Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2133(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0447/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0447/2008

Keskustelut :

PV 17/12/2008 - 19
CRE 17/12/2008 - 19

Äänestykset :

PV 18/12/2008 - 6.19
CRE 18/12/2008 - 6.19
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0634

Hyväksytyt tekstit
PDF 173kWORD 96k
Torstai 18. joulukuuta 2008 - Strasbourg
Väärentämisen vaikutus kansainväliseen kauppaan
P6_TA(2008)0634A6-0447/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. joulukuuta 2008 väärentämisen vaikutuksesta kansainväliseen kauppaan (2008/2133(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistuksen taloudellista vaikutusta käsittelevän Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) raportin vuodelta 2007,

–   ottaa huomioon 10. marraskuuta 2005 annetun komission tiedonannon "Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: kasvuun ja työllisyyteen tähtäävä nykyaikainen pk-yrityspolitiikka" (KOM(2005)0551),

–   ottaa huomioon 4. lokakuuta 2006 annetun komission tiedonannon "Globaali Eurooppa: kilpailijana maailmassa – EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto" (KOM(2006)0567),

–   ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2007 annetun komission tiedonannon "Globaali Eurooppa: markkinat avoimiksi Euroopan viejille vahvemman kumppanuuden avulla" (KOM(2007)0183),

–   ottaa huomioon 19. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman EU:n strategiasta eurooppalaisten yritysten markkinoille pääsyn varmistamiseksi(1),

–   ottaa huomioon 22. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman "Globaali Eurooppa – kilpailukyvyn ulkoiset näkökohdat"(2),

–   ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman tehokkaista tuonti- ja vientisäännöistä ja -menettelyistä kauppapolitiikan palveluksessa(3),

–   ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman transatlanttisista taloussuhteista EU:n ja USA:n välillä(4),

–   ottaa huomioon 12. lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselman EU:n ja Mercosurin talous- ja kauppasuhteista alueiden välisen assosiaatiosopimuksen tekemiseksi(5),

–   ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 antamansa päätöslauselman kauppa- ja taloussuhteista Koreaan(6),

–   ottaa huomioon 8. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman kauppa- ja taloussuhteista Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN)(7),

–   ottaa huomioon 13. lokakuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin ja Kiinan kauppasuhteiden tulevaisuudennäkymistä(8),

–   ottaa huomioon 24. lokakuuta 2006 annetun komission tiedonannon "EU ja Kiina: kumppanuus tiivistyy, vastuu kasvaa" (KOM(2006)0631) ja siihen liittyvän komission työasiakirjan "Kumppanuus tiivistyy, vastuu kasvaa – Toimintamalli EU:n ja Kiinan kauppaa ja investointeja varten: kilpailu ja kumppanuus" (KOM(2006)0632),

–   ottaa huomioon yhteisön menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/94(9) (kaupan esteitä koskeva asetus),

–   ottaa huomioon 16. heinäkuuta 2008 annetun komission tiedonannon "Teollisoikeuksia koskeva eurooppalainen strategia" (KOM(2008)0465),

–   ottaa huomioon 21. helmikuuta 2001 annetun komission tiedonannon "Toimintaohjelma: HI-virusta ja aidsia, malariaa ja tuberkuloosia koskeva nopeutettu toiminta köyhyyden vähentämisessä" (KOM(2001)0096),

–   ottaa huomioon 26. helmikuuta 2003 annetun komission tiedonannon "Ajantasainen katsaus EY:n toimintaohjelmaan: HI-virusta ja aidsia, malariaa ja tuberkuloosia koskeva nopeutettu toiminta köyhyyden vähentämisessä – Toimintaperiaatteisiin liittyvät ratkaisemattomat kysymykset ja tulevaisuuden haasteet " (KOM(2003)0093),

–   ottaa huomioon 26. lokakuuta 2004 annetun komission tiedonannon "HIV/aidsin, malarian ja tuberkuloosin torjumiseen tähtäävää ulkoista toimea koskeva johdonmukainen eurooppalainen toimintakehys" (KOM(2004)0726),

–   ottaa huomioon kansanterveysongelmista kärsiviin maihin vietävien lääkkeiden valmistusta koskevien patenttien pakkolisensoinnista 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 816/2006(10),

–   ottaa huomioon yhteisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 980/2005(11) (GSP-asetus),

–   ottaa huomioon komission 19. toukokuuta 2008 julkaiseman kertomuksen yhteisön tullitoimista väärennösten ja tavaroiden laittoman valmistuksen torjumiseksi (Euroopan rajoilla saadut tulokset vuonna 2007),

–   ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) 23. huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 450/2008(12),

–   ottaa huomioon 1. huhtikuuta 2008 julkaistun komission tiedonannon "Tulliliiton kehittämisstrategia" (KOM(2008)0169),

–   ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2006 päivätyn muutetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä (KOM(2006)0168),

–   ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman tulliliiton 40-vuotispäivästä(13),

–   ottaa huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY(14),

–   ottaa huomioon tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä 22. heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003(15),

–   ottaa huomioon työjärjestyksensä 45 artiklan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0447/2008),

A.   katsoo, että väärentämisen tehokas torjuminen on välttämätöntä Lissabonin tarkistetun toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi sekä sen sisäisten näkökohtien että niiden ulkoisten näkökohtien osalta, jotka komissio mainitsee edellä mainitussa 18. huhtikuuta 2007 antamassaan tiedonannossa,

B.   katsoo, että Euroopan unioni on maailman toiseksi suurin hyödykkeiden ja palvelujen tuoja ja että sen yhtenäismarkkinoiden suuri avoimuus ja läpinäkyvyys tarjoavat valtavia mahdollisuuksia mutta myös vakavia riskejä väärennettyjen tuotteiden tunkeutumiselle sen markkinoille,

C.   ottaa huomioon, että Euroopan unionin talous on erikoistunut korkealaatuisten ja korkean lisäarvon omaavien tuotteiden tuotantoon, jotka on usein suojattu tuotemerkillä, patentilla tai maantieteellisellä merkinnällä ja jotka ovat ominaisuuksiensa vuoksi kaikkein alttiimpia väärentämiselle,

D.   katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksien vakavat loukkaukset ovat muita kuin tariffeihin liittyviä kaupan esteitä, jotka tekevät kolmansien maiden markkinoille pääsyn vaikeammaksi ja kalliimmaksi erityisesti keinoiltaan ja resursseiltaan rajallisille pienille ja keskisuurille yrityksille,

E.   katsoo, että Euroopan unionin kilpailukyky on perinteisesti yhdistetty työvoiman laatuun ja yhä suuremmassa määrin varsinkin pk-yritysten osalta tutkimukseen ja kehitykseen, innovaatioon sekä niitä koskeviin teollis- ja tekijänoikeuksiin,

F.   katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksia, maantieteelliset merkinnät ja alkuperänimitykset mukaan luettuina, ei aina valvota tehokkaasti Euroopan unionin kauppakumppanien toimesta,

G.   ottaa huomioon, että väärennöksiä ja laittomasti valmistettuja tuotteita on monen tyyppisiä, että niiden kirjo kasvaa ja että ne eivät enää rajoitu pelkästään ylellisyystuotteisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, vaan näihin kuuluu myös yleisiä käyttötavaroita, kuten leluja, lääkkeitä, kosmetiikkatuotteita ja elintarvikkeita,

H.   ottaa huomioon, että OECD:n äskettäisessä tutkimuksessa arvioitiin, että teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksiin liittyvän kansainvälisen kaupan arvo oli vuonna 2005 yhteensä 150 miljardia euroa, joihin on lisättävä kunkin maan sisäinen kauppa sekä Internetissä tapahtuva väärennösten ja laittomasti valmistettujen tuotteiden kauppa,

I.   katsoo, että vuonna 2007 Euroopan unionin tulliviranomaisten takavarikoimien, teollis- ja tekijänoikeuksia rikkovien tavaroiden kokonaismäärä kasvoi 17 prosenttia edellisvuodesta ja että kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden määrä kasvoi 264 prosenttia, lelujen määrä 98 prosenttia ja lääkkeiden määrä 51 prosenttia,

J.   katsoo, että väärentämisellä ja laittomalla valmistuksella on hälyttäviä seurauksia Euroopan unionin taloudelle ja yhteisön koko sosiaalis-taloudelliselle järjestelmälle vähentämällä innovaation kannustimia, jarruttamalla suoria ulkomaisia investointeja, vähentämällä pätevyyttä edellyttäviä työpaikkoja teollisuudesta ja luomalla perustan järjestäytyneen rikollisuuden hallitseman, laittoman talouden järjestelmän kehittymiselle laillisen talouden rinnalle,

K.   ottaa huomioon, että edellä mainitussa OECD:n vuonna 2007 julkaisemassa raportissa ja OECD:n tulevassa, toisen vaiheen raportissa "Digitaalisen sisällön tuoteväärennökset" korostetaan digitaalisten tuoteväärennösten maailmanlaajuisia, nopeasti kasvavia ja taloudellisesti vahingollisia vaikutuksia oikeudenhaltijoille,

L.   katsoo, että väärentäminen aiheuttaa vakavia vahinkoja ympäristölle niin väärennettyjen tavaroiden laatuvaatimusten puutteellisuuden kuin niiden korkeiden huolehtimis- ja hävittämiskustannustenkin vuoksi,

M.  M ottaa huomioon, että väärennettyjen tuotteiden torjumismenettelyjen soveltaminen on monimutkaista, kallista ja aikaa vievää erityisesti pk-yrityksille,

N.   katsoo, että yhtenäismarkkinat takaavat eurooppalaisille kuluttajille mahdollisuuden valita vapaasti, avoimesti ja varmasti, mitä tuotteita he haluavat ostaa, ja jos väärentämistä ei asianmukaisesti torjuta, se voi heikentää koko järjestelmän perustana olevaa luottamusta ja sen lisäksi aiheuttaa vaaraa kuluttajien turvallisuudelle, terveydelle ja äärimmäisissä tapauksissa myös hengelle, mistä syystä heidän oikeuksiaan on suojeltava entistä paremmin,

O.   ottaa huomioon, että aloitteet, joiden myötä parannetaan kuluttajien tietoisuutta väärennettyjen tuotteiden aiheuttamista terveys- ja turvallisuusriskeistä ja yleisesti ottaen väärennettyjen tuotteiden ostamisen seurauksista, toimivat tällaisten tuotteiden tehokkaana torjuntavälineenä,

P.   ottaa huomioon, että sellaisten tuotteiden väärentäjiin, joilla on suoria vaikutuksia kansanterveyteen, on kohdistettava ankaria toimenpiteitä,

Q.   katsoo, että jäsenvaltioiden teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa lainsäädännöissä edelleen vallitsevat erot ja erityisesti erot lainsäädännön noudattamiseksi toteutetuissa rikosoikeudellisissa toimissa heikentävät Euroopan unionin neuvotteluvalmiutta ja voivat tehdä tyhjiksi tähänastisen toiminnan tämän ilmiön torjumiseksi kansainvälisellä tasolla entistä tehokkaammin,

R.   ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1383/2003 11 artiklassa säädetyn yksinkertaistetun menettelyn tietyissä jäsenvaltioissa, kuten Portugalissa, Kreikassa, Unkarissa, Alankomaissa ja Liettuassa, joissa menettely mahdollistaa väärennettyjen tuotteiden hävittämisen suurina määrinä suhteellisen alhaisin kustannuksin ja lisäksi tuottaa erinomaisia tuloksia,

S.   ottaa huomioon, että Pietarissa vuonna 2006 pidetyssä G8-maiden huippukokouksessa tunnustettiin väärentämiseen ja laittomaan valmistukseen liittyvän ongelman globaali luonne ja korostettiin tarvetta parantaa G8-maiden, kolmansien maiden sekä asiaan liittyvien kansainvälisten elinten välistä yhteistyötä,

T.   ottaa huomioon, että seuraavassa, Heiligendammissa pidetyssä G8-maiden huippukokouksessa perustettiin teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvä työryhmä torjumaan väärentämistä ja laitonta valmistamista niin kutsutun Heiligendammin prosessin(16) puitteissa,

U.   ottaa huomioon, että vuonna 2007 Euroopan unioni, Japani ja Yhdysvallat ilmoittivat aloittavansa neuvottelut uudesta monenvälisestä sopimuksesta, jonka tarkoituksena on vahvistaa teollis- ja tekijänoikeuksien toteutumista ja torjua väärentämistä ja laitonta valmistusta (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA),

V.   ottaa huomioon, että ACTA-sopimuksen suotuisa loppuun saattaminen mahdollistaa yhteisten siviilioikeudellisten ja hallinnollisten normien määrittelemisen, toimielinten välisen ja yksityisen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön parantamisen sekä teknisen avun sisällyttämisen, jotta teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisesta tulisi helpompaa, varmempaa ja edullisempaa,

W.   katsoo, että on välttämätöntä korostaa geneeristen lääkkeiden, joiden jakelua ja kauppaa on kannustettava sekä Euroopan unionissa että kehitysmaissa, eroa suhteessa lääkeväärennöksiin, jotka ovat paitsi vaarallisia kansanterveydelle, aiheuttavat myös merkittäviä taloudellisia tappioita alan yrityksille ja voivat hidastaa uusien keksintöjen kehitystä eivätkä hyödytä vähiten kehittyneiden maiden väestöä, muistuttaa lisäksi, että lääkeväärennökset muodostavat vain osan laittomista lääkkeistä,

X.   ottaa huomioon, että Internet ja rinnakkaiskauppaan liittyvät jakeluverkostot vaikuttavat suurelta osin kansanterveydelle vaarallisten väärennettyjen tuotteiden leviämiseen sellaisten tuotteiden osalta, joilla on suoria vaikutuksia kansanterveyteen,

Y.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni on parhaillaan yhdenmukaistamassa teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon valvontatoimia erityisesti 12. heinäkuuta 2005 päivätyllä ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä (KOM(2005)0276), ja että tätä prosessia ei tulisi kiertää EU:n normaalien päätöksentekoprosessien ulkopuolisilla kauppaneuvotteluilla,

Z.   pitää ratkaisevan tärkeänä myös sen varmistamista, että teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon valvonnan kehittäminen toteutetaan tavalla, joka ei estä innovointia eikä kilpailua, vaaranna henkilötietoja koskevia teollis- ja tekijänoikeuksien rajoituksia ja poikkeuksia, rajoita vapaata tiedonkulkua eikä aiheuta aiheetonta rasitusta lailliselle kaupankäynnille,

AA.   katsoo, että Euroopan unioni on osoittanut sitoutumisensa teollis- ja tekijänoikeuksien tehokkaaseen ja tasapainoiseen valvontaan antamalla monien vuosien aikana useita alaa koskevia parlamentin ja neuvoston yksityiskohtaisesti valmistelemia direktiivejä,

AB.   katsoo, että oikeudellisia toimenpiteitä harkittaessa on olennaisen tärkeää tunnistaa huomattava ero teollis- ja tekijänoikeuksien ja aineellista omaisuutta koskevien oikeuksien välillä sekä oikeuksien loukkauksen ja varkauden välillä,

AC.   toteaa, että vaikka kaikki teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset vahingoittavat kauppaa ja liiketoimintaa, kaupallisessa laajuudessa näillä sääntöjenvastaisuuksilla on vielä enemmän ja laaja-alaisia vaikutuksia,

AD.   toteaa, että farmaseuttisia tuotteiden osalta niitä koskeviin patentteihin kohdistuvat sääntöjenvastaisuudet ratkaistaan tapauskohtaisesti siviilioikeudenkäynnissä esitettävien aineellisten väitteiden perusteella, kun taas niihin kohdistuvia tekijänoikeuden ja tavaramerkin loukkauksia pidetään tahallisina tekoina,

Monenvälinen kehys

1.   katsoo, että Maailman kauppajärjestön (WTO) järjestelmä pyrkii mahdollistamaan teollis- ja tekijänoikeuksien entistä laajemman kansainvälisen tunnustamisen ja takaa sovittua tasoa koskevat vaatimukset teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevan sopimuksen (TRIPS-sopimus) avulla, vahvistamalla vuoropuhelua jäsenvaltioiden ja muiden elinten, kuten Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) ja Maailman tullijärjestön (WCO), kanssa sekä riitojen ennalta ehkäisyä ja ratkaisua koskevan järjestelmän ansiosta;

2.   pyytää komissiota toimimaan TRIPS-neuvostossa, jotta kansallisen lainsäädännön osaksi saatettuihin vähimmäissääntöihin liitetään tehokkaita täytäntöönpanoon ja rikkomusten torjuntaan liittyviä toimia; katsoo, että TRIPS-sopimuksen mahdollistamat ja TRIPS-sopimusta ja kansanterveyttä koskevassa Dohan julistuksessa vahvistetut joustot on säilytettävä, koska niiden tarkoituksena on varmistaa oikeudenmukainen tasapaino oikeudenhaltijoiden oikeuksien ja loppukäyttäjien etujen välillä;

3.   pyytää komissiota esittämään parlamentille ehdotuksia sen varmistamiseksi, että vienti-, transit- ja siirtokuormaustoiminta sisältyvät asianmukaisesti TRIPS-sopimuksen soveltamisalan piiriin sekä tutkimaan sopimukseen tehtävien uusien muutosten mahdollisuutta tarkoituksena luoda omistajien ja teollis- ja tekijänoikeuksien mahdollisten käyttäjien välinen oikeudenmukainen tasapaino; tässä yhteydessä olisi otettava erityisesti huomioon vastapuolen kehitystaso ja erotettava toisistaan väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen hyödykkeiden valmistaja-, läpikulku- ja käyttäjämaat;

4.   pitää myönteisenä Euroopan unionin saavuttamaa edistystä teknisen avun ohjelmissa, jotka ovat auttaneet vahvistamaan teollis- ja tekijänoikeuksia voimakkaasti kehittyvissä maissa ja kehitysmaissa, ja korostaa kyseisten ohjelmien jatkamisen olevan tärkeää, ottaen huomioon hyödyt, joita ohjelmista voi olla kestävän taloudellisen kehityksen alalla, ja ohjelmien tärkeän roolin väärentämisen torjunnassa;

5.   pyytää komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään erityisiä toimenpiteitä, joita tuetaan asianmukaisella rahoituksella, laajennetun kuluttajavalistuksen hyväksi Euroopassa ja myös kehitysmaissa, jotta vältetään mahdollisesti vaarallisista väärennetyistä tuotteista aiheutuvat riskit;

6.   kannattaa YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin 12. kokouksessa Creative Africa -aloitteen puitteissa ehdotettuja ratkaisuja, joissa luovia teollisuudenaloja pidetään vähiten kehittyneiden ja kehitysmaiden kasvun kannalta keskeisinä tekijöinä, ja vahvistaa, että teollis- ja tekijänoikeuksilla on tärkeä rooli kyseisten alueiden kestävässä kehityksessä;

7.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ehdottamaan ja kannattamaan väärentämistä koskevan pöytäkirjan laatimista kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi tehdyn Yhdistyneiden kansakuntine yleissopimuksen (Palermon yleissopimus) lisäksi;

8.   palauttaa mieleen, että eräissä voimakkaasti kehittyvissä talouksissa väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen hyödykkeiden tuotanto on saavuttanut hälyttävät mittasuhteet; katsoo, että tähän mennessä toteutetuista onnistuneista yhteistyöaloitteista huolimatta tarvitaan erityisiä toimia tulliviranomaisten sekä oikeus- ja poliisiviranomaisten välisen koordinoinnin vahvistamiseksi kyseessä olevien maiden kanssa ja kyseisten maiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi Euroopan unionin lainsäädännön kanssa;

9.   kehottaa komissiota ehdottamaan direktiivissä 2004/48/EY olevan 3 artiklan 2 kohdan(17) hengen mukaisesti kansainvälisiä takeita siitä, ettei millään ylimääräisillä patentin suojaamistoimilla luoda vääriä esteitä lailliselle kaupankäynnille;

10.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään Euro–Välimeri-kumppanimaiden kanssa Euromed markkinat -ohjelman puitteissa sekä edistämään Euro–Välimeri-alueella yhteistä lähestymistapaa lainsäädäntöön, menettelyihin ja täytäntöönpanoon tulliyhteistyön sekä väärennösten ja laittoman valmistuksen torjunnan puitteissa Euro–Välimeri-kumppanimaiden välisen kaupan helpottamiseksi;

11.   on vakuuttunut siitä, että väärennösten torjunnan tehostamiseksi asiat on saatettava entistä useammin ja kohdennetummin käsiteltäviksi Maailman kauppajärjestön WTO:n riitojenratkaisuelimessä, joka yhdessä yhteisön ja jäsenvaltion tuomioistuinten kanssa pystyy takaamaan Euroopan unionin teollisuuden ja kuluttajien tehokkaamman suojelun vakiinnuttamalla TRIPS-sopimuksen sisällön ja soveltamisalan vahvistavaa oikeuskäytäntöä;

12.   toistaa kantansa, jonka mukaan aineellisen oikeuden yhdenmukaistamisen yhteydessä on kunnioitettava jäsenvaltioiden suvereenisuutta ja alan kansainvälisiä sopimuksia;

ACTA ja muut EU:n kahdenväliset ja alueelliset aloitteet

13.   pyytää komissiota torjumaan väärennöksiä ja laitonta valmistusta monenvälisten neuvottelujen ohella myös kahdenvälisten, alueellisten ja monenvälisten sopimusten avulla, joiden tarkoituksena on lainsäädäntöjen lähentäminen ja tehokas soveltaminen ja joissa perustetaan tehokkaat riitojenratkaisujärjestelmät ja määrätään seuraamukset sovittujen velvoitteiden laiminlyöntien yhteydessä;

14.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita neuvottelemaan ACTA-sopimuksesta mahdollisimman avoimesti suhteessa EU:n kansalaisiin erityisesti käsitteiden "väärentäminen" ja "piratismi" määritelmien sekä suunniteltujen rikosoikeudellisten seuraamuksien osalta, katsoo, että sopimuksen yhteiskunnallista vaikutusta sekä sen vaikutuksia kansalaisvapauksiin on arvioitava; kannattaa toimintaryhmän (task force) perustamista vastaamaan sopimuksen täytäntöönpanon tarkastelusta edistämällä kyseistä asiaa Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisessä vuoropuhelussa ja kyseisten maiden kanssa tehtävän yhteistyön puitteissa;

15.   katsoo, ettei ole vielä varmaa, tarjoaako EY:n perustamissopimus oikeusperustan sellaisille yhteisön toimenpiteille, joilla määrätään rikosoikeudellisten seuraamusten tyypistä ja tasosta ja että tämän vuoksi komissiolla ei kenties ole toimivaltaa neuvotella yhteisön puolesta kansainvälisestä sopimuksesta, jossa määritetään tavaramerkkien väärentämiseen ja tekijänoikeuksien loukkaamiseen syyllistyneihin kohdistettavien rikosoikeudellisten toimenpiteiden luonne ja taso;

16.   korostaa, että kaikissa teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaa koskevissa sopimuksissa henkilökohtainen, voittoa tavoittelematon käyttö on erotettava väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden vilpillisestä ja tarkoituksellisesta markkinoinnista;

17.   kehottaa komissiota neuvottelemaan kolmansien maiden kanssa toimintaryhmien perustamisesta torjumaan väärentämistä;

18.   pyytää komissiota varmistamaan, että ACTA-sopimus ei anna julkisille viranomaisille pääsyoikeutta yksityisiin tietokoneisiin ja muihin elektronisiin laitteisiin;

19.   on tyytyväinen lukuisten WTO:n jäsenvaltioiden kiinnostuksen kasvuun ACTA-sopimusta kohtaan ja katsoo, että olisi ryhdyttävä kaikkiin toimiin Kiinan, Intian ja Brasilian kaltaisten voimakkaasti kehittyvien talouksien sekä Mercosurin, Caricomin ja Aseanin kaltaisten alueellisten kauppajärjestöjen sisällyttämiseksi sopimusneuvotteluihin ja että niitä olisi kehotettava tästä lähtien sitoutumaan siihen, että teollis- ja tekijänoikeuksia noudatetaan niiden alueella;

20.   kehottaa Euroopan komissiota välttämään ACTA-sopimuksen, TRIPS-sopimuksen ja muiden teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien kansainvälisten sopimusten ristiriitaisuudet ja päällekkäisyydet;

21.   kehottaa komissiota varmistamaan, että ACTA-sopimus keskittyy vain teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon valvontaan sen sijaan, että se keskittyisi teollis- ja tekijänoikeuksia koskeviin aineellisiin kysymyksiin, kuten suojaamisen laajuuteen, rajoituksiin, poikkeuksiin, toissijaiseen vastuuseen tai välittäjien vastuuseen;

22.   kehottaa komissiota varmistamaan, että ACTA-sopimusta ei käytetä eurooppalaisen teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon valvontakehyksen muuttamisen välineenä vaan että se noudattaa täysin Euroopan parlamentin ja neuvoston asianmukaisissa direktiiveissä ja erityisesti direktiivin 2004/48/EY johdanto-osan 2 kappaleessa luotua tasapainoa;

23.   kehottaa komissiota ja neuvostoa selventämään 133 artiklan komitean sekä muiden ACTA-sopimukseen liittyviin neuvotteluihin osallistuvien komiteoiden roolia ja toimivaltaa;

24.   katsoo, että komission olisi otettava huomioon, että ACTA-sopimusta on arvosteltu voimakkaasti neuvottelujen aikana siitä, että se saattaisi antaa tavaramerkin ja tekijänoikeuksien haltijoille mahdollisuuden loukata väitettyjen rikkojien yksityisyyttä ilman asianmukaisia oikeudenkäyntimenettelyjä, että se voisi jatkaa tavaramerkin ja tekijänoikeuksien ei-kaupallisen rikkomisen kriminalisointia, että se voisi vahvistaa oikeuksien digitaalisia hallinnointijärjestelmiä (DRM-järjestelmiä) "kohtuullisen käytön" kustannuksella, että se voisi johtaa WTO:n rakenteiden ulkopuolisten riidanratkaisumenettelyjen käyttöönottoon ja lopuksi, että se voisi pakottaa kaikki allekirjoittavat osapuolet vastaamaan tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien rikkomisen valvonnan kustannuksista;

25.   kehottaa tässä yhteydessä komissiota varmistamaan jatkuvan ja avoimen julkisen kuulemisprosessin, korostamaan mainitusta prosessista kaikille neuvotteluihin osallistuville maille koituvia etuja ja varmistamaan, että parlamentti saa säännöllisesti perusteellisia tietoja neuvottelujen edistymisestä;

26.   palauttaa mieliin, että EY:n perustamissopimuksessa määrätään poikkeuksista tapauksissa, joissa teollis- ja tekijänoikeuksien kaupallisia näkökohtia koskevien sopimusten neuvotteleminen ja tekeminen liittyy kulttuuri- ja audiovisuaalialan palvelujen kauppaan; huomauttaa, että näissä tapauksissa sopimusten neuvotteleminen ja tekeminen kuuluu yhteisön ja sen jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan; huomauttaa lisäksi, että mainitunkaltaisten sopimusten neuvotteleminen edellyttää paitsi EY:n perustamissopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti tehtyä yhteisön päätöstä, myös jäsenvaltioiden yhteistä sopimusta, ja että yhteisön ja jäsenvaltioiden on tehtävä tällä tavoin neuvotellut sopimukset yhteisesti;

27.   muistuttaa komissiota ACTA-neuvottelujen puitteissa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklasta, joka koskee henkilötietojen suojaa, ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 95/46/EY(18);

28.   katsoo, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30. toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001(19) oleva 4 artikla ei saisi estää yleistä mielenkiintoa ACTA:n alustavien luonnosten julkistamista kohtaan, edistymiskertomukset mukaan luettuina, eikä vaikeuttaa komission neuvotteluvaltuuksia, ja kehottaa neuvostoa soveltamaan EY:n perustamissopimuksen 255 artiklaa tavalla, joka mahdollistaa mahdollisimman laajan pääsyn asiakirjoihin, kunhan tietosuojalainsäädännössä vaaditut turvatoimenpiteet on toteutettu;

29.   pitää valitettavana, että Turkissa teollis- ja tekijänoikeuksien suoja ei ole vielä Euroopan unionin standardien tasolla ja että sitä pitää näin ollen tarkistaa; painottaa, että Turkista tulee uskottava jäsenehdokasvaltio ainoastaan siinä tapauksessa, että se pystyy omaksumaan yhteisön säännöstön ja takaamaan teollis- ja tekijänoikeuksien täysimääräisen kunnioittamisen rajojensa sisällä;

EU:n ja Kiinan suhteet

30.   kehottaa Kiinan viranomaisia lisäämään ponnistelujaan ja saattamaan teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksiin syyllistyneet entistä tehokkaammin oikeuden eteen, ja panee tässä yhteydessä ilahtuneena merkille niiden oikeusistuinten asennemuutoksen, jotka ovat äskettäin tunnustaneet Euroopan unionin kansalaisten teollis- ja tekijänoikeuksien omistajuuden Kiinan alueella ja tuominneet niitä loukanneet paikalliset yritykset;

31.   toistaa, että on tärkeää lisätä yhteistyötä Kiinan tulliviranomaisten kanssa ja varmistaa vastaavilta eurooppalaisilta hallintoelimiltä saatava avustus ja tuki;

32.   korostaa, että 60 prosenttia EU:n tulliviranomaisten takavarikoimista väärennetyistä tuotteista on valmistettu Kiinassa; pyytää komissiota laatimaan yhdessä Kiinan viranomaisten kanssa mahdollisimman nopeasti tuotteiden väärentämisen torjumista koskevan toimintasuunnitelman;

Väärennösten torjunnan ulkoiset tukitoimet

33.   suosittelee ottamaan käyttöön tehokkaan järjestelmän eri sopimuksissa suojattujen teollis- ja tekijänoikeuksien mahdollisten rikkomusten valvomiseksi ja yhdistämään sen kaupallisiin kannustusvälineisiin, joita käytetään sitouduttaessa konkreettisesti väärentämisen ja laittoman valmistuksen torjuntaan;

34.   huomauttaa, että GSP-asetuksessa säädetään muun muassa mahdollisuudesta peruuttaa vilpillisiä kaupallisia menettelyjä käyttävien kumppanien GSP-etuudet väliaikaisesti; katsoo, että erityisen vakavissa teollis- ja tekijänoikeusloukkauksissa, kuten sellaisissa, jotka aiheuttavat vakavan uhan yleiselle turvallisuudelle ja kansanterveydelle, komission olisi asianmukaisesti pohdittava tämän ennalta ehkäisevän välineen käyttöä;

35.   katsoo, että kaupan esteitä koskeva asetus voi tarjota merkittävää apua eurooppalaisille yrityksille, joilla on vaikeuksia päästä kolmansien maiden markkinoille teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomusten vuoksi, ja pyytää komissiota kannustamaan ja helpottamaan asetuksen soveltamista erityisesti pk-yrityksissä;

36.   katsoo, että Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden vahvistettu yhteistyö kolmansissa maissa voi tehostaa tietojenvaihtoa ja käytettävissä olevien voimavarojen hyödyntämistä sekä lisätä väärentämisen torjumiseen tähtäävien aloitteiden vaikutusta niin poliittis-diplomaattisessa toiminnassa kuin selvästi teknisissä yhteyksissä;

37.   pyytää komissiota asettamaan EU:n valtuuskuntien "markkinoillepääsytiimin" konkreettiseksi vertailukohdaksi yhteisön yrityksille (erityisesti pk-yrityksille), jotka ilmoittavat kärsineensä teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksista;

Lainsäädännölliset ja organisatoriset kysymykset

38.   panee merkille komission sitoutumisen teollis- ja tekijänoikeuksien vahvistamiseen Euroopan unionissa ja pyytää sitoutumaan entistä laajemmin väärentämisen torjuntaan ja jäsenvaltioissa voimassa olevien lainsäädäntöjen yhdenmukaistamiseen;

39.   panee merkille, että Euroopan unionilta puuttuu käsitteiden "väärentäminen" ja "piratismi" yhdenmukainen määritelmä ja että jäsenvaltioiden määritelmät eroavat toisistaan;

40.   ottaa huomioon väärennösten ja piratismi-ilmiön huolestuttavan kehityksen erityisesti maailmanlaajuisessa taloudessa ja ilmiön vakavat seuraukset Euroopan unionin kilpailukyvylle sekä unionin yrityksille, suunnittelijoille ja kuluttajille; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita varmistamaan, että kuluttajia valistetaan riittävästi väärennösten ja piratismin vaaroista ja erityisesti väärennettyjen tuotteiden, kuten lääkkeiden, kuluttajille aiheuttamista merkittävistä terveys- ja turvallisuusriskeistä;

41.   pyytää komissiota tutkimaan erityisesti tuoteväärennöksiin liittyviä terveys- ja turvallisuusriskejä mahdollisten lisätoimien tarpeellisuuden arvioimiseksi;

42.   kehottaa komissiota pyrkimään kaikin keinoin sopimukseen tekijänoikeuksien vakavia loukkauksia koskevista yhteisistä vähimmäisseuraamuksista;

43.   katsoo, että voimassa olevan väärennösten torjumista koskevan kansallisen lainsäädännön yhdenmukaistaminen on välttämätöntä tulevan ACTA-sopimuksen tehokkaan ja yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi;

44.   korostaa tarvetta sovittaa väärennösten torjumisesta vastaavien osastojen toiminta entistä paremmin yhteen yhteisössä ja levittää entistä laajemmin tässä yhteydessä toteutettuja yhteisön aloitteita, koska rangaistusjärjestelmien hajanaisuus aiheuttaa haittaa sisämarkkinoille ja heikentää Euroopan unionia sen käymissä kauppaneuvotteluissa; korostaa niin ikään, että yksityisen ja julkisen sektorin on tarpeen laajentaa yhteistyötään, jotta väärentämisen torjunnasta voitaisiin tehdä aktiivisempaa, dynaamisempaa ja tehokkaampaa;

45.   korostaa tarvetta kehittää asianmukaisia ja jatkuvia koulutusohjelmia tullivirkailijoita, tuomareita ja muita asiaan liittyviä ammattiryhmiä varten sekä tarvetta kehottaa jäsenvaltioita perustamaan väärentämisen torjuntaan erikoistuvia ryhmiä;

46.   panee merkille, että komissio tunnustaa heinäkuussa 2007 antamassaan urheilua koskevassa valkoisessa kirjassa, että urheiluoikeuksien hyödyntämisen taloudellinen toteutettavuus riippuu sellaisten tehokkaiden toimien saatavuudesta, jotka suojaavat urheilua teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaajien toimilta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, ja kehottaa ottamaan urheiluoikeuksien omistajien oikeudet huomioon kaikissa väärentämisen ja digitaalisten tuotteiden laittoman valmistuksen vastaisissa toimissa;

47.   suosittelee, että Euroopan unionin tullimenettelyjä kehitetään entisestään ja sovitetaan ne entistä paremmin toisiinsa, jotta väärennettyjen tai laittomasti valmistettujen tuotteiden pääsyä yhtenäismarkkinoille voidaan merkittävästi rajoittaa; kehottaa lisäksi komissiota esittämään parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen väärennöksiä koskevien tilastollisten tietojen järjestämiseksi Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille unionin tasolla;

48.   kehottaa komissiota ottamaan huomioon Internetin käyttöön väärennösten levittämisessä liittyvät erityispiirteet ja arvioimaan siitä jäsenvaltioiden taloudelle aiheutuvia vaikutuksia kehittämällä tilastollisia välineitä, joilla voidaan helpottaa tapaa reagoida väärentämiseen koordinoidusti;

49.   pyytää komissiota perustamaan pk-yritysten yhteyspisteen tai edistämään sen perustamista mieluiten siten, että se toimii muiden yhteyspistepalvelujen yhteydessä ja tarjoaa pk-yrityksille teknistä apua väärennettyjen tuotteiden torjuntamenettelyjen soveltamisessa;

50.   pitää olennaisen tärkeänä, ettei Euroopan teollisuus pidättäydy antamasta tukeaan ja apuaan aloitteille, joita Euroopan unionin toimielimet vastedes toteuttavat; pitää erityisen tärkeänä, että pk-yritykset voivat pätevästi puolustaa omia oikeuksiaan erityisesti kolmansissa maissa tapahtuneiden teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomusten yhteydessä;

51.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään aloitteita, jotka koskevat kuluttajien tietoisuuden lisäämistä väärennettyjen tuotteiden ostamisen seurauksista; korostaa yrityssektorin merkittävää roolia mainittujen aloitteiden yhteydessä;

52.   katsoo, että jäljitettävyyden vuoksi on tarpeen edistää teollisuuden toimia uudenaikaisen tekniikan käyttämiseksi alkuperäisten tuotteiden erottamiseksi helpommin väärennöksistä, ja kehottaa komissiota ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin kaikkien tämänsuuntaisten rakentavien toimenpiteiden edistämiseksi ja niiden pysyvän aseman lujittamiseksi;

53.   kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä panneet direktiiviä 2004/48/EY täytäntöön, tekemään sen viipymättä;

54.   korostaa tarvetta kunnioittaa sisämarkkinoiden neljää perusvapautta ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa;

55.   kehottaa komissiota keräämään jäsenvaltioilta tietoja terveyshaitoista, joita kuluttajille on aiheutunut väärennetyistä tuotteista, sekä kuluttajien väärennetyistä tuotteista tekemistä valituksista; kehottaa komissiota valvomaan, että nämä tiedot ovat kaikkien jäsenvaltioiden viranomaisten käytettävissä;

56.   painottaa tässä yhteydessä, että kaikkien asianomaisten toimijoiden on tärkeää ryhtyä toimiin väärentämisen ja piratismin torjumiseen tähtäävien välineiden tehokkuuden lisäämiseksi sisämarkkinoilla;

57.   kehottaa jäsenvaltioita lisäämään tullihenkilöstöä alueellaan ja perustamaan palvelun, joka kolmansien osapuolten (muun muassa jäsenvaltiot, kolmannet maat, yhteisön toimielimet, yritykset ja yksityishenkilöt) on helppo tunnistaa ja jonka tehtävänä on torjua väärennöksiä ja tiedottaa tästä ongelmasta;

58.   muistuttaa jäsenvaltioita, että yhteisöpatentti ja yhteisöpatenttia koskeva tuomioistuinjärjestelmä ovat tärkeitä, jotta käyttäjille voidaan tarjota keinot turvata heidän teollis- ja tekijänoikeuksiensa kunnioittaminen koko Euroopan unionissa ja innovatiivisille yrityksille voidaan siten tarjota mahdollisuus suojata keksintönsä niin hyvin kuin mahdollista ja hyötyä niistä enemmän;

59.   kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan väärentämistä ja piratismia koskevaa valistusta ja tiedotusta matkailualueilla sekä alan näyttelyissä ja messuilla;

60.   muistuttaa, että on tärkeää yhtenäistää teollis- ja tekijänoikeuksia ja nykyistä kansallista ja yhteisön teollisoikeudellista suojaa väärentämisen torjunnassa, ja kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan yrityksiä suojaamaan palvelunsa ja tuotteensa rekisteröimällä tavaramerkkinsä, mallinsa, patenttinsa jne., mikä mahdollistaisi tehokkaamman teollis- ja tekijänoikeuksien valvonnan;

61.   kehottaa komissiota entisestään edistämään väärentämisen torjuntaa kehittämällä tulostaulun, jolla mitataan jäsenvaltioiden tullilaitosten työtä, ja perustamaan verkoston, jonka kautta voidaan vaihtaa nopeasti väärennettyjä tuotteita koskevaa tietoa ja joka käyttää hyväkseen kansallisia yhteyspisteitä ja nykyaikaisia tiedonvaihtovälineitä;

62.   kehottaa jäsenvaltioita lujittamaan tullilaitostensa välistä yhteistyötä ja soveltamaan yhteisön tullimaksuja koskevia asetuksia yhtenäisesti Euroopan unionissa;

63.   kehottaa jäsenvaltioita kehittämään yhteistyössä komission kanssa väärennettyjen tavaroiden hävittämistä koskevan yhteisen menettelyn;

64.   pyytää komissiota edistämään tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan asetuksen (EY) N:o 1383/2003 11 artiklassa säädetyn yksinkertaistetun menettelyn täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa;

65.   huomauttaa myös, että väärentämisen merkittävät ominaispiirteet (tuotejäljitelmät / kaupallisessa laajuudessa tavaramerkkeihin kohdistuvat säännönvastaisuudet) eroavat piratismin ominaispiirteistä (kaupallisessa laajuudessa tekijänoikeuksiin kohdistuvat loukkaukset) ja että olisi harkittava niiden käsittelemistä toisistaan riippumattomina ja erillään, etenkin kun on kiireesti puututtava väärentämisessä yleisiin kansanterveys- ja turvallisuusnäkökohtiin;

66.   tukee kansanterveyden alalla Maailman terveysjärjestön vahvistamaa lääkeväärennöksen määritelmää: "lääke, jonka tunniste- tai alkuperätiedot on tahallisesti väärennetty päällysmerkintöihin. Väärennös voi kohdistua sekä alkuperäisvalmisteisiin että geneerisiin valmisteisiin, lääkeväärennöksen koostumus voi olla oikea tai väärä, siitä voi puuttua vaikuttava aine tai ainetta voi olla riittämättömästi taikka sen pakkausmateriaali on väärennetty";

67.   korostaa, että on tärkeää kunnioittaa perusoikeuksia kuten yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa ryhdyttäessä toimenpiteisiin väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistuksen torjumiseksi;

Loppuhuomautukset

68.   pyytää komissiota määrittelemään yhdessä neuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa selvän, johdonmukaisen ja kauaskantoisen poliittisen linjan, jonka avulla tulliasioita koskevien sisäisten toimien ohella koordinoidaan ja johdetaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden "ulkoisia" toimia väärentämisen ja laittoman valmistuksen torjumiseksi;

69.   kehottaa komissiota edistämään lainsäädäntöä täydentäviä toimia ja erityisesti lisäämään eurooppalaisten tietoisuutta väärentämisen vaaroista pyrkien muuttamaan yleisön käsityksiä väärentämisestä ja piratismista;

70.   katsoo, että komission olisi harkittava kansanvälisen väärennösten torjunnan tulostaulua, joka voitaisiin laatia sisämarkkinoiden tulostaulun mukaisesti ja jossa voitaisiin korostaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat keskiarvon alapuolella väärennettyjen tuotteiden torjunnassa;

71.   vaatii neuvostoa ja komissiota antamaan parlamentille keskeisemmän roolin väärennösten torjunnassa; pitää erityisen suositeltavana, että Euroopan unioni lisää poliittista läsnäoloaan erikoistuneissa kansainvälisissä kokouksissa kuten Global Anti-counterfeiting and Piracy Congress ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseksi toimivissa kansainvälisissä järjestöissä;

72.   pyytää komissiota ja neuvostoa toimittamaan sille kattavat tiedot ja esittelemään kaikki asiaan liittyvät aloitteet; katsoo, että Lissabonin sopimuksen hengen mukaisesti Euroopan parlamentin on ratifioitava ACTA-sopimus hyväksyntämenettelyn mukaisesti;

o
o   o

73.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0053.
(2) EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 128.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0247.
(4) EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 235.
(5) EUVL C 308 E, 16.12.2006, s. 182.
(6) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0629.
(7) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0195.
(8) EUVL C 233 E, 28.9.2006, s. 103.
(9) EYVL L 349, 31.12.1994, s. 71.
(10) EUVL L 157, 9.6.2006, s. 1.
(11) EUVL L 169, 30.6.2005, s. 1.
(12) EUVL L 145, 4.6.2008, s. 1.
(13) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0305.
(14) EUVL L 157, 30.4.2004, s. 45.
(15) EUVL L 196, 2.8.2003, s. 7.
(16) Huippukokouksen julkilausuma, Kasvu ja vastuullisuus maailmantaloudessa, 7. kesäkuuta 2007, G8-huippukokous, Heiligendamm.
(17) Direktiivin 3 artiklan 2 kohdan mukaan "Näiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on myös oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niitä on sovellettava siten, että vältetään luomasta esteitä lailliselle kaupankäynnille ja säädetään takeista niiden väärinkäytön estämiseksi."
(18) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
(19) (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö