde o postupy zacházení s padělanými výrobky;

50.   domnívá se, že je naprosto nezbytné, aby evropský průmysl neváhal s vlastní podporou a pomocí iniciativám, které budou provádět evropské orgány; domnívá se, že je obzvláště nutné, aby malé a střední podniky měly podmínky, jež by jim umožnily hájit řádně svá práva, zejména v případě porušení práv k duševnímu vlastnictví ve třetích zemích;

51.   žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly iniciativy ke zvýšení povědomí spotřebitelů o důsledcích nakupování padělaných výrobků; zdůrazňuje, že podnikatelský sektor musí hrát v těchto iniciativách důležitou úlohu;

52.   domnívá se, že je nutné v rámci zajištění zpětného vysledování podporovat taková opatření v průmyslu, jejichž cílem je využívání moderních technologií pro lepší rozlišení originálních výrobků od výrobků padělaných, a žádá Komisi, aby podnikla nutné kroky proto, aby se veškerá konstruktivní opatření v tomto směru zachovala a podporovala;

53.   naléhavě vybízí členské státy, které dosud neprovedly směrnici 2004/48/ES, aby tak neprodleně učinily;

54.   zdůrazňuje nezbytnost dodržovat čtyři základní svobody vnitřního trhu a zlepšit jeho fungování;

55.   vyzývá Komisi, aby od členských států shromažďovala údaje týkající se zdravotních problémů, se kterými se spotřebitelé setkali v souvislosti s padělanými výrobky, a stížností, které spotřebitelé na padělané výrobky podali; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby příslušné orgány ve všech členských státech měly k těmto údajům přístup;

56.   trvá v této souvislosti na tom, že má-li se zvýšit účinnost nástrojů boje proti padělání a pirátství na vnitřním trhu, je třeba mobilizovat všechny zúčastněné subjekty;

57.   vyzývá členské státy, aby na svém státním území posílily celní sbory a aby vytvořily složku identifikovatelnou pro třetí strany (včetně členských států, třetích zemí, orgánů Společenství, podniků a soukromých osob), která bude pověřena bojem proti padělání a poskytováním informací o tomto problému;

58.   připomíná členským státům, jak je důležité, aby existoval patent Společenství a systém patentového soudnictví jako prostředek, který zajistí dodržování práv duševního vlastnictví uživatelů na celém území Evropské unie a zároveň umožní inovujícím podnikům lépe své vynálezy chránit a účinněji je využívat;

59.   vyzývá členské státy, aby posílily povědomí a informovanost v boji proti padělání a pirátství v turistických oblastech a také na odborných výstavách a veletrzích;

60.   upozorňuje na význam, který má v boji proti padělání harmonizace práv duševního vlastnictví a stávajících patentů na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství, a vyzývá členské státy, aby vybízely společnosti k ochraně svých služeb a produktů pomocí registrace ochranných známek, návrhů, patentů atd., aby mohly snáze vymáhat svá práva k duševnímu vlastnictví;

61.   vyzývá Komisi, aby k boji proti padělání přispěla vypracováním hodnotící zprávy, která posoudí výsledky jednotlivých členských států v uplatňování celních předpisů, a aby zřídila síť pro rychlou výměnu informací o padělaných výrobcích, jež by se zakládala na vnitrostátních kontaktních místech a využívala by moderní prostředky pro výměnu informací;

62.   vyzývá členské státy, aby zlepšily koordinaci mezi celními službami a aby v celé Unii jednotně používaly celní předpisy Společenství;

63.   vyzývá členské státy, aby spolu s Komisí vypracovaly společný postup pro likvidaci padělaného zboží;

64.   žádá Komisi, aby podporovala uplatňování zjednodušeného postupu uvedeného v článku 11 nařízení (ES) č. 1383/2003 ve všech členských státech;

65.   podotýká dále, že se důležité aspekty padělání (napodobování výrobků / porušování práv k obchodní značce v obchodním měřítku) a pirátství (porušování autorského práva v obchodním měřítku) liší a že je třeba uvažovat o tom, zda by nebylo lepší se jimi zabývat samostatně a odděleně, zejména vzhledem k naléhavé nutnosti věnovat se zdravotním a bezpečnostním aspektům, s nimiž se obvykle setkáváme při padělání;

66.   pokud jde o oblast veřejného zdraví, podporuje definici WHO týkající se padělaných léčiv: "léčivý přípravek, který je s podvodným úmyslem nesprávně označen, pokud jde o jeho identitu anebo původ. Padělatelství se týká jak značkových, tak i generických produktů a mezi padělané produkty mohou patřit výrobky se správným i s nesprávným složením, bez účinných látek, s nedostatečným množstvím účinných látek či s falešným obalem.";

67.   zdůrazňuje, že při přijímání opatření proti padělání a pirátství je důležité dodržovat základní práva, jako je ochrana soukromí a osobních údajů;

Závěrečné úvahy

68.   vyzývá Komisi, aby společně s Radou a členskými státy definovala jasnou, strukturovanou a ambiciózní politiku, která bude současně s interními opatřeními v celní oblasti koordinovat a směrovat "vnější" akce Evropské unie a členských států v boji proti padělání a pirátství;

69.   vyzývá Komisi, aby podporovala opatření doplňující právní předpisy, a zejména aby podporovala v EU širší povědomí o nebezpečích padělání s cílem změnit přístup občanů k padělání a pirátství;

70.   domnívá se, že Komise by měla zvážit vytvoření mezinárodní hodnotící zprávy o padělání, která by mohla být koncipována podle hodnotící zprávy o vnitřním trhu a v níž by byly zvýrazněny země, které v oblasti potírání padělaných výrobků dosahují podprůměrných výsledků;

71.   naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby Parlamentu umožnily hrát důležitější roli v boji proti padělání; soudí především, že je vhodné, aby EU prosazovala svoji politickou přítomnost na specializovaných mezinárodních zasedáních, jako je Světový kongres o boji proti padělání a pirátství, a v rámci mezinárodních organizací zabývajících se ochranou duševního vlastnictví;

72.   vyzývá Komisi a Radu, aby ho plně informovaly a zapojily jej do všech iniciativ v této oblasti; domnívá se, že v duchu Lisabonské smlouvy by měla být obchodní dohoda proti padělání ratifikována Evropským parlamentem v souladu s postupem souhlasu;

o
o   o

73.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a dále vládám a parlamentům členských a kandidátských států.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2008)0053.
(2) Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s.128.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2008)0247.
(4) Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s.235.
(5) Úř. věst. C 308 E, 16.12.2006, s.182.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2007)0629.
(7) Přijaté texty, P6_TA(2008)0195.
(8) Úř. věst. C 233 E, 28. 9. 2006, s. 103.
(9) Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 71.
(10) Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 1.
(11) Úř. věst. L 169, 30.6.2005, s. 1.
(12) Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1.
(13) Přijaté texty, P6_TA(2008)0305.
(14) Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 45.
(15) Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 7.
(16) Prohlášení ze summitu "Růst a odpovědnost ve světové ekonomice", 7. června 2007, summit skupiny G8 v Heiligendammu.
(17) Čl. 3 odst. 2 stanoví, že "Tato opatření, řízení a nápravná opatření musí být rovněž účinná, přiměřená a odrazující a musí být používána způsobem, který zabraňuje vzniku překážek právně dovoleného obchodu a poskytuje záruky proti jejich zneužití."
(18) Úř. věst. L 281, 23. 11. 1995, s. 31.
(19) Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

Právní upozornění - Ochrana soukromí