Показалец 
Приети текстове
Вторник, 2 септември 2008 г. - Брюксел
Създаване на програма "Младежта в действие" (2007–2013 г.) ***I
 Създаване на програма "Култура" (2007–2013 г.) ***I
 Насърчаване на активното европейско гражданство (2007–2013 г.) ***I
 Програма за действие за обучение през целия живот ***I
 Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан *
 Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС Киргизстан *
 Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС Таджикистан *
 Откриване на самостоятелно задължение на Черна Гора във връзка с дългосрочните заеми, отпуснати на Сърбия и Черна гора (бившата Съюзна република Югославия) *
 Изменение на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти *
 Сключване от името на Европейската общност на Споразумението за риболов в южен Индийски океан *
 Проект на коригиращ бюджет № 5/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г.
 Европейска съдебна мрежа *
 Прилагане на принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела *
 Рибарство и аквакултури в рамките на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа
 Използване на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници ***I
 Укрепване на Евроюст *
 Оценка на дъблинската система
 Някои въпроси, свързани с автомобилното застраховане
 Координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами
 Председателите на подкомисии (тълкуване на член 182)
 Обявяване на 2011 г. за Европейска година на доброволческата дейност
 Отделяне на повече внимание на предоставянето на права на младежта в политиките на ЕС
 Сътрудничество в спешни случаи за откриване на изчезнали деца

Създаване на програма "Младежта в действие" (2007–2013 г.) ***I
PDF 278kWORD 32k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1719/2006/ЕО за създаване на програма "Младежта в действие" за периода 2007–2013 г. (COM(2008)0056 – C6-0057/2008 – 2008/0023(COD))
P6_TA(2008)0369A6-0274/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0056),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 149, параграф 4 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0057/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование (A6-0274/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 септември 2008 г. с оглед приемането на Решение №…/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1719/2006/ЕО за създаване на програма "Младежта в действие" за периода 2007–2013 г.

P6_TC1-COD(2008)0023


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 1349/2008/ЕО.)


Създаване на програма "Култура" (2007–2013 г.) ***I
PDF 277kWORD 32k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1855/2006/EО относно създаване на програма "Култура" (2007–2013 г.) (COM(2008)0057 – C6-0058/2008 – 2008/0024(COD))
P6_TA(2008)0370A6-0273/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2008)0057),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 151, параграф 5, първо тире от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0058/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование (A6-0273/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 септември 2008 г. с оглед приемането на Решение №…/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1855/2006/EО за създаване на програма "Култура" (2007–2013 г.)

P6_TC1-COD(2008)0024


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 1352/2008/ЕО.)


Насърчаване на активното европейско гражданство (2007–2013 г.) ***I
PDF 278kWORD 35k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1904/2006/ЕО относно създаване на програмата "Европа за гражданите" за периода 2007–2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство (COM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD))
P6_TA(2008)0371A6-0275/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2008)0059),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 151 и 308 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0060/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование (A6-0275/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 септември 2008 г. с оглед приемането на Решение № …/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1904/2006/ЕО относно създаване на програмата "Европа за гражданите" за периода 2007–2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство

P6_TC1-COD(2008)0029


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 1358/2008/ЕО.)


Програма за действие за обучение през целия живот ***I
PDF 279kWORD 33k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1720/2006/ЕО за създаване на Програма за действие за обучение през целия живот (COM(2008)0061 – C6-0064/2008 – 2008/0025(COD))
P6_TA(2008)0372A6-0276/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0061),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 149, параграф 4 и 150, параграф 4 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0064/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование (A6-0276/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 септември 2008 г. с оглед приемането на Решение №…/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1720/2006/ЕО за създаване на Програма за действие за обучение през целия живот

P6_TC1-COD(2008)0025


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 1357/2008/ЕО.)


Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан *
PDF 264kWORD 34k
Законодателна резолюция на Европейския парламент 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Узбекистан от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0117 – C6-0213/2008 – 2007/0044(CNS))
P6_TA(2008)0373A6-0306/2008

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета и на Комисията (COM(2007)0117),

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество с Република Узбекистан,

–   като взе предвид член 44, параграф 2, член 47, параграф 2, последно изречение, както и членове 55, 57, параграф 2, 71, 80, параграф 2, 93, 94, 133, 181а и член 300, параграф 2, второ изречение от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 101 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване на България и Румъния,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея първа от Договора за ЕО, съгласно която Съветът се е консултирал с него (C6-0213/2008),

–   като взе предвид член 51, член 83, параграф 7 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по външни работи (A6-0306/2008),

1.  Одобрява сключването на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Узбекистан.


Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС Киргизстан *
PDF 265kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Киргизстан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0133 – C6-0228/2008 – 2007/0047(CNS))
P6_TA(2008)0374A6-0307/2008

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета и на Комисията (COM(2007)0133),

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество с Република Киргизстан,

–   като взе предвид член 44, параграф 2, член 47, параграф 2, последна алинея, членове 55, 57, параграф 2, 71, 80, параграф 2, 93, 94, 133, 181а, както и член 300, параграф 2, алинея втора от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 101 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид член 6, параграф 2 от Договора за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея първа от Договора за ЕО, съобразно която Съветът се е консултирал с него (C6-0228/2008),

–   като взе предвид член 51 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия (A6-0307/2008),

1.  Одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Киргизстан.


Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС Таджикистан *
PDF 265kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Таджикистан от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0143 – C6-0254/2008 – 2007/0050(CNS))
P6_TA(2008)0375A6-0320/2008

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета и на Комисията (COM(2007)0143),

–   като взе предвид споразумението за партньорство и сътрудничество с Република Таджикистан,

–   като взе предвид член 44, параграф 2, член 47, параграф 2, последно изречение, членове 55, 57, параграф 2, 71, 80, параграф 2, 93, 94, 133 и 181а, както и член 300, параграф 2, второ изречение от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 101 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване на България и Румъния,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея 1 от Договора за ЕО, съобразно която Съветът се е консултирал с него (C6-0254/2008),

–   като взе предвид член 51, член 83, параграф 7 и член 43, параграф 1от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по външни работи (A6-0320/2008),

1.  Одобрява сключването на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Таджикистан.


Откриване на самостоятелно задължение на Черна Гора във връзка с дългосрочните заеми, отпуснати на Сърбия и Черна гора (бившата Съюзна република Югославия) *
PDF 262kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета за откриване на самостоятелно задължение на Черна Гора и пропорционално намаляване на задължението на Сърбия във връзка с дългосрочните заеми, отпуснати от Общността на Държавния съюз на Сърбия и Черна гора (бившата Съюзна република Югославия) съгласно Решения 2001/549/ЕО и 2002/882/ЕО на Съвета (COM(2008)0228 – C6-0221/2008 – 2008/0086(CNS))
P6_TA(2008)0376A6-0281/2008

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0228),

–   като взе предвид член 308 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0221/2008),

–   като взе предвид членове 51 и 43, параграф 1, от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия (A6-0281/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава за откриване на процедурата по съгласуване, предвидена в общата декларация от 4 март 1975 г., в случай че Съветът възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя Председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Изменение на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти *
PDF 260kWORD 31k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти (COM(2008)0314 – C6-0219/2008 – 2008/0097(CNS))
P6_TA(2008)0377A6-0311/2008

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0314),

–   като взе предвид член 37, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0219/2008),

–   като взе предвид член 51 и член 43, параграф 1от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0311/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета отново да се консултира с Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Сключване от името на Европейската общност на Споразумението за риболов в южен Индийски океан *
PDF 327kWORD 37k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейската общност на Споразумението за риболов в южен Индийски океан (SIOFA) (COM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))
P6_TA(2008)0378A6-0315/2008

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2007)0831),

–   като взе предвид член 37 и член 300, параграф 2, първа алинея от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, първа алинея от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0047/2008),

–   като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно правната основа на предложението,

–   като взе предвид член 51, член 35 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство (A6-0315/2008),

1.  Одобрява предложението за решение на Съвета във вида в който е изменено и одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за решение
Позоваване 1
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 37 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300, параграф 3, първа алинея от него,
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 37 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300, параграф 3, втора алинея от него,

Проект на коригиращ бюджет № 5/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г.
PDF 264kWORD 32k
Резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно проект на коригиращ бюджет № 5/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., раздел ІІІ - Комисия (11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD))
P6_TA(2008)0379A6-0328/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., приет окончателно на 13 декември 2007 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 5/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., внесен от Комисията на 18 юни 2008 г. (COM(2008)0381),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет №  5/2008, съставен от Съвета на 22 юли 2008 г. (11571/2008 – C6-0294/2008)

–   като взе предвид член 69 и Приложение ІV към своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0328/2008),

1.  Одобрява проекта на коригиращ бюджет № 5/2008 без изменения;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ L 71, 14.3.2008 г., стр. 1.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


Европейска съдебна мрежа *
PDF 475kWORD 219k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно инициативата на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република с оглед приемането на Решение на Съвета относно Европейската съдебна мрежа (5620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))
P6_TA(2008)0380A6-0292/2008

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид инициативата на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република (5620/2008),

–   като взе предвид член 34, параграф 2, буква в) от Договора за ЕС,

–   като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0074/2008),

–   като взе предвид членове 93 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0292/2008),

1.  Одобрява инициативата на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република във вида, в който е изменена;

2.  Приканва Съвета да измени съответно текста;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в инициативата на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република;

5.  Призовава Съвета и Комисията, след влизането в сила на Договора от Лисабон, да дадат приоритет на бъдещи предложения за изменение на решението в съответствие с Декларация № 50 във връзка с член 10 от Протокола относно преходните разпоредби, който ще бъде добавен като приложение към Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия;

6.  Изразява решимост да разгледа подобни бъдещи предложения чрез процедурата по спешност по реда, посочен в параграф 5, и в тясно сътрудничество с националните парламенти;

7.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република.

Текст, предложен от 14 държави-членки   Изменение
Изменение 1
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Съображение 7
(7)  Необходимо е да се засили съдебното сътрудничество между държавите-членки на Европейския съюз, като за тази цел се разреши на точките за контакт на Европейската съдебна мрежа и на Евроюст да осъществяват при нужда директна и по-ефикасна комуникация чрез защитена телекомуникационна мрежа,
(7)  Необходимо е да се засили съдебното сътрудничество между държавите-членки на Европейския съюз, като за тази цел се разреши на точките за контакт на Европейската съдебна мрежа и на Евроюст да осъществяват при нужда директна и по-ефикасна комуникация чрез защитени телекомуникационни връзки,
Изменение 2
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Съображение 7 a (ново)
(7а) По отношение на обработката на лични данни следва да се прилага Рамково решение на Съвета (.../.../ПВР) относно защитата на личните данни, обработвани в процеса на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси1, което осигурява адекватно ниво на защита на данните. Държавите-членки следва да гарантират степен на защита на личните данни в националното си законодателство, която е поне равностойна на предвидената в Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита на физическите лица по отношение на автоматизираната обработка на лични данни и Допълнителния протокол към нея от 8 ноември 2001 г., като при това вземат предвид Препоръка № R (87) 15 от 17 септември 1987 г. на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите-членки, регламентираща използването на лични данни в полицейския сектор, както и случаите, в които няма автоматизирана обработка на данни.
___________
1 ОВ L...
Изменение 3
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 2 – параграф 3
3.  Всяка държава-членка назначава една от точките за контакт за национален кореспондент за Европейската съдебна мрежа.
3.  Всяка държава-членка назначава една от точките за контакт за национален кореспондент за Европейската съдебна мрежа, както и национално информационно звено за контакт.
Изменение 4
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 2 – параграф 4
4.  Всяка държава-членка прави необходимото нейните точки за контакт да имат функции по отношение на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, както и адекватни познания по език от Европейския съюз, различен от националния й език, предвид необходимостта тези точки за контакт да могат да общуват с точките за контакт в другите държави-членки. Преди откриването на нова точка за контакт държавите-членки могат да потърсят мнението на националните кореспонденти.
4.  Всяка държава-членка прави необходимото нейните точки за контакт да имат функции по отношение на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, както и адекватни познания по език от Европейския съюз, различен от националния й език, предвид необходимостта тези точки за контакт да могат да общуват с точките за контакт в другите държави-членки. При избора на звена за контакт, държавите-членки спазват критериите, посочени в насоките за избор на звената за контакт на Европейската съдебна мрежа.
Изменение 5
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 2 – параграф 4 а (нов)
4a.  Държавите-членки също така гарантират, че техните звена за контакт разполагат с достатъчно ресурси за задоволителното изпълнение на задачите им в качеството им на звена за контакт.
Изменение 6
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 2 – параграф 5
5.  Когато магистратите за връзка, посочени в Съвместно действие 96/277/ПВР, бъдат назначени в държава-членка на Европейския съюз и имат задължения, аналогични на задълженията, предвидени в член 4 за точките за контакт, те биват свързвани с Европейската съдебна мрежа и със защитената телекомуникационна мрежа, съгласно разпоредбите на член 10, от държавата-членка, назначаваща магистрата за връзка във всеки отделен случай, в съответствие с процедури, които се определят от съответната държава.
5.  Когато магистратите за връзка, посочени в Съвместно действие 96/277/ПВР, бъдат назначени в държава-членка на Европейския съюз и имат задължения, аналогични на задълженията, предвидени в член 4 за точките за контакт, те биват свързвани с Европейската съдебна мрежа и със защитените далекосъобщителни връзки, съгласно разпоредбите на член 10, от държавата-членка, назначаваща магистрата за връзка във всеки отделен случай, в съответствие с процедури, които се определят от съответната държава.
Изменение 7
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 2 – параграф 7
7.  Европейската съдебна мрежа има секретариат, който отговаря за управлението на мрежата, в сътрудничество и след съгласуване с Председателството на Съвета. Секретариатът може да представлява мрежата след консултация с Председателството.
7.  Европейската съдебна мрежа има секретариат, който отговаря за управлението на мрежата.
Изменение 8
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 3 – буква б
б) организира периодични срещи на представителите на държавите-членки съгласно процедурите по членове 5, 6 и 7;
б) организира периодични срещи на представителите на държавите-членки съгласно процедурите по членове 5 и 6;
Изменение 9
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 3 – буква в
в) постоянно предоставя определено количество актуализирана обща информация, в частност, чрез подходяща телекомуникационна мрежа, в съответствие с процедурите, предвидени в членове 8, 9 и 10.
в) постоянно предоставя определено количество актуализирана обща информация, в частност, чрез инструмент на информационните технологии, в съответствие с процедурите, предвидени в членове 8 и 9, както и предвижда защитени далекосъобщителни връзки в съответствие с член 10.
Изменение 10
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 4 – заглавие
Функции на точките за контакт, включително на националния кореспондент
Функции на звената за контакт, националните кореспонденти и информационните звена за контакт
Изменение 11
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 4 – параграф 1
1.  Точките за контакт, включително националния кореспондент, са активни посредници, чиято задача е да улеснят съдебното сътрудничество между държавите-членки, по-специално в борбата срещу различните форми на тежка престъпност. Те са на разположение на местните съдебни органи и на други компетентни органи в собствената си страна, на точките за контакт в другите страни, както и на местните съдебни и други компетентни органи в другите страни, с цел осигуряване на възможности за установяване на най-подходящите преки контакти.
1.  Звената за контакт са активни посредници, чиято задача е да улеснят съдебното сътрудничество между държавите-членки, по-специално в борбата срещу различните форми на тежка престъпност. Те са на разположение на местните съдебни органи и на други компетентни органи в собствената си страна, на точките за контакт в другите страни, както и на местните съдебни и други компетентни органи в другите страни, с цел осигуряване на възможности за установяване на най-подходящите преки контакти.
При необходимост те могат да пътуват, за да се срещат с точките за контакт на другите държави-членки, въз основа на споразумение между заинтересованите органи.
При необходимост те могат да пътуват, за да се срещат с звената за контакт на другите държави-членки, с цел обмен на полезен опит и възгледи относно функционирането на мрежата в съответните държави-членки.
Изменение 12
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 4 – параграф 2
2.  Точките за контакт, включително националният кореспондент, предоставят необходимата правна и практическа информация на местните съдебни органи в собствената си страна, на точките за контакт на другите страни, както и на местните съдебни органи в другите страни, с цел да им се осигури възможност за изготвяне на ефективна молба за съдебно сътрудничество или за подобряване на съдебното сътрудничество като цяло.
2.  Звената за контакт предоставят необходимата правна и практическа информация на местните съдебни органи в собствената си страна, на звената за контакт на другите страни, както и на местните съдебни органи в другите страни, с цел да им се осигури възможност за изготвяне на ефективна молба за съдебно сътрудничество или за подобряване на съдебното сътрудничество като цяло.
Изменение 13
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 4 – параграф 3
3.  На съответното си ниво точките за контакт, включително националният кореспондент, в сътрудничество с Европейската мрежа за съдебно обучение, организират за компетентните органи на страната си сесии за обучение по съдебно сътрудничество.
3.  На съответното си ниво звената за контакт по целесъобразност и в сътрудничество с Европейската мрежа за съдебно обучение участват в и насърчават организирането на сесии за обучение по съдебно сътрудничество за компетентните органи на страната си.
Изменение 14
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 4 – параграф 3 а (нов)
3a.  Звената за контакт подобряват координацията на съдебното сътрудничество в случаите, когато поредица от искания на местни съдебни органи на една държава-членка изисква предприемане на съгласувани действия в друга държава-членка.
Изменение 15
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 4 – параграф 3 б (нов)
3б. Националните кореспонденти, наред със своите задачи като звена за контакт съобразно параграфи 1-3а:
а) отговарят в своите държави-членки за въпроси, свързани с вътрешното функциониране на мрежата, включително координирането на искания за информация и отговори, дадени от компетентните национални органи;
б) отговарят за контактите със секретариата на Европейската съдебна мрежа, включително за участието в срещите, посочени в член 6;
в) при поискване от съответната им държава-членка представят становище във връзка с откриването на нови звена за контакт.
Изменение 16
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 4 – параграф 3 в (нов)
3в. Националните информационни звена за контакт, наред със своите задачи като звена за контакт съобразно параграфи 1-3а, гарантират, че информацията, свързана с техните държави-членки и посочена в член 8, се предоставя и актуализира в съответствие с член 9.
Изменение 17
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 5 – заглавие
Цел на редовните
срещи на точките за контакт
Пленарни
срещи на звената за контакт
Изменение 18
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 5 – параграф 1 – уводна част
1.  Целите на периодичните срещи на Европейската мрежа за съдебно обучение, на които се канят поне две точки за контакт от държава, са следните:
1.  Целите на пленарните срещи на Европейската съдебна мрежа, на които се канят поне три звена за контакт от държава, са следните:
Изменение 19
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 5 – параграф 2 а (нов)
2a.  Пленарните срещи се провеждат периодично поне три пъти годишно. Веднъж годишно срещите могат да се провеждат в сградите на Съвета в Брюксел в съответствие с разпоредбите на Правилника за дейността на Съвета. На срещите, провеждани в сградите на Съвета, се канят две звена за контакт.
Изменение 20
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 5 – параграф 2 б (нов)
2б. Въпреки това на територията на държавите-членки могат да се провеждат и други срещи, с цел да се даде възможност на звена за контакт на всички държави-членки да се срещнат с органи на държавата-домакин, различни от нейните звена за контакт, и да посетят конкретни органи на тази държава, които са компетентни в областта на международното съдебно сътрудничество и на борбата срещу някои тежки форми на престъпност.
Изменение 21
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 6 – заглавие
Честота на пленарните срещи
Срещи на националните кореспонденти
Изменение 22
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 6
Пленарното заседание на Европейската съдебна мрежа, съставено от националните кореспонденти, се провежда периодично ad hoc, най-малко веднъж годишно и когато членовете му счетат за необходимо, по покана на Председателството на Съвета, което също взема пред вид желанията на държавите-членки за срещи на мрежата.
Националните кореспонденти се срещат периодично ad hoc, най-малко веднъж годишно и когато те счетат за необходимо, по покана на Председателството на Съвета, което също взема предвид желанията на държавите-членки за срещи на мрежата. На тези срещи се обсъждат въпроси, свързани със задачите по член 4, параграф 3б, включително въпроса за начина на оптимизиране на достъпа до защитени далекосъобщителни връзки и предоставянето му на всички компетентни съдебни органи.
Изменение 23
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 7
Член 7
заличава се
Място на срещите
1.  Срещите могат да се провеждат в сградите на Съвета в Брюксел, в съответствие с разпоредбите на Процедурния правилник на Съвета.
2.  Въпреки това, на територията на държавите-членки могат да се провеждат и други срещи с цел да се даде възможност на точките за контакт на всички държави-членки да се срещнат с органи на държавата-домакин, различни от нейните точки за контакт, и да посетят конкретни органи на тази държава, които имат отговорности в рамките на международното съдебно сътрудничество и на борбата срещу някои тежки форми на престъпност.
Изменение 24
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 8 – заглавие
Съдържание на информацията, разпространявана
в Европейската съдебна мрежа
Информация, предоставяна
от Европейската съдебна мрежа
Изменение 25
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 8 – уводна част
Европейската съдебна мрежа предоставя следната информация на точките за контакт и на компетентните съдебни органи:
Секретариатът на Европейската съдебна мрежа предоставя следната информация на точките за контакт и на компетентните съдебни органи:
Изменение 26
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 8 – точка 2
2) информационно-технологичен инструмент, позволяващ на издаващия орган на държава-членка да установи кой в друга държава-членка е компетентният орган за получаване и изпълнение на молбата й за съдебно сътрудничество, включително европейските заповеди за арест, европейските заповеди за предаване на доказателства, заповеди за запориране на активи и молби за взаимопомощ;
2) информация, позволяваща на издаващия орган на държава-членка да установи кой в друга държава-членка е компетентният орган за получаване и изпълнение на молбата й за съдебно сътрудничество, включително европейските заповеди за арест, европейските заповеди за предаване на доказателства, заповеди за запориране на активи и молби за взаимопомощ, чрез инструмент на информационните технологии;
Изменение 27
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 10 – параграф 1 – буква б
б) създава се защитена телекомуникационна мрежа за оперативната работа на точките за контакт на Европейската съдебна мрежа.
б) създават се защитени далекосъобщителни връзки за оперативната работа на Европейската съдебна мрежа;
Изменение 28
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 10 – параграф 1 – буква в
в) по защитената комуникационна мрежа се осъществява обменът на данни и изпращането на искания за съдебно сътрудничество между държавите-членки, както и между тях и националните членове, националните кореспонденти на Евроюст и на магистратите за връзка, назначени от Евроюст.
в) защитените далекосъобщителни връзки правят възможен обмена на данни и изпращането на искания за съдебно сътрудничество между държавите-членки, както и между тях и националните членове, националните кореспонденти на Евроюст и на магистратите за връзка, назначени от Евроюст.
Изменение 29
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 10 – параграф 2
2)  Защитената комуникационна мрежа, посочена в параграф 1, може да бъде използвана и за оперативната работа на националните кореспонденти, националните кореспонденти по въпросите на тероризма, националните членове на Евроюст и магистратите за връзка, назначени от Евроюст. Тя може да бъде свързана със системата на Евроюст за управление на случаите, посочена в член 16 от Решение 2002/187/ПВР.
2.  Защитените далекосъобщителни връзки, посочени в параграф 1, могат да бъдат използвани и за оперативната работа на националните кореспонденти, националните кореспонденти по въпросите на тероризма, националните членове на Евроюст и магистратите за връзка, назначени от Евроюст. Те могат да бъдат свързани със системата на Евроюст за управление на случаите, посочена в член 16 от Решение 2002/187/ПВР.
Изменение 30
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 10 – параграф 2 а (нов)
2a.  Използването на защитени далекосъобщителни връзки не изключва директните контакти между звената за контакт или между компетентните органи на държавите-членки.
Изменение 31
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 11 – параграф 1 – буква а
а) Евроюст има достъп до централизирана информация от Европейската съдебна мрежа съгласно член 8 от настоящото решение и до защитената телекомуникационна мрежа, създадена с член 10 от настоящото решение.
а) Евроюст има достъп до централизирана информация от Европейската съдебна мрежа съгласно член 8 от настоящото решение и до защитените далекосъобщителни връзки, създадени с член 10 от настоящото решение.
Изменение 32
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 11 – параграф 1 – буква б
б) без да се засяга член 13 от Решение 2002/187/ПВР и съгласно член 4, параграф 4 от настоящото решение, точките за контакт на Европейската съдебна мрежа информират Евроюст, за всеки случай поотделно, относно дела, които засягат две държави-членки и които влизат в сферата на компетентността на Евроюст:
б) наред със задължението за предаване на информация на Евроюст, предвидено в член 13 от Решение 2002/187/ПВР, звената за контакт на Европейската съдебна мрежа информират своя национален член на Евроюст за всеки случай поотделно, относно всички дела, за които се счита, че Евроюст е в състояние да се справи по-добре.
– в случаи, когато има вероятност да възникнат спорове за компетентност
или
– в случаи на отказ на искане за съдебно сътрудничество, включително европейски заповеди за арест, европейски заповеди за доказателства, заповеди за запориране на активи и молби за взаимопомощ.
Изменение 33
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 11 – параграф 1 – буква в
в) Точките за контакт на Европейската съдебна мрежа също така информират Евроюст, за всеки случай поотделно, относно всички дела, които влизат в сферата на компетентност на Евроюст и засягат поне три държави-членки.
заличава се
Изменение 34
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 11 – параграф 1 – буква е
е) Националните членове на Евроюст могат да участват в срещи на Европейската съдебна мрежа по нейна покана. Точките за контакт на Европейската съдебна мрежа могат да бъдат канени да участват в срещи на Евроюст по конкретни случаи.
е) Националните членове на Евроюст могат да участват в срещи на Европейската съдебна мрежа по нейна покана. Звената за контакт на Европейската съдебна мрежа могат по същия начин да участват в срещи на Евроюст по негова покана.
Изменение 35
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 11 а (нов)
Член 11a
Защита на данните
1.  Когато се извършва обмен на лични данни между компетентните органи или звената за контакт на държавите-членки, те гарантират, че:
– получаващият компетентен орган обработва данните само за целите, за които данните са предоставени;
– се предприемат мерки, за да се осигури ефективна защита на личните данни от случайно или неразрешено унищожение, случайна загуба, неразрешен достъп, неразрешено или случайно изменение и неразрешено разкриване.
2.  Специфични категории данни (лични данни, разкриващи расова или етническа принадлежност, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в партии или синдикални организации, сексуална ориентация или здраве, или данни, свързани с престъпления, присъди или мерки за сигурност) се обработват само в случаите, когато това е абсолютно необходимо за извършване на дейностите на Европейската съдебна мрежа. В тези случаи се предприемат допълнителни защитни мерки като:
– предоставяне на достъп до съответните данни единствено на служители, които отговарят за изпълнението на законната задача, обосноваваща обработката;
– сигурно криптиране за прехвърлянето;
– запазване на данните единствено за периода от време, необходим на компетентните органи или звената за контакт за изпълнение на техните задачи.
Изменение 36
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 12
Член 12
заличава се
Информиране на Съвета и Европейската комисия
Административният директор на Евроюст и Председателството на Съвета докладват писмено на Съвета и на Комисията веднъж на две години относно дейностите и управлението на Европейската съдебна мрежа, включително нейното бюджетно управление. За тази цел Председателството подготвя двугодишен доклад относно дейностите на Европейската съдебна мрежа и проблемите в областта на политиката по отношение на престъпността в рамките на Съюза, очертали се в резултат на дейностите на Европейската съдебна мрежа. В този доклад Европейската съдебна мрежа, чрез Председателството, може да прави и предложения за подобрението на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Европейската съдебна мрежа също така може да изпраща всякакви други доклади или всякаква друга информация относно работата си, които могат да бъдат необходими за Съвета или Председателството.
Изменение 37
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 15 – заглавие
Оценяване на работата на Европейската съдебна мрежа
Докладване на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията и оценяване на работата на Европейската съдебна мрежа
Изменение 38
Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република
Член 15
1.  Европейската съдебна мрежа докладва писмено на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията веднъж на две години относно своите дейности и управление, включително относно своето бюджетно управление. В своя доклад Европейската съдебна мрежа може да посочва всякакви проблеми в областта на политиката по отношение на престъпността в Съюза, очертали се в резултат на дейностите на Европейската съдебна мрежа, както и да прави предложения за подобрение на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.
2.  Европейската съдебна мрежа също така може да изпраща всякакви други доклади или да предоставя всякаква друга информация относно работата си, които могат да бъдат поискани от Съвета.
На всеки четири години Съветът прави оценка на работата на Европейската съдебна мрежа въз основата на доклад, съставен от Комисията, в сътрудничество с Европейската съдебна мрежа.
3.  На всеки четири години Съветът прави оценка на работата на Европейската съдебна мрежа въз основата на доклад, съставен от Комисията, в сътрудничество с Европейската съдебна мрежа.

Прилагане на принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела *
PDF 636kWORD 390k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно инициативата на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия с оглед приемането на Рамково решение на Съвета относно изпълнението на задочно постановени решения и за изменение на Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки, Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация и Рамково решение 2008/.../ПВР относно прилагането на принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, изискващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз (5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))
P6_TA(2008)0381A6-0285/2008

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид инициативата на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия (5598/2008),

–   като взе предвид член 34, параграф 2, буква б) от Договора за ЕС,

–   като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0075/2008),

–   като взе предвид членове 93 и  51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на Комисията по правни въпроси (A6-0285/2008),

1.  Одобрява инициативата на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия във вида, в който е изменена;

2.  Приканва Съвета да измени съответно текста;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в инициативата на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия;

5.  Призовава Съвета и Комисията след влизането в сила на Договора от Лисабон да отдадат предимство на всяко бъдещо предложение за изменение на решението в съответствие с Декларация № 50 по отношение на член 10 от протокола относно преходните разпоредби, който да се приложи към Договора за Европейски съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия;

6.  Изразява решимост да разгледа подобни бъдещи предложения чрез спешната процедура по реда, посочен в параграф 5, и в тясно сътрудничество с националните парламенти;

7.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия.

Текст, предложен от седем държави-членки   Изменение
Изменение 1
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Заглавие
относно изпълнението на задочно постановени решения и за изменение на Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки, Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация и Рамково решение 2008/.../ПВР от … относно прилагането на принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, изискващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз
относно укрепване правата на гражданите чрез насърчаване на прилагането на принципа на взаимно признаване по отношение на съдебни решения, засягащи лица, които не са присъствали лично на съдебния процес, и за изменение на Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки, Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация, Рамково решение 2008/.../ПВР от … относно прилагането на принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, изискващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз, както и на Рамково решение на Съвета 2008/.../ПВР относно признаването на и надзора над присъди с отложено изпълнение, алтернативни санкции и присъди под условие
Изменение 2
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Съображение 1 а (ново)
(1а) Взаимното доверие в европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие по наказателноправни въпроси трябва да бъде засилено посредством предприемане на мерки на равнище на Европейския съюз с цел подобряване на хармонизирането и взаимното признаване на наказателноправните съдебни решения и чрез приемане и създаване на това равнище на определени наказателноправни разпоредби и практики.
Изменение 3
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Съображение 1 б (ново)
(1б) Съответните процесуални защитни мерки са необходимо условие за взаимното признаване на съдебните решения по наказателноправни въпроси. Следователно е важно във възможно най-кратък срок да се приеме рамковото решение относно процесуалните права при наказателни производства.
Изменение 4
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Съображение 4
(4)  Поради това е необходимо да се предвидят ясни и общовалидни разпоредби за начините на действие, в които се определят основанията за отказ и степента на възможността за преценка, предоставена на изпълняващия орган.
(4)  Поради това е необходимо да се предвидят ясни и общовалидни разпоредби за начините на действие, в които се определят основанията за отказ за изпълнение на задочно постановени решения след процес, на който заинтересованото лице не се е явило лично, и степента на възможността за преценка, предоставена на изпълняващия орган. Целта на настоящото рамково решение е да дефинира общи основания, които да позволят на органа по изпълнението да изпълни решението независимо от отсъствието на засегнатото лице от съдебния процес. То няма за цел да урежда приложимите форми и методи или процедурни изисквания, които се използват за постигане на резултатите, посочени в настоящото рамково решение, които са предмет на националното законодателство на държавите-членки. С попълването на съответния раздел от европейската заповед за арест или съответното удостоверение съгласно някое от другите рамкови решения, издаващият орган удостоверява, че са или ще бъдат спазени изискванията, което следва да е достатъчно за целите на изпълнението на решението въз основа на принципа на взаимното признаване.
Изменение 5
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Съображение 6
(6)  Разпоредбите относно общовалидните начини на действие по отношение на основанията за отказ в съответните съществуващи рамкови решения следва да вземат под внимание разнообразните ситуации при уведомяването на обвиняемия за правото му на повторно разглеждане.
(6)  Разпоредбите относно общовалидните начини на действие по отношение на основанията за непризнаване в съответните съществуващи рамкови решения следва да вземат под внимание разнообразните ситуации при правото на заинтересованото лице на повторно разглеждане. Повторното разглеждане, което има за цел да гарантира правото на защита, се характеризира със следните елементи: заинтересованото лице има право да участва в повторното разглеждане; материалите по делото, включително нови доказателства, се (пре)разглеждат, а производството може да завърши с отмяна на първоначалното решение.
Изменение 6
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Съображение 6 а (ново)
(6а) Признаването и изпълнението на решение, постановено вследствие на съдебен процес, на който съответното лице не се е явило лично, не следва да бъдат отказвани, ако въз основа на информацията, предоставена от издаващата държава, е доказано в задоволителна степен, че обвиняемият е бил призован лично или действително е получил по друг начин официална информация относно определената дата и място на съдебния процес. В този контекст се подразбира, че лицето следва да е получило тази информация своевременно, т.е. в достатъчен срок, който да му позволява да участва в съдебния процес и да упражнява ефективно своето право на защита. Цялата информация следва да бъде предоставена на разбираем за обвиняемия език.
Изменение 7
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Съображение 6 б (ново)
(6б) Признаването и изпълнението на решение, постановено вследствие на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се е явило лично, не следва да бъдат отказвани, когато обвиняемият, след като е бил уведомен относно насрочения съдебен процес, по време на процеса е бил защитаван от писмено упълномощен от него адвокат, като се гарантира, че правната помощ е действително и практически оказана. В този контекст би следвало да е без значение дали адвокатът е бил избран, назначен и получил възнаграждение от заинтересованото лице или е бил назначен и получил възнаграждение от държавата в съответствие с нейните националните разпоредби, приложими за правото на защита, като се счита, че заинтересованото лице е избрало да бъде представлявано от адвокат, вместо да присъства лично на процеса.
Изменение 8
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Съображение 7 а (ново)
(7а) По време на повторно разглеждане на делото след присъда по дело, по което засегнатото лице не се е явило лично, това лице следва да бъде в същото положение като лице, което се явява пред съда за първи път. Следователно заинтересованото лице има правото да присъства на повторното разглеждане, делото се (пре)разглежда по същество, като се включат нови доказателства, и повторното разглеждане би могло да доведе до отмяна на първоначалното решение и обвиняемият може да обжалва новото решение.
Изменение 9
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 1 - параграф 2
2.  Настоящото рамково решение няма за последица изменението на задължението за спазване на основните права и основните правни принципи, залегнали в член 6 от Договора, нито засяга задълженията, възложени на съдебните органи във връзка с това.
2.  Настоящото рамково решение не поражда изменение на задължението за спазване на основните права и основните правни принципи, залегнали в член 6 от Договора за Европейския съюз, и задълженията, възложени на съдебните органи във връзка с това, остават незасегнати.
Изменение 10
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 1 - параграф 3
3.  Настоящото рамково решение има за предмет установяването на общи правила за признаване и/или изпълнение в една държава-членка (изпълняващата държава-членка) на съдебни актове, постановени от друга държава-членка (издаващата държава-членка) вследствие на производство, на което лицето не е присъствало, съгласно разпоредбите на член 5, параграф 1 от Рамково решение 2002/584/ПВР, на член 7, параграф 2, буква ж) от Рамково решение 2005/214/ПВР, на член 8, параграф 2, буква д) от Рамково решение 2006/783/ПВР и на член 9, параграф 1, буква е) от Рамково решение 2008/.../ПВР.
3.  Настоящото рамково решение има за предмет установяването на общи правила за признаване и/или изпълнение в една държава-членка (изпълняващата държава-членка) на съдебни актове, постановени от друга държава-членка (издаващата държава-членка) вследствие на процес, на който лицето не е присъствало, съгласно разпоредбите на член 5, параграф 1 от Рамково решение 2002/584/ПВР, на член 7, параграф 2, буква ж), на член 8, параграф 2, буква д) от Рамково решение 2006/783/ПВР, на член [9, параграф 1, буква е)] от Рамково решение 2008/.../ПВР и член [9, параграф 1, буква з) ]от Рамково решение 2008/.../ПВР.
Изменение 11
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 1
Рамково решение 2002/584/ПВР
Член 1 - параграф 4
1)  В член 1 се добавя следният параграф :
"4. За целите на настоящото рамково решение "задочно постановено решение" означава присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане, в случаите, когато лицето не е присъствало лично на производството, довело до постановяването на това решение."
заличава се
Изменение 12
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 2
Рамково решение 2002/584/ПВР
Член 4а - заглавие и параграф 1
Член 4a
Задочно постановени решения
Член 4a
Решения, постановени на процес, на който заинтересованото лице не се е явило лично
Изпълняващият съдебен орган може също така да откаже да изпълни европейска заповед за арест, издадена с цел изпълнение на присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане, ако решението е постановено задочно, освен когато в европейската заповед за арест не е посочено, че лицето:
1.  Изпълняващият съдебен орган може също така да откаже да изпълни европейска заповед за арест, издадена с цел изпълнение на присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане, ако решението е постановено на процес, на който заинтересованото лице не се е явило лично, освен когато в европейската заповед за арест не е посочено, че лицето, в съответствие с националното законодателство на издаващата държава-членка:
Изменение 13
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 2
Рамково решение 2002/584/ПВР
Член 4а - параграф 1 - буква a)
а) е било призовано лично или уведомено съгласно националното законодателство на издаващата държава, чрез упълномощен представител и в съответния срок, за определената дата и място на заседанието, довело до задочно постановеното решение, както и че е било уведомено за възможността за постановяване подобно решение в случай на неявяване по време на съдебния процес;
а) в съответния срок и на разбираем за лицето език,
(i) или е било призовано пряко и лично, или по друг начин действително е получило официална информация за определената дата и място на процеса, по начин, който недвусмислено доказва, че е било уведомено за процеса,
и
(ii) е било лично уведомено за възможността за постановяване подобно решение в случай на неявяване по време на съдебния процес;
или
Изменение 14
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 2
Рамково решение 2002/584/ПВР
Член 4а - параграф 1 - буква a а) (нова)
аа) след като е бил призован пряко и лично или действително е получил официална информация по друг начин, на език, разбираем за него, относно определената дата и място на съдебния процес, обвиняемият писмено е упълномощил адвокат, който е бил избран, назначен и получил възнаграждение от въпросното лице, или е бил назначен и получил възнаграждение от държавата в съответствие с нейните национални разпоредби, приложими относно правото на съдебна защита, да го защитава на съдебния процес, и действително е бил защитаван от този адвокатв процеса;
Изменение 15
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 2
Рамково решение 2002/584/ПВР
Член 4а - параграф 1 - буква б)
б) след връчване на задочно постановеното решение и след като е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане и правото да присъства на съответното съдебното заседание:
б) след връчване лично на решението и след като лицето е било изрично уведомено на разбираем за него език за правото на повторно разглеждане или на обжалване*, в което лицето ще има правото да участва, делото ще се (пре)разгледа по същество, като се включат нови доказателства, и производството може да доведе до отмяна на първоначалното решение:
(i) изрично е заявило, че не обжалва задочно постановеното решение;
(i) изрично е заявило, че не обжалва решението;
или
или
(ii) не е поискало повторно разглеждане в приложимия за целта срок, който е бил не по-кратък от [...] дни;
(ii) не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок, който е не по-кратък от 10 дни и не по-дълъг от 15 дни.
(*Това изменение е приложимо за целия текст: При всяко споменаване на повторно разглеждане, следва да се добави и изразът "или обжалване".)
Изменение 16
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 2
Рамково решение 2002/584/ПВР
Член 4а - параграф 1 - буква в)
в) не е получило задочно постановеното решение лично, но:
в) не е получило решението лично, но:
(i) връчването ще стане най-късно на петия ден след предаването, като лицето ще бъде изрично уведомено относно правото на повторно разглеждане и правото да присъства на съответното съдебно заседание;
(i) връчването ще стане лично и незабавно, и в никакъв случай не по-късно от три дни след предаването, като лицето ще бъде изрично уведомено на разбираем за него език за правото на повторно разглеждане или на обжалване, както и за правото на участие в заседанието, което ще позволи делото да се (пре)разгледа по същество, като се включат нови доказателства, а повторното разглеждане може да доведе до отмяна на първоначалното решение;
и
и
(ii) ще разполага с най-малко [...] дни, за да поиска повторно разглеждане."
(ii) ще бъде уведомено за срока, в който трябва да поиска повторно разглеждане или обжалване и който е не по-кратък от 10 дни и не по-дълъг от 15 дни;
Изменение 17
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 2
Рамково решение 2002/584/ПВР
Член 4а - параграф 1 а (нов)
1а. Ако европейската заповед за арест е издадена с цел изпълнение на присъда лишаване от свобода или мярка, изискваща задържане, съгласно условията по параграф 1, буква в, а до този момент заинтересованото лице не е получило никаква официална информация за съществуването на наказателно производство срещу него, това лице, след като се информира за съдържанието на европейската заповед за арест, може да поиска копие от решението преди предаването. Непосредствено след узнаването за това искане, издаващият съдебен орган предоставя на лицето, отправило искането, копие от решението чрез изпълняващия съдебен орган. Ако решението е постановено на език, който заинтересованото лице не разбира, издаващият съдебен орган предоставя чрез изпълняващия съдебен орган извлечение от решението на език, който заинтересованото лице разбира. Предоставянето на решението или на извлечение от решението на заинтересованото лице е само за сведение; то не се тълкува като официално връчване на решението, нито задейства каквито и да е срокове, приложими за искане на повторно разглеждане или обжалване.
Изменение 18
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 4
Рамково решение 2002/584/ПВР
Приложение – клетка г – уводна част и точки 1 и 2
г) Посочете дали решението е постановено задочно:
г) Посочете дали лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението:
1. ? Не, не е постановено задочно
1.? Да, лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.
2. ? Да, постановено е задочно. Ако отговорът е положителен, моля потвърдете, че:
2. ? Не, лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.
Ако отговорът на въпроса по-горе е отрицателен, моля посочете дали:
Изменение 19
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 4
Рамково решение 2002/584/ПВР
Приложение – клетка г – точка 2 - подточка 2.1
2.1 лицето е било призовано лично или уведомено съгласно националното законодателство на издаващата държава-членка, чрез упълномощен представител и в подходящ срок, за определената дата и място на заседанието, довело до задочно постановеното решение, както и че е било уведомено за възможността за постановяване на подобно решение в случай на неявяване по време на съдебния процес
2.1 лицето е било призовано пряко и лично, или по друг начин действително е получило в подходящ срок официална информация, на разбираем за него език, съгласно националното законодателство на издаващата държава-членка, за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, по начин, който недвусмислено доказва, че въпросното лице е било информирано за определената дата и място на съдебния процес и е било уведомено лично за възможността за постановяване на подобно решение в случай на неявяване по време на съдебния процес
Време и място на призоваване на лицето или на неговото уведомяване по друг начин:
Време и място на призоваване на лицето или лично получаване от него на официалната информация по друг начин:
……………………………………………
……………………………………………
Език, на който е получена информацията:
……………………………………………
Опишете начина на уведомяване на лицето:
Опишете начина на уведомяване на лицето:
……………………………………………
……………………………………………
Изменение 20
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 4
Рамково решение 2002/584/ПВР
Приложение – клетка г – точка 2 - подточка 2.1 а (нова)
2.1a след като е бил лично призован или действително е получил официална информация по друг начин, на език, разбираем за него, относно определената дата и място на съдебния процес, обвиняемият писмено е упълномощил адвокат, който е бил избран, назначен и получил възнаграждение от въпросното лице, или е бил назначен и получил възнаграждение от държавата в съответствие с нейните национални разпоредби, приложими относно правото на съдебна защита, да го защитава на съдебния процес, и действително е бил защитаван от този адвокат в процеса;
Да се предостави информация относно изпълнението на това условие:
……………………………………………
Изменение 21
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 4
Рамково решение 2002/584/ПВР
Приложение – клетка г – точка 2 - подточка 2.2
2.2 след връчване на задочно постановеното решение, лицето изрично е заявило, че не оспорва задочно постановеното решение
2.2 след връчване лично на решението и след като лицето е било изрично уведомено на разбираем за него език за правото на повторно разглеждане или на обжалване, в което лицето ще има правото да частва, делото ще се (пре)разгледа по същество, като се включат нови доказателства, и производството може да доведе до отмяна на първоначалното решение, лицето изрично е заявило, че не оспорва решението
Опишете кога и как лицето е заявило изрично, че не оспорва задочно постановеното решение:
Опишете кога и как на лицето е връчено решението, как то е било уведомено за правото си на повторно разглеждане или обжалване, както и кога и как е заявило изрично, че не оспорва решението:
…………………………………………
…………………………………………
Изменение 22
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 4
Рамково решение 2002/584/ПВР
Приложение – клетка г – точка 2 - подточка 2.3.1 – първо тире
- лицето е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане и правото да присъства на съдебния процес; както и
- лицето е било изрично уведомено на разбираем за него език за правото на повторно разглеждане или обжалване, като ще може да участва в процеса, материалите по делото, включително нови доказателства, се (пре)разглеждат, а производството може да завърши с отмяна на първоначалното решение, както и
Изменение 23
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 4
Рамково решение 2002/584/ПВР
Приложение – клетка г – точка 2.3.2
? 2.3.2 задочно постановеното решение не е било връчено на лицето и
? 2.3.2. решението не е било връчено на лицето и
- задочно постановеното решение ще бъде връчено на лицето в срок от … дни след предаването; както и
- това решение ще бъде връчено на лицето лично в срок от … дни след предаването; както и
- при връчването на задочно постановеното решение лицето ще бъде изрично уведомено за правото на повторно разглеждане и правото да присъства на съдебния процес; както и
- при връчването на решението лицето ще бъде изрично уведомено на разбираем за него език за правото на повторно разглеждане или обжалване, като ще може да участва в процеса, материалите по делото, включително нови доказателства, се (пре)разглеждат, а производството може да завърши с отмяна на първоначалното решение; както и
- след връчване на задочно постановеното решение лицето ще разполага с ... дни, за да поиска повторно разглеждане. "
- след връчване на това решение лицето ще разполага с ... дни, за да поиска повторно разглеждане или да обжалва.
Ако сте отбелязали точка 2.3.2, моля потвърдете
?че ако заинтересованото лице, когато е било информирано в изпълняващата държава за съдържанието на европейската заповед за арест, е поискало копие от решението, преди да бъде предадено, то ще получи копие от решението или извлечение от решението на език, който разбира. …. дни след представянето на искането чрез изпълняващия съдебен орган.
Изменение 24
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 1
Рамково решение 2005/214/ПВР
Член 1 – буква д
1)  В член 1 се създава следната буква:
"д) задочно постановеното решение " означава решение съгласно определението в буква а) в случаите, когато лицето не е присъствало лично на производството, довело до постановяването на това решение."
заличава се
Изменение 25
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 2 – буква б
Рамково решение 2005/214/ПВР
Член 7 - параграф 2 – точка i – уводна част
i) съгласно предвиденото в член 4 удостоверение, решението е постановено задочно, освен ако в удостоверението не е посочено, че лицето:
i) съгласно предвиденото в член 4 удостоверение, решението е постановено на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се явило лично, освен ако в удостоверението не е посочено, че лицето, в съответствие с националните разпоредби на издаващата държава:
Изменение 26
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 2 – буква б
Рамково решение 2005/214/ПВР
Член 7 – параграф 2 – буква и) - точка i
(i) своевременно и на език, който лицето разбира,
(i) е било призовано лично или уведомено съгласно националното законодателство на издаващата държава, чрез упълномощен представител и в подходящ срок, за определеното време и място на заседанието, довело до задочно постановеното решение
a) е било пряко призовано лично, или по друг начин действително е получило официална информация за определеното време и място на процеса, по начин, който недвусмислено доказва, че е било уведомено за процеса,
и
и
е било уведомено за възможността за постановяване подобно решение в случай на неявяване по време на съдебния процес
б) е било лично уведомено, че решението може да бъде постановено в случай на неявяване по време на съдебния процес;
или
или
Изменение 27
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 2 - буква б)
Рамково решение 2005/214/ПВР
Член 7 – параграф 2 – буква и – точка iа (нова)
ia) след като е бил пряко и лично призован или действително е получил официална информация по друг начин, на език, разбираем за него, относно определената дата и място на съдебния процес, обвиняемият писмено е упълномощил адвокат, който е бил избран, назначен и получил възнаграждение от въпросното лице, или е бил назначен и получил възнаграждение от държавата в съответствие с нейните национални разпоредби, приложими относно правото на съдебна защита, да го защитава на съдебния процес, и действително е бил защитаван от този адвокат в процеса; или
Изменение 28
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 2 – буква б
Рамково решение 2005/214/ПВР
Член 7 - параграф 2 – буква и – точка ii
(ii) изрично е заявило пред компетентния орган, че не оспорва решението; или
заличава се
Изменение 29
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 2 - буква б)
Рамково решение 2005/214/ПВР
Член 7 – параграф 2 – буква и) – точка iii
(iii) след връчване на задочно постановеното решение и след като е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане и правото да присъства на съответното съдебното заседание:
(iii) след връчване лично на решението и след като лицето е било изрично уведомено на разбираем за него език за правото на повторно разглеждане или на обжалване, на което лицето ще има правото да участва, делото ще се (пре)разгледа по същество, като се включат нови доказателства, и производството може да доведе до отмяна на първоначалното решение:
- изрично е заявило, че не обжалва задочно постановеното решение;
- изрично е заявило, че не обжалва задочно постановеното решение;
или
или
- не е поискало повторно разглеждане в приложимия за целта срок, който е бил не по-кратък от [...] дни;
- не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок, който е не по-кратък от 10 дни и не по-дълъг от 15 дни;
Изменение 30
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 2 - буква б)
Рамково решение 2005/214/ПВР
Член 7 – параграф 2 – буква и а) (нова)
иа) съгласно предвиденото в член 4 удостоверение, лицето не се е явило лично, освен ако удостоверението посочва, че лицето, след като е било изрично уведомено за възможността да участва лично в съдебния процес, изрично се е отказало от правото на устно изслушване и изрично е посочило, че няма да обжалва решението.
Изменение 31
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Рамково решение 2005/214/ПВР
Приложение – клетка з – точка 3 – уводна част и подточки 1 и 2
3.  Посочете дали решението е постановено задочно:
3.  Посочете дали лицето се е явило лично на съдебния процес, довел до решението:
1. ? Не, не е постановено задочно
1. ? Да, лицето се е явило лично на съдебния процес, довел до решението.
2. ? Да, постановено е задочно. Ако отговорът е положителен, моля потвърдете, че:
2. ? Не, лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.
Ако отговорът на въпроса по-горе е отрицателен, моля посочете дали:
Изменение 32
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Рамково решение 2005/214/ПВР
Приложение – клетка з - точка 3 – подточка 2.1
2.1 лицето е било призовано лично или уведомено съгласно националното законодателство на издаващата държава-членка, чрез упълномощен представител и в подходящ срок, за определената дата и място на заседанието, довело до задочно постановеното решение, както и че е било уведомено за възможността за постановяване на подобно решение в случай на неявяване по време на съдебния процес
2.1 лицето е призовано пряко и лично, или по друг начин действително е получило в подходящ срок официална информация , на разбираем за него език, съгласно националното законодателство на издаващата държава-членка, за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, по начин, който недвусмислено доказва, че въпросното лице е било информирано за определената дата и място на съдебния процес, и е било уведомено лично за възможността за постановяване на подобно решение в случай на неявяване по време на съдебния процес
Време и място на призоваване на лицето или на неговото уведомяване по друг начин:
--  ------------------------------------------------
Време и място на призоваване на лицето или на получаването от него на официалната информация по други начини:
--  ------------------------------------------------
Език, на който е получена информацията:
--  ------------------------------------------------
Опишете начина на уведомяване на лицето:
--  ------------------------------------------------
Опишете начина на уведомяване на лицето:
--  ------------------------------------------------
ИЛИ
ИЛИ
Изменение 33
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Рамково решение 2005/214/ПВР
Приложение – клетка з – точка 3 - подточка 2.1 а (нова)
2.1а. след като е бил лично призован или действително е получил официална информация по друг начин, на език, разбираем за него, относно определената дата и място на съдебния процес, обвиняемият писмено е упълномощил адвокат, който е бил избран, назначен и получил възнаграждение от въпросното лице, или е бил назначен и получил възнаграждение от държавата в съответствие с нейните националните разпоредби, приложими относно правото на съдебна защита, да го защитава на съдебния процес, и е бил действително защитаван от този адвокат в процеса;
Да се предостави информация относно изпълнението на това условие:
………………………………
ИЛИ
Изменение 34
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Рамково решение 2005/214/ПВР
Приложение – клетка з – точка 3 - подточка 2.2
лицето изрично е заявило, преди или след връчване на задочно постановеното решение, че не оспорва задочно постановеното решение.
2.2 след връчване лично на решението и след като лицето е било изрично уведомено на разбираем за него език за правото на повторно разглеждане или на обжалване, в което лицето ще има правото да участва, делото ще се (пре)разгледа по същество, като се включат нови доказателства, и производството може да доведе до отмяна на първоначалното решение, лицето изрично е заявило, че не оспорва решението.
Опишете кога и как лицето е заявило изрично, че не оспорва задочно постановеното решение:
Опишете кога на лицето е връчено решението, как лицето е било уведомено за правото си на повторно разглеждане или обжалване, и как лицето е заявило изрично, че не оспорва решението:
…………………………………………
ИЛИ
…………………………………………
ИЛИ
Изменение 35
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Рамково решение 2005/214/ПВР
Приложение – клетка з точка 3 – подточка 23
? 2.3 задочно постановеното решение му е било връчено на … (ден/месец/година) и лицето е имало право на повторно разглеждане в издаващата държава при следните условия:
? 2.3 решението му е било връчено лично и вследствие на съдебен процес, на който лицето не се е явило лично на … (ден/месец/година) и е имало право на повторно разглеждане или обжалване в издаващата държава при следните условия:
- лицето е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане и правото да присъства на съдебния процес; и
- след като лицето е било изрично уведомено на разбираем за него език за правото на повторно разглеждане или на обжалване, на което лицето ще има правото да участва, делото ще се (пре)разгледа по същество, като се включат нови доказателства, и производството може да доведе до отмяна на първоначалното решение, и
- след като е било уведомено за това право, лицето е разполагало с … дни, за да поиска повторно разглеждане, но не е отправило такова искане в този срок.
- след като е било уведомено за това право, лицето е разполагало с … дни, за да поиска повторно разглеждане или обжалване, но не е отправило такова искане в този срок.
ИЛИ
Изменение 36
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Рамково решение 2005/214/ПВР
Приложение – клетка з – точка 3 - подточка 2.3 а (нова)
2.3а лицето, след като е било изрично уведомено за производството и за възможността да участва лично в процеса, изрично се е отказало от правото на устно изслушване и изрично е посочило, че не оспорва решението.
Опишете кога и как лицето се е отказало от правото на устно изслушване и е посочило, че не оспорва решението.
…………………………………………
Изменение 37
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 4 – точка 1
Рамково решение 2006/783/ПВР
Член 2 – буква и
1)  В член 2 се създава следната буква:
"(i) "Задочно постановено решение" означава решение за конфискация съгласно определението в буква в) в случаите, когато лицето не е присъствало лично на производството, довело до постановяването на това решение."
заличава се
Изменение 38
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 4 – точка 2
Рамково решение 2006/783/ПВР
Член 8 - параграф 2 – буква д – уводна част
д) съгласно удостоверението, предвидено в член 4, параграф 2, решението е постановено задочно, освен ако в удостоверението не е посочено, че лицето:
д) съгласно предвиденото в член 4 удостоверение, решението е постановено на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се явило лично, освен ако в удостоверението не е посочено, че лицето, в съответствие с националните разпоредби на издаващата държава:
Изменение 39
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 4 – точка 2
Рамково решение 2006/783/ПВР
Член 8 - параграф 2 – буква д – точка i
(i) в съответния срок и на разбираем за лицето език,
(i) е било призовано лично или уведомено съгласно националното законодателство на издаващата държава, чрез упълномощен представител и в подходящ срок, за определената дата и място на заседанието, довело до задочно постановеното решение за конфискация,
а) или е било призовано лично, или по друг начин действително е получило официална информация за определената дата и място на този процес, по начин, който недвусмислено доказва, че е било уведомено за процеса,
както и
както и
че е било уведомено за възможността за постановяване на подобно решение за конфискация в случай на неявяване по време на съдебния процес;
б) е било лично уведомено, че е възможно да се постанови решение за конфискация при негово неявяване на съдебния процес;
или
или
Изменение 40
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 4 – точка 2
Рамково решение 2006/783/ПВР
Член 8 - параграф 2 – буква д – точка i а (нова)
(ia) след като е бил лично призован или действително е получил официална информация по друг начин, на език, разбираем за него, относно определената дата и място на съдебния процес, обвиняемият писмено е упълномощил адвокат, който е бил избран, назначен и получил възнаграждение от въпросното лице, или назначен и получил възнаграждение от държавата в съответствие с нейните национални разпоредби, приложими относно правото на съдебна защита, да го защитава на съдебния процес, и действително е бил защитаван от този адвокат в процеса;
или
Изменение 41
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 4 – точка 2
Рамково решение 2006/783/ПВР
Член 8 - параграф 2 – буква д – точка ii
(ii) след връчване на задочно постановеното решение за конфискация и след като е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане и правото да присъства на съдебния процес:
(ii) след връчване лично на решението за конфискация и след като лицето е било изрично уведомено на разбираем за него език за правото на повторно разглеждане или на обжалване, в което лицето ще има правото да участва, делото ще се (пре)разгледа по същество, като се включат нови доказателства, и производството може да доведе до отмяна на първоначалното решение:
- изрично е заявило, че не оспорва решението за конфискация;
- изрично е заявило, че не оспорва решението за конфискация;
или
или
- не е поискало повторно разглеждане в приложимия за целта срок, който е бил не по-кратък от [...] дни;
- не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок, който е не по-кратък от 10 дни и не по-дълъг от 15 дни.
Изменение 42
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 4 – точка 3
Рамково решение 2006/783/ПВР
Приложение – клетка й – уводна част и точки 1 и 2
й) Посочете дали решението е постановено задочно:
й) Посочете дали лицето се е явило лично на съдебния процес,който е довел до решението:
1. ? Не, не е постановено задочно
1. ? Да, лицето се е явило лично на съдебния процес, който е довел до решението за конфискация.
2. ? Да, постановено е задочно. Ако отговорът е положителен, моля потвърдете, че:
2. ? Не, лицето не се е явило лично на съдебния процес, който е довел до решението за конфискация.
Ако отговорът на въпроса по-горе е отрицателен, моля посочете дали:
Изменение 43
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 4 – точка 3
Рамково решение 2006/783/ПВР
Приложение – клетка й – точка 2 - подточка 2.1
2.1 лицето е било призовано лично или уведомено съгласно националното законодателство на издаващата държава-членка, чрез упълномощен представител и в подходящ срок, за определената дата и място на заседанието, довело до задочно постановеното решение, както и че е било уведомено за възможността за постановяване на подобно решение в случай на неявяване по време на съдебния процес
2.1 лицето е било призовано пряко и лично, или по други начини действително е получило в подходящ срок официална информация, на разбираем за него език, съгласно националното законодателство на издаващата държава, за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация, по начин, който недвусмислено доказва, че въпросното лице е било информирано за определената дата и място на съдебния процес и е било уведомено лично за възможността за постановяване на подобно решение при неявяване по време на съдебния процес
Време и място на призоваване на лицето или на неговото уведомяване по друг начин:
Време и място на призоваване на лицето или лично получаване от него на официалната информация по други начини:
……………………………………………
……………………………………………
Език, на който е получена информацията:
……………………………………………
Опишете начина на уведомяване на лицето:
Опишете начина на уведомяване на лицето:
……………………………………………
ИЛИ
……………………………………………
ИЛИ
Изменение 44
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 4 – точка 3
Рамково решение 2006/783/ПВР
Приложение – клетка й точка 2 – подточка 2.1 а (нова)
2.1a след като е бил лично призован или действително е получил официална информация по друг начин, на език, разбираем за него, относно определената дата и място на съдебния процес, обвиняемият писмено е упълномощил адвокат, който е бил избран, назначен и получил възнаграждение от въпросното лице, или назначен и получил възнаграждение от държавата в съответствие с нейните национални разпоредби, приложими относно правото на съдебна защита, да го защитава на съдебния процес, и действително е бил защитаван от този адвокат в процеса;
Да се предостави информация относно изпълнението на това условие:
……………………………………………
ИЛИ
Изменение 45
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 4 – точка 3
Рамково решение 2006/783/ПВР
Приложение – клетка й точка 2 – подточка 2.2
2.2 след връчване на задочно постановеното решение, лицето изрично е заявило, че не оспорва задочно постановеното решение
2.2 след връчване лично на решението и след като лицето е било изрично уведомено на разбираем за него език за правото на повторно разглеждане или на обжалване, в което лицето ще има правото да участва, делото ще се (пре)разгледа по същество, като се включат нови доказателства, и производството може да доведе до отмяна на първоначалното решение, лицето изрично е заявило, че не оспорва решението.
Опишете кога и как лицето е заявило изрично, че не оспорва задочно постановеното решение:
Опишете кога на лицето е връчено решението, как лицето е било уведомено за правото си на повторно разглеждане или обжалване, и как лицето е заявило изрично, че не оспорва решението за конфискация:
…………………………………………
ИЛИ
…………………………………………
ИЛИ
Изменение 46
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 4 – точка 3
Рамково решение 2006/783/ПВР
Приложение – клетка й точка 2 – подточка 2.3
? 2.3 задочно постановеното решение му е било връчено на … (ден/месец/година) и лицето е имало право на повторно разглеждане в издаващата държава при следните условия:
? 2.3 решението за конфискация му е било връчено на … (ден/месец/година) и лицето е имало право на повторно разглеждане или обжалване в издаващата държава при следните условия:
- лицето е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане и правото да присъства на съдебния процес; както и
- след като лицето е било изрично уведомено на разбираем за него език за правото на повторно разглеждане или на обжалване, нв което лицето ще има правото да участва, делото ще се (пре)разгледа по същество, като се включат нови доказателства, и производството може да доведе до отмяна на първоначалното решение, и
- след като е било уведомено за това право, лицето е разполагало с … дни, за да поиска повторно разглеждане, но не е отправило такова искане в този срок.
- след като е било уведомено за това право, лицето е разполагало с … дни, за да поиска повторно разглеждане или обжалване, но не е отправило такова искане в този срок.
Изменение 47
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 5 – точка 1
Рамково решение 2008/.../ПВР
Член 1 – буква д
1)  В член 1 се създава следната буква:
д) " задочно постановеното решение " означава решение съгласно определението в буква а) в случаите, когато лицето не е присъствало лично на производството, довело до постановяването на това решение."
заличава се
Изменение 48
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 5 – точка 2
Рамково решение 2008/.../ПВР
Член 9 – параграф 1 – буква е)
е) съгласно предвиденото в член 4 удостоверение, решението е постановено задочно, освен ако в удостоверението не е посочено, че лицето:
е) съгласно предвиденото в член 4 удостоверение, решението е постановено на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се явило лично, освен ако в удостоверението не е посочено, че лицето, в съответствие с националните разпоредби на издаващата държава:
Изменение 49
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 5 – точка 2
Рамково решение 2008/.../ПВР
Член 9 - параграф 1 – буква е – точка i
(i) в съответния срок и на разбираем за лицето език,
(i) е било призовано лично или уведомено съгласно националното законодателство на издаващата държава, чрез упълномощен представител и в подходящ срок, за определената дата и място на заседанието, довело до задочно постановеното решение,
а) или е било призовано лично, или по друг начин действително е получило официална информация за определената дата и място на процеса, по начин, който недвусмислено доказва, че е било уведомено за процеса,
както и
както и
е било уведомено за възможността за постановяване подобно решение в случай на неявяване по време на съдебния процес
б) е било лично уведомено за възможността за постановяване подобно решение при неявяване по време на съдебния процес;
или
или
Изменение 50
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 5 – точка 2
Рамково решение 2008/.../ПВР
Член 9 - параграф 1 – буква е – точка i а (нова)
(ia) след като е бил лично призован или действително е получил официална информация по друг начин, на език, разбираем за него, относно определената дата и място на съдебния процес, обвиняемият писмено е упълномощил адвокат, който е бил избран, назначен и получил възнаграждение от заинтересованото лице, или е бил назначен и получил възнаграждение от държавата в съответствие с нейните национални разпоредби, приложими относно правото на съдебна защита, да го защитава на съдебния процес, и лицето действително е било защитавано от този адвокат в процеса;
или
Изменение 51
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 5 – точка 2
Рамково решение 2008/.../ПВР
Член 9 - параграф 1 – буква е – точка ii
(ii) след връчване на задочно постановеното решение и след като е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане и правото да присъства на съответното съдебното заседание:
(ii) след връчване лично на решението и след като лицето е било изрично уведомено на разбираем за него език за правото на повторно разглеждане или на обжалване, в което лицето ще има правото да участва, делото ще се (пре)разгледа по същество, като се включат нови доказателства, и производството може да доведе до отмяна на първоначалното решение:
- изрично е заявило, че не обжалва задочно постановеното решение;
- изрично е заявило, че не обжалва задочно постановеното решение;
или
или
- не е поискало повторно разглеждане в приложимия за целта срок, който е бил не по-кратък от [...] дни;
- не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок, който е не по-кратък от 10 дни и не по-дълъг от 15 дни.
Изменение 52
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 5 – точка 3
Рамково решение 2008/.../ПВР
Приложение – клетка к – точка 1– уводна част и букви а) и б)
1.  Посочете дали решението е постановено задочно:
1.  Посочете дали лицето се е явило лично на съдебния процес, който е довел до решението:
? Не, не е постановено задочно
? Да, лицето се е явило лично на съдебния процес, който е довел до решението.
б. ? Да, постановено е задочно. Ако отговорът е положителен, моля потвърдете, че:
б. ? Не, лицето не се е явило лично на съдебния процес, който е довел до решението.
Ако отговорът на въпроса по-горе е отрицателен, моля посочете дали:
Изменение 53
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 5 – точка 3
Рамково решение 2008/.../ПВР
Приложение – клетка к – точка 1 - буква б.1
? б.1 лицето е било призовано лично или уведомено съгласно националното законодателство на издаващата държава-членка, чрез упълномощен представител и в подходящ срок, за определената дата и място на заседанието, довело до задочно постановеното решение, както и че е било уведомено за възможността за постановяване на подобно решение в случай на неявяване по време на съдебния процес
2.1 лицето е било призовано пряко и лично, или по друг начин действително е получило в подходящ срок официална информация , на разбираем за него език, съгласно националното законодателство на издаващата държава-членка, за определената дата и място на съдебния процес, довел до постановеното решение, по начин, който недвусмислено доказва, че въпросното лице е било информирано за определената дата и място на съдебния процес и е било уведомено лично за възможността за постановяване на решение и ако лицето не се яви на съдебния процес
Време и място на призоваване на лицето или на неговото уведомяване по друг начин:
Време и място на призоваване на лицето или лично получаване от него на официалната информация по други начини:
……………………………………………
……………………………………………
Език, на който е получена информацията:
……………………………………………
Опишете начина на уведомяване на лицето:
Опишете начина на уведомяване на лицето:
……………………………………………
ИЛИ
……………………………………………
ИЛИ
Изменение 54
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 5 – точка 3
Рамково решение 2008/.../ПВР
Приложение – клетка к – точка 1– буква б.1 а (нова)
? б.1a след като е бил лично призован или действително е получил официална информация по друг начин, на език, разбираем за него, относно определената дата и място на съдебния процес, обвиняемият писмено е упълномощил адвокат, който е бил избран, назначен и получил възнаграждение от въпросното лице, или е бил назначен и получил възнаграждение от държавата в съответствие с нейните национални разпоредби, приложими относно правото на съдебна защита, да го защитава на съдебния процес, и действително е бил защитаван от този адвокат в процеса;
Да се предостави информация относно изпълнението на това условие:
……………………………………………
ИЛИ
Изменение 55
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 5 – точка 3
Рамково решение 2008/.../ПВР
Приложение – клетка к – точка 1 - буква б.2
? б.2 след връчване на задочно постановеното решение, лицето изрично е заявило, че не оспорва задочно постановеното решение.
? б.2 след връчване лично на решението и след като лицето е било изрично уведомено на разбираем за него език за правото на повторно разглеждане или на обжалване, в което лицето ще има правото да участва, делото ще се (пре)разгледа по същество, като се включат нови доказателства, и производството може да доведе до отмяна на първоначалното решение, лицето изрично е заявило, че не оспорва решението
Опишете кога и как лицето е заявило изрично, че не оспорва задочно постановеното решение:
Опишете кога на лицето е връчено решението, как лицето е било уведомено за правото си на повторно разглеждане или обжалване, и как лицето е заявило изрично, че не оспорва решението:
…………………………………………
ИЛИ
…………………………………………
ИЛИ
Изменение 56
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 5 – точка 3
Рамково решение 2008/.../ПВР
Приложение – клетка к – точка 1 - буква б.3
? б.3 задочно постановеното решение му е било връчено на … (ден/месец/година) и лицето е имало право на повторно разглеждане в издаващата държава при следните условия:
? б.3 решението му е било връчено лично и вследствие на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се е явило лично на … (ден/месец/година) и е имало право на повторно разглеждане или обжалване в издаващата държава при следните условия:
- лицето е било изрично уведомено за правото на повторно разглеждане и правото да присъства на съдебния процес; както и
- лицето е било изрично уведомено на разбираем за него език за правото на повторно разглеждане или на обжалване, в което лицето ще има правото да участва, делото ще се (пре)разгледа по същество, като се включат нови доказателства, и производството може да доведе до отмяна на първоначалното решение, и
- след като е било уведомено за това право, лицето е разполагало с … дни, за да поиска повторно разглеждане, но не е отправило такова искане в този срок.
- след като е било уведомено за това право, лицето е разполагало с … дни, за да поиска повторно разглеждане или обжалване, но не е отправило такова искане в този срок.
Изменение 57
Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия – акт за изменение
Член 5 a (нов)
Член 5a
Изменения на Рамково решение2008/…/ПВР
Рамково решение 2008/.../ПВР се изменя, както следва:
1) в член [9, параграф 1], точка [з)] се заменя със следното:
з) съгласно предвиденото в член [6] удостоверение, решението е постановено на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се е явило лично, освен ако в удостоверението не е посочено, че лицето, в съответствие с националните разпоредби на издаващата държава:
i) в съответния срок и на разбираем за лицето език,
- е било пряко призовано лично, или по друг начин действително е получило официална информация за определеното време и място на процеса, по начин, който недвусмислено доказва, че е било уведомено за процеса,
както и
- е било лично уведомено, че решението може да бъде постановено и ако то не се яви на съдебния процес;
или
ii) след като е бил пряко и лично призован или действително е получил официална информация по друг начин, на език, разбираем за него, относно определената дата и място на съдебния процес, обвиняемият писмено е упълномощил адвокат, който е бил избран, назначен и получил възнаграждение от въпросното лице, или е бил назначен и получил възнаграждение от държавата в съответствие с нейните национални разпоредби, приложими относно правото на съдебна защита, да го защитава на съдебния процес, и действително е бил защитаван от този адвокат в процеса; или
iii) след връчване лично на решението и след като лицето е било изрично уведомено на разбираем за него език за правото на повторно разглеждане или на обжалване, в което лицето ще има правото да участва, делото ще се (пре)разгледа по същество, като се включат нови доказателства, и производството може да доведе до отмяна на първоначалното решение:
- изрично е заявило, че не обжалва решението;
или
- не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок, който е не по-кратък от 10 дни и не по-дълъг от 15 дни.
2) в клетка [i] от приложението ("удостоверение") точка [1] се заменя със следното:
1.  Посочете дали лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението:
? Да, лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.
? Не, лицето не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.
Ако отговорът на въпроса по-горе е отрицателен, моля посочете дали:
i) лицето е призовано пряко и лично, или по друг начин действително е получило в подходящ срок официална информация , на разбираем за него език, съгласно националното законодателство на издаващата държава, за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, по начин, който недвусмислено доказва, че въпросното лице е било информирано за определената дата и място на съдебния процес и е било уведомено лично за възможността за постановяване на подобно решение в случай на неявяване по време на съдебния процес
Време и място на призоваване на лицето или лично получаване от него на официалната информация по други начини:
……………………………………………
Език, на който е получена информацията:
……………………………………………
Опишете начина на уведомяване на лицето:
……………………………………………
ИЛИ
ii) след като е бил пряко и лично призован или действително е получил официална информация по друг начин, на език, разбираем за него, относно определената дата и място на съдебния процес, обвиняемият писмено е упълномощил адвокат, който е бил избран, назначен и получил възнаграждение от въпросното лице, или е бил назначен и получил възнаграждение от държавата в съответствие с нейните национални разпоредби, приложими относно правото на съдебна защита, да го защитава на съдебния процес, и действително е бил защитаван от този адвокат в процеса;
Да се предостави информация относно изпълнението на това условие:
……………………………………………
ИЛИ
iii) след връчване лично на решението и след като лицето е било изрично уведомено на разбираем за него език за правото на повторно разглеждане или на обжалване, в което лицето ще има правото да участва, делото ще се (пре)разгледа по същество, като се включат нови доказателства, и производството може да доведе до отмяна на първоначалното решение, лицето изрично е заявило, че не оспорва решението.
Опишете кога на лицето е връчено решението, как лицето е било уведомено за правото си на повторно разглеждане или обжалване, и как лицето е заявило изрично, че не оспорва решението:
…………………………………………
ИЛИ
iv) решението му е било връчено лично и вследствие на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се е явило лично на … (ден/месец/година) и е имало право на повторно разглеждане или обжалване в издаващата държава при следните условия:
- след като лицето е било изрично уведомено на разбираем за него език за правото на повторно разглеждане или на обжалване, в което лицето ще има правото да участва, делото ще се (пре)разгледа по същество, като се включат нови доказателства, и производството може да доведе до отмяна на първоначалното решение, и
- след като е било уведомено за това право, лицето е разполагало с … дни, за да поиска повторно разглеждане или обжалване, но не е отправило такова искане в този срок.
________________________________

Рибарство и аквакултури в рамките на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа
PDF 284kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно рибарството и аквакултурите в рамките на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа (2008/2014(INI))
P6_TA(2008)0382A6-0286/2008

Европейският парламент,

–   като взе пред вид Препоръка 2002/413/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2002 г. относно прилагането на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа(1),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 7 юни 2007 г., озаглавено "Доклад до Европейския парламент и Съвета: Оценка на интегрираното управление на крайбрежните зони (ИУКЗ) в Европа" (COM (2007)0308),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. относно Европейския фонд за рибарство(2),

–   като взе предвид Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно създаване на рамка за действието на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морската стратегия)(3) и съобщението на Комисията от 24 октомври 2005 г., озаглавено "Тематична стратегия относно защитата и опазването на морската среда"(COM (2005)0504),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2007 г., озаглавено "Интегрирана морска политика за Европейския съюз"(COM(2007)0575),

–   като взе предвид резолюцията си от 15 юни 2006 г.относно крайбрежния риболов и проблемите, пред които са изправени рибарските общности на крайбрежния риболов(4),

–   като взе пред вид съобщението на Комисията от 9 март 2006 г., озаглавено "Подобряване на икономическото положение в сектора на рибарството" (COM(2006)0103), както и резолюцията си от 28 септември 2006 г. по същия въпрос(5),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 19 септември 2002 г. относно стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура (COM(2002)0511),

–  Като взе предвид извършеното за Парламента проучване относно "Зависимостта на регионите от риболова"(6),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство (A6-0286/2008),

A.   като има предвид, че интегрираното управление на крайбрежните зони (ИУКЗ) представлява не само политика в областта на околната среда, а и намиращ се в развитие процес, който има за цел подобряването на икономическото и обществено равнище на крайбрежните области и устойчивото развитие на всички провеждани в тях дейности, каквито са рибарството и аквакултурата;

Б.   като има предвид, че осъществяването на ИУКЗ представлява дългосрочен процес и че повечето национални стратегии, одобрени в рамките на гореспоменатата препоръка, започнаха да се прилагат едва през 2006 г.;

В.   като има предвид, че досега управлението на крайбрежните зони се осъществяваше в средносрочен план, като беше пренебрегнат фактът, че се касае за сложни природни екосистеми, които се изменят с течение на времето;

Г.   като има предвид, че решенията и мерките, които се вземаха, се отнасяха до една изолирана дейност, без да се третира проблемът с влошаването на състоянието на крайбрежните зони като цяло;

Д.   като има предвид, че досега териториалното устройствено планиране беше насочено към територии на сушата, без да взема предвид последиците от дадени дейности в крайбрежните зони върху други дейности, провеждани в същия район;

Е.   като има предвид, че при очаквани ниски разходи по прилагането им, националните стратегии по ИУКЗ ще допринесат за значителна икономическа рентабилност;

Ж..   като има предвид неадекватната степен на участие на представители на всички отрасли при планирането и прилагането на мерките за решаване на проблемите на крайбрежните зони, в резултат на която бяха накърнени интересите на някои отрасли;

З.   като има предвид, че прилагането на политиките на интегрирано управление включва планирането в крайбрежните зони на употребите, свързани с населението, туризма, икономиката и опазването на ландшафта и на околната среда;

И.   като има предвид, че ефективното координиране на органите по управление на крайбрежните зони досега е било постигано само в изолирани случаи;

Й.   като има предвид, че в някои случаи осъществяването на политиките по ИУКЗ може да изисква мащабни разходи, които е невъзможно да бъдат поети от местните общини, като в резултат на това се прибягва до по-високо административно ниво и се стига до закъснения при осъществяването им;

К.   като има предвид, че поради трансграничното естество на множество процеси в крайбрежните зони, е необходимо да има координация и сътрудничество на регионално равнище, дори и с трети държави;

Л.   като има предвид, че рибарството и аквакултурата в две основни дейности в крайбрежните зони, които зависят от качеството на крайбрежните води;

М.   като има предвид, че аквакултурата все още не е достигнала равнище на технологично развитие, което да й позволява да развива тези дейности (които са интензивни по своя характер) далеч от крайбрежните зони;

Н.   като има предвид, че трябва да се отчита основополагащата и до настоящия момент малко призната роля на жените в регионите, които зависят от риболова;

О.   като има предвид, че риболовът в крайбрежните зони представлява 80% от риболовния флот на Общността и допринася за икономическото и социално сближаване на крайбрежните общности и за съхраняването на културните им традиции;

П.   като има предвид, че риболовът, макар и да не представлява източник на замърсяване, търпи последиците от замърсяването, предизвиквано от други дейности, извършвани в крайбрежните зони, като в резултат на това бива понижена още повече неговата жизнеспособност;

Р.   като има предвид, че рибарството и аквакултурата имат голямо икономическо и обществено значение, тъй като биват развивани предимно в крайбрежни райони с нестабилна икономика, много от които се намират в неравностойно положение и не могат да предоставят на жителите си алтернативни възможности за работа;

С.   като има предвид, че наличието на чиста и здрава морска среда ще допринесе за бъдещото увеличаване на риболовната продукция и следователно за подобряване перспективите пред този сектор;

Т.   като има предвид, че аквакултурата е твърдо основана на принципа на устойчивото развитие, а евентуални последици за околната среда се компенсират на базата на правилата на Общността;

У.   като има предвид, че в среда, където рибните ресурси намаляват, а световното търсене на риба и черупкови организми се повишава, аквакултурата придобива все по-голямо значение в Европа;

Ф.   като има предвид, че териториалното устройство, което да отговаря на принципите на интегрираното управление на крайбрежните зони с оглед балансираното развитие на извършваните там дейности, все още не е завършено във всички държави-членки;

Х.   като има предвид, че съществува ожесточена конкуренция за намирането на пространство в крайбрежните зони и че работещите в областта на аквакултурата и рибарите имат същите права и задължения, както и останалите ползватели;

Ц.   като има предвид, че най-отдалечените региони, както са определени в член 299, параграф 2 от Договора за ЕО и в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, може да изискват създаването на специфични интегрирани национални стратегии в областта на интегрираното управление на крайбрежните зони (ИУКЗ), както и подходящо приспособяване на интегрираното управление на крайбрежните зони (ИУКЗ) на равнище ЕС;

1.  Подчертава икономическото и обществено значение на риболова и на рибовъдството за крайбрежните региони и изисква подпомагането им в рамките на ИУКЗ;

2.  Подчертава необходимостта да се гарантира, че отраслите рибно стопанство и аквакултури участват и са добре представени в транснационални морски клъстери и призовава Комисията да стимулира този процес;

3.  Подчертава, че Европейският фонд за рибарство може да допринесе за дългосрочното финансиране на мерки в рамките на ИУКЗ, като подкрепя дейности, допринасящи за устойчивото развитие на риболовните райони;

4.  Изтъква необходимостта от изясняване на правомощията на административните органи в засегнатите крайбрежни зони и от създаване на координирани стратегии, така че те да бъдат по-ефективни;

5.  Признава трудностите при координирането на органите за управление на крайбрежните зони и призовава Комисията да преразгледа, в рамките на контрола върху прилагането на ИУКЗ и след като се е консултирала с държавите-членки, дали е необходимо учредяването на координационен орган;

6.  Подчертава необходимостта от участие на представителите на сектора на рибарството и аквакултурата в дейности, свързани с планирането и развитието на ИУКЗ, като се има предвид, че тяхното участие в стратегиите за устойчиво развитие ще увеличи добавената стойност на техните продукти, и припомня, че Европейския фонд за рибарство може да оказва подкрепа на подобни колективни дейности;

7.  Признава значителната роля на жените в регионите, които зависят от риболова, и затова насърчава Комисията и държавите-членки да си сътрудничат, за да гарантират насърчаването и включването на принципа на равните възможности на различни етапи от привеждане в действие на Европейския фонд за риболова (в етапите на създаване, привеждане в действие, контрол и оценка), както е предвидено в член 11 от Регламент (ЕО) № 1198/2006;

8.  Призовава за по-тясно сътрудничество между компетентните органи на регионално равнище посредством обмен на информация във връзка със състоянието на крайбрежните зони и съвместното предприемане на стратегии за подобряване екологичното състояние на местните морски екосистеми;

9.  Призовава националните и регионалните правителства в най-отдалечените региони да изготвят интегрирани стратегии за ИУКЗ, за да гарантират устойчивото развитие на крайбрежните региони;

10.  В контекста на горепосоченото подчертава значението на подходящото териториално-устройствено планиране;

11.  Използването на аквакултурата за целите на повторно заселване е съществен инструмент за постигането на екологично съхранение в определени крайбрежни райони и следователно трябва да бъде насърчавано, стимулирано и подкрепяно финансово;

12.  Подчертава значението на аквакултурата за хранителната промишленост във връзка със социалното и икономическо развитие в някои крайбрежни общности на ЕС;

13.  Счита, че отраслите рибарство и аквакултура трябва да бъдат включени в един хоризонтален подход спрямо всички морски дейности, извършвани в крайбрежните зони, с цел да се постигне устойчиво развитие, в съответствие с новите насоки на морската политика;

14.  Подчертава необходимостта от развитие и прилагане на стратегии за приспособяване към опасностите, пред които са изправени крайбрежните зони, включително изменението на климата, като изцяло се вземат предвид последиците за риболова и аквакултурата;

15.  Счита, че трябва да продължи да се полагат усилия за събирането на необходимите данни, по начин, който да способства за обмена и използването на информация за осъществяването на сравнителни изследвания, включително данни за състоянието на биоразнообразието и рибните ресурси;

16.  Счита, че следва да се повишат усилията по отношение на научните изследвания в областта на аквакултурите с оглед въвеждане на системи за интензивно производство в затворен кръг;

17.  Предлага в рамките на ИУКЗ да бъде дадено предимство на свързаните с аквакултури проекти, които използват възобновяеми източници на енергия и които не нарушават защитените територии по смисъла на законодателството на ЕС в областта на околната среда;

18.  Призовава Комисията да определи, след като се консултира с държавите-членки, ясен график, на основата на който да разгледа напредъка при прилагането на ИУКЗ в Европейския съюз;

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) OВ L 148, 6.6.2002 г., стр. 24.
(2) OВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1.
(3) OВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19.
(4) ОВ C 300 Ε, 9.12.2006 г., стр. 504.
(5) ОВ C 306 Ε, 15.12.2006 г., стр. 417.
(6) IP/B/PECH/ST/IC/2006-198.


Използване на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници ***I
PDF 279kWORD 37k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на използването на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници (COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))
P6_TA(2008)0383A6-0208/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0101),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 62, параграф 2, буква a) от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0086/2008),

–   като взе предвид ангажимента на представителя на Съвета, поет с писмо от 25 юни 2008 г., за одобряване на предложението във вида, в който е изменено, съгласно член 251, параграф 2, алинея втора, първо тире от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0208/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 септември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на използването на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници

P6_TC1-COD(2008)0041


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № 81/2009.)


Укрепване на Евроюст *
PDF 553kWORD 217k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно инициативата на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция с оглед на приемане на решение на Съвета за укрепване на Евроюст и за изменение на Решение 2002/187/ПВР (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))
P6_TA(2008)0384A6-0293/2008

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид инициативата на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция (5613/2008),

–   като взе предвид член 34, параграф 2, буква б) от Договора за ЕС,

–   като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0076/2008),

–   като взе предвид членове 93 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0293/2008),

1.  Одобрява инициативата на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция във вида, в който е изменена;

2.  Призовава Съвета да измени съответно текста;

3.  Призовава Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в инициативата на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция;

5.  Призовава Съвета и Комисията, след влизането в сила на Договора от Лисабон, да дадат предимство на всички бъдещи предложения за изменение на решението в съответствие с Декларация №50 относно член 10 от Протокола относно преходните разпоредби, който следва да се приложи към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия;

6.  Изразява решимост да разгледа всички подобни бъдещи предложения чрез спешната процедура в съответствие с процедурата, посочена в параграф 5, и в тясно сътрудничество с националните парламенти;

7.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция.

Текст, предложен от 14 държави-членки   Изменение
Изменение 1
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Съображение 5 а (ново)
(5а) С оглед на член 86 от Договора за функционирането на Европейския съюз е необходимо да се изготви Зелена книга относно учредяването на Европейската прокуратура.
Изменение 2
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Съображение 5 б (ново)
(5б) Необходимо е да се вземат предвид правата на обвиняемите и жертвите при определяне на това в коя държава-членка условията са най-благоприятни за наказателно преследване или за предприемане на други правоохранителни мерки.
Изменение 3
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Съображение 8 а (ново)
(8а) Наличието на адекватни процесуални гаранции, включително по време на разследванията, са необходима предпоставка за взаимното признаване на съдебните решения по наказателноправни въпроси. По-специално следва да бъде прието възможно най-бързорамково решение относно процесуалните права с цел установяване на определени минимални правила във връзка с достъпа на физическите лица до правна помощ в държавите-членки.
Изменение 4
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Съображение 8 б (ново)
(8б) Необходимо е също така Съветът да приеме възможно най-бързо рамково решение относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, като се осигури подходящо ниво на защита на данните. В своите национални законодателства държавите-членки следва да гарантират равнище на защита на личните данни, което е равно най-малко на равнището, осигурено в Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата по отношение на автоматичната обработка на лични данни от 28 януари 1981 г. и допълнителния протокол към нея от 8 ноември 2001 г., като при това следва да вземат предвид Препоръка R (87) 15 от 17 септември 1987 г. на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите-членки относно използването на лични данни в полицейския сектор, както и да гарантират защитата на данни, които не се обработват автоматично.
Изменение 5
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Съображение 8 в (ново)
(8в) От значение е да се гарантира подходяща защита на личните данни при всички видове системи за регистрация на лични данни, които се използват от Евроюст. В това отношение процедурният правилник за обработване и защита на личните данни в Евроюст1 следва също да се прилага към структурираните ръчни папки, тоест към досиетата по отделните случаи, които се създават ръчно от националните членове или техни помощници и които са организирани по логичен начин.
_____________
1 ОВ C 68, 19.03.2005 г., стр. 1.
Изменение 6
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Съображение 8 г (ново)
(8г) При обработване на данни от електронна поща, в съответствие с член 14, параграф 1, Евроюст следва да гарантира, че не разкрива съдържанието или заглавията на електронните писма.
Изменение 7
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Съображение 8 д (ново)
(8д) Лицата, които са били предмет на наказателно разследване по искане на Евроюст, но срещу тях не е било повдигнато обвинение, следва да бъдат информирани за това разследване не по-късно от една година след като е взето решението срещу тях да не се повдига обвинение.
Изменение 8
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Съображение 8 е (ново)
(8е) Държавите-членки предоставят средства за правна защита в случаи, в които по искане на Евроюст е проведено разследване при очевидна липса на достатъчни основания.
Изменение 9
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Решение 2002/187/ПВР
Член 5а – параграф 1
1.  С цел изпълнение на задачите си при спешни ситуации Евроюст създава "звено за спешна координация" (ЗСК).
1.  С цел изпълнение на задачите си при спешни ситуации Евроюст създава "звено за спешна координация" (ЗСК), контактът с което може да се осъществи посредством единствена точка за контакт.
Изменение 10
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Решение 2002/187/ПВР
Член 5а – параграф 2
2.  ЗСК се състои от един представител от всяка държава-членка, като това може да е националният член или негов заместник или помощник, които имат право да заместват националния член. ЗСК поддържа възможност за контакти и за действие денонощно.
2.  ЗСК се състои от един представител от всяка държава-членка, като това може да е националният член или негов заместник или помощник, които имат право да заместват националния член. Представителят поддържа възможност за действие 24 часа на ден и 7 дни в седмицата.
Изменение 11
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Решение 2002/187/ПВР
Член 5а – параграф 3
3.  Когато при спешни случаи дадено искане за съдебно сътрудничество трябва да бъде изпълнено в няколко държави-членки, компетентният орган може да го изпрати на ЗСК чрез представителя на своята държава-членка в ЗСК. Представителят на съответната държава-членка в ЗСК изпраща искането на компетентните органи на съответните държави-членки за изпълнение. Когато няма определен компетентен национален орган или при невъзможност своевременно да се определи такъв, членът на ЗСК има правомощие сам да изпълни искането.
3.  Когато при спешни случаи дадено искане за съдебно сътрудничество трябва да бъде изпълнено в няколко държави-членки, компетентният орган може да го изпрати на ЗСК чрез представителя на своята държава-членка в ЗСК. Представителят на съответната държава-членка в ЗСК изпраща искането на компетентните органи на съответните държави-членки за изпълнение. При невъзможност своевременно да се определи компетентен национален орган, членът на ЗСК има правомощие сам да изпълни искането. В такъв случай съответният член на ЗСК незабавно уведомява колегиалния орган в писмен вид относно предприетите мерки и относно причините, поради които не е бил своевременно определен компетентен национален орган.
Изменение 12
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Решение 2002/187/ПВР
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка vi)
vi) да предприемат специални мерки за целите на разследването;
заличава се
Изменение 13
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Решение 2002/187/ПВР
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка vii)
vii) да предприемат всякакви други мерки, които са основателни с оглед на разследването или преследването;
заличава се
Изменение 14
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Решение 2002/187/ПВР
Член 8
Ако компетентните органи на съответните държави-членки решат да не се съобразят с искане, което е посочено в член 6, параграф 1, буква а), член 6, параграф 1, буква ж), член 7, параграф 1, буква а), член 7, параграф 2 и член 7, параграф 3, те информират Евроюст за своето решение и основанията за него.
1.  Ако компетентните органи на съответните държави-членки решат да не се съобразят с искане, което е посочено в член 6, параграф 1, буква а), член 6, параграф 1, буква ж), член 7, параграф 1, буква а), член 7, параграф 2 и член 7, параграф 3, те информират Евроюст за своето решение и основанията за него.
2.  Държавите-членки гарантират, че решенията на националния компетентен орган могат да се преразглеждат по съдебен ред, преди Евроюст да бъде уведомен за тях.
Изменение 15
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 7 – буква в)
Решение 2002/187/ПВР
Член 9 – параграф 4
4.  За да изпълни целите на Евроюст, националният член разполага с пълен достъп до:
4.  За да изпълни целите на Евроюст, националният член разполага с пълен достъп до или най-малко е в състояние да получи
a) информацията, която се съдържа в следните регистри:
информацията, която се съдържа в следните видове национални регистри, ако има такива в неговата държава-членка:
i) националните регистри за съдимост,
i) регистрите за съдимост,
ii) регистрите за задържани лица,
ii) регистрите за задържани лица,
iii) регистрите за водени разследвания,
iii) регистрите за водени разследвания,
iv)  ДНК регистрите;
iv)  ДНК регистрите;
б) регистри, различни от тези по буква а), на неговата държава-членка, в които се съдържа информация, необходима за изпълнението на неговите задачи.
v) други регистри на неговата държава-членка, в които се съдържа информация, необходима за изпълнението на неговите задачи.
Изменение 16
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Решение 2002/187/ПВР
Член 9а – параграф 3
3.  В спешни случаи и когато няма определен компетентен национален орган или е невъзможно своевременно да се определи такъв, националните членове могат да разрешават и да координират извършването на контролирани доставки.
3.  В спешни случаи и когато е невъзможно своевременно да се определи компетентен национален орган, националните членове могат да разрешават и да координират извършването на контролирани доставки. В такъв случай съответният национален член незабавно уведомява колегиалния орган в писмен вид относно предприетите мерки и относно причините, поради които компетентният национален орган не е бил своевременно определен.
Изменение 17
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква -а (нова)
Решение 2002/187/ПВР
Член 13 – параграф 1
-а) параграф 1 се заменя със следното:
"1. Компетентните органи на държавата-членка може да обменят с Евроюст всяка информация, която е необходима за изпълнението на задачите при спазване на с членове 4 и 5 в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни, определени в настоящото решение."
Изменение 18
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква б)
Решение 2002/187/ПВР
Член 13 – параграф 5
5.  Държавите-членки правят необходимото за това техният национален член да се информира своевременно и на ранен етап, и веднага щом има наличната информация за всички наказателни разследвания, засягащи три или повече държави, от които поне две са държави-членки, попадащи в сферата на компетентност на Евроюст и доколкото е необходимо за изпълнение на функциите на Евроюст, по-специално когато е необходимо да се подадат паралелно съдебни поръчки в няколко държави или когато е необходима координация от страна на Евроюст или в случай на положителни или отрицателни спорове за компетентност. Държавите-членки гарантират, че задължението за докладване се контролира на национално равнище.
5.  Държавите-членки правят необходимото за това техният национален член да се информира своевременно и на ранен етап, и веднага щом има наличната информация за всеки случай, засягащ пряко три или повече държави-членки и за който до поне две държави-членки са изпратени искания или решения за съдебно сътрудничество, включително относно правни инструменти, които привеждат в действие принципа на взаимното признаване.
Изменение 19
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква б)
Решение 2002/187/ПВР
Член 13 – параграф 6
6.  Като първа стъпка държавите-членки прилагат параграф 5 по отношение на случаи, свързани със следните престъпления:
6.  Като първа стъпка държавите-членки прилагат параграф 5 по отношение на случаи, свързани със следните престъпления:
а) трафик на наркотици;
а) трафик на наркотици;
аа) сексуална експлоатация на деца и детска порнография;
б) трафик на хора и оръжия;
б) трафик на хора и оръжия;
в) трафик на ядрени отпадъци;
в) трафик на ядрени отпадъци;
г) трафик на произведения на изкуството;
г) трафик на произведения на изкуството;
д) търговия със застрашени видове;
д) търговия със застрашени видове;
е) търговия с човешки органи,
е) търговия с човешки органи,
ж) пране на пари;
ж) пране на пари;
з) измами, включително измами, насочени срещу финансовите интереси на Общността;
з) измами, включително измами, насочени срещу финансовите интереси на Общността;
и) подправяне на парични знаци, включително евро;
и) подправяне на парични знаци, включително евро;
й) тероризъм, включително финансиране на терористична дейност;
й) тероризъм, включително финансиране на терористична дейност;
к) престъпления срещу околната среда;
к) престъпления срещу околната среда;
л) други форми на организирана престъпност.
л) други форми на престъпления, при които има фактически данни за участие на престъпна организация или за сериозни престъпления.
Изменение 20
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква б)
Решение 2002/187/ПВР
Член 13 – параграф 8
8.  Държавите-членки гарантират, че техният национален член е информиран също така за
8.  Държавите-членки гарантират, че техният национален член е информиран също така за
а) всички искания за съдебно сътрудничество по отношение на приети по силата на дял VI от Договора правни инструменти, включително такива, които привеждат в действие принципа на взаимното признаване, изпратени от техните компетентни органи в случаи, включващи най-малко три държави, от които поне две са държави-членки;
а) случаите, когато са възникнали или има вероятност да възникнат спорове за компетентност;
б) всички контролирани доставки и разследвания под прикритие, засягащи най-малко три държави, поне две от които са държави-членки;
б) всички контролирани доставки и разследвания под прикритие, засягащи най-малко три държави, поне две от които са държави-членки;
в) всички откази на искания за съдебно сътрудничество по отношение на приети съгласно дял VI от Договора правни инструменти, включително такива, които привеждат в действие принципа на взаимното признаване;
в) повтарящи се затруднения или откази за изпълнение на искания и решения за съдебно сътрудничество, включително правни инструменти, които привеждат в действие принципа на взаимното признаване;
г) всички искания за взаимна правна помощ, които постъпват от държава, която не е държава-членка, когато е видно, че тези искания са част от разследване, във връзка с което са отправени други искания, изпратени от същата държава до поне две други държави-членки.
Изменение 21
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква б)
Решение 2002/187/ПВР
Член 13 – параграф 9
9.  Освен това, компетентните органи предоставят на националния член всякаква друга информация, която той смята за необходима за изпълнението на задачите си.
заличава се
Изменение 22
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква б)
Решение 2002/187/ПВР
Член 13 – параграф 10 а (нов)
10а. До... * Комисията, въз основа на информация, предоставена от Евроюст, изготвя доклад относно изпълнението на настоящия член, придружен, когато е уместно, от предложения, включително предложения относно добавянето на престъпления, различни от посочените в параграф 6.
____________
* Три години след влизане в сила на настоящото решение.
Изменение 23
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Решение 2002/187/ПВР
Член 14, параграф 4 и член 16, параграф 1
13)  В член 14, параграф 4 и член 16, параграф 1, изразът "индекс от" се заменя със "система за управление на случаите, съдържаща"
заличава се
Изменение 24
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Решение 2002/187/ПВР
Член 15, параграф 4 и член 16, параграфи 1 и 2
14)  В член 15, параграф 4 и в член 16, параграфи 1 и 2, думата "индекс" се заменя със "система за управление на случаите", а думата "индекс" в член 16, параграф 1 се заменя със "система за управление на случаите".
заличава се
Изменение 25
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква а) – подточка i)
Решение 2002/187/ПВР
Член 15 – параграф 1 – уводна част
1.  Що се отнася да обработването на лични данни в съответствие с член 14, параграф 1, Евроюст може да обработва лични данни на лица, които съгласно националното законодателство на съответните държави-членки са обект на наказателно разследване или преследване за една или повече от формите на престъпност и престъпленията, определени в член 4, като:
1.  Що се отнася до обработването на лични данни в съответствие с член 14, параграф 1, Евроюст може да обработва единствено следните лични данни на лица, които съгласно националното законодателство на съответните държави-членки са обект на наказателно разследване или преследване за една или повече от формите на престъпност и престъпленията, определени в член 4:
Изменение 26
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква а) – подточка ii)
Решение 2002/187/ПВР
Член 15 – параграф 1 – буква л)
л) телефонни номера, регистрационни данни на превозно средство, електронна поща, данни от телефонен обмен и електронна поща, ДНК записи и фотографии.
л) ДНК - образец за идентифициране, т.е. буквен или числов код, който представлява набор от идентификационни характеристики на некодиращата част на анализирана проба човешка ДНК, т.е. специалната химична форма на различните части на ДНК (локуси);
ла) фотографии;
лб) телефонни номера;
лв) данни от телефонен обмен и електронна поща, с изключение на предаване на данни за съдържанието;
лг) електронна поща;
лд) регистрационни данни на превозно средство.
Изменение 27
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква б)
Решение 2002/187/ПВР
Член 15 – параграф 2
б) в параграф 2 думата "само" се заличава.
заличава се
Изменение 28
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 17 а (нова)
Решение 2002/187/ПВР
Член 23 – параграф 12
17а) В член 23 параграф 12 се заменя със следното:
"12. Съвместният надзорен орган изпраща годишен доклад до Европейския парламент и до Съвета."
Изменение 29
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква а)
Решение 2002/187/ПВР
Член 26 – параграф 1а
1а. Държавите-членки гарантират, че колегиалният орган има практическа възможност да отваря аналитичен работен файл на Европол и че може да участва в неговото функциониране.
1а. Държавите-членки гарантират, че колегиалният орган има практическа възможност да отваря аналитичен работен файл на Европол, посочен в член 10 от Конвенцията, приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за създаването на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол)1 и че може да участва в неговото функциониране.
_________________
1 ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 2.
Изменение 30
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква б)
Решение 2002/187/ПВР
Член 26 – параграф 2 – буква б)
б) без да се засяга член 13 от настоящото решение и в съответствие с член 4, параграф 4 от Решение …/../ПВР, точките за контакт на Европейската съдебна мрежа информират Евроюст за всеки отделен случай, който засяга две държави-членки и попада в сферата на компетентност на Евроюст:
б) без да се засяга член 13 от настоящото решение и в съответствие с член 4 от Решение …/../ПВР, точките за контакт на Европейската съдебна мрежа информират техния национален член на Евроюст за всеки отделен случай, относно всички други дела, за които се счита, че Евроюст би бил в състояние да ги обработи по-добре.
– за случаите, когато има вероятност да възникнат спорове за компетентност,
или
– за случаите, когато е отказано изпълнение на искане за съдебно сътрудничество по отношение на приети съгласно дял VI от Договора правни инструменти, включително такива, които привеждат в действие принципа на взаимното признаване.
Точките за контакт на Европейската съдебна мрежа също така информират Евроюст за всеки отделен случай, който попада в сферата на компетентност на Евроюст и засяга най-малко три държави-членки.
Националните членове информират точките за контакт на Европейската съдебна мрежа, за всеки отделен случай относно всички дела, за които се приема, че мрежата би била в състояние да ги обработи по-добре.
Националните членове информират своите съответни национални кореспонденти на Европейската съдебна мрежа, за всеки отделен случай относно всички дела, за които се приема, че мрежата би била в състояние да ги обработи по-добре.
Изменение 31
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 19 а (нова)
Решение 2002/187/ПВР
Член 27 – параграф 4
19а) В член 27 параграф 4 се заменя със следния текст:
"Без да се засяга параграф 3, изпращането на лични данни от Евроюст до юридически лица съгласно параграф 1, буква б) и до органите съгласно параграф 1, буква в) на трети държави, които не са предмет на Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г., може да се изпълняват само когато е осигурено адекватно ниво на защита на данните, за което се дава оценка в съответствие с член 28, параграф 3 от Процедурния правилник за обработването и защитата на личните данни в Евроюст."
Изменение 32
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 19 б (нова)
Решение 2002/187/ПВР
Член 27 – параграф 5 а (нов)
19б) В член 27 след параграф 5 се добавя следният параграф:
"5а. Веднъж на всеки две години Съвместният надзорен орган, заедно със съответната трета държава или орган или организация, посочени в параграф 1, букви б) и в), извършва оценка на изпълнението на разпоредбите на съответното споразумение за сътрудничество във връзка със защитата на данните, които се обменят. Докладът относно оценката се изпраща до Европейския парламент, Съвета и Комисията."
Изменение 33
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 22 – тире 1 а (ново)
Решение 2002/187/ПВР
Член 32 – параграф 1 – алинея 1
– в параграф 1 алинея първа се заменя със следния текст:
"1. Председателят, от името на колегиалния орган, всяка година докладва писмено на Европейския парламент и на Съвета относно дейностите и управлението, включително управлението на бюджета на Евроюст."
Изменение 34
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 22 – тире 1 б (ново)
Решение 2002/187/ПВР
Член 32 – параграф 1 – алинея 2
– в параграф 1 алинея втора се заменя със следния текст:
"За тази цел колегиалният орган подготвя годишен доклад относно дейностите на Евроюст и относно всякакви проблеми на политиката по престъпността в рамките на Съюза, подчертана като резултат от дейностите на Евроюст. В този доклад Евроюст включва също анализи на случаи, в които национални членове са упражнили своите правомощия, посочени в член 5а, параграф 3 и член 9а, параграф 3. Този доклад може също да отправя предложения за подобряване на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси."
Изменение 35
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 22 – тире 1 в (ново)
Решение 2002/187/ПВР
Член 32 – параграф 2
– параграф 2 се заменя със следното:
"2. Всяка година представителят на Съвместния надзорен орган изпраща доклад до Европейския парламент относно дейностите [...] на органа."
Изменение 36
Инициатива на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция – акт за изменение
Член 1 – точка 26
Решение 2002/187/ПВР
Член 42 – параграф 2
2.  Комисията редовно прави преглед на прилагането от държавите-членки на настоящото решение и представя на Съвета съответен доклад, придружен по целесъобразност с необходимите предложения за подобряване на съдебното сътрудничество и на функционирането на Евроюст. Това се отнася особено до способностите на Евроюст да подкрепя държавите-членки в борбата срещу тероризма.
2.  Комисията редовно прави преглед на прилагането от държавите-членки на настоящото решение и представя на Европейския парламент и на Съвета съответен доклад, придружен по целесъобразност с необходимите предложения за подобряване на съдебното сътрудничество и на функционирането на Евроюст. Това се отнася особено до способностите на Евроюст да подкрепя държавите-членки в борбата срещу тероризма.

Оценка на дъблинската система
PDF 393kWORD 77k
Резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно оценката на дъблинската система (2007/2262(INI))
P6_TA(2008)0385A6-0287/2008

Европейският парламент,

-   като взе предвид Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна ("Дъблинския регламент")(1),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г. за създаване на система "Евродак" за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (Регламент "Евродак")(2)

–   като взе предвид Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила (3),

–   като взе предвид Директива 2003/9/ЕО от 27 януари 2003 г. за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище(4)("Директива за приемането"),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници(5),

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно достъпа на полицията и правоприлагащите органи на държавите-членки, както и на Европол до системата "Евродак"(6),

–   като взе предвид Решение № 573/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 година за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци" и за отмяна на Решение 2004/904/ЕО на Съвета,(7)

–   като взе предвид своята резолюция от 6 април 2006 г. относно положението с лагерите за бежанци в Малта (8),

–   като взе предвид своите доклади относно осъществените посещения от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в центрове за задържане в няколко държави-членки,

–   като взе предвид своята резолюция от 21 юни 2007 г. относно предоставянето на убежище: практическо сътрудничество, качество на вземането на решения в Общата европейска система за предоставяне на убежище(9),

–   като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2008 г.: Към стратегия на ЕС относно правата на детето(10),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 март 2008 г. относно случая с иранския гражданин Seyed Mehdi Kazemi(11),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0287/2008),

А.   като има предвид, че всяко лице, търсещо убежище, има право на индивидуално и задълбочено разглеждане на своята лична молба;

Б.   като има предвид, че законодателството и практиките в областта на предоставянето на убежище продължават да се различават значително в отделните държави и че в резултат на това лицата, търсещи убежище, биват третирани различно в различните страни по Дъблинската конвенция;

В.   като има предвид, че дъблинската система се основава на предпоставки като взаимно доверие и надеждност и че ако тези условия не са изпълнени, т.е. ако има сериозни несъответствия в събраните данни или несъответствия в процесите на вземане на решения в някои държави-членки, цялата система е потърпевша от това;

Г.   като има предвид, че има доказателства, че някои държави-членки не гарантират ефективен достъп до процедура за определяне на статут на бежанец;

Д.   като има предвид, че някои държави-членки не прилагат ефективно Директивата за приемането, нито по отношение на кандидатите за убежище, които чакат да бъдат прехвърлени в друга държава-членка по Дъблинския регламент, нито в момента на завръщане в отговорната държава-членка;

Е.   като има предвид, че някои държави-членки систематично задържат лица, които попадат в обхвата на дъблинската система;

Ж.   като има предвид, че големият брой на молбите и малкият брой на осъществени прехвърляния са доказателства за недостатъците на дъблинската система и нуждата от създаване на обща европейска система за предоставяне на убежище;

З.   като има предвид, че прилагането на Дъблинския регламент може също така да доведе до нееднакво разпределение на отговорността за лицата, търсещи защита, в ущърб на някои държави-членки, които са по-силно изложени на миграционните потоци, единствено поради географското си местоположение;

И.   като има предвид, че според оценката на Комисията през 2005 г. тринайсетте държави-членки на външните граници на ЕС са били изправени пред растящи предизвикателства във връзка с дъблинската система;

Й.   като има предвид, че южните държави-членки са изправени пред необходимостта да приемат молби за убежище от имигранти без статут, спасени след като са изпаднали в бедстващо положение на път за Европа;

К.   като има предвид, че южните държави-членки са изправени пред необходимостта да приемат молби за убежище от имигранти без статут, които не получават помощ от трети държави, задължени от международното право да предоставят такава помощ;

Л.   като има предвид, че държавите-членки нямат никакъв интерес да спазват задължението за регистриране в базата данни "Евродак" на нелегално навлезлите на територията лица, тъй като това може да доведе до увеличаване броя на молби за предоставяне на убежище, които те ще трябва да обработят;

М.   като има предвид, че с Дъблинския регламент се установява система, предназначена за определяне на отговорната държава-членка за обработването на молбите, но че първоначално той не е бил замислен, и следователно не може да служи като механизъм за разпределяне на тежестта;

Н.   като има предвид, че е от съществено значение всяка оценяване на Дъблинската система да бъде съпроводено от конкретен, постоянен, справедлив и функциониращ механизъм за споделяне на тежестта;

О.   като има предвид, че критериите на Дъблинската система за определяне на страната на първо влизане оказват значителен натиск върху държавите-членки, разположени на външните граници на Съюза;

П.   като има предвид, че за гражданите на определени трети държави процентът на признат бежански статут в различните държави-членки варира между 0 % и 90 %;

Р.   като има предвид, че е от съществено значение лицата, които подават молби, да бъдат напълно информирани, на език, който разбират, за процедурите по Дъблинския регламент, и възможните последици от неговото прилагане;

С.   като има предвид, че член 24, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз предвижда във всички действия, свързани с децата, предприети от публични органи или частни институции, основната грижа да бъде най-пълното зачитане на интересите на децата;

Т.   като има предвид, че независимо от това, че събирането на семействата се посочва на първо място в критериите при прилагането на Дъблинския регламент, тези разпоредби често не се прилагат;

У.   като има предвид, че има очевидни неточности в статистическите данни за прехвърлянията, тъй като те не упоменават например процента на исканията за поемане на отговорност за лица, търсещи убежище, основаващи се на незаконно преминаване на границата, или съотношението между исканията за поемане на отговорност и исканията за обратно приемане;

Ф.   като има предвид, че през 2005 г. девет от новите държави-членки са заявили регистрирането на по-голям брой "входящи" прехвърляния по прилагането на Дъблинския регламент и че държавите-членки, които не разполагат със сухопътна външна граница на Съюза, са заявили повече "изходящи" прехвърляния;

Х.   като има предвид, че Комисията не е била в състояние да оцени разходите по дъблинската система и че това е важна информация за оценяването на нейната ефективност;

Ц.   като има предвид, че по време на Съвета по правосъдие и вътрешни работи в Люксембург на 12 и 13 юни 2007 г., Комисията бе приканена да представи възможно най-бързо изменение на Регламента "Евродак" с цел предоставяне на по-големи правомощия на правоохранителните органите и полицейските служби в държавите-членки, както и на Европол, за предоставяне на достъп, при определени условия, до базата данни "Евродак", която изначално е била създадена като средство за прилагането на Дъблинския регламент;

Ефективност на системата и поделяне на отговорностите

1.  Изразява твърдото си убеждение, че докато не бъде постигнато задоволително и съществено равнище на закрила навсякъде из Европейския съюз, дъблинската система винаги ще води до незадоволителни резултати едновременно от техническа и хуманна гледна точка, и лицата, търсещи убежище, ще продължават да имат валидна причина за подаване на своите молби за предоставяне на убежище в конкретна държава-членка, така че да могат да се ползват от най-благоприятната национална процедура за вземане на решения;

2.  Изразява твърдото си убеждение, че при липсата на същинска обща европейска система за предоставяне на убежище и на единна процедура дъблинската система ще продължи да бъде несправедлива както за търсещите убежище, така и за някои държави-членки;

3.  Потвърждава неотложната необходимост за подобряване едновременно на качеството и съдържанието на процеса за вземане на решения; изразява увереност, че Европейската служба за подпомагане предоставянето на убежище би могла да изиграе важна роля в тази връзка, например чрез предоставяне на обучение, съгласно високи общи стандарти и експертни екипи за подкрепа;

4.  Призовава Комисията да разгледа възможността за предоставяне на Върховния комисар на ООН по въпросите на бежанците (ВКБООН) на пряко финансиране, в допълнение на финансиране въз основа на проекти, за да му позволи да засили своята работа, свързана с наблюдение и консултантска помощ в ЕС, и да продължи да разработва методи за подпомагане на националните органи на управление в техните усилия за подобряване на процеса на вземане на решения;

5.  Призовава Комисията да излезе с предложения за механизми за споделяне на тежестта, които биха могли да се въведат с цел облекчаване на диспропорционалната тежест, която биха могли да понесат някои държави-членки, и по специално държави-членки на външните граници на ЕС, и която не влиза в рамките на дъблинската система;

6.  Призовава Комисията, в очакване на установяването на европейски механизми за поделяне на задълженията, да обмисли предвиждането на механизми в самия Дъблински регламент, така че да коригира отрицателните последствия от неговото прилагане за по-малките държави-членки, които се явяват външна граница на Съюза;

7.  Призовава Комисията да осигури задължителен механизъм, с които да се спре прехвърлянето на кандидати за убежище в държави-членки, които не гарантират цялостно и справедливо разглеждане на техните молби и да приеме по систематичен начин мерки срещу тези държави;

8.  Призовава Комисията да установи пълноценни двустранни работни отношения с трети държави, с цел улесняване на сътрудничеството и гарантиране спазването на международноправните задължения на тези държави във връзка с Женевската конвенция относно статута на бежанците от 28 юли 1951 г. и спасителните операции по море;

Права на лицата, подали молба за убежище

9.  Призовава Комисията да въведе в новия регламент по-ясни и по-строги разпоредби относно начините, по които лицата търсещи закрила, се информират относно последиците от Дъблинския регламент и да разгледа възможността за съставянето на стандартна брошура, която би могла да бъде преведена на известен брой езици и да бъде изпратена на всички държави-членки и която също така следва да бъде съобразена с различните нива на грамотност;

10.  Призовава Комисията да измени членове 19 и 20 от Дъблинския регламент относно "поемане на отговорността и обратно приемане", така че да предостави на кандидатите за убежище автоматично право на обжалване с отлагателен ефект на решение за прехвърляне на отговорността на друга държава-членка по силата на Дъблинския регламент;

11.  Заявява отново, че принципът на неотблъскване следва да продължи да бъде един от ключовите елементи на всяка обща система за предоставяне на убежище на равнище Европейски съюз и подчертава, че прилагането на Дъблинския регламент не бива в никакъв случай да води до прекратяване разглеждането на дадена молба по процедурни причини, без последващо повторно цялостно и справедливо преразглеждане на оригиналната молба след нейното прехвърляне съгласно процедурата, предвидена в Дъблинския регламент; счита, че това следва да бъде ясно посочено във въпросния регламент;

12.  Счита, че обменът на информация относно прехвърлянията между държавите-членки следва да бъде подобрен, по-специално относно медицинските грижи, от които се нуждаят прехвърляните лица;

13.  Призовава Комисията да оцени възможността за лица, засегнати от прехвърляне в друга държава-членка съгласно дъблинската система, да може да бъдат прехвърляни в страната им на произход единствено по тяхно изрично желание и при пълно спазване на процедурните права;

Събиране на семейства и принципът за най-добрия интерес на детето

14.  Препоръчва приемането на равнище Европейски съюз на набор от общи насоки относно определянето на възрастта, като в случай на неяснота се взема решение в полза на детето;

15.  Припомня, че при всички решения, отнасящи се до деца, първостепенно значение трябва да се отдаде на най-добрите интереси на детето; подчертава, че непридружените малолетни и непълнолетни не следва в никакъв случай да бъдат задържани или прехвърляни към друга държава-членка, освен при събиране на семейството, както и че ако подобно прехвърляне се окаже необходимо, детето трябва да бъде надлежно представено и придружено по време на процедурата; ето защо приветства намерението на Комисията да доизясни приложимостта на Дъблинския регламент спрямо непридружените малолетни и непълнолетни;

16.  Отбелязва със съжаление, че определението за член на семейството по силата на настоящия регламент е прекалено ограничително и призовава Комисията да разшири обхвата на настоящето определение, като включи в него всички близки родственици, и по–специално тези, които не се ползват с друга семейна подкрепа, както и пораснали деца, които са в неспособност да се грижат за себе си;

17.  Приветства намерението на Комисията да разшири обхвата на Дъблинския регламент, като включи в него субсидиарната закрила, тъй като това би следвало да позволи събирането на кандидатите за предоставяне на субсидиарна закрила с членове на семейството, на които този вид закрила е била предоставена или които са подали заявление за предоставяне в друга държава-членка;

Задържане

18.  Призовава Комисията за добавяне на разпоредба, определяща задържането на лица, подали молба за убежище съгласно Дъблинския регламент, като последна мярка, като бъде уточнено на какви основанията може да се прибегне до задържане, както и процедурните гаранции, които следва да бъдат обезпечени;

19.  Призовава да посочи изрично в Дъблинския регламент, че лицата, подали заявление за убежище съгласно същия регламент, имат право на същите условия на приемане, както другите лица, търсещи убежище, в съответствие с член 3, параграф 1 от Директивата за приемане, която установява общите правила, по-специално относно материалните условия на приемане, медицинското обслужване, свободата на движение и записване в училище на малолетните и непълнолетните лица;

Хуманитарна клауза и клауза за суверенитет

20.  Счита, че хуманитарната клауза, съдържаща се в член 15 от Дъблинския регламент, придава значителна гъвкавост на дъблинската система, но че тя следва да се прилага по-широко, така че да се избегне неоправданото страдание за семействата като резултат от разделянето;

21.  Счита, че в случаите, когато лице, търсещо убежище е в особено уязвимо състояние поради тежко заболяване, сериозно увреждане, напреднала възраст или бременност и следователно се явява зависимо от грижите на роднина на територията на държава-членка, различна от тази, която е отговорна за разглеждането на молбата, следва в рамките на възможното да се извърши събиране на лицето с въпросния роднина; призавава Комисията да разгледа въпроса за придаване на задължителен характер на съответните разпоредби от хуманитарната клауза, съдържаща се в член 15, параграф 2;

22.  Счита, че издирването на членове на семейството следва да бъде въведено като проактивно задължение на организации като Червения кръст и Червения полумесец;

23.  Приветства намерението на Комисията да определи по-точно обстоятелствата и процедурите за прилагане на клаузата за суверенност, по-специално с оглед на това да се въведе условието за съгласие от страна на лицето, търсещо убежище;

Събиране на данни и "Евродак"

24.  Изразява загриженост относно несъответствията и пропуските при събирането на данни, посочени в оценката на Комисията на дъблинската система, по-специално във връзка с регистрирането на границите на Съюза на отпечатъците на лицата, влезли незаконно, което създава сериозни съмнения относно валидността на системата; изразява увереност, че горепосоченият Регламент (ЕО) № 862/2007 относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила ще предостави на заинтересованите лица по-точна картина относно функционирането на дъблинската система и други инструменти на Общността относно международната закрила;

25.  Изразява своята загриженост относно факта, че понастоящем няма на разположение нито една оценка за разходите по Дъблинската система; изисква от Комисията да реши този проблем, тъй като такава оценка е важен фактор за оценяването на системата;

26.  Отбелязва с интерес загрижеността, изразена от Комисията относно качеството на събраните данни, изпратени в централното звено на "Евродак", както и относно неспазването на задължението за заличаване на някои данни и на правилата за защита на личните данни; счита, че на тези пропуски, които поставят под въпрос благонадеждността на "Евродак", следва да се обърне нужното внимание преди да се разгледа възможността за използване на тази база данни за други цели;

27.  Счита, че всяка държава-членка следва да определи с окончателен списък, кои агенции и органи имат достъп до базата данни "Евродак" и с каква цел, за да се предотврати незаконното използване на тези данни;

28.  Подчертава, че разширяването на достъпа до базата данни "Евродак" в полза на полицейските и правоохранителните органи на държавите-членки, както и на Европол би могло да съдържа риск от изтичането на информация към трети държави, което би могло да има отрицателни последици за лицата, търсещи убежище и техните семейства; това би увеличило също така риска от стигматизиране на лицата, търсещи убежище;

o
o   o

29.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 50, 25.2.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 316, 15.12.2000 г., стр. 1.
(3) ОВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 12.
(4) ОВ L 31, 6.2.2003 г., стр. 18.
(5) ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 23.
(6) 2807-мо заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи в Люксембург на 12 и 13 юни 2007 г.
(7) OВ L 144, 6.6.2007 г., стр. 1.
(8) OВ C 293 E, 2.12.2006 г., стр. 301.
(9) ОВ С 146 Е, 12.6.2008 г., стр. 364.
(10) Приети текстове P6_TA(2008)0012.
(11) Приети текстове P6_TA(2008)0107.


Някои въпроси, свързани с автомобилното застраховане
PDF 287kWORD 64k
Резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно някои въпроси, свързани с автомобилното застраховане (2007/2258(INI))
P6_TA(2008)0386A6-0249/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид доклада на Комисията относно някои въпроси, свързани с автомобилното застраховане (COM(2007)0207) ("докладът на Комисията"),

–   като взе предвид Директива 2000/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 май 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно застраховане на гражданската отговорност във връзка с използването на моторни превозни средства (четвърта директива за автомобилното застраховане)(1),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на Комисията по правни въпроси (A6-0249/2008),

А.   като има предвид, че свободното движение на лица в ЕС, особено в контекста на последните два кръга на разширяване на ЕС и съответното нарастване на броя на членовете на Шенгенската група, доведе до рязко увеличаване на броя на лицата и превозните средства, пътуващи през националните граници по професионални и лични причини;

Б.   като има предвид, че приоритетната цел за защита на пострадалите от произшествия изисква ясно, точно и ефективно законодателство по въпросите на автомобилното застраховане на равнище на ЕС;

В.   като има предвид, че в четвъртата директива за автомобилното застраховане се отправя призив към Комисията да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането и ефективността на санкциите, въведени на национално равнище по отношение на процедурата за представяне на мотивирано предложение/ мотивиран отговор/, както и относно тяхната равностойност, и при необходимост да представи предложения;

Г.   като има предвид, че в доклада на Комисията се разглеждат националните разпоредби относно санкциите, ефективността на механизма на представителите, отговорни за за уреждането на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, и съществуващите възможности за доброволна застраховка за съдебни разноски, която потенциални пострадали лица от пътнотранспортни произшествия могат да сключат допълнително;

Д.   като има предвид, че член 4, параграф 6 от четвъртата директива за автомобилното застраховане урежда процедурата за представяне на мотивирано предложение, при която пострадали от пътнотранспортни произшествия в чужбина имат право да предявят претенция за обезщетение пред представителя на застрахователното дружество, отговарящ за уреждането на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, определен за в държавата по постоянно местоживеене на пострадалото лице;

Е.   като има предвид, че пострадалото лице трябва да получи мотивиран отговор от застрахователното дружество в срок от три месеца, като в противен случай се предвиждат санкции;

Ж.   като има предвид, че продължава да съществува необходимост от изясняване на действието на тази разпоредба;

З.   като има предвид, че при прилагането на политиките на ЕС Комисията трябва изцяло да взема предвид разширяването на Съюза, особено що се отнася до сравнително високите цени на автомобилното застраховане в новите държави-членки;

И.   като има предвид, че в държавите-членки се прилагат различни разпоредби относно санкциите по отношение на процедурата за представяне на мотивирано предложение /мотивиран отговор/;

Й.   като има предвид, че консултациите с национални органи, включително в новите държави-членки, потвърдиха, че действащите разпоредби относно санкциите, когато такива съществуват, са подходящи и действително се прилагат в целия ЕС;

К.   като има предвид, въпреки това, че някои държави-членки не предвиждат специални санкции и разчитат единствено на задължението на застрахователите да плащат законна лихва върху сумата на обезщетението, ако в тримесечен срок не бъде представено мотивирано предложение/мотивиран отговор;

Л.   като има предвид, че системата на представители, отговарящи за уреждането на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, е сравнително добре позната в повечето държавите-членки;

М.   като има предвид, че проведените от Комисията консултации за оценка на осведомеността на гражданите относно системата на представители, отговарящи за уреждането на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, включваха само държавите-членки и застрахователните дружества, без да бъдат подходящо включени гражданите и организациите на потребителите, т.е. най-заинтересованите лица от гарантирането на добро функциониране на системата;

Н.   като има предвид, че застраховката за съдебни разноски по отношение на разноски, които се поемат от лицата, пострадали от произшествия с моторни превозни средства, съществува в повечето държави-членки; като има предвид, че според данните около 90 % от всички случаи са обект на извънсъдебно уреждане на спорове и съдебните разноски се възстановяват в много държави-членки; като има предвид, освен това, че застрахователите на съдебни разноски от години предоставят покритие за всички видове трансгранични случаи и в тази връзка са създали собствени отдели, които се занимават с претенции за обезщетения от чужбина и улесняват бързото им уреждане;

О.   като има предвид, че остава открит въпросът дали подобни разумни съдебни разноски следва да се покриват във всички държави-членки от застраховката за гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства;

П.   като има предвид, въпреки това, че покриването на разумни съдебни разноски във всички държави-членки от застраховката за гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства спомага за осигуряване на по-добра защита на европейските потребители и за повишаване на тяхното доверие;

Р.   като има предвид, че застрахователните пазари в новите държави-членки са в процес на устойчиво развитие; като има предвид, обаче, че в редица от тези държави застраховката за съдебни разноски е относително нов продукт, който се нуждае от популяризиране, тъй като обществената осведоменост за него е сравнително ниска;

С.   като има предвид, че задължителното покритие за съдебни разноски следва да повиши доверието на потребителите в застраховката за гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства, особено при предявяване на иск за обезщетение по съдебен ред, тъй като потребителите в много от новите държави-членки се страхуват от високите съдебни такси, които би покривала една задължителна застраховка;

Т.   като има предвид, че задължителната застраховка за съдебни разноски би създала допълнително натоварване за съдебната система, ще усложни работата ѝ и евентуално ще доведе до забавяния при разрешаването на спорове и до висок процент на необосновани искове;

У.   като има предвид, че застраховката за гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства и застраховката за съдебни разноски имат различни предназначения и изпълняват различни функции, а именно първата дава възможност на потребителя да поеме разноските по всеки иск, предявен срещу него вследствие на пътнотранспортно произшествие, докато втората покрива съдебните разноски, свързани с предявяване на иск срещу трето лице вследствие на такова произшествие;

Ф.   като има предвид, че обществените кампании от страна на националните органи, застрахователните дружества и организациите за защита на потребителите са важни за развитието на националните пазари;

1.  Приветства доклада на Комисията и подчертава значимостта на пълното и ефективно включване на всички заинтересовани страни, по-конкретно потребителите, в процеса на консултации при разработването на политиката на ЕС в тази област;

2.  Следователно призовава за системно приобщаване на потребителски организации, представляващи по-конкретно пострадали лица, в процеса на оценка на ефективността на действащите системи в държавите-членки;

3.  Приветства тази последваща оценка на законодателните мерки, за да се гарантира, че правилата функционират както е предвидено и да се изтъкне всяко непредвидено неправилно прилагане;

4.  Подчертава значението на нарастващото доверие на потребителите в политиките в областта на автомобилното застраховане по отношение на трансграничното пътуване с моторни превозни средства в рамките на ЕС, особено за водачите на моторни превозни средства от старите държави-членки, пътуващи към местоназначения в новите държави-членки и обратното;

5.  Счита, че насърчаването на съществуващи правни и продиктувани от пазара решения в защита на потребителя засилват неговото доверие в автомобилното застраховане;

6.  Счита, че държавите-членки също носят отговорност за доброто функциониране на своите национални застрахователни системи във връзка със законодателството на ЕС по отношение на процедурата за представяне на мотивиран отговор/мотивирано предложение и съдебните разноски за сметка на пострадалите лица;

7.  Призовава Комисията да продължи отблизо да контролира ефективното функциониране на пазарните механизми и да докладва периодично за това пред Парламента;

8.  Счита, че самото изискване застрахователите да плащат законна лихва в случай на забава не представлява наказателен инструмент, и че следователно, Комисията трябва да упражнява по-голям контрол и да предприеме подходящи мерки в тази връзка, за да гарантира че във всички държави-членки пазарите функционират гладко и се осигурява действителна защита на потребителите;

9.  Подчертава, че работните взаимоотношения между Комисията, националните органи, застрахователните дружества и потребителите следва да бъдат засилени, за да се гарантира постоянно предоставяне на точни данни относно действащите системи за привеждане в изпълнение;

10.  Счита, в съответствие с общо установения подход на ЕС относно санкциите, че следва да се прилага принципът на субсидиарност и че не съществува необходимост от хармонизация на националните разпоредби относно санкциите;

11.  Счита, че националните регулаторни органи са в по-добро положение да гарантират възможно най-високо равнище на защита на потребителите на техните национални пазари;

12.  Следователно препоръчва, по отношение на процедурата за представяне на мотивирано предложение/мотивиран отговор/, налагането на санкции и изборът на подходящи видове и нива на разпоредби да бъдат оставени на преценката на държавите-членки;

13.  Призовава държавите-членки да гарантират ефективност на предвидените санкции в случай на неспазване на тримесечния срок за представяне на мотивиран отговор по искане за обезщетение или мотивирано предложение за обезщетение,

14.  Счита, че преди да се пристъпва към налагане на санкции, е целесъобразно внимателно да се разглеждат причините за неизпълнение от страна на застрахователните дружества, като по-конкретно се вземат предвид факторите, които не зависят от самите дружества; изразява надежда Комисията да продължи да следи националните пазари, като оказва съдействие на националните органи, които отправят искане за такова съдействие;

15.  Отново изтъква значението на повишаването на доверието на гражданите във функционирането на системата на представители, отговарящи за уреждането на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, чрез популяризирането й посредством обществени кампании и други подходящи мерки;

16.  Призовава държавите-членки и Комисията да повишат доверието на потребителите чрез насърчаване на подходящи мерки, които повишават осведомеността и използването на национални информационни центрове относно застраховането, като например изискване към застрахователите да включват данните за контакт на информационния център в конкретната държава-членка в своя информационен пакет към договора;

17.  Освен това призовава държавите-членки да изискват от застрахователите, като част от информационния пакет преди сключването на договора, да предоставят подробна информация на потребителите относно начина на действие на системата на представители, отговарящи за уреждането на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, и за нейното използване и предимства за застрахованото лице;

18.  Настоятелно призовава Комисията да продължи да контролира функционирането на системата и да координира и оказва съдействие, когато е необходимо или когато националните органи поискат съдействие;

19.  Счита освен това, във връзка със застраховката за гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства, че задължителното покритие за съдебни разноски би било явен възпиращ фактор за прибягване към извънсъдебно разрешаване на спорове, което евентуално би повишило броя на съдебните производства и следователно би довело до необосновано нарастване на обема на работа на съдебната система и би рискувало да дестабилизира функционирането на съществуващия и развиващ се пазар за доброволни застраховки за съдебни разноски;

20.  Следователно счита, че в крайна сметка отрицателните последици от въвеждането на система за задължително покритие за съдебни разноски в застраховката за гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства биха надвишили евентуалните ползи;

21.  Настоятелно призовава Комисията, в партньорство с държавите-членки, да предприеме допълнителни мерки, необходими за повишаване на осведомеността относно застраховките за правна защита, както и относно други застрахователни продукти, по-специално в новите държави-членки, като вниманието се съсредоточи върху предоставянето на информация на потребителите относно предимствата на предлагането и притежаването на един или друг вид застрахователно покритие;

22.  В тази връзка счита, че ролята на националните регулаторни органи е от съществено значение за прилагането на най-добрите практики от другите държави-членки;

23.  Следователно призовава Комисията да засили защитата на потребителите, главно като настоятелно призове държавите-членки да насърчават своите национални регулаторни органи и национални застрахователни дружества да повишават осведомеността относно съществуването на доброволна застраховка за съдебни разноски;

24.  Счита, че информацията относно автомобилната застраховка, предоставяна преди сключването на договора, би могла да включва информация относно възможността за сключване на застраховка за съдебни разноски;

25.  Призовава държавите-членки настоятелно да призоват националните регулаторни органи и посредници да информират потребителите относно възможните рискове и допълнителните доброволни застраховки, които биха били от полза за потребителите, като например застраховка за съдебни разноски, помощ при пътуване в чужбина и кражба;

26.  Призовава държавите-членки, в които няма установени системи за алтернативно разрешаване на спорове, да обмислят възможността за въвеждане на такива системи въз основа на най-добрите практики от другите държави-членки;

27.  Изисква Комисията да не прави предварителни заключения относно резултатите от възложените проучвания във връзка с диференцираните обезщетения за телесни повреди, произтичащи от приемането на регламент "Рим II"(2), които резултати биха могли да подскажат застрахователно решение и следващо от това изменение на четвъртата директива в областта на автомобилното застраховане;

28.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 181, 20.7.2000 г., стр. 65.
(2) Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно приложимото право към извъндоговорни задължения ("Рим ІІ") (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 40).


Координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами
PDF 378kWORD 82k
Резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами (2008/2033(INI))
P6_TA(2008)0387A6-0312/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 31 май 2006 г. относно необходимостта да се разработи координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами (COM(2006)0254),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2007 г. относно някои ключови елементи, допринасящи за създаването на стратегията за борба с измамите с ДДС в рамките на ЕС (COM(2007)0758),

–   като взе предвид доклада на Комисията от 16 аптил 2004 г. относно приложението на споразуменията за административно сътрудничество в борбата с измами с ДДС (COM(2004)0260),

–   като взе предвид заключенията на Съвета след заседанията му от 14 май 2008 г., 5 юни 2007 г., 28 ноември 2006 г. и 7 юни 2006 г.,

–   като взе предвид специалния доклад № 8/2007 на Сметната палата относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност(1),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 25 октомври 2005 г. относно приноса на данъчната и митническата политика към Лисабонската стратегия (СOM(2005)0532),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 22 февруари 2008 г. относно някои мерки за изменение на системата на данъка върху добавената стойност, с цел борба с измамите (COM(2008)0109),

–   като взе предвид предложенията на Комисията от 17 март 2008 г. за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки и за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1798/2003 с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностни сделки (COM(2008)0147),

–   като взе предвид член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид препоръките в заключенията на Съвета след заседанието му на 14 май 2008 г. относно данъчни въпроси, свързани със споразумения, които ще бъдат сключени от Общността и нейните държавите-членки с трети държави,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становнището на Комисията по правни въпроси (A6-0312/2008),

А.   като има предвид, че данъчните измами водят до сериозни последици за бюджетите на държавите-членки и финансовата система на ЕС, че те водят до нарушения на принципа на справедливо и прозрачно данъчно облагане и могат да предизвикат изкривяване на конкуренцията, като по този начин засягат функционирането на вътрешния пазар; като има предвид, че коректните дружества са в неизгодно конкурентно положение поради данъчните измами и че в крайна сметка загубите на данъчни приходи се компенсират от европейския данъкоплатец посредством други форми на данъчно облагане;

Б.   като има предвид, че данъчните измами излагат на опасност равнопоставеността и справедливото данъчно облагане, тъй като загубите на приходи за публичните финанси често се компенсират чрез увеличение на данъците, което засяга по-бедните и по-честни данъкоплатци, които нямат възможност или желание да заобикалят или нарушават данъчните си задължения;

В.   като има предвид, че развитието на презграничната търговия, предизвикано от създаването на вътрешния пазар, има за резултат увеличаването на броя на сделките, при които мястото на данъчното облагане и мястото на установяване на данъчно задълженото лице по ДДС се намират в две различни държави-членки;

Г.   като има предвид, че използващите нови форми на данъчни измами, свързани с презгранични сделки, като например верижни измами или вътреобщностни измами с липсващ търговец, са улеснени от фрагментацията и пропуските в действащите данъчни системи, и като има предвид, че са необходими промени в механизма на действие на ДДС;

Д.   като има предвид, че избягването на облагането с ДДС и измамите, свързани с него, оказват влияние върху финансирането на бюджета на Европейския съюз, тъй като увеличават необходимостта от използване на собствени средства на държавите-членки въз основа на брутен национален доход;

Е.   като има предвид, че борбата с данъчните измами, въпреки че до голяма степен попада в компетенциите на държавите-членки, не е проблем, който може да бъде решен само на национално равнище;

Ж.   като има предвид, че глобализацията предизвиква все повече трудности в борбата с данъчните измами на международно равнище, с оглед на зачестилите случаи на участие във верижни измами на предприятия, учредени в трети държави, разширяването на електронната търговия и глобализацията на пазарите на услуги; като има предвид, че тези фактори са сериозен аргумент за подобряване на международното сътрудничество, и по-специално по отношение на ДДС;

З.   като има предвид, че размерът на данъчните измами на територията на Европейския съюз се дължи на настоящата преходна ДДС система, която е твърде сложна и непрозрачна, а това затруднява проследяването на вътрешнообщностните сделки и създава повече възможности за измами;

И.   като има предвид, че при проучване на възможностите за справяне с данъчните измами, Комисията и държавите-членки следва във възможно най-голяма степен да избягват мерки, които биха довели до несъразмерна административна тежест за бизнеса и данъчните служби или до дискриминация сред търговците;

Й.   като има предвид, че както Комисията, така и Сметната палата изразиха общото си убеждение, че системата за обмен на информация между държавите-членки за вътреобщностните доставки на стоки не осигурява съответна или своевременна информация, с оглед провеждане на ефективна борба с измамите с ДДС; като има предвид, че това призовава за по-ясни и задължителни правила за сътрудничество между държавите-членки и Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

К.   като има предвид, че използването на всички налични технологии, включително съхраняването и предаването по електронен път на определени данни относно ДДС и акцизите, е задължително условие за правилното функциониране на данъчните системи на държавите-членки; като има предвид, че следва да бъдат подобрени условията за обмен и пряк достъп на държавите-членки до данните, съхранявани в електронен вид от всяка една от тях; като има предвид, че данъчните органи на държавите-членки следва да обработват лични данни, като се съобразяват с точно определени цели и въз основа на съгласието на заинтересованото лице или на друго легитимно основание, предвидено в закона;

Л.   като има предвид, че търговците често получават достъп само до откъслечна информация за състоянието на клиентите си по отношение на ДДС;

М.   като има предвид, че подобряването на средствата за разкриване на данъчни измами следва да се съпровожда с подобряване на съществуващото законодателство относно оказването на съдействие при възстановяването на данъчни задължения, равнопоставеността по отношение на данъчното третиране и приложимостта за бизнеса;

Стратегия на ЕС по отношение на данъчните измами

1.  Отбелязва, че целта на стратегията на ЕС по отношение на данъчните измами трябва да бъде да се прекратят данъчните загуби в резултат на данъчни измами, като се определят областите, където могат да се направят подобрения както в законодателството на ЕС, така и в административното сътрудничество между държавите-членки, които промени ефективно да спомогнат за намаляване на данъчните измами, без да се създават ненужни тежести за данъчните администрации, нито за данъкоплатците;

2.  Призовава държавите-членки най-после да погледнат сериозно на борбата с данъчните измами;

3.  Припомня, че създаването на ДДС система, основана на "принципа на произхода", който предполага сделките между държавите-членки, подлежащи на облагане с ДДС, да бъдат облагани с начисления данък в държавата на произход, вместо с нулева ставка, продължава да бъде дългосрочно решение за провеждането на ефективна борба с данъчните измами; отбелязва, че "принципът на произхода" би направил излишно освобождаването от ДДС на стоки, търгувани на вътрешния пазар и облагането им с данък след това в държавата на местоназначение; припомня, че за да бъде действаща ДДС системата, основана на "принципа на произхода", се изисква създаването на клирингова система, както първоначално беше предложено от Комисията през 1987 г.;

4.  Изказва съжаление във връзка с поведението на някои от държавите-членки през последните 10 години, насочено към блокиране на промените в тази област, което пречи на прилагането на всяка ефективна стратегия на ЕС срещу данъчните измами;

5.  Изказва съжаление за това, че въпреки многобройните анализи, изисквания и възражения, досега Съветът не е приел ефективна стратегия за борба с данъчните измами;

6.  Призовава Комисията, въпреки отделните неуспехи през последните десетилетия, да не престава да се бори целенасочено с проблема;

Общи въпроси: размер на данъчните измами и последиците от тях

7.  Потвърждава, че данъчните загуби като цяло (преки и непреки) в резултат от данъчни измами се оценяват на 200 - 250 милиарда евро, което е между 2 и 2,25 % от БВП в Европейския съюз, като 40 милиарда евро се дължат на измами с ДДС, за които се счита, че включват 10 % приходи от ДДС, 8 % от общите приходи от акцизи върху алкохолни напитки през 1998 г. и 9 % от общите приходи от акцизи върху тютюневи изделия; при все това изразява съжаление, че не са налице точни данни, поради големите различия в националните счетоводни стандарти;

8.  Призовава за унифицирано събиране на данни във всички държави-членки, като основа за прозрачност и за национални мерки за борба с данъчните измами;

9.  Изразява съжаление, че поради липса на данни, събирани на национално равнище, не може правилно да бъде установен действителният мащаб на проблема, нито да се направи правилна оценка на наблюдението на промените, независимо дали те са положителни или отрицателни;

10.  Призовава Комисията да проучи една хармонизирана европейска система за събиране на данни и изготвяне на статистика относно данъчните измами, така че да се стигне до възможно най-точна оценка на реалния размер на явлението;

11.  Припомня, че не е възможно да се премахне "сивата" икономика, без да се приложат подходящи механизми; наред с това предлага от държавите-членки да се изисква да докладват, посредством таблицата за оценка на Лисабонския процес, своя напредък в борбата със сивата икономика;

Действащата система на ДДС и нейните слабости

12.  Отбелязва, че свързаните с ДДС данъчни измами са особено сериозен проблем за функционирането на вътрешния пазар, тъй като те имат пряко презгранично влияние, водят до значителна загуба на приходи и пряко засягат бюджета на ЕС;

13.  Отново посочва, че действащата система на ДДС, въведена през 1993 г., беше предвидено да бъде само преходна система и че Парламентът отправи искане към Комисията да представи предложения, насочени към вземане на окончателно решение относно окончателната система на ДДС до 2010 г.;

14.  Заявява, че свободното движение на хора, стоки, услуги и капитал в рамките на вътрешния пазар от 1993 г., както и развитието на новите технологии, свързано с малки по размер, скъпи стоки, затрудняват все повече борбата с измамите с ДДС, като положението се влошава допълнително от сложността и разпокъсаността на действащата система, а това затруднява проследяването на сделките и съответно създава повече възможности за злоупотреба;

15.  Отбелязва все по-честите измами с липсващ търговец и преднамерената злоупотреба със системата на ДДС от страна на престъпни групи, създали такива схеми, за да се възползват от слабостите в системата; подчертава също така разследването на Евроюст във връзка с верижните измами с ДДС, което включва 18 държави-членки и се отнася до данъчни измами, възлизащи приблизително на 2,1 млрд. евро;

16.  Подкрепя усилията на Комисията да промени из основи действащата система на ДДС; приветства факта, че понастоящем държавите-членки отдават до известна степен приоритет на този въпрос и настоятелно приканва държавите-членки да се подготвят за предприемането на реални мерки в тази област;

17.  Счита, че съществуващата система е остаряла и се нуждае от коренна промяна, без да се претоварват честните дружества с бюрокрация; счита, че запазването на съществуващото положение не е приемливо;

Алтернативни системи на действащата система на ДДС
Система за обратно начисляване

18.  Отбелязва, че при системата за обратно начисляване ДДС се начислява от данъчно задължения клиент, вместо от доставчика; признава, че предимството на тази система е, че се премахва възможността за извършване на измама с липсващ търговец, тъй като се посочва, че данъчно задълженото лице, на което се доставят стоките, е и лицето, което дължи ДДС;

19.  Отбелязва, че създаването на двойна ДДС система би попречило на ефективното функциониране на вътрешния пазар и би довело до усложняване на обстановката, което може да разколебае бизнес инвестициите, което в дългосрочен план би могло да се преодолее само чрез обща, задължителна система за обратно начисляване, за разлика от системата за факултативно начисляване или начисляване само за определени доставки;

20.  Отбелязва освен това, че системата за обратно начисляване не позволява плащане на части и цялата ДДС сума се начислява само в крайната точка на веригата за доставка, като тази система премахва и самоконтролиращия се механизъм по отношение на ДДС; предупреждава, че могат да възникнат нови форми на измама, включително увеличаване на данъчните загуби при търговията на дребно и злоупотреба с идентификационните номера по ДДС и че борбата с подобни измами посредством въвеждането на допълнителни проверки може да доведе до допълнителна административна тежест за честните търговци; следователно, призовава настоятелно към предпазливост и сериозно обсъждане, преди да се въведе системата за обратно начисляване на ДДС; отбелязва въпреки това, че въвеждането на прагова стойност, за да се ограничи рискът от необлагане на крайното потребление, помага в борбата с измамата и счита за разумна предложената от Съвета прагова стойност в размер на 5000 евро;

Пилотен проект

21.  Макар че се отнася с предпазливост и критичност към въпроса, отбелязва, че един пилотен проект може да помогне на държавите-членки да разберат по-добре присъщите рискове на системата за обратното начисляване, и призовава настоятелно Комисията и държавите-членки гарантират по подходящ начин, че при изпълнението на пилотния проект участващата в проекта държава-членка и останалите държави-членки не са изложени на значителен риск;

Данъчно облагане на вътреобщностните доставки

22.  Счита, че най-доброто решение на проблема с трансграничните измами с ДДС е да се въведе система, съгласно която освобождаването от ДДС за вътреобщностни доставки се заменя с облагане при ставка от 15 %; отбелязва, че функционирането на тази система би се подобрило, ако сложната система от различни намалени ставки значително се опрости, като се сведе до минимум административната тежест както за бизнеса, така и за данъчните органи; отбелязва, че следва да бъдат проучени внимателно отделните случаи на намаляване на ставките на ДДС преди 1992 г. и да се прецени дали е икономически обосновано това да продължава;

23.  Признава, че поради разлики в ДДС ставките, облагането на вътреобщностните доставки би изисквало изравняване на плащанията между държавите-членки; счита, че това изравняване следва да се осъществява чрез клирингова къща, която да улеснява прехвърлянето на приходи между държавите-членки; подчертава, че функционирането на клиринговата къща е технически осъществимо;

24.  Счита, че децентрализираната система на клирингова къща може да бъде по-подходяща и би могла да се разработи по-бързо, доколкото тя създава възможности за държавите-членки да се договарят двустранно по важни въпроси, като вземат предвид търговския си баланс, сходствата във функционирането на ДДС системите и механизмите за контрол, както и взаимното доверие между тях;

25.  Подчертава, че данъчната администрация на държавата-членка, в която се извършва доставката, следва да носи отговорност за събирането на ДДС от доставчика и да извърши трансфер чрез клиринговата къща в полза на данъчната администрация, където се е осъществила вътреобщностната покупка; признава, че е необходимо да се изгради взаимно доверие между данъчните администрации;

Административно сътрудничество и взаимно съдействие в областта на ДДС, акцизите и преките данъци

26.  Подчертава, че държавите-членки не могат да водят изолирана борба срещу презграничните данъчни измами; счита, че обменът на информация и сътрудничеството между държавите-членки и с Комисията е недостатъчен, с оглед провеждането на ефективна борба срещу данъчните измами по отношение на съдържанието и бързината; счита, че прекият контакт между местните и националните служби за борба с измамите не е достатъчно добре развит и не се прилага в достатъчна степен, което води до неефективност, непълноценно използване на инструментите за административно сътрудничество и забавяне в комуникацията;

27.  Настоява, че за да могат да се задържат данъчните приходи на всички държави-членки в рамките на вътрешния пазар, държавите-членки следва да предприемат съизмерими мерки срещу извършителите на измами, независимо от мястото, където настъпват загубите на приходи; призовава Комисията да предложи евентуални механизми за насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки в тази област;

28.  Приветства предложението на Комисията за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойности(2) и Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета от 7 октомври 2003 г. относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност(3) да се ускори събирането и обмена на информация за вътреобщностните сделки след 2010 г.; признава, че предложените правила за изготвяне на месечен отчет ще увеличат административната тежест за предприятията, предоставящи единствено услуги, за които понастоящем това правило не важи, но приема, че това е необходимо с оглед на възможността от верижни измами при някои услуги;

29.  Настоятелно призовава Съвета незабавно да приеме предложените мерки и приканва Комисията да представи допълнителни предложения във връзка с автоматизирания достъп на всички държави-членки до определени данни на държавите-членки, които са без поверителен характер и се отнасят до данъчно задължените лица на техните територии (като в стопанския сектор - определени данни относно оборота), както и във връзка с хармонизирането на процедурите за регистрация и дерегистрация на данъчно задължени лица по ДДС, с цел да се гарантира бързо откриване и дерегистрация на фиктивни данъчни субекти; подчертава, че държавите-членки трябва да поемат отговорност за поддържането на актуални данни, по-специално по отношение на дерегистрацията и откриването на случаи на фалшива регистрация;

30.  Припомня, че съществуването на зони на "данъчен рай" би могло да възпрепятства изпълнението на Лисабонската стратегия, ако те осъществяват прекомерен натиск в посока намаляване на данъчните ставки и като цяло на данъчните приходи;

31.  Подчертава също, че в периоди на бюджетна дисциплина всяко подкопаване на данъчната основа ще застраши способността на държавите-членки да изпълняват критериите на ревизирания Пакт за стабилност и растеж;

32.  Подчертава, че премахването на "данъчния рай" в дадени държави налага, наред с другото, необходимостта от прилагане на стратегия с три акцента: разрешаване на проблема с избягването на данъци, разширяване на обхвата на Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания(4) и отправяне на искане към ОИСР, посредством нейните членове, да санкционира държави от типа "данъчен рай", които отказват сътрудничество;

Данъчно избягване

33.  Изказва съжаление във връзка с факта, че държавите-членки непрекъснато спъват реформата на Директива 2003/48/ЕО с нови възражения и тактики за забавяне и насърчава Комисията да представи предложенията си във възможно най-кратък срок, независимо от признаците на съпротива;

34.  Подчертава, че реформата на Директива 2003/48/ЕО трябва да се справи с различните пропуски и слаби места, тъй като те не позволяват да бъдат разкрити операциите по избягване на данъци и данъчни измами;

35.  Призовава Комисията, във връзка с реформата на Директива 2003/48/ЕО, да разгледа възможностите за реформа, включително и да проучи възможността за известно разширяване обхвата на директивата, по отношение на видовете юридически лица и източници на финансови приходи;

36.  Настоятелно призовава Европейския съюз да запази в дневния си ред борбата с явлението "данъчен рай" в международен план, като вземе предвид пагубното му въздействие върху данъчните приходи на отделните държави-членки; приканва Съвета и Комисията да използват търговската мощ на ЕС, когато водят преговори за сключване на търговски споразумения и споразумения за сътрудничество с правителствата на държави, които са "данъчен рай", за да ги убедят да премахнат данъчните разпоредби и практики, които благоприятстват избягването на данъци и данъчните измами; приветства препоръките в заключенията на Съвета от 14 май 2008 г. относно включването в търговските споразумения на клауза за добро управление в данъчната област, като първа стъпка в тази насока; призовава Комисията незабавно да включи такава клауза в преговорите по бъдещи търговски споразумения;

o
o   o

37.  Възлага на своя Председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ C 20, 25.1.2008, стр. 1.
(2) ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.
(3) ОВ L 264, 15.10.2003 г., стр. 1.
(4) ОВ L 157, 26.6.2003 г., стр. 38.


Председателите на подкомисии (тълкуване на член 182)
PDF 250kWORD 30k
Решение на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно тълкуването на член 182 от правилника за дейността на ЕП относно председателите на подкомисии

Европейският парламент,

–   като взе предвид писмото на председателя на Комисията по конституционни въпроси от 22 юли 2008 г.,

–   като взе предвид член 182 от Правилника за дейността,

1.  Решава да добави следното тълкуване към член 182, параграф 1:

  

Тази разпоредба не пречи на председателя на основната комисия да включи председателите на подкомисиите в работата на бюрото, нито пък да им позволи да председателстват разисквания, посветени конкретно на въпроси от компетентността на съответната подкомисия - напротив член 182, параграф 1 дава такава възможност, при условие че този начин на работа бъде сведен до знанието на бюрото и получи неговото одобрение

   2. Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията за сведение.


Обявяване на 2011 г. за Европейска година на доброволческата дейност
PDF 332kWORD 67k
Декларация на Европейския парламент за обявяване на 2011 г. за Европейска година на доброволческата дейност
P6_TA(2008)0389P6_DCL(2008)0030

Европейският парламент,

–   като взе предвид резолюцията си от 22 април 2008 г. относно ролята на доброволческата дейност и приноса ѝ за икономическото и социално сближаване(1),

–   като взе предвид резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 16 ноември 2007 г. относно изпълнението на общите цели за доброволчески дейности на младите хора(2),

–   като взе предвид член 116 от своя правилник,

A.   като има предвид, че повече от 100 милиона европейци на различна възраст, с различно вероизповедание и националност, осъществяват доброволческа дейност;

Б.   като има предвид, че според проучване на Евробарометър, публикувано през 2007 г., 3-ма от всеки 10 европейци твърдят, че осъществяват доброволческа дейност, а близо 80% от респондентите считат, че доброволческата дейност е съществен елемент от демократичния живот в Европа(3);

В.   като има предвид, че приносът на сектора на доброволческата дейност възлиза на приблизително 5% от брутния вътрешен продукт на икономиките на държавите-членкии че той развива иновационни дейности за идентифицирането, оповестяването и реагирането по отношение на потребности, които възникват в обществото;

Г.   като има предвид, че Европейският доброволчески център, Европейският младежки форум, Асоциацията на организациите за доброволческа дейност, Световната организация на скаутското движение, Червеният кръст/Служба на Европейския съюз, volonteurope, Европейската платформа на възрастните хора (AGE), Solidar, Caritas Europa, ENGAGE, Johanniter International, Европейската неправителствена спортна организация и други - които всички представляват хиляди организации с милиони доброволци, призоваха институциите на Европейския съюз да провъзгласят 2011 г. като Европейска година на доброволчеството;

1.  Призовава Комисията, с подкрепата на всички институции на ЕС, да обяви 2011 г. за Европейска година на доброволческата дейност;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, съответно на Комисията и на Съвета.

Списък на подписалите

Adamos Adamou, Gabriele Albertini, Jim Allister, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Stavros Arnaoutakis, Francisco Assis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Liam Aylward, Мариела Величкова Баева, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Angelika Beer, Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Rolf Berend, Pervenche Berès, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Guy Bono, Josep Borrell Fontelles, Victor Boştinaru, Catherine Boursier, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, André Brie, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Ieke van den Burg, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marie-Arlette Carlotti, Giorgio Carollo, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Philip Claeys, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Dragoş Florin David, Chris Davies, Bairbre de Brún, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Albert Deß, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Koenraad Dillen, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Glyn Ford, Janelly Fourtou, Armando França, Duarte Freitas, Ingo Friedrich, Urszula Gacek, Michael Gahler, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Vicente Miguel Garcés Ramón, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Ioannis Gklavakis, Bogdan Golik, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Fiona Hall, David Hammerstein, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Esther Herranz García, Jim Higgins, Jens Holm, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Филиз Хакъева Хюсменова, Monica Maria Iacob-Ridzi, Sophia in 't Veld, Mikel Irujo Amezaga, Ville Itälä, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Jałowiecki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Румяна Желева, Anne E. Jensen, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Евгени Кирилов, Ewa Klamt, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Eija-Riitta Korhola, Miloš Koterec, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, Sérgio Marques, Maria Martens, David Martin, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Marios Matsakis, Yiannakis Matsis, Maria Matsouka, Manolis Mavrommatis, Hans-Peter Mayer, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, Николай Младенов, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Michael Henry Nattrass, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Ljudmila Novak, Vural Öger, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Dumitru Oprea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Doris Pack, Maria Grazia Pagano, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Maria Petre, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Miguel Portas, Vittorio Prodi, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Alexander Radwan, Биляна Илиева Раева, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Marco Rizzo, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Libor Rouček, Paul Rübig, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Pierre Schapira, Agnes Schierhuber, Margaritis Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Pál Schmitt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Esko Seppänen, Czesław Adam Siekierski, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Nina Škottová, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Ulrich Stockmann, Димитър Стоянов, Robert Sturdy, Margie Sudre, David Sumberg, László Surján, Eva-Britt Svensson, József Szájer, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Владимир Уручев, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Frank Vanhecke, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ioannis Varvitsiotis, Armando Veneto, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Cornelis Visser, Oldřich Vlasák, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tomáš Zatloukal, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

(1) Приети текстове, Р6_TA(2008)0131.
(2) ОВ C 241, 20.9.2008 г., стр. 1.
(3) "Европейска социална реалност", специален Евробарометър 273, вълна 66.3.


Отделяне на повече внимание на предоставянето на права на младежта в политиките на ЕС
PDF 329kWORD 68k
Декларация на Европейския парламент за отделянето на повече внимание на предоставянето на права на младежта в политиките на ЕС
P6_TA(2008)0390P6_DCL(2008)0033

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 116 от своя правилник,

A.   като има предвид, че Комисията в Бялата си книга "Нов тласък за европейската младеж" (COM(2001)0681, която беше разгледана от Парламента в резолюцията му от 14 май 2002 г.(1), прие като цел отделянето на повече внимание на младежта в други области на политиката, особено образованието и обучението през целия живот, заетостта, социалната интеграция, здравеопазването, автономността на младежта, мобилността, основните права и недискриминацията,

Б.   като има предвид, че Европейският съвет от 22-23 март 2005 г. прие "Европейски пакт за младежта" като един от инструментите, които допринасят за целите от Лисабон, и поднови ангажимента си през март 2008 г., като акцентира върху необходимостта да се инвестира в младежта сега и в бъдеще,

В.   като има предвид, че Комисията отрази необходимостта от включване на въпроси, свързани с младежта, в съобщението си от 5 септември 2007 г. относно "Подпомагане на пълноценното участие на младите хора в образованието, трудовата дейност и обществото"(COM(2007)0498),

Г.   като има предвид, че прие своите резолюции от 19 юни 2007 г. относно нормативната рамка за мерки, позволяващи на младите хора в Европейския съюз да съчетават семейния живот с периодите на следване(2) и от 21 февруари 2008 г. относно демографското бъдеще на Европа(3) и по този начин подчертанеобходимостта от повече внимание по отношение на младежта,

1.  Приканва Комисията при подготовката на законодателни предложения да вземе предвид и включи въздействието върху младежта и резултатите от структурирания диалог с младежки организации по-специално в областите от политиката, посочени в съображение А;

2.  Призовава държавите-членки да насочат вниманието си към младежта, когато изпълняват лисабонските национални програми за реформа и да вземат предвид младежта в съответните области от политиката;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, съответно на Съвета, Комисията и на Европейския младежки форум.

Списък на подписалите

Adamos Adamou, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Francisco Assis, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Maria Badia i Cutchet, Мариела Величкова Баева, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Guy Bono, Victor Boştinaru, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Jan Březina, André Brie, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Wolfgang Bulfon, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Colm Burke, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Giuseppe Castiglione, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Thierry Cornillet, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Jan Cremers, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoş Florin David, Chris Davies, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Marie-Hélène Descamps, Albert Deß, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Brigitte Douay, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Claudio Fava, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Juan Fraile Cantón, Armando França, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Milan Gaľa, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Patrick Gaubert, Jean-Paul Gauzès, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Ioannis Gklavakis, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Vasco Graça Moura, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Matthias Groote, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jim Higgins, Jens Holm, Mary Honeyball, Milan Horáček, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Филиз Хакъева Хюсменова, Sophia in 't Veld, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Anne E. Jensen, Dan Jørgensen, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Piia-Noora Kauppi, Метин Казак, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Ewa Klamt, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Wiesław Stefan Kuc, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Anne Laperrouze, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Marie-Noëlle Lienemann, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Florencio Luque Aguilar, Elizabeth Lynne, Маруся Иванова Любчева, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Mario Mantovani, Catiuscia Marini, Helmuth Markov, Sérgio Marques, Maria Martens, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Marios Matsakis, Yiannakis Matsis, Manolis Mavrommatis, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Angelika Niebler, Ljudmila Novak, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Siiri Oviir, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Владко Тодоров Панайотов, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Атанас Папаризов, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Maria Petre, Sirpa Pietikäinen, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Miguel Portas, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Биляна Илиева Раева, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Maria Robsahm, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Paul Rübig, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Salvador Domingo Sanz Palacio, Amalia Sartori, Gilles Savary, Toomas Savi, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Agnes Schierhuber, Carl Schlyter, Frithjof Schmidt, Pál Schmitt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Gabriele Stauner, Петя Ставрева, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Ulrich Stockmann, Theodor Dumitru Stolojan, Димитър Стоянов, Daniel Strož, Margie Sudre, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, István Szent-Iványi, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Andres Tarand, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Владимир Уручев, Nikolaos Vakalis, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Кристиан Вигенин, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Jan Marinus Wiersma, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Francis Wurtz, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Tatjana Ždanoka, Душана Здравкова, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

(1) ОВ С 180 Е, 31.7.2003 г., стр. 145.
(2) ОВ С 146 Е, 12.6.2008 г., стр. 112.
(3) Приети текстове, P6_TA(2008)0066.


Сътрудничество в спешни случаи за откриване на изчезнали деца
PDF 319kWORD 56k
Декларация на Европейския парламент относно сътрудничество в спешни случаи за откриване на изчезнали деца
P6_TA(2008)0391P6_DCL(2008)0036

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 116 от своя правилник,

A.   като взе предвид факта, че отвличането на деца е сред най-нехуманните престъпления;

Б.   като взе предвид факта, че в Европа нараства броят на извършени престъпления от този вид и те могат да включват прехвърляне на жертвите през граница;

В.   като взе предвид, че перспективите за спасяване на живота на отвлечените деца намаляват с времето;

Г.   като взе предвид, че не съществува общоевропейска система за предупреждение за случаи на изчезнали деца, както и местни или национални системи от този вид в голяма част от Европейския съюз;

1.  Призовава държавите-членки да въведат система за предупреждение за случаи на изчезнали деца, при активирането на която на съответните средства за масово осведомяване, гранични органи, митнически и правоохранителни органи следва да бъдат незабавно предоставяни:

   - данни за изчезналото дете, със снимка, ако има такава,
   - информация, свързана с изчезването и/или заподозрения(-те) похитител(и),
   - телефонен номер за връзка (116 000 там, където функционира);

2.  Призовава държавите-членки да постигнат споразумения за сътрудничество с всички граничещи държави с цел осигуряване на способностза бързо подаване на сигнал на всяка потенциално свързана територия;

3.  Призовава за създаване на обща организация с цел осигуряване на помощ и обучение за националните органи;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, съответно на Комисията и на Съвета.

Списък на подписалите

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Jim Allister, Alexander Alvaro, Georgs Andrejevs, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Stavros Arnaoutakis, Richard James Ashworth, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Liam Aylward, Мариела Величкова Баева, Paolo Bartolozzi, Domenico Antonio Basile, Gerard Batten, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Ivo Belet, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Thijs Berman, Слави Бинев, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Jens-Peter Bonde, Vito Bonsignore, Graham Booth, Mario Borghezio, Costas Botopoulos, Catherine Boursier, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, André Brie, Danutė Budreikaitė, Paul van Buitenen, Kathalijne Maria Buitenweg, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Mogens Camre, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Ole Christensen, Fabio Ciani, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Thierry Cornillet, Paolo Costa, Jean Louis Cottigny, Paul Marie Coûteaux, Michael Cramer, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Hanne Dahl, Daniel Dăianu, Chris Davies, Bairbre de Brún, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Brigitte Douay, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, James Elles, Edite Estrela, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Nigel Farage, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Roberto Fiore, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Milan Gaľa, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Evelyne Gebhardt, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Ioannis Gklavakis, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Roger Helmer, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jim Higgins, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ján Hudacký, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Jana Hybášková, Филиз Хакъева Хюсменова, Sophia in 't Veld, Илияна Малинова Йотова, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Anne E. Jensen, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Syed Kamall, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Robert Kilroy-Silk, Glenys Kinnock, Евгени Кирилов, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Kurt Lechner, Bernard Lehideux, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Маруся Иванова Любчева, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, David Martin, Jan Tadeusz Masiel, Véronique Mathieu, Yiannakis Matsis, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Erik Meijer, Marianne Mikko, Gay Mitchell, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Elisabeth Morin, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Vural Öger, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Атанас Папаризов, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Maria Petre, Willi Piecyk, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Guido Podestà, Anni Podimata, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Биляна Илиева Раева, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Giovanni Robusti, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Martine Roure, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Manuel António dos Santos, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Christel Schaldemose, Margaritis Schinas, György Schöpflin, Jürgen Schröder, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Peter Skinner, Nina Škottová, Alyn Smith, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Димитър Стоянов, Daniel Strož, Robert Sturdy, Margie Sudre, David Sumberg, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Jeffrey Titford, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Antonios Trakatellis, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Владимир Уручев, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Frank Vanhecke, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Cornelis Visser, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Jan Zahradil, Iva Zanicchi, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka, Душана Здравкова, Vladimír Železný, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност