Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2696(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0629/2008

Debatter :

PV 18/12/2008 - 13.2
CRE 18/12/2008 - 13.2

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 14.2
CRE 18/12/2008 - 14.2

Antagna texter :

P6_TA(2008)0641

Antagna texter
PDF 204kWORD 41k
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg
Attackerna mot människorättsförsvarare, de allmänna friheterna och demokratin i Nicaragua
P6_TA(2008)0641RC-B6-0629/2008

Europaparlamentets resolution av den 18 december 2008 om attackerna mot människorättsförsvarare, de allmänna friheterna och demokratin i Nicaragua

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–   med beaktande av avtalet från 15 december 2003 om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama, å andra sidan, och ramavtalet om samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama(1),

–   med beaktande av Europeiska unionens riktlinjer för skydd av människorättsförsvarare,

–   med beaktande av rapporterna från EU:s expertgrupp om valprocessen och kommunalvalet i Nicaragua den 9 november 2008,

−   med beaktande av uttalandena av kommissionens ledamot Benita Ferrero Waldner om händelserna i Nicaragua efter de kommunala och regionala valen den 9 november 2008,

−   med beaktande av de pågående förhandlingar som syftar till undertecknande av ett associeringsavtal mellan EU och Centralamerika,

–   med beaktande av det pressmeddelande om människorättsförövare och människorättsorganisationer som Europeiska unionens 27 medlemsstater utfärdade den 22 oktober 2008,

   med beaktande av den sjätte förhandlingsrundan för associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika som organiseras den 26 och 27 januari 2009 i Bryssel,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU:s expertgrupper har rapporterat om anklagelser om valfusk i samband med resultaten av kommunalvalen den 9 november 2008 och om de nicaraguanska myndigheternas ovilja att få till stånd verkligt demokratiska val. Valen kännetecknades av angrepp som i synnerhet riktades mot medierna, och av detta följde polarisering och bråk.

B.  Förenta nationerna, Europeiska unionen och Förenta staterna samt flera nicaraguanska icke-statliga organisationer uttryckte oro över i vilken omfattning det varit möjligt att övervaka valen.

C.  Nicaraguas högsta valmyndighet utfärdade den 11 juni 2008 resolutioner som innebar att de förnyande sandinisternas parti MRS (Movimiento Renovador Sandinista) förlorade sin rättskapacitet, och att man påstod att det konservativa partiet inte uppfyllde de krav som måste vara uppfyllda på förhand för att få ställa upp i kommunalvalet i november 2008. Båda dessa partier hindrades alltså från att delta.

D.  Människorättsorganisationer och deras medlemmar, liksom journalister vid dagstidningarna och medierepresentanter, utsätts sedan flera månader för attacker och fientliga angrepp, av enskilda personer, politiska grupperingar och organ som har kopplingar till statsmakten.

E.  Nicaraguas vice samarbetsminister har föreslagit att man ska inrätta ett system för gemensam beskattning av de icke-statliga organisationernas ekonomiska stöd. Flera icke-statliga organisationer har blivit föremål för utredning på grund av anklagelser om att de inte uppfyller de rättsliga kraven, och 17 människorättsorganisationer har anklagats för förskingring.

F.  Försvarare av sexuella och reproduktiva rättigheter har blivit föremål för brottmålsutredningar, till och med för att de gett stöd åt en våldtagen flicka och hjälpt henne att göra abort för att rädda hennes liv vid en tidpunkt då abort av hälsoskäl inte var straffbart.

G.  Utveckling och konsolidering av demokrati och rättssäkerhet måste tillsammans med respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna vara en integrerad del av Europeiska unionens utrikespolitik.

H.  När Europeiska unionen och dess partner undertecknar avtal som innehåller en människorättsklausul med länder utanför EU, har de ett ansvar att se till att internationella bestämmelser om mänskliga rättigheter respekteras och att klausulerna är ömsesidiga till sin karaktär.

I.  Under de senaste två årtiondena har Nicaragua sjunkit ned i allt svårare fattigdom.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt det sätt på vilket valprocessen genomfördes vid lokalvalen den 9 november 2008 och anser att valresultatet saknar all demokratisk legitimitet.

2.  Europaparlamentet beklagar att misstankarna om fusk i vissa kommuner ledde till demonstrationer och sammandrabbningar mellan anhängare till olika politiska partier, vilket resulterade i flera skadade människor och förvärrade den redan befintliga djupa politiska krisen.

3.  Europaparlamentet uppmanar Nicaraguas regering att snabbt vidta åtgärder för att lugna ner den pågående situationen, och uppmanar de nicaraguanska myndigheterna att respektera det arbete som människorättsorganisationerna utför.

4.  Europaparlamentet beklagar de många attacker och trakasserier som människorättsorganisationer, deras medlemmar, oberoende journalister och företrädare för kommissionens delegation i Nicaragua har utsatts för under de senaste månaderna från människor, politiska grupperingar och organ som har kopplingar till statsmakten.

5.  Europaparlamentet uppmanar de politiska partierna att fördöma de våldshandlingar som deras anhängare har gjort sig skyldiga till.

6.  Europaparlamentet beklagar att två politiska partier inte kunnat delta i lokalvalen, och uttrycker sin oro över hur det går med framstegen för landets demokratiska konsolidering och styrelseskick, inte minst när det gäller processerna för delaktighet och aktiv medverkan.

7.  Europaparlamentet uppmanar den nicaraguanska regeringen och de olika statsinstanserna att vaka över yttrandefriheten och rättsväsendets oberoende, och därigenom garantera bevarande av landets demokratiska grundstenar. Parlamentet önskar att Nicaragua så snart som möjligt ska ratificera Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen.

8.  Europaparlamentet välkomnar med tillfredsställelse det officiella pressmeddelande som EU:s 27 medlemsstater utfärdade den 22 oktober 2008, i vilket angreppen på människorättsförsvarare och människorättsorganisationer kritiserades.

9.  Europaparlamentet önskar att man i samband med förhandlingarna om associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Centralamerika ska påminna Nicaragua om att landet måste efterleva principerna om respekt för rättsstaten, demokratin och de mänskliga rättigheterna, värden som försvaras och främjas av EU.

10.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att föra upp situationen i Nicaragua på dagordningen för sammanträdena med de nicaraguanska myndigheterna, såväl på bilateral som på multilateral nivå.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, generalsekreteraren för Amerikanska staters organisation, den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika, det centralamerikanska parlamentet och Nicaraguas regering och parlament.

(1) EUT L 63, 12.3.1999, s. 39.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy