Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 2. september 2008 - Brüssel
 Programm "Aktiivsed noored" (2007-2013) ***I
 Programm "Kultuur" (2007-2013) ***I
 Programm "Kodanike Euroopa" (2007-2013) ***I
 Tegevusprogramm elukestva õppe alal ***I
 EÜ ja Usbekistani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll *
 EÜ ja Kirgiisi Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll *
 EÜ ja Tadžikistani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll *
 Montenegro kohustus Serbiale ja Montenegrole (endine Jugoslaavia Liitvabariik) antud pikaajaliste laenude eest *
 Mahepõllumajanduslik tootmine ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamine *
 India ookeani lõunaosa kalanduskokkulepe *
 Paranduseelarve nr 5/2008 projekt
 Euroopa õigusalase koostöö võrgustik *
 Vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamine kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes *
 Kalandus ja vesiviljelus seoses Euroopa rannikualade integreeritud majandamisega
 Viisainfosüsteemi (VIS) kasutamine Schengeni piirieeskirjade raames ***I
 Eurojusti tugevdamine ja otsuse 2002/187/JSK muutmine *
 Dublini süsteemi hindamisaruanne
 Teatavad liikluskindlustusega seotud küsimused
 Maksupettuste vastase võitluse tõhustamise kooskõlastatud strateegia
 Parlamendi kodukorra artikli 182 tõlgendamine seoses allkomisjonide esimeeste kaasamisega
 2011. aasta kuulutamine Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaks
 Noorte võimaluste parandamisele suurema tähelepanu pööramine ELi poliitikas
 Kiireloomuline koostöö kadunud laste leidmiseks (kirjalik deklaratsioon)
Tekstid (348 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika