Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2123(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0460/2008

Predkladané texty :

A6-0460/2008

Rozpravy :

PV 18/12/2008 - 3
CRE 18/12/2008 - 3

Hlasovanie :

PV 18/12/2008 - 6.23
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0638

Prijaté texty
PDF 295kWORD 54k
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg
Právna ochrana dospelých osôb: cezhraničné dôsledky
P6_TA(2008)0638A6-0460/2008
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o právnej ochrane dospelých osôb: cezhraničné dôsledky (2008/2123(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 192 druhý odsek Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na Haagsky dohovor z 13. januára 2000 o medzinárodnej ochrane dospelých osôb,

–   so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím z 13. decembra 2006,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom (KOM(2008)0530),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 10. mája 2005 s názvom "Haagsky program: Desať priorít na nasledujúcich päť rokov. Partnerstvo pre európsku obnovu v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (KOM(2005)0184),

–   so zreteľom na články 39 a 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0460/2008),

A.   keďže vo svojom vyššie uvedenom oznámení o Haagskom programe Komisia uviedla ako jednu zo svojich priorít potrebu zabezpečiť skutočný európsky priestor v rámci civilného súdnictva, najmä pokiaľ ide o uznávanie a vykonávanie súdnych rozhodnutí,

B.   keďže v tomto rámci bolo vyvinuté úsilie a prebehli konzultácie v oblasti rozhodnutí týkajúcich sa rodinného majetku, dedičstva a závetov, s cieľom vypracovať nové legislatívne návrhy,

C.   keďže je tiež potrebné podporovať uznávanie a vykonávanie súdnych alebo správnych rozhodnutí prijatých vo vzťahu k osobám, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia,

D.   keďže je potrebné venovať pozornosť často citlivým a zraniteľným pomerom osôb, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia, a je potrebné pohotovo vybavovať žiadosti o spoluprácu, informácie alebo uznanie a vykonávanie rozhodnutí,

E.   keďže nastávajú situácie, kedy sa vykonávanie právnej ochrany týka dvoch alebo viacerých členských štátov,

F.   keďže nastávajú tiež situácie, v ktorých prípady týkajúce sa právnej ochrany zahŕňajú dva alebo viaceré členské štáty alebo sa týkajú členských štátov a tretích krajín, najmä v dôsledku tradičných migračných tokov (bývalé kolónie, USA a Kanada),

G.   keďže vznikajú problémy z dôvodu zintenzívňujúceho sa pohybu medzi členskými štátmi, v ktorých dochádza k čistému odlevu ľudí na dôchodku vrátane zraniteľných dospelých osôb, a tými, v ktorých dochádza k čistému prílevu jednotlivcov na dôchodku,

H.   keďže potrebu právnej ochrany zraniteľných dospelých osôb a jej zásady odsúhlasili všetky členské štáty EÚ v odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy č. R(99) 4 členským štátom o zásadách týkajúcich sa právnej ochrany nespôsobilých dospelých osôb, ktoré výbor prijal 23. februára 1999,

I.   keďže právna ochrana zraniteľných dospelých osôb musí byť pilierom práva na voľný pohyb osôb,

J.   keďže v súčasnosti jestvujú rozdiely medzi právnymi predpismi členských štátov v oblasti ochranných opatrení,

K.   keďže treba zohľadniť ustanovenia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

L.   keďže ustanovenia Haagskeho dohovoru môžu prispieť k dosiahnutiu cieľa vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti tým, že zjednodušia uznávanie a vykonávanie rozhodnutí o ochranných opatreniach, určenie rozhodného práva a spoluprácu medzi ústrednými orgánmi,

M.   keďže by sa mali vykonávať špecifické a primerané opatrenia v oblasti spolupráce medzi členskými štátmi, ktoré by mohli vychádzať z nástrojov stanovených v uvedenom dohovore,

N.   keďže by sa mohli zaviesť jednotné formuláre Spoločenstva, ktoré by podporovali informovanie o rozhodnutiach o ochrane, ako aj šírenie, uznávanie a vykonávanie týchto rozhodnutí,

O.   keďže pre prípady mandátov o nespôsobilosti by mohol byť na úrovni EÚ vytvorený jednotný formulár Spoločenstva, aby sa zaručila ich účinnosť vo všetkých členských štátoch,

P.   keďže by sa mohli zaviesť mechanizmy na jednoduché uznávanie, registrovanie a využívanie trvalých plnomocenstiev (tzv. lasting powers of attorney) na celom území EÚ,

1.   víta záväzok francúzskeho predsedníctva týkajúci sa situácie zraniteľných dospelých osôb a ich cezhraničnej právnej ochrany; blahoželá členským štátom, ktoré podpísali a ratifikovali Haagsky dohovor a nabáda členské štáty, ktoré tento dohovor ešte nepodpísali alebo neratifikovali, aby tak urobili;

2.   žiada Komisiu, aby ihneď po nadobudnutí dostatočných skúseností v oblasti uplatňovania Haagskeho dohovoru predložila Európskemu parlamentu na základe článku 65 Zmluvy o ES legislatívny návrh zameraný na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a zlepšenie uznávania a vykonávania rozhodnutí, ktoré sa týkajú ochrany dospelých osôb, mandátov o nespôsobilosti a trvalých plnomocenstiev, na základe podrobných odporúčaní uvedených nižšie;

3.   vyzýva Komisiu, aby monitorovala skúsenosti s uplatňovaním Haagskeho dohovoru a jeho implementáciou v členských štátoch a aby vo vhodnom čase predložila Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu zhrnutie problémov a najlepších postupov pri jeho uplatňovaní v praxi a návrhy ustanovení Spoločenstva, ktoré dopĺňajú alebo upresňujú informácie o spôsobe uplatňovania Haagskeho dohovoru;

4.   vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosť pristúpenia Spoločenstva k Haagskemu dohovoru; navrhuje, aby sa táto oblasť stala súčasťou rozšírenej spolupráce medzi členskými štátmi;

5.   vyzýva všetky členské štáty, ktoré ešte nepodpísali alebo neratifikovali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, aby k nemu pristúpili, keďže by to viedlo k zvýšeniu úrovne ochrany zraniteľných dospelých osôb v EÚ;

6.   žiada, aby Komisia poskytla finančné prostriedky na štúdiu zameranú na porovnanie právnych predpisov členských štátov o zraniteľných dospelých osobách a ochranných opatreniach s cieľom zistiť, v ktorých oblastiach by mohli vzniknúť problémy právneho charakteru a ktoré opatrenia by boli potrebné na úrovni EÚ alebo členských štátov na vyriešenie akýchkoľvek uvedených problémov; domnieva sa, že štúdia by sa mala tiež zaoberať otázkou inštitucionalizovaných dospelých osôb s mentálnym postihnutím pokiaľ ide o ich poručníctvo a schopnosť uplatňovania vlastných zákonných práv; vyzýva Komisiu, aby usporiadala sériu konferencií pre právnikov, ktorí sú priamo zapojení do takýchto prípadov, a aby v budúcich právnych predpisoch zohľadnila výsledky tejto štúdie a názory odborníkov;

7.   vyzýva členské štáty, aby zabezpečili primeranosť ochranných opatrení k situácii týchto zraniteľných dospelých osôb, aby sa jednotlivým občanom EÚ neupieralo zákonné právo, ak sú ešte schopní toto právo uplatňovať;

8.   vyzýva členské štáty k prijatiu opatrení na ochranu zraniteľných dospelých osôb, aby sa nestali obeťami krádeže totožnosti, podvodu či iných trestných činov prostredníctvom telefónu alebo počítačovej kriminality vrátane právnych opatrení na zvýšenie ochrany osobných údajov zraniteľných dospelých osôb a/alebo obmedzenia prístupu k nim;

9.   podporuje vytvorenie bezpečných mechanizmov, ktoré budú spĺňať prísne pravidlá na ochranu osobných údajov a pravidlá na obmedzenie prístupu, v oblasti spoločného využívania najlepších postupov a iných informácií týkajúcich sa ochranných opatrení, ktoré v súčasnosti platia medzi členskými štátmi vrátane možnosti výmeny informácií medzi súdnymi systémami členských štátov pokiaľ ide o štatút ochrany zraniteľnej dospelej osoby;

10.   pripomína Komisii a členským štátom, že nie všetky zraniteľné dospelé osoby sú zraniteľné v dôsledku svojho pokročilého veku a žiada, aby sa prijali opatrenia na posilnenie právnej ochrany a práv nielen týchto starších zraniteľných dospelých osôb, ale aj tých dospelých osôb, ktoré sú zraniteľné z dôvodu vážneho telesného a/alebo mentálneho postihnutia, a aby sa zohľadnili aj ich potreby pri prijímaní budúcich sociálnych opatrení na zabezpečenie týchto zákonných práv;

11.   potvrdzuje, že tieto odporúčania sú v súlade so zásadou subsidiarity a základnými právami občanov;

12.   domnieva sa, že požadovaný návrh nemá žiadne finančné dôsledky;

13.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie a podrobné odporúčania uvedené v prílohe postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.


PRÍLOHA

PODROBNÉ ODPORÚČANIA PRE OBSAH POŽADOVANÉHO NÁVRHU

A.  ZÁSADY A CIELE NÁVRHU

1.   podporiť uznávanie a vykonávanie právnych alebo administratívnych rozhodnutí týkajúcich sa osôb, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia,

2.   zaviesť opatrenia podporujúce splnenie cieľa, ktorým je vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, tým, že sa zjednoduší uznávanie a vykonávanie rozhodnutí o ochrannom opatrení, určovanie rozhodného práva a spolupráca medzi ústrednými orgánmi,

3.   mali by sa zaviesť špecifické a vhodné opatrenia v oblasti spolupráce medzi členskými štátmi, pričom by sa malo vychádzať z nástrojov, ktoré sú k dispozícii na základe Haagskeho dohovoru,

4.   mali by sa zaviesť jednotné formuláre Spoločenstva na podporu poskytovania informácií o rozhodnutiach o ochrane, ako aj šírenia, uznávania a vykonávania týchto rozhodnutí,

5.   na úrovni EÚ sa mohol vytvoriť jednotný formulár Spoločenstva pre prípady mandátov o nespôsobilosti, aby sa zaručila ich účinnosť vo všetkých členských štátoch.

B.  NAVRHOVANÉ OPATRENIA

1.  Žiada Komisiu, aby ihneď po získaní dostatočných skúseností v oblasti uplatňovania Haagskeho dohovoru predložila Európskemu parlamentu na základe článku 65 Zmluvy o ES legislatívny návrh zameraný na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a zlepšenie uznávania a vykonávania rozhodnutí, ktoré sa týkajú ochrany dospelých osôb, mandátov o nespôsobilosti a trvalých plnomocenstiev.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia