Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2133(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0447/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0447/2008

Συζήτηση :

PV 17/12/2008 - 19
CRE 17/12/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2008 - 6.19
CRE 18/12/2008 - 6.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0634

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 430kWORD 142k
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
Αντίκτυπος των απομιμήσεων στο διεθνές εμπόριο
P6_TA(2008)0634A6-0447/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις συνέπειες της απομίμησης/παραποίησης στο διεθνές εμπόριο (2008/2133(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), με τίτλο "Ο οικονομικός αντίκτυπος της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας", που δημοσιεύτηκε το 2007,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2005 με τίτλο "Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας – Σύγχρονη πολιτική για τις ΜΜΕ με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης" (COM(2005)0551),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 2006 με τίτλο "Η Ευρώπη στον κόσμο: η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό – Συμβολή στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση" (COM(2006)0567),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 2007 με τίτλο "Η Ευρώπη στον κόσμο: ισχυρότερη εταιρική σχέση για την πρόσβαση στην αγορά για ευρωπαίους εξαγωγείς" (COM(2007)0183),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την εξασφάλιση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με την Ευρώπη στον κόσμο: εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με αποτελεσματικούς κανόνες και διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών στην υπηρεσία της εμπορικής πολιτικής(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Mercosur ενόψει της σύναψης διαπεριφερειακής συμφωνίας σύνδεσης(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Κορέα(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με το Σύνδεσμο των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τις προοπτικές σύναψης εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας(8),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006 με τίτλο "ΕΕ – Κίνα: Στενότεροι εταίροι, μεγαλύτερες ευθύνες" (COM(2006)0631) και το συνοδευτικό της έγγραφο με τίτλο "Στενότερη συνεργασία, αυξανόμενες ευθύνες – Έγγραφο πολιτικής για το εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ ΕΕ και Κίνας: Ανταγωνισμός και εταιρική σχέση" (COM(2006)0632),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3286/94 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 που καθορίζει κοινοτικές διαδικασίες στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων της Κοινότητας στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)(9) (κανονισμός για τους φραγμούς στο εμπόριο),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2008 "Μια στρατηγική για την Ευρώπη στον τομέα των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας" (COM(2008)0465),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 2001 με τίτλο "Πρόγραμμα δράσης: ταχεία δράση για τον ιό HIV/AIDS, την ελονοσία και τη φυματίωση στο πλαίσιο της μείωσης της φτώχειας" (COM(2001)0096),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2003 με τίτλο "Ενημέρωση του κοινοτικού προγράμματος δράσης - Ταχεία δράση για τον ιό HIV/AIDS, την ελονοσία και τη φυματίωση στο πλαίσιο της μείωσης της φτώχειας - Eκκρεμή ζητήματα πολιτικής και μελλοντικές προκλήσεις" COM(2003)0093),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 2004 με τίτλο "Ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για τις εξωτερικές ενέργειες καταπολέμησης του HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης" (COM(2004)0726),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 816/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων για εξαγωγή σε χώρες με προβλήματα δημόσιας υγείας(10),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 980/2005 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2005 για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων(11) (κανονισμός ΣΓΠ),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τις κοινοτικές τελωνειακές δραστηριότητες για τις απομιμήσεις προϊόντων και την πειρατεία, που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 19 Μαΐου 2008 - Αποτελέσματα στα σύνορα της Ευρώπης 2007,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας)(12),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Απριλίου 2008, με τον τίτλο "Στρατηγική για την εξέλιξη της τελωνειακής ένωσης" (COM(2008)0169),

–   έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της 26ης Απριλίου 2006 (COM(2006)0168),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την τεσσαρακοστή επέτειο της Τελωνειακής Ένωσης(13),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας(14),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα(15),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0447/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά το φαινόμενο της παραποίησης/απομίμησης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του αναθεωρημένου προγράμματος δράσης της Λισαβόνας, είτε αυτό αφορά την εσωτερική διάσταση είτε τις εξωτερικές πτυχές που ανέφερε η Επιτροπή στην προαναφερθείσα ανακοίνωσή της της 18ης Απριλίου 2007,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος σε παγκόσμια κλίμακα εισαγωγέας αγαθών και υπηρεσιών και ότι η ενιαία αγορά της, αφ' ης στιγμής είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ανοικτή και διαφανής, προσφέρει σημαντικές δυνατότητες, βρίσκεται όμως εξίσου εκτεθειμένη σε έναν πραγματικό κίνδυνο εισβολής παραποιημένων προϊόντων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ειδικευθεί σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία προστατεύονται συχνά από σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή γεωγραφικές ενδείξεις και είναι, εκ φύσεως, από τα πλέον ευάλωτα στην παραποίηση/απομίμηση,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) συνιστούν μη δασμολογικούς εμπορικούς φραγμούς, που καθιστούν δυσχερέστερη και δαπανηρότερη την πρόσβαση στις εξωτερικές αγορές, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που διαθέτουν περιορισμένα μέσα και πόρους,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα εξαρτάται κατά παράδοση από την ποιότητα του εργατικού δυναμικού της και ότι ολοένα και συχνότερα, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ΜΜΕ, από την έρευνα και την ανάπτυξη, την καινοτομία και τα ΔΠΙ,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΔΠΙ, μεταξύ άλλων, οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι ονομασίες προέλευσης, δεν γίνονται πάντοτε δεόντως σεβαστά από τους εμπορικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τύποι των παραποιημένων και πειρατικών προϊόντων είναι πολυάριθμοι και αυξάνονται συνεχώς, καθώς δεν περιορίζονται πλέον στα αγαθά πολυτελείας και υψηλής ποιότητας, αλλά επεκτείνονται και στα κοινά αγαθά όπως παιχνίδια, φάρμακα, καλλυντικά και τρόφιμα,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πρόσφατη μελέτη του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) εκτιμά ότι το διεθνές εμπόριο που συνδέεται με τις παραβιάσεις των ΔΠΙ έφθασε το 2005 τα 150 δισ. ευρώ, στα οποία πρέπει να προστεθούν και οι εσωτερικές συναλλαγές, καθώς και τα παραποιημένα και πειρατικά προϊόντα που διακινούνται μέσω Διαδικτύου,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 ο όγκος των αγαθών που παραβίαζαν τα ΔΠΙ, και τα οποία κατασχέθηκαν από τις τελωνειακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε αύξηση της τάξης του 17% εντός ενός έτους, ότι αυτή η αύξηση είναι της τάξης του 264% σε ό,τι αφορά τα καλλυντικά και τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής, της τάξης του 98% για τα παιχνίδια και της τάξης του 51% για τα φάρμακα,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας έχει δραματικές επιπτώσεις στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο σύνολο του κοινοτικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος, αφ' ης στιγμής μειώνει τα κίνητρα για την καινοτομία, αποτελεί τροχοπέδη για τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), προκαλεί την απώλεια εξειδικευμένων θέσεων εργασίας στη βιομηχανία και θέτει τα θεμέλια παραοικονομίας που ελέγχεται από το οργανωμένο έγκλημα, μιας οικονομίας παράλληλης προς το επίσημο σύστημα,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2007 και η επικείμενη έκθεση του σταδίου ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με την "Πειρατεία ψηφιακού περιεχομένου", τονίζουν την παγκόσμια κλίμακα, την ταχεία ανάπτυξη και τον επιζήμιο οικονομικό αντίκτυπο της ψηφιακής πειρατείας για τους κατόχους δικαιωμάτων,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση/απομίμηση προκαλεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, τόσο λόγω της έλλειψης επαρκών ποιοτικών προτύπων για τα παραποιημένα προϊόντα, όσο και λόγω του υψηλού κόστους που προκαλεί η εξάλειψη και καταστροφή τους,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στις διαδικασίες για την καταπολέμηση των παραποιημένων προϊόντων είναι περίπλοκη, δαπανηρή και χρονοβόρα, ιδίως για τις ΜΜΕ,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά εγγυάται στον ευρωπαίο καταναλωτή τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής, κατά τρόπο διαφανή και ασφαλή, των προϊόντων που αγοράζει και ότι η παραποίηση/απομίμηση, αν δεν καταπολεμηθεί με ορθό τρόπο, δύναται να πλήξει όχι μόνο την αρχή της νόμιμης εμπιστοσύνης, στην οποία ερείδεται το σύνολο του συστήματος, αλλά επίσης να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την ασφάλεια, την υγεία, σε ακραίες δε περιπτώσεις, ακόμη και για τη ζωή των καταναλωτών και ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, αρμόζει να διασφαλίσουμε καλύτερα τα δικαιώματα, των οποίων μπορούν να χαίρουν οι τελευταίοι,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες για την αύξηση της επίγνωσης των καταναλωτών σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους και, γενικά, σχετικά με τις συνέπειες της αγοράς παραποιημένων προϊόντων, αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης,

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή των απομιμητών/παραποιητών προϊόντων που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, θα πρέπει να είναι πιο έντονη,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές που εξακολουθούν να υφίστανται στη νομοθεσία των κρατών μελών στον τομέα των ΔΠΙ, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ποινικά μέτρα που στοχεύουν να επιβάλουν τον σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων, αποδυναμώνουν τη διαπραγματευτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύνανται να υπονομεύσουν τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι τώρα για την αποτελεσματικότερη καταστολή αυτού του φαινομένου σε διεθνή κλίμακα,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απλουστευμένη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 σε κράτη μέλη, όπως η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, οι Κάτω Χώρες και η Λιθουανία, επιτρέπει την καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων παραποιημένων προϊόντων σε σύντομο χρονικό διάστημα και με σχετικά χαμηλό κόστος, είναι πολύ επιτυχημένη,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσκεψη της ομάδας G8, που διεξήχθη στην Αγία Πετρούπολη το 2006, αναγνώρισε τον παγκόσμιο χαρακτήρα του προβλήματος της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας και επέμεινε στην ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της G8, των τρίτων χωρών και των αρμόδιων διεθνών οργάνων,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επόμενη διάσκεψη της ομάδας G8 που διεξήχθη στο Heiligendamm αποφάσισε τη δημιουργία μιας ομάδας δράσης για τα ΔΠΙ με σκοπό την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας στο πλαίσιο της αποκαλούμενης διαδικασίας Heiligendamm(16),

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση μιας νέας πολυμερούς συμφωνίας, με στόχο τη βελτίωση της υλοποίησης των ΔΠΙ και την καταπολέμηση του φαινομένου της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας (εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης – ACTA),

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η θετική κατάληξη της συμφωνίας ACTA θα καταστήσει δυνατή τη θέσπιση κοινών προτύπων πολιτικής και διοικητικής προστασίας, τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των οργάνων και με τον ιδιωτικό τομέα και την ενσωμάτωση σχεδίων τεχνικής βοήθειας, με σκοπό να καταστεί απλούστερος, ασφαλέστερος και λιγότερο δαπανηρός ο σεβασμός των ΔΠΙ,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των φαρμάκων κοινόχρηστης ονομασίας, των οποίων η διάδοση και η πώληση είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθεί τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, και των παραποιημένων φαρμάκων που, αφενός, συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και που, αφετέρου, προκαλούν σημαντικές οικονομικές απώλειες στις επιχειρήσεις του εν λόγω τομέα, ενώ παράλληλα τείνουν να επιβραδύνουν την τελειοποίηση νέων προϊόντων, χωρίς ωστόσο να ωφελούν τους πληθυσμούς των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών· επισημαίνοντας, επιπλέον, ότι τα παραποιημένα φάρμακα αποτελούν ένα μόνο τμήμα των παράνομων φαρμάκων,

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι για τα προϊόντα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, το Διαδίκτυο και τα δίκτυα διανομής που συνδέονται με το παράλληλο εμπόριο συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη διάδοση παραποιημένων προϊόντων που είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία,

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να εναρμονιστούν τα μέτρα επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κυρίως μέσω πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2005 σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (COM(2005)0276) και ότι αυτή η διαδικασία δεν θα πρέπει να παρακαμφθεί από εμπορικές διαπραγματεύσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων της ΕΕ,

ΚΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη των μέτρων εφαρμογής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας θα γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην παρακωλύεται η καινοτομία ή ο ανταγωνισμός, να μην υπονομεύονται οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ή τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τα ΔΠΙ, να μην περιορίζεται η ελεύθερη ροή των πληροφοριών ή να μην επιβαρύνεται υπερβολικά το θεμιτό εμπόριο,

ΚΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιδείξει τη δέσμευσή της για την αποτελεσματική και ισορροπημένη εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με την έγκριση σειράς οδηγιών στον συγκεκριμένο τομέα, μετά από λεπτομερή και διεξοδικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επί σειρά ετών,

ΚΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει οπωσδήποτε, κατά την εξέταση νομικών μέτρων, να αναγνωρίζεται η ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δικαιωμάτων πνευματικής και υλικής ιδιοκτησίας, και επομένως μεταξύ παραβιάσεων δικαιωμάτων και κλοπής,

ΚΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ζημιώνει το εμπόριο και τις επιχειρήσεις και ότι τα αδικήματα που διαπράττονται σε εμπορική κλίμακα έχουν πρόσθετες και ευρείες επιπτώσεις,

Λ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ η παραβίασή τους συνεπάγεται την κατά περίπτωση εξέταση βάσει θεμελιωμένων επιχειρημάτων πολιτικής αγωγής για παραβίαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, οι παραβιάσεις της νομοθεσίας που διέπει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικά σήματα συνιστούν ποινικά αδικήματα εκ προθέσεως,

Το πολυμερές πλαίσιο

1.   εκτιμά ότι το σύστημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) έχει στόχο να εξασφαλίσει μια πολύ ευρύτερη αναγνώριση των ΔΠΙ σε διεθνές επίπεδο, προβλέποντας συμφωνημένο επίπεδο κανόνων προστασίας μέσω της συμφωνίας για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών και διαφόρων οργανισμών, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (ΠΟΤ), καθώς και την εφαρμογή μηχανισμού πρόληψης και επίλυσης των διαφορών·

2.   καλεί την Επιτροπή να εργαστεί, στο πλαίσιο του Συμβουλίου των TRIPS, ούτως ώστε οι ελάχιστες προδιαγραφές που μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο να συνοδεύονται από αποτελεσματικά μέτρα εφαρμογής και καταστολής σε περίπτωση παραβίασης· εκτιμά ότι τα περιθώρια ευελιξίας που παρέχει η TRIPS και επιβεβαιώνονται από τη δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία, πρέπει να διατηρηθούν καθώς αποσκοπούν στη δίκαιη εξισορρόπηση των δικαιωμάτων των ιδιωτικών εταιρειών με τα συμφέροντα των τελικών χρηστών·

3.   ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσεις στο Κοινοβούλιο για να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες εξαγωγών, διέλευσης και μεταφόρτωσης, καλύπτονται δεόντως από τη συμφωνία TRIPS και να εξετάσει την περίπτωση περαιτέρω αλλαγών στη συμφωνία, προκειμένου να δημιουργηθεί μια δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα των κατόχων και στα συμφέροντα των δυνητικών χρηστών των ΔΠΙ, λαμβάνοντας όμως ιδιαίτερα υπόψη, σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, το επίπεδο ανάπτυξης των συνομιλητών και προβαίνοντας σε διάκριση μεταξύ των χωρών-παραγωγών, των χωρών διέλευσης και των χωρών όπου γίνεται χρήση των παραποιημένων ή πειρατικών προϊόντων·

4.   επιδοκιμάζει τις προόδους που σημειώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα προγράμματα τεχνικής βοήθειας τα οποία συνέβαλαν στην ενίσχυση των ΔΠΙ στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες και επισημαίνει την ανάγκη να συνεχιστούν τα εν λόγω προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που είναι σε θέση να προσφέρουν τόσο από την άποψη της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης όσο και για τον σημαντικό τους ρόλο στην καταπολέμηση του φαινομένου της παραποίησης/απομίμησης·

5.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν, για την ευρύτερη εκπαίδευση των καταναλωτών στην Ευρώπη και στις αναπτυσσόμενες χώρες, συγκεκριμένες δράσεις για τις οποίες θα διασφαλίζεται κατάλληλη χρηματοδότηση, και τούτο προς αποφυγή των κινδύνων που ενέχουν τα παραποιημένα προϊόντα, που είναι δυνητικώς επικίνδυνα·

6.   υποστηρίζει τις λύσεις που προτάθηκαν στη 12η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, στο πλαίσιο της Creative Africa Initiative, οι οποίες θεωρούν τη βιομηχανία της δημιουργικότητας θεμελιώδη παράγοντα για την ανάπτυξη των υποανάπτυκτων και αναπτυσσόμενων χωρών και επιβεβαιώνουν τον βασικό ρόλο της ΠΙ για την αειφόρο ανάπτυξη αυτών των περιοχών·

7.   ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να προτείνουν και να στηρίξουν τη σύνταξη πρωτοκόλλου σχετικά με την απομίμηση/παραποίηση, που θα προστεθεί στη διεθνή σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος (Σύμβαση του Παλέρμο)

8.   υπενθυμίζει ότι, σε ορισμένες αναδυόμενες οικονομίες, η παραγωγή παραποιημένων ή πειρατικών προϊόντων έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις και παρατηρεί ότι, παρόλο που εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα συνεργασίας που έχουν εφαρμοσθεί μέχρι τούδε, επιβάλλεται να αναληφθούν ιδιαίτερες δράσεις για την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών των τελωνείων, των δικαστικών οργάνων και των αστυνομικών υπηρεσιών με τις σχετικές χώρες, καθώς και για την ενθάρρυνση της εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών των εν λόγω χωρών με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.   ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει, στο ίδιο πνεύμα με το άρθρο 3, παράγραφος 2(17), της οδηγίας 2004/48/EΚ εγγυήσεις σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνεται κατάχρηση των συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για να παρακωλύεται το θεμιτό εμπόριο·

10.   ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τις ευρωμεσογειακές χώρες εταίρους στο πλαίσιο του προγράμματος Euromed Market και να προωθήσει στην ευρωμεσογειακή περιοχή μια κοινή προσέγγιση της νομοθεσίας, των διαδικασιών και της εκτέλεσης αναφορικά με την τελωνειακή συνεργασία και την καταπολέμηση της απομίμησης/παραποίησης και της πειρατείας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στις ευρωμεσογειακές χώρες εταίρους·

11.   είναι πεπεισμένο ότι η ενίσχυση της καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης εξαρτάται από τη συχνότερη και πιο στοχευμένη προσφυγή στο όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, που, μαζί με τα εθνικά και κοινοτικά δικαστικά όργανα, δύναται να επιτρέψει την καλύτερη προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των ευρωπαίων καταναλωτών χάρη στην παγίωση μιας νομολογίας, που θα ενισχύει το περιεχόμενο και την εμβέλεια της συμφωνίας TRIPS·

12.   επαναβεβαιώνει ότι κάθε εναρμόνιση του ουσιαστικού δικαίου πρέπει να σέβεται την εθνική κυριαρχία και τις διεθνείς Συνθήκες στον συγκεκριμένο τομέα·

Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) και άλλες διμερείς και περιφερειακές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13.   ζητεί από την Επιτροπή, παράλληλα με τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις, να μετάσχει στον αγώνα κατά της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας, προωθώντας επίσης διμερείς, περιφερειακές και πολυμερείς συμφωνίες με στόχο την προσέγγιση των νομοθεσιών και την εφαρμογή τους με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και οι οποίες προβλέπουν, εξάλλου, αποδοτικούς μηχανισμούς επίλυσης των διαφορών, καθώς και καθεστώς κυρώσεων σε περίπτωση αθέτησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων·

14.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε ενδεδειγμένη προσπάθεια για να διαπραγματευθούν την ΑCTA υπό συνθήκες υπέρτατης διαφάνειας έναντι των πολιτών της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τους όρους "απομίμηση/παραποίηση" και "πειρατεία", καθώς και μέτρα για ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται· εκτιμά ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος της συμφωνίας, καθώς και ο αντίκτυπος στις πολιτικές ελευθερίες, πρέπει να αξιολογηθούν πριν προχωρήσουν περαιτέρω οι διαπραγματεύσεις· υποστηρίζει τη σύσταση ομάδας δράσης ("task force"), που θα είναι επιφορτισμένη με την εξέταση της υλοποίησης της συμφωνίας μέσω της προώθησης του συγκεκριμένου θέματος στο πλαίσιο αφενός μεν του διαλόγου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τρίτες χώρες, αφετέρου δε των δράσεων συνεργασίας με τις συγκεκριμένες χώρες·

15.   πιστεύει ότι δεν είναι ακόμη βέβαιο εάν η Συνθήκη ΕΚ παρέχει τη νομική βάση που απαιτείται για τη λήψη κοινοτικών μέτρων που καθορίζουν το είδος και το επίπεδο των ποινικών κυρώσεων και ότι, κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν έχει ίσως αρμοδιότητα να διαπραγματεύεται διεθνή συμφωνία η οποία καθορίζει τη φύση και το επίπεδο των μέτρων του ποινικού δικαίου που πρέπει να ληφθούν κατά των ατόμων που παραβιάζουν την περί εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας νομοθεσία·

16.   τονίζει ότι σε όλες τις προβλεπόμενες συμφωνίες εφαρμογής της πνευματικής ιδιοκτησίας, η προσωπική χρήση που δεν έχει στόχο το κέρδος πρέπει να διαχωρίζεται από την αθέμιτη και εσκεμμένη διάθεση στην αγορά παραποιημένων και πειρατικών προϊόντων·

17.   καλεί την Επιτροπή να διαπραγματευθεί με τις τρίτες χώρες τη σύσταση ομάδων δράσης για την καταπολέμηση της απομίμησης/παραποίησης·

18.   ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ACTA δεν θα εκχωρεί στις δημόσιες αρχές το δικαίωμα πρόσβασης σε ιδιωτικούς υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές·

19.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το αυξανόμενο ενδιαφέρον που εκδηλώνουν πολλά κράτη μέλη του ΠΟΕ σε ό,τι αφορά την ACTA· πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να συμπεριληφθούν σε όλες τις διαπραγματεύσεις αναδυόμενες οικονομίες, όπως π.χ. η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, καθώς και οι περιφερειακοί εμπορικοί συνασπισμοί, όπως π.χ. η Mercosur, η CARICOM και η ASEAN, να αποφασίσουν την πλήρη συμμετοχή τους στις διαπραγματεύσεις της συμφωνίας, καλώντας τους από τώρα να δεσμευτούν ότι θα εγγυηθούν το σεβασμό των ΔΠΙ στο έδαφός τους·

20.   καλεί την Επιτροπή να αποφύγει τον κίνδυνο των αντιφάσεων και των αλληλοεπικαλύψεων της ACTA με τη συμφωνία TRIPS και τις άλλες διεθνείς Συνθήκες για τα ΔΠΙ·

21.   ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ACTA επικεντρώνεται μόνο στα μέτρα εφαρμογής των ΔΠΙ και όχι σε ουσιαστικά ζητήματα ΔΠΙ, όπως π.χ. το πεδίο εφαρμογής της προστασίας, οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις, η δευτερογενής ευθύνη, ή η ευθύνη των διαμεσολαβητών·

22.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ACTA δεν χρησιμοποιείται ως όχημα για την τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου εφαρμογής των ΔΠΙ, αλλά ότι αντικατοπτρίζει πλήρως την ισορροπία που διαμορφώθηκε από τις διάφορες οδηγίες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στον συγκεκριμένο τομέα, και κυρίως τη διάταξη της αιτιολογικής σκέψης 2 της οδηγίας 2004/48/EΚ·

23.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασαφηνίσουν το ρόλο και τις αρμοδιότητες της επιτροπής του άρθρου 133 και των λοιπών επιτροπών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την ACTA·

24.   θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις της ορισμένες σφοδρές επικρίσεις σχετικά με την ACTA, ότι δηλαδή η τελευταία ενδέχεται να επιτρέψει σε κατόχους εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων να παραβιάζουν την ιδιωτικότητα υποτιθέμενων παραβατών χωρίς τη δέουσα νομική διαδικασία, ότι ενδέχεται να ποινικοποιήσει περαιτέρω τις μη εμπορικές παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων, ότι ενδέχεται να ενισχύσει τις τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) σε βάρος των δικαιωμάτων "δίκαιης χρήσης", ότι ενδέχεται να δημιουργήσει μια διαδικασία επίλυσης διαφορών εκτός των υφιστάμενων δομών του ΠΟΕ και τέλος ότι ενδέχεται να υποχρεώσει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να καλύψουν το κόστος της εφαρμογής των πνευματικών δικαιωμάτων και των παραβιάσεων των εμπορικών σημάτων·

25.   ζητεί από την Επιτροπή, σε αυτό το πλαίσιο, να διασφαλίσει συνεχή και διαφανή διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και να υποστηρίξει τα οφέλη της συγκεκριμένης διαδικασίας με όλες τις χώρες που συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση, καθώς και να διασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται τακτικά και διεξοδικά για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων·

26.   υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη ΕΚ περιλαμβάνει παρεκκλίσεις όποτε η διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών στον τομέα των εμπορικών πτυχών των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σχετίζεται με το εμπόριο πολιτιστικών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών· τονίζει ότι, στις περιπτώσεις αυτές, η διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών εμπίπτει στο πεδίο κοινών αρμοδιοτήτων της Κοινότητας και των κρατών μελών της· τονίζει περαιτέρω ότι, πέραν μιας κοινοτικής απόφασης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ, η διαπραγμάτευση τέτοιων συμφωνιών απαιτεί την κοινή συμφωνία των κρατών μελών και ότι οι συμφωνίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων πρέπει να συνάπτονται από κοινού από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη·

27.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της συμφωνίας ACTA, το άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, και την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(18)·

28.   υποστηρίζει ότι το δημόσιο συμφέρον για τη γνωστοποίηση των προπαρασκευαστικών σχεδίων της συμφωνίας ACTA, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων προόδου, και της διαπραγματευτικής εντολής της Επιτροπής δεν πρέπει να παραμεριστεί με την εφαρμογή του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(19), και παροτρύνει το Συμβούλιο να εφαρμόσει το άρθρο 255 της Συνθήκης ΕΚ κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στα έγγραφα, εφόσον λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας δυνάμει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων·

29.   σημειώνει μετά λύπης ότι η προστασία των ΔΠΙ στην Τουρκία δεν ανταποκρίνεται ακόμη στα ευρωπαϊκά πρότυπα και χρήζει συνεπώς αναθεώρησης· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία θα καταστεί αξιόπιστη υποψήφια για ένταξη μόνον εάν κατορθώσει να ενσωματώσει το κοινοτικό κεκτημένο και να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό των ΔΠΙ εντός των συνόρων της·

Σχέσεις ΕΕ-Κίνας

30.   καλεί τις κινεζικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να διώξουν με νέα αποφασιστικότητα όσους παραβιάζουν την ΠΙ και, στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει με ικανοποίηση την αλλαγή της στάσης των δικαστικών οργάνων, τα οποία αναγνώρισαν πρόσφατα σε ευρωπαϊκές εταιρείες τα ΔΠΙ σε κινεζικό έδαφος και καταδίκασαν τοπικές εταιρείες που τα είχαν παραβιάσει·

31.   επιβεβαιώνει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με τις τελωνειακές αρχές της Κίνας, παρέχοντας κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη εκ μέρους των αντίστοιχων ευρωπαϊκών διοικητικών υπηρεσιών·

32.   τονίζει το γεγονός ότι το 60% των παραποιημένων προϊόντων που κατάσχονται από τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ παράγονται στην Κίνα· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει από κοινού με τις κινεζικές αρχές ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της απομίμησης/παραποίησης το συντομότερο δυνατόν·

Μέτρα εξωτερικής στήριξης για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης

33.   συστήνει θερμά την εγκαθίδρυση αποτελεσματικού μηχανισμού, με στόχο την παρακολούθηση των ενδεχόμενων παραβιάσεων των ΔΠΙ που προστατεύονται από τις διάφορες συμφωνίες, αυτός δε ο μηχανισμός να συνδυάζεται με μέσα παροχής εμπορικών κινήτρων σε περίπτωση συγκεκριμένης δέσμευσης για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας·

34.   υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός ΣΓΠ προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα προσωρινής αναστολής των προτιμήσεων για τους εμπορικούς εταίρους που προσφεύγουν σε αθέμιτες πρακτικές· εκτιμά ότι, σε ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις παραβίασης της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως οι περιπτώσεις που συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο προσφυγής σε αυτόν τον αποτρεπτικό μηχανισμό·

35.   θεωρεί ότι ο κανονισμός για τους φραγμούς στο εμπόριο δύναται να αποτελέσει σημαντική βοήθεια για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στις εξωτερικές αγορές, τα οποία οφείλονται σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καλεί δε την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τη χρήση τους, κυρίως από τις ΜΜΕ·

36.   εκτιμά ότι η καλύτερη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε τρίτες χώρες μπορεί να διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών, την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών αντιμετώπισης της παραποίησης/απομίμησης τόσο σε πολιτικό-διπλωματικό επίπεδο όσο και σε καθαρά τεχνικό επίπεδο·

37.   καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τις "ομάδες πρόσβασης στην αγορά" στις αντιπροσωπείες της ΕΕ ένα υλικό σημείο αναφοράς για τις κοινοτικές επιχειρήσεις (κυρίως τις ΜΜΕ), που παραπονούνται για παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

Νομοθετικές και οργανωτικές πτυχές

38.   σημειώνει τις πολυάριθμες προσπάθειες που έχει καταβάλει η Επιτροπή για την ενίσχυση της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την καλεί να επιδοθεί ακόμη περισσότερο στην καταπολέμηση του φαινομένου της παραποίησης/απομίμησης και στην εναρμόνιση των νομοθεσιών που ισχύουν στα κράτη μέλη·

39.   σημειώνει ότι απουσιάζει από το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένας εναρμονισμένος ορισμός των όρων "παραποίηση/απομίμηση" και "πειρατεία" και ότι οι ορισμοί των κρατών μελών διαφέρουν μεταξύ τους·

40.   αξιολογεί την ανησυχητική διάδοση του φαινομένου της απομίμησης/παραποίησης και της πειρατείας, ειδικά σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, και τη σοβαρότητά του για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις επιχειρήσεις της, τους δημιουργούς της και τους καταναλωτές της· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να ενημερώνουν επαρκώς τους καταναλωτές για τους κινδύνους της απομίμησης/παραποίησης και της πειρατείας, ειδικά για τους σημαντικούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια που συνιστούν τα παραποιημένα προϊόντα για τους καταναλωτές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φάρμακα·

41.   ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει επισταμένως τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια που συνδέονται με την απομίμηση/παραποίηση, προκειμένου να αξιολογηθεί αν είναι απαραίτητη η λήψη περαιτέρω μέτρων·

42.   καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμφωνηθούν κοινές ελάχιστες κυρώσεις για σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

43.   θεωρεί ότι η εναρμόνιση της υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας κατά της απομίμησης/παραποίησης είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και σταθερή εφαρμογή της μελλοντικής συμφωνίας ACTA·

44.   επιμένει στην αναγκαιότητα καλύτερου συντονισμού, εντός της Κοινότητας, των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με τη δίωξη του φαινομένου της παραποίησης/απομίμησης και πολλαπλασιασμού των κοινοτικών δράσεων, που υλοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, εφόσον ο κατακερματισμός των συστημάτων κυρώσεων βλάπτει την εσωτερική αγορά και αποδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση στις εμπορικές της διαπραγματεύσεις· επιμένει επίσης ότι είναι αναγκαίο για τον ιδιωτικό τομέα και τον δημόσιο τομέα να επεκταθεί η συνεργασία τους, έτσι ώστε η καταπολέμηση της απομίμησης/παραποίησης να καταστεί πιο ενεργή, πιο δυναμική και πιο αποτελεσματική·

45.   επιμένει ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν προσαρμοσμένες και σταθερές δομές που θα απευθύνονται στα μέλη των τελωνειακών υπηρεσιών, στους δικαστές και στους λοιπούς σχετικούς επαγγελματίες, καθώς και να παροτρυνθούν τα κράτη μέλη να συστήσουν εξειδικευμένες ομάδες για την καταπολέμηση της απομίμησης/παραποίησης·

46.   σημειώνει την αναγνώριση από μέρους της Επιτροπής, στη Λευκή της Βίβλο για τον αθλητισμό του Ιουλίου του 2007, ότι η οικονομική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης των αθλητικών δικαιωμάτων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών μέσων προστασίας από τις δραστηριότητες των παραβατών των πνευματικών δικαιωμάτων σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο και ζητεί να λαμβάνονται υπόψη οι κάτοχοι αθλητικών δικαιωμάτων σε κάθε δράση καταπολέμησης της απομίμησης/παραχάραξης και της ψηφιακής πειρατείας·

47.   ενθαρρύνει την περαιτέρω τελειοποίηση και τον καλύτερο συντονισμό των τελωνειακών διαδικασιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να περιοριστεί ουσιωδώς η είσοδος παραποιημένων ή πειρατικών προϊόντων στην ενιαία αγορά· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση προκειμένου να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη της στατιστικά στοιχεία, σε επίπεδο Ένωσης, σχετικά με την απομίμηση/παραποίηση·

48.   καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες της χρήσης του μέσου του Διαδικτύου για τη διακίνηση των παραποιημένων προϊόντων και να αξιολογήσει τον αντίκτυπό της στην οικονομία των κρατών μελών αναπτύσσοντας στατιστικά και ποσοτικά εργαλεία που θα μπορούν να διευκολύνουν μια συντονισμένη απάντηση·

49.   ζητεί από την Επιτροπή τη σύσταση ή διευκόλυνση μιας υπηρεσίας εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ, η οποία θα αποτελεί κατά προτίμηση μέρος άλλων δομών εξυπηρέτησης και θα προσφέρει τεχνική βοήθεια στις ΜΜΕ για τις διαδικασίες χειρισμού των παραποιημένων προϊόντων·

50.   θεωρεί πρωταρχικής σημασίας να μην διστάσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία να στηρίξει και να συνδράμει τις δράσεις, που θα υλοποιήσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· πιστεύει, ιδίως, ότι είναι βασικό οι ΜΜΕ να επωφελούνται συνθηκών, που θα τους επιτρέψουν να προασπίσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους, κυρίως σε περιπτώσεις παραβίασης των ΔΠΙ σε τρίτες χώρες·

51.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες για την αύξηση της ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τις συνέπειες της αγοράς παραποιημένων προϊόντων· τονίζει τον σημαντικό ρόλο που οφείλει να διαδραματίσει ο επιχειρηματικός κλάδος σε αυτές τις πρωτοβουλίες·

52.   εκτιμά ότι είναι απαραίτητο, με σκοπό την ιχνηλασιμότητα, να ενθαρρυνθούν οι ενέργειες της βιομηχανίας με στόχο τη χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, έτσι ώστε να διακρίνονται ευκολότερα τα αυθεντικά προϊόντα από τα παραποιημένα προϊόντα και ζητεί από την Επιτροπή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να εδραιώσει και να διευκολύνει κάθε εποικοδομητική ενέργεια προς αυτήν την κατεύθυνση·

53.   ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει την οδηγία 2004/48/ΕΚ να το πράξουν πάραυτα·

54.   υπογραμμίζει την αναγκαιότητα τήρησης των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς και βελτίωσης της λειτουργίας της·

55.   καλεί την Επιτροπή να συλλέξει δεδομένα από τα κράτη μέλη σχετικά με τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισαν οι καταναλωτές εξαιτίας παραποιημένων προϊόντων και τις καταγγελίες καταναλωτών σχετικά με παραποιημένα προϊόντα· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι αρχές όλων των κρατών μελών να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα·

56.   επιμένει εν προκειμένω ότι είναι αναγκαία η κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μέσων καταπολέμησης της παραποίησης και της πειρατείας στην εσωτερική αγορά·

57.   καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν το εργατικό δυναμικό των τελωνειακών τους υπηρεσιών στην εθνική τους επικράτεια και να συστήσουν μια υπηρεσία αναγνωρίσιμη για τους τρίτους (η οποία θα περιλαμβάνει κράτη μέλη, τρίτες χώρες, κοινοτικά θεσμικά όργανα, επιχειρήσεις και ιδιώτες), η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την καταπολέμηση της παραποίησης και με την ενημέρωση για το συγκεκριμένο πρόβλημα·

58.   υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη σημασία της ύπαρξης κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και δικαιοδοτικού συστήματος για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ως μέσου επιβολής της τήρησης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των χρηστών σε όλη την ΕΕ, που θα επιτρέπει στις καινοτόμες επιχειρήσεις να προστατεύουν όσο μπορούν περισσότερο τις εφευρέσεις τους και να επωφελούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτές·

59.   καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση για την καταπολέμηση της παραποίησης και της πειρατείας στις τουριστικές περιοχές, καθώς και στις επαγγελματικές εκθέσεις και στις εμποροπανηγύρεις·

60.   υπενθυμίζει τη σημασία της εναρμόνισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των υφιστάμενων εθνικών και κοινοτικών τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για την καταπολέμηση της παραποίησης και καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να προστατεύουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους καταχωρίζοντας εμπορικά σήματα, σχέδια, ευρεσιτεχνίες κ.λπ., ώστε να μπορούν να επιβάλλουν καλύτερα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους·

61.   καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει πίνακα επιδόσεων ώστε να μετρά τις επιδόσεις των τελωνείων των κρατών μελών, εις τρόπον ώστε να ενισχυθεί η καταπολέμηση της παραποίησης, και να δημιουργήσει πλαίσιο γρήγορης ανταλλαγής πληροφοριών για τα παραποιημένα προϊόντα, στηριζόμενο στα εθνικά σημεία επαφής και στα σύγχρονα εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών·

62.   καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον συντονισμό μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών τους και να εφαρμόσουν με ομοιόμορφο τρόπο στην Ένωση τους κοινοτικούς κανονισμούς στον τομέα των τελωνειακών δασμών·

63.   καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, από κοινού με την Επιτροπή, κοινή προσέγγιση για την καταστροφή των παραποιημένων εμπορευμάτων·

64.   ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την εφαρμογή της απλουστευμένης διαδικασίας που περιέχεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 σε όλα τα κράτη μέλη·

65.   υποστηρίζει περαιτέρω ότι σημαντικές πτυχές της παραποίησης (απομίμηση προϊόντων / παραβίαση εμπορικού σήματος σε εμπορική κλίμακα) διαφέρουν από αυτές της πειρατείας (παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε εμπορική κλίμακα), και ότι πρέπει να εξεταστεί η ανεξάρτητη και χωριστή αντιμετώπισή τους, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την πιεστική ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι πτυχές δημόσιας υγείας και ασφάλειας που κυριαρχούν στην παραποίηση·

66.   υποστηρίζει, όσον αφορά τον τομέα της δημόσιας υγείας, τον ορισμό της ΠΟΥ για τα παραποιημένα φάρμακα: "φάρμακο το οποίο συνοδεύεται σκόπιμα και παράνομα από ετικέτα που περιέχει παραπλανητικές πληροφορίες σε σχέση με την ταυτότητα και/ή την πηγή τους. Η παραποίηση μπορεί να αφορά τόσο τα προϊόντα με εμπορικό σήμα όσο και τα γενόσημα προϊόντα, στα δε παραποιημένα προϊόντα είναι δυνατό να περιλαμβάνονται προϊόντα με ορθά ή λανθασμένα συστατικά, χωρίς δραστικές ουσίες, με ανεπαρκή δραστικά συστατικά ή με συσκευασία απομίμησης'·

67.   τονίζει πόσο σημαντικός είναι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, κατά τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της παραποίησης και της πειρατείας·

Τελικές σκέψεις

68.   καλεί την Επιτροπή, από κοινού με το Συμβούλιο και με τα κράτη μέλη, να καθορίσουν σαφή, συνεκτική και μεγαλόπνοη πολιτική γραμμή, που, παράλληλα με τις εσωτερικές δράσεις στον τελωνειακό τομέα, θα συντονίζει και θα προσανατολίζει τις "εξωτερικές" δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών στην καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας·

69.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει ενέργειες που θα συμπληρώνουν τα πρότυπα που θεσπίζονται με τη νομοθεσία και κυρίως να προωθήσει την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους της απομίμησης/παραποίησης, με στόχο να αλλάξει η νοοτροπία του κοινού σχετικά με το φαινόμενο της απομίμησης/παραποίησης και της πειρατείας·

70.   θεωρεί ότι θα πρέπει να εξεταστεί από την Επιτροπή η δημιουργία διεθνούς πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της απομίμησης/παραποίησης, στα πρότυπα του πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς, ο οποίος θα προβάλλει τις χώρες με επίδοση κατώτερη του μέσου όρου όσον αφορά την καταπολέμηση των παραποιημένων προϊόντων·

71.   ζητεί επιμόνως από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δώσουν στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να διαδραματίσει κεντρικότερο ρόλο στην καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης· κρίνει, ιδίως, ενδεδειγμένο να προωθήσει η ΕΕ την πολιτική παρουσία της τόσο στις εξειδικευμένες διεθνείς συναντήσεις, όπως είναι η παγκόσμια σύνοδος για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας, όσο και στους διεθνείς οργανισμούς, που εργάζονται για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας·

72.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να κρατούν το Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο και να το εμπλέκουν σε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες· πιστεύει ότι στο πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας, η ACTA πρέπει να κυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη διαδικασία σύμφωνης γνώμης·

o
o   o

73.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0053.
(2) ΕΕ C 102 E, 24.4.2008, σ. 128.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0247.
(4) ΕΕ C 298 E, 8.12.2006, σ. 235.
(5) ΕΕ C 308 E, 16.12.2006, σ. 182.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0629.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0195.
(8) ΕΕ C 233 E, 28.9.2006, σ. 103.
(9) ΕΕ L 349, 31.12.1994, σ. 71.
(10) ΕΕ L 157, 9.6.2006, σ. 1.
(11) ΕΕ L 169, 30.6.2005, σ. 1.
(12) ΕΕ L 145, 4.6.2008, σ. 1.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0305.
(14) ΕΕ L 157, 30.4.2004, σ. 45.
(15) ΕΕ L 196, 2.8.2003, σ. 7.
(16) Δήλωση της διάσκεψης κορυφής, Ανάπτυξη και υπευθυνότητα στην παγκόσμια οικονομία (Growth and Responsibility in the World Economy), 7 Ιουνίου 2007, διάσκεψη κορυφής της G8 στο Heiligendamm.
(17) Το άρθρο 3, παράγραφος 2, έχει ως εξής: "Τα εν λόγω μέτρα, διαδικασίες και μέτρα αποκατάστασης πρέπει επίσης να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά και να εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία εμποδίων στο νόμιμο εμπόριο και να προβλέπονται εγγυήσεις κατά της κατάχρησής τους".
(18) ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
(19) ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου