Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 9 juli 2008 - Strasbourg
 Årliga handlingsprogram för Brasilien och Argentina (2008)
 EU:s prioriteringar för FN:s generalförsamlings 63:e session
 Ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar ***II
 Ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå ***II
 Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) ***II
 Program för modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken (Meets-programmet) ***I
 Batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer ***I
 Begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) ***I
 Villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten ***I
 Den inre marknaden för naturgas ***I
 Samordning av socialförsäkringssystemen ***I
 Samordning av socialförsäkringssystemen: bilaga XI ***I
 Utvidgning av bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004 till att gälla de tredjelandsmedborgare som inte omfattas av dessa bestämmelser *
 Bildande av politiska grupper (ändring av artikel 29 i arbetsordningen)
 Den nationelle domarens roll i det europeiska rättssystemet
 WTO-tvisterna mellan Europeiska unionen och Förenta staterna avseende påstådda subventioner till Airbus och Boeing
 En europeisk strategisk plan för energiteknik
 EU:s hantering av nationella placeringsfonder
 Mot en ny kultur för rörlighet i städer
 ECB:s årsrapport för 2007
Texter (796 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy