Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο
Κοινή Προξενική Εγκύκλιος: εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων και θεωρήσεις εισόδου ***I
 Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται με την αλιευτική συμφωνία σύμπραξης ΕΚ/Μαυριτανίας *
 Aλιευτικοί στόλοι της ΕΕ που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση *
 Δημιουργία βάσης δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων των Ρομά στην Ιταλία
 H κατάσταση στην Κίνα μετά το σεισμό και πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες
 Έγγραφο της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης για το έτος 2007
 Η κατάσταση στην Ζιμπάμπουε
 Το Διάστημα και η ασφάλεια
 Εικαζόμενη ύπαρξη κοινών τάφων στο τμήμα του υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ
 Η κατάσταση στο Μπαγκλαντές
 Θανατική ποινή, και συγκεκριμένα η περίπτωση Troy Davis

Κοινή Προξενική Εγκύκλιος: εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων και θεωρήσεις εισόδου ***I
PDF 472kWORD 135k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου περί θεωρήσεων εισόδου για τις διπλωματικές και τις έμμισθες προξενικές αρχές σε σχέση με την εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων, συμπεριλαμβανόμενων διατάξεων για την οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης (COM(2006)0269 – C6-0166/2006 – 2006/0088(COD))
P6_TA(2008)0358A6-0459/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0269),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο β), σημείο ii), της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0166/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0459/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Ιουλίου 2008 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου περί θεωρήσεων εισόδου για τις διπλωματικές και τις έμμισθες προξενικές αρχές σε σχέση με την εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων, συμπεριλαμβανόμενων διατάξεων για την οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης

P6_TC1-COD(2006)0088


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο β), περίπτωση ii),

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής║,

Ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης(1),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Για την εξασφάλιση αξιόπιστης εξακρίβωσης των στοιχείων των αιτούντων θεώρηση, είναι αναγκαία η καταχώριση βιομετρικών στοιχείων στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (Visa Information System - VIS), το οποία δημιουργήθηκε με την απόφαση 2004/512/EΚ του Συμβουλίου║(2), καθώς και η σύσταση νομικού πλαισίου για τη λήψη αυτών των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης. Ακόμη, η εφαρμογή του VIS απαιτεί νέες μορφές οργάνωσης για την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης.

(2)  Η ένταξη των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης στο VIS αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη χρήση νέων στοιχείων, τα οποία δημιουργούν μια περισσότερο αξιόπιστη σύζευξη μεταξύ του κατόχου θεώρησης και του διαβατηρίου του, έτσι ώστε να αποφεύγεται η χρήση πλαστών στοιχείων ταυτότητας. Ως εκ τούτου, η αυτοπρόσωπη παράσταση του αιτούντος θεώρηση – τουλάχιστον κατά την υποβολή της πρώτης αίτησης – θα πρέπει να είναι μία από τις βασικές απαιτήσεις για την έκδοση θεώρησης, με καταχώριση των βιομετρικών του στοιχείων αναγνώρισης στο VIS.

(3)  ▌Ο κανονισμός (ΕK) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή μεταξύ των κρατών μελών στοιχείων για τις θεωρήσεις για παραμονή μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS)](3) προβλέπει ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα και οι φωτογραφίες του αιτούντος πρέπει να αποθηκεύονται στο VIS. Ο παρών κανονισμός ▌θέτει τα πρότυπα για τη συλλογή αυτών των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης με παραπομπή στις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation - ICAO). Δεν απαιτούνται περαιτέρω τεχνικές προδιαγραφές για την εξασφάλιση της λειτουργικής διασύνδεσης.

(4)  Οι ρυθμίσεις υποδοχής για τους αιτούντες θα πρέπει να διέπονται από τον απαιτούμενο σεβασμό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα. Η διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης θα πρέπει να διεξάγεται με επαγγελματικό και προσήκοντα τρόπο και να είναι ανάλογη με τους επιδιωκόμενους στόχους.

(5)  Για τη διευκόλυνση της καταγραφής των αιτούντων θεώρηση και για τον περιορισμό των εξόδων για τα κράτη μέλη, χρειάζεται να εξετασθούν και νέες δυνατότητες πέρα από το υφιστάμενο πλαίσιο εκπροσώπησης. Κατά πρώτον, θα πρέπει να προστεθεί στην Κοινή Προξενική Εγκύκλιο ειδική μορφή εκπροσώπησης, η οποία να περιορίζεται στην παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης και στην καταχώριση των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης.

(6)  Θα πρέπει να εισαχθούν και άλλες επιλογές, όπως η συστέγαση, τα κοινά κέντρα διεκπεραίωσης και η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες, μαζί με το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, το οποίο να λαμβάνει ιδίως υπόψη την προστασία των δεδομένων. Για να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα της διεργασίας έκδοσης θεώρησης, οιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με την έκδοση θεώρησης, περιλαμβανομένης και της συλλογής βιομετρικών στοιχείων, πρέπει να διεξάγεται στους χώρους κράτους μέλους που χαίρουν διπλωματικής ή προξενικής προστασίας βάσει του διεθνούς δικαίου ή σε χώρους της Επιτροπής το απαραβίαστο των οποίων αναγνωρίζεται από το κράτος υποδοχής. Σε αυτό το νομικό πλαίσιο τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό να επιλέγουν τη μορφή οργανωτικής δομής για κάθε επιμέρους τρίτη χώρα. Οι δομές αυτές θα πρέπει να δημοσιεύονται λεπτομερώς από την Επιτροπή σε κοινή θέση για τις θεωρήσεις Schengen στο διαδίκτυο.

(7)  Κατά την οργάνωση συνεργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε ο αιτών θεώρηση να παραπέμπεται στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησής του.

(8)  Επειδή η έκδοση θεωρήσεων είναι από τη φύση της καθήκον του δημοσίου, οιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται από τις κεντρικές αρχές κράτους μέλους για την ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες μέρους της διαδικασίας θεώρησης πρέπει να λαμβάνεται μόνον εάν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα και εάν είναι δεόντως αιτιολογημένη. Οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις αρχές για την έκδοση θεώρησης, καθώς και τις απαιτήσεις ως προς την προστασία των δεδομένων οι οποίες τίθενται στην οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(4).

(9)  Οιαδήποτε σύμβαση συνάπτει κράτος μέλος με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών θα πρέπει να περιέχει διατάξεις σχετικά με τις ακριβείς αρμοδιότητές του, την άμεση και πλήρη πρόσβαση στους χώρους του, τα πληροφοριακά στοιχεία για τους αιτούντες, την εμπιστευτικότητα, τη συμμόρφωση προς τους κανόνες και τις περιστάσεις προστασίας των στοιχείων, τους όρους και τις διαδικασίες αναστολής ή καταγγελίας της σύμβασης. Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι συμβάσεις με τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών είναι εκτελεστές.

(10)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποσκοπούν στο να οργανώνουν την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης, την καταχώριση των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης και τη συνέντευξη κατά τρόπον ώστε ο αιτών θεώρηση να πρέπει να εμφανισθεί μόνο μία φορά αυτοπροσώπως (αρχή της μονοθυριδικής πρόσβασης) για να αποκτήσει θεώρηση.

(11)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων έχει εκδώσει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(5) και η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 σύμφωνα με το άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο γ), της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

(12)  Η οδηγία 95/46/ΕΚ ισχύει για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατ" εφαρμογήν του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, ορισμένα σημεία θα πρέπει να αποσαφηνισθούν, συγκεκριμένα όσον αφορά την τήρηση της ευθύνης για την επεξεργασία των δεδομένων, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και την εποπτεία της προστασίας των δεδομένων.

(13)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτρέπουν σε ορισμένες κατηγορίες αιτούντων ή και σε όλους τους αιτούντες την άμεση πρόσβαση στα γραφεία των προξενικών ή διπλωματικών αρχών τους για ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους.

(14)  Για να διευκολύνεται η διαδικασία τυχόν μεταγενέστερης αίτησης, θα πρέπει να είναι δυνατή η αντιγραφή βιομετρικών στοιχείων από την αρχική αίτηση εντός 59 μηνών από την έναρξη της περιόδου φύλαξης των στοιχείων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού VIS. Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής, τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης θα πρέπει να λαμβάνονται εκ νέου.

(15)  Λόγω της απαίτησης λήψης βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης, οι μεσάζοντες της αγοράς, όπως οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, δεν θα πρέπει πλέον να αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση αρχικής αίτησης, αλλά μόνο των μεταγενέστερων.

(16)  Ως εκ τούτου, η Κοινή Προξενική Εγκύκλιος για τις θεωρήσεις διπλωματικών και έμμισθων προξενικών αρχών θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(17)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού VIS και εν συνεχεία ανά τετραετία, με αντικείμενο την εφαρμογή της λήψης των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης, την καταλληλότητα του επιλεγέντος προτύπου ICAO, την τήρηση των κανόνων προστασίας των δεδομένων, την εμπειρία με τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών με ειδική αναφορά στη συλλογή των βιομετρικών στοιχείων, την αρχή της "πρώτης αίτησης" και την οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης. Η έκθεση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει βάσει του άρθρου 17, παράγραφοι 12, 13 και 14, και του άρθρου 50, παράγραφος 4, του κανονισμού VIS τις περιπτώσεις όπου η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων εκ των πραγμάτων δεν ήταν δυνατή ή για νομικούς λόγους δεν απαιτείτο εν συγκρίσει προς τις περιπτώσεις όπου λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα. Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις όπου απορρίφθηκε αίτηση θεώρησης προσώπου το οποίο εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να παράσχει δακτυλικά αποτυπώματα. Η έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται, εάν χρειάζεται, από κατάλληλες προτάσεις προς τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαβιβάζει την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(18)  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η οργάνωση της παραλαβής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης όσον αφορά την εγγραφή βιομετρικών στοιχείων στο VIS. Επειδή αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να εγκρίνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη του ανωτέρω επιδιωκόμενου στόχου.

(19)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

(20)  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν λαμβάνει μέρος στη θέσπιση του κανονισμού και δεν θα δεσμεύεται ούτε θα υπάγεται σε αυτόν. Επειδή δε ο παρών κανονισμός βασίζεται στο κεκτημένο Σένγκεν, δυνάμει των διατάξεων του τίτλου IV του μέρους ΙΙΙ της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του προαναφερόμενου πρωτοκόλλου, θα αποφασίσει εντός έξι μηνών από την έκδοση του κανονισμού από το Συμβούλιο αν θα τον ενσωματώσει στην εθνική της νομοθεσία.

(21)  Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί εξέλιξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν κατά την έννοια της συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ Συμβουλίου, Δημοκρατίας της Ισλανδίας και Βασιλείου της Νορβηγίας, σχετικά με τη συμμετοχή των δύο αυτών χωρών στη θέση σε ισχύ, στην εφαρμογή και στην περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν, και η οποία εμπίπτει στον τομέα του άρθρου 1 σημείο Β της απόφασης 1999/437/EΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της ως άνω συμφωνίας(6).

(22)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί εξέλιξη διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν στις οποίες δεν υπάγεται το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/EΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας να υπαχθεί σε ορισμένες διατάξεις του κεκτημένου Σένγκεν(7). Ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν λαμβάνει μέρος στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν θα δεσμεύεται ούτε θα υπάγεται σε αυτόν.

(23)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί εξέλιξη διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν στις οποίες δεν υπάγεται η Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να υπαχθεί σε ορισμένες διατάξεις του κεκτημένου Σένγκεν(8). Ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δεν λαμβάνει μέρος στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν θα δεσμεύεται ούτε θα υπάγεται σε αυτόν.

(24)  Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί εξέλιξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν κατά την έννοια της συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ελβετικής Συνομοσπονδίας, σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας αυτής στη θέση σε ισχύ, στην εφαρμογή και στην περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν, συμφωνία η οποία εμπίπτει στον τομέα του άρθρου 4, παράγραφος 1, της απόφασης 2004/860/ΕK του Συμβουλίου, της 25ης Oκτωβρίου 2004, σχετικά με την υπογραφή, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της ως άνω συμφωνίας(9).

(25)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί πράξη βασιζόμενη στο κεκτημένο Σένγκεν ή άλλως συναφή με αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 2, της Πράξης Προσχώρησης του 2003,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η Κοινή Προξενική Εγκύκλιος για τις θεωρήσεις των διπλωματικών και των έμμισθων προξενικών αρχών τροποποιείται ως εξής:

(1)  Στο μέρος ΙΙ, το σημείο 1.2 τροποποιείται ως εξής:

α)   Στο στοιχείο β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

Ένα κράτος μέλος είναι δυνατόν να εκπροσωπεί και ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη μόνο για την παραλαβή των αιτήσεων και τη λήψη των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης. Οι σχετικές διατάξεις του σημείου 1.2, στοιχεία γ) και ε) ισχύουν. Οσάκις λαμβάνει αίτηση το εκπροσωπούν κράτος μέλος δημιουργεί τον φάκελο αίτησης εντός του VIS και εγγράφει τα στοιχεία τα οποία μνημονεύει το άρθρο 9 του κανονισμού VIS*. Γνωστοποιεί εν συνεχεία την αίτηση και την εγγραφή VIS στο προξενικό γραφείο του εκπροσωπούμενου κράτους μέλους μέσω της υποδομής επικοινωνίας του VIS, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισμού VIS. Η παραλαβή και η διαβίβαση των φακέλων και των δεδομένων στην εκπροσωπούμενη προξενική αρχή πραγματοποιούνται με τήρηση των σχετικών κανόνων για την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια.

____________________

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (Κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218, 13.8.2008, σ. 60).

"

β)   Το στοιχείο δ) αντικαθίσταται ως εξής:"

Οσάκις εκδίδονται ομοιόμορφες θεωρήσεις δυνάμει των στοιχείων α) και β), η εκπροσώπηση εμφαίνεται στον πίνακα εκπροσώπησης για την έκδοση ομοιόμορφων θεωρήσεων που εκτίθεται στον παράρτημα 18.

"

(2)  Στο μέρος III, προστίθεται σημείο -1:"

Συμπεριφορά του προσωπικού που εμπλέκεται στις αιτήσεις θεώρησης

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλο το προσωπικό που ασχολείται με τις αιτήσεις θεώρησης υποδέχεται με ευγένεια τους αιτούντες.

Όλο το προσωπικό ασκεί τα καθήκοντά του σεβόμενο πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του αιτούντος. Τα λαμβανόμενα μέτρα είναι ανάλογα με τους τυχόν επιδιωκόμενους στόχους.

Το προσωπικό ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς διακρίσεις κατά προσώπων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

"

(3)  Στο μέρος ΙΙΙ, το σημείο 1 αντικαθίσταται ως εξής:"

1.  1 Έντυπα αίτησης θεώρησης – Αριθμός των εντύπων της αίτησης

Οι αιτούντες υποχρεούνται να συμπληρώνουν και το έντυπο ομοιόμορφης θεώρησης. Οι αιτήσεις ομοιόμορφης θεώρησης πρέπει να υποβάλλονται μέσω του εναρμονισμένου εντύπου, δείγμα του οποίου περιέχεται στο παράρτημα 16.

Συμπληρώνεται τουλάχιστον ένα αντίτυπο του εντύπου αίτησης, το οποίο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται κατά τη διαβούλευση με τις κεντρικές αρχές. Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι δυνατόν, ενόσω το απαιτούν οι εθνικές διοικητικές διαδικασίες, να ζητούν περισσότερα αντίτυπα της αίτησης.

1.2.  Βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης

α)   Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης, στα οποία περιλαμβάνονται κατά πρόσωπο φωτογραφία και δέκα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος, σεβόμενα τα δικαιώματα που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ.

Κατά την υποβολή της πρώτης αίτησης θεώρησης, ο αιτών που δεν εμπίπτει σε μία των εξαιρέσεων στις οποίες παραπέμπει το στοιχείο β), υποχρεούται να παρίσταται αυτοπροσώπως, οπότε συλλέγονται τα ακόλουθα βιομετρικά του στοιχεία αναγνώρισης:

   φωτογραφία, με ηλεκτρονική σάρωση ή με λήψη κατά την υποβολή της αίτησης· και
   δέκα δακτυλικά αποτυπώματα επίπεδα και με ψηφιακή λήψη.

Για κάθε μεταγενέστερη αίτηση εντός 59 μηνών από την έναρξη της περιόδου φύλαξης των στοιχείων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού VIS, τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης αντιγράφονται από την πρώτη αίτηση. Μετά την περίοδο αυτή, κάθε μεταγενέστερη αίτηση θεωρείται ως "πρώτη αίτηση

"

Οι τεχνικές απαιτήσεις για τη φωτογραφία και τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα που τίθενται από τον ICAO στο έγγραφο 9303 μέρος 1 (διαβατήρια), 6η έκδοση*.

Τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης λαμβάνονται από ειδικευμένο και δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της διπλωματικής ή προξενικής αρχής, ή, υπό την εποπτεία τους και υπ' ευθύνη τους, του εξωτερικού παρόχου στον οποίο αναφέρεται το στοιχείο B του σημείου 1.

Τα δεδομένα καταχωρίζονται στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) μόνο από ειδικευμένο και δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της προξενικής αρχής, μνεία του οποίου γίνεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού VIS.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι γίνεται πλήρης χρήση όλων των κριτηρίων αναζήτησης δυνάμει του άρθρου 13 του κανονισμού VIS για να αποφεύγονται οι εσφαλμένες απορρίψεις και εξακριβώσεις ταυτότητας.

Η συλλογή βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης περιλαμβανομένης και της διαβίβασής τους από τον πάροχο υπηρεσιών στην αρμόδια προξενική αρχή τυγχάνει επιτήρησης σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 43 του κανονισμού VIS και το άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**.

β)   Εξαιρέσεις

Οι ακόλουθοι αιτούντες εξαιρούνται από την απαίτηση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων:

   τα παιδιά κάτω των 12 ετών·
   τα πρόσωπα που είναι αδύνατον να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα για σωματικούς λόγους. Εάν, ωστόσο, είναι δυνατή η λήψη αποτυπωμάτων από λιγότερα των δέκα δακτύλων, αυτή πραγματοποιείται. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατάλληλες διαδικασίες που εγγυώνται τον σεβασμό της αξιοπρέπειας του ατόμου εφαρμόζονται στην περίπτωση δυσκολιών στην καταχώριση. Εξασφαλίζουν επίσης ότι η απόφαση περί του εάν η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι αδύνατη λαμβάνεται πάντοτε από το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της διπλωματικής ή προξενικής αρχής του κράτους μέλους/των κρατών μελών. Επιπροσθέτως, εάν η αδυναμία είναι προσωρινή ζητείται από τον αιτούντα να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα κατά την επόμενη αίτηση. Το προσωπικό της προξενικής αρχής έχει δικαίωμα να ζητεί περαιτέρω διευκρίνιση των λόγων για την προσωρινή αδυναμία παροχής αποτυπωμάτων.

Η αδυναμία λήψεως δακτυλικών αποτυπωμάτων για σωματικούς λόγους δεν επηρεάζει τη χορήγηση ή άρνηση θεώρησης.

Κράτος μέλος είναι δυνατόν να προβλέπει την εξαίρεση από την απαίτηση λήψης βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης των κατόχων διπλωματικών, υπηρεσιακών/επισήμων και ειδικών διαβατηρίων.

Σε καθεμιά από τις περιπτώσεις αυτές, στο σύστημα VIS εγγράφεται η ένδειξη "δεν ισχύει".

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου III.4 για άτομα ηλικίας κάτω των 12 ετών χρησιμοποιούνται σαρωμένες φωτογραφίες οι οποίες δεν απαιτούν από αυτά να εμφανίζονται αυτοπροσώπως.

Η εξαίρεση από την απαίτηση παροχής δακτυλικών αποτυπωμάτων για παιδιά και ηλικιωμένους, συγκεκριμένα το διάστημα ηλικιών για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, τυγχάνει ανασκόπησης τρία έτη μετά την έναρξη λειτουργίας του VIS. Προς τούτο η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση η οποία καλύπτει ιδιαίτερα την εμπειρία από το VIS όσον αφορά τη λήψη και χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων από παιδιά ηλικίας 12 ετών και μεγαλύτερα και λεπτομερή τεχνική αποτίμηση της αξιοπιστίας που χαρακτηρίζει τη λήψη και χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών για εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας εντός βάσεως δεδομένων μεγάλης κλίμακας όπως η VIS. Η έκθεση εμπεριέχει εκτενή αποτίμηση του αντικτύπου των κατωτέρων και ανωτέρων ορίων ηλικίας που διέπουν την απαίτηση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, περιλαμβανομένων των κοινωνικών, εργονομικών και οικονομικών πτυχών.

Η έκθεση προβαίνει σε παρόμοια αποτίμηση όσον αφορά τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από τους ηλικιωμένους. Εάν η έκθεση δεικνύει σημαντικά προβλήματα σχετικά με τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από άτομα άνω μιας κάποιας ηλικίας, η Επιτροπή διατυπώνει πρόταση επιβολής ανωτέρου ορίου ηλικίας.

Η έκθεση συνοδεύεται, εάν χρειάζεται, από κατάλληλες προτάσεις προς τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

___________________

* Οι τεχνικές απαιτήσεις είναι ίδιες με εκείνες για τα διαβατήρια που εκδίδονται από τα κράτη μέλη για τους υπηκόους τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου (ΕΕ L 385, 29.12.2004, σ. 1).

** ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31."

(4)  Στο μέρος VII: Το σημείο 1 αντικαθίσταται ως εξής:"

1.A Οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης

Κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο για την οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης.

Σε κάθε τόπο εγκατάστασης, τα κράτη μέλη είτε εξοπλίζουν το προξενικό τους γραφείο με τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη λήψη/συλλογή των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης είτε, με την επιφύλαξη των προαναφερόμενων επιλογών εκπροσώπησης, αποφασίζουν να συνεργασθούν με ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη. Τυχόν συνεργασία λαμβάνει τη μορφή συστέγασης ή δημιουργίας κοινού κέντρου διεκπεραίωσης ή, οσάκις τα ανωτέρω είναι απρόσφορα, συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες.

α)   Οσάκις επιλέγεται η "συστέγαση", προσωπικό από τη διπλωματική ή προξενική αρχή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών διεκπεραιώνει τις αιτήσεις (συμπεριλαμβανόμενων των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης) που υποβάλλονται στη διπλωματική ή προξενική αρχή άλλου κράτους μέλους και χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό αυτού του κράτους μέλους. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συμφωνούν ως προς τη διάρκεια και τους όρους λήξης της συστέγασης, καθώς και για το μέρος των διοικητικών τελών προς καταβολή στο κράτος μέλος της διπλωματικής ή προξενικής αρχής που διαθέτει τους χώρους της. Οι αιτούντες παραπέμπονται στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης.

β)   Οσάκις δημιουργούνται κοινά κέντρα διεκπεραίωσης, προσωπικό από τη διπλωματική ή προξενική αρχή δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών συγκεντρώνεται στο κτίριο του κράτους μέλους που χαίρει διπλωματικής ή προξενικής προστασίας βάσει του διεθνούς δικαίου ή σε χώρους της Επιτροπής το απαραβίαστο των οποίων αναγνωρίζεται από το κράτος υποδοχής με σκοπό την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης (συμπεριλαμβανόμενων των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης) που υποβάλλονται σε αυτά. Οι αιτούντες παραπέμπονται στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησής τους. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συμφωνούν ως προς τη διάρκεια και τους όρους λήξης της συνεργασίας αυτής, καθώς και για τον επιμερισμό των εξόδων μεταξύ των συνεργαζόμενων κρατών μελών. Ένα μόνο κράτος μέλος είναι αρμόδιο για τις συμβάσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης και για τις διπλωματικές σχέσεις με τη χώρα υποδοχής.

γ)   Η συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών διέπεται από το σημείο 1.B.

1.  B Συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών

Εάν λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή για λόγους σχετιζόμενους με τις τοπικές συνθήκες δεν είναι ενδεδειγμένος ο εξοπλισμός του κάθε προξενικού γραφείου για τη λήψη/συλλογή βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης ούτε η οργάνωση συστέγασης ή η δημιουργία κοινού κέντρου διεκπεραίωσης, ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είναι δυνατόν να συνεργασθούν από κοινού με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών για την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης (συμπεριλαμβανόμενων των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης). Στην περίπτωση αυτή, τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα για την επεξεργασία των δεδομένων και άρα υπεύθυνα για οιεσδήποτε παραβάσεις συμβάσεως και συγκεκριμένα για τη συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων κατά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης. Τα εν λόγω κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών δυνάμει του Μέρους VII, σημείο 1.Β.1, στοιχείο β), επιδίδονται στις δραστηριότητες που έχουν έχει αναλάβει στους χώρους κράτους μέλους που χαίρουν διπλωματικής ή προξενικής προστασίας βάσει του διεθνούς δικαίου ή σε χώρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το απαραβίαστο των οποίων αναγνωρίζεται από το κράτος υποδοχής και ότι ειδικευμένο και δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της διπλωματικής ή προξενικής αρχής του κράτους μέλους/των κρατών μελών είναι παρόν για να εποπτεύει εκ του σύνεγγυς τις δραστηριότητες του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών.

1.B.1.  - Μορφές συνεργασίας με τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών

Η συνεργασία με τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών λαμβάνει [μία από] τις ακόλουθες μορφές:

   α) Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών ενεργεί ως τηλεφωνικό κέντρο παροχής γενικών πληροφοριών για τις απαιτήσεις ως προς τις αιτήσεις θεώρησης, ενώ μεριμνά και για τον καθορισμό των ραντεβού.
   β) Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών παρέχει γενικές πληροφορίες για τις απαιτήσεις ως προς τις αιτήσεις θεώρησης, παραλαμβάνει τις αιτήσεις, τα σχετικά δικαιολογητικά και τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης των αιτούντων, ενώ εισπράττει τα διοικητικά τέλη (κατά το μέρος VII σημείο 4 και το παράρτημα 12), διαβιβάζει τους πλήρεις φακέλους και τα δεδομένα στη διπλωματική ή προξενική αρχή του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης και επιστρέφει το διαβατήριο στον αιτούντα ή σε κατά νόμον εκπρόσωπό του στο τέλος της διαδικασίας.

1.B.2.  - Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη επιλέγουν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών που είναι σε θέση να εξασφαλίσει υπηρεσία υψηλής ποιότητας και όλα τα τεχνικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας που είναι απαραίτητα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι τυχαίας ή μη σύννομης καταστροφής ή τυχαίας απώλειας, αλλοίωσης, μη εγκεκριμένης αποκάλυψης και πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, ιδίως οσάκις η επεξεργασία τους συνεπάγεται τη διαβίβασή τους μέσω δικτύου και την παραλαβή και διαβίβαση φακέλων και δεδομένων σε προξενική αρχή, καθώς και έναντι κάθε άλλης μορφής μη σύννομης επεξεργασίας.

Κατά την επιλογή εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών, οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές των κρατών μελών εξετάζουν λεπτομερώς τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της επιχείρησής του (συμπεριλαμβανόμενων των αναγκαίων αδειών λειτουργίας, της εγγραφής στα επαγγελματικά μητρώα, των καταστατικών αρχών της, των τραπεζικών συμβάσεων) και μεριμνά για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές των κρατών μελών εξασφαλίζουν ότι η επιχείρηση που επιλέγεται προσφέρει σχετική επαγγελματική εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την εξασφάλιση των πληροφοριών και την ασφάλεια δεδομένων. Τα κράτη μέλη πρέπει να ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές επί θεμάτων προμηθειών κατά την ανάθεση συμβάσεων εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών υποστήριξης για τις θεωρήσεις.

Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών δεν έχει πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) για οποιονδήποτε λόγο. Η πρόσβαση στο VIS επιφυλάσσεται αποκλειστικά στο δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των διπλωματικών ή προξενικών αρχών και μόνον για τους σκοπούς που ορίζονται στον κανονισμό VIS.

Τα κράτη μέλη συνάπτουν με τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών γραπτή σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 95/46/ΕK. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, η διπλωματική ή προξενική αρχή του εκάστοτε κράτους μέλους αιτιολογεί γνωστοποιώντας σύμφωνα με το Μέρος VII, σημείο 1.B στις διπλωματικές ή προξενικές αρχές των άλλων κρατών μελών και την αντιπροσωπεία της Επιτροπής τους λόγους για τους οποίους καθίσταται αναγκαία η σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο της τοπικής προξενικής συνεργασίας.

Επιπλέον των υποχρεώσεων που τίθενται στο άρθρο 17 της οδηγίας 95/46/ΕK, η σύμβαση περιλαμβάνει και διατάξεις οι οποίες:

   α) καθορίζουν επακριβώς τις αρμοδιότητες του παρόχου υπηρεσιών·
   β) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να ενεργεί βάσει των οδηγιών του αρμόδιου κράτους μέλους και να επεξεργάζεται τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης για λογαριασμό του αρμόδιου κράτους μέλους, σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕK
   γ) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να παρέχει στους αιτούντες τις πληροφορίες που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 37 του κανονισμού VIS·
   δ) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του έχει τη δέουσα κατάρτιση και τηρεί τους κανόνες που ορίζονται στο Μέρος III, στοιχείο -1·
   ε) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να εγκρίνει τα δέοντα μέτρα κατά της διαφθοράς·
   στ) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να αναφέρει στο αρμόδιο κράτος μέλος άνευ χρονοτριβής οιεσδήποτε παραβιάσεις ασφαλείας ή οιαδήποτε άλλα προβλήματα·
   ζ) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να εγγράφει σε μητρώο οιεσδήποτε καταγγελίες ή γνωστοποιήσεις από τους αιτούντες σχετικά με καταχρηστική χρήση δεδομένων ή πρόσβαση σε αυτά χωρίς εξουσιοδότηση. Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών ενημερώνει τη διπλωματική ή προξενική αρχή του αρμοδίου κράτους μέλους άνευ χρονοτριβής και συμπράττει σε συντονισμό με αυτές προς επίλυση του θέματος. Οι καταγγελίες πρέπει να τυγχάνουν χειρισμών κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι απαντήσεις με αιτιολόγηση παρέχονται στους αιτούντες θεώρηση πάραυτα·
   η) παρέχουν στο προξενικό προσωπικό πρόσβαση στους χώρους του παρόχου υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή·
   θ) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών και το προσωπικό του να τηρούν τους κανόνες εμπιστευτικότητας, δέσμευση που εξακολουθεί να ισχύει και αφού το προσωπικό παύσει να απασχολείται από τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών ή και μετά την αναστολή ή την καταγγελία της σύμβασης·
   ι) εξασφαλίζουν συμμόρφωση προς την προστασία των δεδομένων, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων υποβολής αναφοράς, εξωτερικών λογιστικών ελέγχων, διενέργειας τακτικών τυχαίων ελέγχων από, μεταξύ άλλων, τις αρχές προστασίας των δεδομένων των κρατών μελών και ότι εφαρμόζονται μηχανισμοί για τον καταμερισμό ευθύνης στον συμβαλλόμενο στην περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων περί σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, περιλαμβανομένης και της υποχρέωσης για καταβολή αποζημιώσεως σε εκείνους οι οποίοι έχουν υποστεί ζημία που προέρχεται από πράξη ή παράλειψη του παρόχου υπηρεσιών·
   ια) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να διαβιβάζει άνευ χρονοτριβής τον πλήρη φάκελλο στη διπλωματική ή προξενική αρχή του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης και να μην αντιγράφει, αποθηκεύει ή κατ' άλλον τρόπο φυλάσσει δεδομένα που έχουν συλλεγεί μετά τη διαβίβαση·
   ιβ) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να αποτρέπει οιαδήποτε ανεπίτρεπτη ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων για θεώρηση κατά τη διαβίβαση από τον πάροχο υπηρεσιών στη διπλωματική ή προξενική αρχή του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης, συγκεκριμένα με τη χρήση καταλλήλων τεχνικών κρυπτογράφησης·
   ιγ) περιέχουν ρήτρα αναστολής και καταγγελίας της σύμβασης·
   ιδ) περιέχουν ρήτρα αναθεώρησης με σκοπό να εξασφαλίζεται ότι οι συμβάσεις αντικατοπτρίζουν τις βέλτιστες τρέχουσες πρακτικές·
   ιε) ορίζουν κανόνες περί συμπεριφοράς του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης και τη συλλογή των βιομετρικών στοιχείων με τον μέγιστο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· οιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται κατά την επιτέλεση αυτών των καθηκόντων πρέπει να είναι ανάλογο προς τους στόχους τους οποίους επιδιώκει το συγκεκριμένο μέτρο. Κατά τη διεκπεραίωση της αίτησης το προσωπικό ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς διακρίσεις μεταξύ προσώπων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Σύμβαση τύπος καθορίζεται στο πλαίσιο της τοπικής προξενικής συνεργασίας.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, εάν ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών ξαφνικά παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες που προβλέπει η σύμβαση, η διακοπή της παροχής υπηρεσίας για τους αιτούντες θεώρηση θα είναι η ελαχίστη δυνατή.

Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται στενά με τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών και παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την εκτέλεση της σύμβασης καθώς και:

   α) τη γενική ενημέρωση που παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών στους αιτούντες θεώρηση·
   β) τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια καθώς και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι τυχαίας ή μη σύννομης καταστροφής ή τυχαίας απώλειας, αλλοίωσης, μη εγκεκριμένης αποκάλυψης και πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, ιδίως οσάκις η επεξεργασία τους συνεπάγεται τη διαβίβασή τους μέσω δικτύου και την παραλαβή και διαβίβαση φακέλων και δεδομένων στη διπλωματική ή προξενική αρχή, καθώς και έναντι κάθε άλλης μορφής μη σύννομης επεξεργασίας·
   γ) τη λήψη και διαβίβαση βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης·
   δ) τα μέτρα που λαμβάνονται για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις προστασίας και ασφαλείας των δεδομένων καθώς και μέτρα κατά της αλλοίωσης δεδομένων.

Το τέλος που καταβάλλει ο αιτών δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα 12 ασχέτως του εάν τα κράτη μέλη συνεργάζονται με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται διαδικασία που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών που διεκπεραιώνει οιαδήποτε αίτηση θεώρησης.

Το προξενικό προσωπικό των εμπλεκόμενων κρατών μελών παρέχει στον πάροχο υπηρεσιών κατάρτιση, η οποία αντιστοιχεί στις γνώσεις που απαιτούνται για την παροχή των ενδεδειγμένων υπηρεσιών και για την επαρκή ενημέρωση των αιτούντων θεώρηση.

1.  B.3. - Ενημέρωση

Τα κράτη μέλη και οι διπλωματικές και προξενικές αρχές τους παρέχουν στο ευρύ κοινό όλες τις σχετικές με αίτηση θεώρησης πληροφορίες, μεταξύ των οποίων:

   α) τα κριτήρια, τους όρους και τις διαδικασίες για την υποβολή της αίτησης θεώρησης·
   β) τον τρόπο εξασφάλισης ραντεβού, όπου εφαρμόζεται·
   γ) τον τόπο υποβολής της αίτησης (αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή, κοινό κέντρο αιτήσεων ή εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών).

Αυτές οι πληροφορίες προς το ευρύ κοινό διατίθενται επίσης μέσω κοινής θέσης στο διαδίκτυο για τις θεωρήσεις Schengen.

Η θέση αυτή θεσπίζεται για να παρέχεται περαιτέρω στήριξη στην εφαρμογή της κοινής πολιτικής για τις θεωρήσεις και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας θεωρήσεων.

1.  B.4. - Ενημερωτική εκστρατεία

Ολίγο χρόνο πριν να τεθεί σε λειτουργία το VIS σε τρίτο κράτος, οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές των κρατών μελών από κοινού με την αντιπροσωπεία της Επιτροπής αρχίζουν εκστρατεία προς ενημέρωση του ευρέος κοινού σχετικά με τους επιδιωκόμενους στόχους, τα δεδομένα που καταχωρίζονται και τις αρχές που έχουν πρόσβαση στο VIS και τα δικαιώματα των αιτούντων θεώρηση. Εκστρατείες ως ανωτέρω πραγματοποιούνται τακτικά.

1.  Γ Εξασφάλιση στους αιτούντες θεώρηση άμεσης πρόσβασης στις διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών

Ανεξάρτητα από τον προκρινόμενο τρόπο συνεργασίας, τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να αποφασίζουν τη διατήρηση της δυνατότητας να επιτρέπεται η άμεση πρόσβαση των αιτούντων θεώρηση στους χώρους των διπλωματικών και προξενικών αρχών τους. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη συνέχεια της διαδικασίας παραλαβής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης σε περίπτωση αιφνίδιας λήξης της συνεργασίας με τα άλλα κράτη μέλη ή με οποιονδήποτε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών.

1.  Δ Λήψη των αποφάσεων και δημοσιοποίηση

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον τρόπο οργάνωσης της παραλαβής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης που πρόκειται να εφαρμόσουν σε κάθε προξενική αρχή τους. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ενδεδειγμένη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών στην κοινή θέση στο διαδίκτυο για τις θεωρήσεις Schengen.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις συμβάσεις που συνάπτουν.

1.  Ε Ευθύνες γενικού χαρακτήρα

1.  Ε.1 Έγγραφα

Οιοδήποτε έγγραφο, δεδομένο ή βιομετρικό στοιχείο αναγνώρισης παραλαμβάνεται από κράτος μέλος, ή εξ ονόματός του κατά τη διάρκεια αίτησης για θεώρηση θεωρείται "προξενικό έγγραφο" δυνάμει της Σύμβασης της Βιέννης σχετικά με τις Προξενικές Σχέσεις και αντιμετωπίζεται κατά τον δέοντα τρόπο.

1.  Ε.2 Κατάρτιση

Πριν να εξουσιοδοτηθεί να λαμβάνει βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης το προσωπικό της διπλωματικής ή προξενικής αρχής λαμβάνει τη δέουσα κατάρτιση ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτη και επαγγελματική καταχώριση στοιχείων.

1.  Ε.3 Ευθύνη

Οιοδήποτε πρόσωπο ή κράτος μέλος έχει υποστεί ζημία ως αποτέλεσμα μη σύννομης επεξεργασίας ή οιασδήποτε πράξεως κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού έχει δικαίωμα να λάβει αποζημίωση από το κράτος μέλος που φέρει την ευθύνη για τη ζημία που επήλθε. Η ως άνω υποχρέωση αίρεται για το εν λόγω κράτος μέλος εν όλω ή εν μέρει εάν αυτό αποδείξει ότι δεν είναι υπεύθυνο για το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία.

Αξιώσεις για αποζημίωση που εγείρονται κατά κράτους μέλους λόγω της ζημίας στην οποία παραπέμπει το προηγούμενο εδάφιο διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του εναγομένου κράτους μέλους.

1.  Ε.4 Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οιαδήποτε παράβαση του παρόντος κανονισμού, συγκεκριμένα οιαδήποτε κατάχρηση δεδομένων που υποβάλλονται για αίτηση θεώρησης, τιμωρείται με την επιβολή κυρώσεων, περιλαμβανομένων διοικητικών και/ή ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους, οι οποίες είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.

"

(5)  Στο μέρος VIII, το σημείο 5.2 τροποποιείται ως εξής:

   α) Ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής:"
5.2.   Συνεργασία των διπλωματικών και προξενικών αρχών των κρατών μελών με μεσάζοντες της αγοράς "
   β) Προστίθεται η ακόλουθη περίοδος μεταξύ του τίτλου και του στοιχείου α) του σημείου 5.2:"
Για επαναλαμβανόμενες αιτήσεις κατά την έννοια του μέρους ΙΙΙ σημείο 1.2, τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να επιτρέπουν στις διπλωματικές και προξενικές αρχές τους να συνεργάζονται με μεσάζοντες της αγοράς (ήτοι ιδιωτικούς διοικητικούς οργανισμούς, πρακτορεία μεταφορών και ταξιδιών (τουριστικούς πράκτορες και τους μεταπωλητές τους)."

Άρθρο 2

Τρία έτη μετά την έναρξη λειτουργίας του VIS και εν συνεχεία ανά τετραετία η Επιτροπή υποβάλλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού· σε αυτή περιλαμβάνονται η εφαρμογή της καταχώρισης των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης, η καταλληλότητα του επιλεγέντος προτύπου ICAO, η τήρηση των κανόνων προστασίας των δεδομένων, η εμπειρία με τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, ειδικά όσον αφορά τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων, η αρχή της "πρώτης αίτησης" και η οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης βάσει του άρθρου 17, παράγραφοι 12, 13 και 14, και του άρθρου 50, παράγραφος 4, του κανονισμού VIS τις περιπτώσεις όπου η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων εκ των πραγμάτων δεν ήταν δυνατή ή για νομικούς λόγους δεν απαιτείτο εν συγκρίσει προς τις περιπτώσεις όπου λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις όπου απορρίφθηκε η αίτηση θεώρησης προσώπου το οποίο εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να παράσχει δακτυλικά αποτυπώματα.

Η έκθεση συνοδεύεται, εάν χρειάζεται, από κατάλληλες προτάσεις προς τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

║...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2008.
(2) ΕΕ L 213, 15.6.2004, σ. 5.
(3) ΕΕ L 218, 13.8.2008, σ. 60.
(4) ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
(5) ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1.
(6) ΕΕ L 176, 10.7.1999, σ. 31.
(7) ΕΕ L 131, 1.6.2000, σ. 43.
(8) ΕΕ L 64, 7.3.2002, σ. 20.
(9) ΕΕ L 370, 17.12.2004, σ. 78.


Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται με την αλιευτική συμφωνία σύμπραξης ΕΚ/Μαυριτανίας *
PDF 419kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται με την αλιευτική συμφωνία σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για την περίοδο από 1ης Αυγούστου 2008 έως 31 Ιουλίου 2012 (COM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS))
P6_TA(2008)0359A6-0278/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2008)0243),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 και το άρθρο 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0199/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0278/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)
(2α) Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, εάν επικυρωθεί, θα επιβάλλει στενότερη διοργανική συνεργασία η οποία θα διευκολύνει, μεταξύ άλλων την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάθε πληροφορία σχετικά με τις αλιευτικές συμφωνίες, περιλαμβανομένων των περιόδων διαπραγματεύσεων των Πρωτοκόλλων.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1α (νέο)
Άρθρο 1α
Στις συνεδριάσεις και στις εργασίες της προβλεπόμενης από το άρθρο 10 της συμφωνίας μικτής επιτροπής θα παρίσταται, με την ιδιότητα του παρατηρητή, ένα μέλος της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις εν λόγω συνεδριάσεις μπορούν να παρίστανται επίσης εκπρόσωποι από τον τομέα της αλιείας τον οποίο αφορά η συμφωνία.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4α (νέο)
Άρθρο 4α
Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής του άρθρου 10 της συμφωνίας. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους ισχύος του Πρωτοκόλλου και πριν από τη σύναψη άλλης συμφωνίας ή την ανανέωση της ισχύουσας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4β (νέο)
Άρθρο 4β
Η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 30, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού1 και στο πνεύμα του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2008 για τη διαφάνεια επί οικονομικών θεμάτων2, δημοσιεύει ετησίως στην ιστοσελίδα της τον κατάλογο των τελικών αποδεκτών της οικονομικής συνεισφοράς της Ένωσης.
__________________
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με το Δημοσιονομικό Κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1).
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P6_TA(2008)0051.

Aλιευτικοί στόλοι της ΕΕ που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση *
PDF 251kWORD 22k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί της θέσπισης προσωρινών ειδικών μέτρων με στόχο την προώθηση της αναδιάρθρωσης των αλιευτικών στόλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση (COM(2008)0454 – C6-0270/2008 – 2008/0144(CNS))

Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0454),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 36 και 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0270/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και 134 του Κανονισμού του,

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Δημιουργία βάσης δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων των Ρομά στην Ιταλία
PDF 299kWORD 71k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την απογραφή των Ρομά με βάση την εθνοτική καταγωγή στην Ιταλία
P6_TA(2008)0361B6-0348/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τις αρχές της ισότητας και της πάταξης των διακρίσεων, το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, τον ιδιωτικό βίο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα του παιδιού, τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως αναγνωρίζονται από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδιαίτερα τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το Χάρτη για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, καθώς και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(1) και το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τις Συνθήκες και ιδιαίτερα τα άρθρα 2, 6 και 7 της Συνθήκης ΕΕ, καθώς και το άρθρο 13 (μέτρα κατά των διακρίσεων βασιζόμενα μεταξύ άλλων στη φυλή και την εθνική καταγωγή), το άρθρο 12 (απαγόρευση των διακρίσεων με βάση την εθνική καταγωγή), το άρθρο 17 (ιθαγένεια της ΕΕ), το άρθρο 18 (ελευθερία διακίνησης) και τα άρθρα 39 και επόμενα (ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων) της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής(2) και ιδιαίτερα τους ορισμούς της άμεσης και έμμεσης διάκρισης, την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών(3) και την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(4),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για τους Ρομά σχετικά με τα κοινοτικά μέσα και τις πολιτικές για την ένταξη των Ρομά (SEC(2008)2172) και την ετήσια έκθεση για το 2008 της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του μεταξύ άλλων για τους Ρομά, το ρατσισμό και την ξενοφοβία, κατά των διακρίσεων και την ελεύθερη διακίνηση, και ιδιαίτερα εκείνα της 28ης Απριλίου 2005 σχετικά με την κατάσταση των Ρόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση(5), της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση(6), της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ για το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους να διακινούνται και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών(7), της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την καταπολέμηση της αύξησης του εξτρεμισμού στην Ευρώπη(8) και της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Ρομά(9),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί κοινότητα αξιών με βάση τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ισότητα και την πάταξη των διακρίσεων, περιλαμβανομένης της προστασίας των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, καθώς και των διακρίσεων που βασίζονται σε οποιαδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 της Συνθήκης ΕΚ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές εφαρμόζονται στην ΕΕ μέσω των οδηγιών που έχουν αντικείμενο την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ελεύθερη διακίνηση, καθώς και των πολιτικών που αποτελούν τη βάση των οδηγιών αυτών και ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί στην πλήρη εφαρμογή των πολιτικών αυτών και στην αποχή από ενέργειες που θα μπορούσαν να τις παραβιάσουν,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τους Ρομά ζητούσε από τα κράτη μέλη να δώσουν τέλος στο φαινόμενο των παραγκουπόλεων και των παράνομων καταυλισμών όπου δεν τηρείται κανένας κανόνας υγιεινής και ασφαλείας και πολλά παιδιά Ρομά βρίσκουν το θάνατο σε οικιακά ατυχήματα, ιδίως πυρκαγιές που προκαλούνται από την έλλειψη των καταλλήλων κανόνων ασφαλείας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά αποτελούν έναν από τους κύριους στόχους του ρατσισμού και των διακρίσεων, όπως έδειξαν οι πρόσφατες περιπτώσεις επιθέσεων εναντίον τους στην Ιταλία και την Ουγγαρία και όπως περαιτέρω υπογραμμίστηκε στις πρόσφατες επισκοπήσεις του Ευρωβαρομέτρου,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπογραμμίζει στο προαναφερθέν έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της ότι σειρά νομοθετικών και δημοσιονομικών μέσων της ΕΕ είναι ήδη στη διάθεση των κρατών μελών προκειμένου να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε βάρος των Ρομά, να προωθηθεί η ένταξη και η ενσωμάτωσή τους, ιδιαίτερα με προοπτική την ανταλλαγή και την προώθηση των ορθών πρακτικών στον τομέα αυτόν,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός των Ρομά αποτελεί πανευρωπαϊκή εθνοπολιτιστική κοινότητα χωρίς εθνικό κράτος, και ως εκ τούτου η ΕΕ έχει ιδιαίτερη ευθύνη για την εκπόνηση ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους Ρομά και πολιτικής από κοινού με τα κράτη μέλη,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Μαΐου 2008 η Ιταλική Κυβέρνηση ενέκρινε διάταγμα δια του οποίου κηρύσσεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε σχέση με τους οικισμούς κοινοτήτων νομάδων στις περιφέρειες Καμπανία, Λάτιο και Λομβαρδία(10), βασιζόμενη στο νόμο 225 της 24ης Φεβρουαρίου 1992 σχετικά με τη σύσταση υπηρεσίας εθνικής πολιτικής προστασίας που παρέχει στην κυβέρνηση την εξουσία να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περίπτωση "φυσικών και λοιπών καταστροφών ή άλλων γεγονότων που λόγω έντασης και έκτασής τους πρέπει να αντιμετωπιστούν με έκτακτες εξουσίες και μέσα",

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάταγμα αυτό ακολούθησαν στις 30 Μαΐου 2008 περαιτέρω διαταγές ("ordinanze") του Πρωθυπουργού(11) δια των οποίων:

   οι αστυνομικοί διοικητές της Ρώμης, του Μιλάνου και της Νεάπολης διορίζονται επίτροποι "commissari delegati" για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τους Ρομά,
   τους παρέχονται έκτακτες εξουσίες σχετικά με τον έλεγχο της ταυτότητας ατόμων, περιλαμβανομένων και ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων,
   τους ανατίθεται η λήψη αναγκαίων μέτρων εναντίον εκείνων που υπόκεινται ή θα μπορούσαν να υπόκεινται σε διοικητικά ή δικαστικά μέτρα τα οποία συνεπάγονται την απέλαση,
   τους επιτρέπεται να παρεκκλίνουν (αν και υπό την επιφύλαξη του σεβασμού του κράτους δικαίου και της νομοθεσίας της ΕΕ) από σειρά νόμων σχετικά με ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται των συνταγματικών προνομίων (π.χ. δικαίωμα ενημέρωσης όταν κάποιος υπόκειται σε διοικητική διαδικασία όπως η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και η απαίτηση τα άτομα να κρίνονται επικίνδυνα ή ύποπτα ή όταν αρνούνται να δώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία προτού υποβληθούν σε αναγνώριση της ταυτότητάς τους με φωτογράφηση, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων ή συγκέντρωση ανθρωπομετρικών δεδομένων·
   Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με το διάταγμα κηρύσσεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης για ένα έτος δηλαδή έως την 31η Μαΐου 2009,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιταλός υπουργός εσωτερικών δήλωσε κατ' επανάληψη ότι η συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων έχει ως στόχο την απογραφή του πληθυσμού των Ρομά στην Ιταλία και ότι προτίθεται να επιτρέψει τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων των Ρομά που διαβιούν σε καταυλισμούς, περιλαμβανομένων των ανηλίκων, κατά παρέκκλιση της τακτικής νομοθεσίας, τονίζοντας ότι η Ιταλία θα προβεί στις επιχειρήσεις αυτές εντοπισμού που θα ολοκληρωθούν προ της 15ης Οκτωβρίου 2008 στο Μιλάνο, τη Ρώμη και τη Νεάπολη,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στην Ιταλία και ιδιαίτερα στο Μιλάνο και τη Νεάπολη και ότι σύμφωνα με πληροφορίες εκ μέρους ΜΚΟ τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να καταχωρηθούν από τους αστυνομικούς διοικητές σε βάση δεδομένων,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Επίτροποι Barrot και Špidla υπογράμμισαν σχετικά τη σημασία των αρχών της ισότητας και της απουσίας διακρίσεων στην ΕΕ, και προτείνει νέα γενική οδηγία κατά των διακρίσεων, τονίζοντας ότι το κοινοτικό δίκαιο απαγορεύει σαφώς τις διακρίσεις με βάση τη φυλή και την εθνική καταγωγή,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNICEF, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο αρμόδιος Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, ενώ ο τελευταίος απέστειλε υπόμνημα προς την Ιταλική Κυβέρνηση μεταξύ άλλων σε σχέση με το ρατσισμό, την ξενοφοβία και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων ζήτησε πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές και συγκεκριμένα από τους αστυνομικούς διοικητικές της Ρώμης, του Μιλάνου και της Νεάπολης σε σχέση με την πιθανότητα λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων των Ρομά, περιλαμβανομένων των ανηλίκων, ανησυχώντας ότι τούτο θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα διακρίσεων που ενδεχομένως άπτονται μεταξύ άλλων και της προσωπικής αξιοπρέπειας, ιδίως των ανηλίκων,

1.   καλεί επειγόντως τις ιταλικές αρχές να μην προχωρήσουν στη συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων των Ρομά, περιλαμβανομένων των ανηλίκων, και στη χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχουν ήδη ληφθεί αναμένοντας την επικείμενη αξιολόγηση των προβλεπομένων μέτρων από την Επιτροπή όπως έχει εξαγγελθεί, δεδομένου ότι τούτο συνιστά σαφώς πράξη έμμεσης διάκρισης με βάση τη φυλή και την εθνική καταγωγή που απαγορεύεται από το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ενώ αποτελεί πράξη διάκρισης μεταξύ πολιτών της ΕΕ καταγωγής Ρομά και άλλων πολιτών που δεν απαιτείται να υπόκεινται στις διαδικασίες αυτές·

2.   συμμερίζεται τις ανησυχίες της UNICEF υπογραμμίζοντας ότι είναι απαράδεκτο, με στόχο την προστασία των παιδιών, να παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και να ποινικοποιούνται, καθώς και τις ανησυχίες του Συμβουλίου της Ευρώπης και πολλών ΜΚΟ και των θρησκευτικών μειονοτήτων και θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών Ρομά είναι να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβασή τους στην εκπαίδευση ποιότητας, στη στέγαση, στην υγειονομική περίθαλψη στο πλαίσιο των πολιτικών ένταξης και ενσωμάτωσης και η προστασία τους από την εκμετάλλευση·

3.   καλεί τα κράτη μέλη να παρέμβουν με αποφασιστικότητα για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων που υφίστανται εκμετάλλευση, ανεξαρτήτως φυλής και εθνικότητας και, εφόσον η έκδοση δελτίου ταυτότητας για τους ανηλίκους αυτούς εξυπηρετεί το συγκεκριμένο σκοπό, να χρησιμοποιήσουν, ενεργώντας κατά περίπτωση, τις συνήθεις και άνευ διακρίσεων διαδικασίες, εξασφαλίζοντας πλήρη σεβασμό κάθε μορφής νομικής εγγύησης και προστασίας·

4.   συμμερίζεται τις απόψεις της Επιτροπής ότι οι πράξεις αυτές θα έπρεπε να συνιστούν παραβίαση της απαγόρευσης των αμέσων και εμμέσων διακρίσεων, ιδίως όπως προβλέπεται στην οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου καθώς και στα άρθρα 12, 13 και 17 έως 22 της Συνθήκης ΕΚ·

5.   τονίζει εκ νέου ότι οι πολιτικές που ενισχύουν τον αποκλεισμό ουδέποτε θα είναι αποτελεσματικές στην καταπολέμηση του εγκλήματος και δεν θα συμβάλλουν στην πρόληψη και την ασφάλεια·

6.   καταδικάζει κατηγορηματικά και απερίφραστα κάθε μορφή ρατσισμού και διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι Ρομά και άλλοι που θεωρούνται "Τσιγγάνοι'·

7.   ζητεί από τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν και να καταργήσουν νόμους και πολιτικές που προβαίνουν σε διακρίσεις σε βάρος των Ρομά με βάση τη φυλή και την εθνική καταγωγή, έμμεσα ή άμεσα και ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ελέγξουν την εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών των Συνθηκών και των οδηγιών της ΕΕ σχετικά με την πάταξη των διακρίσεων και την ελεύθερη διακίνηση εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η ουσιαστική και πλήρης εφαρμογή τους και να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα όταν τούτο δεν συμβαίνει·

8.   ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε εκτεταμένη αξιολόγηση των νομοθετικών και εκτελεστικών μέτρων που έλαβε η Ιταλική Κυβέρνηση προκειμένου να ελεγχθεί η συμβατότητά τους με τις Συνθήκες και το δίκαιο της ΕΕ·

9.   εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη δήλωση που περιλαμβάνεται στα διοικητικά διατάγματα και τις διαταγές της Ιταλικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η παρουσία καταυλισμών Ρομά γύρω από τις μεγάλες πόλεις αποτελεί αφ' εαυτής κατάσταση έκτακτης ανάγκης από κοινωνικής πλευράς με αντίκτυπο στη δημόσια τάξη και ασφάλεια αιτιολογώντας δωδεκάμηνη κατάστασης έκτακτης ανάγκης·

10.   εκφράζει την απογοήτευσή του διότι, λόγω της κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, είναι δυνατόν να ληφθούν έκτακτα μέτρα κατά παρέκκλιση των νόμων από τους αστυνομικούς διοικητές οι οποίοι με τον τρόπο αυτό εντέλλονται για την εκτέλεση όλων των μέτρων, περιλαμβανομένης της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, με βάση νόμο που αφορά την πολιτική προστασία σε περίπτωση "φυσικών και λοιπών καταστροφών ή άλλων γεγονότων" που ουδεμία σχέση έχει με τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση·

11.   ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν περαιτέρω τις πολιτικές της ΕΕ για τους Ρομά, εφαρμόζοντας στρατηγική της ΕΕ για την υποστήριξη και την προώθηση ενεργειών και προγραμμάτων εκ μέρους των κρατών μελών και των ΜΚΟ οι οποίες θα συνδέονται με την ένταξη και την ενσωμάτωση των Ρομά και ιδιαίτερα των παιδιών Ρομά·

12.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο στρατηγικής της ΕΕ για τους Ρομά και ενόψει της δεκαετίας της ένταξης των Ρομά να ενεργοποιήσουν τη νομοθεσία και τις πολιτικές με στόχο την υποστήριξη των κοινοτήτων Ρομά προωθώντας ταυτόχρονα την ενσωμάτωσή τους σε όλους τους τομείς, να ξεκινήσουν προγράμματα κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων στα σχολεία, στην απασχόληση και τα μέσα ενημέρωσης και να ενισχυθεί η ανταλλαγή εμπειριών και βελτίστων πρακτικών·

13.   επαναλαμβάνει σχετικά τη σημασία που έχει η ανάπτυξη στρατηγικών σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο με πλήρη χρήση των ευκαιριών που παρέχονται μέσω των κοινοτικών πόρων προκειμένου να καταργηθεί η απομόνωση των Ρομά στην εκπαίδευση και να εξασφαλιστεί η πλήρης πρόσβαση των παιδιών Ρομά σε ποιοτική παιδεία (συμμετοχή σε πρωτοποριακά προγράμματα εκπαίδευσης, καθιέρωση ειδικών υποτροφιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων), να εξασφαλιστεί και να βελτιωθεί η πρόσβαση των Ρομά στις αγορές εργασίας, να παρασχεθεί ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική ασφάλιση, να καταπολεμηθούν οι πρακτικές που εμπεριέχουν διακρίσεις κατά την παροχή στέγης, να αυξηθεί η συμμετοχή των Ρομά στον κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό και πολιτικό βίο·

14.   χαιρετίζει τη δημιουργία, εκ μέρους της Επιτροπής, ομάδας εργασίας κατά των διακρίσεων με εκπροσώπους όλων των κρατών μελών και ζητεί από την αρμόδια επιτροπή του να συνδεθεί με την ομάδα εργασίας αυτή και να έχει πλήρη πρόσβαση στις εργασίες της· ζητεί από την αρμόδια επιτροπή του να θεσπίσει διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ επί του θέματος αυτού·

15.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην UNICEF και στην Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

(1) Ιδιαίτερα την απόφαση D.H. και άλλων κατά τη Δημοκρατίας της Τσεχίας [GC], αριθ. 57325/00, Συλλ. 2007 - (13.11.07).
(2) ΕΕ L 180, 19.7.2000, σ. 22.
(3) ΕΕ L 158, 30.4.2004, σ. 77.
(4) ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
(5) ΕΕ C 45 Ε, 23.2.2006, σ. 129.
(6) ΕΕ C 298 Ε, 8.12.2006, σ. 283.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0534.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0623.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0035.
(10) Gazzetta Ufficiale (Ιταλική Επίσημη Εφημερίδα) αριθ. 122 της 26ης Μαΐου 2008, σ. 9.
(11) Αριθ. 3676 για το Λάτιο, 3677 για τη Λομβαρδία και 3678 για την Καμπανία, Gazzetta Ufficiale αριθ. 127 της 31ης Μαΐου 2008, σελ. 7, 9 και 11 αντιστοίχως.


H κατάσταση στην Κίνα μετά το σεισμό και πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες
PDF 268kWORD 46k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στην Κίνα μετά το σεισμό και πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες
P6_TA(2008)0362RC-B6-0340/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με την φυσική καταστροφή στην Κίνα(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στο Θιβέτ(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ/Κίνας και τον διάλογο ΕΕ/Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα(3),

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του 25ου γύρου του διαλόγου ΕΕ- Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στο Brdo της Σλοβενίας, στις 15 Μαΐου 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η Κίνα όσο και η ΕΕ έχουν δεσμευθεί να συμβάλουν στην ειρήνη, την ασφάλεια και την αειφόρο ανάπτυξη ανά τον κόσμο,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη την έκταση των καταστροφών που προκλήθηκαν από τον βίαιο σεισμό που έπληξε τη Νοτιοδυτική Κίνα στις 12 Μαΐου 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεισμός αυτός προκάλεσε δεκάδες χιλιάδες θύματα, ιδίως στην επαρχία του Σετσουάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, 10 εκατομμύρια άτομα επλήγησαν από το σεισμό και σχεδόν 70 000 άτομα έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων και χιλιάδων μαθητών που σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσαν οι αίθουσες διδασκαλίας τους,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έλαβε επειγόντως έκτακτα μέτρα στέλνοντας προσωπικό - περιλαμβανομένου και τμήματος του στρατού- και ιατρικές μονάδες για την περίθαλψη των κατοίκων της πληγείσας περιοχής,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική κινητοποίηση και αλληλεγγύη ολόκληρου του κινεζικού λαού και της διεθνούς κοινότητας σε προσπάθειες στήριξης των θυμάτων της καταστροφής,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άνοιγμα του Θιβέτ στους τουρίστες και στα μέσα ενημέρωσης δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως "εκδήλωση δημοσίων σχέσεων" αλλά ως πραγματικό άνοιγμα, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους δημοσιογράφους, στα μέσα ενημέρωσης και στους τουρίστες να επισκέπτονται την περιοχή του Θιβέτ,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη τις συμπερασματικές δηλώσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) στις οποίες υπογραμμίζεται ότι η ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008 στην Κίνα θα βοηθήσει στο άνοιγμα της χώρας και στη βελτίωση της κατάστασης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

1.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας, τους τομεακούς διαλόγους και τη στενότερη συνεργασία σε διάφορα θέματα παγκοσμιοποίησης·

2.   καλεί τις κινεζικές αρχές να έχουν κατά νου ότι οι προειδοποιήσεις όσον αφορά τους σεισμούς αποτελούν δείκτη ανάπτυξης μιας χώρας· τονίζει, συνεπώς, ότι έχει ζωτική σημασία να υπάρχει ενεργός και ταχεία ανταπόκριση σε κάθε προειδοποίηση την οποία η διεθνής κοινότητα ενδέχεται να παράσχει στις αρχές στην απίθανη αλλά δυνατή περίπτωση άλλης φυσικής καταστροφής στην Κίνα·

3.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την επανάληψη των επαφών, μετά τα γεγονότα του Μαρτίου 2008 στη Λάσα, μεταξύ των εκπροσώπων του Δαλάι Λάμα και των κινεζικών αρχών· ενθαρρύνει τα δύο μέρη να εντείνουν τις επαφές αυτές για την δημιουργία βάσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, διότι ειδάλλως θα είναι αδύνατη η επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής πολιτικής λύσης·

4.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός μολονότι οι σχέσεις με την Κίνα σημείωσαν σημαντική πρόοδο στον τομέα του εμπορίου και της οικονομίας, συνοδεύτηκαν από ουσιώδη επιτεύγματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

5.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι επιδόσεις της Κίνας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να εμπνέουν ανησυχία λόγω των ευρείας κλίμακας και συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κίνα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν στη χώρα ανετέθη η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων·

6.   καταδικάζει τη συχνή επιβολή της θανατικής ποινής από την Κίνα και καλεί τις κινεζικές αρχές να επιβάλουν δικαιοστάσιο στις εκτελέσεις·

7.   εκφράζει τη λύπη του διότι οι διεθνείς εκκλήσεις δεν κατόρθωσαν να σταματήσουν τις κινεζικές αρχές από το να δώσουν συνέχεια στις ταραχές της 14ης Μαρτίου 2008 στο Θιβέτ, καθώς όσοι συμμετείχαν στη διαμαρτυρία στη Λάσα εξακολουθούν να αναζητούνται, να τίθενται υπό κράτηση και να συλλαμβάνονται αυθαίρετα, χωρίς οι οικογένειές τους να έχουν ενημερωθεί για το πού βρίσκονται, παρόλο που αυτό είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με το κινεζικό δίκαιο· καλεί τις κινεζικές αρχές, κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και στο όνομα της μακροχρόνιας παράδοσης της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, να θέσει τέρμα στην εκστρατεία "πατριωτικής αναμόρφωσης", η οποία έχει ενταθεί από τις αρχές Απριλίου·

8.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Κίνα συμφώνησε γρήγορα να αποδεχθεί τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας για την παροχή βοήθειας στους σεισμοπαθείς της περιοχής Σετσουάν και τη διευκόλυνση της παρέμβασης των εθελοντικών οργανώσεων παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας για τη διανομή της βοήθειας·

9.   υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης της Ένωσης, των κρατών μελών της και της διεθνούς κοινότητας για την φάση της ανασυγκρότησης της πληγείσας περιοχής·

10.   καλεί την Κίνα να σεβαστεί τις δημόσιες δεσμεύσεις που ανέλαβε για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των μειονοτήτων, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, και τις οποίες ανακοίνωσε η ΔΟΕ κατά τη λήψη της απόφασής της για απονομή της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Κίνα·

11.   ζητεί από τις κινεζικές αρχές να αξιοποιήσουν την ιστορική αυτή ευκαιρία και να δείξουν στον κόσμο ότι η απονομή των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο παρέσχε μοναδική ευκαιρία για τη βελτίωση των επιδόσεών τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δείχνοντας επιείκεια σε όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται στη φυλακή, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται στη φυλακή του Θιβέτ μετά την εξέγερση του Μαρτίου 2008 (εκτός, βεβαίως, από τους δράστες βίαιων εγκλημάτων)· καλεί, επιπλέον, τις κινεζικές αρχές να σταματήσουν τις διακρίσεις εις βάρος των αγροτών μεταναστών και των εθνοτικών μειονοτήτων και να απόσχει από την παρενόχληση συνδικαλιστών ακτιβιστών, δικηγόρων και δημοσιογράφων, όταν αυτοί καταγγέλλουν παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η φυλάκιση τέτοιων προσώπων αντιτίθεται στο καθολικό και αποδεκτό πνεύμα του ius gentium (δίκαιο των εθνών)·

12.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας καθώς και στην Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2008)0232.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2008)0119.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2007)0622.


Έγγραφο της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης για το έτος 2007
PDF 293kWORD 78k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με το έγγραφο της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης για το έτος 2007 (2007/2271(INI))
P6_TA(2008)0363A6-0266/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για τη διεύρυνση και τις κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2007-2008 (COM(2007)0663),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Μαρτίου 2006 σχετικά με το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής για τη διεύρυνση - 2005(1) και της 13ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τη στρατηγική διεύρυνσης και τις κυριότερες προκλήσεις για το διάστημα 2006-2007(2),

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, την Τουρκία και τους ευρωπαίους εταίρους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0266/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη διεύρυνση έχει τόσο εξωτερική όσο και εσωτερική διάσταση,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική διάσταση αυτής της στρατηγικής περιλαμβάνει την προώθηση μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και την προαγωγή της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της σταθερότητας και της ευημερίας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική διάσταση της στρατηγικής για τη διεύρυνση επιδρά άμεσα στην ικανότητα της ΕΕ να επιδιώκει την επίτευξη των στόχων των πολιτικών της και να υλοποιεί διαρκώς στενότερη ένωση, όπως ορίζεται στις Συνθήκες,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας πολιτικά ενοποιημένης ΕΕ, ικανής να αναπτύσσει φιλόδοξες πολιτικές αλληλεγγύης και σταθερότητας,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει της Συνθήκης της Ρώμης, "κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Κοινότητας",

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου ότι προηγούμενες διευρύνσεις έχουν αναμφίβολα αποτελέσει επιτυχία τόσο για την ΕΕ όσο και για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν σε αυτή και έχουν συμβάλει στη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την ευημερία της Ευρώπης στο σύνολό της, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές διευρύνσεις θα αποτελέσουν επίσης επιτυχία,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης συμβάλλουν σημαντικά και με επιτυχία στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων που προσβλέπουν στην προσχώρησή τους στην ΕΕ, και προάγουν την περιφερειακή συνεργασία,

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης το 2003 και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών το 2006 επιβεβαίωσαν την πρόθεση της ΕΕ να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έναντι των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανανεωμένη συναίνεση στην οποία κατέληξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2006 στηρίζεται στις αρχές της παγίωσης των δεσμεύσεων, της εφαρμογής ισότιμων και αυστηρών προϋποθέσεων και της καλύτερης επικοινωνίας με το κοινό,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για τη διεύρυνση δεν είναι απλώς μια μεθοδολογία για τις διαπραγματεύσεις, αλλά αντικατοπτρίζει τη βασική πεποίθηση ότι η ΕΕ αποτελεί μια κοινότητα κοινών αξιών και ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον διάλογο σχετικά με τους στόχους και την αποτελεσματικότητα της ΕΕ, το μέλλον της και τον ρόλο της στο γειτονικό της χώρο και στον κόσμο,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεθοδολογία και τα κριτήρια που περιγράφονται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων αξίζουν την πλήρη υποστήριξη και θα πρέπει να εφαρμοστούν με αυστηρότητα, και ότι οι πολιτικοί προβληματισμοί δεν πρέπει να υπερισχύουν της αυστηρής συμμόρφωσης με τα εν λόγω κριτήρια,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για τη διεύρυνση της ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί μέρος ενός ευρέος φάσματος μέσων πολιτικής που αποσκοπούν στην εδραίωση της δημοκρατίας και της οικοδόμησης σταθερότητας και κοινωνικής ανάπτυξης στο γειτονικό της χώρο, καθώς και στην ενίσχυση του ρόλου της Ένωσης στον κόσμο,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να καλύπτουν τις διάφορες καταστάσεις που επικρατούν στο γειτονικό χώρο της ΕΕ, ιδίως στις χώρες εκείνες που έχουν το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας και έχουν αρχίσει τις διαπραγματεύσεις, εκείνες που έχουν το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας αλλά δεν έχουν αρχίσει ακόμα τις διαπραγματεύσεις, εκείνες που έχουν προοπτικές προσχώρησης, εκείνες που αποβλέπουν στην προσχώρησή τους στην ΕΕ και εκείνες που απλώς επιθυμούν να διατηρούν στενούς γειτονικούς δεσμούς με την ΕΕ,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων, που επιτρέπουν σε μια χώρα να μεταβαίνει από το ένα είδος σχέσης με την ΕΕ στο άλλο, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες εσωτερικές και εξωτερικές προϋποθέσεις της εν λόγω χώρας,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανατολικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας αναγνωρίζονται σαφώς ως ευρωπαϊκές χώρες και ορισμένες από αυτές έχουν εκφράσει στόχους ευρωπαϊκής προοπτικής,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στο προαναφερθέν ψήφισμα της 13ης Δεκεμβρίου 2006, οι χώρες με ευρωπαϊκές προοπτικές θα πρέπει να επωφελούνται από μια στενή διμερή ή πολυμερή σχέση με την ΕΕ, που θα ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες και τα συμφέροντά τους· λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η επιλογή αυτή, η οποία συνεπάγεται ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δυνατοτήτων, θα εξασφάλιζε στις χώρες εταίρους μια σταθερή, μακροπρόθεσμη προοπτική θεσμοθετημένων σχέσεων με την ΕΕ και θα προσέφερε το κίνητρο που απαιτείται για την προώθηση της σταθερότητας, της ειρήνης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες αυτές,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ίδιο ψήφισμα, εναπόκειται σε όλες τις χώρες με αναγνωρισμένες προοπτικές προσχώρησης να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να ωφεληθούν από παρόμοιες πολυμερείς συμφωνίες ως ενδιάμεσο βήμα προς την πλήρη προσχώρηση,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται αποτελεσματική και εις βάθος ενημέρωση των σημερινών πολιτών της ΕΕ, καθώς και όλων των μελλοντικών πολιτών της, σχετικά με τη στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι πλήρως ενήμεροι για τις εν λόγω πολιτικές και ότι ενισχύεται η στήριξη της κοινής γνώμης για τις δεσμεύσεις της ΕΕ έναντι των γειτόνων της, διασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία και την αλληλεγγύη της ΕΕ ως εταίρου και επιδιώκοντας ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανησυχίες,

1.   συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι προηγούμενες διευρύνσεις έχουν αποτελέσει μεγάλη επιτυχία, ευνοώντας τόσο τα παλαιά όσο και τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη, προάγοντας την κοινωνική πρόοδο και εξασφαλίζοντας ειρήνη, σταθερότητα, ελευθερία και ευημερία στην ευρωπαϊκή ήπειρο· πιστεύει ότι μπορούν να αποκομιστούν διδάγματα από προηγούμενες προσχωρήσεις και ότι τυχόν περαιτέρω τρόποι για να βελτιωθεί η ποιότητα της διαδικασίας διεύρυνσης πρέπει να στηρίζονται στις θετικές εμπειρίες που έχουν αποκομισθεί μέχρι σήμερα·

2.   επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευσή του έναντι όλων των υποψήφιων χωρών και έναντι των χωρών με σαφείς προοπτικές προσχώρησης, εξυπακουομένου ότι απαιτείται πλήρης και αυστηρή συμμόρφωση με όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης το 1993, ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να ενισχύσει το δυναμικό ολοκλήρωσής της και ότι το δυναμικό αυτό πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη·

3.   υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας αποτελεί η πλήρης συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

4.   φρονεί ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη διεύρυνση θα πρέπει να συμμορφούται προς τις διατάξεις της Συνθήκης της ΕΕ και να αντικατοπτρίζει τις δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει η ΕΕ καθώς και να επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ των γεωστρατηγικών συμφερόντων της ΕΕ, του αντικτύπου των πολιτικών εξελίξεων εκτός των συνόρων της και της ενταξιακής ικανότητας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς της να αντιμετωπίζει τις μελλοντικές εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις και να υλοποιήσει το εγχείρημα της πολιτικής ολοκλήρωσης·

5.   υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εσωτερικές μεταρρυθμίσεις με στόχο, μεταξύ άλλων, την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της κοινωνικής συνοχής και την ενίσχυση της δημοκρατικής απόδοσης ευθυνών·

6.   υπενθυμίζει ότι η ικανότητα ολοκλήρωσης σχετίζεται με την ικανότητα της ΕΕ σε μια δεδομένη χρονική στιγμή να αποφασίζει και, συνεπώς, να επιτυγχάνει τους πολιτικούς στόχους της, ιδίως τους στόχους της προώθησης της οικονομικής και κοινωνικής προόδου και ενός υψηλού επίπεδου απασχόλησης στα κράτη μέλη της, της επιβεβαίωσης της ταυτότητάς της και της ικανότητάς της να δρα στη διεθνή σκηνή, της ισότιμης προώθησης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των κρατών μελών της ΕΕ και των ευρωπαίων πολιτών, της ανάπτυξης ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, της πλήρους διατήρησης και ανάπτυξης του κοινοτικού κεκτημένου της και της προάσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.   θεωρεί ότι η έννοια της ικανότητας ολοκλήρωσης στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ένωσης συνίσταται σε τέσσερα στοιχεία·

   i) τα υπό ένταξη κράτη πρέπει να συμβάλλουν θετικά και να μην παρακωλύουν την ικανότητα της ΕΕ να διατηρήσει τη δυναμική της για την επίτευξη των πολιτικών της στόχων·
   ii) το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να μπορεί να ασκεί αποδοτική και αποτελεσματική διακυβέρνηση·
   iii) οι χρηματοδοτικοί πόροι της ΕΕ θα πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και των κοινών πολιτικών της ΕΕ·
   iv) θα πρέπει να καταρτιστεί ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική προκειμένου να ενημερώνεται η κοινή γνώμη για τις συνέπειες της διεύρυνσης·

8.   τονίζει ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής για τη διεύρυνση, απαιτείται πλήρης τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και συμμόρφωση και των κρατών μελών με αυτά, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να απαιτούνται από τις υποψήφιες χώρες υψηλότερα πρότυπα από αυτά που εφαρμόζονται σε ορισμένα μέρη της ΕΕ·

9.   υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι η οικονομική δομή και τα συμφέροντα κάθε νέου κράτους μέλους θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην κατεύθυνση που λαμβάνουν οι πολιτικές και ο προϋπολογισμός της ΕΕ και ότι οι απαιτούμενες προσαρμογές της πολιτικής θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ίδια τη φύση της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι μια συνεκτική Κοινότητα εθνών και πολιτών πρέπει να βασίζεται σε συνεκτικές πολιτικές και στη σύμπνοια συμφερόντων·

10.   θεωρεί ότι τόσο οι δημοσιονομικές όσο και οι ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις πιθανών μελλοντικών διευρύνσεων πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 και την κατάρτιση των επόμενων δημοσιονομικών πλαισίων·

11.   είναι επίσης πεπεισμένο ότι κάθε προσχωρούν κράτος θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες επίλυσης των βασικών εσωτερικών προβλημάτων του, και ιδίως εκείνων που αφορούν την εδαφική και συνταγματική του συγκρότηση προτού μπορέσει να προσχωρήσει στην ΕΕ· υποστηρίζει την άποψη ότι, πριν και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με οιοδήποτε υποψήφιο προς ένταξη κράτος, η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στην επίλυση των εν λόγω ζητημάτων·

12.   επικροτεί την έμφαση που δίνεται στην παγίωση, τις προϋποθέσεις και την επικοινωνία ως κατευθυντήριες αρχές της στρατηγικής της ΕΕ για τη διεύρυνση

13.   είναι της άποψης ότι κάθε διεύρυνση πρέπει να ακολουθείται από επαρκή εμπέδωση τόσο σε πολιτικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο, και πολιτική συγκέντρωση, δηλαδή με σοβαρή επανεκτίμηση των πολιτικών και των μέσων της ΕΕ ούτως ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ΕΕ ως πολιτικού εγχειρήματος·

14.   εκφράζει την ανησυχία ως προς το ότι η διεύρυνση χωρίς επαρκή ενοποίηση και προετοιμασία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την εσωτερική συνοχή της ΕΕ και να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ικανότητα δράσης της ΕΕ δεδομένου ότι θα εξασθένιζαν τα θεσμικά της όργανα, θα καθίσταντο πιο ευάλωτα τα κράτη μέλη στις εξωτερικές πιέσεις και θα υπονομευόταν το κύρος της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα·

15.   πιστεύει, επίσης, ότι η επιτυχία της διαδικασίας διεύρυνσης (και συνεπώς, η επιτυχία της διαδικασίας πολιτικής ολοκλήρωσης της ΕΕ) εξαρτάται από την σαφή και μακροπρόθεσμη δημόσια υποστήριξη για την ένταξη κάθε υποψήφιας χώρας· υποστηρίζει συνεπώς την άποψη ότι οι μελλοντικές διευρύνσεις πρέπει να συνοδεύονται από συντονισμένη επικοινωνιακή πολιτική με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κυβερνήσεων των κρατών μελών καθώς και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, και ότι η επικοινωνιακή αυτή πολιτική θα πρέπει να αποβλέπει στο να εξηγήσει στους πολίτες της ΕΕ τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά πλεονεκτήματα της διεύρυνσης· υπενθυμίζει συνεπώς στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών ότι φέρουν την ευθύνη να ενημερώνουν επαρκώς την κοινή γνώμη σχετικά με τα θετικά επιτεύγματα προηγούμενων διευρύνσεων, το καθεστώς των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων και τα ζητήματα που σχετίζονται με την προσχώρηση νέων κρατών μελών·

16.   είναι της άποψης ότι χώρες με ευρωπαϊκές προοπτικές πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενημερώνουν, να εμπλέκουν και να προετοιμάζουν την κοινή τους γνώμη για την ένταξη στην ΕΕ, καλώντας την κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχει από την αρχή σε αυτήν τη διαδικασία·

17.   είναι επίσης πεπεισμένο ότι η στρατηγική για τη διεύρυνση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα περισσότερο διαφοροποιημένο φάσμα εξωτερικών συμβατικών πλαισίων και ότι τα πλαίσια αυτά θα μπορούσαν να διαρθρωθούν ως επικοινωνούντες μεταξύ τους ομόκεντροι κύκλοι, δίνοντας την ευκαιρία στις χώρες, υπό αυστηρές αλλά σαφείς εσωτερικές και εξωτερικές προϋποθέσεις, να κινούνται από το ένα καθεστώς στο άλλο εάν το επιθυμούν και εάν πληρούν τα κριτήρια που ισχύουν σε κάθε πλαίσιο·

18.   επιβεβαιώνει ότι η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας δεν συνιστά, τόσο ως θέμα αρχής όσο και στην πράξη, υποκατάστατο προσχώρησης ή ένα στάδιο που οδηγεί υποχρεωτικά στην προσχώρηση· υποστηρίζει την άποψη ότι το εννοιολογικό, πολιτικό και νομικό χάσμα μεταξύ της στρατηγικής για τη διεύρυνση και της Πολιτικής Γειτονίας της ΕΕ πρέπει να καλυφθεί ούτως ώστε να ανταποκριθεί η ΕΕ στις προσδοκίες των ανατολικών της γειτόνων· εκφράζει την πεποίθηση ότι η ενισχυμένη πολιτική γειτονίας της Επιτροπής δεν επαρκεί εν προκειμένω, μολονότι συνιστά ήδη ένα θετικό βήμα στην ορθή κατεύθυνση και ότι απαιτείται μια ουσιαστικότερη ποιοτική αλλαγή·

19.   συνιστά, για τον λόγο αυτόν, όσον αφορά τους ανατολικούς γείτονες που, λόγω της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασής τους και της υφιστάμενης ικανότητας ολοκλήρωσης της ΕΕ, δεν έχουν προς το παρόν προοπτικές προσχώρησης αλλά ταυτοχρόνως πληρούν ορισμένες δημοκρατικές και οικονομικές προϋποθέσεις, να δημιουργήσει η ΕΕ ένα χώρο που θα βασίζεται σε κοινές πολιτικές , που θα καλύπτουν κυρίως το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, τη συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, οικονομικά και χρηματοδοτικά ζητήματα, το εμπόριο, την ενέργεια, τις μεταφορές, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια, τη μετανάστευση, την κυκλοφορία χωρίς θεωρήσεις διαβατηρίων και την εκπαίδευση· είναι της άποψης ότι οι εν λόγω κοινές πολιτικές πρέπει να υπηρετούν τον γενικό στόχο της παροχής βοήθειας στους ανατολικούς γείτονες για τη σταδιακή επίτευξη των κοινοτικών προτύπων και, ως εκ τούτου, τη διάνοιξη του δρόμου για την όσο το δυνατόν στενότερη ολοκλήρωση στην ευρωπαϊκή οικογένεια· είναι επίσης πεπεισμένο ότι οι προαναφερθείσες κοινές πολιτικές θα πρέπει να διαμορφώνονται από κοινού με τις συμμετέχουσες χώρες βάσει ειδικών μηχανισμών λήψης αποφάσεων και θα πρέπει να στηρίζονται με επαρκή χρηματοδοτική ενίσχυση· κρίνει θετικά την πολωνική-σουηδική πρόταση για μια Ανατολική Εταιρική Σχέση που είχε υποβληθεί στη σύνοδο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων στις 26-27 Μαΐου 2008, με την προϋπόθεση ότι η πρωτοβουλία που εμπεριέχει η πρόταση αναλαμβάνεται στο πλαίσιο της ΕΕ·

20.   επικροτεί εν προκειμένω την εκ νέου δρομολόγηση, στο πλαίσιο της ΕΕ, της "Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο" ως θετικού βήματος στις σχέσεις της ΕΕ με τους νότιους γείτονες· είναι της άποψης ότι αυτή η νέα εξέλιξη ενισχύει το επιχείρημα υπέρ ειδικών συμβατικών πολυμερών σχέσεων και με τους ανατολικούς γείτονες της ΕΕ, που, σε σύγκριση με τους νότιους εταίρους τους, έχουν σαφείς ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και προοπτικές· υπενθυμίζει ότι, ως πρώτο βήμα, οι σχέσεις αυτές θα πρέπει να οδηγήσουν στη δημιουργία μιας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών, την οποία θα διαδεχθεί η ανάπτυξη στενότερων σχέσεων κατά το πρότυπο ενός διευρυμένου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ +), μιας Ευρωπαϊκής Κοινοπολιτείας ή ειδικών πλαισίων περιφερειακής συνεργασίας·

21.   επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο των προαναφερθέντων ειδικών πλαισίων περιφερειακής συνεργασίας, πόσο σημαντικό είναι να χαραχθεί μια πιο εξειδικευμένη και συνεκτική στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου που θα υπερβαίνει τη σημερινή πρωτοβουλία συνέργειας και θα προβλέπει τη δημιουργία Συμφωνίας Συνεργασίας για τον Εύξεινο Πόντο που θα πρέπει να περιλαμβάνει την ΕΕ, την Τουρκία και όλα τα παράκτια κράτη του Ευξείνου Πόντου ως ισότιμους εταίρους, επιζητώντας παράλληλα την πλήρη συμμετοχή της Ρωσίας, και που θα μπορούσε σε μεταγενέστερη φάση να μετεξελιχθεί σε Ένωση του Ευξείνου Πόντου· πιστεύει ότι ένα τέτοιου είδους πολυμερές πλαίσιο θα πρέπει τόσο να προσφέρει στις χώρες που συμμετέχουν τη δυνατότητα ενίσχυσης της συνεργασίας τους με την ΕΕ σε ευρύ φάσμα πολιτικών τομέων, όσο και να επιτρέπει στην ΕΕ να διαδραματίζει ενεργότερο ρόλο κατά την εξεύρεση ειρηνικών λύσεων στις διενέξεις της περιοχής, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό θετικά στην ασφάλεια της περιοχής·

22.   είναι της άποψης, ταυτοχρόνως, ότι οι χώρες που έχουν αναγνωρισμένες προοπτικές προσχώρησης αλλά εξακολουθούν να έχουν σημαντικό δρόμο να διανύσουν ωσότου ικανοποιήσουν τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του καθεστώτος της υποψήφιας προς ένταξη χώρας, θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τη συμμετοχή, σε εθελούσια βάση, σε συμφωνίες παρόμοιες με τα ανωτέρω διμερή ή πολυμερή πλαίσια· υπενθυμίζει ότι ένα τέτοιο ενδιάμεσο στάδιο θα διευκόλυνε την ανάπτυξη όλων των μέσων που διατίθενται στην ΕΕ προκειμένου να βοηθηθούν οι ενδιαφερόμενες χώρες στην πορεία που οδηγεί στην πλήρη ένταξη·

23.   επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 σχετικά με τα "Δυτικά Βαλκάνια: ενίσχυση της ευρωπαϊκής προοπτικής" (COM(2008)0127), όπου περιγράφεται μια σειρά μέτρων για τη στήριξη των χωρών της περιοχής στο πλαίσιο της ενταξιακής προσπάθειάς τους και για την εμβάθυνση των σχέσεων της ΕΕ με αυτές, στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, της εκπαίδευσης ή/και της έρευνας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή των Συμφωνιών Σταθερότητας και Σύνδεσης της 7ης Νοεμβρίου 2007 με τη Δημοκρατία της Σερβίας και της 16ης Ιουνίου 2008 με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, την οποία θεωρεί ως ένα περαιτέρω μέτρο για την παγίωση των δεσμών μεταξύ της περιοχής αυτής και της ΕΕ· ζητεί στο πλαίσιο αυτό την επίσπευση των διαπραγματεύσεων για την ελευθέρωση της θεώρησης διαβατηρίων με τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στα κοινοτικά προγράμματα·

24.   προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για μια περισσότερο διαφοροποιημένη πολιτική εξωτερικών σχέσεων έναντι των γειτόνων της ΕΕ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα, και, κατά την επανεξέταση των διοικητικών της δομών, να δημιουργήσει τουλάχιστον έναν δομικό σύνδεσμο μεταξύ των δραστηριοτήτων των Γενικών Διευθύνσεων "Διεύρυνση" και "Εξωτερικές Σχέσεις'·

25.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 291 E, 30.11.2006, σ. 402.
(2) ΕΕ C 317 E, 23.12.2006, σ. 480.


Η κατάσταση στην Ζιμπάμπουε
PDF 309kWORD 77k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στην Ζιμπάμπουε
P6_TA(2008)0364B6-0347/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για την Ζιμπάμπουε, και ειδικότερα εκείνο της 24ης Απριλίου 2008(1),

–   έχοντας υπόψη την από 18 Φεβρουαρίου 2008 κοινή θέση 2008/135/ΚΕΠΠΑ(2), με την οποία ανανεώνεται μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2009 η ισχύς των περιοριστικών μέτρων κατά της Ζιμπάμπουε που είχαν επιβληθεί με την Κοινή Απόφαση 2004/161/ΚΕΠΠΑ(3),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Ζιμπάμπουε της 29ης Απριλίου 2008 και της 26ης-27ης Μαΐου 2008,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα για τις [τότε] επαναληπτικές εκλογές στη Ζιμπάμπουε που η Αφρικανική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα των Λαών (η Αφρικανική Επιτροπή) είχε εγκρίνει στη διάρκεια της 43ης τακτικής συνόδου της στο Ezulwini του Βασιλείου της Σουαζιλάνδης, από 7 έως 22 Μαΐου 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Αποστολής Εκλογικών Παρατηρητών του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου σχετικά με τις ταυτόχρονες εκλογές της 29ης Μαρτίου 2008 στην Ζιμπάμπουε,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Ιουνίου 2008, με τα οποία επανεπιβεβαιώνεται ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να εγκρίνει πρόσθετα μέτρα κατά των υπευθύνων των βιαιοτήτων,

–   έχοντας υπόψη την προκαταρκτική δήλωση της Αποστολής Εκλογικών Παρατηρητών της Αναπτυξιακής Κοινότητας της Νοτιότερης Αφρικής (SADC) σχετικά με τις επαναληπτικές προεδρικές και βουλευτικές εκλογές της 29ης Ιουνίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την ενδιάμεση δήλωση της Αποστολής Εκλογικών Παρατηρητών του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου σχετικά με τις ταυτόχρονες (επαναληπτικές) προεδρικές και (αναπληρωματικές) βουλευτικές εκλογές της 30ής Ιουνίου 2008 στην Ζιμπάμπουε,

–   έχοντας υπόψη την από 29 Ιουνίου 2008 προκαταρκτική δήλωση της Αποστολής Παρατηρητών της Αφρικανικής Ένωσης στην Ζιμπάμπουε,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε για την Ζιμπάμπουε η 11η Διάσκεψη Κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στο Sharm el-Sheikh στις 30 Ιουνίου-1η Ιουλίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαναληπτικές προεδρικές εκλογές διεξήχθησαν στις 27 Ιουνίου 2008, παρά την απόσυρση του υποψηφίου Morgan Tsvangirai λόγω των αυξανόμενων βιαιοπραγιών και των περιορισμών εις βάρος του κόμματος της αντιπολίτευσης και των οπαδών του,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρητές από την SADC, από το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και από την Αφρικανική Ένωση δήλωσαν ότι οι επαναληπτικές εκλογές υπονομεύθηκαν από τις βιαιοπραγίες, δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές της Αφρικανικής Ένωσης και της Αναπτυξιακής Κοινότητας Νοτιότερης Αφρικής, και δεν απηχούσαν τη λαϊκή βούληση,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές εκλογές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, για τη Γερουσία, για την Προεδρία της Ζιμπάμπουε και για τα τοπικά κυβερνητικά όργανα είχαν διενεργηθεί στις 29 Μαρτίου 2008,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που εξέδωσε η Εκλογική Επιτροπή της Ζιμπάμπουε, το κόμμα της αντιπολίτευσης Κίνημα Δημοκρατικής Αλλαγής (Movement for Democratic Change: MDC) κέρδισε την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ ο Morgan Tsvangirai έλαβε το 47,9% και ο Robert Mugabe το 43,2% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές καθυστέρησαν για αρκετές εβδομάδες, υποσκάπτοντας έτσι την αξιοπιστία και τη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Robert Mugabe δήλωσε πριν από τις επαναληπτικές εκλογές ότι το MDC δεν θα κυβερνήσει ποτέ την Ζιμπάμπουε κι ότι είναι έτοιμος να αγωνιστεί για να το εμποδίσει να πάρει την εξουσία,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο διάστημα μέχρι τον β´ γύρο των προεδρικών εκλογών, οι ακτιβιστές και οι οπαδοί της αντιπολίτευσης υπέστησαν βιαιοπραγίες, βασανιστήρια, εκφοβισμούς και αυθαίρετες συλλήψεις, όλα υπό κρατική καθοδήγηση, και ότι σύμφωνα με το MDC τουλάχιστον 86 οπαδοί του σκοτώθηκαν και 200 000 εξεδιώχθησαν από τις εστίες τους,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Morgan Tsvangirai συνελήφθη επανειλημμένως, καταδιώχθηκε από ένοπλους στρατιώτες και αναγκάστηκε να ζητήσει καταφύγιο στην Ολλανδική Πρεσβεία στο Χαράρε,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας του MDC Tendai Biti συνελήφθη στις 12 Ιουνίου 2008 και κατηγορήθηκε για ανατρεπτικές ενέργειες και για προδοσία,

I.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κρατικά μέσα ενημέρωσης απαγόρευσαν τις προεκλογικές διαφημίσεις του MDC, εμποδίζοντας έτσι τη διεξαγωγή ελεύθερης και ανόθευτης προεκλογικής εκστρατείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το συλλαλητήριο του MDC που είχε προγραμματισθεί για τις 22 Ιουνίου 2008 στο Χαράρε παρεμποδίστηκε από βιαιοπραγούντες οπαδούς του κόμματος Αφρικανική Εθνική Ένωση της Ζιμπάμπουε –Πατριωτικό Μέτωπο (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front: ZANU-PF),

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Ιουνίου 2008 ο Πρόεδρος του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου Jacob Zuma περιέγραψε την κατάσταση στην Ζιμπάμπουε ως "εκτός ελέγχου", ζητώντας την επείγουσα παρέμβαση του ΟΗΕ και της SADC,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε επιτέλους ομόφωνα την εκστρατεία βίας που διεξήγαγε η Κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε, έστω κι αν, λόγω της αντίθεσης της Νότιας Αφρικής, δεν εκήρυξε παράνομες τις εκλογές,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση δεν συμφώνησε επί οιωνδήποτε κατευθυντηρίων γραμμών ή επί σαφούς χρονοδιαγράμματος για την έναρξη και την περάτωση των διαπραγματεύσεων και λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι οι διαιρέσεις εντός της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Νότιας Αφρικής (SADC) καθιστούν τον διάλογο απίθανο,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι υπέστησαν παρενοχλήσεις και εκφοβισμούς, ενώ παρεμποδίστηκε η είσοδος των ξένων δημοσιογράφων στη χώρα,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία συνέλαβε αυθαίρετα ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, ακόμη και μέλη εκκλησιαστικών οργανώσεων στο Χαράρε, ενώ ορισμένες ΜΚΟ και οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις επιχειρήσεις τους,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η "σιωπηρή διπλωματία" του Προέδρου της Νοτίου Αφρικής Thabo Mbeki όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς δεν απέδωσε χειροπιαστά αποτελέσματα όσον αφορά την πολιτική κατάσταση στην Ζιμπάμπουε και ότι η μεγάλη του συμπάθεια για τον κ. Mugabe ίσως έκανε την αντιπολίτευση της Ζιμπάμπουε να τον απορρίψει ως μεσολαβητή,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση στην Ζιμπάμπουε έχει παρενέργειες και στις γειτονικές χώρες, και ειδικά στην Νότια Αφρική,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων, εκτιμάται ότι δυο εκατομμύρια άτομα θα αντιμετωπίσουν το φάσμα της πείνας κατά το διάστημα από τον Ιούλιο 2008 και μέχρι τον Σεπτέμβριο 2008 στην Ζιμπάμπουε, και ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται ότι θα φτάσει στα 5,1 εκατομμύρια στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2009,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα στα δέκα παιδιά στην Ζιμπάμπουε πεθαίνει προτού γίνει δεκαπέντε χρονών, ενώ το προσδόκιμο ζωής είναι τα 37 έτη για τους άνδρες και τα 34 έτη για τις γυναίκες,

1.   τονίζει ότι οι εκλογές της 27ης Ιουνίου 2008 δεν μπορούν να θεωρηθούν νόμιμες και επικροτεί την από 28 Ιουνίου 2008 δήλωση της Προεδρίας του Συμβουλίου, που διατύπωσε σαφώς αυτή την θέση·

2.   καταδικάζει απερίφραστα την κυβερνητικής έμπνευσης εκστρατεία βίας κατά της αντιπολίτευσης πριν από τον β´ γύρο των προεδρικών εκλογών, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν, να συλληφθούν αυθαίρετα και να υποστούν παρενοχλήσεις ακτιβιστές και οπαδοί της αντιπολίτευσης καθώς και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3.   θεωρεί ότι η εκστρατεία βίας, οι απειλές και οι εκφοβισμοί κατά της αντιπολίτευσης κατέστησαν αδύνατη τη διεξαγωγή ελεύθερων και ανόθευτων επαναληπτικών εκλογών στην Ζιμπάμπουε, όπως γίνεται ευρύτατα αποδεκτό και από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των Αφρικανών εκλογικών παρατηρητών και των Αφρικανών ηγετών·

4.   επικροτεί την δήλωση της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που καταδικάζει τον τρόπο διενέργειας των προεδρικών εκλογών στην Ζιμπάμπουε·

5.   χαιρετίζει την από 8 Ιουλίου 2008 δήλωση των ηγετών της ομάδας G8, ιδίως την άρνησή τους να δεχθούν τη νομιμότητα κάθε κυβέρνησης που δεν αντικατοπτρίζει τη θέληση του λαού της Ζιμπάμπουε, τη σύστασή τους να ορισθεί ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για να υποβάλει έκθεση για την κατάσταση σε επίπεδο πολιτικό, ανθρωπιστικό, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ασφαλείας και για να υποστηρίξει περιφερειακές προσπάθειες για την προώθηση της διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτικών κομμάτων ενώ ταυτόχρονα θα γίνουν σεβαστά τα εκλογικά αποτελέσματα της 29ης Μαρτίου 2008 και την πρόθεσή τους να αναλάβουν περαιτέρω δράση, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση οικονομικών και άλλων μέτρων κατά των υπευθύνων για βιαιοπραγίες·

6.   καλεί όλες τις αφρικανικές χώρες και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα να αρνηθούν να αναγνωρίσουν το καθεστώς Mugabe·

7.   καλεί την Αφρικανική Ένωση, την Αναπτυξιακή Κοινότητα Νοτιότερης Αφρικής και τον ΟΗΕ να διευκολύνουν περιεκτική διαμεσολαβητική διεργασία με σαφή χρονικά περιθώρια διαπραγματεύσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία και θετική λύση στην κρίση της Ζιμπάμπουε, βάσει ελευθέρων και ανοθεύτων εκλογών·

8.   τονίζει ότι για να οδηγήσει η διαμεσολαβητική προσπάθεια σε ουσιαστικό και παραγωγικό εθνικό διάλογο, θα πρέπει να παρέμβουν και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες μαζί με τον Πρόεδρο Mbeki, και ότι ο εσωτερικός διάλογος δεν θα πρέπει να περιοριστεί μεταξύ των δυο πολιτικών κομμάτων, αλλά να συμπεριλάβει και άλλους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, όπως τις ΜΚΟ, τις εκκλησίες, τα συνδικάτα και το κοινοβούλιο·

9.   ζητεί να διευθετηθεί η τρέχουσα κρίση με διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν στη συγκρότηση μεταβατικής κυβέρνησης που θα έχει ως εντολή να τερματίσει την ενορχηστρωμένη από το κράτος βία, να διαλύσει τις πολιτοφυλακές, να ακυρώσει τους καταπιεστικούς νόμους, να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση, να σταθεροποιήσει την οικονομία, να ξεκινήσει περιεκτική διεργασία συνταγματικής αναθεώρησης και να ανασυστήσει την Εκλογική Επιτροπή της Ζιμπάμπουε (ZEC), ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ελεύθερες και ανόθευτες προεδρικές εκλογές στο εγγύς μέλλον υπό την αιγίδα της Αφρικανικής Ένωσης και του ΟΗΕ· ζητεί στις διαπραγματεύσεις αυτές να συμμετέχει ως παρατηρητής ένας απεσταλμένος Αφρικανικής Ένωσης/ΟΗΕ·

10.   καλεί τον ΟΗΕ να ξεκινήσει πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διεπράχθησαν και τονίζει ότι οι υπεύθυνοι δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητοι, αλλά πρέπει να αχθούν ενώπιον αρμοδίου και αμερολήπτου δικαστηρίου·

11.   τονίζει την ανάγκη αποκατάστασης των θυμάτων και ζητεί τη λήψη μεταβατικών μέτρων για την απονομή δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης Επιτροπής Αλήθειας και Συμφιλίωσης·

12.   επικροτεί τη θέση πολλών αφρικανικών χωρών, καθώς και μεγάλης ομάδας σεβαστών αφρικανικών προσωπικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Nelson Mandela, Desmond Tutu και Kofi Annan, που καταδικάζουν την κατάσταση στην Ζιμπάμπουε και προτρέπει τις προσωπικότητες αυτές να εμπλακούν με απτό τρόπο στην αναζήτηση πολιτικής και δημοκρατικής λύσης·

13.   στηρίζει την Μποτσουάνα στις εκκλήσεις της να αποκλεισθεί η Ζιμπάμπουε από τα αφρικανικά φόρα μέχρις ότου διεξαχθούν ελεύθερες και ανόθευτες εκλογές·

14.   καλεί τη Νότιο Αφρική να αναλάβει κεντρικό ρόλο στην περιοχή της SADC για το μέλλον της Ζιμπάμπουε, και θεωρεί εξαιρετικά λυπηρή την άρνηση της Νοτίου Αφρικής στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να κηρυχθούν παράνομες αυτές οι εκλογές·

15.   καλεί τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει τη διπλωματική πίεση επί του καθεστώτος Mugabe ώστε να παύσει αμέσως κάθε βία, και να επιτρέψει στο Κοινοβούλιο που εξελέγη κανονικά πριν από 3 μήνες να συνεδριάσει·

16.   καλεί το Συμβούλιο να καταστήσει αυστηρότερες και να επεκτείνει τις κυρώσεις κατά των μελών του καθεστώτος Mugabe και κατά άλλων υπευθύνων για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εάν οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες δεν γίνουν δεκτές και η κρατικής έμπνευσης βία δεν παύσει, καθώς και να ασκήσει πίεση προκειμένου να εγκριθούν κυρώσεις σε επίπεδο ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εξαγωγών όπλων και του γενικού "παγώματος" των περιουσιακών στοιχείων όλης της ηγεσίας της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος· τονίζει την ανάγκη άμεσης εφαρμογής των ανωτέρω και συντονισμού με την ευρύτερη διεθνή κοινότητα προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών και να αποτραπούν οι ελιγμοί·

17.   τονίζει ότι τα καταναγκαστικά αυτά μέτρα θα πρέπει να κατονομάζουν και να εκθέτουν τους επιχειρηματίες που ευθύνονται για τη χρηματοδότηση του καταπιεστικού καθεστώτος του ZANU-PF, ακόμη και με την ακύρωση του δικαιώματος διαμονής τους στην Ευρώπη, και με τον αποκλεισμό των μελών των οικογενειών τους από την εργασία και από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς επίσης εκθέτοντας στα μάτια των μετόχων τις διεθνείς τράπεζες που λειτουργούν ως δίαυλοι για παράνομα κέρδη, ή προσφέρουν δάνεια και επενδύσεις, όπως η Barclays Bank, η Standard Chartered και άλλες· προτρέπει τις άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς εταιρείες να επανεξετάσουν κάθε δραστηριότητα που δίνει στο καθεστώς τη δυνατότητα πρόσβασης σε σκληρό συνάλλαγμα και, στο πλαίσιο αυτό, επικροτεί την απόφαση των Tesco and Giesecke και Devrient να διακόψουν τις επιχειρηματικές σχέσεις με την Ζιμπάμπουε·

18.   καλεί κατά συνέπεια τα κράτη μέλη να μην χορηγήσουν θεώρηση διαβατηρίου στον Robert Mugabe, στα μέλη της κυβέρνησής του και στην ηγεσία του ZANU-PF για οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνή σκοπό στο έδαφος της ΕΕ, δεδομένου ότι, αντιπροσωπεύοντας ένα de facto παράνομο καθεστώς, δεν μπορούν να επικαλεσθούν κανένα προνόμιο δυνάμει των σχετικών διεθνών συμβάσεων περί διπλωματικών ελευθεριών και προνομίων·

19.   καλεί τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιταχύνουν τη διπλωματική συνεργασία με τις αφρικανικές κυβερνήσεις, με την SADC και με την Αφρικανική Ένωση, καθώς και με άλλους σημαντικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της Κινεζικής Κυβέρνησης, προκειμένου να προωθηθούν κοινές θέσεις για την κρίση στην Ζιμπάμπουε·

20.   καλεί την Κίνα και τη Λιβύη να παύσουν να παρέχουν στήριξη στο καθεστώς Mugabe·

21.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να έρθουν σε επαφή ειδικά με τη Νότιο Αφρική, ως σημαντικότερης χώρας της περιοχής, για να της εκφράσουν τη βαθειά ανησυχία τους για το γεγονός ότι η διαμεσολάβησή της δεν μπόρεσε να επιτύχει κανένα αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια στο θέμα της κρίσης στην Ζιμπάμπουε, να της επισημάνουν ότι δεν πρέπει να αγνοηθούν οι παρενέργειες της κρίσης επί των γειτονικών χωρών, μεταξύ των οποίων είναι και η Νότιος Αφρική, και να της ξεκαθαρίσουν ότι η συνέχιση της πολιτικής και οικονομικής στήριξης προς το καθεστώς Mugabe θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις σχέσεις της ΕΕ με τη Νότιο Αφρική·

22.   καλεί το Συμβούλιο να ασκήσει πίεση για πραγματικά και συγκεκριμένα διεθνή μέτρα υπέρ της πρόληψης και άμβλυνσης της κρίσης, εφόσον απαιτείται ακόμη και με την ταχεία ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων της Αφρικανικής Ένωσης και του ΟΗΕ·

23.   ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των ατόμων που κρατούνται για καθαρά πολιτικούς λόγους·

24.   επισημαίνει τις καταστροφικές συνέπειες που η πολιτική κρίση έχει για τον λαό της Ζιμπάμπουε και καλεί την Κυβέρνηση Mugabe να άρει όλους τους περιορισμούς σε βάρος των οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας και να μεριμνήσει ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια να μπορέσει να παραδοθεί σύμφωνα με τις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας·

25.   καλεί την Κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να αφοπλίσει και να διαλύσει αμέσως τις πολιτοφυλακές νεαρών ενόπλων και τους βετεράνους του πολέμου και να ασκήσει δίωξη κατά των ατόμων που διέπραξαν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

26.   καταδικάζει το γεγονός ότι στέλεχος του ΟΗΕ αρμόδιο επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απελάθηκε από την Ζιμπάμπουε μια εβδομάδα πριν από τις προγραμματισμένες εκλογές, και καλεί την Κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να παράσχει ανεμπόδιστη πρόσβαση στο προσωπικό του ΟΗΕ·

27.   καλεί τις Νοτιοαφρικανικές αρχές και τα κράτη μέλη της ΕΕ να μην εκτοπίσουν τους πρόσφυγες που προέρχονται από την Ζιμπάμπουε και να τους αναγνωρίσουν προσωρινό καθεστώς μέχρις ότου καταστεί δυνατή η ασφαλής επιστροφή τους·

28.   καλεί την Επιτροπή να εντείνει την υποστήριξη προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ανταποκριθεί χωρίς καθυστέρηση στις πρόσθετες ανθρωπιστικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την πολιτική κρίση, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ανάγκες και την ασφάλεια των ατόμων που έχουν υποχρεωθεί σε εσωτερική εκτόπιση·

29.   εκφράζει την ανησυχία του για την προβλεπόμενη κατά 10 έως 40% αύξηση του αριθμού των πολιτών της Ζιμπάμπουε που θα εγκαταλείψουν τη χώρα στις επόμενες μερικές εβδομάδες· επισημαίνει ότι, μεταξύ αυτών των μεταναστών, τα παιδιά θα είναι σε ιδιαίτερα ευπαθή θέση, εκτεθειμένα σε καταχρήσεις και αναγκασμένα να αναλαμβάνουν επικίνδυνες εργασίες, όπως εργάτες ορυχείων, χειριστές αγροτικών μηχανημάτων ή να υφίστανται σεξουαλική εκμετάλλευση, προκειμένου να επιβιώσουν·

30.   καλεί την ΕΕ να διακόψει κάθε βοήθεια που διανέμεται μέσω των σημερινών αρχών της Ζιμπάμπουε και να τη διοχετεύσει μέσω ανεξάρτητων εθνικών και διεθνών φορέων και οργανώσεων·

31.   χαιρετίζει τη δέσμευση του επιτρόπου Louis Michel να αυξήσει σημαντικά τη βοήθεια προς τη Ζιμπάμπουε και το λαό της δεσμεύοντας 250 εκατομμύρια EUR στην αναπτυξιακή βοήθεια, μόλις επιστρέψει η δημοκρατία και εκλεγεί νόμιμη και αξιόπιστη κυβέρνηση·

32.   τονίζει ότι οι δημοκρατικές προσδοκίες του λαού της Ζιμπάμπουε πρέπει να γίνουν σεβαστές· καλεί όλους όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μέλλον της Ζιμπάμπουε να συνεργαστούν με τις δυνάμεις της δημοκρατικής αλλαγής·

33.   καλεί την Κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να τηρήσει τις ίδιες της τις δεσμεύσεις υπέρ των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου ως συνυπογράφουσα τη Συνθήκη της SADC και τα πρωτόκολλά της (συμπεριλαμβανομένου του Πρωτοκόλλου της SADC περί εκλογών), την Ιδρυτική Πράξη της Αφρικανικής Ένωσης, τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών, και τη Νέα Σύμπραξη για την Ανάπτυξη της Αφρικής·

34.   καλεί όλους τους καλοπροαίρετους που βρίσκονται εντός των δομών του καθεστώτος Mugabe και του κόμματος ZANU-PF να απορρίψουν τις αντιδημοκρατικές δυνάμεις και να αναλάβουν δράση συνεργαζόμενοι με το MDC, ώστε να επιτευχθεί ταχεία αλλαγή προτού να είναι πολύ αργά·

35.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις της Ομάδας των Οκτώ (G8), στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ζιμπάμπουε και της Νοτίου Αφρικής, στον Γενικό Γραμματέα της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στους Προέδρους της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αφρικανικής Ένωσης, στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, και στον Γενικό Γραμματέα και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Αναπτυξιακής Κοινότητας Νοτιότερης Αφρικής και στο κοινοβουλευτικό της όργανο.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0184.
(2) ΕΕ L 43, 19.2.2008, σ. 39.
(3) ΕΕ L 50, 20.2.2004, σ. 66.


Το Διάστημα και η ασφάλεια
PDF 394kWORD 91k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με το διάστημα και την ασφάλεια (2008/2030(INI))
P6_TA(2008)0365A6-0250/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας με τίτλο "Μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσμο" που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη την στρατηγική της ΕΕ κατά της διασποράς των όπλων μαζικής καταστροφής, που ενέκρινε επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2007 σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική διαστήματος(1),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, και τις σχετικές διατάξεις τους για την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική (άρθρο 189 της ΣΛΕΕ), τη διαρκή διαρθρωμένη συνεργασία επί θεμάτων ασφαλείας και άμυνας (άρθρα 42(6) και 46 της ΣΕΕ και σχετικό πρωτόκολλο) και την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα των δραστηριοτήτων για ειρηνικούς σκοπούς (Τμήμα 6, Τίτλος ΙΙΙ της ΣΛΕΕ), καθώς και τη ρήτρα αλληλεγγύης (άρθρο 222 της ΣΛΕΕ) και τις διατάξεις περί αμοιβαίας στήριξης σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης εναντίον κράτους μέλους ή κρατών μελών (άρθρο 42(7) της ΣΕΕ),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας(3),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη του 1967 "επί των αρχών που διέπουν τη δραστηριότητα των κρατών κατά την εξερεύνηση και χρησιμοποίηση του διαστήματος συμπεριλαμβανομένης της Σελήνης και άλλων ουρανίων σωμάτων" ("Συνθήκη για το Διάστημα"),

–   έχοντας υπόψη τη συνεργασία ΕΕ-Ρωσίας στον τομέα της διαστημικής πολιτικής με την οποία δημιουργήθηκε το 2006 τριμερής διάλογος για το διάστημα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και του Roscosmos (Ρωσικός Ομοσπονδιακός Οργανισμός Διαστήματος),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0250/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία απειλών από το διάστημα, η ασφαλής και βιώσιμη πρόσβαση στο διάστημα καθώς και η χρήση του διαστήματος πρέπει να αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχές της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες προκλήσεις στους τομείς της πολιτικής και της ασφάλειας που αντιμετωπίζει όλο και περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστούν την αυτόνομη ευρωπαϊκή πολιτική διαστήματος μια στρατηγική αναγκαιότητα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη μιας κοινής προσέγγισης στο πλαίσιο της διαστημικής πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ έχει ως αποτέλεσμα υπερβολικά δαπανηρά προγράμματα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΕΠΑΑ) πάσχουν από έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαστημικών πόρων που χειρίζονται τα κράτη μέλη της ΕΕ,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει από έλλειψη μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής διαστημικής δομής για αμυντικούς σκοπούς και για σκοπούς ασφάλειας,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη νέας γενεάς εκτοξευτήρων θα απαιτήσει 15 χρόνια περίπου και ότι η σημερινή γενιά εκτοξευτήρων θα πρέπει να αντικατασταθεί σε 20 χρόνια,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη διαστημικών πόρων από τις ΗΠΑ, Ρωσία, Ιαπωνία και άλλα πρόσφατα αναδυόμενα κράτη στον τομέα του διαστήματος όπως οι Κίνα, Ινδία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Βραζιλία, Ισραήλ, Ιράν, Μαλαισία, Πακιστάν, Νότιος Αφρική και Τουρκία, προχωρεί με ταχείς ρυθμούς,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008 θέτει την επίτευξη προόδου στην ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική ως μία από τις προτεραιότητες της,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα πιο οικονομικώς αποδοτικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του διαστήματος και της επίτευξης ενός βιώσιμου στόλου διαστημικών πόρων είναι η συντήρηση εν τροχιά, με χρήση επιτόπιων μέσων,

Γενικές εκτιμήσεις

1.   διαπιστώνει τη σημασία της διαστημικής διάστασης για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη μιας κοινής προσέγγισης που είναι απαραίτητη για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών συμφερόντων στο διάστημα·

2.   υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητοι οι διαστημικοί πόροι προκειμένου να μπορούν οι πολιτικές και διπλωματικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βασίζονται σε ανεξάρτητες, αξιόπιστες και πλήρεις πληροφορίες για την υποστήριξη των πολιτικών πρόληψης των συγκρούσεων, ενεργειών διαχείρισης κρίσεων καθώς και για την παγκόσμια ασφάλεια, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο της διασποράς των όπλων μαζικής καταστροφής και των μέσων μεταφοράς τους και την επανεξέταση των διεθνών Συνθηκών, το διεθνικό λαθρεμπόριο ελαφρού οπλισμού και φορητών όπλων, την προστασία των κρίσιμων υποδομών και των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την προστασία των πολιτών σε περίπτωση φυσικών καταστροφών καθώς και καταστροφών και κρίσεων που προκαλούνται από τον άνθρωπο·

3.   χαιρετίζει την έγκριση της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής από το "Συμβούλιο Διαστήματος", όπως προτάθηκε σε κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ) (COM(2007)0212), ιδίως το κεφάλαιο για την ασφάλεια και την άμυνα, εκφράζοντας ωστόσο τη λύπη του για την έλλειψη οιασδήποτε αναφοράς στην απειλή "οπλοποίησης" του διαστήματος ανάμεσα στα "βασικά ζητήματα προς εξέταση κατά τη διαμόρφωση στρατηγικής για τις διεθνείς σχέσεις" (όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 3 του προαναφερθέντος ψηφίσματος του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2007, σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική διαστήματος)· συνιστά, ως εκ τούτου, η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια να λαμβάνει δεόντως υπόψη αυτή την πολιτική, και είναι της γνώμης ότι τα διαστημικά ζητήματα θα πρέπει να εκφράζονται στην ενδεχόμενη Λευκή Βίβλο για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας·

4.   επισημαίνει την εισαγωγή μιας νομικής βάσης για την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική στη Συνθήκη της Λισαβόνας· χαιρετίζει την ευκαιρία που δίνεται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να θεσπίσουν, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, τα αναγκαία μέτρα για τη διαμόρφωση ενός Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κατάλληλη πρόταση σχετικά με τα μέτρα αυτά, καθώς και ανακοίνωση για τη διαμόρφωση των κατάλληλων σχέσεων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος· επικροτεί επίσης τις δυνατότητες για μια μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία επί θεμάτων ασφάλειας και άμυνας και την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα των δραστηριοτήτων για ειρηνικούς σκοπούς·

5.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και τους διάφορους ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα υφιστάμενα εθνικά και πολυεθνικά διαστημικά συστήματα και να ενισχύσουν την αμοιβαία συμπληρωματικότητά τους· τονίζει, στο θέμα αυτό, ότι χρειάζονται κοινές ικανότητες για την ΕΠΑΑ τουλάχιστον στους ακόλουθους τομείς: τηλεπικοινωνίες, διαχείριση πληροφοριών, παρατήρηση και πλοήγηση· συνιστά τη διάθεση και ανταλλαγή των δεδομένων αυτών σύμφωνα με την αντίληψη της ΕΕ για μια Δικτυοκεντρική Οργάνωση Επιχειρήσεων·

6.   επικροτεί τις προσπάθειες της Διεθνούς Ακαδημίας Αστροναυτικής και της Διεθνούς Ένωσης για την Προώθηση της Ασφάλειας του Διαστήματος για την προώθηση της αποκατάστασης, της κατανόησης και των μέτρων σε σχέση με τα διαστημικά απόβλητα·

Αυτόνομη εκτίμηση κατάστασης απειλής

7.   καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συγκεντρώνουν και να ανταλλάσσουν τα στοιχεία διαστημικής προέλευσης που χρειάζονται για την αυτόνομη εκτίμηση απειλής εκ μέρους της ΕΕ·

Παρατήρηση της γης και αναγνώριση

8.   ζητεί να αναπτυχθεί πλήρως το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΚΕΕ) ούτως ώστε να γίνει πλήρης χρήση των δυνατοτήτων του· συνιστά επίσης την επείγουσα σύναψη συμφωνιών μεταξύ του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για την παροχή διαθέσιμων εικόνων στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της ΕΠΑΑ και προς τις διοικήσεις των ενόπλων δυνάμεων, εξασφαλίζοντας συμπληρωματικότητα με τις ικανότητες παρατήρησης και τις παράγωγες σε σχέση με την ασφάλεια πληροφορίες του προγράμματος Παγκόσμιας Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES)· χαιρετίζει σχετικά το πρόγραμμα για τον Τακτικό Σταθμό Εκμετάλλευσης Εικόνων που διαχειρίζονται από κοινού ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) και το Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.   συνιστά να αναπτύξει η ΕΕ κοινή αντίληψη για τις γεωδιαστημικές πληροφορίες, δημιουργώντας τις συνθήκες για τη συμμετοχή του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σχεδιασμό κάθε επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας που απαιτεί παρατήρηση και πληροφορίες σχετικά με το διάστημα· συνιστά να εγκαθιδρύσει το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασφαλή επικοινωνιακή σύνδεση, με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, τόσο με το Επιχειρησιακό Αρχηγείο που έχει τη βάση του στην ΕΕ όσο και με το Αρχηγείο Δυνάμεων που βρίσκεται στην περιοχή ανάπτυξης· συνιστά επίσης η ΕΕ να διερευνήσει τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ώστε να διαθέτει επαρκή κονδύλια για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών για επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ·

10.   καλεί τα κράτη-μέλη της ΕΕ που έχουν πρόσβαση σε διάφορους τύπους ραντάρ, οπτικούς και μετεωρολογικούς δορυφόρους παρατήρησης και συστήματα αναγνώρισης (Helios, SAR-Lupe, TerraSAR-X, Rapid Eye, Cosmo-skymed, Pleiades) να μεριμνήσουν για την συμβατότητά τους· χαιρετίζει τις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ των πρωτοπόρων χωρών της ΕΕ (όπως SPOT, ORFEO, το πλαίσιο συνεργασίας Helios, τη συμφωνία Schwerin και το σχεδιαζόμενο MUSIS)· συνιστά να τεθεί το σύστημα MUSIS σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και να χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

11.   τονίζει τη σημασία του GMES τόσο για την εξωτερική πολιτική όσο και για την πολιτική άμυνας και ασφάλειας της ΕΕ· ζητεί επειγόντως τη δημιουργία μιας επιχειρησιακής θέσης του προϋπολογισμού προκειμένου να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των υπηρεσιών του GMES που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του χρήστη·

Πλοήγηση-Προσδιορισμός θέσης-Χρονισμός

12.   υπογραμμίζει την αναγκαιότητα του Galileo για αυτόνομες επιχειρήσεις ΕΠΑΑ, για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), για την ασφάλεια της ίδιας της Ευρώπης και για τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης· επισημαίνει ιδιαίτερα ότι η κρατικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία θα έχει ζωτική σημασία στον τομέα της πλοήγησης, του προσδιορισμού θέσης και του χρονισμού, κυρίως για να αποφεύγονται ανώφελοι κίνδυνοι·

13.   σημειώνει τη συμφωνία που επετεύχθη σε πρώτη ανάγνωση μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόταση κανονισμού σχετικά με την περαιτέρω υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo), η οποία ορίζει ότι το σύστημα αυτό θα ανήκει στην Κοινότητα και ότι η φάση υλοποίησής του θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον κοινοτικό προϋπολογισμό·

14.   επισημαίνει τη θέση του της 23ης Απριλίου 2008 σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo)(4) και, ειδικότερα, το γεγονός ότι τα προγράμματα EGNOS και Galileo θα πρέπει να θεωρούνται ένας από τους βασικούς πυλώνες του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος, και το ότι η διαχείρισή τους, που θα πραγματοποιείται από κοινού με τη Διοργανική Ομάδα Galileo (GIP), μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Διαστήματος·

Τηλεπικοινωνίες

15.   υπογραμμίζει την ανάγκη ασφαλούς διαστημικής επικοινωνίας για επιχειρήσεις ΕΠΑΑ (στρατιωτικό προσωπικό ΕΕ, επιτελεία ΕΕ, αναπτυσσόμενα επιτελεία) και για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των κρατών μελών σε πλαίσιο ΟΗΕ, ΝΑΤΟ και άλλων παρόμοιων οργανισμών·

16.   ζητεί τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά δορυφορικά συστήματα τηλεπικοινωνιών που διαθέτουν τα κράτη μέλη της ΕΕ (όπως Skynet, Syracuse, Sicral, SATCOM Bw, Spainsat) να είναι αμοιβαίως διαλειτουργικά προκειμένου να μειωθεί το κόστος·

17.   υποστηρίζει την ανάπτυξη ραδιοεπικοινωνιών μέσω λογισμικού (software defined radio-SDR) από την Επιτροπή και τον ΕΟΑ· επισημαίνει ότι το SDR θα συμβάλει στην καλύτερη διαλειτουργικότητα του χερσαίου τμήματος των συστημάτων τηλεπικοινωνιών·

18.   συνιστά να γίνουν εξοικονομήσεις μέσω της από κοινού χρήσης της επίγειας υποδομής που στηρίζει τα διάφορα εθνικά συστήματα τηλεπικοινωνιών·

19.   στηρίζει τη δυνατότητα να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μελλοντικά συστήματα τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρου, με στόχο τη στήριξη επιχειρήσεων της ΕΠΑΑ·

Επιτήρηση του διαστήματος

20.   υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης του διαστήματος που θα οδηγήσει στην εποπτεία της κατάστασης που επικρατεί στο διάστημα (περιλαμβανομένων π.χ. των GRAVES και TIRA) προκειμένου να ελέγχονται η διαστημική υποδομή, τα διαστημικά απόβλητα και, πιθανώς, άλλες απειλές·

21.   στηρίζει τη δυνατότητα να χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ το μελλοντικό ευρωπαϊκό σύστημα επαγρύπνησης για την κατάσταση στο διάστημα·

Δορυφορικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για βαλλιστικούς πυραύλους

22.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν πρόσβαση σε επίκαιρα δεδομένα σχετικά με τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων ανά τον κόσμο· υποστηρίζει ως εκ τούτου τα προγράμματα έγκαιρης προειδοποίησης μέσω δορυφόρου σε σχέση με τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων (όπως το γαλλικό "spirale")· ζητεί επιπλέον να διατίθενται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ οι πληροφορίες που θα αποκτώνται μέσω των μελλοντικών αυτών συστημάτων προκειμένου να προστατεύεται ο πληθυσμός τους και να υποστηρίζονται πιθανά αντίμετρα, καθώς και για να χρησιμοποιούνται στον έλεγχο της συμβατότητας με τη Συνθήκη για τη μη διασπορά των πυρηνικών όπλων, καθώς και για τις επιχειρήσεις της ΕΠΑΑ και για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας·

Πληροφορίες σημάτων

23.   υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών σημάτων (ηλεκτρονικές πληροφορίες –όπως το γαλλικό Essaim– και πληροφορίες επικοινωνιών) σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα και το διεθνές περιβάλλον

24.   υποστηρίζει την ασφαλή, ανεξάρτητη και βιώσιμη πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διάστημα ως βασική προϋπόθεση για την ανάληψη αυτόνομης κοινοτικής δράσης·

25.   συνιστά να τίθενται οι ευρωπαϊκοί μη εμπορικοί δορυφόροι σε τροχιά στο διάστημα από ευρωπαϊκούς εκτοξευτές που βρίσκονται, κατά προτίμηση σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές της ασφάλειας του εφοδιασμού και της προστασίας των βιομηχανικών και τεχνικών βάσεων της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας·

26.   σημειώνει ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί η προσπάθεια ανάπτυξης ενός αναβαθμισμένου Ariane 5 που θα είναι διαθέσιμος πριν από το 2015·

27.   συνιστά να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατόν οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές επενδύσεις σε νέους ευρωπαϊκούς εκτοξευτές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο εντεινόμενος ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο· ζητεί για αυτό το σχέδιο μεγαλύτερο βαθμό πειθαρχίας, τόσο από δημοσιονομική άποψη όσο και από άποψη χρονοδιαγράμματος·

28.   συνιστά να θεσπιστεί η συντήρηση των δορυφόρων εν τροχιά (on-orbit servicing) ως μέσο υποστήριξης με σκοπό τη βελτίωση της αντοχής, της ανθεκτικότητας, της διαθεσιμότητας και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών διαστημικών πόρων και, ταυτόχρονα, τη μείωση της χρησιμοποίησης πόρων και του κόστους συντήρησης·

Διακυβέρνηση

29.   ενθαρρύνει μια ισχυρή διαπυλωνική συνεργασία για το διάστημα και την ασφάλεια, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί παράγοντες (π.χ. η Επιτροπή, το Συμβούλιο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης), προκειμένου να παρασχεθούν εγγυήσεις για την πολιτική ασφαλείας και τα δεδομένα ασφάλειας που συνδέονται με την ΕΠΑΑ·

30.   συνιστά θερμά την προώθηση ίσης πρόσβασης όλων των κρατών μελών της ΕΕ σε επιχειρησιακά δεδομένα που συγκεντρώνονται με τη χρήση διαστημικών πόρων στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης ΕΠΑΑ·

31.   συνιστά να αναπτυχθούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας διοικητικές και χρηματοδοτικές ικανότητες για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με το διάστημα·

Χρηματοδότηση

32.   επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ αναλαμβάνει υποχρεώσεις για δαπάνες που ανέρχονται σε περίπου 5 250 000 000 ευρώ κατά την περίοδο 2007-2013 για κοινές ευρωπαϊκές διαστημικές δραστηριότητες, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα μια μέση δαπάνη ύψους 750 000 000 ευρώ ανά έτος για τη συγκεκριμένη περίοδο·

33.   καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταρτίσει επιχειρησιακό προϋπολογισμό για διαστημικούς πόρους προς υποστήριξη της ΕΠΑΑ και των ευρωπαϊκών συμφερόντων στον τομέα της ασφάλειας·

34.   είναι θορυβημένο διότι η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ οδηγεί σε στενότητα πόρων λόγω περιττής επικάλυψης των δραστηριοτήτων· υποστηρίζει ως εκ τούτου την ιδέα να ξεκινήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ κοινά προγράμματα, γεγονός που θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους μακροπρόθεσμα·

35.   διαπιστώνει επιπλέον ότι το κόστος που προκύπτει λόγω της απουσίας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης στον τομέα της προμήθειας, της συντήρησης και της λειτουργικότητας των διαστημικών πόρων υπολογίζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ·

36.   επισημαίνει ότι, όπως έχει καταδείξει η εμπειρία, τα κοινά σχέδια ευρείας κλίμακας δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ορθής διαχείρισης, όταν εμπλέκονται σε αυτά 27 διαφορετικές εθνικές αρχές στον τομέα του προϋπολογισμού, οι οποίες εφαρμόζουν την αρχή της "δίκαιης επιστροφής'· συνιστά, συνεπώς, ένθερμα τη χρηματοδότηση αυτών των σχεδίων και προγραμμάτων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

37.   διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων, το επίπεδο των επενδύσεων που απαιτούνται για την ικανοποίηση των ευρωπαϊκών αναγκών στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας από πλευράς δορυφορικών τηλεπικοινωνιών και η προσήκουσα δαπάνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την παρατήρηση της γης και τη συλλογή πληροφοριών, περιλαμβανομένων των πληροφοριών σημάτων, θα έπρεπε να αυξηθούν σημαντικά προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες μίας ολοκληρωμένης διαστημικής πολιτικής·

38.   θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και τα κράτη μέλη τους θα πρέπει να φροντίσουν για την αξιόπιστη και κατάλληλη χρηματοδότηση των προβλεπόμενων διαστημικών δραστηριοτήτων και τη συναφή έρευνα· αποδίδει μεγάλη σημασία στη χρηματοδότηση του προγράμματος Galileo από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

Προστασία της διαστημικής υποδομής

39.   υπογραμμίζει τον ευάλωτο χαρακτήρα των στρατηγικών διαστημικών πόρων, καθώς και της υποδομής που επιτρέπει την πρόσβαση στο διάστημα, όπως εκτοξευτές και διαστημικοί σταθμοί· τονίζει ως εκ τούτου την ανάγκη να προστατεύονται κατά τον δέοντα τρόπο από χερσαία αμυντικά πυραυλικά συστήματα, αεροσκάφη και συστήματα επιτήρησης του διαστήματος· υποστηρίζει επιπλέον την ανταλλαγή δεδομένων με τους διεθνείς εταίρους στην περίπτωση που δορυφόροι καθίστανται μη επιχειρησιακοί λόγω εχθρικής ενέργειας·

40.   ζητεί να αντιμετωπισθεί ο ευάλωτος χαρακτήρας των μελλοντικών ευρωπαϊκών δορυφορικών συστημάτων με τεχνολογία αντιπαρασιτικής προστασίας, θωράκιση, συντήρηση εν τροχιά, υψηλή τροχιά και αρχιτεκτονικές διάσπαρτων πολυτροχιακών δομών·

41.   τονίζει ότι τα προστατευτικά μέτρα πρέπει να συμμορφούνται πλήρως με τις διεθνείς προδιαγραφές σχετικά με τις ειρηνικές χρήσεις του διαστήματος και τα από κοινού συμφωνηθέντα μέτρα για τη διαφάνεια και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης (TBCM)· ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης νομικά ή πολιτικά δεσμευτικών "κανόνων οδικής κυκλοφορίας" για τους φορείς εκμετάλλευσης του διαστήματος, σε συνδυασμό με ένα σύστημα διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας·

42.   υπογραμμίζει ότι, συνεπεία αυτού του ευάλωτου χαρακτήρα, η προηγμένη επικοινωνία δεν θα πρέπει να εξαρτάται ποτέ πλήρως από τεχνολογίες που βρίσκονται στο διάστημα·

Διεθνές νομικό καθεστώς σχετικά με την χρήση του διαστήματος

43.   επαναλαμβάνει την σημασία που έχει η αρχή της χρήσης του διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς, όπως εκφράζεται στην προαναφερθείσα Συνθήκη του 1967 για το Διάστημα, και εκφράζει ως εκ τούτου την ανησυχία του για την πιθανή μελλοντική "οπλοποίηση" του διαστήματος·

44.   συνιστά η ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική να μη συνεισφέρει επ' ουδενί στη συνολική στρατιωτικοποίηση και "οπλοποίηση" του διαστήματος·

45.   ζητεί να ενισχυθεί το διεθνές νομικό καθεστώς για τη ρύθμιση και την προστασία μη επιθετικών χρήσεων του διαστήματος και την ενίσχυση των TCBM, στο πλαίσιο κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών για τον μετριασμό των διαστημικών αποβλήτων από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τις ειρηνικές χρήσεις του διαστήματος (COPUOS) οι οποίες πρέπει να συνάδουν με τις δραστηριότητες της Διυπηρεσιακής Συντονιστικής Επιτροπής για τα Απόβλητα, καθώς και με την κατάρτιση εκ μέρους της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τον αφοπλισμό, πολυμερούς συμφωνίας για την πρόληψη ενός αγώνα δρόμου διαστημικών εξοπλισμών· ζητεί επιπλέον από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκπροσωπήσει κατά τρόπο προορατικό την Ευρωπαϊκή Ένωση στην COPUOS· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προωθήσουν μια διάσκεψη για την αναθεώρηση της Συνθήκης για το Διάστημα, με στόχο την ενίσχυση και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της στην απαγόρευση όλων των όπλων στο διάστημα·

46.   καλεί όλους τους διεθνείς παράγοντες να σταματήσουν τη χρήση επιθετικού εξοπλισμού στο διάστημα· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με τη χρήση καταστρεπτικής δύναμης κατά δορυφόρων, όπως συνέβη με την κινεζική δοκιμή καταστροφής δορυφόρου τον Ιανουάριο του 2007 και τις επιπτώσεις της μαζικής αύξησης αποβλήτων για την ασφάλεια του διαστήματος· συνιστά ως εκ τούτου την έγκριση εθελοντικών, νομικά δεσμευτικών μέσων σε διεθνές επίπεδο που θα επικεντρώνονται στην απαγόρευση της χρήσης όπλων κατά των διαστημικών πόρων και της εγκατάστασης όπλων στο διάστημα·

47.   καλεί όλους τους χρήστες του διαστήματος να καταχωρίσουν τους δορυφόρους τους, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε σχέση με την ασφάλεια του διαστήματος που θα προωθεί τη διαφάνεια· υποστηρίζει την επιδίωξη του Συμβουλίου για έναν συνεκτικό κώδικα συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα διαστημικά αντικείμενα· ζητεί αυτός ο κώδικας να μετατραπεί σε ένα νομικά δεσμευτικό μέσο·

48.   καλεί επιμόνως τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσμευτούν για τον ενεργό περιορισμό και την προστασία έναντι των διαστημικών αποβλήτων που είναι επιζήμια για τους δορυφόρους·

Διατλαντική συνεργασία για τη διαστημική πολιτική και πυραυλική άμυνα

49.   καλεί την Ευρωπαϊκής Ένωση και τον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) να ξεκινήσουν ένα στρατηγικό διάλογο για τη διαστημική πολιτική και την αντιπυραυλική άμυνα, διατηρώντας κατά νου τη νομική επιταγή αποφυγής οιασδήποτε δράσης που ενδεχομένως δεν συνάδει με την αρχή της ειρηνικής χρήσης του διαστήματος, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμπληρωματικότητα και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων δορυφορικών επικοινωνιών, την επιτήρηση του διαστήματος και την έγκαιρη προειδοποίηση για βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς και για την προστασία των ευρωπαϊκών δυνάμεων μέσω ενός αντιπυραυλικού αμυντικού συστήματος·

50.   καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να συμμετάσχουν σε έναν στρατηγικό διάλογο για τη χρήση των διαστημικών πόρων και να ηγηθούν παγκοσμίως εντός και εκτός των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το διάστημα θα χρησιμοποιείται μόνο για ειρηνικές πολιτικές·

Άλλης μορφής διεθνής συνεργασία

51.   χαιρετίζει την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο πλαίσιο του προαναφερθέντος τριμερούς διαλόγου για το διάστημα, που καθιερώθηκε το 2006 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και του Roscosmos και περιλαμβάνει διαστημικές εφαρμογές (πλοήγηση δορυφόρου, παρατήρηση της γης και δορυφορικές επικοινωνίες) καθώς και την πρόσβαση στο διάστημα (εκτοξευτές και μελλοντικά συστήματα μεταφοράς στο διάστημα)·

o
o   o

52.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, στα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στους Γενικούς Γραμματείς των Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

(1) ΕΕ C 136, 20.6.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ C 96 Ε, 21.4.2004, σ. 136.
(3) ΕΕ C 33 Ε, 9.2.2006, σ. 580.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2008)0167.


Εικαζόμενη ύπαρξη κοινών τάφων στο τμήμα του υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ
PDF 279kWORD 50k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την εικαζόμενη ύπαρξη κοινών τάφων στο τμήμα του υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ
P6_TA(2008)0366RC-B6-0349/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

−   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της ad hoc αντιπροσωπείας του, μετά τις επισκέψεις της στο Κασμίρ, από 8 έως 11 Δεκεμβρίου 2003 και από 20 έως 24 Ιουνίου 2004,

−   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2006 σχετικά με την ετήσια έκθεσή του για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο για το 2005 και τη σχετική πολιτική της ΕΕ(1),

−   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2007 σχετικά με το Κασμίρ: σημερινή κατάσταση και προοπτικές(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για την ανακάλυψη εκατοντάδων τάφων χωρίς στοιχεία από το 2006 στο Jammu και το Κασμίρ και ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν βρεθεί τα λείψανα τουλάχιστον 940 ατόμων μόνο σε 18 χωριά του διαμερίσματος Uri,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση Γονέων Εξαφανισθέντων Ατόμων με έδρα το Srinagar (ΕΓΕΑ) εξέδωσε έκθεση στις 29 Μαρτίου 2008 σημειώνοντας την ύπαρξη πολλών ομαδικών τάφων σε τοποθεσίες οι οποίες, λόγω της εγγύτητάς τους με τη Γραμμή Ελέγχου με το Πακιστάν, δεν είναι προσβάσιμες χωρίς ειδική άδεια των δυνάμεων ασφαλείας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι –σύμφωνα με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων– δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι οι τάφοι περιέχουν τα λείψανα θυμάτων δολοφονιών, βίαιων εξαφανίσεων, βασανιστηρίων και άλλων κακοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ένοπλης σύγκρουσης που συνεχίζεται στο Jammu και το Κασμίρ από το 1989,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπολογισμοί σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που έχουν εξαφανιστεί από το 1989 διαφέρουν σημαντικά, με τις ενώσεων οικογενειών των θυμάτων, να κάνουν λόγο για περισσότερα από 8 000 άτομα ενώ οι κυβερνητικές αρχές ισχυρίζονται ότι είναι λιγότερα από 4 000,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έκθεση της κρατικής αστυνομίας του 2006 επιβεβαίωσε τους θανάτους 331 κρατουμένων και 111 βίαιες εξαφανίσεις μετά από κράτηση από το 1989,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να διατυπώνονται κατηγορίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρά τη δέσμευση της κυβέρνησης της Ινδίας, το Σεπτέμβριο του 2005, να μην ανεχθεί περαιτέρω παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Jammu και στο Κασμίρ,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Parvez Imroz, βραβευμένος δικηγόρος απασχολούμενος σε υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόεδρος του Συνασπισμού της Κοινωνίας των Πολιτών του Jammu και του Κασμίρ και ιδρυτής της ΕΓΕΑ, επέζησε ένοπλης επίθεσης στις 30 Ιουνίου 2008 στο Srinagar από άτομα που εικάζεται ότι ανήκαν στις δυνάμεις ασφαλείας και ότι άλλα μέλη του Διεθνούς Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιοσύνης στο Κασμίρ, με το οποίο συνεργάζεται η ΕΓΕΑ αναφέρεται ότι δέχθηκαν παρενοχλήσεις,

1.   καλεί την κυβέρνηση της Ινδίας να εξασφαλίσει επειγόντως τη διεξαγωγή ανεξαρτήτων και αμερολήπτων ερευνών σε όλες τις τοποθεσίες για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι υπάρχουν ομαδικοί τάφοι στο Jammu και το Κασμίρ και, ως άμεσο πρώτο βήμα, να φροντίσει για την ασφάλεια των σημείων όπου βρίσκονται οι τάφοι, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα στοιχεία·

2.   καλεί την Επιτροπή να προσφέρει οικονομική και τεχνική βοήθεια στην κυβέρνηση της Ινδίας στο πλαίσιο του Μηχανισμού Σταθερότητας, προκειμένου να διεξαχθούν εκτεταμένες έρευνες και να ληφθούν ενδεχομένως περαιτέρω μέτρα για την επίλυση της σύγκρουσης στο Κασμίρ·

3.   καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να θίξουν το θέμα αυτό στον επικείμενο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2008·

4.   εκφράζει την ανησυχία του για την ασφάλεια του Parvez Imroz και άλλων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διερευνούν τους ανώνυμους τάφους και άλλες καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Jammu και το Κασμίρ, και καλεί τις ινδικές αρχές να εξασφαλίσουν την προστασία τους και να τους επιτρέψουν να ενεργούν χωρίς το φόβο παρενόχλησης και άσκησης βίας· καλεί επειγόντως τις αρχές να διεξαγάγουν αμέσως αμερόληπτη έρευνα σχετικά με την επίθεση εις βάρος του Parvez Imroz, να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματά της και να προσαγάγουν τους υπαιτίους στη δικαιοσύνη·

5.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην ινδική κυβέρνηση και στις κρατικές αρχές να διερευνήσουν όλες τις καταγγελίες για βίαιες εξαφανίσεις· ζητεί να ανατεθεί σε εισαγγελία αρχή η αρμοδιότητα διερεύνησης όλων των περιπτώσεων για τις οποίες υπάρχει υπόνοια συμμετοχής προσωπικού του στρατού, των υπηρεσιών ασφαλείας ή επιβολής του νόμου, και να δημιουργηθεί ενιαία δημόσια τράπεζα δεδομένων για όλους τους αγνοουμένους και όλα τα πτώματα που έχουν ανακαλυφθεί· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν κάθε πιθανή συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων της Ινδίας και του Πακιστάν σε σχέση με την έρευνα αυτή·

6.   καλεί τις κρατικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι σε όλες τις κρατήσεις θα πληρούνται οι στοιχειώδεις διεθνείς νομικές προδιαγραφές, θα υπάρχει καλή μεταχείριση, καταχώριση και δίωξη, άμεση πρόσβαση στα μέλη των οικογενειών, σε δικηγόρους και σε ανεξάρτητα δικαστήρια, καθώς και λογοδοσία για κάθε παραβίαση των διαδικασιών αυτών·

7.   καταδικάζει έντονα τις δολοφονίες, τις βίαιες εξαφανίσεις, τα βασανιστήρια, τους βιασμούς και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημειώθηκαν στο Jammu και το Κασμίρ από την έναρξη της ένοπλης σύγκρουσης το 1989· επιμένει στην πλήρη αποζημίωση των οικογενειών των θυμάτων·

8.   καλεί όλες τις κυβερνήσεις να κυρώσουν το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, να κυρώσουν και να εφαρμόσουν, χωρίς επιφυλάξεις, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία κάθε προσώπου από βίαιη εξαφάνιση και, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 της Σύμβασης να δηλώσουν ότι αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα της Επιτροπής Βίαιων Εξαφανίσεων·

9.   ζητεί την παροχή πλήρους πρόσβασης σε αμφότερες τις πλευρές της Γραμμής Ελέγχου για τους Ειδικούς Εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών, βάσει των όρων αναφοράς των ειδικών διαδικασιών του ΟΗΕ, ιδίως του Ειδικού Εισηγητή για τα βασανιστήρια και τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις και της ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις βίαιες ή ακούσιες εξαφανίσεις·

10.   ζητεί και πάλι από το Lok Sabha να τροποποιήσει την Πράξη Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να μπορέσει η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να διερευνήσει με ανεξαρτησία τις κατηγορίες για καταχρήσεις εκ μέρους μελών των ενόπλων δυνάμεων·

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Ινδίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο του κράτους του Jammu και του Κασμίρ και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

(1) ΕΕ C 297 E, 7.12.2006, σ. 341.
(2) ΕΕ C 102 E, 24.4.2008, σ. 468.


Η κατάσταση στο Μπαγκλαντές
PDF 281kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με το Μπαγκλαντές
P6_TA(2008)0367RC-B6-0356/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για το Μπαγκλαντές και ειδικότερα τα ψηφίσματα της 16ης Νοεμβρίου 2006(1) και της 6ης Σεπτεμβρίου 2007(2),

–   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπανγκλαντές για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη(3),

–   έχοντας υπόψη την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κήρυξε η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Μπαγκλαντές στις 11 Ιανουαρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει καλές, μακροχρόνιες σχέσεις με το Μπαγκλαντές, ακόμη και μέσω της συμφωνίας συνεργασίας για εταιρικές σχέσεις και ανάπτυξη,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Μπαγκλαντές, μπροστά στο κλίμα προεκλογικής βίας, κήρυξε στις 11 Ιανουαρίου 2007 κατάσταση έκτακτης ανάγκης και λίγο μετά εξέδωσε νόμο περί εκτάκτων εξουσιών, με τον οποίο ανατίθενται στον στρατό και στις παραστρατιωτικές δυνάμεις οι ίδιες εξουσίες με την αστυνομία για να προβαίνουν σε συλλήψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν τούτων, η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ ανέστειλε τις εργασίες της στις 22 Ιανουαρίου 2007,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή του νόμου περί εκτάκτων εξουσιών συνοδεύτηκε από την αναστολή σειράς πολιτικών δικαιωμάτων κατοχυρωμένων από το Σύνταγμα του Μπαγκλαντές,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναστολή αυτών των δικαιωμάτων οδήγησε σε ανησυχητικό αριθμό πρόσφατων αποφάσεων του δευτεροβάθμιου τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με σοβαρές επιπτώσεις επί των ατομικών δικαιωμάτων και επί της αρχής της νομιμότητας,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εγκρίθηκε στις 11 Ιουνίου 2008 νέο αντιτρομοκρατικό διάταγμα χωρίς δημόσια συζήτηση, παραβιάζοντας τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το βασικό δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και επεκτείνοντας το φάσμα του ορισμού περί "τρομοκρατικών πράξεων", στις οποίες πλέον συμπεριλαμβάνονται τα εγκλήματα ιδιοκτησίας καθώς και οι επιθέσεις κατά προσώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός αυτός είναι αντίθετος προς τις συστάσεις του ΟΗΕ και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι δικηγορικοί σύλλογοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι το διάταγμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση πολιτικών διώξεων,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διεθνής Αμνηστία, ο αριθμός των ατόμων που φέρεται ότι συνελήφθησαν από τότε που κηρύχθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προ 18 μηνών, ανέρχεται σε περισσότερα των 300 000, τα περισσότερα εκ των οποίων στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι επειδή το δικαίωμα αποφυλάκισης με εγγύηση έχει περιορισθεί στο πλαίσιο του νόμου περί εκτάκτων εξουσιών, το συνεχιζόμενο κύμα μαζικών συλλήψεων μπορεί να ασκήσει σοβαρή πίεση στο σωφρονιστικό σύστημα,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους συλληφθέντες ισχυρίζονται ότι βασανίστηκαν σκληρά, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Odhikar, η εθνική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Μπαγκλαντές, έχει αναφέρει αύξηση των περιστατικών εξωδικαστικών εκτελέσεων,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συνέπεια απευθύνει προς όλες τις χώρες και κάτω από κάθε περίσταση έκκληση για την αναστολή της θανατικής ποινής,

Θ.   επικροτώντας την πρόσφατη χαλάρωση της απαγόρευσης των πολιτικών δραστηριοτήτων, τη συμφωνία της κυβέρνησης με την Awami League να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τις προγραμματισμένες εθνικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2008, και το γεγονός ότι και άλλα κόμματα πρόκειται να συμμετάσχουν στη διεργασία αυτή,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με το νέο κύμα μαζικών συλλήψεων από τις 28 Μαΐου 2008, πάνω από 12 000 άτομα συνελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένων και τοπικών κομματικών ακτιβιστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση διέψευσε τις κατηγορίες περί πολιτικών κινήτρων πίσω από τις συλλήψεις, ισχυριζόμενη ότι οι συλλήψεις ήταν μέρος μιας σχεδιασμένης εκστρατείας κατά των κακοποιών,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι επικαλούμενη την ανάγκη ενημερωμένου εκλογικού καταλόγου, η υπηρεσιακή κυβέρνηση αγνόησε μέχρι τώρα τις εκκλήσεις των πολιτικών κομμάτων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να ανοίξει το δρόμο για την ταχεία διενέργεια πρόωρων εθνικών εκλογών και επιμένει να τηρηθεί η καθορισμένη προθεσμία της τρίτης εβδομάδας του Δεκεμβρίου 2008,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κακουχίες του απλού πληθυσμού του Μπαγκλαντές επιδεινώθηκαν και από το γεγονός ότι οι τιμές των βασικών ειδών διατροφής όπως π.χ. του ρυζιού αυξήθηκαν κατά 30% ή και περισσότερο τους τελευταίους μήνες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι για μεγάλο μέρος του πληθυσμού η δαπάνη για την διατροφή ήδη αντιπροσώπευε πάνω από το 60% του προϋπολογισμού πριν από την έκρηξη των τιμών,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλεγμένη κυβέρνηση θα διευκόλυνε την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τέταρτο του εδάφους του Μπαγκλαντές διατρέχει τον κίνδυνο να πλημμυρίσει για πάντα εξαιτίας της ανόδου του επιπέδου των υδάτων του Κόλπου της Βεγγάλης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλιματολόγοι προειδοποιούν πως το Μπαγκλαντές πιθανόν να αριθμεί 20-25 εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες μέχρι το 2050,

1.   καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να άρει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ως το σημαντικότερο βήμα που απαιτείται για την προπαρασκευή των ερχόμενων βουλευτικών εκλογών της χώρας, ώστε να καταστεί δυνατό να διεξαχθούν οι τοπικές εκλογές τον Αύγουστο 2008·

2.   καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να μεριμνήσει ώστε το νέο αντιτρομοκρατικό διάταγμά της να πληροί τις διεθνώς ανεγνωρισμένες νομικές προδιαγραφές για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, έτσι όπως τις συνιστά ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας·

3.   καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να καταργήσει τη θανατική ποινή·

4.   καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να θέσει αμέσως τέλος στο πρόσφατο κύμα μαζικών συλλήψεων και στην παρενόχληση των πολιτικών αντιφρονούντων ή των δημοσιογράφων υπό το πρόσχημα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, και εκφράζει την ανησυχία του έναντι των αναφορών περί βασανιστηρίων που εφαρμόζονται από τις αρχές· καλεί την Κυβέρνηση να εγγυηθεί σε όλους τους κρατουμένους το βασικό τους δικαίωμα σε σωστή διαδικασία και, σε όσους απαγγέλλεται κατηγορία, δίκαιη δίκη· καλεί τις αρχές είτε να απαγγείλουν κατηγορίες κατά των χιλιάδων κρατουμένων βάσει αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων, είτε να τους απελευθερώσουν·

5.   επικροτεί την απόφαση της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές να απαγορεύσει σε πρώην εγκληματίες πολέμου να είναι υποψήφιοι στις εκλογές και την καλεί να δώσει συνέχεια στο θετικό αυτό βήμα, συγκροτώντας ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή προκειμένου να κινηθεί δικαστική διαδικασία για τους εγκληματίες πολέμου·

6.   συγχαίρει την υπηρεσιακή κυβέρνηση για την πρόοδο που έχει σημειώσει στην προπαρασκευή των βουλευτικών εκλογών και για την ουσιαστική πρόοδο που σημείωσε στη μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας και στην κατάρτιση έγκυρων εκλογικών καταλόγων από τις αρχές· καλεί την υπηρεσιακή κυβέρνηση να μεριμνήσει ώστε τα μέλη των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων του Μπαγκλαντές να μπορέσουν να ψηφίσουν ελεύθερα· ζητεί να αποκατασταθεί στη χώρα η ελευθεροτυπία κατά την προεκλογική περίοδο·

7.   επικροτεί την απελευθέρωση του πρώην Πρωθυπουργού Sheikh Hasina για ανθρωπιστικούς λόγους·

8.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παίξουν προορατικότερο ρόλο και να τονίσουν στην Κυβέρνηση του Μπαγκλαντές την ανάγκη για ταχεία και πλήρη άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και όλων των νόμων που εγκρίθηκαν βάσει αυτής·

9.   ζητεί να διεξαχθούν ελεύθερες και ανόθευτες εκλογές σύμφωνες προς τις διεθνείς προδιαγραφές, με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων· ζητεί από την αποστολή εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ να επαναλάβει τις εργασίες της μόλις τούτο καταστεί δυνατόν και σκόπιμο· καλεί τις αποστολές των κρατών μελών της ΕΕ και την αντιπροσωπεία της Επιτροπής στο Μπαγκλαντές να ασκήσουν προσεκτική εποπτεία επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επί της πολιτικής κατάστασης στο Μπαγκλαντές·

10.   καλεί τις ένοπλες δυνάμεις να πάψουν να αναμειγνύονται στις πολιτικές διεργασίες·

11.   καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για ευρείας κλίμακας κινητοποίηση όλων των κατηγοριών της κοινωνίας, των περιβαλλοντικών και λοιπών μη κυβερνητικών οργανώσεων, των δημοσιογράφων και των επιστημόνων, προκειμένου να προετοιμάσουν τη χώρα εν όψει των επερχομένων φυσικών καταστροφών που θα προκληθούν εξ αιτίας της κλιματικής αλλαγής, ενώ θεωρεί τον νόμο για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης ανησυχητικό εμπόδιο για την επίτευξη αυτού του στόχου·

12.   θεωρεί ότι η Ομάδα των 8 (G8) φέρει την τεράστια ευθύνη να αποτρέψει την περαιτέρω επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής και την αύξηση του αριθμού των φυσικών καταστροφών που απειλούν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων στο Μπαγκλαντές και παντού αλλού, και γι" αυτό οφείλει να εγκρίνει αποτελεσματικά και μακρόπνοα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

13.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη της Ένωσης Περιφερειακής Συνεργασίας Νότιας Ασίας και στην Κυβέρνηση του Μπαγκλαντές.

(1) EE C 314 E, 21.12.2006, σ. 377.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0385.
(3) EE L 118, 27.4.2001, σ. 48.


Θανατική ποινή, και συγκεκριμένα η περίπτωση Troy Davis
PDF 266kWORD 39k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τη θανατική ποινή, και συγκεκριμένα την περίπτωση του Troy Davis
P6_TA(2008)0368RC-B6-0350/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάργηση της θανατικής ποινής και την ανάγκη για άμεσο δικαιοστάσιο των εκτελέσεων στις χώρες στις οποίες εξακολουθεί να επιβάλλεται η θανατική ποινή,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 62/149 της 18ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με το δικαιοστάσιο στη χρήση της θανατικής ποινής ανά τον κόσμο,

–   έχοντας υπόψη την προσαρμοσμένη στα πρόσφατα δεδομένα και αναθεωρημένη έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο στις 16 Ιουνίου 2008,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη την περίπτωση του Troy Davis, που καταδικάστηκε σε θάνατο από το Κρατικό Δικαστήριο της Γεωργίας το 1991 για το φόνο αστυνομικού, η εκτέλεση του οποίου έχει προγραμματιστεί στα τέλη Ιουλίου του 2008,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους δικηγόρους του κ. Davis, υπάρχει πληθώρα αποδείξεων για την αθωότητά του, ουδέποτε προσκομίστηκαν υλικές αποδείξεις εναντίον του και 7 μάρτυρες κατηγορίας αναίρεσαν την κατάθεσή τους,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Γεωργίας δέχθηκε στις 4 Αυγούστου 2007 να επανεξετάσει τα νέα στοιχεία που δημιουργούν αμφιβολίες για την ενοχή του κ. Davis,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γεωργίας στις 17 Μαρτίου 2008 να αρνηθεί τη διεξαγωγή νέας δίκης για τον κ. Troy Davis, παρά την αντίθετη γνώμη του Προέδρου του,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 1975, περισσότερα από 120 άτομα στις ΗΠΑ απέφυγαν την εκτέλεση λόγω αθωότητας,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξουσία επίδειξης επιείκειας στις περιπτώσεις για τις οποίες έχει επιβληθεί θανατική ποινή στις ΗΠΑ προβλέπεται ως δικλείδα ασφαλείας για αμετάκλητο λάθος το οποίο τα δικαστήρια δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να επανορθώσουν,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Υερσέη ήταν η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που κατάργησε διά νόμου τη θανατική ποινή αφότου αυτή καθιερώθηκε εκ νέου στις ΗΠΑ το 1972, επικαλούμενη τον αναπόφευκτο κίνδυνο εκτέλεσης ατόμων που έχουν καταδικαστεί λόγω πλάνης,

1.   καλεί τις χώρες εκείνες στις οποίες προβλέπεται η θανατική ποινή να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την κατάργησή της·

2.   ζητεί να μετατραπεί η ποινή του Troy Davis και, ενόψει της πληθώρας αποδείξεων που θα μπορούσε να οδηγήσει στη μετατροπή αυτή, ζητεί από τα αρμόδια δικαστήρια να του δώσουν την ευκαιρία αναψηλάφησης της δίκης·

3.   απευθύνει επείγουσα έκκληση στο Συμβούλιο Χαρίτων της Γεωργίας να μετατρέψει τη θανατική ποινή του Troy Davis

4.   καλεί την Προεδρία του Συμβουλίου και την αντιπροσωπεία της Επιτροπής στις Ηνωμένες Πολιτείες να εγείρουν επειγόντως το θέμα στις αμερικανικές αρχές·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Συμβούλιο Χαρίτων της Γεωργίας και στον Γενικό Εισαγγελέα της Γεωργίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου