Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2123(INL)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0460/2008

Esitatud tekstid :

A6-0460/2008

Arutelud :

PV 18/12/2008 - 3
CRE 18/12/2008 - 3

Hääletused :

PV 18/12/2008 - 6.23
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0638

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 43k
Neljapäev, 18. detsember 2008 - Strasbourg
Täiskasvanute õiguskaitse piiriülesed mõjud
P6_TA(2008)0638A6-0460/2008
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile täiskasvanute õiguskaitse ja selle piirülese mõju kohta (2008/2123(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 192 teist lõiku;

–   võttes arvesse 13. jaanuari 2000. aasta täiskasvanute rahvusvahelise kaitse Haagi konventsiooni;

–   võttes arvesse 13. detsembril 2006. aastal vastu võetud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni;

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (KOM(2008)0530);

–   võttes arvesse komisjoni 10. mai 2005. aasta teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile pealkirjaga "Haagi programm: Viie järgneva aasta kümme prioriteeti. Euroopa vabaduse, turvalisuse ja õiguse uuenemispartnerlus" (KOM(2005)0184);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 39 ja 45;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A6-0460/2008),

A.   arvestades, et ülalnimetatud Haagi programmi käsitlevas teatises tõstis komisjon ühe prioriteedina esile vajaduse luua tsiviilõiguse vallas Euroopa õigusala, mis eelkõige tähendaks kohtuotsuste vastastikust tunnustamist ja täitmist;

B.   arvestades tööd, mis on tehtud, ja konsultatsioone, mis on peetud, selles kontekstis abieluvara, pärimist ja testamente käsitlevate otsuste suhtes, et valmistada ette uusi õigusakte;

C.   arvestades vajadust soodustada samuti selliste kohtu- ja haldusotsuste tunnustamist ja täitmist, mis käsitlevad isikuid, kelle suhtes kohaldatakse kaitsemeetmeid;

D.   arvestades, et tähelepanu tuleb pöörata nende inimeste kaitsetule ja haavatavale olukorrale, kelle suhtes kaitsemeetmeid kohaldatakse, ning koostöö-, teabe- ning tunnustamis- ja täitmistaotluste kiiremale menetlemisele;

E.   arvestades, et võivad tekkida olukorrad, kus õiguskaitse kohaldamine puudutab kahte või rohkemat liikmesriiki;

F.   arvestades, et on tekkinud olukordi, kus õiguskaitse kohaldamine puudutab kahte või rohkemat liikmesriiki ning liikmesriike ja ELi-väliseid riike, eelkõige traditsiooniliste rändevoogude tõttu (endised kolooniad, Ameerika Ühendriigid ja Kanada);

G.   arvestades, et liikuvuse suurenemise tõttu on tekkinud probleeme nende liikmesriikide, kust pensionile jäänud isikute, sealhulgas kaitsetute täiskasvanute väljaränne ületab sisserännet, ja nende liikmesriikide vahel, kus pensionile jäänud isikute sisseränne ületab väljarännet;

H.   arvestades, et kõik ELi liikmesriigid leppisid kokku kaitsetute täiskasvanute õiguskaitse vajaduses ja selle osas kehtivates põhimõtetes Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovituses nr R (99) 4 liikmesriikidele seoses teovõimetute täiskasvanute õiguskaitse põhimõtetega, mis võeti vastu 23. veebruaril 1999. aastal;

I.   arvestades, et kaitsetute täiskasvanute õiguskaitse peab olema isikute vaba liikumise õiguse tugisammas;

J.   arvestades liikmesriikide õigussüsteemis kaitsemeetmete vallas esinevaid erinevusi;

K.   arvestades, et tuleb arvesse võtta ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni sätteid;

L.   arvestades, et Haagi konventsiooni sätted aitavad kaasa vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomisele, hõlbustades kaitsemeetmeid kehtestavate otsuste tunnustamist ja täitmist, kohaldatava õiguse kindlaksmääramist ja koostööd keskasutuste vahel;

M.   arvestades, et liikmesriikide vahelise koostöö suhtes oleks vaja rakendada sobivaid erimeetmeid, mille puhul võiks võtta eeskujuks nimetatud konventsioonis sätestatud vahendeid;

N.   arvestades, et rakendada tuleks ühtseid ühenduse tasandi vorme, et soodustada teabevahetust kaitsemeetmete võtmise otsuste kohta ning selliste otsuste ringlust, tunnustamist ja täitmist;

O.   arvestades, et Euroopa Liidu tasandil tuleks luua ühtne vorm teovõimetu isiku esindamise puhuks, et tagada selle dokumendi kehtivus kõikides liikmesriikides;

P.   arvestades, et võiks kehtestada mehhanismid tähtajatute volikirjade lihtsaks tunnustamiseks, registreerimiseks ja kasutamiseks kogu Euroopa Liidus,

1.   tervitab eesistujariigi Prantsusmaa pühendumust seoses kaitsetute täiskasvanute olukorra ja nende piiriülese kaitsega; õnnitleb neid liikmesriike, kes on Haagi konventsiooni allkirjastanud ja ratifitseerinud, ning ergutab neid liikmesriike, kes ei ole veel kõnealust konventsiooni allkirjastanud või ratifitseerinud, seda tegema;

2.   palub komisjonil niipea, kui on omandatud piisavalt kogemusi Haagi konventsiooni toimimise kohta, esitada parlamendile EÜ lepingu artikli 65 alusel õigusakti ettepanek, et tihendada koostööd liikmesriikide vahel ja parandada täiskasvanute kaitset, teovõimetu isiku esindamist ja tähtajatuid volikirju käsitlevate otsuste tunnustamist ja täitmist, järgides allpool esitatud üksikasjalikke soovitusi;

3.   kutsub komisjoni üles jälgima Haagi konventsiooni kohaldamisel ja selle rakendamisel liikmesriikides omandatavaid kogemusi ning esitama parlamendile ja nõukogule parajal ajal aruande, milles võetaks kokku konventsiooni praktilisel kohaldamisel tekkinud probleemid ja parimad tavad ning milles tehtaks vajaduse korral ettepanekuid ühenduse sätete kohta Haagi konventsiooni kohaldamise viisi täiendamiseks või täpsustamiseks;

4.   kutsub komisjoni üles hindama võimalust ühenduse ühinemiseks Haagi konventsiooniga; on seisukohal, et see võiks olla valdkond, milles liikmesriigid võiksid teha tõhustatud koostööd;

5.   kutsub kõiki liikmesriike, kes ei ole kõnealust konventsiooni veel allkirjastanud ega ratifitseerinud, üles ühinema ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga, sest sellega parandataks kaitsetute täiskasvanute kaitset ELis;

6.   taotleb komisjonilt uurimuse rahastamist kaitsetuid täiskasvanuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ja kaitsemeetmete võrdlemiseks, et teha kindlaks võimalikud õiguslikud kitsaskohad ning selgitada välja, milliseid meetmeid liikmesriikide või ELi tasandil oleks selliste kitsaskohtade kõrvaldamiseks tarvis; on seisukohal, et uurimuses tuleks keskenduda samuti hoolekandeasutusse paigutatud vaimse puudega täiskasvanute küsimusele seoses nende eestkostega ja nende võimalusega kasutada oma õigusi; kutsub komisjoni üles korraldama konverentside sarja selliste juhtumitega otseselt seotud juristidele ning võtma tulevaste õigusaktide koostamisel arvesse kõnealuse uurimuse tulemusi ja kutseala esindaja arvamusi;

7.   kutsub liikmesriike üles tagama, et kaitsemeetmed oleksid asjaomaste kaitsetute täiskasvanute olukorraga proportsionaalsed, nii et ühtegi ELi kodanikku ei jäetaks ilma tema seaduslikest õigustest seni, kuni ta on veel suuteline neid õiguseid kasutama;

8.   kutsub liikmesriike üles võtma meetmeid kaitsetute täiskasvanute kaitsmiseks identiteedivarguse, -pettuse või muude telefoni- või küberkuritegude eest, sh õiguslikke meetmeid kaitsetute täiskasvanute isikuandmete kaitsmiseks ja/või kõnealustele andmetele juurdepääsu piiramiseks;

9.   toetab ideed luua turvalised mehhanismid, mille alusel jagada parimaid tavasid ja muud teavet liikmesriikides kehtivate kaitsemeetmete kohta ja mis võimaldaksid ka liikmesriikide kohtusüsteemidel jagada teavet kaitsetu täiskasvanu kaitsmise staatuse kohta, ning mille suhtes kehtiksid selged isikuandmete kaitse reeglid ja juurdepääsupiirangud;

10.   tuletab komisjonile ja liikmesriikidele meelde, et mitte kõik kaitsetud täiskasvanud ei vaja kaitset kõrge ea tõttu, ning palub võtta meetmeid mitte üksnes eakate kaitsetute täiskasvanute, vaid ka tõsiste füüsiliste ja/või vaimsete puuete tõttu kaitsetute täiskasvanute õiguskaitse ja õiguste tugevdamiseks, ning võtta tulevaste sotsiaalmeetmete võtmisel kõnealuste seaduslike õiguste tagamiseks arvesse ka nende vajadusi;

11.   märgib, et resolutsiooni puhul võetakse arvesse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet ning kodanike põhiõigusi;

12.   on arvamusel, et taotletaval ettepanekul ei ole finantsmõju;

13.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja lisas toodud üksikasjalikud soovitused komisjonile, nõukogule ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.


LISA

ÜKSIKASJALIKUD SOOVITUSED TAOTLETAVA ETTEPANEKU SISU KOHTA

A.  ETTEPANEKU PÕHIMÕTTED JA EESMÄRGID

1.  Soodustada selliste kohtu- ja haldusotsuste tunnustamist ja täitmist, mis käsitlevad isikuid, kelle suhtes kohaldatakse kaitsemeetmeid.

2.  Sätted, mis aitavad kaasa vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomisele, hõlbustades kaitsemeetmeid kehtestavate otsuste tunnustamist ja täitmist, kohaldatava õiguse kindlaksmääramist ja koostööd keskasutuste vahel.

3.  Liikmesriikide vahelise koostöö suhtes oleks vaja rakendada sobivaid erimeetmeid, võttes eeskujuks Haagi konventsioonis sätestatud vahendid.

4.  Ühtsed vormid ühenduse tasandil, et soodustada teabevahetust kaitsemeetmete võtmise otsuste kohta ning selliste otsuste ringlust, tunnustamist ja täitmist.

5.  Euroopa Liidu tasandil loodud ühtne vorm teovõimetu isiku esindamise puhuks, et tagada selle dokumendi kehtivus kõikides liikmesriikides.

B.  MEETMED, MIS TULEKS ESITADA

1.  Palub komisjonil niipea, kui on omandatud piisavalt kogemusi Haagi konventsiooni toimimise kohta, esitada parlamendile EÜ lepingu artikli 65 alusel õigusakti ettepanek, et tihendada koostööd liikmesriikide vahel ja parandada täiskasvanute kaitset, teovõimetu isiku esindamist ja tähtajatuid volikirju käsitlevate otsuste tunnustamist ja täitmist.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika