Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2133(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0447/2008

Esitatud tekstid :

A6-0447/2008

Arutelud :

PV 17/12/2008 - 19
CRE 17/12/2008 - 19

Hääletused :

PV 18/12/2008 - 6.19
CRE 18/12/2008 - 6.19
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0634

Vastuvõetud tekstid
PDF 167kWORD 84k
Neljapäev, 18. detsember 2008 - Strasbourg
Võltsimise mõju rahvusvahelisele kaubandusele
P6_TA(2008)0634A6-0447/2008

Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta resolutsioon võltsimise mõju kohta rahvusvahelisele kaubandusele (2008/2133(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 2007. aasta raportit pealkirjaga "Võltsimise ja piraatluse majanduslik mõju";

–   võttes arvesse komisjoni 10. novembri 2005. aasta teatist "Ühenduse Lissaboni kava elluviimine: kaasaegne VKE-poliitika majanduskasvu soodustamiseks ja tööhõive suurendamiseks" (KOM(2005)0551);

–   võttes arvesse komisjoni 4. oktoobri 2006. aasta teatist "Globaalne Euroopa: konkurentsivõime maailmas – panus ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegiasse" (KOM(2006)0567);

–   võttes arvesse komisjoni 18. aprilli 2007. aasta teatist "Globaalne Euroopa: tugevam partnerlus Euroopa eksportijate turulepääsu nimel" (KOM(2007)0183);

–   võttes arvesse oma 19. veebruari 2008. aasta resolutsiooni ELi strateegia kohta turulepääsu tagamiseks Euroopa äriühingutele(1);

–   võttes arvesse oma 22. mai 2007. aasta resolutsiooni "Globaalne Euroopa – konkurentsivõime välisaspektid"(2);

–   võttes arvesse oma 5. juuni 2008. aasta resolutsiooni kaubanduspoliitika rakendamise kohta tõhusate impordi- ja ekspordieeskirjade ja -menetlustega(3);

–   võttes arvesse oma 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni ELi ja USA Atlandi-üleste majandussuhete kohta(4);

–   võttes arvesse oma 12. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ja Mercosuri vaheliste majandus- ja kaubandussuhete kohta piirkondadevahelise assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks(5);

–   võttes arvesse oma 13. detsembri 2007. aasta resolutsiooni kaubandus- ja majandussuhete kohta Koreaga(6);

–   võttes arvesse oma 8. mai 2008. aasta resolutsiooni kaubandus- ja majandussuhete kohta Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooniga (ASEAN)(7);

–   võttes arvesse oma 13. oktoobri 2005. aasta resolutsiooni ELi ja Hiina vaheliste kaubandussuhete väljavaadete kohta(8);

–   võttes arvesse komisjoni 24. oktoobri 2006. aasta teatist pealkirjaga "EL – Hiina: tihedam partnerlus, suurem vastutus" (KOM(2006)0631) ja sellele lisatud töödokumenti pealkirjaga "Tihedamad partnerlussuhted, suuremad kohustused – ELi ja Hiina vahelist kaubandust ja investeeringuid käsitlev dokument – Konkurents ja partnerlus" (KOM(2006)0632);

–   võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3286/94, millega kehtestatakse ühenduse meetmed ühise kaubanduspoliitika vallas, et tagada rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni egiidi all kehtestatud eeskirjadest tulenevate ühenduse õiguste kasutamine(9) (kaubandustõkete määrus);

–   võttes arvesse komisjoni 16. juuli 2008. aasta teatist "Tööstusomandi õiguste strateegia Euroopas" (KOM(2008)0465);

–   võttes arvesse komisjoni 21. veebruari 2001. aasta teatist "Tegevusprogramm: HIV-/AIDSi-, malaaria- ja tuberkuloosivastase tegevuse kiirendamine vaesuse vähendamise kontekstis" (KOM(2001)0096);

–   võttes arvesse komisjoni 26. veebruari 2003. aasta teatist "Ühenduse tegevusprogrammi ajakohastamine – HIV-/AIDSi-, malaaria- ja tuberkuloosivastase tegevuse kiirendamine vaesuse vähendamise kontekstis – Lahendamata poliitilised küsimused ja edaspidised väljakutsed" (KOM(2003)0093);

–   võttes arvesse komisjoni 26. oktoobri 2004. aasta teatist "Euroopa ühtne poliitikaraamistik välistegevusteks HIV/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosi vastu võitlemisel" (KOM(2004)0726);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 816/2006, milles käsitletakse rahvatervise probleemidega riikidesse eksportimiseks toodetavate farmaatsiatoodete patentide sundlitsentsimist(10);

–   võttes arvesse nõukogu 27. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 980/2005 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta(11) (üldiste tariifsete soodustuste kava määrus);

–   võttes arvesse komisjoni 19. mai 2008. aasta aruannet ühenduse tolli tegevuse kohta seoses võltsimise ja piraatlusega "Tulemused Euroopa piiridel 2007";

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 450/2008, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik)(12);

–   võttes arvesse komisjoni 1. aprilli 2008. aasta teatist "Tolliliidu arengustrateegia" (KOM(2008)0169);

–   võttes arvesse 26. aprilli 2006. aasta muudetud ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks vajalike karistusmeetmete kohta (KOM(2006)0168);

–   võttes arvesse oma 19. juuni 2008. aasta resolutsiooni tolliliidu 40. aastapäeva kohta(13);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta(14);

–   võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1383/2003 teatavate intellektuaalomandi õiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade suhtes võetava tollimeetme ja kõnealuseid õigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes võetavate meetmete kohta(15);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning õiguskomisjoni ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A6-0447/2008),

A.   arvestades, et uuendatud Lissaboni tegevuskava eesmärkide saavutamiseks on vaja tõhusalt võidelda võltsimise vastu nii selle sise- kui ka välisaspektide osas, nagu komisjon on sedastanud eespool nimetatud 18. aprilli 2007. aasta teatises;

B.   arvestades, et Euroopa Liit on maailmas teine kaupade ja teenuste importija ning et tema ühtse turu erakordselt suur avatus ja läbipaistvus pakub tohutuid võimalusi, ent see kujutab endast ka tõsist ohtu võltsitud kauba sissetungile;

C.   arvestades, et ELi majandus on spetsialiseerunud suure lisandväärtusega kvaliteetsetele toodetele, mis on sageli kaitstud kaubamärkide, patentide või geograafiliste tähistega, mida nende eripära tõttu kõige tõenäolisemalt võltsitakse;

D.   arvestades, et intellektuaalomandi õiguste raske rikkumine on mittetariifne kaubandustõke, mis raskendab kolmandate riikide turule pääsu ja muudab selle kulukamaks, eelkõige piiratud vahendite ja ressurssidega väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE);

E.   arvestades, et Euroopa konkurentsivõime on traditsiooniliselt seotud tööjõu kvaliteediga ja üha enam, eriti VKEde puhul, teadus- ja arendustegevusega, uuenduste ja vastavate intellektuaalomandi õigustega;

F.   arvestades, et Euroopa Liidu kaubanduspartnerid ei kaitse intellektuaalomandi õigusi, sealhulgas geograafilisi tähiseid ja päritolunimetusi alati tõhusalt;

G.   arvestades, et võltskauba liike tuleb järjest rohkem juurde ja selle hulk kasvab ning need ei piirdu enam luksus- ega kvaliteetse kaubaga, vaid nende hulgas on ka tavatooteid, näiteks mänguasju, ravimeid, kosmeetikatooteid ja toiduaineid;

H.   arvestades, et hiljutises OECD uuringus järeldati, et intellektuaalomandi õiguste rikkumisest toituva rahvusvahelise kaubanduse käive oli 2005. aastal juba 150 miljardit eurot, millele tuleks lisada riigisisesed tehingud ning võlts- ja piraatkaup, mida turustatakse Internetis;

I.   arvestades, et 2007. aastal kasvas Euroopa Liidu tolliasutuste arestitud intellektuaalomandi õigusi rikkuva kauba kogus 17 % võrra võrreldes eelneva aastaga, kusjuures kasv oli kosmeetika- ja isikliku hügieeni toodete osas 264 %, mänguasjade osas 98 % ja ravimite osas 51 %;

J.   arvestades, et võltsimisel ja piraatlusel on ärevust tekitavad tagajärjed Euroopa Liidu majandusele ja ühenduse sotsiaal-majanduslikule süsteemile tervikuna, kahandades stiimuleid tegeleda uuendustega, pidurdades välismaiseid otseinvesteeringuid, vähendades kvalifitseeritud töötajate töökohti tööstuses ja luues alused seadusliku majandussüsteemiga paralleelselt varimajanduse arengule, mis on organiseeritud kuritegevuse kontrolli all;

K.   arvestades, et OECD eespool nimetatud 2007. aasta aruandes ja OECD II etapi valmivas aruandes "Digitaalse sisu piraatlus" rõhutatakse digitaalse piraatluse üleilmset ulatust, kiiret kasvu ja kahjulikku majanduslikku mõju õiguste valdajatele;

L.   arvestades, et võltsimine kahjustab tõsiselt keskkonda, seda nii võltsitud kauba kvaliteedistandarditele mittevastavuse kui ka nende kaupade kõrvaldamise ja hävitamise kulukuse tõttu;

M.  M arvestades, et võltsitud kaubaga võitluseks ettenähtud menetluste kasutamine on keeruline, kulukas ja aeganõudev eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele;

N.   arvestades, et ühtne turg tagab Euroopa tarbijale õiguse valida vabalt, läbipaistvalt ja turvaliselt, millist kaupa osta, ning et võltsimine, kui selle vastu ei võidelda õigeaegselt, võib kahjustada mitte üksnes kogu süsteemi aluseks olevat usalduspõhimõtet, vaid võib lisaks põhjustada tõsiseid riske tarbijate ohutusele, tervisele ja äärmuslikel juhtudel koguni elule, ning et seetõttu on vaja nende õigusi paremini kaitsta;

O.   arvestades, et tarbijate teadlikkuse tõstmine ohtudest nende tervisele ja ohutusele ning võltsitud kauba ostmise tagajärgedest üldiselt on võltsimisvastases võitluses tõhus vahend;

P.   arvestades, et rangemaid meetmeid tuleks võtta nende võltsijate suhtes, kelle toodetel on rahvatervisele otsene mõju;

Q.   arvestades, et kestvad erinevused liikmesriikide intellektuaalomandi õigusi reguleerivates õigusaktides, eelkõige nende järgimise tagamiseks võetud karistusmeetmete osas, nõrgendavad Euroopa Liidu läbirääkijapositsiooni ja võivad kahjustada seniseid jõupingutusi tõhusamalt võidelda võltsimisega rahvusvahelisel tasandil;

R.   arvestades, et määruse (EÜ) nr 1383/2003 artiklis 11 sätestatud lihtsustatud menetlust kohaldatakse väga edukalt sellistes liikmesriikides nagu Portugal, Kreeka, Ungari, Madalmaad ja Leedu, kus võltskaupa hävitatakse suurtes kogustes lühikese aja jooksul ja suhteliselt väikeste kuludega;

S.   arvestades, et 2006. aastal Peterburis toimunud G8 tippkohtumisel tunnistati võltsimise ja piraatluse probleemi globaalset laadi ning rõhutati vajadust parandada koostööd G8 riikide, kolmandate riikide ja pädevate rahvusvaheliste institutsioonide vahel;

T.   arvestades, sellele järgneval G8 tippkohtumisel Heiligendammis moodustati intellektuaalomandi õiguste töörühm, et võidelda võltsimise ja piraatlusega Heiligendammi protsessi raames(16);

U.   arvestades, et 2007. aastal alustasid Euroopa Liit, Jaapan ja Ameerika Ühendriigid läbirääkimisi uue mitmepoolse võltsimisvastase kaubanduslepingu sõlmimiseks eesmärgiga tugevdada intellektuaalomandi õigusi ning võltsimise ja piraatluse vastu võitlemist (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA);

V.   arvestades, et kui ACTA lepingu sõlmimine õnnestub, on võimalik kehtestada tsiviil-, ja haldusõigusliku kaitse ühisstandardid, parandada institutsioonidevahelist koostööd ja koostööd erasektoriga ning lisada tehniline abi, et intellektuaalomandi õigusi oleks lihtsam, ohutum ja odavam järgida;

W.   arvestades, et on vaja rõhutada vahet geneeriliste ravimite, mille levikut ja kaubandust tuleb julgustada nii Euroopa Liidus kui ka arengumaades, ja võltsravimite vahel, mis on ühelt poolt ohtlikud inimeste tervisele ja teiselt poolt põhjustavad olulist majanduslikku kahju selle sektori ettevõtjatele ning võivad aeglustada uute leiutuste arengut, takistades pealegi ravimite kättesaadavust vähem arenenud maade elanikele; arvestades lisaks sellele, et võltsravimid moodustavad ainult osa ebaseaduslikest ravimitest;

X.   arvestades, et rahvatervisele otsest mõju avaldavate rahvatervisele ohtlike toodete laial levikul on suur osa Internetil ja paralleelsetel turustusvõrkudel;

Y.   arvestades, et Euroopa Liit teeb pidevaid jõupingutusi intellektuaalomandi õiguste kaitsemeetmete ühtlustamiseks, nimetades eelkõige 12. juuli 2005. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks vajalike karistusmeetmete kohta (KOM(2005)0276), ja sellest protsessist ei tohiks mööda vaadata kaubandusläbirääkimistel, mille suhtes ei kohaldata tavapäraseid ELi otsustamismenetlusi;

Z.   arvestades, et samuti on väga tähtis tagada, et intellektuaalomandi õiguste kaitsemeetmete väljatöötamine toimuks viisil, mis ei takistaks innovaatilisust ega konkurentsivõimet, kahjustaks intellektuaalomandi õiguste piiranguid ja erandeid või isikuandmeid ega koormaks asjatult seaduslikku kaubandust;

AA.   arvestades, et Euroopa Liit on tõestanud oma pühendumust intellektuaalomandi õiguste tõhusale ja tasakaalustatud järgimisele direktiivide kogumi vastuvõtmisega selles valdkonnas pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu üksikasjalikku kontrolli paljude aastate jooksul;

AB.   arvestades, et õiguslike meetmete kaalumisel on põhimõttelise tähtsusega teha sisuliselt vahet intellektuaalse ja materiaalse omandi õiguste vahel ning vastavalt õiguste rikkumise ja varguse vahel;

AC.   arvestades, et kõik intellektuaalse omandi rikkumised kahjustavad kaubandust ja äritegevust, kuid kaubandusliku ulatusega rikkumistel on täiendav ja laialdane mõju;

AD.   arvestades, et kui näiteks farmaatsiatoodetega kaasnevate patendiõiguste rikkumisi käsitletakse tsiviilmenetluses, tuginedes patendiõiguse rikkumise kohta asjas esitatud materiaalõiguslikele argumentidele, siis autoriõiguse ja kaubamärgiõiguse rikkumised on tahtlik süütegu,

Mitmepoolne raamistik

1.   usub, et Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) süsteemi eesmärk on tagada intellektuaalomandi õiguste ulatuslikum tunnustamine rahvusvahelisel tasandil, pidades silmas kokkulepitud tasandi kaitsestandardeid, mis on kehtestatud intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS-i leping) ning dialoogi kaudu, mida peetakse liikmesriikide vahel ja teiste organisatsioonidega, nagu Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO) ja Maailma Tolliorganisatsioon (WCO), samuti võltsimise vältimise ja lahendamise mehhanismi kaudu;

2.   palub komisjonil jääda TRIPS-i nõukogus oma seisukoha juurde, et siseriiklikku õigusse võetud miinimumnõuetega peavad kaasnema tõhusad rakendusmeetmed ja meetmed rikkumiste ennetamiseks; on seisukohal, et TRIPS-i lepingus sätestatud ja TRIPS-i lepingut ja rahvatervist käsitlevas Doha deklaratsioonis kinnitatud paindlikkus tuleks säilitada, sest selle eesmärk on tagada õiglane tasakaal õiguste valdajate ja lõppkasutajate huvide vahel;

3.   palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile ettepanekud, et tagada ekspordi-, transiidi- ja ümberlaadimistegevuse nõuetekohane arvessevõtmine TRIPS-i lepingus ja uurida, kuidas saab lepingut tulevikus muuta, et luua õiglane tasakaal intellektuaalomandi õiguste valdajate ja võimalike kasutajate huvide vahel, võttes eelkõige arvesse partnerite arengutaset ja tehes vahet võltsitud ja piraatkaupade tootja- ja transiitriikidel ning neid kasutavatel riikidel;

4.   tunneb heameelt Euroopa Liidu edusammude üle tehnilise abi programmides, mis on aidanud tugevdada intellektuaalomandi õigusi kiiresti areneva majandusega riikides ja arengumaades, ning rõhutab selliste programmidega jätkamise tähtsust, pidades silmas kasu, mis nendest võib tõusta säästva majandusarengu valdkonnas, ning rõhutab nende tähtsat osa võitluses võltsimisega;

5.   palub komisjonil ja liikmesriikidel käivitada piisava rahalise toetusega erialgatused arengumaadele, et edendada laialdasemat tarbijakoolitust Euroopas ja ka vältida potentsiaalselt ohtlike võltskaupadega seonduvaid ohte;

6.   toetab ÜRO kaubandus- ja arengukonverentsi kaheteistkümnendal istungil loova Aafrika algatuse raames esitatud lahendusi, milles loomemajandust peetakse arengus mahajäänud riikide majanduskasvu oluliseks teguriks ning kinnitatakse veel kord, et intellektuaalomandil on selliste piirkondade säästvas arengus väga suur osa;

7.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema ettepaneku koostada rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioonile (Palermo konventsioon) lisatav võltsimist käsitlev protokoll ning seda toetama;

8.   tuletab meelde, et mõnedes kiiresti arenevates majandussüsteemides on võltsitud ja piraatkauba tootmine omandanud ärevust tekitava ulatuse; väljendades siiski heameelt seni elluviidud koostööalgatuste üle, on arvamusel, et vajalikud on erimeetmed asjaomaste riikide tolli-, justiits- ja politseikoostöö tugevdamiseks, samuti nende riikide õigusnormide Euroopa Liidu õigusnormidega ühtlustamise soodustamiseks;

9.   palub komisjonil kehtestada kooskõlas direktiivi 2004/48/EÜ artikli 3 lõikega 2(17) rahvusvahelise tasandi kaitsemeetmed tagamaks, et ühegi lisanduva patendikaitse meetmega ei loodaks takistusi seaduslikule kaubavahetusele;

10.   soovitab komisjonil ja liikmesriikidel tugevdada koostööd Euroopa-Vahemere piirkonna partnerriikidega Euromedi turuprogrammi raames ja edendada Euroopa-Vahemere piirkonnas ühtset lähenemisviisi õigusloomele, menetlustele ja rakendamisele seoses tollikoostöö ning võltsimis- ja piraatlusvastase tegevusega, et hõlbustada Euroopa ja Vahemere piirkonna partnerriikide kaubavahetust;

11.   on veendunud, et võltsimisvastase võitluse tugevdamiseks on vaja ka sagedamini ja sihipärasemalt kasutada WTO vaidluste lahendamise organit, mis võib koos ühenduse ja riikide kohtutega tagada Euroopa tööstuse ja tarbijate parema kaitse TRIPS-i lepingu sisu ja reguleerimisala tugevdava kohtupraktika konsolideerimise teel;

12.   kinnitab veel kord, et materiaalõiguse ühtlustamisel tuleb austada riikide suveräänseid õigusi ja täita selle valdkonna rahvusvahelisi lepinguid;

ACTA ning muud kahepoolsed ja piirkondlikud ELi algatused

13.   palub komisjonil paralleelselt mitmepoolsete läbirääkimistega võidelda võltsimise ja piraatluse vastu ka kahepoolsete, piirkondlike ja mitmepoolsete lepingute kaudu õigusaktide lähendamiseks ja nende tõhusaks kohaldamiseks, nähes muu hulgas ette vaidluste lahendamise tõhusate süsteemide loomise ja sanktsioonide kehtestamise lepingutes võetud kohustuste täitmata jätmise korral;

14.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pidama ACTA läbirääkimisi ELi kodanike jaoks maksimaalselt läbipaistvatel tingimustel, eriti mis puutub terminite "võltsimine" ja "piraatlus" määratlemist ning ette nähtud karistusmeetmeid; on seisukohal, et tuleb hinnata nii lepingu sotsiaalset mõju kui ka selle mõju kodanikuvabadustele; toetab töörühma loomist lepingu rakendamise uurimiseks, propageerides seda teemat Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelises dialoogis ja osana koostöömeetmetest nende riikidega;

15.   on seisukohal, et ei ole veel kindel, kas EÜ asutamislepinguga on sätestatud õiguslik alus ühenduse meetmeteks, mis näeksid ette kriminaalkaristuste laadi ja astme, ning sellest tulenevalt ei pruugi komisjonil olla pädevust pidada ühenduse nimel läbirääkimisi rahvusvahelise lepingu üle, mis määraks kindlaks kaubamärgi ja autoriõiguse rikkujate vastu võetavate kriminaalõiguslike meetmete laadi ja astme;

16.   rõhutab, et kõikides kavandatud intellektuaalomandi kaitse lepingutes tuleb võltsitud ja piraatkaupade mittetulunduslikult oma tarbeks kasutamist eristada nende petturlikust ja kavatsuslikust turustamisest;

17.   kutsub komisjoni üles pidama kolmandate riikidega läbirääkimisi võltsimise vastu võitlevate töörühmade loomise üle;

18.   palub komisjonil tagada, et ACTA leping ei annaks avalikele asutustele juurdepääsu eraarvutitele ja muudele elektroonikaseadmetele;

19.   tunneb heameelt kasvava huvi üle, mida on ACTA suhtes üles näidanud paljud WTO liikmesriigid, usub, et tuleb rohkem pingutada, et kiiresti areneva majandusega riigid nagu Hiina, India ja Brasiilia ja piirkondlikud kaubandusblokid nagu Mercosur, CARICOM ja ASEAN osaleksid lepingu läbirääkimistel, kutsudes neid üles nüüdsest pühenduma intellektuaalomandi õiguste tagamisele oma territooriumil;

20.   kutsub komisjoni üles vältima ACTA, TRIPS-i lepingu ja muude rahvusvaheliste intellektuaalomandi õiguste lepingute vahelisi vasturääkivusi ja kattumisi;

21.   palub komisjonil tagada, et ACTA keskenduks ainult intellektuaalomandi õigustest kinnipidamise tagamise meetmetele, aga mitte intellektuaalomandi õiguste materiaalõiguslikele küsimustele, näiteks kaitse ulatus, piirangud ja erandid, teisene vastutus või vahendajate vastutus;

22.   palub komisjonil tagada, et ACTAt ei kasutataks kehtiva Euroopa intellektuaalomandi õiguste kaitsmise raamistiku muutmise vahendina, vaid selles võetaks täielikult arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu selles valdkonnas vastu võetud eri direktiividega kehtestatud tasakaalu ja eriti direktiivi 2004/48/EÜ 2. põhjendust;

23.   kutsub komisjoni ja nõukogu üles täpsustama artikli 133 komitee rolli ja pädevust, see puudutab ka teisi komiteesid, kes osalevad läbirääkimistel ACTA üle;

24.   usub, et komisjon peaks arvesse võtta karmi kriitikat, mida tehakse ACTA kohta käimasolevatel läbirääkimistel, nimelt seda, et leping võib anda kaubamärgi ja autoriõiguste valdajatele võimaluse tungida väidetavate rikkujate eraellu ilma nõuetekohase kohtumenetluseta, et see võib autoriõiguste ja kaubamärgi mittekaubanduslikke rikkumisi veelgi rohkem kriminaliseerida, et see võib tugevdada digitaalsete õiguste juhtimissüsteemide (DRM) tehnoloogiaid õiglase kasutamise õiguste arvelt, et see võib sätestada vaidluste lahendamiste menetluse väljaspool olemasolevaid WTO struktuure ja lõpuks, et see võib kohustada kõiki allakirjutanuid kandma autoriõiguste ja kaubamärgiõiguste kaitsmisega kaasnevaid kulusid;

25.   palub seoses sellega komisjonil kindlustada avalikkusega pideva ja läbipaistva konsulteerimise protsess ja toetada kõiki läbirääkijariike, et nad saaksid sellest protsessist kasu, ja tagada parlamendi korrapärane ja põhjalik teavitamine läbirääkimiste seisust;

26.   tuletab meelde, et EÜ asutamislepingus nähakse ette erandid juhuks, kui läbirääkimised intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide valdkonna lepingute üle ja lepingute sõlmimine on seotud kultuuri- ja audiovisuaalteenuste kaubandusega; juhib tähelepanu sellele, et niisugusel juhul jääb lepingute üle läbirääkimiste pidamine ning lepingute sõlmimine ühenduse ja tema liikmesriikide jagatud pädevusse; ühtlasi juhib tähelepanu sellele, et lisaks ühenduse otsusele, mis on tehtud kooskõlas EÜ asutamislepingu asjakohaste sätetega, on läbirääkimiste pidamiseks niisuguste lepingute üle vaja kõigi liikmesriikide ühist nõusolekut ja selliseid lepinguid sõlmivad ühendus ja liikmesriigid ühiselt;

27.   seoses ACTA läbirääkimistega tuletab komisjonile meelde Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 8, mis käsitleb isikuandmete kaitset, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta(18);

28.   on seisukohal, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele(19) artikkel 4 ei tohiks üles kaaluda üldist huvi avalikustada ACTA ettevalmistavad eelnõud, sealhulgas eduraportid, ja komisjoni läbirääkimisvolitused, ning nõuab tungivalt, et nõukogu rakendaks EÜ asutamislepingu artiklit 255 nii, et see tagaks võimalikult laialdase juurdepääsu dokumentidele, tingimusel, et võetakse andmekaitseõigusega nõutavad vajalikud turvameetmed;

29.   märgib kahetsusega, et intellektuaalomandi õiguste kaitse Türgis ei vasta ELi nõuetele ja see tuleb seetõttu läbi vaadata; juhib tähelepanu sellele, et Türgist saab ainult siis usaldusväärne ühinemise kandidaat, kui ta suudab üle võtta ühenduse õigustiku ja tagada intellektuaalomandi õiguste täieliku kaitse oma riigi piirides;

ELi ja Hiina suhted

30.   kutsub Hiina ametiasutusi üles suurendama jõupingutusi ja võtma energilisemalt õiguslikke meetmeid nende suhtes, kes rikuvad intellektuaalomandi õigusi ja tunneb sellega seoses heameelt, et Hiina kohtud on oma suhtumist muutnud, mille tõestuseks on ELi kodanike intellektuaalomandi õiguste hiljutine tunnustamine Hiinas ja neid õigusi rikkunud äriühingute hukkamõistmine;

31.   kinnitab veel kord, et tuleb kiirendada koostööd Hiina tolliga ja tagada neile vastavate Euroopa haldusasutuste abi ja toetus;

32.   rõhutab asjaolu, et 60 % ELi tolli poolt arestitud võltskaubast on toodetud Hiinas; palub komisjonil koos Hiina ametiasutustega esitada kiiresti tegevuskava võltsimisega võitlemiseks;

Välisabi meetmed võltsimisvastases võitluses

33.   soovitab kehtestada mitmesuguste lepingutega kaitstud intellektuaalomandi õiguste võimalike rikkumiste tõhus järelevalvemehhanism, mille juurde kuuluvad kaubandussoodustuste vahendid võltsimis- ja piraatlusvastases võitluses konkreetsete kohustuste võtmise korral;

34.   tuletab meelde, et üldiste tariifsete soodustuste kava määrus näeb muu hulgas ette soodustuste ajutise peatamise võimaluse ebaausaid kaubandustavasid kasutavate partnerite puhul; on arvamusel, et komisjon peab kõnealuse hoiatusvahendi kasutamist eriti raskete intellektuaalomandi rikkumiste puhul, näiteks juhtumid, mis kujutavad endast tõsist ohtu ohutusele ja rahvatervisele, nõuetekohaselt arvesse võtma;

35.   on seisukohal, et kaubandustõkete määrusest võib olla oluliselt abi Euroopa äriühingutel, kellel on probleeme kolmandates riikide turule pääsuga seoses intellektuaalomandi õiguste rikkumisega ja kutsub komisjoni üles neid stimuleerima ja lihtsustama määruse kasutamist, eelkõige VKEde osas;

36.   on seisukohal, et Euroopa Liidu ja liikmesriikide parandatud koostöö kolmandates riikides võib tagada tõhusama teabevahetuse, olemasolevate vahendite parema kasutamise ja suurema mõju võltsimisega võitlemise meetmetele nii poliitilis-diplomaatilise tegevuse kui ka täpsemalt tehniliste aspektide osas;

37.   kutsub komisjoni üles muutma nn turulepääsu meeskonda ELi delegatsioonides selliselt, et intellektuaalomandi õiguste rikkumise üle kaebavatel ühenduse ettevõtjatel (eriti VKEdel) oleks olemas tõeline tugipunkt;

Õigus- ja korraldusküsimused

38.   võtab teadmiseks komisjoni jäägitu pühendumise intellektuaalomandi õiguste kindlustamisel Euroopa Liidus ja nõuab suuremat pühendumist võltsimisega võitlemisele ja liikmesriikides kehtivate õigusaktide ühtlustamisele;

39.   märgib, et Euroopa Liidus puudub "võltsimise" ja "piraatluse" kooskõlastatud mõiste ja liikmesriikides kehtivad legaaldefinitsioonid on erinevad;

40.   märgib võltsimise ja piraatluse murettekitavat levikut eelkõige ülemaailmses majanduses ja selle suurt mõju Euroopa Liidu ja selle ettevõtjate, loovisikute ja tarbijate konkurentsivõimele; kutsub seetõttu liikmesriike üles andma tarbijatele piisavat teavet võltsimise ja piraatluse ohtudest, eelkõige märkimisväärsetest tervise- ja turvariskidest, mida võltsitud kaubad, sealhulgas ravimid, tarbijatele tekitavad;

41.   palub komisjonil täpsemalt uurida võltsimisega seotud tervise- ja ohutusriske, et hinnata, kas on vaja võtta täiendavaid meetmeid;

42.   palub komisjonil teha kõik endast olenev, et kokku leppida intellektuaalomandi õiguste raske rikkumise korral ühesugused miinimumkaristused;

43.   usub, et kehtivate riiklike võltsimisvastaste õigusaktide ühtlustamine on vajalik, et tagada tulevase ACTA lepingu tõhus ja järjekindel täitmine;

44.   nõuab tungivalt komisjoni võltsimisvastase võitlusega tegelevate talituste töö paremat kooskõlastamist ja selles valdkonnas komisjoni vastu võetud ühenduse algatuste paremat levitamist, arvestades, et karistuskorra killustamine kahjustab siseturgu ja nõrgestab Euroopa Liidu positsiooni kaubandusläbirääkimistel; rõhutab samuti, et era- ja avalik sektor peaksid laiendama oma koostööd, et võltsimisvastased meetmed oleksid aktiivsemad, dünaamilisemad ja tulemuslikumad;

45.   rõhutab vajadust välja töötada sobivad pidevad koolituskursused tollitöötajatele, kohtunikele ja teistele asjaga tegelevatele ametnikele ning soovitada liikmesriikidel koostada erimeeskonnad võltsimisega võitlemiseks;

46.   märgib, et komisjon on tunnustanud oma juulis 2007 välja antud valges raamatus spordi kohta, et spordiõiguste kasutamise majanduslik elujõulisus sõltub tõhusate vahendite olemasolust, millega kaitsta sporti intellektuaalomandi rikkujate tegevuse eest riiklikul ja rahvusvaheliselt tasandil, ja nõuab spordiõiguste valdajatega arvestamist võitluses võltsimise ja digitaalse piraatlusega;

47.   soovitab ka edaspidi täiustada ja kooskõlastada tollimenetlusi Euroopa Liidus selleks, et oluliselt piirata võltsitud ja piraatkaupade sisenemist ühtsele turule; samuti palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepanek anda Euroopa Liidule ja selle liikmesriikidele ELi tasandi kvalitatiivsed ja statistilised andmed võltsimise kohta;

48.   palub komisjonil arvesse võtta Interneti kui võltskauba turustamise kanali kasutamise konkreetseid aspekte ja mõõta selle mõju liikmesriikide majandusele, töötades välja statistilised vahendid, mis võivad hõlbustada kooskõlastatud tegevust;

49.   palub komisjonil luua või kaasa aidata infopunkti loomisele väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks, mis oleks eelistavalt ühendatud muude infopunktide teenustega, et anda tehnilist abi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele võltskaubaga tegelemise menetluste osas;

50.   peab esmatähtsaks, et Euroopa tööstus ei jätaks andmata omapoolset toetust ja abi Euroopa institutsioonide algatustele; peab eriti oluliseks, et VKEdele võimaldataks seaduslikul viisil kaitsta oma õigusi eriti intellektuaalomandi õiguste rikkumise korral kolmandates riikides;

51.   palub komisjonil ja liikmesriikidel soodustada algatusi tarbijateadlikkuse tõstmiseks võltsitud kaupade ostmise tagajärgedest; rõhutab tähtsat osa, mis ettevõtjatel on sellistes algatustes;

52.   on arvamusel, et jälgitavuse huvides tuleks astuda samme, et tööstused võtaksid meetmeid, et nüüdisaegsete tehnoloogiate abil teha tõhusamalt vahet originaal- ja võltstoodete vahel, ja kutsub komisjoni üles astuma vajalikke samme sellise konstruktiivse tegevuse edendamiseks ja selliste meetmete põlistamiseks;

53.   nõuab tungivalt, et liikmesriigid, kes ei ole veel võtnud üle direktiivi 2004/48/EÜ, teeksid seda viivitamata;

54.   rõhutab vajadust austada siseturu nelja põhivabadust ja parandada selle toimimist;

55.   kutsub komisjoni üles koguma liikmesriikidelt andmeid võltsitud toodete põhjustatud tarbijate terviseprobleemide ja võltsitud tooteid puudutavate kaebuste kohta; kutsub komisjoni üles tagama kõikide liikmesriikide ametiasutuste juurdepääsu nimetatud andmetele;

56.   rõhutab siinkohal kõikide asjassepuutuvate isikute tegevusse kaasamise vajadust, et tugevdada võltsimise ja piraatluse vastase võitluse vahendite tõhusust siseturul;

57.   kutsub liikmesriike üles tugevdama oma riigi territooriumil asuvat tollipersonali ja looma kolmandate isikute (sealhulgas liikmesriigid, kolmandad riigid, ühenduse institutsioonid, ettevõtjad ja eraisikud) jaoks ilmse talituse, mille ülesandeks on võltsimisvastane võitlus ja antud probleemist teavitamine;

58.   tuletab liikmesriikidele meelde ühenduse patendi omamise ja patente käsitleva õigussüsteemi tähtsust, mis aitavad tagada kasutajate intellektuaalomandi õigusi kogu Euroopa Liidu territooriumil ja võimaldavad seega uuenduslikel ettevõtjatel kaitsta võimalikult hästi oma leiutisi ja saada nendest suuremat kasu;

59.   kutsub liikmesriike üles tugevdama võltsimise ja piraatluse vastase võitluse alal teadlikkuse tõstmist ja teavitamist turismipiirkondades ning erialanäitustel ja -messidel;

60.   tuletab meelde intellektuaalomandi õiguste ühtlustamise tähtsust ning riiklike ja ühenduse tasandi kehtivate patentide tähtsust võltsimisvastases võitluses ning kutsub liikmesriike üles julgustama äriühinguid kaitsma oma teenuseid ja tooteid kaubamärkide, jooniste, patentide jne registreerimisega, et võimaldada tõhusamalt kaitsta intellektuaalomandi õigusi;

61.   kutsub komisjoni üles töötama välja tulemustabeli, et mõõta liikmesriikide tolli tulemuslikkust võltsimisvastase võitluse edendamisel, ning looma võltsitud toodete tarvis kiire teabevahetuse võrgustiku, mis toetub riiklikele kontaktpunktidele ja kaasaegsetele teabevahetuse vahenditele;

62.   kutsub liikmesriike üles tugevdama koostööd oma tolliteenistuste vahel ja kohaldama ühenduse tollimaksueeskirju ühetaoliselt kogu Euroopa Liidus;

63.   kutsub liikmesriike ja komisjoni üles looma ühist lähenemisviisi võltsitud kauba hävitamise kohta;

64.   palub komisjonil edendada kõikides liikmesriikides lihtsustatud menetluse rakendamist, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1383/2003 artiklis 11;

65.   arvab peale selle, et võltsimise olulised aspektid (toodete järeletegemine / kaubamärgiõiguse rikkumine kaubanduslikel eesmärkidel) erinevad piraatlusest (autoriõiguse rikkumine kaubanduslikel eesmärkidel) ning tuleks kaaluda nende vastu võitlemist eraldi ja sõltumatult, eelkõige pidades silmas tungivat vajadust tegeleda võltsimisega kaasnevate tervishoiu- ja ohutusküsimustega;

66.   seoses avaliku tervishoiu valdkonnaga toetab WHO võltsitud ravimi määratlust: "Ravim, mille märgistuses on teadlikult ja pettuse eesmärgil esitatud vale teavet ravimi identiteedi ja/või päritolu suhtes. Võltsitud võib olla nii kaubamärgiga tähistatud kui geneeriline ravim ning võltsitud toode võib olla õigete või valede koostisainetega, ilma toimeaineteta või liiga väikese koguse toimeainetega või võltsitud pakendiga";

67.   rõhutab, et võltsimise ja piraatluse vastaste meetmete võtmisel on tähtis austada selliseid põhiõigusi nagu eraelu puutumatuse kaitse ja andmekaitse;

Lõppmärkused

68.   kutsub komisjoni üles koostöös nõukogu ja liikmesriikidega kujundama selge, struktureeritud ja ambitsioonika poliitika, mis paralleelselt tolliga koordineeriks ja juhiks Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide välistegevust võltsimis- ja piraatlusvastases võitluses;

69.   palub komisjonil edendada meetmeid, mis täiendavad õigusaktidega kehtestatud nõudeid ja eelkõige edendavad Euroopas teadlikkuse tõstmist võltsimise ohtudest, mille eesmärk on muuta inimeste suhtumist võltsimisse ja piraatlusse;

70.   on arvamusel, et komisjon peaks kaaluma võltsimisvastase tegevuse rahvusvahelise tulemustabeli loomist, mille eeskujuks võiks olla siseturu tulemustabel ja milles esitatakse riigid, mille tulemused võitluses võltskaubaga on alla keskmise;

71.   nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon võimaldaksid Euroopa Parlamendil mängida võltsimisvastases võitluses kesksemat rolli; peab eriti soovitavaks, et Euroopa Liit suurendaks oma poliitilist kohalolekut spetsiaalsetel rahvusvahelistel kohtumistel, nagu ülemaailmne võltsimis- ja piraatluse vastane kongress, samuti intellektuaalomandi kaitsega tegelevates rahvusvahelistes organisatsioonides;

72.   kutsub komisjoni ja nõukogu üles hoidma teda täielikult kursis ja kaasama ta kõikidesse asjaomastesse algatustesse; usub, et kooskõlas Lissaboni lepingu põhimõtetega peaks Euroopa Parlament ACTA ratifitseerima nõusolekumenetluse kohaselt;

o
o   o

73.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0053.
(2) ELT C 102 E, 24.4.2008, lk 128.
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0247.
(4) ELT C 298 E, 8.12.2006, lk 235.
(5) ELT C 308 E, 16.12.2006, lk 182.
(6) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0629.
(7) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0195.
(8) ELT C 233 E, 28.9.2006, lk 103.
(9) EÜT L 349, 31.12.1994, lk 71.
(10) ELT L 157, 9.6.2006, lk 1.
(11) ELT L 169, 30.6.2005, lk 1.
(12) ELT L 145, 4.6.2008, lk 1.
(13) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0305.
(14) ELT L 157, 30.4.2004, lk 45.
(15) ELT L 196, 2.8.2003, lk 7.
(16) Tippkohtumise deklaratsioon "Kasv ja vastutus maailmamajanduses", 7. juuni 2007, G8 tippkohtumine Heiligendammis.
(17) Artikli 3 lõige 2: "Meetmed, menetlused ja õiguskaitsevahendid on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning neid rakendatakse viisil, mis võimaldab vältida tõkete loomist seaduslikule kaubandusele ja ette näha kaitsemeetmeid nende kuritarvitamise vastu."
(18) ELT L 281, 23.11.1995, lk 31.
(19) EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika