Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες
 Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων ***I
 Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (προσαρμογή των οδηγιών 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ) ***I
 Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004) ***I
 Έγκριση τύπου των οχημάτων υδρογόνου ***I
 Η κατάσταση στη Γεωργία
 Κοινό πλαίσιο αναφοράς σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων
 Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μετά το σχέδιο σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 3453/2005/GG
 Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών - 2008
 Κλωνοποίηση ζώων για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα
 Αντίκτυπος του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών
Κείμενα (182 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου