Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2687(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0626/2008

Předložené texty :

B6-0626/2008

Rozpravy :

PV 18/12/2008 - 2
CRE 18/12/2008 - 2

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 6.20

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0635

Přijaté texty
PDF 257kWORD 42k
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - Štrasburk
Účetní požadavky vůči malým a středním podnikům
P6_TA(2008)0635B6-0626/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o účetních požadavcích vůči malým a středním podnikům a zejména velmi malým podnikům

Evropský parlament,

-   s ohledem na články 192 odst. 2 a 232 odst. 2 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí ze dne 26. května 2005(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 21. května 2008 o zjednodušeném podnikatelském prostředí pro společnosti v oblasti práva obchodních společností, účetnictví a auditu(2),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. června 2008 nazvané "Zelenou malým a středním podnikům – "Small Business Act" pro Evropu (KOM(2008)0394),

-   s ohledem na stanovisko skupiny na vysoké úrovni pro snížení administrativní zátěže složené z nezávislých zúčastněných stran ze dne 10. července 2008 nazvané "Snížení administrativní zátěže: prioritní oblasti: právo obchodních společností / roční účetní závěrky",

-   s ohledem na svůj postoj přijatý v prvním čtení ze dne 18. prosince 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/.../ES kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku(3),

-   s ohledem na prohlášení Komise o účetních požadavcích týkajících se středně velkých společností, učiněné na plenárním zasedání Parlamentu dne 18. prosince 2008,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že stávající účetní pravidla stanovené Čtvrtou Směrnicí Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založenou na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností(4) (4. směrnice o právu obchodních společností) a Sedmou směrnicí Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založenou na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o konsolidovaných účetních závěrkách(5) (7. směrnice o právu obchodních společností) často neúměrně zatěžují malé a střední podniky, a zejména velmi malé podniky,

B.   vzhledem k tomu, že skupina na vysoké úrovni pro snížení administrativní zátěže složená z nezávislých zúčastněných stran již ve svém výše zmíněném stanovisku vyzvala Komisi, aby velmi malé podniky vyňala z působnosti směrnic o účetnictví,

1.   připomíná Komisi, že ačkoli koherentní a sladěný účetní systém na úrovni Evropské unie usnadňuje obchod na vnitřním trhu, stávající účetní pravidla příliš zatěžují velmi malé podniky (tzv. mikrosubjekty), jako jsou např. drobní obchodníci nebo malé řemeslnické firmy, a že provozují-li takové podniky svou činnost především v jednom členském státě na místní nebo regionální úrovni, nemají přeshraniční vliv na vnitřní trh ani na hospodářskou soutěž v EU, a proto by mělo být členským státům umožněno tyto subjekty zcela nebo částečně vyjmout ze zákonných požadavku v oblasti účetnictví;

2.   vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh, který členským státům umožní vyjmout z působnosti 4. a 7.směrnice o obchodních společnostech podniky, které podle údajů uvedených ve svých rozvahách nepřekročí mezní hodnoty dvou z následujících tří kritérií:

a to za předpokladu, že tyto podniky svou obchodní činnost provozují na místní či regionální úrovni v jednom členském státě;

   - celková bilance: 500 000 EUR
   - čistý obrat: 1 000 000 EUR
   - průměrný počet zaměstnanců v daném rozpočtovém roce: 10,

3.   vyzývá Komisi, aby s cílem podpořit zjednodušení a harmonizaci práva obchodních společností a zejména účetních pravidel na vnitřním trhu pokračovala ve svém úsilí o revizi 4. a 7. směrnice o právu obchodních společností a aby do konce roku 2009 předložila Evropskému parlamentu jednotný rámec pro vedení účetnictví; připomíná Komisi, že jednotná norma sníží administrativní zátěž ve všech malých a středních podnicích a zvýší transparentnost vůči všem zainteresovaným stranám a že toto zjednodušení by bylo významně podpořeno zavedením evropského a strukturovaného XBRL (eXtensible Business Reporting Language, rozšiřitelný jazyk pro podnikové výkaznictví);

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi.

(1) Uř. věst. C 117 E, 18.5.2006, s. 125.
(2) Přijatě texty, P6_TA(2008)0220.
(3) Přijatě texty, P6_TA(2008)0631.
(4) Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11.
(5) Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí