Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 8 lipca 2008 r. - Strasburg
 Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa: przepisy ogólne ***I
 Systemy wsparcia bezpośredniego w ramach WPR *
 Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (wersja skodyfikowana) ***I
 Ochrona dzikiego ptactwa (dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą) ***I
 Wspólny system podatku od wartości dodanej *
 Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym *
 Przystąpienie Liechtensteinu do Umowy UE/WE/Szwajcaria dotyczącej włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen*
 Przystąpienie Liechtensteinu do Umowy WE/Szwajcaria dotyczącej określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii *
 Protokół między WE, Szwajcarią i Liechtensteinem do Umowy WE/Szwajcaria dotyczącej określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, Szwajcarii lub Liechtensteinie *
 Jednolity formularz wizowy w odniesieniu do systemu numeracji wiz *
 Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii *
 Wniosek o uchylenie immunitetu Witolda Tomczaka
 Dochodzenie uprawnień Parlamentu Europejskiego przed sądami krajowymi
 Zatwierdzanie Komisji Europejskiej (zmiana Regulaminu)
 Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących ***II
 Dodatki do żywności ***II
 Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o właściwościach aromatyzujących ***II
 Enzymy spożywcze ***II
 Zmiana dyrektywy 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie ***II
 Prace na posiedzeniach plenarnych oraz sprawozdania z własnej inicjatywy (zmiana Regulaminu)
 Budżet 2009: uwagi wstępne dotyczące wstępnego projektu budżetu na rok 2009 oraz mandatu na postępowanie pojednawcze
 Wpływ planowanej budowy tzw. gazociągu bałtyckiego
 Stabilizacja sytuacji w Afganistanie: wyzwania dla UE i społeczności międzynarodowej
Teksty (246 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności