Rodyklė 
Priimti tekstai
Antradienis, 2008 m. rugsėjo 2 d. - Briuselis
Programa "Veiklus jaunimas" (2007–2013 m.) ***I
 Programa "Kultūra" (2007–2013 m.) ***I
 Programa "Europa piliečiams" (2007-2013 m.) ***I
 Veiksmų programa mokymosi visą gyvenimą srityje ***I
 EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas *
 EB ir Kirgizijos partnerystės ir bendradarbiavimo protokolas *
 EB ir Tadžikistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas *
 Juodkalnijos atsakomybė, susijusi su ilgalaikėmis paskolomis, suteiktomis Serbijai ir Juodkalnijai (buvusiai Jugoslavijos Federacinei Respublikai) *
 Reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo dalinis keitimas *
 Susitarimas dėl žvejybos pietų Indijos vandenyne *
 Taisomojo biudžeto projektas Nr. 5 /2008
 Europos teisminis tinklas *
 Abipusio sprendimų baudžiamosiose bylose pripažinimo principo taikymas *
 Žuvininkystė ir akvakultūra integruoto pakrančių zonų valdymo Europoje kontekste
 Naudojimasis Vizų informacine sistema (VIS) pagal Šengeno sienų kodeksą ***I
 Eurojusto stiprinimas ir dalinis Sprendimo 2002/187/TVR pakeitimas *
 Dublino sistemos vertinimas
 Tam tikri su transporto priemonių draudimu susiję klausimai
 Suderinta kovos su mokestiniu sukčiavimu gerinimo strategija
 Pakomitečių pirmininkų įtraukimas (182 straipsnio aiškinimas)
 2011 metų paskelbimas Europos savanoriškos veiklos metais
 Didesnis dėmesys jaunimo galioms formuojant ES politiką
 Nepaprastasis bendradarbiavimo ieškant dingusių vaikų

Programa "Veiklus jaunimas" (2007–2013 m.) ***I
PDF 272kWORD 34k
Rezoliucija
Tekstas
2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 1719/2006/EB, nustatantį 2007–2013 m. programą "Veiklus jaunimas" (COM(2008)0056 – C6-0057/2008 – 2008/0023(COD))
P6_TA(2008)0369A6-0274/2008

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0056),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 149 straipsnio 4 dalį, pagal kurias Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6–0057/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A6–0274/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 2 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2008/EB, iš dalies keičiantį Sprendimą Nr. 1719/2006/EB, nustatantį 2007–2013 m. programą "Veiklus jaunimas"

P6_TC1-COD(2008)0023


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą Nr. 1349/2008/EB.)


Programa "Kultūra" (2007–2013 m.) ***I
PDF 271kWORD 36k
Rezoliucija
Tekstas
2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 1855/2006/EB, nustatantį programą "Kultūra" (2007–2013 m.) (COM(2008)0057 – C6-0058/2008 – 2008/0024(COD))
P6_TA(2008)0370A6-0273/2008

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0057),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 151 straipsnio 5 dalies pirmą įtrauką, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6–0058/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A6–0273/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 2 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2008/EB, iš dalies keičiantį Sprendimą Nr. 1855/2006/EB, nustatantį programą "Kultūra" (2007–2013 m.)

P6_TC1-COD(2008)0024


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą Nr. 1352/2008/EB.)


Programa "Europa piliečiams" (2007-2013 m.) ***I
PDF 272kWORD 34k
Rezoliucija
Tekstas
2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 1904/2006/EB, įkuriantį 2007–2013 m. programą "Europa piliečiams" aktyviam Europos pilietiškumui skatinti (COM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD))
P6_TA(2008)0371A6-0275/2008

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0059),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 151 ir 308 straipsnius, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6–0060/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir Peticijų komiteto nuomonę (A6–0275/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 2 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2008/EB, iš dalies keičiantį Sprendimą Nr. 1904/2006/EB, įkuriantį 2007–2013 m. programą "Europa piliečiams" aktyviam Europos pilietiškumui skatinti

P6_TC1-COD(2008)0029


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą Nr. 1358/2008/EB.)


Veiksmų programa mokymosi visą gyvenimą srityje ***I
PDF 272kWORD 37k
Rezoliucija
Tekstas
2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 1720/2006/EB, nustatantį veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje (COM(2008)0061 – C6-0064/2008 – 2008/0025(COD))
P6_TA(2008)0372A6-0276/2008

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0061),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 149 straipsnio 4 dalį ir 150 straipsnio 4 dalį, pagal kuriuos Komisija Parlamentui pateikė pasiūlymą (C6–0064/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A6–0276/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 2 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2008/EB, iš dalies keičiantį Sprendimą Nr. 1720/2006/EB, nustatantį veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje

P6_TC1-COD(2008)0025


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą Nr.1357/2008/EB.)


EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas *
PDF 191kWORD 32k
2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą (COM(2007)0117 – C6-0213/2008 – 2007/0044(CNS))
P6_TA(2008)0373A6-0306/2008

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo (COM(2007)0117),

–   atsižvelgdamas į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą su Uzbekistano Respublika,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį, 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133, 181a straipsnius ir 300 straipsnio 2 dalies antrą sakinį,

–   atsižvelgdamas į Euratomo sutarties 101 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto 6 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0213/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 83 straipsnio 7 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6-0306/2008),

1.   pritaria protokolo sudarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Uzbekistano Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.


EB ir Kirgizijos partnerystės ir bendradarbiavimo protokolas *
PDF 190kWORD 32k
2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą (COM(2007)0133 – C6-0228/2008 – 2007/0047(CNS))
P6_TA(2008)0374A6-0307/2008

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo (COM(2007)0133),

–   atsižvelgdamas į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą su Kirgizijos Respublika,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį, 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133, 181a straipsnius ir 300 straipsnio 2 dalies antrą sakinį,

–   atsižvelgdamas į Euratomo sutarties 101 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto 6 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0228/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6-0307/2008),

1.   pritaria protokolo sudarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Kirgizijos Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.


EB ir Tadžikistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas *
PDF 191kWORD 32k
2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tadžikistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą (COM(2007)0143 – C6-0254/2008 – 2007/0050(CNS))
P6_TA(2008)0375A6-0320/2008

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo (COM(2007)0143),

–   atsižvelgdamas į partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą su Tadžikistano Respublika,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį, 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133, 181a straipsnius ir 300 straipsnio 2 dalies antrą sakinį,

–   atsižvelgdamas į Euratomo sutarties 101 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto 6 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0254/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 83 straipsnio 7 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6-0320/2008),

1.   pritaria susitarimo sudarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Tadžikistano Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.


Juodkalnijos atsakomybė, susijusi su ilgalaikėmis paskolomis, suteiktomis Serbijai ir Juodkalnijai (buvusiai Jugoslavijos Federacinei Respublikai) *
PDF 191kWORD 32k
2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomi atskiri Juodkalnijos ir proporcingai sumažinami Serbijos įsipareigojimai, susiję su ilgalaikėmis paskolomis, kurias Bendrija suteikė Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjungai (buvusiai Jugoslavijos Federacinei Respublikai) pagal Tarybos sprendimus 2001/549/EB ir 2002/882/EB (COM(2008)0228 – C6-0221/2008 – 2008/0086(CNS))
P6_TA(2008)0376A6-0281/2008

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0228),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6–0221/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A6–0281/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.   ragina pradėti derinimo procedūrą pagal 1975 m. kovo 4 d. Bendrą deklaraciją, jei Taryba ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo dalinis keitimas *
PDF 190kWORD 31k
2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo (COM(2008)0314 – C6-0219/2008 – 2008/0097(CNS))
P6_TA(2008)0377A6-0311/2008

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0314),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0219/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6-0311/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

4.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Susitarimas dėl žvejybos pietų Indijos vandenyne *
PDF 318kWORD 37k
2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl žvejybos pietų Indijos vandenyne sudarymo Europos bendrijos vardu (COM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))
P6_TA(2008)0378A6-0315/2008

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2007)0831),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį ir 300 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0047/2008),

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 ir 35 straipsnius bei 83 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A6-0315/2008),

1.   pritaria pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo su pakeitimais ir pritaria susitarimo sudarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 nurodomoji dalis
atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmuoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirmąja pastraipa,
atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmuoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies antrąja pastraipa,

Taisomojo biudžeto projektas Nr. 5 /2008
PDF 196kWORD 32k
2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 5/2008, III skirsnis - Komisija (11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD))
P6_TA(2008)0379A6-0328/2008

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnį ir Euratomo sutarties 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2007 m. gruodžio 13 d.(2),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos preliminarų taisomojo biudžeto projektą Nr. 5/2008, kurį Komisija pateikė 2008 m. birželio 18 d. (COM(2008)0381),

–   atsižvelgdamas į taisomojo biudžeto projektą Nr. 5/2008, kurį Taryba sudarė 2008 m. liepos 22 d. (11571/2008 – C6-0294/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį ir į IV priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0328/2008),

1.   patvirtina Taisomojo biudžeto projektą Nr. 5/2008 be pakeitimų;

2.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(2) OL L 71, 2008 3 14, p. 1.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.


Europos teisminis tinklas *
PDF 524kWORD 217k
2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyvos, kuria siekiama priimti Tarybos sprendimą dėl Europos teisminio tinklo (5620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))
P6_TA(2008)0380A6-0292/2008

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyvą (5620/2008),

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0074/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0292/2008),

1.   pritaria Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyvai su pakeitimais;

2.   ragina Tarybą atitinkamai pakeisti dokumento tekstą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyvą;

5.   ragina Tarybą ir Komisiją įsigaliojus Lisabonos sutarčiai teikti pirmenybę bet kokiems būsimiems pasiūlymams, pagal kuriuos siekiama iš dalies keisti sprendimą atsižvelgiant į Deklaraciją Nr. 50, susijusią su Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, kuris turi būti pridėtas prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, 10 straipsniu;

6.   pasiryžęs nagrinėti visus šiuos būsimus pasiūlymus skubos tvarka pagal 5 dalyje nurodytą procedūrą ir glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionaliniais parlamentais;

7.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos vyriausybėms.

14 valstybių narių pasiūlytas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Būtina sustiprinti Europos Sąjungos valstybių narių teisminį bendradarbiavimą bei sudaryti Europos teisminio tinklo ir Eurojusto kontaktiniams asmenims galimybes šiuo tikslu palaikyti ryšius esant būtinybei, tiesiogiai ir veiksmingiau pasitelkiant saugų telekomunikacijų tinklą,
(7)  Būtina sustiprinti Europos Sąjungos valstybių narių teisminį bendradarbiavimą bei sudaryti Europos teisminio tinklo ir Eurojusto kontaktiniams asmenims galimybes šiuo tikslu palaikyti ryšius esant būtinybei, tiesiogiai ir veiksmingiau pasitelkiant saugias telekomunikacijas,
Pakeitimas 2
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  Tvarkant asmens duomenis turėtų būti taikomas Tarybos pamatinis sprendimas (.../.../TVR) dėl asmens duomenų, tvarkomų policijos ir teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose pagrindu, apsaugos1, pagal kurį užtikrinama tinkama duomenų apsauga. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 1987 m. rugsėjo 17 d. Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendaciją Nr. R (87) 15 valstybėms narėms dėl asmens duomenų naudojimo policijos sektoriuje, taip pat tais atvejais, kai duomenys nėra tvarkomi automatinėmis priemonėmis, turėtų savo nacionaliniuose teisės aktuose užtikrinti bent tokį asmens duomenų apsaugos lygį, koks užtikrinamas pagal 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir pagal jos 2001 m. lapkričio 8 d. papildomą protokolą.
______________
1 OL L ...
Pakeitimas 3
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
2 straipsnio 3 dalis
3.  Kiekviena valstybė narė iš kontaktinių asmenų paskiria Europos teisminio tinklo nacionalinį korespondentą.
3.  Kiekviena valstybė narė iš kontaktinių asmenų paskiria Europos teisminio tinklo nacionalinį korespondentą ir už informaciją atsakingą nacionalinį kontaktinį asmenį.
Pakeitimas 4
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
2 straipsnio 4 dalis
4.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos kontaktiniai asmenys vykdytų su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose susijusias funkcijas ir be savo šalies valstybinės kalbos gerai mokėtų vieną iš Europos Sąjungos kalbų, atsižvelgiant į būtinybę sugebėti palaikyti ryšius su kitų valstybių narių kontaktiniais asmenimis. Prieš paskirdamos naują kontaktinį asmenį valstybės narės gali paprašyti nacionalinio korespondento pateikti nuomonę.
4.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos kontaktiniai asmenys vykdytų su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose susijusias funkcijas ir be savo šalies valstybinės kalbos gerai mokėtų vieną iš Europos Sąjungos kalbų, atsižvelgiant į būtinybę sugebėti palaikyti ryšius su kitų valstybių narių kontaktiniais asmenimis. Pasirinkdamos kontaktinius asmenis, valstybės narės vadovaujasi kriterijais, išvardytais Europos teisminio tinklo kontaktinių asmenų atrankos gairėse.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Valstybės narės taip pat užtikrina, kad jų kontaktiniams asmenims būtų prieinama pakankamai lėšų, reikalingų jų pareigoms tinkamai atlikti.
Pakeitimas 6
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
2 straipsnio 5 dalis
5.  Kai Bendruosiuose veiksmuose 96/277/TVR nurodyti ryšių palaikymo teisėjai paskiriami Europos Sąjungos valstybėje narėje ir turi pareigas, analogiškas pareigoms, nustatytoms 4 straipsnyje kontaktiniams asmenims, ryšių palaikymo teisėją skirianti valstybė narė kiekvienu atveju jį įtraukia į Europos teisminį tinklą ir į saugų ryšių tinklą pagal 10 straipsnio nuostatas tos valstybės nustatytina tvarka.
5.  Kai Bendruosiuose veiksmuose 96/277/TVR nurodyti ryšių palaikymo teisėjai paskiriami Europos Sąjungos valstybėje narėje ir turi pareigas, analogiškas pareigoms, nustatytoms 4 straipsnyje kontaktiniams asmenims, ryšių palaikymo teisėją skirianti valstybė narė kiekvienu atveju jį įtraukia į Europos teisminį tinklą ir užtikrina jam saugias telekomunikacijas pagal 10 straipsnio nuostatas tos valstybės nustatytina tvarka.
Pakeitimas 7
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
2 straipsnio 7 dalis
7.  Europos teisminis tinklas turi sekretoriatą, kuris atsako už tinklo administravimą bendradarbiaujant ir konsultuojantis su Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare. Sekretoriatas gali atstovauti tinklui konsultuodamasis su pirmininkaujančia valstybe nare.
7.  Europos teisminis tinklas turi sekretoriatą, kuris atsako už tinklo administravimą.
Pakeitimas 8
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio b punktas
b) organizuoja periodiškus valstybių narių atstovų posėdžius 5, 6 ir 7 straipsniuose nustatyta tvarka;
b) organizuoja periodiškus valstybių narių atstovų posėdžius 5 ir 6 straipsniuose nustatyta tvarka;
Pakeitimas 9
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio c punktas
c) nuolat teikia tam tikrą kiekį atnaujintos pagrindinės informacijos, visų pirma naudodamasis atitinkamu telekomunikacijų tinklu 8, 9 ir 10 straipsniuose nustatyta tvarka.
c) nuolat teikia tam tikrą kiekį atnaujintos pagrindinės informacijos, visų pirma naudodamasis IT priemone 8 ir 9 straipsniuose nustatyta tvarka, taip pat užtikrina saugias telekomunikacijas 10 straipsnyje nustatyta tvarka.
Pakeitimas 10
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
4 straipsnio pavadinimas
Kontaktinių asmenų, įskaitant nacionalinį korespondentą, funkcijos
Kontaktinių asmenų, nacionalinių korespondentų ir už informaciją atsakingų kontaktinių asmenų funkcijos
Pakeitimas 11
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis
1.  Kontaktiniai asmenys, įskaitant nacionalinį korespondentą, yra aktyvūs tarpininkai, kuriems pavedama sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių teisminiam bendradarbiavimui, visų pirma kovojant su tam tikrų rūšių sunkiais nusikaltimais. Jie turi galėti sudaryti sąlygas vietos teisminėms institucijoms bei kitoms tos šalies kompetentingoms institucijoms, kitų šalių kontaktiniams asmenims bei kitų šalių vietos teisminėms ir kitoms kompetentingoms institucijoms užmegzti pačius tinkamiausius tiesioginius ryšius.
1.  Kontaktiniai asmenys yra aktyvūs tarpininkai, kuriems pavedama sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių teisminiam bendradarbiavimui, visų pirma kovojant su tam tikrų rūšių sunkiais nusikaltimais. Jie turi galėti sudaryti sąlygas savo šalies vietos teisminėms institucijoms bei kitoms kompetentingoms institucijoms, kitų šalių kontaktiniams asmenims bei kitų šalių vietos teisminėms ir kitoms kompetentingoms institucijoms užmegzti pačius tinkamiausius tiesioginius ryšius.
Remiantis atitinkamų administracijų susitarimu kontaktiniai asmenys prireikus gali vykti į susitikimus su kitų valstybių narių kontaktiniais asmenimis.
Siekdami keistis naudinga patirtimi ir aptarti problemas, ypač susijusias su atitinkamų valstybių narių tinklo veikimu, kontaktiniai asmenys prireikus gali vykti į susitikimus su kitų valstybių narių kontaktiniais asmenimis.
Pakeitimas 12
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
4 straipsnio 2 dalis
2.  Kontaktiniai asmenys, įskaitant nacionalinį korespondentą, savo šalies vietos teisminėms institucijoms, kitų šalių kontaktiniams asmenims bei kitų šalių vietos teisminėms institucijoms teikia reikiamą teisinę ir praktinę informaciją, padedančią jiems parengti veiksmingą prašymą dėl teisminio bendradarbiavimo ar apskritai pagerinti teisminį bendradarbiavimą.
2.  Kontaktiniai asmenys savo šalies vietos teisminėms institucijoms, kitų šalių kontaktiniams asmenims bei kitų šalių vietos teisminėms institucijoms teikia reikiamą teisinę ir praktinę informaciją, padedančią jiems parengti veiksmingą prašymą dėl teisminio bendradarbiavimo ar apskritai pagerinti teisminį bendradarbiavimą.
Pakeitimas 13
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
4 straipsnio 3 dalis
3.  Savo atitinkamu lygiu kontaktiniai asmenys, įskaitant nacionalinį korespondentą, bendradarbiaudami su Europos teisėjų mokymo tinklu organizuoja mokymus teisminio bendradarbiavimo srityje, naudingus jų valstybės narės kompetentingoms institucijoms.
3.  Savo atitinkamu lygiu kontaktiniai asmenys prireikus bendradarbiaudami su Europos teisėjų mokymo tinklu dalyvauja mokymuose teisminio bendradarbiavimo srityje, kurie naudingi jų valstybės narės kompetentingoms institucijoms, ir skatina šiuos mokymus organizuoti.
Pakeitimas 14
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Kontaktiniai asmenys padeda geriau koordinuoti teisminį bendradarbiavimą tais atvejais, kai vienos valstybės narės vietos teismo institucijų prašymu reikia imtis suderintų veiksmų kitoje valstybėje narėje;
Pakeitimas 15
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
4 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Be to, kad nacionaliniai korespondentai atlieka 1–3a dalyse nurodytas kontaktinių asmenų pareigas, jie:
a) atitinkamose valstybėse narėse yra atsakingi už klausimus, susijusius su tinklo vidaus veikla, taip pat už prašymų gauti informacijos ir už kompetentingų nacionalinių institucijų atsakymų išdavimo koordinavimą;
b) yra pagrindiniai asmenys, atsakingi už kontaktus su Europos teisminio tinklo sekretoriatu, įskaitant dalyvavimą 6 straipsnyje nurodytuose posėdžiuose;
c) teikia nuomonę dėl naujų kontaktinių asmenų skyrimo, kai to pareikalauja jų atitinkama valstybė narė.
Pakeitimas 16
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
4 straipsnio 3 c dalis (nauja)
3c.  Be to, kad nacionaliniai už informaciją atsakingi kontaktiniai asmenys atlieka 1–3a dalyse nurodytas kontaktinio asmens pareigas, jie užtikrina, kad informacija, susijusi su jų valstybėmis narėmis ir nurodyta 8 straipsnyje, būtų teikiama ir atnaujinama laikantis 9 straipsnio nuostatų.
Pakeitimas 17
atsižvelgdama į Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
5 straipsnio pavadinimas
Kontaktinių asmenų periodiškų posėdžių tikslas
Kontaktinių asmenų plenariniai posėdžiai
Pakeitimas 18
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Europos teisminio tinklo periodiškų posėdžių, į kuriuos pakviečiami bent du kiekvienos valstybės narės kontaktiniai asmenys, tikslai yra:
1.  Europos teisminio tinklo plenarinių posėdžių, į kuriuos pakviečiami bent trys kiekvienos valstybės narės kontaktiniai asmenys, tikslai yra:
Pakeitimas 19
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Plenariniai posėdžiai rengiami nuolat, mažiausiai tris kartus per metus. Vadovaujantis Tarybos darbo tvarkos taisyklėse išdėstytomis nuostatomis, kartą per metus posėdžiai gali vykti Tarybos patalpose Briuselyje. Į Tarybos patalpose rengiamus posėdžius kviečiami du kontaktiniai asmenys.
Pakeitimas 20
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
5 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Tačiau galima rengti alternatyvius posėdžius valstybėse narėse, kad visų valstybių narių kontaktiniai asmenys galėtų susitikti ne tik su priimančiosios valstybės kontaktiniais asmenimis, bet ir su jos valdžios institucijų atstovais bei apsilankyti konkrečiose, už tarptautinį teismų bendradarbiavimą arba už kovą su sunkiais tam tikrų rūšių nusikaltimais atsakingose, tos valstybės įstaigose.
Pakeitimas 21
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
6 straipsnio pavadinimas
Plenarinių posėdžių dažnumas
Nacionalinių korespondentų posėdžiai
Pakeitimas 22
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
6 straipsnis
Europos teisminio tinklo plenarinis posėdis, kuriame dalyvauja nacionaliniai korespondentai, rengiamas periodiškai, ad hoc, bent kartą per metus ir kai jo nariai mano, kad to reikia, Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės, kuri taip pat atsižvelgia į valstybių narių pageidavimus dėl tinklo posėdžio, kvietimu.
Nacionalinių korespondentų posėdis rengiamas periodiškai, ad hoc, bent kartą per metus ir kai jie mano, kad to reikia, Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės, kuri taip pat atsižvelgia į valstybių narių pageidavimus dėl tinklo posėdžio, kvietimu. Šių posėdžių metu aptariami klausimai, susiję su jų užduotimis, nurodytomis 4 straipsnio 3b dalyje, įskaitant prieigos prie saugių telekomunikacijų optimizavimo ir jos suteikimo visoms kompetentingoms teisminėms institucijoms klausimą.
Pakeitimas 23
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
7 straipsnis
7 straipsnis
Išbraukta.
Posėdžių vieta
1. Posėdžiai gali vykti Tarybos patalpose Briuselyje, Tarybos darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka.
2. Tačiau galima rengti alternatyvius posėdžius valstybėse narėse, kad visų valstybių narių kontaktiniai asmenys galėtų susitikti ne tik su priimančiosios valstybės kontaktiniais asmenimis, bet ir su jos valdžios institucijų atstovais bei aplankyti konkrečias tos valstybės įstaigas, atsakingas už tarptautinį teisminį bendradarbiavimą arba už kovą su tam tikrų rūšių sunkiais nusikaltimais.
Pakeitimas 24
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
8 straipsnio pavadinimas
Per Europos teisminį tinklą platinamos informacijos turinys
Europos teisminio tinklo teikiama informacija
Pakeitimas 25
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
8 straipsnio įžanginė dalis
Europos teisminis tinklas sudaro sąlygas kontaktiniams asmenims ir kompetentingoms teisminėms institucijoms naudotis šia informacija:
Europos teisminio tinklo sekretoriatas sudaro sąlygas kontaktiniams asmenims ir kompetentingoms teisminėms institucijoms naudotis šia informacija:
Pakeitimas 26
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
8 straipsnio 2 punktas
2)  IT priemone, sudarančia sąlygas valstybės narės išduodančiai institucijai nustatyti kompetentingą instituciją kitoje valstybėje narėje, kuri turi gauti ir įvykdyti jos prašymą dėl teisminio bendradarbiavimo, įskaitant Europos arešto orderius, Europos įrodymų orderius, turto įšaldymo orderius ir prašymus dėl savitarpio teisinės pagalbos, būtų gautas ir įvykdytas;
2) informacija, sudarančia sąlygas valstybės narės išduodančiai institucijai nustatyti kompetentingą instituciją kitoje valstybėje narėje, kuri turi gauti ir įvykdyti jos prašymą dėl teisminio bendradarbiavimo, įskaitant Europos arešto orderius, Europos įrodymų orderius, turto įšaldymo orderius ir prašymus dėl savitarpio teisinės pagalbos naudojant IT priemonę, būtų gautas ir įvykdytas;
Pakeitimas 27
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
10 straipsnio 1 dalies b punktas
b) būtų sukurtas saugus telekomunikacijų tinklas, skirtas Europos teisminio tinklo kontaktinių asmenų veiklai;
b) būtų sukurtos saugios telekomunikacijos, skirtos Europos teisminio tinklo veiklai;
Pakeitimas 28
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
10 straipsnio 1 dalies c punktas
c) saugus telekomunikacijų tinklas sudarytų sąlygas duomenų ir visų prašymų dėl valstybių narių bei valstybių narių ir Eurojusto nacionalinių narių, nacionalinių korespondentų ir Eurojusto paskirtų teismo ryšių pareigūnų teisminio bendradarbiavimo srautui.
c) saugios telekomunikacijos sudarytų sąlygas duomenų ir visų prašymų dėl valstybių narių bei valstybių narių ir Eurojusto nacionalinių narių, nacionalinių korespondentų ir Eurojusto paskirtų teismo ryšių pareigūnų teisminio bendradarbiavimo srautui.
Pakeitimas 29
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
10 straipsnio 2 dalis
2)  Nacionaliniai korespondentai, nacionaliniai korespondentai terorizmo klausimais, Eurojusto nacionaliniai nariai ir Eurojusto paskirti teismo ryšių pareigūnai savo veikloje taip pat gali naudoti 1 dalyje nurodytą saugų telekomunikacijų tinklą. Šis tinklas gali būti susietas su Sprendimo 2002/187/TVR 16 straipsnyje nurodyta Eurojusto bylų valdymo sistema.
2.  Nacionaliniai korespondentai, nacionaliniai korespondentai terorizmo klausimais, Eurojusto nacionaliniai nariai ir Eurojusto paskirti teismo ryšių pareigūnai savo veikloje taip pat gali naudoti 1 dalyje nurodytas saugias telekomunikacijas. Šios telekomunikacijos gali būti susietos su Sprendimo 2002/187/TVR 16 straipsnyje nurodyta Eurojusto bylų valdymo sistema.
Pakeitimas 30
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva,
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Naudojant saugias telekomunikacijas kontaktiniai asmenys ar valstybių narių kompetentingos institucijos gali netrukdomai tiesiogiai bendrauti.
Pakeitimas 31
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
11 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  Eurojustas turi turėti galimybę susipažinti su centralizuota Europos teisminio tinklo informacija pagal šio sprendimo 8 straipsnį ir galimybę naudotis saugiu telekomunikacijų tinklu, įsteigtu pagal šio sprendimo 10 straipsnį;
a)  Eurojustas turi turėti galimybę susipažinti su centralizuota Europos teisminio tinklo informacija pagal šio sprendimo 8 straipsnį ir galimybę naudotis saugiomis telekomunikacijomis, nustatytomis pagal šio sprendimo 10 straipsnį;
Pakeitimas 32
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
11 straipsnio 1 dalies b punktas
b) nedarant poveikio Sprendimo 2002/187/TVR 13 straipsniui ir pagal šio sprendimo 4 straipsnio 4 dalį Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys kiekvienu konkrečiu atveju informuoja Eurojustą apie bylas, kuriose dalyvauja dvi valstybės narės ir kurios priklauso Eurojusto kompetencijos sričiai:
b) be įsipareigojimo perduoti Eurojustui informaciją, nurodytą Sprendimo 2002/187/TVR 13 straipsnyje, Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys kiekvienu konkrečiu atveju informuoja savo nacionalinį narį Eurojuste apie visas bylas, kurias, kaip manoma, geriau išspręstų Eurojustas.
– tais atvejais, kai gali kilti jurisdikcijos kolizija;
arba
– tais atvejais, kai atmetamas prašymas dėl teisminio bendradarbiavimo, įskaitant Europos arešto orderius, Europos įrodymų orderius, turto įšaldymo orderius ir prašymus dėl savitarpio teisinės pagalbos;
Pakeitimas 33
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
11 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys kiekvienu konkrečiu atveju taip pat informuoja Eurojustą apie visas bylas, kurios priklauso Eurojusto kompetencijos sričiai ir kuriose dalyvauja bent trys valstybės narės;
Išbraukta.
Pakeitimas 34
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
11 straipsnio 1 dalies f punktas
f)  Eurojusto nacionaliniai nariai gali dalyvauti Europos teisminio tinklo posėdžiuose pastarojo kvietimu. Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys gali būti kviečiami kiekvienu konkrečiu atveju dalyvauti Eurojusto posėdžiuose.
f)  Eurojusto nacionaliniai nariai gali dalyvauti Europos teisminio tinklo posėdžiuose pastarojo kvietimu. Taip pat Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys gali Eurojustui pakvietus dalyvauti jo posėdžiuose.
Pakeitimas 35
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
11 a straipsnis (naujas)
11a straipsnis
Duomenų apsauga
1.  Kai asmens duomenimis keičiasi kompetentingos valstybių narių institucijos ar kontaktiniai asmenys, jie užtikrina, kad:
– duomenis gaunanti kompetentinga institucija juos tvarkytų tik tais tikslais, kuriais jie buvo pateikti;
– būtų imamasi veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neleistino sunaikinimo, nuo atsitiktinio praradimo, nuo neleistino naudojimosi, nuo neleistino ar atsitiktinio sukeitimo ir neleistino atskleidimo.
2.  Tam tikrų kategorijų duomenys (asmens duomenys, susiję su rasine ar etnine kilme, su politinėmis pažiūromis, su religiniais ar filosofiniais įsitikinimais, su naryste partijoje ar profesinėje sąjungoje, su lytine orientacija ar sveikata, arba duomenys, susiję su nusikaltimais, teistumu arba saugumo priemonėmis) tvarkomi tik tada, kai tai būtina Europos teisminio tinklo veiklai vykdyti. Tokiu atveju imamasi papildomų apsaugos priemonių, pvz.:
– prieiga prie atitinkamų duomenų suteikiama tik darbuotojams, atsakingiems už teisėtos užduoties, dėl kurios ir naudojamasi duomenimis, vykdymą;
– perduodant naudojami sudėtingi šifrai;
– duomenys laikomi tik tiek, kiek būtina kompetentingai institucijai ir kontaktiniams asmenims užduočiai atlikti.
Pakeitimas 36
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
12 straipsnis
12 straipsnis
Išbraukta.
Tarybos ir Europos Komisijos informavimas
Kas dvejus metus Eurojusto administracijos direktorius ir Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė raštu atsiskaito Tarybai ir Komisijai dėl Europos teisminio tinklo veiklos ir valdymo, įskaitant biudžeto valdymą. Tuo tikslu pirmininkaujanti valstybė narė parengia dvimetę ataskaitą dėl Europos teisminio tinklo veiklos ir visų baudžiamosios politikos problemų Sąjungoje, kurios paaiškėjo Europos teisminiam tinklui vykdant veiklą. Šioje ataskaitoje Europos teisminis tinklas per pirmininkaujančią valstybę narę gali taip pat pateikti pasiūlymus dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose gerinimo. Europos teisminis tinklas taip pat gali pateikti bet kokią ataskaitą ar kitą informaciją apie Europos teisminio tinklo veiklą, kurios gali prireikti Tarybai ar pirmininkaujančiai valstybei narei.
Pakeitimas 37
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
15 straipsnio pavadinimas
Europos teisminio tinklo veikimo vertinimas
Ataskaitų teikimas Europos Parlamentui, Tarybai bei Komisijai ir Europos teisminio tinklo veikimo vertinimas
Pakeitimas 38
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyva
15 straipsnis
1.  Kas dvejus metus Europos teisminis tinklas raštu praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai apie savo veiklą ir valdymą, įskaitant biudžeto valdymą. Savo ataskaitoje Europos teisminis tinklas taip pat gali išdėstyti bet kurią Europos Sąjungos baudžiamosios politikos problemą, su kuria jam teko susidurti vykdant savo veiklą, bei teikti pasiūlymus dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose gerinimo.
2.  Be to, Tarybos prašymu Europos teisminis tinklas gali pateikti bet kokią ataskaitą ar suteikti kitokios informacijos apie tinklo veiklą.
Kas ketverius metus Taryba, remdamasi bendradarbiaujant su Europos teisminiu tinklu Komisijos parengtu pranešimu, įvertina Europos teisminio tinklo veikimą.
3.  Kas ketverius metus Taryba, remdamasi bendradarbiaujant su Europos teisminiu tinklu Komisijos parengtu pranešimu, įvertina Europos teisminio tinklo veikimą.

Abipusio sprendimų baudžiamosiose bylose pripažinimo principo taikymas *
PDF 612kWORD 373k
2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvos siekiant priimti Tarybos pamatinį sprendimą dėl in absentia priimtų sprendimų vykdymo, iš dalies keičiantį Tarybos pagrindų sprendimą 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, Pamatinį sprendimą 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms, Pamatinį sprendimą 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti ir Pamatinį sprendimą 2008/.../TVR dėl teismo sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje (5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))
P6_TA(2008)0381A6-0285/2008

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvą (5598/2008),

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0075/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6-0285/2008),

1.   pritaria Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvai su pakeitimais;

2.   ragina Tarybą atitinkamai pakeisti dokumento tekstą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvą;

5.   ragina Tarybą ir Komisiją įsigaliojus Lisabonos sutarčiai teikti pirmenybę bet kokiems būsimiems pasiūlymams, pagal kuriuos siekiama iš dalies keisti sprendimą atsižvelgiant į Deklaraciją Nr. 50, susijusią su Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, kuris turi būti pridėtas prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, 10 straipsniu;

6.   pasiryžęs nagrinėti visus šiuos būsimus pasiūlymus skubos tvarka pagal 5 dalyje nurodytą procedūrą ir glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionaliniais parlamentais;

7.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją dėl Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvos Tarybai ir Komisijai.

7 valstybių narių siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
Pavadinimas
Tarybos pamatinis sprendimas dėl in absentia priimtų sprendimų vykdymo, iš dalies keičiantis Tarybos pagrindų sprendimą 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, Pamatinį sprendimą 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms, Pamatinį sprendimą 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti ir Pamatinį sprendimą 2008/.../TVR dėl teismo sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje
Tarybos pamatinis sprendimas dėl piliečių teisių stiprinimo, skatinimo taikyti abipusio pripažinimo principą sprendimams, priimtiems po teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, iš dalies keičiantis Pagrindų sprendimą 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, Pamatinį sprendimą 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms, Pamatinį sprendimą 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti ir Pamatinį sprendimą .../.../TVR dėl teismo sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje bei Pamatinį sprendimą 2008/.../TVR dėl nuosprendžių vykdymo atidėjimo, alternatyvių sankcijų ir lygtinių nuosprendžių pripažinimo ir priežiūros
Pakeitimas 2
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  Būtina stiprinti abipusį pasitikėjimą Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje nagrinėjant baudžiamąsias bylas, t. y. taikyti Europos Sąjungos lygmens priemones, skirtas užtikrinti didesnį baudžiamosiose bylose priimtų sprendimų derinimą ir jų abipusį pripažinimą, taip pat parengti tam tikras su baudžiamosiomis bylomis susijusias to lygmens nuostatas ir patvirtinti atitinkamą tvarką.
Pakeitimas 3
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(1b)  Atitinkamų procedūrinių saugiklių taikymas yra abipusio baudžiamosiose bylose priimtų teismų sprendimų pripažinimo prielaida. Todėl svarbu kuo skubiau priimti pamatinį sprendimą dėl procesinių teisių baudžiamuosiuose procesuose.
Pakeitimas 4
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Todėl būtina numatyti aiškius ir bendrai taikomus sprendimus, kuriais būtų apibrėžtas atsisakymo pagrindas ir vykdančiosios institucijos galimybių veikti savo nuožiūra ribos.
(4)  Todėl būtina numatyti aiškius ir bendrai taikomus sprendimus, kuriais būtų apibrėžtas atsisakymo vykdyti sprendimus, priimtus teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, metu pagrindas ir vykdančiosios institucijos galimybių veikti savo nuožiūra ribos. Šiuo pamatiniu sprendimu siekiama apibrėžti atitinkamą bendrą pagrindą ir sudaryti galimybę vykdančiajai institucijai vykdyti sprendimą neatsižvelgiant į tai, kad atitinkamas asmuo nedalyvavo vykstant teisminiam nagrinėjimui. Minėtasis pamatinis sprendimas nėra skirtas reguliuoti taikomoms normoms ir metodams ar procedūriniams reikalavimams, kuriais vadovaujamasi siekiant šiame pamatiniame sprendime nurodytų rezultatų, kadangi tai valstybių narių nacionalinės teisės klausimas. Išduodančioji institucija, užpildydama atitinkamą Europos arešto orderio arba pagal kitus pamatinius sprendimus numatytų aktų skirsnį, užtikrina, kad į reikalavimus yra ar bus atsižvelgta, ir to turėtų pakakti norint vykdyti sprendimą remiantis abipusio pripažinimo principu.
Pakeitimas 5
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis
(6)  Atitinkamuose galiojančiuose pamatiniuose sprendimuose pateiktais bendrai taikomais klausimų, susijusių su atsisakymo pagrindais, sprendimais turėtų būti atsižvelgta į įvairias situacijas, susijusias su pranešimu kaltinamajam apie teisę į bylos persvarstymą.
(6)  Atitinkamuose galiojančiuose pamatiniuose sprendimuose pateiktais bendrai taikomais klausimų, susijusių su nepripažinimo pagrindais, sprendimais turėtų būti atsižvelgta į įvairias situacijas, susijusias su atitinkamo asmens teise į bylos persvarstymą arba į apeliaciją. Bylos persvarstymui, kuriuo siekiama užtikrinti teisę į gynybą, būdingi šie požymiai: atitinkamas asmuo turi teisę dalyvauti persvarstant bylą; (iš naujo) nagrinėjamos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, taigi procesas gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu.
Pakeitimas 6
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)  Jeigu, remiantis išduodančiosios valstybės pateiktais duomenimis, galima pagrįsti, kad atsakovas buvo asmeniškai pašauktas atvykti ar kitaip oficialiai informuotas apie nustatytą bylos svarstymo laiką ir vietą, neturėtų būti atsisakoma pripažinti ir vykdyti sprendimo, kuris priimtas teismo posėdyje asmeniškai nedalyvaujant atsakovui. Tai reikštų, kad ši informacija asmeniui turėjo būti suteikta laiku, t. y. pakankamai anksti, kad jis galėtų dalyvauti svarstant bylą ir veiksmingai pasinaudoti teise į gynybą. Visa informacija turėtų būti pateikta atsakovui suprantama kalba.
Pakeitimas 7
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(6b)  Neturėtų būti atsisakoma pripažinti ir vykdyti sprendimo, jeigu jis priimtas teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, metu, o šį asmenį, žinantį apie numatytą teisminį nagrinėjimą, teisminio nagrinėjimo metu gynė advokatas, kurį tas asmuo įgaliojo tai daryti siekdamas užsitikrinti praktišką ir veiksmingą teisinę pagalbą. Šiuo atveju, vadovaujantis nacionalinės teisės nuostata, susijusia su teise į gynybą, t. y. nuostata, kad atitinkamas asmuo pasirinko būti atstovaujamam advokato ir nusprendė teisminiame nagrinėjime asmeniškai nedalyvauti, neturėtų būti svarbu, ar advokatą pasirinko, pasiskyrė ir ar jam mokėjo atitinkamas asmuo, ar šį advokatą paskyrė ir jam mokėjo valstybė.
Pakeitimas 8
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  Persvarstant bylą po to, kai apkaltinamasis nuosprendis paskelbtas atitinkamam asmeniui asmeniškai nedalyvaujant teisminiame nagrinėjime, to asmens padėtis turėtų būti tokia pati, kaip ir jam stojant prieš teismą pirmą kartą. Todėl minėtajam asmeniui turėtų būti suteikta teisė dalyvauti persvarstant bylą, turėtų būti (iš naujo) nagrinėjamos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, turėtų būti numatyta galimybė persvarsčius bylą panaikinti pirminį nuosprendį ir atsakovo teisė skųsti naująjį sprendimą.
Pakeitimas 9
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalis
2.  Šis pamatinis sprendimas nepakeičia pareigos gerbti pagrindines laisves ir laikytis pagrindinių teisės principų, įtvirtintų Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje, ir neturi įtakos jokioms teisminių institucijų pareigoms šioje srityje.
2.  Šis pamatinis sprendimas nepakeičia pareigos gerbti pagrindines laisves ir laikytis pagrindinių teisės principų, įtvirtintų Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje, ir neturi įtakos jokioms teisminių institucijų pareigoms šioje srityje.
Pakeitimas 10
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis
3.  Šio pamatinio sprendimo taikymo sritis – nustatyti bendras taisykles, reglamentuojančias vienoje valstybėje narėje (sprendimą priėmusioje valstybėje narėje) priimtų teismo sprendimų, kurie buvo priimti asmeniui nedalyvaujant, pripažinimą ir (arba) vykdymą kitoje valstybėje narėje (vykdančiojoje valstybėje narėje), laikantis Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 5 straipsnio 1 dalies, Pamatinio sprendimo 2005/214/TVR 7 straipsnio 2 dalies g punkto, Pamatinio sprendimo 2006/783/TVR 8 straipsnio 2 dalies e punkto ir Pamatinio sprendimo 2008/.../TVR 9 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatų.
3.  Šio pamatinio sprendimo taikymo sritis – nustatyti bendras taisykles, reglamentuojančias vienoje valstybėje narėje (sprendimą priėmusioje valstybėje narėje) priimtų teismo sprendimų, kurie buvo priimti asmeniui nedalyvaujant teisminiame nagrinėjime, pripažinimą ir (arba) vykdymą kitoje valstybėje narėje (vykdančiojoje valstybėje narėje), laikantis Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 5 straipsnio 1 dalies, Pamatinio sprendimo 2005/214/TVR 7 straipsnio 2 dalies g punkto, Pamatinio sprendimo 2006/783/TVR 8 straipsnio 2 dalies e punkto ir Pamatinio sprendimo 2008/.../TVR [9] straipsnio [1] dalies [f] punkto bei Pamatinio sprendimo 2008/.../TVR ... [9] straipsnio [1] dalies [h] punkto nuostatų.
Pakeitimas 11
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
1 straipsnio 4 dalis
1)  1 straipsnis papildomas šia dalimi:
Išbraukta.
"4. Šio pagrindų sprendimo tikslais, "in absentia priimtas sprendimas" – laisvės atėmimo bausmė, kuri buvo skirta, ar nutartis paskirti suėmimą, kuri buvo priimta asmeniui pačiam nedalyvaujant bylos, kurioje buvo priimtas šis sprendimas, nagrinėjime."
Pakeitimas 12
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 2 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
4a straipsnio pavadinimas ir 1 dalis
4a straipsnis
In absentia priimti sprendimai
4a straipsnis
Sprendimai, priimti teisminio nagrinėjimo, kuriame asmuo asmeniškai nedalyvavo, metu
Vykdančioji teisminė institucija taip pat gali atsisakyti vykdyti Europos arešto orderį, išduotą siekiant vykdyti laisvės atėmimo bausmę arba nutartį paskirti suėmimą, jeigu teismo sprendimas buvo priimtas in absentia, išskyrus atvejus, kai Europos arešto orderyje nurodyta, kad asmuo:
1.  Vykdančioji teisminė institucija taip pat gali atsisakyti vykdyti Europos arešto orderį, išduotą siekiant vykdyti laisvės atėmimo bausmę arba nutartį paskirti suėmimą, jeigu teismo sprendimas buvo priimtas teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, metu, išskyrus atvejus, kai Europos arešto orderyje nurodyta, kad pagal išduodančiosios valstybės narės nacionalinę teisę asmuo:
Pakeitimas 13
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 2 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
4a straipsnio 1 dalies a punktas
a) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba informuotas pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę, per kompetentingą atstovą ir laiku, apie numatytą teismo posėdžio, kuriame sprendimas buvo priimtas in absentia, laiką ir vietą, taip pat informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jei asmuo neatvyksta į teismą;
a) laiku ir jam arba jai suprantama kalba
i) arba buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti, arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo, laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis arba ji žinojo apie bylos svarstymą,
ir
ii) buvo asmeniškai informuotas, kad sprendimas gali būti paskelbtas, jeigu jis neatvyktų į teisminį nagrinėjimą,
arba
Pakeitimas 14
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 2 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
4a straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa) buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo, kurio metu priimtas tas sprendimas, laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą, suteikė aiškius įgaliojimus advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir kuriam sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo valstybė, remdamasi nacionalinės teisės nuostatomis, susijusiomis su teise į gynybą, ir minėtajame nagrinėjime buvo išties atstovaujamas šio advokato;
Pakeitimas 15
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 2 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
4a straipsnio 1 dalies b punktas
b) jam įteikus sprendimą ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą bei teisę dalyvauti tame persvarstyme:
b) jam asmeniškai įteikus sprendimą ir jį aiškiai ir jam suprantama kalba informavus raštu apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turėtų teisę dalyvauti ir kurių metu būtų (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio nuosprendžio panaikinimu:
i) aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo;
i) aiškiai nurodė, kad neginčijo sprendimo
arba
arba
ii) nepareikalavo persvarstyti bylą per taikomą laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis kaip [...]¹ dienos;
ii) nepareikalavo persvarstyti bylą ar nepateikė apeliacijos per taikomą laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 dienų ir ne ilgesnis kaip 15 dienų.
(*Šis pakeitimas taikomas visam tekstui, kaskart pateikiant nuorodą į bylos persvarstymą, turėtų būti nurodoma ir teisė į apeliaciją.)
Pakeitimas 16
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 2 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
4a straipsnio 1 dalies c punktas
c) in absentia priimtas sprendimas asmeniui nebuvo asmeniškai įteiktas, tačiau:
c) sprendimas asmeniui nebuvo asmeniškai įteiktas, tačiau:
i) bus įteiktas ne vėliau kaip penktą dieną po perdavimo ir jis bus aiškiai informuotas apie teisę į bylos persvarstymą bei teisę dalyvauti tame persvarstyme;
i) po perdavimo jam bus nedelsiant – bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per tris dienas – įteiktas asmeniškai ir jis bus aiškiai informuotas jam suprantama kalba apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turės teisę dalyvauti ir kurių metu bus galima (iš naujo) svarstyti konkrečias bylos aplinkybes, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu,
bei
bei
ii) galės ne mažiau kaip per [...]¹ dienų pareikalauti persvarstyti bylą.
ii) bus informuotas apie laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 dienų ir ne ilgesnis kaip 15 dienų ir per kurį jis turi pareikalauti persvarstyti bylą arba pateikti apeliaciją;
Pakeitimas 17
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 2 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
4a straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Jeigu Jeigu Europos arešto orderis išduodamas siekiant vykdyti laisvės atėmimo bausmę arba nutartį sulaikyti pagal 1c dalyje nustatytas sąlygas, o susijęs asmuo prieš tai nebuvo oficialiai informuotas apie jo atžvilgiu pradėtą baudžiamąjį procesą, šis asmuo, supažindinus jį su Europos arešto orderio turiniu, prieš jį perduodant gali reikalauti teismo sprendimo kopijos. Iš karto po to, kai informuojama apie šį reikalavimą, išduodančioji teismo institucija, padedama vykdomosios teismo institucijos, pateikia teismo sprendimo kopiją jos prašančiajam asmeniui. Jeigu sprendimas priimtas atitinkamam asmeniui nesuprantama kalba, išduodančioji teismo institucija, padedama vykdomosios teismo institucijos, pateikia teismo sprendimo išrašą minėtajam asmeniui suprantama kalba. Teismo sprendimas ar jo išrašas pateikiamas tik siekiant informuoti atitinkamą asmenį. Tai nėra oficialus teismo sprendimo įteikimas, taigi įteikiant minėtąjį dokumentą netaikomi jokie terminai, kurių privalu paisyti kreipiantis dėl bylos persvarstymo ar teikiant apeliaciją.
Pakeitimas 18
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 4 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
Priedo d skilties įvadinė dalis ir 1 bei 2 punktai
d)  Nurodoma, ar sprendimas priimtas in absentia:
d)  Nurodoma, ar asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas:
1. ? Ne
1.? Taip, asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas.
2. ? Taip. Jei taip, patvirtinama, kad:
2. ? Ne, asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas.
Jeigu atsakymas neigiamas, nurodoma, ar:
Pakeitimas 19
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 4 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
Priedo d skilties 2 punkto 2.1 papunktis
2.1. asmuo buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba informuotas pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę, per kompetentingą atstovą ir laiku, apie numatytą teismo posėdžio, kuriame sprendimas buvo priimtas in absentia, laiką ir vietą, taip pat informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jei asmuo neatvyksta į teismą.
2.1. asmuo buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai laiku gavo oficialios informacijos jam suprantama kalba pagal išduodančiosios valstybės narės nacionalinę teisę apie numatytą teisminio nagrinėjimo, kuriame sprendimas buvo priimtas, laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog susijęs asmuo žinojo apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą bei buvo asmeniškai informuotas apie tai, kad sprendimas gali būti paskelbtas, jei jis neatvyktų į teisminį nagrinėjimą.
Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo pašauktas atvykti ar kitaip informuotas:
Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo pašauktas atvykti arba kitais būdais asmeniškai gavo oficialios informacijos:
……………………………………………
……………………………………………
Kalba, kuria pateikta informacija:
……………………………………………
Apibūdinama, kaip asmuo buvo informuotas:
Apibūdinama, kaip asmuo buvo informuotas:
……………………………………………
……………………………………………
Pakeitimas 20
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 4 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
Priedo d skilties 2 punkto 2.1 a papunktis (naujas)
2.1a buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t.  y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą, suteikė aiškius įgaliojimus advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir kuriam sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo valstybė, remdamasi nacionalinės teisės nuostatomis, susijusiomis su teise į gynybą, ir minėtajame nagrinėjime buvo išties atstovaujamas šio advokato;
Pateikiama informacijos apie tai, kaip įvykdyta ši sąlyga:
……………………………………………
Pakeitimas 21
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 4 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
Priedo d skilties 2 punkto 2.2 papunktis
2.2. asmuo, jam įteikus in absentia priimtą sprendimą, aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo.
2.2. asmuo, jam asmeniškai įteikus sprendimą ir jį išsamiai jam suprantama kalba informavus apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, aiškiai nurodė, kad neginčija sprendimo.
Apibūdinama, kada ir kaip asmuo aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo:
Apibūdinama, kada asmeniui įteiktas sprendimas, kaip jis buvo informuotas apie jo teisę į bylos persvarstymą arba į apeliaciją ir kada ir kaip asmuo aiškiai nurodė, kad neginčija sprendimo:
……………………………………………
…………………………………………
Pakeitimas 22
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 4 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
Priedo d skilties 2 punkto 2.3.1 papunkčio 1 įtrauka
– asmuo buvo aiškiai informuotas apie teisę į bylos persvarstymą ir teisę dalyvauti tame persvarstyme, ir
– asmuo buvo aiškiai jam suprantama kalba informuotas apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu būtų (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, ir
Pakeitimas 23
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
2 straipsnio 4 punktas
Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR
Priedo d skilties 2.3.2 punktas
? 2.3.2 in absentia priimtas sprendimas asmeniui nebuvo įteiktas ir
? 2.3.2 sprendimas asmeniui nebuvo įteiktas ir
in absentia priimtas sprendimas asmeniui bus įteiktas per ... nuo perdavimo;
– sprendimas asmeniui bus asmeniškai įteiktas nedelsiant po perdavimo ir
– įteikus in absentia priimtą sprendimą asmuo bus aiškiai informuotas apie teisę į bylos persvarstymą ir teisę dalyvauti tame persvarstyme;
– asmeniui įteikus sprendimą jis bus aiškiai jam suprantama kalba informuotas apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu būtų (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, ir
– įteikus in absentia priimtą sprendimą asmuo galės per … dienų pareikalauti persvarstyti bylą.
– įteikus sprendimą asmuo galės per … dienų pareikalauti persvarstyti bylą arba pateikti apeliaciją.
Jei pažymėjote 2.3.2 langelį, patvirtinkite,
ar susijęs asmuo, informuojamas vykdomojoje valstybėje apie Europos arešto orderio turinį, prieš jį perduodant kreipiasi su prašymu gauti teismo sprendimo kopiją tarpininkaujant vykdomajai teismo institucijai ir per ... dienų po prašymo pateikimo ši teismo sprendimo kopija ar minėtojo sprendimo išrašas pateikiamas jam suprantama kalba.
Pakeitimas 24
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 1 punktas
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
1 straipsnio e punktas
1)  1 straipsnis papildomas šiuo punktu:
"e) In absentia priimtas sprendimas" – a punkte apibrėžtas sprendimas, kuris buvo priimtas asmeniui pačiam nedalyvaujant bylos, kurioje buvo priimtas šis sprendimas, nagrinėjime."
Išbraukta.
Pakeitimas 25
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 2 punkto b papunktis
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
2 straipsnio 2 dalies i punkto įžanginė dalis
i) pagal 4 straipsnyje numatytą liudijimą sprendimas buvo priimtas in absentia, išskyrus atvejus, kai liudijime nurodyta, kad asmuo:
i) pagal 4 straipsnyje numatytą liudijimą sprendimas priimtas po teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis išduodančiosios valstybės nacionalinės teisės nuostatomis, liudijime nurodyta, kad asmuo:
Pakeitimas 26
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 2 punkto b papunktis
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
7 straipsnio 2 dalies i punkto i papunktis
i) laiku ir jam suprantama kalba
i) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba informuotas pagal sprendimą priėmusios valstybės nacionalinę teisę, per kompetentingą atstovą ir laiku, apie numatytą teismo posėdžio, kuriame sprendimas buvo priimtas in absentia, laiką ir vietą,
a) buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti arba arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą šio teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą,
taip pat
taip pat
informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jei asmuo neatvyksta į teismą;
b) buvo asmeniškai informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis neatvyktų į teisminį nagrinėjimą;
arba
arba
Pakeitimas 27
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 2 punkto b papunktis
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
7 straipsnio 2 dalies i punkto i a papunktis (naujas)
ia) buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą, suteikė aiškius įgaliojimus advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir kuriam sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo valstybė, remdamasi nacionalinės teisės nuostatomis, susijusiomis su teise į gynybą, ir minėtajame nagrinėjime buvo išties atstovaujamas šio advokato arba
Pakeitimas 28
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 2 punkto b papunktis
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
7 straipsnio 2 dalies i punkto ii papunktis
ii) kompetentingai institucijai aiškiai nurodė, kad neginčija bylos; arba
Išbraukta.
Pakeitimas 29
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 2 punkto b papunktis
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
7 straipsnio 2 dalies i punkto iii papunktis
iii) jam įteikus sprendimą ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą bei teisę dalyvauti tame persvarstyme:
iii) jam asmeniškai įteikus sprendimą ir jį aiškiai jam suprantama kalba informavus apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu:
– aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo;
– aiškiai nurodė, kad neginčijo sprendimo
arba
arba
– nepareikalavo persvarstyti bylą per taikomą laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis kaip [...] dienos;
– nepareikalavo persvarstyti bylą arba nepateikė apeliacijos per taikomą laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 dienų ir ne ilgesnis negu 15 dienų;
Pakeitimas 30
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 2 punkto b papunktis
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
7 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas)
ia) pagal 4 straipsnyje numatytą liudijimą asmuo asmeniškai nedalyvavo, nebent liudijime nurodyta, kad asmuo, aiškiai informuotas apie procesą ir galimybę asmeniškai dalyvauti teisminiame nagrinėjime, aiškiai pareiškė, jog atsisako teisės dalyvauti nagrinėjant bylą žodžiu, ir aiškiai nurodė, kad neginčija bylos.
Pakeitimas 31
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
Priedo h skilties 3 punkto įvadinė dalis ir 1 bei 2 papunkčiai
3.  Nurodoma, ar sprendimas priimtas in absentia:
3.  Nurodoma, ar asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas:
1. ? Ne
1. ? Taip, asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas.
2. ? Taip. Jei taip, patvirtinama, kad:
2. ? Ne, asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas.
Jei atsakymas neigiamas, nurodoma, ar:
Pakeitimas 32
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
Priedo h skilties 3 punkto 2.1 papunktis
2.1. asmuo buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba informuotas pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę, per kompetentingą atstovą ir laiku, apie numatytą teismo posėdžio, kuriame sprendimas buvo priimtas in absentia, laiką ir vietą, taip pat informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jei asmuo neatvyksta į teismą
2.1. asmuo buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti arba pagal išduodančiosios valstybės narės nacionalinę teisę kitais būdais tikrai laiku ir jam suprantama kalba gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo, kuriame priimtas sprendimas, laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie numatytą teismo posėdžio laiką ir vietą, taip pat asmeniškai informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jeigu jis neatvyktų į teisminį nagrinėjimą
Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo pašauktas atvykti ar kitaip informuotas:
--  ------------------------------------------------
Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo pašauktas atvykti arba kitais būdais gavo oficialios informacijos:
--  ------------------------------------------------
Kalba, kuria pateikta informacija:
--  ------------------------------------------------
Apibūdinama, kaip asmuo buvo informuotas:
--  ------------------------------------------------
Apibūdinama, kaip asmuo buvo informuotas:
--  ------------------------------------------------
ARBA
ARBA
Pakeitimas 33
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
Priedo h skilties 3 punkto 2.1 a papunktis (naujas)
2.1a buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą, suteikė aiškius įgaliojimus advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir kuriam sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo valstybė, remdamasi nacionalinės teisės nuostatomis, susijusiomis su teise į gynybą, ir minėtajame nagrinėjime buvo išties atstovaujamas šio advokato;
Pateikiama informacijos apie tai, kaip įvykdyta ši sąlyga:
………………………………
ARBA
Pakeitimas 34
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
Priedo h skilties 3 punkto 2.2 papunktis
2.2. asmuo, prieš jam įteikiant arba jam įteikus in absentia priimtą sprendimą, aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo.
2.2. asmuo, prieš jam įteikiant arba jam įteikus sprendimą ir jį aiškiai jam suprantama kalba informavus apie teisę į bylos persvarstymo ir į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, aiškiai nurodė, kad neginčija sprendimo.
Apibūdinama, kada ir kaip asmuo aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo:
Apibūdinama, kada asmeniui įteiktas sprendimas, kaip jis informuotas apie jo teisę į bylos persvarstymą arba apeliaciją ir kada ir kaip asmuo aiškiai nurodė, kad neginčija sprendimo:
…………………………………………
ARBA
…………………………………………
ARBA
Pakeitimas 35
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
Priedo h skilties 3 punkto 2.3 papunktis
? 2.3 in absentia priimtas sprendimas asmeniui buvo įteiktas … (metai/mėnuo/diena) ir jam buvo suteikta teisė į bylos persvarstymą sprendimą priėmusioje valstybėje, jei įvykdytos šios sąlygos:
? 2.3 po teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, jam asmeniškai įteiktas sprendimas … (metai/mėnuo/diena) ir suteikta teisė į bylos persvarstymą arba į apeliaciją sprendimą priėmusioje valstybėje, jei įvykdytos šios sąlygos:
– asmuo buvo aiškiai informuotas apie teisę į bylos persvarstymą ir teisę dalyvauti tame persvarstyme; ir
– asmuo buvo aiškiai jam suprantama kalba informuotas apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, ir
– jam pranešus apie šią teisę, asmuo galėjo per ... dienų pareikalauti persvarstyti bylą ir per tą laikotarpį to nepareikalavo.
– jam pranešus apie šią teisę, asmuo galėjo per ... dienų pareikalauti persvarstyti bylą arba pateikti apeliaciją ir per tą laikotarpį to nepadarė.
ARBA
Pakeitimas 36
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR
Priedo h skilties 3 punkto 2.3 a papunktis (naujas)
2.3a asmuo, aiškiai informuotas apie procesą ir galimybę asmeniškai dalyvauti teisminiame nagrinėjime, aiškiai pareiškė, kad atsisako teisės dalyvauti žodiniame bylos nagrinėjime, ir aiškiai nurodė, kad jis neginčija bylos.
Apibūdinama, kada ir kaip asmuo atsisakė teisės dalyvauti žodiniame bylos nagrinėjime ir nurodė, kad jis neginčija bylos:
…………………………………………
Pakeitimas 37
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
4 straipsnio 1 punktas
Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR
2 straipsnio i punktas
1)  2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
"i) "In absentia priimtas sprendimas" – c punkte apibrėžtas nutarimas konfiskuoti, kuris buvo priimtas asmeniui pačiam nedalyvaujant bylos, kurioje buvo priimtas šis sprendimas, nagrinėjime."
Išbraukta.
Pakeitimas 38
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
4 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR
8 straipsnio 2 dalies e punkto įžanginė dalis
e) pagal 4 straipsnio 2 dalyje numatytą liudijimą sprendimas buvo priimtas in absentia, išskyrus atvejus, kai liudijime nurodyta, kad asmuo:
e) pagal 4 straipsnio 2 dalyje numatytą liudijimą sprendimas buvo priimtas po teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, išskyrus atvejus, kai liudijime nurodyta, kad pagal išduodančios valstybės nacionalinę teisę asmuo:
Pakeitimas 39
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
4 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR
8 straipsnio 2 dalies e punkto i papunktis
i) laiku ir jam suprantama kalba
i) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba informuotas pagal sprendimą priėmusios valstybės nacionalinę teisę, per kompetentingą atstovą ir laiku, apie numatytą teismo posėdžio, kuriame sprendimas konfiskuoti buvo priimtas in absentia, laiką ir vietą,
a) arba buvo asmeniškai tiesiogiai pašauktas atvykti, arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą to teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą,
taip pat
taip pat
informuotas apie tai, kad toks sprendimas konfiskuoti gali būti paskelbtas, jei asmuo neatvyksta į teismą;
b) buvo asmeniškai informuotas, kad sprendimas konfiskuoti gali būti paskelbtas, jeigu asmuo neatvyktų į teisminį nagrinėjimą;
arba
arba
Pakeitimas 40
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
4 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR
8 straipsnio 2 dalies e punkto i a papunktis (naujas)
ia) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą, suteikė aiškius įgaliojimus advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo valstybė, remdamasi nacionalinės teisės nuostatomis, susijusiomis su teise į gynybą, ir minėtajame nagrinėjime buvo išties atstovaujamas šio advokato
arba
Pakeitimas 41
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
4 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR
8 straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktis
ii) jam įteikus in absentia priimtą nutarimą konfiskuoti ir jį informavus apie teisę į bylos persvarstymą ir teisę dalyvauti tame persvarstyme:
ii) jam asmeniškai įteikus nutarimą konfiskuoti ir jį aiškiai jam suprantama kalba informavus apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu:
– aiškiai nurodė, kad jis neginčija nutarimo konfiskuoti;
– aiškiai nurodė, kad jis neginčijo nutarimo konfiskuoti,
arba
arba
– nepareikalavo persvarstyti bylą per taikomą laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis kaip [...] dienos;
– nepareikalavo persvarstyti bylą arba nepateikė apeliacijos per taikomą laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 dienų ir ne ilgesnis kaip 15 dienų;
Pakeitimas 42
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR
Priedo j skilties įvadinė dalis ir 1 bei 2 punktai
j)  Nurodoma, ar sprendimas priimtas in absentia:
j)  Nurodoma, ar asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kuriam pasibaigus priimtas nutarimas konfiskuoti:
1. ? Ne
1. ? Taip, asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kuriam pasibaigus priimtas nutarimas konfiskuoti.
2. ? Taip. Jei taip, patvirtinama, kad:
2. ? Ne, asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, kuriam pasibaigus priimtas nutarimas konfiskuoti.
Jei atsakymas neigiamas, nurodoma, ar:
Pakeitimas 43
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR
Priedo j skilties 2 punkto 2.1 papunktis
2.1. asmuo buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba informuotas pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę, per kompetentingą atstovą ir laiku, apie numatytą teismo posėdžio, kuriame sprendimas buvo priimtas in absentia, laiką ir vietą, taip pat informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jei asmuo neatvyksta į teismą
asmuo buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti arba pagal išduodančiosios valstybės narės nacionalinę teisę kitais būdais tikrai laiku ir jam suprantama kalba gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo, kuriame priimtas sprendimas, laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie numatytą teismo posėdžio laiką ir vietą, taip pat asmeniškai informuotas apie tai, kad sprendimas gali būti paskelbtas, jeigu jis neatvyktų į teisminį nagrinėjimą
Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo pašauktas atvykti ar kitaip informuotas:
Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo pašauktas atvykti arba kitais būdais asmeniškai gavo oficialios informacijos:
……………………………………………
……………………………………………
Kalba, kuria pateikta informacija:
……………………………………………
Apibūdinama, kaip asmuo buvo informuotas:
Apibūdinama, kaip asmuo buvo informuotas:
……………………………………………
ARBA
……………………………………………
ARBA
Pakeitimas 44
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR
Priedo j skilties 2 punkto 2.1 a papunktis (naujas)
2.1a buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą, suteikė aiškius įgaliojimus advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo valstybė, remdamasi nacionalinės teisės nuostatomis, susijusiomis su teise į gynybą, ir minėtajame nagrinėjime buvo išties atstovaujamas šio advokato;
Pateikiama informacija, kaip ši sąlyga buvo įvykdyta:
……………………………………………
ARBA
Pakeitimas 45
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR
Priedo j skilties 2 punkto 2.2 papunktis
2.2. asmuo, jam įteikus in absentia priimtą sprendimą, aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo.
2.2. asmuo, jam asmeniškai įteikus nutarimą konfiskuoti ir jį aiškiai jam suprantama kalba informavus apie teisę į bylos persvarstymo ir į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, aiškiai nurodė, kad neginčijo nutarimo.
Apibūdinama, kada ir kaip asmuo aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo:
Apibūdinama, kada asmeniui įteiktas sprendimas, kaip jis informuotas apie jo teisę į bylos persvarstymą arba į apeliaciją ir kada ir kaip asmuo aiškiai nurodė, kad neginčijo nutarimo konfiskuoti:
…………………………………………
ARBA
…………………………………………
ARBA
Pakeitimas 46
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR
Priedo j skilties 2 punkto 2.3 papunktis
? 2.3. in absentia priimtas sprendimas asmeniui buvo įteiktas .......... (metai/mėnuo/diena) ir asmuo turėjo teisę į bylos persvarstymą išduodančiojoje valstybėje šiomis sąlygomis:
? 2.3. nutarimas konfiskuoti asmeniui buvo asmeniškai įteiktas … (metai/mėnuo/diena) ir jis turėjo teisę į bylos persvarstymą arba į apeliaciją išduodančiojoje valstybėje šiomis sąlygomis:
– asmuo buvo aiškiai informuotas apie teisę į bylos persvarstymą ir teisę dalyvauti tame persvarstyme; ir
– asmuo buvo aiškiai jam suprantama kalba informuotas apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, ir
– jam pranešus apie šią teisę, asmuo galėjo per ... dienų pareikalauti persvarstyti bylą ir per tą laikotarpį to nepareikalavo.
– jam pranešus apie šią teisę, asmuo galėjo per ... dienų pareikalauti persvarstyti bylą arba pateikti apeliaciją ir per tą laikotarpį to nepareikalavo.
Pakeitimas 47
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
5 straipsnio 1 punktas
Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR
1 straipsnio e punktas
1)  1 straipsnis papildomas šiuo punktu:
e)  "In absentia priimtas sprendimas" – a punkte apibrėžtas sprendimas, kuris buvo priimtas asmeniui pačiam nedalyvaujant bylos, kurioje buvo priimtas šis sprendimas, nagrinėjime."
Išbraukta.
Pakeitimas 48
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
5 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR
9 straipsnio 1 dalies f punktas
f) pagal 4 straipsnyje numatytą liudijimą sprendimas buvo priimtas in absentia, išskyrus atvejus, kai liudijime nurodyta, kad asmuo:
f) pagal [4] straipsnyje numatytą liudijimą sprendimas buvo priimtas teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, metu, išskyrus atvejus, kai liudijime pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę nurodyta, kad asmuo:
Pakeitimas 49
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
5 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR
9 straipsnio 1 dalies f punkto i papunktis
i) laiku ir jam suprantama kalba
i) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba informuotas pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę, per kompetentingą atstovą ir laiku, apie numatytą teismo posėdžio, kuriame sprendimas buvo priimtas in absentia, laiką ir vietą,
a) arba buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti, arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą to teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą,
taip pat
taip pat
informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jei asmuo neatvyksta į teismą;
b) buvo asmeniškai informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jeigu jis neatvyktų į teisminį nagrinėjimą;
arba
arba
Pakeitimas 50
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
5 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR
9 straipsnio 1 dalies f punkto i a papunktis (naujas)
ia) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą, suteikė aiškius įgaliojimus advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo valstybė, remdamasi nacionalinės teisės nuostatomis, susijusiomis su teise į gynybą, ir minėtajame nagrinėjime buvo išties atstovaujamas šio advokato
arba
Pakeitimas 51
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
5 straipsnio 2 punktas
Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR
9 straipsnio 1 dalies f punkto ii papunktis
ii) jam įteikus in absentia priimtą sprendimą ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą bei teisę dalyvauti tame persvarstyme:
ii) jam asmeniškai įteikus sprendimą ir jį aiškiai jam suprantama kalba informavus apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu:
– aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo;
– aiškiai nurodė, kad neginčijo sprendimo;
arba
arba
– nepareikalavo persvarstyti bylą per taikomą laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis kaip [...] dienos;
– nepareikalavo persvarstyti bylą arba nepateikė apeliacijos per taikomą laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 dienų ir ne ilgesnis kaip 15 dienų.
Pakeitimas 52
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
5 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR
Priedo k skilties 1 punkto įvadinė dalis ir a bei b papunkčiai
1.  Nurodoma, ar sprendimas priimtas in absentia:
1.  Nurodoma, ar asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas:
a. ? Ne
a. ? Taip, asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas.
b. ? Taip. Jei taip, patvirtinama, kad:
b. ? Ne, asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas.
Jei atsakymas neigiamas, nurodoma, ar:
Pakeitimas 53
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
5 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR
Priedo k skilties 1 punkto b.1 papunktis
? b.1 asmuo buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba informuotas pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę, per kompetentingą atstovą ir laiku, apie numatytą teismo posėdžio, kuriame sprendimas buvo priimtas in absentia, laiką ir vietą, taip pat informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jei asmuo neatvyksta į teismą
? b.1 asmuo buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti arba pagal išduodančiosios valstybės narės nacionalinę teisę kitais būdais tikrai laiku ir jam suprantama kalba gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo, kuriame priimtas sprendimas, laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie numatytą teismo posėdžio laiką ir vietą, taip pat asmeniškai informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jeigu jis neatvyktų į teisminį nagrinėjimą.
Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo pašauktas atvykti ar kitaip informuotas:
Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo pašauktas atvykti arba kitais būdais asmeniškai gavo oficialios informacijos:
……………………………………………
……………………………………………
Kalba, kuria pateikta informacija:
……………………………………………
Apibūdinama, kaip asmuo buvo informuotas:
Apibūdinama, kaip asmuo buvo informuotas:
……………………………………………
ARBA
……………………………………………
ARBA
Pakeitimas 54
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
5 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR
Priedo k skilties 1 punkto b.1 a papunktis (naujas)
b.1a buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą, suteikė aiškius įgaliojimus advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo valstybė, remdamasi nacionalinės teisės nuostatomis, susijusiomis su teise į gynybą, ir minėtajame nagrinėjime buvo išties atstovaujamas šio advokato;
Pateikiama informacija, kaip ši sąlyga buvo įvykdyta:
……………………………………………
ARBA
Pakeitimas 55
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
5 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR
Priedo k skilties 1 punkto b.2 papunktis
? b.2 asmuo, jam įteikus in absentia priimtą sprendimą, aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo.
2.2. asmuo, prieš jam įteikiant arba jam įteikus sprendimą ir jį aiškiai jam suprantama kalba informavus apie teisę į bylos persvarstymo ir į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, aiškiai nurodė, kad neginčijo sprendimo.
Apibūdinama, kada ir kaip asmuo aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo:
Apibūdinama, kada asmeniui įteiktas sprendimas, kaip jis informuotas apie jo teisę į bylos persvarstymą arba apeliaciją ir kada ir kaip asmuo aiškiai nurodė, kad neginčija sprendimo:
…………………………………………
ARBA
…………………………………………
ARBA
Pakeitimas 56
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
5 straipsnio 3 punktas
Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR
Priedo k skilties 1 punkto b.3 papunktis
b.3 in absentia priimtas sprendimas asmeniui buvo įteiktas … (metai/mėnuo/diena) ir jam buvo suteikta teisė į bylos persvarstymą sprendimą priėmusioje valstybėje, jei įvykdytos šios sąlygos:
? b.3 po teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, jam asmeniškai įteiktas sprendimas … (metai/mėnuo/diena) ir suteikta teisė į bylos persvarstymą arba į apeliaciją sprendimą priėmusioje valstybėje, jei įvykdytos šios sąlygos:
– asmuo buvo aiškiai informuotas apie teisę į bylos persvarstymą ir teisę dalyvauti tame persvarstyme; ir
– asmuo buvo aiškiai jam suprantama kalba informuotas apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, ir
– jam pranešus apie šią teisę, asmuo galėjo per ... dienų pareikalauti persvarstyti bylą ir per tą laikotarpį to nepareikalavo.
– jam pranešus apie šią teisę, asmuo galėjo per ... dienų pareikalauti persvarstyti bylą arba pateikti apeliaciją ir per tą laikotarpį to nepareikalavo.
Pakeitimas 57
Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas
5 a straipsnis (naujas)
5a straipsnis
Pamatinio sprendimo 2008/…/TVR pakeitimai
Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR iš dalies keičiamas taip:
"1) [9] straipsnio [1] dalies [h] punktas keičiamas taip:
h) pagal [6] straipsnyje nurodytą liudijimą asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminio nagrinėjimo metu priimant sprendimą, išskyrus atvejus, kai liudijime nurodyta, kad, remdamasis sprendimą priėmusios valstybės nacionalinės teisės nuostatomis, tas asmuo:
i) laiku ir jam suprantama kalba
– arba buvo tiesiogiai pašauktas atvykti, arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą to teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą,
ir
– buvo asmeniškai informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jeigu jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą,
arba
ii) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą, suteikė aiškius įgaliojimus advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo valstybė, remdamasi nacionalinės teisės nuostatomis, susijusiomis su teise į gynybą, ir minėtajame nagrinėjime buvo išties atstovaujamas šio advokato arba
iii) jam asmeniškai įteikus sprendimą ir jį aiškiai jam suprantama kalba informavus apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu:
– aiškiai nurodė, kad neginčija sprendimo
arba
– nepareikalavo persvarstyti bylą arba nepateikė apeliacijos per taikomą laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 dienų ir ne ilgesnis kaip 15 dienų.".
2)  Priedo ("liudijimas") [i] skiltyje 1 punktas pakeičiamas taip:
"1. Nurodoma, ar asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas:
a. ? Taip, asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas.
b. ? Ne, asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas.
Jei atsakymas neigiamas, nurodoma, ar:
i) asmuo buvo tiesiogiai kviečiamas atvykti arba pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę kitais būdais tikrai laiku ir jam suprantama kalba gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo, kuriame priimtas sprendimas, laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie numatytą teismo posėdžio laiką ir vietą, taip pat asmeniškai informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jeigu jis neatvyksta į teismą.
Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo pašauktas atvykti arba kitais būdais asmeniškai gavo oficialios informacijos:
……………………………………………
Kalba, kuria pateikta informacija:
……………………………………………
Apibūdinama, kaip asmuo buvo informuotas:
……………………………………………
ARBA
ii) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą, suteikė aiškius įgaliojimus advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo valstybė, remdamasi nacionalinės teisės nuostatomis, susijusiomis su teise į gynybą, ir minėtajame nagrinėjime buvo išties atstovaujamas šio advokato.
Pateikiama informacija, kaip ši sąlyga buvo įvykdyta:
……………………………………………
ARBA
iii) asmuo, jam asmeniškai įteikus sprendimą ir jį aiškiai jam suprantama kalba informavus apie teisę į bylos persvarstymo ir į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, aiškiai nurodė, kad neginčijo sprendimo.
Apibūdinama, kada asmeniui įteiktas sprendimas, kaip jis informuotas apie jo teisę į bylos persvarstymą arba apeliaciją ir kada ir kaip asmuo aiškiai nurodė, kad neginčija sprendimo:
…………………………………………
ARBA
iv) po teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, jam asmeniškai įteiktas sprendimas … (metai/mėnuo/diena) ir suteikta teisė į bylos persvarstymą arba į apeliaciją sprendimą priėmusioje valstybėje, jei įvykdytos šios sąlygos:
– asmuo buvo aiškiai jam suprantama kalba informuotas apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, ir
– jam pranešus apie šią teisę, asmuo galėjo per ... dienų pareikalauti persvarstyti bylą ir per tą laikotarpį to nepareikalavo.".

Žuvininkystė ir akvakultūra integruoto pakrančių zonų valdymo Europoje kontekste
PDF 213kWORD 52k
2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žuvininkystės ir akvakultūros integruoto pakrančių zonų valdymo Europoje kontekste (2008/2014(INI))
P6_TA(2008)0382A6-0286/2008

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijas 2002/413/EB dėl integruoto pakrančių zonų valdymo Europoje vykdymo(1),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Komisijos komunikatą, pavadintą "Ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai: integruoto pakrančių zonų valdymo (IPZV) Europoje įvertinimas" (COM(2007)0308),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo(2),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/56/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva)(3) ir 2005 m. spalio 24 d. Komisijos komunikatą, pavadintą "Teminė jūrų aplinkos apsaugos ir išsaugojimo strategija" (COM(2005)0504),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą, pavadintą "Integruota jūrų politika Europos Sąjungai" (COM(2007)0575),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl pakrančių žvejybos ir pakrančių žvejų bendruomenių patiriamų sunkumų(4),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 9 d. Komisijos komunikatą dėl žvejybos pramonės ekonominės padėties gerinimo (COM(2006)0103) ir į 2006 m. rugsėjo 28 d. rezoliuciją šiuo klausimu(5),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. rugsėjo 19 d. Komisijos komunikatą, pavadintą "Europos akvakultūros tvariosios plėtros reforma" (COM(2002)0511),

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento tyrimą dėl regioninės priklausomybės nuo žuvininkystės(6),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto ataskaitą (A6-0286/2008),

A.   kadangi integruotas pakrančių zonų valdymas (IPZV) nėra tik aplinkos politika, o vykstantis procesas, skirtas pakrančių zonų ekonominių ir socialinių sąlygų gerinimui ir tvariajai visos veiklos, vykdomos šiuose regionuose, tokios kaip žvejyba ir akvakultūra, plėtrai,

B.   kadangi integruoto pakrančių zonų valdymo vykdymas yra ilgas procesas ir dauguma nacionalinių strategijų, priimtų atsižvelgiant į pirmiau minėtos rekomendacijos pagrindus, buvo pradėtos vykdyti tik 2006 metais,

C.   kadangi pakrančių zonų valdymas iki šiol buvo vykdomas vidutiniu laikotarpiu, neatsižvelgiant į tai, kad jos yra sudėtingos gamtinės ekosistemos, kurios, bėgant laikui, keičiasi,

D.   kadangi priimti sprendimai ir priemonės, kurių buvo imtasi, buvo susiję su atskirais veiksmais ir neišsprendė pakrančių zonų degradacijos problemos kaip visumos,

E.   kadangi iki šiol esamas planavimas buvo akcentuojamas į sausumos problemas ir nebuvo atsižvelgiama į kai kurios pakrantėse vykdomos veiklos poveikį kitiems veiksmams, vykdomiems tame pačiame regione,

F.   kadangi tikimasi, jog nacionalinės integruoto pakrančių zonų valdymo strategijos įgyvendinimo išlaidos bus nedidelės, kartu gaunant didelę finansinę naudą,

G.   kadangi visų sektorių atstovai nebuvo pakankamai įtraukti į planavimą ir priemonių vykdymą, siekiant išspręsti pakrančių zonų problemas ir dėl to kai kurių sektorių interesams padaryta žala,

H.   kadangi integruotos valdymo politikos įgyvendinimas apima planavimą su gyventojais, turizmu, ekonomine paskirtimi, kraštovaizdžiu ir aplinkos apsauga susijusiose pakrančių zonose,

I.   kadangi integruoto pakrančių zonų valdymo įstaigų efektyvus koordinavimas dar nėra įmanomas, išskyrus atskirus atvejus,

J.   kadangi integruoto pakrančių zonų valdymo politikos įgyvendinimas kai kuriais atvejais gali pareikalauti didelių išlaidų, kurių vietinės bendruomenės neturi, dėl to jos gali kreiptis į aukštesnio lygio administracines įstaigas ir uždelsti įgyvendinimą,

K.   kadangi dėl tarpvalstybinio daugelio pakrantėse vykstančių procesų aspekto, regioninis koordinavimas ir bendradarbiavimas, netgi su trečiomis šalimis, yra būtini,

L.   kadangi žuvininkystė ir akvakultūra yra dvi geriausios kranto veiklos, kurios priklauso nuo pakrantės vandenų kokybės,

M.   kadangi dar nepasiektas atitinkamas akvakultūros technologinės plėtros lygmuo, kuris suteiktų galimybę tą veiklą, kuri yra intensyvaus pobūdžio, vykdyti toliau nuo pakrančių zonų,

N.   kadangi turi būti atsižvelgiama į svarbų ir iki šiol menkai pripažintą moterų vaidmenį nuo žuvininkystės priklausomose vietovėse,

O.   kadangi pakrantės žvejyba sudaro 80 proc. bendrijos žvejybos laivyno ir prisideda prie pakrančių bendruomenių ekonominės ir socialinės sanglaudos bei jų kultūrinių tradicijų išsaugojimo,

P.   kadangi žvejyba, nors ji ir nėra taršos šaltinis, nukenčia nuo taršos poveikio, kurį sukelia kitos veiklos, vykdomos pakrančių zonoje, o tai kenkia jo tolesniam egzistavimui,

Q.   kadangi žvejyba ir akvakultūra yra labai svarbūs ekonominiu ir socialiu aspektais, nes ši veikla daugiausia vykdoma pakrančių regionuose, kurių ekonominė padėtis prasta ir kuriuose gyventojams nesiūloma alternatyvių darbo pasiūlymų,

R.   kadangi švari ir sveika jūros aplinka prisidės prie žuvininkystės produkcijos didėjimo ateityje ir taip pagerins šio sektoriaus perspektyvas,

S.   kadangi akvakultūros pagrindą sudaro tvariosios plėtros principai ir bet koks poveikis aplinkai yra reguliuojamas Bendrijos taisyklėmis,

T.   kadangi aplinkoje, kurioje žuvų atsargos mažėja, o pasaulinė žuvies ir kitų jūros produktų paklausa didėja, akvakultūros svarba Europoje stabiliai auga,

U.   kadangi dar ne visos valstybės narės yra pabaigusios savo regioninį planavimą pagal IPZV principus dėl subalansuoto veiklos, vykdomos šiose zonose, vystymo,

V.   kadangi vyksta nuožmi konkurencija dėl vietos pakrančių zonose, o akvakultūros srityje dirbantys asmenys ir žvejai turi tas pačias teises ir įsipareigojimus, kaip ir kiti vartotojai,

W.   kadangi atokiausiems regionams, kaip nustatyta EB sutarties 299 straipsnio 2 dalyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje, gali prireikti sukurti ypatingas nacionalines integruoto pakrančių zonų valdymo strategijas ir integruoto pakrančių zonų valdymą atitinkamai pritaikyti prie ES lygmens,

1.   pabrėžia žvejybos ir akvakultūros ekonominę ir socialinę svarbą pakrančių regionams ir ragina šiuos regionus kreiptis paramos IPZV pagrindu;

2.   atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu užtikrinti, jog žuvininkystės ir akvakultūros sektoriai dalyvautų tarptautinių jūros sektorių veikloje ir būtų tinkamai atstovaujami ir ragina Komisiją skatinti šį procesą;

3.   pabrėžia, kad Europos žuvininkystės fondas gali suteikti ilgalaikį finansavimą priemonėms integruoto pakrančių zonų valdymo pagrindu, nes jis remia veiklą, kuri prisideda prie tvariosios žvejybos regionų plėtros;

4.   atkreipia dėmesį į būtinybę paaiškinti suinteresuotų pakrančių zonų administracinių įstaigų kompetenciją ir sukurti koordinuojamas strategijas, kad jos būtų efektyvesnės;

5.   pripažįsta sunkumus, koordinuojant pakrančių zonų valdymo įstaigų veiklą ir prašo Komisijos, stebint IPZV vykdymą, dar kartą išnagrinėti, pasikonsultavus su valstybėmis narėmis, ar turi būti steigiama koordinavimo įstaiga;

6.   pabrėžia būtinybę įtraukti žvejybos ir akvakultūros sektoriaus atstovus į veiklą, susijusią su IPZV planavimu ir vystymu (atsižvelgiant į tai, kad jiems dalyvaujant tvarios plėtros strategijose padidės jų gaminių pridėtinė vertė), ir primena, kad Europos žuvininkystės fondas gali remti tokią kolektyvinę veiklą;

7.   pripažįsta svarbų moterų vaidmenį nuo žuvininkystės priklausomose vietovėse ir todėl ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti skatinant ir įtraukiant lygių galimybių principą į įvairius Europos žuvininkystės fondo veiklos įgyvendinimo etapus, įskaitant rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1198/2006 11 straipsnyje;

8.   ragina kompetentingas įstaigas artimiau bendradarbiauti regioniniu lygiu, keičiantis informacija, susijusia su pakrančių zonų būkle ir bendrų strategijų priėmimu, siekiant pagerinti vietinių jūros ekosistemų aplinkos situaciją;

9.   ragina atokiausių regionų nacionalines ir regionines vyriausybes parengti integruotas IPZV strategijas tvariai pakrančių regionų plėtrai užtikrinti;

10.   pabrėžia tinkamo erdvės planavimo svarbą pirmiau išdėstytomis aplinkybėmis;

11.   siekiant užtikrinti išteklių atkūrimą akvakultūra yra viena iš pagrindinių ekologijos išsaugojimo priemonių tam tikrose pakrančių zonose, ir todėl ši veikla turėtų būti skatinama, propaguojama ir remiama finansiškai;

12.   pažymi akvakultūros svarbą maisto pramonei užtikrinant socialinį ir ekonominį vystymąsi kai kuriose ES pakrančių bendruomenėse;

13.   mano, kad žuvininkystės ir akvakultūros sektoriams turėtų būti taikomas sektorinis požiūris, susijęs su visa pakrančių zonose vykdoma jūrų veikla, siekiant tvariosios plėtros pagal naujausias jūrų politikos gaires;

14.   pabrėžia, kad svarbu vystyti ir įgyvendinti strategijas, skirtas tinkamai reaguoti į pavojus, įskaitant klimato kaitą, su kuriais susiduria pakrančių zonos, atsižvelgiant į poveikį žvejybai ir akvakultūrai;

15.   yra įsitikinęs, kad duomenų rinkimas turi būti tęsiamas, kad būtų prisidedama prie keitimosi informacija ir jos naudojimo, siekiant atlikti lyginamąją analizę, įskaitant duomenis apie biologinės įvairovės ir žuvų atsargų būklę;

16.   mano, kad derėtų labiau tirti akvakultūrą siekiant sukurti uždaros intensyvios gamybos kultivavimo sistemas;

17.   siūlo, kad pagal integruotą pakrančių zonų valdymą pirmenybė būtų teikiama tiems akvakultūros projektams, kuriuose naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai ir kurie, vadovaujantis ES aplinkos teise, nepažeidžia saugomų vietovių;

18.   ragina Komisiją, pasikonsultavus su valstybėmis narėmis, sudaryti aiškų grafiką dėl integruoto pakrančių zonų valdymo Europos Sąjungoje vykdymo eigos nagrinėjimo;

19.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 148, 2002 6 6, p. 24.
(2) OL L 223, 2006 8 15, p. 1.
(3) OL L 164, 2008 6 25, p. 19.
(4) OL C 300E, 2006 12 9, p. 504.
(5) OL C 306 E, 2006 12 15, p. 417.
(6) IP/B/PECH/ST/IC/2006-198.


Naudojimasis Vizų informacine sistema (VIS) pagal Šengeno sienų kodeksą ***I
PDF 273kWORD 40k
Rezoliucija
Tekstas
2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 562/2006 nuostatas, susijusias su naudojimusi Vizų informacine sistema (VIS) pagal Šengeno sienų kodeksą (COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))
P6_TA(2008)0383A6-0208/2008

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0101),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 62 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0086/2008),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 25 d. Tarybos atstovo rašytinį įsipareigojimą pritarti pasiūlymui su pakeitimais pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos pirmąją įtrauką,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0208/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 2 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008, iš dalies keičiantį Reglamento (EB) Nr. 562/2006 nuostatas, susijusias su naudojimusi Vizų informacine sistema (VIS) pagal Šengeno sienų kodeksą

P6_TC1-COD(2008)0041


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (EB) Nr. 81/2009.)


Eurojusto stiprinimas ir dalinis Sprendimo 2002/187/TVR pakeitimas *
PDF 544kWORD 216k
2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyvos, kuria siekiama priimti Tarybos sprendimą dėl Eurojusto stiprinimo, iš dalies keičiantį Sprendimą 2002/187/TVR (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))
P6_TA(2008)0384A6-0293/2008

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyvą (5613/2008),

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0076/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0293/2008),

1.   pritaria Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyvai su pakeitimais;

2.   ragina Tarybą atitinkamai pakeisti dokumento tekstą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyvą;

5.   ragina Tarybą ir Komisiją ateityje, po to, kai įsigalios Lisabonos sutartis, teikti pirmenybę visiems pasiūlymams, kuriais siekiama iš dalies pakeisti šį sprendimą atsižvelgiant į Deklaraciją Nr. 50 dėl Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, kuris turi būti pridedamas prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, 10 straipsnio;

6.   pasiryžęs visus pasiūlymus, kurie bus pateikti ateityje, nagrinėti pagal 5 dalyje nurodytą skubos procedūrą ir glaudžiai bendradarbiaujant su valstybių narių parlamentais;

7.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės vyriausybėms.

14 valstybių narių siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  Atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 86 straipsnį reikia parengti žaliąją knygą dėl Europos prokuratūros įsteigimo.
Pakeitimas 2
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(5b)  Nustatant, kuri valstybė narė geriausiai gali patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar imtis kitų teisėsaugos veiksmų, reikia atsižvelgti į atsakovų ir nukentėjusiųjų teises.
Pakeitimas 3
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)  Atitinkama apsauga pagal procedūrą, įskaitant apsaugą tyrimo metu, yra būtina prielaida siekiant, kad būtų abipusiškai pripažįstami teismų sprendimai baudžiamosiose bylose. Siekiant nustatyti tam tikras minimalias teisinės pagalbos asmenims valstybėse narėse taisykles itin svarbu kuo greičiau priimti pamatinį sprendimą dėl procedūrinių teisių.
Pakeitimas 4
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(8b)  Taip pat svarbu, kad Taryba kuo greičiau priimtų pamatinį sprendimą dėl asmens duomenų, tvarkomų atsižvelgiant į policijos ir teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos, taip užtikrinant tinkamą duomenų apsaugos lygį. Valstybės narės pagal savo nacionalinę teisę turėtų užtikrinti bent jau tokį asmens duomenų apsaugos lygį, koks užtikrinamas pagal 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir jos 2001 m. lapkričio 8 d. Papildomą protokolą ir tai darydamos valstybės narės turėtų atsižvelgti į 1987 m. rugsėjo 17 d. Europos Tarybos ministrų komiteto Rekomendaciją Nr. R (87) valstybėms narėms, kuria reglamentuojamas asmens duomenų naudojimas policijos sektoriuje ir užtikrinama duomenų, kurie netvarkomi automatizuotai, apsauga.
Pakeitimas 5
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
8 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(8c)  Svarbu užtikrinti tinkamą asmens duomenų, saugomų visų rūšių asmens duomenų pildymo sistemose, kurias naudoja Eurojustas, apsaugą. Turint tai mintyje, Eurojusto1 asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisyklės turėtų būti taikomos ir struktūrizuotiems rankiniu būdu kaupiamiems dokumentams, t. y. susijusiems ir logiškai sutvarkytiems dokumentams, kuriuos rankiniu būdu sukaupia nacionaliniai nariai ar padėjėjai.
_____________
1 OL C 68, 2005 3 19, p. 1.
Pakeitimas 6
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
8 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(8d)  Kai apdorojami duomenys, susiję su elektroninio pašto srautais pagal 14 straipsnio 1 dalį, Eurojustas turėtų užtikrinti, kad nebūtų atskleidžiamas el. laiškų turinys ir jų pavadinimai.
Pakeitimas 7
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
8 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(8e)  Asmenys, kurie buvo Eurojusto prašymu atlikto nusikaltimo tyrimo subjektai, tačiau kurie nebuvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn, informuojami apie tą tyrimą ne vėliau kaip po vienerių metų nuo sprendimo netraukti baudžiamojon atsakomybėn priėmimo datos.
Pakeitimas 8
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
8 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(8f)  Kai tyrimas atliekamas Eurojusto prašymu ir akivaizdžiai nesant tinkamo pagrindo, valstybės narės užtikrina teismines teisių gynimo priemones.
Pakeitimas 9
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 3 punktas
Sprendimas 2002/187/TVR
5a straipsnio 1 dalis
1.  Siekdamas vykdyti savo užduotis nenumatytais atvejais, Eurojustas įkuria "Koordinavimo padalinį ypatingiems atvejams" (KPYA).
1.  Siekdamas vykdyti savo užduotis nenumatytais atvejais, Eurojustas įkuria "Koordinavimo padalinį ypatingiems atvejams" (KPYA), su kuriuo būtų galima susisiekti per vieną kontaktinį asmenį.
Pakeitimas 10
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 3 punktas
Sprendimas 2002/187/TVR
5a straipsnio 2 dalis
2.  KPYA sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, kuris gali būti arba nacionalinis narys, jo pavaduotojas arba padėjėjas, turintis teisę pakeisti nacionalinį narį. Į KPYA galima kreiptis ir jis turi galėti imtis veiksmų 24 val. per parą.
2.  KPYA sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, kuris gali būti arba nacionalinis narys, jo pavaduotojas arba padėjėjas, turintis teisę pakeisti nacionalinį narį. Atstovas veikia 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę.
Pakeitimas 11
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 3 punktas
Sprendimas 2002/187/TVR
5a straipsnio 3 dalis
3.  Neatidėliotinais atvejais, kai teisminio bendradarbiavimo prašymą būtina vykdyti keliose valstybėse narėse, kompetentinga institucija gali perduoti jį KPYA per savo valstybės narės atstovą KPYA. Suinteresuotos valstybės narės atstovas KPYA prašymą perduoda vykdyti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Jei kompetentinga nacionalinė institucija nėra nurodyta arba jos neįmanoma nurodyti tinkamu laiku, KPYA narys turi galią prašymą vykdyti pats.
3.  Neatidėliotinais atvejais, kai teisminio bendradarbiavimo prašymą būtina vykdyti keliose valstybėse narėse, kompetentinga institucija gali perduoti jį KPYA per savo valstybės narės atstovą KPYA. Suinteresuotos valstybės narės atstovas KPYA prašymą perduoda vykdyti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Jei neįmanoma laiku nurodyti kompetentingos nacionalinės institucijos, KPYA narys turi galią prašymą vykdyti pats. Tokiu atveju atitinkamas KPYA narys nedelsdamas raštu praneša kolegijai apie veiksmus, kurių imtasi, ir priežastis, dėl kurių nepavyko laiku nurodyti kompetentingos nacionalinės institucijos.
Pakeitimas 12
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 4 punktas
Sprendimas 2002/187/TVR
6 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis
(vi) imtis specialių tyrimo priemonių;
Išbraukta.
Pakeitimas 13
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 4 punktas
Sprendimas 2002/187/TVR
6 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunktis
(vii) imtis bet kurių kitų tyrimui ar patraukimui baudžiamojon atsakomybėn reikalingų priemonių;
Išbraukta.
Pakeitimas 14
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 6 punktas
Sprendimas 2002/187/TVR
8 straipsnis
Jei suinteresuotų valstybių narių kompetentingos institucijos nusprendžia nesilaikyti 6 straipsnio 1 dalies a ir g punktuose, 7 straipsnio 1 dalies a punkte ir 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto prašymo, jos apie savo sprendimą ir jo priežastis informuoja Eurojustą.
1.  Jei suinteresuotų valstybių narių kompetentingos institucijos nusprendžia nesilaikyti 6 straipsnio 1 dalies a ir g punktuose, 7 straipsnio 1 dalies a punkte ir 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto prašymo, jos apie savo sprendimą ir jo priežastis informuoja Eurojustą.
2.  Valstybės narės užtikrina, kad prieš pateikiant Eurojustui šalies kompetentingų institucijų sprendimą, jį gali peržiūrėti teismas.
Pakeitimas 15
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 7 punkto c papunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
9 straipsnio 4 dalis
4.  Siekdamas įvykdyti Eurojusto tikslus, nacionalinis narys turi visišką prieigą prie:
4.  Siekdamas įvykdyti Eurojusto tikslus, nacionalinis narys turi visišką prieigą arba bent gali gauti prieigą prie:
a) informacijos, esančios:
informacijos, esančios toliau išvardytų tipų nacionaliniuose registruose, jei šie registrai yra jo valstybėje narėje:
i) nacionaliniuose nuosprendžių registruose;
i) nuosprendžių registruose;
ii) suimtų asmenų registruose;
ii) suimtų asmenų registruose;
iii) tyrimų registruose;
iii) tyrimų registruose;
iv)  DNR registruose;
iv)  DNR registruose;
b) kitų, negu a) punkte nurodytų jo valstybės narės registrų, kuriuose yra informacijos, būtinos tam, kad jis galėtų atlikti savo užduotis.
v) kituose jo valstybės narės registruose, kuriuose yra jam būtinos informacijos tam, kad jis galėtų atlikti savo užduotis.
Pakeitimas 16
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 8 punktas
Sprendimas 2002/187/TVR
9a straipsnio 3 dalis
3.  Neatidėliotinais atvejais nacionaliniai nariai, jei nėra nurodytos kompetentingos nacionalinės institucijos arba jei neįmanoma jos nurodyti tinkamu laiku, gali duoti leidimą vykdyti kontroliuojamuosius gabenimus ir juos koordinuoti.
3.  Neatidėliotinais atvejais nacionaliniai nariai, jei neįmanoma tinkamu laiku nurodyti kompetentingos nacionalinės institucijos, gali duoti leidimą vykdyti kontroliuojamuosius gabenimus ir juos koordinuoti. Tokiais atvejais atitinkamas nacionalinis narys nedelsdamas raštu praneša kolegijai apie veiksmus, kurių imtasi, ir priežastis, dėl kurių nepavyko laiku nurodyti kompetentingos nacionalinės institucijos.
Pakeitimas 17
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 11 punkto -a papunktis (naujas)
Sprendimas 2002/187/TVR
13 straipsnio 1 dalis
(-a) 1 dalis pakeičiama taip:
"1. Valstybių narių kompetentingos institucijos gali keistis su Eurojustu visa informacija, būtina jo uždaviniams įvykdyti, laikydamosi 4 bei 5 straipsnių ir vadovaudamosi šiame sprendime nustatytomis duomenų apsaugos taisyklėmis."
Pakeitimas 18
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 11 punkto b papunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
13 straipsnio 5 dalis
5.  Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinis narys būtų informuojamas laiku, ankstyvajame etape ir kai tik bus turima informacija apie visus nusikaltimų tyrimus, susijusius su trimis ar daugiau valstybių, jei dvi ar daugiau iš jų yra valstybės narės, patenkančius į Eurojusto veiklos sritį, ir tiek, kiek būtina Eurojusto funkcijoms vykdyti, visų pirma jeigu keliose valstybėse būtina tuo pačiu metu pateikti teismo pavedimus, arba jeigu reikalingas Eurojusto koordinavimas, arba jurisdikcijos pozityvių ar negatyvių kolizijų atvejais. Valstybės narės užtikrina, kad prievolės informuoti vykdymas būtų prižiūrimas nacionaliniu lygiu.
5.  Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinis narys būtų informuojamas laiku, ankstyvajame etape ir kai tik bus turima informacija apie visas bylas, tiesiogiai susijusias su trimis ar daugiau valstybių narių, dėl kurių mažiausiai dviem valstybėms narėms pateikti teisminio bendradarbiavimo prašymai, įskaitant prašymus dėl teisės aktų, kuriais įgyvendinamas abipusio pripažinimo principą.
Pakeitimas 19
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 11 punkto b papunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
13 straipsnio 6 dalis
6.  Pirmiausia valstybės narės įgyvendina 5 dalį dėl bylų, susijusių su tokiais teisės pažeidimais:
6.  Pirmiausia valstybės narės įgyvendina 5 dalį dėl bylų, susijusių su tokiais teisės pažeidimais:
a) neteisėta prekyba narkotikais;
a) neteisėta prekyba narkotikais;
aa) vaikų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija;
b) prekyba žmonėmis ir ginklais
b) prekyba žmonėmis ir ginklais
c) neteisėta prekyba branduolinėmis atliekomis;
c) neteisėta prekyba branduolinėmis atliekomis;
d) neteisėta prekyba meno kūriniais;
d) neteisėta prekyba meno kūriniais;
e) neteisėta prekyba nykstančiomis augalų ir gyvūnų rūšimis;
e) neteisėta prekyba nykstančiomis augalų ir gyvūnų rūšimis;
f) neteisėta prekyba žmonių organais;
f) neteisėta prekyba žmonių organais;
g) pinigų plovimas;
g) pinigų plovimu;
h) sukčiavimas, įskaitant Bendrijos finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą;
h) sukčiavimu, įskaitant Bendrijos finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą;
i) valiutos, įskaitant eurą, padirbinėjimas;
i) valiutos, įskaitant eurą, padirbinėjimu;
j) terorizmas, įskaitant terorizmo finansavimą;
j) terorizmu, įskaitant terorizmo finansavimą;
k) aplinkosauginiai nusikaltimai;
k) aplinkosauginiais nusikaltimais;
l) kitos organizuoto nusikalstamumo formos.
l) kitomis teisės pažeidimų formomis, kai esama faktinių požymių, kad jie susiję su nusikalstama organizacija arba sunkiais nusikaltimais.
Pakeitimas 20
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 11 punkto b papunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
13 straipsnio 8 dalis
8.  Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinis narys taip pat būtų informuojamas apie:
8.  Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinis narys taip pat būtų informuojamas apie:
a) visus teisminio bendradarbiavimo prašymus, susijusius su teisės aktais, priimtais pagal ES sutarties VI antraštinę dalį, įskaitant teisės aktus, įgyvendinančius tarpusavio pripažinimo principą, išsiųstus jų kompetentingų institucijų, bylose, susijusiose su ne mažiau kaip trimis valstybėmis, jei dvi ar daugiau iš jų yra valstybės narės;
a) atvejus, kai kilo arba gali kilti jurisdikcijos kolizija;
b) visus kontroliuojamuosius gabenimus ir slaptus tyrimus, susijusius su ne mažiau kaip trimis valstybėmis, iš kurių bent dvi yra valstybės narės;
b) visus kontroliuojamuosius gabenimus ir slaptus tyrimus, susijusius su ne mažiau kaip trimis valstybėmis, iš kurių bent dvi yra valstybės narės;
c) visus atmestus teisminio bendradarbiavimo prašymus, susijusius su teisės aktais, priimtais pagal ES sutarties VI antraštinę dalį, įskaitant dokumentus, įgyvendinančius tarpusavio pripažinimo principą;
c) pasikartojančias problemas ar atsisakymą vykdyti prašymus ir sprendimus dėl teisminio bendradarbiavimo, įskaitant dokumentus, įgyvendinančius abipusio pripažinimo principą;
d) visus tarpusavio teisinės pagalbos prašymus, gautus iš valstybės, kuri nėra valstybė narė, jei nustatoma, kad tokie prašymai yra tyrimo dėl kitų prašymų, išsiųstų tos valstybės, kuri nėra valstybė narė, ne mažiau kaip dviem kitoms valstybėms narėms, dalis.
Pakeitimas 21
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 11 punkto b papunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
13 straipsnio 9 dalis
9.  Be to, kompetentingos institucijos teikia nacionaliniam nariui visą kitą informaciją, kuri, nacionalinio nario manymu, yra būtina jo užduotims įvykdyti.
Išbraukta.
Pakeitimas 22
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 11 punkto b papunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
13 straipsnio 10 a dalis (nauja)
10a.  Iki ... * Komisija, remdamasi Eurojusto perduota informacija, parengia šio straipsnio įgyvendinimo ataskaitą, prie kurios, jei reikia, pridėdama pasiūlymus, įskaitant pasiūlymus apsvarstyti galimybę įtraukti ir kitus teisės pažeidimus nei nurodomi 6 dalyje.
____________
* Praėjus trejiems metams nuo šio sprendimo įsigaliojimo datos.
Pakeitimas 23
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 13 punktas
Sprendimas 2002/187/TVR
14 straipsnio 4 dalis ir 16 straipsnio 1 dalis
13)  14 straipsnio 4 dalyje ir 16 straipsnio 1 dalyje žodis "indeksas" pakeičiamas žodžiais "bylų valdymo sistema";
Išbraukta.
Pakeitimas 24
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 14 punktas
Sprendimas 2002/187/TVR
15 straipsnio 4 dalis ir 16 straipsnio 1 ir 2 dalys
14)  15 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse žodis "indeksas" pakeičiamas žodžiais "bylų valdymo sistema";
Išbraukta.
Pakeitimas 25
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 15 punkto a papunkčio i papapunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Tvarkydamas duomenis pagal 14 straipsnio 1 dalį, Eurojustas gali tvarkyti asmens duomenis tų asmenų, kurių atžvilgiu pagal atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės aktus pradėtas nusikaltimo tyrimas arba patraukimas baudžiamojon atsakomybėn dėl vienos arba kelių nusikaltimo rūšių ir teisės pažeidimų, apibrėžtų 4 straipsnyje, pavyzdžiui:
1.  Tvarkydamas duomenis pagal 14 straipsnio 1 dalį, Eurojustas gali tvarkyti tik toliau nurodytus asmens duomenis apie asmenis, kurių atžvilgiu pagal atitinkamų valstybių narių nacionalinius teisės aktus pradėtas nusikaltimo tyrimas arba patraukimas baudžiamojon atsakomybėn dėl vienos arba kelių nusikaltimo rūšių ir teisės pažeidimų, apibrėžtų 4 straipsnyje:
Pakeitimas 26
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 15 punkto a papunkčio ii papapunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
15 straipsnio 1 dalies l punktas
l) telefono numeriai, transporto priemonių registracijos duomenys, elektroninio pašto adresai, telefono linijų ir elektroninio pašto duomenų srauto duomenys, DNR duomenys ir nuotraukos.
l)   DNR identifikavimo modeliai – raidinis arba skaitmeninis kodas, kuris nurodo ištirto žmogaus DNR pavyzdžio nekoduojančios dalies identifikavimo charakteristikas, t. y. tam tikrą cheminę formą įvairiose DNR vietose (loci);
la) nuotraukos;
lb) telefonų numeriai;
lc) telefono linijų ir elektroninio pašto duomenų srauto duomenys, išskyrus turinio duomenų perdavimą,
ld) elektroninio pašto paskyros;
le) transporto priemonių registracijos duomenys.
Pakeitimas 27
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 15 punkto b papunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
15 straipsnio 2 dalis
b)  2 dalyje žodis "tik" išbraukiamas;
Išbraukta.
Pakeitimas 28
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 17 a punktas (naujas)
Sprendimas 2002/187/TVR
23 straipsnio 12 dalis
17a)  23 straipsnio 12 dalis pakeičiama taip:
"12. Jungtinė priežiūros institucija pateikia metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai."
Pakeitimas 29
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 18 punkto a papunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
26 straipsnio 1a dalis
1a.  Valstybės narės užtikrina, kad kolegija galėtų faktiškai atidaryti Europolo analizės darbo bylą ir galėtų dalyvauti jos funkcionavime.
1a.  Valstybės narės užtikrina, kad kolegija galėtų faktiškai atidaryti Europolo analizės darbo bylą, kaip numatyta Konvencijos, grindžiamos Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (konvencija dėl Europolo)1 10 straipsnyje, ir kad galėtų dalyvauti jos funkcionavime.
_________________
1 OL C 316, 1995 11 27, p. 2.
Pakeitimas 30
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 18 punkto b papunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
26 straipsnio 2 dalies b punktas
b) nedarant poveikio šio sprendimo 13 straipsniui ir remiantis Tarybos sprendimo .../../TVR* 4 straipsnio 4 dalimi, Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys kiekvienu atskiru atveju informuoja Eurojustą apie bylas, susijusias su dviem valstybėmis narėmis ir patenkančias į Eurojusto kompetencijos sritį:
b) nepažeidžiant šio sprendimo 13 straipsnio ir remiantis Tarybos sprendimo .../../TVR* 4 straipsniu, Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys kiekvienu atskiru atveju informuoja savo nacionalinį Eurojusto narį apie visas kitas bylas, kurias galėtų geriau nagrinėti Eurojustas.
– tais atvejais, kai gali kilti jurisdikcijos kolizija,
arba
– kai atmetami teisminio bendradarbiavimo prašymai dėl dokumentų, priimtų pagal ES sutarties VI antraštinę dalį, įskaitant dokumentus, įgyvendinančius tarpusavio pripažinimo principą.
Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys kiekvienu atskiru atveju taip pat informuoja Eurojustą apie visas bylas, patenkančias į Eurojusto kompetencijos sritį ir susijusias su ne mažiau kaip trimis valstybėmis narėmis.
Nacionaliniai nariai kiekvienu atskiru atveju informuoja Europos teisminio tinklo kontaktinius asmenis apie visas bylas, kurios būtų laikomos tokiomis, kurias nagrinėti tinklas galėtų būtų palankesnėje padėtyje;
Nacionaliniai nariai kiekvienu atskiru atveju informuoja savo atitinkamus nacionalinius Europos teisminio tinklo korespondentus apie visas bylas, kurias geriau galėtų nagrinėti tinklas;
Pakeitimas 31
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 19 a punktas (naujas)
Sprendimas 2002/187/TVR
27 straipsnio 4 dalis
19a)  27 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
"4. Nepažeisdamas 3 dalies nuostatų, Eurojustas gali perduoti asmens duomenis įstaigoms, nurodytoms 1 dalies b punkte, ir trečiųjų šalių, kurioms netaikoma 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvencija, valdžios institucijoms, nurodytoms 1 dalies c punkte, tik tada, kai užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis, kuris vertinamas pagal asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos Eurojuste darbo tvarkos taisyklių 28 straipsnio 3 dalį."
Pakeitimas 32
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 19 b punktas (naujas)
Sprendimas 2002/187/TVR
27 straipsnio 5 a dalis (nauja)
19b) į 27 straipsnį po 5 dalies įrašoma ši dalis:
"5a. Kartą per dvejus metus Jungtinė priežiūros institucija kartu su atitinkama trečiąja valstybe ar įstaiga, nurodyta 1 dalies b ir c punktuose, vertina, kaip laikomasi atitinkamų bendradarbiavimo susitarimų nuostatų, susijusių su duomenų, kuriais keičiamasi, apsauga. Šio vertinimo ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai."
Pakeitimas 33
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 22 punkto 1a įtrauka (nauja)
Sprendimas 2002/187/TVR
32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
  1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
"1. Kiekvienais metais pirmininkas kolegijos vardu raštu atsiskaito Europos Parlamentui ir Tarybai [...] dėl Eurojusto veiklos ir valdymo, įskaitant biudžeto tvarkymą."
Pakeitimas 34
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 22 punkto 1 b papunktis (naujas)
Sprendimas 2002/187/TVR
32 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
  1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
"Šiuo tikslu kolegija parengia metinę ataskaitą, apimančią Eurojusto veiklą ir visas baudžiamosios politikos problemas Europos Sąjungoje, išaiškintas Eurojustui vykdant savo veiklą. Be to, į tą ataskaitą Eurojustas taip pat įtraukia atvejų, kai nacionaliniai nariai pasinaudojo savo galia, kaip nurodyta 5a straipsnio 3 dalyje ir 9a straipsnio 3 dalyje, analizę. Ataskaitoje taip pat gali būti pateikiami pasiūlymai dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose gerinimo."
Pakeitimas 35
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 22 punkto 1 c įtrauka (nauja)
Sprendimas 2002/187/TVR
32 straipsnio 2 dalis
  2 dalis pakeičiama taip:
"2. Kasmet Jungtinės priežiūros institucijos atstovas atsiskaito Europos Parlamentui apie savo veiklą [...]."
Pakeitimas 36
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 26 punktas
Sprendimas 2002/187/TVR
42 straipsnio 2 dalis
2.  Europos Komisija reguliariai vertina, kaip valstybės narės įgyvendina šį sprendimą ir pateikia Tarybai ataskaitą šiuo klausimu, prireikus, kartu su reikalingais pasiūlymais dėl teisminio bendradarbiavimo ir Eurojusto veiklos gerinimo. Tai ypač taikoma Eurojusto pajėgumams, skirtiems valstybių narių kovai su terorizmu remti.
2.  Komisija reguliariai vertina, kaip valstybės narės įgyvendina šį sprendimą ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą šiuo klausimu, prireikus, kartu su reikalingais pasiūlymais dėl teisminio bendradarbiavimo ir Eurojusto veiklos gerinimo. Tai ypač taikoma Eurojusto pajėgumams, skirtiems valstybių narių kovai su terorizmu remti.

Dublino sistemos vertinimas
PDF 350kWORD 73k
2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Dublino sistemos vertinimo (2007/2262(INI))
P6_TA(2008)0385A6-0287/2008

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 343/2003, nustatantį valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus (Dublino reglamentas)(1),

–   atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2725/2000 dėl sistemos "Eurodac" pirštų atspaudams lyginti sukūrimo, siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją (Eurodac reglamentas)(2),

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų(3),

–   atsižvelgdamas į 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvą 2003/9/EB, nustatančią minimalias normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo (Prieglobsčio prašytojų priėmimo direktyva)(4),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius(5),

–   atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl valstybių narių policijai ir teisėsaugos institucijoms, taip pat Europolui suteikiamos prieigos prie duomenų bazės "Eurodac"(6),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo ir panaikinantį Tarybos sprendimą 2004/904/EB(7),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl pabėgėlių stovyklų padėties Maltoje(8),

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimus apie jo atstovų lankymąsi keleto valstybių narių sulaikymo centruose,

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 21 d. rezoliuciją dėl praktinio bendradarbiavimo, sprendimų kokybės bendrojoje Europos prieglobsčio sistemoje(9),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl ES vaiko teisių strategijos kūrimo(10),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl Irano piliečio Seyed Mehdi Kazemi atvejo(11),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6–0287/2008),

A.   kadangi kiekvienas prieglobsčio prašytojas turi teisę siekti, kad jo individualus prašymas būtų visapusiškai nagrinėjamas,

B.   kadangi su prieglobsčiu susiję teisės aktai ir praktika įvairiose šalyse labai skiriasi, taigi prieglobsčio prašytojai skirtingose Dublino konvenciją pasirašiusiose šalyse traktuojami nevienodai,

C.   kadangi Dublino sistema grindžiama tokiomis prielaidomis, kaip abipusis pasitikėjimas ir patikimumas, o jeigu šios būtinos sąlygos nevykdomos, pvz., jeigu tam tikrose valstybėse narėse susiduriama su duomenų rinkimo spragomis arba nenuosekliai priimami sprendimai, nukenčia visa sistema,

D.   kadangi esama įrodymų, kad kai kuriose valstybėse narėse neužtikrinama galimybė veiksmingai pasinaudoti pabėgėlio statuso suteikimo procedūra,

E.   kadangi kai kuriose valstybėse narėse neveiksmingai taikomos Prieglobsčio prašytojų priėmimo direktyvos nuostatos dėl prieglobsčio prašančių asmenų, laukiančių, kol, remiantis Dublino reglamento nuostatomis, jie bus perduoti kitai valstybei narei arba grąžinti į atsakingąją valstybę narę,

F.   kadangi kai kuriose valstybėse narėse sistemiškai sulaikomi asmenys, kuriems taikomos Dublino sistemos nuostatos,

G.   kadangi, sprendžiant iš didelio kartotinių prašymų ir nedidelio perdavimų skaičiaus, Dublino sistema turi trūkumų, taigi būtina nustatyti bendrą Europos prieglobsčio suteikimo sistemą,

H.   kadangi tinkamai įgyvendinant Dublino reglamentą atsakomybė už prieglobsčio siekiančius asmenis gali būti paskirstyta nevienodai ir kadangi dėl to kiltų sunkumų kai kurioms valstybėms narėms, ypač toms, kurios dėl savo geografinės padėties susiduria su ypač dideliu migracijos srautu,

I.   kadangi, remiantis Komisijos vertinimu, pradėjus taikyti Dublino sistemą 2005 m. trylikai ES pasienio valstybių teko išspręsti gerokai didesnį skaičių problemų,

J.   kadangi pietinės valstybės narės turi priimti prieglobsčio prašymus, kuriuos teikia nuo skurdo ir nelaimių pakeliui į Europą išgelbėjami neteisėti imigrantai,

K.   kadangi pietinės valstybės narės turi priimti neteisėtų imigrantų prieglobsčio prašymus be trečiųjų šalių pagalbos, nors pastarosios privalo teikti tokią pagalbą pagal tarptautinės teisės nuostatas,

L.   kadangi valstybės narės gali būti nesuinteresuotos vykdyti įsipareigojimą registruoti neteisėtai sieną kirtusius užsieniečius duomenų bazėje "Eurodac", nes dėl to didėtų teikiamų prašymų suteikti prieglobstį, kuriuos jos turi nagrinėti, skaičius,

M.   kadangi pagal Dublino reglamentą sukurta sistema, skirta nustatyti už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą atsakingą valstybę, tačiau jau nuo pat pradžių nebuvo numatyta, kad ši sistema veiks kaip naštos pasidalijimo priemonė, taigi ji negali būti šiuo tikslu taikoma,

N.   kadangi labai svarbu, kad kaskart vertinant Dublino sistemą būtų taikoma konkreti, nuolatinė, sąžininga ir praktiška naštos pasidalijimo priemonė,

O.   kadangi dėl pirmosios šalies, į kurią atvykstama, kriterijaus, nustatyto pagal Dublino sistemą, pasienio valstybės narės patiria didžiulį spaudimą,

P.   kadangi į pabėgėlio statusą pretenduojančių konkrečių trečiųjų šalių piliečių pripažinimo rodiklis skirtingose valstybėse narėse skiriasi nuo 0 iki 90 proc.,

Q.   kadangi labai svarbu, kad prašymus teikiantys asmenys būtų jiems suprantama kalba išsamiai informuojami apie Dublino procesą ir galimas jos pasekmes,

R.   kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad imantis bet kokių veiksmų vaiko atžvilgiu – nesvarbu, ar tai darytų valstybinės, ar privačios įstaigos – svarbiausia paisyti vaiko interesų,

S.   kadangi, nors šeimos vienybė yra svarbiausias iš Dublino reglamente išvardytų kriterijų, į šią nuostatą nedažnai atsižvelgiama,

T.   kadangi akivaizdu, kad statistiniai duomenys apie perdavimą nepakankamai tikslūs, nes jais remiantis neįmanoma sužinoti, pvz., prašymų priglausti, kuriuos pateikia neteisėtai sieną kirtę migrantai, skaičiaus arba prieglobsčio suteikimo ir grąžinimo atvejų santykio,

U.   kadangi 2005 m. devynios naujos valstybės narės nurodė, kad, vadovaudamosi Dublino reglamento nuostatomis, jos užregistravo daugiau įsileidimo atvejų, o valstybės narės, kurių sienos nėra išorinės Sąjungos sienos, daugiau išleidimo atvejų,

V.   kadangi Komisija negalėjo įvertinti Dublino sistemos išlaidų ir kadangi ši informacija svarbi vertinant šios sistemos veiksmingumą,

W.   kadangi 2007 m. birželio 12–13 d. Liuksemburge posėdžiavusi Teisingumo ir vidaus reikalų taryba paragino Komisiją kuo skubiau pateikti pasiūlymą dėl reglamento "Eurodac" pakeitimo siekiant, kad valstybių narių policijai ir teisėsaugos institucijoms, taip pat Europolui tam tikromis sąlygomis būtų suteikta prieiga prie duomenų bazės "Eurodac", kuri iš pradžių buvo numatyta kaip priemonė Dublino reglamentui įgyvendinti,

Sistemos veiksmingumas ir atsakomybės pasidalijimas

1.   yra tvirtai įsitikinęs, kad, neužtikrinus visoje Europos Sąjungoje pakankamos ir nuoseklios apsaugos, Dublino sistemos rezultatai techniniu ir žmogiškuoju požiūriais bus visuomet nepatenkinami, o prieglobsčio prašytojai, siekdami išgirsti palankiausią nacionaliniu lygmeniu priimamą sprendimą, ir toliau turės svarių priežasčių teikti paraiškas tam tikroje konkrečioje valstybėje narėje;

2.   yra tvirtai įsitikinęs, kad, nepradėjus taikyti tinkamos bendros Europos prieglobsčio suteikimo sistemos ir nenustačius vienodos procedūros, Dublino sistemos nuostatos ir toliau bus neteisingos prieglobsčio prašytojų bei kai kurių valstybių narių atžvilgiu;

3.   dar kartą tvirtina, kad būtina skubiai gerinti sprendimų priėmimo proceso kokybę ir nuoseklumą; yra įsitikinęs, kad čia naudingą vaidmenį atliktų Europos prieglobsčio prašytojų rėmimo centras, pvz., jame galėtų būti organizuojami aukštus bendrus standartus atitinkantys mokymai ir rengiamos ekspertų paramos grupės;

4.   ragina Komisiją svarstyti, kaip būtų galima skirti tiesioginį finansavimą Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisarui ir taip papildyti projektų finansavimą siekiant, kad jam būtų sudarytos sąlygos gerinti savo stebėsenos ir konsultacinį darbą ES bei toliau plėtoti nacionalinių valdžios institucijų, kurios stengiasi priimti kokybiškesnius sprendimus, rėmimo metodus;

5.   ragina Komisiją teikti pasiūlymus dėl naštos pasidalijimo priemonių, skirtų neproporcingai dideliam krūviui, su kuriuo tenka susidoroti tam tikroms valstybėms narėms, ypač pasienio valstybėms narėms, tačiau kuris neatitinka Dublino sistemos nuostatų, mažinti;

6.   ragina Komisiją iki įgyvendinant Europos naštos pasidalijimo priemones svarstyti galimybę taikyti Dublino reglamento nuostatas atitinkančias priemones, skirtas neigiamam šio reglamento taikymo poveikiui, kurį patiria mažos prie Europos Sąjungos išorės sienų esančios valstybės narės, šalinti;

7.   kreipiasi į Komisiją su prašymu parengti įpareigojančią priemonę, kurią taikant būtų stabdomas prieglobsčio prašytojų perdavimas į valstybes nares, kuriose neužtikrinamos visapusiško ir sąžiningo jų prašymų nagrinėjimo procedūros, ir ragina ją imtis nuoseklių priemonių prieš šias valstybes nares;

8.   ragina Komisiją megzti prasmingus dvišalius darbo santykius su trečiosiomis šalimis siekiant, kad būtų skatinamas bendradarbiavimas, ir užtikrinta, kad šios trečiosios šalys vykdytų savo tarptautinius teisinius įsipareigojimus, susijusius su 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso ir gelbėjimo darbais jūroje.

Pareiškėjų teisės

9.   ragina Komisiją įtraukti į naująjį reglamentą aiškesnes ir griežtesnes nuostatas dėl prieglobsčio siekiančių asmenų informavimo apie Dublino reglamento aspektus priemonių ir svarstyti galimybę parengti standartinę brošiūrą, kuri būtų verčiama į tam tikras kalbas ir platinama visose valstybėse narėse ir kurioje taip pat būtų atsižvelgta į atitinkamą žmonių raštingumo lygį;

10.   ragina Komisiją iš dalies keisti Dublino reglamento 19 ir 20 straipsnių dėl atsakomybės prisiėmimo ir grąžinimo nuostatas siekiant, kad prieglobsčio prašytojams būtų automatiškai suteikta sprendimą stabdanti teisė teikti apeliaciją, pagal kurią nesutinkama su sprendimu perkelti atsakomybę į kitą valstybę narę, kaip nustatyta Dublino reglamente;

11.   dar kartą pabrėžia, kad pabėgėlių negrąžinimo principas ir toliau turėtų būti kertinis bendros Europos Sąjungos lygmens prieglobsčio suteikimo sistemos akmuo; primygtinai ragina užtikrinti, kad, taikant Dublino reglamento nuostatas, prašymo svarstymo procedūra niekuomet nebūtų nutraukiama dėl procedūrinių priežasčių, ir, siekiant visapusiškai ir sąžiningai svarstyti pradinį prašymą, neatnaujinama po to, kai, vadovaujantis Dublino proceso nuostatomis, prieglobsčio prašytojas jau perkeltas; mano, kad tai turėtų būti aiškiai apibrėžta Reglamente;

12.   mano, kad turėtų būti tobulinama valstybių narių informacijos apie asmenų perkėlimą mainų sistema, ypač kai ji susijusi su perkeliamiems asmenims reikalinga specialia medicinos priežiūra;

13.   ragina Komisiją atsižvelgiant į Dublino sistemos nuostatas įvertinti galimybę perduoti į kitą valstybę narę perkeliamus atitinkamus asmenis jų kilmės šaliai tik tada, kai gautas aiškus šių asmenų prašymas ir visapusiškai laikantis procedūrinių teisių;

Šeimų susijungimas ir visiško vaiko interesų paisymo principas

14.   rekomenduoja Europos Sąjungos lygmeniu priimti bendrąsias amžiaus vertinimo gaires ir kilus neaiškumų leisti rinktis vaikui;

15.   primena, kad, priimant bet kokius sprendimus dėl vaikų, labiausiai turi būti atsižvelgiama į jų interesus; primygtinai tvirtina, kad suaugusiųjų nelydimi nepilnamečiai jokiu būdu neturėtų būti sulaikomi ar perkeliami į kitą valstybę narę, nebent šeimos susijungimo tikslu arba įrodžius, kad šis perkėlimas būtinas, taigi vaiko interesams turi būti tinkamai atstovaujama ir visos procedūros metu jis turi būti lydimas suaugusiųjų; todėl palankiai vertina Komisijos ketinimą toliau aiškintis, kaip Dublino taisyklės taikomos suaugusiųjų nelydimiems nepilnamečiams;

16.   apgailestauja, kad dabartiniame reglamente numatyta šeimos nario apibrėžtis pernelyg varžanti; ragina Komisiją papildyti šią apibrėžtį ir į ją įtraukti visus artimus giminaičius ir ilgalaikius partnerius, ypač tuos asmenis, kurių negali remti šeimos nariai, ir nepajėgiančius savimi pasirūpinti pilnamečius vaikus;

17.   teigiamai vertina Komisijos ketinimą papildyti Dublino reglamento taikymo sritį ir įtraukti į ją papildomos apsaugos nuostatą, kadangi į papildomą apsaugą pretenduojantys asmenys galėtų susijungti su šeimos nariais, kuriems suteikta šio pobūdžio apsauga, arba kurie kreipėsi dėl jos kitoje valstybėje narėje;

Sulaikymas

18.   ragina Komisiją įtraukti nuostatą, pagal kurią asmenų, siekiančių prieglobsčio pagal Dublino sistemos nuostatas, sulaikymas būtų laikomas kraštutine priemone, taip pat apibrėžti sulaikymo pagrindą ir taikytinus procedūros saugiklius;

19.   ragina Komisiją Dublino reglamente aiškiai nurodyti, kad, remiantis Prieglobsčio prašytojų priėmimo direktyva, kurios 3 straipsnio 1 dalyje nustatomos bendrosios taisyklės, susijusios su materialinėmis priėmimo sąlygomis, sveikatos priežiūra, judėjimo laisve ir nepilnamečių lavinimu, asmenys, siekiantys prieglobsčio pagal Dublino sistemos nuostatas, turi teisę į tokias pat priėmimo sąlygas kaip ir kiti prieglobsčio prašytojai;

Humanitarinė ir suverenumo išlygos

20.   mano, kad humanitarinės išlygos, įtrauktos į Dublino reglamento 15 straipsnį, dėka Dublino sistema kur kas lankstesnė, tačiau, siekiant apsaugoti išskirtas šeimas nuo didesnių problemų, minėtoji išlyga turėtų būti taikoma plačiau;

21.   mano, kad tais atvejais, kai prieglobsčio prašytojai ypač pažeidžiami dėl rimtos ligos, sunkios negalios, senyvo amžiaus ar nėštumo ir todėl priklausomi nuo artimųjų, gyvenančių valstybėje narėje, tačiau ne toje, kuri atsakinga už prašymo svarstymą, esant galimybių jiems turėtų būti leidžiama prisijungti prie artimųjų; ragina Komisiją svarstyti galimybę paskelbti 15 straipsnio 2 dalyje išvardytas susijusias humanitarinės išlygos nuostatas privalomomis;

22.   mano, kad tokios organizacijos, kaip Raudonasis Kryžius ir Raudonasis Pusmėnulis, turėtų būti įpareigotos aktyviai ieškoti šeimos narių;

23.   palankiai vertina Komisijos ketinimą aiškiau apibrėžti aplinkybes ir procedūras, į kurias atsižvelgiant būtų galima taikyti suverenumo išlygą, ypač siekiant įtraukti prieglobsčio prašytojo pritarimo sąlygą;

Duomenų rinkimas ir duomenų bazė "Eurodac"

24.   reiškia susirūpinimą dėl to, kad, kaip vertindama Dublino sistemą nustatė Komisija, renkami duomenys prieštaringi ir nepakankamai tikslūs, ypač kai jie susiję su nelegalių imigrantų pirštų atspaudų registravimu Sąjungos pasienyje, dėl kurio verta rimtai abejoti sistemos teisėtumu; tikisi, kad pirmiau minėto Reglamento (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos nuostatos padės suinteresuotosioms šalims susidaryti geresnį įspūdį apie Dublino sistemos ir kitų Bendrijos priemonių, susijusių su tarptautine apsauga, veikimą;

25.   yra susirūpinęs, kad šiuo metu nesama jokio Dublino sistemos išlaidų įvertinimo; ragina Komisiją išspręsti šią problemą, kadangi tai svarbus sistemos vertinimo veiksnys;

26.   atkreipia dėmesį į Komisijos išreikštą susirūpinimą dėl duomenų bazės "Eurodac" centriniam skyriui perduotų duomenų kokybės, taip pat dėl įsipareigojimo ištrinti tam tikrus duomenis ir dėl taisyklių, susijusių su asmens duomenų apsauga, nesilaikymo; mano, kad šie trūkumai, dėl kurių abejojama duomenų bazės "Eurodac" patikimumu, turėtų būti tinkamai pašalinti anksčiau negu vėl ketinama naudoti šią duomenų bazę;

27.   siekdamas užkirsti kelią bet kokiam neteisėtam duomenų naudojimui, mano, kad kiekviena valstybė narė turėtų patikslinti, kurioms iš agentūrų ir institucijų, įtrauktų į galutinį sąrašą, suteikta prieiga prie duomenų bazės "Eurodac", ir nurodyti, kokiais tikslais šios agentūros ir institucijos naudojasi minėtojoje bazėje saugoma informacija;

28.   pabrėžia, kad, suteikus galimybę naudotis duomenų baze "Eurodac" policijai ir teisėsaugos institucijoms, taip pat Europolui, kiltų informacijos nutekėjimo į trečiąsias šalis grėsmė ir tai turėtų neigiamo poveikio prieglobsčio prašytojams ir jų šeimoms; yra įsitikinęs, kad dėl to padidėtų neigiamo požiūrio į prieglobsčio prašytojus rizika;

o
o   o

29.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 50, 2003 2 25, p. 1.
(2) OL L 316, 2000 12 15, p. 1.
(3) OL L 304, 2004 9 30, p. 12.
(4) OL L 31, 2003 2 6, p. 18.
(5) OL L 199, 2007 7 31, p. 23.
(6) 2007 m. birželio 12–13 d. Liuksemburge vykęs 2807-asis Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdis.
(7) OL L 144, 2007 6 6, p. 1.
(8) OL C 293 E, 2006 12 2, p. 301.
(9) OL C 146 E, 2008 6 12, p. 364.
(10) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0012.
(11) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0107.


Tam tikri su transporto priemonių draudimu susiję klausimai
PDF 214kWORD 58k
2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tam tikrų su transporto priemonių draudimu susijusių klausimų (2007/2258(INI))
P6_TA(2008)0386A6-0249/2008

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos galutinę ataskaitą dėl tam tikrų su transporto priemonių draudimu susijusių klausimų (COM(2007)0207) (toliau – "Komisijos ataskaita"),

–   atsižvelgdamas į 2000 m. gegužės 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/26/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo (toliau – "Ketvirtoji transporto priemonių draudimo direktyva")(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6-0249/2008),

A.   kadangi dėl laisvo asmenų judėjimo Europos Sąjungoje, atsižvelgiant į paskutinius du plėtros etapus ir su tuo susijusią Šengeno šalių grupės plėtrą, sparčiai išaugo per valstybių sienas verslo ir asmeniniais tikslais keliaujančių asmenų bei transporto priemonių skaičius,

B.   kadangi, siekiat įgyvendinti svarbų eismo įvykiuose nukentėjusių asmenų apsaugos uždavinį, būtini aiškūs, tikslūs ir veiksmingi ES teisės aktai dėl transporto priemonių draudimo,

C.   kadangi Ketvirtojoje transporto priemonių draudimo direktyvoje Komisija raginama pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai apie nacionalinių nuobaudų, taikomų pagal pagrįsto pasiūlymo arba atsakymo pateikimo procedūrą, įgyvendinimą ir veiksmingumą, taip apie jų lygiavertiškumą, ir, jei reikia, pateikti pasiūlymus,

D.   kadangi Komisijos ataskaitoje nagrinėjamos nacionalinės nuobaudas reglamentuojančios nuostatos, atstovo žalos sureguliavimo reikalams mechanizmo veiksmingumas ir esama savanoriško teisinių išlaidų draudimo, kuriuo gali papildomai apsidrausti potencialūs nukentėjusieji kelių eismo įvykiuose, galimybė,

E.   kadangi Ketvirtosios transporto priemonių draudimo direktyvos 4 straipsnio 6 dalyje reglamentuojama pagrįsto pasiūlymo procedūra, pagal kurią užsienyje automobilio avarijoje nukentėjęs asmuo turi teisę kreiptis dėl kompensacijos į nukentėjusiojo gyvenamojoje šalyje paskirtą atstovą žalos sureguliavimo reikalams,

F.   kadangi draudikas nukentėjusiajam per tris mėnesius privalo pateikti pagrįstą atsakymą arba bus taikomos poveikio priemonės,

G.   kadangi vis dar būtina išaiškinti šios nuostatos veikimą,

H.   kadangi Komisija, įgyvendindama ES politiką, privalo visiškai atsižvelgti į ES plėtrą, ypač į santykinai didelę transporto priemonių draudimo kainą naujosiose valstybėse narėse,

I.   kadangi valstybėse narėse taikomos skirtingos nuostatos dėl nuobaudų, taikomų pagal pagrįsto pasiūlymo arba atsakymo pateikimo procedūrą,

J.   kadangi per konsultacijas su nacionalinėmis valdžios institucijomis, įskaitant naujųjų valstybių narių valdžios institucijas, paaiškėjo, kad esamos nuobaudas reglamentuojančios nuostatos jas nustačiusiose valstybėse narėse yra tinkamos ir kad jos veiksmingai įgyvendinamos visoje ES,

K.   kadangi kai kurios valstybės narės vis dėlto netaiko jokių ypatingų poveikio priemonių ir pasikliauja vien tik draudikų pareiga sumokėti teisės aktuose nustatytas palūkanas nuo išmokos sumos, jei per tris mėnesius nepateikiamas pagrįstas pasiūlymas arba atsakymas dėl išmokos,

L.   kadangi daugelyje valstybių narių atstovo žalos sureguliavimo reikalams sistema yra gana gerai žinoma,

M.   kadangi siekdama įvertinti piliečių žinias apie atstovo žalos sureguliavimo reikalams mechanizmą Komisija konsultavosi tik su valstybėmis narėmis ir draudimo pramonės atstovais, tačiau į konsultacijas nesugebėjo tinkamai įtraukti piliečių ir vartotojų organizacijų – t.y. subjektų, kurie yra labiausiai suinteresuoti, kad mechanizmas veiktų tinkamai,

N.   kadangi teisinių išlaidų, kurias patiria motorinių transporto priemonių avarijose nukentėję asmenys, draudimas veikia daugelyje valstybių narių; kadangi 90 proc. visų atvejų sprendžiami neteisminio susitarimo būdu, o teisinės išlaidos atlyginamos daugelyje valstybių narių; kadangi dauguma teisinių išlaidų draudikų jau nemažai metų teikia visų rūšių eismo įvykių kitose valstybėse draudimą, taigi yra įsteigę skyrius, kurie sprendžia žalos sureguliavimo klausimus užsienyje ir pagreitina sprendimų priėmimą,

O.   kadangi vis dar atviras klausimas, ar šias pagrįstas teisines išlaidas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas turėtų atlyginti visose valstybėse narėse,

P.   kadangi, vis dėlto, kai pagrįstas teisines išlaidas padengia transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas, tai iš tikrųjų padeda geriau apsaugoti Europos vartotojus ir padidinti jų pasitikėjimą,

Q.   kadangi draudimo rinkos naujosiose valstybėse narėse nuolat vystosi; kadangi, nepaisant to, kai kuriose iš šių valstybių narių teisinių išlaidų draudimas yra gana naujas produktas, kurį reikia reklamuoti, nes visuomenė iš esmės nedaug žino apie teisinių išlaidų draudimą,

R.   kadangi privalomasis teisinių išlaidų padengimas padidintų vartotojų pasitikėjimą transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, ypač tais atvejais, kai siekiama žalos atlyginimo, kadangi vartotojai naujosiose valstybėse narėse prisibijo didelių teisinių mokesčių, kurie galėtų būti padengiami privalomuoju draudimu,

S.   kadangi privalomasis teisinių išlaidų draudimas teismams būtų papildomas ir sudėtingas darbas, dėl kurio galėtų sulėtėti ginčų sprendimas ir padaugėti nepagrįstų ieškinių,

T.   kadangi transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir teisinių išlaidų draudimo tikslai ir funkcijos skirtingi, t. y. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas sudaro galimybę, kad vartotojas galėtų atlyginti bet kurio ieškinio, kuris jam iškeltas po kelių eismo įvykio, išlaidas, o teisinių išlaidų draudimas padengia ieškinio, iškelto trečiajai šaliai po kelių eismo įvyko, išlaidas,

U.   kadangi siekiant tinkamai vystyti nacionalines rinkas svarbu, kad nacionalinės valdžios institucijos, draudimo pramonė ir vartotojų organizacijos vykdytų visuomenės informavimo kampanijas,

1.   džiaugiasi Komisijos ataskaita ir pabrėžia, kad į konsultavimosi dėl ES politikos šioje srityje vystymo procesą svarbu visiškai ir veiksmingai įtraukti visus suinteresuotuosius subjektus, ypač vartotojus;

2.   todėl ragina į atitinkamus procesus, ypač į valstybėse narėse veikiančių sistemų veiksmingumo vertinimo procesą, sistemingai įtraukti nukentėjusiems asmenims atstovaujančias vartotojų organizacijas;

3.   džiaugiasi šiuo teisinių priemonių ex post vertinimu, kuris vykdomas siekiant užtikrinti, kad taisyklės veiktų kaip numatyta, ir atskleisti visus nenumatytus netinkamo taisyklių taikymo atvejus;

4.   pabrėžia, kad svarbu gerinti vartotojų pasitikėjimą transporto priemonių draudimu, taikomu tarpvalstybinėms motorinių transporto priemonių kelionėms ES viduje, ypač kai automobilininkai iš senųjų valstybių narių keliauja į naująsias valstybes nares ir atvirkščiai;

5.   mano, kad esamų teisinių ir rinka pagrįstų sprendimų, kurie gina vartotoją, skatinimas padidintų vartotojų pasitikėjimą transporto priemonių draudimu;

6.   mano, kad valstybės narės yra taip pat atsakingos už savo nacionalinių draudimo sistemų gerą veikimą atsižvelgiant į naujuosius ES teisės aktus dėl pagrįsto pasiūlymo arba atsakymo pateikimo procedūros ir nukentėjusių asmenų patirtų teisinių išlaidų;

7.   ragina Komisiją toliau atidžiai stebėti, ar veiksmingi rinkos mechanizmai, ir apie tai reguliariai pranešti Europos Parlamentui;

8.   mano, kad reikalavimas, kad vėlavimo atveju draudikas mokėtų teisės aktuose nustatytas palūkanas, nėra baudžiamoji priemonė. Todėl Komisija turi vykdyti didesnę kontrolę ir imtis tinkamų priemonių, skirtų užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų nustatytos tikros poveikio priemonės;

9.   pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti nuolatinį tikslių duomenų perdavimą į vykdymo sistemas, būtina gerinti Komisijos, nacionalinių valdžios institucijų ir vartotojų darbo santykius;

10.   atsižvelgdamas į ES nustatytą poveikio priemonių politiką mano, kad reikia taikyti subsidiarumo principą ir kad nacionalinių nuobaudas reglamentuojančių nuostatų suderinti nebūtina;

11.   mano, kad nacionalinės reguliavimo institucijos gali geriau užtikrinti geriausią galimą vartotojų apsaugą jų nacionalinėse rinkose;

12.   todėl, kalbėdamas apie pagrįsto pasiūlymo arba atsakymo pateikimo procedūrą, pataria leisti valstybėms narėms pačioms taikyti poveikio priemones ir pasirinkti taikymo pobūdį ir lygmenį;

13.   ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų veiksmingai taikomos nuobaudos, numatytos tais atvejais, kai nesilaikoma trijų mėnesių termino pateikti pagrįstą atsakymą dėl išmokos mokėjimo arba pagrįstą pasiūlymą;

14.   mano, kad prieš skiriant nuobaudas svarbu atidžiai išnagrinėti draudimo kompanijų įsipareigojimų nevykdymo priežastis, atsižvelgiant į nuo jų nepriklausančius veiksnius; pageidauja, kad Komisija ir toliau prižiūrėtų nacionalines rinkas ir padėtų nacionalinėms valdžios institucijoms, kurios prašo jos pagalbos;

15.   pakartoja, kad svarbu gerinti piliečių pasitikėjimą atstovo žalos sureguliavimo reikalams sistemos veikimu reklamuojant ją per visuomenės informavimo kampanijas ir kitomis tinkamomis priemonėmis;

16.   ragina valstybes nares ir Komisiją gerinti vartotojų pasitikėjimą remiant atitinkamas priemones, skirtas vartotojams informuoti apie nacionalinius draudimo informavimo centrus ir skatinti jais naudotis, pvz., reikalauti, kad draudikai į savo sutarties informacinę dalį įtrauktų atitinkamos valstybės narės informavimo centro kontaktinius duomenis;

17.   be to, ragina valstybes nares reikalauti, kad draudikai, vartotojams teikdami informaciją apie sutartį, išsamiai informuotų apie atstovo žalos sureguliavimo reikalams sistemos veikimą, jos pranašumus ir naudingumą apdraustajai šaliai;

18.   ragina Komisiją toliau stebėti šios sistemos veikimą ir, jei reikia ar paprašius nacionalinėms valdžios institucijoms, koordinuoti ir teikti pagalbą;

19.   be to, kalbėdamas apie transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą, mano, kad privalomasis teisinių išlaidų draudimas tikrai neskatins spręsti ginčus neteisminio susitarimo būdu – dėl to gali padidėti teisme nagrinėjamų bylų skaičius ir nepagrįstai padaugėti darbo teismams, taip pat gali būti sutrikdytas esamos ir besivystančios teisinių išlaidų draudimo rinkos veikimas;

20.   dėl to mano, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudime įdiegus privalomojo teisinių išlaidų draudimo sistemą neigiami padariniai būtų didesni nei galima nauda;

21.   ragina Komisiją bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis toliau informuoti visuomenę apie teisinės apsaugos draudimą ir kitus draudimo produktus (ypač naujosiose valstybėse narėse), didžiausią dėmesį skiriant vartotojų informavimui apie vienos ar kitos draudiminės apsaugos turėjimo pranašumus;

22.   atsižvelgdamas į tai, mano, kad įgyvendinant gerąją kitų valstybių narių patirtį svarbiausias vaidmuo tenka nacionalinėms reguliavimo institucijoms;

23.   todėl ragina Komisiją stiprinti vartotojų apsaugą – pirmiausia raginant valstybes nares skatinti savo reguliavimo institucijas ir draudimo įmones informuoti visuomenę apie galimybę sudaryti savanoriško teisinių išlaidų draudimo sutartis;

24.   mano, kad į informaciją apie transporto priemonių draudimo sutartis galėtų būti įtraukta informacija apie galimybę apdrausti teisines išlaidas;

25.   ragina valstybes nares skatinti reguliavimo institucijas ir tarpininkus informuoti vartotojus apie galimus pavojus ir papildomą savanorišką vartotojui naudingą draudimą, pvz., teisinių išlaidų draudimą, pagalbos draudimą ir draudimą nuo vagystės;

26.   ragina valstybes nares, kurios nėra sukūrusios ieškiniams spręsti skirtų alternatyvių ginčų sprendimo sistemų, remiantis gerąja kitų valstybių narių patirtimi svarstyti galimybę tokias sistemas sukurti;

27.   prašo Komisijos nedaryti išankstinių išvadų dėl asmeniui padarytos žalos skirtingose jurisdikcijose tyrimų, užsakytų priėmus reglamentą "Roma II"(2), kadangi šiuose tyrimuose gali būti pasiūlytas draudimu pagrįstas sprendimas, pagal kurį reikėtų iš dalies pakeisti Ketvirtąją transporto priemonių draudimo direktyvą;

28.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 181, 2000 7 20, p. 65.
(2) 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 864/2007 dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės ("Roma II") (OL L 199, 2007 7 31, p. 40).


Suderinta kovos su mokestiniu sukčiavimu gerinimo strategija
PDF 367kWORD 75k
2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl suderintos kovos su mokestiniu sukčiavimu gerinimo strategijos (2008/2033(INI))
P6_TA(2008)0387A6-0312/2008

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 31 d. Komisijos komunikatą dėl būtinybės kurti suderintą kovos su mokestiniu sukčiavimu gerinimo strategiją (COM(2006)0254),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 23 d. Komisijos komunikatą dėl kai kurių pagrindinių aspektų nustatant ES kovos su sukčiavimu PVM srityje strategiją (COM(2007)0758),

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 16 d. Komisijos pranešimą dėl administracinių bendradarbiavimo susitarimų naudojimo kovojant su PVM sukčiavimu (COM(2004)0260),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2008 m. gegužės 14 d., 2007 m. birželio 5 d., 2006 m. lapkričio 28 d. ir 2006 m. birželio 7 d. susitikimų išvadas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 8/2007 dėl administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje(1),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 25 d. Komisijos komunikatą "Mokesčių ir muitų politikos vaidmuo įgyvendinant Lisabonos strategiją" (COM(2005)0532),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 22 d. Komisijos komunikatą dėl PVM sistemos keitimo priemonių siekiant kovoti su sukčiavimu (COM(2008)0109),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 17 d. Komisijos pasiūlymus dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, siekiant kovoti su mokestiniu sukčiavimu sudarant sandorius Bendrijos viduje, ir dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1798/2003, siekiant kovoti su mokestiniu sukčiavimu sudarant sandorius Bendrijos viduje, (COM(2008)0147),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2008 m. gegužės 14 d. susitikimo išvadose pateikiamas rekomendacijas mokesčių klausimais, susijusiais su susitarimais, kuriuos Bendrija ir jos valstybės narės sudarys su trečiosiomis šalimis,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonominės ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6-0312/2008),

A.   kadangi mokestinis sukčiavimas turi rimtas pasekmes valstybių narių biudžetams ir Europos Sąjungos išteklių sistemai, veda prie sąžiningo ir skaidraus apmokestinimo principo sulaužymo ir konkurencijos iškraipymo, taip paveikdamas vidaus rinkos veiklą; kadangi dėl mokestinio sukčiavimo sąžiningos įmonės atsiduria blogesnėje padėtyje konkurenciniu požiūriu, o prarastas pajamas galiausiai padengia Europos mokesčių mokėtojai per kitų formų apmokestinimą;

B.   kadangi mokestinis sukčiavimas kelia pavojų mokesčių teisingumui, nes valstybės pajamų trūkumas dažnai kompensuojamas didinant mokesčius, kurie paliečia neturtingiausius ir sąžiningiausius mokesčių mokėtojus, neturinčius galimybės arba noro vengti savo mokestinių įsipareigojimų arba juos pažeisti,

C.   kadangi sukūrus vidaus rinką padidėjo tarpvalstybinė prekyba, todėl padaugėjo tokių operacijų, kurių apmokestinimo vieta ir asmens, privalančio mokėti PVM, įsikūrimo vieta yra dviejose skirtingose valstybėse narėse,

D.   kadangi asmenys, užsiimantys naujų formų mokestiniu sukčiavimu, susijusiu su tarptautinėmis operacijomis, pvz., vadinamasis karuselinis arba dingusio PVM mokėtojo sukčiavimas Bendrijoje, pasinaudojo dabartinių mokesčių sistemų fragmentiškumu ir spragomis ir kadangi būtina keisti PVM veikimo mechanizmą,

E.   kadangi PVM slėpimas ir sukčiavimas turi įtakos Europos Sąjungos biudžeto finansavimui, nes tuomet reikia daugiau nuosavų valstybių narių išteklių, priklausančių nuo bendrųjų nacionalinių pajamų,

F.   kadangi, nors kova su sukčiavimu iš esmės ir priklauso valstybių narių kompetencijai, tai nėra problema, kurią galima išspręsti tik nacionaliniu lygmeniu,

G.   kadangi dėl globalizacijos vis sunkiau kovoti su mokestiniu sukčiavimu tarptautiniu lygmeniu, atsižvelgiant į tai, kad karuselinio sukčiavimo procese dalyvauja trečiosiose šalyse įsteigtos įmonės, taip pat į elektroninės prekybos plėtrą ir į paslaugų rinkų globalizaciją; kadangi šie veiksniai rodo, kad būtina stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, ypač PVM srityje;

H.   kadangi toks mokestinio sukčiavimo Europos Sąjungoje mastas pasiektas dėl dabartinės pereinamojo laikotarpio PVM sistemos, kuri pernelyg sudėtinga (dėl šios priežasties sunku atsekti operacijas Bendrijos viduje), neaiški ir todėl suteikia galimybių piktnaudžiauti;

I.   kadangi nagrinėdamos kovos su mokestiniu sukčiavimu galimybes Komisija ir valstybės narės, jei tik įmanoma, neturi svarstyti tokių priemonių, kurios užkrautų neproporcingą administracinę naštą įmonėms ir mokesčių administravimo institucijoms arba galėtų lemti prekiautojų diskriminaciją,

J.   kadangi ir Komisija, ir Audito Rūmai nuolat teigia, kad valstybių narių keitimosi informacija apie prekių tiekimą Bendrijos viduje sistema laiku nesuteikia svarbios informacijos, jog būtų galima efektyviai kovoti su sukčiavimu; kadangi dėl šios priežasties reikia valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) taisyklių, kurios būtų aiškesnės ir labiau saistytų,

K.   kadangi siekiant, kad valstybių narių mokesčių sistemos tinkamai veiktų, būtina naudoti visas turimas technologijas, įskaitant elektronines tam tikrų duomenų, susijusių su PVM ir akcizais, laikymo ir perdavimo technologijas; kadangi kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti pagerinta tiesioginė valstybių narių prieiga prie elektroniniu būdu laikomų duomenų ir keitimosi šiais duomenimis sąlygos; kadangi valstybių narių mokesčių administravimo institucijos asmens duomenis turėtų tvarkyti atidžiai, naudoti nurodytiems tikslams ir su atitinkamo asmens sutikimu arba remdamosi kitu įstatymuose nustatytu teisėtu pagrindu,

L.   kadangi prekiautojai dažnai gali gauti tik labai mažą dalį informacijos apie savo klientų, kaip PVM mokėtojų, statusą,

M.   kadangi griežtinant priemones, skirtas mokestiniam sukčiavimui nustatyti, taip pat reikėtų stiprinti dabartinius teisės aktus dėl pagalbos mokesčių išieškojimo, vienodos apmokestinimo tvarkos ir verslo vykdymo srityse.

ES kovos su mokestiniu sukčiavimu strategija

1.   pažymi, kad ES kovos su mokestiniu sukčiavimu strategijos tikslas turi būti spręsti mokesčių praradimo dėl mokestinio sukčiavimo problemą, nustatant sritis, kuriose galima pagerinti ir ES teisės aktus, ir administracinį valstybių narių bendradarbiavimą, nes tai veiksmingai skatintų mokestinio sukčiavimo mažėjimą, kuo labiau stengiantis neužkrauti nereikalingos naštos mokesčių administravimo institucijoms ir mokesčių mokėtojams;

2.   ragina valstybes nares pagaliau atsakingai žvelgti į kovą su mokestiniu sukčiavimu;

3.   primena, kad kilmės principu (jis reiškia, kad PVM apmokestinamai operacijai tarp valstybių narių taikomas kilmės šalies mokestis, o ne nulinis tarifas) grindžiamos PVM sistemos sukūrimas ir toliau yra ilgalaikis sprendimas, leisiantis veiksmingai kovoti su mokestiniu sukčiavimu; pažymi, kad pagal kilmės principą prekių, kuriomis prekiaujama vidaus rinkoje, nebūtina atleisti nuo PVM ir vėliau jų apmokestinti paskirties šalyje; primena, kad tam, jog kilmės principu grindžiama PVM sistema veiktų, reikia sukurti tarpuskaitos sistemą, kaip Komisija siūlė dar 1987 m.;

4.   apgailestauja, kad tai, jog kurios valstybės narės pastaruosius 10 metų blokavo pastangas, užkirto kelią bet kokiai veiksmingai ES kovos su mokestiniu sukčiavimu strategijai;

5.   apgailestauja, kad, nepaisant ne kartą atliktos analizės, pateiktų prašymų ir prieštaravimų, Taryboje iki šiol nepriimta veiksminga kovos su mokestiniu sukčiavimu strategija;

6.   ragina Komisiją ryžtingai spręsti problemą nepaisant per pastaruosius dešimtmečius ne kartą patirtų nesėkmių;

Bendrieji klausimai: mokestinio sukčiavimo mastas ir jo pasekmės

7.   pripažįsta, kad apskaičiuota, jog bendras (tiesioginis ir netiesioginis) mokesčių praradimas dėl mokestinio sukčiavimo siekia nuo 200 iki 250 mlrd. EUR, o tai atitinka nuo 2 iki 2,5 Europos Sąjungos BVP, iš tos sumos 40 mlrd. EUR prarandama dėl PVM sukčiavimo, o tai sudaro 10 proc. įplaukų iš PVM, 8 proc. bendrų įplaukų iš akcizo alkoholiniams gėrimams 1998 m. ir 9 proc. bendrų įplaukų iš akcizo tabako gaminiams; tačiau apgailestauja, kad dėl itin skirtingų nacionalinių apskaitos standartų nėra jokių tikslių skaičių;

8.   ragina, kad visose valstybėse narėse būtų sukurta vieninga duomenų rinkimo sistema, kuri užtikrintų skaidrumą ir leistų valstybėms narėms numatyti kovos su mokestiniu sukčiavimu priemones;

9.   apgailestauja, kad dėl duomenų, renkamų nacionaliniu lygmeniu, stokos neįmanoma tinkamai nustatyti realaus problemos masto ir tinkamai stebėti teigiamų ar neigiamų pokyčių;

10.   ragina Komisiją išnagrinėti galimybę sukurti vieningą Europos statistikos duomenų apie mokestinį sukčiavimą rinkimo ir pateikimo sistemą, kuri leistų kuo tiksliau įvertinti realų šio reiškinio mastą;

11.   primena, kad šešėlinės ekonomikos negalima panaikinti neįgyvendinus tinkamų skatinamųjų priemonių; be to, siūlo kad valstybės narės, rengdamos Lisabonos strategijos įgyvendinimo vertinimo ataskaitas, informuotų, kaip joms sekasi mažinti šešėlinės ekonomikos apimtį;

Dabartinė PVM sistema ir jos trūkumai

12.   pažymi, kad su PVM susijęs mokestinis sukčiavimas yra itin didelė vidaus rinkos veiklos problema, nes turi tiesioginės įtakos tarpvalstybiniu mastu, dėl šio sukčiavimo prarandama daug pajamų ir jis tiesiogiai veikia ES biudžetą;

13.   primena, kad 1993 m. sukurta dabartinė PVM sistema turėjo būti tik pereinamoji, o Parlamentas prašė Komisijos pateikti pasiūlymų, siekiant iki 2010 m. priimti galutinį sprendimą dėl galutinės PVM sistemos;

14.   tvirtina, kad dėl laisvo asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimo vidaus rinkoje nuo 1993 m. ir dėl pažangos naujų technologijų, susijusių su mažomis vertingomis prekėmis, srityje vis sudėtingiau kovoti su PVM sukčiavimu, o padėtį dar labiau apsunkina dabartinės sistemos sudėtingumas ir fragmentiškas pobūdis, dėl kurių sunku atsekti operacijas, taigi sudaroma galimybių piktnaudžiauti;

15.   pažymi, kad dingusio PVM mokėtojo sukčiavimą vis dažniau vykdo ir PVM sistema sąmoningai piktnaudžiauja nusikaltėlių grupuotės, sukuriančios schemas, skirtas pasinaudoti PVM sistemos trūkumais; atkreipia dėmesį į Eurojusto pradėtą tirti karuselinio PVM sukčiavimo bylą, susijusią su 18 valstybių narių grupuotėmis ir apie 2,1 mlrd. EUR siekiančia mokestinio sukčiavimo apimtimi;

16.   pritaria Komisijos pastangoms pradėti iš esmės keisti dabartinę PVM sistemą; džiaugiasi, kad valstybės narės šį klausimą jau laiko prioritetiniu, ir ragina valstybes nares būti pasirengusias imtis esminių priemonių šioje srityje;

17.   mano, kad dabartinė sistema turi būti atnaujinta ir kad reikia radikalių permainų, neužkraunant per didelės biurokratinės naštos sąžiningiems verslininkams; mano, kad galimybė išlaikyti dabartinę padėtį nesvarstytina;

Dabartinei PVM sistemai alternatyvios sistemos
Atvirkštinio apmokestinimo sistema

18.   pažymi, kad pagal atvirkštinio apmokestinimo sistemą PVM apskaičiuoja apmokestinamas klientas, o ne tiekėjas; pripažįsta, kad tokios sistemos pranašumas yra tai, jog panaikinama galimybė vykdyti dingusio PVM mokėtojo sukčiavimą, nustatant, kad PVM turi mokėti apmokestinamas asmuo, kuriam tiekiamos prekės;

19.   pažymi, kad sukūrus dvigubą PVM sistemą būtų trukdoma efektyviai veikti vidaus rinkai, būtų sukurta dar sudėtingesnė aplinka, kai gali būti trukdoma verslo investicijoms, ir problema būtų ilgam išspręsta tik sukūrus bendrą privalomą atvirkštinio apmokestinimo sistemą, kuri pakeistų neprivalomą arba tik tam tikrais atvejais taikomą sistemą;

20.   taip pat pažymi, kad pagal atvirkštinio apmokestinimo sistemą negalima mokėti dalimis ir visas PVM sumokamas tik tiekimo grandinės pabaigoje, taip pašalinant PVM savikontrolės mechanizmą; įspėja, kad gali rastis naujų formų sukčiavimas, įskaitant padidėjusį mokesčių praradimą mažmeniniu lygmeniu ir su PVM mokėtojo kodais susijusį sukčiavimą, o kova su tokiu sukčiavimu įvedant papildomus patikrinimus tik užkrautų papildomą naštą sąžiningiems prekiautojams; dėl šios priežasties ragina rimtai ir nuodugniai apsvarstyti, ar įvesti atvirkštinio apmokestinimo sistemą; vis dėlto pažymi, kad ribos nustatymas siekiant sumažinti neapmokestinamo galutinio vartojimo pavojų padeda kovoti su sukčiavimu, o 5 000 EUR riba, kurią pasiūlė Taryba, yra pagrįsta;

Bandomasis projektas

21.   nors ir išlaikydamas atsargumą ir kritišką požiūrį, pažymi, kad bandomasis projektas gali padėti valstybėms narėms geriau suprasti su atvirkštinio apmokestinimo sistema susijusį pavojų, ir ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti tinkamas garantijas siekiant užtikrinti, jog vykdant bandomąjį projektą nei dalyvaujančioms, nei jokioms kitoms valstybėms narėms nekiltų didelis pavojus;

Tiekimo Bendrijos viduje apmokestinimas

22.   mano, kad geriausias būdas kovoti su PVM sukčiavimu, susijusiu su tarpvalstybiniu tiekimu, būtų pradėti taikyti sistemą, pagal kurią PVM netaikymo tiekimui Bendrijos viduje nuostata būtų pakeista apmokestinimu 15 proc. tarifu; pažymi, kad tokia sistema veiktų geriau, jei būtų daug mažiau sumažintų tarifų ir jie būtų ne tokie sudėtingi, taip sumažinant administracinę naštą verslininkams ir mokesčių administravimo institucijoms; pažymi, kad pavieniai atvejai, kai iki 1992 m. sumažinti PVM tarifai, turėtų būti nuodugniai išnagrinėti ir turėtų būti įvertinta, ar jie ekonomiškai pagrįsti;

23.   pripažįsta, kad dėl skirtingų PVM tarifų apmokestinant tiekimą Bendrijos viduje reikėtų dar kartą subalansuoti mokėjimus tarp valstybių narių; mano, kad toks naujas subalansavimas turi būti atliekamas per tarpuskaitos namus, kurie palengvintų pajamų perdavimą tarp valstybių narių; pabrėžia, kad techniniu požiūriu tarpuskaitos namai gali veikti;

24.   mano, kad decentralizuota tarpuskaitos namų sistema gali būti tinkamesnė ir ją būtų galima sukurti sparčiau, nes taikant tokią sistemą valstybės narės galėtų dvišaliu pagrindu susitarti svarbiais klausimais, atsižvelgdamos į savo individualų prekybos balansą, PVM sistemų ir jų kontrolės mechanizmų panašumus ir tarpusavio pasitikėjimą;

25.   pabrėžia, kad tiekėjo valstybės narės mokesčių administravimo institucija turėtų būti atsakinga už PVM surinkimą iš tiekėjo ir PVM pervedimą valstybės narės, kurioje įsigyta prekė ar paslauga, mokesčių administravimo institucijai, pasinaudojant tarpuskaitos sistema; pripažįsta, kad būtina didinti mokesčių administravimo institucijų tarpusavio pasitikėjimą;

Administracinis bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba PVM, akcizų ir tiesioginių mokesčių srityje

26.   pabrėžia, kad valstybės narės negali pavieniui kovoti su tarpvalstybiniu mokestiniu sukčiavimu; mano, kad iki šiol valstybės narės nepakankamai išsamiai ir sparčiai keitėsi informacija ir bendradarbiavo tarpusavyje ir su Komisija, kad būtų veiksmingai kovojama su mokestiniu sukčiavimu; mano, kad nepakankamai išplėtoti ir palaikomi vietinių ar nacionalinių kovos su sukčiavimu institucijų tiesioginiai ryšiai ir dėl to nepakankamai veiksmingai išnaudojami administracinio bendradarbiavimo susitarimai ir randasi bendravimo trukdžių;

27.   primygtinai teigia, kad, norint apsaugoti visų valstybių narių mokestines pajamas vidaus rinkoje, valstybės narės turėtų imtis panašių priemonių prieš sukčiautojus, nepaisydamos to, kur pajamos prarandamos; ragina Komisiją pasiūlyti priemonių, kurios galėtų paskatinti tokį valstybių narių bendradarbiavimą;

28.   pritaria Komisijos pasiūlymams iš dalies keisti 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos(2) ir 2003 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1798/2003 dėl administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje(3), siekiant, kad nuo 2010 m. būtų sparčiau renkama informacija apie Bendrijos viduje vykstančias operacijas ir tokia informacija būtų sparčiau keičiamasi; pripažįsta, kad siūlomos atsiskaitymo taisyklės užkrautų administracinę naštą įmonėms, teikiančioms tik tokias paslaugas, kurioms šiuo metu ši taisyklė netaikoma, tačiau mano, jog tai būtina turint mintyje, kad kai kurių paslaugų atveju galimas karuselinis sukčiavimas;

29.   ragina Tarybą greitai priimti siūlomas priemones ir kviečia Komisiją pateikti tolesnių pasiūlymų dėl visų kitų valstybių narių galimybės automatiškai naudotis valstybių narių turimais neslaptais duomenimis apie jų apmokestinamus asmenis (pvz., verslo sektorius, tam tikri duomenys apie apyvartą ir pan.) ir dėl PVM mokėtojų registravimo ir išregistravimo tvarkos suvienodinimo, siekiant užtikrinti, kad fiktyvūs mokėtojai būtų greitai nustatyti ir išregistruoti; pabrėžia, kad valstybės narės privalo prisiimti atsakomybę už tai, kad jų duomenys, visų pirma duomenys apie fiktyvių mokėtojų nustatymą ir išregistravimą, būtų atnaujinami;

30.   primena, kad mokesčių rojumi vadinamos teritorijos galėtų trukdyti įgyvendinti Lisabonos strategiją, jei dėl jų itin mažėtų mokesčių tarifai ir apskritai mokestinės pajamos;

31.   taip pat pabrėžia, kad biudžeto drausmės laikais bet koks mokesčių bazės mažėjimas trukdys valstybėms narėms laikytis pakeisto Stabilumo ir augimo pakto;

32.   pabrėžia, kad, norint panaikinti mokesčių rojumi vadinamas teritorijas, be kitų dalykų, reikia laikytis trijų krypčių strategijos: kovoti su mokesčių vengimu, plėsti 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvos 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo(4) taikymo sritį ir prašyti, kad EBPO per savo narius taikytų sankcijas mokesčių rojumi vadinamoms teritorijoms;

Mokesčių slėpimas

33.   apgailestauja, kad valstybės narės, reikšdamos vis naujus prieštaravimus ir taikydamos delsimo taktiką, trukdo įgyvendinti Direktyvos 2003/48/EB reformą, ir ragina Komisiją, nepaisant priešinimosi, kuo greičiau pateikti pasiūlymų;

34.   pabrėžia, kad, įgyvendinant Direktyvos 2003/48/EB reformą, turi būti pašalintos įvairios jos spragos ir trūkumai, dėl kurių neįmanoma aptikti mokesčių slėpimo ir mokestinio sukčiavimo;

35.   ragina Komisiją reformuojant Direktyvą 2003/48/EB apsvarstyti reformos galimybes, įskaitant galimybę tirti, ar gali būti išplėsta direktyvos taikymo sritis, atsižvelgiant į skirtingus teisės subjektus ir finansinių pajamų šaltinius;

36.   ragina Europos Sąjungą siekti, kad mokesčių rojumi vadinamų teritorijų panaikinimas ir toliau būtų pasauliniu lygmeniu svarstoma tema, atsižvelgiant į žalingą jų poveikį atskirų valstybių narių mokestinėms pajamoms; ragina Tarybą ir Komisiją naudotis ES prekybos galia sudarant prekybos ir bendradarbiavimo susitarimus su mokesčių rojumi vadinamų teritorijų vyriausybėmis, siekiant įtikinti jas panaikinti mokesčių nuostatas ir praktiką, kurios sudaro sąlygas mokesčių slėpimui ir sukčiavimui; kaip pirmą žingsnį, teigiamai vertina Tarybos 2008 m. gegužės 14 d. susitikimo išvadose pateiktas rekomendacijas į prekybos susitarimus įtraukti nuostatas dėl gero valdymo mokesčių srityje; prašo Komisijos iškart įtraukti tokias nuostatas į būsimas derybas dėl prekybos susitarimų;

o
o   o

37.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL C 20, 2008 1 25, p. 1.
(2) OL L 347, 2006 12 11, p. 1.
(3) OL L 264, 2003 10 15, p. 1.
(4) OL L 157, 2003 6 26, p. 38.


Pakomitečių pirmininkų įtraukimas (182 straipsnio aiškinimas)
PDF 193kWORD 31k
2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio išaiškinimo, susijusio su pakomitečių pirmininkų įtraukimu

Europos Parlamentas,

−   atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 22 d. Konstitucinių reikalų komiteto pirmininko laišką,

−   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnį,

1.  Nusprendžia prie 182 straipsnio 1 dalies pridėti tokį išaiškinimą:

  

Ši nuostata nedraudžia pagrindinio komiteto pirmininkui įtraukti pakomitečių pirmininkus į biuro darbą arba leisti jiems pirmininkauti debatams tais klausimais, kuriuos atitinkami pakomitečiai nagrinėja; ji leidžia tokius veiksmus, jeigu ši procedūra bus pateikta nagrinėti visam biurui, ir biuras jai pritars.

   2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.


2011 metų paskelbimas Europos savanoriškos veiklos metais
PDF 218kWORD 58k
Europos Parlamento pareiškimas dėl 2011 metų paskelbimo Europos savanoriškos veiklos metais
P6_TA(2008)0389P6_DCL(2008)0030

Europos Parlamentas,

-   atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 22 d. rezoliuciją dėl savanoriškos veiklos naudos ekonominei ir socialinei sanglaudai(1),

-   atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 16 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliuciją dėl jaunimo savanoriškos veiklos bendrų tikslų įgyvendinimo(2)

-   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnį,

A.   kadangi daugiau kaip 100 milijonų bet kokio amžiaus, įvairių tikėjimų ir tautybių europiečių dalyvauja savanoriškoje veikloje,

B.   kadangi 2007 m. vasario mėn. paskelbtas Eurobarometro tyrimas parodė, kad 3 iš 10 europiečių tvirtina aktyviai dalyvaujantys savanoriškoje veikloje ir kad 80 proc. respondentų mano, jog savanoriška veikla yra svarbi demokratinio gyvenimo Europoje dalis(3),

C.   kadangi savanoriškos veiklos sektoriuje sukuriama apytikriai 5 proc. valstybių narių bendrojo vidaus produkto ir jame plėtojama pažangi veikla, kuria siekiama išaiškinti, paviešinti ir patenkinti visuomenėje atsirandančius poreikius,

D.   kadangi Europos savanorių centras, Europos jaunimo forumas, Savanoriškos tarnybos organizacijų asociacija, Pasaulio skautų judėjimo organizacija, Raudonojo Kryžiaus Europos Sąjungos biuras, Europos vyresnių asmenų platforma (AGE), Solidar, Caritas Europa, ENGAGE, Johanniter International, Europos nevyriausybinė sporto organizacija ir kiti subjektai – kartu apimantys tūkstančius organizacijų, kurios vienija milijonus savanorių – paragino Europos institucijas paskelbti 2011 metus Europos savanoriškos veiklos metais,

1.   ragina Komisiją pritariant visoms ES institucijoms paskelbti 2011 metus Europos savanoriškos veiklos metais;

2.   paveda Pirmininkui perduoti šį pareiškimą kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis Komisijai ir Tarybai.

Pasirašiusieji asmenys

Adamos Adamou, Gabriele Albertini, Jim Allister, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Stavros Arnaoutakis, Francisco Assis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Liam Aylward, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Angelika Beer, Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Rolf Berend, Pervenche Berès, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Guy Bono, Josep Borrell Fontelles, Victor Boştinaru, Catherine Boursier, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, André Brie, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Ieke van den Burg, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marie-Arlette Carlotti, Giorgio Carollo, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Philip Claeys, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Dragoş Florin David, Chris Davies, Bairbre de Brún, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Albert Deß, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Koenraad Dillen, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Glyn Ford, Janelly Fourtou, Armando França, Duarte Freitas, Ingo Friedrich, Urszula Gacek, Michael Gahler, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Vicente Miguel Garcés Ramón, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Ioannis Gklavakis, Bogdan Golik, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Fiona Hall, David Hammerstein, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Esther Herranz García, Jim Higgins, Jens Holm, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Monica Maria Iacob-Ridzi, Sophia in 't Veld, Mikel Irujo Amezaga, Ville Itälä, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Jałowiecki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Ewa Klamt, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Eija-Riitta Korhola, Miloš Koterec, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, Sérgio Marques, Maria Martens, David Martin, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Marios Matsakis, Yiannakis Matsis, Maria Matsouka, Manolis Mavrommatis, Hans-Peter Mayer, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Michael Henry Nattrass, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Ljudmila Novak, Vural Öger, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Dumitru Oprea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Doris Pack, Maria Grazia Pagano, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Maria Petre, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Miguel Portas, Vittorio Prodi, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Alexander Radwan, Bilyana Ilieva Raeva, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Marco Rizzo, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Libor Rouček, Paul Rübig, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Pierre Schapira, Agnes Schierhuber, Margaritis Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Pál Schmitt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Esko Seppänen, Czesław Adam Siekierski, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Nina Škottová, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Ulrich Stockmann, Dimitar Stoyanov, Robert Sturdy, Margie Sudre, David Sumberg, László Surján, Eva-Britt Svensson, József Szájer, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Frank Vanhecke, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ioannis Varvitsiotis, Armando Veneto, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Cornelis Visser, Oldřich Vlasák, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tomáš Zatloukal, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0131.
(2) OL C 241, 2008 9 20, p. 1.
(3) "European Social Reality", Special Eurobarometer 273, Wave 66.3.


Didesnis dėmesys jaunimo galioms formuojant ES politiką
PDF 223kWORD 57k
Europos Parlamento pareiškimas dėl didesnio dėmesio jaunimo galioms formuojant ES politiką
P6_TA(2008)0390P6_DCL(2008)0033

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnį,

A.   kadangi Komisija į savo Baltąją knygą "Naujas postūmis Europos jaunimui" (COM(2001)0681), kurią Parlamentas nagrinėjo savo 2002 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(1) įtraukė siekį skirti daugiau dėmesio jaunimo klausimams formuojant įvairių sričių politiką, ypač švietimo ir mokymosi visą gyvenimą, užimtumo, socialinės integracijos, sveikatos, jaunimo savarankiškumo, judumo, pagrindinių teisių ir nediskriminavimo,

B.   kadangi 2005 m. kovo 22–23 d. vykusio susitikimo metu Europos Vadovų Taryba priėmė Europos jaunimo paktą – viena iš priemonių siekiant prisidėti prie Lisabonos strategijoje numatytų tikslų – ir 2008 m. kovo mėn. priminė įsipareigojimą tiek dabar, tiek ir ateityje ypač daug investuoti į jaunimo veiklą,

C.   kadangi Komisijos 2007 m. rugsėjo 5 d. komunikate "Jaunimo visapusiško švietimo, užimtumo ir dalyvavimo visuomenės gyvenime skatinimas" (COM(2007)0498) pabrėžiama būtinybė neatidėliojant spręsti jaunimo klausimus,

D.   kadangi Europos Parlamentas 2007 m. birželio 19 d. priėmė rezoliuciją dėl šeimos gyvenimo ir studijų laikotarpio derinimo priemonių, skirtų jaunoms moterims, gyvenančioms Europos Sąjungoje, reglamentavimo sistemos(2), o 2008 m. vasario 21 d. – rezoliuciją dėl Europos demografijos ateities(3), kuriose nurodoma, kad būtina skirti daugiau dėmesio jaunimo klausimams,

1.   ragina Komisiją rengiant teisės aktų pasiūlymus, ypač kai jie susiję su A konstatuojamojoje dalyje išvardytomis politikos sritimis, įvertinti poveikį jaunimui ir nuoseklaus dialogo su jaunimo organizacijomis rezultatus bei atsižvelgti į juos rengiant teisės aktus;

2.   ragina valstybes nares įgyvendinant nacionalines Lisabonos reformų programas ypač daug dėmesio skirti jaunimo klausimams ir atsižvelgti į juos vykdant atitinkamos srities politiką;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šį rašytinį pareiškimą kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis Tarybai, Komisijai ir Europos jaunimo forumui.

Pasirašiusieji asmenys

Adamos Adamou, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Francisco Assis, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Guy Bono, Victor Boştinaru, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Jan Březina, André Brie, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Wolfgang Bulfon, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Colm Burke, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Giuseppe Castiglione, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Thierry Cornillet, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Jan Cremers, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoş Florin David, Chris Davies, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Marie-Hélène Descamps, Albert Deß, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Brigitte Douay, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Claudio Fava, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Juan Fraile Cantón, Armando França, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Milan Gaľa, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Patrick Gaubert, Jean-Paul Gauzès, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Ioannis Gklavakis, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Vasco Graça Moura, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Matthias Groote, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jim Higgins, Jens Holm, Mary Honeyball, Milan Horáček, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Anne E. Jensen, Dan Jørgensen, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Ewa Klamt, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Wiesław Stefan Kuc, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Anne Laperrouze, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Marie-Noëlle Lienemann, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Florencio Luque Aguilar, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Mario Mantovani, Catiuscia Marini, Helmuth Markov, Sérgio Marques, Maria Martens, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Marios Matsakis, Yiannakis Matsis, Manolis Mavrommatis, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Angelika Niebler, Ljudmila Novak, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Siiri Oviir, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Maria Petre, Sirpa Pietikäinen, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Miguel Portas, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Maria Robsahm, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Paul Rübig, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Salvador Domingo Sanz Palacio, Amalia Sartori, Gilles Savary, Toomas Savi, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Agnes Schierhuber, Carl Schlyter, Frithjof Schmidt, Pál Schmitt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Gabriele Stauner, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Ulrich Stockmann, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Margie Sudre, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, István Szent-Iványi, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Andres Tarand, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Nikolaos Vakalis, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Jan Marinus Wiersma, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Francis Wurtz, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

(1) OL C 180 E, 2003 7 31, p. 145.
(2) OL C 146 E, 2008 6 12, p. 112.
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0066.


Nepaprastasis bendradarbiavimo ieškant dingusių vaikų
PDF 218kWORD 55k
Europos Parlamento pareiškimas dėl nepaprastojo bendradarbiavimo ieškant dingusių vaikų
P6_TA(2008)0391P6_DCL(2008)0036

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnį,

A.   kadangi vaikų grobimas yra vienas iš nežmoniškiausių nusikaltimų,

B.   kadangi panašaus pobūdžio nusikaltimų skaičius Europoje auga ir aukos gali būti išvežamos į kitas šalis,

C.   kadangi pagrobtų vaikų gyvybės išsaugojimo tikimybė laikui bėgant mažėja,

D.   kadangi didelėje Europos Sąjungos dalyje nėra nei visą Europą apimančios, nei vietinės ar nacionalinės informavimo apie dingusius vaikus sistemos,

1.   ragina valstybes nares sukurti dingusių vaikų registravimo sistemą, kurios taikymas užtikrintų, kad atitinkamoms žiniasklaidos priemonėms, pasienio tarnyboms, muitinei ir teisėsaugos institucijoms būtų nedelsiant perduodama:

   informacija apie dingusį vaiką (jei įmanoma, su nuotrauka),
   informacija apie dingimo aplinkybes ir (arba) įtariamus pagrobėjus,
   telefono numeris, kuriuo būtų galima perduoti informaciją (tel. 116 000 tose šalyse, kur jis jau veikia);

2.   ragina valstybes nares sudaryti bendradarbiavimo susitarimus su visomis kaimyninėmis šalimis, užtikrinančius gebėjimą greitai pasiųsti pranešimą apie pavojų visose tiesiogiai susijusiose teritorijose;

3.   ragina kurti bendrą organizaciją, kuri teiktų pagalbą nacionalinėms institucijoms ir organizuotų mokymus jose;

4.   paveda Pirmininkui perduoti šį pareiškimą kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis ir vardais Tarybai ir Komisijai.

Pasirašiusieji asmenys

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Jim Allister, Alexander Alvaro, Georgs Andrejevs, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Stavros Arnaoutakis, Richard James Ashworth, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Liam Aylward, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Domenico Antonio Basile, Gerard Batten, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Ivo Belet, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Thijs Berman, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Jens-Peter Bonde, Vito Bonsignore, Graham Booth, Mario Borghezio, Costas Botopoulos, Catherine Boursier, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, André Brie, Danutė Budreikaitė, Paul van Buitenen, Kathalijne Maria Buitenweg, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Mogens Camre, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Ole Christensen, Fabio Ciani, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Thierry Cornillet, Paolo Costa, Jean Louis Cottigny, Paul Marie Coûteaux, Michael Cramer, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Hanne Dahl, Daniel Dăianu, Chris Davies, Bairbre de Brún, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Brigitte Douay, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, James Elles, Edite Estrela, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Nigel Farage, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Roberto Fiore, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Milan Gaľa, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Evelyne Gebhardt, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Ioannis Gklavakis, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Roger Helmer, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jim Higgins, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ján Hudacký, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Anne E. Jensen, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Syed Kamall, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Robert Kilroy-Silk, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Kurt Lechner, Bernard Lehideux, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, David Martin, Jan Tadeusz Masiel, Véronique Mathieu, Yiannakis Matsis, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Erik Meijer, Marianne Mikko, Gay Mitchell, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Elisabeth Morin, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Vural Öger, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Maria Petre, Willi Piecyk, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Guido Podestà, Anni Podimata, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Giovanni Robusti, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Martine Roure, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Manuel António dos Santos, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Christel Schaldemose, Margaritis Schinas, György Schöpflin, Jürgen Schröder, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Peter Skinner, Nina Škottová, Alyn Smith, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Robert Sturdy, Margie Sudre, David Sumberg, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Jeffrey Titford, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Antonios Trakatellis, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Frank Vanhecke, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Cornelis Visser, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Jan Zahradil, Iva Zanicchi, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Vladimír Železný, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika