Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2696(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0629/2008

Keskustelut :

PV 18/12/2008 - 13.2
CRE 18/12/2008 - 13.2

Äänestykset :

PV 18/12/2008 - 14.2
CRE 18/12/2008 - 14.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0641

Hyväksytyt tekstit
PDF 116kWORD 41k
Torstai 18. joulukuuta 2008 - Strasbourg
Nicaragua
P6_TA(2008)0641RC-B6-0629/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. joulukuuta 2008 ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuvista hyökkäyksistä, kansalaisvapauksista ja demokratiasta Nicaraguassa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon vuonna 1948 annetun YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon 15. joulukuuta 2003 tehdyn Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman tasavaltojen välisen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen ja Euroopan talousyhteisön sekä Costa Rican tasavallan, El Salvadorin tasavallan, Guatemalan tasavallan, Hondurasin tasavallan, Nicaraguan tasavallan ja Panaman tasavallan välisestä yhteistyötä koskevan puitesopimuksen(1),

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat,

–   ottaa huomioon EU:n asiantuntijaryhmän antamat kertomukset Nicaraguassa 9. marraskuuta 2008 pidetyistä kunnallisvaaleista,

–   ottaa huomioon komission jäsenen Benita Ferrero-Waldnerin julkilausumat Nicaraguan tapahtumista 9. marraskuuta 2008 pidettyjen kunnallis- ja aluevaalien jälkeen,

−   ottaa huomioon parhaillaan käynnissä olevat neuvottelut assosiaatiosopimuksen allekirjoittamiseksi EU:n ja Keski-Amerikan maiden välillä,

–   ottaa huomioon 22. lokakuuta 2008 julkaistun EU:n 27 jäsenvaltion lehdistötiedotteen ihmisoikeuksien puolustajista ja ihmisoikeuksia puolustavista järjestöistä,

–   ottaa huomioon Brysselissä 26. ja 27. tammikuuta 2009 pidettävän EU:n ja Keski-Amerikan maiden välistä assosiaatiosopimusta koskevan kuudennen neuvottelukierroksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon väitteet 9. marraskuuta 2008 pidettyjen kunnallisvaalien tuloksiin liittyvästä vaalivilpistä EU:n asiantuntijaryhmän kertomuksissa, joiden mukaan Nicaraguan viranomaisilta puuttuu tahtoa järjestää aidosti demokraattinen vaaliprosessi; ottaa huomioon kunnallisvaalien yhteydessä erityisesti tiedotusvälineisiin kohdistuneet hyökkäykset sekä vastakkainasettelun ja siitä aiheutuneet yhteenotot,

B.   ottaa huomioon, että Yhdistyneet Kansakunnat, Euroopan unioni, Yhdysvallat ja useat Nicaraguassa toimivat kansalaisjärjestöt ovat ilmaisseet huolestumisensa vaalien avoimuuden tasosta,

C.   ottaa huomioon Nicaraguan keskusvaalilautakunnan 11. kesäkuuta 2008 tekemät päätökset, joissa kumottiin MRS:n (Movimiento Renovador Sandinista) oikeushenkilöllisyys ja todettiin, ettei konservatiivipuolue (Partido Conservador, PC) täyttänyt marraskuun 2008 kunnallisvaaleihin osallistumista koskevia edellytyksiä, ja joilla siten estettiin näitä kahta puoluetta osallistumasta vaaleihin,

D.   ottaa huomioon lukuisat hyökkäykset ja häirinnän, joihin valtiovaltaan sidoksissa olevat henkilöt, poliittiset tahot ja elimet ovat syyllistyneet useiden kuukausien ajan ja joiden kohteena ovat olleet ihmisoikeuksia puolustavat järjestöt ja niiden jäsenet, toimittajat ja tiedotusvälineiden edustajat,

E.   ottaa huomioon Nicaraguan varayhteistyöministerin ehdotuksen, jonka mukaan perustetaan yhteisverotusmekanismi kansalaisjärjestöjen saamia rahoitustukia varten ja tutkitaan väitetty lakisääteisten vaatimusten laiminlyönti useissa kansalaisjärjestöissä sekä 17:ää ihmisoikeusjärjestöä vastaan esitetyt syytökset määrärahojen ohjaamisesta vääriin tarkoituksiin,

F.   ottaa huomioon seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien oikeuksien puolustajia koskevat rikostutkinnat esimerkiksi tapauksessa, jossa raiskattua tyttöä autettiin hankkimaan abortti tämän hengen pelastamiseksi aikana, jolloin raskaudenkeskeytys terveydellisistä syistä ei ollut rikosoikeudellisesti rangaistava teko,

G.   katsoo, että demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja vakiinnuttamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen on oltava olennainen osa Euroopan unionin ulkopolitiikkaa,

H.   ottaa huomioon, että kolmansien maiden kanssa tehtävissä sopimuksissa, joihin sisältyy ihmisoikeuslauseke, Euroopan unioni ja sen kumppanuusmaat ottavat vastuun siitä, että kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja kunnioitetaan ja että kyseiset lausekkeet ovat luonteeltaan vastavuoroisia,

I.   ottaa huomioon Nicaraguassa kahden viime vuosikymmenen aikana kärjistyneen köyhyyden,

1.   pitää erittäin valitettavana 9. marraskuuta 2008 pidettyjen paikallisvaalien toteutustapaa ja katsoo, ettei vaalien tuloksilla ole minkäänlaista demokraattista legitiimiyttä;

2.   pitää valitettavana, että joissakin kunnissa esiintyneet epäilyt vaalivilpistä johtivat mielenilmauksiin ja poliittisten puolueiden kannattajien välisiin yhteenottoihin, joissa loukkaantui useita ihmisiä ja jotka kärjistivät jo ennestäänkin syvää poliittista kriisiä;

3.   kehottaa Nicaraguan hallitusta toteuttamaan kiireellisiä toimia tilanteen rauhoittamiseksi ja pyytää Nicaraguan viranomaisia kunnioittamaan ihmisoikeuksia puolustavien järjestöjen työtä;

4.   pitää valitettavina lukuisia hyökkäyksiä ja häirintää, joita ihmisoikeuksia puolustavat järjestöt ja niiden jäsenet, riippumattomat toimittajat ja komission Nicaraguan-lähetystön edustajat ovat viime kuukausina joutuneet kärsimään valtiovaltaan sidoksissa olevien henkilöiden, poliittisten voimien ja elinten taholta;

5.   kehottaa poliittisia puolueita tuomitsemaan kannattajiensa väkivallanteot;

6.   pitää valitettavana, ettei kaksi poliittista puoluetta ole voinut osallistua paikallisvaaleihin; on huolestunut demokratian vakiinnuttamisen ja demokraattisen hallintotavan etenemisestä maassa erityisesti osallisuutta ja aktiivista osallistumista koskevien prosessien osalta;

7.   kehottaa Nicaraguan hallitusta ja valtion viranomaisia kunnioittamaan ilmaisunvapautta ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja takaamaan siten maan demokraattisen perustan säilymisen; kehottaa Nicaraguaa mahdollisimman pian ratifioimaan Rooman perussäännön, jolla perustetaan Kansainvälinen rikostuomioistuin;

8.   on tyytyväinen 22. lokakuuta 2008 julkaistuun EU:n 27 jäsenvaltion viralliseen lehdistötiedotteeseen, jossa tuomitaan ihmisoikeuksien puolustajiin ja ihmisoikeuksia puolustaviin järjestöihin kohdistuvat hyökkäykset;

9.   palauttaa mieliin, että Euroopan unionin ja Keski-Amerikan maiden välisissä kumppanuussopimusta koskevissa neuvotteluissa Nicaraguaa on muistutettava oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteiden noudattamisesta sellaisina kuin Euroopan unioni puolustaa ja edistää niitä;

10.   pyytää EU:n jäsenvaltioita sisällyttämään Nicaraguan tilanteen Nicaraguan viranomaisten kanssa järjestettävien tapaamisten esityslistalle niin kahdenvälisellä kuin monenväliselläkin tasolla;

11.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, Keski-Amerikan parlamentille ja Nicaraguan tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1) EYVL L 63, 12.3.1999, s. 39.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö