Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2133(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0447/2008

Predkladané texty :

A6-0447/2008

Rozpravy :

PV 17/12/2008 - 19
CRE 17/12/2008 - 19

Hlasovanie :

PV 18/12/2008 - 6.19
CRE 18/12/2008 - 6.19
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0634

Prijaté texty
PDF 366kWORD 128k
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg
Vplyv falšovania na medzinárodný obchod
P6_TA(2008)0634A6-0447/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o vplyve falšovania na medzinárodný obchod (2008/2133(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na správu Organizácie pre hospodárku spoluprácu a rozvoj (OECD) z roku 2007 s názvom Hospodársky vplyv falšovania a pirátstva,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. novembra 2005 s názvom Realizácia Lisabonského programu Spoločenstva: Moderná politika MSP pre rast a zamestnanosť (KOM(2005)0551),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. októbra 2006 s názvom Globálna Európa: svetová konkurencia – Príspevok k Stratégii rastu a zamestnanosti EÚ (KOM(2006)0567),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. apríla 2007 s názvom Globálna Európa: pevnejšie partnerstvo na zabezpečenie prístupu na trh pre európskych vývozcov (KOM(2007)0183),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. februára 2008 o stratégii Európskej únie na zabezpečenie prístupu európskych spoločností na vonkajší trh(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2007 o globálnej Európe – vonkajšie aspekty konkurencieschopnosti(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júna 2008 o uskutočňovaní obchodnej politiky prostredníctvom účinných dovozných a vývozných pravidiel a postupov(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o transantlantických hospodárskych vzťahoch medzi EÚ – USA(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. októbra 2006 o hospodárskych a obchodných vzťahoch medzi Európskou úniou a združením Mercosur s ohľadom na uzavretie medziregionálnej dohody o pridružení(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2007 o obchodných a hospodárskych vzťahoch s Kóreou(6),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 8. mája 2008 o obchodných a hospodárskych vzťahoch so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN)(7),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. októbra 2005 o perspektíve obchodných vzťahov medzi EÚ a Čínou(8),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. októbra 2006 s názvom EÚ – Čína: bližšie partnerstvo, viac zodpovednosti (KOM(2006)0631) a jeho sprievodný dokument s názvom Bližšie partnerstvo, viac zodpovednosti: Strategický dokument o obchode a investovaní medzi EÚ a Čínou: Hospodárska súťaž a partnerstvo (KOM(2006)0632),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3286/94 z 22. decembra 1994 stanovujúce postupy Spoločenstva v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Spoločenstva podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie(9) (nariadenie o obchodných prekážkach),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. júla 2008 s názvom Stratégia v oblasti práv priemyselného vlastníctva v Európe (KOM(2008)0465),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. februára 2001 s názvom Program akcie: urýchlené aktivity týkajúce sa HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy v kontexte zmenšovania chudoby (KOM(2001)0096),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. februára 2003 s názvom Aktualizácia programu akcie ES: urýchlené aktivity týkajúce sa HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy v kontexte zmenšovania chudoby - nevyriešené politické otázky a budúce výzvy (KOM(2003)0093),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. októbra 2004 s názvom Spoločný rámec európskej politiky pre externé opatrenia na boj proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze (KOM(2004)0726),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 zo 17. mája 2006 o udeľovaní nútených licencií na patenty týkajúce sa výroby farmaceutických výrobkov určených na vývoz do krajín s problémami v oblasti verejného zdravia(10),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 980/2005 z 27. júna 2005, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií(11) (nariadenie o systéme všeobecných colných preferencií),

–   so zreteľom na správu Komisie z 19. mája 2008 o colných aktivitách Spoločenstva na boj proti falšovaniu produktov a pirátstvu - výsledky na európskej hranici v roku 2007,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex)(12),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. apríla 2008 s názvom Stratégia vývoja colnej únie (KOM(2008)0169),

–   so zreteľom na zmenený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady z 26. apríla 2006 o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva (KOM(2006)0168),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2008 o 40. výročí colnej únie(13),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva(14),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili(15),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre právne veci (A6-0447/2008),

A.   keďže treba účinne bojovať proti falšovaniu, aby sa podarilo dosiahnuť ciele obnoveného lisabonského programu, čo sa týka jeho interných, ako aj externých aspektov, ktoré stanovila Komisia vo svojom vyššie uvedenom oznámení z 18. apríla 2007,

B.   keďže EÚ je druhým najväčším svetovým dovozcom tovarov a služieb a keďže mimoriadna otvorenosť a transparentnosť jej jednotného trhu ponúka veľké príležitosti, ale predstavuje aj vážne riziká zaplavenia falšovanými výrobkami,

C.   keďže hospodárstvo EÚ sa špecializuje na vysoko hodnotné, vysoko kvalitné výrobky, často chránené ochrannými známkami, patentmi či zemepisným označením, ktoré už samotným charakterom patria k tým, ktoré sa budú najpravdepodobnejšie falšovať,

D.   keďže vážne porušenia práv duševného a priemyselného vlastníctva sú netarifnými obchodnými prekážkami, z dôvodu ktorých je vstup na trhy tretích krajín zložitejší a nákladnejší, najmä pre malé a stredné podniky (MSP) s obmedzenými prostriedkami a zdrojmi,

E.   keďže európska konkurencieschopnosť je tradične prepojená s kvalitou pracovnej sily a v čoraz väčšom rozsahu, najmä pokiaľ ide o MSP, s výskumom a vývojom, inováciami a súvisiacimi právami duševného a priemyselného vlastníctva,

F.   keďže práva duševného a priemyselného vlastníctva vrátane zemepisných označení a označení pôvodu nie sú vždy účinným spôsobom chránené obchodnými partnermi EÚ,

G.   keďže existuje veľký a rastúci počet druhov falšovaných výrobkov, ktoré sa už neobmedzujú len na luxusný a vysoko kvalitný tovar, ale zahrnujú aj výrobky dennej spotreby, ako sú hračky, liečivá, kozmetika a potraviny,

H.   keďže na základe nedávneho prieskumu OECD sa odhaduje, že medzinárodný obchod súvisiaci s porušovaním práv duševného a priemyselného vlastníctva predstavoval v roku 2005 sumu až 150 miliárd EUR, ku ktorej by sa mala pripočítať hodnota národných transakcií a falšovaných a pirátskych výrobkov, ktoré sa predávajú cez internet,

I.   keďže v roku 2007 sa objem tovaru zaisteného colnými úradmi v EÚ, pri ktorom bol porušené práva duševného a priemyselného vlastníctva, zvýšil v porovnaní s minulým rokom o 17 %, s nárastom 264 % v oblasti kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej hygieny, o 98 % v oblasti hračiek a o 51 % v oblasti liečiv,

J.   keďže falšovanie a pirátstvo má alarmujúce následky pre hospodárstvo EÚ a pre sociálny a hospodársky systém Spoločenstva ako celok, obmedzuje stimuly pre inovácie, obmedzuje priame zahraničné investície, znižuje počet kvalifikovaných pracovných miest v priemysle a vytvára základ pre rozvoj systému tieňového hospodárstva paralelného s legálnym, ktorý kontroluje organizovaný zločin,

K.   keďže v uvedenej práve OECD z roku 2007 a v pripravovanej správe OECD v rámci fázy II o "Pirátstve digitálneho obsahu" sa zdôrazňuje celosvetový rozsah, prudký rozmach a škodlivý ekonomický dosah digitálneho pirátstva na držiteľov práv,

L.   keďže falšovanie spôsobuje vážne škody na životnom prostredí, a to z dôvodu nedostatočnosti kvalitatívnych noriem falšovaného tovaru, ako aj z dôvodu vysokých nákladov na jeho spracovanie a likvidáciu,

M.   keďže prístup k postupom na boj proti falšovanému tovaru je zložitý, nákladný a časovo náročný, najmä pre MSP,

N.   keďže jednotný trh zaručuje európskemu spotrebiteľovi možnosť slobodného, transparentného a bezpečného nákupu výrobkov a keďže falšovanie, ak sa proti nemu primerane nebojuje, sa môže dotknúť nielen dôvery, na ktorej je založený samotný systém, ale môže spôsobiť aj vážne riziká pre bezpečnosť, zdravie a v extrémnych prípadoch aj život spotrebiteľov, a keďže je preto nevyhnutné lepšie zabezpečiť ich práva,

O.   keďže iniciatívy na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov o zdravotných a bezpečnostných rizikách a vo všeobecnosti o dôsledkoch nákupu falšovaného tovaru sú účinným nástrojom boja proti falšovaniu,

P.   keďže by sa mali podniknúť prísnejšie opatrenia proti falšovateľom výrobkov, ktoré majú priamy dosah na zdravie verejnosti,

Q.   keďže pretrvávajúce rozdiely medzi právnymi úpravami v oblasti práv duševného a priemyselného vlastníctva členských štátov, najmä pokiaľ ide o trestnoprávne opatrenia zamerané na dodržiavanie týchto práv, oslabujú rokovaciu pozíciu EÚ a môžu podryť doteraz uskutočnené snahy smerujúce k efektívnejšiemu boju proti falšovaniu na medzinárodnej úrovni,

R.   keďže zjednodušený postup ustanovený v článku 11 nariadenia (ES) č. 1383/2003 v členských štátoch, ako sú Portugalsko, Grécko, Maďarsko, Holandsko a Lotyšsko, ktorý umožňuje zničenie veľkého množstva falšovaného tovaru v krátkom čase a pri relatívne nízkych nákladoch, je veľmi úspešný,

S.   keďže petrohradský samit skupiny G8 v roku 2006 uznal celosvetový charakter problematiky falšovania a pirátstva a zdôraznil potrebu zlepšenia spolupráce medzi krajinami skupiny G8, tretími krajinami a príslušnými medzinárodnými inštitúciami,

T.   keďže nasledujúci samit skupiny G8 v Heiligendamme vytvoril pracovnú skupinu pre práva duševného a priemyselného vlastníctva na boj proti falšovaniu a pirátstvu ako súčasť heiligendammského procesu(16),

U.   keďže EÚ, Japonsko a USA v roku 2007 oznámili začatie rokovaní s cieľom dosiahnuť novú mnohostrannú dohodu zameranú na posilnenie presadzovania práv duševného a priemyselného vlastníctva a na boj proti falšovaniu a pirátstvu (Obchodná dohoda proti falšovaniu (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) (ACTA)),

V.   keďže priaznivý záver dohody ACTA umožní vypracovanie spoločných noriem pre občiansku a správnu ochranu, lepšiu medziinštitucionálnu spoluprácu a spoluprácu so súkromným sektorom a zahrnutie technickej pomoci na účely jednoduchšieho, bezpečnejšieho a menej nákladného dodržiavania práv duševného a priemyselného vlastníctva,

W.   keďže treba rozlišovať medzi generickými liečivami, ktorých distribúcia a obchodovanie by sa mal podporovať tak v EÚ, ako aj v rozvojových krajinách, a falšovanými liečivami, ktoré sú na jednej strane nebezpečné pre verejné zdravie, a na druhej strane sú príčinou významných hospodárskych strát pre podniky v tomto sektore a môžu oddialiť rozvoj nových objavov bez toho, aby boli prospešné obyvateľstvu v najmenej rozvinutých krajinách; keďže falšované liečivá predstavujú iba časť nelegálnych liečiv,

X.   keďže, čo sa týka výrobkov s priamym dosahom na verejné zdravie, internet a paralelné obchodné distribučné siete prispievajú veľkou mierou k rozširovaniu falšovaných výrobkov, ktoré sú nebezpečné pre verejné zdravie,

Y.   keďže EÚ nepretržite vyvíja úsilie v snahe harmonizovať opatrenia na vymáhanie práv duševného a priemyselného vlastníctva, najmä návrhom smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva z 12. júla 2005 (KOM(2005)0276), a keďže tento proces by sa nemal obchádzať obchodnými rokovaniami, ktoré presahujú rámec bežných rozhodovacích procesov EÚ,

Z.   keďže je zároveň veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa rozvoj opatrení na vymáhanie práv duševného a priemyselného vlastníctva uskutočňoval spôsobom, ktorý by nebránil inováciám alebo hospodárskej súťaži, neohrozoval obmedzenia alebo výnimky práv duševného a priemyselného vlastníctva, či osobné údaje, neobmedzoval voľný tok informácií alebo neprimerane nezaťažoval zákonný obchod,

AA.   keďže EÚ preukázala svoje odhodlanie účinne a vyvážene vymáhať práva duševného a priemyselného vlastníctva prijatím súboru smerníc v tejto oblasti a po tom, ako Európsky parlament a Rada niekoľko rokov vykonávali podrobnú kontrolu,

AB.   keďže pri posudzovaní právnych opatrení je absolútne nevyhnutné pochopiť podstatný rozdiel medzi právami duševného a priemyselného vlastníctva a právami hmotného vlastníctva, a teda medzi porušovaním práv a krádežou,

AC.   keďže každé porušenie práv duševného a priemyselného vlastníctva poškodzuje obchod a podnikanie, ale porušenie týchto práv na obchodnej úrovni má ďalšie ďalekosiahle účinky,

AD.   keďže, čo sa týka patentov na farmaceutické výrobky, prípady porušenia patentov sa síce riešia jednotlivo na základe vecných argumentov v občianskoprávnom konaní vo veci porušenia patentu, ale porušenie autorských práv a ochranných známok predstavuje úmyselný trestný čin,

Multilaterálny rámec

1.   domnieva sa, že systém Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa zameriava na zabezpečovanie rozsiahlejšieho uznávania práv duševného a priemyselného vlastníctva na medzinárodnej úrovni, pričom poskytuje dohodnutú úroveň noriem ochrany prostredníctvom Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS), dialógu medzi členskými štátmi a s ďalšími inštitúciami, ako napríklad Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) a Svetovou colnou organizáciou (WCO), ako aj mechanizmu prevencie a urovnávania sporov;

2.   žiada Komisiu, aby pokračovala v zasadnutí Rady TRIPS s cieľom zabezpečiť, že minimálne predpisy zavedené do vnútroštátneho práva budú sprevádzané efektívnymi opatreniami na ich vymáhanie a na zamedzenie porušeniam; zastáva názor, že flexibility uvedené v dohode TRIPS a potvrdené v Deklarácii z Dauhy o dohode TRIPS a verejnom zdraví by sa mali zachovať, pretože sa zameriavajú na zabezpečenie spravodlivej rovnováhy medzi záujmami držiteľov práv a a práv užívateľov;

3.   žiada Komisiu, aby predložila Európskemu parlamentu návrhy v snahe zabezpečiť, aby sa činnosti vývozu, tranzitu a prekládky primerane zohľadnili v dohode TRIPS a v snahe preskúmať tento prípad v súvislosti s ďalšími zmenami dohody s cieľom vytvoriť primeranú rovnováhu medzi záujmami držiteľov a potenciálnych užívateľov práv duševného a priemyselného vlastníctva, najmä so zohľadňovaním úrovne rozvoja zúčastnených strán a rozlišovaním medzi krajinami, kde sa vyrábajú falšované a pirátske výrobky, krajinami ich spotreby a krajinami ich tranzitu;

4.   víta pokrok dosiahnutý EÚ v programoch technickej pomoci, ktoré pomohli pri posilňovaní práv duševného a priemyselného vlastníctva v krajinách s rýchlo rastúcou ekonomikou a v rozvojových krajinách, a zdôrazňuje dôležitosť pokračovania v týchto programoch vzhľadom na výhody, ktoré môžu dosiahnuť v súvislosti s trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom a ich dôležitou úlohou v boji proti falšovaniu;

5.   žiada Komisiu a členské štáty, aby vypracovali osobitné opatrenia podporované primeraným finančným krytím v prospech rozšírenejšieho vzdelávania spotrebiteľov v Európe a tiež v rozvojových krajinách s cieľom zabrániť rizikám spojeným s potenciálne nebezpečnými falšovanými výrobkami;

6.   podporuje riešenia navrhnuté na dvanástej konferencii OSN o obchode a rozvoji, v rámci iniciatívy Tvorivá Afrika, ktoré považujú tvorivé odvetvia za dôležitý faktor rastu zaostalých krajín, a potvrdzuje dôležitosť úlohy duševného a priemyselného vlastníctva pre trvalo udržateľný rozvoj týchto regiónov;

7.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby okrem dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (palermský dohovor) navrhli a podporili vypracovanie protokolu o falšovaní;

8.   pripomína, že výroba falšovaných a pirátskych tovarov v niektorých rýchlo rastúcich ekonomikách dosiahla alarmujúce objemy; víta síce iniciatívy spolupráce, ktoré sa doteraz uplatňujú, ale zastáva názor, že treba vypracovať osobitné opatrenia s cieľom posilniť koordináciu medzi colnými, súdnymi a policajnými orgánmi príslušných krajín, ako aj podporiť harmonizáciu zákonov týchto krajín s predpismi EÚ;

9.   vyzýva Komisiu, aby rovnako ako v článku 3 ods. 2(17) smernice 2004/48/ES zaviedla záruky na medzinárodnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby sa žiadne ďalšie opatrenia na vymáhanie patentov nezneužívali ako prekážky zákonného obchodovania;

10.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili spoluprácu s euro-stredomorskými partnerskými krajinami v rámci programu Euromed Market a podporovali v euro-stredomorskom regióne spoločný prístup k legislatíve, postupom a implementácii, čo sa týka colnej spolupráce a aktivít v rámci boja proti falšovaniu a pirátstvu s cieľom uľahčiť obchodovanie medzi euro-stredomorskými partnerskými krajinami;

11.   je presvedčený, že na posilnenie boja proti falšovaniu by sa mal častejšie a cielenejšie využívať orgán WTO zodpovedný za riešenie sporov, ktorý spolu so súdmi Spoločenstva a národnými súdmi môže zabezpečiť lepšiu ochranu európskeho priemyslu a európskych spotrebiteľov pomocou konsolidácie judikatúry, ktorá posilňuje podstatu a rozsah pôsobnosti dohody TRIPS;

12.   potvrdzuje, že každá harmonizácia hmotného práva musí rešpektovať národnú zvrchovanosť a medzinárodné dohody v tejto oblasti;

Dohoda ACTA a ďalšie dvojstranné a regionálne iniciatívy EÚ

13.   žiada Komisiu, aby súbežne s multilaterálnymi rokovaniami pokračovala v boji proti falšovaniu a pirátstvu aj prostredníctvom dvojstranných, regionálnych a multilaterálnych dohôd v záujme aproximácie a vymáhania dodržiavania právnych predpisov, ako aj zabezpečením vypracovania účinných systémov na urovnanie sporov a sankcií v prípade neplnenia predpísaných povinností;

14.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rokovali o dohode ACTA za podmienok maximálnej transparentnosti voči občanom EÚ, najmä čo sa týka vymedzenia pojmov "falšovanie" a "pirátstvo", a opatrení predpokladaných trestnoprávnych sankcií; zastáva názor, že sa musí vyhodnotiť spoločenský dosah dohody, ako aj vplyv na občianske slobody; podporuje vytvorenie pracovnej skupiny na kontrolu plnenia dohody presadzovaním tohto predmetu v dialógu medzi EÚ a tretími krajinami a ako súčasti opatrení spolupráce s týmito krajinami;

15.   domnieva sa, že zatiaľ nie je jasné, či Zmluva o ES poskytuje právny základ pre opatrenia Spoločenstva, ktoré určujú typ a úroveň trestnoprávnych sankcií, a že v dôsledku toho Komisia nesmie mať právomoc rokovať v mene Spoločenstva o medzinárodnej dohode, ktorá spresňuje charakter a úroveň trestnoprávnych opatrení, ktoré sa majú prijať voči subjektom porušujúcim ochranné známky a autorské právo;

16.   zdôrazňuje, že vo všetkých pripravovaných dohodách o vymáhaní práva duševného a priemyselného vlastníctva treba rozlišovať medzi osobným neziskovým použitím a podvodným a úmyselným obchodovaním s falšovaným a pirátskym tovarom;

17.   vyzýva Komisiu, aby s tretími krajinami rokovala o vytvorení pracovnej skupiny pre boj proti falšovaniu;

18.   žiada Komisiu, aby zabezpečila, že dohoda ACTA neumožní verejným orgánom prístup k súkromným počítačom a iným elektronickým zariadeniam;

19.   víta rastúci záujem viacerých členských krajín WTO o dohodu ACTA a je presvedčený, že treba vyvinúť úsilie o zapojenie rýchlo rastúcich ekonomík, ako sú Čína, India, Brazília, ako aj regionálnych obchodných zoskupení ako Mercosur, CARICOM a ASEAN do rokovaní o dohode, pričom sa musia zaviazať, že odteraz budú zabezpečovať na ich územiach dodržiavanie práv duševného a priemyselného vlastníctva;

20.   vyzýva Komisiu, aby zabránila nebezpečenstvu rozporov a prekrývania medzi dohodou ACTA a TRIPS a inými medzinárodnými zmluvami o právach duševného a priemyselného vlastníctva;

21.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že dohoda ACTA sa bude sústreďovať len na opatrenia na vymáhanie práv duševného a priemyselného vlastníctva, a nie na vecné otázky súvisiace s právami duševného a priemyselného vlastníctva, ako sú rozsah ochrany, obmedzenia a výnimky, sekundárna zodpovednosť a zodpovednosť sprostredkovateľov;

22.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že sa dohoda ACTA nebude využívať ako prostriedok na úpravu existujúceho európskeho rámca na vymáhanie práv duševného a priemyselného vlastníctva, ale že sa v nej odzrkadlí rovnováha dosiahnutá rôznymi smernicami, ktoré v tejto oblasti prijali Európsky parlament a Rada, najmä ustanovením odôvodnenia 2 smernice 2004/48/ES;

23.   vyzýva Komisiu a Radu, aby objasnili úlohu a právomoci výboru ustanoveného podľa článku 133 a ostatných výborov zapojených do rokovaní o dohode ACTA;

24.   domnieva sa, že Komisia by mala zobrať do úvahy ostrú kritiku dohody ACTA, ktorá odznela počas rokovaní, konkrétne, že by mohla držiteľom ochranných známok a autorských práv povoliť zasahovať do súkromia osôb obvinených z porušovania týchto práv aj bez riadneho súdneho konania, že by mohla považovať porušovanie autorských práv a používanie ochrannej známky na nekomerčné účely za trestný čin, že by mohla posilniť technológie riadenia digitálnych práv na úkor spravodlivého využívania práv, že by popri existujúcich štruktúrach WTO mohla stanoviť postup na urovnávanie sporov a napokon, že by mohla primäť všetky strany, ktoré podpísali dohodu, aby sa podieľali na nákladoch na stíhanie porušovaní autorských práv a ochranných známok;

25.   v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zabezpečila nepretržitý a transparentný proces verejných konzultácií, aby podporovala prínosy takéhoto procesu vo všetkých rokujúcich krajinách a aby zabezpečila, že Európsky parlament bude pravidelne dostávať podrobné informácie o stave rokovaní;

26.   pripomína, že Zmluva o ES obsahuje výnimky pre prípady, keď sa rokovania a uzatváranie dohôd v oblasti obchodných aspektov duševného vlastníctva týkajú obchodu v oblasti kultúrnych a audiovizuálnych služieb; poukazuje na to, že v týchto prípadoch patria rokovania a uzatváranie dohôd do spoločnej právomoci Spoločenstva a členských štátov; ďalej pripomína, že na rokovania o takýchto dohodách okrem rozhodnutia Spoločenstva prijatého v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o ES treba aj spoločný súhlas členských štátov a že dohody, ktoré sú výsledkom takýchto rokovaní, musí Spoločenstvo uzavrieť spoločne s členskými štátmi;

27.   v kontexte rokovaní o dohode ACTA pripomína Komisii článok 8 Charty základných práv Európskej únie, ktorý sa týka ochrany osobných údajov, a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov(18);

28.   zastáva názor, že verejný záujem o zverejnenie prípravných návrhov dohody ACTA vrátane správ o pokroku a rokovacieho mandátu Komisie by nemal byť potlačený článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(19), a naliehavo vyzýva Radu, aby uplatňovala článok 255 Zmluvy o ES spôsobom, ktorý by zabezpečoval čo najširší prístup k dokumentom pod podmienkou, že sa prijmú potrebné bezpečnostné opatrenia podľa právnych predpisov o ochrane údajov;

29.   s poľutovaním konštatuje, že ochrana práv duševného a priemyselného vlastníctva v Turecku ešte nedosahuje štandardy EÚ, a preto ju treba prehodnotiť; poukazuje na to, že Turecko sa stane spoľahlivým kandidátom na pristúpenie k EÚ, keď dokáže prevziať acquis Spoločenstva a zaručí plné dodržiavanie práv duševného a priemyselného vlastníctva na svojom území;

Vzťahy medzi EÚ a Čínou

30.   vyzýva čínske orgány, aby posilnili svoje úsilie a s novou energiou prijímali zákonné opatrenia proti tým osobám, ktoré porušujú práva duševného a priemyselného vlastníctva, a v tejto súvislosti víta zmenu postoja časti súdnych orgánov, ktoré nedávno uznali nároky občanov EÚ v oblasti práv duševného a priemyselného vlastníctva v Číne a odsúdili miestne podniky, ktoré tieto práva porušili;

31.   potvrdzuje, že treba posilniť spoluprácu s čínskymi colnými orgánmi a zabezpečiť pomoc a podporu zo strany príslušných európskych služieb správnych orgánov;

32.   zdôrazňuje skutočnosť, že 60 % falšovaného tovaru zabaveného colnými orgánmi v EÚ sa vyrába v Číne; žiada Komisiu, aby spolu s čínskymi orgánmi čo najskôr predložila akčný plán boja proti falšovaniu;

Opatrenia na externú podporu boja proti falšovaniu

33.   odporúča, aby sa zaviedol účinný monitorovací mechanizmus vo veci možného porušovania práv duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré sú chránené rôznymi zmluvami, spolu s nástrojmi na podporu obchodu ako súčasti konkrétneho záväzku bojovať proti falšovaniu a pirátstvu;

34.   pripomína, že v nariadení o systéme všeobecných colných preferencií sa okrem iného ustanovuje možnosť dočasného pozastavenia preferencií pre tých partnerov, ktorí používajú nekalé obchodné praktiky; zastáva názor, že v prípade vážnych porušení duševného a priemyselného vlastníctva, ako sú prípady predstavujúce vážne nebezpečenstvo pre bezpečnosť a verejné zdravie, by Komisia mala uvažovať o možnosti využívania takéhoto odstrašujúceho prostriedku;

35.   zastáva názor, že nariadenie o obchodných prekážkach môže poskytnúť dôležitú pomoc európskym podnikom, ktoré majú problémy so vstupom na trhy tretích krajín v súvislosti s porušovaním duševného a priemyselného vlastníctva, a vyzýva Komisiu, aby motivovala a zjednodušila jeho vyžívanie, predovšetkým pre MSP;

36.   zastáva názor, že posilnená spolupráca medzi EÚ a členskými štátmi v tretích krajinách môže zabezpečiť účinnejšiu výmenu informácií, lepšie využívanie dostupných zdrojov a väčší vplyv na opatrenia na boj proti falšovaniu, čo sa týka politicko-diplomatických opatrení, ako aj presnejších technických aspektov;

37.   vyzýva Komisiu, aby v rámci delegácií EÚ určila tzv. tím pre prístup na trh za hmotnejší oporný bod pre podniky v Spoločenstve (najmä MSP), ktoré sa sťažujú na porušovanie práv duševného a priemyselného vlastníctva;

Normatívne a organizačné záležitosti

38.   berie na vedomie záväzok Komisie týkajúci sa konsolidácie duševného a priemyselného vlastníctva v rámci EÚ a žiada o väčšie angažovanie sa v boji proti falšovaniu a o harmonizáciu platných právnych predpisov v členských štátoch;

39.   konštatuje, že v EÚ neexistuje harmonizovaná definícia falšovania a pirátstva a že definície používané v členských štátoch sa odlišujú;

40.   berie na vedomie znepokojujúce šírenie falšovania a pirátstva, najmä v globalizovanej ekonomike, a jeho vážne dôsledky pre konkurencieschopnosť EÚ a jej podnikov, tvorcov a spotrebiteľov; preto vyzýva členské štáty, aby poskytovali spotrebiteľom dostatok informácií o nebezpečenstve falšovania a pirátstva, najmä o závažných rizikách pre zdravie a bezpečnosť, ktoré pre spotrebiteľov predstavujú falšované výrobky vrátane liečiv;

41.   žiada Komisiu, aby osobitne prešetrila zdravotné a bezpečnostné riziká súvisiace s falšovaním s cieľom zhodnotiť, či treba prijať ďalšie opatrenia;

42.   vyzýva Komisiu, aby vyvinula maximálne úsilie na schválenie spoločných minimálnych sankcií za závažné porušovanie práv duševného a priemyselného vlastníctva;

43.   domnieva sa, že treba harmonizovať platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti boja proti falšovaniu na zabezpečenie účinného a dôsledného uplatňovania budúcej dohody ACTA;

44.   zdôrazňuje potrebu lepšej koordinácie v rámci Komisie medzi oddeleniami, ktoré sa zaoberajú bojom proti falšovaniu, a lepšieho šírenia iniciatív Spoločenstva, ktoré v tejto súvislosti prijíma Komisia, a to vzhľadom na to, že rozdrobenosť sankčných opatrení poškodzuje vnútorný trh a oslabuje EÚ pri obchodných rokovaniach; ďalej zdôrazňuje, že súkromný a verejný sektor by mali rozšíriť svoju spoluprácu, aby zabezpečili aktívnosť, dynamickosť a účinnosť opatrení na boj proti falšovaniu;

45.   zdôrazňuje potrebu zavedenia primeraných priebežných školení určených pre personál colných orgánov, úradníkov so súdnou právomocou a iných príslušných odborníkov a podporovania členských štátov pri vytváraní tímov špecializovaných na boj proti falšovaniu;

46.   berie na vedomie, že Komisia vo svojej bielej knihe o športe z júla 2007 uznala, že hospodárska životaschopnosť zneužívania športových práv závisí od dostupnosti účinných prostriedkov ochrany pred činnosťou porušovateľov práv duševného a priemyselného vlastníctva na národnej a medzinárodnej úrovni, a vyzýva, aby sa pri každej činnosti zameranej na boj proti falšovaniu a pirátstvu brali do úvahy držitelia športových práv;

47.   odporúča ďalej zlepšovať a lepšie koordinovať colné postupy v EÚ s cieľom podstatne obmedziť prístup falšovaných a pirátskych výrobkov na jednotný trh; vyzýva ďalej Komisiu, aby predložila Európskemu parlamentu a Rade návrh na poskytovanie európskych štatistických údajov EÚ a členským štátom o falšovaní;

48.   vyzýva Komisiu, aby zohľadňovala osobitné aspekty využívania internetu ako cesty na distribúciu falšovaných výrobkov a aby merala jeho následky na hospodárstva členských štátov vypracovaním štatistických nástrojov, ktoré môžu uľahčiť koordinovanú reakciu;

49.   žiada Komisiu, aby zriadila poradenské centrum pre MSP alebo napomohla jeho zriadeniu, najlepšie takého centra, ktoré by bolo prepojené s ďalšími poradenskými centrami, na poskytovanie technickej pomoci MSP pri postupoch na riešenie problematiky falšovaného tovaru;

50.   považuje za dôležité, aby európskemu priemyslu nechýbala podpora a pomoc v iniciatívach, ktoré majú vyvíjať európske inštitúcie; za mimoriadne dôležité považuje, aby mali MSP také podmienky, aby mohli účinne brániť svoje práva, najmä čo sa týka porušovania práv duševného a priemyselného vlastníctva v tretích krajinách;

51.   žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali iniciatívy na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov o dôsledkoch nákupu falšovaného tovaru; zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú musí zohrávať pri takýchto iniciatívach obchodný sektor;

52.   domnieva sa, že na účely sledovateľnosti by sa mali podnikať kroky na podporu opatrení prijímaných priemyslom na využívanie moderných technológií na účinnejšie rozlišovanie medzi pôvodnými a falšovanými výrobkami, a vyzýva Komisiu, aby prijala kroky nevyhnutné na podporu a trvalú realizáciu týchto konštruktívnych krokov;

53.   naliehavo vyzýva členské štáty, ktoré ešte nevykonali smernicu 2004/48/ES, aby tak bezodkladne urobili;

54.   upriamuje pozornosť na to, že treba dodržiavať štyri základné slobody vnútorného trhu a zlepšiť jeho fungovanie;

55.   vyzýva Komisiu, aby zhromažďovala údaje od členských štátov o zdravotných problémoch, ktoré spotrebiteľom spôsobili falšované výrobky, a o sťažnostiach spotrebiteľov týkajúcich sa falšovaných výrobkov; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že orgány všetkých členských štátov budú mať prístup k týmto údajom;

56.   v tejto súvislosti trvá na tom, že treba mobilizovať všetky zainteresované strany, aby sa posilnila účinnosť nástrojov boja proti falšovaniu a pirátstvu na vnútornom trhu;

57.   vyzýva členské štáty, aby posilnili colné tímy na svojich územiach a aby zaviedli službu identifikovateľnú pre tretie strany (vrátane členských štátov, tretích krajín, inštitúcií Spoločenstva, podnikov a jednotlivcov), ktorá by bola zodpovedná za boj proti falšovaniu a za poskytovanie informácií o tejto problematike;

58.   pripomína členským štátom význam existencie patentu Spoločenstva a kompetenčného systému pre patenty ako prostriedku na zabezpečenie dodržiavania práv duševného a priemyselného vlastníctva užívateľov na celom území EÚ, čo umožní inovačným podnikom čo najviac chrániť svoje vynálezy a mať z nich vo väčšej miere úžitok;

59.   vyzýva členské štáty, aby zvyšovali povedomie a informovanosť o boji proti falšovaniu a pirátstvu v turistických oblastiach, ako aj na veľtrhoch a výstavách;

60.   upozorňuje na význam harmonizácie práv duševného a priemyselného vlastníctva a existujúcich patentov na národnej úrovni a na úrovni Spoločenstva v boji proti falšovaniu a vyzýva členské štáty, aby v záujme lepšieho vymáhanie dodržiavania práv duševného a priemyselného vlastníctva nabádali podniky na ochranu svojich služieb a výrobkov registrovaním ochranných známok, dizajnov, patentov atď.;

61.   vyzýva Komisiu, aby vypracovala tabuľku na meranie výkonov colných orgánov jednotlivých členských štátov, a tak prispievala k boju proti falšovaniu, a aby vytvorila sieť na rýchlu výmenu informácií o falšovaných výrobkoch, pričom by sa opierala o národné kontaktné miesta a moderné prostriedky na výmenu informácií;

62.   vyzýva členské štáty, aby zlepšili koordináciu svojich colných orgánov a aby v celej EÚ jednotne uplatňovali colné predpisy Spoločenstva;

63.   vyzýva členské štáty, aby spolu s Komisiou vypracovali spoločný postup na likvidáciu falšovaného tovaru;

64.   žiada Komisiu, aby podporovala vykonávanie zjednodušeného postupu ustanoveného v článku 11 nariadenia (ES) č. 1383/2003 vo všetkých členských štátoch;

65.   ďalej pripomína, že dôležité aspekty falšovania (imitácie výrobkov/porušenie ochrannej známky na obchodnej úrovni) a pirátstva (porušenie autorských práv na obchodnej úrovni) sa líšia, a navrhuje, aby sa posudzovali samostatne a oddelene, a to najmä so zreteľom na to, že treba naliehavo riešiť otázky verejného zdravia a bezpečnosti, ktoré súvisia s falšovaním;

66.   čo sa týka oblasti verejného zdravia, podporuje definíciu falšovaného liečiva ktorú používa WHO: "liečivo, ktoré je s podvodným úmyslom zámerne zle označené, pokiaľ ide o jeho totožnosť a/alebo pôvod. Falšovanie sa môže týkať tak značkových, ako aj generických výrobkov a medzi falšované výrobky môžu patriť výrobky so správnymi alebo s nesprávnymi zložkami, bez aktívnych zložiek, s nedostatočným množstvom aktívnych zložiek alebo falošným balením";

67.   zdôrazňuje dôležitosť dodržiavania základných práv, napríklad ochrany súkromia a údajov, pri prijímaní opatrení na boj proti falšovaniu a pirátstvu;

Záverečné úvahy

68.   vyzýva Komisiu, aby spolu s Radou a členskými štátmi vymedzila jasnú, štruktúrovanú a ambicióznu politickú líniu, ktorá by paralelne s internými iniciatívami týkajúcimi sa ciel koordinovala a viedla vonkajšie činnosti EÚ a jej členských štátov v boji proti falšovaniu a pirátstvu;

69.   vyzýva Komisiu, aby podporovala opatrenia, ktoré dopĺňajú legislatívne normy, a najmä aby podporovala lepšiu európsku informovanosť o nebezpečenstvách falšovania zameranú na zmenu postojov ľudí voči falšovaniu a pirátstvu;

70.   domnieva sa, že Komisia by mala posúdiť vytvorenie medzinárodnej tabuľky výsledkov v oblasti falšovania, ktorá by mohla byť koncipovaná podľa tabuľky výsledkov pre vnútorný trh a ktorá by upozornila na krajiny, ktoré v oblasti boja proti falšovanému tovaru dosahujú podpriemerné výsledky;

71.   naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby umožnili Európskemu parlamentu zaujať ústrednejšie miesto v boji proti falšovaniu; považuje za osobitné vhodné, aby EÚ podporovala jeho politickú prítomnosť na špecializovaných medzinárodných stretnutiach, ako je svetový kongres o falšovaní a pirátstve (Global Anti-counterfeiting and Piracy Congress), ako aj v medzinárodných organizáciách zapojených do ochrany duševného a priemyselného vlastníctva;

72.   vyzýva Komisiu a Radu, aby ho riadne informovali a umožnili mu účasť na všetkých relevantných iniciatívach; je presvedčený, že v duchu Lisabonskej zmluvy by mala byť dohoda ACTA ratifikovaná  rámci postupu súhlasu Európskym parlamentom;

o
o   o

73.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2008)0053.
(2) Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 128.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2008)0247.
(4) Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 235.
(5) Ú. v. EÚ C 308 E, 16.12.2006, s. 182.
(6) Prijaté texty, P6_TA(2007)0629.
(7) Prijaté texty, P6_TA(2008)0195.
(8) Ú. v. EÚ C 233 E, 28.9.2006, s. 103.
(9) Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, p. 71.
(10) Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, p. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2005, s. 1.
(12) Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 1.
(13) Prijaté texty, P6_TA(2008)0305.
(14) Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45.
(15) Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 7.
(16) Deklarácia zo samitu, Growth and Responsibility in the World Economy, 7. júna 2007, samit skupiny G8 v Heiligendamme.
(17) V článku 3 ods. 2 sa uvádza, že "Tieto opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy musia byť účinné, primerané a odradzujúce a musia sa uplatňovať takým spôsobom, aby sa predišlo vytváraniu prekážok zákonného obchodu a musia stanovovať záruky proti ich zneužívaniu.".
(18) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
(19) Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia