Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2123(INL)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0460/2008

Předložené texty :

A6-0460/2008

Rozpravy :

PV 18/12/2008 - 3
CRE 18/12/2008 - 3

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 6.23
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0638

Přijaté texty
PDF 361kWORD 56k
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - Štrasburk
Právní ochrana dospělých osob: přeshraniční dopady
P6_TA(2008)0638A6-0460/2008
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 obsahující doporučení Komisi o právní ochraně dospělých osob: přeshraniční dopady (2008/2123(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na čl. 192 druhý pododstavec Smlouvy o ES,

-   s ohledem na Haagskou úmluvu ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob,

-   s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením ze dne 13. prosince 2006,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím (KOM(2008)0530),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 10. května 2005 nazvané "Haagský program: deset priorit pro nadcházejících pět let. Partnerství pro evropskou obnovu týkající se svobody, bezpečnosti a práva" (KOM(2005)0184),

-   s ohledem na články 39 a 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0460/2008),

A.   vzhledem k tomu, že v rámci výše uvedeného sdělení o Haagském programu Komise uvedla jako jednu ze svých priorit nutnost zajistit opravdový evropský prostor v rámci občanskoprávního soudnictví, a zejména uznávání a výkon soudních rozhodnutí,

B.   vzhledem k pracím a konzultacím provedeným v tomto rámci s ohledem na rozhodnutí týkající se rodinného majetku, následnictví nebo poslední vůle za účelem přípravy nových legislativních návrhů,

C.   vzhledem k nutnosti usnadnit také uznávání a výkon soudních nebo správních rozhodnutí přijatých ve vztahu k osobám, které jsou předmětem ochranných opatření,

D.   vzhledem k pozornosti, kterou je třeba věnovat situacím, které jsou charakteristické křehkostí a zranitelností osob, které jsou předmětem ochranných opatření, a také vzhledem k nezbytné rychlosti, se kterou je třeba vyřizovat žádosti o spolupráci, informace nebo uznávání a výkon rozhodnutí,

E.   vzhledem k vývoji situace, kdy se zavádění právní ochrany týká dvou nebo více členských států,

F.   vzhledem k vývoji situace, kdy se případy týkající se právní ochrany dotýkají dvou nebo více členských států a členských států a třetích zemí, zejména z důvodu tradičních migračních toků (bývalé kolonie, Spojené státy a Kanada),

G.   vzhledem k problémům, které způsobil zvýšený pohyb osob mezi členskými státy, v nichž dochází k výraznému odlivu osob v důchodovém věku, včetně zranitelných dospělých osob, a členskými státy, v nichž dochází k výraznému přílivu osob v důchodovém věku,

H.   vzhledem k tomu, že se všechny členské státy EU v doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R (99) 4 členským státům o principech týkajících se právní ochrany nezpůsobilých dospělých osob, které bylo přijato 23. února 1999, shodly na potřebě a zásadách právní ochrany zranitelných dospělých osob,

I.   vzhledem k tomu, že právní ochrana zranitelných dospělých osob musí být základním pilířem práva na volný pohyb osob,

J.   vzhledem k rozdílnostem, které se vyskytují v právních řádech členských států v oblasti ochranných opatření,

K.   vzhledem k tomu, že je třeba zohlednit Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením,

L.   vzhledem k tomu, že ustanovení Haagské úmluvy mohou pomoci dosáhnout cíl vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva tím, že usnadňují uznávání a výkon rozhodnutí o ochranných opatřeních, stanovení použitelných právních předpisů a spolupráci mezi ústředními orgány,

M.   vzhledem k tomu, že by bylo vhodné zavést specifická a přiměřená opatření pro spolupráci mezi členskými státy, která by se mohla inspirovat nástroji této úmluvy,

N.   vzhledem k tomu, že by mohly být zavedeny jednotné formuláře Společenství, které by zvýšily povědomí o rozhodnutích o ochraně a také o oběhu, uznávání a výkonu těchto rozhodnutí,

O.   vzhledem k tomu, že by mohl být vytvořen jednotný formulář na úrovni Evropské unie pro zastoupení v případě nezpůsobilosti, aby byla zajištěna jeho platnost ve všech členských státech,

P.   vzhledem k tomu, že by mohl být zaveden mechanismus pro snadné uznávání, registraci a použití trvale platné plné moci, který by platil v celé Evropské unii,

1.   vítá závazek francouzského předsednictví týkající se situace zranitelných dospělých osob a jejich přeshraniční právní ochrany; blahopřeje těm členským státům, které podepsaly a ratifikovaly Haagskou úmluvu, a vyzývá členské státy, které ji dosud nepodepsaly a neratifikovaly, aby tak učinily;

2.   žádá Komisi, aby jakmile získá dostatečnou zkušenost z fungování Haagské úmluvy, předložila Parlamentu na základě článku 65 Smlouvy o ES legislativní návrh za účelem posílení spolupráce mezi členskými státy a také aby vylepšila uznávání a výkon rozhodnutí týkajících se ochrany dospělých osob a zastoupení v případě nezpůsobilosti a trvale platné plné moci, jak stanoví níže uvedená podrobná doporučení;

3.   vyzývá Komisi, aby sledovala zkušenosti s uplatňováním Haagské úmluvy a její provádění v členských státech a aby Parlamentu a Radě ve vhodné době předložila zprávu, která by shrnula problémy a osvědčené postupy praktického uplatňování Haagské úmluvy a která by v případě potřeby zahrnovala návrhy ustanovení Společenství, jež doplní nebo upřesní způsob uplatňování Haagské úmluvy;

4.   vyzývá Komisi, aby posoudila možnost přistoupení Společenství k Haagské úmluvě; navrhuje, že by tato oblast mohla být součástí posílené spolupráce mezi členskými státy;

5.   vyzývá všechny členské státy, které ještě nepodepsaly a neratifikovaly Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, aby k ní přistoupily, neboť povede k posílení ochrany zranitelných dospělých osob v rámci EU;

6.   žádá, aby Komise vynaložila finanční prostředky na studii zaměřenou na porovnání právních předpisů členských států týkajících se zranitelných dospělých osob a ochranných opatření s cílem zjistit, kde by se mohly vyskytnout problémy právního charakteru, a jaká opatření by byla na úrovni EU a členských států zapotřebí k vyřešení takových problémů; je toho názoru, že by se studie měla rovněž zabývat otázkou opatrovnictví dospělých osob s mentálním postižením umístěných v ústavech a jejich schopností uplatňovat svá zákonná práva; vyzývá Komisi, aby uspořádala řadu konferencí pro právnické odborníky, kteří se přímo zabývají takovými případy, a aby v budoucích právních předpisech zohlednila výsledky této studie a názor odborníků;

7.   žádá členské státy, aby zajistily, aby ochranná opatření byla přiměřená stavu dotyčných zranitelných dospělých osob tak, aby jednotlivým občanům EU nebylo odpíráno zákonné právo, pokud jsou stále schopni toto právo vykonávat;

8.   žádá členské státy, aby přijaly opatření na ochranu zranitelných dospělých osob, které se stávají oběťmi krádeží totožnosti nebo podvodů či jiné počítačové kriminality nebo vydírání a obtěžování po telefonu, včetně právních opatření s cílem posílit ochranu nebo omezit přístup k osobním údajům zranitelné dospělé osoby;

9.   podporuje vytvoření bezpečnostních mechanizmů, které budou podřízeny pevným pravidlům na ochranu osobních údajů a pravidlům o omezení přístupu, na sdílení osvědčených postupů a dalších informací týkajících se ochranných opatření, která jsou v současné době v platnosti mezi členskými státy, včetně možnosti sdílení informací týkajících se statusu ochrany zranitelné dospělé osoby mezi soudními systémy členských států;

10.   připomíná Komisi a členským státům, že nikoli všechny zranitelné dospělé osoby musí být nezbytně pokročilého věku a žádá, aby byly podniknuty kroky, které posílí právní ochranu a práva nejen starších zranitelných dospělých osob, ale také těch dospělých osob, které jsou zranitelné z důvodu těžkého fyzického nebo psychického postižení, a aby byly rovněž zohledněny jejich potřeby při přijímání budoucích sociálních opatření, která tato zákonná práva zajistí;

11.   potvrzuje, že doporučení jsou v souladu se zásadou subsidiarity a základními právy občanů;

12.   je toho názoru, že požadovaný návrh nemá žádné finanční dopady;

13.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a připojená podrobná doporučení Komisi, Radě a vládám a parlamentům členských států.


PŘÍLOHA

PODROBNÁ DOPORUČENÍ K OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

A.  ZÁSADY A CÍLE NÁVRHU

1.  Usnadnit uznávání a výkon soudních nebo správních rozhodnutí přijatých ve vztahu k osobám, které jsou předmětem ochranných opatření.

2.  Ustanovení, která pomohou dosáhnout cíl vytvoření prostoru spravedlnosti, svobody a bezpečnosti prostřednictvím usnadnění uznávání a výkonu rozhodnutí o ochranných opatřeních, stanovení použitelných právních předpisů a spolupráci mezi ústředními orgány.

3.  Provádění specifických a přiměřených opatření pro spolupráci mezi členskými státy, která by se mohla inspirovat nástroji Haagské úmluvy.

4.  Jednotné formuláře Společenství, které by zvýšily povědomí o rozhodnutích o ochraně a také o oběhu, uznávání a výkon těchto rozhodnutí.

5.  Jednotný formulář vytvořený na úrovni Evropské unie pro pověření v případě nezpůsobilosti, aby byla zajištěna jejich platnost ve všech členských státech.

B.  NÁVRHY ČINNOSTÍ

1.  Žádá Komisi, aby jakmile získá dostatečnou zkušenost z fungování Haagské úmluvy, předložila Parlamentu na základě článku 65 Smlouvy o ES legislativní návrh za účelem posílení spolupráce mezi členskými státy a zlepšení uznávání a výkonu rozhodnutí týkajících se ochrany zletilých osob a pověření v případě nezpůsobilosti a trvale platné plné moci.

Právní upozornění - Ochrana soukromí