Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 8. júla 2008 - Štrasburg
 Všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva ***I
 Režimy priamej podpory v rámci SPP *
 Minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (kodifikované znenie) ***I
 Ochrana voľne žijúceho vtáctva (úprava s ohľadom na regulačný postup s kontrolou) ***I
 Spoločný systém dane z pridanej hodnoty *
 Protokol o strategickom environmentálnom hodnotení k dohovoru z Espoo z roku 1991 *
 Pristúpenie Lichtenštajnska k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis *
 Určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte, vo Švajčiarsku alebo v Lichtenštajnsku *
 Protokol medzi ES, Švajčiarskom a Lichtenštajnskom k dohode medzi ES a Švajčiarskom o určení štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte, vo Švajčiarsku alebo v Lichtenštajnsku *
 Číslovanie víz *
 Obnovenie dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi ES a Indiou *
 Žiadosť o zbavenie Witolda Tomczaka poslaneckej imunity
 Obrana výsadných práv Európskeho parlamentu pred vnútroštátnymi súdmi
 Schválenie Komisie (zmena a doplnenie rokovacieho poriadku)
 Spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm ***II
 Prídavné látky v potravinách ***II
 Arómy a zložky potravín s aromatickými vlastnosťami ***II
 Potravinárske enzýmy ***II
 Zmena a doplnenie smernice 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva ***II
 Činnosť pléna a iniciatívne správy (zmena a doplnenie rokovacieho poriadku)
 Rozpočet na rok 2009: prvé úvahy o predbežnom návrhu rozpočtu na rok 2009 a mandát na zmierovacie konanie
 Environmentálny vplyv plánovaného plynovodu v Baltskom mori
 Stabilizácia Afganistanu: výzvy pre EÚ a medzinárodné spoločenstvo
Texty (242 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia