Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο
 Ετήσια προγράμματα δράσης για την Βραζιλία και την Αργεντινή (2008)
 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 63η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Η.Ε.
 Τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕK για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων ***II
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕK) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Oργανισμού Σιδηροδρόμων ***II
 Kοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών υπηρεσιών στην Kοινότητα (αναδιατύπωση) ***II
 Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών στατιστικών επιχειρήσεων και εμπορίου (MEETS) ***I
 Ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και τα απόβλητά τους ***I
 Περιορισμοί κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων ***I
 Όροι πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου ***I
 Eσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I
 Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ***I
 Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας: Παράρτημα XI ***I
 Επέκταση των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. […] στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους *
 Συγκρότηση των πολιτικών ομάδων (τροποποίηση του άρθρου 29 του Kανονισμού)
 O ρόλος του εθνικού δικαστή στο ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα
 Επίλυση των διαφορών Airbus/Boeing ενώπιον του ΠOΕ
 Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών
 Kρατικά επενδυτικά ταμεία
 Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας
 Ετήσια έκθεση της ΕKΤ για το 2007
Κείμενα (1282 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου