Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες
Πρόγραμμα "Νεολαία εν δράσει" (2007-2013) ***I
 Πρόγραμμα "Πολιτισμός" (2007-2013) ***I
 Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους πολίτες" (2007-2013) ***I
 Πρόγραμμα δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου κατάρτισης ***I
 Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Ουζμπεκιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ *
 Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Κιργιζιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ *
 Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Τατζικιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ *
 Ευθύνη του Μαυροβουνίου για τα μακροπρόθεσμα δάνεια που χορηγήθηκαν στη Σερβία και Μαυροβούνιο (πρώην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας) *
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων *
 Αλιευτική συμφωνία του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού *
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2008
 Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο *
 Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων *
 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών της Ευρώπης
 Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν ***I
 Ενίσχυση της Eurojust και τροποποίηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ *
 Αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου
 Ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτων
 Συντονισμένη στρατηγική με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής
 Προεδρείο των επιτροπών (Ερμηνεία του άρθρου 182 του Κανονισμού)
 2011: Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού
 Ενίσχυση της θέσης των νέων στις πολιτικές της ΕΕ
 Eπείγουσα συνεργασία για την ανεύρεση εξαφανισμένων παιδιών

Πρόγραμμα "Νεολαία εν δράσει" (2007-2013) ***I
PDF 269kWORD 31k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1719/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος "Νεολαία εν δράσει" για την περίοδο 2007-2013 (COM(2008)0056 – C6-0057/2008 – 2008/0023(COD))
P6_TA(2008)0369A6-0274/2008

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0056),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 194, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0057/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0274/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Σεπτεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. .../2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1719/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος "Νεολαία εν δράσει" για την περίοδο 2007-2013

P6_TC1-COD(2008)0023


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 1349/2008/ΕΚ.)


Πρόγραμμα "Πολιτισμός" (2007-2013) ***I
PDF 266kWORD 30k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1855/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος "Πολιτισμός" (2007-2013) (COM(2008)0057 – C6-0058/2008 – 2008/0024(COD))
P6_TA(2008)0370A6-0273/2008

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0057),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 151, παράγραφος 5, πρώτη παύλα της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0058/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0273/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Σεπτεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. .../2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1855/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος "Πολιτισμός" (2007-2013)

P6_TC1-COD(2008)0024


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη απόφαση αριθ. 1352/2008/ΕΚ.)


Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους πολίτες" (2007-2013) ***I
PDF 268kWORD 31k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1904/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος "Ευρώπη για τους πολίτες" για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά (COM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD))
P6_TA(2008)0371A6-0275/2008

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0059),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, το άρθρο 151 και το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0060/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0275/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Σεπτεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1904/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος "Ευρώπη για τους πολίτες" για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά

P6_TC1-COD(2008)0029


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 1358/2008/ΕΚ.)


Πρόγραμμα δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου κατάρτισης ***I
PDF 267kWORD 30k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1720/2006/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της δια βίου μάθησης (COM(2008)0061 – C6-0064/2008 – 2008/0025(COD))
P6_TA(2008)0372A6-0276/2008

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0061),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, το άρθρο 149, παράγραφος 4 και το άρθρο 150, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0064/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0276/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Σεπτεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1720/2006/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της δια βίου μάθησης

P6_TC1-COD(2008)0025


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 1357/2008/ΕΚ.)


Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Ουζμπεκιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ *
PDF 258kWORD 34k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007)0117 – C6-0213/2008 – 2007/0044(CNS))
P6_TA(2008)0373A6-0306/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2007)0117),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 44, παράγραφος 2, το άρθρο 47, παράγραφος 2, τελευταία περίοδος, το άρθρο 55, το άρθρο 57, παράγραφος 2, το άρθρο 71, το άρθρο 80, παράγραφος 2, τα άρθρα 93, 94, 133, 181α και το άρθρο 300, παράγραφος 2, δεύτερη περίοδος, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 101 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0213/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51, το άρθρο 83, παράγραφος 7 και το άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0306/2008),

1.   εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν.


Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Κιργιζιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ *
PDF 257kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Κιργιζιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007)0133 – C6-0228/2008 – 2007/0047(CNS))
P6_TA(2008)0374A6-0307/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2007)0133),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 44, παράγραφος 2, το άρθρο 47, παράγραφος 2, τελευταία περίοδος, το άρθρο 55, το άρθρο 57, παράγραφος 2, το άρθρο 71, το άρθρο 80, παράγραφος 2, τα άρθρα 93, 94, 133, 181α και το άρθρο 300, παράγραφος 2, δεύτερη περίοδος, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 101 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 2, της πράξης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0228/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51, το άρθρο 83, παράγραφος 7 και το άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0307/2008),

1.   εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Κιργιζιστάν.


Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Τατζικιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ *
PDF 259kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007)0143 – C6-0254/2008 – 2007/0050(CNS))
P6_TA(2008)0375A6-0320/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2007)0143),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Δημοκρατία του Τατζικιστάν,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 44, παράγραφος 2, το άρθρο 47, παράγραφος 2, τελευταία περίοδος, άρθρα 55, 57, παράγραφος 2, 71, 80, παράγραφος 2, 93, 94, 133, 181α και το άρθρο 300, παράγραφος 2, δεύτερη περίοδος, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 101 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0254/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51, το άρθρο 83, παράγραφος 7, και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0320/2008),

1.   εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν.


Ευθύνη του Μαυροβουνίου για τα μακροπρόθεσμα δάνεια που χορηγήθηκαν στη Σερβία και Μαυροβούνιο (πρώην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας) *
PDF 254kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση αυτοτελούς υποχρέωσης του Μαυροβουνίου και την αντίστοιχη μείωση της υποχρέωσης της Σερβίας όσον αφορά το μακροπρόθεσμο δάνειο που χορήγησε η Κοινότητα στην Ένωση Κρατών Σερβίας και Μαυροβουνίου (πρώην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας) δυνάμει των αποφάσεων 2001/549/EΚ και 2002/882/EΚ του Συμβουλίου (COM(2008)0228 – C6-0221/2008 – 2008/0086(CNS))
P6_TA(2008)0376A6-0281/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0228),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0221/2008),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0281/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, την οποία προβλέπει η κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων *
PDF 254kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων (COM(2008)0314 – C6-0219/2008 – 2008/0097(CNS))
P6_TA(2008)0377A6-0311/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0314),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο37, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0219/2008),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0311/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Αλιευτική συμφωνία του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού *
PDF 318kWORD 38k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί της σύναψης, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της αλιευτικής συμφωνίας του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού (COM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))
P6_TA(2008)0378A6-0315/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2007)0831),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 37 και 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0047/2008),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προταθείσα νομική βάση,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 35 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0315/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 1
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37 σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση και παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο,
τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37 σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη φράση, και παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο,

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2008
PDF 256kWORD 33k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD))
P6_TA(2008)0379A6-0328/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), και ιδίως τα άρθρα 37 και 38,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, που εγκρίθηκε οριστικά στις 13 Δεκεμβρίου 2007(2),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 18 Ιουνίου 2008 (COM(2008)0381),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2008 που καταρτίσθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Ιουλίου 2008 (11571/2008 – C6-0294/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0328/2008),

1.   εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2008 χωρίς τροποποιήσεις·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 71, 14.3.2008, σ. 1.
(3) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.


Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο *
PDF 530kWORD 229k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας για την έγκριση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (5620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))
P6_TA(2008)0380A6-0292/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, (5620/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο γ), της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0074/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0292/2008),

1.   εγκρίνει την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί το Συμβούλιο να τροποποιήσει αναλόγως το κείμενο·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας·

5.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, αφού τεθεί σε εφαρμογή η Συνθήκη της Λισαβόνας, να δώσει προτεραιότητα σε οποιαδήποτε μελλοντική πρόταση τροποποίησης της απόφασης σύμφωνα με τη δήλωση αριθ. 50 σχετικά με το άρθρο 10 του πρωτοκόλλου σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις το οποίο πρόκειται να προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας·

6.   είναι αποφασισμένο να εξετάσει οποιαδήποτε ανάλογη μελλοντική πρόταση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 5 και σε στενή συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας.

Κείμενο που προτείνουν 14 κράτη μέλη   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Αιτιολογική σκέψη 7
7)  Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιτραπεί στους συνδέσμους του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου και της Εurojust να επικοινωνούν για το σκοπό αυτό όποτε απαιτείται, άμεσα και αποτελεσματικότερα, μέσω ενός ασφαλούς τηλεπικοινωνιακού δικτύου,
(7) Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιτραπεί στους συνδέσμους του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου και της Εurojust να επικοινωνούν για το σκοπό αυτό όποτε απαιτείται, άμεσα και αποτελεσματικότερα, μέσω ασφαλών τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων,
Τροπολογία 2
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)
(7α) Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να εφαρμόζεται η απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου (.../.../ΔΕΥ) σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις1, η οποία εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν στην εθνική τους νομοθεσία επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τουλάχιστον ίσο με εκείνο που παρέχεται στο πλαίσιο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων όσον αφορά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της 28ης Ιανουαρίου 1981 και του πρόσθετου πρωτοκόλλου της 8ης Νοεμβρίου 2001 και, ενεργώντας κατ" αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σύσταση αριθ. R (87)15 της 17ης Σεπτεμβρίου 1987 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με τη ρύθμιση της χρησιμοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αστυνομικές υποθέσεις, που ισχύει επίσης και στην περίπτωση δεδομένων που δεν τυγχάνουν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.
________________
1 ΕΕ L ...
Τροπολογία 3
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3
3.  Κάθε κράτος μέλος διορίζει, μεταξύ των συνδέσμων, έναν εθνικό ανταποκριτή για το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο.
3.  Κάθε κράτος μέλος διορίζει, μεταξύ των συνδέσμων, έναν εθνικό ανταποκριτή για το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, καθώς και έναν εθνικό σύνδεσμο πληροφόρησης.
Τροπολογία 4
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι σύνδεσμοι να έχουν καθήκοντα συναφή με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και να γνωρίζουν επαρκώς μία γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τη δική τους εθνική γλώσσα, διότι πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν με τους συνδέσμους στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Προτού διορίσουν νέο σύνδεσμο, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν τη γνώμη των εθνικών ανταποκριτών.
4.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι σύνδεσμοι να έχουν καθήκοντα συναφή με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και να γνωρίζουν επαρκώς μία γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τη δική τους εθνική γλώσσα, διότι πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν με τους συνδέσμους στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Κατά την επιλογή συνδέσμων, τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τα κριτήρια των κατευθυντηρίων γραμμών για την επιλογή συνδέσμων του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου.
Τροπολογία 5
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4α (νέα)
4α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε οι σύνδεσμοί τους να έχουν επαρκείς πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως συνδέσμων
Τροπολογία 6
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5
5.  Εφόσον οι δικαστικοί σύνδεσμοι τους οποίους προβλέπει η κοινή δράση 96/277/ΔΕΥ, έχουν διοριστεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα καθήκοντά τους είναι ανάλογα με εκείνα που ανατίθενται στους συνδέσμους βάσει του άρθρου 4, συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και με το ασφαλές δίκτυο τηλεπικοινωνιών του άρθρου 10, από το κράτος μέλος που είναι το κράτος αποστολής τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα ορίσει το ίδιο το κράτος.
5.  Εφόσον οι δικαστικοί σύνδεσμοι τους οποίους προβλέπει η κοινή δράση 96/277/ΔΕΥ, έχουν διοριστεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα καθήκοντά τους είναι ανάλογα με εκείνα που ανατίθενται στους συνδέσμους βάσει του άρθρου 4, συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και με τις ασφαλείς τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις του άρθρου 10, από το κράτος μέλος που είναι το κράτος αποστολής τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα ορίσει το ίδιο το κράτος.
Τροπολογία 7
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 7
7.  Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο θα έχει Γραμματεία αρμόδια για τη διοίκηση του δικτύου, σε συνεργασία και κατόπιν διαβουλεύσεων με την Προεδρία του Συμβουλίου. Η Γραμματεία μπορεί να εκπροσωπεί το δίκτυο, κατόπιν διαβουλεύσεων με την Προεδρία.
7.  Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο θα έχει Γραμματεία αρμόδια για τη διοίκηση του δικτύου.
Τροπολογία 8
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 3 – στοιχείο β)
β) οργανώνει περιοδικές συναντήσεις των αντιπροσώπων των κρατών μελών, σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 5, 6 και 7·
β) οργανώνει περιοδικές συναντήσεις των αντιπροσώπων των κρατών μελών, σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 5 και 6·
Τροπολογία 9
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 3 – στοιχείο γ)
γ) παρέχει σε μόνιμη βάση ορισμένες βασικές πληροφορίες, προσαρμοσμένες στα σύγχρονα δεδομένα, ιδίως μέσω κατάλληλου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 8, 9 και 10.
γ) παρέχει σε μόνιμη βάση ορισμένες βασικές πληροφορίες, προσαρμοσμένες στα σύγχρονα δεδομένα, ιδίως μέσω εργαλείου πληροφορικής, σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 8 και 9, και εξασφαλίζει ασφαλείς τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις σύμφωνα με το άρθρο 10.
Τροπολογία 10
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 4 – τίτλος
Καθήκοντα των συνδέσμων, περιλαμβανομένου του εθνικού ανταποκριτή
Καθήκοντα των συνδέσμων, των εθνικών ανταποκριτών και των συνδέσμων πληροφόρησης
Τροπολογία 11
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Οι σύνδεσμοι, περιλαμβανομένου του εθνικού ανταποκριτή, είναι ενεργοί διαμεσολαβητές με στόχο να διευκολύνουν τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως κατά την καταπολέμηση σοβαρών μορφών εγκληματικότητας. Είναι στη διάθεση των τοπικών δικαστικών αρχών και άλλων αρμόδιων αρχών της χώρας τους, των συνδέσμων στις άλλες χώρες και των τοπικών δικαστικών και άλλων αρμόδιων αρχών των υπολοίπων χωρών, για να συνάψουν τις πλέον κατάλληλες άμεσες επαφές.
1.  Οι σύνδεσμοι είναι ενεργοί διαμεσολαβητές με στόχο να διευκολύνουν τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως κατά την καταπολέμηση σοβαρών μορφών εγκληματικότητας. Είναι στη διάθεση των τοπικών δικαστικών αρχών και άλλων αρμόδιων αρχών της χώρας τους, των συνδέσμων στις άλλες χώρες και των τοπικών δικαστικών και άλλων αρμόδιων αρχών των υπολοίπων χωρών, για να συνάψουν τις πλέον κατάλληλες άμεσες επαφές.
Στο μέτρο του αναγκαίου και βάσει συμφωνίας μεταξύ των σχετικών διοικήσεων, μπορούν να μετακινούνται προκειμένου να συναντώνται με τους συνδέσμους των άλλων κρατών μελών.
Στο μέτρο του αναγκαίου και για να καθίσταται δυνατή η ανταλλαγή πολύτιμων εμπειριών και προβλημάτων, ιδίως σχετικά με τη λειτουργία του δικτύου στα αντίστοιχα κράτη μέλη, μπορούν να μετακινούνται προκειμένου να συναντώνται με τους συνδέσμους των άλλων κρατών μελών.
Τροπολογία 12
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Οι σύνδεσμοι, περιλαμβανομένου του εθνικού ανταποκριτή, παρέχουν στις τοπικές δικαστικές αρχές της χώρας τους, στους συνδέσμους και στις τοπικές δικαστικές αρχές των υπολοίπων χωρών τις απαραίτητες νομικές και πρακτικές πληροφορίες, για να τους βοηθήσουν να ετοιμάσουν αποτελεσματικά αίτηση δικαστικής συνεργασίας ή για να βελτιώσουν τη δικαστική συνεργασία εν γένει.
2.  Οι σύνδεσμοι παρέχουν στις τοπικές δικαστικές αρχές της χώρας τους, στους συνδέσμους και στις τοπικές δικαστικές αρχές των υπολοίπων χωρών τις απαραίτητες νομικές και πρακτικές πληροφορίες, για να τους βοηθήσουν να ετοιμάσουν αποτελεσματικά αίτηση δικαστικής συνεργασίας ή για να βελτιώσουν τη δικαστική συνεργασία εν γένει.
Τροπολογία 13
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.  Στο αντίστοιχο επίπεδό τους, οι σύνδεσμοι, περιλαμβανομένου του εθνικού ανταποκριτή, οργανώνουν συναντήσεις κατάρτισης στη δικαστική συνεργασία για τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους τους, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Κατάρτισης.
3.  Στο αντίστοιχο επίπεδό τους, οι σύνδεσμοι συμμετέχουν και συμβάλλουν στην οργάνωση συναντήσεων κατάρτισης στη δικαστική συνεργασία για τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους τους, κατά περίπτωση σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Κατάρτισης.
Τροπολογία 14
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3α (νέα)
3α. Οι σύνδεσμοι βελτιώνουν το συντονισμό της δικαστικής συνεργασίας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ορισμένα αιτήματα εκ μέρους των τοπικών δικαστικών αρχών σε ένα κράτος μέλος απαιτούν συντονισμένη δράση σε άλλο κράτος μέλος.
Τροπολογία 15
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3β (νέα)
3β. Οι εθνικοί ανταποκριτές, πέραν των καθηκόντων τους ως συνδέσμων κατά τις παραγράφους 1 έως 3:
α) είναι υπεύθυνοι, στα αντίστοιχα κράτη μέλη τους, για ζητήματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων του συντονισμού αιτημάτων για ενημέρωση και των απαντήσεων που εκδίδουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές·
β) είναι υπεύθυνοι για επαφές με τη γραμματεία του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις συνεδριάσεις του άρθρου 6·
γ) όταν ζητηθεί από το κράτος μέλος τους, γνωμοδοτούν σχετικά με τον ορισμό νέων συνδέσμων.
Τροπολογία 16
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3γ (νέα)
3γ. Οι εθνικοί σύνδεσμοι πληροφόρησης, πέραν των κατά τις παραγράφους 1 έως 3α καθηκόντων τους ως συνδέσμων, διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που αφορούν το κράτος μέλος τους και στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 8 παρέχονται και προσαρμόζονται στα πρόσφατα δεδομένα δεόντως σύμφωνα με το άρθρο 9.
Τροπολογία 17
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 5 – Τίτλος
Σκοπός των περιοδικών συναντήσεων των συνδέσμων
Συνεδριάσεις ολομέλειας των συνδέσμων
Τροπολογία 18
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή
1.  Οι στόχοι των περιοδικών συναντήσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, στις οποίες καλούνται τουλάχιστον δύο σύνδεσμοι ανά κράτος μέλος, είναι:
1.  Οι στόχοι των συνεδριάσεων ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, στις οποίες καλούνται τουλάχιστον τρεις σύνδεσμοι ανά κράτος μέλος, είναι:
Τροπολογία 19
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2α (νέα)
2α. Οι συνεδριάσεις ολομέλειας διεξάγονται τακτικά τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο. Μία φορά το χρόνο η συνεδρίαση μπορεί να διεξάγεται στην έδρα του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις που διεξάγονται στην έδρα του Συμβουλίου προσκαλούνται δύο σύνδεσμοι.
Τροπολογία 20
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2β (νέα)
2β. Δύνανται, ωστόσο, να πραγματοποιούνται εναλλακτικές συνεδριάσεις στα κράτη μέλη, με στόχο τη συνάντηση των συνδέσμων όλων των κρατών μελών με άλλες αρχές του κράτους υποδοχής πλην των συνδέσμων του, και την επίσκεψη συγκεκριμένων οργανισμών του εν λόγω κράτους που έχουν αρμοδιότητες στα πλαίσια της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας ή της καταπολέμησης ορισμένων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας.
Τροπολογία 21
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 6 – Τίτλος
Συχνότητα των συνεδριάσεων της ολομέλειας
Συνεδριάσεις των εθνικών ανταποκριτών
Τροπολογία 22
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 6
Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, συγκείμενη από τους εθνικούς ανταποκριτές, συνέρχεται περιοδικά σε βάση ad hoc, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και ανάλογα με τις ανάγκες που διαπιστώνουν τα μέλη του, έπειτα από πρόσκληση της Προεδρίας του Συμβουλίου, η οποία λαμβάνει επίσης υπόψη τις επιθυμίες των κρατών μελών για συνάντηση του Δικτύου.
Οι εθνικοί ανταποκριτές συνέρχονται περιοδικά σε βάση ad hoc, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και ανάλογα με τις ανάγκες που διαπιστώνουν, έπειτα από πρόσκληση της Προεδρίας του Συμβουλίου, η οποία λαμβάνει επίσης υπόψη τις επιθυμίες των κρατών μελών για συνάντηση του Δικτύου. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων αυτών συζητούνται θέματα σχετικά με τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 3β, καθώς και το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο η πρόσβαση σε ασφαλείς τηλεπικοινωνίες μπορεί να καταστεί όσο το δυνατόν καλύτερη και να παρασχεθεί σε όλες τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Τροπολογία 23
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 7
Άρθρο 7
Διαγράφεται
Τόπος των συνεδριάσεων
1.  Οι συνεδριάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες, στην έδρα του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Συμβουλίου.
2.  Ωστόσο, μπορούν να πραγματοποιούνται εναλλακτικές συνεδριάσεις στα κράτη μέλη, με στόχο τη συνάντηση των συνδέσμων όλων των κρατών μελών με άλλες αρχές του κράτους υποδοχής πλην των συνδέσμων του, και την επίσκεψη συγκεκριμένων οργανισμών αυτού του κράτους που έχουν αρμοδιότητες στα πλαίσια της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας ή της καταπολέμησης ορισμένων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας.
Τροπολογία 24
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 8 – Τίτλος
Περιεχόμενο των πληροφοριών που μεταδίδονται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου
Πληροφορίες που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο
Τροπολογία 25
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 8 – εισαγωγή
Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο γνωστοποιεί στους συνδέσμους και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές τις εξής πληροφορίες:
Η γραμματεία του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου γνωστοποιεί στους συνδέσμους και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές τις εξής πληροφορίες:
Τροπολογία 26
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 8 – σημείο 2
2. ένα εργαλείο πληροφορικής που επιτρέπει στην αρχή έκδοσης ενός κράτους μέλους να εντοπίσει την αρχή άλλου κράτους μέλους που είναι αρμόδια να παραλάβει και να εκτελέσει την αίτηση δικαστικής συνεργασίας, περιλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης, των Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Αποδεικτικών Στοιχείων, εντολών για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και αιτημάτων για αμοιβαία δικαστική συνδρομή,
2. πληροφόρηση που επιτρέπει στην αρχή έκδοσης ενός κράτους μέλους να εντοπίσει την αρχή άλλου κράτους μέλους που είναι αρμόδια να παραλάβει και να εκτελέσει την αίτηση δικαστικής συνεργασίας, περιλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης, των Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Αποδεικτικών Στοιχείων, εντολών για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και αιτημάτων για αμοιβαία δικαστική συνδρομή μέσω εργαλείου πληροφορικής,
Τροπολογία 27
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)
β) να οργανωθεί ένα ασφαλές τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για το επιχειρησιακό έργο των συνδέσμων του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου·
β) να οργανωθούν ασφαλείς τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις για το επιχειρησιακό έργο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου·
Τροπολογία 28
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)
γ) το ασφαλές τηλεπικοινωνιακό δίκτυο να επιτρέπει τη ροή των δεδομένων και όλων των αιτήσεων δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ αυτών και των εθνικών αντιπροσώπων, των εθνικών ανταποκριτών της Εurojust και των δικαστικών συνδέσμων που διορίζονται από την Εurojust.
γ) οι ασφαλείς τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις να επιτρέπουν τη ροή των δεδομένων και όλων των αιτήσεων δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ αυτών και των εθνικών αντιπροσώπων, των εθνικών ανταποκριτών της Εurojust και των δικαστικών συνδέσμων που διορίζονται από την Εurojust.
Τροπολογία 29
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Το ασφαλές τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της παραγράφου 1 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και από τους εθνικούς ανταποκριτές, τους εθνικούς ανταποκριτές για θέματα τρομοκρατίας, τους εθνικούς αντιπροσώπους της Εurojust και τους δικαστικούς συνδέσμους που διορίζονται από την Εurojust, για το επιχειρησιακό τους έργο. Μπορεί να συνδεθεί με το Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων της Εurojust που προβλέπει το άρθρο 16 της απόφασης. 2002/187/ΔΕΥ.
2.  Οι ασφαλείς τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις της παραγράφου 1 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και από τους εθνικούς ανταποκριτές, τους εθνικούς ανταποκριτές για θέματα τρομοκρατίας, τους εθνικούς αντιπροσώπους της Εurojust και τους δικαστικούς συνδέσμους που διορίζονται από την Εurojust, για το επιχειρησιακό τους έργο. Μπορεί να συνδεθεί με το Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων της Εurojust που προβλέπει το άρθρο 16 της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ.
Τροπολογία 30
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2α (νέα)
2α. Η χρήση ασφαλών τηλεπικοινωνιών δεν αποκλείει άμεσες επαφές μεταξύ συνδέσμων ή μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.
Τροπολογία 31
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)
α) Η Eurojust έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που συγκεντρώνει το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης και στο ασφαλές τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που θα οργανωθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας απόφασης.
α) Η Eurojust έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που συγκεντρώνει το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης και στις ασφαλείς τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις που θα οργανωθούν σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας απόφασης.
Τροπολογία 32
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)
β) υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13 της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 της παρούσας απόφασης, οι σύνδεσμοι του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, ενημερώνουν κατά περίπτωση την Εurojust σχετικά με υποθέσεις που αφορούν δύο κράτη μέλη και εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Εurojust:
β) πέραν της υποχρέωσης να διαβιβάζουν πληροφορίες στην Εurojust, κατά το άρθρο 13 της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ, οι σύνδεσμοι του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, ενημερώνουν το εθνικό τους μέλος στην Εurojust για όλες τις άλλες υποθέσεις που θεωρείται ότι μπορούν να αντιμετωπισθούν καλύτερα μέσω της Εurojust
- σε περιπτώσεις στις οποίες είναι πιθανό να ανακύψει σύγκρουση αρμοδιότητας
ή
- σε περιπτώσεις απόρριψης αιτήσεως δικαστικής συνεργασίας, περιλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης, των Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Αποδεικτικών Στοιχείων, εντολών για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και αιτημάτων για αμοιβαία δικαστική συνδρομή.
Τροπολογία 33
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)
γ) Οι σύνδεσμοι του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου ενημερώνουν επίσης κατά περίπτωση την Εurojust σχετικά με όλες τις υποθέσεις που υπάγονται στο πεδίο αρμοδιότητας της Εurojust και αφορούν τουλάχιστον τρία κράτη μέλη.
Διαγράφεται
Τροπολογία 34
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ)
στ) Οι εθνικοί αντιπρόσωποι της Εurojust μπορούν να μετέχουν στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου κατόπιν προσκλήσεως του τελευταίου. Οι σύνδεσμοι του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου μπορούν να καλούνται, κατά περίπτωση, στις συνεδριάσεις της Εurojust.
στ) Οι εθνικοί αντιπρόσωποι της Εurojust μπορούν να μετέχουν στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου κατόπιν προσκλήσεως του τελευταίου. Ομοίως οι σύνδεσμοι του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου μπορούν να παρίστανται σε συνεδριάσεις της Εurojust κατόπιν προσκλήσεώς της.
Τροπολογία 35
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 11α (νέο)
Άρθρο 11α
Προστασία δεδομένων
1.  Όταν οι αρμόδιες αρχές ή οι σύνδεσμοι των κρατών μελών ανταλλάσσουν προσωπικά δεδομένα μεταξύ τους, διασφαλίζουν ότι:
- η αρμόδια αρχή που λαμβάνει τα δεδομένα τα επεξεργάζεται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους της έχουν δοθεί·
- λαμβάνονται μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται αποτελεσματικά από ακούσια ή μη εγκεκριμένη καταστροφή τους, απώλεια, μη εγκεκριμένη πρόσβαση, μη εγκεκριμένη ή ακούσια αλλοίωση και μη εγκεκριμένη δημοσιοποίηση.
2.  Ειδικές κατηγορίες δεδομένων (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε πολιτικό κόμμα ή συνδικαλιστική ένωση, το γενετήσιο προσανατολισμό ή την υγεία ή δεδομένα που αφορούν αξιόποινες πράξεις, ποινικές καταδίκες ή μέτρα ασφάλειας) τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου. Στην περίπτωση αυτή, καθιερώνονται επιπλέον διασφαλίσεις, όπως:
- πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μόνον για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εκπλήρωση του νομίμου καθήκοντος το οποίο δικαιολογεί την επεξεργασία·
- κρυπτογράφηση μεγάλης ασφαλείας για τις διαβιβάσεις·
- διατήρηση των δεδομένων μόνο στο βαθμό του αναγκαίου για τις αρμόδιες αρχές και τους συνδέσμους, προκειμένου να τελέσουν τα καθήκοντά τους.
Τροπολογία 36
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 12
Άρθρο 12
Διαγράφεται
Ενημέρωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής
Ο διοικητικός διευθυντής της Εurojust και η Προεδρία του Συμβουλίου υποβάλλουν γραπτή έκθεση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή κάθε δύο χρόνια σχετικά με τις δραστηριότητες και τη διαχείριση, περιλαμβανομένης της δημοσιονομικής διαχείρισης, του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου. Προς τούτο, η Προεδρία προετοιμάζει εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου και με τυχόν προβλήματα της πολιτικής καταπολέμησης του εγκλήματος εντός της Ένωσης που εντοπίζονται ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου. Στην εν λόγω έκθεση, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, μέσω της Προεδρίας, μπορεί επίσης να κάνει προτάσεις για τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο μπορεί επίσης να υποβάλει οποιαδήποτε αναφορά ή άλλες πληροφορίες για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου που τυχόν θα απαιτήσει το Συμβούλιο ή η Προεδρία.
Τροπολογία 37
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 15 – Τίτλος
Αξιολόγηση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου
Υποβολή έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή και αξιολόγηση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου
Τροπολογία 38
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Άρθρο 15
1.  Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο υποβάλλει γραπτή έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή κάθε δύο χρόνια σχετικά με τις δραστηριότητες και τη διαχείριση, περιλαμβανομένης της δημοσιονομικής διαχείρισης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει στην έκθεσή του οιαδήποτε προβλήματα πολιτικής στον τομέα της καταπολέμησης του εγκλήματος εντός της Ένωσης εντοπίζονται ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου και μπορεί επίσης να υποβάλλει προτάσεις για τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας σε ζητήματα καταπολέμησης του εγκλήματος.
2.  Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο μπορεί επίσης να υποβάλλει κάθε έκθεση ή άλλες πληροφορίες για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου που τυχόν θα ζητήσει το Συμβούλιο.
Κάθε τέσσερα χρόνια, το Συμβούλιο προβαίνει σε αξιολόγηση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, βάσει εκθέσεως που συντάσσει η Επιτροπή σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο.
3.  Κάθε τέσσερα χρόνια, το Συμβούλιο προβαίνει σε αξιολόγηση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, βάσει εκθέσεως που συντάσσει η Επιτροπή σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο.

Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων *
PDF 698kWORD 431k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ενόψει της έκδοσης απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην και για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών της απόφασης-πλαισίου 2005/214/ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών της απόφασης-πλαισίου 2006/783/ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης και της απόφασης-πλαισίου 2008/.../ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα ασφαλείας στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))
P6_TA(2008)0381A6-0285/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (5598/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2, σημείο (β), της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0075/2008),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0285/2008),

1.   εγκρίνει την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί το Συμβούλιο να τροποποιήσει αναλόγως το κείμενο·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί από το Συμβούλιο να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,

5.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας, να δώσουν προτεραιότητα σε οιαδήποτε μελλοντική πρόταση για τροποποίηση της απόφασης σύμφωνα με τη Δήλωση αριθ. 50 όσον αφορά το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας·

6.   είναι αποφασισμένο να εξετάσει οιαδήποτε τέτοια μελλοντική πρόταση με επείγουσα διαδικασία σύμφωνα με τη διαδικασία που μνημονεύεται στην παράγραφο 5 και σε στενή συνεργασία με εθνικά κοινοβούλια·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Κείμενο που προτείνουν επτά κράτη μέλη   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Τίτλος
για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην και για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών της απόφασης πλαισίου 2005/214/ΔΕΥ της 24ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών της απόφασης πλαισίου 2006/783/ΔΕΥ της 6ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης και της απόφασης πλαισίου 2008/.../ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα ασφαλείας στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση
για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών που προωθούν την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης όσον αφορά τις αποφάσεις που εκδίδονται κατόπιν δίκης στην οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως, και για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών, της απόφασης πλαισίου 2005/214/ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών, της απόφασης πλαισίου 2006/783/ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης, της απόφασης πλαισίου 2008/.../ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα ασφαλείας στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της απόφασης πλαισίου 2008/.../ΔΕΥ σχετικά με την αναγνώριση και την εποπτεία ποινών με αναστολή, εναλλακτικών κυρώσεων και καταδίκης υπό όρους
Τροπολογία 2
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)
(1a)  Η αμοιβαία εμπιστοσύνη στον ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης σε ποινικές υποθέσεις πρέπει να ενισχυθεί με τη λήψη μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη βελτίωση της εναρμόνισης και αμοιβαίας αναγνώρισης των ποινικών δικαστικών αποφάσεων και για τη θέσπιση στο εν λόγω επίπεδο ορισμένων ποινικών διατάξεων και πρακτικών.
Τροπολογία 3
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1β (νέα)
(1β) Οι δέουσες δικονομικές προφυλάξεις αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων επί ποινικών θεμάτων. Είναι επομένως σημαντικό, η απόφαση-πλαίσιο για τα δικονομικά δικαιώματα σε περίπτωση ποινικής δίωξης να θεσπιστεί το συντομότερο δυνατόν.
Τροπολογία 4
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Κατά συνέπεια είναι αναγκαίο να προβλεφθούν σαφείς και κοινές λύσεις με τις οποίες να καθορίζονται οι λόγοι απόρριψης και το περιθώριο εκτίμησης που παρέχεται στην εκτελούσα αρχή.
(4)  Κατά συνέπεια είναι αναγκαίο να προβλεφθούν σαφείς και κοινές λύσεις με τις οποίες να καθορίζονται οι λόγοι απόρριψης της εκτέλεσης της απόφασης που εκδόθηκε σε δίκη στην οποία δεν παρέστη αυτοπροσώπως το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και το περιθώριο εκτίμησης που παρέχεται στην εκτελούσα αρχή. Η παρούσα απόφαση πλαίσιο αποσκοπεί στον ορισμό αυτών των κοινών λόγων, ούτως ώστε να δοθεί στην εκτελούσα αρχή η δυνατότητα να εκτελεί την απόφαση παρά την απουσία του συγκεκριμένου προσώπου από την δίκη. Δεν αποσκοπεί στην ρύθμιση των εφαρμοστέων μορφών και μεθόδων, ή των διαδικαστικών απαιτήσεων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των αποτελεσμάτων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση πλαίσιο και συνιστούν ζήτημα που εμπίπτει στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Μέσω της ολοκλήρωσης του σχετικού τμήματος που αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή το σχετικό πιστοποιητικό σύμφωνα με τις λοιπές αποφάσεις πλαίσια, η εκδούσα αρχή παρέχει διαβεβαίωση ότι οι απαιτήσεις έχουν εκπληρωθεί ή θα εκπληρωθούν, η οποία θα έπρεπε να είναι επαρκής για τους σκοπούς της εκτέλεσης της απόφασης, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.
Τροπολογία 5
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Στις κοινές λύσεις όσον αφορά τους λόγους απόρριψης για τις εν λόγω ισχύουσες αποφάσεις-πλαίσια, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των καταστάσεων όσον αφορά την ενημέρωση του κατηγορουμένου για το δικαίωμα του να δικαστεί εκ νέου.
(6)  Στις κοινές λύσεις όσον αφορά τους λόγους μη αναγνώρισης για τις εν λόγω ισχύουσες αποφάσεις-πλαίσια, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των καταστάσεων όσον αφορά το δικαίωμα του ενδιαφερομένου να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση. Η επανάληψη αυτή της διαδικασίας, που αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων υπεράσπισης, χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία: το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην επανάληψη της διαδικασίας· η ουσία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα (επαν)εξετασθούν, και η διαδικασία ενδέχεται να καταλήξει σε ακύρωση της αρχικής απόφασης.
Τροπολογία 6
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)
(6a)  Η αναγνώριση και η εκτέλεση απόφασης που εκδόθηκε κατόπιν δίκης στην οποία ο εναγόμενος δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως δεν θα πρέπει να απορρίπτονται εάν, με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το κράτος έκδοσης, στοιχειοθετείται με ικανοποιητικό τρόπο ότι ο εναγόμενος κλητεύθηκε αυτοπροσώπως ή πράγματι ενημερώθηκε επισήμως με άλλο τρόπο σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης. Εν προκειμένω, εξυπακούεται ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί εγκαίρως, ήτοι αρκετά νωρίτερα, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχει στη δίκη και να ασκήσει πραγματικά το δικαίωμα υπεράσπισής του. Όλες οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε γλώσσα κατανοητή για τον εναγόμενο.
Τροπολογία 7
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6β (νέα)
(6β) Δεν επιτρέπεται άρνηση αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεως σε δίκη κατά την οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως, όταν το εν λόγω πρόσωπο, ενώ τελεί εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, εκπροσωπήθηκε στη δίκη από δικηγόρο στον οποίον είχε αναθέσει ρητή σχετική εντολή να τον/ την εκπροσωπήσει εξασφαλίζοντας έτσι πραγματική και ουσιαστική νομική συνδρομή. Εν προκειμένω είναι άνευ σημασίας εάν τον δικηγόρο έχει επιλέξει, ορίσει και πληρώσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή το κράτος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα της υπεράσπισης. Εξυπακούεται ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο επέλεξε εκ προθέσεως να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο αντί να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στη δίκη.
Τροπολογία 8
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)
(7α) Σε επανάληψη της διαδικασίας μετά από καταδικαστική απόφαση σε δίκη στην οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν παρέστη αυτοπροσώπως, το εν λόγω πρόσωπο θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια θέση με κάποιον που δικάζεται για πρώτη φορά. Ως εκ τούτου, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα πρέπει να έχει δικαίωμα να παραστεί στην επανάληψη της διαδικασίας, η ουσία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα πρέπει να (επαν)εξετάζεται, η διαδικασία ενδέχεται να οδηγήσει σε ακύρωση της αρχικής απόφασης και ο εναγόμενος μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της νέας απόφασης.
Τροπολογία 9
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
2.  Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν συνεπάγεται τροποποίηση της υποχρέωσης σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης, και οι υποχρεώσεις που τυχόν βαρύνουν τις δικαστικές αρχές ως προς το θέμα αυτό παραμένουν άθικτες.
2.  Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν συνεπάγεται τροποποίηση της υποχρέωσης σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υποχρεώσεις που τυχόν βαρύνουν τις δικαστικές αρχές ως προς το θέμα αυτό παραμένουν άθικτες.
Τροπολογία 10
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
3.  Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο αποβλέπει στον καθορισμό κοινών κανόνων για την αναγνώριση και (ή) εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε ένα κράτος μέλος (κράτος μέλος εκτέλεσης) οι οποίες εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος έκδοσης) έπειτα από δίκη στην οποία το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν παρέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ, του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της απόφασης-πλαισίου 2005/214/ΔΕΥ, του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της απόφασης-πλαισίου 2006/783/ΔΕΥ και του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της απόφασης-πλαισίου 2008/.../ΔΕΥ.
3.  Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο αποβλέπει στον καθορισμό κοινών κανόνων για την αναγνώριση και (ή) εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε ένα κράτος μέλος (κράτος μέλος εκτέλεσης) οι οποίες εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος έκδοσης) έπειτα από δίκη στην οποία το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν παρέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ, του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της απόφασης-πλαισίου 2005/214/ΔΕΥ, του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της απόφασης-πλαισίου 2006/783/ΔΕΥ, του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της απόφασης-πλαισίου 2008/.../ΔΕΥ και του άρθρου 9 παράγραφοq 1 στοιχείο η) της απόφασης-πλαισίου 2008/.../ΔΕΥ.
Τροπολογία 11
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
1)  Στο άρθρο 1, καταχωρείται η ακόλουθη παράγραφος 4:
Διαγράφεται
"4. Για το σκοπό της παρούσας απόφασης-πλαίσιο, ως "απόφαση εκδοθείσα ερήμην" νοείται οιαδήποτε ποινή στερητική της ελευθερίας ή μέτρο ασφάλειας στερητικό της ελευθερίας, όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη διαδικασία η οποία οδήγησε στην εν λόγω απόφαση."
Τροπολογία 12
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 2
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Άρθρο 4α – τίτλος και παράγραφος 1
Άρθρο 4α
Αποφάσεις εκδοθείσες ερήμην
Άρθρο 4α
Αποφάσεις εκδοθείσες σε δίκες κατά τις οποίες το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν παρέστη αυτοπροσώπως
Η εκτελούσα δικαστική αρχή δύναται επίσης να αρνηθεί την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί με σκοπό την εκτέλεση ποινής στερητικής της ελευθερίας ή μέτρου ασφαλείας στερητικού της ελευθερίας, εάν η απόφαση έχει εκδοθεί ερήμην, εκτός εάν στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο:
1.  Η εκτελούσα δικαστική αρχή δύναται επίσης να αρνηθεί την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί με σκοπό την εκτέλεση ποινής στερητικής της ελευθερίας ή μέτρου ασφαλείας στερητικού της ελευθερίας, εάν η απόφαση έχει εκδοθεί σε δίκη στην οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν παρέστη αυτοπροσώπως, εκτός εάν στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους έκδοσης:
Τροπολογία 13
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 2
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Άρθρο 4α – παράγραφος 1 - στοιχείο α
α) είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε ενημερωθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους έκδοσης, μέσω αρμόδιου αντιπροσώπου και εγκαίρως, σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της ακροαματικής διαδικασίας που οδήγησε στην απόφαση η οποία εκδόθηκε ερήμην και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι η απόφαση αυτή μπορεί να εκδοθεί σε περίπτωση που το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανιστεί για τη δίκη·
α) εγκαίρως και σε γλώσσα που κατανοεί,
i) είχε απευθείας κλητευθεί αυτοπροσώπως, ή είχε πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης που οδήγησε στην απόφαση, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι είχε γνώση της δίκης,
και
ii) είχε ενημερωθεί προσωπικά ότι η απόφαση μπορεί να εκδοθεί και σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στη δίκη,
ή
Τροπολογία 14
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 2
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Άρθρο 4α – παράγραφος 1 - στοιχείο αα) (νέο)
(αα) είχε απευθείας κλητευθεί αυτοπροσώπως, ή είχε πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι είχε γνώση της δίκης, είχε αναθέσει εντολή σε νομικό σύμβουλο που επελέγη, ορίστηκε και αμείφθηκε από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή ορίσθηκε και αμείφθηκε από το κράτος σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία του σχετικά με τα δικαιώματα υπεράσπισης, εκπροσωπήθηκε δε όντως από το συγκεκριμένο νομικό σύμβουλο κατά τη διάρκεια της δίκης·
Τροπολογία 15
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 2
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Άρθρο 4α – παράγραφος 1 – στοιχείο β)
β) αφού του επεδόθη η εκδοθείσα ερήμην απόφαση και ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου και να παραστεί στην εν λόγω δίκη:
β) αφού του επεδόθη προσωπικά η απόφαση και ενημερώθηκε ρητά, σε γλώσσα που κατανοεί, για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση*, στην εξέταση της οποίας θα είχε δικαίωμα να παραστεί, και με την οποία η ουσία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα (επαν)εξεταζόταν, η δε διαδικασία θα κατέληγε ενδεχομένως σε ακύρωση της αρχικής απόφασης:
i) έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την εκδοθείσα ερήμην απόφαση,
i) έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση,
ή
ή
ii) δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου εντός της εφαρμοστέας προθεσμίας που ανέρχεται σε τουλάχιστον […] ημέρες,
ii) δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση εντός της εφαρμοστέας προθεσμίας, που ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 ημέρες και δεν υπερβαίνει τις 15 ημέρες.
(* Η παρούσα τροπολογία εφαρμόζεται σε ολόκληρο το κείμενο. Εάν η παρούσα τροπολογία εγκριθεί, θα απαιτηθούν αντίστοιχες τροποποιήσεις σε ολόκληρο το κείμενο (κάθε φορά που θα υπάρχει αναφορά σε επανάληψη της διαδικασίας θα πρέπει να προστίθεται και μνεία στη δυνατότητα "άσκησης έφεσης")
Τροπολογία 16
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 2
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Άρθρο 4α – παράγραφος 1 - στοιχείο γ)
γ) η εκδοθείσα ερήμην απόφαση δεν του έχει επιδοθεί αυτοπροσώπως αλλά:
γ) η απόφαση δεν του έχει επιδοθεί αυτοπροσώπως αλλά:
i) θα του επιδοθεί το αργότερο την πέμπτη ημέρα μετά την παράδοσή του και θα ενημερωθεί ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου και να παραστεί στην εν λόγω δίκη·
i) θα του επιδοθεί αυτοπροσώπως και αμελλητί, εν πάση δε περιπτώσει μέσα σε τρεις ημέρες το πολύ, μετά την παράδοσή του και θα ενημερωθεί ρητά, σε γλώσσα που κατανοεί, για το δικαίωμά του να δικασθεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση στην εξέταση της οποίας θα έχει δικαίωμα να παραστεί, και με την οποία η ουσία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα (επαν)εξεταστεί, η δε διαδικασία μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε ακύρωση της αρχικής απόφασης,
και
και
ii) θα έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον […]1 ημέρες προκειμένου να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου."·
ii) θα ενημερωθεί σχετικά με το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση, που ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 ημέρες και δεν υπερβαίνει τις 15 ημέρες·
Τροπολογία 17
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 2
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Άρθρο 4α – παράγραφος 1α (νέα)
1α. Αν εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για την εκτέλεση ποινής στερητικής της ελευθερίας ή μέτρου ασφάλειας στερητικού της ελευθερίας, ή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1, στοιχείο γ), και το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί επίσημα σχετικά με την ύπαρξη ποινικής δίωξης εναντίον του, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, όταν πληροφορηθεί για το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, έχει δικαίωμα, πριν παραδοθεί, να ζητήσει αντίγραφο της απόφασης. Μόλις ενημερωθεί για το αίτημα αυτό, η δικαστική αρχή έκδοσης πρέπει να χορηγήσει, μέσω της εκτελούσας δικαστικής αρχής, αντίγραφο της απόφασης στο πρόσωπο που υπέβαλε το αίτημα. Αν η απόφαση επιδοθεί σε γλώσσα που δεν είναι κατανοητή στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, η δικαστική αρχή έκδοσης χορηγεί, μέσω της εκτελούσας δικαστικής αρχής, απόσπασμα της απόφασης σε γλώσσα κατανοητή στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Η απόφαση ή το απόσπασμα της απόφασης χορηγείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο αποκλειστικά για την ενημέρωσή του· δεν θεωρείται ότι συνιστά επίσημη επίδοση της απόφασης ούτε συνεπάγεται την έναρξη προθεσμιών για υποβολή αίτησης επανάληψης της δίκης ή την άσκηση έφεσης.
Τροπολογία 18
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 4
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Παράρτημα - πλαίσιο δ – εισαγωγικό μέρος και σημεία 1 και 2
δ) Σημειώστε εάν η απόφαση έχει εκδοθεί ερήμην:
δ) Σημειώστε εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην απόφαση:
1. ? Όχι, δεν εξεδόθη ερήμην
1.? Ναι, το συγκεκριμένο πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην απόφαση.
2. ? Ναι, εξεδόθη ερήμην.
2. ? Όχι, το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην απόφαση.
Εάν απαντήσατε ναι, παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε ότι:
Εάν απαντήσατε όχι στην ως άνω ερώτηση, παρακαλείστε να δηλώσετε αν:
Τροπολογία 19
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 4
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Παράρτημα – πλαίσιο δ – σημείο 2.1
2.1 το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε ενημερωθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους έκδοσης, μέσω αρμόδιου αντιπροσώπου και εγκαίρως, σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της ακροαματικής διαδικασίας που οδήγησε στην απόφαση η οποία εκδόθηκε ερήμην και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι η απόφαση αυτή μπορεί να εκδοθεί σε περίπτωση που το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανιστεί για τη δίκη.
2.1 το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε απευθείας κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο, εγκαίρως και σε γλώσσα που κατανοεί, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους έκδοσης σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης που οδήγησε στην απόφαση, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είχε γνώση της προγραμματισθείσας δίκης και είχε ενημερωθεί προσωπικά σχετικά με το γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί για τη δίκη
Χρόνος και τόπος που κλητεύθηκε ή ενημερώθηκε άλλως το συγκεκριμένο πρόσωπο:
Χρόνος και τόπος που κλητεύθηκε ή ενημερώθηκε προσωπικά και επισήμως με άλλο τρόπο το συγκεκριμένο πρόσωπο:
……………………………………………
……………………………………………
Γλώσσα στην οποία παρασχέθηκαν οι πληροφορίες:
……………………………………………
Περιγράψτε με ποιόν τρόπο ενημερώθηκε το συγκεκριμένο πρόσωπο:
Περιγράψτε με ποιόν τρόπο ενημερώθηκε το συγκεκριμένο πρόσωπο:
..................................................................
...................................................................
Τροπολογία 20
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 4
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Παράρτημα – πλαίσιο δ – σημείο 2.1α (νέο)
2.1α είχε απευθείας κλητευθεί αυτοπροσώπως, ή είχε πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι είχε γνώση της δίκης, και είχε δώσει ρητή εντολή σε νομικό σύμβουλο που επελέγη, ορίστηκε και αμείφθηκε από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή ορίσθηκε και αμείφθηκε από το κράτος σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία του σχετικά με τα δικαιώματα υπεράσπισης, εκπροσωπήθηκε δε όντως από το συγκεκριμένο νομικό σύμβουλο κατά τη διάρκεια της δίκης·
Περιγράψτε με ποιον τρόπο τηρήθηκε ο εν λόγω όρος:
……………………………....................
Τροπολογία 21
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 4
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Παράρτημα – πλαίσιο δ – σημείο 2.2
2.2 το συγκεκριμένο πρόσωπο, από τη στιγμή που του επεδόθη η εκδοθείσα ερήμην απόφαση, δήλωσε ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την εκδοθείσα ερήμην απόφαση
2.2 του επεδόθη προσωπικά η απόφαση και ενημερώθηκε ρητά, σε γλώσσα που κατανοεί, για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση*, στην εξέταση της οποίας θα είχε δικαίωμα να παραστεί, και με την οποία η ουσία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα (επαν)εξεταζόταν, η δε διαδικασία θα κατέληγε ενδεχομένως σε ακύρωση της αρχικής απόφασης, και δήλωσε ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση
Περιγράψτε πότε και πως δήλωσε ρητώς το συγκεκριμένο πρόσωπο ότι δεν αμφισβητεί την εκδοθείσα ερήμην απόφαση:
Περιγράψτε, πότε επιδόθηκε στο συγκεκριμένο πρόσωπο η απόφαση, πώς το συγκεκριμένο πρόσωπο ενημερώθηκε σχετικά με το δικαίωμά του για επανάληψη της δίκης ή άσκηση έφεσης, και με ποιο τρόπο δήλωσε ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση:
…………………………………………
…………………………………………
Τροπολογία 22
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 4
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Παράρτημα – πλαίσιο δ – σημείο 2.3.1 - πρώτο εδάφιο
- ενημερώθηκε ρητώς σχετικά με το δικαίωμα να δικαστεί εκ νέου και να παρίσταται στη δίκη, και
- ενημερώθηκε ρητώς, σε γλώσσα που κατανοεί, για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση στην εξέταση της οποίας θα έχει δικαίωμα να παραστεί, και με την οποία η ουσία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα (επαν)εξεταστεί, η δε διαδικασία θα καταλήξει ενδεχομένως σε ακύρωση της αρχικής απόφασης, και
Τροπολογία 23
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 4
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Παράρτημα – πλαίσιο δ – σημείο 2.3.2
?2.3.2 δεν επεδόθη στο συγκεκριμένο πρόσωπο η εκδοθείσα ερήμην απόφαση, και
?2.3.2 δεν επεδόθη στο συγκεκριμένο πρόσωπο η απόφαση, και
- θα του επιδοθεί η εκδοθείσα ερήμην απόφαση εντός ... ημερών μετά την παράδοσή του, και
- θα του επιδοθεί προσωπικά η απόφαση αυτή, εντός ... ημερών μετά την παράδοσή του, και
- όταν του επιδοθεί η εκδοθείσα ερήμην απόφαση, θα ενημερωθεί ρητώς σχετικά με το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου και να παρίσταται στη δίκη, και
- όταν του επιδοθεί η απόφαση αυτή, θα ενημερωθεί ρητώς, σε γλώσσα που κατανοεί, σχετικά με το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση στην εξέταση της οποίας θα έχει δικαίωμα να παραστεί, και με την οποία η ουσία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα (επαν)εξεταστεί, η δε διαδικασία θα καταλήξει ενδεχομένως σε ακύρωση της αρχικής απόφασης, και
- αφού του επιδοθεί η εκδοθείσα ερήμην απόφαση, θα έχει .... ημέρες να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου.
- αφού του επιδόθηκε η απόφαση αυτή, είχε στη διάθεσή του … ημέρες να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση και δεν υπέβαλε σχετικό αίτημα μέσα στο διάστημα αυτό.
Εάν σημειώσατε το πλαίσιο 2.3.2, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι:
το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, όταν ενημερώθηκε στο κράτος μέλος εκτέλεσης σχετικά με το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ζήτησε αντίγραφο της απόφασης πριν παραδοθεί, και του χορηγήθηκε αντίγραφο ή απόσπασμα της απόφασης σε γλώσσα που κατανοεί, … ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, μέσω της δικαστικής αρχής εκτέλεσης.
Τροπολογία 24
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 1
Απόφαση πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ
Άρθρο 1 – στοιχείο ε
1)  Στο άρθρο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
(ε) "Ως απόφαση εκδοθείσα ερήμην" νοείται η απόφαση που ορίζεται στο στοιχείο (α) όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη διαδικασία η οποία οδήγησε στην εν λόγω απόφαση."·
Διαγράφεται
Τροπολογία 25
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 2 - στοιχείο β)
Απόφαση πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 - στοιχείο θ) - εισαγωγικό μέρος
(θ) όταν, σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 4, η απόφαση εκδόθηκε ερήμην, εκτός εάν το πιστοποιητικό αναφέρει ότι το πρόσωπο αυτό:
(θ) όταν, σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 4, η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν δίκης στην οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως, εκτός εάν το πιστοποιητικό αναφέρει ότι το πρόσωπο αυτό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους έκδοσης:
Τροπολογία 26
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 2 - στοιχείο β)
Απόφαση πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ
Άρθρο 7, παράγραφος 2 – στοιχείο θ – σημείο i)
i) εγκαίρως και σε γλώσσα που κατανοεί,
i) είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε ενημερωθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης, μέσω αρμόδιου αντιπροσώπου και εγκαίρως, σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της ακροαματικής διαδικασίας που οδήγησε στην απόφαση η οποία εκδόθηκε ερήμην·
a) είχε απευθείας κλητευθεί αυτοπροσώπως, ή είχε πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης που οδήγησε στην απόφαση, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι είχε γνώση της δίκης,
και
και
είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι η απόφαση αυτή μπορεί να εκδοθεί σε περίπτωση που το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανιστεί για τη δίκη,
β) είχε ενημερωθεί προσωπικά ότι η απόφαση μπορεί να εκδοθεί και εφόσον δεν εμφανιστεί στη δίκη,
ή
ή
Τροπολογία 27
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 2
Απόφαση πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 – στοιχείο θ – σημείο iα) (νέο)
ia). είχε απευθείας κλητευθεί αυτοπροσώπως, ή είχε πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι είχε γνώση της δίκης, και είχε δώσει ρητή εντολή σε νομικό σύμβουλο που επελέγη, ορίστηκε και αμείφθηκε από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή ορίσθηκε και αμείφθηκε από το κράτος σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία του σχετικά με τα δικαιώματα υπεράσπισης, εκπροσωπήθηκε δε όντως από το συγκεκριμένο νομικό σύμβουλο κατά τη διάρκεια της δίκης· ή
Τροπολογία 28
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 2 - στοιχείο β)
Απόφαση πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 – στοιχείο θ – σημέιο ii)
(ii) έχει δηλώσει ρητώς σε αρμόδια αρχή ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση· ή
Διαγράφεται
Τροπολογία 29
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 2, στοιχείο β)
Απόφαση πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 – στοιχείο θ – σημείο iii)
(iii) από τη στιγμή και μετά που του επεδόθη η ερήμην εκδοθείσα απόφαση και ενημερώθηκε για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου και να παραστεί στην εν λόγω δίκη:
(iii) του επεδόθη προσωπικά η απόφαση και ενημερώθηκε ρητά, σε γλώσσα που κατανοεί, για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση*, στην εξέταση της οποίας θα είχε δικαίωμα να παραστεί, και με την οποία η ουσία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα (επαν)εξεταζόταν, η δε διαδικασία θα κατέληγε ενδεχομένως σε ακύρωση της αρχικής απόφασης:
- έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την ερήμην εκδοθείσα απόφαση
- έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση
ή
ή
- δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου εντός της εφαρμοστέας προθεσμίας η οποία ανέρχεται σε τουλάχιστον […]1 ημέρες.·
- δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση εντός της εφαρμοστέας προθεσμίας, που ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 ημέρες και δεν υπερβαίνει τις 15 ημέρες·
Τροπολογία 30
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 2, στοιχείο β)
Απόφαση πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ
Άρθρο 7, παράγραφος 2 – στοιχείο θα (νέο)
θa) σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προβλέπει το άρθρο 4, το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως, εκτός αν στο πιστοποιητικό αναφέρεται ότι το πρόσωπο, αφού ενημερώθηκε ρητά για τη δίωξη και τη δυνατότητα να παραστεί αυτοπροσώπως στη δίκη, αποποιήθηκε ρητά το δικαίωμα προφορικής ακρόασης και δήλωσε ρητά ότι δεν επιθυμεί να προσβάλει την απόφαση.
Τροπολογία 31
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Απόφαση πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ
Παράρτημα – πλαίσιο η – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος και σημεία 1 και 2
(3)  Σημειώστε εάν η απόφαση έχει εκδοθεί ερήμην:
(3)  Σημειώστε εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στην διαδικασία που οδήγησε στην απόφαση:
1. ? Όχι, δεν εξεδόθη ερήμην
1.? Ναι, το συγκεκριμένο πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στην διαδικασία που οδήγησε στην απόφαση.
2. ? Ναι, εξεδόθη ερήμην. Εάν απαντήσατε ναι, παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε ότι:
2. ? Όχι, το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στην διαδικασία που οδήγησε στην απόφαση.
Εάν απαντήσατε όχι στην ως άνω ερώτηση, παρακαλείστε να δηλώσετε αν:
Τροπολογία 32
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Απόφαση πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ
Παράρτημα – πλαίσιο ι – σημείο 3 – σημείο 2.1
2.1 το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε ενημερωθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης, μέσω αρμόδιου αντιπροσώπου και εγκαίρως, σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της ακροαματικής διαδικασίας που οδήγησε στην απόφαση η οποία εκδόθηκε ερήμην και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι η απόφαση αυτή μπορεί να εκδοθεί σε περίπτωση που το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανιστεί για τη δίκη.
2.1 το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε απευθείας κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης, εγκαίρως και σε γλώσσα που κατανοεί, σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης που οδήγησε στην απόφαση, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είχε γνώση της προγραμματισθείσας δίκης και είχε ενημερωθεί προσωπικά σχετικά με το γεγονός ότι η απόφαση αυτή μπορεί να εκδοθεί εφόσον δεν εμφανιστεί για τη δίκη
Χρόνος και τόπος που κλητεύθηκε ή ενημερώθηκε άλλως το συγκεκριμένο πρόσωπο:
--  -----------------------------------------------
Χρόνος και τόπος που κλητεύθηκε ή ενημερώθηκε προσωπικά και επισήμως με άλλο τρόπο το συγκεκριμένο πρόσωπο
--  ------------------------------------------------
Γλώσσα στην οποία παρασχέθηκαν οι πληροφορίες:
--  ------------------------------------------------
Περιγράψτε με ποιόν τρόπο ενημερώθηκε το συγκεκριμένο πρόσωπο:
Περιγράψτε με ποιόν τρόπο ενημερώθηκε το συγκεκριμένο πρόσωπο:
……………………………………………
..................................................................
Ή
Ή
Τροπολογία 33
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
Απόφαση πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ
Παράρτημα – πλαίσιο η – σημείο 3 – σημείο 2.1 α (νέο)
2.1a. είχε απευθείας κλητευθεί αυτοπροσώπως, ή είχε πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι είχε γνώση της δίκης, και είχε αναθέσει εντολή σε νομικό σύμβουλο που επελέγη, ορίστηκε και αμείφθηκε από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή ορίσθηκε και αμείφθηκε από το κράτος σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία του σχετικά με τα δικαιώματα υπεράσπισης, εκπροσωπήθηκε δε όντως από το συγκεκριμένο νομικό σύμβουλο κατά τη διάρκεια της δίκης·
Περιγράψτε με ποιον τρόπο τηρήθηκε αυτός ο όρος:
………………………………
Ή
Τροπολογία 34
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Απόφαση πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ
Παράρτημα - τμήμα η – σημείο 3 – σημείο 2.2.
2.2 το συγκεκριμένο πρόσωπο, από τη στιγμή που του επεδόθη η εκδοθείσα ερήμην απόφαση, δήλωσε ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την εκδοθείσα ερήμην απόφαση
2.2. το συγκεκριμένο πρόσωπο, από τη στιγμή που του επεδόθη προσωπικά η απόφαση και ενημερώθηκε ρητά εγγράφως, από επίσημη αρχή και σε γλώσσα που κατανοεί για το δικαίωμά του σε επανάληψη της διαδικασίας, στην οποία θα είχε δικαίωμα να παραστεί, η ουσία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα (επαν)εξεταζόταν, η διαδικασία θα κατέληγε ενδεχομένως σε ακύρωση της αρχικής απόφασης και θα μπορούσε να ασκήσει έφεση εναντίον της νέας απόφασης, δήλωσε ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση:
Περιγράψτε πότε και πως δήλωσε ρητώς το συγκεκριμένο πρόσωπο ότι δεν αμφισβητεί την εκδοθείσα ερήμην απόφαση:
Περιγράψτε, πότε επιδόθηκε στο συγκεκριμένο πρόσωπο η απόφαση, πώς το συγκεκριμένο πρόσωπο ενημερώθηκε σχετικά με το δικαίωμά του για επανάληψη της δίκης ή άσκηση έφεσης, και με ποιο τρόπο δήλωσε ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση.
……………………………………………
.....................................................................
Ή
Ή
Τροπολογία 35
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Απόφαση πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ
Παράρτημα - τμήμα η – σημείο 3 – σημείο 2.3.
2.3 του επεδόθη προσωπικώς η ερήμην εκδοθείσα απόφαση στις ………….. (ημέρα/μήνας/έτος), και το συγκεκριμένο πρόσωπο δικαιούται να δικαστεί εκ νέου υπό τους ακόλουθους όρους:
2.3 του επεδόθη προσωπικά η απόφαση που εκδόθηκε σε δίκη στην οποία το δεν παρέστη αυτοπροσώπως στις … (ημέρα/μήνας/έτος) και είχε δικαίωμα να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση υπό τους ακόλουθους όρους:
- ενημερώθηκε ρητώς σχετικά με το δικαίωμα να δικαστεί εκ νέου και να παρίσταται στη δίκη, και
- ενημερώθηκε ρητά, σε γλώσσα που κατανοεί, για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση στην εξέταση της οποίας θα έχει δικαίωμα να παραστεί, και με την οποία η ουσία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα (επαν)εξεταστεί, η δε διαδικασία θα καταλήξει ενδεχομένως σε ακύρωση της αρχικής απόφασης, και
- αφού ενημερώθηκε όσον αφορά αυτό το δικαίωμά του είχε … ημέρες να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου και δεν το ζήτησε κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου.
- αφού ενημερώθηκε όσον αφορά αυτό το δικαίωμά του είχε … ημέρες να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση και δεν το ζήτησε κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου.
Ή
Τροπολογία 36
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Απόφαση πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ
Παράρτημα - τμήμα η – σημείο 2.3α (νέα)
2.3α το συγκεκριμένο πρόσωπο, αφού ενημερώθηκε ρητά για τη δίωξη και τη δυνατότητα να παραστεί αυτοπροσώπως στη δίκη, αποποιήθηκε ρητά το δικαίωμα προφορικής ακρόασης και δήλωσε ρητά ότι δεν επιθυμεί να προσβάλει την απόφαση.
Περιγράψτε πότε και πώς το συγκεκριμένο πρόσωπο αποποιήθηκε το δικαίωμα προφορικής ακρόασης και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να προσβάλει την απόφαση.
..................................................................
Τροπολογία 37
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 1
Απόφαση πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ
Άρθρο 2 – στοιχείο θ
1)  Στο άρθρο 2, καταχωρείται το ακόλουθο στοιχείο:
Διαγράφεται
"(θ) "Ως απόφαση εκδοθείσα ερήμην" νοείται η απόφαση δήμευσης όπως ορίζεται στο στοιχείο (γ) όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη διαδικασία η οποία οδήγησε στην εν λόγω απόφαση."
Τροπολογία 38
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 2
Απόφαση πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 - στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος
"ε) όταν, σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, η απόφαση εκδόθηκε ερήμην, εκτός εάν το πιστοποιητικό αναφέρει ότι το συγκεκριμένο αυτό πρόσωπο:
ε) όταν, σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 4, η απόφαση εκδόθηκε σε δίκη στην οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν παρέστη αυτοπροσώπως, , εκτός εάν το πιστοποιητικό αναφέρει ότι το συγκεκριμένο αυτό πρόσωπο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους έκδοσης:
Τροπολογία 39
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 2
Απόφαση πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε) – σημείο θ)
i) εγκαίρως και σε γλώσσα που κατανοεί,
θ) το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε ενημερωθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης, μέσω αρμόδιου αντιπροσώπου και εγκαίρως, σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της ακροαματικής διαδικασίας που οδήγησε στην απόφαση η οποία εκδόθηκε ερήμην
a) είχε απευθείας κλητευθεί αυτοπροσώπως, ή είχε πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης που οδήγησε στην απόφαση, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι είχε γνώση της δίκης,
και
και
είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι η απόφαση αυτή μπορεί να εκδοθεί σε περίπτωση που το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανιστεί για τη δίκη.
β) είχε ενημερωθεί προσωπικά, ότι η απόφαση αυτή μπορεί να εκδοθεί εάν δεν εμφανιστεί για τη δίκη.
ή
ή
Τροπολογία 40
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 2
Απόφαση πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε) – σημείο ια) (νέο)
ια) είχε απευθείας κλητευθεί αυτοπροσώπως, ή είχε πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι είχε γνώση της δίκης, και είχε αναθέσει εντολή σε νομικό σύμβουλο που επελέγη, ορίστηκε και αμείφθηκε από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή ορίσθηκε και αμείφθηκε από το κράτος σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία του σχετικά με τα δικαιώματα υπεράσπισης, εκπροσωπήθηκε δε όντως από το συγκεκριμένο νομικό σύμβουλο κατά τη διάρκεια της δίκης·
ή
Τροπολογία 41
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - σημείο 2
Απόφαση πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε) – σημείο ii)
ii) από τη στιγμή που του επεδόθη η ερήμην εκδοθείσα απόφαση και ενημερώθηκε για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου και να παραστεί στην εν λόγω δίκη:
ii) αφού του επεδόθη προσωπικά η απόφαση και ενημερώθηκε ρητά, σε γλώσσα που κατανοεί, για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση*, στην εξέταση της οποίας θα είχε δικαίωμα να παραστεί, και με την οποία η ουσία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα (επαν)εξεταζόταν, η δε διαδικασία θα κατέληγε ενδεχομένως σε ακύρωση της αρχικής απόφασης:
- έχει δηλώσει ρητώς σε αρμόδια αρχή ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση δήμευσης
– έχει δηλώσει ρητώς σε αρμόδια αρχή ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση δήμευσης
ή
ή
δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου εντός της εφαρμοστέας προθεσμίας η οποία ανέρχεται σε τουλάχιστον […]* ημέρες
- δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση εντός της εφαρμοστέας προθεσμίας, που ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 ημέρες και δεν υπερβαίνει τις 15 ημέρες.
Τροπολογία 42
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 3
Απόφαση πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ
Παράρτημα - τμήμα ι – εισαγωγικό μέρος και σημεία 1 και 2
ι) Σημειώστε εάν η απόφαση έχει εκδοθεί ερήμην:
ι) Σημειώστε εάν το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην απόφαση δήμευσης:
1.? Όχι, δεν εξεδόθη ερήμην
1.? Ναι, το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην απόφαση δήμευσης.
2.? Ναι, εξεδόθη ερήμην. Εάν απαντήσατε ναι, παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε ότι :
2.? Όχι, το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην απόφαση δήμευσης.
Εάν απαντήσατε όχι στην ερώτηση αυτή, παρακαλείστε να δηλώσετε αν:
Τροπολογία 43
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 3
Απόφαση πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ
Παράρτημα - τμήμα θ – σημείο 2 – σημείο 2.1
2.1 το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε ενημερωθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης, μέσω αρμόδιου αντιπροσώπου και εγκαίρως, σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της ακροαματικής διαδικασίας που οδήγησε στην απόφαση η οποία εκδόθηκε ερήμην και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι η απόφαση αυτή μπορεί να εκδοθεί σε περίπτωση που το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανιστεί για τη δίκη.
2.1 το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε απευθείας κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο, εγκαίρως, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους έκδοσης, και σε γλώσσα που κατανοεί, σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης που οδήγησε στην απόφαση δήμευσης, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είχε γνώση της προγραμματισθείσας δίκης και είχε ενημερωθεί προσωπικά σχετικά με το γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί για τη δίκη.
Χρόνος και τόπος που κλητεύθηκε ή ενημερώθηκε άλλως το συγκεκριμένο πρόσωπο:
Χρόνος και τόπος που κλητεύθηκε ή ενημερώθηκε προσωπικά και επισήμως με άλλο τρόπο το συγκεκριμένο πρόσωπο:
…………………………………….
……………………………………………
Γλώσσα στην οποία παρασχέθηκαν οι πληροφορίες
……………………………………………
Περιγράψτε με ποιόν τρόπο ενημερώθηκε το συγκεκριμένο πρόσωπο:
Περιγράψτε με ποιόν τρόπο ενημερώθηκε το συγκεκριμένο πρόσωπο:
……………………………………………
……………………………………………
Ή
Ή
Τροπολογία 44
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 3
Απόφαση πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ
Παράρτημα - τμήμα ι – σημείο 2 σημείο 2.1α (νέο)
2.1α είχε απευθείας κλητευθεί αυτοπροσώπως, ή είχε πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι είχε γνώση της δίκης, και είχε αναθέσει εντολή σε νομικό σύμβουλο που επελέγη, ορίστηκε και αμείφθηκε από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή ορίσθηκε και αμείφθηκε από το κράτος σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία του σχετικά με τα δικαιώματα υπεράσπισης, εκπροσωπήθηκε δε όντως από το συγκεκριμένο νομικό σύμβουλο κατά τη διάρκεια της δίκης·
Περιγράψτε με ποιον τρόπο τηρήθηκε αυτός ο όρος:
……………………………………………
Ή
Τροπολογία 45
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 3
Απόφαση πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ
Παράρτημα - τμήμα ι – σημείο 2 – σημείο 2.2
2.2 το συγκεκριμένο πρόσωπο, από τη στιγμή που του επεδόθη η εκδοθείσα ερήμην απόφαση, δήλωσε ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την εκδοθείσα ερήμην απόφαση.
2.2 του επεδόθη προσωπικά η απόφαση δήμευσης και ενημερώθηκε ρητά, σε γλώσσα που κατανοεί, για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση, στην εξέταση της οποίας θα είχε δικαίωμα να παραστεί, και με την οποία η ουσία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα (επαν)εξεταζόταν, η δε διαδικασία θα κατέληγε ενδεχομένως σε ακύρωση της αρχικής απόφασης, και δήλωσε ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση δήμευσης
Περιγράψτε πότε και πως δήλωσε ρητώς το συγκεκριμένο πρόσωπο ότι δεν αμφισβητεί την εκδοθείσα ερήμην απόφαση:
Περιγράψτε, πότε επιδόθηκε στο συγκεκριμένο πρόσωπο η απόφαση, πώς το συγκεκριμένο πρόσωπο ενημερώθηκε σχετικά με το δικαίωμά του για επανάληψη της δίκης ή άσκηση έφεσης, και πότε και πώς δήλωσε ρητώς το συγκεκριμένο πρόσωπο ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση δήμευσης:
……………………………………………
Η
…………………………………………
Η
Τροπολογία 46
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 3
Απόφαση πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ
Παράρτημα - τμήμα ι – σημείο 2 – σημείο 2.3
2.3 στο συγκεκριμένο πρόσωπο επεδόθη η ερήμην εκδοθείσα απόφαση στις ......... (ημέρα/ μήνας /έτος) και είχε δικαίωμα να δικαστεί εκ νέου υπό τους ακόλουθους όρους :
2.3 στο συγκεκριμένο πρόσωπο επεδόθη προσωπικά η απόφαση δήμευσης στις ......... (ημέρα/ μήνας /έτος) και είχε δικαίωμα να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση υπό τους ακόλουθους όρους :
- ενημερώθηκε ρητώς σχετικά με το δικαίωμα να δικαστεί εκ νέου και να παραστεί στη δίκη, και
- ενημερώθηκε ρητώς, σε γλώσσα που κατανοεί, σχετικά με το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση στην εξέταση της οποίας θα έχει δικαίωμα να παραστεί, και με την οποία η ουσία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα (επαν)εξεταστεί, η δε διαδικασία θα καταλήξει ενδεχομένως σε ακύρωση της αρχικής απόφασης, και
- αφού ενημερώθηκε για το δικαίωμά του αυτό, είχε .... ημέρες να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου και δεν το ζήτησε κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου.
- αφού ενημερώθηκε για το δικαίωμά του αυτό, είχε … ημέρες να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση και δεν το ζήτησε κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου.
Τροπολογία 47
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο 1
Απόφαση πλαίσιο 2008/…/ΔΕΥ
Άρθρο 1 – στοιχείο ε)
1)  Στο άρθρο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
Διαγράφεται
(ε) "Ως απόφαση εκδοθείσα ερήμην" νοείται η απόφαση όπως ορίζεται στην περίπτωση (α), όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη διαδικασία η οποία οδήγησε στην εν λόγω απόφαση."·
Τροπολογία 48
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο 2
Απόφαση πλαίσιο 2008/…/ΔΕΥ
Άρθρο 9 - παράγραφος 1 – στοιχείο στ)
(στ) όταν, σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 4, η απόφαση εκδόθηκε ερήμην, εκτός εάν το πιστοποιητικό αναφέρει ότι το πρόσωπο αυτό:
(στ) όταν, σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 4, η απόφαση εκδόθηκε σε δίκη στην οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν παρέστη αυτοπροσώπως, , εκτός εάν το πιστοποιητικό αναφέρει ότι το συγκεκριμένο αυτό πρόσωπο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους έκδοσης:
Τροπολογία 49
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο 2
Απόφαση πλαίσιο 2008/…/ΔΕΥ
Άρθρο 9 - παράγραφος 1 – στοιχείο στ) – σημείο i)
i) εγκαίρως και σε γλώσσα που κατανοεί,
i) είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε ενημερωθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης, μέσω αρμόδιου αντιπροσώπου και εγκαίρως, σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της ακροαματικής διαδικασίας που οδήγησε στην απόφαση η οποία εκδόθηκε ερήμην
α) είχε απευθείας κλητευθεί αυτοπροσώπως, ή είχε πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης που οδήγησε στην απόφαση, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι είχε γνώση της δίκης,
και
και
είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι η απόφαση αυτή μπορεί να εκδοθεί σε περίπτωση που το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανιστεί για τη δίκη,
β) είχε ενημερωθεί προσωπικά ότι απόφαση μπορεί να εκδοθεί και σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στη δίκη,
ή
ή
Τροπολογία 50
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο 2
Απόφαση πλαίσιο 2008/…/ΔΕΥ
Άρθρο 9, παράγραφος 1 – στοιχείο στ) – σημείο iα) (νέο)
iα) είχε απευθείας κλητευθεί αυτοπροσώπως, ή είχε πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι είχε γνώση της δίκης, και είχε αναθέσει εντολή σε νομικό σύμβουλο που επελέγη, ορίστηκε και αμείφθηκε από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή ορίσθηκε και αμείφθηκε από το κράτος σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία του σχετικά με τα δικαιώματα υπεράσπισης, εκπροσωπήθηκε δε όντως από το συγκεκριμένο νομικό σύμβουλο κατά τη διάρκεια της δίκης·
ή
Τροπολογία 51
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο 2
Απόφαση πλαίσιο 2008/…/ΔΕΥ
Άρθρο 9, παράγραφος 1 – στοιχείο στ) – σημείο ii)
ιι) από τη στιγμή και μετά που του επεδόθη η ερήμην εκδοθείσα απόφαση και ενημερώθηκε για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου και να παραστεί στην εν λόγω δίκη:
ιι) αφού του επεδόθη προσωπικά η απόφαση και ενημερώθηκε ρητά, σε γλώσσα που κατανοεί, για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση*, στην εξέταση της οποίας θα είχε δικαίωμα να παραστεί, και με την οποία η ουσία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα (επαν)εξεταζόταν, η δε διαδικασία θα κατέληγε ενδεχομένως σε ακύρωση της αρχικής απόφασης:
- έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση δήμευσης
- έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση δήμευσης,
ή
ή
- δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου εντός της εφαρμοστέας προθεσμίας η οποία ανέρχεται σε τουλάχιστον […]* ημέρες."
- δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση εντός της εφαρμοστέας προθεσμίας, που ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 ημέρες και δεν υπερβαίνει τις 15 ημέρες.
Τροπολογία 52
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο 3
Απόφαση πλαίσιο 2008/…/ΔΕΥ
Παράρτημα – πλαίσιο ια – σημείο 1 – στοιχεία α) και β)
1.  Σημειώστε εάν η απόφαση έχει εκδοθεί ερήμην:
1.  Σημειώστε εάν το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης:
α. ? Όχι, δεν εξεδόθη ερήμην
α.? Ναι, το συγκεκριμένο πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην απόφαση:
β. ? Ναι, εξεδόθη ερήμην. Εάν απαντήσατε ναι, παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε ότι
β. Όχι, το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης.
Εάν απαντήσατε όχι στην ερώτηση αυτή, παρακαλείστε να δηλώσετε αν:
Τροπολογία 53
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο 3
Απόφαση πλαίσιο 2008/…/ΔΕΥ
Παράρτημα – πλαίσιο ια – σημείο 1 – στοιχείο β.1
? β.1 το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε ενημερωθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης, μέσω αρμόδιου αντιπροσώπου και εγκαίρως, σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της ακροαματικής διαδικασίας που οδήγησε στην απόφαση η οποία εκδόθηκε ερήμην και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι η απόφαση αυτή μπορεί να εκδοθεί σε περίπτωση που το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανιστεί για τη δίκη.
? β.1 το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε απευθείας κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο, εγκαίρως και σε γλώσσα που κατανοεί, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης που οδήγησε στην απόφαση, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είχε γνώση της προγραμματισθείσας δίκης και είχε ενημερωθεί προσωπικά σχετικά με το γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στη δίκη
Χρόνος και τόπος που κλητεύθηκε ή ενημερώθηκε άλλως το συγκεκριμένο πρόσωπο:
Χρόνος και τόπος που κλητεύθηκε ή ενημερώθηκε προσωπικά και επισήμως με άλλο τρόπο το συγκεκριμένο πρόσωπο:
……………………………………………
……………………………………………
Γλώσσα στην οποία παρασχέθηκαν οι πληροφορίες
………………………………………
……………………………………………
Περιγράψτε με ποιόν τρόπο ενημερώθηκε το συγκεκριμένο πρόσωπο:
Περιγράψτε με ποιόν τρόπο ενημερώθηκε το συγκεκριμένο πρόσωπο:
………………………………………
Η
………………………………………
Η
Τροπολογία 54
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο 3
Απόφαση πλαίσιο 2008/…/ΔΕΥ
Παράρτημα – πλαίσιο ια – σημείο 1 – στοιχείο β.1α (νέο)
? β.1α είχε απευθείας κλητευθεί αυτοπροσώπως, ή είχε πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι είχε γνώση της δίκης, και είχε αναθέσει εντολή σε νομικό σύμβουλο που επελέγη, ορίστηκε και αμείφθηκε από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή ορίσθηκε και αμείφθηκε από το κράτος σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία του σχετικά με τα δικαιώματα υπεράσπισης, εκπροσωπήθηκε δε όντως από το συγκεκριμένο νομικό σύμβουλο κατά τη διάρκεια της δίκης·
Περιγράψτε με ποιον τρόπο τηρήθηκε αυτός ο όρος:
………………………………
Η
Τροπολογία 55
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο 3
Απόφαση πλαίσιο 2008/…/ΔΕΥ
Παράρτημα – πλαίσιο ια – σημείο 1 – στοιχείο β.2
? β.2 το συγκεκριμένο πρόσωπο, από τη στιγμή που του επεδόθη η εκδοθείσα ερήμην απόφαση, δήλωσε ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την εκδοθείσα ερήμην απόφαση
? β.2 του επεδόθη προσωπικά η απόφαση και ενημερώθηκε ρητά, σε γλώσσα που κατανοεί, για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση*, στην εξέταση της οποίας θα είχε δικαίωμα να παραστεί, και με την οποία η ουσία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα (επαν)εξεταζόταν, η δε διαδικασία θα κατέληγε ενδεχομένως σε ακύρωση της αρχικής απόφασης, και δήλωσε ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση
Περιγράψτε πότε και πως δήλωσε ρητώς το συγκεκριμένο πρόσωπο ότι δεν αμφισβητεί την εκδοθείσα ερήμην απόφαση
Περιγράψτε, πότε επιδόθηκε στο συγκεκριμένο πρόσωπο η απόφαση, πώς το συγκεκριμένο πρόσωπο ενημερώθηκε σχετικά με το δικαίωμά του για επανάληψη της δίκης ή άσκηση έφεσης, και πότε και πώς δήλωσε ρητώς το συγκεκριμένο πρόσωπο ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση.
………………………………
………………………………
Ή
Ή
Τροπολογία 56
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο 3
Απόφαση πλαίσιο 2008/…/ΔΕΥ
Παράρτημα – πλαίσιο ια – σημείο 1 – στοιχείο β.3
? β.3 στο συγκεκριμένο πρόσωπο επεδόθη η ερήμην εκδοθείσα απόφαση στις .... (ημέρα/ μήνας /έτος) και είχε δικαίωμα να δικαστεί εν νέου υπό τους ακόλουθους όρους:
? β.3 στο συγκεκριμένο πρόσωπο επεδόθη προσωπικά η απόφαση που εκδόθηκε σε δίκη στην οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν παρέστη αυτοπροσώπως στις … (ημέρα/μήνας/έτος) και είχε δικαίωμα να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση υπό τους ακόλουθους όρους:
- ενημερώθηκε ρητώς σχετικά με το δικαίωμα να δικαστεί εκ νέου και να παραστεί στη δίκη, και
- ενημερώθηκε ρητά, σε γλώσσα που κατανοεί, για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση στην εξέταση της οποίας θα έχει δικαίωμα να παραστεί, και με την οποία η ουσία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα (επαν)εξεταστεί, η δε διαδικασία θα καταλήξει ενδεχομένως σε ακύρωση της αρχικής απόφασης, και
- αφού ενημερώθηκε για το δικαίωμά του αυτό, είχε .... ημέρες να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου και δεν το ζήτησε κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου.
- αφού ενημερώθηκε για το δικαίωμά του αυτό, είχε … ημέρες να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση και δεν υπέβαλε σχετικό αίτημα κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδου.
Τροπολογία 57
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 α (νέο)
Άρθρο 5α
Τροποποίηση της απόφασης πλαισίου 2008/…/ΔΕΥ
Η απόφαση-πλαίσιο 2008/.../ΔΕΥ τροποποιείται ως εξής:
1)  Στο άρθρο [9, παράγραφος 1], το στοιχείο [η] αντικαθίσταται ως εξής:
(η) όταν, σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προβλέπει το άρθρο [6], η απόφαση εκδόθηκε σε δίκη κατά την οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν παρέστη αυτοπροσώπως, εκτός εάν το πιστοποιητικό αναφέρει ότι το συγκεκριμένο αυτό πρόσωπο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους έκδοσης:
i) εγκαίρως και σε γλώσσα που κατανοεί,
είχε απευθείας κλητευθεί αυτοπροσώπως, ή είχε πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης που οδήγησε στην απόφαση, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι είχε γνώση της δίκης,
και
- είχε ενημερωθεί προσωπικά ότι απόφαση μπορεί να εκδοθεί και σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στη δίκη,
ή
ii) είχε απευθείας κλητευθεί αυτοπροσώπως, ή είχε πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι είχε γνώση της δίκης, και είχε αναθέσει εντολή σε νομικό σύμβουλο που επελέγη, ορίστηκε και αμείφθηκε από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή ορίσθηκε και αμείφθηκε από το κράτος σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία του σχετικά με τα δικαιώματα υπεράσπισης, εκπροσωπήθηκε δε όντως από το συγκεκριμένο νομικό σύμβουλο κατά τη διάρκεια της δίκης· ή
iii) αφού του επεδόθη προσωπικά η απόφαση και ενημερώθηκε ρητά, σε γλώσσα που κατανοεί, για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση*, στην εξέταση της οποίας θα είχε δικαίωμα να παραστεί, και με την οποία η ουσία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα (επαν)εξεταζόταν, η δε διαδικασία θα κατέληγε ενδεχομένως σε ακύρωση της αρχικής απόφασης:
- δήλωσε ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση,
ή
- δεν ζήτησε να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση εντός της εφαρμοστέας προθεσμίας, που ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 ημέρες και δεν υπερβαίνει τις 15 ημέρες.
2)  Στο Παράρτημα ("πιστοποιητικό"), σημείο [1], το πλαίσιο [θ] αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Σημειώστε εάν το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης:
α) Ναι, το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης
β) Όχι, το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης.
Εάν απαντήσατε όχι στην ερώτηση αυτή, παρακαλείστε να δηλώσετε αν:
i) το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε απευθείας κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης, εγκαίρως και σε γλώσσα που κατανοεί, σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης που οδήγησε στην απόφαση, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είχε γνώση της προγραμματισθείσας δίκης και είχε ενημερωθεί προσωπικά σχετικά με το γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στη δίκη
Χρόνος και τόπος που κλητεύθηκε ή ενημερώθηκε προσωπικά και επισήμως με άλλο τρόπο το συγκεκριμένο πρόσωπο
……………………………………………
Γλώσσα στην οποία παρασχέθηκαν οι πληροφορίες
……………………………………………
Περιγράψτε με ποιόν τρόπο ενημερώθηκε ο ενδιαφερόμενος:
……………………………………………
Ή
ii) είχε απευθείας κλητευθεί αυτοπροσώπως, ή είχε πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο της δίκης, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι είχε γνώση της δίκης, και είχε αναθέσει εντολή σε νομικό σύμβουλο που επελέγη, ορίστηκε και αμείφθηκε από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή ορίσθηκε και αμείφθηκε από το κράτος σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία του σχετικά με τα δικαιώματα υπεράσπισης, εκπροσωπήθηκε δε όντως από το συγκεκριμένο νομικό σύμβουλο κατά τη διάρκεια της δίκης·
Περιγράψτε με ποιον τρόπο τηρήθηκε αυτός ο όρος:
……………………………………………
Ή
iii) του επιδόθηκε προσωπικά η απόφαση και ενημερώθηκε ρητά, σε γλώσσα που κατανοεί, για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση*, στην εξέταση της οποίας θα είχε δικαίωμα να παραστεί, και με την οποία η ουσία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα (επαν)εξεταζόταν, η δε διαδικασία θα κατέληγε ενδεχομένως σε ακύρωση της αρχικής απόφασης, και δήλωσε ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση.
Περιγράψτε, πότε επιδόθηκε στο συγκεκριμένο πρόσωπο η απόφαση, πώς το συγκεκριμένο πρόσωπο ενημερώθηκε σχετικά με το δικαίωμά του για επανάληψη της δίκης ή άσκηση έφεσης, και πότε και πώς δήλωσε ρητώς το συγκεκριμένο πρόσωπο ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση.
…………………………………………
Ή
(iv) στο συγκεκριμένο πρόσωπο επιδόθηκε προσωπικά η απόφαση που εκδόθηκε σε δίκη στην οποία δεν παρέστη αυτοπροσώπως στις … (ημέρα/μήνας/έτος) και είχε δικαίωμα να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση υπό τους εξής όρους:
- ενημερώθηκε ρητώς, σε γλώσσα που κατανοεί, σχετικά με το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση στην οποία θα έχει δικαίωμα να παραστεί, όπου η ουσία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα (επαν)εξεταστεί, η δε διαδικασία θα καταλήξει ενδεχομένως σε ακύρωση της αρχικής απόφασης, και
- αφού ενημερώθηκε για το δικαίωμά του αυτό, διέθετε … ημέρες για να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση και δεν υπέβαλε σχετικό αίτημα κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος.

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών της Ευρώπης
PDF 277kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παρακτίων ζωνών στην Ευρώπη (2008/2014(INI))
P6_TA(2008)0382A6-0286/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την σύσταση 2002/413/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2002 σχετικά με την εφαρμογή στην Ευρώπη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών(1),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2007 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο "Αξιολόγηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών στην Ευρώπη" (COM(2007)0308),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας(2),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008, περί θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (Οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική)(3) και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2005 με τίτλο "Θεματική στρατηγική για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος" (COM(2005)0504),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2007 με τίτλο "Μία ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση" (COM(2007)0575),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την παράκτια αλιεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες αλιέων της παράκτιας αλιείας(4),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Μαρτίου 2006, με τίτλο "Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του κλάδου της αλιείας" (COM(2006)0103) καθώς και το σχετικό ψήφισμά του της 28ης Σεπτεμβρίου 2006(5),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2002 με τίτλο "Μία στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας" (COM(2002)0511),

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη για το Κοινοβούλιο, σχετικά με την εξάρτηση των περιφερειών από την αλιεία(6),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0286/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών (OΔΠZ) δεν συνιστά μόνον περιβαλλοντική πολιτική αλλά και εν εξελίξει διαδικασία με σκοπό τη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών των παράκτιων περιοχών, και την εξασφάλιση αειφόρου ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτές, όπως η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση της OΔΠZ αποτελεί μακρόχρονη διαδικασία και ότι οι περισσότερες εθνικές στρατηγικές που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της προαναφερόμενης σύστασης άρχισαν να εφαρμόζονται μόλις το 2006,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση των παράκτιων ζωνών γινόταν ως τώρα μεσοπρόθεσμα, αγνοώντας το γεγονός ότι πρόκειται για πολύπλοκα φυσικά οικοσυστήματα που μεταβάλλονται με το πέρασμα του χρόνου,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις και τα μέτρα που ελαμβάνοντο αφορούσαν μία μεμονωμένη δραστηριότητα και δεν αντιμετώπιζαν το πρόβλημα της υποβάθμισης των παράκτιων ζωνών συνολικά,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός εστιαζόταν έως τώρα στη γη, και δεν λάμβανε υπόψη τις επιπτώσεις ορισμένων παράκτιων δραστηριοτήτων εις βάρος άλλων που ασκούνται στην ίδια περιοχή,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές στρατηγικές ΟΔΠΖ αναμένεται να έχουν χαμηλό κόστος εφαρμογής προσφέροντας όμως σημαντική οικονομική απόδοση,

Z.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε επαρκής συμμετοχή εκπροσώπων όλων των κλάδων στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των παράκτιων ζωνών με αποτέλεσμα να θιγούν τα συμφέροντα ορισμένων κλάδων,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή πολιτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης προϋποθέτει σχεδιασμό, στις παράκτιες περιοχές, των συνήθως εφαρμοζόμενων οικιστικών, τουριστικών και οικονομικών πρακτικών, καθώς και των πρακτικών που αφορούν την προστασία του τοπίου και του περιβάλλοντος,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποτελεσματικός συντονισμός των φορέων διαχείρισης των ΟΔΠΖ δεν είχε καταστεί ως τώρα δυνατός παρά μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση πολιτικών για την ΟΔΠΖ μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να απαιτεί τη δαπάνη μεγάλων κονδυλίων τα οποία είναι αδύνατο να καλυφθούν από τις τοπικές κοινότητες με αποτέλεσμα την προσφυγή σε ανώτερες διοικητικές βαθμίδες και καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της διασυνοριακής φύσης πολλών παράκτιων διεργασιών, είναι αναγκαίος ο συντονισμός και η συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, ακόμα και με τρίτες χώρες,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια είναι δύο κατ' εξοχήν παράκτιες δραστηριότητες που εξαρτώνται από την ποιότητα των παράκτιων υδάτων,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υδατοκαλλιέργεια δεν έχει ακόμη φθάσει σε επίπεδα τεχνολογικής ανάπτυξης που να επιτρέπει την άσκηση της εντατικής αυτής δραστηριότητας μακριά από τις παράκτιες περιοχές,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συνυπολογισθεί ο θεμελιώδης και μέχρι σήμερα ελάχιστα αναγνωρισμένος ρόλος των γυναικών στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράκτια αλιεία αποτελεί το 80% του κοινοτικού αλιευτικού στόλου και συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική συνοχή των παράκτιων κοινοτήτων καθώς και στην διατήρηση των πολιτιστικών τους παραδόσεων,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία, αν και η ίδια δεν αποτελεί πηγή ρύπανσης, υφίσταται τις συνέπειες από τη ρύπανση που προκαλούν άλλες δραστηριότητες που ασκούνται στις παράκτιες ζώνες με αποτέλεσμα την περαιτέρω υποβάθμιση της βιωσιμότητάς της,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια έχουν μεγάλη οικονομική και κοινωνική σημασία διότι αναπτύσσονται κυρίως σε παράκτιες περιοχές με εύθραυστη οικονομία, πολλές εκ των οποίων είναι μειονεκτούσες και δεν παρέχουν στους κατοίκους τους εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη ενός καθαρού και υγιούς θαλάσσιου περιβάλλοντος θα συμβάλλει στη μελλοντική αύξηση της αλιευτικής παραγωγής και κατά συνέπεια στη βελτίωση των προοπτικών του εν λόγω κλάδου,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υδατοκαλλιέργεια βασίζεται πλήρως στην αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, και ότι τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις αντισταθμίζονται βάσει των κοινοτικών ρυθμίσεων,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ένα περιβάλλον όπου οι αλιευτικοί πόροι μειώνονται και όπου η παγκόσμια ζήτηση σε ψάρια και οστρακοειδή αυξάνεται, η υδατοκαλλιέργεια στην Ευρώπη αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα σε όλα τα κράτη μέλη ο χωροταξικός σχεδιασμός που να ανταποκρίνεται στις αρχές της ΟΔΠΖ για την ισόρροπη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτές,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται σκληρός ανταγωνισμός για την εξεύρεση χώρου στις παράκτιες ζώνες και ότι οι υδατοκαλλιεργητές και οι αλιείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους χρήστες,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να ζητήσουν την εφαρμογή ειδικών ολοκληρωμένων εθνικών στρατηγικών επί θεμάτων ΟΔΠΖ και την κατάλληλη προσαρμογή της ΟΔΠΖ στο επίπεδο της ΕΈ,

1.   τονίζει την οικονομική και κοινωνική σημασία της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για τις παράκτιες περιφέρειες και ζητεί την ενίσχυσή τους στο πλαίσιο της OΔΠZ·

2.   τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί η συμμετοχή και η επαρκής εκπροσώπηση του κλάδου της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στις διασυνοριακές ομάδες με κεντρικό αντικείμενο τη θάλασσα, και προτρέπει την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη διαδικασία αυτή·

3.   τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας μπορεί να συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της ΟΔΠΖ καθώς υποστηρίζει δράσεις που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών·

4.   επισημαίνει την ανάγκη να αποσαφηνισθούν οι αρμοδιότητες των διοικητικών φορέων των παράκτιων ζωνών και να θεσπισθούν συντονισμένες στρατηγικές ώστε να καταστούν αποτελεσματικότεροι·

5.   αναγνωρίζει τις δυσκολίες συντονισμού μεταξύ των φορέων διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του ελέγχου της εφαρμογής της OΔΠZ, να επανεξετάσει, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, την αναγκαιότητα ή όχι σύστασης συντονιστικού οργάνου·

6.   τονίζει την ανάγκη συμμετοχής εκπροσώπων του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σε δραστηριότητες που συνδέονται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ΟΔΠΖ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή τους σε στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους, και υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας μπορεί ενδεχομένως να στηρίξει τέτοιες συλλογικές δράσεις·

7.   αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των γυναικών στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία και ως εκ τούτου καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργασθούν για την εξασφάλιση της προώθησης και της ενσωμάτωσης της αρχής των ίσων ευκαιριών κατά τις διάφορες φάσεις της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, μεταξύ των οποίων οι φάσεις του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006·

8.   ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων σε περιφερειακό επίπεδο μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των παράκτιων ζωνών, και τη λήψη κοινών μέτρων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των τοπικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων·

9.   καλεί τις εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις των εξόχως απόκεντρων περιοχών να προετοιμάσουν στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών με σκοπό την εξασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών·

10.   υπογραμμίζει, εντός του ανωτέρω πλαισίου, την ιδιαίτερη σημασία της ορθής χωροταξίας·

11.   τονίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια για σκοπούς αποκατάστασης του πληθυσμού των αλιευτικών ειδών αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη οικολογικής διατήρησης σε ορισμένες παράκτιες ζώνες και, επομένως, χρειάζεται προώθηση, ανάπτυξη και οικονομική στήριξη·

12.   τονίζει τη σημασία της υδατοκαλλιέργειας για τη βιομηχανία τροφίμων με στόχο την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε ορισμένες παράκτιες κοινότητες της ΕΕ·

13.   φρονεί ότι οι κλάδοι της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας πρέπει αμφότεροι να ενταχθούν σε μια εγκάρσια προσέγγιση σχετικά με όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες που ασκούνται στις παράκτιες ζώνες, προκειμένου να επιτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη σύμφωνα με τις νέες κατευθύνσεις για την πολιτική της θάλασσας·

14.   τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν στρατηγικές προσαρμογής στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι παράκτιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών αλλαγών, συνεκτιμώντας πλήρως τις επιπτώσεις στην αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια·

15.   πιστεύει ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια συγκέντρωσης σχετικών δεδομένων κατά τρόπο που θα συμβάλλει στην ανταλλαγή και χρήση πληροφοριών για την πραγματοποίηση συγκριτικών μελετών, συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία για την κατάσταση της βιοποικιλότητας και των αλιευτικών πόρων·

16.   εκτιμά ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες όσον αφορά την έρευνα στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας για την δημιουργία συστημάτων καλλιέργειας με βάση την εντατική παραγωγή σε κλειστά κυκλώματα·

17.   προτείνει να δοθεί προτεραιότητα, στο πλαίσιο της ΟΔΠΖ, στα προγράμματα υδατοκαλλιέργειας που κάνουν χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που σέβονται τις περιοχές που προστατεύονται δυνάμει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ·

18.   ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, σαφές χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου θα εξετάζεται η πρόοδος εφαρμογής της ΟΔΠΖ στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

19.   αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 148, 6.6.2002, σ. 24.
(2) ΕΕ L 223, 15.8.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ L 164, 25.6.2008, σ. 19.
(4) ΕΕ C 300 Ε, 9.12.2006, σ. 504.
(5) ΕΕ C 306 Ε, 15.12.2006, σ. 417.
(6) IP/B/PECH/ST/IC/2006-198.


Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν ***I
PDF 269kWORD 33k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν (COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))
P6_TA(2008)0383A6-0208/2008

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0101),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο (α) της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0086/2008),

–   έχοντας λάβει γνώση της δέσμευσης του εκπροσώπου του Συμβουλίου που, με επιστολή του της 25ης Ιουνίου 2008, είχε δεσμευθεί να εγκρίνει την πρόταση όπως τροποποιήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερη πρόταση, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0208/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Σεπτεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν

P6_TC1-COD(2008)0041


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 81/2009.)


Ενίσχυση της Eurojust και τροποποίηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ *
PDF 551kWORD 224k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας με σκοπό την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για την ενίσχυση της Eurojust και την τροποποίηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))
P6_TA(2008)0384A6-0293/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας (5613/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2, σημείο β), της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0076/2008),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0293/2008),

1.   εγκρίνει την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί το Συμβούλιο να τροποποιήσει αναλόγως το κείμενο·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας·

5.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, να δώσουν προτεραιότητα σε κάθε μελλοντική πρόταση τροποποίησης της απόφασης δυνάμει της Δήλωσης αριθ. 50 που αφορά το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου περί μεταβατικών διατάξεων που πρέπει να επισυναφθούν ως παράρτημα στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας·

6.   είναι αποφασισμένο να εξετάσει κάθε τέτοια μελλοντική πρόταση δια της διαδικασίας κατεπείγοντος δυνάμει της διαδικασίας που μνημονεύεται στην παράγραφο 5 και σε στενή συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Κείμενο που προτείνουν 14 κράτη μέλη   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)
(5α) Λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 86 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να συνταχθεί Πράσινη Βίβλος για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής.
Τροπολογία 2
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5β (νέα)
(5β) Τα δικαιώματα των εναγομένων και των θυμάτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που ενδείκνυται περισσότερο για την λήψη άλλων μέτρων εφαρμογής του νόμου.
Τροπολογία 3
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)
(8α) Οι δέουσες δικονομικές διασφαλίσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια των ερευνών, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων επί ποινικών θεμάτων. Θα πρέπει ιδίως να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατόν απόφαση πλαίσιο για τα δικονομικά δικαιώματα, προκειμένου να καθορισθούν ορισμένοι ελάχιστοι κανόνες σχετικά με την παροχή νομικής συνδρομής σε άτομα στα κράτη μέλη.
Τροπολογία 4
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8β (νέα)
(8β) Είναι επίσης αναγκαίο το Συμβούλιο να εγκρίνει το ταχύτερο δυνατόν απόφαση πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, η οποία θα παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν στην εθνική τους νομοθεσία επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τουλάχιστον ίσο με το παρεχόμενο στο πλαίσιο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων όσον αφορά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της 28ης Ιανουαρίου 1981 και του πρόσθετου πρωτοκόλλου της 8ης Νοεμβρίου 2001 και, ενεργώντας κατ' αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σύσταση αριθ. R (87) 15 της 17ης Σεπτεμβρίου 1987 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με τη ρύθμιση της χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αστυνομικές υποθέσεις καθώς και να διασφαλίσουν την προστασία των δεδομένων που δεν τυγχάνουν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.
Τροπολογία 5
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8γ (νέα)
(8γ) Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί η δέουσα προστασία των προσωπικών δεδομένων σε κάθε είδους συστήματα καταγραφής προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιεί η Eurojust. Προς τον σκοπό αυτόν, ο Κανονισμός επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Eurojust1 πρέπει επίσης να ισχύει για τα μη αυτοματοποιημένα διαρθρωμένα αρχεία, ήτοι φακέλους υποθέσεων που καταρτίζονται "με το χέρι" από εθνικά μέλη ή βοηθούς και έχουν λογική διάρθρωση.
_____________
1 ΕΕ C 68, 19.3.2005, σ. 1.
Τροπολογία 6
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8δ (νέα)
(8δ) Κατά την επεξεργασία δεδομένων σχετιζόμενων με την λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δυνάμει του άρθρου 14, παράγραφος 1, η Eurojust οφείλει να μεριμνά ώστε να μην αποκαλύπτονται το περιεχόμενο και οι τίτλοι των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Τροπολογία 7
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8ε (νέα)
(8ε) Τα άτομα που απετέλεσαν αντικείμενο ποινικής έρευνας θεμελιωμένης σε αίτηση της Eurojust χωρίς να τους ασκηθεί δίωξη, θα πρέπει να ενημερώνονται για την έρευνα αυτή εντός το αργότερο ενός έτους από την έκδοση της απόφασης για μη άσκηση δίωξης.
Τροπολογία 8
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8στ (νέα)
(8στ) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την παροχή ενδίκων μέσων όταν διενεργείται έρευνα κατόπιν αιτήσεως της Eurojust βάσει προδήλως αβασίμων λόγων.
Τροπολογία 9
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 5α – παράγραφος 1
1.  Προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά της υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης, η Eurojust θα συστήσει "μονάδα συντονισμού καταστάσεων έκτακτης ανάγκης" (ECC).
1.  Προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά της υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης, η Eurojust θα συστήσει "μονάδα συντονισμού καταστάσεων έκτακτης ανάγκης" (ECC), η επικοινωνία με την οποία θα πραγματοποιείται μέσω ενός και μόνου συνδέσμου.
Τροπολογία 10
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 5α – παράγραφος 2
2.  Η μονάδα αυτή απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο ανά κράτος μέλος, ο οποίος μπορεί να είναι το εθνικό μέλος, ο αναπληρωτής ή η αναπληρώτριά του, ή βοηθός που δικαιούται να αντικαταστήσει το εθνικό μέλος. Θα υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τη μονάδα καθώς και δυνατότητα ανάληψης δράσης εκ μέρους της σε καθημερινή 24ωρη βάση.
2.  Η μονάδα αυτή απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο ανά κράτος μέλος, ο οποίος μπορεί να είναι το εθνικό μέλος, ο αναπληρωτής ή η αναπληρώτριά του, ή βοηθός που δικαιούται να αντικαταστήσει το εθνικό μέλος. Ο αντιπρόσωπος θα μπορεί να αναλαμβάνει δράση σε καθημερινή 24ωρη βάση.
Τροπολογία 11
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 5α – παράγραφος 3
3.  Όταν, σε επείγουσες περιπτώσεις, πρέπει να εκτελεσθεί αίτηση δικαστικής συνεργασίας σε διάφορα κράτη μέλη, η αρμόδια αρχή μπορεί να τη διαβιβάζει στην ECC μέσω του αντιπροσώπου του κράτους μέλους της στην ECC. Ο αντιπρόσωπος του οικείου κράτους μέλους στην ECC διαβιβάζει την αίτηση στις αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών μελών για εκτέλεση. Όταν δεν έχει ορισθεί συγκεκριμένη αρμόδια εθνική αρχή ή δεν είναι δυνατός ο έγκαιρος προσδιορισμός της, το μέλος της ECC θα έχει την εξουσία να εκτελεί το ίδιο την αίτηση.
3.  Όταν, σε επείγουσες περιπτώσεις, πρέπει να εκτελεσθεί αίτηση δικαστικής συνεργασίας σε διάφορα κράτη μέλη, η αρμόδια αρχή μπορεί να τη διαβιβάζει στην ECC μέσω του αντιπροσώπου του κράτους μέλους της στην ECC. Ο αντιπρόσωπος του οικείου κράτους μέλους στην ECC διαβιβάζει την αίτηση στις αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών μελών για εκτέλεση. Όταν δεν είναι δυνατός ο έγκαιρος προσδιορισμός αρμόδιας εθνικής αρχής, το μέλος της ECC θα έχει την εξουσία να εκτελεί το ίδιο την αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος της ECC οφείλει αμέσως να ενημερώσει εγγράφως το Συλλογικό Όργανο σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν και τους λόγους μη έγκαιρου προσδιορισμού της αρμόδιας εθνικής αρχής.
Τροπολογία 12
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο vi
(vi) να λάβουν ειδικά μέτρα για τη διεξαγωγή της έρευνας
Διαγράφεται
Τροπολογία 13
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο vii
(vii) να λάβουν κάθε άλλο δικαιολογημένο μέτρο για την έρευνα ή τη δίωξη.
Διαγράφεται
Τροπολογία 14
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 8
Αν οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών αποφασίσουν να μη συμμορφωθούν προς αίτηση από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχεία α) και ζ), στο άρθρο 7 παράγραφος 1, στοιχείο α) και στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3, ενημερώνουν την Eurojust για την απόφασή τους την οποία και αιτιολογούν.
1.  Αν οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών αποφασίσουν να μη συμμορφωθούν προς αίτηση από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχεία α) και ζ), στο άρθρο 7 παράγραφος 1, στοιχείο α) και στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3, ενημερώνουν την Eurojust για την απόφασή τους την οποία και αιτιολογούν.
2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η απόφαση της αρμόδιας εθνικής αρχής να μπορεί να αναθεωρηθεί δικαστικά προτού κοινοποιηθεί στην Eurojust.
Τροπολογία 15
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
4.  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Eurojust, το εθνικό μέλος έχει πλήρη πρόσβαση:
4.  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Eurojust, το εθνικό μέλος έχει πλήρη πρόσβαση ή τουλάχιστον μπορεί να ενημερωθεί για
(α) στις πληροφορίες που περιέχονται :
τις πληροφορίες που περιέχονται στις παρακάτω κατηγορίες μητρώων, εφόσον υπάρχουν στο δικό του κράτος μέλος:
(i) στο εθνικό ποινικό μητρώο,
(i) το ποινικό μητρώο,
(ii) στα αρχεία συλληφθέντων,
(ii) τα αρχεία συλληφθέντων,
(iii) στα αρχεία ερευνών,
(iii) τα αρχεία ερευνών,
(iv) στα αρχεία DNA·
(iv) τα αρχεία DNA·
(β) σε τυχόν άλλα μητρώα, πλην των προβλεπομένων στο στοιχείο α), του κράτους μέλους του, τα οποία περιέχουν πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.
(v) τυχόν άλλα μητρώα του κράτους μέλους του, τα οποία περιέχουν πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.
Τροπολογία 16
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 9α – παράγραφος 3
3.  Τα εθνικά μέλη δύνανται, σε επείγουσες περιπτώσεις και όταν δεν έχει ορισθεί συγκεκριμένη εθνική αρχή ή δεν είναι δυνατός ο έγκαιρος προσδιορισμός της, να εξουσιοδοτούν και να συντονίζουν ελεγχόμενες παραδόσεις.
3.  Τα εθνικά μέλη δύνανται, σε επείγουσες περιπτώσεις και όταν δεν είναι δυνατός ο έγκαιρος προσδιορισμός αρμόδιας εθνικής αρχής, να εξουσιοδοτούν και να συντονίζουν ελεγχόμενες παραδόσεις. Στην περίπτωση αυτή, το εθνικό μέλος οφείλει αμέσως να ενημερώσει εγγράφως το Συλλογικό Όργανο σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν και τους λόγους μη έγκαιρου προσδιορισμού της αρμόδιας εθνικής αρχής.
Τροπολογία 17
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο -α (νέο)
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
(-α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται να ανταλλάσσουν με την Eurojust κάθε πληροφορία αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5, κατά τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση.
Τροπολογία 18
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 13 – παράγραφος 5
5.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό τους μέλος να ενημερώνεται εγκαίρως, σε αρχικό στάδιο και αμέσως μόλις υπάρξουν διαθέσιμες πληροφορίες, για όλες τις ποινικές έρευνες που αφορούν τρία ή περισσότερα κράτη, όταν δύο ή πλέον είναι κράτη μέλη, τα οποία εμπίπτουν στο πλαίσιο της εντολής της Eurojust και στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της Eurojust, ιδίως όταν απαιτείται η ταυτόχρονη υποβολή αιτήσεων συνδρομής σε διάφορα κράτη ή όταν υπάρχει ανάγκη συντονισμού από την Eurojust ή σε περιπτώσεις θετικής ή αρνητικής σύγκρουσης δικαιοδοσίας. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η υποχρέωση υποβολής αναφοράς να ελέγχεται σε εθνικό επίπεδο.
5.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό τους μέλος να ενημερώνεται εγκαίρως, σε αρχικό στάδιο και αμέσως μόλις υπάρξουν διαθέσιμες πληροφορίες, για κάθε υπόθεση που αφορά άμεσα τρία ή περισσότερα κράτη μέλη και για την οποία έχουν διαβιβασθεί σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη αιτήσεις ή αποφάσεις για δικαστική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων με τις οποίες υλοποιείται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.
Τροπολογία 19
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 13 – παράγραφος 6
6.  Ως πρώτο βήμα, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την παράγραφο 5 όσον αφορά υποθέσεις σχετικές με τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις:
6.  Ως πρώτο βήμα, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την παράγραφο 5 όσον αφορά υποθέσεις σχετικές με τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις:
α) εμπορία ναρκωτικών·
α) εμπορία ναρκωτικών·
αα) σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία·
β) εμπορία ανθρώπων και όπλων·
β) εμπορία ανθρώπων και όπλων·
γ) εμπορία πυρηνικών αποβλήτων·
γ) εμπορία πυρηνικών αποβλήτων·
δ) εμπορία έργων τέχνης·
δ) εμπορία έργων τέχνης·
ε) εμπορία ειδών υπό εξαφάνιση·
ε) εμπορία ειδών υπό εξαφάνιση·
στ) εμπορία ανθρώπινων οργάνων·
στ) εμπορία ανθρώπινων οργάνων·
ζ) νομιμοποίηση εσόδων·
ζ) νομιμοποίηση εσόδων·
η) απάτη, συμπεριλαμβανομένης απάτης στρεφόμενης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας,
η) απάτη, συμπεριλαμβανομένης απάτης στρεφόμενης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας,
θ) παραχάραξη και κιβδηλεία νομίσματος, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ,
θ) παραχάραξη και κιβδηλεία νομίσματος, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ,
ι) τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
ι) τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
κ) εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος,
ια) εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος,
λ) άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος.
ιβ) άλλες αξιόποινες πράξεις εφόσον υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις για συμμετοχή εγκληματικής οργάνωσης ή διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων.
Τροπολογία 20
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 13 – παράγραφος 8
8.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό τους μέλος να ενημερώνεται επίσης για:
8.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό τους μέλος να ενημερώνεται επίσης για:
(α) όλες τις αιτήσεις δικαστικής συνεργασίας όσον αφορά πράξεις θεσπιζόμενες δυνάμει του Τίτλου VI της Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένων πράξεων με τις οποίες υλοποιείται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, οι οποίες αποστέλλονται από τις αρμόδιες αρχές τους σε περιπτώσεις που αφορούν τουλάχιστον τρία κράτη, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον είναι κράτη μέλη,
α) περιπτώσεις στις οποίες έχουν προκύψει ή ενδέχεται να προκύψουν συγκρούσεις δικαιοδοσίας·
(β) όλες τις ελεγχόμενες παραδόσεις και τις μυστικές έρευνες που επηρεάζουν τουλάχιστον τρία κράτη, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον είναι κράτη μέλη,
β) όλες τις ελεγχόμενες παραδόσεις και τις μυστικές έρευνες που επηρεάζουν τουλάχιστον τρία κράτη, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον είναι κράτη μέλη,
(γ) κάθε άρνηση εκτέλεσης αίτησης δικαστικής συνδρομής όσον αφορά πράξεις θεσπιζόμενες δυνάμει του Τίτλου VI της Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένων πράξεων με τις οποίες υλοποιείται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης,
γ) επανειλημμένες δυσκολίες ή αρνήσεις σχετικά με την εκτέλεση αιτήσεων και αποφάσεων για δικαστική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων πράξεων με τις οποίες υλοποιείται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης,
(δ) όλες τις αιτήσεις αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής που προέρχονται από κράτος μη μέλος, όταν προκύπτει ότι οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται στο πλαίσιο έρευνας η οποία αφορά άλλες αιτήσεις αποσταλείσες από το εν λόγω κράτος μη μέλος σε τουλάχιστον άλλα δύο κράτη μέλη.
Τροπολογία 21
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 13 – παράγραφος 9
9.  Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στο εθνικό μέλος τυχόν άλλες πληροφορίες τις οποίες αυτό θεωρεί απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Διαγράφεται
Τροπολογία 22
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 13 – παράγραφος 10α (νέα)
10α. Έως ... *, η Επιτροπή, βάσει πληροφοριών που της διαβιβάζει η Eurojust, συντάσσει έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συνοδευόμενη ενδεχομένως από οιαδήποτε συγκεκριμένη εισήγηση, καθώς και προτάσεις σχετικά με την προσθήκη και άλλων αξιόποινων πράξεων εκτός των περιλαμβανομένων στην παράγραφο 6.
____________
* Τρία έτη μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης.
Τροπολογία 23
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 14, παράγραφος 4 και άρθρο 16, παράγραφος 1
13)  Στο άρθρο 14 παράγραφος 4 και 16 παράγραφος 1 οι όροι "πίνακα των δεδομένων" αντικαθίστανται από τους όρους "Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων το οποίο περιλαμβάνει δεδομένα".
Διαγράφεται
Τροπολογία 24
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 15, παράγραφος 4 και άρθρο 16, παράγραφοι 1 και 2
14)  Στα άρθρα 15 παράγραφος 4, 16 παράγραφος 1 και 16 παράγραφος 2, ο όρος "πίνακας" αντικαθίσταται από τους όρους "Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων".
Διαγράφεται
Τροπολογία 25
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α – σημείο i
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Κατά την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1, η Eurojust δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν πρόσωπα για τα οποία, κατά το εθνικό δίκαιο των οικείων κρατών μελών, διενεργείται ποινική έρευνα ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για μία ή περισσότερες από τις μορφές εγκληματικότητας ή αξιόποινες πράξεις που ορίζονται στο άρθρο 4, όπως :
1.  Κατά την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 1, η Eurojust δύναται να επεξεργάζεται μόνον τα εξής προσωπικά δεδομένα που αφορούν πρόσωπα για τα οποία, κατά το εθνικό δίκαιο των οικείων κρατών μελών, διενεργείται ποινική έρευνα ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για μία ή περισσότερες από τις μορφές εγκληματικότητας ή αξιόποινες πράξεις που ορίζονται στο άρθρο 4:
Τροπολογία 26
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α – σημείο ii
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 15, παράγραφος 1 – σημείο 1
l) αριθμούς τηλεφώνου, αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεδομένα που σχετίζονται με τηλεφωνικές επικοινωνίες και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αρχεία DNA και φωτογραφίες.
l) αποτυπώματα DNA, δηλαδή κώδικα γραμμάτων και αριθμών, που απεικονίζει σειρά χαρακτηριστικών στοιχείων αναγνώρισης του μη κωδικοποιητικού τμήματος αναλυθέντος ανθρώπινου δείγματος DNA, δηλαδή της ειδικής χημικής μορφής των διαφόρων θέσεων (loc) DNA,
lα) φωτογραφίες,
lβ) αριθμούς τηλεφώνου,
lγ) δεδομένα που σχετίζονται με τηλεφωνικές επικοινωνίες και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με εξαίρεση τη διαβίβαση περιεχομένου,
lδ) διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
lε) αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων.
Τροπολογία 27
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15 – στοιχείο β
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
(β) Στην παράγραφο 2 διαγράφεται η λέξη "μόνον".
Διαγράφεται
Τροπολογία 28
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17α (νέο)
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 23 – παράγραφος 12
17α) Το άρθρο 23, παράγραφος 12 αντικαθίσταται ως εξής :
"12. Το κοινό εποπτικό όργανο υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μία φορά κατ' έτος."
Τροπολογία 29
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 18 – στοιχείο α
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 26 – παράγραφος 1α
1α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το Συλλογικό Σώμα να είναι πράγματι σε θέση να ανοίξει αρχείο δεδομένων εργασίας προς ανάλυση της Ευρωπόλ και να συμμετέχει στη λειτουργία του.
1α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το Συλλογικό Σώμα να είναι πράγματι σε θέση να ανοίξει αρχείο δεδομένων εργασίας προς ανάλυση της Ευρωπόλ κατά το άρθρο 10 της Σύμβασης, βασιζόμενου στο άρθρο Κ.3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Europol)1, και να συμμετέχει στη λειτουργία του.
________________
1 ΕΕ C 316, 27.11.1995, σ. 2.
Τροπολογία 30
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 18 – στοιχείο β
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β) υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13 της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 της απόφασης …/…/ΔΕΥ, οι σύνδεσμοι του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου ενημερώνουν κατά περίπτωση την Eurojust σχετικά με υποθέσεις που αφορούν δύο κράτη μέλη και υπάγονται στο πεδίο αρμοδιότητας της Eurojust :
β) υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13 της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης …/…/ΔΕΥ, οι σύνδεσμοι του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου ενημερώνουν κατά περίπτωση το εθνικό μέλος τους στην Eurojust σχετικά με όλες τις άλλες υποθέσεις οι οποίες θεωρείται ότι μπορούν καλύτερα να αντιμετωπισθούν μέσω της Eurojust :
- σε περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να ανακύψει σύγκρουση δικαιοδοσίας,
ή
- σε περιπτώσεις απόρριψης αιτήσεως δικαστικής συνεργασίας όσον αφορά πράξεις θεσπιζόμενες δυνάμει του Τίτλου VI της Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένων πράξεων με τις οποίες υλοποιείται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.
Οι σύνδεσμοι του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου ενημερώνουν επίσης, κατά περίπτωση, την Eurojust σχετικά με όλες τις υποθέσεις που υπάγονται στο πεδίο αρμοδιότητας της Eurojust και αφορούν τουλάχιστον τρία κράτη μέλη
Τα εθνικά μέλη ενημερώνουν, κατά περίπτωση, τους συνδέσμους του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για όλες τις υποθέσεις οι οποίες τεκμαίρεται ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν καλύτερα από το δίκτυο.
Τα εθνικά μέλη ενημερώνουν, κατά περίπτωση, τους εθνικούς ανταποκριτές τους του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για όλες τις υποθέσεις οι οποίες τεκμαίρεται ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν καλύτερα από το δίκτυο.
Τροπολογία 31
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 19α (νέο)
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 27 – παράγραφος 4
19α) Το άρθρο 27, παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
"4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Eurojust προς τις οντότητες, περί των οποίων η παράγραφος 1, στοιχείο β), και προς τις αρχές, περί των οποίων η παράγραφος 1, στοιχείο γ), των τρίτων κρατών τα οποία δεν υπάγονται στην εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Ιανουαρίου 1981, δύναται να λαμβάνει χώρα μόνον όταν εξασφαλίζεται ανάλογος επαρκής βαθμός προστασίας των δεδομένων, που αξιολογείται βάσει του άρθρου 28, παράγραφος 3 του Κανονισμού περί επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Eurojust".
Τροπολογία 32
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 19β (νέο)
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 27 – παράγραφος 5α (νέα)
19β) Στο άρθρο 27, μετά την παράγραφο 5, προστίθεται η εξής παράγραφος:
"5α. Ανά διετία, το Κοινό Εποπτικό Όργανο μαζί με το αντίστοιχο τρίτο κράτος ή την οντότητα περί της οποίας η παράγραφος 1, εδάφια β) και γ), αξιολογούν την εφαρμογή των διατάξεων της αντίστοιχης συμφωνίας συνεργασίας περί προστασίας των ανταλλασσομένων δεδομένων. Η έκθεση η σχετική με την αξιολόγηση αυτή διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή".
Τροπολογία 33
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 22 – περίπτωση 1α (νέα)
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο
- το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Ο Πρόεδρος, εξ ονόματος του συλλογικού οργάνου, λογοδοτεί κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εγγράφως, σχετικά με τις δραστηριότητες και τη διαχείριση της Eurojust, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του προϋπολογισμού της."
Τροπολογία 34
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 22 – περίπτωση 1β (νέα)
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο
- το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
"Για το σκοπό αυτό, το συλλογικό όργανο συντάσσει ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Eurojust και με τα προβλήματα της πολιτικής για το έγκλημα στο πλαίσιο της Ένωσης, τα οποία επισημάνθηκαν κατόπιν των ενεργειών της Eurojust. Στην έκθεση αυτή, η Eurojust συμπεριλαμβάνει αναλύσεις καταστάσεων στις οποίες τα εθνικά μέλη άσκησαν τις εξουσίες τους κατά την έννοια του άρθρου 5α, παράγραφος 3, και του άρθρου 9α, παράγραφος 3. Με την έκθεση μπορούν επίσης να υποβάλλονται προτάσεις για τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις."
Τροπολογία 35
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 22 – περίπτωση 1γ (νέα)
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 32 – παράγραφος 2
- η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
" 2. Ανά έτος, ο εκπρόσωπος του Κοινού Εποπτικού Οργάνου υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες του Κοινού Εποπτικού Οργάνου."
Τροπολογία 36
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 26
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 42 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή εξετάζει κατά τακτά διαστήματα την εκ μέρους των κρατών μελών εφαρμογή της παρούσας απόφασης και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Συμβούλιο καθώς και, εφόσον απαιτείται, τις αναγκαίες προτάσεις για τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας και της λειτουργίας της Eurojust. Αυτό ισχύει ιδίως για τις ικανότητες της Eurojust να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας
2.  Η Επιτροπή εξετάζει κατά τακτά διαστήματα την εκ μέρους των κρατών μελών εφαρμογή της παρούσας απόφασης και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο καθώς και, εφόσον απαιτείται, τις αναγκαίες προτάσεις για τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας και της λειτουργίας της Eurojust. Αυτό ισχύει ιδίως για τις ικανότητες της Eurojust να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου
PDF 371kWORD 81k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου (2007/2262(INI))
P6_TA(2008)0385A6-0287/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ("Κανονισμός Δουβλίνου")(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση του "Eurodac" σχετικά με τη σύγκριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων για την ουσιαστική εφαρμογή της Σύμβασης του Δουβλίνου ("Κανονισμός Eurodac")(2),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελαχίστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απατρίδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους καθώς και σχετικά με το περιεχόμενο της προστασίας αυτής(3),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, που προβλέπει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο(4) ("Οδηγία Υποδοχής"),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους(5),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην Eurodac της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών των κρατών μελών καθώς και της Europol(6),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος "Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών", και με την κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του Συμβουλίου(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2006 σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα στρατόπεδα προσφύγων στη Μάλτα(8),

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τις επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε κέντρα κράτησης αρκετών κρατών μελών,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το άσυλο: Πρακτική συνεργασία, ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου(9),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2008: σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού(10),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την περίπτωση του Ιρανού πολίτη Μεχντί Καζεμί(11),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0287/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε άτομο που ζητεί άσυλο δικαιούται ατομικής και πλήρους εξέτασης της αίτησής του,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία και η πρακτική περί ασύλου εξακολουθούν να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα και ότι, συνεπεία τούτου, όσοι ζητούν άσυλο τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης στα διάφορα κράτη που συμμετέχουν στη συμφωνία του Δουβλίνου,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα του Δουβλίνου βασίζεται σε προϋποθέσεις όπως η αμοιβαία εμπιστοσύνη και αξιοπιστία και ότι στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, όπως όταν υπάρχουν σοβαρά κενά στη συλλογή στοιχείων ή ασυνέπειες σε σχέση με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ορισμένα κράτη μέλη, το σύστημα πάσχει συνολικώς,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ορισμένα κράτη μέλη δεν διασφαλίζουν ουσιαστική πρόσβαση σε διαδικασία για τον προσδιορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν ουσιαστικά την οδηγία υποδοχής, είτε σε σχέση με όσους ζητούν άσυλο που αναμένουν μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου είτε στο σημείο της επιστροφής στο αρμόδιο κράτος μέλος,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη θέτουν συστηματικά υπό κράτηση τα άτομα που υπάγονται στο σύστημα του Δουβλίνου,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό επίπεδο των πολλών αιτήσεων και το χαμηλό επίπεδο των μεταφορών που πραγματοποιούνται είναι δείκτες των ανεπαρκειών του συστήματος του Δουβλίνου και της αναγκαιότητας θέσπισης κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου μπορεί σαφώς να έχει ως αποτέλεσμα την άνιση κατανομή των ευθυνών για τα άτομα που ζητούν προστασία, εις βάρος ορισμένων κρατών μελών που εκτίθενται ιδιαίτερα στα μεταναστευτικά ρεύματα απλώς λόγω της γεωγραφικής τους θέσης,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση της Επιτροπής αποκαλύπτει ότι, το 2005, τα δεκατρία κράτη μέλη στα σύνορα της Ένωσης χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν αυξανόμενες προκλήσεις εξαιτίας του συστήματος του Δουβλίνου,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νότια κράτη μέλη αναγκάζονται να δέχονται αιτήσεις ασύλου από παράνομους μετανάστες οι οποίοι διασώζονται σε κατάσταση κινδύνου ενώ βρίσκονται καθ' οδόν για την Ευρώπη,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νότια κράτη μέλη αναγκάζονται να δέχονται αιτήσεις ασύλου από παράνομους μετανάστες οι οποίοι δεν λαμβάνουν βοήθεια από τρίτες χώρες οι οποίες υποχρεούνται να την παράσχουν βάσει του διεθνούς δικαίου,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη ενδέχεται να μην έχουν συμφέρον να συμμορφωθούν με την υποχρέωση καταχώρισης των παρανόμως εισερχομένων στην τράπεζα δεδομένων Eurodac, δεδομένου ότι τούτο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των αιτήσεων για παροχή ασύλου με τις οποίες θα πρέπει να ασχοληθούν,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός του Δουβλίνου θεσπίζει σύστημα το οποίο είναι σχεδιασμένο για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που θα είναι υπεύθυνο για την διεκπεραίωση μιας αίτησης, αλλά δεν δημιουργήθηκε, και επομένως δεν λειτουργεί ως μηχανισμός επιμερισμού του φόρτου εργασίας,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο οποιαδήποτε αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου να συνοδεύεται από συγκεκριμένο, μόνιμο, δίκαιο και λειτουργικό μηχανισμό επιμερισμού του φόρτου εργασίας,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια της πρώτης χώρας εισόδου του συστήματος του Δουβλίνου ασκούν μεγάλη πίεση στα συνοριακά κράτη μέλη,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά αναγνώρισης των υποψηφίων για καθεστώς πρόσφυγα κυμαίνονται για ορισμένους υπηκόους τρίτων χωρών από σχεδόν 0% έως 90% μεταξύ των κρατών μελών,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιώδους σημασίας τα άτομα που υποβάλλουν αιτήσεις να ενημερώνονται πλήρως για τη διαδικασία του Δουβλίνου και για τις πιθανές συνέπειές της, σε γλώσσα που κατανοούν,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 24, παράγραφος 2, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι σε όλες τις ενέργειες σχετικά με το παιδί, είτε αναλαμβάνονται από τις δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικά ιδρύματα, το συμφέρον του παιδιού πρέπει να προέχει,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και η ενότητα της οικογένειας αναφέρεται ως πρώτη στην ιεράρχηση των κριτηρίων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου, η διάταξη αυτή συχνά δεν εφαρμόζεται,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται προφανής έλλειψη ακριβείας στα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις μεταφορές, δεδομένου ότι δεν δείχνουν π.χ. το ποσοστό των αιτήσεων για την αναδοχή ατόμου που ζητεί άσυλο μετά από παράνομη διέλευση των συνόρων, ή την αναλογία μεταξύ των αιτήσεων για "αναδοχή" και των αιτήσεων για "εκ νέου ανάληψη",

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2005, εννέα από τα νέα κράτη μέλη δήλωναν περισσότερες "εισερχόμενες" μεταφορές κατ' εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου και ότι τα κράτη μέλη που δεν είχαν εξωτερικά χερσαία σύνορα της Ένωσης δήλωναν περισσότερες "εξερχόμενες" μεταφορές,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει το κόστος του συστήματος του Δουβλίνου και ότι πρόκειται για σημαντικό δεδομένο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο στις 12 και 13 Ιουνίου 2007 κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν τροποποίηση στον κανονισμό Eurodac, με σκοπό να μπορούν οι αστυνομικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη καθώς και η Europol να έχουν πρόσβαση, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στο Eurodac, την τράπεζα δεδομένων που σχεδιάστηκε αρχικά ως εργαλείο για την εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου,

Αποτελεσματικότητα του συστήματος και επιμερισμός ευθυνών

1.   πιστεύει ακράδαντα ότι, αν δεν επιτευχθεί ικανοποιητικό και συνεπές επίπεδο προστασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύστημα του Δουβλίνου θα έχει πάντοτε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα τόσο από τεχνικής όσο και από ανθρώπινης πλευράς και ότι όσοι ζητούν άσυλο θα εξακολουθήσουν να έχουν ισχυρούς λόγους να επιθυμούν να καταθέσουν την αίτησή τους σε συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις ευνοϊκότερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

2.   πιστεύει ακράδαντα ότι ελλείψει πραγματικού κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και ενιαίας διαδικασίας, το σύστημα του Δουβλίνου θα συνεχίσει να είναι άδικο τόσο για όσους ζητούν άσυλο όσο και για ορισμένα κράτη μέλη·

3.   τονίζει εκ νέου την επείγουσα ανάγκη για βελτίωση τόσο της ποιότητας όσο και της συνέπειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· είναι πεπεισμένο ότι η δημιουργία ευρωπαϊκής υπηρεσίας υποστήριξης σε θέματα ασύλου θα μπορούσε να διαδραματίσει πολύτιμο ρόλο σχετικά, επί παραδείγματι στην παροχή κατάρτισης σε υψηλές κοινές προδιαγραφές και ειδικών ομάδων υποστήριξης·

4.   ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τους τρόπους παροχής άμεσης χρηματοδότησης στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UΝΗCR) συμπληρωματικά προς τη βάσει προγραμμάτων χρηματοδότηση, προκειμένου να μπορέσει η τελευταία να ενισχύσει τον έλεγχό της και το συμβουλευτικό της έργο στην ΕΕ και να εξακολουθήσει να αναπτύσσει μεθόδους με στόχο την υποστήριξη των εθνικών αρχών στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν την ποιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που ακολουθούν·

5.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με μηχανισμούς επιμερισμού του φόρτου εργασίας, που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προκειμένου να αμβλυνθεί το δυσανάλογο βάρος που ενδεχομένως πέφτει σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως τα συνοριακά κράτη μέλη, το οποίο όμως δεν εντάσσεται στο σύστημα του Δουβλίνου·

6.   ζητεί από την Επιτροπή, εν αναμονή της θέσπισης ευρωπαϊκών μηχανισμών επιμερισμού του φόρτου, να εξετάσει το ενδεχόμενο άλλων, μη χρηματοδοτικών μηχανισμών στο πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου, προκειμένου να διορθωθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της εφαρμογής του για τα μικρά κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης·

7.   ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει δεσμευτικό μηχανισμό για την παύση των μεταφορών όσων ζητούν άσυλο σε κράτη μέλη που δεν διασφαλίζουν πλήρη και δίκαια αντιμετώπιση των αιτήσεών τους και να λάβει με συστηματικό τρόπο μέτρα έναντι των εν λόγω κρατών·

8.   καλεί την Επιτροπή να συνάψει ουσιαστικές διμερείς σχέσεις εργασίας με τρίτες χώρες, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία και να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τρίτες χώρες πληρούν τις διεθνείς νομικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά τη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και τη θαλάσσια διάσωση·

Δικαιώματα των αιτούντων

9.   ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει στο νέο κανονισμό σαφέστερες και αυστηρότερες διατάξεις σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα ενημερώνονται τα άτομα που ζητούν προστασία για τις επιπτώσεις του κανονισμού του Δουβλίνου και να εξετάσει το ενδεχόμενο σύνταξης τυποποιημένου φυλλαδίου που θα μπορούσε να μεταφραστεί σε ορισμένες γλώσσες και να διανέμεται σε όλα τα κράτη μέλη, και το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τα επιμέρους επίπεδα αλφαβητισμού·

10.   ζητεί από την Επιτροπή να τροποποιήσει τα άρθρα 19 και 20 του κανονισμού του Δουβλίνου περί "αναδοχής και εκ νέου ανάληψης" εις τρόπον ώστε να παρέχεται στους αιτούντες αυτόματο δικαίωμα αναστολής σε σχέση με απόφαση μεταφοράς της ευθύνης σε άλλο κράτος μέλος βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου·

11.   τονίζει εκ νέου ότι η αρχή της μη επαναπροώθησης θα πρέπει να παραμείνει ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους οιουδήποτε κοινού συστήματος ασύλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επιμένει ότι η εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου ουδέποτε θα έπρεπε να οδηγεί στο κλείσιμο της εξέτασης μιας αίτησης για διαδικαστικούς λόγους και να μην επανεξετάζεται πλήρως η αρχική αίτηση μετά από μεταφορά βάσει της διαδικασίας του Δουβλίνου· θεωρεί ότι τούτο θα πρέπει να καταστεί σαφές στον κανονισμό·

12.   θεωρεί ότι η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να βελτιωθεί, ιδίως σε σχέση με την ειδική ιατρική φροντίδα που χρειάζονται οι μεταφερόμενοι·

13.   ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο μεταφοράς στη χώρα προέλευσης των ατόμων που μεταφέρονται προς άλλο κράτος μέλος κατ' εφαρμογή του συστήματος του Δουβλίνου, αποκλειστικά κατόπιν ρητού αιτήματός τους και με πλήρη συμμόρφωση προς τα δικονομικά δικαιώματα·

Επανένωση οικογενειών και αρχή του πρωταρχικού συμφέροντος του παιδιού

14.   συνιστά την έγκριση σειράς κοινών κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τον υπολογισμό της ηλικίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι, σε περίπτωση αβεβαιότητας, να δίνεται στο παιδί το ευεργέτημα της αμφιβολίας·

15.   υπενθυμίζει ότι, σε όλες τις αποφάσεις σχετικά με τα παιδιά, πρέπει να υπερτερεί το πρωταρχικό συμφέρον του παιδιού· επιμένει ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ουδέποτε θα πρέπει να κρατούνται ή να μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος, εκτός από τις περιπτώσεις επανένωσης οικογενειών, και ότι εφόσον η μεταφορά αυτή αποδειχθεί αναγκαία, το παιδί πρέπει να εκπροσωπείται δεόντως και να συνοδεύεται καθ" όλη τη διάρκεια της διαδικασίας· χαιρετίζει ως εκ τούτου την πρόθεση της Επιτροπής να διευκρινίσει περαιτέρω το εφαρμόσιμο των κανόνων του Δουβλίνου στους ασυνόδευτους ανήλικους·

16.   εκφράζει τη λύπη του γιατί ο ορισμός του μέλους οικογένειας βάσει του ισχύοντος κανονισμού είναι πολύ περιοριστικός και ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει τον ορισμό αυτό προκειμένου να περιλαμβάνει όλους τους στενούς συγγενείς και τους μακροχρόνιους συντρόφους και ιδίως όσους δεν έχουν άλλη οικογενειακή υποστήριξη και τα ενήλικα παιδιά που δεν είναι σε θέση να φροντίσουν τον εαυτό τους·

17.   χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού του Δουβλίνου προκειμένου να περιλαμβάνει επικουρική προστασία, δεδομένου ότι τούτο θα επιτρέψει στους αιτούντες επικουρική προστασία να επανενωθούν με την οικογένειά τους στην οποία έχει χορηγηθεί αυτός ο τύπος προστασίας ή την ζητούν σε ένα άλλο κράτος μέλος·

Κράτηση

18.   ζητεί από την Επιτροπή να προσθέσει διάταξη που θα περιορίζει την κράτηση των αιτούντων βάσει της διαδικασίας του Δουβλίνου ως ύστατο μέτρο, διευκρινίζοντας τους λόγους για τους οποίους θα μπορεί να υπάρξει κράτηση και τις διαδικαστικές διασφαλίσεις που θα πρέπει να προβλεφθούν για το σκοπό αυτό·

19.   ζητεί από την Επιτροπή να δηλώσει σαφώς στο πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου ότι οι αιτούντες βάσει του κανονισμού αυτού δικαιούνται να έχουν τις ίδιες συνθήκες υποδοχής με άλλους αιτούντες ασύλου, σύμφωνα με την οδηγία υποδοχής, άρθρο 3, παράγραφος 1, που θεσπίζει τους γενικούς κανόνες ιδιαίτερα σχετικά με τις υλικές συνθήκες υποδοχής, υγειονομικής περίθαλψης, ελευθερίας κίνησης και σχολικής εκπαίδευσης των ανηλίκων·

Ανθρωπιστικές ρήτρες και ρήτρες κυριαρχίας

20.   θεωρεί ότι η ανθρωπιστική ρήτρα που περιλαμβάνεται στο άρθρο 15 του κανονισμού του Δουβλίνου παρέχει σημαντική ελαστικότητα στο σύστημα του Δουβλίνου, θα έπρεπε όμως να εφαρμόζεται ευρύτερα εις τρόπον ώστε να αποφεύγονται άσκοπες επιβαρύνσεις σε οικογένειες συνεπεία χωρισμών·

21.   θεωρεί ότι εφόσον άτομο το οποίο ζητεί άσυλο βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση λόγω σοβαρής ασθενείας ή σοβαρής αναπηρίας, μεγάλης ηλικίας ή εγκυμοσύνης και εξαρτάται ως εκ τούτου από τη βοήθεια συγγενούς στο έδαφος κράτους μέλους διαφόρου από το κράτος μέλος της αναδοχής, το άτομο αυτό πρέπει να επανενώνεται, στο μέτρο του δυνατού, με τον συγγενή του· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να καταστούν υποχρεωτικές οι σχετικές διατάξεις της ανθρωπιστικής ρήτρας στο άρθρο 15, παράγραφος 2·

22.   θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπισθεί, για οργανώσεις όπως ο Ερυθρός Σταυρός ή η Ερυθρά Ημισέληνος, το προορατικό καθήκον να προσπαθούν να εντοπίζουν τα μέλη των οικογενειών·

23.   χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διευκρινίσει καλύτερα τις περιστάσεις και τις διαδικασίες για την εφαρμογή της ρήτρας κυριαρχίας, ιδίως προκειμένου να καθιερωθεί η προϋπόθεση της συναίνεσης του ατόμου που αιτείται ασύλου·

Συλλογή δεδομένων και Eurodac

24.   εκφράζει την ανησυχία του για τις ασυμφωνίες και ανεπάρκειες στη συλλογή στοιχείων που αποκάλυψε η αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου εκ μέρους της Επιτροπής, ιδίως σε σχέση με την καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων των λαθρομεταναστών στα σύνορα της Ένωσης, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το κύρος του συστήματος· ευελπιστεί ότι ο προαναφερθείς κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 σχετικά με τα κοινοτικά στατιστικά στοιχεία και τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία θα παράσχει στους ενδιαφερόμενους ακριβέστερη εικόνα της λειτουργίας του συστήματος του Δουβλίνου και άλλων κοινοτικών μέσων σε σχέση με τη διεθνή προστασία·

25.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν είναι διαθέσιμη επί του παρόντος καμία εκτίμηση του κόστους του συστήματος του Δουβλίνου· ζητεί από την Επιτροπή να επιλύσει το πρόβλημα αυτό, διότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση του συστήματος·

26.   επισημαίνει με ενδιαφέρον τις ανησυχίες που διετύπωσε η Επιτροπή σχετικά με τη συλλογή και την ποιότητα δεδομένων που αποστέλλονται στην Κεντρική Μονάδα Eurodac, καθώς και σε σχέση με τη μη συμμόρφωση με την υποχρέωση να διαγράφονται ορισμένα δεδομένα και με τους κανόνες όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων· θεωρεί ότι οι παραλείψεις αυτές, που θέτουν εν αμφιβόλω την αξιοπιστία του Eurodac, θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν κατά τον δέοντα τρόπο προτού προβλεφθεί κάποια άλλη χρήση της τράπεζας αυτής δεδομένων·

27.   θεωρεί ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διευκρινίσει, σε κλειστό κατάλογο, τις υπηρεσίες και τις αρχές που έχουν πρόσβαση, και για ποιον σκοπό, στη βάση δεδομένων Eurodac, προκειμένου να αποτραπεί τυχόν παράνομη χρήση δεδομένων·

28.   τονίζει ότι η εκτεταμένη πρόσβαση στην τράπεζα δεδομένων Eurodac εκ μέρους των αστυνομικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη, καθώς και της Europol εμπεριέχει τον κίνδυνο να περνούν οι πληροφορίες αυτές σε τρίτες χώρες, γεγονός που θα είχε αρνητικές συνέπειες για όσους ζητούν άσυλο και τις οικογένειές τους· είναι πεπεισμένο ότι τούτο θα μπορούσε επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο στιγματισμού όσων ζητούν άσυλο·

o
o   o

29.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 50, 25.2.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 316, 15.12.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 304, 30.9.2004, σ. 12.
(4) ΕΕ L 31, 6.2.2003, σ. 18.
(5) ΕΕ L 199, 31.7.2007, σ. 23.
(6) 2807η συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, 12 και 13 Ιουνίου 2007.
(7) ΕΕ L 144, 6.6.2007, σ. 1.
(8) ΕΕ C 293 Ε, 2.12.2006, σ. 301.
(9) ΕΕ C 146 Ε, 12.6.2008, σ. 364.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2008)0012.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2008)0107.


Ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτων
PDF 279kWORD 63k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτων (2007/2258(INI))
P6_TA(2008)0386A6-0249/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτων (COM(2007)0207) ("έκθεση της Επιτροπής"),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 2000 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων (τέταρτη οδηγία ασφάλισης αυτοκινήτων)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0249/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μετά τις δύο τελευταίες διευρύνσεις, και η συνακόλουθη επέκταση του χώρου Σένγκεν είχε ως αποτέλεσμα την ταχεία αύξηση του αριθμού των προσώπων και των οχημάτων που διέρχονται τα εθνικά σύνορα για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεραιότητα της προστασίας των θυμάτων ατυχημάτων απαιτεί σαφή, ακριβή και αποτελεσματική νομοθεσία για την ασφάλιση αυτοκινήτων σε επίπεδο ΕΕ,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τέταρτη οδηγία ασφάλισης αυτοκινήτων ζητούσε από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των εθνικών κυρώσεων που έχουν θεσπισθεί όσον αφορά τη διαδικασία αιτιολογημένης προσφοράς/απάντησης καθώς και σχετικά με την ισοδυναμία τους, και να υποβάλει προτάσεις εφόσον κρινόταν απαραίτητο,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής εξετάζει τις εθνικές διατάξεις περί κυρώσεων, την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού του αντιπροσώπου για το διακανονισμό των ζημιών και την υπάρχουσα δυνατότητα συμπληρωματικής σύναψης σύμβασης προαιρετικής ασφάλισης νομικής προστασίας για τα δυνητικά θύματα τροχαίων ατυχημάτων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4, παράγραφος 6 της τέταρτης οδηγίας ασφάλισης αυτοκινήτων διέπει τη διαδικασία αιτιολογημένης προσφοράς, σύμφωνα με την οποία όσοι πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος στην αλλοδαπή έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης στον αντιπρόσωπο για το διακανονισμό των ζημιών ο οποίος εκπροσωπεί την ασφαλιστική εταιρεία στη χώρα διαμονής του θύματος,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το θύμα πρέπει να λαμβάνει αιτιολογημένη απάντηση από την ασφαλιστική εταιρεία ενός τριών μηνών ειδάλλως ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση της λειτουργίας αυτής της διάταξης,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να συνυπολογίσει τη διεύρυνση κατά την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, ιδίως το σχετικά υψηλό κόστος της ασφάλισης αυτοκινήτων στα νέα κράτη μέλη,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στα διάφορα κράτη μέλη εφαρμόζονται διαφορετικές διατάξεις περί κυρώσεων όσον αφορά τη διαδικασία αιτιολογημένης προσφοράς/απάντησης,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαβουλεύσεις με τις εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αρχών των νέων κρατών μελών, επιβεβαίωσαν ότι οι τρέχουσες διατάξεις περί κυρώσεων, όπου υπάρχουν, είναι επαρκείς και ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικά στο σύνολο της ΕΕ,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν προβλέπουν ειδικές κυρώσεις και βασίζονται αποκλειστικά στην υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρείας να καταβάλλει τον νόμιμο τόκο που αναλογεί στο ποσό της αποζημίωσης εάν η διαδικασία αιτιολογημένης προσφοράς/απάντησης δεν ολοκληρωθεί εντός τριμήνου,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα των αντιπροσώπων για τον διακανονισμό των ζημιών είναι σχετικά διαδεδομένο στην πλειονότητα των κρατών μελών,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν από την Επιτροπή προκειμένου να αξιολογηθεί η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το σύστημα του αντιπροσώπου για τον διακανονισμό των ζημιών, συμμετείχαν μόνο τα κράτη μέλη και ο ασφαλιστικός κλάδος, χωρίς να συμμετέχουν δεόντως οι πολίτες και οι καταναλωτικές οργανώσεις, ήτοι οι πλέον ενδιαφερόμενοι για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας αυτού του συστήματος,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στα περισσότερα κράτη μέλη υπάρχει η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων ασφάλισης νομικής προστασίας για την κάλυψη των εξόδων νομικής προστασίας των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερο από το 90% των υποθέσεων διευθετείται μέσω εξωδικαστικού διακανονισμού και τα νομικά έξοδα επιστρέφονται σε πολλά κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επίσης, οι ασφαλιστικές εταιρείες νομικής προστασίας παρέχουν εδώ και αρκετά χρόνια κάλυψη για όλων των ειδών τις διασυνοριακές υποθέσεις και συνεπώς διαθέτουν ήδη ειδικά τμήματα για το διακανονισμό αξιώσεων από την αλλοδαπή και τη διευκόλυνση των φιλικών διακανονισμών,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της κάλυψης ή μη τέτοιου είδους εύλογων νομικών εξόδων στο πλαίσιο της ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων σε όλα τα κράτη μέλη παραμένει ανοιχτό,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η κάλυψη των εξόδων νομικής προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη από την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων βοηθά αναμφίβολα στην καλύτερη προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές ασφαλιστικών υπηρεσιών στα νέα κράτη μέλη εμφανίζουν σταθερή ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, σε ορισμένα από αυτά τα κράτη μέλη η ασφάλιση νομικής προστασίας είναι ένα σχετικά νέο προϊόν που πρέπει να προωθηθεί, καθώς η ενημέρωση του κοινού για την εν λόγω ασφάλιση είναι συγκριτικά περιορισμένη,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρεωτική κάλυψη για τα έξοδα νομικής προστασίας αναμένεται ότι θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, ιδίως στις περιπτώσεις προσφυγής στη δικαιοσύνη, δεδομένου ότι οι καταναλωτές σε πολλά νέα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν με προβληματισμό τις υψηλές νομικές δαπάνες που θα μπορούσαν να καλυφθούν από την υποχρεωτική ασφάλιση,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρεωτική ασφάλιση νομικής προστασίας θα αυξήσει τον φόρτο εργασίας για τον δικαστικό κλάδο και θα περιπλέξει την αποστολή του, οδηγώντας πιθανώς σε καθυστερήσεις στην επίλυση των διαφορών και υψηλότερο ποσοστό αδικαιολόγητων αξιώσεων,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων και η ασφάλιση νομικής προστασίας έχουν διαφορετικούς σκοπούς και επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συγκεκριμένα, η ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων διασφαλίζει ότι ο καταναλωτής θα μπορέσει να καλύψει το κόστος οποιασδήποτε αξίωσης εναντίον του συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, ενώ η ασφάλιση νομικής προστασίας καλύπτει τα νομικά έξοδα που απορρέουν από την προσφυγή εναντίον τρίτου μετά από τροχαίο ατύχημα,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες εκστρατείες των εθνικών αρχών, του ασφαλιστικού κλάδου και των ενώσεων καταναλωτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των εθνικών αγορών,

1.   επιδοκιμάζει την έκθεση της Επιτροπής και τονίζει τη σημασία της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των καταναλωτών, στη διαδικασία διαβούλευσης για την ανάπτυξη πολιτικής της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα·

2.   ζητεί συνεπώς τη συστηματική συμμετοχή των ενώσεων καταναλωτών που εκπροσωπούν κυρίως τα θύματα στη διαδικασία της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων που ισχύουν στα κράτη μέλη·

3.   επιδοκιμάζει την εκ των υστέρων αξιολόγηση των νομοθετικών μέτρων μέσω της οποίας θα διασφαλιστεί ότι οι κανόνες λειτουργούν όπως προβλέπεται και θα αναδειχθούν τυχόν ελλείψεις στην εφαρμογή τους·

4.   τονίζει τη σημασία της αύξησης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις πολιτικές για την ασφάλιση αυτοκινήτων στον τομέα της διασυνοριακής μετακίνησης με αυτοκίνητα οχήματα εντός της ΕΕ, ιδίως για οδηγούς από τα παλαιά κράτη μέλη που ταξιδεύουν σε προορισμούς στα νέα κράτη μέλη και αντιστρόφως·

5.   εκτιμά ότι η προώθηση των υφιστάμενων λύσεων σε επίπεδο νομοθεσίας και αγοράς για την προστασία των καταναλωτών θα αυξήσει το βαθμό εμπιστοσύνης τους απέναντι στην ασφάλιση αυτοκινήτων·

6.   πιστεύει ότι τα κράτη μέλη είναι επίσης υπεύθυνα για την καλή λειτουργία των εθνικών τους συστημάτων ασφάλισης στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ που αφορά τη διαδικασία αιτιολογημένης προσφοράς/απάντησης και της κάλυψης των νομικών εξόδων με τα οποία επιβαρύνονται τα θύματα·

7.   καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών της αγοράς και να υποβάλλει περιοδικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με αυτό το θέμα·

8.   θεωρεί ότι η απλή απαίτηση από τις ασφαλιστικές εταιρείες να καταβάλλουν τον νόμιμο τόκο σε περίπτωση καθυστέρησης δεν είναι κυρωτικό μέσο και ότι η Επιτροπή, συνεπώς, πρέπει να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα σε αυτό το πλαίσιο, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι αγορές όλων των κρατών μελών λειτουργούν ομαλά και υπάρχει ουσιαστική προστασία των καταναλωτών·

9.   υπογραμμίζει ότι οι σχέσεις συνεργασίας με την Επιτροπή, τις εθνικές αρχές, τον ασφαλιστικό κλάδο και τους καταναλωτές πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή έγκυρων δεδομένων σχετικά με τα ισχύοντα συστήματα επιβολής·

10.   εκτιμά, σύμφωνα με τη γενικά αποδεκτή προσέγγιση της ΕΕ έναντι των κυρώσεων, ότι πρέπει να τηρηθεί η αρχή της επικουρικότητας και ότι δεν υφίσταται ανάγκη εναρμόνισης των εθνικών διατάξεων περί κυρώσεων·

11.   εκτιμά ότι οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς είναι οι πλέον αρμόδιοι να διασφαλίσουν το μέγιστο δυνατό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στις εθνικές αγορές τους·

12.   συνιστά, κατά συνέπεια, ως προς τη διαδικασία αιτιολογημένης προσφοράς/απάντησης να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών η επιβολή κυρώσεων και η επιλογή του ενδεδειγμένου είδους και επιπέδου των διατάξεων·

13.   καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων που προβλέπονται σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας των τριών μηνών για αιτιολογημένη απάντηση στην αίτηση αποζημίωσης ή αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης·

14.   θεωρεί σκόπιμο να εξετάζονται με προσοχή τα αίτια της παράλειψης των ασφαλιστικών εταιρειών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, πριν επιβληθούν κυρώσεις, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τους παράγοντες που δεν εξαρτώνται από τις ίδιες τις εταιρείες· ευελπιστεί ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εθνικές αγορές προσφέροντας τη συνδρομή της στις εθνικές αρχές που τη ζητούν·

15.   επαναλαμβάνει τη σημασία της τόνωσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στη λειτουργία του συστήματος του αντιπροσώπου για τον διακανονισμό των ζημιών μέσω της προώθησής του με δημόσιες εκστρατείες και άλλα πρόσφορα μέτρα·

16.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ενθαρρύνοντας τη λήψη μέτρων που θα προάγουν την ευαισθητοποίησή τους και τη χρήση των εθνικών κέντρων πληροφοριών για ασφαλιστικά θέματα, όπως η απαίτηση από τις ασφαλιστικές εταιρείες να περιλαμβάνουν στη συμβατική τους ενημέρωση τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου κέντρου πληροφοριών στο εν λόγω κράτος μέλος·

17.   καλεί επίσης τα κράτη μέλη να υποχρεώσουν τις ασφαλιστικές εταιρείες να παρέχουν στους καταναλωτές διεξοδικές πληροφορίες στο πλαίσιο της προσυμβατικής τους ενημέρωσης σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος του αντιπροσώπου για τον διακανονισμό των ζημιών και με τις συναφείς χρήσεις του και τα πλεονεκτήματα για τον ασφαλιζόμενο·

18.   παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί τη λειτουργία του συστήματος, συντονίζοντας και συνδράμοντας όποτε απαιτείται ή όποτε οι εθνικές αρχές το ζητούν·

19.   εκτιμά επίσης, αναφορικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, ότι η υποχρεωτική κάλυψη των εξόδων νομικής προστασίας αποτελεί σαφές αντικίνητρο για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών και ότι θα αύξανε κατά πάσα πιθανότητα τον αριθμό των δικαστικών προσφυγών, οδηγώντας έτσι σε αδικαιολόγητη αύξηση του φόρτου εργασίας του δικαστικού σώματος· επισημαίνει ότι αυτό θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη λειτουργία της υπάρχουσας και αναπτυσσόμενης αγοράς της προαιρετικής ασφάλισης νομικής προστασίας·

20.   εκτιμά, συνεπώς, ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της εισαγωγής ενός συστήματος υποχρεωτικής κάλυψης των εξόδων νομικής προστασίας δεν αντισταθμίζονται από τα δυνητικά οφέλη ενός τέτοιου συστήματος·

21.   παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα μέτρα που απαιτούνται για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας, καθώς και άλλα ασφαλιστικά προϊόντα ιδίως στα νέα κράτη μέλη, με έμφαση στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα πλεονεκτήματα της προσφοράς και σύναψης του ενός ή του άλλου τύπου ασφαλιστικής κάλυψης·

22.   εκτιμά ότι, στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των εθνικών ρυθμιστικών φορέων είναι κρίσιμης σημασίας για την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών από άλλα κράτη μέλη·

23.   καλεί συνεπώς την Επιτροπή να ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών, κυρίως μέσω της παρότρυνσης των κρατών μελών να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των εθνικών ρυθμιστικών φορέων και των ασφαλιστικών εταιρειών για την ευρύτερη ενημέρωση περί της διαθέσιμης προαιρετικής ασφάλισης νομικής προστασίας·

24.   εκτιμά ότι η προσυμβατική ενημέρωση σχετικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων θα μπορούσε να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα κάλυψης των εξόδων νομικής προστασίας·

25.   καλεί τα κράτη μέλη να παροτρύνουν τους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς και τυχόν μεσάζοντες να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και τη συμπληρωματική προαιρετική ασφάλιση η οποία μπορεί να ωφελήσει τον καταναλωτή όπως, για παράδειγμα, η ασφάλιση νομικής προστασίας, η κάλυψη βοήθειας και η ασφάλεια κλοπής·

26.   καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν θεσπίσει εναλλακτικά συστήματα επίλυσης διαφορών για το διακανονισμό των ζημιών να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εισαγάγουν τέτοια συστήματα βάσει των βέλτιστων πρακτικών από άλλα κράτη μέλη·

27.   ζητεί από την Επιτροπή να μην προδικάσει τα αποτελέσματα των μελετών που έχουν παραγγελθεί σχετικά με τις διαφοροποιημένες αποζημιώσεις λόγω προσωπικής βλάβης ως απόρροια της έγκρισης του κανονισμού Ρώμη ΙΙ(2), οι οποίες ενδέχεται να προτείνουν λύση βασιζόμενη στην ασφάλιση και την αντίστοιχη τροποποίηση της τέταρτης οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτων·

28.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 181, 20.7.2000, σ. 65.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές ("Ρώμη II") (ΕΕ L 199, 31.7.2007, σ. 40).


Συντονισμένη στρατηγική με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής
PDF 379kWORD 87k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη χάραξη συντονισμένης στρατηγικής με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (2008/2033(INI))
P6_TA(2008)0387A6-0312/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2006, σχετικά με την ανάγκη χάραξης συντονισμένης στρατηγικής με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (COM(2006)0254),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με ορισμένα βασικά στοιχεία που συμβάλλουν στη χάραξη στρατηγικής για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ στο πλαίσιο της ΕΕ (COM(2007)0758),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη χρήση μέσων διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (COM(2004)0260),

–   έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου κατόπιν των συνεδριάσεων της 14ης Μαΐου 2008, της 5ης Ιουνίου 2007, της 28ης Νοεμβρίου 2006 και της 7ης Ιουνίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 8/2007 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας(1),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τη συμβολή των φορολογικών και τελωνειακών πολιτικών στη στρατηγική της Λισαβόνας (COM(2005)0532),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με μέτρα για την αλλαγή του συστήματος ΦΠΑ με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης (COM(2008)0109),

–   έχοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής της 17ης Μαρτίου 2008 για θέσπιση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις, και για κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις (COM(2008)0147),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου κατόπιν της συνεδρίασης της 14ης Μαΐου 2008 σχετικά με ζητήματα φορολογίας που συνδέονται με τις συμφωνίες που πρόκειται να συνάψει η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της με τρίτες χώρες,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0312/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροδιαφυγή έχει σοβαρές συνέπειες για τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και το σύστημα ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγεί σε καταπάτηση της αρχής της δίκαιης και διαφανούς φορολογίας και ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού, με απώτερη συνέπεια τη διατάραξη της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροδιαφυγή περιάγει τις έντιμες επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση και ότι τα διαφυγόντα φορολογικά έσοδα καλύπτονται εν τέλει από τους ευρωπαίους φορολογούμενους μέσω άλλων μορφών φορολογίας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροδιαφυγή απειλεί τη φορολογική ισότητα και δικαιοσύνη, καθώς τα διαφυγόντα φορολογικά έσοδα αναπληρώνονται συχνά με αύξηση της φορολογίας που πλήττει τους εντιμότερους φορολογούμενους και αυτούς με τα χαμηλότερα εισοδήματα, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή την πρόθεση να αποφύγουν ή να παραβούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου που προκάλεσε η εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς σημαίνει ότι αυξάνεται ο αριθμός των συναλλαγών στις οποίες ο τόπος φορολόγησης και ο τόπος εγκατάστασης του υποχρέου να καταβάλει τον ΦΠΑ βρίσκονται σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες μορφές φοροδιαφυγής που συνδέονται με τις διασυνοριακές συναλλαγές, όπως η φοροδιαφυγή τύπου carousel ή η ενδοκοινοτική απάτη "του αφανούς εμπόρου", εκμεταλλεύονται τον κατακερματισμό και τα "παραθυράκια" των υφισταμένων φορολογικών συστημάτων και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος του ΦΠΑ,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροδιαφυγή και η απάτη σε σχέση με τον ΦΠΑ έχουν αντίκτυπο στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δημιουργούν όλο και συχνότερα την ανάγκη προσφυγής στους ιδίους πόρους των κρατών μελών βάσει του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της απάτης ανήκει μεν κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά ταυτόχρονα είναι πρόβλημα που δεν μπορεί να επιλυθεί αποκλειστικά στο εθνικό επίπεδο,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση έχει αυξήσει τις δυσκολίες όσον αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε διεθνές επίπεδο, με δεδομένη την αυξημένη εμπλοκή εταιρειών που έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες σε φοροδιαφυγή τύπου carousel, τις αυξημένες διαστάσεις που προσλαμβάνει το ηλεκτρονικό εμπόριο και την παγκοσμιοποίηση των αγορών παροχής υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι παράγοντες καθιστούν αναγκαία τη βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά ζητήματα ΦΠΑ,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση της φοροδιαφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται στο υφιστάμενο μεταβατικό σύστημα ΦΠΑ, το οποίο είναι υπερβολικά περίπλοκο, καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, αυξάνει την αδιαφάνειά τους και τις καθιστά πιο πρόσφορες για κατάχρηση,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την εξέταση των επιλογών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει, όσο το δυνατό περισσότερο να αποφύγουν τα μέτρα που θα συνεπάγονταν δυσανάλογο διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις ή θα επέβαλαν διακρίσεις μεταξύ των εμπόρων,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η Επιτροπή όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι το υπάρχον σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών δεν παρέχει συναφείς και έγκαιρες πληροφορίες για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι αυτό καθιστά αναγκαία τη θέσπιση σαφέστερων και πιο δεσμευτικών κανόνων που θα διέπουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αποθήκευσης και μεταφοράς ορισμένων δεδομένων που αφορούν τον ΦΠΑ και τους φόρους κατανάλωσης, είναι αναγκαία για τη σωστή λειτουργία των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις για την ανταλλαγή και άμεση πρόσβαση των κρατών μελών στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα δεδομένα που τηρεί κάθε κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών πρέπει να χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα με τη δέουσα προσοχή, για συγκεκριμένους σκοπούς και με βάση τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου προσώπου ή άλλη έννομη βάση οριζόμενη διά νόμου,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά οι έμποροι μπορούν να έχουν μόνο πολύ αποσπασματικές πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς ΦΠΑ των πελατών τους,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των μέσων για την ανίχνευση της φοροδιαφυγής πρέπει να συνοδευτεί από την ενίσχυση της σημερινής νομοθεσίας στον τομέα της συνδρομής για την είσπραξη των φόρων, την ισότιμη μεταχείριση των υποκείμενων σε φόρους και την πρακτικότητα για τις επιχειρήσεις,

Στρατηγική της ΕΕ κατά της φοροδιαφυγής

1.   επισημαίνει ότι ο στόχος της στρατηγικής της ΕΕ κατά της φοροδιαφυγής πρέπει να είναι η μείωση της απώλειας φορολογικών εσόδων λόγω φοροδιαφυγής, μέσω του εντοπισμού των τομέων που επιδέχονται βελτιώσεις τόσο από την άποψη της νομοθεσίας της ΕΕ όσο και από την άποψη της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, για την αποτελεσματική μείωση της φοροδιαφυγής, όσο το δυνατό περισσότερο χωρίς την περιττή επιβάρυνση των φορολογικών αρχών και των φορολογούμενων·

2.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να ασχοληθούν επιτέλους σοβαρά με το ζήτημα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής·

3.   υπενθυμίζει ότι η δημιουργία συστήματος ΦΠΑ που θα βασίζεται στην "αρχή της φορολόγησης στη χώρα προέλευσης", γεγονός που σημαίνει ότι οι συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες υπόκεινται σε ΦΠΑ, επιβαρύνονται με τον φόρο που επιβάλλεται στην χώρα προέλευσης αντί να έχουν μηδενικό συντελεστή, εξακολουθεί να αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής· σημειώνει ότι, με την "αρχή της φορολόγησης στη χώρα προέλευσης", δεν θα χρειάζεται να εξαιρούνται από τον ΦΠΑ τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά και να φορολογούνται εν συνεχεία στη χώρα προορισμού τους· υπενθυμίζει ότι, για να είναι λειτουργικό, το σύστημα ΦΠΑ που βασίζεται στην "αρχή της φορολόγησης στη χώρα προέλευσης" απαιτεί θέσπιση συστήματος συμψηφισμού, όπως είχε αρχικά προταθεί από την Επιτροπή το 1987·

4.   εκφράζει τη λύπη του για την παρελκυστική συμπεριφορά που επιδεικνύουν ορισμένα κράτη μέλη τα τελευταία δέκα χρόνια, παρεμποδίζοντας κάθε αποτελεσματική στρατηγική της ΕΕ κατά της φοροδιαφυγής·

5.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις ποικίλες αναλύσεις, αιτήσεις και κριτικές, το Συμβούλιο δεν έχει μέχρι στιγμής καταλήξει σε καμία απόφαση για αποτελεσματική στρατηγική καταπολέμησης της φοροδιαφυγής·

6.   παροτρύνει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει δυναμικά το πρόβλημα, παρά τις πολυάριθμες αποτυχίες που έχουν σημειωθεί εν προκειμένω κατά τις τελευταίες δεκαετίες·

Γενικά θέματα: έκταση του φαινομένου της φοροδιαφυγής και οι συνέπειές του

7.   αναγνωρίζει ότι οι εκτιμώμενες συνολικές (άμεσες και έμμεσες) απώλειες φορολογικών εσόδων λόγω φοροδιαφυγής κυμαίνονται από 200 έως 250 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι από 2% έως 2,25% του AΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ οφείλονται σε μη καταβολή ΦΠΑ· εκτιμάται ότι οι εν λόγω απώλειες ανέρχονται σε 10% των εσόδων ΦΠΑ, 8% των συνολικών εσόδων από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά το 1998 και 9% των συνολικών εσόδων από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης επί των προϊόντων καπνού· εκφράζει τη λύπη του που δεν διατίθενται ακριβή αριθμητικά στοιχεία λόγω των σοβαρών αποκλίσεων μεταξύ των επιμέρους εθνικών προτύπων κοινοποίησης δεδομένων·

8.   ζητεί την ενιαία συλλογή δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη που θα αποτελέσουν τη βάση της διαφάνειας και των εθνικών μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής·

9.   εκφράζει τη λύπη του, συνεπώς, που δεν είναι δυνατή η ανάδειξη της πραγματικής έκτασης του προβλήματος, ούτε η παρακολούθηση των αλλαγών, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο, λόγω της έλλειψης δεδομένων σε εθνικό επίπεδο·

10.   ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας εναρμονισμένου ευρωπαϊκού συστήματος συλλογής δεδομένων και παραγωγής στατιστικών σχετικά με τη φοροδιαφυγή, με στόχο μια όσο το δυνατόν ακριβέστερη αξιολόγηση της πραγματικής έκτασης του φαινομένου·

11.   υπενθυμίζει ότι η εξάλειψη της παραοικονομίας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την εφαρμογή κατάλληλων κινήτρων· συνιστά, επιπλέον, στα κράτη μέλη να αναφέρουν, μέσω του πίνακα αποτελεσμάτων της Λισαβόνας, τον βαθμό στον οποίο έχουν καταφέρει να μειώσουν την παραοικονομία τους·

Το τρέχον σύστημα ΦΠΑ και οι αδυναμίες του

12.   επισημαίνει ότι η φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ είναι ζήτημα ιδιαίτερης βαρύτητας για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς καθώς έχει άμεσο διασυνοριακό αντίκτυπο, συνεπάγεται σημαντικές απώλειες εσόδων και επηρεάζει άμεσα τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

13.   τονίζει ότι το τρέχον καθεστώς ΦΠΑ, που θεσπίστηκε το 1993, επρόκειτο να αποτελέσει μεταβατικό μόνον καθεστώς και ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε την κατάθεση προτάσεων από την Επιτροπή προκειμένου να ληφθεί τελική απόφαση για το οριστικό καθεστώς ΦΠΑ έως το 2010·

14.   επιβεβαιώνει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων εντός της εσωτερικής αγοράς από το 1993 και μετά, καθώς και η πρόοδος που έχει συντελεστεί στην παραγωγή αγαθών μικρού μεγέθους και υψηλής αξίας, δυσχεραίνουν την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ· το πρόβλημα εντείνεται από τη σύνθετη και κατακερματισμένη φύση του τρέχοντος συστήματος, η οποία καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την παρακολούθηση των συναλλαγών και κατά συνέπεια διευκολύνει το έργο των φοροφυγάδων·

15.   επισημαίνει την αυξανόμενη συχνότητα της απάτης του "αφανούς εμπόρου" και την προμελετημένη δόλια χρήση του συστήματος ΦΠΑ από εγκληματίες που εκμεταλλεύονται τα κενά του συστήματος· επισημαίνει επίσης την υπόθεση φοροδιαφυγής ΦΠΑ τύπου carousel που κινήθηκε από τη Eurojust, και αφορούσε 18 κράτη μέλη και εκτιμώμενα διαφυγόντα φορολογικά έσοδα ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ·

16.   υποστηρίζει την Επιτροπή στις προσπάθειές της για εκ βάθρων αλλαγή του τρέχοντος καθεστώτος ΦΠΑ· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη αποδίδουν σήμερα στο θέμα κάποια προτεραιότητα και τα παροτρύνει να δρομολογήσουν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων στο πλαίσιο αυτό·

17.   θεωρεί ότι το τρέχον σύστημα είναι παρωχημένο και χρήζει ριζικής μεταρρύθμισης χωρίς να επιβαρυνθούν οι νομοταγείς επιχειρήσεις με επιπλέον γραφειοκρατία· πιστεύει ότι η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης δεν συνιστά βιώσιμη επιλογή·

Εναλλακτικά συστήματα ΦΠΑ
Σύστημα αντιστροφής της επιβάρυνσης

18.   σημειώνει ότι σε σύστημα αντιστροφής της επιβάρυνσης ο ΦΠΑ αποδίδεται από τον υποκείμενο στο φόρο πελάτη και όχι από τον προμηθευτή· αναγνωρίζει ότι το σύστημα αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν αποτρέπει τις απάτες "αφανούς εμπόρου", καθώς ο υποκείμενος στον φόρο λήπτης των αγαθών είναι ο υπόχρεος για την πληρωμή του ΦΠΑ·

19.   σημειώνει ότι η δημιουργία συστήματος διπλού ΦΠΑ θα αντέβαινε στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα οδηγούσε σε περιπλοκή του οικονομικού περιβάλλοντος αποθαρρύνοντας ενδεχομένως τις επενδύσεις και ότι το εμπόδιο αυτό θα μπορούσε να υπερκερασθεί μακροπρόθεσμα μόνον με γενικευμένο και υποχρεωτικό το σύστημα αντιστροφής της επιβάρυνσης, σε αντιδιαστολή με κάποιο προαιρετικό σύστημα ή σύστημα επιλεγμένων μόνον παραδόσεων·

20.   σημειώνει επίσης ότι το σύστημα αντιστροφής της επιβάρυνσης δεν προβλέπει μηχανισμό τμηματικής καταβολής και ότι ο συνολικός ΦΠΑ καταβάλλεται στο τέρμα της αλυσίδας εφοδιασμού, με αποτέλεσμα να αίρεται ο αυτοελεγχόμενος μηχανισμός αστυνόμευσης του ΦΠΑ· προειδοποιεί ότι αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες μορφές απάτης, όπως μεταξύ άλλων οι αυξημένες απώλειες φόρου σε επίπεδο λιανικής και η δόλια χρήση των αριθμών φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, και ότι η καταπολέμηση αυτού του είδους απάτης μέσω της επιβολής επιπλέον ελέγχων θα οδηγήσει ενδεχομένως σε επιπλέον διοικητικό φόρτο για τους νομοταγείς εμπόρους· κατά συνέπεια, συνιστά περίσκεψη και προσεκτική αξιολόγηση πριν από την εισαγωγή συστήματος αντιστροφής της επιβάρυνσης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εφαρμογή κατώτατου ορίου, για τη μείωση του κινδύνου μη υποκείμενης σε φόρο τελικής κατανάλωσης, βοηθά στην καταπολέμηση της απάτης· θεωρεί ότι το όριο των 5 000 ευρώ που προτείνει το Συμβούλιο είναι εύλογο·

Πιλοτικό πρόγραμμα

21.   επισημαίνει, αν και διατηρεί τις επιφυλάξεις του, ότι ένα πιλοτικό πρόγραμμα ενδέχεται να βοηθήσει τα κράτη μέλη να κατανοήσουν καλύτερα τους εγγενείς κινδύνους του συστήματος αντιστροφής της επιβάρυνσης, και παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι ούτε το συμμετέχον κράτος μέλος ούτε οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος κατά την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος·

Φορολογία ενδοκοινοτικών παραδόσεων

22.   πιστεύει ότι η βέλτιστη λύση για την καταπολέμηση της διασυνοριακής φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ θα ήταν η εισαγωγή συστήματος βάσει του οποίου η απαλλαγή από ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις θα αντικαθίστατο από φορολογικό συντελεστή 15%· σημειώνει ότι η λειτουργία του συστήματος αυτού θα διευκολυνθεί εάν εναρμονιστούν σε σημαντικό βαθμό η ποικιλία και η πολυπλοκότητα των μειωμένων συντελεστών, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο διοικητικός φόρτος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις φορολογικές αρχές· σημειώνει ότι θα πρέπει να εξετασθούν προσεκτικά και να αξιολογηθούν οι μεμονωμένες μειώσεις των συντελεστών ΦΠΑ που πραγματοποιήθηκαν πριν από το 1992 για να διαπιστωθεί κατά πόσον η διατήρησή τους δικαιολογείται με οικονομικά κριτήρια·

23.   αναγνωρίζει ότι, λόγω των διαφορετικών συντελεστών ΦΠΑ, η φορολόγηση των ενδοκοινοτικών παραδόσεων θα απαιτούσε εξισορροπητικές πληρωμές μεταξύ των κρατών μελών· θεωρεί ότι η εξισορρόπηση αυτή θα πρέπει να γίνει μέσω συστήματος συμψηφισμού που θα διευκολύνει τη μεταφορά των φορολογικών εσόδων μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι η λειτουργία τέτοιου συστήματος συμψηφισμού είναι τεχνικά εφικτή·

24.   πιστεύει ότι ίσως να ενδείκνυται περισσότερο, και θα μπορούσε να αναπτυχθεί ταχύτερα, ένα αποκεντρωμένο σύστημα συμψηφισμού, εφόσον δίδει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να συμφωνήσουν διμερώς σημαντικές λεπτομέρειες, λαμβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε εμπορικά ισοζύγια, τις ομοιότητες στη λειτουργία του συστήματος ΦΠΑ και των μηχανισμών ελέγχου που διαθέτουν, και την αμοιβαία εμπιστοσύνη·

25.   επισημαίνει ότι πρέπει να είναι ευθύνη των φορολογικών αρχών του κράτους μέλους της παράδοσης η είσπραξη του ΦΠΑ από τον προμηθευτή και η μεταφορά των χρημάτων μέσω του συστήματος συμψηφισμού στη φορολογική αρχή της χώρας όπου πραγματοποιήθηκε η ενδοκοινοτική απόκτηση· αναγνωρίζει ότι πρέπει να καλλιεργηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των φορολογικών αρχών·

Αμοιβαία διοικητική συνδρομή και συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων κατανάλωσης και των αμέσων φόρων

26.   τονίζει ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταπολεμήσουν τη διασυνοριακή φοροδιαφυγή μόνα τους· πιστεύει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και με την Επιτροπή ήταν μέχρι σήμερα ανεπαρκής για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής τόσο επί της ουσίας όσο και από την άποψη της ταχύτητας· θεωρεί ότι η άμεση επαφή μεταξύ των τοπικών ή των εθνικών υπηρεσιών καταπολέμησης της απάτης δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένη, δεν εφαρμόζεται σε ικανοποιητικό βαθμό και οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα, ανεπαρκή αξιοποίηση των μηχανισμών διοικητικής συνεργασίας και καθυστερήσεις στην επικοινωνία·

27.   επιμένει ότι για την προστασία των φορολογικών εσόδων όλων των κρατών μελών εντός της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν συγκρίσιμα μέτρα κατά των φοροδιαφευγόντων, ασχέτως του πού σημειώνεται η απώλεια των εσόδων· καλεί την Επιτροπή να προτείνει πιθανούς μηχανισμούς για την προώθηση τέτοιου είδους συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

28.   επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής για τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006 , σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας(2) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2003, για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθεμένης αξίας(3) με σκοπό την επιτάχυνση της συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές από το 2010 και εξής· αναγνωρίζει ότι οι προτεινόμενοι κανόνες υποβολής μηνιαίων εκθέσεων θα αποτελέσουν πρόσθετο διοικητικό φόρτο για επιχειρήσεις που παρέχουν μόνο υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν επί του παρόντος στον εν λόγω κανόνα, αλλά δέχεται ότι αυτό είναι αναγκαίο υπό το πρίσμα της πιθανότητας να διαπραχθούν απάτες τύπου carousel σε ορισμένες υπηρεσίες·

29.   προτρέπει το Συμβούλιο να εγκρίνει σύντομα τα προτεινόμενα μέτρα και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει περαιτέρω προτάσεις σχετικά με την αυτοματοποιημένη πρόσβαση όλων των κρατών μελών σε ορισμένα μη ευαίσθητα δεδομένα τα οποία τηρούν τα κράτη μέλη σχετικά με τους φορολογούμενους πολίτες τους (επιχειρηματικός τομέας, δεδομένα σχετικά με τον κύκλο εργασιών, κλπ.), και σχετικά με την εναρμόνιση των διαδικασιών που αφορούν την εγγραφή και τη διαγραφή από το μητρώο των υπόχρεων σε καταβολή ΦΠΑ, με στόχο να διασφαλισθεί ο ταχύς εντοπισμός και η διαγραφή από το μητρώο των πλασματικών εγγραφών· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ενημέρωση των δεδομένων τους, ιδίως όσον αφορά τη διαγραφή από το μητρώο και τον εντοπισμό των πλασματικών εγγραφών·

30.   υπενθυμίζει ότι οι φορολογικοί παράδεισοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο στην εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας, εάν ασκούν υπερβολική καθοδική πίεση στους φορολογικούς συντελεστές και, γενικότερα, στα έσοδα από τη φορολογία·

31.   τονίζει, επίσης, ότι σε περιόδους δημοσιονομικής πειθαρχίας, κάθε διάβρωση της φορολογικής βάσης απειλεί την ικανότητα των κρατών μελών να συμμορφώνονται προς το αναθεωρημένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

32.   τονίζει ότι η εξάλειψη των φορολογικών παραδείσων απαιτεί, μεταξύ άλλων, στρατηγική που θα αποτελείται από τα εξής τρία σκέλη: την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις(4) και την αίτηση προς τον ΟΟΣΑ, μέσω των μελών του, για επιβολή κυρώσεων στους φορολογικούς παραδείσους που δεν συμμορφώνονται·

Φοροδιαφυγή

33.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη εμποδίζουν τη μεταρρύθμιση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ, με τις διαρκείς επιφυλάξεις και τις παρελκυστικές τακτικές τους και προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει τις προτάσεις της όσο το δυνατόν συντομότερα, παρά την αντίσταση που αντιμετωπίζει·

34.   υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ πρέπει να διορθώσει τα διάφορα κενά και τις ελλείψεις της που εμποδίζουν την αποκάλυψη της φοροδιαφυγής και της απάτης·

35.   καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της οδηγίας 2003/48/ΕΚ, να εξετάσει τις εναλλακτικές μεταρρυθμιστικές δυνατότητες, όπως για παράδειγμα την εξέταση της δυνατότητας κάποιας διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, όσον αφορά τους τύπους των νομικών οντοτήτων και των εισοδηματικών πηγών·

36.   προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει στην ημερήσια διάταξή της το θέμα της εξάλειψης των φορολογικών παραδείσων ως προτεραιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των ζημιογόνων επιδράσεών τους στα έσοδα των κρατών μελών από τη φορολογία· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αξιοποιήσουν την ισχύ της ΕΕ στο διεθνές εμπόριο κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών εμπορίου και συνεργασίας με τις κυβερνήσεις φορολογικών παραδείσων, προκειμένου αυτές να πεισθούν να καταργήσουν φορολογικές διατάξεις και πρακτικές που ευνοούν τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη· επικροτεί, ως πρώτο βήμα, τις συστάσεις του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2008 για συμπερίληψη στις εμπορικές συμφωνίες ρήτρας που θα αναφέρεται στη χρηστή διακυβέρνηση σε ζητήματα φορολογίας· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τέτοια ρήτρα αμέσου αποτελέσματος στις διαπραγματεύσεις που θα αφορούν μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες·

o
o   o

37.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 20, 25.1.2008, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347, 11.12.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ L 264, 15.10.2003, σ. 1.
(4) ΕΕ L 157, 26.6.2003, σ. 38.


Προεδρείο των επιτροπών (Ερμηνεία του άρθρου 182 του Κανονισμού)
PDF 245kWORD 32k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 182 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με το προεδρείο των επιτροπών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη την από 22 Ιουλίου 2008 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 201 του Κανονισμού του,

1.   αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 182, παράγραφος 1:

  

Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει, αντίθετα μάλιστα δίνει το δικαίωμα στον πρόεδρο της κύριας επιτροπής, να ευνοεί τη συμμετοχή των προέδρων των υποεπιτροπών στις εργασίες του προεδρείου των επιτροπών ή να τους επιτρέπει να προεδρεύουν στις συζητήσεις επί θεμάτων που αφορούν ειδικώς τις υποεπιτροπές τους εφόσον η διαδικασία αυτή έχει υποβληθεί προς εξέτασιν στο σύνολο του προεδρείου και το προεδρείο συμφωνεί.

   2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


2011: Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού
PDF 317kWORD 65k
Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακήρυξη του 2011 ως Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού
P6_TA(2008)0389P6_DCL(2008)0030

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ης Απριλίου 2008 σχετικά με τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τους κοινούς στόχους των εθελοντικών δραστηριοτήτων των νέων(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 116 του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι όλων των ηλικιών, πεποιθήσεων και εθνικοτήτων προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έρευνα του ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο 2007 κατέδειξε ότι 3 στους 10 Ευρωπαίους δηλώνουν πρόθυμοι για εθελοντική δράση και ότι περίπου 80% των συμμετεχόντων την έρευνα θεωρούν ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες αποτελούν σημαντικό μέρος της δημοκρατικής ζωής στην Ευρώπη(3),

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του εθελοντισμού συμβάλλει περίπου κατά 5% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των εθνικών οικονομιών μας, και αναπτύσσει καινοτόμους δράσεις για τον εντοπισμό, την παρουσίαση και την αντιμετώπιση αναγκών που παρουσιάζονται στην κοινωνία,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντισμού, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Νεολαία, η Ένωση Οργανώσεων Εθελοντικών Υπηρεσιών, το Παγκόσμιο Προσκοπικό Κίνημα, ο Ερυθρός Σταυρός/Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρωπαϊκή οργάνωση "volonteurope", η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Ηλικιωμένων (AGE), η Solidar, η Caritas Europa, η ENGAGE, η Johanniter International, οι Ευρωπαϊκές Μη Κυβερνητικές Aθλητικές Οργανώσεις και άλλες - που αντιπροσωπεύουν χιλιάδες φορείς και εκατομμύρια εθελοντές κάλεσαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ανακηρύξουν το 2011 Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού,

1.   καλεί την Επιτροπή με τη στήριξη όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, να ανακηρύξει το 2011 Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, στην Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Κατάλογος υπογραφόντων

Αδάμος Αδάμου, Gabriele Albertini, Jim Allister, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Εμμανουήλ Αγγέλακας, Roberta Angelilli, Σταύρος Αρναουτάκης, Francisco Assis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Liam Aylward, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Κατερίνα Μπατζελή, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Angelika Beer, Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Rolf Berend, Pervenche Berès, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Guy Bono, Josep Borrell Fontelles, Victor Boştinaru, Catherine Boursier, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, André Brie, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Ieke van den Burg, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marie-Arlette Carlotti, Giorgio Carollo, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Philip Claeys, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Dragoş Florin David, Chris Davies, Bairbre de Brún, Jean-Luc Dehaene, Παναγιώτης Δημητρίου, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Albert Deß, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Koenraad Dillen, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Glyn Ford, Janelly Fourtou, Armando França, Duarte Freitas, Ingo Friedrich, Urszula Gacek, Michael Gahler, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Vicente Miguel Garcés Ramón, Eugenijus Gentvilas, Γεώργιος Γεωργίου, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Ιωάννης Γκλαβάκης, Bogdan Golik, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Fiona Hall, David Hammerstein, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Esther Herranz García, Jim Higgins, Jens Holm, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Monica Maria Iacob-Ridzi, Sophia in 't Veld, Mikel Irujo Amezaga, Ville Itälä, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Jałowiecki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ιωάννης Κασουλίδης, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Ewa Klamt, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Eija-Riitta Korhola, Miloš Koterec, Holger Krahmer, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, Sérgio Marques, Maria Martens, David Martin, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Μάριος Ματσάκης, Γιαννάκης Μάτσης, Μαρία Ματσούκα, Μανώλης Μαυρομμάτης, Hans-Peter Mayer, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Michael Henry Nattrass, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Ljudmila Novak, Vural Öger, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Dumitru Oprea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Doris Pack, Maria Grazia Pagano, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Δημήτριος Παπαδημούλης, Γεώργιος Παπαστάμκος, Neil Parish, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Maria Petre, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Άννυ Ποδηματά, Zdzisław Zbigniew Podkański, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Miguel Portas, Vittorio Prodi, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Alexander Radwan, Bilyana Ilieva Raeva, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Marco Rizzo, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Libor Rouček, Paul Rübig, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Pierre Schapira, Agnes Schierhuber, Margaritis Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Pál Schmitt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Esko Seppänen, Czesław Adam Siekierski, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Nina Škottová, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Ulrich Stockmann, Dimitar Stoyanov, Robert Sturdy, Margie Sudre, David Sumberg, László Surján, Eva-Britt Svensson, József Szájer, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Αντώνιος Τρακατέλλης, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Claude Turmes, Τζαμπάζη Ευαγγελία, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Νικόλαος Βακάλης, Frank Vanhecke, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Armando Veneto, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Cornelis Visser, Oldřich Vlasák, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tomáš Zatloukal, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0131.
(2) ΕΕ C 241, 20.9.2008, σ. 1.
(3) Ειδικό Ευρωβαρόμετρο με θέμα "Ευρωπαϊκή Kοινωνική Πραγματικότητα", αριθ. 273, κύμα 66.3.


Ενίσχυση της θέσης των νέων στις πολιτικές της ΕΕ
PDF 320kWORD 69k
Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της θέσης των νέων στις πολιτικές της ΕΕ
P6_TA(2008)0390P6_DCL(2008)0033

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 116 του Κανονισμού του,

A.   εκτιμώντας ότι η Επιτροπή, στη Λευκή της Βίβλο "Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία" (COM(2001)0681), την οποία εξέτασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2002(1), υιοθέτησε τον στόχο να δίνεται περισσότερη προσοχή στους νέους σε άλλους τομείς πολιτικής, ειδικά στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την υγεία, την αυτονομία των νέων, την κινητικότητα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη μη εφαρμογή διακρίσεων,

Β.   εκτιμώντας ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε στις 22 - 23 Μαρτίου 2005 ένα "Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία" ως ένα από τα όργανα που συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των στόχων της Λισαβόνας και δεσμεύτηκε εκ νέου τον Μάρτιο του 2008, επιμένοντας στην ανάγκη να επενδύσει στη νεολαία τώρα και στο μέλλον,

Γ.   εκτιμώντας ότι η Επιτροπή εξέφρασε την ανάγκη για την ένταξη των θεμάτων που αφορούν τους νέους, στην ανακοίνωσή της της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για την προαγωγή της πλήρους συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία (COM(2007)0498),

Δ.   εκτιμώντας ότι ενέκρινε τα ψηφίσματά του της 19ης Ιουνίου 2007, σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο για μέτρα συνδυασμού της οικογενειακής ζωής και των σπουδών για τις νέες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση(2), και της 21ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης(3), που τονίζουν την ανάγκη να λαμβάνονται οι νέοι περισσότερο υπόψη,

1.   καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει και να συμπεριλάβει τον αντίκτυπο στη νεολαία και τα αποτελέσματα του διαρθρωμένου διαλόγου με τις οργανώσεις των νέων, όταν ετοιμάζει νομοθετικές προτάσεις, και ειδικότερα στους τομείς πολιτικής στους οποίους αναφέρεται η αιτιολογική σκέψη Α·

2.   καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν στη νεολαία κατά την εφαρμογή των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων της Λισαβόνας, και να τη λάβουν υπόψη στους σχετικούς τομείς πολιτικής·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας.

Κατάλογος υπογραφόντων

Αδάμος Αδάμου, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Εμμανουήλ Αγγέλακας, Roberta Angelilli, Kader Arif, Σταύρος Αρναουτάκης, Francisco Assis, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Κατερίνα Μπατζελή, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Guy Bono, Victor Boştinaru, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Jan Březina, André Brie, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Wolfgang Bulfon, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Colm Burke, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Giuseppe Castiglione, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Thierry Cornillet, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Jan Cremers, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoş Florin David, Chris Davies, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Jean-Luc Dehaene, Παναγιώτης Δημητρίου, Marie-Hélène Descamps, Albert Deß, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Brigitte Douay, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Claudio Fava, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Juan Fraile Cantón, Armando França, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Milan Gaľa, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Patrick Gaubert, Jean-Paul Gauzès, Eugenijus Gentvilas, Γεώργιος Γεωργίου, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Ιωάννης Γκλαβάκης, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Vasco Graça Moura, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Matthias Groote, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jim Higgins, Jens Holm, Mary Honeyball, Milan Horáček, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Anne E. Jensen, Dan Jørgensen, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Ιωάννης Κασουλίδης, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Ewa Klamt, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Μαρία-Ελένη Κοππά, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Wiesław Stefan Kuc, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Anne Laperrouze, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Marie-Noëlle Lienemann, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Florencio Luque Aguilar, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Mario Mantovani, Catiuscia Marini, Helmuth Markov, Sérgio Marques, Maria Martens, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Μάριος Ματσάκης, Γιαννάκης Μάτσης, Μανώλης Μαυρομμάτης, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Angelika Niebler, Ljudmila Novak, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Siiri Oviir, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Δημήτριος Παπαδημούλης, Atanas Paparizov, Γεώργιος Παπαστάμκος, Neil Parish, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Maria Petre, Sirpa Pietikäinen, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Άννυ Ποδηματά, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Miguel Portas, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Maria Robsahm, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Paul Rübig, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Salvador Domingo Sanz Palacio, Amalia Sartori, Gilles Savary, Toomas Savi, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Agnes Schierhuber, Carl Schlyter, Frithjof Schmidt, Pál Schmitt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Gabriele Stauner, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Ulrich Stockmann, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Margie Sudre, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, István Szent-Iványi, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Andres Tarand, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Αντώνιος Τρακατέλλης, Catherine Trautmann, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Claude Turmes, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Νικόλαος Βακάλης, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Jan Marinus Wiersma, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Francis Wurtz, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

(1) ΕΕ C 180 Ε, 31.7.2003, σ. 145.
(2) ΕΕ C 146 Ε, 12.6.2008, σ. 112.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0066.


Eπείγουσα συνεργασία για την ανεύρεση εξαφανισμένων παιδιών
PDF 302kWORD 55k
Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επείγουσα συνεργασία για την ανεύρεση εξαφανισμένων παιδιών
P6_TA(2008)0391P6_DCL(2008)0036

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 116 του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγωγή παιδιού αποτελεί ένα από τα πιο απάνθρωπα εγκλήματα,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάπραξη τέτοιων εγκλημάτων αυξάνεται στην Ευρώπη και ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μεταφορά των θυμάτων εκτός κρατικών συνόρων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιθανότητες διάσωσης ενός ανήλικου θύματος απαγωγής φθίνουν με την πάροδο του χρόνου,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις εξαφανίσεις παιδιών ούτε ανάλογα συστήματα τοπικού ή εθνικού χαρακτήρα στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

1.   καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης για εξαφανισμένα παιδιά, η ενεργοποίηση του οποίου θα απαιτούσε την άμεση διαβίβαση πληροφοριών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μεθοριακές αρχές και τις τελωνειακές υπηρεσίες και τα όργανα εφαρμογής του νόμου. Αυτές οι πληροφορίες θα αφορούν:

   - λεπτομέρειες για το εξαφανισμένο παιδί, με επίδειξη φωτογραφίας εάν αυτό είναι δυνατόν
   - στοιχεία σχετικά με την εξαφάνιση του παιδιού και/ ή τον ύποπτο ή ύποπτους δράστες απαγωγής
   - τηλεφωνικό αριθμό κλήσης για παροχή πληροφοριών (116 000 όπου ισχύει)·

2.   καλεί τα κράτη μέλη να συνάψουν συμφωνία συνεργασίας με όλα τα γειτονικά κράτη για τη διασφάλιση της ταχείας ενημέρωσης σε όλες τις ενεχόμενες περιοχές·

3.   ζητά να ιδρυθεί κοινό όργανο για την παροχή βοήθειας και κατάρτισης στις εθνικές αρχές·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Κατάλογος υπογραφόντων

Αδάμος Αδάμου, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Jim Allister, Alexander Alvaro, Georgs Andrejevs, Εμμανουήλ Αγγελάκας, Roberta Angelilli, Σταύρος Αρναουτάκης, Richard James Ashworth, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Liam Aylward, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Domenico Antonio Basile, Gerard Batten, Alessandro Battilocchio, Κατερίνα Μπατζελή, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Ivo Belet, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Thijs Berman, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Jens-Peter Bonde, Vito Bonsignore, Graham Booth, Mario Borghezio, Κώστας Μποτόπουλος, Catherine Boursier, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, André Brie, Danutė Budreikaitė, Paul van Buitenen, Kathalijne Maria Buitenweg, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Mogens Camre, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Ole Christensen, Fabio Ciani, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Thierry Cornillet, Paolo Costa, Jean Louis Cottigny, Paul Marie Coûteaux, Michael Cramer, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Hanne Dahl, Daniel Dăianu, Chris Davies, Bairbre de Brún, Παναγιώτης Δημητρίου, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Brigitte Douay, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, James Elles, Edite Estrela, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Nigel Farage, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Roberto Fiore, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Milan Gaľa, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Evelyne Gebhardt, Γεώργιος Γεωργίου, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Ιωάννης Γκλαβάκης, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Roger Helmer, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jim Higgins, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ján Hudacký, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Anne E. Jensen, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Syed Kamall, Sajjad Karim, Ιωάννης Κασουλίδης, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Robert Kilroy-Silk, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Μαρία-Ελένη Κοππά, Eija-Riitta Korhola, Guntars Krasts, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Kurt Lechner, Bernard Lehideux, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, David Martin, Jan Tadeusz Masiel, Véronique Mathieu, Γιαννάκης Μάτσης, Mario Mauro, Μανώλης Μαυρομμάτης, Erik Meijer, Marianne Mikko, Gay Mitchell, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Elisabeth Morin, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Vural Öger, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pier Antonio Panzeri, Δημήτριος Παπαδημούλης, Atanas Paparizov, Γεώργιος Παπαστάμκος, Neil Parish, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Maria Petre, Willi Piecyk, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Guido Podestà, Άννυ Ποδηματά, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Giovanni Robusti, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Martine Roure, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Manuel António dos Santos, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Christel Schaldemose, Μαργαρίτης Σχοινάς, György Schöpflin, Jürgen Schröder, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Peter Skinner, Nina Škottová, Alyn Smith, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Robert Sturdy, Margie Sudre, David Sumberg, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Jeffrey Titford, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Αντώνιος Τρακατέλλης, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Claude Turmes, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Νικόλαος Βακάλης, Frank Vanhecke, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Cornelis Visser, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Jan Zahradil, Iva Zanicchi, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Vladimír Železný, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου