Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2687(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0626/2008

Esitatud tekstid :

B6-0626/2008

Arutelud :

PV 18/12/2008 - 2
CRE 18/12/2008 - 2

Hääletused :

PV 18/12/2008 - 6.20

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0635

Vastuvõetud tekstid
PDF 110kWORD 40k
Neljapäev, 18. detsember 2008 - Strasbourg
Raamatupidamisnõuded
P6_TA(2008)0635B6-0626/2008

Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta resolutsioon väikeste ja keskmise suurusega äriühingute, eelkõige mikroettevõtjatega seotud raamatupidamisnõuete kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 192 lõiget 2 ja artikli 232 lõiget 2;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete 26. mai 2005. aasta raamkokkulepet(1);

–   võttes arvesse oma 21. mai 2008. aasta resolutsiooni äriühingute lihtsustatud majanduskeskkonna kohta äriühinguõiguse, raamatupidamise ning auditeerimise valdkonnas(2);

–   võttes arvesse komisjoni 25. juuni 2008. aasta teatist pealkirjaga "Kõigepealt mõtle väikestele" – Euroopa väikeettevõtlusalgatus "Small Business Act" (KOM(2008)0394);

–   võttes arvesse halduskoormuse küsimust käsitleva sõltumatute sidusrühmade kõrgetasemelise töörühma 10. juuli 2008. aasta arvamust pealkirjaga "Halduskoormuse vähendamine äriühinguõiguse ja raamatupidamisaruannete prioriteetsetes valdkondades";

–   võttes arvesse oma 18. detsembri 2008. aasta esimese lugemise seisukohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses teatavate avalikustamisnõuetega, mida kohaldatakse keskmise suurusega äriühingute suhtes, ja kohustusega koostada konsolideeritud aastaaruanded(3);

–   võttes arvesse parlamendi 18. detsembri 2008. aasta täiskogu istungil tehtud komisjoni avaldust keskmise suurusega äriühingute raamatupidamisnõuete kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.   arvestades, et nõukogu 25. juuli 1978. aasta neljanda direktiivi 78/660/EMÜ, mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid(4) (neljas äriühinguõiguse direktiiv) ja nõukogu 13. juuni 1983. aasta seitsmenda direktiivi 83/349/EMÜ, mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb konsolideeritud aastaaruandeid(5) (seitsmes äriühinguõiguse direktiiv) seitsmenda äriühinguõigust käsitleva direktiivi alusel kehtivad raamatupidamiseeskirjad on väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning eelkõige mikroettevõtjatele (väga väikesed äriühingud) sageli äärmiselt koormavad;

B.   arvestades, et halduskoormuse küsimust käsitleva sõltumatute sidusrühmade kõrgetasemeline töörühm kutsus juba oma eespool nimetatud arvamuses komisjoni üles tegema mikroettevõtjatele erandit raamatupidamisdirektiivide osas;

1.   tuletab komisjonile meelde, et kuigi Euroopa Liidu sidus ja ühtne raamatupidamissüsteem hõlbustab äritegevust siseturul, on mikroettevõtjad kehtivate raamatupidamiseeskirjadega liigselt koormatu; nimetatud äriühingud võivad olla näiteks väikejaemüüjad või käsitööettevõtted: et kui sellised äriühingud tegutsevad peamiselt ainult ühes liikmesriigis kohalikul või piirkondlikul tasandil, ei ole neil piiriülest mõju siseturul või mõju konkurentsile ELi piires; ja et liikmesriikidel peaks seega olema võimalus vabastada nimetatud äriühingud täielikult või osaliselt seadusjärgsetest raamatupidamiskohustustest;

2.   kutsub komisjoni üles esitama õigusakti ettepanekut, millega võimaldatakse liikmesriikidel jätta neljanda ja seitsmenda äriühinguõiguse direktiviide reguleerimisalast välja need äriühingud, kes oma bilansi järgi ei ületa kolmest järgnevast kriteeriumist kahe piire:

kui nimetatud äriühingute äritegevus toimub kohalikul või piirkondlikul tasandil ühe liikmesriigi piires;

   bilansi kogumaht: 500 000 eurot;
   netokäive: 1 000 000 eurot;
   keskmine töötajate arv majandusaasta jooksul: 10;

3.   kutsub komisjoni üles äriühinguõiguse ja eelkõige raamatupidamiseeskirjade lihtsustamise ja harmoneerimise edendamise nimel jätkama oma pingutusi neljanda ja seitsmenda äriühinguõiguse direktiivi läbivaatamisel ning esitama enne 2009. aasta lõppu Euroopa ühise raamatupidamisraamistiku; tuletab komisjonile meelde, et ühine standard vähendab kõikide väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate halduskoormust ning suurendab läbipaistvust kõikidele asjaomastele sidusrühmadele ning lihtsustamisele peaks väga palju kaasa aitama elektroonilise vormingu XBRL (Extensible Business Reporting Language) struktureeritud kasutuselevõtt Euroopas;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile.

(1) ELT C 117 E, 18.5.2006, lk 125.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0220.
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0631.
(4) EÜT L 222, 14.8.1978, lk 11.
(5) EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika