Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Torstai 10. heinäkuuta 2008 - Strasbourg
Yhteinen konsuliohjeisto: biometriset tunnisteet ja viisumihakemukset ***I
 EY:n ja Mauritanian kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *
 Talouskriisistä kärsivät EU:n kalastuslaivastot *
 Romanien sormenjälkitietokannan perustaminen Italiassa
 Kiinan tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja
 Komission vuoden 2007 laajentumisstrategia-asiakirja
 Zimbabwen tilanne
 Avaruus ja turvallisuus
 Epäilyt joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa
 Bangladeshin tilanne
 Kuolemantuomio

Yhteinen konsuliohjeisto: biometriset tunnisteet ja viisumihakemukset ***I
PDF 263kWORD 120k
Päätöslauselma
Konsolidoitu teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. heinäkuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston muuttamisesta biometristen tunnisteiden käyttöönoton ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestämistä koskevien määräysten osalta (KOM(2006)0269 – C6-0166/2006 – 2006/0088(COD))
P6_TA(2008)0358A6-0459/2007

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0269),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0166/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0459/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. heinäkuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston muuttamisesta biometristen tunnisteiden käyttöönoton ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestämistä koskevien määräysten osalta

P6_TC1-COD(2006)0088


EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen║,

noudattavat perustamissopimuksen║251 artiklassa määrättyä menettelyä(1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Viisuminhakijoiden tunnistaminen ja heidän henkilöllisyytensä tarkistaminen luotettavasti edellyttää biometristen tietojen käsittelyä║neuvoston päätöksellä 2004/512/EY(2) perustetussa viisumitietojärjestelmässä (VIS) ja oikeudellisten puitteiden asettamista näiden biometristen tunnisteiden keruulle. Viisumitietojärjestelmän täytäntöönpano edellyttää myös uusien menetelmien käyttöönottoa viisumihakemusten vastaanotossa.

(2)  Biometristen tunnisteiden sisällyttäminen viisumitietojärjestelmään on tärkeä vaihe niiden uusien menetelmien käytössä, joilla viisuminhaltija ja passi yhdistetään luotettavammin toisiinsa väärän henkilöllisyyden käytön estämiseksi. Näin ollen viisuminhakijan henkilökohtaisen läsnäolon, vähintään ensimmäisen hakemuksen osalta, olisi oltava yksi perusvaatimuksista viisumin myöntämiselle menettelyssä, jossa biometriset tunnisteet rekisteröidään viisumitietojärjestelmään.

(3)  ▌Viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus) 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 767/2008(3) säädetään hakijan sormenjälkien ja valokuvien tallettamisesta viisumitietojärjestelmään. Tässä asetuksessa puolestaan määritetään biometristen tunnisteiden keruuta koskevat vaatimukset, ja siinä viitataan kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vahvistamiin asiaa koskeviin määräyksiin. Yhteentoimivuuden varmistamiseksi ei edellytetä muita teknisiä eritelmiä.

(4)   Hakijoiden vastaanottojärjestelyissä olisi kunnioitettava asianmukaisella tavalla ihmisarvoa ja ihmisen loukkaamattomuutta. Viisumihakemusten käsittely olisi toteutettava ammatillisesti asianmukaisella tavalla ja kunnioittavasti ja sen olisi oltava oikeassa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

(5)  Nykyisten edustamista koskevien sääntelyjen lisäksi on pohdittava uusia organisatorisia mahdollisuuksia, joilla helpotetaan viisuminhakijoiden rekisteröimistä ja vähennetään jäsenvaltioille aiheutuvia kustannuksia║. Yhteiseen konsuliohjeistoon olisi lisättävä ensinnäkin erityinen edustamisen muoto, joka on rajoitettu viisumihakemusten vastaanottamiseen ja biometristen tunnisteiden rekisteröimiseen.

(6)  Käyttöön olisi otettava muita vaihtoehtoja, kuten yhteisten tilojen järjestäminen, yhteiset viisumikeskukset ja ulkoistaminen. Näiden vaihtoehtojen osalta olisi asetettava asianmukaiset oikeudelliset puitteet, jolloin huomioon olisi otettava erityisesti tietosuojaa koskevat seikat. Viisumien myöntämismenettelyn luotettavuuden varmistamiseksi kaikki viisumien myöntämiseen liittyvä toiminta, biometristen tietojen kerääminen mukaan luettuna, olisi toteutettava diplomaattisen suojan tai konsulisuojan piiriin kansainvälisen oikeuden nojalla kuuluvissa jäsenvaltion tiloissa tai vastaanottavan valtion loukkaamattomiksi tunnustamissa komission tiloissa. Vahvistettujen oikeudellisten puitteiden nojalla jäsenvaltiot voisivat tässä asetuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti vapaasti määrittää sen, minkälaista organisatorista rakennetta ne käyttävät kussakin kolmannessa maassa. Komission olisi julkaistava kyseisiä rakenteita koskevat yksityiskohdat Schengen-alueen viisumijärjestelmää koskevalla yhteisellä internetsivustolla.

(7)  Järjestäessään yhteistyötä jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että hakija ohjataan hänen hakemuksensa käsittelystä vastaavan jäsenvaltion puoleen.

(8)  Koska viisumien myöntäminen on luonteeltaan lähtökohtaisesti julkisen vallan käyttöä, kaikki jäsenvaltioiden keskusviranomaisten päätökset ulkoistaa osa viisumihakemusmenettelystä ulkoiselle palveluntarjoajalle olisi tehtävä ainoastaan asianmukaisesti perustelluissa tilanteissa, joissa muuta mahdollisuutta ei ole. Määräykset olisi vahvistettava noudattaen tarkasti viisumien myöntämistä koskevia yleisiä periaatteita ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY(4) mukaisia tietosuojavaatimuksia.

(9)  Jäsenvaltion ulkoisen palveluntarjoajan kanssa tekemissä sopimuksissa olisi oltava määräyksiä palveluntarjoajan tarkoista velvoitteista sekä välittömästä ja rajoittamattomasta pääsystä sen tiloihin; sopimuksiin olisi sisällytettävä tiedot myös hakijoista, luottamuksellisuudesta, tietosuojasäännösten noudattamisesta ja sopimussuoritusten keskeyttämistä tai sopimuksen päättymistä koskevista edellytyksistä ja menettelyistä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että ulkoisten palveluntarjoajien kanssa tehdyt sopimukset ovat täytäntöönpanokelpoisia.

(10)   Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä järjestämään viisumihakemusten vastaanotto, biometristen tunnisteiden tallentaminen ja hakijan haastatteleminen siten, että saadakseen viisumin hänen on tultava henkilökohtaisesti paikalle vain kerran (keskitetyn palvelupisteen periaate).

(11)  Euroopan tietosuojavaltuutettu on antanut lausunnon yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001(5) 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja 29 artiklalla perustettu työryhmä on antanut lausunnon direktiivin 95/46/EY 30 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

(12)   Direktiiviä 95/46/EY sovelletaan käsiteltäessä henkilötietoja tämän asetuksen mukaisesti. Tiettyjä näkökohtia on kuitenkin selvennettävä, erityisesti tietojenkäsittelyä koskevaa vastuuta, tietojen kohteena olevan henkilön oikeuksien suojelua sekä tietosuojan valvontaa.

(13)  Jäsenvaltioiden olisi sallittava tietyille hakijaryhmille tai kaikille hakijoille välitön pääsy diplomaatti- tai konsuliedustustoihinsa humanitaarisista tai muista syistä.

(14)  Mahdollisten seuraavien hakemusten käsittelyn helpottamiseksi biometriset tiedot olisi voitava jäljentää ensimmäisestä hakemuksesta 59 kuukauden kuluessa viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 23 artiklassa tarkoitetun säilytysajan alkamisesta. Tämän ajanjakson jälkeen biometriset tunnisteet olisi kerättävä uudelleen.

(15)  Biometristen tunnisteiden keruuta koskevan vaatimuksen vuoksi kaupallisia organisaatioita, kuten matkatoimistoja, ei saisi enää käyttää ensimmäisen hakemuksen vaan ainoastaan tätä seuraavien hakemusten käsittelyn hoitamiseen.

(16)  Yhteinen konsuliohjeisto diplomaatti- ja konsuliedustustoille olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(17)  Komission olisi annettava kertomus asetuksen täytäntöönpanosta kolmen vuoden kuluttua viisumitietojärjestelmän käyttöönotosta ja sen jälkeen joka neljäs vuosi; kertomuksen olisi katettava biometristen tunnisteiden rekisteröimisen täytäntöönpano, valittujen ICAO:n standardien asianmukaisuus, tietosuojasäännösten noudattaminen, ulkoisista palveluntarjoajista saadut kokemukset erityisesti biometristen tietojen keruun suhteen, ensimmäistä hakemusta koskeva periaate ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestäminen. Kertomukseen olisi myös sisällytettävä viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 17 artiklan 12, 13 ja 14 kohdan sekä 50 artiklan 4 kohdan mukaisesti tapaukset, joissa sormenjälkien antaminen ei ole ollut tosiasiallisesti mahdollista tai niitä ei ole oikeudellisista syistä vaadittu, verrattuina tapauksiin, joissa sormenjäljet otetaan. Kertomukseen olisi sisällytettävä tiedot tapauksista, joissa henkilölle, joka ei tosiasiallisesti ole voinut antaa sormenjälkiä, on kieltäydytty myöntämästä viisumia. Tarvittaessa kertomukseen olisi liitettävä asianmukaisia ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi. Komission olisi toimitettava kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

(18)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on viisumihakemusten vastaanottamisen järjestäminen ja viisumihakemusten käsitteleminen viisumitietojärjestelmään lisättävien biometristen tunnisteiden osalta, vaan se voidaan sen vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(19)   Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan yleissopimuksessa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja lapsen oikeuksia koskevassa Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa tunnustettuja periaatteita.

(20)  Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen eikä se siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska kuitenkin tämän asetuksen tarkoituksena on kehittää Schengenin säännöstöä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten nojalla, Tanska päättää edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on antanut tämän asetuksen, saattaako se sen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(21)  Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY(6) 1 artiklan B kohdassa tarkoitetulla alalla.

(22)  Tämä asetus kehittää sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY(7) mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta ei tämän vuoksi osallistu päätöksen tekemiseen, päätös ei sido sitä, eikä päätöstä sovelleta siihen.

(23)  Tämä asetus kehittää sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY(8) mukaisesti. Siksi Irlanti ei osallistu päätöksen antamiseen, päätös ei sido sitä, eikä päätöstä sovelleta siihen.

(24)  Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tarkoitetulla tavalla. Kyseiset määräykset kuuluvat tämän sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta sekä sopimuksen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta 25 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/860/EY(9) 4 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

(25)  Tämä asetus on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen konsuliohjeisto diplomaatti- ja konsuliedustustoille seuraavasti:

1)  Muutetaan II jakson 1.2 alakohta seuraavasti:

a)   lisätään b alakohtaan║kappale seuraavasti:"

Jäsenvaltio voi myös edustaa yhtä tai useaa muuta jäsenvaltiota ainoastaan hakemusten vastaanottamisessa ja biometristen tunnisteiden rekisteröimisessä. Asiaa koskevia 1.2 alakohdan c ja e alakohdan määräyksiä sovelletaan. Vastaanotettuaan hakemuksen toista jäsenvaltiota edustava jäsenvaltio luo viisumitietojärjestelmään hakemustiedoston, johon se lisää viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 9 artiklassa tarkoitetut tiedot*. Sen jälkeen se ilmoittaa viestintäinfrastruktuurin välityksellä edustamansa maan konsulaatille hakemuksesta ja viisumitietojärjestelmään lisätyistä tiedoista siten kuin viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 16 artiklassa säädetään. Hakemusten ja tietojen vastaanottaminen ja siirtäminen edustetulle konsuliedustustolle on suoritettava tietosuojaa ja -turvallisuutta koskevia sääntöjä noudattaen.

__________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus) (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60).

"

b)   korvataan d alakohta seuraavasti:"

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettu edustaminen yhtenäisten viisumien myöntämisessä otetaan huomioon liitteessä 18 olevassa taulukossa edustamisesta yhtenäisten viisumien myöntämisessä.

"

2)  Lisätään III jaksoon -1 kohta seuraavasti:"

Viisumihakemuksia käsittelevän henkilöstön käyttäytyminen

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että viisumihakemuksia käsittelevä henkilöstö ottaa hakijat kohteliaasti vastaan.

Henkilöstön on tehtäviään suorittaessaan kunnioitettava täysimääräisesti hakijan ihmisarvoa ja loukkaamattomuutta. Kaikkien toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa niiden tavoitteeseen nähden.

Henkilöstö ei tehtäviään suorittaessaan saa syrjiä ketään sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella.

"

3)  Korvataan III jakson 1 kohta seuraavasti:"

1.  1 Viisumihakemuslomakkeet – lomakkeiden lukumäärä

Hakijan on myös täytettävä yhtenäisen viisumin hakemuslomake. Yhtenäistä viisumia on haettava liitteessä 16 olevan mallin mukaisella yhdenmukaisella lomakkeella.

Viisumihakemuslomake on täytettävä vähintään yhtenä kappaleena, jota voidaan käyttää muun muassa keskusviranomaisia kuultaessa. Sopimuspuolet voivat pyytää hakemuksen useampana kappaleena, jos kansalliset määräykset sitä edellyttävät.

1.2.  Biometriset tunnisteet

a)  Jäsenvaltioiden on kerättävä hakijalta kasvokuvasta ja kymmenestä sormenjäljestä koostuvat biometriset tunnisteet siten, että menettelyssä noudatetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan yleissopimuksessa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja lapsen oikeuksia koskevassa Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa vahvistettuja oikeuksia.

Jokaisen hakijan, johon ei sovelleta b alakohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, henkilökohtaista läsnäoloa on edellytettävä silloin, kun hän esittää ensimmäisen viisumihakemuksensa. Tällöin on kerättävä seuraavat biometriset tunnisteet:

   valokuva, joka skannataan tai otetaan hakemusta esitettäessä, ja
   kymmenen sormenjälkeä, jotka otetaan alas painetuista sormista ja rekisteröidään digitaalisesti.

Mahdollisten seuraavien, 59 kuukauden kuluessa viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 23 artiklassa tarkoitetun säilytysajan alkamisesta jätettävien hakemusten osalta biometriset tunnisteet on jäljennettävä ensimmäisestä hakemuksesta. Tämän ajanjakson jälkeen seuraavat hakemukset katsotaan "ensimmäisiksi hakemuksiksi

"

Valokuvaa ja sormenjälkiä koskevien teknisten vaatimusten osalta on noudatettava kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) asiakirjan N:o 9303 osassa 1 (passit), 6. painos, vahvistettuja kansainvälisiä vaatimuksia*.

Diplomaatti- tai konsuliedustuston pätevän ja asianmukaisesti valtuutetun henkilökunnan tai sen valvonnassa ja vastuulla 1.B kohdassa tarkoitetun ulkoisen palveluntarjoajan on otettava biometriset tunnisteet.

Ainoastaan viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu asianmukaisesti valtuutettu konsulaatin henkilökunta voi tallentaa tiedot viisumitietojärjestelmään (VIS) viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 5 artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkia viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 13 artiklan mukaisia hakuperusteita käytetään täysimääräisesti, jotta vältytään virheellisiltä hylkäämisiltä ja tunnistamisilta.

Biometristen tunnisteiden keräämistä ja niiden toimittamista palveluntarjoajalta asian käsittelystä vastaavaan konsuliedustustoon on valvottava viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 41 ja 43 artiklan sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY** 28 artiklan mukaisesti.

b)  Poikkeukset

Seuraaviin hakijoihin ei sovelleta sormenjälkien antamista koskevaa vaatimusta:

   alle 12-vuotiaat lapset
   henkilöt, joiden osalta sormenjälkien ottaminen on fyysisesti mahdotonta. Jos yksittäisten sormenjälkien ottaminen on kuitenkin mahdollista, ne on otettava. Jäsenvaltioiden on varmistettava asianmukaiset menettelyt hakijan ihmisarvoisen kohtelun varmistamiseksi tapauksissa, joissa henkilön sormenjälkiä on hankala tallentaa järjestelmään. Niiden on myös varmistettava, että jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliedustustoon kuuluva asianmukaisesti valtuutettu henkilökunta ratkaisee kaikissa tapauksissa, onko sormenjälkien ottaminen mahdotonta. Jos mahdottomuus on tilapäistä, hakijaa vaaditaan antamaan sormenjäljet seuraavan hakemuksen yhteydessä. Konsuliedustuston henkilökunnalla on oikeus pyytää lisäselvitystä tilapäisen mahdottomuuden syistä.

Sormenjälkien ottamisen fyysinen mahdottomuus ei saa vaikuttaa päätökseen viisumien myöntämisestä tai epäämisestä.

Jäsenvaltio voi myöntää poikkeuksia biometristen tunnisteiden keräämistä koskevasta vaatimuksesta diplomaatti-, virka- tai muun virallisen passin haltijoiden ja erityispassin haltijoiden osalta.

Kyseisissä tapauksissa viisumitietojärjestelmään on tehtävä merkintä "ei sovelleta".

Alle 12-vuotiaiden henkilöiden osalta käytetään skannattuja valokuvia, jolloin asianomaisilta ei edellytetä henkilökohtaista läsnäoloa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta III jakson 4 kohdan säännösten soveltamista.

Lasten sormenjälkien antamiseen liittyvää vaatimusta koskevaa poikkeusta ja erityisesti sormenjälkien ottamista koskevaa ikärajoitusta on arvioitava uudelleen kolmen vuoden kuluttua viisumitietojärjestelmän toiminnan aloittamisesta. Tätä varten komissio esittää kertomuksen, jossa käsitellään erityisesti viisumitietojärjestelmästä saatuja kokemuksia, jotka koskevat 12-vuotiailta ja sitä vanhemmilta lapsilta otettuja sormenjälkiä ja niiden käyttöä, sekä esitetään yksityiskohtainen tekninen arvio siitä, miten luotettavia ovat alle 12-vuotiailta lapsilta otetut sormenjäljet ja niiden käyttäminen tunnistamis- ja toteamistarkoituksiin viisumitietojärjestelmän kaltaisessa laajamittaisessa tietokannassa. Kertomukseen sisältyy kattava vaikutusten arviointi ala- ja yläikärajoista, joiden puitteissa sormenjälkiä vaaditaan, sosiaaliset, ergonomiset ja taloudelliset näkökohdat mukaan luettuina.

Kertomuksessa esitetään vastaava arvio myös iäkkäiden henkilöiden sormenjälkien ottamisesta. Jos kertomuksesta käy ilmi, että sormenjälkien ottamisessa tietyn ikärajan ylittäviltä henkilöiltä esiintyy merkittäviä ongelmia, komissio tekee ehdotuksen yläikärajan asettamisesta.

Tarvittaessa kertomukseen liitetään asianmukaisia ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi.

__________

* Kyseiset tekniset vaatimukset vastaavat niille passeille asetettuja vaatimuksia, jotka jäsenvaltiot antavat kansalaisilleen neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004 (EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1) mukaan."

** EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

3)  Korvataan VII jakson 1 kohta seuraavasti:"

1.A Viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestäminen

Kukin jäsenvaltio vastaa viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestämisestä.

Jäsenvaltiot joko varustavat kunkin edustuston biometristen tunnisteiden keräämiseen tarvittavilla välineillä tai tekevät yhteistyötä yhden tai useamman muun jäsenvaltion kanssa riippumatta edellä mainituista edustamisvaihtoehdoista. Yhteistyön on tapahduttava järjestämällä yhteiset tilat, perustamalla yhteinen viisumikeskus tai, mikäli nämä ovat epäasianmukaisia, tekemällä yhteistyötä ulkoisten kumppaneiden kanssa.

a)  Jos järjestetään yhteiset tilat, yhden tai useamman jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilökunta käsittelee hakemukset (myös biometriset tunnisteet), jotka sille on osoitettu toisen jäsenvaltion konsuli- ja diplomaattiedustustossa, ja jakaa välineistön kyseisen jäsenvaltion kanssa. Kyseiset jäsenvaltiot sopivat yhteisten tilojen käytön kestosta ja päättymisen ehdoista sekä sille jäsenvaltiolle tulevasta hallinnollisen maksun osasta, jonka diplomaatti- tai konsuliedustustoa on käytetty. Hakijat ohjataan kääntymään viisumihakemuksen käsittelemisestä vastaavan jäsenvaltion puoleen.

b)  Jos perustetaan yhteisiä viisumikeskuksia, kahden tai useamman jäsenvaltion konsuli- ja diplomaattiedustuston henkilökunta kootaan sille osoitettujen viisumihakemusten (myös biometristen tunnisteiden) vastaanottamiseksi yhteen rakennukseen, joka sijaitsee diplomaattisen suojan tai konsulisuojan piiriin kansainvälisen oikeuden nojalla kuuluvissa jäsenvaltion tiloissa tai vastaanottavan valtion loukkaamattomiksi tunnustamissa komission tiloissa. Hakijat ohjataan kääntymään viisumihakemuksen käsittelemisestä vastaavan jäsenvaltion puoleen. Jäsenvaltioiden on sovittava kyseisen yhteistyön kestosta ja sen päättymisen ehdoista sekä kustannusten jaosta osallistuvien jäsenvaltioiden kesken. Yhden jäsenvaltion on vastattava logistiikkaa ja diplomaattisuhteita koskevien sopimusten tekemisestä vastaanottajamaan kanssa.

c)  Yhteistyö ulkoisten palveluntarjoajien kanssa hoidetaan 1.B kohdan mukaan.

1.  B Yhteistyö ulkoisten palveluntarjoajien kanssa

Jos edustuston varustaminen biometristen tunnisteiden keräämiseen tarvittavilla välineillä, yhteisten tilojen järjestäminen tai yhteisen viisumikeskuksen perustaminen ei ole erityisistä olosuhteista johtuen tai edustuston sijainnin vuoksi tarkoituksenmukaista, yksi tai useampi jäsenvaltio yhdessä voivat tehdä yhteistyötä ulkoisen palveluntarjoajan kanssa viisumihakemusten (myös biometristen tunnisteiden) vastaanottamiseksi. Asianomaiset jäsenvaltiot ovat tällöin vastuussa tietojen käsittelystä ja siten mahdollisista sopimusrikkomuksista ja erityisesti viisumihakemusten käsittelyä koskevien tietosuojasääntöjen noudattamisesta. Kyseisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että VII jakson 1.B.1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ulkoinen palveluntarjoaja harjoittaa toimintaansa diplomaattisen suojan tai konsulisuojan piiriin kansainvälisen oikeuden nojalla kuuluvissa jäsenvaltion tiloissa tai vastaanottavan valtion loukkaamattomiksi tunnustamissa komission tiloissa ja että jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliedustuston pätevää ja asianmukaisesti valtuutettua henkilökuntaa on paikalla valvomassa ulkoisten palveluntarjoajien toimintaa.

1.B.1  - Yhteistyömuodot ulkoisten palveluntarjoajien kanssa

Seuraavat yhteistyömuodot ovat mahdollisia ulkoisten palveluntarjoajien kanssa:

   a) ulkoinen palveluntarjoaja toimii puhelinpalvelukeskuksena, joka antaa yleisiä ohjeita viisumin hakemisesta, ja vastaa tapaamisten sopimisesta;
   b) ulkoinen palveluntarjoaja antaa yleisiä ohjeita viisumin hakemista koskevista vaatimuksista, kerää hakemukset ja niihin liittyvät asiakirjat ja biometriset tiedot viisuminhakijoista sekä käsittelymaksut (VII jakson 4 kohdan ja liitteen 12 mukaisesti), siirtää täydelliset hakemukset ja tiedot hakemuksen käsittelystä vastaaville jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustoille ja palauttaa passin hakijalle tai tämän lailliselle edustajalle menettelyn päättyessä.

1.B.2  - Jäsenvaltioiden velvollisuudet

Direktiivin 95/46/EY mukaisesti asianomaisten jäsenvaltioiden on valittava ulkoinen palveluntarjoaja, joka kykenee varmistamaan, että palvelu on korkealaatuista ja että toteutetaan kaikki tarpeelliset tekniset ja organisatoriset turvatoimenpiteet ▌henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietojen antamiselta, erityisesti jos käsittely muodostuu tietojen siirtämisestä verkossa tai hakemusten ja tietojen vastaanottamisesta ja siirtämisestä edustustoon, tai muulta luvattomalta käsittelytavalta.

Valitessaan ulkoisia palveluntarjoajia jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustojen on tutkittava tarkoin yrityksen vakavaraisuus ja luotettavuus (mukaan luettuna tarpeelliset toimiluvat, kaupparekisteriin rekisteröityminen, yhtiöjärjestys ja sopimukset pankkien kanssa) sekä varmistauduttava siitä, ettei eturistiriitaa ole olemassa.

Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustojen on varmistettava, että valittu yritys tarjoaa asianmukaista ammatillista asiantuntemusta tietoturvasta ja tietosuojasta. Jäsenvaltioiden on sovellettava parhaita hankintakäytäntöjä, kun ne tekevät sopimuksia ulkoisista viisumitukipalveluista.

Ulkoisilla palveluntarjoajilla ei saa olla pääsyä viisumitietojärjestelmään (VIS) millään perusteella. Viisumitietojärjestelmää voi käyttää ainoastaan diplomaatti- tai konsuliedustustojen asianmukaisesti valtuutettu henkilökunta ainoastaan viisumitietojärjestelmää koskevassa asetuksessa vahvistettuihin tarkoituksiin.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on tehtävä kirjallinen sopimus ulkoisen palveluntarjoajan kanssa direktiivin 95/46/EY 17 artiklan mukaisesti. Ennen sopimuksen tekemistä asianomaisen jäsenvaltion diplomaatti- tai konsulaattiedustuston on esitettävä VII jakson 1.B. kohdan mukaisesti perustellut syyt sopimuksen tekemiseen muiden jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustoille sekä komission lähetystölle paikallisen konsuliyhteistyön puitteissa.

Direktiivin 95/46/EY 17 artiklan mukaisten velvoitteiden lisäksi sopimuksessa on

   a) määritettävä tarkasti palveluntarjoajan tehtävät
   b) edellytettävä, että palveluntarjoaja toimii vastuussa olevien jäsenvaltioiden ohjeiden mukaan ja että palveluntarjoaja käsittelee tietoja ainoastaan siinä tarkoituksessa, mitä viisumihakemuksia koskevien henkilötietojen käsittely vastuussa olevien jäsenvaltioiden puolesta direktiivin 95/46/EY mukaisesti edellyttää
   c) edellytettävä, että palveluntarjoaja antaa hakijoille viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 37 artiklassa vaaditut tiedot
   d) edellytettävä, että palveluntarjoaja varmistaa henkilöstönsä olevan asianmukaisesti koulutettua ja täyttävän III jakson -1 kohdassa vahvistetut ehdot
   e) edellytettävä, että palveluntarjoaja hyväksyy asianmukaiset korruptionvastaiset toimet
   f) edellytettävä, että palvelutarjoaja ilmoittaa asian käsittelystä vastaavalle jäsenvaltioille viipymättä kaikista turvallisuusrikkomuksista ja muista ongelmista
   g) edellytettävä, että palveluntarjoaja kirjaa kaikki hakijoilta tulevat valitukset ja ilmoitukset tietojen väärinkäytöstä tai luvattomasta pääsystä järjestelmään. Ulkoisen palveluntarjoajan on ilmoitettava asiasta viipymättä asian käsittelystä vastaavan jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliedustustolle ja koordinoitava toimensa edustuston kanssa ongelmien ratkaisemiseksi. Valitusten käsittelyssä on varmistettava, että viisuminhakijoille annetaan viipymättä perusteltu vastaus
   h) määrättävä konsulaattihenkilöstön pääsystä palveluntarjoajan tiloihin kaikkina aikoina
   i) edellytettävä, että palveluntarjoaja ja sen henkilöstö noudattavat luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä, joita sovelletaan myös henkilöstön erottua ulkoisen palveluntarjoajan palveluksesta tai sopimuksen keskeydyttyä tai päätyttyä
   j) varmistettava, että noudatetaan tietosuojasäännöksiä, mihin kuuluvat myös ilmoitusvelvollisuus, ulkoiset tarkastukset ja muun muassa kansallisten tietosuojaviranomaisten suorittamat säännölliset tarkastukset paikan päällä, ja että on luotu vastuunjakomekanismeja siltä varalta, että on rikottu yksityisyyttä koskevia säännöksiä, mukaan luettuna korvausten maksaminen henkilöille, joille on aiheutunut vahinkoa palveluntarjoajan teon tai laiminlyönnin takia
   k) edellytettävä, että palveluntarjoaja toimittaa valmiin tiedoston viipymättä asian käsittelystä vastaavan jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliedustustolle eikä kopioi tai tallenna kerättyjä tietoja eikä säilytä niitä muulla tavoin valmiin tiedoston toimittamisen jälkeen
   l) edellytettävä, että palveluntarjoaja estää asianmukaisen salaustekniikan avulla viisumitietojen luvattoman lukemisen, kopioimisen, muokkaamisen tai poistamisen siinä yhteydessä, kun tiedot siirretään palveluntarjoajalta tietojen käsittelystä vastaavaan diplomaatti- tai konsuliedustustoon
   m) oltava sopimussuoritusten keskeyttämistä ja sopimuksen päättämistä koskeva lauseke
   n) oltava tarkistuslauseke, jolla varmistetaan, että sopimukset ovat parhaiden nykykäytäntöjen mukaisia
   o) vahvistettava käytännesäännöt, joissa edellytetään viisumihakemusten käsittelystä ja biometristen tietojen keräämisestä vastaavalta henkilöstöltä ihmisarvon ehdotonta kunnioittamista; kaikkien tehtäviä suoritettaessa toteutettavien toimenpiteiden on oltava niiden tavoitteisiin nähden oikeasuhteisia; henkilöstö ei hakemusta käsitellessään saa syrjiä ketään sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella.

On laadittava mallisopimus paikallisen konsuliyhteistyön puitteissa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että viisuminhakijoiden palveleminen häiriintyy mahdollisimman vähän sellaisessa tapauksessa, että ulkoinen palveluntarjoaja lakkaa yllättäen toimittamasta sopimuksessa edellytettyjä palveluja.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on huolehdittava tiiviistä yhteistyökäytännöistä palveluntarjoajan kanssa ja valvottava tarkkaan sopimuksen täytäntöönpanoa mukaan luettuna

   a) yleinen neuvonta, jota palveluntarjoaja antaa viisuminhakijoille
   b) teknisten ja organisatoristen turvatoimenpiteiden sekä tarpeellisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttaminen henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietojen antamiselta, erityisesti jos käsittely muodostuu tietojen siirtämisestä verkossa tai hakemusten ja tietojen vastaanottamisesta ja siirtämisestä diplomaatti- tai konsuliedustustoon, tai muulta luvattomalta käsittelytavalta
   c) biometristen tunnisteiden kerääminen ja välittäminen
   d) tietosuoja- ja tietoturvasäännösten sekä korruption vastaisten säännösten noudattamiseksi toteutetut toimenpiteet.

Hakijan maksamat maksut eivät saa ylittää liitteen 12 mukaista maksua riippumatta siitä, tekevätkö jäsenvaltiot yhteistyötä ulkoisen palvelutarjoajan kanssa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on menettely, jolla voidaan tunnistaa kutakin viisumihakemusta käsittelevä ulkoinen palveluntarjoaja.

Asianomaisten jäsenvaltioiden konsulaattihenkilöstön on annettava palveluntarjoajalle koulutusta, jota asianmukainen palvelun ja riittävien ohjeiden tarjoaminen viisuminhakijoille edellyttää.

1.B.  3 - Ohjeet

Jäsenvaltioiden ja niiden diplomaatti- tai konsuliedustustojen on annettava suurelle yleisölle kaikki viisumin hakemista koskevat tarvittavat tiedot, mukaan lukien:

   a) viisumin hakemiseen liittyvät kriteerit, edellytykset ja menettelyt;
   b) ohjeet tapaamisajan sopimiseksi, jos sellainen on tarpeen;
   c) tieto siitä, mihin hakemus on jätettävä (toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto, yhteinen viisumikeskus tai ulkoinen palveluntarjoaja)

Näiden suurelle yleisölle ilmoitettavien tietojen on oltava saatavilla myös Schengen-alueen viisumijärjestelmää koskevalla yhteisellä internetsivustolla.

Mainittu sivusto perustetaan yhteisen viisumipolitiikan soveltamisen ja viisumihakemusten käsittelyn tueksi.

1.B.4  - Tiedotuskampanja

Vähän ennen viisumitietojärjestelmän käyttöönottamista kolmannessa maassa jäsenvaltioiden diplomaatti- tai konsuliedustustot käynnistävät yhdessä komission kanssa tiedotuskampanjan, jolla tiedotetaan julkisesti asetetuista tavoitteista, viisumitietojärjestelmään talletetuista tiedoista ja viranomaisten pääsystä siihen sekä viisuminhakijan oikeuksista. Tällaisia kampanjoita toteutetaan säännöllisesti.

1.  C Hakijoiden välittömän pääsyn säilyttäminen jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustoihin

Valitusta yhteistyömuodosta riippumatta jäsenvaltiot voivat päättää, että hakijoilla on edelleen mahdollisuus toimittaa viisumihakemus välittömästi niiden diplomaatti- tai konsuliedustuston tiloihin. Jäsenvaltioiden on varmistettava viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn jatkuvuus siinä tapauksessa, että yhteistyö toisen jäsenvaltion tai ulkoisen palveluntarjoajan kanssa päättyy äkillisesti.

1.  D Päätös ja sen julkaiseminen

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle siitä, kuinka ne aikovat järjestää viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn kullakin edustuston sijaintipaikkakunnalla. Komissio varmistaa kyseisten tietojen asianmukaisen julkaisemisen Schengen-alueen viisumijärjestelmää koskevalla yhteisellä internetsivustolla.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tekemänsä sopimukset komissiolle.

1.  E Yleiset vastuualueet

1.E.1   Asiakirjat

Kaikki jäsenvaltiolta tai jäsenvaltion puolesta viisuminhakumenettelyn aikana saadut asiakirjat, tiedot ja biometriset tunnisteet katsotaan konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisiksi konsulaatin asiakirjoiksi, ja niitä on kohdeltava asianmukaisesti.

1.E.2  Koulutus

Ennen kuin diplomaatti- tai konsuliedustuston henkilökunta valtuutetaan ottamaan biometrisiä tunnisteita, sille annetaan asianmukainen koulutus sen varmistamiseksi, että tunnisteiden ottaminen tapahtuu sujuvasti ja ammattitaitoisesti.

1.E.3  Vastuu

Henkilöllä tai jäsenvaltiolla, jolle on aiheutunut vahinkoa tietojen luvattomasta käsittelystä tai tämän asetuksen vastaisesta teosta, on oikeus saada korvaus aiheutuneesta vahingosta siitä vastuussa olevalta jäsenvaltiolta. Kyseinen jäsenvaltio vapautuu vastuusta osittain tai kokonaan, jos se kykenee osoittamaan, ettei se ole vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

Edellisessä alakohdassa tarkoitetun vahingon aiheuttaneelle jäsenvaltiolle esitettyihin korvausvaatimuksiin sovelletaan vastaajana olevan jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä.

1.E.4  Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen rikkomisesta ja erityisesti toimitettujen viisumihakemustietojen väärinkäytöstä voidaan määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, kansallisen lainsäädännön mukaiset hallinnolliset ja/tai rikosoikeudelliset seuraamukset mukaan luettuina.

"

4)  Muutetaan VIII jakson 5.2 alakohta seuraavasti:

   a) korvataan otsikko seuraavasti:"
5.2.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustojen yhteistyö kaupallisten organisaatioiden kanssa" "
   b) lisätään seuraava virke otsikon ja 5.2 alakohdan a alakohdan väliin:"
"Edellä III jakson 1.2 alakohdassa tarkoitettujen uusittujen hakemusten osalta jäsenvaltiot voivat sallia, että niiden diplomaatti- tai konsuliedustustot tekevät yhteistyötä kaupallisten organisaatioiden (esimerkiksi hallinnollisia asioita hoitavien yksityisten toimistojen, liikenneyritysten, matkatoimistojen, matkanjärjestäjien ja jälleenmyyjien) kanssa."

2 artikla

Komissio antaa kolmen vuoden kuluttua viisumitietojärjestelmän käyttöönotosta ja sen jälkeen joka neljäs vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen, jossa käsitellään biometristen tunnisteiden rekisteröimisen täytäntöönpanoa, valittujen ICAO:n standardien asianmukaisuutta, tietosuojasäännösten noudattamista, ulkoisista palveluntarjoajista erityisesti biometristen tietojen keräämisen osalta saatuja kokemuksia, ensimmäistä hakemusta koskevaa periaatetta ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestämistä. Kertomukseen sisällytetään myös viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 17 artiklan 12, 13 ja 14 kohdan sekä 50 artiklan 4 kohdan mukaisesti tapaukset, joissa sormenjälkien antaminen ei ole ollut tosiasiallisesti mahdollista tai niitä ei ole oikeudellisista syistä vaadittu, verrattuina tapauksiin, joissa sormenjäljet otetaan. Kertomukseen sisällytetään tiedot tapauksista, joissa henkilölle, joka ei tosiasiallisesti ole voinut antaa sormenjälkiä, on kieltäydytty myöntämästä viisumia.

Tarvittaessa kertomukseen liitetään asianmukaisia ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ║

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 10. heinäkuuta 2008.
(2) EUVL L 213, 15.6.2004, s. 5.
(3) EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60.
(4) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
(5) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
(6) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.
(7) EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.
(8) EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.
(9) EUVL L 370, 17.12.2004, s. 78.


EY:n ja Mauritanian kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *
PDF 193kWORD 46k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. heinäkuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän elokuuta 2008 ja 31 päivän heinäkuuta 2012 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä (KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS))
P6_TA(2008)0359A6-0278/2008

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2008)0243),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0199/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A6-0278/2008),

1.   hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy pöytäkirjan tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Mauritanian islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Jos Lissabonin sopimus ratifioidaan, sen voimaantulo edellyttää entistä tiiviimpää toimielinten välistä yhteistyötä, minkä muun muassa pitäisi merkitä sitä, että Euroopan parlamentti saa enemmän ja parempaa tietoa kaikista kalastuspöytäkirjoihin liittyvistä seikoista myös pöytäkirjoista käytävien neuvottelujen aikana.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)
1 a artikla
Sopimuksen 10 artiklassa tarkoitetun sekakomitean kokouksiin ja työskentelyyn voi osallistua tarkkailijana yksi Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunnan jäsen. Kokouksiin voivat osallistua myös sopimuksen nojalla toimintaansa harjoittavan kalastusalan edustajat.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)
4 a artikla
Komissio toimittaa edelleen Euroopan parlamentille sopimuksen 10 artiklassa tarkoitetun sekakomitean kokousten päätelmät. Se esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen sopimuksen täytäntöönpanosta pöytäkirjan viimeisen voimassaolovuoden aikana ja ennen sen uusimiseen tähtäävän sopimuksen tekemistä.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
4 b artikla (uusi)
4 b artikla
Varainhoitoasetuksen1 30 artiklan 3 kohdan ja seurattavuudesta taloudellisissa kysymyksissä 19 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman2 mukaisesti komissio julkaisee vuosittain verkkosivuillaan Euroopan unionin rahoitustuen yksittäisten lopullisten edunsaajien luettelon.
__________
1 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1).
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0051.

Talouskriisistä kärsivät EU:n kalastuslaivastot *
PDF 94kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. heinäkuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi talouskriisistä kärsivien Euroopan unionin kalastuslaivastojen rakenneuudistuksen tukemiseksi toteutettavasta välikaikaisesta erityistoimesta (KOM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0454),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0270/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 134 artiklan,

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Romanien sormenjälkitietokannan perustaminen Italiassa
PDF 130kWORD 52k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2008 etnisyyteen perustuvasta romanien väestönlaskennasta Italiassa
P6_TA(2008)0361B6-0348/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ihmisoikeudet ja perusvapaudet, tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteet, oikeuden ihmisarvoon, yksityisyyteen ja henkilötietojen suojeluun, lasten oikeudet, vähemmistöön kuuluvien henkilöiden oikeudet sellaisina kuin ne on tunnustettu kansainvälisissä ja eurooppalaisissa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia suojelevissa sopimuksissa ja erityisesti lapsen oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa, Euroopan yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi ja siihen liittyvässä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä(1) sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa,

–   ottaa huomioon perussopimukset ja erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 6 ja 7 artiklan sekä EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan (muun muassa rotuun ja etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän vastaiset toimet), 12 artiklan (kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää koskeva kielto), 17 artiklan (unionin kansalaisuus), 18 artiklan (vapaa liikkuvuus) ja 39 artiklan sekä sitä seuraavat artiklat (työntekijöiden vapaa liikkuvuus),

–   ottaa huomioon rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY(2) ja erityisesti siinä annetut määritelmät välittömästä ja välillisestä syrjinnästä, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY(3) sekä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY(4),

–   ottaa huomioon komission yksiköiden työasiakirjan romanien osallistamista edistävistä yhteisön välineistä ja politiikoista (SEC(2008)2172) sekä Euroopan unionin perusoikeusviraston vuosikertomuksen 2008,

–   ottaa huomioon aiemmin antamansa päätöslauselmat muun muassa romaneista, rasismista ja muukalaisvihasta, syrjinnän torjuntatoimista ja vapaasta liikkuvuudesta ja erityisesti 28. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman romanien tilanteesta Euroopan unionissa(5), 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman romaninaisten tilanteesta Euroopan unionissa(6) ja 15. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY soveltamisesta(7), 13. joulukuuta 2007 antamansa päätöslauselman ääriainesten noususta Euroopassa(8) ja 31. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman romaneja koskevasta Euroopan unionin strategiasta(9),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että EU on yhteisö, jonka arvot perustuvat demokratiaan ja oikeusvaltioon, ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin, tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen, vähemmistöön kuuluvien henkilöiden suojelu mukaan lukien, ja että EU on sitoutunut torjumaan rasismia ja muukalaisvihaa sekä kaikkea EY:n perustamissopimuksen 12 ja 13 artiklassa mainittuihin syihin perustuvaa syrjintää,

B.   ottaa huomioon, että kyseisiä arvoja sovelletaan EU:ssa syrjinnän torjuntaa ja vapaata liikkuvuutta koskevien direktiivien sekä niitä tukevien politiikkojen kautta ja että jäsenvaltioiden on noudatettava niitä tinkimättä ja pidättäydyttävä toimista, jotka saattaisivat heikentää niitä,

C.   ottaa huomioon, että edellä mainitussa 31. tammikuuta 2008 annetussa päätöslauselmassa parlamentti kehotti jäsenvaltioita ratkaisemaan kaikkien terveys- ja turvallisuusmääräysten vastaisten slummien ja laittomien leirien ongelman, joissa monet romanilapset kuolevat kotonaan tapaturmaisesti etenkin puutteellisista turvanormeista johtuvissa tulipaloissa,

D.   ottaa huomioon, että romanit ovat rasismin ja syrjinnän pääasiallisia kohteita, minkä seikan viimeaikaiset hyökkäykset ja väkivaltaisuudet romaneja kohtaan Italiassa ja Unkarissa ovat osoittaneet todeksi ja mitä käsitystä viimeisimmät Eurobarometri-mielipidetiedustelut ovat entisestään vahvistaneet,

E.   ottaa huomioon, että komissio tähdentää edellä mainitussa työasiakirjassa sitä tosiasiaa, että jäsenvaltiot voivat jo nyt turvautua lukuisiin unionin lainsäädäntö- ja rahoitusvälineisiin ja politiikkoihin torjuakseen romanien syrjintää ja edistääkseen romanien osallisuutta ja kotoutumista, erityisesti turvautumalla tämän alan hyvien käytäntöjen vaihtamiseen ja edistämiseen,

F.   ottaa huomioon, että romaniväestö on yleiseurooppalainen etnis-kulttuurinen yhteisö ilman omaa kansallisvaltiota ja että sen vuoksi EU:lla on erityinen vastuu laatia romaneja koskeva EU:n strategia ja politiikka yhdessä jäsenvaltioiden kanssa,

G.   ottaa huomioon, että Italian hallitus hyväksyi 21. toukokuuta 2008 asetuksen, jossa julistettiin hätätila liikkuvan väestön yhteisöjen Campanian, Lazion ja Lombardian alueilla sijaitsevien leirien osalta(10) ja joka perustuu kansallisesta pelastuspalvelusta 24. helmikuuta 1992 annettuun lakiin nro 225, jossa hallitukselle annetaan valtuudet julistaa hätätila, kun on kyse "luonnonmullistuksesta, katastrofista tai muusta tapahtumasta, johon vastaaminen edellyttää sen voimakkuuden ja laajuuden vuoksi poikkeuksellisia valtuuksia ja menetelmiä",

H.   ottaa huomioon, että kyseisen asetuksen hyväksymisen jälkeen pääministeri antoi 30. toukokuuta 2008 lisämääräyksiä(11) ("ordinanze"), joissa

   Rooman, Milanon ja Napolin prefektit nimitetään romanihätätilaa käsitteleviksi valtuutetuiksi,
   valtuutetuille annetaan poikkeukselliset valtuudet henkilöiden tunnistamiseksi, alaikäiset henkilöt mukaan lukien ja myös sormenjälkien ottamisen avulla,
   hätätilavaltuutetut valtuutetaan toteuttamaan tarpeellisia toimia sellaisia henkilöitä vastaan, joiden kohdalla on ryhdytty tai voitaisiin ryhtyä hallinnollisiin tai oikeudellisiin karkotustoimiin,
   valtuutettujen sallitaan poiketa (tosin oikeusvaltion periaatteita ja EU:n lainsäädäntöä soveltaen) useista säädöksistä, jotka koskevat laajaa, perustuslaillisiin oikeuksiin liittyvää aihepiiriä (kuten henkilön oikeus saada tietoa tilanteessa, jossa häneen sovelletaan sormenjälkien ottamisen kaltainen hallinnollinen menettely, sekä vaatimus, jonka mukaan ainoastaan vaaralliseen tai epäiltyyn tai henkilöllisyytensä kertomisesta kieltäytyvään henkilöön voidaan soveltaa henkilöllisyyden selvittämistoimia, joihin sisältyy valokuvaamista, sormenjälkien ottamista tai antropometristen tietojen keräämistä),
   I. ottaa huomioon, että asetuksessa hätätila julistettiin yhden vuoden ajaksi 31. toukokuuta 2009 saakka,

J.   ottaa huomioon Italian sisäministerin ilmoittaneen useaan otteeseen, että sormenjälkien keräämisen tarkoituksena on toteuttaa väestönlaskenta Italian romaniyhteisön keskuudessa ja että hän aikoo sallia sormenjälkien ottamisen leireissä asuvilta romaneilta, myös alaikäisiltä, tavanomaisesta lainsäädännöstä poiketen, ja vakuuttaneen, että Italia aikoo jatkaa kyseisiä tunnistamistoimia, jotka saadaan päätökseen 15. lokakuuta 2008 mennessä Milanossa, Roomassa ja Napolissa,

K.   ottaa huomioon, että sormenjälkiä on jo alettu kerätä Italiassa, etenkin Milanossa ja Napolissa, ja että kansalaisjärjestöjen antamien tietojen mukaan prefektit ovat tallentaneet kyseisiä tietoja tietokantaan,

L.   ottaa huomioon, että komission jäsenet Jacques Barrot ja Vladimír Špidla ovat tässä yhteydessä painottaneet tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteiden merkitystä EU:ssa, ehdottaneet uutta monialaista direktiiviä syrjinnän torjumiseksi ja vahvistaneet, että EU:n lainsäädännössä rotuun ja etniseen alkuperään perustuva syrjintä on selkeästi kielletty,

M.   ottaa huomioon, että Unicef, Euroopan neuvoston pääsihteeri ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ovat tuoneet esille huolensa ja että ihmisoikeusvaltuutettu on lähettänyt Italian hallitukselle muun muassa rasismia, muukalaisvihaa ja romanien ihmisoikeuksien suojelemista koskevan muistion,

N.   ottaa huomioon, että Italian tietosuojeluviranomainen on pyytänyt toimivaltaisilta viranomaisilta ja erityisesti Rooman, Milanon ja Napolin prefekteiltä tietoja mahdollisuudesta kerätä romaneilta, myös alaikäisiltä, sormenjälkiä, koska viranomainen on huolestunut siitä, että siihen voi liittyä myös ihmisarvoon vaikuttavaa syrjintää, erityisesti jos on kyse alaikäisistä,

1.   kehottaa Italian viranomaisia pidättäytymään romanien, alaikäiset romanit mukaan lukien, sormenjälkien keräämisestä sekä jo kerättyjen sormenjälkien käyttämisestä siihen asti, kunnes komission lupaama kaavailtujen toimien arviointi on suoritettu, sillä kyse olisi selkeästi rotuun ja etniseen alkuperään perustuvasta ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklassa kielletystä välittömästi syrjivästä toimenpiteestä sekä syrjinnästä romanitaustaisten EU:n kansalaistenja muiden kansalaisten, joihin ei sovelleta tällaisia menettelyjä, välillä;

2.   yhtyy Unicefin ilmaisemaan huoleen ja pitää kestämättömänä sitä, että lasten suojelemiseksi rikotaan heidän perusoikeuksiaan ja kriminalisoidaan heidät, sekä Euroopan neuvoston ja monien kansalaisjärjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen huolestuneisuuteen, ja katsoo, että paras keino suojella romanilasten oikeuksia on varmistaa heille tasavertaiset mahdollisuudet saada laadukasta koulutusta, asuntoja ja terveydenhoitoa osallisuutta ja kotouttamista koskevien politiikkojen mukaisesti sekä suojella heitä hyväksikäytöltä;

3.   kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään päättäväisiin toimiin huoltajaa vailla olevien alaikäisten suojelemiseksi hyväksikäytöltä heidän alkuperästään ja kansallisuudestaan huolimatta ja kehottaa niissä tapauksissa, joissa alaikäisten tunnistaminen on tarpeen tätä tarkoitusta varten, tekemään sen tapauskohtaisesti tavanomaisten ja syrjimättömien menetelmien avulla ja noudattamaan täysimääräisesti kaikkia oikeudellisia takuita ja suojelua;

4.   yhtyy komission kantaan, jonka mukaan kyseiset toimet rikkovat välitöntä ja välillistä syrjintää koskevaa kieltoa, etenkin sellaisena kuin se on vahvistettu neuvoston direktiivissä 2000/43/EY ja kirjattu EY:n perustamissopimuksen 12, 13 ja 17–22 artiklaan;

5.   toistaa käsityksensä, jonka mukaan syrjäytymistä lisäävät politiikat eivät koskaan voi torjua tehokkaasti rikollisuutta eikä niillä edistetä rikosten ehkäisemistä ja turvallisuutta;

6.   tuomitsee jyrkästi ja yksiselitteisesti kaikenlaisen romaneihin ja muihin "mustalaisiksi" leimattuihin ihmisiin kohdistetun rasismin ja syrjinnän;

7.   kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan ja kumoamaan sellaiset säädökset ja politiikat, joilla romaneja syrjitään rodun tai etnisyyden perusteella joko välittömästi tai välillisesti, ja pyytää neuvostoa ja komissiota valvomaan, miten jäsenvaltioissa sovelletaan perussopimuksia ja direktiivejä syrjintää torjuvista toimenpiteistä ja vapaasta liikkuvuudesta, jotta varmistetaan niiden yhdenmukainen ja tinkimätön täytäntöönpano, sekä ryhtymään aiheellisiin toimiin, mikäli sitä ei ole varmistettu;

8.   kehottaa komissiota arvioimaan perusteellisesti Italian hallituksen hyväksymiä lainsäädäntö- ja täytäntöönpanotoimia sen tarkistamiseksi, ovatko ne perussopimusten ja EU:n lainsäädännön mukaisia;

9.   tuo julki huolensa sen Italian hallituksen antamiin hallinnollisiin päätöksiin ja määräyksiin sisältyvän väitteen johdosta, jonka mukaan romanien leirien olemassaolo suurten kaupunkien tuntumassa muodostaa itsessään vakavan sosiaalisen hätätilan, joka vaikuttaa yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen ja joka siten oikeuttaa hätätilan julistamisen vuoden ajaksi;

10.   on huolestunut siitä, että hätätilan julistamisen vuoksi prefektit, joille on siirretty toimivaltaa kaikkien toimenpiteiden toteuttamiseksi, voivat ryhtyä erityisiin toimiin lainsäädännöstä poiketen, kuten sormenjälkien kerääminen, sellaisen säädöksen perusteella, joka koskee väestönsuojelua "luonnonmullistuksen, katastrofin tai muun tapahtuman" sattuessa, mikä ei ole asianmukainen tai oikeasuhteinen ratkaisu tässä nimenomaisessa tapauksessa;

11.   kehottaa neuvostoa ja komissiota lujittamaan edelleen romaneja koskevia EU:n politiikkoja käynnistämällä romaneja koskevan strategian sellaisten jäsenvaltioiden ja kansalaisjärjestöjen toteuttamien toimenpiteiden ja hankkeiden tukemiseksi ja edistämiseksi, jotka koskevat romanien ja etenkin romanilasten kotouttamista ja osallistamista;

12.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan romaneja koskevan EU:n strategian ja romanien integraation vuosikymmenen 2005 - 2015 puitteissa lainsäädäntöä ja laatimaan politiikkoja romaniyhteisöjen tukemiseksi ja samalla edistämään heidän kotoutumistaan kaikilla aloilla sekä käynnistämään rasismin ja syrjinnän torjuntaohjelmia kouluissa, työpaikoilla ja tiedotusvälineissä ja tehostamaan asiantuntemuksen ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa;

13.   toistaa tässä yhteydessä, että on tärkeää kehittää EU:n ja kansallisen tason strategioita, hyödyntäen täysimääräisesti EU:n rahastojen tarjoamia mahdollisuuksia, jotta lopetetaan romanien koulumaailmassa kohtaama rotuerottelu, varmistetaan romanilapsille hyvälaatuisen koulutuksen saatavuutta koskeva tasaveroisuus (osallistuminen valtaväestön koulutuspalveluihin, erityisapurahojen ja harjoittelijaohjelmien käyttöönotto), varmistetaan ja parannetaan romanien pääsyä työmarkkinoille, tarjotaan heille yhtäläiset mahdollisuudet saada terveydenhoitoa ja sosiaaliturvaetuuksia, torjutaan asuntojen järjestämiseen liittyviä syrjiviä käytäntöjä ja lisätään romanien osallistumista sosiaaliseen, taloudelliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen elämään;

14.   suhtautuu myönteisesti komission päätökseen perustaa syrjinnän torjumista käsittelevä työryhmä, jossa kaikki jäsenvaltiot ovat edustettuina, ja pyytää, että Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta saa olla mukana työryhmän työssä ja saa kaikki sitä koskevat tiedot; kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaansa käynnistämään vuoropuhelun jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien kanssa tästä kysymyksestä;

15.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvoston pääsihteerille, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulle, Unicefille ja Italian tietosuojeluviranomaiselle.

(1) Etenkin asiassa D.H. ja muut v. Tšekin tasavalta annettu tuomio nro 57325/00, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 2007 (13.11.2007).
(2) EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.
(3) EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.
(4) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
(5) EUVL C 45 E, 23.2.2006, s. 129.
(6) EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 283.
(7) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0534.
(8) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0623.
(9) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0035.
(10) Gazzetta Ufficiale (Italian valtion virallinen lehti) nro 122, 26.5.2008, s. 9.
(11) Määräys nro 3676 Lazion osalta, määräys nro 3677 Lombardian osalta ja määräys nro 3678 Campanian osalta, Gazzetta Ufficiale nro 127, 31.5.2008, s. 7, 9 ja 11.


Kiinan tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja
PDF 112kWORD 38k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2008 Kiinan tilanteesta maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympialaisia
P6_TA(2008)0362RC-B6-0340/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 22. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman luonnonkatastrofista Kiinassa(1),

–   ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Tiibetistä(2),

–   ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 antamansa päätöslauselman EU:n ja Kiinan suhteista(3),

–   ottaa huomioon Brdossa, Sloveniassa, 15. toukokuuta 2008 järjestetyn EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelun 25. kierroksen tulokset,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että sekä Kiina että Euroopan unioni ovat sitoutuneet edistämään rauhaa, turvallisuutta ja kestävää kehitystä maailmassa,

B.   ottaa huomioon Kiinan lounaisosassa 12. toukokuuta 2008 tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen aiheuttamien tuhojen laajuuden; ottaa huomioon, että tämän maanjäristyksen uhreja oli kymmeniätuhansia, etenkin Sichuanin maakunnassa; ottaa huomioon, että viimeisimpien arvioiden mukaan 10 miljoonaa ihmistä on kärsinyt maanjäristyksestä ja melkein 70 000 menetti henkensä, mukaan lukien tuhannet koululaiset, jotka kuolivat, kun heidän luokkahuoneensa sortuivat;

C.   ottaa huomioon, että Kiinan hallitus ryhtyi poikkeuksellisiin pelastustoimiin ja lähetti paikalle henkilöstöä – muun muassa armeijan osastoja – sekä lääkintähenkilöstöä tuhoalueen asukkaiden auttamiseksi,

D.   ottaa huomioon koko Kiinan kansan ja kansainvälisen yhteisön poikkeuksellisen toiminnan ja yhteisvastuullisuuden maanjäristyksestä kärsineen väestönosan auttamiseksi,

E.   katsoo, että Tiibetin avaamista matkailijoille ja tiedotusvälineille ei tulisi käyttää "PR-temppuna", vaan sen olisi oltava aito avautuminen, ja toimittajien, tiedotusvälineiden ja matkailijoiden olisi voitava tutustua Tiibetin seutuun,

F.   ottaa huomioon Kansainvälisen olympiakomitean loppupäätelmät, joissa korostettiin, että vuoden 2008 olympiakisojen myöntäminen Kiinalle auttaa maata avautumaan ulospäin ja parantaa sen ihmisoikeustilannetta,

1.   on tyytyväinen Euroopan unionin ja Kiinan suhteiden kehittymiseen, alakohtaisiin neuvotteluihin ja lähempään yhteistyöhön erilaisten maailmanlaajuisten kysymysten suhteen;

2.   kehottaa Kiinan viranomaisia pitämään mielessä, että maanjäristyksistä varoittaminen on yksi kriteeri, jolla mitataan maan kehittymistä; korostaa täten, kuinka tärkeää on reagoida aktiivisesti ja hyvissä ajoin varoituksiin, joita tiedeyhteisö voi antaa viranomaisille siinä epätodennäköisessä mutta mahdollisessa tilanteessa, että Kiinassa tapahtuisi toinen luonnonkatastrofi;

3.   panee tyytyväisenä merkille dalai-laman edustajien ja Kiinan viranomaisten uudelleen alkaneet yhteydenotot Lhasan maaliskuisten tapahtumien jälkeen; rohkaisee osapuolia lisäämään näitä yhteyksiä, jotta voitaisiin luoda pohja keskinäiselle luottamukselle, joka on edellytys molemmille hyväksyttävän poliittisen ratkaisun löytämiselle;

4.   pitää valitettavana, että vaikka Kiinan-suhteissa on edistytty merkittävästi kaupan ja talouden alalla, ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksissä ei ole saavutettu mainittavia tuloksia;

5.   pitää valitettavana, että Kiinan ihmisoikeustilanne on edelleen huolestuttava, koska maassa loukataan ihmisoikeuksia laajamittaisesti ja järjestelmällisesti; palauttaa mieliin ihmisoikeussitoumukset, jotka Kiina antoi, kun sille myönnettiin olympialaiset;

6.   tuomitsee kuolemanrangaistuksen yleisen käytön Kiinassa ja kehottaa Kiinan viranomaisia keskeyttämään kuolemantuomioiden täytäntöönpanon;

7.   pahoittelee, että kansainväliset vetoomukset eivät ole saaneet Kiinan viranomaisia lopettamaan toimintaansa 14. maaliskuuta 2008 syttyneiden mellakoiden jälkeen Tiibetissä, jossa Lhasan mielenosoituksiin osallistuneita yhä jäljitetään, vangitaan ja pidetään mielivaltaisesti pidätettyinä antamatta perheille tietoa, missä heidän läheisensä ovat, vaikka Kiinan lainsäädännössä näin edellytetään; kehottaa Kiinaa lopettamaan olympialaisten ajaksi historiallisen olympiarauhan nimissä "isänmaallisen uudelleenkasvatuskampanjansa", jota se on voimistanut huhtikuun alusta lähtien;

8.   panee tyytyväisenä merkille, että Kiina ei viivästellyt kansainvälisen yhteisön avun hyväksymisessä Sichuanin alueella maanjäristyksestä kärsineiden auttamiseksi eikä humanitaaristen avustus- ja pelastusjärjestöjen toiminnan helpottamisessa avun jakamiseksi;

9.   korostaa, että Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja kansainvälisen yhteisön on tärkeää antaa tukea alueen jälleenrakennusvaiheessa;

10.   kehottaa Kiinaa noudattamaan ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia, demokratiaa sekä oikeusvaltion periaatetta koskevia julkisia sitoumuksiaan, joista Kansainvälinen olympiakomitea ilmoitti, kun se myönsi kisojen järjestämisen Kiinalle;

11.   vaatii Kiinan viranomaisia tarttumaan historialliseen mahdollisuuteen osoittaa maailmalle, että olympialaisten myöntäminen Pekingille on tuonut ainutlaatuisen mahdollisuuden parantaa maan ihmisoikeustilastoja, ja armahtamaan kaikki poliittiset vangit ja vangitut ihmisoikeusaktivistit, myös Tiibetissä maaliskuun 2008 kansannousun jälkeen vangitut henkilöt (tietysti lukuun ottamatta henkilöitä, jotka ovat syyllistyneet väkivaltarikoksiin); pyytää lisäksi Kiinan viranomaisia lopettamaan maalta muuttaneiden ja etnisten vähemmistöjen syrjinnän sekä ammattiyhdistysaktivistien, lakimiesten ja toimittajien ahdistelun, kun nämä tuovat julki perusvapauksien loukkauksia; toistaa vakaumuksensa, että näiden henkilöiden vangitseminen on yleismaailmallisesti hyväksytyn kansainvälisen oikeuden (ius gentium) hengen vastaista;

12.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja Kansainvälisen olympiakomitean johtokunnalle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0232.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0119.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0622.


Komission vuoden 2007 laajentumisstrategia-asiakirja
PDF 130kWORD 56k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2008 komission vuoden 2007 laajentumisstrategia-asiakirjasta (2007/2271(INI))
P6_TA(2008)0363A6-0266/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannon laajentumisstrategiasta sekä vuosien 2007 ja 2008 tärkeimmistä haasteista (KOM(2007)0663),

–   ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman komission vuoden 2005 laajentumisstrategiasta(1) ja 13. joulukuuta 2006 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta laajentumisstrategiasta ja tärkeimmistä haasteista 2006–2007(2),

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Länsi-Balkanin maista, Turkista ja Euroopan naapuruuspolitiikan eurooppalaisista kumppaneista,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon (A6-0266/2008),

A.   ottaa huomioon, että unionin laajentumisstrategialla on sekä ulkoinen että sisäinen ulottuvuus,

B.   ottaa huomioon, että tämän strategian ulkoiseen ulottuvuuteen kuuluu uudistusten edistäminen eurooppalaisten demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista, rauhaa ja vakautta sekä vaurautta koskevien standardien mukaisesti,

C.   ottaa huomioon, että laajentumisstrategian sisäinen ulottuvuus vaikuttaa suoraan EU:n kykyyn ajaa poliittisia tavoitteitaan ja muodostaa yhä tiiviimpi unioni perussopimusten mukaisesti,

D.   katsoo, että poliittisesti yhdentynyt EU, joka kykenee laatimaan solidaarisuutta ja vakautta koskevia kunnianhimoisia politiikkoja, on välttämätön,

E.   toteaa, että jokainen Euroopan valtio voi Rooman sopimuksen mukaan hakea Euroopan unionin jäsenyyttä,

F.   katsoo, että koska aikaisemmat laajentumiset ovat epäilyksettä olleet menestyksellisiä sekä Euroopan unionin että siihen liittyneiden jäsenvaltioiden näkökulmasta ja että ne ovat edistäneet koko Euroopan vakautta, kehitystä ja vaurautta, on hyvin tärkeää luoda tarvittavat edellytykset myös tulevien laajentumisten onnistumisen takaamiseksi,

G.   katsoo, että vakautus- ja assosiointisopimukset ovat merkittävästi ja menestyksekkäästi edistäneet EU:n ja Länsi-Balkanin maiden välisiä suhteita viimeksi mainittujen maiden integroimiseksi unioniin ja että ne edistävät alueellista yhteistyötä,

H.   ottaa huomioon, että Thessalonikissa vuonna 2003 sekä Brysselissä vuonna 2006 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti EU:n aikomuksen noudattaa Kaakkois-Euroopan ja Länsi-Balkanin maiden suhteen tekemiään sitoumuksia,

I.   katsoo, että joulukuussa 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymä uudistettu konsensus perustuu sitoumusten vakauttamisen periaatteisiin, tiukkojen ja tasapuolisten ehtojen noudattamiseen sekä parempaan kommunikaatioon kansalaisten kanssa,

J.   katsoo, että laajentumisstrategia on paljon enemmän kuin neuvottelumetodiikkaa, koska se heijastaa sitä keskeistä vakaumusta, että Euroopan unioni on yhteisiin arvoihin perustuva yhteisö, ja se kytkeytyy monitahoisesti keskusteluun EU:n tavoitteista ja tehokkuudesta, sen tulevaisuudesta sekä sen roolista naapurialueilla ja muualla maailmassa,

K.   katsoo, että edellä mainitussa komission tiedonannossa hahmoteltu metodiikka ja arviointiperusteet, jotka koskevat liittymisneuvottelujen käymistä, ansaitsevat täyden tuen ja ne olisi pantava tinkimättömästi täytäntöön, ja että poliittiset seikat eivät saa haitata näiden arviointiperusteiden tiukkaa noudattamista,

L.   katsoo, että unionin laajentumisstrategian olisi oltava osa laajaa politiikan välineiden kokonaisuutta, joka on suunniteltu demokratian vakiinnuttamiseen sekä vakauden ja yhteiskunnallisen kehityksen luomiseen EU:n naapurimaissa sekä EU:n aseman vahvistamiseen koko maailmassa,

M.   katsoo, että näiden toimintalinjojen olisi katettava joukko erilaisia tilanteita, joita esiintyy EU:n naapurialueilla, erityisesti niissä eri maissa, jotka ovat ehdokasvaltion asemassa ja aloittaneet neuvottelut, jotka ovat ehdokasvaltion asemassa mutta eivät vielä aloittaneet neuvotteluja, joiden jäsenyyttä koskevia suunnitelmia on olemassa, jotka pyrkivät yhdentymään Euroopan kanssa tai jotka pelkästään haluavat solmia läheiset naapuruussuhteet EU:n kanssa,

N.   katsoo, että näiden toimintalinjojen olisi oltava riippumattomia eivätkä ne saa vaikuttaa säännöksiin, joiden mukaan tietty maa voi edetä yhdentyyppisestä suhteesta EU:n kanssa toisentyyppiseen, mikäli kyseiselle maalle asetetut tarvittavat sisäiset ja ulkoiset ehdot täyttyvät,

O.   katsoo, että Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat itäiset kumppanit ovat selvästi yksilöitävissä Euroopan maiksi ja että eräät niistä ovat ilmaisseet pyrkivänsä lähentymään Eurooppaan,

P.   katsoo, että edellä mainitun 13. joulukuuta 2006 antamansa päätöslauselman mukaan maiden, joilla on mahdollisuus päästä EU:n jäseneksi, olisi hyödyttävä läheisestä kahden- tai monenvälisestä suhteesta EU:n kanssa, joka on niiden erityistarpeiden ja -etujen mukainen; katsoo, että tämä vaihtoehto, joka tuo mukanaan laajan valikoiman toimintamahdollisuuksia, antaisi kumppanimaille vakaan pitkän aikavälin näkymän, kun suhteet EU:n kanssa olisi institutionalisoitu, ja tarjoaisi tarvittavan kannustimen vakauden, rauhan, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja demokraattisten sekä taloudellisten uudistusten edistämiseen kyseisissä maissa,

Q.   katsoo, että edellä mainitun päätöslauselman mukaisesti kaikkien maiden, joilla on tunnustetut mahdollisuudet liittyä jäseniksi, olisi itse päätettävä, haluavatko ne hyötyä samanlaisista monenvälisistä järjestelyistä välivaiheena ennen täysjäsenyyttä,

R.   katsoo, että EU:n laajentumisstrategia on myös selitettävä ja välitettävä tehokkaasti nykyisille EU:n kansalaisille sekä kaikille sen tuleville kansalaisille, jotta voidaan varmistaa, että he ovat täysin tietoisia asiaan liittyvistä politiikoista ja jotta EU saa lisää yleistä tukea naapureilleen antamilleen sitoumuksille, millä taataan EU:n uskottavuus ja solidaarisuus kumppanina ja pyritään samalla vastaamaan oikeutettuihin huolenaiheisiin,

1.   on samaa mieltä komission kanssa siitä, että aiemmat laajentumiset ovat olleet suuri menestys, joka on hyödyttänyt sekä EU:n vanhoja että sen uusia jäsenvaltioita edistäen taloudellista kehitystä, tukien yhteiskunnallista edistystä ja tuoden Euroopan mantereelle rauhaa, vakautta, vapautta ja hyvinvointia; katsoo, että aiemmista laajentumisista voidaan saada oppia ja että laajentumisprosessin laadun uusien parantamistapojen on perustuttava tähän mennessä saatuihin myönteisiin kokemuksiin;

2.   toistaa vakaan tukensa kaikille ehdokasvalioille sekä maille, joille on annettu selkeät jäsenyysnäkymät, edellyttäen että kaikki vuonna 1993 määritetyt Kööpenhaminan kriteerit täytetään täysin ja tiukasti; katsoo, että EU:n on pyrittävä vahvistamaan integrointivalmiuttaan ja että tämä valmius on otettava täysin huomioon;

3.   muistuttaa tässä yhteydessä, että entisen Jugoslavian mailta edellytetään ehdottomasti täyttä yhteistyötä entistä Jugoslaviaa käsittelevän kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa;

4.   katsoo, että EU:n laajentumisstrategiassa olisi noudatettava Euroopan unionista tehdyn sopimuksen määräyksiä ja EU:n aiemmin tekemiä sitoumuksia sekä saatava aikaan tasapaino EU:n geostrategisten intressien, unionin rajojen ulkopuolella tapahtuvan poliittisen kehityksen aiheuttamien vaikutusten sekä EU:n integrointivalmiuden välillä, mukaan lukien sen kyky selviytyä tulevista sisäisistä ja ulkoisista haasteista ja toteuttaa poliittisen integroitumisen suunnitelma;

5.   muistuttaa tässä yhteydessä tarpeesta tehdä tarvittavat sisäiset uudistukset, joilla pyritään muun muassa lisäämään tehokkuutta sekä sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vahvistamaan demokraattista vastuuta;

6.   muistuttaa, että integrointivalmius liittyy EU:n kykyyn päättää tiettynä ajankohtana poliittisista tavoitteistaan ja siten myös saavuttaa ne, ottaen huomioon erityisesti tavoitteet edistää taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja työllisyyden korkeaa tasoa jäsenvaltioissa, vahvistaa unionin identiteettiä ja kykyä toimia kansainvälisellä näyttämöllä, edistää samalla tavoin EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan kansalaisten oikeuksia ja etuja, kehittää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta, säilyttää täysin yhteisön säännöstö ja kehittää sitä sekä puolustaa perusoikeuksia ja -vapauksia, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan unionin perusoikeuskirjassa;

7.   katsoo, että integrointivalmiuden käsitteeseen sisältyy neljä osatekijää:

   i) ehdokasvaltioiden olisi omalta osaltaan vahvistettava eikä heikennettävä EU:n kykyä saavuttaa poliittiset tavoitteensa;
   (ii) EU:n toimielinrakenteen avulla olisi pystyttävä toteuttamaan tehokkaita toimia;
   (iii) EU:n taloudellisten resurssien olisi oltava riittävät, jotta ne vastaavat sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden ja EU:n yhteisten toimien asettamia haasteita;
   iv) kattavan viestintästrategian avulla olisi voitava tiedottaa kansalaisille laajentumisen vaikutuksista;

8.   korostaa, että laajentumisstrategian uskottavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi jäsenvaltioiden on noudatettava Kööpenhaminan kriteereitä ja täytettävä ne täysimääräisesti, jotta vältetään edellyttämästä ehdokasvaltioilta tiukempia normeja kuin ne, joita sovelletaan joissakin osissa EU:ta;

9.   muistuttaa lisäksi, että kunkin uuden jäsenvaltion taloudellinen rakenne ja edut voivat vaikuttaa siihen, minkä suunnan EU:n politiikat ja talousarvio saavat ja että vaadittava politiikan mukauttaminen voi vaikuttaa itse EU:n luonteeseen; muistuttaa, että yhtenäisen kansakuntien yhteisön tulee perustua johdonmukaiseen politiikkaan ja etuihin liittyvään solidaarisuuteen;

10.   katsoo, että mahdollisten tulevien laajentumisten talousarviovaikutukset sekä laajemmat taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset on otettava asianmukaisesti huomioon kauden 2007–2013 monivuotista rahoituskehystä arvioitaessa ja tulevia rahoituskehyksiä laadittaessa;

11.   on myös vakuuttunut siitä, että jokaisen liittymään pyrkivän valtion olisi yritettävä ratkaista suurimmat sisäiset ongelmansa ja erityisesti alueellista ja perustuslaillista rakennettaan koskevat ongelmansa, ennen kuin se voi liittyä unioniin; katsoo, että ennen tällaisten maiden kanssa käytäviä neuvotteluja ja niiden aikana EU:n tulisi antaa apuaan näiden kysymysten ratkaisemisessa;

12.   korostaa vakiinnuttamisen, ehdollisuuden ja viestinnän merkitystä EU:n laajentumisstrategian johtavina periaatteina;

13.   katsoo, että jokaisen laajentumisen jälkeen on toteutettava riittävä lujittaminen ja poliittinen keskittäminen, toisin sanoen EU:n politiikkojen ja toimintatapojen vakava uudelleenarviointi, jotta vastattaisiin Euroopan kansalaisten odotuksiin ja taattaisiin EU:n elinkelpoisuus poliittisena hankkeena;

14.   on huolissaan siitä, että laajentuminen ilman riittävää vakiinnuttamista ja valmistelua voi vaikuttaa kielteisesti unionin sisäiseen yhteenkuuluvuuteen, ja sillä voi olla vakavia EU:n toimintamahdollisuuksiin kohdistuvia vaikutuksia, koska se heikentäisi sen toimielimiä, tekisi jäsenvaltioista entistä haavoittuvampia ulkoisten paineiden suhteen ja heikentäisi EU:n uskottavuutta globaalina toimijana;

15.   uskoo myös, että laajentumisprosessin onnistuminen (ja siten myös EU:n poliittisen integraatioprosessin onnistuminen) voi toteutua ainoastaan silloin, kun kunkin ehdokasmaan EU-jäsenyydelle saadaan kansalaisilta selvä ja kestävä kannatus; katsoo siksi, että tuleviin laajentumisiin tulisi liittyä yhteinen tiedotuspolitiikka, jossa kaikki EU:n toimielimet ja jäsenvaltioiden hallitukset sekä kansalaisyhteiskunnan edustajat olisivat mukana ja että tällaisen tiedotuspolitiikan tulisi olla suunniteltu selittämään EU:n kansalaisille laajentumisen poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia etuja; muistuttaa siksi olevan jäsenvaltioiden hallituksien ja parlamenttien vastuulla, että kansalaisille tiedotetaan asianmukaisesti aiempien laajentumisten myönteisistä saavutuksista, käynnissä olevien neuvottelujen nykytilanteesta ja asioista, jotka liittyvät uusien jäsenvaltioiden liittymiseen;

16.   katsoo, että maiden, joilla on mahdollisuus päästä EU:n jäseneksi, olisi tehtävä kaikkensa selittääkseen kansalaisille unioniin integroitumisen prosessia, osallistaakseen heidät ja valmistellakseen heidät siihen, ja kansalaisyhteiskunnan olisi oltava mukana tässä prosessissa alusta alkaen;

17.   on myös vakuuttunut siitä, että laajentumisstrategialle olisi annettava sivustatukea aiempaa monipuolisemmalla valikoimalla ulkoisten sopimusten kehyksiä ja että nämä kehykset olisi rakennettava toisensa läpäiseviksi samankeskisiksi kehiksi siten, että maille tarjottaisiin tilaisuus, tiukkojen mutta selkeiden sisäisten ja ulkoisten ehtojen puitteissa, siirtyä halutessaan asemasta toiseen, jos ne täyttävät kuhunkin erityiseen kehykseen liittyvät arviointiperusteet;

18.   vahvistaa, että osallistuminen unionin naapuruuspolitiikkaan ei periaatteessa eikä käytännössä korvaa jäsenyyttä tai ole välttämättä jäsenyyteen johtava vaihe; katsoo, että EU:n laajentumisstrategian ja sen naapuruuspolitiikan välinen käsitteellinen, poliittinen ja oikeudellinen kuilu on kurottava umpeen, jotta vastataan itäisten naapureiden odotuksiin; on vakuuttunut siitä, että komission vahvistettu naapuruuspolitiikka ei ole tässä suhteessa riittävä, vaikka se edustaa jo myönteistä askelta oikeaan suuntaan, ja että tarvitaan merkittävämpää laadullista muutosta;

19.   ehdottaa näin ollen, että mitä tulee niihin itäisiin naapureihin, joilla poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen tilanteensa sekä EU:n nykyisen integrointivalmiuden vuoksi ei tällä hetkellä ole jäsenyysmahdollisuuksia, mutta jotka samanaikaisesti täyttävät tietyt demokratiaa ja taloutta koskevat ehdot, EU:n olisi perustettava yhteisille toimintalinjoille perustuva alue, joka kattaisi erityisesti oikeusvaltioperiaatteen, demokratian, ihmisoikeudet, ulko- ja turvallisuuspolitiikan alan yhteistyön, talous- ja rahoitusasiat, kaupan, energian, liikenteen, ympäristökysymykset, oikeusasiat, turvallisuuden, maahanmuuton, viisumivapaan liikkumisen ja koulutuksen; katsoo, että näillä yhteisillä menettelyillä olisi pyrittävä yleisesti ottaen avustamaan itäisiä naapureita EU:n standardien vähittäisessä saavuttamisessa ja avaamaan siten tietä näiden maiden entistä tiiviimmälle yhdentymiselle Eurooppaan; on myös vakuuttunut siitä, että nämä yhteiset toimintalinjat olisi muotoiltava yhdessä osallistuvien maiden kanssa erityisten päätöksentekomekanismien pohjalta ja niitä tulisi vahvistaa riittävällä rahallisella avulla; suhtautuu myönteisesti Puolan ja Ruotsin ehdotukseen itäisestä kumppanuudesta, joka esitettiin yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston kokouksessa 26. ja 27. toukokuuta 2008, mikäli ehdotuksen sisältämä aloite toteutetaan EU:n puitteissa;

20.   pitää tässä suhteessa myönteisenä Barcelonan prosessin eli Välimeren unionin uudelleen käynnistämistä EU:n puitteissa katsoen sen olevan myönteinen edistysaskel EU:n suhteissa eteläisiin naapureihin; uskoo, että tämä uusi kehitys vahvistaa perusteita erityisten monenvälisten sopimussuhteiden solmimiselle myös EU:n itäisten naapureiden kanssa, joilla on eteläisiin kumppaneihin verrattuina selkeät Euroopan unioniin lähentymistä koskevat tavoitteet ja mahdollisuudet; muistuttaa, että ensimmäisenä askeleena näiden suhteiden tulee johtaa vapaakauppa-alueen perustamiseen, jota seuraisivat läheisemmät suhteet laajennetun Euroopan talousalueen (EEA +), Euroopan kansainyhteisön tai erityisten alueellisten yhteistyökehysten mallin mukaisesti;

21.   muistuttaa edellä mainittujen erityisten alueellista yhteistyötä koskevien kehysten yhteydessä, kuinka tärkeää on laatia Mustanmeren aluetta varten nykyistä synergia-aloitetta laajempi pitkälle kehitetty ja kattava EU-strategia, johon liittyisi sellaisen Mustanmeren yhteistyösopimuksen luominen, johon kuuluisivat yhdenveroisina kumppaneina EU, Turkki ja kaikki Mustanmeren rannikkovaltiot niin, että samalla pyrittäisiin Venäjän täyteen osallistumiseen, ja josta voisi myöhemmin kehittyä Mustanmeren unioni; uskoo, että tällainen monenvälinen kehys antaisi osallistuville maille mahdollisuuden lujittaa yhteistyötään EU:n kanssa monilla eri aloilla samalla, kun EU voisi myös osallistua aktiivisemmin rauhanomaisten ratkaisujen hakemiseen alueen selkkauksiin, mikä edistäisi tämän alueen turvallisuutta;

22.   uskoo samalla, että maat, joilla on tunnustetut jäsenyysmahdollisuudet, mutta joilla on yhä huomattavasti tehtävää ennen kuin ne pystyvät täyttämään ehdokasvaltion aseman saamiselle asetetut poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset ehdot, voisivat osallistua tuloksekkaasti täysin vapaaehtoisuuteen perustuen niin, että sovellettaisiin edellä mainittujen kahden- ja monenvälisten puitteiden kaltaisia menettelyjä; muistuttaa, että tällainen välivaihe auttaisi kaikkien EU:n käytettävissä olevien välineiden hyödyntämistä niin, että näitä maita voitaisiin auttaa niiden matkalla kohti täysjäsenyyttä;

23.   pitää tässä yhteydessä myönteisenä 5. maaliskuuta 2008 annettua komission tiedonantoa "Länsi-Balkan – lähemmäksi EU-jäsenyyttä" (KOM(2008)0127), jossa hahmotellaan joukko toimenpiteitä alueen maiden tukemiseksi niiden ponnisteluissa kohti yhdentymistä EU:hun ja EU:n ja näiden maiden välisten suhteiden syventämiseksi kaupan, energian, koulutuksen ja/tai tutkimuksen alalla; on tyytyväinen siihen, että 7. marraskuuta 2007 on allekirjoitettu vakautus- ja assosiointisopimukset Serbian sekä 16. kesäkuuta 2008 Bosnia ja Hertsegovinan kanssa, mikä on uusi askel tämän alueen ja EU:n välisten siteiden vahvistamisessa; kehottaa tässä yhteydessä nopeuttamaan viisumivapautta koskevia neuvotteluja Länsi-Balkanin maiden kanssa, jotta voidaan helpottaa niiden osallistumista yhteisön ohjelmiin;

24.   kehottaa komissiota laatimaan konkreettisia ehdotuksia EU:n naapureita kohtaan harjoitettavasta entistä monipuolisemmasta ulkosuhdepolitiikasta niiden suuntaviivojen mukaisesti, jotka on hahmoteltu tässä päätöslauselmassa, ja kehottaa sen omien hallinnollisten rakenteiden tarkastelun yhteydessä ainakin luomaan yhteyden laajentumisasioiden pääosaston ja ulkosuhteiden (RELEX) pääosaston toimintojen välille;

25.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 291 E, 30.11.2006, s. 402.
(2) EUVL C 317 E, 23.12.2006, s. 480.


Zimbabwen tilanne
PDF 136kWORD 58k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2008 Zimbabwen tilanteesta
P6_TA(2008)0364B6-0347/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Zimbabwesta ja erityisesti 24. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman(1),

–   ottaa huomioon 18. helmikuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2008/135/YUTP(2), jolla yhteisessä kannassa 2004/161/YUTP(3) Zimbabween kohdistettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa jatketaan 20. helmikuuta 2009 saakka,

–   ottaa huomioon neuvoston 29. huhtikuuta 2008 sekä 26. ja 27. toukokuuta 2008 hyväksymät päätelmät Zimbabwesta,

–   ottaa huomioon Zimbabwen vaalien ratkaisevaa kierrosta koskevan päätöslauselman, jonka Afrikan ihmisoikeus- ja kansalaisoikeustoimikunta (Afrikan komissio) hyväksyi 43. sääntömääräisessä istunnossaan, joka pidettiin 7.–22. toukokuuta 2008 Ezulwinissa Swazimaan kuningaskunnassa,

–   ottaa huomioon yleisafrikkalaisen parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskunnan raportin 29. maaliskuuta 2008 pidetyistä Zimbabwen tasavallan yhdenmukaistetuista vaaleista,

–   ottaa huomioon 19. ja 20. kesäkuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion päätelmät, joissa vahvistetaan Euroopan unionin olevan valmis hyväksymään lisätoimenpiteitä väkivallasta vastuussa olevia tahoja vastaan,

–   ottaa huomioon Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) vaalitarkkailuvaltuuskunnan 29. kesäkuuta 2008 antaman alustavan lausunnon Zimbabwen presidentinvaalien ratkaisevasta kierroksesta ja lakiasäätävän kokouksen täytevaaleista,

–   ottaa huomioon yleisafrikkalaisen parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskunnan 30. kesäkuuta 2008 antaman väliaikaisen lausunnon Zimbabwen presidentinvaalien ratkaisevasta kierroksesta ja parlamentin täytevaaleista,

–   ottaa huomioon Afrikan unionin (AU) Zimbabwen vaalitarkkailuvaltuuskunnan 29. kesäkuuta 2008 antaman alustavan lausunnon,

–   ottaa huomioon Sharm el Sheikhissä Egyptissä 30. kesäkuuta ja 1. heinäkuuta 2008 pidetyssä AU:n 11. huippukokouksessa hyväksytyn päätöslauselman Zimbabwesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että Zimbabwen presidentinvaalien ratkaiseva kierros pidettiin 27. kesäkuuta 2008 huolimatta siitä, että presidenttiehdokas Morgan Tsvangirai oli luopunut ehdokkuudestaan lisääntyneen väkivallan ja oppositiopuolueeseen ja sen tukijoihin kohdistettujen rajoituksien vuoksi,

B.   ottaa huomioon, että SADC:n, yleisafrikkalaisen parlamentin ja AU:n tarkkailijat totesivat, että väkivalta heikensi ratkaisevan kierroksen äänestyksen luotettavuutta ja se ei täyttänyt AU:n ja SADC:n vaatimuksia eikä ilmentänyt kansan tahtoa,

C.   ottaa huomioon, että Zimbabwen lakiasäätävän kokouksen, Zimbabwen senaatin, presidentin ja paikallishallinnon elinten vaalit pidettiin 29. maaliskuuta 2008,

D.   ottaa huomioon, että Zimbabwen vaalilautakunnan julkaisemien virallisten tulosten mukaan oppositiopuolue demokraattisen muutoksen liike (MDC) sai enemmistön paikoista lakiasäätävässä kokouksessa ja Morgan Tsvangirai sai 47,9 prosenttia ja Robert Mugabe 43,2 prosenttia presidentinvaalissa annetuista äänistä,

E.   ottaa huomioon, että presidentinvaalien tulokset viivästyivät useita viikkoja, mikä on heikentänyt vaalimenettelyn uskottavuutta ja avoimuutta,

F.   ottaa huomioon, että Robert Mugabe ilmoitti ennen vaalien ratkaisevaa kierrosta, että MDC ei ikinä pääse hallitsemaan Zimbabwea ja että hän on valmis taistelemaan estääkseen heitä nousemasta valtaan,

G.   ottaa huomioon, että presidentinvaalien ratkaisevan kierroksen edellä opposition kannattajat ja aktivistit joutuivat valtion tukeman väkivallan, kidutuksen, pelottelun ja mielivaltaisten pidätysten kohteeksi ja MDC:n mukaan ainakin 86 sen kannattajaa sai surmansa ja 200 000 joutui pakenemaan kodeistaan,

H.   ottaa huomioon, että Morgan Tsvangirai pidätettiin useita kertoja vaalikampanjan aikana, hän joutui aseistettujen sotilaiden takaa-ajamaksi ja hänen oli pakko hakeutua turvaan Alankomaiden lähetystöön Harareen,

I.   ottaa huomioon, että MDC:n puoluesihteeri Tendai Biti pidätettiin 12. kesäkuuta 2008 ja että häntä syytetään kumouksellisesta toiminnasta ja maanpetoksesta,

J.   ottaa huomioon, että valtion tiedotusvälineet kielsivät MDC:n vaalimainokset, jolloin vapaa ja oikeudenmukainen vaalikampanja ei ollut mahdollinen; ottaa huomioon, että Zanu-PF:n (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front) väkivaltaiset kannattajat estivät MDC:n joukkokokouksen pitämisen 22. kesäkuuta 2008 Hararessa,

K.   ottaa huomioon, että ANC-puolueen (African National Congress) puheenjohtaja Jacob Zuma totesi 24. kesäkuuta 2008, että Zimbabwen tilanne on riistäytynyt käsistä, ja kehotti Yhdistyneitä Kansakuntia ja SADC:tä puuttumaan pikaisesti asiaan,

L.   ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvosto on vihdoin tuominnut yksimielisesti Zimbabwen hallituksen toteuttaman väkivaltakampanjan, vaikkei olekaan julistanut vaaleja laittomiksi Etelä-Afrikan vastustuksen vuoksi,

M.   ottaa huomioon, että AU ei päässyt sopimukseen suuntaviivoista eikä tarkasta aikataulusta neuvottelujen aloittamiseksi ja lopettamiseksi, ja ottaa lisäksi huomioon, että vuoropuhelu on epätodennäköistä SADC:n sisäisten erimielisyyksien vuoksi,

N.   ottaa huomioon, että toimittajia on vainottu ja uhkailtu ja ulkomaalaisia toimittajia on estetty pääsemästä maahan,

O.   ottaa huomioon, että poliisi on mielivaltaisesti pidättänyt kansalaisyhteiskuntaa edustavia aktivisteja, joiden joukossa on ollut Hararessa toimivien kirkon kansalaisoikeusryhmien jäseniä, ja useat kansalais- ja avustusjärjestöt ovat joutuneet keskeyttämään toimintansa,

P.   ottaa huomioon, että Etelä-Afrikan presidentin Thabo Mbekin viime vuosina harjoittama "hiljainen diplomatia" ei ole valitettavasti tuonut konkreettisia muutoksia Zimbabwen poliittiseen tilanteeseen ja hänen Robert Mugabea kohtaan tuntemansa huomattava sympatia johti loppujen lopuksi siihen, että Zimbabwen oppositio kieltäytyi hyväksymästä häntä välittäjäksi,

Q.   ottaa huomioon, että Zimbabwen kriisin vaikutukset näkyvät nyt myös naapurimaissa, etenkin Etelä-Afrikassa,

R.   ottaa huomioon, että YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön ja Maailman elintarvikeohjelman raportin mukaan arviolta kahta miljoonaa ihmistä Zimbabwessa uhkaa nälänhätä heinäkuun 2008 ja syyskuun 2008 välisenä aikana ja kyseisen luvun oletetaan kasvavan 5,1 miljoonaan tammikuun ja maaliskuun 2009 välisenä aikana,

S.   ottaa huomioon, että Zimbabwessa yksi lapsi kymmenestä kuolee ennen viidettä ikävuottaan ja että keskimäärin eliniänodote on miehillä 37 vuotta ja naisilla 34 vuotta,

1.   korostaa, että 27. kesäkuuta 2008 pidettyjä vaaleja ei voida pitää laillisina, ja pitää myönteisenä neuvoston puheenjohtajavaltion 28. kesäkuuta 2008 antamaa julkilausumaa, jossa tämä kanta ilmaistaan selvästi;

2.   tuomitsee jyrkästi presidentinvaalien toisen kierroksen alla poliittiseen oppositioon kohdistuneen hallituksen tukeman väkivaltakampanjan, joka johti opposition aktivistien ja kannattajien sekä ihmisoikeuksien puolustajien surmaamiseen, mielivaltaisiin pidätyksiin ja häirintään;

3.   toteaa, että oppositioon kohdistunut väkivalta, uhkailu ja pelottelu tekivät vapaan ja oikeudenmukaisen presidentinvaalien ratkaisevan kierroksen järjestämisen mahdottomaksi Zimbabwessa, minkä kansainvälinen yhteisö, myös afrikkalaiset vaalitarkkailijat ja Afrikan maiden johtajat, ovat yleisesti tunnustaneet;

4.   pitää myönteisenä YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan lausuntoa, jossa tuomittiin tapa, jolla Zimbabwen presidentinvaalit toteutettiin;

5.   suhtautuu myönteisesti G8-maiden johtajien 8. heinäkuuta 2008 Zimbabwesta antamaan lausuntoon ja erityisesti siihen, että he kieltäytyvät hyväksymästä minkään sellaisen hallituksen legitiimiyttä, joka ei heijasta Zimbabwen kansan tahtoa, heidän suositukseensa nimittää YK:n pääsihteerin erityislähettiläs raportoimaan poliittisesta ja humanitaarisesta tilanteesta sekä ihmisoikeus- ja turvallisuustilanteesta ja tukemaan alueellisia pyrkimyksiä poliittisten puolueiden välisen sovittelun edistämiseksi 29. maaliskuuta 2008 järjestettyjen vaalien tuloksia kunnioittaen, ja heidän aikomukseensa toteuttaa lisätoimia, muun muassa ottamalla käyttöön väkivaltaisuuksista vastuussa olevia henkilöitä vastaan toteutettavia rahoitus- ja muita toimenpiteitä;

6.   kehottaa Afrikan maita ja kansainvälistä yhteisöä yleensäkin kieltäytymään tunnustamasta Mugaben hallintoa;

7.   kehottaa AU:ta, SADC:tä ja YK:ta helpottamaan kaikki osapuolet kattavaa välitysprosessia, jolla on selkeä neuvotteluaikataulu ja joka mahdollistaa nopean ja myönteisen, vapaisiin ja oikeudenmukaisiin vaaleihin perustuvan ratkaisun Zimbabwen kriisiin;

8.   korostaa, että välitystoimet voivat johtaa mielekkääseen ja hedelmälliseen kansalliseen vuoropuheluun vain, jos siihen otetaan mukaan muita ulkopuolisia toimijoita presidentti Thabo Mbekin ohella, ja että sisäistä vuoropuhelua ei pitäisi rajoittaa kahteen poliittiseen puolueeseen vaan siihen pitäisi pikemminkin ottaa mukaan muita kansalaisyhteiskunnan toimijoita, kuten kansalaisjärjestöjä, kirkkoja ja ammattiliittoja, ja parlamentti;

9.   kehottaa käynnissä olevaa kriisiä koskevaan neuvotteluratkaisuun, jonka perusteella luodaan siirtymähallinto, jolla on valtuudet lopettaa valtion tukema väkivalta, purkaa puolisotilaalliset joukot, kumota sortava lainsäädäntö, ratkaista humanitaarinen kriisi, vakauttaa talous, käynnistää kaikki osapuolet kattava perustuslain uudelleentarkastelu ja koota uudelleen Zimbabwen vaalilautakunta, jotta saadaan aikaan edellytykset vapaille ja oikeudenmukaisille presidentinvaaleille, jotka järjestettäisiin lähitulevaisuudessa AU:n ja YK:n valvonnassa; vaatii, että näitä neuvotteluja tarkkailee AU:n/ YK:n lähettiläs;

10.   kehottaa YK:ta käynnistämään kattavan ja puolueettoman tutkimuksen tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista ja painottaa, että niihin syyllistyneet eivät saa jäädä rangaistuksetta vaan heidät on saatettava toimivaltaisen ja puolueettoman tuomioistuimen eteen;

11.   korostaa, että väkivallan uhrit tarvitsevat kuntoutusta, ja kehottaa ottamaan käyttöön siirtymäkauden oikeudellisia toimenpiteitä, totuus- ja sovintokomission perustaminen mukaan luettuna;

12.   pitää myönteisenä sitä, että monet Afrikan maat ja useat erittäin arvostetut afrikkalaiset, kuten Nelson Mandela, Desmond Tutu ja Kofi Annan, ovat tuominneet Zimbabwen tilanteen, ja kannustaa heitä toteuttamaan konkreettisia toimia poliittisen ja demokraattisen ratkaisun aikaansaamiseksi;

13.   tukee Botswanan kehotusta sulkea Zimbabwe afrikkalaisten foorumien ulkopuolelle, kunnes maassa pidetään vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit;

14.   kehottaa Etelä-Afrikkaa ottamaan SADC:n alueella keskeisen vastuun Zimbabwen tulevaisuudesta ja pitää erittäin valitettavana sitä, että Etelä-Afrikka kieltäytyi YK:n turvallisuusneuvostossa julistamasta vaaleja laittomiksi;

15.   kehottaa kansainvälistä yhteisöä lisäämään Mugaben hallintoon kohdistuvaa diplomaattista painostusta, jotta se lopettaisi välittömästi kaiken väkivallan ja sallisi kolme kuukautta sitten asianmukaisesti valitun parlamentin kokoontuvan;

16.   kehottaa neuvostoa tiukentamaan ja jatkamaan Mugaben hallinnon jäseniin ja muihin vakavista ihmisoikeusloukkauksista vastuussa oleviin henkilöihin kohdistettavia pakotteita, jos välitysponnistelut torjutaan ja jos valtion tukema väkivalta ei lopu, ja ajamaan pakotteiden hyväksymistä YK:n tasolla, aseidenvientikielto ja koko hallituksen ja hallitsevan puolueen johdon omaisuuden kattava jäädyttäminen mukaan luettuina; korostaa tarvetta panna pakotteet tiukasti täytäntöön ja toimia yhteisymmärryksessä laajemman kansainvälisen yhteisön kanssa niiden toimivuuden varmistamiseksi sekä estää niiden kiertäminen;

17.   edellyttää, että tällaisten pakkotoimien osana olisi julkistettava Zanu-PF:n sortohallinnon rahoittamisesta vastuussa olevien liike-elämän edustajien nimet ("name and shame") ja muun muassa peruutettava heidän oleskelulupansa Euroopassa ja kiellettävä heidän perheenjäseniltään pääsy työelämään ja koulutukseen sekä paljastettava osakkeenomistajille kansainväliset pankit, jotka välittävät korruptiosta saatuja tuloja tai tarjoavat lainoja ja investointeja, kuten Barclays Bank ja Standard Chartered; kannustaa muita eurooppalaisia ja kansainvälisiä yhtiöitä tarkastelemaan uudelleen toimintoja, joiden avulla hallinto saa kovaa valuuttaa, ja pitää tässä yhteydessä myönteisenä Tescon ja Giesecke & Devrientin päätöstä katkaista liikesuhteet Zimbabween;

18.   kehottaakin jäsenvaltioita olemaan myöntämättä Robert Mugabelle, hänen hallitukselleen ja Zanu-PF:n johdolle viisumia mihinkään kansalliseen tai kansainväliseen tarkoitukseen EU:n alueelle, sillä he edustavat laitonta tosiasiallista hallintoa eivätkä voi vaatia mitään erioikeuksia diplomaattisia vapauksia ja erioikeuksia koskevien kansainvälisten sopimusten nojalla;

19.   kehottaa jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota lisäämään diplomaattisia ponnistelujaan suhteissaan Afrikan hallituksiin, SADC:hen ja AU:hun sekä muihin tärkeisiin toimijoihin, kuten Kiinan hallitukseen, yhteisten näkökantojen kartoittamiseksi Zimbabwen kriisiin;

20.   kehottaa Kiinaa ja Libyaa lopettamaan tukensa Mugaben hallinnolle;

21.   kehottaa neuvostoa ja komissiota ilmaisemaan Etelä-Afrikalle, joka on keskeinen maa alueella, syvän huolen siitä, että Zimbabwen kriisin sovittelussa ei ole saatu konkreettisia tuloksia viime vuosina, ja huomauttamaan, että kriisin vaikutusta naapurimaihin, myös Etelä-Afrikkaan, ei pitäisi jättää huomiotta alueella, sekä selventämään, että Mugaben hallinnon jatkuvalla poliittisella ja taloudellisella tukemisella saattaa olla kielteisiä vaikutuksia EU:n ja Etelä-Afrikan suhteisiin;

22.   kehottaa neuvostoa ajamaan tehokkaita ja konkreettisia kansainvälisiä konfliktinesto- ja liennytystoimenpiteitä ja tarvittaessa lähettämään Zimbabween nopeasti AU:n/YK:n rauhanturvajoukkoja;

23.   kehottaa vapauttamaan välittömästi kaikki yksinomaan poliittisista syistä vangitut henkilöt;

24.   panee merkille poliittisen kriisin tuhoisat vaikutukset Zimbabwen kansaan ja vaatii Mugaben hallitusta poistamaan kaikki humanitaarista apua antaville järjestöille asetetut rajoitukset sekä varmistamaan, että humanitaarinen apu voidaan toimittaa perille humaanisuutta, neutraaliutta, puolueettomuutta ja riippumattomuutta koskevia periaatteita noudattaen;

25.   vaatii Zimbabwen hallitusta riisumaan välittömästi aseista ja kotiuttamaan nuorten puolisotilaalliset joukot ja sotaveteraanit ja asettamaan ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet henkilöt syytteeseen;

26.   tuomitsee YK:n ihmisoikeustyöntekijän karkottamisen Zimbabwesta viikkoa ennen suunniteltuja vaaleja ja vaatii hallitusta takaamaan YK:n työntekijöille esteettömän pääsyn maahan;

27.   kehottaa Etelä-Afrikan viranomaisia ja EU:n jäsenvaltioita olemaan karkottamatta zimbabwelaisia pakolaisia ja myöntämään heille tilapäisen aseman siksi, kunnes turvallinen kotiinpaluu on mahdollista;

28.   kehottaa komissiota tehostamaan tukeaan ihmisoikeuksien puolustajille ja reagoimaan nopeasti poliittisen kriisin aiheuttamiin uusiin humanitaarisiin tarpeisiin ottaen huomioon erityisesti maan sisällä siirtymään joutuneiden ihmisten tarpeet ja turvallisuuden;

29.   tuo ilmi huolestuneisuutensa arvioista, joiden mukaan maan rajat ylittävien zimbabwelaisten määrä nousee lähiviikkoina 10–40 prosenttia; panee merkille, että kyseisistä siirtolaisista lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, sillä he altistuvat hyväksikäytölle ja joutuvat tekemään vaarallisia töitä esimerkiksi kaivoksissa tai käsittelemään maatalouskoneita tai joutuvat seksityöläisiksi hengissä pysyäkseen;

30.   kehottaa Euroopan unionia keskeyttämään kaiken sellaisen avun antamisen, joka jaetaan Zimbabwen nykyisten viranomaisten kautta, ja kanavoimaan sen kansallisten ja kansainvälisten riippumattomien elinten ja järjestöjen kautta;

31.   pitää myönteisenä komission jäsenen Michelin antamaa sitoumusta lisätä huomattavasti tukea Zimbabwelle ja sen kansalle lupaamalla 250 miljoonaa euroa kehitysapuun, kunhan demokratia palautetaan ja valitaan laillinen ja luotettava hallitus;

32.   vaatii, että Zimbabwen kansan demokraattisia toiveita on kunnioitettava; kehottaa kaikkia niitä, jotka haluavat edesauttaa Zimbabwen tulevaisuutta, tekemään yhteistyötä demokraattisen muutoksen taustavoimien kanssa;

33.   kehottaa Zimbabwen hallitusta noudattamaan demokratian periaatteita, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita koskevia sitoumuksia, jotka se on tehnyt SADC:n perustamissopimuksen ja sen pöytäkirjojen, mukaan lukien SADC:n vaalipöytäkirja, AU:n perustamisasiakirjan, ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia koskevan afrikkalaisen peruskirjan ja Afrikan kehitystä edistävän uuden kumppanuuden allekirjoittajana;

34.   kehottaa niitä maan hallinnon ja Zanu-PF:n jäseniä, joilla on hyvää tahtoa, hylkäämään epädemokraattiset voimat ja tekemään yhteistyötä MDC:n kanssa nopean muutoksen aikaansaamiseksi, ennen kuin se on myöhäistä;

35.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, G8-maiden hallituksille, Zimbabwen ja Etelä-Afrikan hallituksille ja parlamenteille, Kansainyhteisön pääsihteerille, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, Afrikan unionin komission ja toimeenpanevan neuvoston puheenjohtajille, yleisafrikkalaiselle parlamentille sekä Eteläisen Afrikan kehitysjärjestön pääsihteerille ja hallituksille ja sen parlamentaariselle foorumille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0184.
(2) EUVL L 43, 19.2.2008, s. 39.
(3) EUVL L 50, 20.2.2004, s. 66.


Avaruus ja turvallisuus
PDF 223kWORD 65k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2008 avaruudesta ja turvallisuudesta (2008/2030(INI))
P6_TA(2008)0365A6-0250/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 12. joulukuuta 2003 hyväksymän Euroopan turvallisuusstrategian (ETS) "Turvallisempi Eurooppa oikeudenmukaisemmassa maailmassa",

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 12. joulukuuta 2003 hyväksymän joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä koskevan EU:n strategian,

–   ottaa huomioon neuvoston 21. toukokuuta 2007 antaman päätöslauselman Euroopan unionin avaruuspolitiikasta(1),

–   ottaa huomioon sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) ja sopimuksen Euroopan unionista (SEU), sellaisena kuin se on muutettuna Lissabonin sopimuksella, niiden Euroopan unionin avaruuspolitiikkaa koskevat määräykset (SEUT-sopimuksen 189 artikla), turvallisuus- ja puolustusasioita koskevan pysyvän rakenteellisen yhteistyön (SEU-sopimuksen 42 artiklan 6 kohta ja 46 artikla ja pöytäkirja 10), siviilialan tehostetun yhteistyön (SEUT-sopimuksen kuudes osa, III osasto) sekä solidaarisuuslausekkeen (SEUT-sopimuksen 222 artikla) ja jäsenvaltioiden välisen keskinäisen avun lausekkeen, jota käytetään, jos jäsenvaltio tai jäsenvaltiot joutuu/joutuvat aseellisen hyökkäyksen kohteeksi (SEU-sopimuksen 42 artiklan 7 kohta),

–   ottaa huomioon 29. tammikuuta 2004 antamansa päätöslauselman toimintasuunnitelmasta Euroopan avaruuspolitiikan toteuttamiseksi(2),

–   ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin turvallisuusstrategiasta(3),

–   ottaa huomioon vuoden 1967 yleissopimuksen valtioiden toimintaa johtavista periaatteista niiden tutkiessa ja käyttäessä ulkoavaruutta, siihen luettuna kuu ja muut taivaankappaleet (ulkoavaruussopimus),

–   ottaa huomioon EU:n ja Venäjän avaruuspolitiikkaa koskevan yhteistyön, jonka tuloksena vuonna 2006 luotiin kolmikantainen avaruusvuoropuhelu, johon osallistuvat Euroopan komissio, Euroopan avaruusjärjestö (ESA) ja Roskosmos (Venäjän avaruusjärjestö),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A6-0250/2008),

A.   ottaa huomioon, että vapautta avaruudesta kohdistuvista uhista sekä turvallista ja kestävää avaruuden käyttämisen mahdollisuutta on pidettävä Euroopan unionin avaruuspolitiikan perusperiaatteina,

B.   ottaa huomioon Euroopan unioniin enenevässä määrin kohdistuvat erilaiset poliittiset ja turvallisuusuhat, joiden vuoksi Euroopan itsenäinen avaruuspolitiikka on strateginen välttämättömyys,

C.   ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltioiden avaruuspolitiikan yhteisen lähestymistavan puuttuminen aiheuttaa liiallisia kustannuksia,

D.   ottaa huomioon, että Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) puitteissa toteutettavien kriisinhallintaoperaatioiden ongelmana on EU:n jäsenvaltioiden käyttämien avaruusresurssien yhteensopimattomuus,

E.   ottaa huomioon, että Euroopan unionilta puuttuvat kattava turvallisuus- ja puolustustarkoituksiin käytettävä eurooppalainen avaruusarkkitehtuuri,

F.   ottaa huomioon, että uuden sukupolven kantorakettien kehittäminen kestää noin 15 vuotta ja että nykysukupolven kantoraketit on korvattava uusilla seuraavien 20 vuoden kuluessa,

G.   ottaa huomioon, että Yhdysvallat, Venäjä ja Japani sekä avaruutta käyttävät nousevat valtiot, erityisesti Kiina, Intia, Etelä-Korea, Taiwan, Brasilia, Israel, Iran, Malesia, Pakistan, Etelä-Afrikka ja Turkki, kehittävät avaruusresursseja nopeaan tahtiin,

H.   ottaa huomioon, että vuoden 2008 toisella puoliskolla Euroopan unionin puheenjohtajavaltiona toimiva Ranska sisällyttää ensisijaisiin tavoitteisiinsa Euroopan unionin avaruuspolitiikan edistämisen,

I.   katsoo, että yksi kustannustehokkaimpia avaruusarkkitehtuurin osatekijöitä ja tapoja aikaansaada avaruusresurssien kestävä kanta on kiertoradalla toimiva palveluteknologia, joka käyttää paikalla olevia välineitä,

Yleiset huomiot

1.   panee merkille avaruusulottuvuuden merkityksen Euroopan unionin turvallisuudelle ja tarpeen aikaansaada yhteinen lähestymistapa Euroopan avaruuspoliittisten etujen puolustamiseksi;

2.   korostaa avaruusresurssien tarpeellisuutta, koska niiden avulla Euroopan unionin poliittinen ja diplomaattinen toiminta voi perustua riippumattomiin, luotettaviin ja täydellisiin tietoihin, jotka tukevat EU:n konfliktinehkäisypolitiikkaa ja kriisinhallintatoimia ja maailman turvallisuutta erityisesti siksi, että avaruusresurssien avulla voidaan valvoa joukkotuhoaseiden ja niiden kuljetusjärjestelmien leviämistä, kansainvälisten sopimusten noudattamista ja pien- ja kevytaseiden rajat ylittävää salakuljetusta, suojella kriittistä infrastruktuuria ja Euroopan unionin rajoja, sekä tukea pelastuspalvelua luonnollisten ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ja kriisien yhteydessä;

3.   pitää myönteisenä, että "avaruusneuvosto" on hyväksynyt Euroopan avaruuspolitiikan komission ja Euroopan avaruusjärjestön yhteisessä tiedonannossa (KOM(2007)0212) ehdotetulla tavalla, ja pitää erityisesti myönteisenä turvallisuutta ja puolustusta koskevaa lukua, mutta pitää valitettavana, että avaruuden aseistamista ei ole sisällytetty tärkeimpiin kysymyksiin, joita on tarkasteltava kansainvälisiä suhteita koskevaa strategiaa kehitettäessä (kuten edellä mainitussa 21. toukokuuta 2007 annetun neuvoston päätöslauselman liitteessä 3 todetaan); suosittelee sen vuoksi avaruuspolitiikan ottamista asianmukaisesti huomioon tarkistetussa Euroopan unionin turvallisuusstrategiassa ja katsoo, että avaruusasiat olisi sisällytettävä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta mahdollisesti laadittavaan valkoiseen kirjaan;

4.   panee merkille Euroopan avaruuspolitiikan oikeusperustan sisällyttämisen Lissabonin sopimukseen; pitää myönteisenä parlamentille ja neuvostolle annettua mahdollisuutta toteuttaa tavanomaista lainsäädäntömenettelyä noudattaen toimenpiteitä, joita eurooppalaisen avaruusohjelman laadinta edellyttää; kehottaa komissiota toimittamaan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen tällaisista toimenpiteistä sekä tiedonannon asianmukaisten suhteiden luomisesta Euroopan avaruusjärjestöön; pitää myönteisenä myös pysyvän rakenteellisen yhteistyön mahdollisuutta turvallisuutta ja puolustusta koskevissa asioissa ja tehostettua yhteistyötä siviilitoimissa;

5.   kehottaa Euroopan unionin jäsenvaltioita, Euroopan avaruusjärjestöä ja eri toimijoita käyttämään enemmän ja tehokkaammin käytettävissä olevia kansallisia ja monikansallisia avaruusjärjestelmiä ja lisäämään niiden keskinäistä täydentävyyttä; panee tässä yhteydessä merkille, että ETPP vaatii yhteisiä valmiuksia vähintään seuraavilla aloilla: televiestinnässä, tietohallinnossa, valvonnassa ja navigoinnissa; suosittelee mainittuja aloja koskevien tietojen jakamista ja vaihtamista EU:n jaetun verkon toimintarakenteen periaatteen mukaisesti;

6.   pitää myönteisinä järjestöjen International Academy of Astronautics ja International Association for the Advancement of Space Safety ponnisteluja, joilla pyritään tehostamaan avaruusromua koskevia korjaavia toimenpiteitä ja ongelman tiedostamista;

Itsenäinen uhkien arviointi

7.   kehottaa EU:n jäsenvaltioita yhdistämään ja vaihtamaan EU:n itsenäisen uhkien arvioinnin edellyttämiä geospatiaalisia tiedustelutietoja;

Kaukokartoitus ja tiedustelu

8.   vaatii, että Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSK) on kehitettävä täyteen laajuuteensa sen toimintapotentiaalin täydelliseksi hyödyntämiseksi; suosittelee lisäksi, että Euroopan unionin satelliittikeskus ja jäsenvaltiot tekevät kiireellisesti sopimuksen kuvatietojen luovuttamisesta ETPP-operaatioiden ja valmiusjoukkojen komentajien käyttöön, ja suosittelee myös ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuisen seurantajärjestelmän (GMES) havainnointikapasiteetin ja sen avulla saatujen turvallisuustietojen keskinäisen täydentävyyden varmistamista; pitää tässä yhteydessä myönteisenä Euroopan puolustusviraston (EDA) ja Euroopan unionin satelliittikeskuksen yhteiskäytössä olevaa taktisten kuvatietojen käyttökeskuksen hanketta;

9.   suosittelee, että EU kehittää geospatiaalista tiedustelutietoa varten yhteisen käsitteen ja luo edellytykset sille, että EUSK osallistuu kuhunkin avaruudesta suoritettavaa tarkkailua ja tiedustelutoimintaa edellyttävän ETPP-operaation suunnitteluun; suosittelee, että EUSK ottaa ETPP-operaatioita tukeakseen käyttöön turvallisen viestintäyhteyden EU:ssa toimivien operaatioiden komentokeskusten sekä alueella toimintansa käynnistäneiden joukkojen komentokeskusten kanssa; ehdottaa lisäksi, että EU selvittäisi, voidaanko EUSK:lle antaa avustusta EU:n talousarviosta, jotta ETPP-operaatioiden lisääntyviin tarpeisiin saadaan riittävästi varoja;

10.   kehottaa niitä jäsenvaltioita, joilla on käytössään erilaisia tutkahavaintosatelliitteja, optisia ja säähavaintosatelliitteja sekä tiedustelujärjestelmiä (Helios, SAR-Lupe, TerraSAR-X, Rapid Eye, Cosmo-Skymed, Pleiades), varmistamaan niiden yhteensopivuuden; pitää myönteisenä johtavien EU:n jäsenvaltioiden välisiä kahdenvälisiä ja monenvälisiä sopimuksia (esimerkkeinä SPOT, ORFEO, Helios-yhteistyökehys, Schwerinin sopimus ja tuleva MUSIS); suosittelee, että MUSIS-järjestelmä sisällytetään yhteisön puitteisiin ja että se rahoitetaan EU:n talousarviosta;

11.   korostaa GMES-seurannan merkitystä Euroopan unionin ulkopolitiikan kannalta ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kannalta; vaatii toimintamäärärahojen pääbudjettikohdan käyttöönottamista sen varmistamiseksi, että GMES-palvelut vastaavat johdonmukaisesti käyttäjien tarpeita;

Navigointi – paikannus – ajoitus

12.   korostaa Galileon välttämättömyyttä ETPP-operaatioiden riippumattomuuden, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, Euroopan oman turvallisuuden ja unionin strategisen riippumattomuuden kannalta; panee erityisesti merkille sen, että Galileon julkisesti säännelty palvelu on ratkaisevan tärkeä navigoinnin, paikannuksen ja ajoituksen kannalta ennen kaikkea tarpeettomien riskien välttämiseksi;

13.   panee merkille, että parlamentti ja neuvosto pääsivät ensimmäisessä käsittelyssä sopimukseen ehdotuksesta asetukseksi eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamiseksi ja että sopimuksen mukaan järjestelmä on yhteisön omistuksessa ja sen kehitysvaihe rahoitetaan kokonaisuudessaan yhteisön talousarviosta;

14.   kiinnittää huomiota 23. huhtikuuta 2008 vahvistamaansa kantaan eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta (4) ja erityisesti siihen, että EGNOS- ja Galileo-ohjelmia olisi pidettävä eurooppalaisen avaruusohjelman yhtenä pilarina ja että ohjelmia on hallinnoitava yhdessä toimielinten välisen Galileo-paneelin kanssa, jota voidaan käyttää mallina eurooppalaisen avaruuspolitiikan kehittämisessä;

Televiestintä

15.   korostaa ETPP-operaatioiden (EU:n sotilashenkilöstön, EU:n komentokeskuksen, operaatioiden komentokeskusten) turvallisen satelliittiviestinnän välttämättömyyttä, mikä koskee myös EU:n joukkojen osallistumista YK:n, Naton ja muiden vastaavien järjestöjen alaisiin operaatioihin;

16.   pyytää, että tällä hetkellä ja tulevaisuudessa EU:n jäsenvaltioiden käytössä olevat satelliittiviestintäjärjestelmät (kuten Skynet, Syracuse, Sicral, SATCOM BW ja Spainsat) saatetaan yhteentoimiviksi kustannusten säästämiseksi;

17.   kannattaa sitä, että komissio ja Euroopan puolustusvirasto kehittävät yhteistyössä ohjelmistoradion (Software Defined Radio, SDR); panee merkille, että ohjelmistoradio parantaa televiestintäjärjestelmän maayhteyksien yhteentoimivuutta;

18.   suosittaa hankkimaan säästöjä eri kansallisia televiestintäjärjestelmiä tukevan maa-infrastruktuurin yhteiskäytöllä;

19.   tukee mahdollisuutta rahoittaa ETPP-operaatioita tukevia Euroopan satelliitti- ja televiestintäjärjestelmiä EU:n talousarviosta;

Avaruuden valvonta

20.   kannattaa avaruustilannetietoisuutta edistävän avaruusvalvontajärjestelmän kehittämistä (esimerkiksi GRAVES ja TIRA mukaan lukien) tarkoituksena valvoa avaruusinfrastruktuuria, avaruusromua ja mahdollisesti myös muita uhkia;

21.   tukee mahdollisuutta rahoittaa tulevaa Euroopan avaruusvalvontajärjestelmää EU:n talousarviosta;

Satelliittiperusteinen ballististen ohjusten ennakkovaroitusjärjestelmä

22.   pitää valitettavana, että EU:n jäsenvaltioilla ei ole käytössään reaaliaikaisia tietoja ballististen ohjusten laukaisemisesta eri puolilla maailmaa; kannattaa sen vuoksi hankkeita, jotka johtavat (Ranskan "Spirale"-järjestelmän kaltaisen) satelliittiperusteisen ballististen ohjusten ennakkovaroitusjärjestelmän käyttöönottoon; vaatii lisäksi, että kaikki mainittujen tulevien järjestelmien kautta saadut tiedot on annettava kaikkien EU:n jäsenvaltioiden käyttöön niiden väestön suojelemiseksi ja mahdollisten vastatoimien tukemiseksi sekä ydinsulkusopimuksen noudattamisen valvomiseksi ja ETPP-operaatioiden käyttöön ja Euroopan turvallisuusetujen turvaamiseksi;

Signaalitiedustelu

23.   kannattaa signaalitiedustelun (elektronisen tiedustelun, kuten Essaim, ja viestitiedustelun) avulla hankittujen tietojen vaihtamista eurooppalaisella tasolla;

Itsenäinen pääsy avaruuteen ja kansainvälinen ympäristö

24.   kannattaa EU:n turvallista, itsenäistä ja kestävää pääsyä avaruuteen, koska se on EU:n riippumattoman toiminnan edellytys;

25.   suosittelee, että eurooppalaiset ei-kaupalliset satelliitit lähetetään kiertoradalle mieluimmin EU:n alueelta eurooppalaisilla kantoraketeilla, ja että samalla on otettava huomioon toimitusvarmuus ja Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan suojelu;

26.   korostaa, että on lisättävä kehitysponnisteluja parannetun Ariane 5:n saamiseksi käyttöön ennen vuotta 2015;

27.   suosittelee, että pitkän aikavälin strateginen sijoitus uusiin eurooppalaisiin kantoraketteihin tulisi käynnistää mahdollisimman pian, jotta EU voi pysyä lisääntyvän kansainvälisen kilpailun tasolla; vaatii hoitamaan tämän hankkeen sekä rahoituksellisesti että aikataulullisesti moitteettomasti;

28.   suosittelee, että luodaan kiertoradalla toimiva palveluteknologia, jonka avulla voidaan parantaa toiminnallisten avaruusresurssien kestävyyttä, ylläpidettävyyttä, saatavuutta ja toiminnallista tehokkuutta ja samalla alentaa resurssien käyttö- ja ylläpitokustannuksia;

Hallintotapa

29.   kannustaa vahvaan pilarien väliseen avaruus- ja turvallisuusyhteistyöhön, johon osallistuvat kaikki relevantit toimijat (kuten komissio, neuvosto, Euroopan puolustusvirasto ja Euroopan unionin satelliittikeskus) tarkoituksena varmistaa ETPP:hen liittyvä turvallisuuspolitiikka ja tietoturva;

30.   suosittaa painokkaasti edistämään sitä, että tehostetun ETPP-yhteistyön mukaisesti avaruusresursseja hyödyntäen kerätyt operationaaliset tiedot asetetaan tasapuolisesti EU:n kaikkien jäsenvaltioiden saataville;

31.   suosittaa, että Euroopan puolustusvirasto huolehtii avaruuteen liittyvien toimien hallinnointi- ja rahoitusvalmiuksien kehittämisestä;

Rahoitus

32.   panee merkille, että unionin talousarviosta on osoitettu kaudeksi 2007–2013 noin 5 250 miljoonaa euroa Euroopan yhteisille avaruustoimille, mikä on keskimäärin 750 miljoonaa euroa vuodessa kyseisellä kaudella;

33.   kehottaa Euroopan unionia laatimaan avaruuden voimavaroille toimintabudjetin, josta tuetaan ETPP:tä ja Euroopan turvallisuusetuja;

34.   on syvästi huolestunut, että EU:n jäsenvaltioiden keskinäisen koordinaation puuttuminen johtaa toimien tarpeettomaan päällekkäisyyteen; kannattaa näin ollen ajatusta, että jäsenvaltiot käynnistävät yhteisiä ohjelmia, minkä avulla saadaan aikaan pitkän aikavälin kustannussäästöjä;

35.   panee myös merkille, että avaruuden voimavarojen hankintaa, ylläpitoa ja toimintaa koskevan EU:n yhteisen lähestymistavan puuttumisen arvioidaan aiheuttavan satojen miljoonien eurojen ylimääräiset kustannukset;

36.   toteaa kokemuksen osoittaneen, että suuria yhteisiä hankkeita ei kyetä hallinnoimaan kunnolla, jos asiassa on mukana 27 eri kansallista budjettiviranomaista, jotka soveltavat oikeudenmukaisen palautuman periaatetta; suosittaa siksi painokkaasti kyseisten hankkeiden ja ohjelmien rahoittamista EU:n talousarviosta;

37.   panee merkille asiantuntijoiden arviot, joiden mukaan satelliittiviestinnän osalta Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustustarpeiden täyttämiseen tarvittavia määrärahoja ja Euroopan unionin kaukokartoitukseen ja tiedustelutietojen keräämiseen, signaalitiedustelu mukaan luettuna, tarvittavia määrärahoja olisi lisättävä huomattavasti, jotta voidaan huolehtia kattavan avaruuspolitiikan tarpeista ja tavoitteista;

38.   katsoo, että Euroopan unionin, Euroopan avaruusjärjestön ja Euroopan puolustusviraston sekä niiden jäsenvaltioiden olisi myönnettävä luotettava ja riittävä rahoitus suunniteltuun avaruustoimintaan ja siihen liittyvään tutkimukseen; pitää erityisen tärkeänä EU:n talousarviosta myönnettävää rahoitusta, Galileo-hanke mukaan lukien;

Avaruusinfrastruktuurin suojelu

39.   korostaa strategisten avaruusresurssien sekä avaruuteen pääsyn infrastruktuurin, kuten kantorakettien ja avaruuskeskusten haavoittuvuutta; korostaa sen vuoksi tarvetta suojella edellä mainittuja taktisella ohjuspuolustuksella (theatre missile defence), lentokoneilla ja avaruusvalvonnalla; kannattaa myös tietojen jakamista kansainvälisten kumppanien kanssa siinä tapauksessa, että vihollinen tekee satelliitit toimintakyvyttömiksi;

40.   vaatii, että tulevien eurooppalaisten satelliittijärjestelmien haavoittuvuutta on vähennettävä häirinnäneston, suojaamisen, kiertoradalla toimivan palveluteknologian, korkealla olevien kiertoratojen ja satelliittien monirataisuuden (multi-orbital constellation architectures) avulla;

41.   korostaa, että suojatoimien on oltava täydellisesti ulkoavaruuden rauhanomaista käyttöä koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisia ja että niistä on sovittava (mannertenvälisiä ohjuksia koskevien) avoimuutta ja luottamusta lisäävien yhteisten toimien avulla; pyytää EU:n jäsenvaltioita tarkastelemaan mahdollisuutta laatia avaruusalan toimijoita oikeudellisesti tai poliittisesti sitovat säännöt ja avaruusliikenteen hallintajärjestelmä;

42.   korostaa, että haavoittuvuutensa vuoksi kehittynyt viestintäteknologia ei saisi koskaan olla täysin riippuvainen avaruusteknologiasta;

Avaruuden käyttöä koskeva kansainvälinen oikeudellinen säännöstö

43.   korostaa jälleen kerran edellä mainitussa vuoden 1967 ulkoavaruussopimuksessa esitetyn avaruuden rauhanomaista käyttöä koskevan periaatteen merkitystä; on sen vuoksi huolestunut avaruuden sotilaallisen käytön mahdollisesta lisääntymisestä;

44.   vaatii huolehtimaan siitä, että Euroopan avaruuspolitiikka ei missään tapauksessa johda avaruuden militarisointiin ja aseistamiseen;

45.   vaati avaruuden rauhanomaista käyttöä sääntelevän ja suojelevan kansainvälisen oikeudellisen säännöstön lujittamista avaruusromun vähentämistä koskevat suuntaviivat laatineen ulkoavaruuden rauhanomaista käyttöä käsittelevän YK:n komitean (COPUOS) puitteissa siten, että mainitut toimet ovat yhdenmukaisia järjestöjen välisen avaruusromun koordinointikomitean sekä YK:n aseidenriisuntakonferenssin – joka kehittää parhaillaan monenvälistä sopimusta ulkoavaruuden aseistamisen estämisestä – toimien kanssa; pyytää myös, että EU:n puheenjohtajavaltio edustaa EU:ta aktiivisesti COPUOSissa; kehottaa EU:n toimielimiä pyrkimään järjestämään ulkoavaruussopimuksen tarkistuskonferenssin, jossa sopimusta vahvistettaisiin ja sen soveltamisalaan lisättäisiin kaikenlaisia avaruuteen sijoitettavia aseita koskeva kielto;

46.   kehottaa kaikkia kansainvälisiä toimijoita pidättymään käyttämästä aseita avaruudessa; on erittäin huolestunut satelliitteihin kohdistetuista tuhoavista toimista, esimerkkinä Kiinan tammikuussa 2007 tekemä satelliitintorjuntakoe, ja avaruusromun määrän valtavan kasvun seurauksista avaruuden turvallisuudelle; suosittelee sen vuoksi, että kansainväliset toimijat tekevät oikeudellisesti sitovia kansainvälisiä sopimuksia, joilla kielletään aseiden käyttö avaruusresursseja vastaan ja aseiden sijoittaminen avaruuteen;

47.   kehottaa avaruuden käyttäjiä rekisteröimään satelliittinsa, myös sotilaalliset satelliitit, avoimuutta edistävänä ja luottamusta lisäävänä avaruuden turvallisuuteen liittyvänä toimenpiteenä; pitää myönteisenä neuvoston tavoittelemaa avaruusesineitä koskevaa kattavaa EU:n käytännesäännöstöä; vaatii tekemään säännöstöstä oikeudellisesti sitovan;

48.   kehottaa YK:ta ja Euroopan unionia toimimaan aktiivisesti sen puolesta, että avaruusromu saadaan vähenemään ja satelliitteja suojellaan niitä vahingoittavalta avaruusromulta;

Avaruuspolitiikkaa ja ohjuspuolustusta koskeva transatlanttinen yhteistyö

49.   kehottaa Euroopan unionia ja Pohjois-Atlantin puolustusliittoa käynnistämään strategisen avaruuspolitiikkaa ja ohjuspuolustusta koskevan vuoropuhelun ja pitämään samalla mielessä oikeudellisen velvoitteen välttää sellaisia toimia, jotka voisivat olla ristiriidassa avaruuden rauhanomaisen käytön periaatteen kanssa; katsoo, että edellä mainittu koskee erityisesti satelliittiviestintäjärjestelmien, avaruusvalvontajärjestelmien ja ballististen ohjusten ennakkovaroitusjärjestelmien täydentävyyttä ja yhteentoimivuutta sekä eurooppalaisten joukkojen suojelua toiminta-alueen ohjuspuolustusjärjestelmällä;

50.   kehottaa Euroopan unionia ja Amerikan Yhdysvaltoja käynnistämään strategisen vuoropuhelun avaruusvoimavarojen käytöstä ja ottamaan sekä YK:ssa että sen ulkopuolella kansainvälisen vastuun sen varmistamisesta, että ulkoavaruus säilytetään yksinomaan rauhanomaisia toimia varten;

Muu kansainvälinen yhteistyö

51.   pitää myönteisenä Euroopan unionin ja Venäjän federaation yhteistyön vahvistumista edellä mainitun, Euroopan komission, Euroopan avaruusjärjestön ja Roskosmosin välillä vuonna 2006 käynnistetyn kolmikantaisen avaruusvuoropuhelun puitteissa, mukaan lukien avaruussovellukset (satelliittinavigointi, kaukokartoitus ja satelliittiviestintä) sekä avaruuteen pääsy (kantoraketit ja tulevat avaruuskuljetusjärjestelmät);

o
o   o

52.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan avaruusjärjestölle, jäsenvaltioiden parlamenteille sekä Yhdistyneiden Kansakuntien, Pohjois-Atlantin puolustusliiton ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön pääsihteereille.

(1) EUVL C 136, 20.6.2007, s. 1.
(2) EUVL C 96 E, 21.4.2004, s. 136.
(3) EUVL C 33 E, 9.2.2006, s. 580.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0167.


Epäilyt joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa
PDF 196kWORD 38k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2008 joukkohautojen olemassaoloa koskevista epäilyistä Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa
P6_TA(2008)0366RC-B6-0349/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Kashmirissa 8.–11. joulukuuta 2003 ja 20.–24. kesäkuuta 2004 vierailleen tilapäisen valtuuskuntansa raportit,

–   ottaa huomioon 18. toukokuuta 2006 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2005 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta(1),

–   ottaa huomioon 24. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman Kašmirin tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä(2),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että Jammun ja Kashmirin alueelta on vuoden 2006 jälkeen löydetty satoja merkitsemättömiä hautoja ja että väitteiden mukaan pelkästään Urin piirikunnan alueen 18 kylästä on löydetty vähintään 940 ruumista,

B.   ottaa huomioon, että srinagarilainen kadonneiden henkilöiden vanhemmista koostuva yhdistys APDP julkaisi 29. maaliskuuta 2008 raportin, jossa yksilöitiin useilla paikkakunnilla sijaitsevia hautoja, jotka kuitenkin ovat niin lähellä Pakistanin valvontalinjaa, ettei niihin pääse tutustumaan ilman turvallisuusjoukkojen erikoislupaa,

C.   ottaa huomioon ihmisoikeusjärjestöjen lausunnot, joiden mukaan ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että kyseiset haudat sisältäisivät niiden uhrien jäännöksiä, jotka ovat peräisin vuodesta 1989 lähtien jatkuneen Jammun ja Kashmirin alueen aseellisen konfliktin yhteydessä tapahtuneista laittomista surmista, tahdonvastaista katoamisista ja muista väärinkäytöksistä,

D.   ottaa huomioon, että arviot vuoden 1989 jälkeen kadonneiden henkilöiden lukumäärästä vaihtelevat suuresti, sillä uhrien perheiden yhdistykset arvioivat määräksi yli 8 000 ja valtiollisten viranomaisten mukaan määrä on alle 4 000,

E.   ottaa huomioon, että osavaltion poliisin vuonna 2006 antaman selvityksen mukaan vuoden 1989 jälkeen vankeudessa on kuollut 331 henkeä ja pidätyksen jälkeisiä tahdonvastaisia katoamisia on ilmennyt 111,

F.   ottaa huomioon, että väitteet ihmisoikeusloukkauksista jatkuvat, vaikka Intian hallitus on syyskuussa 2005 sitoutunut olemaan suvaitsematta enää ihmisoikeusloukkauksia Jammun ja Kashmirin alueella,

G.   ottaa huomioon, että palkittu ihmisoikeusasianajaja, Jammun ja Kashmirin kansalaisyhteiskuntajärjestön puheenjohtaja sekä APDP:n perustaja Pervez Imroz selvisi Srinagarissa 30. kesäkuuta 2008 tehdystä murhayrityksestä, johon syypäiksi väitettiin turvallisuusjoukkojen edustajia, ja ottaa huomioon, että muita APDP:n avustaman Kashmirin ihmisoikeuksia ja oikeutta puolustavan kansainvälisen tribunaalin jäseniä on tietojen mukaan ahdisteltu,

1.   kehottaa Intian hallitusta pikaisesti huolehtimaan, että kaikkia Jammun ja Kashmirin alueen epäiltyjä hautapaikkoja tutkitaan riippumattomasti ja puolueettomasti ja että ensimmäisenä välittömänä toimenpiteenä hautapaikkojen koskemattomuus varmistetaan todisteiden säilyttämiseksi;

2.   kehottaa komissiota tarjoamaan vakausvälineen puitteissa taloudellista ja teknistä apua Intian hallitukselle tällaiseen perinpohjaiseen tutkimukseen ja Kashmirin mahdollisiin myöhempiin konfliktinratkaisutoimiin;

3.   kehottaa EU:n jäsenvaltioita käsittelemään tätä asiaa seuraavassa ihmisoikeusvuoropuhelussa, joka on määrä käydä vuoden 2008 jälkimmäisellä puoliskolla;

4.   ilmaisee huolensa Pervez Imrozin ja muiden Jammun ja Kashmirin alueella merkitsemättömiä hautoja ja väitettyjä ihmisoikeusrikkomuksia tutkivien ihmisoikeusaktivistien turvallisuuden puolesta ja kehottaa Intian viranomaisia huolehtimaan heidän suojelustaan ja antamaan heille mahdollisuuden toimia ilman ahdistelun ja väkivallan pelkoa; vaatii viranomaisia suorittamaan nopean ja puolueettoman tutkimuksen Pervez Imrozia vastaan tehdystä hyökkäyksestä, julkistamaan tutkimuksen tulokset ja saattamaan syylliset oikeuden eteen;

5.   toistaa Intian hallitukselle ja osavaltion viranomaisille esittämänsä kehotuksen kaikkien tahdonvastaisia katoamisia koskevien väitteiden tutkimisesta; vaatii siirtämään siviilipuolen syyttäjänviraston toimivaltaan kaikki tapaukset, joissa epäiltynä tai asianosaisena on puolustusvoimien, turvallisuusjoukkojen tai poliisin edustajia, ja vaatii perustamaan yhden julkisen tietokannan kaikista kadonneista henkilöistä ja kaikista löydetyistä ruumiista; kehottaa EU:n jäsenvaltioita helpottamaan ja tukemaan kaikkea Intian ja Pakistanin hallitusten välistä yhteistyötä tämän tutkimuksen yhteydessä;

6.   kehottaa osavaltion viranomaisia varmistamaan, että kaikki vangitsemismenettelyt täyttävät kansainvälisiä laillisuusnormeja, asianmukaista kohtelua, rekisteröintiä, syytteeseen asettamista, perheenjäsenten ja asianajajien pikaista tapaamista ja pikaista pääsyä puolueettoman tuomioistuimen eteen koskevat vähimmäisvaatimukset sekä näiden menettelyjen rikkomista koskevat vastuuvelvollisuuden vaatimukset;

7.   tuomitsee jyrkästi Jammun ja Kashmirin alueella vuodesta 1989 lähtien jatkuneen aseellisen konfliktin aikana tapahtuneet laittomat surmat, tahdonvastaiset katoamiset, kidutuksen, raiskaukset ja muut ihmisoikeusloukkaukset; vaatii, että uhrien omaisille myönnetään täysimääräiset korvaukset;

8.   kehottaa kaikkia hallituksia ratifioimaan kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön, ratifioimaan ja panemaan täytäntöön varauksitta kaikkien ihmisten suojelua tahdonvastaisilta katoamisilta koskevan YK:n yleissopimuksen ja kyseisen yleissopimuksen31 ja 32 artiklan mukaisesti julistamaan tunnustavansa tahdonvastaisia katoamisia käsittelevän komitean toimivallan ratifioimisesta;

9.   kehottaa YK:n erityismenettelyjen ehtojen mukaisesti molempia osapuolia myöntämään vapaan pääsyn valvontalinjan molemmille puolille YK:n erityisedustajille, ja etenkin ilman oikeudenkäyntiä tai summittaisesti suoritettuja teloituksia käsittelevälle YK:n erityisedustajalle ja tahdonvastaisia katoamisia käsittelevälle YK:n työryhmälle;

10.   toistaa Intian parlamentin alahuoneelle Lok Sabhalle esittämänsä kehotuksen ihmisoikeuksien suojelua koskevan lainsäädännön muuttamisesta siten, että kansallinen ihmisoikeustoimikunta voi tutkia riippumattomasti väitteitä puolustusvoimien henkilöstön väärinkäytöksistä;

11.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Intian hallitukselle ja parlamentille, Pakistanin islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille, Jammun ja Kashmirin osavaltion hallitukselle ja parlamentille sekä YK:n pääsihteerille.

(1) EUVL C 297 E, 7.12.2006, s. 341.
(2) EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 468.


Bangladeshin tilanne
PDF 119kWORD 42k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2008 Bangladeshista
P6_TA(2008)0367RC-B6-0356/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Bangladeshista ja erityisesti 16. marraskuuta 2006(1) ja 6. syyskuuta 2007(2) antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Bangladeshin kansantasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen(3),

–   ottaa huomioon Bangladeshin väliaikaishallituksen 11. tammikuuta 2007 julistaman poikkeustilan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että EU:lla ja Bangladeshilla on pitkään ollut hyvät suhteet, muun muassa kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen seurauksena,

B.   ottaa huomioon, että Bangladeshin väliaikaishallitus julisti vaaleja edeltäneiden väkivaltaisuuksien puhjetessa poikkeustilan 11. tammikuuta 2007 ja hyväksyi pian tämän jälkeen poikkeustilalain, joka antoi armeijalle ja puolisotilaallisille voimille samat pidätysoikeudet kuin poliisilla; ottaa huomioon, että EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunta keskeytti tämän jälkeen toimintansa 22. tammikuuta 2007,

C.   ottaa huomioon, että poikkeustilalain täytäntöönpanon lisäksi useita Bangladeshin perustuslain takaamia kansalaisoikeuksia evättiin,

D.   ottaa huomioon, että kyseisten oikeuksien epääminen on johtanut siihen, että maan korkeimman oikeuden valitustuomioistuin on viime aikoina antanut hälyttävän määrän tuomioita, jotka vaikuttavat vakavasti yksilöiden oikeuksiin ja laillisuusperiaatteeseen,

E.   ottaa huomioon, että hyväksyttiin 11. kesäkuuta 2008 uusi terrorismin torjuntaa koskeva määräys, johon ei kysytty kansalaisten mielipidettä, ja katsoo tämän rikkovan perusvapauksia ja perustavaa laatua olevia oikeuksia oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin; samalla on otettu käyttöön laaja "terroritekojen" määritelmä, joka nyt kattaa tavalliset omaisuusrikokset sekä yksilöihin kohdistuvat hyökkäykset; katsoo, että kyseinen määritelmä on vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien suosituksia ja ottaa huomioon, että ihmisoikeusjärjestöt ja asianajajien yhdistykset ovat ilmaisseet huolensa, että määräystä käytetään poliittisen vainon tarkoituksiin,

F.   ottaa huomioon, että kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen, kuten Human Rights Watchin ja Amnesty Internationalin mukaan pidätetyiksi ilmoitettujen henkilöiden määrä on noussut reilusti yli 300 000:een sen jälkeen, kun poikkeustila julistettiin 18 kuukautta sitten; toteaa, että suurin osa pidätetyistä on tämän jälkeen vapautettu; ottaa huomioon, että koska poikkeustilalaki rajoittaa oikeutta anoa vapauttamista takuita vastaan, meneillään oleva joukkopidätysten aalto saattaa ajaa vankilajärjestelmän ahtaalle,

G.   ottaa huomioon väitteet, että useita pidätettyjä on kidutettu vakavasti ja että Bangladeshin kansallisen ihmisoikeusjärjestön Odhikarin mukaan ilman oikeudenkäyntiä toimeenpantujen teloitusten määrä on lisääntynyt,

H.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut keskeyttämään kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon kaikissa maissa ja kaikissa olosuhteissa,

I.   panee tyytyväisenä merkille poliittiselle toiminnalle asetettujen rajoitusten äskettäisen höllentämisen sekä hallituksen ja Awami-ryhmän tekemän sopimuksen käynnistää neuvottelut suunnitteilla olevien kansallisten vaalien järjestämisestä joulukuussa 2008, sekä sen, että muut puolueet aikovat lähteä mukaan tähän prosessiin,

J.   ottaa huomioon, että uusien joukkopidätysten aallon aikana, joka alkoi 28. toukokuuta 2008, on pidätetty yli 12 000 henkilöä, joiden joukossa on muun muassa paikallisia puolueaktivisteja; ottaa huomioon, että hallitus on torjunut vihjaukset, että pidätysten syyt ovat poliittiset, ja väittää sen sijaan, että ne on tarkoitettu rikollisista eroon,

K.   ottaa huomioon, että koska väliaikaishallitus kuulemma tarvitsee täydellisen äänestäjäluettelon, se on tähän saakka jättänyt kokonaan huomiotta poliittisten puolueiden, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen vetoomukset jouduttaa kansallisten vaalien järjestämistä ja pitää kiinni asettamastaan viimeisestä aikarajasta, joka on joulukuun 2008 kolmannella viikolla,

L.   ottaa huomioon, että Bangladeshin väestön kokemia koettelemuksia on lisännyt se, että peruselintarvikkeiden, kuten riisin, hinnat ovat nousseet vähintään kolmanneksella viime kuukausien aikana, ja ottaa huomioon, että suurimman osan väestöä keskuudessa elintarvikemenojen osuus käytettävissä olevista varoista oli yli 60 prosenttia jo ennen hintojen räjähdysmäistä nousua,

M.   katsoo, että vaaleilla valittu hallitus tekisi ilmastonmuutoksen vaikutusten käsittelemisen helpommaksi; ottaa huomioon, että Bengalin lahdelta nouseva merivesi uhkaa peittää pysyvästi jopa neljänneksen Bangladeshin alueesta; ottaa huomioon, että ilmastonmuutostutkijat varoittavat, että Bangladeshissa saattaa olla 20–25 miljoonaa ilmastopakolaista vuoteen 2050 mennessä,

1.   kehottaa Bangladeshin hallitusta kumoamaan poikkeustilan, sillä tämä on tärkein edellytys sille, että voidaan valmistautua maan seuraavien parlamenttivaalien pitämiseen ja että paikallisviranomaisten vaalit voidaan järjestää elokuussa 2008;

2.   kehottaa Bangladeshin hallitusta varmistamaan, että sen uusi terrorismin torjuntaa koskeva määräys on kansainvälisesti tunnustettujen terrorismin torjuntaa koskevien oikeusnormien mukainen, kuten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämisestä ja suojaamisesta sekä terrorismin torjunnasta vastaava YK:n erityisedustaja on suositellut;

3.   kehottaa Bangladeshin hallitusta poistamaan kuolemanrangaistuksen;

4.   kehottaa Bangladeshin hallitusta lopettamaan välittömästi äskettäisen joukkopidätysten aallon sekä poliittisten vastustajien tai toimittajien häirinnän hätätilan nojalla, ja on erittäin huolissaan siitä, että viranomaisten kerrotaan harjoittavan kidutusta; kehottaa hallitusta varmistamaan kaikkien pidätettyjen oikeudenmukaista menettelyä koskevat perusoikeudet sekä takaamaan syytetyille oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin; kehottaa, että viranomaisten on joko nostettava syyte tuhansia pidätettyjä vastaan uskottavien todisteiden perusteella tai vapautettava heidät;

5.   antaa Bangladeshin hallitukselle tunnustusta siitä, että se on kieltänyt entisiä sotarikollisia asettumasta ehdokkaiksi vaaleissa, ja kehottaa sitä jatkotoimena tälle myönteiselle edistysaskeleelle muodostamaan riippumattoman tutkintavaliokunnan, jotta voidaan aloittaa sotarikollisten oikeudenkäynnit;

6.   onnittelee väliaikaishallitusta edistymisestä parlamenttivaalien valmistelussa ja siitä, että se on edistynyt merkittävästi vaaliprosessin uudistamisessa sekä siitä, että viranomaiset ovat laatinet paikkansa pitävän äänioikeutettujen luettelon; kehottaa hallitusta varmistamaan, että Bangladeshin etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen jäsenet voivat antaa äänensä vapaasti; kehottaa varmistamaan lehdistönvapauden vaaleja edeltävänä aikana Bangladeshissa;

7.   panee tyytyväisenä merkille entisen pääministerin Sheikh Hasinan vapauttamisen humanitaarisista syistä;

8.   kehottaa Euroopan komissiota ja neuvostoa ottamaan aktiivisemman roolin ja painottamaan Bangladeshin hallitukselle, että poikkeustila sekä kaikki siihen vedoten annetut säädökset on kumottava nopeasti ja kokonaan;

9.   kehottaa järjestämään kansainvälisten vaatimusten mukaisesti vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit, joihin kaikki puolueet osallistuvat; kehottaa EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntaa jatkamaan toimiaan heti, kun tämä on mahdollista toteuttaa ja viisasta; kehottaa EU:n jäsenvaltioiden valtuuskuntia sekä komission Bangladeshin-edustustoa seuraamaan tarkasti Bangladeshin ihmisoikeustilannetta ja poliittista tilannetta;

10.   kehottaa, että asevoimien ei pitäisi osallistua poliittiseen päätöksentekoon;

11.   kehottaa Bangladeshin hallitusta antamaan mahdollisimman paljon liikkumavaraa yhteiskunnan kaikille aloille, ympäristö- ja kansalaisjärjestöille, toimittajille ja tiedemiehille lähteä liikkeelle, jotta maata voidaan valmistella tulevien ilmastonmuutoksesta johtuvien katastrofien kohtaamiseen, ja pitää poikkeustilaa hälyttävänä esteenä kyseisen tavoitteen saavuttamiselle;

12.   katsoo, että G8-maiden huippukokouksella on valtava vastuu estää ilmastonmuutoksen nopeutuminen entisestään sekä miljoonien ihmisten henkeä Bangladeshissa ja muualla uhkaavien katastrofien lisääntyminen, ja katsoo, että sen on hyväksyttävä tehokkaita ja kauaskantoisia toimia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi;

13.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön järjestön jäsenille sekä Bangladeshin hallitukselle.

(1) EUVL C 314E, 21.12.2006, s. 377.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0385.
(3) EYVL L 118, 27.4.2001, s. 48.


Kuolemantuomio
PDF 104kWORD 33k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2008 kuolemanrangaistuksesta ja erityisesti Troy Davisin tapauksesta
P6_TA(2008)0368RC-B6-0350/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa kuolemanrangaistuksen lakkauttamisesta ja kuolemanrangaistuksen soveltamisen välittömästä keskeyttämisestä niissä maissa, joissa kuolemanrangaistusta vielä sovelletaan,

–   ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 18. joulukuuta 2007 antaman päätöslauselman 62/149 kuolemanrangaistuksen soveltamisen keskeyttämisestä maailmassa,

–   ottaa huomioon kuolemanrangaistukseen liittyviä kysymyksiä koskevat EU:n ajantasaistetut ja muutetut suuntaviivat , jotka neuvosto hyväksyi 16. kesäkuuta 2008,

A.   ottaa huomioon Troy Davisin tapauksen: Georgian osavaltion tuomioistuin tuomitsi hänet vuonna 1991 kuolemaan poliisin murhasta ja hänet on aikomus teloittaa heinäkuun 2008 lopussa,

B.   ottaa huomioon, että Davisin asianajajien mukaan hänen syyttömyydestään on runsaasti todisteita, todistusaineistoa häntä vastaan ei ole koskaan löytynyt ja seitsemän häntä vastaan todistanutta henkilöä on perunut todistajanlausuntonsa,

C.   ottaa huomioon, että Georgian korkein oikeus suostui 4. elokuuta 2007 tarkastelemaan uusia seikkoja, jotka herättivät epäilyksiä Davisin syyllisyydestä,

D.   ottaa huomioon Georgian korkeimman oikeuden 17. maaliskuuta 2008 tekemän päätöksen evätä Davisilta uusi oikeudenkäynti, johon oikeuden puheenjohtaja antoi eriävän mielipiteensä,

E.   ottaa huomioon, että yli 120 kuolemaan tuomittua henkilöä on vapautettu Yhdysvalloissa vuoden 1975 jälkeen, sen jälkeen kun heidät on todettu syyttömiksi,

F.   katsoo, että armahdusoikeus toimii Yhdysvalloissa kuolemaantuomittujen tapauksissa turvamekanismina sitä peruuttamatonta virhettä vastaan, jota tuomioistuimet eivät voi tai halua korjata,

G.   ottaa huomioon, että New Jersey on ensimmäinen Yhdysvaltojen osavaltio, joka on lakkauttanut kuolemanrangaistuksen lainsäädännöllä, sen jälkeen kun se otettiin uudelleen käyttöön Yhdysvalloissa vuonna 1972, ja yhtenä syynä mainittiin väistämätön riski telottaa väärin perustein tuomittuja,

1.   kehottaa niitä valtioita, joissa kuolemanrangaistusta sovelletaan, ryhtymään tarvittaviin toimiin sen lakkauttamiseksi;

2.   pyytää asianomaisia tuomioistuimia muuntamaan Troy Davisin kuolemanrangaistuksen vapausrangaistukseksi ja niiden runsaiden todisteiden valossa, jotka saattavat aiheuttaa tämän muuntamisen, tarjoamaan Troy Davisille mahdollisuuden uuteen oikeudenkäyntiin;

3.   vetoaa Georgian osavaltion armahduksia ja ehdonalaisia vankeustuomioita käsittelevään lautakuntaan, että se pikaisesti muuntaisi Troy Davisin kuolemanrangaistuksen vapausrangaistukseksi;

4.   kehottaa neuvoston puheenjohtajaa ja komission Yhdysvaltain-lähetystöä ottamaan pikaisesti asian esille Yhdysvaltain viranomaisten kanssa;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä Yhdysvaltojen hallitukselle, Georgian osavaltion armahduksia ja ehdonalaisia vankeustuomioita käsittelevälle lautakunnalle ja Georgian osavaltion yleiselle syyttäjälle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö