Seznam 
Přijaté texty
Úterý, 2. září 2008 - Brusel
Program "Mládež v akci" (2007-2013) ***I
 Program Kultura (2007–2013) ***I
 Program "Evropa pro občany" (2007–2013) ***I
 Akční program v oblasti vzdělávání a celoživotního učení ***I
 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem *
 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Kyrgyzstánem *
 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Tádžikistánem *
 Odpovědnost Černé Hory za dlouhodobé půjčky poskytnuté Srbsku a Černé Hoře (Bývalé federální republice Jugoslávii) *
 Ekologická produkce a označování ekologických produktů *
 Uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství *
 Návrh opravného rozpočtu č. 5/2008
 Evropská soudní síť *
 Uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů *
 Rybolov a akvakultura v souvislosti s integrovaným řízením pobřežních zón v Evropě
 Používání vízového informačního systému (VIS) v rámci Schengenského hraničního kodexu ***I
 Posílení Eurojustu a změna rozhodnutí 2002/187/SVV *
 Hodnocení dublinského systému
 Některé záležitosti týkající se pojištění motorových vozidel
 Koordinovaná strategie s cílem zlepšit boj proti daňovým podvodům
 Účast předsedů podvýborů (výklad článku 182)
 Vyhlášení roku 2011 Evropským rokem dobrovolné činnosti
 Zapojení mládeže do politik EU
 Pohotovostní spolupráce při hledání pohřešovaných dětí

Program "Mládež v akci" (2007-2013) ***I
PDF 275kWORD 49k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1719/2006/ES, kterým se zavádí program Mládež v akci na období 2007 až 2013 (KOM(2008)0056 – C6-0057/2008 – 2008/0023(COD))
P6_TA(2008)0369A6-0274/2008

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0056),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 149 odst. 4 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0057/2008),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0274/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. září 2008 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2008/ES, kterým se mění rozhodnutí č. 1719/2006/ES, kterým se zavádí program Mládež v akci na období 2007 až 2013

P6_TC1-COD(2008)0023


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí č. 1349/2008/ES.)


Program Kultura (2007–2013) ***I
PDF 273kWORD 49k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1855/2006/ES, kterým se zavádí program Kultura (2007–2013) (KOM(2008)0057 – C6–0058/2008 – 2008/0024(COD))
P6_TA(2008)0370A6-0273/2008

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0057),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 151 odst. 5 první odrážku Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0058/2008),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0273/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. září 2008 k přijetí rozhodnutí evropského parlamentu a rady č. .../2008/ES, kterým se mění rozhodnutí č. 1855/2006/ES, kterým se zavádí program kultura (2007–2013)

P6_TC1-COD(2008)0024


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí č. 1352/2008/ES.)


Program "Evropa pro občany" (2007–2013) ***I
PDF 276kWORD 50k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1904/2006/ES, kterým se pro období 2007–2013 stanoví program "Evropa pro občany" na podporu aktivního evropského občanství (KOM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD))
P6_TA(2008)0371A6-0275/2008

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0059),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a články 151 a 308 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0060/2008),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0275/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. září 2008 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2008/ES, kterým se mění rozhodnutí č. 1904/2006/ES, kterým se pro období 2007–2013 stanoví program "Evropa pro občany" na podporu aktivního evropského občanství

P6_TC1-COD(2008)0029


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí č. 1358/2008/ES.)


Akční program v oblasti vzdělávání a celoživotního učení ***I
PDF 276kWORD 50k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1720/2006/ES, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení (KOM(2008)0061 – C6-0064/2008 – 2008/0025(COD))
P6_TA(2008)0372A6-0276/2008

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0061),

-   s ohledem na článek 251 odst. 2 a čl. 149 odst. 4 a čl. 150 odst. 4 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0064/2008),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0276/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. září 2008 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2008/ES, kterým se mění rozhodnutí č. 1720/2006/ES, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení

P6_TC1-COD(2008)0025


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí č. 1357/2008/ES.)


Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem *
PDF 194kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0117 – C6-0213/2008 – 2007/0044(CNS))
P6_TA(2008)0373A6-0306/2008

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM (2007)0117),

-   s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci s Republikou Uzbekistán,

-   s ohledem na čl. 44 odst. 2, čl. 47 odst. 2, poslední větu, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, články 93, 94, 133, 181a a čl. 300 odst. 2 druhou větu Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 101 Smlouvy o Euratomu,

-   s ohledem na čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska,

-   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0213/2008),

-   s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0306/2008),

1.   schvaluje uzavření protokolu;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států a Republiky Uzbekistán.


Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Kyrgyzstánem *
PDF 194kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0133 – C6-0228/2008 – 2007/0047(CNS))
P6_TA(2008)0374A6-0307/2008

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM(2007)0133),

-   s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci s Kyrgyzskou republikou,

-   s ohledem na čl. 44 odst. 2, čl. 47 odst. 2 poslední větu, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, článek 93, článek 94, článek 133, článek 181a a čl. 300 odst. 2 druhou větu Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 101 Smlouvy o Euratomu,

-   s ohledem na čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska,

-   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0228/2008),

-   s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0307/2008),

1.   schvaluje uzavření protokolu;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Kyrgyzské republiky.


Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Tádžikistánem *
PDF 194kWORD 34k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0143 – C6-0254/2008 – 2007/0050(CNS))
P6_TA(2008)0375A6-0320/2008

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM(2007)0143),

-   s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci s Republikou Tádžikistán,

-   s ohledem na čl. 44 odst. 2, čl. 47 odst. 2 poslední věta, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, článek 93, článek 94, článek 133, článek 181a a čl. 300 odst. 2 druhá věta Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 101 Smlouvy o Euratomu,

-   s ohledem na čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska,

-   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0254/2008),

-   s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0320/2008),

1.   schvaluje uzavření protokolu;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Republiky Tádžikistán.


Odpovědnost Černé Hory za dlouhodobé půjčky poskytnuté Srbsku a Černé Hoře (Bývalé federální republice Jugoslávii) *
PDF 199kWORD 32k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví samostatný závazek Černé Hory a úměrně snižuje závazek Srbska v souvislosti s dlouhodobými půjčkami, které Společenství poskytlo soustátí Srbsko a Černá Hora (bývalé Svazové republice Jugoslávie) na základě rozhodnutí Rady 2001/549/ES a 2002/882/ES (KOM(2008)0228 – C6-0221/2008 – 2008/0086(CNS))
P6_TA(2008)0376A6-0281/2008

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0228),

-   s ohledem na článek 308 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0221/2008),

-   s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A6-0281/2008),

1.   schvaluje návrh Komise;

2.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.   vyzývá k zahájení dohodovacího řízení podle společného prohlášení ze dne 4. března 1975, bude-li mít Rada v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Ekologická produkce a označování ekologických produktů *
PDF 194kWORD 32k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů (KOM(2008)0314 – C6-0219/2008 – 2008/0097(CNS))
P6_TA(2008)0377A6-0311/2008

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0314),

-   s ohledem na čl. 37 odst. 2 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0219/2008),

-   s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0311/2008),

1.   schvaluje návrh Komise;

2.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství *
PDF 265kWORD 38k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství (KOM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))
P6_TA(2008)0378A6-0315/2008

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2007)0831),

-   s ohledem na článek 37 a na čl. 300 odst. 2 první pododstavec Smlouvy o ES,

-   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6–0047/2008),

-   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

-   s ohledem na články 51 a 35 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6-0315/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh rozhodnutí Rady a schvaluje uzavření této dohody;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh rozhodnutí
Právní východisko 1
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy, ve spojení s čl. 300 odst. 2 první pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem této smlouvy,

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2008
PDF 194kWORD 33k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2008 na rozpočtový rok 2008, oddíl III - Komise (11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD))
P6_TA(2008)0379A6-0328/2008

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména na články 37 a 38 tohoto nařízení,

-   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008, schválený s konečnou platností dne 13. prosince 2007(2),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

-   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2008 na rozpočtový rok 2008, který předložila Komise dne 18. června 2008 (KOM(2008)0381),

-   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 5/2008 sestavený Radou dne 22. července 2008 (11571/2008 – C6-0294/2008),

-   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0328/2008),

1.   schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 5/2008 beze změn;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 71, 14.3.2008, s. 1.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.


Evropská soudní síť *
PDF 466kWORD 221k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o podnětu Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky k přijetí rozhodnutí Rady o Evropské soudní síti (5620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))
P6_TA(2008)0380A6-0292/2008

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky (5620/2008),

-   s ohledem na čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o EU,

-   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0074/2008),

-   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0292/2008),

1.   schvaluje pozměněný podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky;

2.   vyzývá Radu, aby odpovídajícím způsobem změnila návrh;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky;

5.   vyzývá Radu a Komisi, aby po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost upřednostnily každý budoucí návrh na změnu rozhodnutí v souladu s prohlášením č. 50 k článku 10 Protokolu o přechodných ustanoveních, jež má tvořit přílohu Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii;

6.   je odhodlán k přezkumu veškerých budoucích návrhů naléhavým postupem v souladu s postupem uvedeným v bodě 5 a v úzké spolupráci s vnitrostátními parlamenty;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky.

Znění navržené 14 členskými státy   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Bod odůvodnění 7
(7)  Je nezbytné posílit justiční spolupráci mezi členskými státy Evropské unie a umožnit pro tyto účely kontaktním místům Evropské soudní sítě a Eurojustu, aby mohly v případě potřeby kdykoli přímo a účinněji komunikovat prostřednictvím zabezpečené telekomunikační sítě,
(7) Je nezbytné posílit justiční spolupráci mezi členskými státy Evropské unie a umožnit pro tyto účely kontaktním místům Evropské soudní sítě a Eurojustu, aby mohly v případě potřeby kdykoli přímo a účinněji komunikovat prostřednictvím zabezpečených telekomunikačních spojení,
Pozměňovací návrh 2
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Pokud jde o zpracování osobních údajů, mělo by platit rámcové rozhodnutí Rady (.../...SVV/) o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech1, které poskytuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Členské státy by ve svém vnitrostátním právu měly zajistit úroveň ochrany osobních údajů nejméně rovnocennou s úrovní stanovenou v Úmluvě Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat a jejího dodatkového protokolu ze dne 8. listopadu 2001 a při tom vzít v úvahu doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům č. R (87) 15 ze dne 17. září 1987 o používání osobních údajů v policejní oblasti, a to i tehdy, když údaje nejsou zpracovávány automatizovaně.
___________
1 Úř. věst.L...
Pozměňovací návrh 3
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 2 – odst. 3
3. Každý členský stát jmenuje z kontaktních míst národního zpravodaje pro Evropskou soudní síť.
3.  Každý členský stát jmenuje z kontaktních míst národního zpravodaje pro Evropskou soudní síť, jakož i národní informační kontaktní místo.
Pozměňovací návrh 4
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 2 – odst. 4
4.  Každý členský stát zajistí, aby jeho kontaktní místa vykonávala funkce v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a z důvodu potřeby komunikace s kontaktními místy v ostatních členských státech měla kromě vlastního národního jazyka dostatečné znalosti dalšího jazyka Evropské unie. Před jmenováním nového kontaktního místa si mohou členské státy vyžádat stanovisko národního zpravodaje.
4.  Každý členský stát zajistí, aby jeho kontaktní místa vykonávala funkce v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a z důvodu potřeby komunikace s kontaktními místy v ostatních členských státech měla kromě vlastního národního jazyka dostatečné znalosti dalšího jazyka Evropské unie. Při výběru kontaktních míst dodrží členské státy kritéria stanovená v pokynech pro výběr kontaktních míst Evropské soudní sítě.
Pozměňovací návrh 5
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)
4a.  Členské státy rovněž zajistí, aby jejich kontaktní místa disponovala dostatečnými zdroji a mohla tak řádně plnit své úkoly.
Pozměňovací návrh 6
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 2 – odst. 5
5.  Pokud byli v členském státě jmenováni styční soudci nebo státní zástupci podle společné akce 96/277/SVV a plní funkce podobné funkcím přiděleným podle článku 4 kontaktním místům, členský stát, který je jmenoval, napojí tyto soudce nebo státní zástupce na Evropskou soudní síť a na zabezpečenou telekomunikační síť podle článku 10 postupem, který si tento stát stanoví.
5.  Pokud byli v členském státě jmenováni styční soudci nebo státní zástupci podle společné akce 96/277/SVV a plní funkce podobné funkcím přiděleným podle článku 4 kontaktním místům, členský stát, který je jmenoval, napojí tyto soudce nebo státní zástupce na Evropskou soudní síť a na zabezpečená telekomunikační spojení podle článku 10 postupem, který si tento stát stanoví.
Pozměňovací návrh 7
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 2 – odst. 7
7.  Evropská soudní síť má sekretariát, který ve spolupráci a po konzultacích s předsednictvím Rady odpovídá za správu sítě. Po konzultacích s předsednictvím může sekretariát zastupovat síť.
7.  Evropská soudní síť má sekretariát, který odpovídá za správu sítě.
Pozměňovací návrh 8
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republik
Čl. 3 – písm. b
b) organizuje pravidelné schůze zástupců členských států postupem podle článků 5, 6 a 7;
b) organizuje pravidelné schůze zástupců členských států postupem podle článků 5 a 6;
Pozměňovací návrh 9
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republik
Čl. 3 – písm. c
c) v souladu s články 8, 9 a 10 nepřetržitě poskytuje určité množství základních aktualizovaných informací, zejména prostřednictvím vhodné telekomunikační sítě.
c) v souladu s články 8 a 9 nepřetržitě poskytuje určité množství základních aktualizovaných informací, zejména prostřednictvím nástroje informační technologie, a v souladu s článkem 10 také poskytuje zabezpečená telekomunikační spojení.
Pozměňovací návrh 10
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 4 – název
Funkce kontaktních míst včetně národního zpravodaje
Funkce kontaktních míst, národních zpravodajů a informačních kontaktních míst
Pozměňovací návrh 11
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 4 – odst. 1
1.  Kontaktní místa, včetně národního zpravodaje, jsou aktivními prostředníky s úkolem usnadňovat justiční spolupráci mezi členskými státy, zejména v potírání různých forem závažné trestné činnosti. Jsou k dispozici místním soudním a jiným příslušným orgánům v jejich vlastní zemi, kontaktním místům v ostatních zemích a místním soudním a jiným příslušným orgánům v ostatních zemích k tomu, aby tyto orgány mohly navazovat ty nejvhodnější přímé kontakty.
1.  Kontaktní místa jsou aktivními prostředníky s úkolem usnadňovat soudní spolupráci mezi členskými státy zejména v potírání různých forem závažné trestné činnosti. Jsou k dispozici místním soudním a jiným příslušným orgánům v jejich vlastní zemi, kontaktním místům v ostatních zemích a místním soudním a jiným příslušným orgánům v ostatních zemích k tomu, aby tyto orgány mohly navazovat ty nejvhodnější přímé kontakty.
V případě nutnosti mohou zaměstnanci kontaktních míst cestovat za účelem poznání kontaktních míst jiných členských států na základě dohody mezi příslušnými správními orgány.
V případě nutnosti mohou zaměstnanci kontaktních míst cestovat za účelem poznání kontaktních míst jiných členských států, aby bylo možné si vyměňovat užitečné zkušenosti a informace o problémech, zejména pokud jde o fungování sítě v příslušných členských státech.
Pozměňovací návrh 12
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 4 – odst. 2
2.  Kontaktní místa, včetně národního zpravodaje, poskytují nezbytné právní a praktické informace místním soudním orgánům v jejich vlastní zemi, kontaktním místům v ostatních zemích a místním soudním orgánům v ostatních zemích tak, aby jim umožnila účinně připravovat žádosti o justiční spolupráci nebo justiční spolupráci obecně zdokonalovat.
2.  Kontaktní místa poskytují nezbytné právní a praktické informace místním justičním orgánům v jejich vlastní zemi, kontaktním místům v ostatních zemích a místním justičním orgánům v ostatních zemích tak, aby jim umožnila účinně připravovat žádosti o justiční spolupráci nebo justiční spolupráci obecně zdokonalovat.
Pozměňovací návrh 13
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 4 – odst. 3
3.  Kontaktní místa, včetně národních zpravodajů, organizují na příslušné úrovni ve spolupráci s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání odborné vzdělávání o justiční spolupráci ve prospěch příslušných orgánů svých členských států.
3.  Kontaktní místa se na příslušné úrovni a případně ve spolupráci s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání zapojí do organizace odborného vzdělávání o justiční spolupráci ve prospěch příslušných orgánů svých členských států, a budou ji podporovat.
Pozměňovací návrh 14
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)
3a.  Kontaktní místa podpoří koordinaci soudní spolupráce v případech, kdy řada žádostí od místních soudních orgánů v některém členském státě vyžaduje koordinovaný postup v jiném členském státě.
Pozměňovací návrh 15
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 4 – odst. 3 b (nový)
3b.  Národní zpravodajové kromě svých úkolů jako kontaktních míst, které jsou uvedeny v odstavcích 1 až 3a:
a) odpovídají ve svých příslušných členských státech za otázky týkající se vnitřního fungování sítě, včetně koordinace žádostí o informace a odpovědí vyhotovených příslušnými vnitrostátními orgány;
b) odpovídají za kontakty se sekretariátem Evropské soudní sítě, včetně účasti na schůzích uvedených v článku 6;
c) vydávají na žádost svých příslušných členských států stanovisko ke jmenování nových kontaktních míst.
Pozměňovací návrh 16
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 4 – odst. 3 c (nový)
3c.  Národní informační kontaktní místa kromě svých úkolů jako kontaktních míst, které jsou uvedeny v odstavcích 1 až 3a, zajistí, aby informace týkající se jejich členských států uvedené v článku 8 byly poskytovány a aktualizovány v souladu s článkem 9.
Pozměňovací návrh 17
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 5 – název
Účel pravidelných
schůzí kontaktních míst
Plenární
schůze kontaktních míst
Pozměňovací návrh 18
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 5 – odst. 1 – návětí
1.  Cílem pravidelných schůzí Evropské soudní sítě, na něž se přizvou alespoň dvě kontaktní místa z každého členského státu, je:
1.  Cílem plenárních schůzí Evropské soudní sítě, na něž se přizvou alespoň tři kontaktní místa z každého členského státu, je:
Pozměňovací návrh 19
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)
2a.  Plenární schůze se konají pravidelně nejméně třikrát do roka. Jednou ročně se v souladu s ustanoveními jednacího řádu Rady může schůze konat v prostorách Rady v Bruselu. Na schůze konané v prostorách Rady se přizvou dvě kontaktní místa.
Pozměňovací návrh 20
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 5 – odst. 2 b (nový)
2b.  V členských státech se však mohou konat alternativní schůze, aby se kontaktní místa všech členských států seznámila i s jinými orgány hostitelského státu než pouze s kontaktními místy a aby navštívila konkrétní subjekty v tomto státě, které plní úkoly v oblasti mezinárodní soudní spolupráce nebo jsou odpovědné za boj proti určitým formám závažné trestné činnosti.
Pozměňovací návrh 21
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 6 – název
Četnost plenárních schůzí
Schůze národních zpravodajů
Pozměňovací návrh 22
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Článek 6
Plenární schůze Evropské soudní sítě ve složení národních zpravodajů se konají pravidelně ad hoc podle potřeby jejích členů a nejméně jednou do roka, na pozvání předsednictví Rady, které rovněž zohlední žádosti členských států o uspořádání setkání sítě.
Schůze národních zpravodajů se konají pravidelně ad hoc podle jejich potřeby a nejméně jednou do roka, na pozvání předsednictví Rady, které rovněž zohlední žádosti členských států o uspořádání setkání sítě. Na těchto schůzích se projednávají záležitosti spojené s jejich úkoly podle čl. 4 odst. 3b, včetně otázky, jak optimalizovat a zajistit přístup k zabezpečenému telekomunikačnímu spojení pro všechny příslušné soudní orgány.
Pozměňovací návrh 23
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Článek 7
Článek 7
vypouští se
Místo konání schůzí
1. V souladu s jednacím řádem Rady se schůze mohou konat v prostorách Rady v Bruselu.
2. V členských státech se však mohou konat alternativní schůze, aby se kontaktní místa všech členských států seznámila i s jinými orgány hostitelského státu než pouze s kontaktními místy a navštívila konkrétní subjekty v tomto státě, které plní úkoly v oblasti mezinárodní soudní spolupráce nebo jsou odpovědné za boj proti určitým formám závažné trestné činnosti.
Pozměňovací návrh 24
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 8 – název
Obsah informací šířených
uvnitř Evropské soudní sítě
Informace poskytované
Evropskou soudní sítí
Pozměňovací návrh 25
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 8 – návětí
Evropská soudní síť zpřístupní kontaktním místům a příslušným soudním orgánům tyto informace:
Sekretariát Evropské soudní sítě zpřístupní kontaktním místům a příslušným soudním orgánům tyto informace:
Pozměňovací návrh 26
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 8 – písm. 2
2) nástroj informační technologie umožňující vydávajícímu orgánu členského státu určit orgán příslušný v jiném členském státě pro přijetí a vyřízení jeho žádosti o justiční spolupráci včetně evropských zatýkacích rozkazů, evropských důkazních příkazů, příkazů ke zmrazení aktiv a žádostí o vzájemnou právní pomoc;
2) informace umožňující vydávajícímu orgánu členského státu určit orgán příslušný v jiném členském státě pro přijetí a vyřízení jeho žádosti o justiční spolupráci včetně evropských zatýkacích rozkazů, evropských důkazních příkazů, příkazů ke zmrazení aktiv a žádostí o vzájemnou právní pomoc prostřednictvím nástroje informační technologie;
Pozměňovací návrh 27
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b
b) byla zavedena zabezpečená telekomunikační síť pro operativní činnosti kontaktních míst Evropské soudní sítě;
b) byla zavedena zabezpečená telekomunikační spojení pro operativní činnosti Evropské soudní sítě;
Pozměňovací návrh 28
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c
c) zabezpečená telekomunikační síť umožňovala výměnu údajů a všech žádostí o justiční spolupráci mezi členskými státy, jakož i mezi členskými státy a národními členy, národními zpravodaji Eurojustu a styčnými soudci nebo státními zástupci jmenovanými Eurojustem.
c) zabezpečená telekomunikační spojení umožňovala výměnu údajů a všech žádostí o justiční spolupráci mezi členskými státy, jakož i mezi členskými státy a národními členy, národními zpravodaji Eurojustu a styčnými soudci nebo státními zástupci jmenovanými Eurojustem.
Pozměňovací návrh 29
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 10 – odst. 2
2.  Zabezpečenou telekomunikační síť podle odstavce 1 lze rovněž použít pro operační činnosti národních zpravodajů, národních zpravodajů pro otázky terorismu, národních členů Eurojustu a styčných soudců nebo státních zástupců jmenovaných Eurojustem. Síť může být propojena se systémem řízení případů Eurojustu, který je uveden v článku 16 rozhodnutí 2002/187/SVV.
2.  Zabezpečená telekomunikační spojení podle odstavce 1 lze rovněž použít pro operační činnosti národních zpravodajů, národních zpravodajů pro otázky terorismu, národních členů Eurojustu a styčných soudců nebo státních zástupců jmenovaných Eurojustem. Spojení mohou být propojena se systémem řízení případů Eurojustu, který je uveden v článku 16 rozhodnutí 2002/187/SVV.
Pozměňovací návrh 30
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)
2a.  Používání zabezpečených telekomunikačních spojení nevylučuje přímý kontakt mezi kontaktními místy nebo příslušnými orgány členských států.
Pozměňovací návrh 31
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a
a)  Eurojust má přístup k centralizovaným informacím Evropské soudní sítě podle článku 8 tohoto rozhodnutí a k zabezpečené telekomunikační síti zřízené podle článku 10 tohoto rozhodnutí;
a)  Eurojust má přístup k centralizovaným informacím Evropské soudní sítě podle článku 8 tohoto rozhodnutí a k zabezpečeným telekomunikačním spojením zřízeným podle článku 10 tohoto rozhodnutí;
Pozměňovací návrh 32
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b
b) aniž je dotčen článek 13 rozhodnutí 2002/187/SVV a v souladu s čl. 4 odst. 4 tohoto rozhodnutí informují kontaktní místa Evropské soudní sítě případ od případu Eurojust o případech zahrnujících dva členské státy a spadajících do oblasti působnosti Eurojustu:
b) kromě povinnosti předávat informace Eurojustu, která je stanovena v článku 13 rozhodnutí 2002/187/SVV, informují kontaktní místa Evropské soudní sítě případ od případu svého národního člena Eurojustu o všech dalších případech, jež by byl podle předpokladu schopen řešit lépe Eurojust.
– v případech, kdy je pravděpodobné, že dojde ke kompetenčním sporům
nebo
– v případech odmítnutí žádosti o justiční spolupráci, včetně evropských zatýkacích rozkazů, evropských důkazních příkazů, příkazů ke zmrazení aktiv a žádostí o vzájemnou právní pomoc;
Pozměňovací návrh 33
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c
c) kontaktní místa Evropské soudní sítě rovněž případ od případu informují Eurojust o všech případech spadajících do oblasti působnosti Eurojustu a zahrnujících alespoň tři členské státy;
vypouští se
Pozměňovací návrh 34
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 11 – odst. 1 – písm. f
f) národní členové Eurojustu se mohou na pozvání Evropské soudní sítě zúčastnit jejích schůzí. K účasti na schůzích Eurojustu mohou být v jednotlivých případech přizvána kontaktní místa Evropské soudní sítě.
f) národní členové Eurojustu se mohou na pozvání Evropské soudní sítě zúčastnit jejích schůzí. Obdobně se mohou kontaktní místa Evropské soudní sítě na pozvání Eurojustu účastnit jeho schůzí.
Pozměňovací návrh 35
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Článek 11 a (nový)
Článek 11a
Ochrana údajů
1.  Příslušné orgány nebo kontaktní místa členských států při výměně osobních údajů zajistí, aby:
– příslušný orgán, který je příjemcem údajů, tato data zpracoval pouze k účelům, ke kterým byly údaje předány;
– byla přijata opatření pro zajištění účinné ochrany osobních údajů před náhodným nebo neoprávněným zničením, náhodnou ztrátou, neoprávněným přístupem, neoprávněnou nebo náhodnou změnou nebo neoprávněným sdělením.
2.  Zvláštní kategorie údajů (osobní údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženské víře či filozofických postojích, členství v politické straně či odborové organizaci, sexuální orientaci a zdravotním stavu, protiprávním jednání, rozsudcích v trestních věcech nebo bezpečnostních opatřeních) budou zpracovány pouze v případě, že je to nezbytně nutné k plnění úkolů Evropské soudní sítě. V tomto případě musí být zavedena dodatečná ochranná opatření, například:
– přístup k dotčeným údajům pouze pro personál pověřený výkonem legitimního úkolu, který odůvodňuje zpracování;
– přísné šifrování pro účely přenosu;
– uchování údajů pouze po dobu, kterou potřebují příslušné orgány a kontaktní místa k vykonání svých úkolů.
Pozměňovací návrh 36
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Článek 12
Článek 12
vypouští se
Předkládání zpráv Radě a Komisi
Každý druhý rok správní ředitel Eurojustu a předsednictví Rady písemně informují Radu a Komisi o činnosti a řízení Evropské soudní sítě, včetně rozpočtového hospodaření. K tomuto účelu připraví předsednictví dvouletou zprávu o činnosti Evropské soudní sítě a o problémech boje proti trestné činnosti v Unii, které vyplynuly v důsledku činnosti Evropské soudní sítě. V této zprávě může Evropská soudní síť prostřednictvím předsednictví také činit návrhy na zlepšení justiční spolupráce v trestních věcech. Evropská soudní síť může rovněž předložit jakoukoli zprávu či jakékoliv jiné informace o své činnosti, o které ji případně požádá Rada nebo předsednictví.
Pozměňovací návrh 37
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 15 – název
Zhodnocení fungování Evropské soudní sítě
Předkládání zpráv Evropskému parlamentu, Radě a Komisi a zhodnocení fungování Evropské soudní sítě
Pozměňovací návrh 38
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Článek 15
1.  Evropská soudní síť jednou za dva roky podá Evropskému parlamentu, Radě a Komisi písemnou zprávu o své činnosti a řízení, včetně rozpočtového hospodaření. Evropská soudní síť může ve své zprávě také uvést jakékoli problémy v oblasti boje proti trestné činnosti v Unii, které byly v důsledku její činnosti zdůrazněny, a může také činit návrhy na zlepšení soudní spolupráce v trestních věcech.
2.  Evropská soudní síť může rovněž předložit jakoukoli zprávu či poskytnout jakékoliv jiné informace o své činnosti, které si může vyžádat Rada.
Na základě zprávy, kterou vypracuje Komise ve spolupráci s Evropskou soudní sítí, zhodnotí Rada každé čtyři roky fungování Evropské soudní sítě.
3.  Na základě zprávy, kterou vypracuje Komise ve spolupráci s Evropskou soudní sítí, zhodnotí Rada každé čtyři roky fungování Evropské soudní sítě.

Uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů *
PDF 631kWORD 417k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o podnětu Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo za účelem přijetí rámcového rozhodnutí Rady o výkonu rozhodnutí vynesených v nepřítomnosti, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut, rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci a rámcové rozhodnutí 2008/…/SVV o provádění zásady vzájemného uznávání rozsudků ve věcech trestních, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii (5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))
P6_TA(2008)0381A6-0285/2008

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo (5598/2008),

-   s ohledem na čl. 34 odst. 2 písm. b) Smlouvy o EU,

-   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0075/2008),

-   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0285/2008),

1.   schvaluje pozměněný podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo;

2.   vyzývá Radu, aby odpovídajícím způsobem změnila návrh;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmysl podstatně změnit podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo;

5.   vyzývá Radu a Komisi, aby po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost upřednostnila každý budoucí návrh na změnu rozhodnutí v souladu s Prohlášením č. 50 k článku 10 Protokolu o přechodných ustanoveních, jež má tvořit přílohu Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii;

6.   je odhodlán všechny takové budoucí návrhy bezodkladně posoudit v souladu s postupem uvedeným v bodě 5 a v úzké spolupráci s národními parlamenty;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo.

Znění navržené sedmi členskými státy   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Název
Rámcové rozhodnutí Rady o výkonu rozhodnutí vynesených v nepřítomnosti, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut, rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci a rámcové rozhodnutí 2008/…/SVV o provádění zásady vzájemného uznávání rozsudků ve věcech trestních, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii
Rámcové rozhodnutí Rady o posílení práv občanů, podpoře uplatňování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí vynesených na základě soudního řízení, k němuž se dotyčná osoba nedostavila osobně, a o změně rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, rámcového rozhodnutí 2005/214/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut, rámcového rozhodnutí 2006/783/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci, rámcového rozhodnutí 2008/…/SVV o provádění zásady vzájemného uznávání rozsudků ve věcech trestních, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii a rámcového rozhodnutí 2008/.../SVV o uznávání podmíněných trestů, alternativních sankcí a podmíněných odsouzení a o dohledu nad nimi
Pozměňující návrh 2
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Je nezbytné posílit vzájemnou důvěru v evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva v trestních věcech prostřednictvím opatření na úrovni Evropské unie navržených s cílem zajistit lepší harmonizaci a vzájemné uznávání rozsudků v trestních věcech a přijetím některých ustanovení a postupů v trestních věcech na této úrovni.
Pozměňovací návrh 3
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 b (nový)
(1b)  Nezbytnou předběžnou podmínkou pro vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v trestních věcech jsou odpovídající procesní záruky. Proto je důležité přijmout rámcové rozhodnutí o určitých procesních právech při trestním řízení v celé Evropské unii co nejdříve.
Pozměňovací návrh 4
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4
(4)  Proto je nezbytné poskytnout jasná a společná řešení stanovující důvody odmítnutí a prostor pro uvážení ponechaný vykonávajícímu orgánu.
(4)  Proto je nezbytné poskytnout jasná a společná řešení stanovující důvody k odmítnutí výkonu rozhodnutí vyneseného v návaznosti na soudní jednání, k němuž se dotyčná osoba nedostavila osobně, a prostor pro uvážení ponechaný vykonávajícímu orgánu. Účelem tohoto rámcového rozhodnutí je takové společné důvody definovat, a umožnit tak vykonávajícímu orgánu rozhodnutí vykonat i přesto, že dotyčná osoba nebyla soudnímu řízení přítomna. Nemá upravovat formy a prostředky nebo procesní náležitosti potřebné k dosažení výsledků uvedených v tomto rámcovém rozhodnutí – ty stanoví členské státy ve svých vnitrostátních právních předpisech. Vyplněním příslušného oddílu evropského zatýkacího rozkazu nebo příslušného osvědčení podle ostatních rámcových rozhodnutí poskytuje vydávající orgán záruku, že příslušné podmínky jsou nebo budou splněny, což by mělo být pro účely výkonu rozhodnutí na základě zásady vzájemného uznávání dostačující.
Pozměňovací návrh 5
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6
(6)  Společná řešení týkající se důvodů pro odmítnutí v příslušných stávajících rámcových rozhodnutích by měla vzít v úvahu různorodost situací, pokud jde o informování obviněné osoby o jejím právu na obnovu řízení.
(6)  Společná řešení týkající se důvodů neuznání v příslušných stávajících rámcových rozhodnutích by měla vzít v úvahu různorodost situací, pokud jde o právo dotyčné osoby na obnovu řízení nebo odvolání. Pro obnovené řízení, jehož cílem je zabezpečit práva na obhajobu, jsou charakteristické tyto prvky: dotyčná osoba má právo účastnit se obnoveného řízení; bude prověřena (přezkoumána) skutková podstata věci, včetně provedení nových důkazů, a původní rozhodnutí může být na základě tohoto řízení zrušeno.
Pozměňovací návrh 6
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)  Uznání a výkon rozhodnutí vyneseného po soudním jednání, k němuž se obžalovaný nedostavil osobně, by neměly být odmítnuty, pokud na základě informací poskytnutých státem vydávajícím toto rozhodnutí je uspokojivě doloženo, že obžalovaný byl osobně předvolán nebo skutečně obdržel úřední informaci o plánovaném datu a místě konání soudního jednání jiným způsobem. V této souvislosti se rozumí, že dotyčná osoba by měla tyto informace obdržet včas, tj. v dostatečném předstihu, který jí umožní účastnit se soudního jednání a účinně využít svého práva na obhajobu. Veškeré informace by měly být poskytovány v jazyce, kterému obžalovaný rozumí.
Pozměňovací návrh 7
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 b (nový)
(6b)  Uznání a výkon rozhodnutí vyneseného na základě soudního jednání, k němuž se dotyčná osoba nedostavila osobně, by neměly být odmítnuty, pokud dotyčná osoba věděla o plánovaném soudním jednání a byla obhajována při soudním jednání právním zástupcem, jehož k tomu výslovně zmocnila a zajistila tak, že tato právní pomoc je praktická a účinná. V této souvislosti by mělo být nepodstatné, zda byl právní zástupce vybrán, jmenován a odměňován dotyčnou osobou, nebo zda byl ustanoven a odměňován státem v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy upravujícími práva na obhajobu; rozumí se, že dotyčná osoba si vědomě zvolila zastupování právním zástupcem namísto toho, aby byla u soudního jednání osobně přítomna.
Pozměňovací návrh 8
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Při obnoveném řízení následujícím po odsouzení vyneseném při soudním jednání, k němuž se dotyčná osoba nedostavila osobně, by měla být tato ve stejné pozici jako osoba souzená poprvé. Dotyčná osoba by tedy měla mít právo účastnit se obnoveného řízení, měla by být prověřena (přezkoumána) skutková podstata věci, včetně provedení nových důkazů, obnovené řízení by mohlo vést ke zrušení původního rozhodnutí a obžalovaný se může proti novému rozhodnutí odvolat.
Pozměňovací návrh 9
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 2
2.  Tímto rámcovým rozhodnutím není dotčena povinnost ctít základní práva a obecné právní zásady zakotvené v článku 6 Smlouvy a zůstávají nedotčeny veškeré související povinnosti soudních orgánů.
2.  Tímto rámcovým rozhodnutím není dotčena povinnost ctít základní práva a obecné právní zásady zakotvené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii a zůstávají nedotčeny veškeré související povinnosti soudních orgánů.
Pozměňovací návrh 10
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 3
3.  Tímto rámcovým rozhodnutím se zavádí společná pravidla pro uznávání nebo výkon rozsudků v jednom členském státě (vykonávající členský stát), byly-li vydány jiným členským státem (vydávající členský stát) v návaznosti na řízení, jemuž nebyla dotyčná osoba přítomna, ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 1 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV, čl. 7 odst. 2 písm. g) rámcového rozhodnutí 2005/214/SVV, čl. 8 odst. 2 písm. e) rámcového rozhodnutí 2006/783/SVV a čl. 9 odst. 1 písm. f) rámcového rozhodnutí 2008/…/SVV
3.  Tímto rámcovým rozhodnutím se zavádí společná pravidla pro uznávání nebo výkon rozsudků v jednom členském státě (vykonávající členský stát), byly-li vydány jiným členským státem (vydávající členský stát) v návaznosti na soudní jednání, jemuž nebyla dotyčná osoba přítomna, ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 1 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV, čl. 7 odst. 2 písm. g) rámcového rozhodnutí 2005/214/SVV, čl. 8 odst. 2 písm. e) rámcového rozhodnutí 2006/783/SVV, čl. [9 odst. 1 písm. f)] rámcového rozhodnutí 2008/…/SVV a čl. [9 odst. 1 písm. h)] rámcového rozhodnutí 2008/.../SVV.
Pozměňovací návrh 11
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 1 – odst. 4
1)  V článku 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:
"4. Rozhodnutím vyneseným v nepřítomnosti se rozumí uložení trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s odnětím osobní svobody, kdy dotyčná osoba se osobně neúčastnila řízení, jehož výsledkem bylo toto rozhodnutí."
vypouští se
Pozměňovací návrh 12
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4a – název a odst. 1
Článek 4a
Rozhodnutí vynesená v nepřítomnosti
Článek 4a
Rozhodnutí vynesená na základě soudního jednání, k němuž se dotyčná osoba nedostavila osobně
Vykonávající soudní orgán může rovněž odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu vydaného za účelem výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s odnětím osobní svobody, bylo-li rozsudek vynesen v nepřítomnosti, pokud v evropském zatýkacím rozkazu není uvedeno, že:
1.  Vykonávající soudní orgán může rovněž odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu vydaného za účelem výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s odnětím osobní svobody, byl-li rozsudek vynesen na základě soudního jednání, k němuž se dotyčná osoba nedostavila osobně, pokud evropský zatýkací rozkaz neuvádí, že tato osoba v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydávajícího členského státu:
Pozměňovací návrh 13
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4a – odst. 1 – písm. a
a) dotyčná osoba byla předvolána osobně nebo byla podle vnitrostátního práva vystavujícího státu informována prostřednictvím příslušného zástupce a v přiměřené lhůtě o stanoveném datu a místě řízení, jehož výsledkem bylo vynesení rozhodnutí v nepřítomnosti, a pokud byla informována o skutečnosti, že toto rozhodnutí může být vyneseno v případě, že se dotyčná osoba k soudnímu řízení nedostaví;
a) v přiměřené časové lhůtě a v jazyce, kterému tato osoba rozuměla,
i) buď byla předvolána přímo osobně nebo jiným způsobem skutečně obdržela úřední informaci o stanoveném datu a místě soudního jednání, a to tak, že bylo jednoznačně prokázáno, že o soudním jednání věděla,
a
ii) byla osobně informována o tom, že rozhodnutí může být vyneseno i v případě, že se nedostaví k soudnímu jednání;
nebo
Pozměňovací návrh 14
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4a – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa) poté, co byla přímo osobně předvolána nebo jiným způsobem skutečně obdržela úřední informaci o stanoveném datu a místě soudního jednání, a to tak, že bylo jednoznačně prokázáno, že o soudním jednání věděla, dotyčná osoba výslovně pověřila obhájce, jehož vybrala, ustanovila a jehož služby hradila nebo jenž byl ustanoven a jehož služby byly hrazeny státem v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy upravujícími práva na obhajobu, a tímto zástupcem byla během soudního jednání skutečně obhajována;
Pozměňovací návrh 15
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4a – odst. 1 – písm. b
b) dotyčná osoba poté, co bylo rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti doručeno, a poté, co byla výslovně informována o svém právu na obnovu řízení a o právu být tomuto řízení přítomna:
b) poté, co dotyčné osobě osobně bylo doručeno rozhodnutí a byla výslovně informována v jazyce, kterému rozumí, o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání*, jichž by měla právo se účastnit, a v kterých by byla prověřena (přezkoumána) skutková podstata věci, včetně nových důkazů, což by mohlo vést ke zrušení původního rozhodnutí:
i) výslovně uvedla, že rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti nenapadne;
i) výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne;
nebo
nebo
ii) nepožádala v příslušné lhůtě činící nejméně dní o obnovu řízení;
ii) nepožádala v příslušné lhůtě činící nejméně 10 a nejvíce 15 dní o obnovu řízení nebo o odvolání.
(*Tato změna se týká celého textu. Z jejího přijetí bude vyplývat provedení odpovídajících změn v celém dokumentu (po každé zmínce o obnově řízení by měl následovat výraz "odvolání").
Pozměňovací návrh 16
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4a – odst. 1 – písm. c
c) dotyčné osobě nebylo osobně doručeno rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti, avšak:
c) dotyčné osobě nebylo osobně doručeno rozhodnutí, avšak:
i) bude jí doručeno nejpozději pátý den po jejím předání, přičemž bude výslovně informována o svém právu na obnovu řízení a o právu být tomuto řízení přítomna;
i) bude jí osobně doručeno okamžitě a v každém případě nejpozději tři dny po jejím předání, přičemž bude výslovně, v jazyce, kterému rozumí, informována o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání, na nichž bude mít právo se účastnit a která umožní prověření (přezkoumání) skutkové podstaty věci, včetně nových důkazů, což by mohlo vést ke zrušení původního rozhodnutí;
a
a
ii) bude mít nejméně … dní na podání žádosti o obnovu řízení.
ii) bude informována o příslušné lhůtě činící nejméně 10 a nejvíce 15 dní, během nichž musí o obnovu řízení nebo odvolání podat žádost;
Pozměňovací návrh 17
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4a – odst. 1 a (nový)
1a.  Jestliže byl evropský zatýkací rozkaz vydán za účelem výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s odnětím osobní svobody v souladu s podmínkami uvedenými v odst. 1 písm. c) a dotyčná osoba předtím neobdržela žádnou úřední informaci o vedení trestního řízení proti ní, může tato osoba – poté, co byla informována o obsahu evropského zatýkacího rozkazu, – před svým předáním požádat o kopii rozsudku. Ihned poté, co byl o této žádosti informován, poskytne vydávající soudní orgán prostřednictvím vykonávajícího soudního orgánu žádající osobě kopii rozsudku. Jestliže byl rozsudek vydán v jazyce, kterému dotyčná osoba nerozumí, poskytne vydávající soudní orgán prostřednictvím vykonávajícího soudního orgánu výtah z rozsudku v jazyce, kterému dotyčná osoba rozumí. Rozsudek nebo výtah z rozsudku se dotyčné osobě poskytuje pouze pro informaci; nelze to vnímat jako úřední doručení rozsudku a okamžikem takového poskytnutí nezačíná běžet žádná ze lhůt pro podání žádosti o obnovu řízení nebo odvolání.
Pozměňovací návrh 18
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 4
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Příloha – rámeček d – návětí a body 1 a 2
d)  Uveďte, zda bylo rozhodnutí vyneseno v nepřítomnosti:
d)  Uveďte, zda se dotyčná osoba dostavila osobně k soudnímu jednání, které vedlo k danému rozhodnutí:
1. ? Ne, nebylo.
1.? Ano, dotyčná osoba se dostavila osobně k soudnímu jednání, které vedlo k danému rozhodnutí.
2. ? Ano, bylo. Pokud jste odpověděli ano, potvrďte, že:
2. ? Ne, dotyčná osoba se nedostavila osobně k soudnímu jednání, které vedlo k danému rozhodnutí.
Pokud jste odpověděli na výše uvedenou otázku "ne", prosím uveďte, zda:
Pozměňovací návrh 19
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 4
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Příloha – rámeček d – bod 2 – bod 2.1
2.1 dotyčná osoba byla předvolána osobně nebo byla podle vnitrostátního práva vystavujícího členského státu informována prostřednictvím příslušného zástupce a v přiměřené lhůtě o stanoveném datu a místě konání jednání, jehož výsledkem bylo vynesení rozhodnutí v nepřítomnosti, a byla informována o skutečnosti, že toto rozhodnutí může být vyneseno v případě, že dotyčná osoba se nedostaví k soudnímu jednání;
2.1 dotyčná osoba byla předvolána přímo osobně nebo jiným způsobem skutečně obdržela úřední informaci o stanoveném datu a místě soudního jednání, jehož výsledkem je toto rozhodnutí, a obdržela ji v přiměřené lhůtě, v jazyce, jemuž rozumí, a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydávajícího členského státu, takovým způsobem, že bylo jednoznačně prokázáno, že dotyčná osoba věděla o stanoveném datu a místě soudního jednání a byla osobně informována o skutečnosti, že rozhodnutí může být vyneseno i v případě, že se nedostaví k soudnímu jednání
Kde a kdy byla dotyčná osoba předvolána nebo jinak informována:
Kde a kdy byla dotyčná osoba předvolána nebo osobně obdržela úřední informaci jiným způsobem:
……………………………………………
……………………………………………
Jazyk, v němž byla informace doručena:
……………………………………………
Popište, jak byla osoba informována:
Popište, jak byla osoba informována:
……………………………………………
……………………………………………
Pozměňovací návrh 20
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 4
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Příloha – rámeček d – bod 2 – bod 2.1 a (nový)
2.1a poté, co byla přímo osobně předvolána nebo jiným způsobem skutečně obdržela úřední informaci o stanoveném datu a místě soudního jednání, a to tak, že bylo jednoznačně prokázáno, že o soudním jednání věděla, dotyčná osoba výslovně pověřila obhájce, jehož vybrala, ustanovila a jehož služby hradila nebo jenž byl ustanoven a jehož služby byly hrazeny státem v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy upravujícími práva na obhajobu, a tímto zástupcem byla během soudního jednání skutečně obhajována;
Uveďte informace, jak byla splněna tato podmínka:
……………………………………………
Pozměňovací návrh 21
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 4
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Příloha – rámeček d – bod 2 – bod 2.2
2.2 dotyčná osoba poté, co jí bylo doručeno rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti, výslovně uvedla, že rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti nenapadne
2.2 dotyčná osoba poté, co jí osobně bylo doručeno rozhodnutí a byla výslovně informována v jazyce, kterému rozumí, o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání, jichž by měla právo se účastnit, a v kterých by byla prověřena (přezkoumána) skutková podstata věci, včetně nových důkazů, což by mohlo vést ke zrušení původního rozhodnutí, výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne
Popište, kdy a jak dotyčná osoba výslovně uvedla, že nenapadne rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti:
Popište, kdy bylo dotyčné osobě doručeno rozhodnutí, jak byla informována o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání a kdy a jak výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne :
…………………………………………
…………………………………………
Pozměňovací návrh 22
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 4
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Příloha – rámeček d – bod 2 – bod 2.3.1 – odrážka 1
– dotyčná osoba byla výslovně informována o svém právu na obnovu řízení a o právu být tomuto řízení přítomna; a
– dotyčná osoba byla výslovně informována v jazyce, kterému rozumí, o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání, jichž by měla právo se účastnit, a v kterých by byla prověřena (přezkoumána) skutková podstata věci, včetně nových důkazů, což by mohlo vést ke zrušení původního rozhodnutí, a
Pozměňovací návrh 23
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 4
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Příloha – rámeček d – bod 2.3.2
? 2.3.2 dotyčné osobě nebylo doručeno rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti a
? 2.3.2. dotyčné osobě nebylo doručeno rozhodnutí a
– dotyčné osobě bude rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti doručeno ve lhůtě … dní po předání; a
– dotyčné osobě bude toto rozhodnutí osobně doručeno ve lhůtě … dní po předání; a
– při doručení rozhodnutí vyneseného v nepřítomnosti bude dotyčná osoba výslovně informována o svém právu na obnovu řízení a o právu být tomuto řízení přítomna; a
– při doručení tohoto rozhodnutí bude dotyčná osoba výslovně informována v jazyce, kterému rozumí, o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání, na nichž má právo se účastnit, a která umožní prověření (přezkoumání) skutkové podstaty věci, včetně nových důkazů, což by mohlo vést ke zrušení původního rozhodnutí; a
– poté, co jí bude doručeno rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti, bude mít dotyčná osoba lhůtu … dní na podání žádosti o obnovu řízení.
– poté, co jí bude doručeno rozhodnutí, bude mít dotyčná osoba lhůtu … dní na podání žádosti o obnovu řízení nebo na odvolání.
Jestliže jste zaškrtli rámeček 2.3.3, potvrďte prosím, že
? v případě, že dotyčná osoba poté, co byla ve vykonávajícím státě informována o obsahu evropského zatýkacího rozkazu, žádá před svým předáním kopii rozsudku a obdrží kopii rozsudku nebo výtah z rozsudku v jazyce, kterému rozumí, a to … dní po podání žádosti prostřednictvím vykonávajícího soudního orgánu.
Pozměňovací návrh 24
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 1
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Čl. 1 – písm. e
1)  V článku 1 se vkládá nové písmeno, které zní:
"e) "Rozhodnutím vyneseným v nepřítomnosti" se rozumí rozhodnutí ve smyslu písmene a), kdy dotyčná osoba se osobně neúčastnila řízení, jehož výsledkem bylo toto rozhodnutí."
vypouští se
Pozměňovací návrh 25
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 2 – písm. b
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Čl. 7 – odst. 2 – písm. i – návětí
i) podle osvědčení stanoveného v článku 4 bylo rozhodnutí vyneseno v nepřítomnosti, pokud v osvědčení není uvedeno, že dotčená osoba:
i) podle osvědčení stanoveného v článku 4 bylo rozhodnutí vyneseno na základě soudního jednání, k němuž se dotyčná osoba nedostavila osobně, pokud v osvědčení není uvedeno, že v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydávajícího státu dotyčná osoba:
Pozměňovací návrh 26
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 2 – písm. b
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Čl. 7 – odst. 2 – písm. i – bod i
i) v přiměřené časové lhůtě a v jazyce, kterému tato osoba rozumí,
i) byla předvolána osobně nebo byla podle vnitrostátního práva vydávajícího státu informována prostřednictvím příslušného zástupce a v přiměřené lhůtě o stanoveném datu a místě konání jednání, jehož výsledkem bylo vynesení rozhodnutí v nepřítomnosti,
a) byla buď předvolána přímo osobně nebo jiným způsobem skutečně obdržela úřední informaci o stanoveném datu a místě soudního jednání, a to tak, že bylo jednoznačně prokázáno, že o soudním jednání věděla,
a
a
a pokud byla informována o skutečnosti, že toto rozhodnutí může být vyneseno v případě, že se dotyčná osoba k jednání soudu nedostaví;
b) byla osobně informována o tom, že rozhodnutí může být vyneseno, i když se k soudnímu jednání nedostaví;
nebo
nebo
Pozměňovací návrh 27
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 2 – písm. b
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Čl. 7 – odst. 2 – písm.i – bod ia(nový)
ia) poté, co byla přímo osobně předvolána nebo jiným způsobem skutečně obdržela úřední informaci o stanoveném datu a místě soudního jednání, a to tak, že bylo jednoznačně prokázáno, že o soudním jednání věděla, dotyčná osoba výslovně pověřila obhájce, jehož vybrala, ustanovila a jehož služby hradila nebo jenž byl ustanoven a jehož služby byly hrazeny státem v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy upravujícími práva na obhajobu, a tímto zástupcem byla během soudního jednání skutečně obhajována, nebo
Pozměňovací návrh 28
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 2 – písm. b
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Čl. 7 – odst. 2 – písm. i – bod ii
ii) výslovně oznámila příslušnému orgánu, že rozhodnutí nenapadne; nebo
vypouští se
Pozměňovací návrh 29
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 2 – písm. b
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Čl. 7 – odst.2 – písm. i – bod. iii
iii) dotyčná osoba poté, co bylo rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti doručeno, a poté, co byla výslovně informována o svém právu na obnovu řízení a o právu být tomuto řízení přítomna:
iii) poté, co dotyčné osobě bylo osobně doručeno rozhodnutí a byla výslovně informována v jazyce, kterému rozumí, o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání, jichž by měla právo se účastnit, a v kterých by byla prověřena (přezkoumána) skutková podstata věci, včetně nových důkazů, což by mohlo vést ke zrušení původního rozhodnutí:
– výslovně uvedla, že rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti nenapadne;
– výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne;
nebo
nebo
– nepožádala v příslušné lhůtě činící nejméně dní o obnovu řízení;
– nepožádala v příslušné lhůtě činící nejméně 10 a nejvíce 15 dní o obnovu řízení nebo o odvolání;
Pozměňovací návrh 30
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 2 – písm. b
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Čl. 7 – odst. 2 – písm. i a (nové)
ia) podle osvědčení stanoveného v článku 4 se osoba nedostavila k řízení osobně, pokud není v osvědčení uvedeno, že se dotčená osoba poté, co byla výslovně informována o řízení a možnosti účastnit se soudního jednání osobně, výslovně vzdala práva na slyšení a výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne.
Pozměňovací návrh 31
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Příloha – rámeček h – bod 3 – návětí a body 1 a 2
3.  Uveďte, zda bylo rozhodnutí vyneseno v nepřítomnosti:
3.  Uveďte, zda se dotyčná osoba osobně dostavila k soudnímu jednání, které vedlo k danému rozhodnutí:
1. ? Ne, nebylo.
1. ? Ano, dotyčná osoba se osobně dostavila k soudnímu jednání, které vedlo k danému rozhodnutí
2. ? Ano, bylo. Pokud jste odpověděli ano, potvrďte, že:
2. ? Ne, dotyčná osoba se nedostavila osobně k soudnímu jednání, které vedlo k danému rozhodnutí.
Pokud jste odpověděli na tuto otázku "ne", uveďte, prosím, zda:
Pozměňovací návrh 32
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Příloha – rámeček h – bod 3 – bod 2.1
2.1 dotyčná osoba byla předvolána osobně nebo byla podle vnitrostátního práva vystavujícího členského státu informována prostřednictvím příslušného zástupce a v přiměřené lhůtě o stanoveném datu a místě konání jednání, jehož výsledkem bylo vynesení rozhodnutí v nepřítomnosti, a byla informována o skutečnosti, že toto rozhodnutí může být vyneseno v případě, že dotyčná osoba se nedostaví k soudnímu jednání;
2.1 dotyčná osoba byla předvolána přímo osobně nebo jiným způsobem, podle vnitrostátního práva vydávajícího státu, skutečně obdržela úřední informaci o stanoveném datu a místě soudního jednání, jehož výsledkem je toto rozhodnutí, a obdržela ji v přiměřené lhůtě, v jazyce, jemuž rozumí, takovým způsobem, že bylo jednoznačně prokázáno, že tato osoba věděla o stanoveném datu a místě konání jednání a byla osobně informována o skutečnosti, že rozhodnutí může být vyneseno i v případě, že se nedostaví k soudnímu jednání;
Kde a kdy byla dotyčná osoba předvolána nebo jinak informována:
--  ------------------------------------------------
Kde a kdy byla dotyčná osoba předvolána nebo osobně obdržela úřední informaci jiným způsobem:
--  ------------------------------------------------
Jazyk, v němž byla informace doručena:
--  ------------------------------------------------
Popište, jak byla osoba informována:
--  ------------------------------------------------
Popište, jak byla osoba informována:
--  ------------------------------------------------
NEBO
NEBO
Pozměňovací návrh 33
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Příloha – rámeček h – bod 3 – bod 2.1 a (nový)
2.1a. poté, co byla přímo osobně předvolána nebo jiným způsobem skutečně obdržela úřední informaci o stanoveném datu a místě soudního jednání, a to tak, že bylo jednoznačně prokázáno, že o soudním jednání věděla, dotyčná osoba výslovně pověřila obhájce, jehož vybrala, ustanovila a jehož služby hradila nebo jenž byl ustanoven a jehož služby byly hrazeny státem v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy upravujícími práva na obhajobu, a tímto zástupcem byla během soudního jednání skutečně obhajována;
Uveďte informac, jak byla splněna tato podmínka:
………………………………
NEBO
Pozměňovací návrh 34
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Příloha – rámeček h – bod 3 – bod 2.2
2.2 dotyčná osoba předtím nebo poté, co jí bylo doručeno rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti, výslovně uvedla, že rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti nenapadne.
2.2 dotyčná osoba poté, co jí osobně bylo doručeno rozhodnutí a byla výslovně informována v jazyce, kterému rozumí, o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání, jichž by měla právo se účastnit, a v kterých by byla prověřena (přezkoumána) skutková podstata věci, včetně nových důkazů, což by mohlo vést ke zrušení původního rozhodnutí, výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne.
Popište, kdy a jak dotyčná osoba výslovně uvedla, že nenapadne rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti:
Popište, kdy bylo dotyčné osobě doručeno rozhodnutí, jak byla informována o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání a kdy a jak výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne:
…………………………………………
NEBO
…………………………………………
NEBO
Pozměňovací návrh 35
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Příloha – rámeček h – bod 3 – bod 2.3
? 2.3 dotyčné osobě bylo doručeno rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti dne …. (den/měsíc/rok) a dotyčná osoba byla oprávněna k obnově řízení za těchto podmínek:
? 2.3 dotyčné osobě osobně bylo doručeno rozhodnutí na základě soudního jednání, k němuž se tato osoba nedostavila osobně, dne …. (den/měsíc/rok) a dotyčná osoba byla ve vydávajícím státě oprávněna k obnově řízení nebo k odvolání za těchto podmínek:
– dotyčná osoba byla výslovně informována o svém právu na obnovu řízení a o právu být tomuto řízení přítomna; a
– dotyčná osoba byla výslovně informována v jazyce, kterému rozumí, o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání, jichž by měla právo se účastnit, a v kterých by byla prověřena (přezkoumána) skutková podstata věci, včetně nových důkazů, což by mohlo vést ke zrušení původního rozhodnutí, a
– poté, co byla informována o tomto právu, měla dotyčná osoba lhůtu …. dní na podání žádosti o obnovu řízení a tuto žádost během této lhůty nepodala.
– poté, co byla informována o tomto právu, měla dotyčná osoba lhůtu … dní na podání žádosti o obnovu řízení nebo na odvolání a tuto žádost během této lhůty nepodala.
NEBO
Pozměňovací návrh 36
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Příloha – rámeček h – bod 3 – bod 2.3 a (nový)
2.3 poté, co byla výslovně informována o řízení a možnosti účastnit se osobně soudního jednání, se dotyčná osoba výslovně vzdala práva na slyšení a výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne.
Popište kdy a jak se dotyčná osoba vzdala práva na slyšení a uvedla, že rozhodnutí nenapadne:
…………………………………………
Pozměňovací návrh 37
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 1
Rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV
Čl. 2 – písm. i
1)  V článku 2 se vkládá nové písmeno, které zní:
"i) "Rozhodnutím vyneseným v nepřítomnosti" se rozumí příkaz ke konfiskaci ve smyslu písmene c), kdy dotyčná osoba se osobně neúčastnila řízení, jehož výsledkem bylo toto rozhodnutí."
vypouští se
Pozměňovací návrh 38
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e – návětí
e) podle osvědčení stanoveného v čl. 4 odst. 2 bylo rozhodnutí vyneseno v nepřítomnosti, pokud v osvědčení není uvedeno, že dotčená osoba:
e) podle osvědčení stanoveného v čl. 4 odst. 2 bylo rozhodnutí vyneseno na základě soudního jednání, k němuž se dotyčná osoba nedostavila osobně, pokud v osvědčení není uvedeno, že v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydávajícího státu dotyčná osoba:
Pozměňovací návrh 39
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e – bod i
i) v přiměřené časové lhůtě a v jazyce, kterému tato osoba rozuměla,
i) byla předvolána osobně nebo byla podle vnitrostátního práva vydávajícího státu informována prostřednictvím příslušného zástupce a v přiměřené lhůtě o stanoveném datu a místě konání jednání soudu, jehož výsledkem bylo vydání příkazu ke konfiskaci v nepřítomnosti
a) byla buď předvolána přímo osobně nebo jiným způsobem skutečně obdržela úřední informaci o stanoveném datu a místě soudního jednání, a to tak, že bylo jednoznačně prokázáno, že o soudním jednání věděla,
a
a
pokud byla informována o skutečnosti, že takový příkaz ke konfiskaci může být vydán v případě, že se dotyčná osoba k jednání soudu nedostaví;
b) byla osobně informována o skutečnosti, že příkaz ke konfiskaci může být vydán i v případě, že se k jednání soudu nedostaví;
nebo
nebo
Pozměňovací návrh 40
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e – bod ia (nový)
ia) poté, co byla přímo osobně předvolána nebo jiným způsobem skutečně obdržela úřední informaci o stanoveném datu a místě soudního jednání, a to tak, že bylo jednoznačně prokázáno, že o soudním jednání věděla, dotyčná osoba výslovně pověřila obhájce, jehož vybrala, ustanovila a jehož služby hradila nebo jenž byl ustanoven a jehož služby byly hrazeny státem v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy upravujícími práva na obhajobu, a tímto zástupcem byla během soudního jednání skutečně obhajována;
nebo
Pozměňovací návrh 41
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e – bod ii
ii) poté, co jí byl doručen příkaz ke konfiskaci vydaný v nepřítomnosti, a poté, co byla výslovně informována o svém právu na obnovu řízení a o právu být na tomto řízení přítomna:
ii) poté, co jí byl osobně doručen příkaz ke konfiskaci a byla výslovně informována v jazyce, kterému rozumí, o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání, jichž by měla právo se účastnit, a v kterých by byla prověřena (přezkoumána) skutková podstata věci, včetně nových důkazů, což by mohlo vést ke zrušení původního rozhodnutí:
– výslovně uvedla, že příkaz ke konfiskaci nenapadne;
– výslovně uvedla, že příkaz ke konfiskaci nenapadne;
nebo
nebo
– nepožádala v příslušné lhůtě činící nejméně dní o obnovu řízení;
– nepožádala v příslušné lhůtě činící nejméně 10 a nejvíce 15 dní o obnovu řízení nebo o odvolání.
Pozměňující návrh 42
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV
Příloha – rámeček j – návětí a body 1 a 2
j)  Uveďte, zda bylo rozhodnutí vyneseno v nepřítomnosti:
j)  Uveďte, zda se dotyčná osoba osobně dostavila k soudnímu jednání, které vedlo ke konfiskačnímu příkazu:
1. ? Ne, nebylo.
1. ? Ano, dotyčná osoba se osobně dostavila k soudnímu jednání, které vedlo ke konfiskačnímu příkazu.
2. ? Ano, bylo. Pokud jste odpověděli ano, potvrďte, že:
2. ? Ne, dotyčná osoba se osobně nedostavila k soudnímu jednání, které vedlo ke konfiskačnímu příkazu.
Pokud jste odpověděli na tuto otázku "ne", uveďte, prosím, zda:
Pozměňovací návrh 43
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV
Příloha – rámeček j – bod 2 – bod 2.1
2.1. dotyčná osoba byla předvolána osobně nebo byla podle vnitrostátního práva vystavujícího členského státu informována prostřednictvím příslušného zástupce a v přiměřené lhůtě o stanoveném datu a místě konání jednání, jehož výsledkem bylo vynesení rozhodnutí v nepřítomnosti, a byla informována o skutečnosti, že toto rozhodnutí může být vyneseno v případě, že dotyčná osoba se nedostaví k soudnímu jednání;
2.1 dotyčná osoba byla předvolána přímo osobně nebo jiným způsobem skutečně obdržela úřední informaci o stanoveném datu a místě soudního jednání, jehož výsledkem je příkaz ke konfiskaci, a obdržela ji v přiměřené lhůtě, v jazyce, jemuž rozumí, a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydávajícího členského státu, takovým způsobem, že bylo jednoznačně prokázáno, že dotyčná osoba věděla o stanoveném datu a místě soudního jednání a byla osobně informována o skutečnosti, že rozhodnutí může být vyneseno i v případě, že se nedostaví k soudnímu jednání
Kde a kdy byla dotyčná osoba předvolána nebo jinak informována:
Kde a kdy byla dotyčná osoba předvolána nebo osobně obdržela úřední informaci jiným způsobem:
……………………………………………
……………………………………………
Jazyk, v němž byla informace doručena:
……………………………………………
Popište, jak byla osoba informována:
Popište, jak byla osoba informována:
……………………………………………
NEBO
……………………………………………
NEBO
Pozměňovací návrh 44
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV
Příloha – rámeček j – bod 2.1 a (nový)
2.1a poté, co byla přímo osobně předvolána nebo jiným způsobem skutečně obdržela úřední informaci o stanoveném datu a místě soudního jednání, a to tak, že bylo jednoznačně prokázáno, že o soudním jednání věděla, dotyčná osoba výslovně pověřila obhájce, jehož vybrala, ustanovila a jehož služby hradila nebo jenž byl ustanoven a jehož služby byly hrazeny státem v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy upravujícími práva na obhajobu, a tímto zástupcem byla během soudního jednání skutečně obhajována;
Uveďte informace, jak byla splněna tato podmínka:
……………………………………………
NEBO
Pozměňovací návrh 45
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV
Příloha – rámeček j – bod 2 – bod 2.2
2.2. dotyčná osoba poté, co jí bylo doručeno rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti, výslovně uvedla, že rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti nenapadne
2.2 dotyčná osoba poté, co jí osobně byl doručen příkaz ke konfiskaci a byla výslovně informována v jazyce, kterému rozumí, o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání, jichž by měla právo se účastnit, a v kterých by byla prověřena (přezkoumána) skutková podstata věci, včetně nových důkazů, což by mohlo vést ke zrušení původního rozhodnutí, výslovně uvedla, že tento příkaz nenapadne
Popište, kdy a jak dotyčná osoba výslovně uvedla, že nenapadne rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti:
Popište, kdy byl dotyčné osobě doručen příkaz ke konfiskaci, jak byla informována o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání a kdy a jak výslovně uvedla, že příkaz ke konfiskaci nenapadne:
…………………………………………
NEBO
…………………………………………
NEBO
Pozměňovací návrh 46
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV
Příloha – rámeček j – bod 2 – bod 2.3
? 2.3 dotyčné osobě bylo doručeno rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti dne …. (den/měsíc/rok) a dotyčná osoba byla oprávněna k obnově řízení za těchto podmínek:
? 2.3 dotyčné osobě byl osobně doručen příkaz ke konfiskaci dne …. (den/měsíc/rok) a dotyčná osoba byla oprávněna k obnově řízení nebo k odvolání za těchto podmínek:
– dotyčná osoba byla výslovně informována o svém právu na obnovu řízení a o právu být tomuto řízení přítomna; a
– dotyčná osoba byla výslovně informována v jazyce, kterému rozumí, o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání, jichž by měla právo se účastnit, a v kterých by byla prověřena (přezkoumána) skutková podstata věci, včetně nových důkazů, což by mohlo vést ke zrušení původního rozhodnutí, a
poté, co byla informována o tomto právu, měla dotyčná osoba lhůtu …. dní na podání žádosti o obnovu řízení a tuto žádost během této lhůty nepodala.
poté, co byla informována o zmíněném právu, měla dotyčná osoba lhůtu … dní na podání žádosti o obnovu řízení nebo o odvolání a tuto žádost během této lhůty nepodala.
Pozměňovací návrh 47
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 1
Rámcové rozhodnutí 2008/.../SVV
Čl. 1 – písm. e
1)  V článku 1 se vkládá nové písmeno, které zní:
e)  "Rozhodnutím vyneseným v nepřítomnosti" se rozumí rozhodnutí ve smyslu písmene a), kdy dotyčná osoba se osobně neúčastnila řízení, jehož výsledkem bylo toto rozhodnutí."
vypouští se
Pozměňovací návrh 48
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2008/.../SVV
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f
f) podle osvědčení stanoveného v článku 4 bylo rozhodnutí vyneseno v nepřítomnosti, pokud v osvědčení není uvedeno, že dotčená osoba:
f) podle osvědčení stanoveného v článku [4] bylo rozhodnutí vyneseno na základě soudního jednání, k němuž se dotyčná osoba nedostavila osobně, pokud v osvědčení není uvedeno, že v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydávajícího státu dotyčná osoba:
Pozměňovací návrh 49
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2008/.../SVV
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f – bod i
i) v přiměřené časové lhůtě a v jazyce, kterému tato osoba rozuměla,
i) byla předvolána osobně nebo byla podle vnitrostátního práva vydávajícího státu informována prostřednictvím příslušného zástupce a v přiměřené lhůtě o stanoveném datu a místě řízení, jehož výsledkem bylo vynesení rozhodnutí v nepřítomnosti,
a) byla buď předvolána přímo osobně nebo jiným způsobem skutečně obdržela úřední informaci o stanoveném datu a místě soudního jednání, a to tak, že bylo jednoznačně prokázáno, že o soudním jednání věděla,
a
a
byla informována o skutečnosti, že toto rozhodnutí může být vyneseno v případě, že se dotyčná osoba k jednání soudu nedostaví;
b) byla osobně informována o tom, že rozhodnutí může být vyneseno, i když se k soudnímu jednání nedostaví;
nebo
nebo
Pozměňovací návrh 50
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2008/.../SVV
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f – bod ia (nový)
ia) poté, co byla přímo osobně předvolána nebo jiným způsobem skutečně obdržela úřední informaci o stanoveném datu a místě soudního jednání, a to tak, že bylo jednoznačně prokázáno, že o soudním jednání věděla, dotyčná osoba výslovně pověřila obhájce, jehož vybrala, ustanovila a jehož služby hradila nebo jenž byl ustanoven a jehož služby byly hrazeny státem v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy upravujícími práva na obhajobu, a tímto zástupcem byla během soudního jednání skutečně obhajována;
nebo
Pozměňovací návrh 51
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2008/.../SVV
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f – bod ii
ii) dotyčná osoba poté, co bylo rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti doručeno, a poté, co byla výslovně informována o svém právu na obnovu řízení a o právu být tomuto řízení přítomna:
ii) poté, co dotyčné osobě bylo osobně doručeno rozhodnutí a byla výslovně informována v jazyce, kterému rozumí, o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání, jichž by měla právo se účastnit, a v kterých by byla prověřena (přezkoumána) skutková podstata věci, včetně nových důkazů, což by mohlo vést ke zrušení původního rozhodnutí:
– výslovně uvedla, že rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti nenapadne;
– výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne;
nebo
nebo
– nepožádala v příslušné lhůtě činící nejméně dní o obnovu řízení;
– nepožádala v příslušné lhůtě činící nejméně 10 a nejvíce 15 dní o obnovu řízení nebo o odvolání.
Pozměňovací návrh 52
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2008/.../SVV
Příloha – rámeček k – bod 1 – název a body a a b
1.  Uveďte, zda bylo rozhodnutí vyneseno v nepřítomnosti:
1.  Uveďte, zda se dotyčná osoba osobně dostavila k soudnímu jednání, které vedlo k danému rozhodnutí:
a. ? Ne, nebylo.
a.? Ano, dotyčná osoba se dostavila osobně k soudnímu jednání, které vedlo k danému rozhodnutí
b. ? Ano, bylo. Pokud jste odpověděli ano, potvrďte, že:
b. ? Ne, dotyčná osoba se nedostavila osobně k soudnímu jednání, které vedlo k danému rozhodnutí.
Pokud jste odpověděli na tuto otázku "ne", uveďte, prosím, zda:
Pozměňovací návrh 53
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2008/.../SVV
Příloha – rámeček k – bod 1 – písm. b.1
? b.1 dotyčná osoba byla předvolána osobně nebo byla podle vnitrostátního práva vystavujícího členského státu informována prostřednictvím příslušného zástupce a v přiměřené lhůtě o stanoveném datu a místě konání jednání, jehož výsledkem bylo vynesení rozhodnutí v nepřítomnosti, a byla informována o skutečnosti, že toto rozhodnutí může být vyneseno v případě, že dotyčná osoba se nedostaví k soudnímu jednání;
? b.1 dotyčná osoba byla předvolána přímo osobně nebo jiným způsobem skutečně obdržela úřední informaci o stanoveném datu a místě soudního řízení, jehož výsledkem je toto rozhodnutí, a obdržela ji v přiměřené lhůtě, v jazyce, jemuž rozumí, a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydávajícího členského státu, takovým způsobem, že bylo jednoznačně prokázáno, že dotyčná osoba věděla o stanoveném datu a místě soudního jednání a byla osobně informována o skutečnosti, že rozhodnutí může být vyneseno i v případě, že se nedostaví k soudnímu jednání
Kde a kdy byla dotyčná osoba předvolána nebo jinak informována:
Kde a kdy byla dotyčná osoba předvolána nebo osobně obdržela úřední informaci jiným způsobem:
……………………………………………
……………………………………………
Jazyk, v němž byla informace doručena:
……………………………………………
Popište, jak byla osoba informována:
Popište, jak byla osoba informována:
……………………………………………
NEBO
……………………………………………
NEBO
Pozměňující návrh 54
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2008/.../SVV
Příloha – rámeček k – bod 1 – písm. b.1 a (nové)
? b.1a poté, co byla přímo osobně předvolána nebo jiným způsobem skutečně obdržela úřední informaci o stanoveném datu a místě soudního jednání, a to tak, že bylo jednoznačně prokázáno, že o soudním jednání věděla, dotyčná osoba výslovně pověřila obhájce, jehož vybrala, ustanovila a jehož služby hradila nebo jenž byl ustanoven a jehož služby byly hrazeny státem v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy upravujícími práva na obhajobu, a tímto zástupcem byla během soudního jednání skutečně obhajována;
Uveďte informace, jak byla splněna tato podmínka:
……………………………………………
NEBO
Pozměňovací návrh 55
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2008/.../SVV
Příloha – rámeček k – bod 1 – písm. b.2
? b.2 dotyčná osoba poté, co jí bylo doručeno rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti, výslovně uvedla, že rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti nenapadne
? b.2 dotyčná osoba poté, co jí osobně bylo doručeno rozhodnutí a byla výslovně informována v jazyce, kterému rozumí, o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání, jichž by měla právo se účastnit, a v kterých by byla prověřena (přezkoumána) skutková podstata věci, včetně nových důkazů, což by mohlo vést ke zrušení původního rozhodnutí, výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne.
Popište, kdy a jak dotyčná osoba výslovně uvedla, že nenapadne rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti:
Popište, kdy bylo dotyčné osobě doručeno rozhodnutí, jak byla informována o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání a kdy a jak výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne:
…………………………………………
NEBO
…………………………………………
NEBO
Pozměňovací návrh 56
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2008/.../SVV
Příloha – rámeček k – bod 1 – písm. b.3
? b.3 dotyčné osobě bylo doručeno rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti dne …. (den/měsíc/rok) a dotyčná osoba byla oprávněna k obnově řízení za těchto podmínek:
? b.3 dotyčné osobě bylo osobně doručeno rozhodnutí na základě soudního jednání, k němuž se tato osoba nedostavila osobně, dne …. (den/měsíc/rok) a dotyčná osoba byla oprávněna k obnově řízení nebo k odvolání za těchto podmínek:
– dotyčná osoba byla výslovně informována o svém právu na obnovu řízení a o právu být tomuto řízení přítomna; a
– dotyčná osoba byla výslovně informována v jazyce, kterému rozumí, o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání, jichž by měla právo se účastnit, a v kterých by byla prověřena (přezkoumána) skutková podstata věci, včetně nových důkazů, což by mohlo vést ke zrušení původního rozhodnutí, a
– poté, co byla informována o tomto právu, měla dotyčná osoba lhůtu …. dní na podání žádosti o obnovu řízení a tuto žádost během této lhůty nepodala.
– poté, co byla informována o zmíněném právu, měla dotyčná osoba lhůtu … dní na podání žádosti o obnovu řízení nebo o odvolání a tuto žádost během této lhůty nepodala.
Pozměňovací návrh 57
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo – pozměňující akt
Článek 5 a (nový)
Článek 5a
Změny rámcového rozhodnutí 2008/…/SVV
Rámcovém rozhodnutí …/SVV se mění takto:
1)  V [čl. 9 odst. 1] se písmeno [h)] nahrazuje tímto:
"h) podle osvědčení stanoveného v článku [6] bylo rozhodnutí vyneseno na základě soudního jednání, k němuž se dotyčná osoba nedostavila osobně, pokud v osvědčení není uvedeno, že v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydávajícího státu dotyčná osoba:
i) v přiměřené časové lhůtě a v jazyce, kterému rozumí,
– byla buď předvolána přímo osobně nebo jiným způsobem skutečně obdržela úřední informaci o stanoveném datu a místě soudního jednání, a to tak, že bylo jednoznačně prokázáno, že o soudním jednání věděla,
a
– byla osobně informována o tom, že rozhodnutí může být vyneseno, i když se k soudnímu jednání nedostaví;
nebo
ii) poté, co byla přímo osobně předvolána nebo jiným způsobem skutečně obdržela úřední informaci o stanoveném datu a místě soudního jednání, a to tak, že bylo jednoznačně prokázáno, že o soudním jednání věděla, dotyčná osoba výslovně pověřila obhájce, jehož vybrala, ustanovila a jehož služby hradila nebo jenž byl ustanoven a jehož služby byly hrazeny státem v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy upravujícími práva na obhajobu, a tímto zástupcem byla během soudního jednání skutečně obhajována; nebo
iii) poté, co dotyčné osobě bylo osobně doručeno rozhodnutí a byla výslovně informována v jazyce, kterému rozumí, o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání, jichž by měla právo se účastnit, a v kterých by byla prověřena (přezkoumána) skutková podstata věci, včetně nových důkazů, což by mohlo vést ke zrušení původního rozhodnutí:
– výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne;
nebo
– nepožádala v příslušné lhůtě činící nejméně 10 a nejvíce 15 dní o obnovu řízení nebo o odvolání."
2)  V příloze ("osvědčení") v rámečku [i)] se bod [1] nahrazuje tímto:
"1. Uveďte, zda se dotyčná osoba osobně dostavila k soudnímu jednání, které vedlo k danému rozhodnutí:
? Ano, dotyčná osoba se osobně dostavila k soudnímu jednání, které vedlo k danému rozhodnutí
? Ne, dotyčná osoba se nedostavila osobně k soudnímu jednání, které vedlo k danému rozhodnutí.
Pokud jste odpověděli na tuto otázku "ne", uveďte, prosím, zda:
i) dotyčná osoba byla předvolána přímo osobně nebo, v souladu s vnitrostátním právem vydávajícího státu, jiným způsobem skutečně obdržela úřední informaci o stanoveném datu a místě soudního jednání, jehož výsledkem je toto rozhodnutí, a obdržela ji v přiměřené lhůtě, v jazyce, jemuž rozumí, takovým způsobem, že bylo jednoznačně prokázáno, že tato osoba věděla o stanoveném datu a místě konání jednání a byla osobně informována o skutečnosti, že rozhodnutí může být vyneseno i v případě, že se nedostaví k soudnímu jednání;
Kde a kdy byla dotyčná osoba předvolána nebo osobně obdržela úřední informaci jiným způsobem:
……………………………………………
Jazyk, v němž byla informace doručena:
……………………………………………
Popište, jak byla osoba informována:
……………………………………………
NEBO
ii) poté, co byla přímo osobně předvolána nebo jiným způsobem skutečně obdržela úřední informaci o stanoveném datu a místě soudního jednání, a to tak, že bylo jednoznačně prokázáno, že o soudním jednání věděla, dotyčná osoba výslovně pověřila obhájce, jehož vybrala, ustanovila a jehož služby hradila nebo jenž byl ustanoven a jehož služby byly hrazeny státem v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy upravujícími práva na obhajobu, a tímto zástupcem byla během soudního jednání skutečně obhajována;
Uveďte informace, jak byla splněna tato podmínka:
……………………………………………
NEBO
iii) dotyčná osoba poté, co jí bylo osobně doručeno rozhodnutí a byla výslovně informována v jazyce, kterému rozumí, o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání, jichž by měla právo se účastnit, a v kterých by byla prověřena (přezkoumána) skutková podstata věci, včetně nových důkazů, což by mohlo vést ke zrušení původního rozhodnutí, výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne.
Popište, kdy bylo dotyčné osobě doručeno rozhodnutí, jak byla informována o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání a kdy a jak výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne:
…………………………………………
NEBO
iv) dotyčné osobě bylo osobně doručeno rozhodnutí na základě soudního jednání, k němuž se tato osoba nedostavila osobně, dne …. (den/měsíc/rok) a dotyčná osoba byla oprávněna k obnově řízení nebo k odvolání ve vydávajícím státě za těchto podmínek:
– dotyčná osoba byla výslovně informována v jazyce, kterému rozumí, o svém právu na obnovu řízení nebo na odvolání, jichž by měla právo se účastnit, a v kterých by byla prověřena (přezkoumána) skutková podstata věci, včetně nových důkazů, což by mohlo vést ke zrušení původního rozhodnutí, a
– poté, co byla informována o zmíněném právu, měla dotyčná osoba lhůtu … dní na podání žádosti o obnovu řízení nebo o odvolání a tuto žádost během této lhůty nepodala."

Rybolov a akvakultura v souvislosti s integrovaným řízením pobřežních zón v Evropě
PDF 223kWORD 53k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o rybolovu a akvakultuře v kontextu integrované správy pobřežních zón v Evropě (2008/2014(INI))
P6_TA(2008)0382A6-0286/2008

Evropský parlament,

-   s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady 2002/413/ES ze dne 30. května 2002 o provádění integrované správy pobřežních zón v Evropě(1),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. června 2007 nazvané Zpráva Evropskému parlamentu a Radě: Hodnocení integrované správy pobřežních zón (ICZM) v Evropě (KOM(2007)0308),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu(2),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí)(3), a sdělení Komise ze dne 24. října 2005 nazvané Tematická strategie ochrany a zachování mořského prostředí (KOM(2005)0504),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. října 2007 nazvané Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii (KOM(2007)0575),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2006 o společenstvích rybářů lovících v pobřežních vodách(4),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. března 2006 o zlepšování hospodářské situace v odvětví rybolovu (KOM(2006)0103) a na své usnesení ze dne 28. září 2006(5) ke stejnému tématu,

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. září 2002 nazvané Strategie udržitelného rozvoje evropské akvakultury (KOM(2002)0511),

-   s ohledem na studii o regionální závislosti na rybolovu(6) vypracovanou pro Parlament,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6-0286/2008),

A.   vzhledem k tomu, že integrovaná správa pobřežních zón (ICZM) je nejen politikou týkající se životního prostředí, ale také neustálým procesem zaměřeným na zlepšování hospodářských a sociálních podmínek pobřežních zón a zajištění udržitelného rozvoje všech činností, které jsou v těchto regionech provozovány, jako je rybolov a akvakultura,

B.   vzhledem k tomu, že provádění integrované správy pobřežních zón je dlouhodobý proces a většina vnitrostátních strategií přijatých v rámci uvedeného doporučení začala být uskutečňována teprve v roce 2006,

C.   vzhledem k tomu, že správa pobřežních zón dosud probíhala ve střednědobém horizontu a nebrala v úvahu skutečnost, že se jedná o složité přírodní ekosystémy, které se v průběhu času mění,

D.   vzhledem k tomu, že přijatá rozhodnutí a opatření se týkala izolované činnosti a neřešila problém zhoršování stavu pobřežních zón jako celku,

E.   vzhledem k tomu, že stávající plánování bylo dosud zaměřeno na pozemní činnosti a nezohledňovalo dopad některých pobřežních činností na jiné činnosti ve stejné oblasti,

F.   vzhledem k tomu, že podle očekávání nebude uskutečňování vnitrostátních strategií integrované správy pobřežních zón finančně náročné, zato bude mít velký finanční přínos,

G.   vzhledem k tomu, že do plánovacích a prováděcích opatření řešících problémy pobřežních zón nebyli odpovídajícím způsobem zapojeni zástupci všech odvětví, a v důsledku toho jsou zájmy některých odvětví poškozovány,

H.   vzhledem k tomu, že provádění politik v oblasti integrované správy zahrnuje plánování v pobřežních zónách ohledně využití v souvislosti s obyvatelstvem, cestovním ruchem, hospodářstvím, krajinou a ochranou životního prostředí,

I.   vzhledem k tomu, že s výjimkou několika ojedinělých případů zatím není možná účinná koordinace orgánů správy pobřežních zón,

J.   vzhledem k tomu, že provádění politik podporujících integrovanou správu pobřežních zón může v některých případech vyžadovat velké výdaje, které si místní komunity nemohou dovolit, takže žádají o pomoc na vyšších administrativních úrovních a dochází ke zdržením při provádění těchto politik,

K.   vzhledem k tomu, že mnoho pobřežních procesů je přeshraniční povahy, a tudíž je nezbytná regionální koordinace a spolupráce, a to i se třetími zeměmi,

L.   vzhledem k tomu, že rybolov a akvakultura jsou dva velmi významné druhy pobřežní činnosti, které závisí na kvalitě pobřežních vod,

M.   vzhledem k tomu, že v akvakultuře dosud nebylo dosaženo takové úrovně technologického rozvoje, která by umožnila, aby tato činnost (jež je intenzivní povahy) byla vykonávána mimo pobřežní zóny,

N.   vzhledem k tomu, že je třeba mít na paměti zásadní, nicméně dosud nedostatečně uznávanou roli žen v oblastech závislých na rybolovu,

O.   vzhledem k tomu, že rybolov v pobřežních vodách váže 80 % rybářského loďstva Společenství a přispívá k hospodářské a sociální soudržnosti pobřežních komunit a k zachování jejich kulturních tradic,

P.   vzhledem k tomu, že rybolov sám o sobě sice není zdrojem znečištění, ale nese následky znečištění způsobeného jinými činnostmi v pobřežních oblastech, což dále oslabuje jeho životaschopnost,

Q.   vzhledem k tomu, že rybolov a akvakultura mají velký hospodářský a sociální význam, protože se jim věnuje zejména obyvatelstvo v pobřežních regionech s nestabilními ekonomikami, které jsou často znevýhodněné a svým obyvatelům nemohou poskytnout alternativní pracovní příležitosti,

R.   vzhledem k tomu, že existence čistého a zdravého mořského prostředí přispěje k budoucímu růstu rybářské produkce, a zlepší tak vyhlídky tohoto odvětví,

S.   vzhledem k tomu, že akvakultura stojí pevně na zásadě udržitelného rozvoje a jakýkoliv dopad na životní prostředí je kompenzován podle pravidel Společenství,

T.   vzhledem k tomu, že v situaci, kdy se zmenšují rybí populace a světová poptávka po rybách, měkkýších a korýších roste, narůstá i důležitost akvakultury v Evropě,

U.   vzhledem k tomu, že ne všechny členské státy už dokončily své regionální plánování v souladu se zásadami integrované správy pobřežních zón pro vyvážený rozvoj činností v těchto zónách,

V.   vzhledem k tomu, že v pobřežních zónách probíhá ostrý konkurenční boj o prostor a lidé zabývající se akvakulturou a rybolovem mají stejná práva a povinnosti jako ostatní uživatelé,

W.   vzhledem k tomu, že nejvzdálenější regiony, vymezené ustanoveními čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES a článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, mohou požadovat vytvoření zvláštních integrovaných národních strategií v rámci integrované správy pobřežních zón a její odpovídající přizpůsobení na úrovni EU,

1.   zdůrazňuje hospodářský a sociální význam rybolovu a akvakultury pro pobřežní regiony a žádá, aby těmto regionům byla poskytována pomoc v rámci integrované správy pobřežních zón;

2.   vyzdvihuje potřebu zajistit, aby odvětví rybolovu a akvakultury byla zapojena a dostatečně zastoupena v nadnárodních námořních seskupeních a vybízí Komisi, aby tento proces podpořila;

3.   zdůrazňuje, že Evropský rybářský fond může přispět k dlouhodobému financování opatření v rámci integrované správy pobřežních zón, neboť podporuje kroky, které přispívají k udržitelnému rozvoji rybářských regionů;

4.   poukazuje na potřebu vyjasnit rozsah pravomocí správních orgánů v pobřežních zónách a vytvořit koordinované strategie s cílem zvýšit jejich účinnost;

5.   je si vědom obtíží při koordinaci činností orgánů správy pobřežních zón a vyzývá Komisi, aby při kontrole provádění integrované správy pobřežních zón zvážila po konzultaci s členskými státy, zda je nutné vytvořit koordinační orgán;

6.   zdůrazňuje, že je nutné, aby se zástupci odvětví rybolovu a akvakultury zapojili do činností souvisejících s plánováním a rozvojem integrované správy pobřežních zón (s přihlédnutím k tomu, že jejich zapojení do strategií udržitelného rozvoje zvýší přidanou hodnotu jejich produktů) a připomíná, že Evropský rybářský fond může takové hromadné akce podpořit;

7.   uznává, že ženy mají důležitou úlohu v oblastech závislých na rybolovu, a vyzývá proto Komisi a členské státy ke spolupráci za účelem podpory a začlenění zásady rovných příležitostí v různých etapách uplatňování Evropského rybářského fondu (včetně plánovací, prováděcí, monitorovací a hodnotící fáze), jak je stanoveno v článku 11 nařízení (ES) č. 1198/2006;

8.   vyzývá k užší spolupráci mezi příslušnými orgány na regionální úrovni prostřednictvím výměny informací o stavu pobřežních zón a přijímání společných strategií, které zlepší environmentální situaci místních mořských ekosystémů;

9.   vyzývá národní vlády a regionální správu v nejvzdálenějších regionech, aby připravily integrované strategie integrované správy pobřežních zón za účelem zajištění udržitelného rozvoje pobřežních zón;

10.   v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi zdůrazňuje význam řádného územního plánování;

11.   akvakultura cílená na obnovení populace je zásadním nástrojem k dosažení ekologické ochrany v určitých pobřežních zónách, a proto musí být podpořena, posílena a finančně zajištěna;

12.   zdůrazňuje význam akvakultury pro potravinářský průmysl, sociální a hospodářský rozvoj  některých pobřežních komunit EU;

13.   domnívá se, že odvětví rybolovu i akvakultury musí být zahrnuta do průřezového přístupu k veškerým námořním aktivitám, které probíhají v pobřežních zónách za účelem dosažení udržitelného rozvoje v souladu s novými pokyny pro námořní politiku;

14.   zdůrazňuje, že je třeba, aby byly rozvíjeny a uskutečňovány strategie přizpůsobení se nebezpečím, kterým čelí pobřežní zóny, jako např. změna klimatu, a přitom byl plně zohledněn dopad na rybolov a akvakulturu;

15.   domnívá se, že je třeba pokračovat ve shromažďování údajů, což přispěje k výměně a využívání informací, které umožní vypracovat srovnávací studie zahrnující i údaje o stavu biologické rozmanitosti a rybích populací;

16.   domnívá se, že by v oblasti akvakultury mělo být vyvinuto větší výzkumné úsilí cílené na zavedení kultivačních systémů založených na intenzivní produkci v rámci uzavřeného okruhu;

17.   navrhuje, aby v rámci integrované správy pobřežních zón byly v odvětví akvakultury upřednostňovány ty projekty, které využívají zdrojů obnovitelné energie a které neporušují oblasti chráněné právními předpisy EU pro životní prostředí;

18.   vyzývá Komisi, aby po konzultaci s členskými státy stanovila jasný časový harmonogram pro posouzení pokroku dosaženého v provádění integrované správy pobřežních zón v Evropské unii;

19.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 148, 6.6.2002, s. 24.
(2) Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1.
(3) Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19.
(4) Úř. věst. C 300E, 9.12.2006, s. 504.
(5) Úř. věst. C 306E, 15.12.2006, s. 417.
(6) IP/B/PECH/ST/IC/2006-198.


Používání vízového informačního systému (VIS) v rámci Schengenského hraničního kodexu ***I
PDF 276kWORD 48k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o využití Vízového informačního systému (VIS) podle Schengenského hraničního kodexu (KOM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))
P6_TA(2008)0383A6-0208/2008

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0101),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 62 odst. 2 písm. a) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0086/2008),

-   s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 25. června 2008 zavázal schválit pozměněný návrh podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce první odrážky Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0208/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. září 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o využití Vízového informačního systému (VIS) podle Schengenského hraničního kodexu

P6_TC1-COD(2008)0041


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č. 81/2009.)


Posílení Eurojustu a změna rozhodnutí 2002/187/SVV *
PDF 549kWORD 241k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o podnětu Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království k přijetí rozhodnutí Rady o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))
P6_TA(2008)0384A6-0293/2008

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království (5613/2008),

-   s ohledem na čl. 34 odst. 2 písm. b) Smlouvy o EU,

-   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, v souladu s nímž Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0076/2008),

-   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0293/2008),

1.   schvaluje podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království v pozměněném znění;

2.   vyzývá Radu, aby odpovídajícím způsobem změnila návrh;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království;

5.   vyzývá Radu a Komisi, aby po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost upřednostnila každý budoucí návrh na změnu rozhodnutí v souladu s Prohlášením č. 50 k článku 10 Protokolu o přechodných ustanoveních, jenž má tvořit přílohu Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii;

6.   je odhodlán k přezkumu veškerých budoucích návrhů naléhavým postupem v souladu s postupem uvedeným v bodě 5 a v úzké spolupráci s vnitrostátními parlamenty;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Evropského parlamentu Radě a Komisi a vládám Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království.

Znění navržené 14 členskými státy   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  S ohledem na článek 86 Smlouvy o fungování Evropské unie je nezbytné, aby byla vypracována zelená kniha o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.
Pozměňovací návrh 2
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 b (nový)
(5b)  Při určování, který členský stát je nejvhodnější pro vedení stíhání nebo pro uskutečnění jiné činnosti za účelem vymáhání práva, je třeba zohlednit práva obžalovaných a obětí.
Pozměňovací návrh 3
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)  Nezbytnou podmínkou pro vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v trestních věcech jsou odpovídající procesní záruky, a to i během vyšetřování. Nezbytné je zejména co nejdříve přijmout rámcové rozhodnutí o procedurálních právech, aby byla stanovena určitá minimální pravidla pro dostupnost právní pomoci jednotlivcům v členských státech.
Pozměňovací návrh 4
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 b (nový)
(8b)  Je rovněž nezbytné, aby Rada co nejdříve přijala rámcové rozhodnutí o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, které by zajistilo odpovídající úroveň ochrany údajů. Členské státy jsou povinny zajistit, aby jejich vnitrostátní právní předpisy zaručovaly nejméně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zaručuje Úmluva Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů a dodatkového protokolu k této úmluvě ze dne 8. listopadu 2001, a vzít při tom v úvahu doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům č. R (87) 15 ze dne 17. září 1987 o používání osobních údajů v policejní oblasti a rovněž zajistit ochranu údajů, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
Pozměňovací návrh 5
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 c (nový)
(8c)  Je důležité zajistit odpovídající ochranu osobních údajů pro všechny typy systémů registrace osobních údajů používané Eurojustem. V tomto ohledu by měla ustanovení vnitřních pravidel Eurojustu1 pro zpracování a ochranu osobních údajů platit také pro strukturované ručně vedené spisy, tj. pro spisy související s případy, které jsou sestaveny ručně národními členy nebo asistenty a jsou logicky organizovány.
_____________
1 Úř. věst. C 68, 19.3.2005, s. 1.
Pozměňovací návrh 6
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 d (nový)
(8d)  Při zpracování údajů týkajících se e-mailového provozu v souladu s čl. 14 odst. 1 by měl Eurojust zajistit, aby nebyl zveřejněn obsah a názvy e-mailů.
Pozměňovací návrh 7
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 e (nový)
(8e)  Osoby, jichž se týkalo trestní vyšetřování na základě žádosti Eurojustu, ale nebyly stíhány, by o tomto vyšetřování měly být informovány nejpozději jeden rok po přijetí rozhodnutí, že nebudou stíhány.
Pozměňovací návrh 8
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 f (nový)
(8f)  Pokud bylo na žádost Eurojustu vedeno vyšetřování, které zjevně nemělo dostatečné odůvodnění, umožní členské státy podání opravného prostředku u soudu.
Pozměňovací návrh 9
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 5a – odst. 1
1.  K plnění svých úkolů v mimořádných situacích zřizuje Eurojust koordinační jednotku pro mimořádné události.
1.  K plnění svých úkolů v mimořádných situacích zřizuje Eurojust koordinační jednotku pro mimořádné události, kterou lze kontaktovat prostřednictvím jediného kontaktního místa.
Pozměňovací návrh 10
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 5a – odst. 2
2.  Koordinační jednotka pro mimořádné události se skládá z jednoho zástupce každého členského státu, který může být buď národním členem, jeho zástupcem nebo asistentem oprávněným zastupovat národního člena. Koordinační jednotka pro mimořádné události je dosažitelná a schopná jednat nepřetržitě.
2.  Koordinační jednotka pro mimořádné události se skládá z jednoho zástupce každého členského státu, který může být buď národním členem, jeho zástupcem nebo asistentem oprávněným zastupovat národního člena. Zástupce členského státu je schopen jednat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
Pozměňovací návrh 11
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 5a – odst. 3
3.  Pokud je v naléhavých případech potřeba, aby byla vyřízena žádost o justiční spolupráci v několika členských státech, může ji příslušný orgán předat koordinační jednotce pro mimořádné události prostřednictvím zástupce svého členského státu v koordinační jednotce pro mimořádné události. Zástupce dotyčného členského státu v koordinační jednotce pro mimořádné události předá žádost příslušným orgánům dotčených členských států k vyřízení. Pokud není určen příslušný vnitrostátní orgán nebo pokud není možné ho včas určit, má člen koordinační jednotky pro mimořádné události pravomoc žádost vyřídit sám.
3.  Pokud je v naléhavých případech potřeba, aby byla vyřízena žádost o soudní spolupráci v několika členských státech, může ji příslušný orgán předat koordinační jednotce pro mimořádné události prostřednictvím zástupce svého členského státu v koordinační jednotce pro mimořádné události. Zástupce dotyčného členského státu v koordinační jednotce pro mimořádné události předá žádost příslušným orgánům dotčených členských států k vyřízení. Pokud není možné určit příslušný vnitrostátní orgán včas, má člen koordinační jednotky pro mimořádné události pravomoc žádost vyřídit sám. V takovém případě informuje dotčený národní člen koordinační jednotky pro mimořádné události kolegium bezodkladně a písemnou formou o opatřeních, která byla přijata, a o důvodech, pro které nebylo možné určit příslušný vnitrostátní orgán včas.
Pozměňovací návrh 12
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – podbod vi)
vi) přijaly zvláštní vyšetřovací postupy;
vypouští se
Pozměňovací návrh 13
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – podbod vii)
vii) přijaly jakákoliv jiná opatření, která jsou odůvodněná pro vyšetřování nebo stíhání;
vypouští se
Pozměňovací návrh 14
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Článek 8
Pokud se příslušné orgány dotčených členských států rozhodnou nevyhovět žádosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 6 odst. 1 písm. g), čl. 7 odst. 1 písm. a), čl. 7 odst. 2 a čl. 7 odst. 3, sdělí své rozhodnutí a jeho důvody Eurojustu.
1.  Pokud se příslušné orgány dotčených členských států rozhodnou nevyhovět žádosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 6 odst. 1 písm. g), čl. 7 odst. 1 písm. a), čl. 7 odst. 2 a čl. 7 odst. 3, sdělí své rozhodnutí a jeho důvody Eurojustu.
2.  Členské státy zajistí, aby rozhodnutí příslušného vnitrostátního orgánu bylo před jeho sdělením Eurojustu možno soudně revidovat.
Pozměňovací návrh 15
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 – písm. c)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 9 – odst. 4
4.  K plnění cílů Eurojustu musí mít národní člen plný přístup k:
4.  K plnění cílů Eurojustu musí mít národní člen plný přístup nebo alespoň možnost získat přístup k
a) informacím obsaženým:
informacím obsaženým v těchto typech vnitrostátních rejstříků, pokud v jeho členském státě existují:
i) ve vnitrostátních trestních rejstřících,
i) v trestních rejstřících;
ii) v registrech zatčených osob;
ii) v registrech zatčených osob;
iii) ve vyšetřovacích registrech;
iii) ve vyšetřovacích registrech;
iv) registry DNA;
iv) v registrech DNA;
b) v jiných rejstřících svého členského státu, které nejsou uvedeny v písmenu a) a obsahují informace, které potřebuje k plnění svých úkolů
v) v jiných rejstřících svého členského státu, které obsahují informace, které potřebuje k plnění svých úkolů.
Pozměňovací návrh 16
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 9a – odst. 3
3.  V naléhavých případech národní členové mohou, není-li určen příslušný vnitrostátní orgán nebo není-li možné ho určit včas, schvalovat a koordinovat sledované zásilky.
3.  V naléhavých případech národní členové mohou, není-li možné příslušný vnitrostátní orgán určit včas, schvalovat a koordinovat sledované zásilky. V takovém případě informuje dotčený národní člen kolegium bezodkladně a písemnou formou o opatřeních, která byla přijata, a o důvodech, pro které nebylo možné určit příslušný vnitrostátní orgán včas.
Pozměňovací návrh 17
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. -a) (nové)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 13 odst. 1
-a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
"1. Příslušné orgány členských států si mohou s Eurojustem vyměňovat veškeré informace potřebné k plnění jeho úkolů podle článků 4 a 5 v souladu s pravidly pro ochranu údajů stanovenými v tomto rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 18
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 13 odst. 5
5.  Členské státy zajistí, aby byli jejich národní členové včas, v počáteční fázi a jakmile je daná informace k dispozici, informováni o všech trestních vyšetřováních týkajících se tří nebo více států, z nichž alespoň dva jsou členskými státy, která spadají do působnosti Eurojustu, je-li to nezbytné pro výkon funkcí Eurojustu, zejména pokud jsou potřeba souběžné žádosti o právní pomoc v několika státech, nebo je-li nezbytná koordinace ze strany Eurojustu nebo v případech pozitivních nebo negativních kompetenčních sporů. Členské státy zajistí, aby nad povinností podávat zprávy existoval dohled na vnitrostátní úrovni.
5.  Členské státy zajistí, aby byli jejich národní členové včas, v počáteční fázi a jakmile je daná informace k dispozici, informováni o každém případu týkajícím se bezprostředně nejméně tří členských států, u něhož byly nejméně dvěma členským státům předány žádosti nebo rozhodnutí o soudní spolupráci, a to včetně těch, které se týkají nástrojů uvádějících v účinnost zásadu vzájemného uznávání.
Pozměňovací návrh 19
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 13 odst. 6
6.  Jako první krok členské státy provedou odstavec 5, pokud jde o případy týkající se těchto trestných činů:
6.  Jako první krok členské státy provedou odstavec 5, pokud jde o případy týkající se těchto trestných činů:
a) nedovolený obchod s drogami,
a) nedovolený obchod s drogami;
aa) pohlavní vykořisťování dětí a dětská pornografie;
b) obchod s lidmi a nedovolený obchod se zbraněmi,
b) obchod s lidmi a nedovolený obchod se zbraněmi;
c) nedovolený obchod s jaderným odpadem,
c) nedovolený obchod s jaderným odpadem;
d) nedovolený obchod s uměleckými díly,
d) nedovolený obchod s uměleckými díly;
e) nedovolený obchod s ohroženými druhy,
e) nedovolený obchod s ohroženými druhy;
f) nedovolený obchod s lidskými orgány,
f) nedovolený obchod s lidskými orgány;
g) praní peněz;
g) praní peněz;
h) podvod, včetně podvodu proti finančním zájmům Společenství,
h) podvod, včetně podvodu proti finančním zájmům Společenství;
i) padělání, včetně padělání eura,
i) padělání, včetně padělání eura;
j) terorismus, včetně financování terorismu,
j) terorismus, včetně financování terorismu;
k) trestné činy proti životnímu prostředí,
k) trestné činy proti životnímu prostředí;
l) jiné formy organizované trestné činnosti.
l) jiné formy trestných činů, u kterých existují skutečnosti dokládající zločinné spolčení nebo závažný trestný čin.
Pozměňovací návrh 20
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 13 odst. 8
8.  Členské státy zajistí, aby byl jejich národní člen rovněž informován o
8.  Členské státy zajistí, aby byl jejich národní člen rovněž informován o
a) všech žádostech o justiční spolupráci týkající se nástrojů přijatých podle hlavy VI Smlouvy, včetně nástrojů uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání, zaslaných jejich příslušnými orgány v případech zahrnujících alespoň tři státy, z nichž alespoň dva jsou členskými státy;
a) případech, kdy došlo nebo je pravděpodobné, že dojde ke kompetenčním sporům mezi soudy;
b) všech sledovaných zásilkách a tajných vyšetřováních týkajících se alespoň tří států, z nichž alespoň dva jsou členskými státy;
b) všech sledovaných zásilkách a tajných vyšetřováních týkajících se alespoň tří států, z nichž alespoň dva jsou členskými státy;
c) všech odmítnutích žádostí o justiční spolupráci týkající se nástrojů přijatých podle hlavy VI Smlouvy, včetně nástrojů uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání;
c) opakovaných obtížích či odmítnutích, pokud jde o výkon žádostí a rozhodnutísoudní spolupráci, včetně nástrojů uvádějících v účinnost zásadu vzájemného uznávání.
d) všech žádostech o vzájemnou právní pomoc pocházejících z třetího státu, pokud se jeví, že tyto žádosti jsou součástí vyšetřování zahrnujícího jiné žádosti zaslané tímto třetím státem nejméně dvěma dalším členským státům.
Pozměňovací návrh 21
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 13 odst. 9
9.  Příslušné orgány navíc národnímu členovi poskytnou jakékoliv další informace, které národní člen považuje za nezbytné pro plnění svých úkolů.
vypouští se
Pozměňovací návrh 22
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 13 odst. 10 a (nový)
10a.  Do ...* Komise na základě informací poskytnutých Eurojustem vypracuje zprávu o provedení tohoto článku, k níž budou případně připojeny veškeré návrhy, včetně návrhů týkajících se dodatečného zahrnutí jiných trestných činů než těch, jež jsou uvedeny v odstavci 6.
____________
* Tři roky po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.
Pozměňovací návrh 23
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 14 odst. 4 a čl. 16 odst. 1
13)  V čl. 14 odst. 4 a čl. 16 odst. 1 se slova "rejstřík údajů" nahrazuje slovy "systém řízení případů obsahující údaje";
vypouští se
Pozměňovací návrh 24
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 15 odst. 4 a čl. 16 odst. 1 a 2
14)  V čl. 15 odst. 4 a v článku 16 se slovo "rejstřík" nahrazuje slovy "systém řízení případů" v odpovídajícím mluvnickém tvaru.
vypouští se
Pozměňovací návrh 25
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. a) – podbod i)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 15 – odst. 1 – návětí
1.  Při zpracování osobních údajů podle čl. 14 odst. 1 smí Eurojust zpracovávat osobní údaje osob, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů dotyčných členských států trestně vyšetřovány nebo stíhány pro jednu nebo více forem trestné činnosti a přestupků stanovených v článku 4, jako jsou:
1.  Při zpracování osobních údajů podle čl. 14 odst. 1 smí Eurojust zpracovávat pouze následující osobní údaje osob, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů dotyčného členského státu trestně vyšetřovány nebo stíhány pro jednu nebo více forem trestné činnosti a přestupků stanovených v článku 4:
Pozměňovací návrh 26
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. a) – podbod ii)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 15 – odst. 1 – písm. l
l) telefonní čísla, údaje o registraci vozidel, e-mailové účty, údaje týkající se telefonního a e-mailového provozu, záznamy o DNA a fotografie.
l) identifikační vzorky DNA, tj. písmenný nebo číselný kód, který představuje soubor identifikačních znaků nekódující části analyzovaného vzorku lidské DNA, tj. konkrétní chemické formy různých míst DNA (loci);
la) fotografie;
lb) telefonní čísla;
lc) údaje týkající se telefonního a e-mailového provozu bez předávání údajů o obsahu;
ld) e-mailové účty;
le) údaje o registraci vozidel.
Pozměňovací návrh 27
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. b)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 15 – odst. 2
b) v odstavci 2 se zrušuje slovo "pouze".
vypouští se
Pozměňovací návrh 28
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 a (nový)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 23 – odst. 12
17a)  V článku 23 se odstavec 12 nahrazuje tímto:
"12. Společný kontrolní orgán předkládá Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu."
Pozměňovací návrh 29
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. a)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 26 – odst. 1a
1a.  Členské státy zajistí, aby kolegium mohlo skutečně otevírat analytické pracovní soubory Europolu a aby se mohlo podílet na jejich fungování.
1a.  Členské státy zajistí, aby kolegium mohlo skutečně otevírat analytické pracovní soubory Europolu podle článku 10 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu)1 založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii a aby se mohlo podílet na jejich fungování.
_________________
1 Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 2.
Pozměňovací návrh 30
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. b)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 26 – odst. 2 – písm. b)
b) aniž je dotčen článek 13 tohoto rozhodnutí a v souladu s čl. 4 odst. 4 rozhodnutí …/../SVV+ informují kontaktní místa Evropské soudní sítě případ od případu Eurojust o případech zahrnujících dva členské státy a spadajících do oblasti působnosti Eurojustu:
b) aniž je dotčen článek 13 tohoto rozhodnutí a v souladu s čl. 4 rozhodnutí …/.../SVV informují kontaktní místa Evropské soudní sítě případ od případu svého národního člena Eurojustu o všech dalších případech, jež by Eurojust byl podle předpokladu schopen řešit lépe.
– v případech, kdy je pravděpodobné, že dojde ke kompetenčním sporům,
nebo
– v případech odmítnutí žádosti o justiční spolupráci týkající se nástrojů přijatých podle hlavy VI Smlouvy, včetně nástrojů uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání.
Kontaktní místa Evropské soudní sítě rovněž případ od případu informují Eurojust o všech případech spadajících do oblasti působnosti Eurojustu a zahrnujících alespoň tři členské státy.
Národní členové případ od případu informují kontaktní místa Evropské soudní sítě o všech případech, jež by tato síť byla podle předpokladu schopna řešit lépe;
Národní členové případ od případu informují své národní zpravodaje Evropské soudní sítě o všech případech, jež by tato síť byla podle předpokladu schopna řešit lépe.
Pozměňovací návrh 31
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 19 a (nový)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 27 – odst. 4
19a)  V článku 27 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
"4. Aniž je dotčen odstavec 3, uskuteční se předání osobních údajů Eurojustem subjektům uvedeným v odst. 1 písm. b) a orgánům třetích zemí uvedených v odst. 1 písm. c), na které se nevztahuje Úmluva Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981, pouze je-li zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů, přičemž tato úroveň se hodnotí v souladu s čl. 28 odst. 3 vnitřních pravidel Eurojustu pro zpracování a ochranu osobních údajů."
Pozměňovací návrh 32
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 19 b (nový)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 27 – odst. 5 a (nový)
19b)  V článku 27 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec, který zní:
"5a. Jednou za dva roky společný kontrolní orgán společně s příslušným třetím státem či subjektem uvedeným v čl. 1 písm. b) a c) zhodnotí provádění ustanovení příslušné dohody o spolupráci týkající se ochrany vyměňovaných údajů. Tato hodnotící zpráva je zaslána Evropskému parlamentu, Radě a Komisi."
Pozměňovací návrh 33
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 22 – odrážka 1 a (nová)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1
– v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
"1. Každý rok předseda jménem kolegia písemně informuje [...] Evropský parlament a Radu o činnosti a řízení Eurojustu, včetně rozpočtového hospodaření."
Pozměňovací návrh 34
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 22 – odrážka 1 b (nová)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2
– v odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
"K tomuto účelu připraví kolegium výroční zprávu o činnosti Eurojustu a o problémech boje proti trestné činnosti v Unii, které vznikly v důsledku činnosti Eurojustu. Do této zprávy Eurojust také zahrne analýzu situací, kdy národní členové využili svých pravomocí v souladu s čl. 5a odst. 3 a čl. 9a odst. 3. Ve výroční zprávě může Eurojust také činit návrhy na zlepšení soudní spolupráce v trestních věcech."
Pozměňovací návrh 35
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 22 – odrážka 1 c (nová)
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 32 – odst. 2
– odstavec 2 se nahrazuje tímto:
"2. Zástupce společného kontrolního orgánu předá každý rok Evropskému parlamentu zprávu o své činnosti [...]."
Pozměňovací návrh 36
Podnět Belgického království, České republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 26
Rozhodnutí 2002/187/SVV
Čl. 42 – odst. 2
2.  Komise pravidelně přezkoumává provádění tohoto rozhodnutí členskými státy a předkládá o tom zprávu Radě, případně doplněnou o nezbytné návrhy na zlepšení justiční spolupráce a fungování Eurojustu. To se zejména týká schopností Eurojustu podporovat členské státy v boji proti terorismu.
2.  Komise pravidelně přezkoumává provádění tohoto rozhodnutí členskými státy a předkládá o tom zprávu Evropskému parlamentu a Radě, případně doplněnou o nezbytné návrhy na zlepšení soudní spolupráce a fungování Eurojustu. To se zejména týká schopností Eurojustu podporovat členské státy v boji proti terorismu.

Hodnocení dublinského systému
PDF 372kWORD 71k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o hodnocení dublinského systému (2007/2262(INI))
P6_TA(2008)0385A6-0287/2008

Evropský parlament,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států(1) ("dublinské nařízení"),

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy(2) ("nařízení o Eurodac"),

–   s ohledem na směrnici Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany(3),

–   s ohledem na směrnici Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl(4) ("směrnice o přijímání žadatelů"),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování statistik o zahraničních pracovnících(5),

–   s ohledem na závěry Rady o přístupu policejních a donucovacích orgánů členských států a Europolu do systému Eurodac(6),

–   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků a o zrušení rozhodnutí Rady č. 2004/904/ES(7),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2006 o situaci uprchlíků na Maltě(8),

–   s ohledem na zprávy svého Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o návštěvách v zadržovacích střediscích v několika členských státech,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 21. června 2007 o azylu: praktická spolupráce, kvalita rozhodovacího procesu ve společném evropském azylovém systému(9),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2008 o strategii EU o právech dítěte(10),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2008 o případu íránského občana Seyeda Mehdího Kázemího(11),

–   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0287/2008),

A.   vzhledem k tomu, že všichni žadatelé o azyl mají nárok na individuální a podrobné posouzení své žádosti,

B.   vzhledem k tomu, že právní předpisy a postupy jednotlivých zemí v oblasti azylové politiky se stále výrazně liší, a že proto jednotlivé státy účastnící se dublinského systému zacházejí s žadateli o azyl odlišným způsobem,

C.   vzhledem k tomu, že dublinský systém vychází z takových předpokladů, jako je vzájemná důvěra a spolehlivost, a že nejsou-li tyto předpoklady splněny, tedy pokud v určitých členských státech existují závažné nedostatky při shromažďování údajů či rozpory v procesu rozhodování, narušuje to celý systém,

D.   vzhledem k existujícím důkazům o tom, že účinný přístup k postupu pro udělení postavení uprchlíka není v některých členských státech zaručen,

E.   vzhledem k tomu, že některé členské státy neuplatňují směrnici o přijímání žadatelů účinným způsobem, ať se jedná o žadatele o azyl, kteří čekají na přemístění do jiného členského státu podle dublinského nařízení, nebo o žadatele, kteří mají být navráceni do členského státu, který je v jejich věci příslušný,

F.   vzhledem k tomu, že některé členské státy systematicky umísťují osoby, na které se vztahuje dublinský systém, do zadržovacích středisek,

G.  vzhledem k tomu, že vysoký počet vícenásobných žádostí a nízký počet uskutečněných přemístění jsou znakem toho, že dublinský systém je v mnoha ohledech nedokonalý a že je nutné zavést společný evropský azylový systém,

H.   vzhledem k tomu, že správné uplatňování dublinského nařízení může snadno vyústit v nerovnoprávné rozdělení odpovědnosti za osoby žádající o ochranu na úkor některých členských států, které jsou obzvláště vystaveny migračním tokům čistě na základě své geografické polohy,

I.   vzhledem k tomu, že hodnocení provedené Komisí odhaluje, že v roce 2005 muselo třináct členských států nacházejících se na hranicích Unie řešit rostoucí problémy vyvolané dublinským systémem,

J.   vzhledem k tomu že jižní členské státy jsou nuceny přijímat žádosti o azyl od neregulérních přistěhovalců, kteří se při cestě do Evropy ocitají v ohrožení života,

K.   vzhledem k tomu že jižní členské státy jsou nuceny přijímat žádosti o azyl od neregulérních přistěhovalců, kterým neposkytují pomoc třetí země, jež jsou podle mezinárodní práva povinny takovou pomoc poskytnout,

L.   vzhledem k tomu, že členské státy nemusí mít zájem na dodržování závazku registrovat do databáze Eurodac osoby, které nelegálně vstoupily na jejich území, neboť to může mít za následek zvýšení počtu žádostí o azyl, kterými se budou muset zabývat,

M.   vzhledem k tomu, že dublinské nařízení zavádí systém, jenž má určit, kterému členskému státu přísluší zabývat se danou žádostí, avšak původně nebyl zamýšlen jako mechanismus pro sdílení břemene, proto k tomuto účelu ani neslouží,

N.   vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby bylo jakékoli hodnocení dublinského systému doplněno o konkrétní, trvalý, spravedlivý a funkční mechanismus pro sdílení břemene,

O.   vzhledem k tomu, že kritérium první země vstupu v rámci dublinského systému vytváří velký tlak na hraniční členské státy,

P.   vzhledem k tomu, že míry přiznání postavení uprchlíka žadatelům se v jednotlivých členských státech u státních příslušníků některých třetích zemí pohybují přibližně od 0 % po 90 %,

Q.   vzhledem k tomu, že je velice důležité, aby byli žadatelé plně obeznámeni s dublinským procesem a jeho možnými důsledky, a to v jazyce, kterému rozumějí,

R.   vzhledem k tomu, že čl. 24 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie stanoví, že při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány nebo soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte,

S.   vzhledem k tomu, že ačkoli celistvost rodiny zaujímá mezi kritérii uvedenými v dublinském nařízení první místo, toto ustanovení často není uplatňováno,

T.   vzhledem k tomu, že statistické údaje o přemísťování jsou zjevně nepřesné, neboť neuvádějí například počet žádostí o převzetí žadatele o azyl z důvodu neregulérního překračování hranic či poměr žádostí o převzetí k žádostem o přijetí zpět,

U.   vzhledem k tomu, že v roce 2005 ohlásilo devět nových členských států, že zaznamenaly více "vstupních" přemístění na základě dublinského nařízení, a že členské státy, které nejsou na vnější pozemní hranici Unie, zaznamenaly více "výstupních" přemístění,

V.   vzhledem k tomu, že Komise nebyla schopna posoudit náklady dublinského systému a že se jedná o údaj důležitý pro to, aby bylo možné vyhodnotit, nakolik je systém účinný,

W.   vzhledem k tomu, že na zasedání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci, které se konalo ve dnech 12. a 13. června 2007 v Lucemburku, byla Komise vyzvána, aby co nejdříve předložila návrh na změnu nařízení o Eurodac s cílem umožnit policejním a donucovacím orgánům členských států a Europolu za určitých podmínek přístup do této databáze, která byla původně vytvořena jako nástroj pro uplatňování dublinského nařízení,

Účinnost systému a sdílení odpovědnosti

1.   rozhodně se domnívá, že dokud nebude v celé Evropské unii dosaženo uspokojivé a jednotné úrovně ochrany, bude dublinský systém jak z technického, tak lidského hlediska vždy vykazovat neuspokojivé výsledky a žadatelé o azyl budou mít i nadále pádné důvody, aby o azyl žádali raději v konkrétním členském státě, a mohli tak využít vnitrostátního rozhodovacího procesu, který je pro ně nejvýhodnější;

2.   je pevně přesvědčen, že pokud nevznikne skutečný společný evropský azylový systém a jednotný postup, bude dublinský systém i nadále nespravedlivý jak z hlediska žadatelů o azyl, tak z hlediska některých členských států;

3.   opakuje naléhavou potřebu zlepšit jak kvalitu, tak soudržnost rozhodovacího procesu; je přesvědčen, že v tomto ohledu by mohl sehrávat pozitivní úlohu Evropský úřad na pomoc žadatelům o azyl, například tím, že by poskytoval školení o jednotných normách vysoké úrovně a že by zajišťoval týmy odborné pomoci;

4.   žádá Komisi, aby jako doplněk k projektovému financování zvážila metody přímého financování Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), aby mohl zdokonalit svou dohlížecí a poradní činnost v EU a dále rozvíjet postupy, které mají podpořit vnitrostátní orgány v jejich úsilí o zlepšení kvality rozhodování;

5.   žádá Komisi, aby navrhla mechanismy sdílení břemene, jejichž zavedení by mohlo pomoci ulehčit nerovnoměrně rozložené břemeno, které by mohlo zatěžovat určité, zejména hraniční, členské státy, avšak které nezapadají do dublinského systému;

6.   žádá Komisi, aby do doby, než budou zavedeny evropské mechanismy sdílení břemene, usilovala o to, aby v rámci dublinského nařízení byly stanoveny jiné než finanční mechanismy, které napraví neblahé důsledky, jež má jeho uplatňování pro členské státy na vnějších hranicích Unie;

7.   žádá Komisi, aby stanovila závazný mechanismus, který ukončí přemísťování žadatelů o azyl do členských států, v nichž není zaručeno podrobné a spravedlivé posouzení jejich žádostí, a aby systematicky přijímala opatření vůči těmto státům;

8.   vyzývá Komisi, aby navázala smysluplné bilaterální pracovní vztahy se třetími zeměmi s cílem usnadnit spolupráci a zajistit, aby tyto třetí země plnily své povinnosti vyplývající z mezinárodního práva v souvislosti s Ženevskou úmluvou o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951a záchranou na moři;

Práva žadatelů

9.   žádá Komisi, aby do nového nařízení zapracovala jasnější a přísnější ustanovení o prostředcích, kterými jsou osoby usilující o ochranu informovány o dopadech dublinského nařízení, a aby zvážila vytvoření standardního letáku, který by mohl být přeložen do určitého počtu jazyků a distribuován všem členským státům, a který by měl vzít také v úvahu míru gramotnosti v jednotlivých zemích;

10.   žádá Komisi, aby pozměnila články 19 a 20 dublinského nařízení o přebírání a zpětném přebírání tak, aby bylo žadatelům poskytnuto automatické právo s odkladným účinkem na odvolání proti rozhodnutí převést podle dublinského nařízení odpovědnost na jiný členský stát;

11.   znovu zdůrazňuje, že zásada nenavracení by měla zůstat jedním ze základních kamenů jakéhokoli společného azylového systému na úrovni Evropské unie, a trvá na tom, že uplatňování dublinského nařízení by nikdy nemělo vést k tomu, že je žádost z procedurálních důvodů uzavřena a po přemístění v rámci dublinského procesu není znovu otevřena, aby mohlo proběhnout podrobné a spravedlivé posouzení; domnívá se, že by to mělo být v nařízení jasně uvedeno;

12.   domnívá se, že by si členské státy měly lépe předávat informace o přemísťování, zejména s ohledem na informace o zvláštní zdravotní péči, kterou přemísťované osoby potřebují;

13.   žádá Komisi, aby posoudila možnost, že by osoba, která má být přemístěna do jiného členského státu, byla přemístěna do země svého původu, ovšem pouze na její výslovnou žádost a při plném dodržení jejích procesních práv;

Opětovné spojení rodiny a zásada nejvlastnějších zájmů dítěte

14.   doporučuje, aby byl na úrovni Evropské unie přijat soubor společných pokynů ke stanovení věku a aby bylo v případě nejistoty rozhodováno ve prospěch dítěte;

15.   připomíná, že v rámci rozhodování týkajícího se dětí musí být prvořadé nejvlastnější zájmy dítěte; trvá na tom, že nezletilé osoby bez doprovodu by nikdy neměly být zadržovány nebo přemísťovány do jiného členského státu s výjimkou případů, kdy se tak děje za účelem opětovného spojení rodiny, a že pokud se ukáže, že je takové přemístění nutné, musí být dítě během celého postupu řádně zastoupeno a mít s sebou doprovod; vítá proto záměr Komise více upřesnit uplatňování dublinských pravidel v souvislosti s nezletilými osobami bez doprovodu;

16.   vyjadřuje politování nad tím, že definice člena rodiny podle stávajícího nařízení je příliš omezující, a žádá Komisi, aby současnou definici rozšířila na veškeré blízké příbuzné a dlouhodobé partnery, a zejména na ty, kteří nepožívají žádnou jinou podporu rodiny, a zletilé děti, jež nejsou schopny se o sebe postarat;

17.   vítá záměr Komise rozšířit působnost dublinského nařízení na podpůrnou ochranu, neboť by tak žadatelé o takovou ochranu mohli být opětovně spojeni s členy rodiny, jimž byl tento druh ochrany udělen nebo kteří o něj žádají v jiném členském státě;

Zadržení

18.   žádá Komisi, aby do návrhu začlenila ustanovení, kterým bude zadržení žadatelů spadajících do dublinského systému omezeno na opatření využívané jako poslední možnost a v němž vymezí důvody, ze kterých lze zadržení uplatnit, a procesní záruky, jež je třeba poskytnout;

19.   žádá Komisi, aby v dublinském nařízení jednoznačně uvedla, že žadatelé spadající do dublinského systému mají nárok na stejné podmínky přijetí jako ostatní žadatelé o azyl, a to v souladu s čl. 3 odst. 1 směrnice o přijímání žadatelů, který stanoví obecná pravidla, zejména pokud jde o materiální podmínky přijetí, zdravotní péči, svobodu pohybu a školní docházku nezletilých osob;

Ustanovení o svrchovanosti a humanitární ustanovení

20.   domnívá se, že humanitární ustanovení v článku 15 dublinského nařízení umožňuje dublinský systém uplatňovat do značné míry pružně, avšak že by měl být uplatňován šířeji, aby nebyly rodiny vystavovány nepřiměřenému strádání v důsledku rozdělení;

21.   domnívá se, že nachází-li se žadatel o azyl v obzvláště zranitelné pozici v důsledku závažné nemoci, vážného postižení, vysokého věku či těhotenství, a tato osoba je tedy závislá na pomoci příbuzného, jenž se nachází na území jiného členského státu, než kterému podléhá posouzení žádosti, měla by být pokud možno s tímto příbuzným opětovně spojena; žádá Komisi, aby zvážila, zda příslušnou část humanitárního ustanovení v čl. 15 odst. 2 neučinit závaznou;

22.   domnívá se, že by měla být zavedena proaktivní povinnost organizací, jako je Červený kříž nebo Červený půlměsíc, pátrat po členech rodiny;

23.   vítá záměr Komise upřesnit okolnosti a postupy pro použití ustanovení o svrchovanosti, a to zejména s cílem zavést podmínku souhlasu žadatele o azyl;

Shromažďování údajů a Eurodac

24.   vyjadřuje znepokojení nad rozpory a nedostatky při shromažďování údajů, které odhalilo hodnocení dublinského systému provedené Komisí, zejména ve vztahu k registraci otisků prstů osob, které nelegálně překročily hranice Unie, což výrazně zpochybňuje odůvodněnost tohoto systému; věří, že výše uvedené nařízení (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany poskytne zúčastněným stranám přesnější obrázek o fungování dublinského systému a dalších nástrojů Společenství týkajících se mezinárodní ochrany;

25.   vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že v současnosti není k dispozici žádné posouzení nákladů dublinského systému; žádá Komisi, aby tuto problematickou situaci napravila, protože se jedná o důležitý faktor hodnocení systému;

26.   bere se zájmem na vědomí obavy Komise týkající se shromažďování a kvality údajů zasílaných do ústřední jednotky systému Eurodac, jakož i neplnění povinnosti vymazat určité údaje a nedodržování pravidel týkajících se ochrany osobních údajů; domnívá se, že před tím, než budou plánovány další možnosti využití této databáze, je třeba se těmito selháními zpochybňujícími spolehlivost systému Eurodac důkladně zabývat;

27.   domnívá se, že každý členský stát by měl na uzavřeném seznamu jednoznačně uvést, které agentury a orgány mají přístup do databáze Eurodac a za jakým účelem, aby se zabránilo jakémukoli nezákonnému použití údajů;

28.   zdůrazňuje, že poskytnutí přístupu do databáze Eurodac také policejním a donucovacím orgánům členských států a Europolu s sebou nese nebezpečí, že tyto informace mohou být předány třetím zemím, což by mohlo mít negativní dopady na žadatele o azyl a jejich rodiny; je přesvědčen, že by se v důsledku toho také zvýšilo nebezpečí stigmatizace žadatelů o azyl;

o
o   o

29.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 50, 25.2.2003, s. 1.
(2) Úř. věst. L 316, 15.12.2000, s. 1.
(3) Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 12.
(4) Úř. věst. L 31, 6.2.2003, s. 18.
(5) Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 23.
(6) 2807. zasedání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci, které se konalo ve dnech 12. a 13. června 2007 v Lucemburku.
(7) Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 1.
(8) Úř. věst. C 293 E, 2.12.2006, s. 301.
(9) Úř. věst. C 146 E, 12.6.2008, s. 364.
(10) Přijaté texty, P6_TA(2008)0012.
(11) Přijaté texty, P6_TA(2008)0107.


Některé záležitosti týkající se pojištění motorových vozidel
PDF 224kWORD 60k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o některých záležitostech týkajících se pojištění motorových vozidel (2007/2258(INI))
P6_TA(2008)0386A6-0249/2008

Evropský parlament,

-   s ohledem na zprávu Komise o některých záležitostech týkajících se pojištění motorových vozidel (KOM(2007)0207) (dále jen "zpráva Komise"),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze dne 16. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (čtvrtá směrnice o pojištění motorových vozidel)(1),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0249/2008),

A.   vzhledem k tomu, že volný pohyb osob v Evropě, zejména v kontextu posledních dvou rozšíření a odpovídajícího rozšíření schengenské pracovní skupiny, vedl k rychlému zvýšení počtu osob i vozidel, které překračují státní hranice jak za obchodními, tak za soukromými účely,

B.   vzhledem k tomu, že prioritní záležitost, jíž je ochrana účastníků poškozených nehodami, vyžaduje stanovení jasných, přesných a účinných právních předpisů týkajících se pojištění motorových vozidel na úrovni EU,

C.   vzhledem k tomu, že Komise byla na základě čtvrté směrnice o pojištění motorových vozidel vyzvána k tomu, aby uvědomila Evropský parlament a Radu o provedení a účinnosti vnitrostátních postihů zavedených s ohledem na postup odůvodněné nabídky/odpovědi a o rovnocennosti vnitrostátních ustanovení o postizích a případně podala návrhy,

D.   vzhledem k tomu, že zpráva Komise zkoumá vnitrostátní ustanovení o postizích, účinnost mechanismu škodních zástupců a stávající dostupnost dobrovolného pojištění právní ochrany, které mohou doplňkově uzavřít i potencionální účastníci poškození dopravní nehodou,

E.   vzhledem k tomu, že čl. 4 odst. 6 čtvrté směrnice o pojištění motorových vozidel upravuje postup odůvodněné nabídky, podle něhož mají osoby poškozené automobilovými nehodami v zahraničí právo požádat o odškodnění u škodního zástupce pojistitele jmenovaného v zemi, v níž má poškozený své bydliště,

F.   vzhledem k tomu, že poškozený musí od pojistitele do tří měsíců obdržet odůvodněnou odpověď, přičemž za neposkytnutí takové odpovědi lze uložit postihy,

G.   vzhledem k tomu, že je stále třeba vyjasnit fungování tohoto ustanovení,

H.   vzhledem k tomu, že Komise musí brát při provádění politik EU plně v úvahu aspekt rozšíření, zejména poměrně vysoké náklady na pojištění motorových vozidel v nových členských státech,

I.   vzhledem k tomu, že v členských státech byla provedena různá ustanovení o postizích s ohledem na postup odůvodněné nabídky/odpovědi,

J.   vzhledem k tomu, že na základě konzultací s vnitrostátními orgány, včetně vnitrostátních orgánů nových členských států, se potvrdilo, že stávající ustanovení o postizích, pokud existují, jsou přiměřená a jejich provádění na celém území EU je účinné,

K.   vzhledem k tomu, že však některé členské státy nestanoví žádné konkrétní postihy a spoléhají pouze na povinnost pojistitelů platit zákonný úrok z částky odškodnění, pokud odůvodněná nabídka/odpověď nebyla poskytnuta ve lhůtě tří měsíců,

L.   vzhledem k tomu, že systém škodních zástupců je ve většině členských států poměrně dobře známý,

M.   vzhledem k tomu, že konzultace, které vedla Komise s cílem zhodnotit povědomí občanů o systému zástupců pro likvidace pojistných událostí se týkaly pouze členských států a odvětví pojišťovnictví a že do nich nebyli řádně zapojeni občané a sdružení spotřebitelů, tj. ti, kdo mají největší zájem na žádném fungování tohoto systému,

N.   vzhledem k tomu, že ve většině členských států existuje pojištění právní ochrany, pokud jde o náklady hrazené osobami poškozenými dopravními nehodami způsobenými motorovými vozidly; vzhledem k tomu, že 90 % všech případů je vyřešeno mimosoudním vyrovnáním a právní náklady jsou v mnoha členských státech uhrazeny; vzhledem k tomu, že kromě toho pojistitelé právní ochrany již po mnoho let zajišťují krytí pro všechny typy přeshraničních případů a založili proto své vlastní útvary pověřené vyřizováním zahraničních nároků a rychlou likvidací škod,

O.   vzhledem k tomu, že otázka, zda by takové přiměřené právní náklady měly být ve všech členských státech hrazeny v rámci pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel, je stále otevřená,

P.   domnívá se však, že krytí přiměřených právních nákladů z pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel napomáhá k lepší ochraně evropských spotřebitelů a ke zvýšení jejich důvěry,

Q.   vzhledem k tomu, že pojistné trhy v nových členských státech se stále rozvíjejí; vzhledem k tomu, že v celé řadě těchto členských států je pojištění právní ochrany poměrně novým produktem, který je třeba prosazovat, jelikož povědomí veřejnosti o pojištění právní ochrany je poměrně nízké,

R.   vzhledem k tomu, že povinné krytí právních nákladů by mělo přispět ke zvýšení důvěry spotřebitelů v pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel, zejména v případech, v nichž je požadována náhrada škody, jelikož spotřebitelé v mnoha členských státech se obávají vysokých právních poplatků, které by byly kryty z povinného pojištění,

S.   vzhledem k tomu, že povinné pojištění právní ochrany by znamenalo další a komplexnější pracovní zatížení pro soudní instance, které by pravděpodobně mělo za důsledek opožděné vyřizování stížností a vyšší procentní podíl neodůvodněných nároků,

T.   vzhledem k tomu, že pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel a pojištění právní ochrany mají různé cíle a plní různé funkce, konkrétně zatímco pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel umožňuje spotřebitelům uhradit veškeré náklady spojené s nárokem, který je vůči nim uplatňován poté, kdy došlo k dopravní nehodě, pojištění právní ochrany kryje právní náklady vzniklé při uplatňování nároků vůči třetí straně poté, co došlo k dopravní nehodě,

U.   vzhledem k tomu, že veřejné kampaně organizované vnitrostátními orgány, odvětvím pojišťovnictví a spotřebitelskými organizacemi jsou důležité pro náležitý rozvoj vnitrostátních trhů,

1.   vítá zprávu Komise a zdůrazňuje význam plné a efektivní účasti všech stran, zejména spotřebitelů, na postupu konzultace pro rozvoj politiky EU v této oblasti;

2.   vyzývá proto k systematickému zapojování spotřebitelských organizací, které zastupují účastníky poškozené dopravními nehodami, zejména do postupu hodnocení systémů zavedených v členských státech;

3.   vítá toto hodnocení ex post legislativních opatření, které zajistí, aby pravidla byla náležitě uplatňována a aby bylo upozorněno na jakékoli nepředvídané nesprávné uplatňování;

4.   zdůrazňuje význam vzrůstající důvěry spotřebitelů v politiky pojištění motorových vozidel, které se týkají přeshraničního cestování motorovými vozidly v rámci EU, zejména v případě vlastníků motorových vozidel ze starých členských států, kteří cestují do míst určení v nových členských státech a naopak;

5.   domnívá se, že prosazování stávajících právních a tržně orientovaných řešení, která zajišťují ochranu spotřebitelů, posilují důvěru spotřebitelů v pojištění motorových vozidel;

6.   domnívá se, že členské státy jsou rovněž odpovědné za správné fungování svých vnitrostátních systémů pojištění s ohledem na právní předpisy EU týkající se postupu odůvodněné nabídky/odpovědi a nákladů právní ochrany hrazených poškozenými;

7.   vyzývá Komisi, aby nadále pečlivě sledovala efektivní fungování tržních mechanismů a pravidelně předkládala Parlamentu zprávu o výsledcích tohoto sledování;

8.   domnívá se, že samotný požadavek, aby pojistitel hradil zákonný úrok v případě zpoždění není sankčním nástrojem, a že Komise proto potřebuje uskutečňovat větší kontrolu a přijmout vhodná opatření v tomto ohledu, aby zajistila hladké fungování trhů všech členských států a účinnou ochranu spotřebitele;

9.   zdůrazňuje, že pracovní kontakty mezi Komisí, vnitrostátními orgány, odvětvím pojišťovnictví a spotřebiteli by měly být posíleny za účelem zajištění nepřetržitého přísunu přesných údajů o dodržování zavedených systémů;

10.   domnívá se že, v souladu s obecně uplatňovaným přístupem EU k postihům, by měla být používána zásada subsidiarity a že není třeba harmonizovat vnitrostátní ustanovení o postizích;

11.   domnívá se, že vnitrostátní regulační orgány mohou lépe zaručit nejvyšší možnou úroveň ochrany spotřebitelů na svých vnitrostátních trzích;

12.   doporučuje proto s odkazem na postup odůvodněné nabídky/odpovědi, aby byla členským státům ponechána možnost volného uvážení, pokud jde o ukládání sankcí a volbu typů a úrovní ustanovení, jež uznají za vhodné;

13.   vyzývá členské státy, aby zajistily účinné uplatňování sankcí, s nimiž se počítá v případech, kdy není dodržena lhůta tří měsíců na předložení odůvodněné odpovědi na žádost o odškodnění nebo odůvodněné nabídky odškodnění;

14.   považuje za vhodné zvážit pozorně příčiny neplnění ze strany pojišťoven předtím, než se přistoupí k sankcím a zejména vzít v úvahu faktory, které na pojišťovnách nezávisí; vyjadřuje přání, aby Komise nadále vykonávala dohled nad vnitrostátními trhy a poskytovala pomoc vnitrostátním orgánům, které ji o ni požádají;

15.   znovu zdůrazňuje význam zvyšování důvěry občanů ve fungování systému škodních zástupců na základě jeho prosazování ve veřejných kampaních a prostřednictvím dalších opatření;

16.   vyzývá členské státy a Komisi, aby zvyšovaly důvěru spotřebitelů podporováním vhodných opatření ke zvyšování povědomí a rozšíření využívání vnitrostátních informačních center, například tím, že budou vyžadovat, aby pojistitelé uváděli ve svých smluvních informačních dokumentech kontaktní údaje informačního centra v daném členském státě;

17.   dále vyzývá členské státy, aby vyžadovaly od pojistitelů, aby v rámci předsmluvního informačního balíčku poskytovali spotřebitelům srozumitelné informace o fungování systému škodních zástupců a jeho významu a přínosu pro pojištěnou stranu;

18.   naléhavě žádá Komisi, aby nadále sledovala fungování systému a zajišťovala koordinaci a pomoc v případě potřeby či v případě, že o poskytnutí pomoci požádají vnitrostátní orgány;

19.   dále se domnívá, pokud jde o pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel, že povinné krytí právních nákladů by nepochybně působilo jako faktor odrazující od možnosti volby mimosoudního vyrovnání, jeho zavedení by mohlo být příčinou zvýšení počtu soudních řízení, což by vedlo k neodůvodněnému zvýšení pracovní zátěže soudních instancí, a neslo by s sebou riziko destabilizace fungování stávajícího, stále se rozvíjejícího trhu dobrovolného pojištění právní ochrany;

20.   dochází proto po zralé k úvaze k závěru, že negativní účinky zavedení systému povinného krytí právních nákladů v rámci pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel by převážily nad jeho možnými přínosy;

21.   naléhavě žádá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy přijala další nezbytná opatření ke zvýšení povědomí o pojištění právní ochrany a dalších produktech pojišťovnictví, zejména v nových členských státech, a zaměřila se přitom na informování spotřebitelů o výhodách uzavření jednotlivých typů pojistného krytí;

22.   domnívá se v této souvislosti, že úloha vnitrostátních regulačních orgánů při zavádění osvědčených postupů z jiných členských států je klíčová;

23.   vyzývá proto Komisi, aby posílila ochranu spotřebitelů zejména vyzváním členských států, aby podpořily své vnitrostátní regulační orgány a vnitrostátní pojišťovací společnosti ve zvyšování povědomí o možnosti uzavřít dobrovolné pojištění právní ochrany,

24.   domnívá se, že předsmluvní informace týkající se pojištění motorových vozidel by mohly zahrnovat informace o možnosti uzavření pojištění, které zahrnuje pokrytí výloh právní ochrany.

25.   vyzývá členské státy, aby vybídly vnitrostátní regulační orgány a zprostředkovatele k tomu, aby informovaly zákazníky o možných rizicích a doplňujícím dobrovolném pojištění, které mohou být pro spotřebitele užitečné, jako např. pojištění právní ochrany, asistenční krytí a pojištění proti krádeži;

26.   vyzývá ty členské státy, které nezavedly systémy alternativního řešení sporů pro vyřizování nároků, ke zvážení zavedení takových systémů založených na osvědčených postupech jiných členských států;

27.   žádá Komisi, aby nepředjímala výsledek studii zadaných po přijetí nařízení Řím II(2) na téma diferenčních škod z újmy na zdraví, protože tyto studie mohou doporučit řešení založené na pojištění a z toho vyplývající změnu 4. směrnice o pojištění motorových vozidel;

28.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 181, 20.7.2000, s. 65.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 40).


Koordinovaná strategie s cílem zlepšit boj proti daňovým podvodům
PDF 382kWORD 73k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o koordinované strategii pro zlepšení boje proti daňovým podvodům (2008/2033(INI))
P6_TA(2008)0387A6-0312/2008

Evropský parlament,

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 31. května 2006 o nezbytnosti rozvíjet koordinovanou strategii s cílem zlepšit boj proti daňovým únikům (KOM(2006)0254),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. listopadu 2007 o určitých klíčových prvcích přispívajících k vypracování strategie proti podvodům s DPH v EU (KOM(2007)0758),

-   s ohledem na zprávu Komise ze dne 16. dubna 2004 o uplatnění ustanovení o správní spolupráci v boji proti podvodům v oblasti DPH (KOM(2004)0260),

-   s ohledem na závěry Rady ze zasedání dne 14. května 2008, 5. června 2007, 28. listopadu 2006 a 7. června 2006,

-   s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 8/2007 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty(1),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. října 2005 o příspěvku daňové a celní politiky k lisabonské strategii (KOM(2005)0532),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. února 2008 o opatřeních ke změně systému DPH pro boj proti podvodům (KOM(2008)0109),

-   s ohledem na návrhy Komise ze dne 17. března 2008 ve věci směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství, a nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1798/2003 za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství (KOM(2008)0147),

-   s ohledem na článek 8 Listiny základních práv Evropské unie,

-   s ohledem na doporučení uvedená v závěrech Rady ze zasedání dne 14. května 2008 ve věci daňových aspektů dohod, které Společenství a jeho členské státy uzavírají se třetími zeměmi,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0312/2008),

A.   vzhledem k tomu, že daňové podvody mají závažné důsledky pro rozpočty členských států a systém zdrojů Evropské unie, vedou k porušování zásady spravedlivého a transparentního zdanění a směřují k narušení hospodářské soutěže, čímž ovlivňují fungování vnitřního trhu; vzhledem k tomu, že poctivé podniky jsou v hospodářské soutěži znevýhodněny, protože daňové podvody a ztráty daňových příjmů nakonec vždy zaplatí evropští daňoví poplatníci jinými formami zdanění,

B.   vzhledem k tomu, že daňové podvody ohrožují rovnost a spravedlnost daňového systému, neboť ztráty při výběru veřejných financí se často kompenzují zvyšováním daní, jež dopadá na menší, poctivější poplatníky, kteří nemohou nebo nechtějí obcházet či porušovat své daňové povinnosti,

C.   vzhledem k tomu, že růst přeshraničního obchodu, ke kterému došlo po vytvoření vnitřního trhu, znamená, že se zvyšuje počet transakcí, kdy se místo zdanění a místo usazení osoby odpovědné za odvod DPH nacházejí ve dvou různých členských státech,

D.   vzhledem k tomu, že nové formy daňových podvodů, které jsou používány v souvislosti s přeshraničním plněním (například "kolotočový podvod" nebo "podvod s využitím chybějícího obchodníka"), využívají roztříštěnosti současného daňového systému a různých skulin v něm; a je tedy nutné změnit způsob fungování DPH,

E.   vzhledem k tomu, že neodvádění DPH a podvody s DPH mají negativní důsledky pro financování rozpočtu Evropské unie, neboť zvyšují nutnost využívat vlastní zdroje členských států vycházející z hrubého národního příjmu,

F.   vzhledem k tomu, že boj proti podvodům, jakkoli je z větší části v pravomoci členských států, není problémem, který by bylo možné řešit pouze na vnitrostátní úrovni,

G.   vzhledem k tomu, že v důsledku globalizace je boj proti daňovým podvodům na mezinárodní úrovni stále obtížnější, neboť stále roste počet podniků se sídlem ve třetí zemi, jež jsou zapojeny do "kolotočových podvodů", rozšiřuje se elektronický obchod a globalizují se trhy se službami; vzhledem k tomu, že tyto faktory jsou pádným důvodem pro zlepšení mezinárodní spolupráce, zejména pokud jde o DPH,

H.   vzhledem k tomu, že příčinou značného rozsahu daňových podvodů v Evropské unii je současný přechodný systém výběru DPH, který je příliš složitý, znesnadňuje sledování transakcí uvnitř Společenství, a je proto náchylnější ke zneužití,

I.   vzhledem k tomu, že při zkoumání možností jak čelit daňovým podvodům by se Komise a členské státy měly v nejvyšší možné míře vyvarovat opatření, která by mohla vést k neúměrným administrativním nákladům pro podniky a daňové správy nebo k diskriminaci jednotlivých obchodníků,

J.   vzhledem k tomu, že Komise i Účetní dvůr opakovaně prohlašují, že systém výměny informací mezi členskými státy o dodávkách zboží uvnitř Společenství neposkytuje vhodné a včasné informace pro účinné řešení podvodů v oblasti DPH; vzhledem k tomu, že tato situace vyžaduje jasnější a závaznější pravidla pro spolupráci členských států a Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF),

K.   vzhledem k tomu, že pro řádné fungování daňových systémů členských států je nezbytné využít veškeré dostupné technologie včetně elektronického uchovávání a přenosu určitých údajů pro účely kontroly DPH a spotřebních daní; vzhledem k tomu, že je třeba zlepšit jak podmínky výměny údajů uchovávaných v elektronické podobě v každém z členských států, tak přímý přístup členských států k těmto údajům; vzhledem k tomu, že daňové orgány členských států by měly zpracovávat osobní údaje s řádným zřetelem ke konkrétnímu účelu jejich použití a měly by tak činit pouze se souhlasem dané osoby nebo na jiném legitimním základě, který stanoví zákon,

L.   vzhledem k tomu, že obchodníci mohou o statutu DPH svých odběratelů získávat jen velmi neucelené informace,

M.   vzhledem k tomu, že posílení prostředků ke zjišťování daňových podvodů by mělo být provázeno posílením stávajících právních předpisů v oblasti pomoci při vymáhání daní, rovnosti daňového režimu a proveditelnosti pro podniky,

Strategie EU proti daňovým podvodům

1.   konstatuje, že účelem strategie EU proti daňovým podvodům musí být snaha řešit daňové ztráty způsobené daňovými podvody tím, že budou stanoveny oblasti, v nichž lze zlepšit právní předpisy ES i správní spolupráci členských států a účinně podpořit omezování daňových podvodů, aniž by došlo k vytvoření zbytečné zátěže pro daňové správy i daňové poplatníky;

2.   vyzývá členské státy, aby boj proti daňovým podvodům začaly konečně brát vážně;

3.   připomíná, že dlouhodobým řešením, které umožní účinný boj s daňovými podvody, zůstává vytvoření systému výběru DPH na základě "zásady země původu", podle níž by transakce mezi členskými státy, které podléhají DPH, byly zdaněny v zemi původu namísto toho, aby tam byla uplatňována nulová sazba daně; poukazuje na to, že "zásada země původu" by zamezila tomu, aby bylo zboží obchodované na vnitřním trhu osvobozeno od DPH, avšak posléze zdaněno v zemi určení; připomíná, že má-li systém DPH založený na "zásadě země původu" řádně fungovat, bude nutné vytvořit zúčtovací systém, který Komise původně navrhovala v roce 1987;

4.   lituje, že některé členské státy v posledních deseti letech soustavně blokovaly veškeré účinné strategie EU proti daňovým podvodům;

5.   lituje, že přes opakované analýzy, žádosti a námitky Rada dosud nepřijala účinnou strategii pro boj proti daňovým podvodům;

6.   vybízí Komisi, aby navzdory neúspěchům v posledních desetiletích neochabovala ve svém úsilí a řešila tento problém se vší rozhodností;

Všeobecné otázky: rozsah daňových podvodů a jejich důsledky

7.   bere na vědomí, že odhady celkových (přímých a nepřímých) daňových ztrát v důsledku daňových podvodů se pohybují mezi 200 až 250 miliardami EUR, což se rovná 2 až 2,25 % HDP v Evropské unii, a z toho 40 miliard EUR připadá na podvody s DPH, což podle odhadu znamená 10 % příjmů z DPH, 8 % celkových příjmů ze spotřební daně na alkoholické nápoje v roce 1998 a 9 % celkových příjmů ze spotřební daně na tabákové výrobky; vyjadřuje však politování nad tím, že v důsledku rozsáhlých rozdílů vnitrostátních norem výkaznictví nejsou k dispozici žádné přesné údaje;

8.   požaduje jednotné shromažďování údajů ve všech členských státech, které bude základem transparentnosti a vnitrostátních opatření boje proti daňovým podvodům;

9.   lituje, že pro nedostatek údajů shromažďovaných na vnitrostátní úrovni nelze řádně stanovit skutečný rozsah problému, ani řádně vyhodnotit sledování kladných či záporných změn;

10.   žádá Komisi, aby zvážila vytvoření harmonizovaného evropského systému pro shromažďování údajů a vytváření statistických údajů o daňových podvodech, který by umožnil co nejpřesněji posoudit skutečný rozsah tohoto jevu;

11.   připomíná, že šedou ekonomiku nelze odstranit, pokud nebudou zavedeny vhodné pobídky; dále navrhuje, aby členské státy vypracovaly na základě lisabonských ukazatelů zprávy o tom, jak se jim daří omezovat šedou ekonomiku;

Stávající systém DPH a jeho slabá místa

12.   konstatuje, že daňové podvody související s DPH jsou pro fungování vnitřního trhu zvláště významné, protože mají přímý přeshraniční dopad, zahrnují velké částky ušlých výnosů a přímo ovlivňují rozpočet EU;

13.   znovu opakuje, že současný systém DPH, který byl zaveden v roce 1993, měl být pouze přechodným systémem, a že Parlament žádal Komisi, aby předložila návrhy, které by měly dospět ke konečnému rozhodnutí o definitivním systému DPH do roku 2010;

14.   podporuje názor, že volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu na vnitřním trhu od roku 1993 spolu s pokroky nové technologie u drobného zboží s vysokou hodnotou stále více ztěžují boj proti podvodům s DPH, který je ještě zkomplikován složitostí a roztříštěností současného systému, kvůli němuž je obtížné sledovat transakce, které je proto snadnější zneužít;

15.   konstatuje zvýšený výskyt podvodů s chybějícími obchodníky a promyšlené zneužívání systému DPH skupinami páchajícími trestnou činnost, které takové soustavy budují, aby využily nedostatků systému; připomíná, že EUROJUST inicioval řízení v souvislosti s "kolotočovými podvody" s DPH, které se týkaly 18 členských států a při nichž bylo podle odhadů zpronevěřeno 2,1 miliardy eur;

16.   podporuje Komisi v jejím úsilí o zásadní změnu současného systému DPH; vítá skutečnost, že členské státy nyní této záležitosti skutečně přikládají určitou prioritu, a naléhavě žádá členské státy, aby byly připraveny přijmout v této souvislosti zásadní opatření;

17.   domnívá se, že současný systém je zastaralý a vyžaduje radikální přepracování, aniž by došlo k přetížení poctivých podniků byrokracií; je přesvědčen, že zachování současného stavu není možné;

Alternativní systémy k současnému systému DPH
Systém přenesení daňových povinností

18.   konstatuje, že v systému přenesení daňových povinností vyúčtuje DPH namísto dodavatele zákazník – plátce daně; uvědomuje si, že výhoda tohoto systému spočívá ve vyloučení příležitosti pro podvod s využitím chybějícího obchodníka tím, že jako osoba odpovědná za DPH je určen plátce daně, kterému je zboží dodáváno;

19.   konstatuje, že vytvoření systému dvojí DPH by bylo v rozporu s účinným fungováním vnitřního trhu a bylo by zdrojem složitějšího prostředí, které by mohlo odradit investory od investic do podnikání, což by v dlouhodobém výhledu bylo možné překonat pouze všeobecným povinným systémem přenesení daňových povinností, na rozdíl od systému nepovinného nebo systému platného pouze pro vybrané dodávky;

20.   dále konstatuje, že systém přenesení daňových povinností neumožňuje rozdělenou platbu a celá DPH se platí až na konci dodavatelského řetězce, což odstraňuje mechanismus vlastní vnitřní kontroly DPH; varuje, že se mohou objevit nové formy podvodů včetně zvýšených daňových ztrát na úrovni maloobchodu a zneužívání identifikačních čísel DPH, a že boj proti takovým podvodům prostřednictvím zavádění dalšího ověření by mohl vést k dalším administrativním nákladům pro poctivé obchodníky; v důsledku toho vyzývá k opatrnosti a pečlivým úvahám před zavedením systému přenesení daňových povinností; nicméně konstatuje, že uplatnění prahové hodnoty pro omezení rizika nezdaněné konečné spotřeby v boji proti podvodům skutečně pomáhá a domnívá se, že prahová hodnota ve výši 5000 EUR, kterou navrhuje Rada, je rozumná;

Pilotní projekt

21.   konstatuje, ačkoli zůstává obezřetný a kritický, že pilotní projekt by mohl členským státům pomoci lépe pochopit rizika spočívající v systému přenesení daňových povinností; naléhavě však žádá Komisi a členské státy, aby stanovily vhodné záruky, a zajistily tak, aby žádný členský stát, který se do projektu zapojí, ani žádný jiný členský stát nebyl v průběhu pilotního projektu vystaven zásadním rizikům;

Zdanění dodávek uvnitř Společenství

22.   je přesvědčen, že nejlepším řešením v boji proti přeshraničním podvodům s DPH by bylo zavedení systému, ve kterém je osvobození dodávek uvnitř Společenství od DPH nahrazeno zdaněním ve výši 15 %; konstatuje, že činnosti uvedeného systému by pomohlo, kdyby se podstatně zjednodušila různorodost a složitost snížených sazeb, což by snížilo administrativní náklady podniků i daňových orgánů na minimum; konstatuje, že individuální snížené sazby DPH, které byly stanoveny před rokem 1992, by měly být důkladně přezkoumány a posouzeny z hlediska toho, zda pro ně stále existují ekonomické důvody;

23.   uznává, že při různorodosti sazeb DPH by zdanění dodávek uvnitř Společenství vyžadovalo vyvážení plateb mezi členskými státy; je toho názoru, že toto vyvážení by mělo být prováděno prostřednictvím zúčtovací instituce, která by usnadnila přenos příjmů mezi členskými státy; zdůrazňuje, že činnost zúčtovací instituce je technicky proveditelná;

24.   je přesvědčen, že decentralizovaný systém zúčtovací instituce by byl vhodnější a bylo by možné jej vyvinout rychleji, protože otevírá členským státům možnosti, jak dvoustranně dohodnout důležité podrobnosti s ohledem na jejich vzájemnou obchodní bilanci, podobnosti provozování systému DPH a jejich kontrolních mechanismů a na vzájemnou důvěru;

25.   zdůrazňuje, že by mělo být povinností daňové správy členského státu dodávky vybrat DPH od dodavatele v daném členském státě a převést platbu prostřednictvím systému zúčtování daňové správě státu, ve kterém proběhl nákup uvnitř Společenství; uznává, že je nezbytné vybudovat mezi daňovými správami vzájemnou důvěru;

Správní spolupráce a vzájemná pomoc v oblasti DPH, spotřebních daní a přímého zdanění

26.   zdůrazňuje, že členské státy nemohou proti přeshraničním daňovým podvodům bojovat osamoceně; je přesvědčen, že výměna informací a spolupráce mezi členskými státy a s Komisí jsou svou podstatou i rychlostí pro účinný boj s daňovými podvody nedostatečné; je toho názoru, že není dostatečně rozvinut ani prováděn přímý kontakt mezi místními nebo vnitrostátními úřady pro boj proti podvodům, což vede k neefektivitě, malému využívání ujednání o správní spolupráci a ke zpožděním v komunikaci;

27.   trvá na tom, že v zájmu ochrany daňových příjmů všech členských států na vnitřním trhu by měly členské státy přijmout srovnatelná opatření proti podvodníkům, a to bez ohledu na to, zda v důsledku podvodu došlo ke ztrátě příjmů; vyzývá Komisi, aby navrhla mechanismy podpory spolupráce mezi členskými státy v této oblasti;

28.   vítá návrhy Komise na změnu směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty(2) a nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 ze dne 7. října 2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty(3), které mají zrychlit shromažďování a výměnu informací o transakcích uvnitř Společenství po roce 2010; uznává, že navržená pravidla měsíčního výkaznictví by zvýšila administrativní zátěž podniků, které poskytují pouze služby, pro které v současné době uvedené pravidlo neplatí, akceptuje však, že je to u určitých služeb nutné z důvodu možnosti "kolotočových podvodů";

29.   vyzývá Radu, aby rychle schválila navrhovaná opatření, a žádá Komisi, aby předložila další návrhy na zavedení automatického přístupu k určitým údajům členských států o jejich daňových poplatnících (obchodní odvětví, určité údaje o obratu apod.), ovšem s výjimkou citlivých údajů, a k údajům o harmonizaci postupů pro registraci plátců DPH a rušení jejich registrace, aby bylo možné rychle odhalovat falešné plátce DPH a rušit jejich registrace; zdůrazňuje, že členské státy musí přijmout odpovědnost za aktualizaci svých údajů, zejména pokud jde o rušení registrace a odhalování podvodných plátců;

30.   připomíná, že jednu z překážek provádění Lisabonské strategie mohou představovat daňové ráje, pokud vytvářejí nadměrný tlak na snižování daňových sazeb a daňových příjmů obecně;

31.   zdůrazňuje také, že v období rozpočtové kázně jakákoli eroze fiskální základny ohrozí schopnost členských států plnit podmínky přepracovaného Paktu stability a růstu;

32.   zdůrazňuje, že odstranění daňových rájů vyžaduje mimo jiné trojí strategii: je třeba řešit problémy daňových úniků, rozšířit působnost směrnice 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb(4) a vyzvat OECD, aby prostřednictvím svých členů uvalila sankce na daňové ráje, které nebudou spolupracovat;

Daňové úniky

33.   lituje, že členské státy svými neustálými výhradami a zdržovací taktikou brání novelizaci směrnice 2003/48/ES, a vybízí Komisi, aby bez ohledu na tento odpor co nejdříve předložila své návrhy;

34.   zdůrazňuje, že novelou směrnice 2003/48/ES by měly být odstraněny skuliny a nedostatky, které znemožňují odhalení daňových úniků a podvodů;

35.   vyzývá Komisi, aby v rámci novelizace směrnice 2003/48/ES přezkoumala různé možnosti, včetně prošetření určitého rozšíření působnosti této směrnice, pokud jde o typy právních subjektů a zdroje finančních příjmů;

36.   vyzývá Evropskou unii, aby odstranění daňových rájů na celosvětové úrovni ponechala na pořadu dne, neboť daňové ráje mají negativní důsledky pro daňové příjmy jednotlivých členských států; vyzývá Radu a Komisi, aby při sjednávání dohod o obchodu a spolupráci s vládami zemí označovaných jako daňové ráje využily obchodní sílu EU a přesvědčily tyto vlády ke zrušení daňových ustanovení a postupů, které napomáhají daňovým únikům a podvodům; vítá, že Rada již učinila první krok, když dne 14. května 2008 vydala doporučení, aby součástí obchodních dohod vždy byla doložka o řádné správě daňových věcí; žádá Komisi, aby při jednáních o budoucích obchodních dohodách vždy navrhovala vložení této doložky;

o
o   o

37.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 20, 25.1.2008, s. 1.
(2) Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
(3) Úř. věst. L 264, 15.10.2003, s. 1.
(4) Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 38.


Účast předsedů podvýborů (výklad článku 182)
PDF 185kWORD 30k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o výkladu článku 182 jednacího řádu o účasti předsedů podvýborů

Evropský parlament,

-   s ohledem na dopis předsedy Výboru pro ústavní záležitosti ze dne 22. července 2008,

-   s ohledem na článek 201 jednacího řádu,

1.   rozhodl připojit tento výklad k čl. 182 odst. 1:

  

Toto ustanovení nevylučuje, aby předseda hlavního výboru umožnil předsedům podvýborů účastnit se práce předsednictva nebo aby jim povolil předsedat rozpravám o otázkách, kterými se zabývá dotčený podvýbor; toto je umožněno, pokud je tento postup jako celek předložen předsednictvu k projednání a pokud s ním předsednictvo vysloví souhlas

   2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí pro informaci Radě a Komisi.


Vyhlášení roku 2011 Evropským rokem dobrovolné činnosti
PDF 220kWORD 58k
Prohlášení Evropského parlamentu o vyhlášení roku 2011 Evropským rokem dobrovolné činnosti
P6_TA(2008)0389P6_DCL(2008)0030

Evropský parlament,

-   s ohledem své usnesení ze dne 22. dubna 2008 o úloze dobrovolné činnosti při posilování hospodářské a sociální soudržnosti(1),

-   s ohledem na usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, ze dne 16. listopadu 2007, o provádění společných cílů v oblasti dobrovolné činnosti mladých lidí(2),

-   s ohledem na článek 116 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že dobrovolné činnosti se účastní více než 100 milionů Evropanů různého věku, různých náboženství a národností,

B.   vzhledem k tomu, že v podle výsledků průzkumu Eurobarometru z února 2007 3 z 10 Evropanů tvrdí, že se účastní dobrovolné činnosti a téměř 80 % dotázaných se domnívá, že dobrovolná činnost je důležitou součástí demokratického života v Evropě(3),

C.   vzhledem k tomu, že dobrovolný sektor se podílí 5 % na HDP čtyř národních hospodářství a vyvíjí inovativní činnosti, které umožňují určit a vyjádřit potřeby vznikající ve společnosti a odpovědět na ně,

D.   vzhledem k tomu, že Evropské dobrovolnické centrum (CEV), Evropské fórum mládeže, Sdružení dobrovolných organizací (Association of Voluntary Service Organisations), světové skautské hnutí, Červený kříž (kancelář Evropské unie), organizace Volonteurope, Evropská platforma starších osob (AGE), Solidar, Caritas Europa, ENGAGE, Johanniter International, evropské nevládní sportovní organizace a další, které dohromady představují tisíce organizací, jež zapojují miliony lidí do dobrovolné činnosti, společně vyzvaly evropské orgány, aby vyhlásily rok 2011 Evropským rokem dobrovolné činnosti,

1.   vyzývá Komisi, aby za podpory všech orgánů EU vyhlásila rok 2011 Evropským rokem dobrovolné činnosti,

2.   vyzývá svého předsedu, aby předal toto prohlášení společně se jmény signatářů Komisi a Radě.

Seznam signatářů

Adamos Adamou, Gabriele Albertini, Jim Allister, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Stavros Arnaoutakis, Francisco Assis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Liam Aylward, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Angelika Beer, Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Rolf Berend, Pervenche Berès, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Guy Bono, Josep Borrell Fontelles, Victor Boştinaru, Catherine Boursier, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, André Brie, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Ieke van den Burg, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marie-Arlette Carlotti, Giorgio Carollo, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Philip Claeys, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Dragoş Florin David, Chris Davies, Bairbre de Brún, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Albert Deß, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Koenraad Dillen, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Glyn Ford, Janelly Fourtou, Armando França, Duarte Freitas, Ingo Friedrich, Urszula Gacek, Michael Gahler, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Vicente Miguel Garcés Ramón, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Ioannis Gklavakis, Bogdan Golik, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Fiona Hall, David Hammerstein, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Esther Herranz García, Jim Higgins, Jens Holm, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Monica Maria Iacob-Ridzi, Sophia in 't Veld, Mikel Irujo Amezaga, Ville Itälä, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Jałowiecki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Ewa Klamt, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Eija-Riitta Korhola, Miloš Koterec, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, Sérgio Marques, Maria Martens, David Martin, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Marios Matsakis, Yiannakis Matsis, Maria Matsouka, Manolis Mavrommatis, Hans-Peter Mayer, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Michael Henry Nattrass, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Ljudmila Novak, Vural Öger, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Dumitru Oprea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Doris Pack, Maria Grazia Pagano, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Maria Petre, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Miguel Portas, Vittorio Prodi, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Alexander Radwan, Bilyana Ilieva Raeva, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Marco Rizzo, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Libor Rouček, Paul Rübig, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Pierre Schapira, Agnes Schierhuber, Margaritis Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Pál Schmitt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Esko Seppänen, Czesław Adam Siekierski, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Nina Škottová, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Ulrich Stockmann, Dimitar Stoyanov, Robert Sturdy, Margie Sudre, David Sumberg, László Surján, Eva-Britt Svensson, József Szájer, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Frank Vanhecke, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ioannis Varvitsiotis, Armando Veneto, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Cornelis Visser, Oldřich Vlasák, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tomáš Zatloukal, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

(1) Přijaté texty, P6_TA(2008)0131.
(2) Úř. věst. C 241, 20.9.2008, s. 1.
(3) "European Social Reality", Special Eurobarometer 273, Wave 66.3.


Zapojení mládeže do politik EU
PDF 224kWORD 55k
Prohlášení Evropského parlamentu o zapojení mládeže do politik EU, jemuž je třeba věnovat zvýšenou pozornost
P6_TA(2008)0390P6_DCL(2008)0033

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 116 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že Komise ve své bílé knize s názvem "Nový impuls Evropské mládeži" (KOM(2001)0681), kterou se Parlament zabýval ve svém usnesení ze dne 14. května 2002(1), přijala cíl věnovat větší pozornost mladým lidem v jiných oblastech politik, zejména v oblasti vzdělávání a celoživotního vzdělávání, zaměstnanosti, sociálního začleňování, zdraví, autonomie mládeže, mobility, základních práv a nediskriminace,

B.   vzhledem k tomu, že Evropská rada přijala na svém zasedání ve dnech 22.–23. března 2005 Evropský pakt mládeže jako jeden z nástrojů přispívající k dosažení lisabonských cílů a obnovila tento závazek v březnu 2008, když zdůraznila, že do mládeže je třeba investovat nyní i v budoucnu,

C.   vzhledem k tomu, že Komise reflektovala potřebu zařazení tématik mládeže do všech oblastí ve svém sdělení ze dne 5. září 2007 o Podpoře plnohodnotné účasti mladých lidí na vzdělávání, zaměstnanosti a ve společnosti (KOM(2007)0498),

D.   vzhledem k tomu, že Parlament přijal svá usnesení ze dne 19. června 2007 o právním rámci opatření pro sladění rodinného života a období studia u mladých žen v Evropské unii(2) a ze dne 21. února 2008 o demografické budoucnosti Evropy(3), v nichž zdůraznil potřebu brát mládež více v úvahu,

1.   vyzývá Komisi, aby při přípravě legislativních návrhů zvážila a zapracovala dopady na mládež a výsledky strukturovaného dialogu s organizacemi mládeže při přípravě legislativních návrhů, zejména v oblastech politik uvedených v bodu odůvodnění A;

2.   vyzývá členské státy, aby se soustředily na mládež pří provádění národních programů reforem v rámci Lisabonské strategie a aby braly mládež v úvahu v příslušných oblastech politik;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto prohlášení spolu se jmény jeho signatářů Radě, Komisi a Evropskému fóru mládeže.

Seznam signatářů

Adamos Adamou, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Francisco Assis, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Guy Bono, Victor Boştinaru, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Jan Březina, André Brie, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Wolfgang Bulfon, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Colm Burke, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Giuseppe Castiglione, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Thierry Cornillet, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Jan Cremers, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoş Florin David, Chris Davies, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Marie-Hélène Descamps, Albert Deß, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Brigitte Douay, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Claudio Fava, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Juan Fraile Cantón, Armando França, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Milan Gaľa, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Patrick Gaubert, Jean-Paul Gauzès, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Ioannis Gklavakis, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Vasco Graça Moura, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Matthias Groote, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jim Higgins, Jens Holm, Mary Honeyball, Milan Horáček, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Anne E. Jensen, Dan Jørgensen, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Ewa Klamt, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Wiesław Stefan Kuc, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Anne Laperrouze, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Marie-Noëlle Lienemann, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Florencio Luque Aguilar, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Mario Mantovani, Catiuscia Marini, Helmuth Markov, Sérgio Marques, Maria Martens, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Marios Matsakis, Yiannakis Matsis, Manolis Mavrommatis, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Angelika Niebler, Ljudmila Novak, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Siiri Oviir, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Maria Petre, Sirpa Pietikäinen, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Miguel Portas, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Maria Robsahm, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Paul Rübig, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Salvador Domingo Sanz Palacio, Amalia Sartori, Gilles Savary, Toomas Savi, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Agnes Schierhuber, Carl Schlyter, Frithjof Schmidt, Pál Schmitt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Gabriele Stauner, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Ulrich Stockmann, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Margie Sudre, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, István Szent-Iványi, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Andres Tarand, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Nikolaos Vakalis, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Jan Marinus Wiersma, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Francis Wurtz, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

(1) Úř. věst. C 180 E, 31.7.2003, s.145.
(2) Úř. věst. C 146 E, 12.6.2008, s.112.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2008)0066.


Pohotovostní spolupráce při hledání pohřešovaných dětí
PDF 217kWORD 52k
Prohlášení Evropského parlamentu o pohotovostní spolupráci při hledání pohřešovaných dětí
P6_TA(2008)0391P6_DCL(2008)0036

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 116 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že únos dítěte je nadmíru nelidským zločinem,

B.   vzhledem k tomu, že k těmto zločinům v Evropě dochází stále častěji, přičemž oběti mohou být převáženy přes státní hranice,

C.   vzhledem k tomu, že naděje na záchranu života uneseného dítěte s postupem času klesá,

D.   vzhledem k tomu, že neexistuje celoevropský pohotovostní systém pro případy zmizení dětí a že na většině území Evropské unie nejsou podobné systémy k dispozici ani na místní či vnitrostátní úrovni,

1.   vyzývá členské státy, aby zavedly pohotovostní systémy pro pohřešované děti, k jejichž aktivaci je nezbytné sdělovacím prostředkům, pohraničním a celním orgánům a orgánům činným v trestním řízení okamžitě poskytnout následující informace:

   - údaje o pohřešovaném dítěti s fotografií, je-li k dispozici,
   - informace o okolnostech zmizení a předpokládaném únosci / předpokládaných únoscích,
   - kontaktní telefonní číslo (např. 116 000 tam, kde je funkční);

2.   vyzývá členské státy, aby se všemi sousedními zeměmi uzavřely dohody o spolupráci s cílem zajistit, aby byla na všech územích, která přicházejí v úvahu, rychle vyhlášena pohotovost;

3.   žádá, aby byla vytvořena společná organizace, která bude pro vnitrostátní orgány zajišťovat pomoc a odbornou přípravu;

4.   pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény jeho signatářů předal Radě a Komisi.

Seznam signatářů

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Jim Allister, Alexander Alvaro, Georgs Andrejevs, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Stavros Arnaoutakis, Richard James Ashworth, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Liam Aylward, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Domenico Antonio Basile, Gerard Batten, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Ivo Belet, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Thijs Berman, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Jens-Peter Bonde, Vito Bonsignore, Graham Booth, Mario Borghezio, Costas Botopoulos, Catherine Boursier, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, André Brie, Danutė Budreikaitė, Paul van Buitenen, Kathalijne Maria Buitenweg, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Mogens Camre, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Ole Christensen, Fabio Ciani, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Thierry Cornillet, Paolo Costa, Jean Louis Cottigny, Paul Marie Coûteaux, Michael Cramer, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Hanne Dahl, Daniel Dăianu, Chris Davies, Bairbre de Brún, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Brigitte Douay, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, James Elles, Edite Estrela, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Nigel Farage, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Roberto Fiore, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Milan Gaľa, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Evelyne Gebhardt, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Ioannis Gklavakis, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Roger Helmer, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jim Higgins, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ján Hudacký, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Anne E. Jensen, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Syed Kamall, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Robert Kilroy-Silk, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Kurt Lechner, Bernard Lehideux, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, David Martin, Jan Tadeusz Masiel, Véronique Mathieu, Yiannakis Matsis, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Erik Meijer, Marianne Mikko, Gay Mitchell, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Elisabeth Morin, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Vural Öger, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Maria Petre, Willi Piecyk, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Guido Podestà, Anni Podimata, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Giovanni Robusti, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Martine Roure, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Manuel António dos Santos, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Christel Schaldemose, Margaritis Schinas, György Schöpflin, Jürgen Schröder, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Peter Skinner, Nina Škottová, Alyn Smith, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Robert Sturdy, Margie Sudre, David Sumberg, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Jeffrey Titford, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Antonios Trakatellis, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Frank Vanhecke, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Cornelis Visser, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Jan Zahradil, Iva Zanicchi, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Vladimír Železný, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí