Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2123(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0460/2008

Внесени текстове :

A6-0460/2008

Разисквания :

PV 18/12/2008 - 3
CRE 18/12/2008 - 3

Гласувания :

PV 18/12/2008 - 6.23
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0638

Приети текстове
PDF 294kWORD 54k
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург
Правна защита на пълнолетни лица: трансгранични последици
P6_TA(2008)0638A6-0460/2008
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2008 г. съдържаща препоръки към Комисията относно правната защита на пълнолетни лица : трансгранични последици (2008/2123(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 192, параграф втори от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Хагската конвенция от 13 януари 2000 г. относно международната защита на пълнолетни лица,

–   като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания от 13 декември 2006 г.,

–   като взе предвид предложението за Решение на Съвета относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (COM(2008)0530),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 10 май 2005 г. озаглавено "Хагската програма: десет приоритета за следващите пет години. Партньорство за европейско възобновяване в областта на свободата, сигурността и правосъдието" (COM(2005) 0184),

–   като взе предвид членове 39 и 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0460/2008),

A.   като има предвид, че в рамките на гореспоменатото съобщение относно Хагската програма, Комисията посочи като един от приоритетите си необходимостта да се гарантира реално европейско пространство на правосъдие, и по-специално по отношение на признаването и изпълнението на съдебни решения;

Б.   като има предвид, че в този контекст се проведоха работни срещи и консултации относно въпросите на семейната собственост, наследяването и завещанията, с оглед изготвянето на нови законодателни предложения;

В.   като има предвид необходимостта да се насърчава признаването и изпълнението на съдебни или административни решения по отношение на лица, които са субект на охранителни мерки;

Г.   като има предвид вниманието, което трябва да се обърне на често пъти деликатното и уязвимо положение на лицата, които са субект на охранителни мерки и бързите действия, необходими при обработката на искания за сътрудничество, информация или признаване и изпълнение;

Д.   като има предвид, че са налице ситуации, при които осъществяването на правната защита засяга две или повече държави-членки;

Е.   като има предвид, че има и случаи във връзка с въпроса за правната защита, при които са засегнати две или повече държави-членки, както и случаи, когато са засегнати държави-членки на ЕС и държави извън ЕС, по-специално във връзка с традиционните миграционни потоци (бивши колонии, САЩ и Канада);

Ж.   като има предвид, че се появиха проблеми във връзка с нарастващото движение между държави-членки, където е налице нетна емиграция на пенсионери, в това число и уязвими пълнолетни лица, и държави-членки, където е налице нетна имиграция на пенсионери;

З.   като има предвид, че необходимостта от правна защита на уязвимите пълнолетни лица и принципите, които регламентират тази защита, бяха съгласувани от всички държави-членки на ЕС в препоръката на Съвета на Европа № R (99) 4 на Комитета на министрите до държавите-членки относно принципите за правна защита на недееспособни пълнолетни лица, приета на 23 февруари 1999 г.;

И.   като има предвид, че правната защита на уязвими пълнолетни лица трябва да стои в основата на правото на свободно движение на лицата;

Й.   като има предвид наличието на разлики между законодателствата на държавите-членки в областта на охранителните мерки;

К.   като има предвид, че трябва да се вземат под внимание разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;

Л.   като има предвид, че разпоредбите на Хагската конвенция могат да спомогнат за постигането на целта за създаване на пространство на правосъдие, свобода и сигурност, като улеснят признаването и изпълнението на решения, постановяващи охранителни мерки, както и за определяне на приложимото право и сътрудничество между централните органи;

М.   като има предвид, че се открива възможност за изпълнението на специфични и целесъобразни мерки за сътрудничество между държавите-членки, което може да доведе до приемането на инструменти по тази конвенция;

Н.   като има предвид, че може да се въведат единни общностни формуляри за насърчаване на информацията относно решенията по охранителни производства и разпространението, признаването и изпълнението на тези решения;

О.   като има предвид, че може да се изработи единен образец на Европейско равнище за решенията за поставяне под запрещение, с цел да се гарантира тяхната ефективност във всички държави-членки;

П.   като има предвид, че могат да се въведат механизми за лесно признаване, регистрация и използване на т.нар. "lasting powers of attorney"(безсрочни генерални пълномощни) на територията на Европейския съюз;

1.  Приветства ангажимента на френското председателство по отношение на положението на уязвимите пълнолетни лица и тяхната трансгранична правна защита; приветства държавите-членки, които са подписали и ратифицирали Хагската конвенция и насърчава онези държави-членки, които все още не са я подписали или ратифицирали, да го направят;

2.  Отправя искане към Комисията, веднага щом е налице достатъчно опит относно действието на Хагската конвенция, да представи на Парламента съгласно член 65 от Договора за ЕО законодателно предложение относно засилване на сътрудничеството между държавите-членки и подобряване на признаването и изпълнението на решения, свързани със защитата на пълнолетни лица, решения за поставяне под запрещение и безсрочни генерални пълномощни, като се придържа към приложените подробни препоръки;

3.  Призовава Комисията да наблюдава опита с прилагането на Хагската конвенция и нейното изпълнение в държавите-членки, и своевременното да представи на Парламента и Съвета доклад, в който се обобщават проблемите и най-добрите практики при практическото ѝ приложение, и който при необходимост може да съдържа предложения за общностни разпоредби, допълващи или конкретизиращи начина, по който конвенцията трябва да се прилага;

4.  Призовава Комисията да прецени възможността за присъединяването на Общността към Хагската конвенция; предлага това да бъде възможна област на засилено сътрудничество между държавите-членки;

5.  Призовава всички държави-членки, които все още не са я подписали или ратифицирали, да се присъединят към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, тъй като това би могло да подобри степента на защита на уязвимите пълнолетни лица в ЕС;

6.  Иска Комисията да финансира проучване, което да съпостави законодателството на държавите-членки в областта на уязвимите пълнолетни лица и мерките за тяхната защита, за да установи къде биха могли да възникнат правни проблеми и какви мерки биха били необходими на равнището на ЕС или на държавите-членки за разрешаването на такива проблеми; счита, че проучването следва също така да разгледа въпроса за настанените в специализирани заведения пълнолетни лица с умствени увреждания във връзка с тяхното настойничество и тяхната способност да могат да упражняват законните им права; призовава Комисията да организира поредица от конференции за юристи, чиято дейност е пряко свързана с такива случаи, и да вземе предвид в бъдещото законодателство резултатите от проучването и мнението на професионалистите;

7.  Призовава държавите-членки да гарантират, че мерките за защита са пропорционални на състоянието на въпросните уязвими пълнолетни лица, така че на отделни граждани на ЕС да не се отказва законно право, когато те все още са способни да го упражняват;

8.  Призовава държавите-членки да предприемат мерки за защита на уязвимите пълнолетни лица, за да не стават жертви на кражба на самоличност, измама или други престъпления по телефона или в кибернетичното пространство, в това число законови мерки за засилване на защитата на и/или ограничаване на достъпа до личните данни на уязвимите пълнолетни лица;

9.  Подкрепя създаването на надеждни механизми, при условие че са налице строги правила за защита на личните данни и правила за ограничаване на достъпа, за обмен между държавите-членки на най-добри практики и друга информация във връзка с мерките за защита, които в момента са в сила между държави-членки, в това число възможност за обмен на информация между съдебните системи на държавите-членки относно статуса на защита на уязвими пълнолетни лица;

10.  Напомня на Комисията и държавите-членки, че не всички уязвими пълнолетни лица са уязвими поради напреднала възраст, и изисква да бъдат предприети мерки за засилване на правната защита и правата не само на възрастните уязвими лица, но и на пълнолетните лица, които са уязвими поради тежки физически и/или психически увреждания, както и да се вземат предвид и техните потребности, когато се предприемат бъдещи социални мерки за гарантиране на тези законни права;

11.  Потвърждава, че препоръките зачитат принципа на субсидиарност и основните права на гражданите;

12.  Счита, че исканото предложение е без финансови последици;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, както и приложените подробни препоръки, на Комисията, Съвета и правителствата и парламентите на държавите-членки.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

A.  ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

1.  Да се насърчи признаването и изпълнението на съдебни или административни решения по отношение на лица, които са субект на мерки за защита.

2.  Разпоредби за спомагане постигането на целта за създаване на пространство на правосъдие, свобода и сигурност, като се улесни признаването и изпълнението на решения, предоставящи мерки за защита, както и за определяне на приложимото право и сътрудничество между централните органи.

3.  Следва да се въведат специфични и целесъобразни мерки за сътрудничество между държавите-членки, което може да доведе до приемането на инструменти по Хагската конвенция.

4.  Единни общностни формуляри за насърчаване на информацията относно решенията за защита и разпространението, признаването и изпълнението на тези решения.

5.  Изработване на единен образец на равнище Европейски съюз за решенията за поставяне под запрещение, с цел да се гарантира тяхната ефективност във всички държави-членки,

Б.   ПРЕДЛОЖЕНО ДЕЙСТВИЕ

1.  Отправя искане към Комисията, веднага щом е налице достатъчно опит относно действието на Хагската конвенция, да представи на Парламента съгласно член 65 от Договора за ЕО законодателно предложение относно засилване на сътрудничеството между държавите-членки и подобряване на признаването и изпълнението на решения, свързани със защитата на пълнолетни лица, решения за поставяне под запрещение и безсрочни генерални пълномощни.

Правна информация - Политика за поверителност