Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2697(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0630/2008

Debatter :

PV 18/12/2008 - 13.3
CRE 18/12/2008 - 13.3

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 14.3
CRE 18/12/2008 - 14.3

Antagna texter :

P6_TA(2008)0642

Antagna texter
PDF 124kWORD 43k
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg
Angrepp på försvarare av de mänskliga rättigheterna i Ryssland och rättegången om mordet på Anna Politkovskaya
P6_TA(2008)0642RC-B6-0630/2008

Europaparlamentets resolution av den 18 december 2008 om angrepp på försvarare av de mänskliga rättigheterna i Ryssland och rättegången om mordet på Anna Politkovskaya

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland och särskilt den av den 25 oktober 2006 om förbindelserna mellan EU och Ryssland efter mordet på den ryska journalisten Anna Politkovskaja(1) och den av den 19 juni 2008 om toppmötet mellan EU och Ryssland i Khanty-Mansiysk den 26-27 juni 2008(2),

–   med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationen som trädde i kraft 1997 i avvaktan på att det ersätts av ett nytt avtal,

–   med beaktande av de pågående förhandlingarna om ett nytt avtal som ska upprätta en ny heltäckande ram för förbindelserna mellan EU och Ryssland och återstarten för dessa förhandlingar under det senaste toppmötet mellan EU och Ryssland som hölls i Nice den 14 november 2008,

–   med beaktande av förklaringen från ordförandeskapet för Europeiska unionens råd om genomsökningen av organisationen Memorials kontor i Sankt Petersburg den 4 december 2008,

–   med beaktande av ODIHR:s (kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter) rapport för 2008 om försvarare av mänskliga rättigheter,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ryssland är medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och har därigenom åtagit sig att till fullo respektera mänskliga och medborgerliga rättigheter.

B.  Det råder allvarlig oro över situationen för försvararna av de mänskliga rättigheterna och över de svårigheter som möter icke-statliga organisationer som verkar för skydd av de mänskliga rättigheterna.

C.  Ett flertal klagomål har inlämnats av ryska medborgare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg vars avgöranden bekräftar att det sker allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna i ett antal fall och att de ryska myndigheterna agerar godtyckligt.

D.  Den 28 oktober 2008 blev Otto Messmer, ledare för den ryska jesuitorden och Victor Betancourt, en ecuadoriansk präst, brutalt mördade i sin lägenhet i Moskva.

E.  En ledande rysk advokat inom området för mänskliga rättigheter, Karinna Moskalenko, som framgångsrikt företrätt 30 ryska medborgare i domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg, blev i mitten av oktober 2008 offer för ett försök att förgifta henne med kvicksilver som placerats i hennes bil i Strasbourg.

F.  Den 31 augusti 2008 blev Magomed Evloyev, ägare till en ingusjisk oberoende webbplats, dödad när han befann sig i fängsligt förvar hos polisen.

G.  Ett flertal mordförsök mot människorättsaktivister har registrerats från juli till oktober 2008, bland annat på den ingusjiske oppositionsledaren Akhmed Kotiev, människorättsaktivisten Zurab Tsechoev från Ingusjien, människorättsaktivisten Dmitrii Kraiukhin från Orel och människorättsaktivisten Stanislav Dmitrievski från Nizhni Novgorod.

H.  Den 4 december 2008 genomsöktes Sankt Petersburgs-kontoret för forsknings- och informationscentret Memorial, som de senaste tjugo åren genomfört forskning om stalinistiskt förtryck i Sovjetunionen, av maskerade män från den ryske allmänne åklagarens kontor. Under denna razzia bortfördes hårddiskar och CD-skivor med hela databaser över tusentals offer. Ingen inventarielista över de konfiskerade dokumenten föreligger. Memorials advokater tilläts inte komma in i lokalerna.

I.  Brottsutredningen och rättegången efter mordet på journalisten Anna Politkovskaya ger upphov till allvarlig oro när det gäller insynen och respekten för rättsstaten. Detta brutala mord har ännu inte till fullo utretts och lösts på ett tillfredsställande sätt.

J.  De ryska myndigheterna är fortfarande inte villiga att samarbeta i utredningen om mordet på Aleksander Litvinenko i London genom förgiftning av radioaktivt polonium.

K.  Polisen hindrade brutalt en protestdemonstration mot Kreml som organiserats av Garry Kasparovs oppositionsgrupp "det andra Ryssland" den 14 december 2008 i Moskva, grep demonstranter och drog in dem i lastbilar. Cirka 100 demonstranter arresterades.

L.  I Wien den 3 december 2008 uppmanade 17 ryska människorättsaktivister EU att inte bara ytterligare stärka rollen för EU-Rysslands människorättssamråd snarast utan att också ta upp de mest brådskande fallen vid toppmötena mellan EU och Ryssland.

1.  Europaparlamentet fördömer med eftertryck angreppen på försvarare av de mänskliga rättigheterna i Ryssland, inbegripet på advokater som företräder medborgerliga rättigheter och uppmanar de ryska myndigheterna på alla nivåer att skydda och garantera deras fysiska integritet.

2.  Europaparlamentet påpekar att de mänskliga rättigheterna, rättsstaten och demokrati måste förbli huvudfrågor för den ytterligare utvecklingen av förbindelserna mellan EU och Ryssland. Parlamentet betonar betydelsen av en fortsatt diskussion om mänskliga rättigheter med Ryssland som en del av EU-Rysslands människorättssamråd och begär en förbättrad sammansättning av dessa möten så att relevanta ministerier, domstolsväsendet och representanter för det ryska civilsamhället också kan medverka.

3.  Europaparlamentet anser att respekten för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstaten bör vara en integrerad del av det nya ramavtal som nu förhandlas fram.

4.  Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att följa avgörandena i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna och att snarast ratificera protokollet om en reformering av domstolen. Ryska federationen uppmanas också att ratificera tilläggsprotokoll 14 till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

5.  Europaparlamentet fördömer genomsökningen av organisationen Memorials kontor i Sankt Petersburg den 4 december 2008. Parlamentet ber de ryska myndigheterna och den allmänne åklagarens kontor i Sankt Petersburg att till forsknings och informationscentret Memorial omedelbart återlämna elva hårddiskar och CD-skivor som bortfördes från centret under polisrazzian den 4 december 2008 och som innehåller ovärderliga uppgifter om mer än 50 000 offer för Stalintidens förtryck.

6.  Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på den allt kraftigare trenden med våld, som resulterat i att mer än 100 människor dödats under 2008 på grund av sin ras, nationalitet, religion eller sexuella läggning enligt Moskvabyrån för de mänskliga rättigheterna och på avsaknaden av kraftiga fördömanden från de ryska myndigheternas sida av sådana hatbrott.

7.  Europaparlamentet noterar med oro vissa tendenser att rehabilitera Stalinistregimen och understryker att Ryssland enbart kan upprätta en verklig demokratisk kultur om man tar itu med sitt tragiska förflutna.

8.  Europaparlamentet är bestört över mordförsöket i oktober 2008 på människorättsadvokaten Karinna Moskalenko och hennes familj och vädjar till både de franska och ryska myndigheterna att identifiera förövarna och deras motiv.

9.  Europaparlamentet är övertygat om att den verksamhet som utförs av människorättsadvokater, vilka agerar i fall av påstådda brott mot de mänskliga rättigheterna och som måste ta stora personliga risker när det fortsätter sina uppdrag, bör visas största respekt, skyddas av staten och stödjas av det internationella samfundet.

10.  Europaparlamentet förblir ytterst oroat över lagstiftningen om extremism, som kan påverka det fria informationsflödet och kan leda de ryska myndigheterna till att ytterligare begränsa rätten till yttrandefrihet för försvarare av mänskliga rättigheter.

11.  Europaparlamentet noterar att det är två år sedan den ryska oberoende journalisten Anna Politkovskaya, som blivit en symbol för pressfriheten, mördades. Parlamentet påminner om sin ovan nämnda resolution av den 25 oktober 2006 och hyllar hennes mod och det värv som denna symbol för ärlighet och hederlighet utförde. Hennes livsverk behöver få fortsatt stöd och erkännande.

12.  Europaparlamentet är bestört över att rättegången bara är öppen för ett begränsat antal journalister och stängd för TV-journalister. Domstolen uppmanas att till fullo respektera juryns beslut och att öppna rättegången för alla journalister och medier. Parlamentet väntar sig att domstolen inte bara fastställer vem som begick eller medverkade vid mordet utan också vem som beordrade mordet på Anna Politkovskaya.

13.  Europaparlamentet välkomnar att ODIHR 2006 upprättade en kontaktpunkt för försvarare av mänskliga rättigheter som övervakar situationen för dessa i hela det territorium som täcks av OSSE. Parlamentet uppmuntrar kraftigt EU-institutionerna att i praktiken genomföra sitt stöd för människorättsaktivisterna genom att inrätta kontaktpunkter för dessa i samtliga tre institutioner för att bättre samordna sina åtgärder med andra internationella och europeiska organisationer.

14.  Europaparlamentet uttrycker sin oro med anledning av de fortsatta och storskaliga övergreppen på värnpliktiga i de ryska väpnade styrkorna och uppmanar de ryska myndigheterna att undersöka och ställa de ansvariga inför rätta samt att få slut på övergreppen inom de väpnade styrkorna och visa beslutsamhet när det gäller att modernisera den förhärskande kulturen.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Ryska federationens regering och parlament samt till OSSE och Europarådet.

(1) EUT C 313 E, 20.12.2006, s. 271.
(2) Antagna texter, P6_TA(2008)0309.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy