Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες
Κώδικας δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα ***I
 Επιλεξιμότητα των χωρών της Κεντρικής Ασίας δυνάμει της απόφασης 2006/1016/ΕΚ του Συμβουλίου *
 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ
 Αξιολόγηση των κοινοτικών κυρώσεων στο πλαίσιο των δράσεων και των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 Χιλιετηρίδα για την ανάπτυξη - Στόχος 5: βελτίωση της υγείας των μητέρων
 Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών
 Ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια
 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη
 Ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία 2004-2010
 Πραξικόπημα στην Μαυριτανία
 Εκτελέσεις δι' απαγχονισμού στο Ιράν
 Δολοφονίες αλφών στην Τανζανία

Κώδικας δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα ***I
PDF 265kWORD 31k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά έναν κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων (COM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))
P6_TA(2008)0402A6-0248/2008

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0709),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 251, παράγραφος 2, 71 και 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0418/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0248/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Σεπτεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά έναν κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 του Συμβουλίου

P6_TC1-COD(2007)0243


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 80/2009.)


Επιλεξιμότητα των χωρών της Κεντρικής Ασίας δυνάμει της απόφασης 2006/1016/ΕΚ του Συμβουλίου *
PDF 369kWORD 70k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την επιλεξιμότητα των χωρών της Κεντρικής Ασίας δυνάμει της απόφασης 2006/1016/EΚ του Συμβουλίου για την παροχή εγγύησης της Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε περίπτωση ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων που χορηγούνται για έργα εκτός της Κοινότητας (COM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS))
P6_TA(2008)0403A6-0317/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0172),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 181α της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0182/2008),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία(1),

–   έχοντας υπόψη την στρατηγική της ΕΕ για νέα εταιρική σχέση με την Κεντρική Ασία που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21-22 Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την υπόθεση C-155/07, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0317/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης 2006/1016/EΚ που επί του παρόντος εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)
(3α) Είναι αναγνωρισμένη ανάγκη ότι η δανειοδότηση της ΕΤΕπ στην Κεντρική Ασία πρέπει να εστιάζεται στα προγράμματα ενεργειακού εφοδιασμού και μεταφοράς ενέργειας τα οποία εξυπηρετούν και τα συμφέροντα της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας.
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3β (νέα)
(3β) Όσον αφορά τα προγράμματα ενεργειακού εφοδιασμού και μεταφορών, οι δράσεις που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ στην Κεντρική Ασία πρέπει να είναι συνεκτικές με τους στόχους πολιτικής της ΕΕ για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και τις απαιτήσεις του Κιότο, και να τους στηρίζουν, καθώς και να ενισχύουν την περιβαλλοντική προστασία.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3γ (νέα)
(3γ) Όλες οι δράσεις που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ στην Κεντρική Ασία πρέπει να είναι συνεκτικές και να στηρίζουν τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών περιφερειακών στόχων, και πρέπει να συμβάλλουν στον γενικό στόχο της ανάπτυξης και παγίωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, στον στόχο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και στην τήρηση των διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών στις οποίες συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή τα κράτη μέλη της.
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3δ (νέα)
(3δ) Η ΕΤΕπ πρέπει να διασφαλίσει ότι τα μεμονωμένα έργα θα υπόκεινται σε αξιολόγηση αντικτύπου βιωσιμότητας που θα διενεργείται ανεξάρτητα από τους χρηματοδότες του έργου και την ΕΤΕπ.
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Οι μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες της Κεντρικής Ασίας, και ιδίως το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών και η διαχείριση του χρέους, έχουν βελτιωθεί τα τελευταία έτη χάρη στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και την εφαρμογή συνετών μακροοικονομικών πολιτικών, και επομένως παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.
(4)  Οι μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες της Κεντρικής Ασίας, και ιδίως το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών και η διαχείριση του χρέους, έχουν βελτιωθεί τα τελευταία έτη χάρη στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και την εφαρμογή συνετών μακροοικονομικών πολιτικών, και επομένως παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ. Θα πρέπει εντούτοις να τεθούν προϋποθέσεις για την επιλεξιμότητά τους προκειμένου να δανειοδοτηθούν από την ΕΤΕπ: οι χώρες αυτές πρέπει να δείξουν σαφή πρόοδο όσον αφορά την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου, της ελευθερίας του λόγου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της ελευθερίας των ΜΚΟ καθώς και όσον αφορά την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, όπως προσδιορίζεται στις Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας της ΕΕ. Δεν πρέπει να τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να έχουν επιτύχει πραγματική πρόοδο όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ζητείται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία1.
___________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0059.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)
(5α) Οι δανειοδοτικές πράξεις πρέπει να στηρίζουν τον στόχο της πολιτικής της ΕΕ για την προαγωγή της σταθερότητας στην περιοχή.
Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1
Το Καζακστάν, η Κιργιζία, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν θεωρούνται επιλέξιμες χώρες για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ βάσει κοινοτικής εγγύησης, σύμφωνα με την απόφαση 2006/1016/ΕΚ του Συμβουλίου.
Το Καζακστάν, η Κιργιζία, το Τατζικιστάν και το Τουρκμενιστάν θεωρούνται επιλέξιμες χώρες για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ βάσει κοινοτικής εγγύησης, σύμφωνα με την απόφαση 2006/1016/ΕΚ του Συμβουλίου. Το Ουζμπεκιστάν θα καταστεί επιλέξιμο μόλις αρθούν οι κυρώσεις που έχει επιβάλει η ΕΕ στη χώρα αυτή.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1α (νέο)
Άρθρο 1α
Η εγγυητική συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της απόφασης 2006/1016/ΕΚ του Συμβουλίου, ορίζει τις λεπτομερείς διατάξεις και τις διαδικασίες που αφορούν την κοινοτική εγγύηση και περιέχει όρους με σαφή κριτήρια αναφοράς σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1β (νέο)
Άρθρο 1β
Με βάση τις πληροφορίες που ελήφθησαν από την ΕΤΕπ, η Επιτροπή εκπονεί αξιολόγηση και υποβάλλει έκθεση, σε ετήσια βάση, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δράσεις χρηματοδότησης που υλοποιεί η ΕΤΕπ στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης. Στην έκθεση πρέπει να περιλαμβάνεται αξιολόγηση της συμβολής των δράσεων που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ στην επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και ιδιαίτερα της συμβολής στον γενικό στόχο της ανάπτυξης και παγίωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, στο στόχο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και στην τήρηση των διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών στις οποίες συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή τα κράτη μέλη της.
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1γ (νέο)
Άρθρο 1γ
Η ΕΤΕπ διασφαλίζει ότι οι συμφωνίες πλαίσιο μεταξύ της Τράπεζας και των ενδιαφερομένων χωρών θα διατίθενται στο κοινό και ότι θα παρέχεται επαρκής και έγκαιρη αντικειμενική ενημέρωση ώστε το κοινό να μπορεί να συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0059.


Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ
PDF 281kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των Παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές
P6_TA(2008)0404RC-B6-0343/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Μέση Ανατολή,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση που πραγματοποίησε ενώπιον του Κοινοβουλίου η Επίτροπος Benita Ferrero-Waldner στις 9 Ιουλίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των Παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ και τα αποτελέσματα της όγδοης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ στις 16 Ιουνίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση που εκπόνησε η ad hoc αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη (30 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2008) και τα συμπεράσματά της,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης και ιδίως τη Σύμβαση (IV) σχετικά με την Προστασία των Αμάχων σε Καιρό Πολέμου της 12ης Αυγούστου 1949, και ιδίως τα άρθρα 1 έως 12, 27, 29 έως 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 έως 77 και 143,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο των HE για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του 1966,

–   έχοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση 2007 της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, και ιδίως την ενότητα σχετικά με τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις τις οποίες εξέδωσε το 2006, 2007 και 2008 η Δημόσια Επιτροπή εναντίον των βασανιστηρίων στο Ισραήλ με τη βοήθεια οικονομικής συνεισφοράς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ορισμένα κράτη μέλη,

–   έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα των HE σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια πολλές θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του αμάχου πληθυσμού του και ότι οι ισραηλινές αρχές έχουν λάβει ορισμένα μέτρα για να αποτρέπουν παρόμοιες τρομοκρατικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων η σύλληψη Παλαιστινίων μαχητών που φέρονται ως ύποπτοι, αλλά εκτιμώντας ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν αποτελεί δικαιολογία για την παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα περισσότεροι από 11 000 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά, κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές και κέντρα κρατουμένων, και ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους κρατουμένους έχουν συλληφθεί στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία το Ισραήλ έχει υπογράψει, ως παιδί ορίζεται κάθε ανθρώπινο πλάσμα ηλικίας κάτω των 18 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο ότι, τα παιδιά των Παλαιστινίων θεωρούνται ενήλικοι από την ηλικία των 16 ετών με βάση τους ισραηλινούς στρατιωτικούς κανονισμούς που διέπουν τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και ότι συχνά κρατούνται σε ακατάλληλες συνθήκες,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 198 Παλαιστίνιοι απελευθερώθηκαν από την ισραηλινή κυβέρνηση στις 25 Αυγούστου 2008 ως χειρονομία καλής θέλησης και αμοιβαίας οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και ότι διεξάγονται περαιτέρω διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές με στόχο να επιτευχθεί μια περισσότερο εκτεταμένη συμφωνία σχετικά με την απελευθέρωση και άλλων κρατουμένων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν θετικά βήματα από τις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου για την ανταλλαγή κρατουμένων με τις σορούς ισραηλινών στρατιωτών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 1.000 κρατούμενοι κρατούνται στο Ισραήλ με βάση "εντάλματα διοικητικής κράτησης", με δικαίωμα έφεσης αλλά χωρίς απαγγελία κατηγορίας, δίκη και δικαιώματα υπεράσπισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοια "εντάλματα διοικητικής κράτησης" μπορούν να ανανεώνονται επί πολλά έτη, πράγμα που συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκθέσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Παλαιστίνιοι κρατούμενοι υπόκεινται σε καταχρήσεις και υποβάλλονται σε βασανιστήρια,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά είναι αδύνατο ή πολύ δύσκολο για τη συντριπτική πλειοψηφία των Παλαιστινίων κρατουμένων που κρατούνται σε φυλακές που βρίσκονται μέσα στην επικράτεια του Ισραήλ, να ασκήσουν το δικαίωμά τους να δέχονται επισκέψεις από μέλη της οικογένειάς τους, παρά τις εκκλήσεις της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού προς το Ισραήλ,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα των κρατουμένων έχει σημαντικές πολιτικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιπτώσεις, ενώ η σύλληψη 48 εκλεγμένων μελών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, καθώς και άλλων αιρετών μελών δημοτικών αρχών, έχει σοβαρές επιπτώσεις στις πολιτικές εξελίξεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το "Έγγραφο των Κρατουμένων", το οποίο εγκρίθηκε το Μάιο του 2006 από φυλακισμένους Παλαιστίνιους πολιτικούς ηγέτες από διάφορες πολιτικές παρατάξεις, χρησίμευσε ως βάση για την εθνική συμφιλίωση και άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία κυβέρνησης εθνικής ενότητας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ισραήλ, δυνάμει του άρθρου 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, βασίζονται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών, τα οποία συνιστούν κεφαλαιώδες στοιχείο της εν λόγω συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πρόγραμμα Δράσης ΕΕ-Ισραήλ υπογραμμίζει ρητά ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου είναι μεταξύ των αξιών που συμμερίζονται τα δύο μέρη,

1.   χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να απελευθερώσει αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων, ως θετική χειρονομία για την ενίσχυση του κύρου της Παλαιστινιακής Αρχής και την αποκατάσταση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης·

2.   ζητεί να πραγματοποιηθούν παρόμοια βήματα μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ έτσι ώστε να απελευθερωθεί πάραυτα ο ισραηλινός δεκανέας Gilad Shalit·

3.   τονίζει ότι το ζήτημα των Παλαιστινίων κρατουμένων έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην παλαιστινιακή κοινωνία όσο και στην ισραηλο-παλαιστινιακή σύγκρουση και θεωρεί, από την άποψη αυτή, ότι η απελευθέρωση σημαντικού αριθμού Παλαιστινίων κρατουμένων, καθώς και η άμεση απελευθέρωση των φυλακισμένων μελών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Marwan Barghouti, θα μπορούσε να αποτελέσει θετικό βήμα για να δημιουργηθεί το κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης που απαιτείται για να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις·

4.   υποστηρίζει τον αγώνα του Ισραήλ κατά της τρομοκρατίας και πιστεύει ότι το κράτος δικαίου πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό στη μεταχείριση όλων των κρατουμένων, δεδομένου ότι αποτελεί καίριο ζήτημα για μια δημοκρατική χώρα·

5.   καλεί το Ισραήλ να εγγυηθεί την τήρηση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τις συνθήκες κράτησης, να προσαγάγει σε δίκη όλους τους κρατούμενους, να θέσει τέρμα στη χρήση των "διαταγών διοικητικής κράτησης" και να εφαρμόσει επαρκή μέτρα για τους ανηλίκους και για τα δικαιώματα επίσκεψης των κρατουμένων, σε απόλυτη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας·

6.   εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση των Παλαιστινίων γυναικών και των ευπαθών κρατουμένων, οι οποίες όπως αναφέρεται υπόκεινται σε κακή μεταχείριση και δεν έχουν πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη·

7.   καλεί την Παλαιστινιακή Αρχή να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να αποτρέψει οιεσδήποτε βίαιες ή τρομοκρατικές ενέργειες, ιδίως από πρώην κρατούμενους και ειδικά από παιδιά·

8.   εκφράζει την πεποίθησή του ότι η αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ-Ισραήλ πρέπει να συμβαδίζει και να συνδέεται με την τήρηση, εκ μέρους του Ισραήλ, όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο·

9.   χαιρετίζει την απόφαση της 8ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ να συγκροτήσει πλήρως ανεπτυγμένη Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θα αντικαταστήσει την τρέχουσα Ομάδα Εργασίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· ζητεί να γίνει εκτεταμένη διαβούλευση και να υπάρξει πλήρης συμμετοχή οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της προόδου του Ισραήλ στην κατεύθυνση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου·

10.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην ισραηλινή κυβέρνηση, την Κνεσέτ, τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Απεσταλμένο της Τετράδας στη Μέση Ανατολή, στον Πρόεδρο της Ευρω-μεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.


Αξιολόγηση των κοινοτικών κυρώσεων στο πλαίσιο των δράσεων και των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
PDF 446kWORD 164k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την αξιολόγηση των κυρώσεων της ΕΕ στο πλαίσιο των δράσεων και των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2008/2031(INI))
P6_TA(2008)0405A6-0309/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη όλες τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα και τα δύο προαιρετικά πρωτόκολλα αυτού,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των ΗΕ και συγκεκριμένα τα άρθρα 1 και 25 και, στο Κεφάλαιο VII, τα άρθρα 39 και 41 αυτού,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών (η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) και τα πρωτόκολλα αυτής,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Παρισίων για μια Νέα Ευρώπη (Χάρτης των Παρισίων),

–   έχοντας υπόψη την Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη του 1975 (Τελική Πράξη του Ελσίνκι),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 6, 11, 13, 19, 21, 29 και 39 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 60, 133, 296, 297, 301 και 308 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο,

–   έχοντας υπόψη τις προηγούμενες συζητήσεις του και τα κατεπείγοντα ψηφίσματά του σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συμπερίληψη του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και των τρίτων χωρών(1),

–   έχοντας υπόψη τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, συμπεριλαμβανομένων όσων περιέχονται στις συμφωνίες του ΠΟΕ,

–   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (Συμφωνία του Κοτονού)(2), ειδικότερα τα άρθρα 8, 9, 33, 96 και 98 αυτής, και την αναθεώρηση αυτής της Συμφωνίας(3),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο "Σύσταση της Ομάδας Συμβούλων Εξωτερικών Υποθέσεων υπό τη σύνθεση "Κυρώσεις" (Εξωτερικές Υποθέσεις/Κυρώσεις)" της 22ας Ιανουαρίου 2004 (5603/2004),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο "Βασικές αρχές για τη χρήση περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων)" της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Ιουνίου 2004 (10198/1/2004),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο "Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και αξιολόγηση των περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) στα πλαίσια της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ", που αναθεωρήθηκαν τελευταία στις 2 Δεκεμβρίου 2005 (15114/2005),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο "Βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ για την αποτελεσματική εφαρμογή περιοριστικών μέτρων" της 9ης Ιουλίου 2007 (11679/2007),

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση 96/697/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την Κούβα(4), που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 2 Δεκεμβρίου 1996,

–   έχοντας υπόψη τις κοινές θέσεις του Συμβουλίου 2001/930/ΚΕΠΠΑ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας(5) και 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας(6), αμφότερες της 27ης Δεκεμβρίου 2001, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας(7),

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου 2002/402/ΚΕΠΠΑ περί περιοριστικών μέτρων κατά του Οσάμα Μπιν Λάντεν, των μελών της οργάνωσης Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν και λοιπών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και άλλων φορέων που συνδέονται μαζί τους(8), καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν(9), αμφότερους της 27ης Μαΐου 2002,

–   έχοντας υπόψη τον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(10),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού στις τρίτες χώρες(11),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (12),

–   έχοντας υπόψη όλες τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών και τις ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εμπεριέχονται σε αυτές τις συμφωνίες,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Οκτωβρίου 1982 σχετικά με τη σημασία και τις συνέπειες των οικονομικών κυρώσεων, ιδίως του εμπορικού αποκλεισμού και του μποϊκοτάζ, στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας(13),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα σχετικά με τον αντίκτυπο των κυρώσεων και, ιδίως, των εμπορικών αποκλεισμών στους λαούς των χωρών εναντίον των οποίων επιβάλλονται τα εν λόγω μέτρα(14), που εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ την 1η Νοεμβρίου 2001 στις Βρυξέλλες (Βέλγιο),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την λειτουργία των διαλόγων και των διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα(15),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1597 (2008) και τη σύσταση 1824 (2008) σχετικά με τις μαύρες λίστες του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 23 Ιανουαρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που υπεγράφη στη Λισαβόνα στις 13 Δεκεμβρίου 2007 και που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0309/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη παράγραφος του άρθρου 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) αναγνωρίζει τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως έναν από της στόχους της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο άρθρο 21 της ΣΕΕ, όπως εισάγεται στο πρώτο άρθρο, σημείο 24, της Συνθήκης της Λισαβόνας, αναγνωρίζει ότι "η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα και σχεδιάζεται με στόχο να προωθεί στο ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο τις αρχές που έχουν εμπνεύσει τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διεύρυνσή της: τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και το σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου",

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις εφαρμόζονται προς επιδίωξη συγκεκριμένων στόχων της ΚΕΠΠΑ που ορίζονται στο άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτή, την προώθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προαναφερθείσες βασικές αρχές για τη χρήση περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) του 2004 συνιστούν το πρώτο πραγματιστικό έγγραφο που καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ακολουθεί, ωστόσο, αυτήν την πρακτική ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του "80 και ιδίως μετά τη θέση σε ισχύ της ΣΕΕ το 1993· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το έγγραφο καθιερώνει επισήμως τις κυρώσεις ως μέσο της ΚΕΠΠΑ και, κατά συνέπεια, συνιστά την αφετηρία μιας πολιτικής κυρώσεων σε επίπεδο ΕΕ,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η πολιτική κυρώσεων βασίζεται κατά κύριο λόγο στους ακόλουθους πέντε στόχους της ΚΕΠΠΑ: διαφύλαξη των κοινών αξιών, των θεμελιωδών συμφερόντων, της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· ενίσχυση της ασφάλειας της Ένωσης υπό όλες τις μορφές της· διατήρηση της ειρήνης και ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και τους στόχους του Χάρτη των Παρισίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα· προώθηση της διεθνούς συνεργασίας· ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται η διεθνής συναίνεση ότι κάθε σοβαρό και εκούσιο πλήγμα κατά του περιβάλλοντος ζημιώνει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναλάβει δέσμευση για τη συστηματική εφαρμογή των κυρώσεων που αποφασίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ βάσει του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ταυτόχρονα επιβάλλει αυτοτελώς κυρώσεις όταν δεν υπάρχει εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε περιπτώσεις που το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν μπορεί να αναλάβει δράση είτε επειδή δεν είναι εξουσιοδοτημένο είτε επειδή εμποδίζεται λόγω έλλειψης συμφωνίας μεταξύ των μελών του· τονίζοντας εν προκειμένω την υποχρέωση τόσο του ΟΗΕ όσο και της ΕΕ να επιβάλλουν κυρώσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική κυρώσεων της ΕΕ ενσωματώνει, επομένως, τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά το πεδίο εφαρμογής της και οι στόχοι της είναι ευρύτεροι από εκείνους της πολιτικής του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (διεθνής ειρήνη και ασφάλεια),

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις είναι ένα μεταξύ των μέσων που δύναται να χρησιμοποιήσει η ΕΕ για να εφαρμόσει την πολιτική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζοντας ότι η χρήση κυρώσεων πρέπει να είναι συνεπής με τη συνολική στρατηγική της Ένωσης στο συγκεκριμένο τομέα και να αποτελεί την τελική προσπάθεια, στον κατάλογο των προτεραιοτήτων, επιδίωξης των συγκεκριμένων στόχων της ΚΕΠΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα των κυρώσεων εξαρτάται από την ταυτόχρονη εφαρμογή τους από όλα τα κράτη μέλη,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει επίσημος ορισμός της έννοιας της κύρωσης, ούτε στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου ούτε σε αυτό της ΕΕ/ΕΚ· λαμβάνοντας υπόψη, πάντως ότι, στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, οι κυρώσεις ή τα περιοριστικά μέτρα θεωρούνται μέτρα που διακόπτουν ή περιορίζουν, συνολικά ή εν μέρει, τις διπλωματικές ή οικονομικές σχέσεις με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, που επιδιώκουν αλλαγή σε ορισμένες δραστηριότητες ή πολιτικές, όπως παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή πολιτικές που δεν σέβονται το κράτος δικαίου ή τις δημοκρατικές αρχές, οι οποίες ασκούνται από κυβερνήσεις τρίτων χωρών, από μη κρατικές οντότητες ή φυσικά και νομικά πρόσωπα,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα είδη των περιοριστικών μέτρων περιλαμβάνουν ποικιλία μέτρων, όπως εμπάργκο όπλων, εμπορικές κυρώσεις, χρηματοοικονομικές/οικονομικές κυρώσεις, δέσμευση κεφαλαίων, απαγορεύσεις πτήσεων, περιορισμούς εισόδου, διπλωματικές κυρώσεις, μποϊκοτάζ αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και αναστολή της συνεργασίας με τρίτες χώρες,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακριβώς όπως και η ΕΕ, το παρόν ψήφισμα χρησιμοποιεί αδιακρίτως τους όρους "κυρώσεις" και "περιοριστικά μέτρα'· λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα υιοθετεί τον ορισμό των κατάλληλων μέτρων που παρατίθεται στο άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού(16),

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίδιες οι κυρώσεις της ΕΕ ερείδονται σε ποικίλες νομικές βάσεις, ανάλογα με τη συγκεκριμένη φύση των περιοριστικών μέτρων και τη νομική φύση των σχέσεων με την εμπλεκόμενη τρίτη χώρα, καθώς και με τους εν λόγω τομείς και στόχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν τόσο τη διαδικασία έγκρισης των κυρώσεων –που συχνά, όχι όμως πάντα, απαιτούν κοινή θέση ΚΕΠΠΑ και, επομένως, ομοφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου– όσο και τη νομοθετική διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται προκειμένου αυτές να καταστούν νομικά δεσμευτικές και εκτελεστές, με βάση την κοινή διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 301 της Συνθήκης ΕΚ,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαγορεύσεις χορήγησης θεωρήσεων και τα εμπάργκο όπλων έχουν καταλήξει να είναι οι πλέον συχνές κυρώσεις που επιβάλλονται από την ΚΕΠΠΑ και αποτελούν ένα από τα αρχικά βήματα στην κλιμάκωση των κυρώσεων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα δύο είδη μέτρων είναι τα μόνα που εφαρμόζονται άμεσα από τα κράτη μέλη, λόγω του ότι δεν απαιτούν ειδική νομοθεσία για τις κυρώσεις βάσει της Συνθήκης ΕΚ· λαμβάνοντας υπόψη, από την άλλη πλευρά, ότι οι οικονομικές κυρώσεις (δέσμευση κεφαλαίων) και οι εμπορικές κυρώσεις απαιτούν τη θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τις κυρώσεις,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες βασικές αρχές για τη χρήση περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, οι στοχευμένες κυρώσεις μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές από τις κυρώσεις γενικότερου χαρακτήρα, πρώτον διότι αποφεύγουν ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού και δεύτερον διότι πλήττουν άμεσα αυτούς που είναι υπεύθυνοι ή αρμόδιοι και, επομένως, τείνουν να είναι πιο αποτελεσματικές στο να επέλθουν αλλαγές πολιτικής,

ΙΕ.   αναγνωρίζοντας την ύπαρξη μέτρων τα οποία, ενώ εγκρίνονται από το Συμβούλιο στα συμπεράσματα της Προεδρίας, δεν ονομάζονται "κυρώσεις" και διαφέρουν, ταυτόχρονα, από τα λοιπά περιοριστικά μέτρα που ταξινομούνται ως εργαλείο της ΚΕΠΠΑ,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών διέπονται συχνά από τομεακές διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, που η ΕΕ υποχρεούται να τηρεί, παράλληλα με την εφαρμογή κυρώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπου απαιτείται, η ΕΕ πρέπει να αναστέλλει ή να καταγγέλλει τη σχετική συμφωνία πριν εφαρμόσει οικονομικές κυρώσεις, που δεν συνάδουν με τα δικαιώματα που έχουν αναγνωριστεί στην ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα βάσει υφιστάμενης συμφωνίας,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων κρατών διέπονται συχνά από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που επιτρέπουν σε ένα από τα μέρη να λάβει κατάλληλα μέτρα σε περιπτώσεις παραβίασης εκ μέρους του έτερου μέρους ενός βασικού στοιχείου της συμφωνίας, ήτοι του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου (η ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων), με τη Συμφωνία του Κοτονού να αποτελεί εξέχον παράδειγμα,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση και εφαρμογή περιοριστικών μέτρων πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της ορθής διαδικασίας και του δικαιώματος άσκησης αποτελεσματικού ένδικου μέσου, καθώς και της αναλογικότητας, πρέπει δε να προβλέπει κατάλληλες εξαιρέσεις ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες των στοχευμένων προσώπων, όπως η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε πόσιμο νερό και σε βασική ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των βασικών φαρμάκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική κυρώσεων πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τους κανόνες που θέσπισαν η Σύμβαση της Γενεύης, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Διεθνές Σύμφωνο Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, καθώς και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την προστασία των αμάχων και των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία της ΕΕ και των επί μέρους κρατών μελών της διακυβεύεται όταν οι κοινοτικές κυρώσεις φαίνονται ανενεργές, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Robert Mugabe προσεκλήθη να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Αφρικής στη Λισαβόνα στις 8-9 Δεκεμβρίου 2007, παρότι απαγορεύτηκε επισήμως η είσοδός του στο έδαφος όλων των κρατών μελών της ΕΕ βάσει της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2004/161/ΚΕΠΠΑ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων κατά της Ζιμπάμπουε(17), όπως επεκτάθηκε πλέον πρόσφατα με την κοινή θέση του Συμβουλίου 2008/135/ΚΕΠΠΑ της 18ης Φεβρουαρίου 2008(18),

Γενικές παρατηρήσεις υπό το πρίσμα μιας αποτελεσματικής πολιτικής κυρώσεων της ΕΕ

1.   εκφράζει τη λύπη του διότι μέχρι σήμερα δεν εκπονήθηκε καμία αξιολόγηση ή μελέτη επιπτώσεων σχετικά με την πολιτική κυρώσεων της ΕΕ και διότι, κατά συνέπεια, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθούν οι επιτόπου συνέπειες και η αποτελεσματικότητά της και, επομένως, να αντληθούν τα αναγκαία συμπεράσματα· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβούν σε αυτή την αξιολόγηση· θεωρεί, ωστόσο, ότι η πολιτική των κυρώσεων που χρησιμοποιήθηκε κατά της Νότιας Αφρικής αποδείχτηκε αποτελεσματική στην προσπάθεια να τεθεί τέρμα στο απαρτχάιντ·

2.   θεωρεί ότι οι διαφορετικές νομικές βάσεις για την εφαρμογή της πολιτικής κυρώσεων της ΕΕ, που συνεπάγονται διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων, υλοποίησης και ελέγχου, υπονομεύουν τη διαφάνεια και τη συνεκτικότητα της πολιτικής κυρώσεων της ΕΕ και, κατά συνέπεια, την αξιοπιστία της·

3.   θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητα των κυρώσεων προϋποθέτει ότι η ενεργοποίησή τους εκλαμβάνεται ως νομιμοποιημένη από την κοινή γνώμη, τόσο την ευρωπαϊκή όσο και τη διεθνή, καθώς και από την κοινή γνώμη της χώρας από την οποία αναμένονται αλλαγές· υπογραμμίζει ότι η διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης απόφασης ενισχύει αυτή τη νομιμότητα·

4.   σημειώνει, επίσης, ότι οι κυρώσεις μπορούν να προσλαμβάνουν συμβολική λειτουργία, εκφράζοντας την ηθική καταδίκη εκ μέρους της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της ανάδειξης και της αξιοπιστίας της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· προειδοποιεί, ωστόσο, για την απόδοση μεγάλης έμφασης στην ιδέα των κυρώσεων ως συμβολικών μέτρων, καθώς αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη υποτίμησή τους·

5.   θεωρεί ότι πρέπει να εξετάζεται η προσφυγή στις κυρώσεις σε περιπτώσεις συμπεριφορών αρχών ή μη κρατικών οντοτήτων ή φυσικών και νομικών προσώπων που πλήττουν σοβαρά την ασφάλεια και τα δικαιώματα των ατόμων ή σε περιπτώσεις εξάντλησης και αποδεδειγμένης αποτελμάτωσης, με υπαιτιότητα του τρίτου μέρους, όλων των συμβατικών και/ή διπλωματικών σχέσεων·

6.   είναι της γνώμης ότι κάθε εκούσια και αναντίστρεπτη υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνιστά απειλή για την ασφάλεια, καθώς και σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου· ζητεί, εν προκειμένω, από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή να συμπεριλάβουν κάθε εκούσια και αναντίστρεπτη βλάβη στο περιβάλλον στους λόγους που δύνανται να οδηγήσουν στην επιβολή κυρώσεων·

7.   αναγνωρίζει ότι τα συνολικά μέσα κυρώσεων της ΕΕ εφαρμόζονται σε γενικές γραμμές με ευέλικτο τρόπο σύμφωνα με τις ανάγκες και κατά περίπτωση· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ συχνά εφάρμοσε την πολιτική κυρώσεών της με ασυνεπή τρόπο, αντιμετωπίζοντας διαφορετικά τρίτες χώρες, ακόμα και όταν είναι παρόμοιες οι επιδόσεις τους στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, πυροδοτώντας κατ' αυτόν τον τρόπο επικρίσεις για την εφαρμογή "δύο μέτρων και δύο σταθμών'·

8.   θεωρεί εν προκειμένω ότι η εφαρμογή και η αξιολόγηση κυρώσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει καταρχήν να υπερισχύει κάθε ζημίας που απορρέει από την εφαρμογή τους για τα εμπορικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της·

9.   εκφράζει τη λύπη του διότι η ύπαρξη εσωτερικών διαφωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με πολιτικές έναντι μιας δεδομένης χώρας, όπως η Κούβα, ή η διστακτικότητα των κρατών μελών να αντιπαρατεθούν με μείζονες εταίρους, όπως η Ρωσία, οδήγησαν την Ένωση στην έγκριση μόνο "άτυπων κυρώσεων" στα Συμπεράσματα της Προεδρίας, γεγονός που εξηγεί την ετεροβαρή ή ασυνεπή εφαρμογή των κυρώσεων της Ένωσης· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, όπως η αναστολή της υπογραφής συμφωνιών με χώρες όπως η Σερβία, μπορεί να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο προκειμένου να ασκηθεί πίεση σε τρίτες χώρες να συνεργαστούν πλήρως με τους διεθνείς μηχανισμούς·

10.   παρατηρεί ότι, σε σχέση με την Κούβα, η προαναφερθείσα κοινή θέση η οποία εγκρίθηκε το 1996 και αναθεωρείται περιοδικά αντικατοπτρίζει τον οδικό χάρτη για την ειρηνική μετάβαση στη δημοκρατία, εφαρμόζεται πλήρως και δεν αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· εκφράζει τη λύπη του διότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σημαντική βελτίωση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· σημειώνει την απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2008 να άρει τις άτυπες κυρώσεις κατά της Κούβας, ζητώντας παράλληλα την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση όλων των πολιτικών κρατουμένων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις φυλακές και την κύρωση και εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα· σημειώνει ότι το Συμβούλιο θα αποφασίσει σε ένα χρόνο αν θα συνεχίσει τον πολιτικό διάλογο με την Κούβα συναρτήσει της ύπαρξης, ή μη, σημαντικών βελτιώσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι η θέση του Συμβουλίου είναι επίσης δεσμευτική έναντι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάλογο τόσο με τις κουβανικές αρχές όσο και με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· επαναλαμβάνει τη θέση του έναντι των τιμηθέντων με το Βραβείο Ζαχάρωφ, τον Oswaldo Payá Sardiñas και την ομάδα "Damas de Blanco'·

11.   θεωρεί ότι το επιχείρημα της "αναποτελεσματικότητας" των κυρώσεων δεν μπορεί να χρησιμοποιείται υπέρ της άρσης τους, και ότι θα πρέπει, αντίθετα, να αναπροσανατολίζει και να επανεκτιμά την ίδια την κύρωση· είναι, επίσης, της άποψης ότι η συνέχιση ή μη των κυρώσεων πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικώς από το εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι τους, ο δε χαρακτήρας τους να μπορεί να ενισχύεται ή να τροποποιείται αναλόγως της αξιολόγησής τους· θεωρεί ότι, προς τούτο, οι κυρώσεις πρέπει να συνοδεύονται πάντοτε από σαφείς δείκτες αναφοράς·

12.   θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητα των κυρώσεων πρέπει να αναλύεται σε πολλά επίπεδα, τόσο στο επίπεδο της εγγενούς αποτελεσματικότητας των μέτρων, της δυνατότητάς τους δηλαδή να έχουν αντίκτυπο στις ιδιωτικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες των ανθρώπων τους οποίους στοχεύουν, δεδομένου ότι είναι μέλη ενός καθεστώτος που αποτελεί στόχο, ή στη λειτουργία αυτού, όσο και στο επίπεδο της πολιτικής τους αποτελεσματικότητας, της ικανότητάς τους δηλαδή να παρωθούν σε παύση ή τροποποίηση των δραστηριοτήτων ή των πολιτικών που υπαγόρευσαν τη θέσπισή τους·

13.   πιστεύει ότι η αποτελεσματικότητα μιας κύρωσης εξαρτάται από την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να την διατηρεί για ολόκληρη την περίοδο και, εν προκειμένω, αποδοκιμάζει τη χρήση διατάξεων όπως οι ρήτρες λήξης ισχύος που συνεπάγονται την αυτόματη άρση των κυρώσεων·

14.   αντιτίθεται στην εφαρμογή, σε όλες τις περιπτώσεις, γενικευμένων κυρώσεων σε οποιαδήποτε χώρα, δεδομένου ότι αυτή η προσέγγιση επιφέρει εκ των πραγμάτων την πλήρη απομόνωση του πληθυσμού· θεωρεί ότι, εάν δεν συνδυαστούν με άλλα πολιτικά μέσα, οι οικονομικές κυρώσεις μόνο με μεγάλη δυσκολία μπορούν να επιτύχουν να διευκολύνουν την πολιτική μεταρρύθμιση στο πλαίσιο του καθεστώτος που αποτελεί στόχο· επιμένει, επομένως, η κάθε λήψη κύρωσης κατά κυβερνητικών αρχών να συνοδεύεται συστηματικά από πολιτική και οικονομική στήριξη της κοινωνίας των πολιτών της ενδιαφερόμενης χώρας·

Οι κυρώσεις στο πλαίσιο συνολικής στρατηγικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα

15.   επισημαίνει ότι στην πλειονότητά τους οι κυρώσεις της ΕΕ επιβάλλονται βάσει ανησυχιών που άπτονται της ασφάλειας· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αποτελούν επαρκή βάση για την εφαρμογή κυρώσεων, αφού αντιπροσωπεύουν εξίσου απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα·

16.   επισημαίνει ότι ο βασικός σκοπός των κυρώσεων είναι να επιφέρουν αλλαγή πολιτικής ή δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους στόχους της κοινής θέσης της ΚΕΠΠΑ ή με τα συμπεράσματα που εγκρίνει το Συμβούλιο, ή με τη διεθνή απόφαση στην οποία βασίζονται οι κυρώσεις·

17.   επιμένει στο γεγονός ότι το Συμβούλιο, εγκρίνοντας τις προαναφερθείσες βασικές αρχές για τη χρήση περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων), δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις κυρώσεις στο πλαίσιο σφαιρικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης πολιτικής· τονίζει εν προκειμένω ότι αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει παράλληλα τον πολιτικό διάλογο, κίνητρα και προϋποθέσεις, μπορεί δε κάλλιστα, ως ύστατη λύση, να περιλαμβάνει τη χρήση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως ορίζεται στις βασικές αρχές· θεωρεί ότι οι ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσα στο πλαίσιο μιας τέτοιας σφαιρικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης πολιτικής·

18.   τονίζει ότι η εφαρμογή της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να θεωρείται πλήρως αυτόνομη ή μονομερής κύρωση της ΕΕ, δεδομένου ότι απορρέει άμεσα από τη διμερή ή πολυμερή συμφωνία που θεσπίζει αμοιβαία υποχρέωση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι τα κατάλληλα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με αυτή τη ρήτρα αφορούν αποκλειστικώς την εφαρμογή της σχετικής συμφωνίας, καθώς παρέχουν σε καθένα από τα μέρη τη νόμιμη βάση για την αναστολή ή ακύρωση της συμφωνίας· θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι η εφαρμογή των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι αυτόνομες ή μονομερείς κυρώσεις είναι οπωσδήποτε συμπληρωματικές·

19.   επικροτεί, επομένως, τη συστηματική συμπερίληψη των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιμένει στην ενσωμάτωση ενός ειδικού μηχανισμού εφαρμογής σε κάθε νέα διμερή συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών σε ειδικούς τομείς, που υπογράφεται με τρίτη χώρα· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία των συστάσεων που διατυπώνονται για την πιο αποτελεσματική και συστηματική εφαρμογή αυτής της ρήτρας: επεξεργασία στόχων και κριτηρίων αναφοράς, καθώς και τακτική αξιολόγηση· επαναλαμβάνει το αίτημά του οι ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα να εφαρμόζονται μέσω περισσότερο διαφανούς διαδικασίας διαβούλευσης μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών, με λεπτομερή αναφορά των πολιτικών και νομικών μηχανισμών που θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση αιτήματος αναστολής της διμερούς συνεργασίας λόγω επανειλημμένων ή/και συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου· υποστηρίζει το διαδικαστικό μοντέλο που καθιερώθηκε κατά τη Συμφωνία του Κοτονού για την αντιμετώπιση των σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου· πιστεύει ότι το σύστημα εντατικού πολιτικού διαλόγου (άρθρο 8 της Συμφωνίας του Κοτονού) και το σύστημα διαβουλεύσεων (άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού), πριν και μετά τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων, αποδείχθηκαν σε διάφορες περιπτώσεις επιτυχές μέσο για τη βελτίωση της κατάστασης επί τόπου·

20.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην προτείνουν συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και/ή συμφωνίες σύνδεσης – ακόμη και εάν περιλαμβάνουν ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων – σε κυβερνήσεις χωρών όπου, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, διαπράττονται μεγάλης έκτασης παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

21.   θεωρεί ότι η μη λήψη κατάλληλων ή περιοριστικών μέτρων σε περίπτωση μιας κατάστασης που χαρακτηρίζεται από διαρκείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπονομεύει σοβαρά τη στρατηγική της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολιτική κυρώσεων και την αξιοπιστία·

22.   θεωρεί ότι η πολιτική των κυρώσεων καθίσταται ακόμη πιο αποτελεσματική εφόσον εντάσσεται στο πλαίσιο συνεπούς στρατηγικής για τα δικαιώματα του ανθρώπου· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επεξεργάζονται σε κάθε έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα και στα λοιπά έγγραφα παρόμοιου χαρακτήρα μια ειδική στρατηγική που θα αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κατάσταση από πλευράς δημοκρατίας·

23.   θεωρεί ότι, στην περίπτωση της θέσπισης κυρώσεων, οι διάλογοι και οι διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει οπωσδήποτε και συστηματικά να συμπεριλαμβάνουν συζητήσεις για την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την εκπλήρωση των στόχων και δεικτών που είχαν τεθεί κατά την έγκριση των περιοριστικών μέτρων· θεωρεί, ταυτόχρονα, ότι οι στόχοι που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο των διαλόγων και των διαβουλεύσεων για τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν την πραγμάτωση των στόχων που υπαγορεύουν τις κυρώσεις·

Συντονισμένη δράση της διεθνούς κοινότητας

24.   είναι της άποψης ότι η συντονισμένη δράση της διεθνούς κοινότητας έχει ισχυρότερο αντίκτυπο από ό,τι οι αποσπασματικές και ανόμοιες δράσεις των κρατών ή των περιφερειακών οντοτήτων· επικροτεί, επομένως, το γεγονός ότι η πολιτική κυρώσεων της ΕΕ πρέπει να εξακολουθήσει να βασίζεται στην έννοια της προτίμησης του καθεστώτος του ΟΗΕ·

25.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση απουσίας κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να συνεργάζεται με κράτη εκτός ΕΕ που επιβάλλουν κυρώσεις, να ανταλλάσσει πληροφορίες και να συντονίζει τη δράση σε διεθνές επίπεδο ούτως ώστε να αποτρέψει την αποφυγή κυρώσεων και να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ και άλλων κυρώσεων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

26.   θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώκει συνεργασία με άλλους περιφερειακούς οργανισμούς, όπως η Αφρικανική Ένωση και ο Σύνδεσμος Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας, με στόχο την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων αναφορικά με τις κυρώσεις·

27.   καλεί την ΕΕ να αναπτύξει συστηματικά διάλογο με κράτη που δεν επιβάλλουν κυρώσεις με στόχο την επίτευξη κοινής θέσης επί περιοριστικών μέτρων, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο· επισημαίνει ότι, όπως αποδεικνύεται στην περίπτωση της Βιρμανίας/Μιανμάρ, οι κυρώσεις δεν επιφέρουν συχνά την αναγκαία αλλαγή πολιτικής ή δραστηριοτήτων, όταν η διεθνής κοινότητα είναι διαιρεμένη και μείζονες παράγοντες δεν εμπλέκονται στην εφαρμογή τους·

28.   ζητεί από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή να εντάσσουν συστηματικά στην ημερήσια διάταξη των πολιτικών διαλόγων με τα κράτη που δεν επιβάλλουν κυρώσεις το ζήτημα του ρόλου και της επιρροής τους στο καθεστώς ή στους μη κρατικούς φορείς που αποτελούν στόχο, είτε πρόκειται για άτομα είτε για οργανώσεις ή επιχειρήσεις·

29.   θεωρεί ότι η προοπτική της υπογραφής συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με την περιοχή όπου βρίσκεται μια χώρα που αποτελεί στόχο πρέπει να χρησιμοποιείται ως δέλεαρ και μέσο πίεσης και ότι, σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια συμφωνία πρέπει να αποκλείει τη χώρα που υπάγεται σε καθεστώς κυρώσεων·

Θέσπιση σαφών διαδικασιών λήψης αποφάσεων, στόχων, δεικτών και μηχανισμών επανεξέτασης

30.   υπογραμμίζει την ανάγκη σε βάθος ανάλυσης κάθε ειδικής κατάστασης προτού επιβληθούν κυρώσεις, για την εκτίμηση του δυνητικού αντικτύπου των διαφόρων κυρώσεων και για τον καθορισμό των πλέον αποτελεσματικών κυρώσεων υπό το πρίσμα όλων των λοιπών σχετικών παραγόντων και συγκρίσιμων εμπειριών· θεωρεί ότι μια τέτοια εκ των προτέρων ανάλυση δικαιολογείται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι είναι δύσκολη η υπαναχώρηση άπαξ και ξεκινήσει η διαδικασία κυρώσεων χωρίς να πληγεί ούτε η αξιοπιστία της ΕΕ ούτε η εκδήλωση της στήριξης που οφείλει να παράσχει η ΕΕ στον πληθυσμό της τρίτης χώρας που αποτελεί στόχο κυρώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα των αρχών αυτής της χώρας να χειραγωγήσουν την απόφαση της ΕΕ· σημειώνει εν προκειμένω την τρέχουσα πρακτική, στο πλαίσιο της οποίας συζητούνται η καταλληλότητα, ο χαρακτήρας και η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων κυρώσεων στο Συμβούλιο βάσει αξιολόγησης από τους αρχηγούς της αποστολής στην εμπλεκόμενη χώρα, και ζητεί τη συμπερίληψη έκθεσης ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα στην εν λόγω αξιολόγηση·

31.   τονίζει, ωστόσο, ότι μια τέτοια ανάλυση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να καθυστερήσει η έγκριση των κυρώσεων· τονίζει εν προκειμένω ότι η διαδικασία δύο φάσεων για την επιβολή των κυρώσεων βάσει της ΚΕΠΠΑ προβλέπει τη δυνατότητα επείγουσας πολιτικής αντίδρασης, αρχικά μέσω της έγκρισης κοινής θέσης που θα διατυπωθεί κατόπιν εμβριθέστερης ανάλυσης του κανονισμού, η οποία θα διευκρινίζει τον ακριβή χαρακτήρα και το πεδίο εφαρμογής των κυρώσεων·

32.   ζητεί τη συστηματική συμπερίληψη σαφών και συγκεκριμένων δεικτών στα νομικά μέσα, ως προϋποθέσεις για την άρση των κυρώσεων· επιμένει κυρίως ώστε τα κριτήρια αναφοράς να θεσπίζονται βάσει ανεξάρτητης αξιολόγησης και να μην τροποποιούνται με το πέρασμα του χρόνου ανάλογα με τις πολιτικές μεταβολές στους κόλπους του Συμβουλίου·

33.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δημιουργήσουν μια παραδειγματική διαδικασία αναθεώρησης των κυρώσεων, η οποία θα περιλαμβάνει ιδίως τη συστηματική ένταξη μιας ρήτρας αναθεώρησης που θα συνεπάγεται την επανεξέταση του καθεστώτος κυρώσεων βάσει των καθορισμένων δεικτών και την εκτίμηση σχετικά με το αν εκπληρώθηκαν οι στόχοι· επιμένει ότι δηλώσεις προθέσεων ή βούλησης για τη θέσπιση διαδικασιών με στόχο την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων πρέπει να επικροτούνται, υπογραμμίζει όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει, κατά την αξιολόγηση των κυρώσεων, να υποκαταστήσουν την πραγματοποίηση απτής και ουσιαστικής προόδου ενόψει της εκπλήρωσης των κριτηρίων αναφοράς·

34.   εκτιμά ότι το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στην Κίνα καταδεικνύει τη συνεκτικότητα και συνέπεια της Ένωσης, δεδομένου ότι αυτό το εμπάργκο αποφασίστηκε αρχικώς μετά τη σφαγή της πλατείας Τιενανμέν το 1989, και η ΕΕ δεν έχει λάβει έως σήμερα οποιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη σφαγή, και συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος για την άρση αυτού του εμπάργκο·

35.   καλεί τη σύνθεση "Κυρώσεις" της Ομάδας Συμβούλων Εξωτερικών Υποθέσεων (Εξωτερικές Υποθέσεις/Κυρώσεις) να επιτελέσει πλήρως την εντολή της· επιμένει, ιδίως, στην ανάγκη διεξαγωγής έρευνας πριν από τη θέσπιση κυρώσεων, μετά δε την έγκρισή τους, να παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σε τακτική βάση σχετικά με τις εξελίξεις και να αναπτύξει τις βέλτιστες πρακτικές σε ό,τι αφορά την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων·

36.   αναγνωρίζει ότι τα κράτη καθώς και οι διεθνείς και περιφερειακοί οργανισμοί θα πρέπει να είναι υπόλογα για διεθνώς παράνομες πράξεις κατά την εφαρμογή των κυρώσεων και τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη δικαστικού μηχανισμού με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με το διεθνές και το ανθρωπιστικό δίκαιο·

37.   ζητεί να συμμετέχει το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας κυρώσεων: στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που οδηγούν σε κυρώσεις, στην επιλογή των πλέον ενδεδειγμένων κατά περίπτωση κυρώσεων, καθώς και στον καθορισμό δεικτών και στην αξιολόγηση της εφαρμογής τους στο πλαίσιο του μηχανισμού επανεξέτασης και άρσης της κύρωσης·

Στοχευμένες κυρώσεις ως ένα αποτελεσματικότερο εργαλείο;

38.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω της απουσίας αξιολόγησης, είναι αδύνατον να κριθεί η αποτελεσματικότητα των στοχευμένων μέτρων· αναγνωρίζει, ωστόσο, το ισχυρό ανθρωπιστικό μέλημα της ΕΕ, που οδήγησε στην εγκατάλειψη κυρώσεων γενικού οικονομικού πλαισίου, όπως συνέβη στο παρελθόν στην περίπτωση του Ιράκ, και στη θέσπιση πιο στοχευμένων, "έξυπνων" κυρώσεων, που στοχεύουν στην επίτευξη του μέγιστου αντίκτυπου σε αυτούς των οποίων τη συμπεριφορά θέλει να επηρεάσει, παράλληλα με την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ανθρωπιστικών επιπτώσεων ή των συνεπειών σε άτομα που δεν αποτελούν στόχο ή σε γειτονικές χώρες·

39.   θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά απίθανο οι οικονομικές κυρώσεις που χρησιμοποιούνται μεμονωμένα σε σχέση με άλλα μέσα πολιτικής να εξαναγκάσουν ένα καθεστώς που αποτελεί στόχο να προβεί σε μείζονες αλλαγές πολιτικής· υπογραμμίζει, επίσης, ότι οι εκτεταμένοι οικονομικοί περιορισμοί μπορούν να επιφέρουν υπερβολικά υψηλό οικονομικό και ανθρωπιστικό κόστος, και επαναλαμβάνει επομένως την έκκλησή του για πιο επιμελώς σχεδιασμένες και καλύτερα στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις, που θα επιδιώκουν να έχουν αντίκτυπο πρωτίστως σε καίριας σημασίας ηγέτες καθεστώτων που αποτελούν στόχο και σε υπαίτιους παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

40.   τονίζει ότι οι οικονομικές κυρώσεις θα πρέπει πρωτίστως να έχουν στόχο τους τομείς εκείνους που δεν διακρίνονται από ένταση απασχόλησης και δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι σημαντικές για την οικονομική ανάπτυξη και την αναδιανομή του εισοδήματος·

41.   στηρίζει τη χρήση στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων σε βάρος καίριων ηγετών καθεστώτων που αποτελούν στόχο και των μελών της άμεσης οικογενείας τους, οι οποίες έχουν άμεση επίπτωση στο εισόδημα των ατόμων στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη οι εν λόγω κυρώσεις να συνοδεύονται από κατάλληλα μέτρα κατά των οικονομικών παραγόντων της ΕΕ που συνεργάζονται με τα άτομα αυτά· τονίζει ότι οι στοχευμένες κυρώσεις που αφορούν αγαθά, που στοχεύουν συγκεκριμένη ή μείζονα πηγή εισοδήματος ενός καθεστώτος, ενέχουν τον κίνδυνο ευρύτερης εμβέλειας, αδιάκριτων συνεπειών στον πληθυσμό και ενδέχεται να ευνοούν την ανάπτυξη παράνομης οικονομίας·

42.   θεωρεί ότι οι οικονομικές και χρηματοοικονομικές κυρώσεις, ακόμη και όταν είναι στοχευμένες, πρέπει να εφαρμόζονται από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορικές δραστηριότητες στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών τρίτων χωρών, και πολιτών της ΕΕ ή νομικών προσώπων εγγεγραμμένων ή εγκατεστημένων σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους της ΕΕ που ασκούν εμπορικές δραστηριότητες εκτός της ΕΕ·

43.   ζητεί περιορισμένη εφαρμογή των "έκτακτων εξαιρέσεων" από τη δέσμευση κεφαλαίων· ζητεί τη δημιουργία ειδικής διαδικασίας ενστάσεων σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιθυμεί να χορηγήσει εξαίρεση από τη δέσμευση κεφαλαίων, αφού η αποτελεσματικότητα των περιοριστικών μέτρων υπονομεύεται από την έλλειψη ανάλογης διαδικασίας, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται μόνο να ενημερώσουν προηγουμένως την Επιτροπή περί της χορήγησης μιας τέτοιας εξαίρεσης·

44.   ζητεί δράση για τη βελτίωση της εφαρμογής των στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, στην πράξη, τα μέτρα απαγορεύουν συνολικά σε στοχευμένα πρόσωπα και φορείς να έχουν πρόσβαση σε όλες τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ, μεταξύ άλλων, στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω τραπεζικών οίκων εκκαθάρισης της ΕΕ ή που με άλλον τρόπο χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας στη διανομή των καταλόγων κυρώσεων εντός της ΕΕ και των κρατών μελών σε όλα τα άτομα που καλύπτονται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην τρίτη οδηγία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες(19)· προτείνει κάθε κράτος μέλος να ορίζει έναν αρμόδιο φορέα για τη διάδοση αυτών των πληροφοριών·

45.   ζητεί ενισχυμένη συνεργασία του Συμβουλίου και της Επιτροπής με τη διοίκηση και τους μετόχους της SWIFT (Παγκόσμιας εταιρείας διατραπεζικών χρηματοπιστωτικών τηλεπικοινωνιών) στην Ευρώπη, ούτως ώστε να επιτευχθούν βελτιωμένα αποτελέσματα στη δέσμευση των λογαριασμών που είναι καταχωρημένοι σε μαύρες λίστες και στην εξάλειψη των χρηματικών μεταβιβάσεων από/προς τέτοιους λογαριασμούς·

46.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διερευνήσουν τις δυνατότητες και τους τρόπους χρησιμοποίησης των δεσμευμένων εισοδημάτων στοχευμένων αρχών με εποικοδομητικό τρόπο, λόγου χάρη, διαθέτοντάς τα για τα θύματα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή για αναπτυξιακούς σκοπούς στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

47.   σημειώνει ότι το εμπάργκο όπλων αποτελεί μορφή κύρωσης που έχει στόχο να διακόψει τη ροή όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού σε περιοχές συγκρούσεων ή σε καθεστώτα τα οποία ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουν για εσωτερική καταστολή ή για επίθεση εναντίον ξένης χώρας, όπως ορίζει ο κώδικας συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων·

48.   ζητεί συντονισμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή των εμπάργκο όπλων της ΕΕ που επιβάλλονται από κάθε κράτος μέλος·

49.   ζητεί από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν την κοινή θέση για τις εξαγωγές όπλων που θα καταστήσει νομικώς δεσμευτικό τον ισχύοντα κώδικα συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων·

50.   προτρέπει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν το έργο για τη βελτίωση των δυνατοτήτων παρακολούθησης και επιβολής του ΟΗΕ και τάσσεται υπέρ της άποψης ότι πρέπει να συγκροτηθεί μια μόνιμη ομάδα του ΟΗΕ για να εκτιμήσει το εμπόριο υλικού που χρησιμοποιείται σε συγκρούσεις και την αξία των κυρώσεων σε σχέση με αυτό·

51.   υπενθυμίζει ότι οι περιορισμοί εισόδου (ταξιδιωτική απαγόρευση, απαγόρευση χορήγησης θεώρησης) συνιστούν ένα από τα αρχικά βήματα στην κλιμάκωση των κυρώσεων της ΕΕ και συνεπάγονται την απαγόρευση σε πρόσωπα ή μη κρατικές οντότητες που έχουν καταχωρισθεί στις μαύρες λίστες να παρίστανται σε επίσημες συναντήσεις της ΕΕ καθώς και να ταξιδεύουν στην ΕΕ για προσωπικούς λόγους·

52.   σημειώνει με ανησυχία ότι η προσήλωση των κρατών μελών στις απαγορεύσεις θεωρήσεων της ΕΕ δεν ήταν βέλτιστη· καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια συντονισμένη προσέγγιση στην εφαρμογή ταξιδιωτικών περιορισμών και στις σχετικές ρήτρες εξαιρέσεων·

Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή στοχευμένων κυρώσεων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

53.   λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι τόσο οι αυτόνομες αντιτρομοκρατικές κυρώσεις της ΕΕ όσο και η εκ μέρους της ΕΕ εφαρμογή των αντιτρομοκρατικών κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποτελούν αντικείμενο πολλών υποθέσεων που εκδικάζονται ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

54.   υπενθυμίζει την υποχρέωση των κρατών μελών της ΕΕ να σχεδιάζουν κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που απαιτεί από την Ένωση την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αυτά κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και διαμορφώνονται από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών· τονίζει ότι οι τρέχουσες διαδικασίες καταχώρισης στις μαύρες λίστες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο ΟΗΕ πάσχουν από την άποψη της ασφάλειας δικαίου και των ένδικων μέσων· ζητεί επειγόντως από το Συμβούλιο να συναγάγει όλα τα αναγκαία συμπεράσματα και να εφαρμόσει πλήρως τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου της ΕΕ όσον αφορά τις αυτοτελώς επιβληθείσες κυρώσεις·

55.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναθεωρήσουν την υφιστάμενη διαδικασία εγγραφής και διαγραφής στη μαύρη λίστα, προκειμένου να γίνουν σεβαστά τα διαδικαστικά και ουσιαστικά ανθρώπινα δικαιώματα ατόμων και οντοτήτων, και κυρίως τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά την εξασφάλιση αποτελεσματικού ένδικου μέσου ενώπιον ανεξάρτητου και αδέκαστου οργάνου και ορθής διαδικασίας, περιλαμβανομένου του δικαιώματος να λαμβάνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή η ενδιαφερόμενη οντότητα γνώση και επαρκή ενημέρωση των κατηγοριών που του προσάπτονται και των αποφάσεων που λαμβάνονται και του δικαιώματος αποζημίωσης για οποιαδήποτε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί, ομοίως, από τα κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν ανάλογη επανεξέταση στο πλαίσιο των μηχανισμών του ΟΗΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όταν εφαρμόζουν στοχευμένες κυρώσεις στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

56.   θεωρεί ότι το άρθρο 75 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποτελέσει μια ευκαιρία την οποία πρέπει να αδράξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις της τρέχουσας πρακτικής όσον αφορά την εγγραφή ονομάτων σε μαύρη λίστα και στηρίζει όλες τις τρέχουσες κοινοβουλευτικές εργασίες που στοχεύουν στο να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη του νομοθετικού προγράμματος το 2009·

57.   εκφράζει τη λύπη του διότι κανένα από τα δικαστικά όργανα δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει την καταλληλότητα της πρακτικής της μαύρης λίστας, δεδομένου ότι η απόδειξη που οδηγεί στην καταχώριση στη μαύρη λίστα βασίζεται πρωτίστως σε πληροφορίες που κατέχουν οι μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν, ipso facto, εν κρυπτώ· θεωρεί, ωστόσο, ότι αυτή η θεμελιώδης διακριτικότητα δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε ατιμωρησία σε περίπτωση παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου· καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν αποτελεσματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο στο έργο των μυστικών υπηρεσιών· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαίο να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις εργασίες της ήδη λειτουργούσης Διάσκεψης των κοινοβουλευτικών επιτροπών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας των κρατών μελών·

58.   επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι το σύστημα των λιστών τρομοκρατών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρεί την πλέον πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, συνιστά αποτελεσματικό μέσο της αντιτρομοκρατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

59.   υπογραμμίζει ότι η τρομοκρατία αποτελεί απειλή για την ασφάλεια και την ελευθερία και ζητεί, συνεπώς, από το Συμβούλιο να επανεξετάσει και να ενημερώσει τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητές τους σε όλες τις ηπείρους·

Για μια μεικτή πολιτική κυρώσεων

60.   σημειώνει ότι η ΕΕ προωθούσε ανέκαθεν μια θετική προσέγγιση στη χρήση των κυρώσεων με σκοπό να ενθαρρύνει την αλλαγή· υπογραμμίζει, προς τούτο, ότι είναι σημαντικό να προκριθεί μια συνολική παγκόσμια δράση μέσω μιας βαθμιαίας στρατηγικής πιέσεων και κινήτρων·

61.   θεωρεί ότι μια στρατηγική ανοίγματος και μια πολιτική κυρώσεων δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες· είναι, συνεπώς, της άποψης ότι η πολιτική κυρώσεων της ΕΕ μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα που επιβάλλονται οι κυρώσεις κατά την επανεξέταση για τον σαφή στόχο της εισαγωγής μιας πολιτικής θετικών μέτρων· σημειώνει, εν προκειμένω, τον κύκλο κυρώσεων που επιβλήθηκαν σε βάρος του Ουζμπεκιστάν από τον Νοέμβριο του 2007 έως τον Απρίλιο του 2008: ενώ το Συμβούλιο διατήρησε επί ένα έτος τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω της μη εκπλήρωσης των αρχικών κριτηρίων που αφορούσαν τις έρευνες για τη σφαγή στο Andijan και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποφάσισε να αναστείλει την εφαρμογή της απαγόρευσης χορήγησης θεωρήσεων, αφήνοντας στην ουζμπεκική κυβέρνηση έξι μήνες περιθώριο για να εκπληρώσει μια δέσμη κριτηρίων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με την επικρεμάμενη απειλή της αυτόματης επανενεργοποίησης της απαγόρευσης χορήγησης θεωρήσεων· σημειώνει ότι το μείγμα δέσμευσης και κυρώσεων παρήγαγε ορισμένα θετικά αποτελέσματα, χάρη στο ενδεχόμενο αυτόματης επανενεργοποίησης των κυρώσεων και στον καθορισμό συγκεκριμένων προϋποθέσεων· τονίζει ότι αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να είναι δυνατόν να εκπληρωθούν εντός περιορισμένου χρονοδιαγράμματος και σε συνάρτηση με το γενικό καθεστώς κυρώσεων· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του επειδή δεν έχουν σημειωθεί ακόμη ουσιαστικά θετικά αποτελέσματα και επειδή συνεχίζεται η έλλειψη συνεργασίας με την ουζμπεκική κυβέρνηση·

62.   ζητεί μετ' επιτάσεως οι κυρώσεις να συνοδεύονται συστηματικά, στο πλαίσιο μιας πολύπτυχης στρατηγικής, από ενισχυμένα θετικά μέτρα για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάθε είδους προγραμμάτων για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· ζητεί τα θεματικά προγράμματα και μέσα (ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου(20), μη κρατικοί παράγοντες, επένδυση στους ανθρώπους), να συμβάλουν πλήρως στην πραγμάτωση αυτού του στόχου·

63.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αδράξουν την ευκαιρία που παρέχει η επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας και η επακόλουθη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η συνεκτικότητα των διαφόρων μέσων εξωτερικής δράσης της ΕΕ ως καίριο στοιχείο της περαιτέρω αποδοτικότητας της πολιτικής κυρώσεων·

Συστάσεις σε σχέση με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη

64.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβούν σε μια σφαιρική και σε βάθος αξιολόγηση της πολιτικής κυρώσεων της ΕΕ, ούτως ώστε να προσδιοριστεί η επιρροή που έχει και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυσή της· παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποβάλουν ένα πρόγραμμα τέτοιων μέτρων· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των κυρώσεων στην αναπτυξιακή πολιτική των εν λόγω χωρών και στην εμπορική πολιτική της ΕΕ·

65.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι στρατηγικές αναπτυξιακής βοήθειας βάσει του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) συνάδουν με τα υφιστάμενα καθεστώτα κυρώσεων και τους διαλόγους περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι συνθήκες για τη στήριξη του γενικού προϋπολογισμού, δυνάμει και των αποκαλούμενων "συμβάσεων περί αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας", συνδέονται ρητά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δημοκρατικά κριτήρια·

66.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επωφεληθούν της ευκαιρίας που παρέχουν η επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο ορισμός του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας –που ταυτόχρονα θα είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών– και η επακόλουθη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, προκειμένου η εξωτερική δράση της ΕΕ να καταστεί πιο συνεκτική και συνεπής, να βελτιωθεί η εμπειρογνωμοσύνη των σχετικών υπηρεσιών της ΕΕ, που εργάζονται στον τομέα των κυρώσεων, και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών·

67.   ζητεί ταυτόχρονα ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων χωρών των κρατών μελών και της Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστεί πιο συνεκτική και αποτελεσματική εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων·

68.   ζητεί, επίσης, από τα κράτη μέλη που είναι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να επιζητούν συστηματικά τη διεθνοποίηση των κυρώσεων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΣΕΕ·

69.   καλεί τα κράτη μέλη, όταν ενεργούν στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να μην παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει σε άλλο πλαίσιο στον τομέα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου·

70.   δεσμεύει τα κοινοβουλευτικά του όργανα, ιδίως τις μόνιμες και τις ειδικές του αντιπροσωπείες, να χρησιμοποιήσουν τις επαφές τους με κοινοβούλια σε χώρες που δεν έχουν υποστεί κυρώσεις προκειμένου να βελτιώσουν την κατανόηση των υφιστάμενων καθεστώτων κυρώσεων της ΕΕ σχετικά με τις εκάστοτε περιοχές και να εξετάσουν τις δυνατότητες για συντονισμένη δράση για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

71.   καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι να υποβάλουν προς το Συμβούλιο, όταν κρίνεται αναγκαίο, τα πλέον κατάλληλα περιοριστικά μέτρα και να συντάσσουν περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τις εξελίξεις βάσει των καθιερωμένων κριτηρίων και στόχων και, όπου είναι απαραίτητο, να προτείνουν τρόπους για την βελτίωση της εφαρμογής των κυρώσεων· θεωρεί ότι η δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου θα βελτιώσει τη διαφάνεια και τις συζητήσεις σχετικά με τις κυρώσεις γενικώς, και θα ενισχύσει την εφαρμογή και τη συνεχή παρακολούθηση των κυρώσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις· εκτιμά επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στον καθορισμό σαφούς πολιτικής της ΕΕ για τις κυρώσεις·

72.   θεωρεί ότι η νομιμοποίηση της πολιτικής κυρώσεων της ΕΕ, που αποτελεί καίριο και ευαίσθητο στοιχείο της ΚΕΠΠΑ, πρέπει να ενισχυθεί με την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αυτό δε, σύμφωνα με το άρθρο 21 της ΣΕΕ, ιδίως στην εκπόνηση και εφαρμογή κυρώσεων υπό τη μορφή συστηματικών διαβουλεύσεων με, και εκθέσεων από το Συμβούλιο και την Επιτροπή· θεωρεί, επίσης, ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλακεί στην εποπτεία της εκπλήρωσης των δεικτών, από εκείνους κατά των οποίων στρέφονται οι κυρώσεις· αναθέτει στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του να συστηματοποιήσει και να εποπτεύει τις εργασίες σε αυτόν τον τομέα για κάθε κύρωση της οποίας οι στόχοι και τα κριτήρια αναφοράς αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

o
o   o

73.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1) ΕΕ C 320, 28.10.1996, σ. 261.
(2) ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3
(3) ΕΕ L 209, 11.8.2005, σ. 27.
(4) ΕΕ L 322, 12.12.1996, σ. 1.
(5) ΕΕ L 344, 28.12.2001, σ. 90.
(6) ΕΕ L 344, 28.12.2001, σ. 93.
(7) ΕΕ L 344, 28.12.2001, σ. 70.
(8) ΕΕ L 139, 29.5.2002, σ. 4.
(9) ΕΕ L 139, 29.5.2002, σ. 9.
(10) ΕΕ C 98, 18.4.2008, σ. 1.
(11) ΕΕ C 131 E, 5.6.2003, σ. 147.
(12) ΕΕ C 290 E, 29.11.2006, σ. 107.
(13) ΕΕ C 292, 8.11.1982, σ. 13.
(14) ΕΕ C 78, 2.4.2002, σ. 32.
(15) ΕΕ C 187 Ε, 24.7.2008, σ. 214.
(16) Το άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού της 23ης Ιουνίου 2000 ορίζει τα εξής:Βασικά στοιχεία: διαδικασία διαβούλευσης και κατάλληλα μέτρα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και τους κανόνες δικαίου1. Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, ο όρος "μέρος" αναφέρεται στην Κοινότητα και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και σε κάθε κράτος ΑΚΕ, αφετέρου.2. α) Αν, παρά τον τακτικό πολιτικό διάλογο που διεξάγεται μεταξύ των μερών, ένα μέρος θεωρεί ότι το άλλο μέρος παρέβη υποχρέωσή του που απορρέει από τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, το εν λόγω μέρος, με εξαίρεση τις ιδιαίτερα επείγουσες καταστάσεις, παρέχει στο άλλο μέρος και στο Συμβούλιο των Υπουργών τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διεξοδική ανάλυση της κατάστασης με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη. Προς τούτο, καλεί το άλλο μέρος να προβεί σε διαβουλεύσεις με κύριο θέμα τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος για να διορθωθεί η κατάσταση.Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται στο επίπεδο και με τη μορφή που κρίνονται καταλληλότερα για την εξεύρεση λύσης. Οι διαβουλεύσεις αρχίζουν το αργότερο 15 ημέρες μετά την πρόσκληση και συνεχίζονται για περίοδο που καθορίζεται με αμοιβαία συμφωνία, ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της παραβίασης. Κατά κανόνα, οι εν λόγω διαβουλεύσεις δεν διαρκούν περισσότερο από 60 ημέρες.Σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις δεν καταλήξουν σε λύση αποδεκτή και από τα δύο μέρη ή σε περίπτωση που δεν συμφωνείται η διεξαγωγή διαβούλευσης, τα μέρη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Τα μέτρα αυτά ανακαλούνται μόλις εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους λήφθηκαν.β) Ο όρος "ιδιαίτερα επείγουσες καταστάσεις" αναφέρεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής και κατάφωρης παραβίασης ενός από τα θεμελιώδη στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, οι οποίες απαιτούν άμεση αντίδραση.Το μέρος που καταφεύγει στη διαδικασία της ιδιαίτερα επείγουσας κατάστασης ενημερώνει ξεχωριστά το άλλο μέρος και το Συμβούλιο των Υπουργών για το γεγονός, εκτός από την περίπτωση που δεν έχει στη διάθεσή του τον απαιτούμενο χρόνο.γ) Τα "κατάλληλα μέτρα" που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και αναλογικά με την παραβίαση. Κατά την επιλογή των μέτρων αυτών, δίδεται προτεραιότητα σε αυτά που διαταράσσουν λιγότερο την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Η αναστολή αποτελεί, ασφαλώς, μέτρο έσχατης ανάγκης.Όταν λαμβάνονται μέτρα σε ιδιαίτερα επείγουσες καταστάσεις, ανακοινώνονται αμέσως στο άλλο μέρος και στο Συμβούλιο των Υπουργών. Μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου μέρους, μπορούν να διεξάγονται διαβουλεύσεις για να εξεταστεί λεπτομερώς η κατάσταση και, ει δυνατόν, να εξευρεθούν λύσεις. Οι διαβουλεύσεις αυτές διεξάγονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που καθορίζονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο του στοιχείου α).
(17) ΕΕ L 50, 20.2.2004, σ. 66.
(18) ΕΕ L 43, 19.2.2008, σ. 39.
(19) Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309, 25.11.2005, σ. 15).
(20) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 1).


Χιλιετηρίδα για την ανάπτυξη - Στόχος 5: βελτίωση της υγείας των μητέρων
PDF 304kWORD 84k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη μητρική θνησιμότητα ενόψει της συνάντησης υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2008 - επισκόπηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετηρίδας
P6_TA(2008)0406RC-B6-0377/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας (ΑΣΧ) που εγκρίθηκαν κατά τη Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετηρίδα τον Σεπτέμβριο του 2000,

–   έχοντας υπόψη την "Ατζέντα δράσης" της ΕΕ για τους ΑΣΧ, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2008 και τα ορόσημα που θέτει για το 2010,

–   έχοντας υπόψη την εκδήλωση υψηλού επιπέδου σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την "έκθεση της ΕΕ σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας 2000-2004" της Επιτροπής (SEC(2005)456),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2004, στα οποία επιβεβαιώνεται η πλήρης δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετηρίδας και τη συνέπεια στην πολιτική,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού της 20ής Νοεμβρίου 1959, σύμφωνα με την οποία πρέπει να παρέχεται εδική περίθαλψη και προστασία τόσο στο παιδί όσο και στη μητέρα του, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς περίθαλψης πριν από και μετά τον τοκετό, και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού της 20ής Νοεμβρίου 1989, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα κράτη εξασφαλίζουν την κατάλληλη περίθαλψη των μητέρων πριν και μετά από τον τοκετό,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο - Ισότητα των Φύλων και Χειραφέτηση των Γυναικών στην Συνεργασία για την Ανάπτυξη (COM(2007)0100),

–   έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ η οποία εγκρίθηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Αφρικής στη Λισαβόνα το 2007,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στην αναπτυξιακή συνεργασία(1),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 12ης Απριλίου 2005 σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετηρίδας (ΑΣΧ)(2) και της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας - το ήμισυ της διαδρομής(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την αναπτυξιακή στρατηγική για την Αφρική(4), και εκείνο της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Αφρικής(5),

–   έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, που διεξήχθη στο Πεκίνο το Σεπτέμβριο του 1995, τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο, καθώς και τα έγγραφα που προέκυψαν, τα οποία εγκρίθηκαν κατά τις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 και Πεκίνο +10, σχετικά με περαιτέρω ενέργειες και δράση για την υλοποίηση της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου, που εγκρίθηκαν στις 10 Ιουνίου 2000 και στις 11 Μαρτίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνέρχονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: "Η ευρωπαϊκή συναίνεση" (Η ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη)(6), καθώς και την ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια(7),

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ταμείου του ΟΗΕ για τη Δημογραφία σχετικά με την κατάσταση του παγκόσμιου πληθυσμού το 2005 και το 2006 με τίτλο "Η υπόσχεση της ισότητας: ισοτιμία των φύλων, αναπαραγωγική υγεία και οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετηρίδας" του 2005 και "Πέρασμα στην ελπίδα: γυναίκες και διεθνή μετανάστευση", αντίστοιχα,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ("Μέσον Αναπτυξιακής Συνεργασίας" - ΜΑΣ)(8),

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική, γνωστό ως "Πρωτόκολλο του Μαπούτο", που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Νοεμβρίου 2005, και το σχέδιο δράσης του Μαπούτο σχετικά με τη λειτουργικότητα του πλαισίου ηπειρωτικής πολιτικής για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα 2007-2010, που εγκρίθηκε στην ειδική σύνοδο της Αφρικανικής Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2006,

–   έχοντας υπόψη τη Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη (ICPD) που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο, τον Σεπτέμβριο του 1994, το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκε στο Κάιρο, καθώς και τα έγγραφα που προέκυψαν και τα οποία εγκρίθηκαν το 1999, κατά την ειδική σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών Κάιρο +5 σχετικά με περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης,

–   έχοντας υπόψη το πλαίσιο δράσης των Βρυξελλών και τις συστάσεις για την υγεία με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη, που εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Υγείας της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο του 2007,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα (ICESCR) που τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιανουαρίου 1976 και ιδίως το άρθρο 12 αυτού,

–   έχοντας υπόψη την Γενική Παρατήρηση αριθ. 14 της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, σχετικά με το άρθρο 12 του ICESCR, (το δικαίωμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας)·

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 3 Σεπτεμβρίου 1981,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρική υγεία (ΑΣΧ 5)αποτελεί τον τομέα στον οποίο έχει επιτευχθεί η μικρότερη πρόοδος σε σύγκριση με όλους τους ΑΣΧ και ότι, για το λόγο αυτό, συγκαταλέγεται μεταξύ των στόχων που παρουσιάζουν τις λιγότερες πιθανότητες επίτευξης έως το 2015, ιδίως στην Υποσαχάριο Αφρική και την Νότιο Ασία,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από μισό εκατομμύριο γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό, 99% δε από τους θανάτους αυτούς σημειώνονται στις αναπτυσσόμενες χώρες· ότι σε 20 χρόνια το ποσοστό στην Υποσαχάριο Αφρική μετά βίας έχει μεταβληθεί, με ετήσιο ποσοστό μείωσης στην περιοχή μόλις 0,1%, και ότι μία στις δεκαέξι γυναίκες εκεί διατρέχει το κίνδυνο να πεθάνει κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό· ότι η μητρική θνησιμότητα είναι ο πιο συνταρακτικός δείκτης ανισοτήτων στον τομέα της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από την γεωγραφική ανισότητα, η εμπειρία και η έρευνα στον τομέα της μητρικής θνησιμότητας αποκαλύπτει σημαντικές αποκλίσεις στα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας σε σχέση με την ευημερία, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, την αστική ή αγροτική τοποθεσία, το επίπεδο στοιχειώδους παιδείας, ακόμη και τις γλωσσικές ή θρησκευτικές διαιρέσεις εντός των χωρών, περιλαμβανομένων των βιομηχανικών χωρών, απόκλιση που καταδεικνύει τις μεγαλύτερες διαφορές όλων των δημοσίων στατιστικών στον τομέα της υγείας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύνοδος Κορυφής G8 συμφώνησε επί δέσμης δράσεων για την υγεία που θα συμβάλει στην εκπαίδευση και πρόσληψη 1,5 εκατομμυρίου εργαζομένων στον υγειονομικό τομέα στην Αφρική και θα εξασφαλίσει ότι το 80% των μητέρων θα συνοδεύονται κατά τον τοκετό από εκπαιδευμένο επαγγελματία στον τομέα της υγείας· ότι αυτό περιλαμβάνει δέσμευση για αύξηση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας σε 2,3 εργαζόμενους ανά 1.000 άτομα σε 36 αφρικανικές χώρες που αντιμετωπίζουν κρίσιμης σημασίας ελλείψεις· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι δεν έγινε λόγος για την διάθεση των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ τα οποία, κατά την άποψη ενεργών στελεχών της κοινωνίας των πολιτών, θα ήταν απαραίτητα για να σωθεί η ζωή 6 εκατομμυρίων γυναικών και παιδιών κάθε χρόνο,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρική θνησιμότητα και νοσηρότητα αποτελεί επείγουσα κατάσταση στον τομέα της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο: κάθε χρόνο εκτιμάται ότι περίπου 536.000 γυναίκες πεθαίνουν κατά τη διάρκεια του τοκετού και πέραν τούτου μία στις είκοσι γυναίκες αντιμετωπίζουν σοβαρές επιπλοκές, οι οποίες κυμαίνονται από χρόνιες μολύνσεις έως βλάβες που οδηγούν σε αναπηρία, όπως το μαιευτικό συρίγγιο ή οι δια βίου αναπηρίες,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει κανένα μυστήριο σχετικά με τους λόγους για τους οποίους πεθαίνουν οι γυναίκες κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό: τα αίτια της μητρικής θνησιμότητας είναι σαφή και γνωστά όπως άλλωστε και τα μέσα για την αποφυγή τους,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτίες της μητρικής θνησιμότητας θα μπορούσαν να αποφευχθούν με την παροχή ασφαλούς μητρικής υγειονομικής περίθαλψης, την πρόσβαση σε αποτελεσματική αντισύλληψη, και με την εισαγωγή νόμιμων και ασφαλών αμβλώσεων,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρική θνησιμότητα θα μπορούσε να προληφθεί με αύξηση της πρόσβασης σε μεθόδους οικογενειακού προγραμματισμού και της έγκρισης τέτοιων μεθόδων, με πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών ασφαλούς και ποιοτικής μέριμνας για τις μητέρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, στον τοκετό, με επείγουσα μαιευτική περίθαλψη και περίθαλψη μετά τον τοκετό καθώς και με βελτίωση της υγείας και της διατροφής των γυναικών και της θέσης τους στην κοινωνία,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η προληπτική προσέγγιση περιλαμβάνει εκπαίδευση των γυναικών και των εργαζομένων στον τομέα της υγείας ώστε να αναγνωρίζουν τις επιπλοκές στην εγκυμοσύνη και τον τοκετό και να αναζητούν την κατάλληλη περίθαλψη, ένα δίκτυο κατάλληλων υγειονομικών εγκαταστάσεων στις οποίες η πρόσβαση να είναι δυνατή εντός λογικού χρονικού διαστήματος δεδομένης της διαθέσιμης υποδομής και των μεταφορών, και τέλος την παροχή της δέουσας περίθαλψης στις εγκαταστάσεις αυτές από εκπαιδευμένο προσωπικό, με αποτελεσματική διαχείριση και διαθέσιμα συστήματα ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και παροχής ιατρικού υλικού, και στις αγροτικές περιοχές,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψιμοι θάνατοι μητέρων αποτελούν παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή γυναικών και εφήβων όπως ορίζεται σε πολυάριθμες διεθνείς δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένης της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών και ότι τα αίτια μητρικής θνησιμότητας ή νοσηρότητας μπορούν επίσης να συνεπάγονται παραβιάσεις και άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων του δικαιώματος στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας και του δικαιώματος πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης χωρίς διακρίσεις,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στη σεξουαλική και αναπαραγωγική αυτοδιάθεση συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα στον γάμο, στη δημιουργία οικογένειας και στην εθελοντική δημιουργία σεξουαλικών σχέσεων και το δικαίωμα στη ζωή χωρίς σεξουαλική βία και καταναγκασμό,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υποχρέωση των κυβερνήσεων να παρέχουν είτε οι ίδιες είτε μέσω άλλων, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ως δικαίωμα και ότι ακόμη και για κυβερνήσεις με περιορισμένους πόρους υπάρχουν μέτρα που μπορούν να λάβουν αμέσως τα οποία θα έχουν αντίκτυπο στη μητρική υγεία,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τελικώς τα βαθύτερα αίτια της μητρικής θνησιμότητας και των βλαβών που συνδέονται με τον τοκετό είναι λιγότερο πιθανό να είναι πρακτικά ή διαρθρωτικά αλλά μάλλον συμπτωματικά της χαμηλής αξίας και της χαμηλής θέσης που δίδεται στις γυναίκες οι οποίες κατά κανόνα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην κοινωνία, και αναγνωρίζοντας ότι σε χώρες με παρόμοια επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης όσο πιο υψηλή είναι η θέση των γυναικών τόσο πιο χαμηλό είναι το ποσοστό μητρικής θνησιμότητας,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του τοκετού εξαιτίας αρκετών μορφών διακρίσεων περιλαμβανομένων των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών στα νοικοκυριά, των παραδοσιακών πρακτικών που είναι επιβλαβείς στις γυναίκες, της βίας κατά των γυναικών, της έλλειψης εξουσίας επί των δικαιωμάτων τους στην αναπαραγωγή, της απόρριψης των θηλέων βρεφών και των στερεοτύπων για τις γυναίκες που θεωρούνται κατά κύριο λόγο μητέρες και παρέχουσες φροντίδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) επικυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συμπεριέλαβε 'την καθολική πρόσβαση στην αναπαραγωγική υγεία μέχρι το 2015' ως έναν από τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετηρίδας της διεθνούς κοινότητας υπό τον αναπτυξιακό στόχο αριθ. 5 - μητρική θνησιμότητα,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD), η διεθνής κοινότητα ανέλαβε τη δέσμευση να ελευθερώσει νέους πόρους, αναγνωρίζοντας την "αναπαραγωγική υγεία" (συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού προγραμματισμού και των υπηρεσιών μητρικής υγείας) ως κεντρική προτεραιότητα των διεθνών αναπτυξιακών προσπαθειών,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική χρηματοδότηση από δωρητές για τον οικογενειακό προγραμματισμό, αντί να αυξηθεί, είναι τώρα πολύ χαμηλότερη σε σύγκριση με το 1994, έχει δε μειωθεί από 723 εκατ. δολάρια ΗΠΑ το 1995 σε 442 εκατ. δολάρια ΗΠΑ το 2004 σε απόλυτους όρους,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ανέλαβε συστηματικές και συνεπείς δεσμεύσεις για υλοποίηση του αναπτυξιακού στόχου της Χιλιετηρίδας αριθ. 5, πιο πρόσφατα μάλιστα στην "Ατζέντα δράσης" τον Ιούνιο 2008,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη σοβαρότητα του προβλήματος και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι υπηρεσίες μητρικής υγείας εξακολουθούν να μην κατέχουν εξέχουσα θέση μεταξύ των θεμάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, δεδομένου ότι επισκιάζονται από την προσοχή που δίδεται στην καταπολέμηση ορισμένων νόσων, πράγμα που οδήγησε στην περιθωριοποίηση του ζητήματος της μητρικής θνησιμότητας, ενώ τα υψηλά ποσοστά HIV συνέβαλαν στην αποτελμάτωση ή υπονόμευσαν την πρόοδο προς τη μείωση της μητρικής θνησιμότητας και νοσηρότητας,

1.   εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του για το γεγονός ότι η μητρική θνησιμότητα (αναπτυξιακός στόχος της Χιλιετηρίδας αριθ. 5) είναι ο μόνος στόχος στον οποίο όχι μόνον δεν σημειώθηκε καμιά πρόοδος από το 2000, ιδιαίτερα στην Υποσαχάριο Αφρική και στη Νότια Ασία αλλά και εδώ και είκοσι χρόνια οι αριθμοί παραμένουν οι ίδιοι με τους σημερινούς·

2.   επισημαίνει ότι, παράλληλα με την εκπαίδευση, η χειραφέτηση των γυναικών συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της υγείας της μητέρας (ΑΣΧ 5)·

3.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ενόψει της συνάντησης υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετηρίδας, να θέσουν ως προτεραιότητα την δράση για την εκπλήρωση του αναπτυξιακού στόχου της Χιλιετηρίδας αριθ. 5·

4.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μειώσουν την απόκλιση που χαρακτηρίζει τα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας μεταξύ βιομηχανικών και αναπτυσσομένων χωρών, ενισχύοντας τις επενδύσεις και τις προσπάθειες για βελτίωση των ανθρωπίνων πόρων στον τομέα της υγείας και αναλαμβάνοντας αυξημένες δεσμεύσεις για ενίσχυση των συστημάτων υγείας και των βασικών υποδομών στο τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων για την παρακολούθηση, την εποπτεία, τις βασικές πτυχές της δημόσιας υγείας, την κοινοτική δράση και άλλες αναγκαίες λειτουργίες υποστήριξης·

5.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξάλειψη της προβλέψιμης θνησιμότητας και νοσηρότητας των μητέρων με την ανάπτυξη, εφαρμογή, και τακτική αξιολόγηση "των οδικών χαρτών" και προγραμμάτων δράσης για τη μείωση του προβλήματος της μητρικής θνησιμότητας και νοσηρότητας σε παγκόσμια κλίμακα, υιοθετώντας συστηματικά και σταθερά μια προσέγγιση με γνώμονα την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία θα στηρίζεται επαρκώς και θα διευκολύνεται από ισχυρούς θεσμικούς μηχανισμούς και χρηματοδότηση·

6.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν τις υπηρεσίες μητρικής υγείας που παρέχονται στο πλαίσιο της πρωτογενούς υγειονομικής περίθαλψης και βασίζονται στην αντίληψη της ενημερωμένης επιλογής, της εκπαίδευσης για την προστασία της μητρότητας, της συγκεκριμένης και αποτελεσματικής προγεννητικής περίθαλψης, σε προγράμματα διατροφής της μητέρας, σε κατάλληλη βοήθεια κατά τον τοκετό ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική προσφυγή στην καισαρική τομή και να παρέχεται επείγουσα μαιευτική περίθαλψη, υπηρεσίες παραπομπής σε περίπτωση επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και την άμβλωση, καθώς και στην μεταγεννητική περίθαλψη και τον οικογενειακό προγραμματισμό·

7.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν την πρόσβαση όλων των γυναικών στην πλήρη ενημέρωση για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τις αντίστοιχες υπηρεσίες·

8.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγκρίνουν και αναπτύξουν ήδη καθιερωμένους δείκτες και κριτήρια για τη μείωση της μητρικής θνησιμότητας (συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτήσεων της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) και να θεσπίσουν ελεγκτικούς μηχανισμούς και καταλογισμού της ευθύνης που θα οδηγήσουν στη διαρκή βελτίωση των υφισταμένων πολιτικών και προγραμμάτων·

9.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγγυηθούν τη διάθεση, την προσβασιμότητα και την καλή ποιότητα υπηρεσιών αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης, και να διαθέσουν τους υψηλότερους δυνατούς πόρους σε πολιτικές και προγράμματα που έχουν σχέση με την μητρική θνησιμότητα·

10.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν τη συλλογή αξιόπιστων και επίκαιρων δεδομένων για τη καθοδήγηση της δράσης αντιμετώπισης της θνησιμότητας και νοσηρότητας των μητέρων·

11.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταστήσουν δυνατή την εκπαίδευση, την ανάπτυξη δυναμικού καθώς και την υποδομή για επαρκή αριθμό μαιών και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των εγκύων γυναικών και εφήβων στις μαίες αυτές και να εξασφαλίσουν ότι οι χάρτες πορείας και τα εθνικά σχέδια δράσης αντικατοπτρίζουν αυτόν τον στόχο·

12.   ζητεί την ενίσχυση των εθνικών προγραμμάτων υγείας για την ανίχνευση του ιού ΗΙV πριν και κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, την αντιρετροϊκή αγωγή για εγκύους που έχουν προσβληθεί από τον ιό ΗΙV και μέτρα πρόληψης του ΗΙV, όπως είναι ενημερωτικές εκστρατείες και εκπαιδευτικά προγράμματα·

13.   παροτρύνει την ΕΕ να συνεχίσει να ευρίσκεται μεταξύ των πρώτων που καταβάλλουν προσπάθειες προς στήριξη των δικαιωμάτων όσον αφορά την αναπαραγωγή και τη σεξουαλική ζωή διατηρώντας τα επίπεδα παροχής πόρων για την υλοποίηση της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και το Πρόγραμμα Δράσης για την Ανάπτυξη, εκφράζει δε τη λύπη του διότι ενώ η Υποσαχάριος Αφρική έχει τα υψηλότερα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας έχει επίσης και το χαμηλότερο ποσοστό χρήσης αντισυλληπτικών παγκοσμίως (19%), με το 30% όλων των θανάτων μητέρων στην περιοχή να οφείλονται σε αμβλώσεις που πραγματοποιούνται υπό μη ασφαλείς συνθήκες·

14.   πιστεύει ότι για να επιτευχθούν οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετηρίδας όσον αφορά την καθολική πρόσβαση στην αναπαραγωγική υγεία μέχρι το 2015 το επίπεδο χρηματοδότησης από την ΕΕ πρέπει να αυξηθεί, άλλως θα συνεχισθούν οι απώλειες ζωών γυναικών οι οποίες πεθαίνουν λόγω εγκυμοσύνης και αιτίων που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη·

15.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν προγράμματα και πολιτικές για να αντιμετωπίσουν τους θεμελιώδεις καθοριστικούς παράγοντες της υγείας που είναι απαραίτητοι για την πρόληψη της μητρικής θνησιμότητας, όπως η συμμετοχή σε διεργασίες λήψης αποφάσεων για θέματα υγείας, η ενημέρωση για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, η στοιχειώδης παιδεία, η διατροφή, η κατάργηση των διακρίσεων και οι κοινωνικές προδιαγραφές που διέπουν την ισότητα των φύλων·

16.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, μετά τις προόδους στη μείωση της μητρικής θνησιμότητας, να συμμετάσχουν ενεργώς σε παγκόσμια φόρα, όπως είναι η 'Αντίστροφη μέτρηση έως το 2015', να μοιρασθούν τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με προγράμματα και πολιτικές επί του θέματος και να προάγουν μία συνεχή δυναμική προς επίτευξη βελτιώσεων·

17.   παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να μην αθετούν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει για χρηματοδότηση με σκοπό την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετηρίδας περιλαμβανομένου του στόχου αριθ. 5, και καλεί την Προεδρία του Συμβουλίου να αναλάβει την πρωτοβουλία και να αποτελέσει παράδειγμα εξασφαλίζοντας τη διάθεση επαρκούς προβλέψιμης χρηματοδότησης και την κλιμάκωση των προσπαθειών για να σωθούν ζωές·

18.   υπενθυμίζει τη δέσμευση των κρατών μελών να επιτύχουν το ποσοστό του 0,7% ΕΑΒ ως προς το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα έως το 2015, και καλεί τα κράτη μέλη που δεν συμβαδίζουν επί του παρόντος να εντείνουν τις προσπάθειές τους·

19.   καλεί τις χώρες που δεν έχουν ακόμη επιβάλει απαγόρευση στις επιζήμιες πρακτικές και παραδόσεις, όπως είναι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, να λάβουν μέτρα και να υποστηρίξουν ενημερωτικές εκστρατείες προς το σκοπό αυτό·

20.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετηρίδας επικεντρώνονται πρωτίστως στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης·

21.   εκφράζει την απογοήτευσή του για την απαγόρευση της χρήσης αντισύλληψης που υποστηρίζουν οι εκκλησίες, εφόσον η χρήση προφυλακτικών έχει κρίσιμη σημασία για την πρόληψη ασθενειών και ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης·

22.   καταδικάζει τον "κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης" (global gag rule) των ΗΠΑ, που εμποδίζει τις αλλοδαπές ΜΚΟ που λαμβάνουν χρηματοδότηση οικογενειακού προγραμματισμού από την USΑΙD (Υπηρεσία των ΗΠΑ για τη Διεθνή Ανάπτυξη) να χρησιμοποιούν τους δικούς τους, μη αμερικανικούς πόρους για την παροχή υπηρεσιών νόμιμων αμβλώσεων, ιατρικών συμβουλών ή υπηρεσιών παραπομπής για άμβλωση·

23.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τη Διακοινοβουλευτική Ένωση και την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

(1) P6_TA(2008)0103.
(2) EE C 33 Ε, 9.2.2006, σ. 311.
(3) EE C 146 Ε, 12.6.2008, σ. 232.
(4) EE C 280 E, 18.11.2006, σ. 475.
(5) P6_TA(2007)0483.
(6) EE C 46, 24.2.2006, σ. 1.
(7) EE C 25, 30.1.2008, σ. 1.
(8) ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41.


Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών
PDF 395kWORD 103k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (2008/2004(INI))
P6_TA(2008)0407A6-0283/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο 1995,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο "Η Ευρώπη στον κόσμο: η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Συμβολή στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση" (COM(2006)0567),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο "Η Ευρώπη στον κόσμο: ισχυρότερη εταιρική σχέση για την πρόσβαση στην αγορά για ευρωπαίους εξαγωγείς" (COM(2007)0183),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών CARIFORUM, αφετέρου (COM(2008)0155),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών CARIFORUM, αφετέρου (COM(2008)0156),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με την Ευρώπη στον κόσμο - εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την εξασφάλιση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Κορέα(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8 Μαΐου 2008 σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με το Σύνδεσμο των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2006 σχετικά με την αξιολόγηση του Γύρου της Ντόχα μετά την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Mercosur ενόψει της σύναψης διαπεριφερειακής συμφωνίας σύνδεσης(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τις προοπτικές σύναψης εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας(8),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία(9),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0283/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο πιο ανταγωνιστικός παράγων όσον αφορά τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα στον κόσμο και τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών με περισσότερο από το 28% του συνόλου των εξαγωγών παγκοσμίως και συνεπώς έχει ισχυρό συμφέρον να διασφαλίσει το άνοιγμα νέων αγορών για προϊόντα, υπηρεσίες και επενδύσεις,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος των υπηρεσιών κάλυπτε άνω του 75% του συνολικού ποσοστού του μεριδίου του ΑΕγχΠ στην ΕΕ των 25 το 2007· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο του ΑΕγχΠ για τις υπηρεσίες το 2007 ανερχόταν περίπου σε 78% για τη Βόρεια Αμερική, 52% για την Αφρική και 60% για την Ασία·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών έως τώρα ανέρχονται στο 25% του παγκόσμιου εμπορίου, ότι ο εν λόγω κλάδος έχει τεράστιες δυνατότητες και ότι περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται στον κλάδο αυτόν της οικονομίας απ" ό,τι σε οποιονδήποτε άλλον,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη ποιοτικής απασχόλησης συνοδεύτηκε από ποσοτική αύξηση των θέσεων εργασίας· επισημαίνει ότι στον τομέα των υπηρεσιών δημιουργείται το υψηλότερο επίπεδο μερικής απασχόλησης και ότι, για την ανάπτυξη αυτού του οικονομικού τομέα, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας (ΔΟΕ),

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολυμερές εμπορικό σύστημα, που περιλαμβάνεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), παραμένει το αποτελεσματικότερο πλαίσιο για την επίτευξη δίκαιου και θεμιτού εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών σε παγκόσμια βάση, διαμορφώνοντας κατάλληλους κανόνες και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση προς τους κανόνες αυτούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του ΠΟΕ σε σχέση με τη GATS πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον διαφορετικό χαρακτήρα του τομέα των υπηρεσιών ο οποίος δεν προσφέρεται για ποσοτικές μετρήσεις του βαθμού ελευθέρωσής του ή των εναπομεινάντων φραγμών στο εμπόριο,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η GATS είναι και πρέπει να παραμείνει το πολυμερές πλαίσιο για τη ρύθμιση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν απαγορεύει στα κράτη και ιδίως στην ΕΕ να διαπραγματεύονται διμερείς συμφωνίες που περιλαμβάνουν πιο εκτεταμένους καταλόγους συγκεκριμένων δεσμεύσεων, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι οι διμερείς συμφωνίες μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην προώθηση και τη σημασία του πολυμερούς πλαισίου,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη αποδοτικής υποδομής υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική επιτυχία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες παγκόσμιας κλίμακας βοηθά τους εξαγωγείς και τους παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών στις αναπτυσσόμενες χώρες να κεφαλαιοποιήσουν την ανταγωνιστική τους ισχύ· λαμβάνοντας υπόψη ότι μερικές αναπτυσσόμενες χώρες κατόρθωσαν, αξιοποιώντας τις ξένες επενδύσεις και την εμπειρογνωμοσύνη, να σημειώσουν πρόοδο στις διεθνείς αγορές υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθέρωση των υπηρεσιών αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο πολλών αναπτυξιακών στρατηγικών,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπόδια στο εμπόριο και οι φραγμοί μετά τα σύνορα όχι μόνο περιορίζουν τις συναλλαγές στον τομέα των προϊόντων αλλά επίσης επηρεάζουν σημαντικά τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και των δημόσιων συμβάσεων,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των βιομηχανικών χωρών και των αναπτυσσόμενων χωρών και μεταξύ των επιμέρους αναπτυσσόμενων χωρών ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα διάφορα επίπεδα ανάπτυξης,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες, και συγκεκριμένα οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, θα πρέπει να ενισχύσουν τη διακυβέρνησή τους και να δημιουργήσουν αποτελεσματικές δομές και υποδομές για την ενίσχυση του εμπορίου και την επέκταση των αγορών υπηρεσιών,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να έχει πρόσβαση, εν ευθέτω χρόνω, στα κείμενα των διάφορων διαπραγματευτικών εντολών που δίνονται στην Επιτροπή,

Γενικές παρατηρήσεις

1.   σημειώνει ότι το διεθνές εμπόριο που προσανατολίζεται στην ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας πρέπει να συνεισφέρει επίσης στην κοινωνική πρόοδο και την ποιοτική απασχόληση· οι κανονισμοί για το εμπόριο πρέπει να συμμορφώνονται με τα κοινωνικά πρότυπα της ΔΟΕ· τα μέτρα για την καταπολέμηση όλων των μορφών εκμετάλλευσης στον χώρο εργασίας (που απαγορεύουν την καταναγκαστική εργασία και την παιδική εργασία ιδιαίτερα), σε συνδυασμό με σεβασμό για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, είναι απαραίτητα για ισορροπημένο εμπόριο προς όφελος όλων· επιβεβαιώνει την ανάγκη εξέτασης της αλληλεπίδρασης μεταξύ εμπορίου και κοινωνικών θεμάτων·

2.   εφιστά την προσοχή στο υψηλό επίπεδο εξωτερικής ανταγωνιστικότητας των παρόχων υπηρεσιών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, το προοδευτικό και αμοιβαίο άνοιγμα της πρόσβασης στην αγορά υπηρεσιών καθώς και πολιτική μεγαλύτερης διαφάνειας και προβλεψιμότητας των κανόνων και ρυθμίσεων, σε συνδυασμό με αυστηρούς κανόνες και κυρώσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και των μονοπωλίων, προκειμένου οι πολίτες και οι επιχειρηματίες αμφοτέρων των συμβαλλομένων στη συμφωνία μερών να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών·

3.   αναγνωρίζει πλήρως την υφιστάμενη διάκριση μεταξύ του ποικίλου χαρακτήρα των υπηρεσιών, ιδίως δε την ανάγκη να γίνεται διάκριση μεταξύ εμπορικών και μη εμπορικών υπηρεσιών· τονίζει την ανάγκη διαφοροποιημένης προσέγγισης κατά το άνοιγμα των αγορών στον τομέα των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος·

4.   υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά συμφέροντα των κρατών μελών καθώς και τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και τις οικονομικές ανισότητες μεταξύ κατηγοριών ατόμων, κατά τη διαπραγμάτευση των καταλόγων δεσμεύσεων·

5.   πιστεύει ότι η εσωτερική αγορά υπηρεσιών με αποτελεσματική λειτουργία είναι σημαντική για τη παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ· τονίζει ότι η έγκαιρη και σωστή εφαρμογή και μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά(10), είναι σημαντικές για την επίτευξη αυτού του στόχου·

6.   τονίζει ότι ο τομέας υπηρεσιών μπορεί να φέρει πολλές λύσεις στα περιβαλλοντικά προβλήματα και πιστεύει ότι οι υπηρεσίες αποτελούν ένα από τα κύρια στοιχεία προστιθέμενης αξίας στην εξαγωγή τεχνογνωσίας από την ΕΕ· τονίζει ότι η σημασία του τομέα υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό κάθε πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης·

7.   επαινεί την έμφαση που δίνει η Επιτροπή στη διασφάλιση του ότι οι θετικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης περνούν και στους καταναλωτές· τονίζει ότι, σε συνδυασμό με υψηλή προστασία των καταναλωτών, ο δίκαιος ανταγωνισμός στις υπηρεσίες είναι ουσιώδης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές ωφελούνται από την απελευθερωμένη αγορά της ΕΕ·

8.   είναι πεπεισμένο ότι οι υπηρεσίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε κάθε οικονομία και θεωρεί ότι η διεύρυνση του ανοίγματος της πρόσβασης στην αγορά υπηρεσιών, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές οικονομικές πραγματικότητες είναι συνεπώς σημαντικό όχι μόνο για τις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά επίσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

9.   επισημαίνει την ανάγκη η ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τους διαφορετικούς βαθμούς ανάπτυξης όταν ζητεί άρση των ρυθμίσεων και ελευθέρωση των υπηρεσιών, και συνεπώς υπογραμμίζει ότι η ΕΕ δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιβάλει ενιαίο πρότυπο στις άλλες χώρες·

10.   είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να διασφαλιστούν ευνοϊκά αποτελέσματα, η ελευθέρωση ενός νέου τομέα υπηρεσιών, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει σε κάθε περίπτωση: να συνοδεύεται από νέες ρυθμίσεις και μηχανισμούς εποπτείας και εφαρμογής, ούτως ώστε να περιορίζει τις επιπτώσεις στον πληθυσμό και το περιβάλλον και να περιορίζει τυχόν καταχρήσεις της κυρίαρχης θέσης ή της συγκέντρωσης· να εισάγεται σταδιακά και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα βοηθητικά μέτρα·

11.   γνωρίζει ότι οι νεοπροταθείσες διατάξεις περί εσωτερικής ρύθμισης θα προστεθούν υπό τη μορφή παραρτήματος στη GATS και έτσι θα απαιτηθεί τροποποίηση της συμφωνίας· καλεί την Επιτροπή να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τις διαδικασίες της ομάδας εργασίας της GATS για την εσωτερική ρύθμιση και να υποβάλει οποιαδήποτε απόφαση τροποποίησης της συμφωνίας GATS στο Κοινοβούλιο δυνάμει της διαδικασίας συναπόφασης·

12.   αναγνωρίζει την κυριαρχία των κρατών και συνεπώς το δικαίωμά τους να θεσπίζουν ρυθμίσεις σε όλους τους τομείς υπηρεσιών ιδίως στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν έχουν αναλάβει υποχρεώσεις στο πλαίσιο της GATS, υπό τον όρο ότι οι τέτοιου είδους ρυθμίσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο VI της GATS σχετικά με τις εσωτερικές ρυθμίσεις· πιστεύει ότι οι αγορές υπηρεσιών απαιτούν σαφείς και νομικά κατηγορηματικές ρυθμίσεις προκειμένου να λειτουργήσουν αποδοτικά·

13.   υποδεικνύει ότι η αύξηση της αποδοτικότητας που μπορεί να επιτευχθεί χάρη στο άνοιγμα των αγορών στον ανταγωνισμό των υπηρεσιών, εάν συνοδευτεί από εσωτερικά ρυθμιστικά μέτρα, θα επέτρεπε στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να παρέχουν μεγαλύτερο φάσμα υπηρεσιών στους πολίτες τους· υπογραμμίζει τη σημασία προσβάσιμων και βιώσιμων καθολικών υπηρεσιών, σε προσιτές τιμές και προδιαγραφές υψηλής ποιότητας·

14.   υπογραμμίζει την ανάγκη για κανόνες και πρότυπα που θα διέπουν την ελευθέρωση· ενθαρρύνει τη συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά και ποιοτικά πρότυπα με εύλογο και αντικειμενικό τρόπο, χωρίς τη δημιουργία περιττών εμποδίων στο εμπόριο·

15.   επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει δημοσιοποιήσει την κοινοτική δέσμη προσφορών στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις της GATS· θεωρεί, ωστόσο, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συζητεί τις τρέχουσες εξελίξεις λεπτομερέστερα με το Κοινοβούλιο και τις αρμόδιες επιτροπές του·

16.   επισημαίνει ότι οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών αποτελούν ως επί το πλείστον μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ χωρών και ότι, συνεπώς, οι ελεύθερες συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών αποτελούν σημαντικό στοιχείο οποιασδήποτε αναπτυξιακής στρατηγικής καθώς καθιστούν δυνατή την μεταφορά τεχνογνωσίας σε βάθος με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο·

17.   αναγνωρίζει ότι πολύ συχνά ορισμένα από τα προβλήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια στην παροχή υπηρεσιών σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες ανακύπτουν με τη συνενοχή των εταιρειών ανεπτυγμένων οικονομιών·

18.   ζητεί από την Επιτροπή λεπτομερή επισκόπηση για συγκεκριμένους τομείς υπηρεσιών όπως λογισμικό, ταινίες, υλικοτεχνική υποστήριξη και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες και οι οποίες παρέχονται και διανέμονται παγκοσμίως· ζητεί επίσης από την Επιτροπή λεπτομερείς αναλύσεις σχετικά με τον τρόπο που το στοιχείο αυτό επηρεάζει την ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών·

19.   ζητεί από την Επιτροπή λεπτομερή επισκόπηση των σημαντικών δεδομένων για τις εξορυκτικές υπηρεσίες που λειτουργούν σε παγκόσμια κλίμακα· ζητεί επίσης από την Επιτροπή λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, τους φορείς εκμετάλλευσης, το μέγεθος και την ποιότητα υπηρεσιών του τομέα·

Ο Αναπτυξιακός Γύρος της Ντόχα και η GATS

20.   υπενθυμίζει το άρθρο XIX της GATS που ορίζει ότι τα μέλη αναλαμβάνουν διαδοχικούς γύρους διαπραγματεύσεων που αρχίζουν το αργότερο πέντε έτη μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ και διεξάγονται στη συνέχεια σε τακτικά διαστήματα, προκειμένου να επιτευχθεί προοδευτικά υψηλότερο επίπεδο ελευθέρωσης· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω διαπραγματεύσεις διεξάγονται στο πλαίσιο της αρχής της ενιαίας δέσμευσης και, συνεπώς, πρέπει να αντισταθμίζονται με τα συμφέροντα που προωθούνται σε άλλους τομείς διαπραγματεύσεων·

21.   υπενθυμίζει ότι οι αρχές της GATS δεν απαγορεύουν ούτε την ιδιωτικοποίηση ούτε την χαλάρωση των ρυθμίσεων· υπογραμμίζει συνεπώς ότι κάθε κράτος έχει τη δυνατότητα να ελευθερώσει οποιονδήποτε τομέα υπηρεσιών· τονίζει ότι οι πίνακες της GATS αφορούν τις δεσμευτικές υποχρεώσεις κάθε μέλους του ΠΟΕ ως προς τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και ότι κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να ανοίξει την αγορά του πέρα από τις υποχρεώσεις του δυνάμει της GATS, υπό τον όρο ότι σέβεται την αρχή του μάλλον ευνοουμένου κράτους κατά το άρθρο ΙΙ ή το άρθρο V της GATS σχετικά με την οικονομική ολοκλήρωση·

22.   υπενθυμίζει ότι ο Αναπτυξιακός Γύρος της Ντόχα πρέπει να εστιασθεί στην ανάπτυξη και, συνεπώς, ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών πρέπει να εξυπηρετούν τόσο τα συμφέροντα της ΕΕ όσο και την οικονομική ανάπτυξη των φτωχότερων χωρών·

23.   υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες πολιτικό περιθώριο όσον αφορά το επίπεδο αμοιβαιότητας στο άνοιγμα του εμπορίου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποφασίζουν οι ίδιες την ταχύτητα με την οποία θα επιδιωχθεί η ελευθέρωση·

24.   λαμβάνει υπόψη το αίτημα από τις αναπτυσσόμενες χώρες προς την ΕΕ και τις ΗΠΑ, ιδίως προκειμένου να βελτιώσουν τις προσφορές στον τρόπο 4· θεωρεί απαραίτητο να επιτευχθεί η ορθή ισορροπία που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές· ζητεί από την Επιτροπή να το τηρεί ενήμερο για τυχόν αλλαγές των αρχικών αιτημάτων·

Διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες

25.   ενθαρρύνει την επιλογή σαφούς και μεγαλόπνοου επιπέδου δεσμεύσεων στις υπό διαπραγμάτευση και επικείμενες διμερείς και περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες και σε όσες συμφωνίες βρίσκονται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης· τονίζει τη σημασία να περιληφθούν στις συμφωνίες αυτές διατάξεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά πρότυπα·

26.   λαμβάνει υπό σημείωση τα αποτελέσματα της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με τα κράτη του Φόρουμ Καραϊβικής των κρατών ΑΚΕ (CARIFORUM)· πιστεύει ότι οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών αποτελούν μέσο ανάπτυξης υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν ισχυροί και διαφανείς εσωτερικοί κανονισμοί που διέπουν τις υπηρεσίες· ζητεί να διασφαλισθούν για όλους καθολικές, προσπελάσιμες, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές δημόσιες υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου·

27.   σημειώνει ότι το κεφάλαιο σχετικά με τις επενδύσεις στη ΣΟΕΣ με τις χώρες CARIFORUM εγγυάται στους επενδυτές τα αναμενόμενα οφέλη τους, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν στο πλαίσιο της ανωτέρω συμφωνίας·

28.   στηρίζει συγκεκριμένα τη συμφωνία σχετικά με τον Τρόπο 4 στη συμφωνία ΕΕ-CARIFORUM· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί μέσο για την αποφυγή της διαρροής εγκεφάλων·

29.   πιστεύει όσον αφορά τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) ΕΕ-ASEAN ότι οι πτυχές της συμφωνίας που επηρεάζουν τις δημόσιες συμβάσεις, τις επενδύσεις και τις υπηρεσίες θα πρέπει να αναγνωρίζουν το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης των μελών του ASEAN και να σέβονται το δικαίωμα όλων των συμμετεχόντων να ρυθμίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με βασικές ανάγκες – αυτό, ωστόσο, δεν πρέπει να εμποδίζει τις ιδιωτικές εταιρείες να καλύπτουν το κενό όταν το κράτος δεν κατορθώνει να παρέχει τις υπηρεσίες που απαιτούν οι πολίτες·

30.   έχει γνώση των διαπραγματεύσεων της ΣΕΣ ΕΕ-Κορέας σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένες εταιρείες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην κορεατική αγορά υπηρεσιών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ο τραπεζικός κλάδος, ο ασφαλιστικός κλάδος, οι τηλεπικοινωνίες, τα πρακτορεία ειδήσεων και η παροχή νομικών συμβουλών· προτρέπει επίσης την Επιτροπή να λάβει υπόψη της, όταν επιληφθεί του θέματος αυτού στις διαπραγματεύσεις για τη ΣΕΣ, τις αυξανόμενες ανησυχίες στην ΕΕ σχετικά με τον κίνδυνο να οδηγηθεί σε κρίση ο τραπεζικός και ο ασφαλιστικός τομέας, ο ρυθμός ελευθέρωσης των οποίων δεν συνοδεύτηκε από ένα ισχυρό και διαφανές κανονιστικό πλαίσιο·

31.   τονίζει όσον αφορά τη διαπραγμάτευση της ΣΕΣ ΕΕ-Ινδίας τη σημασία της εταιρικής μας σχέσης με την Ινδία και την ανάγκη να αποκτήσουμε μεγαλόπνοη συμφωνία με σημαντικές και ευρείες δεσμεύσεις, με τους λιγότερους δυνατούς περιορισμούς πρόσβασης στην ινδική αγορά όσον αφορά όλους τους τρόπους παροχής· επισημαίνει ότι η ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90% τόσο από την άποψη της τομεακής κάλυψης όσο και από την άποψη του όγκου των συναλλαγών σύμφωνα με τις απαιτήσεις ουσιώδους κάλυψης κατά το άρθρο V της GATS· υπογραμμίζει ότι οι περιορισμοί είναι ιδιαίτερα έντονοι στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τους τίτλους χρεογράφων, τη λογιστική, τις τηλεπικοινωνίες, τις υπηρεσίες διανομής, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, και τις νομικές υπηρεσίες·

32.   εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τη διαπραγμάτευση ΣΕΣ μεταξύ ΕΕ και Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου σχετικά με το επίπεδο διαφάνειας και λογοδοσίας στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και, ιδίως, στον τομέα των επενδύσεων από κρατικά επενδυτικά ταμεία·

Ειδικά τομεακά θέματα

33.   σημειώνει ότι κανένα μέλος του ΠΟΕ δεν έχει έως τώρα αναλάβει δεσμεύσεις σχετικά με τον τομέα διανομής ύδατος· τονίζει ότι σε περίπτωση ανάληψης μιας τέτοιας δέσμευσης, δεν απαγορεύεται στο κράτος να καθορίσει επίπεδα ποιότητας, ασφάλειας, τιμών ή άλλους στόχους πολιτικής, όπως αυτό νομίζει, και οι ίδιοι κανονισμοί θα ισχύουν για τους ξένους προμηθευτές όπως και για τους τοπικούς προμηθευτές·

34.   υπογραμμίζει τη σημασία των πολιτιστικών υπηρεσιών, όπως ο οπτικοακουστικός, μουσικός και εκδοτικός τομέας τόσο για τις βιομηχανίες της ΕΕ όσο και για τους εμπορικούς μας εταίρους· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές στον τομέα των πολιτιστικών υπηρεσιών είναι, συνεπώς, πλήρως ισορροπημένες, ενώ σέβονται παράλληλα την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

35.   τονίζει ότι συγκεκριμένα ο τουριστικός κλάδος συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία σε αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες· θεωρεί συνεπώς ότι είναι ζωτικής σημασίας να βοηθήσει η ΕΕ μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας και της τεχνικής βοήθειας·

36.   πιστεύει ότι, εφόσον προηγουμένως θεσπισθεί αυστηρός και διαφανής εσωτερικός κανονισμός, το προσεκτικό και σταδιακό άνοιγμα της αγοράς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στις αναπτυσσόμενες χώρες μπορεί να προσφέρει στους πολίτες και στους επιχειρηματίες πρόσβαση σε πόρους προκειμένου να δημιουργηθούν τοπικές θέσεις εργασίας και να μετριαστεί η φτώχεια, διότι δεν θα αναγκάζονται πλέον να βασίζονται σε κρατικά μονοπώλια ή θεσμικά όργανα·

37.   θεωρεί ότι, προκειμένου να αυξήσει την εξωτερική ανταγωνιστικότητά της, η ΕΕ πρέπει να λάβει μέτρα στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της για να ενισχύσει την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του εμπορίου και να βελτιώσει την προστασία των δεδομένων·

38.   επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες, ειδικότερα οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, επηρεάζουν πολλούς τομείς αρμοδιότητας και υπογραμμίζει ότι το επίκεντρο αυτού του ψηφίσματος είναι το εμπόριο στις υπηρεσίες, δηλαδή η επίτευξη της πρόσβασης στην αγορά μέσω του ανοίγματος σε εθελουσία βάση των αγορών με τη μέθοδο διαπραγματεύσεων "ζήτησης και προσφοράς'· προτείνει τομείς όπως η εποπτεία, η ρύθμιση και άλλα ζητήματα που αφορούν διάφορες πτυχές των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο κατάλληλο φόρουμ·

39.   υποστηρίζει ιδιαίτερα την άποψη της Επιτροπής ότι η πρόσβαση στην αγορά και οι ελεύθερες συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της ατζέντας της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση· υπογραμμίζει ότι οι ανοικτές αγορές σε συνδυασμό με ισορροπημένες και ορθά ρυθμισμένες ελεύθερες συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών θα είναι προς όφελος όλων των χωρών και περιφερειών που συμμετέχουν·

40.   επισημαίνει ότι οι εταιρείες της ΕΕ δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο στην παγκόσμια σκηνή, ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη προάγεται σε μεγάλο βαθμό από τρίτες χώρες και ότι η βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά θα συνέβαλε ως εκ τούτου στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ·

41.   εκτιμά ότι οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα στις συναλλαγές αγαθών αλλά ότι θα πρέπει να θεωρείται ότι το ένα αποτελεί ξεχωριστή οντότητα από το άλλο·

42.   εκτιμά ότι η οικονομία στον τομέα των υπηρεσιών έχει καταστεί, από απόψεως όγκου, ο πιο σημαντικός οικονομικός τομέας στις οικονομίες του ΟΟΣΑ και ότι το αυξανόμενο εμπόριο και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και θα διευκολύνει τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη, βελτιώνοντας τις αποδόσεις άλλων βιομηχανιών, καθώς οι υπηρεσίες παρέχουν σημαντικές ενδιάμεσες εισροές, ειδικότερα στον σημερινό κόσμο που χαρακτηρίζεται από όλο και μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση και παγκοσμιοποίηση·

43.   αναγνωρίζει ότι το να επιτευχθεί η πρόσβαση στην αγορά για τις υπηρεσίες αποτελεί δύσκολη διαδικασία στα πλαίσια των πραγματοποιούμενων διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ για την αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να επιζητεί εξισορροπημένο πακέτο με φιλόδοξη προσφορά στον τομέα των υπηρεσιών, ειδικότερα τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπου η βιομηχανία της ΕΕ διαθέτει ανταγωνιστική εμπειρογνωμοσύνη και μεγάλο δυναμικό για ανάπτυξη· επισημαίνει ότι η συμμόρφωση με τους κανόνες και τα πρότυπα είναι απαραίτητη με σκοπό να αποφευχθούν τυχόν μη δασμολογικοί φραγμοί που μπορεί να είναι ευαίσθητοι στον τομέα των υπηρεσιών·

44.   καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη στις εμπορικές διαπραγματεύσεις την ύπαρξη υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και την πιθανή επίπτωση του ανοίγματος των αγορών στην οργάνωσή τους·

45.   επισημαίνει ότι σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η ΕΕ έχει μια από τις πλέον ανοικτές αγορές στον κόσμο, αλλά υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να ακολουθήσει περισσότερο επιθετική και ισορροπημένη τακτική σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις στον τομέα των υπηρεσιών και να υιοθετήσει τις αρχές της διαφάνειας, της ανάπτυξης και της αμοιβαιότητας·

46.   υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι αρχές των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να συμβαδίζουν επιτυχώς με όλες τις εξελίξεις στις ευρωπαϊκές αγορές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα ευρωπαϊκά ρυθμιστικά πλαίσια καθώς και να εντατικοποιήσουν τον κανονιστικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των εμπορικών εταίρων της με σκοπό να μειώσουν τα εμπόδια στο εμπόριο·

47.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις υπεράκτιες πρακτικές (offshore) των τρίτων χωρών, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο το αμοιβαία επωφελές άνοιγμα των αγορών·

48.   καλεί τα κράτη μέλη να εργαστούν για πλέον ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική στον τομέα των συναλλαγών από κοινού με την Επιτροπή, ειδικότερα στον τομέα των επενδύσεων· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να μεγαλοποιούν τους κινδύνους των ξένων επενδύσεων, αλλά να επιδιώκουν το ουσιαστικό άνοιγμα των οικονομιών τους και κοινή προσέγγιση όσον αφορά τα κρατικά επενδυτικά ταμεία· σημειώνει την ανάγκη αξιολόγησης θεμάτων όπως ασφάλεια της προσφοράς, ιδίως για τις ξένες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας που πραγματοποιούνται από κρατικές εταιρίες· υπενθυμίζει ότι παρόμοιες αξιολογήσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέτρα προστατευτισμού·

49.   εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στους πιθανούς κινδύνους, όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ, λόγω της απουσίας αμοιβαιότητας στη συμφωνία ΠΟΕ σχετικά με τις κρατικές συμβάσεις·

50.   ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τον αγώνα κατά της απομίμησης κυρίως μέσω του Internet, ενθαρρύνοντας, μεταξύ άλλων, καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών διοικήσεων και ενισχύοντας τα μέσα παρακολούθησης και αξιολόγησης της απομίμησης· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο με στόχο να παρασχεθούν στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη της ποιοτικά και στατιστικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την απομίμηση, ειδικότερα μέσω του Διαδικτύου·

51.   συμμερίζεται την κατηγορηματική θέση της Επιτροπής υπέρ των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, αλλά επισημαίνει ότι για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, ειδικά όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου ίσως είναι καταλληλότερες για την επίτευξη της πρόσβασης στην αγορά· θεωρεί ότι, όταν θα οριστικοποιηθούν οι ολοκληρωμένες συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ θα μπορούσαν να καλύπτουν όχι μόνο τα αγαθά αλλά και τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις, αλλά μόνον εφόσον οι εν λόγω χώρες το επιθυμούν·

52.   υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δημιουργεί καλύτερες ευκαιρίες για τον ανταγωνισμό, τη διαφάνεια και τη διαφοροποίηση· σημειώνει ότι, ειδικά στις αναδυόμενες οικονομίες, η αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρότερη ανάπτυξη της τοπικής χρηματοπιστωτικής αγοράς προς όφελος των εταιρειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν, καθώς και να παράσχει στους καταναλωτές μεγαλύτερη επιλογή και καλύτερα προϊόντα·

53.   έχοντας υπόψη τη μικρή οικονομική, διοικητική και θεσμική δυνατότητα των χωρών ΑΚΕ, καλεί την Επιτροπή να διασφαλίζει τον σεβασμό των διεθνώς συμπεφωνημένων προτύπων για ρύθμιση και εποπτεία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όταν διαπραγματεύεται και εφαρμόζει συμφωνίες εμπορικών συναλλαγών με χώρες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι.

54.   θεωρεί ότι η πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (μικροπιστώσεις, πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, υποθήκες, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), ασφάλειες, συντάξεις και τοπικά και διεθνή εμβάσματα), είναι ειδικότερα απαραίτητη για τα μεμονωμένα άτομα στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε αυτά να προχωρήσουν σε βασικές οικονομικές δραστηριότητες, και καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να ενισχύσει την καλύτερη πρόσβαση στην αγορά για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στις αναπτυσσόμενες χώρες και να ενθαρρύνει υγιείς κανόνες συνετής διαχείρισης, την ανάπτυξη ανταγωνιστικών αγορών και την εκπαίδευση στον τομέα υπηρεσιών χρηματοπιστωτικού περιεχομένου·

o
o   o

55.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και στις χώρες μέλη του.

(1) ΕΕ C 102 E, 24.4.2008, σ. 128.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0053.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0629.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0195.
(5) ΕΕ C 293 E, 2.12.2006, σ. 155.
(6) ΕΕ C 308 E, 16.12.2006, σ. 182.
(7) ΕΕ C 298 E, 8.12.2006, σ. 235.
(8) ΕΕ C 233 E, 28.9.2006, σ. 103.
(9) ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 400.
(10) ΕΕ L 376, 29.12.2006, σ. 36.


Ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια
PDF 305kWORD 85k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με μια ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια (2008/2007(INI))
P6_TA(2008)0408A6-0308/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια (COM(2007)0616),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες" (CΟΜ(2006)0275),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου 2007 για τη μελλοντική πολιτική ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της Ένωσης: μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των ωκεανών και των θαλασσών(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11 Μαρτίου 2008 σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική της αειφόρου μεταφοράς, με βάση τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια και το περιβάλλον(2),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 για την προστασία των αγρίων πτηνών(3),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών βιοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας(4),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για την απαλλαγή των αποβλήτων(5),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων(6),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0308/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα της πρόσβασης στην αγορά των λιμενικών υπηρεσιών υπήρξε θέμα συζήτησης στο Κοινοβούλιο και ότι, σε συνέχεια αυτής της συζήτησης, η Επιτροπή δρομολόγησε ευρεία διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια δεν εισηγείται νέα μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά των λιμενικών υπηρεσιών,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής διάσταση του τομέα αυτού προσφέρεται για τη χάραξη πολιτικής σε κοινοτικό επίπεδο για τους ευρωπαϊκούς λιμένες με την αξιοποίηση των γεωπολιτικών συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα των λιμανιών όχι μόνο για τις θαλάσσιες, τις πλωτές και τις συνδυασμένες μεταφορές στην Ευρώπη, αλλά και για το ρόλο τους ως οικονομικών πόλων, πηγών απασχόλησης και παραγόντων ενσωμάτωσης του πληθυσμού,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για τους λιμένες, έχοντας ως στόχους την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των θαλάσσιων μεταφορών και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υψηλού επίπεδου, οφείλει να προωθήσει το τετράπτυχο "ασφάλεια - ταχεία εξυπηρέτηση - χαμηλό κόστος -σεβασμός στο περιβάλλον",

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν μελλοντικά τα ευρωπαϊκά λιμάνια, ιδίως στον τομέα του περιβάλλοντος, της παγκοσμιοποίησης, της αειφόρου ανάπτυξης, απασχόλησης, και των κοινωνικών όρων, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και τη διά βίου μάθηση, της χρηματοδότησης καθώς και της πρόσβασης στην αγορά και των διοικητικών θεμάτων, και των αντιανταγωνιστικών και μεροληπτικών μέτρων που λαμβάνονται από χώρες εκτός της ΕΕ στις σχετικές γεωγραφικές αγορές,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη χώρων που προσφέρονται για την ανάπτυξη των λιμανιών στην Ευρώπη καθώς και ο μικρός αριθμός και η ευπάθεια των φυσικών βιοτόπων επιτείνουν την υποχρέωση του νομοθέτη να επιτύχει μια ισορροπία και μια νομική σαφήνεια όσον αφορά τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές υποχρεώσεις,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των λιμανιών της Ευρώπης και τη ραγδαία ανάπτυξη του τομέα που προβλέπεται τα επόμενα χρόνια,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της διεύρυνσης της Διώρυγας του Παναμά που θα οδηγήσει πιθανότατα σε περαιτέρω επίταση της σημερινής τάσης για κατασκευή πολύ μεγάλων σκαφών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σύγχρονες υποδομές και οι αποτελεσματικές συνδέσεις τους με την ενδοχώρα και τα νησιά είναι σημαντικές για τα λιμάνια,

1.   χαιρετίζει την υποβολή της προαναφερθείσας ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια·

2.   συγχαίρει την Επιτροπή για την προσέγγισή της κατά την εκπόνηση της ανακοίνωσης αυτής, ιδίως δε για τη διαδικασία ευρείας διαβούλευσης·

3.   επικροτεί την έμφαση που δίνει η Επιτροπή σε μέτρα ενδοτικού δικαίου όπως η δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών και η άρση διοικητικών εμποδίων·

4.   τονίζει την κομβική σημασία του τομέα των λιμανιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από οικονομικής, εμπορικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και στρατηγικής πλευράς·

5.   πιστεύει ότι ο ρόλος της Επιτροπής είναι σημαντικός προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ευρωπαϊκοί λιμένες είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους·

6.   επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την εκτέλεση έργων ανακατασκευής των λιμανιών και των υποδομών τους, με κύριο στόχο την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των χώρων που περιβάλλουν τους λιμένες· παροτρύνει την Επιτροπή να δημοσιεύσει τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές πριν από τα τέλη του 2008·

7.   θεωρεί ότι τα λιμάνια και η φύση μπορούν να συνυπάρξουν με αειφόρο τρόπο, καθώς η καταστροφή της φύσης συχνά προκαλεί οικονομική ζημία σε άλλους τομείς, όπως ο τουρισμός, η γεωργία και η αλιεία, και καλεί συνεπώς τον Επίτροπο Μεταφορών να συνεργαστεί στενά με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος στην κατάρτιση και επιβολή της νομοθεσίας και των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τους λιμένες και το περιβάλλον·

8.   θεωρεί ότι στόχος αυτών των κατευθυντήριων γραμμών πρέπει να είναι η αποφυγή της νομικής ασάφειας που απορρέει από ορισμένες οδηγίες στον τομέα του περιβάλλοντος και, ταυτόχρονα, η πραγματική προσέγγιση της περιβαλλοντικής πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των λιμανιών στην Ένωση·

9.   υπογραμμίζει την ανάγκη συμμετοχής των λιμενικών και τοπικών αρχών στην κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών καθώς και των θαλάσσιων λιμένων όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ·

10.   εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να υποστηρίζουν οι αρχές περιφερειακής αυτοδιοίκησης τις προσπάθειες για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από πλοία και από τις επίγειες και εναέριες μεταφορές, καθορίζοντας σχέδια διαχείρισης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και τηρώντας τη σύμβαση Marpol και την οδηγία 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος(7)·

11.   υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική η οποία θα ενισχύσει την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και την εδαφική συνοχή λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές πτυχές και τις πτυχές ασφάλειας στο σύνολο της επικράτειας μέσω της εφαρμογής διοργανικών, διατομεακών και πολυεδαφικών εταιρικών σχέσεων·

12.   επισημαίνει ότι η Επιτροπή ανησυχεί για την κατανομή των ροών κυκλοφορίας στην Ευρώπη και επισημαίνει τη διαφοροποίηση του τομέα των λιμανιών και την ανάπτυξη των λιμανιών μικρού και μεσαίου μεγέθους στην Ευρώπη· θεωρεί, εξάλλου, ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη τις σημαντικές αλλαγές που αναμένονται στη διεθνή κυκλοφορία στις θάλασσες εν συνεχεία των τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων σε αυτόν τον τομέα, της διεύρυνσης της Διώρυγας του Παναμά και της αύξησης του όγκου και της χωρητικότητας των πλοίων, παραγόντων που θα έχουν αναμφίβολα σημαντικές συνέπειες στον εν λόγω τομέα·

13.   εφιστά την προσοχή στην εδαφική διάσταση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών λιμένων, και ιδίως στην ανάγκη διασυνοριακής συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των γειτονικών λιμενικών περιφερειών· υπογραμμίζει τη σημασία της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και της περιφερειακής στρατηγικής για τη Μεσόγειο, τη Βαλτική Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να καταρτιστεί κατάλογος των σημείων συμφόρησης μεταξύ των λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λιμένων των κρατών που συνορεύουν με την Ένωση·

14.   καλεί την Επιτροπή να προβαίνει σε συστηματική παρακολούθηση της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης που εφαρμόζονται διεθνώς στους λιμένες και στους σταθμούς εξυπηρετήσεων πλοίων, φορτίων, επιβατών και χερσαίων μεταφορικών μέσων με στόχο την προώθηση πολιτικών και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των κοινοτικών λιμένων και για βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητάς τους προς όφελος των ιδίων και των χρηστών·

15.   φρονεί ότι οι τεχνολογικές αλλαγές που απαιτούνται για να μπορέσουν οι ενδιάμεσοι λιμένες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μιας αυξημένης κυκλοφορίας θα έχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες στις οικείες περιοχές· θεωρεί ότι οι περιοχές αυτές πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν, για τον σκοπό αυτό, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως για να χρηματοδοτήσουν την απόκτηση προηγμένων τεχνολογικών εγκαταστάσεων, να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης στους καινοτόμους τομείς και να αποκαταστήσουν τις αστικές περιοχές που θα απελευθερωθούν με την απομάκρυνση των λιμενικών δραστηριοτήτων εκτός πόλεων·

16.   θεωρεί ότι η ασφάλεια δικαίου του κοινοτικού νομικού πλαισίου στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, που απορρέει από το διεθνές νομικό πλαίσιο, εξαρτάται από την ταχεία έγκριση της δέσμης μέτρων Erika III για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα·

17.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών λιμένων· υπογραμμίζει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο που διαδραματίζουν οι λιμένες στο επίπεδο της περιφερειακής οικονομίας της ενδοχώρας τους· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι η αρμονική ανάπτυξη των λιμένων αποτελεί βασικό στοιχείο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης·

18.   επισημαίνει τον κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο των λιμανιών για τον πληθυσμό της ενδοχώρας και θεωρεί απαραίτητη την καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με την σπουδαιότητα των λιμένων ως μέσων ανάπτυξης·

19.   είναι της γνώμης ότι οι θαλάσσιες και πλωτές μεταφορές δεν μπορούν να εξετασθούν χωριστά από τις χερσαίες και εναέριες μεταφορές, ότι η σύνδεση με την ενδοχώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για την εμπορική επιτυχία ενός λιμανιού και ότι, συνεπώς, απαιτείται να δημιουργηθούν διασυνδέσεις μεταξύ λιμένων, οργανωτικών βάσεων της ενδοχώρας και "στεγνών λιμένων'· με βάση τα προαναφερθέντα, πιστεύει επίσης ότι η συν-τροπική συμμετοχή των λιμένων είναι αναγκαία τόσο σε σχέση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών όσο και με τους μελλοντικούς πράσινους διαδρόμους της Κοινότητας, προκειμένου να διασφαλισθεί καλύτερη αξιοποίηση των μεταφορικών ικανοτήτων στον τομέα του καμποτάζ και των ποτάμιων μεταφορών, καθώς και σε σχέση με τις συνδέσεις με τις χερσαίες και εναέριες μεταφορές, προκειμένου να διασφαλισθεί συνεπής και γνήσια πολιτική μεταφορών·

20.   υποστηρίζει, συνεπώς, την πρόθεση της Επιτροπής να εκτιμήσει το καθεστώς των συνδέσεων των λιμένων με την ενδοχώρα και τις ανάγκες και τις επιπτώσεις τους στην ισορροπία του δικτύου κυκλοφοριακών ροών επ' ευκαιρία της ενδιάμεσης αναθεώρησης του δικτύου διευρωπαϊκών μεταφορών το 2010(8)·

21.   θεωρεί ότι ένας από τους στόχους της ενδιάμεσης εξέτασης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών του 2010 πρέπει να είναι η ενοποίηση των θαλάσσιων και των πλωτών μεταφορών μαζί με τις χερσαίες μεταφορές μέσω των ευρωπαϊκών λιμανιών·

22.   καλεί τις ενδιαφερόμενες περιφερειακές αρχές να εφαρμόσουν πιο πολυτροπική πολιτική μεταφορών που θα καθιστά δυνατή την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών και των πλωτών μεταφορών, παράλληλα με τις οδικές, και λειτουργικότερη σύνδεση των λιμένων με το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και με την ενδοχώρα, ιδίως μέσω του σιδηροδρόμου και των εσωτερικών πλωτών μεταφορών·

23.   διαπιστώνει ότι τα λιμάνια της ΕΕ αναπτύσσουν ανταγωνισμό με τα λιμάνια των τρίτων χωρών που δεν υπόκεινται συχνά στους ίδιους κανόνες, και αντιμετωπίζουν επίσης από τις γειτονικές χώρες της ΕΕ μορφές οικονομικής πολιτικής που εισάγουν διακρίσεις, για παράδειγμα με μεροληπτική δασμολογική πολιτική·

24.   καλεί την Επιτροπή να μελετήσει εκ νέου τα θέματα ασφάλειας των λιμένων και να συνεκτιμήσει το αυξανόμενο κόστος σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών λιμένων·

25.   χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται από τους ευρωπαϊκούς λιμένες στον τομέα αυτό και καλεί την Επιτροπή να μελετήσει την κατάρτιση καταλόγου αυτών των προβλημάτων για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που προκύπτουν από τον ανταγωνισμό με τα λιμάνια εκτός ΕΕ και αντιανταγωνιστικά και μεροληπτικά μέτρα που λαμβάνονται από γειτονικές χώρες της ΕΕ·

26.   υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης συνεργασιών με τρίτες χώρες για την προετοιμασία και υποβολή κοινών προγραμμάτων για την ανάπτυξη, συντονισμό και μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα σε γειτονικούς λιμένες·

27.   θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα να καταρτίσει ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ανανέωση του στόλου των εμπορευματικών πλοίων και ιδίως όσων προορίζονται για το καμποτάζ και τις πλωτές μεταφορές·

28.   θεωρεί ότι οι νέες τεχνολογίες, και ιδίως οι τεχνολογίες της πληροφορίας, αποτελούν στοιχεία-κλειδιά που επιτρέπουν στα ευρωπαϊκά λιμάνια, τα οποία ήδη υφίστανται πιέσεις από τον ανταγωνισμό με λιμάνια τρίτων χωρών αλλά σε μερικές περιπτώσεις και από την έλλειψη χώρου για την ανάπτυξή τους, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία τους·

29.   παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επισπεύσουν, μέσω των αρμόδιων φορέων, την εφαρμογή των συστημάτων πλοήγησης εξ αποστάσεως προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια στη διαχείριση της κυκλοφορίας στους λιμένες καθώς και σε περιοχές αγκυροβολίου·

30.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα αυτόν μέσω προγραμμάτων-πλαισίων της Ένωσης και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την έρευνα στους τομείς της ασφάλειας για να περιορισθούν όσο γίνεται περισσότερο τα ατυχήματα καθώς και στον τομέα της διοικητικής μέριμνας για να βελτιωθεί η χρησιμοποίηση των διαθέσιμων χώρων στα λιμάνια, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος για να περιορισθούν μεταξύ άλλων οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και η ρύπανση από τα απόβλητα·

31.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις προτάσεις ενώπιον του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την αντικατάσταση του τρέχοντος καυσίμου με ντίζελ έως το 2020, και το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί ο τομέας των θαλασσίων μεταφορών στο σύστημα εμπορίας εκπομπών·

32.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν ενεργά τη συνεχή βελτίωση του στόλου έρευνας και διάσωσης (SAR) και των άλλων λειτουργικών δυνατοτήτων SAR στους λιμένες, βάσει της σύμβασης SOLAS (για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα) και της σύμβασης SAR και να βελτιώσουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των κέντρων Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης·

33.   θεωρεί αναγκαία την περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων "Clean-Ship" και "Clean port'·

34.   καλεί την Επιτροπή και τον τομέα να ενθαρρύνουν τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις να μειώσουν τον αριθμό των μεταφερομένων κενών εμπορευματοκιβωτίων και να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες μεταφοράς και να στηρίξουν πρωτοβουλίες προς τον σκοπό αυτόν (λ.χ. διά προγραμμάτων έρευνας), λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές και ειδικές ανάγκες των πελατών και μειώνοντας τον αντίκτυπο στο περιβάλλον·

35.   επικροτεί ένθερμα την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου θαλασσίων μεταφορών χωρίς φραγμούς και θεωρεί ότι ο στόχος αυτής της πρότασης πρέπει να είναι η εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των θαλασσίων και των χερσαίων μεταφορών εντός της Ένωσης·

36.   προτείνει, συνεπώς, την εξαίρεση των εμπορευμάτων που έχουν εκτελωνιστεί για την Κοινότητα από κάθε τελωνειακό έλεγχο κατά τις θαλάσσιες μεταφορές σε μικρές αποστάσεις εντός της Κοινότητας και προτείνει επίσης, στο μέτρο του δυνατού, τη δημιουργία χωριστών λιμενικών ζωνών για το ενδοκοινοτικό εμπόριο και για το διεθνές εμπόριο καθώς και την απλούστευση των διαδικασιών των εσωτερικών μεταφορών, την τυποποίηση και τη σήμανση ειδικών εμπορευματοκιβωτίων·

37.   καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει και να βελτιώσει τις πολιτικές για την ανάπτυξη και τη στήριξη της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων·

38.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης ενιαίου εγγράφου μεταφοράς για τα εμπορευματοκιβώτια στην Κοινότητα για να απλοποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες·

39.   καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη για τα κονδύλια που χορηγούνται από τον δημόσιο τομέα προς τους εμπορικούς λιμένες της Ευρώπης για να εντοπίσει ενδεχόμενες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διευκρινίσει στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις ποιοι τύποι ενίσχυσης που δίδονται σε λιμενικές αρχές θα πρέπει να θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις· πιστεύει ότι οι πιθανές επενδύσεις από δημόσιες αρχές για την ανάπτυξη των λιμένων δεν πρέπει να θεωρούνται ως κρατική ενίσχυση όταν προορίζονται άμεσα για περιβαλλοντικές βελτιώσεις ή αποσυμφόρηση και μειωμένη χρήση των οδών για εμπορευματικές μεταφορές, ειδικά μάλιστα όταν κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής (πχ. νησιά), εκτός εάν ωφελούν ένα μόνο χρήστη ή επιχειρηματία·

40.   ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ των λιμένων το 2008 και πιστεύει ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να διέπουν τον λιμενικό χώρο αυτόν καθαυτό, και να γίνεται διάκριση μεταξύ της υποδομής πρόσβασης και άμυνας, της υποδομής που σχετίζεται με το έργο και της υπερδομής και χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών λιμένων·

41.   εγκρίνει την επέκταση των υποχρεώσεων διαφάνειας που επιβάλλει η οδηγία 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με τη διαφάνεια στις χρηματοπιστωτικές σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων καθώς και την οικονομική διαφάνεια σε ορισμένες επιχειρήσεις(9), καλεί όμως την Επιτροπή να εξετάσει τη θέσπιση χαμηλού ελαχίστου ορίου ετησίων εσόδων αντί της απόλυτης υποχρέωσης·

42.   τονίζει ιδιαίτερα την ανάλυση στην οποία προβαίνει η Επιτροπή όσον αφορά τις λιμενικές διευκολύνσεις και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη σημασία κάποιας ευελιξίας για τις λιμενικές αρχές στο θέμα αυτό, μεταξύ άλλων για την ανανέωση των διευκολύνσεων που συνδέονται με μεγάλες επενδύσεις, θεωρεί όμως ότι αυτή η ευελιξία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αφορμή για την αποτροπή του ανταγωνισμού στα λιμάνια·

43.   θεωρεί υψίστης σημασία τη διαφύλαξη ισορροπίας μεταξύ της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και των ειδικών αιτημάτων των λιμένων, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αναγκαιότητα συνεργασίας του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα για τον εκσυγχρονισμό των λιμένων·

44.   ενθαρρύνει τη χρήση των προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας της πολιτικής συνοχής, καθώς και των προγραμμάτων συνεργασίας της πολιτικής γειτονίας και διεύρυνσης της ΕΕ, αλλά παροτρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις οικείες περιφερειακές αρχές να εφαρμόσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό διασυνοριακή προσέγγιση όσον αφορά την αξιοποίηση της υφισταμένης δυναμικότητας στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης των λιμενικών υποδομών·

45.   υποστηρίζει σθεναρά το ρόλο των τοπικής ιδιοκτησίας, μη κερδοσκοπικών λιμενικών εταιρειών, και προτρέπει τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές να λάβουν μέτρα προκειμένου να τις προστατεύσουν από την εγκατάλειψη, καθώς το κοινωνικό, ψυχαγωγικό και τουριστικό τους όφελος για τις περιβάλλουσες κοινότητες υπερβαίνει την αρχική οικονομική τους λειτουργία·

46.   τονίζει με έμφαση ότι, προκειμένου να έχει επιτυχία οιαδήποτε συζήτηση για την Ευρώπη και τη ναυτιλιακή πολιτική της, πρέπει να περιλαμβάνει τον μείζονα ρόλο που διαδραματίζει η Ευρώπη της αναψυχής από τη σκοπιά της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι οι λιμένες αναψυχής αποτελούν αφενός προθήκη της ενδοχώρας, αφετέρου δε ισχυρό τουριστικό εργαλείο προς την κατεύθυνση της ανακάλυψης του λιμένα και των περιχώρων του, καθώς επίσης και αναγκαία υπηρεσία ανεφοδιασμού των τοπικών εμπορικών καταστημάτων·

47.   επικροτεί την έμφαση που δίνεται στο διάλογο στον λιμενικό τομέα· ενθαρρύνει τη συγκρότηση ευρωπαϊκής επιτροπής κοινωνικού διαλόγου και θεωρεί ότι η επιτροπή αυτή θα πρέπει να εξετάζει όλα τα θέματα που αφορούν τα λιμάνια, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των διευκολύνσεων και της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αριθ. 152 του 1979 για την ασφάλεια και την υγεία στις λιμενικές εγκαταστάσεις·

48.   τονίζει τη σημασία της προστασίας και της διασφάλισης ύψιστου επιπέδου κατάρτισης των εργαζομένων στα λιμάνια· ενστερνίζεται τη βούληση της Επιτροπής να παράσχει στους εργαζόμενους στα λιμάνια βασική κατάρτιση αμοιβαία αναγνωριζόμενη για να προωθήσει την ευελιξία στον τομέα αυτό· εκτιμά ότι, εν προκειμένω και ως πρώτο βήμα, θα πρέπει να γίνει σύγκριση μεταξύ των διαφόρων υφιστάμενων συστημάτων επαγγελματικών προσόντων για λιμενεργάτες· θεωρεί, ωστόσο, ότι η βασική αυτή κατάρτιση δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του μέσου επιπέδου κατάρτισης των λιμενεργατών στα κράτη μέλη·

49.   προτείνει το θέμα των επαγγελματικών προσόντων και της διά βίου κατάρτισης να εξεταστεί σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής επιτροπής κοινωνικού διαλόγου·

50.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των λιμανιών και ειδικότερα όσον αφορά τα θέματα καινοτομίας, κατάρτισης των εργαζομένων για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, ανταγωνιστικότητας και προσέλκυσης επενδύσεων·

51.   επικροτεί τη θέσπιση της ευρωπαϊκής ημέρας της ναυσιπλοΐας στις 20 Μαΐου και στηρίζει συγκεκριμένα την καθιέρωση "ημέρας ελεύθερης πρόσβασης" που θα μπορούσε να βοηθήσει το κοινό να αντιληφθεί καλύτερα τον τρόπο και τη σημασία του έργου που επιτελείται στον τομέα των λιμανιών·

52.   παροτρύνει την Επιτροπή, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με το Υπερατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο(10) να συνεχίσει τις προσπάθειές της προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο αμερικανικός κανονισμός για τον έλεγχο 100% των εμπορευμάτων με προορισμό τις ΗΠΑ θα αλλάξει ώστε να διασφαλιστεί η συνεργασία βάσει της αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και των προδιαγραφών ασφαλείας που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (C-TPAT, SAFE)· καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το πιθανό κόστος στον όγκο εργασιών και στην οικονομία της ΕΕ, με έλεγχο του 100% των θαλάσσιων εμπορευματοκιβωτίων με προορισμό τις ΗΠΑ, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις του στις τελωνειακές εργασίες·

53.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 175 Ε, 10.7.2008, σ. 531.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0087.
(3) ΕΕ L 103, 25.4.1979, σ. 1.
(4) ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7.
(5) ΕΕ L 182, 16.7.1999, σ. 1.
(6) ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1.
(7) ΕΕ L 296, 21.11.1996, σ. 55.
(8) Βλ. άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας (ΕΕ L 162, 22.6.2007, σ. 1).
(9) ΕΕ L 318, 17.11.2006, σ. 17.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0192.


Εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη
PDF 294kWORD 73k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη (2008/2008(INI))
P6_TA(2008)0409A6-0326/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής "Το θεματολόγιο της ΕΕ για τις εμπορευματικές μεταφορές: τόνωση της αποδοτικότητας, της ολοκλήρωσης και της αειφορίας των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη" (COM(2007)0606), "Σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών" (COM(2007)0607), "Προς σιδηροδρομικό δίκτυο εμπορευματικής προτεραιότητας" (COM(2007)0608), και "Πολυετείς συμβάσεις για την ποιότητα της σιδηροδρομικής υποδομής" (COM(2008)0054),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Η εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη – Κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα" (COM(2006)0336),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εγκατάσταση του ευρωπαϊκού συστήματος σιδηροδρομικής σηματοδότησης ERTMS/ETCS (COM(2005)0298),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29-30 Νοεμβρίου και της 3ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά το "Σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική των εμπορευμάτων" καθώς και της 7ης Απριλίου 2008 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής "Προς σιδηροδρομικό δίκτυο εμπορευματικής προτεραιότητας",

–   έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής με τίτλο "Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας"(COM(2007)0551),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη, κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τη "Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας"(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0326/2008),

A.   εκτιμώντας ότι ο τομέας των μεταφορών είναι υπεύθυνος για μόλις το 30% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ – στις πόλεις μάλιστα για το 40% - και ότι, παρά κάποιες προσπάθειες που καταβλήθηκαν σε σχέση με τις τεχνικές βελτιώσεις και την καινοτομία, μεταξύ των ετών 1990 και 2005 οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στον συγκεκριμένο τομέα αυξήθηκαν κατά 26%, ενώ οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους άλλους τομείς κατέστη δυνατόν να μειωθούν κατά 10% με επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ,

Β.   εκτιμώντας ότι η αειφορία και η αποδοτικότητα των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ύπαρξη επιτυχημένης και ανταγωνιστικής οικονομίας, στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών και στη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων απασχόλησης και πλούτου για τους ευρωπαίους πολίτες,

Γ.   εκτιμώντας ότι υπάρχει πρόγνωση για αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών κατά 50% (σε τονοχιλιόμετρα (tkm)) μεταξύ του 2000 και του 2020, όπως προβλέπεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο "Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010: Η ώρα των επιλογών" (COM(2001)0370), και ότι οι εμπορευματικές μεταφορές αυξήθηκαν ήδη μεταξύ του 1995 και του 2005 με κατά περίπου 30% ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν· εκτιμώντας περαιτέρω ότι η αύξηση στις συνολικές εμπορευματικές μεταφορές υπήρξε κατά μεγάλο μέρος αποτέλεσμα αύξησης των οδικών και αεροπορικών μεταφορών σε σύγκριση με άλλους φορείς μεταφορών,

Δ.   εκτιμώντας ότι λύσεις προς όφελος βιώσιμων και αποδοτικότερων συστημάτων εφοδιαστικής και συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και διατροπικής ολοκλήρωσης όλων των φορέων μεταφορών, δεν οδηγούν μόνο στη βελτίωση της οικονομίας και της ασφάλειας, αλλά ανταποκρίνονται και στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της κλιματικής αλλαγής και της οικονομίας στην ενέργεια που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020,

Ε.   εκτιμώντας ότι για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων η ΕΕ και τα κράτη μέλη καθορίζουν, στο υφιστάμενο πλαίσιο ανεπαρκών δημοσιονομικών πόρων, ορισμένες συντονισμένες προτεραιότητες, συγκεντρώνουν τους πόρους τους σε περιορισμένο αριθμό μέτρων προς όφελος της αειφορίας και της διατροπικότητας των εμπορευματικών μεταφορών και λαμβάνουν υπόψη τους τις ευαίσθητες περιφέρειες,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι το ευρωπαϊκό δίκτυο διαδρόμων πρέπει να αναπτυχθεί καλύτερα, εκκινώντας από το υφιστάμενο δίκτυο και τις υπάρχουσες δομές και τεχνολογίες και εντάσσοντας και τους "Πράσινους διαδρόμους" για όλους τους φορείς εμπορευματικών μεταφορών με φιλόδοξα βιώσιμα περιβαλλοντικά κριτήρια,

Ζ.   εκτιμώντας ότι στόχος του προαναφερόμενου σχεδίου δράσης για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών πρέπει να είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη και πέραν αυτής, προς όφελος όλων των ευρωπαϊκών εταιρειών και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στο σύνολό της,

1.   τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά συστήματα εμπορευματικών μεταφορών πρέπει να αντιμετωπίσουν επείγουσες προκλήσεις, προκειμένου να αυξήσουν την αποτελεσματική ολοκλήρωση και αειφορία των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη, συμβάλλοντας εντονότερα στην βελτίωση της κινητικότητας, της ενεργειακής απόδοσης, και στη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου, των ρυπαντικών εκπομπών και του εξωτερικού κόστους, και χαιρετίζει γι" αυτό το λόγο τις προαναφερθείσες ανακοινώσεις της Επιτροπής και τα προαναφερθέντα συμπεράσματα του Συμβουλίου· ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία να υποστηρίζουν στο μέλλον μία πλέον βιώσιμη από άποψη κινητικότητας πολιτική εμπορευματικών μεταφορών για το περιβάλλον, το κλίμα, την οικονομία, την ασφάλεια και τα κοινωνικά συμφέροντα, με την προώθηση κατά τη σταδιακή ολοκλήρωση διαδρόμων διαμεθοριακών σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών προτεραιότητας, κομβικών σημείων και συμβατικών δικτύων με την εφαρμογή σε μια διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματικότερων συστημάτων εφοδιαστικής και με την προαγωγή της αρχής 'ο χρήστης και ο ρυπαίνων πληρώνει για όλα τα μέσα μεταφοράς'·

2.   στηρίζει την άποψη της Επιτροπής ότι η συν-τροπικότητα και η διατροπικότητα παραμένουν βασικοί παράγοντες για τη δημιουργία αειφόρων και αποδοτικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη·

3.   διαπιστώνει ωστόσο ότι οι αρμοδιότητες και τα μέσα της ΕΕ για τη βελτίωση των αγορών εμπορευματικών μεταφορών είναι περιορισμένες · σημειώνει ότι βασικά τμήματα του δικτύου χρησιμοποιούνται ήδη αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους στο έπακρο· παροτρύνει, ως εκ τούτου, τους υπουργούς Μεταφορών που είναι αρμόδιοι για τους κύριους ευρωπαϊκούς διαδρόμους να ασχοληθούν με το ζήτημα των επενδύσεων στις υποδομές και να συμφωνήσουν τουλάχιστον στον συντονισμό των εθνικών τους σχεδίων επενδύσεων όσον αφορά τους διαδρόμους που αντιστοιχούν στη χώρα τους·

4.   είναι πεπεισμένο ότι η αστική εμπορευματική εφοδιαστική απαιτεί συγκεκριμένη προσέγγιση· ελπίζει ότι η συζήτηση σχετικά με την προαναφερθείσα Πράσινη Βίβλο για την αστική κινητικότητα, καθώς και το σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών, θα οδηγήσουν σε ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ πόλεων, ούτως ώστε να βρεθούν βιώσιμοι τρόποι μεταφοράς προμηθειών προς αυτές·

5.   ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να προτείνει, το αργότερο το τέλος του 2008, πρόγραμμα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που είναι αρμόδια για σχέδια στον τομέα αυτό, και να διευκολύνει και αξιολογήσει λύσεις στους υπάρχοντες φραγμούς, με ιδιαίτερη προσοχή στις εμπορευματικές μεταφορές, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την προστιθέμενη αξία του παράγοντα της εφοδιαστικής·

6.   στηρίζει την ιδέα ύπαρξης δικτύων που θα στοχεύουν αποκλειστικά στη μεταφορά εμπορευμάτων, τα οποία θα εκμεταλλεύονται τα υφιστάμενα συμβατικά κυκλοφοριακά δίκτυα, η αποσυμφόρηση των οποίων έρχεται ως αποτέλεσμα της προόδου που έχει επιτευχθεί με τα τρένα υψηλής ταχύτητας·

7.   υπογραμμίζει ότι τα σιδηροδρομικά εμπορευματικά δίκτυα πρέπει να βασίζονται στους πλέον "σχετικούς με την αγορά" διαδρόμους εμπορευματικών μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τους υπάρχοντες διαδρόμους ERTMS(Ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας) και το δίκτυο ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών )(δηλ. να διευρυνθούν όσο χρειάζεται για να συμπεριλάβουν συγκεκριμένες περιοχές που δημιουργούν μεγάλο όγκο κυκλοφοριακής συμφόρησης, π.χ. λιμάνια)· εκτιμά ότι πρέπει να διορισθούν "συντονιστές υψηλού επιπέδου των διαδρόμων", όπου αυτό δεν έχει ήδη γίνει· καλεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για το σύστημα των ERTMS, να διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα των εν λόγω διαδρομών·

8.   αναμένει ότι η Επιτροπή θα καθορίσει τους "πράσινους διαδρόμους" ως υποδειγματικά σχέδια κινητικότητας και διατροπικότητας, θα στραφεί σε φιλικά προς το περιβάλλον μέσα με στόχο την μείωση των συνολικών ατυχημάτων, της κυκλοφοριακής συμφόρησης, του θορύβου, της τοπικής τοξικής και μη τοξικής ρύπανσης, των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της ανάλωσης του τοπίου και της ενέργειας καθώς επίσης θα αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών (ιδίως αιολικής και ηλιακής ενέργειας) σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και τους στόχους της, και των νοημόνων συστημάτων μεταφοράς·

9.   παροτρύνει σ" αυτό το πλαίσιο την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσφέρουν μεγαλύτερα κίνητρα για την προώθηση της συμβατότητας προς το περιβάλλον όλων των φορέων μεταφορών και για την υποστήριξη του πιο αποδοτικού μεταξύ τους συνδυασμού, ο οποίος θα πρέπει να οδηγήσει στην μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος προπάντων στους "πράσινους διαδρόμους'·

10.   προτείνει να υποστηριχθεί η ολοκλήρωση του περιφερειακού σχεδιασμού, των διαδικασιών της παραγωγής και της δομής της αγοράς μέχρι την αποφυγή της μεταφοράς και να συμβάλει στη μείωση των αποστάσεων ή στην προσαρμογή των ταχυτήτων στις εμπορευματικές μεταφορές· είναι της άποψης ότι το χρονοβόρο και χαρακτηριζόμενο από ένταση ενέργειας "stop-and-go" στις εμπορευματικές μεταφορές θα πρέπει να αποφευχθεί με στηριζόμενη σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσαρμογή της ταχύτητας·

11.   θεωρεί προτεραιότητα τη βελτίωση της σωστής εφαρμογής και ενίσχυσης της υπάρχουσας νομοθεσίας όσον αφορά τις μεταφορές επικίνδυνων και ρυπαινόντων εμπορευμάτων·

12.   παρακινεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε διαμεθοριακές ευαίσθητες ορεινές περιοχές και περιοχές αστικής συγκέντρωσης καθώς και πόλεις, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν ψήφισμά του σχετικά με την αστική κινητικότητα και την εμπειρία που αποκτήθηκε από το πρόγραμμα CIVITAS για καθαρότερες και καλύτερες μεταφορές στις πόλεις, μέσω ενίσχυσης του τομέα της εφοδιαστικής·

13.   καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ στην αποδοτικότητα, τη διαλειτουργικότητα και την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής υποδομής, της διατροπικής μεταξύ κομβικών σημείων, καθώς και άλλων τρόπων εμπορευματικών μεταφορών·

14.   καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, εν αναμονή της τροποποίησης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναμένεται για το 2009, να εξετάσει από τώρα τη θέση των μεταφορών στον εν λόγω προϋπολογισμό, ούτως ώστε να αποφευχθεί τυχόν επανάληψη σφαλμάτων του παρελθόντος και να διασφαλισθούν επαρκείς μελλοντικές επενδύσεις σε στρατηγικές υποδομές για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ένωση για τον εαυτό της όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη και τη μείωση των εκπομπών·

15.   τονίζει την τεράστια σημασία του τέλους χρήσης των διατροπικών οδών για τις αποδοτικές εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη·

16.   θεωρεί μια καλύτερη σύνδεση των θαλασσίων λιμένων και των εσωτερικών λιμένων με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο της ενδοχώρας σημαντικό συστατικό της εφοδιαστικής υποδομής· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εσωτερικές αποβάθρες και οι ναυτικές δεξαμενές·

17.   είναι πεπεισμένο για τις δυνατότητες των εσωτερικών πλωτών οδών όσον αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές και παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του προγράμματος δράσης NAIADES με την προώθηση των εσωτερικών πλωτών μεταφορών στην Ευρώπη·

18.   τονίζει ότι επενδύσεις σε τερματικούς σταθμούς της ενδοχώρας είναι δυνατόν να υλοποιηθούν ευέλικτα και γρήγορα και κατ" αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να εξαλειφθούν στενώσεις οδού στο σύνολο της διατροπικής αλυσίδας·

19.   υπενθυμίζει ότι η τήρηση ή καθιέρωση σταθερών διατροπικών προτύπων όσον αφορά τις διαστάσεις και τα βάρη των οχημάτων, εμπορευματοκιβωτίων και εγκαταστάσεων φόρτωσης είναι στρατηγικής σημασίας προκειμένου να μετακινηθεί η εφοδιαστική των εμπορευμάτων στους σιδηροδρόμους και στις βιώσιμες υδάτινες οδούς, μειώνοντας κατ" αυτόν τον τρόπο τις δαπάνες των υποδομών·

20.   διαπιστώνει ότι ορισμένες οριζόντιες τεχνικές οι οποίες θα συνέβαλαν σε απλούστερες δυνατότητες μεταφόρτωσης από φορτηγά αυτοκίνητα στους σιδηροδρόμους αλλά και κατά την μετακίνηση σε διαφορετικά πλάτη τροχιάς των σιδηροδρόμων, συχνά είναι ανεπαρκώς τυποποιημένες· καλεί γι" αυτό το λόγο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές αρχές, να τυποποιήσουν ιδίως αυτές τις τεχνικές με στόχο την υψηλότερη αποδοτικότητα και τη μείωση του κόστους· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της ταχείας έγκρισης ενός παγκόσμιου προτύπου για το διατροπικό μοναδοποιημένο φορτίο·

21.   καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις στο περιβάλλον και τους σιδηροδρόμους κατά τρόπο ώστε να διευκολυνθούν επενδύσεις προς όφελος των βιώσιμων σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών· τονίζει σ" αυτό το πλαίσιο τη στρατηγική σημασία της συγχρηματοδότησης της μείωσης των θορύβων και στην πηγή (μετατροπή των βαγονιών εμπορευμάτων), όπως συμβαίνει ήδη στην περίπτωση του εξοπλισμού ERTMS του τροχαίου υλικού·

22.   είναι πεπεισμένο ότι η διαχείριση των υποδομών και η παροχή υπηρεσιών πρέπει να διεκπεραιώνονται διασυνοριακά, χωρίς διακρίσεις και με διαφάνεια προκειμένου να είναι δυνατή η επίτευξη αποτελεσματικής, διαλειτουργικής και απρόσκοπτης εφοδιαστικής των μεταφορών· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της περαιτέρω ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς μεταφορών για όλους τους φορείς μεταφορών· επικροτεί εν προκειμένω την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία "ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς φραγμούς" και υποστηρίζει την ιδέα ενός ενιαίου φορτωτικού εγγράφου και "ενιαίων σημείων διεπαφής" για όλους τους μεταφορικούς φορείς·

23.   τονίζει ότι μία εσωτερική αγορά οδικών μεταφορών, η οποία θα λειτουργεί αποδοτικά, θα βοηθήσει στη μεγαλύτερη αποδοτικότητα των μεταφορών και τη μείωση του αριθμού των ταξιδιών με κενό όχημα· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει με αυστηρότητα τη νομοθεσία της ΕΕ στις διεθνείς οδικές μεταφορές και ενδομεταφορές· αναγνωρίζει ότι επιτρέπεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν τις ενδομεταφορές υπό συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά καλεί την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να αναλάβει ισχυρή δράση εναντίον των δυσανάλογων περιορισμών και των κυρώσεων που επιβάλλουν εν προκειμένω ορισμένα κράτη μέλη στις αλλοδαπές μεταφορικές εταιρείες·

24.   ενθαρρύνει την Επιτροπή σε πολυετείς συμβάσεις για την ποιότητα της σιδηροδρομικής υποδομής να εκπονεί όρους πλαίσιο για ελάχιστα ποιοτικά πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο· προτείνει στα κράτη μέλη να συνδέσουν τη διαθεσιμότητα πόρων για τη νέα κατασκευή, επέκταση και τις δαπάνες συντήρησης των σιδηροδρομικών υποδομών σε αυτά τα ποιοτικά πρότυπα και να τα θεωρήσει αναπόσπαστες δέσμες προκειμένου να συμβάλει κατ" αυτόν τον τρόπο στην αύξηση της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση δαπανών·

25.   ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθήσει και προωθήσει την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή βέλτιστης πρακτικής στις πολυετείς συμβάσεις για την ποιότητα των υποδομών· καλεί την Επιτροπή, βάσει της προαναφερθείσας ανακοίνωσής της (COM (2008)0054), να εξεύρει μια μορφή για τη συγκριτική αξιολόγηση των υπηρεσιών υποδομής σε στενή συνεργασία με τους διαχειριστές σιδηροδρομικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης και βασικών δεικτών επίδοσης·

26.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εντονότερες συστάσεις για τις πολυετείς συμβάσεις για την ποιότητα και τη χωρητικότητα των υποδομών (βάσει της διαφανούς παρακολούθησης της σημερινής εφαρμογής του άρθρου 6 της οδηγίας 2001/14/EΚ(3))· σχετικά με το θέμα αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να καλέσει επειγόντως τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυτά τα πολυετή πλαίσια χρηματοδότησης προκειμένου να εξασφαλισθεί στους διαχειριστές σιδηροδρομικών υποδομών οικονομική σταθερότητα όσον αφορά τις ανάγκες των σιδηροδρόμων από πλευράς συντήρησης και ανανέωσής τους (συμπεριλαμβανομένης και επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης)·

27.   καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει σχέδια που αφορούν τη διαφοροποιημένη χρήση των γραμμών υψηλής ταχύτητας, π.χ. για τις μεταφορές ελαφρού φορτίου·

28.   παρακινεί όπως η Επιτροπή καταρτίσει επισκόπηση των με δορυφορική πλοήγηση εξοπλισμένων εμπορικών τρένων στην ΕΈ, προκειμένου σ" αυτή τη βάση να εξετάσει τη διαμεθοριακή διαλειτουργικότητα και συμβατότητα αυτών των συστημάτων με ήδη υφιστάμενες τεχνικές, να υλοποιήσει τη διαλειτουργική δορυφορική πλοήγηση για νέους συρμούς και να προωθήσει τον εκ των υστέρων εξοπλισμό υφισταμένων εμπορικών τρένων· υποστηρίζει την έγκριση τεχνικών φόρτωσης, οι οποίες διαμορφώνουν κατά τέτοιον τρόπο τη διατροπική αλυσίδα από την αρχή έως το τέλος της μεταφόρτωσης και εκφόρτωσης ώστε να οδηγούν σε υψηλότερη αποτελεσματικότητα του συνόλου του κλάδου·

29.   υπογραμμίζει την ανάγκη για ενοποίηση και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών των εμπλεκομένων στην αγορά εμπορευματικών μεταφορών αρχών, καθώς και για απλοποιημένους τελωνειακούς κανόνες και τελωνειακές διαδικασίες στα σύνορα· επιδοκιμάζει συγκεκριμένα την απόφαση για τη θέσπιση ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου χωρίς εμπόδια, καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τις κατάλληλες διεθνείς ενώσεις και οργανισμούς να θεσπίσουν ενιαίο διατροπικό έγγραφο·

30.   τονίζει ότι υπάρχει έλλειψη κατάλληλης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όσον αφορά τον τομέα της εφοδιαστικής και ως εκ τούτου καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν απόλυτη προτεραιότητα στην ανώτερη εκπαίδευση και την επιμόρφωση στον τομέα της εφοδιαστικής και των εμπορευματικών μεταφορών·

31.   παροτρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει σχέδια και έρευνα, καθώς και έργα που στοχεύουν στην πρότυπη κυκλοφορία των πληροφοριών, ώστε να διασφαλισθεί η ολοκλήρωση και η διατροπικότητα των φορέων σε επίπεδο δεδομένων·

32.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 187 Ε, 24.7.2008, σ. 154.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0356.
(3) Οδηγία 2001/14/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2001σχετικά με σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφαλείας (ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 29).


Ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία 2004-2010
PDF 393kWORD 90k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία 2004-2010 (2007/2252(INI))
P6_TA(2008)0410A6-0260/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την υγεία 2004-2010 (COM(2007)0314),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2004-2010 για το περιβάλλον και την υγεία(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) της 27ης Ιουλίου 2007 με τίτλο "Principles for evaluating health risks in children associated with exposure to chemicals" (Αρχές αξιολόγησης του κινδύνου για την υγεία των παιδιών που απορρέει από την έκθεση σε χημικές ουσίες),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 152 και 174 της Συνθήκης ΕΚ που επιδιώκουν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1350/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση δεύτερου προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας (2008-2013)(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0260/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη, με ενδιαφέρον, ότι από το 2003 η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την πολιτική της για την προστασία της υγείας στη στενότερη συνεργασία μεταξύ των τομέων της υγείας, του περιβάλλοντος και της έρευνας, γεγονός που δημιουργεί ελπίδες για τη θέσπιση με την πάροδο του χρόνου συνεκτικής και ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της περιβαλλοντικής υγείας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άξονες που ακολουθούνται επί του παρόντος από την Ένωση στο πλαίσιο του πρώτου σχεδίου δράσης της για τη σχέση περιβάλλοντος και υγείας (2004-2010) (COM(2004)0416), ήτοι ανάπτυξη των δεικτών, ανάπτυξη ολοκληρωμένης παρακολούθησης, συλλογή και αξιολόγηση των σχετικών δεδομένων, καθώς και πολλαπλασιασμός των ερευνών, θα επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ πηγών ρύπανσης και επιπτώσεων στην υγεία, αλλά είναι καταφανώς ανεπαρκείς για να μειώσουν τον αυξανόμενο αριθμό ασθενειών που συνδέονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση του προαναφερθέντος σχεδίου δράσης, αφ' ης στιγμής δεν επιδιώκει κανέναν σαφή και αριθμητικά προσδιορισμένο στόχο ενώ, επιπλέον, ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για αυτό δύσκολα μπορεί να καθορισθεί και είναι αναμφίβολα ανεπαρκής για την αποτελεσματική προώθησή του,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το πρόγραμμα για την υγεία (2008-2013) θέτει, ειδικότερα, ως στόχο την αντιμετώπιση των παραδοσιακών καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, δηλαδή τη διατροφή, το κάπνισμα, την κατανάλωση οινοπνεύματος και ναρκωτικών, το παρόν σχέδιο δράσης (2004-2010) θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε ορισμένες νέες προκλήσεις για την υγεία, και επιπλέον να εντοπίσει τους καθοριστικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου, όπως η ποιότητα του εξωτερικού και εσωτερικού αέρα, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα νανοσωματίδια και οι πολύ ανησυχητικές χημικές ουσίες (ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την αναπαραγωγή, ενδοκρινικοί διαταράκτες), καθώς και σε κινδύνους για την υγεία που προκύπτουν από την αλλαγή του κλίματος,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπνευστικές παθήσεις κατέχουν τη δεύτερη θέση όσον αφορά τα αίτια θνησιμότητας, την επίπτωση, τον επιπολασμό και το κόστος στην Ένωση, ότι αποτελούν την κύρια αιτία παιδικής θνησιμότητας στα παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών και ότι εξακολουθούν να αναπτύσσονται ιδίως λόγω της ρύπανσης του εξωτερικού και του εσωτερικού αέρα,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύπανση που προκαλείται, συγκεκριμένα, από τα λεπτά σωματίδια και το τροποσφαιρικό όζον αποτελεί σημαντική απειλή για την υγεία του ανθρώπου, η οποία επηρεάζει τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών και μειώνει το προσδόκιμο ζωής στην Ένωση(3)·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά το θέμα της περιβαλλοντικής υγείας σε αστικό περιβάλλον, ιδίως της ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων, η Κοινότητα, σεβόμενη τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα κατά της οικιακής ρύπανσης, δεδομένου ότι κατά μέσο όρο οι ευρωπαίοι πολίτες περνούν το 90 % του χρόνου τους στο εσωτερικό κτιρίων,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις υπουργικές διασκέψεις της ΠΟΥ του 2004 και του 2007 σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία υπογραμμίσθηκαν οι σχέσεις μεταξύ της σύνθετης συνδυασμένης επίδρασης χημικών ρύπων και ορισμένων χρόνιων διαταραχών και παθήσεων, ιδίως στα παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω προβληματισμοί περιέχονται επίσης στα επίσημα έγγραφα του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (ΠΗΕΠ) και του Διακυβερνητικού φόρουμ για την ασφάλεια των χημικών ουσιών (IFCS),

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχώς πληθαίνουν τα επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι ορισμένοι καρκίνοι, όπως για παράδειγμα ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης, των οστών, του πνεύμονα, του δέρματος, του μαστού και άλλοι, οφείλονται όχι μόνο σε επιδράσεις χημικών ουσιών, ακτινοβολιών, και αιωρούμενων σωματιδίων, αλλά και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με αυτές τις προβληματικές εξελίξεις όσον αφορά την περιβαλλοντική υγεία, εμφανίσθηκαν τα τελευταία χρόνια νέες ασθένειες ή σύνδρομα ασθενειών, όπως η πολλαπλή χημική ευαισθησία, το σύνδρομο των οδοντικών αμαλγαμάτων, η υπερευαισθησία στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, το σύνδρομο των ανθυγιεινών κτιρίων ή το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας στα παιδιά,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της προφύλαξης προβλέπεται ρητά στη Συνθήκη από το 1992, ότι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει προσδιορίσει, κατ' επανάληψη, το περιεχόμενο και την εμβέλεια της εν λόγω αρχής στο κοινοτικό δίκαιο ως ένα από τα θεμέλια της πολιτικής προστασίας που ακολουθεί η Κοινότητα στον τομέα του περιβάλλοντος και της υγείας(4),

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη τον εξαιρετικά περιοριστικό, ακόμη και ανεφάρμοστο, χαρακτήρα των κριτηρίων που θέσπισε η Επιτροπή στην ανακοίνωση της 2ας Φεβρουαρίου 2000 για την αρχή της προφύλαξης (COM(2000)0001),

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της βιοπαρακολούθησης του ανθρώπου ως εργαλείου αξιολόγησης του βαθμού έκθεσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού στις συνέπειες της ρύπανσης και τη βούληση που έχει εκφράσει κατ' επανάληψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σημείο 3 του προαναφερθέντος ψηφίσματός του της 23ης Φεβρουαρίου 2005 και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την επίσπευση της θέσπισης προγράμματος βιοπαρακολούθησης σε επίπεδο Ένωσης,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζεται ήδη ότι η αλλαγή του κλίματος μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της σοβαρότητας και της επίπτωσης ορισμένων ασθενειών και, ιδίως, ότι η συχνότητα των καυσώνων, οι πλημμύρες και οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, όντας οι συχνότερες φυσικές καταστροφές στην Ένωση, μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα πρόσθετες ασθένειες, κακή υγιεινή και θανάτους, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη θετική επίδραση που έχουν στην υγεία τα μέτρα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία προκαλώντας μεταξύ άλλων έξαρση ορισμένων λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων, λόγω της μεταβολής κυρίως της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της επίδρασης αυτών σε οικοσυστήματα, ζώα, φυτά, έντομα, παράσιτα, πρωτόζωα, μικρόβια και ιούς,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (5)και οι θυγατρικές οδηγίες της περιέχουν σαφείς διατάξεις σχετικά με τη διατήρηση και την εξυγίανση των υδάτων,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιβαλλοντική ιατρική είναι νέος κλάδος της ιατρικής που βασίζεται σε πανεπιστημιακή διδασκαλία υπερβολικά κατακερματισμένη και άνιση μεταξύ των κρατών μελών, και ότι πρέπει, για τον λόγο αυτόν, να υποστηριχθεί και να προωθηθεί εντός της Ένωσης,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που ασθενούν λόγω της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων αυξάνει και πρέπει να καταγραφεί επιδημιολογικά ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα των νοσημάτων που αιτιολογικά οφείλονται εν μέρει ή εν όλω σε περιβαλλοντικούς παράγοντες,

1.   αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή από τη δρομολόγηση του σχεδίου δράσης το 2004 όσον αφορά, ειδικότερα, τη βελτίωση της ροής πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία, την ολοκλήρωση και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής έρευνας στον συγκεκριμένο τομέα και τη συνεργασία με τους ειδικευμένους διεθνείς οργανισμούς, όπως η ΠΟΥ·

2.   εκτιμά, ωστόσο, ότι ένα τέτοιο σχέδιο δράσης εμπεριέχει τον σπόρο της μερικής αποτυχίας, εάν στόχος του είναι αποκλειστικά να λειτουργήσει συνοδευτικά ως προς τις υπάρχουσες κοινοτικές πολιτικές, εάν δεν βασίζεται σε πολιτική πρόληψης με στόχο τη μείωση των ασθενειών που συνδέονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες και εάν δεν επιδιώκει κανέναν σαφή και αριθμητικά προσδιορισμένο στόχο·

3.   εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι ήδη έχει εφαρμοστεί πρόγραμμα υπό την αιγίδα του ΠΟΥ στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη του ΠΟΥ κατήρτισαν τα δικά τους εθνικά και τοπικά σχέδια δράσης για την περιβαλλοντική υγεία, τα οποία περιελάμβαναν συγκεκριμένους στόχους και σχέδια εφαρμογής· ως εκ τούτου, συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει αυτό το πρόγραμμα του ΠΟΥ ως πιθανό πρότυπο το οποίο θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει ως χρήσιμο παράδειγμα για την Ένωση στο μέλλον·

4.   εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, και ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση "Έρευνα", δεν εξασφάλισε επαρκή χρηματοδότηση στον τομέα της βιοπαρακολούθησης του ανθρώπου για το 2008, προκειμένου να θεσπίσει, όπως είχε δεσμευθεί απέναντι στα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνεκτική προσέγγιση της βιοπαρακολούθησης στην Ένωση·

5.   καλεί επίσης την Επιτροπή να ανταποκριθεί για το 2010 σε δύο βασικούς στόχους, τους οποίους είχε θέσει η ίδια το 2004, και να καταρτίσει και να υλοποιήσει εφαρμόσιμη επικοινωνιακή στρατηγική για αυτούς τους στόχους, ήτοι αφενός την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις περιβαλλοντικές ρυπάνσεις και τον αντίκτυπό τους στην υγεία τους και αφετέρου την επανεξέταση και την προσαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής μείωσης των κινδύνων·

6.   συνιστά με έμφαση στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας·

7.   υπενθυμίζει την αναγκαιότητα να ληφθούν υπόψη, όσον αφορά την εκτίμηση του αντικτύπου περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία, ως βασική αφετηρία, οι ευάλωτες ομάδες ατόμων, όπως για παράδειγμα οι έγκυες γυναίκες, τα νεογνά, τα παιδιά και τα άτομα προχωρημένης ηλικίας·

8.   ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, που είναι πιο ευαίσθητες στους ρύπους, θεσπίζοντας μέτρα για τη μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων σε εσωτερικούς χώρους εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης και σχολεία μέσω της υιοθέτησης ορθών πρακτικών διαχείρισης του αέρα εσωτερικών χώρων·

9.   προτρέπει την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση προτάσεων για την αναθεώρηση υφιστάμενων νόμων, να μην καθιστά αυτούς τους νόμους λιγότερο αυστηρούς υπό την πίεση ομάδων άσκησης πίεσης ή περιφερειακών ή διεθνών οργανισμών·

10.   υπενθυμίζει την αναγκαιότητα να εφαρμόσει η Ένωση συνεχή δυναμική και ευέλικτη προσέγγιση στο σχέδιο δράσης· εκτιμά επομένως ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποκτήσει ειδική εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα περιβαλλοντικής υγείας, η οποία να βασίζεται στον διαφανή, διεπιστημονικό και διαλογικό χαρακτήρα της, επιτρέποντας έτσι να δοθεί απάντηση στη γενικότερη καχυποψία του κοινού απέναντι στις υπηρεσίες και στις επίσημες επιτροπές εμπειρογνωμόνων· επισημαίνει τη σημασία ενίσχυσης της κατάρτισης των επιστημόνων υγείας ιδίως με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε κοινοτικό επίπεδο·

11.   υπογραμμίζει ότι τα τελευταία χρόνια επιτεύχθηκε πραγματική πρόοδος στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής, για παράδειγμα στο επίπεδο της μείωσης της ρύπανσης του αέρα, της βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων, της πολιτικής αποκομιδής και ανακύκλωσης των απορριμμάτων, του ελέγχου των χημικών προϊόντων και της απαγόρευσης της βενζίνης με μόλυβδο, αλλά παρατηρεί, από την άλλη πλευρά, ότι η ευρωπαϊκή πολιτική εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έλλειψη συνολικής και προληπτικής στρατηγικής και απουσία εφαρμογής της αρχής της προφύλαξης·

12.   ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να επανεξετάσει τα κριτήρια που θεσπίσθηκαν στην προαναφερθείσα ανακοίνωσή της για την αρχή της προφύλαξης με γνώμονα τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προκειμένου αυτή η αρχή δράσης και ασφάλειας, η οποία βασίζεται στη λήψη προσωρινών και αναλογικών μέσων, να βρίσκεται στο επίκεντρο των κοινοτικών πολιτικών στον τομέα της υγείας και του περιβάλλοντος·

13.   εκτιμά ότι η αντιστροφή του βάρους απόδειξης στον παραγωγό ή στον εισαγωγέα όσον αφορά τη μη βλαβερότητα του προϊόντος θα επιτρέψει την προώθηση πολιτικής βασισμένης στην πρόληψη, όπως προβλέπεται άλλωστε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων(6), και ενθαρρύνει σχετικά την Επιτροπή να επεκτείνει την εν λόγω υποχρέωση στην κοινοτική νομοθεσία για όλα τα προϊόντα· εκτιμά ότι πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε αύξηση των πειραμάτων σε ζώα στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης και ότι πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη η ανάπτυξη και χρήση εναλλακτικών μεθόδων·

14.   επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να προτείνει το συντομότερο δυνατόν συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, τα οποία θα διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή των εσωτερικών χώρων, ιδίως κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών για τα δομικά προϊόντα(7), και να προτείνει μέτρα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, της ασφάλειας και της μη βλαβερότητας των χημικών συστατικών που περιέχονται σε εξοπλισμό και έπιπλα·

15.   συνιστά, προκειμένου να μειωθούν οι καταστροφικές επιπτώσεις του περιβάλλοντος στην υγεία, να ζητήσει η Επιτροπή από τα κράτη μέλη, μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων ή/και άλλων οικονομικών κινήτρων, να παρακινήσουν τους παράγοντες της αγοράς ούτως ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και να μειώσουν την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στα κτίρια, τα υποκαταστήματα και τα γραφεία τους·

16.   συνιστά στην Επιτροπή να προκαταρτίσει κατάλληλες ελάχιστες απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα σε νεόδμητα κτίρια·

17.   συνιστά στην Επιτροπή, κατά τη χορήγηση μεμονωμένων κοινοτικών ενισχύσεων, να λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα, την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και στην υγεία ομάδων του πληθυσμού που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο στο πλαίσιο των σχετικών έργων, δίνοντας την ίδια προσοχή με αυτή που αφιερώνεται στα κριτήρια προστασίας του περιβάλλοντος·

18.   ζητεί τον καθορισμό ποιοτικών προτύπων περιβάλλοντος για ουσίες προτεραιότητας στα ύδατα, σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές γνώσεις, και την τακτική εναρμόνισή τους με την τρέχουσα επιστημονική σκέψη·

19.   υπογραμμίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη θέσπισαν με επιτυχία κινητά εργαστήρια αναλύσεων ("πράσινα ασθενοφόρα") για την ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση της ρύπανσης των κτιρίων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους· εκτιμά ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να προωθήσει την εν λόγω πρακτική στα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν ακόμη αυτό το μοντέλο άμεσης παρέμβασης στο μολυσμένο χώρο·

20.   εκφράζει ανησυχία για την απουσία ειδικών νομικών διατάξεων που να εγγυώνται την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων που περιέχουν νανοσωματίδια, και για την ελαστική στάση της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης του ρυθμιστικού πλαισίου για τη χρήση νανοσωματιδίων σε καταναλωτικά προϊόντα, λαμβανομένου υπόψη του αυξανόμενου αριθμού των καταναλωτικών προϊόντων που περιέχουν νανοσωματίδια και διατίθενται στην αγορά· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει επειγόντως δράση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα αυτά διατίθενται στην αγορά

21.   εκφράζει το έντονο ενδιαφέρον του για τη διεθνή έκθεση Bio-Initiative(8) σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, στην οποία ανακεφαλαιώνονται περισσότερες από 1 500 μελέτες σχετικά με το θέμα, και επισημαίνει στα συμπεράσματά του τους κινδύνους για την υγεία από τις εκπομπές τύπου κινητής τηλεφωνίας, όπως το κινητό τηλέφωνο, οι εκπομπές UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth και το ασύρματο τηλέφωνο με σταθερή βάση "DECT'·

22.   διαπιστώνει ότι τα όρια έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι παρωχημένα, καθώς δεν έχουν τύχει αναπροσαρμογής μετά τη σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0Hz έως 300 GHz)(9), φυσικά, δεν λαμβάνουν υπόψη την πρόοδο των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας ούτε τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος ούτε ακόμη τους αυστηρότερους κανόνες για τις εκπομπές που θέσπισαν, για παράδειγμα, το Βέλγιο, η Ιταλία ή η Αυστρία,·και δεν αντιμετωπίζουν το ζήτημα των ευάλωτων ομάδων, όπως οι έγκυες γυναίκες, τα νεογνά και τα παιδιά·

23.   ζητεί επομένως από το Συμβούλιο να τροποποιήσει τη σύστασή του 1999/519/ΕΚ, ώστε να ληφθούν υπόψη οι καλύτερες εθνικές πρακτικές και να ορισθούν έτσι πιο απαιτητικές οριακές τιμές έκθεσης για όλα τα είδη εξοπλισμού που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα στις συχνότητες μεταξύ 0,1 MHz και 300 GHz·

24.   λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις πολλαπλές απειλές για την υγεία που συνεπάγεται η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στην επικράτεια της Ένωσης και ζητεί την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της ΠΟΥ, των εθνικών αρχών ελέγχου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κέντρου πρόληψης και ελέγχου νόσων, με στόχο την ενίσχυση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και τον περιορισμό, με τον τρόπο αυτόν, των αρνητικών συνεπειών της αλλαγής του κλίματος στην υγεία·

25.   υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης θα ωφελείτο από την επέκτασή του στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στην υγεία του ανθρώπου, προτείνοντας αποτελεσματικά μέτρα προσαρμογής που είναι απαραίτητα σε κοινοτικό επίπεδο, όπως:

   - συστηματικά προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού,
   - ενσωμάτωση των μέτρων προσαρμογής σχετικά με την αλλαγή του κλίματος στις στρατηγικές και τα προγράμματα δημόσιας υγείας, όπως μεταδοτικές και μη μεταδοτικές ασθένειες, υγεία των εργαζομένων και ασθένειες των ζώων που είναι επικίνδυνες για την υγεία,
   - κατάλληλη επιτήρηση με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό επιδημιών,
   - συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης σχετικά με θέματα υγείας,
   - συντονισμός των υφιστάμενων δικτύων παρακολούθησης των περιβαλλοντικών δεδομένων με δίκτυα παρακολούθησης επιδημιών·

26.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προβούν στην κατάλληλη αντιμετώπιση των νέων απειλών που θέτει η αλλαγή του κλίματος όπως είναι η αυξανόμενη παρουσία πρωτοεμφανιζόμενων ιών και μη ανιχνευμένων παθογόνων μικροοργανισμών, και επομένως να εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες μείωσης των παθογόνων μικροοργανισμών, οι οποίες μειώνουν τους γνωστούς και μη ανιχνευμένους ιούς και άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς που μεταδίδονται με το αίμα·

27.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η τρέχουσα αξιολόγηση κόστους/οφέλους που περιέχεται στην ανακοίνωση "Δύο φορές το 20 έως το 2020 Η κλιματική αλλαγή και η ευκαιρία της Ευρώπης" "(COM(2008)0030) εξετάζει μόνο τα οφέλη για την υγεία από τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω μείωσης κατά 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα (συμπληρωματικά) παράλληλα οφέλη για την υγεία από φιλόδοξους στόχους διαφόρων επιπέδων, σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος για μείωση 25% έως 40% της οικιακής ρύπανσης και πιθανώς 50% ή περισσότερο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020, θα διερευνηθούν επειγόντως και θα διατυπωθούν υπό τη μορφή εκτίμησης επιπτώσεων από την Επιτροπή·

28.   καλεί την Επιτροπή να δώσει προσοχή στο σοβαρό πρόβλημα που σχετίζεται με την ψυχική υγεία, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των αυτοκτονιών στην Ένωση, και να αφιερώσει περισσότερους πόρους στην ανάπτυξη επαρκών στρατηγικών πρόληψης και θεραπειών·

29.   επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να στηρίξουν το σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία των παιδιών για την Ευρώπη του ΠΟΥ, να το ενισχύουν μέσω αναπτυξιακής πολιτικής τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε διμερές επίπεδο, και να ενθαρρύνουν παρόμοιες διαδικασίες εκτός της ευρωπαϊκής ζώνης του ΠΟΥ·

30.   καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει εκ νέου στο δεύτερο σχέδιο δράσης της πρωτοβουλίας SCALE (Science, Children, Awareness, Legal instrument, Evaluation) που σχετίζεται με τη μείωση της έκθεσης στη ρύπανση, όπως ορίζεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία (COM(2003)0338

31.   προτρέπει την Επιτροπή να καταρτίσει και να προτείνει μηχανισμούς που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και την προώθηση καινοτόμων λύσεων, όπως τονίζεται στο πλαίσιο της ατζέντας της Λισαβόνας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για την υγεία από περιβαλλοντικούς παράγοντες·

32.   προτρέπει το Συμβούλιο να λάβει άμεσα απόφαση σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ένωσης, καθώς το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τη θέση του ήδη από τις 18 Μαΐου 2006(10)· θεωρεί ότι ο νέος κανονισμός, ο οποίος, μεταξύ άλλων μέτρων, θα μειώσει τα όρια για την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ένωσης, θα καταστήσει δυνατή την αποτελεσματικότερη, πιο ευέλικτη και ταχύτερη μείωση των ζημιών που προκαλούνται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές· τονίζει ότι αυτός ο χρηματοδοτικός μηχανισμός είναι πολύ σημαντικός, ιδίως καθώς εικάζεται ότι οι φυσικές καταστροφές θα είναι συχνότερες στο μέλλον, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στην αλλαγή του κλίματος·

33.   συνιστά στην Επιτροπή, δεδομένου ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν οικονομικό παράγοντα αποφασιστικής σημασίας στην Ευρώπη, να τους παράσχει τεχνική στήριξη και να τις βοηθήσει να συμμορφωθούν προς τους δεσμευτικούς κανόνες για την περιβαλλοντική υγεία και να τις ενθαρρύνει να προβούν και σε άλλες θετικές αλλαγές όσον αφορά την περιβαλλοντική υγεία που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων·

34.   συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει για το 2010 και για τον "δεύτερο κύκλο" του σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την υγεία την επανεστίαση των πρωτοβουλιών της στους ευάλωτους πληθυσμούς και να επεξεργασθεί νέες μεθόδους αξιολόγησης των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη το κρίσιμο σημείο της ιδιαίτερης ευπάθειας των παιδιών, των εγκύων γυναικών και των ηλικιωμένων·

35.   προτρέπει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τα πλεονεκτήματα των αρχών της πρόληψης και της προφύλαξης και να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μέσα που θα επιτρέπουν την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων απειλών για το περιβάλλον και την υγεία· συνιστά στην Επιτροπή να υπολογίσει το κόστος του "δεύτερου κύκλου" αυτού του σχεδίου δράσης και να μεριμνήσει για την κατάλληλη χρηματοδότησή του, καλύπτοντας μεγαλύτερο αριθμό πρακτικών μέτρων για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην υγεία και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προφύλαξης·

36.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα Κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην ΠΟΥ.

(1) ΕΕ C 304 E, 1.12.2005, σ. 264.
(2) ΕΕ L 301, 20.11.2007, σ. 3.
(3)1 Το περιβάλλον στην Ευρώπη, τέταρτη αξιολόγηση – Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (10-10-2007).
(4) Απόφαση της 23ης Σεπτεμβρίου 2003 στην υπόθεση C-192/01, Επιτροπή κατά Δανίας, Συλλογή 2003, σ. I- 9693· απόφαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2004 στην υπόθεση C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee και Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Συλλογή 2004, σελ. I-7405.
(5)2 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1.
(6) ΕΕ L396, 30.12.2006, σ. 1· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L136, 29.5.2007, σ. 3.
(7) ΕΕ L40, 11.2.1989, σ. 12.
(8) Την εν λόγω έκθεση δημοσίευσε στις 31 Αυγούστου 2007 ομάδα ανεξάρτητων επιστημόνων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ.: www.bioinitiative.org.
(9)1 ΕΕ L 199, 30.7.1999, σ. 59.
(10) ΕΕ C 297 Ε, 7.12.2006, σ. 331.


Πραξικόπημα στην Μαυριτανία
PDF 285kWORD 50k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με το πραξικόπημα στη Μαυριτανία
P6_TA(2008)0411RC-B6-0386/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβησαν μετά το πραξικόπημα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, η Επιτροπή, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Αφρικανική Ένωση, η Οικονομική Κοινότητα Δυτικοαφρικανικών Κρατών και ό Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας,

–   έχοντας υπόψη τη δεύτερη από τότε που έγινε το πραξικόπημα επίσκεψη του Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Δυτική Αφρική κ. Said Djinnit στη Μαυριτανία,

–   έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Αφρικανικής Ένωσης, που καταδικάζει κάθε προσπάθεια κατάκτησης της εξουσίας δια της βίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιήθηκε πραξικόπημα στη Μαυριτανία στις 6 Αυγούστου 2008, κατόπιν του οποίου ο Πρόεδρος της χώρας Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi εξεδιώχθη από την εξουσία από ομάδα ανωτάτων στρατηγών που αυτός είχε απολύσει την ίδια ημέρα ενωρίτερα,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2006, οι εκλογές του Ιανουαρίου 2007 για τη Γερουσία και οι προεδρικές εκλογές του Μαρτίου 2007 που ανέδειξαν πρόεδρο τον Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, είχαν θεωρηθεί τίμιες και διαφανείς από τους διεθνείς παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένων των παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα των αποστολών παρατηρητών που είχαν σταλεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έτσι κατέστη εγγυητής της νομιμότητας αυτών των εκλογών,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από τα δυο τρίτα του Μαυριτανικού Κοινοβουλίου υπέγραψαν δήλωση στήριξης του αρχηγού του πραξικοπήματος Mohamed Ould Abdel Aziz και των άλλων στρατηγών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2008 το νομοθετικό σώμα είχε εγκρίνει ψήφο δυσπιστίας με την οποία καλούσε τον Πρόεδρο Abdallahi να ανασχηματίσει την κυβέρνησή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι 49 βουλευτές παραιτήθηκαν από το Κοινοβούλιο όταν ο Πρόεδρος Abdallahi διόρισε 12 υπουργούς που είχαν υπηρετήσει το ιδιαίτερα απεχθές προηγούμενο καθεστώς,

Δ.   εκτιμώντας ότι οι αποφάσεις για το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό μέλλον της Μαυριτανίας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των εκλεγμένων αντιπροσώπων του λαού και ότι η δημοκρατία απαιτεί ισορροπία μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, που πρέπει και οι δυο να χαίρουν της εκλογικής νομιμότητας,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πραξικόπημα σημειώθηκε σε υποβαθμισμένο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο και ότι η ανάπτυξη είναι η καλύτερη εγγύηση επιτυχίας της δημοκρατίας,

ΣΤ.   αναγνωρίζοντας την πρόοδο που επιτεύχθηκε για την επιστροφή των προσφύγων και την έγκριση του Νόμου ποινικοποίησης της δουλείας στη χώρα,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη τη βοήθεια της Ένωσης για τον εκδημοκρατισμό και το "πρόγραμμα στήριξης" ύψους 156 000 000 EUR για την περίοδο 2008-2013, στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, ως συμπλήρωμα στην ήδη τρέχουσα βοήθεια και στην εκ 335 000 000 EUR βοήθεια που έχει χορηγηθεί από το 1985,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Τράπεζα ανέστειλε βοήθεια ύψους 175 000 000 USD προς τη Μαυριτανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναστολή αυτών των πληρωμών θα επηρεάσει κάπου 17 εθνικά έργα στη Μαυριτανία καθώς και τη συμμετοχή της χώρας στα περιφερειακά έργα της Διεθνούς Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της ανάπτυξης της υπαίθρου, της υγείας, της εκπαίδευσης, των υποδομών, και της κατασκευής δρόμων,

Θ.   εκτιμώντας ότι η δημοκρατική Μαυριτανία θα αποτελούσε πόλο σταθερότητας σε περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη, αφενός λόγω της παρουσία στη Σαχάρα, στα βορειανατολικά σύνορα με την Αλγερία και το Μαλί, της ομάδας Σαλαφιστών για το κήρυγμα και τον αγώνα που έχει γίνει η Αλ Κάϊντα του μείζονος ισλαμικού Μαγκρέμπ, και αφετέρου λόγω της ανταρσίας των Τουαρέγκ,

Ι.   εκτιμώντας ότι η "συνταγματική τάξη" στο πλαίσιο της οποίας η χούντα προσδιορίζει τις εξουσίες της και κυβερνά μέσω διαταγμάτων δεν έχει καμία νομική βάση,

1.   καταδικάζει το στρατιωτικό πραξικόπημα που πραγματοποίησαν οι Μαυριτανοί Στρατηγοί, το δεύτερο στη χώρα σε τρία χρόνια, και το οποίο παραβίασε τη συνταγματική νομιμότητα και τα δημοκρατικά διεθνώς επικυρωμένα εκλογικά αποτελέσματα· θεωρεί λυπηρή την οπισθοδρόμηση αυτή, μετά την αξιοσημείωτη πρόοδο που είχε επιτευχθεί στο θέμα του εκδημοκρατισμού και του κράτους δικαίου τα τελευταία έτη στη Μαυριτανία· ζητεί να διευθετηθούν οι τρέχουσες στη Μαυριτανία πολιτικές εντάσεις εντός του θεσμικού πλαισίου που προέκυψε από την πορεία εκδημοκρατισμού, να αποκατασταθούν δε το συντομότερο η συνταγματική τάξη και η πολιτική διακυβέρνηση·

2.   ζητεί την άμεση απελευθέρωση του Προέδρου Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi , του Πρωθυπουργού Yahya Ould Ahmed-el-Waghef και άλλων μελών της Κυβέρνησης, που εξακολουθούν να τελούν σε κατ" οίκον περιορισμό σε διάφορες περιοχές της χώρας·

3.   ζητεί να γίνει πλήρως σεβαστή η συνταγματική νομιμότητα των εξουσιών του Προέδρου και του Κοινοβουλίου της Μαυριτανίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι μηχανισμοί συγκατοίκησης μεταξύ Προέδρου και Κοινοβουλίου και οι μηχανισμοί ισορροπίας μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας πρέπει να λειτουργήσουν με πνεύμα σεβασμού προς το Σύνταγμα και εντός του συνταγματικού πλαισίου, τυχόν δε τροποποιήσεις του Συντάγματος με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης σταθερότητας μπορούν να γίνουν μόνο σε συμφωνία με τις διατάξεις του, κατόπιν ευρέος διαλόγου μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων·

4.   θεωρεί ότι οι συνταγματικές οδοί και μέσα που απαιτούνται για να τεθεί τέλος στην κρίση θα πρέπει να προσδιοριστούν από ανοικτό και ειλικρινή διάλογο μεταξύ των κυριότερων πολιτικών δυνάμεων·

5.   επικροτεί την επιστροφή των προσφύγων, την έγκριση νόμου που ποινικοποιεί τη δουλεία, και το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση των μέσων ενημέρωσης, ενώ θεωρεί λυπηρή την απουσία δημοκρατικής διευθέτησης του ανθρωπιστικού ελλείμματος και των εκτρόπων που είχαν διαπραχθεί το 1990 σε βάρος της νεγρομαυριτανικής κοινότητας, τη στιγμή που ο Πρόεδρος είχε υποσχεθεί τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής·

6.   ζητεί την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των προσφύγων που επέστρεψαν στη Μαυριτανία, με την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων που τους είχαν αφαιρεθεί·

7.   ζητεί να μην μετατραπεί ο Μαυριτανικός Λαός, που ήδη έχει πληγεί ιδιαίτερα από τις οικονομικές και επισιτιστικές κρίσεις, σε όμηρο της τρέχουσας κρίσης και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή τα προγράμματα στήριξης της κοινωνίας των πολιτών, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

8.   λαμβάνει γνώση των εξαγγελιών της χούντας περί νέων προεδρικών εκλογών, θεωρεί λυπηρό όμως ότι, σε αντίθεση με τη χούντα που ήταν στην εξουσία από το 2005 έως το 2007, καμία δέσμευση ουδετερότητας δεν έχει αναληφθεί· ζητεί από τις στρατιωτικές δυνάμεις που κατέλαβαν την εξουσία να δεσμευθούν το συντομότερο για κατάρτιση χρονοδιαγράμματος αποκατάστασης των δημοκρατικών θεσμών σε συνεννόηση με όλες τις πολιτικές δυνάμεις·

9.   στηρίζει τις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης υπέρ της επίλυσης της κρίσης δια της οδού της λογικής·

10.   ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει πολιτικό διάλογο βάσει του άρθρου 8 της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(1), όπως αυτή τροποποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 24 Ιουνίου 2005 (Συμφωνία του Κοτονού) με σκοπό την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας, και να τηρήσει ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το αποτέλεσμα του διαλόγου αυτού· εάν ο διάλογος δεν τελεσφορήσει, ζητεί την επανενεργοποίηση του άρθρου 96 της Συμφωνίας του Κοτονού, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πάγωμα της βοήθειας, εξαιρέσει της επισιτιστικής και ανθρωπιστικής βοήθειας·

11.   καλεί τον ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου να συνεχίσει να παρακολουθεί την πολιτική κατάσταση στη χώρα σε στενή συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση, και να μεριμνήσει για την ασφάλεια των πολιτών της Ένωσης·

12.   ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλει το συντομότερο αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών για να συναντήσουν τους ομολόγους τους και να προτείνουν βοήθεια για την έξοδο από την κρίση·

13.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στην Οικονομική Κοινότητα Δυτικοαφρικανικών Κρατών, στον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας, και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ .

(1) ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3.


Εκτελέσεις δι' απαγχονισμού στο Ιράν
PDF 292kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εκτελέσεις στο Ιράν
P6_TA(2008)0412RC-B6-0389/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράν και ιδίως εκείνα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την εκτέλεση ανηλίκων εγκληματιών στο Ιράν(1),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση που πραγματοποίησε στις 13 Ιουνίου 2008 η Προεδρία εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εκτέλεση του Mohammad Hassanzadeh,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση που πραγματοποίησε στις 18 Ιουλίου 2008 η Προεδρία εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή της θανατικής ποινής στο Ιράν,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση που πραγματοποίησε στις 29 Ιουλίου 2008 η Προεδρία εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εκτέλεση 29 ατόμων στη φυλακή Evin στο Ιράν,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 25ης Αυγούστου 2008 σχετικά με την εκτέλεση με απαγχονισμό του Reza Hejazi,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19 και 28 Αυγούστου 2008 σχετικά με την επικείμενη εκτέλεση του Behnood Shojaee και του Bahman Soleimanian αντιστοίχως,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και ιδίως το ψήφισμα Α/RES/62/168 της 18ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, καθώς και το ψήφισμα A/RES/62/149 της 18ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με μορατόριουμ στην χρήση της θανατικής ποινής,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICCPR), τη Σύμβαση για την Εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στις οποίες η Δημοκρατία του Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, ο αριθμός των εκτελέσεων που πραγματοποιήθηκαν φέτος στο Ιράν ανέρχεται τουλάχιστον σε 191, ενώ το 2007, περισσότερες εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν - 317 - παρά σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου εκτός από την Κίνα, παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός του είναι 18 φορές μικρότερος,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 29 ταυτόχρονες εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν στη φυλακή Evin της Τεχεράνης στις 27 Ιουλίου 2008,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Ιουνίου 2008 ο 16χρονος Mohammad Hassanzadeh, Ιρανός Κούρδος, εκτελέστηκε για έγκλημα που είχε διαπράξει σε ηλικία 14 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Ιουλίου 2008 εκτελέστηκαν οι ανήλικοι εγκληματίες Hassan Mozafari και Rahman Shahidi και στις 19 Αυγούστου 2008 απαγχονίστηκε ο 19χρονος Reza Hejazi για δολοφονία την οποία φέρεται ότι διέπραξε όταν ήταν 15 ετών· ότι στις 26 Αυγούστου 2008 εκτελέστηκε ο 19χρονος Behnam Zare για έγκλημα που είχε διαπράξει σε ηλικία 15 ετών, και έτσι έγινε ο έκτος ανήλικος εγκληματίας που θανατώθηκε στο Ιράν μόνο το 2008,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε η οικογένεια ούτε οι δικηγόροι των Zare και Hejazi ειδοποιήθηκαν για τον τόπο και τον χρόνο των προγραμματισμένων εκτελέσεων, κατά παράβαση της ιρανικής νομοθεσίας,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανήλικοι εγκληματίες Amir Marollahi, Behnood Shojaee, Mohammed Fadaei και Bahman Soleimanian αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο εκτέλεσης,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτέλεση ανήλικων εγκληματιών απαγορεύεται με βάση το διεθνές δίκαιο, όπως δηλώνεται στο άρθρο 6, παράγραφος 5 του ICCPR και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 130 θανατοποινίτες ανήλικοι εγκληματίες, παρά τις νομικές υποχρεώσεις του Ιράν,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγωνιστές των δικαιωμάτων των μειονοτήτων εκτίθενται όλο και περισσότερο στον κίνδυνο της θανατικής ποινής, όπως συνέβη με τον Yaghoub Mehrnehad, της εθνότητας των Βαλούχων, εκτελεστικό διευθυντή της νεανικής οργάνωσης Φωνή της Δικαιοσύνης, ο οποίος εκτελέστηκε στις 4 Αυγούστου 2008 αφού ζήτησε δημόσια το λόγο από τοπικούς αξιωματούχους στους οποίους καταλόγισε ευθύνες για ανεπαρκή άσκηση των καθηκόντων τους,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας άλλος αγωνιστής των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ο Κούρδος δάσκαλος Farzad Kamangar, έχει καταδικαστεί σε θάνατο με την ατεκμηρίωτη κατηγορία της ένοπλης ανταρσίας κατά του κράτους,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομολογίες συχνά αποσπώνται με τη χρήση βασανιστηρίων, χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρους και ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεν ανταποκρίνονται στα ελάχιστα πρότυπα για τη διασφάλιση δίκαιης δίκης,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Αυγούστου 2008 οι δικαστικές αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν την αναστολή της χρήσης του λιθοβολισμού ως μεθόδου εκτέλεσης, πράγμα που έχει ως συνέπεια να μην εκτελεστούν με λιθοβολισμό 10 μη κατονομαζόμενες γυναίκες που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν λόγοι ανησυχίας ότι μέλη και συνεργάτες της ιρανικής αντιπολίτευσης που έχουν συγκεντρωθεί και προστατεύονται στο στρατόπεδο Ashraf στο Βόρειο Ιράκ από τις υπό αμερικανική ηγεσία πολυεθνικές δυνάμεις βάσει του άρθρου 27 της 4ης Σύμβασης της Γενεύης, διατρέχουν τον κίνδυνο να απελαθούν ή να επαναπατρισθούν βιαίως στο Ιράν, όπου θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν βαρύτατες διώξεις, ενδεχομένως δε και την ποινή του θανάτου,

1.   εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την πρόσφατη εκτέλεση αρκετών ανήλικων εγκληματιών στο Ιράν, που κάνει το Ιράν τη μοναδική χώρα στον κόσμο όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται αυτή η βαριά και απάνθρωπη τιμωρία εν έτει 2008·

2.   εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στην τύχη της Soghra Najafpour, η οποία έχει περάσει σχεδόν το σύνολο των τελευταίων 19 ετών της ζωής της στην πτέρυγα των θανατοποινιτών για ένα φόνο ο οποίος συνέβη όταν ήταν 13 ετών·

3.   καλεί τον επικεφαλής της Δικαστικής Αρχής, Ayatollah Mahmoud Hashemi Sharoudi, να μετατρέπει συστηματικά όλες τις θανατικές ποινές που επιβάλλονται σε ανήλικους εγκληματίες και απευθύνει έκκληση στις αρχές του Ιράν να σταματήσουν την εκτέλεση των Amir Marollahi, Behnood Shojaee, Mohammed Fadaei και Bahman Soleimanian·

4.   καταδικάζει σθεναρά τον αυξανόμενο αριθμό εκτελέσεων και ζητεί επιμόνως από τις αρχές του Ιράν να κηρύξουν μορατόριουμ στη θανατική ποινή με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής σύμφωνα με το ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου 2007·

5.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα μέλη του ιρανικού κοινοβουλίου (Majlis) να τροποποιήσουν επειγόντως τη νομοθεσία έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα εκτελείται για έγκλημα που διέπραξε σε ηλικία μικρότερη των 18 ετών και να αυξήσουν την ηλικία της ευθύνης έναντι του νόμου, ώστε να εναρμονιστεί με τα διεθνή πρότυπα·

6.   υποστηρίζει τις νομοθετικές προσπάθειες στο Ιράν που αποβλέπουν στη θέσπιση χωριστού νομοθετικού και δικαστικού συστήματος για τους ανήλικους παραβάτες και καλεί τα μέλη του Majlis να προβλέψουν μέτρα που αποβλέπουν στην εκπαίδευση και κοινωνική επανένταξη των ανηλίκων εγκληματιών· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις ιρανικές αρχές σε οποιοδήποτε αίτημα διεθνούς συνεργασίας σε αυτό τον τομέα·

7.   καταδικάζει κατηγορηματικά τη δίωξη και φυλάκιση πολιτών στο Ιράν οι οποίοι επιδίδονται στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πραγματοποιούν εκστρατεία κατά της θανατικής ποινής και οι οποίοι συχνά κατηγορούνται για δραστηριότητες εναντίον της εθνικής ασφάλειας· ζητεί ιδίως την άνευ όρων απελευθέρωση του Emadeddin Baghi και του Mohammad Sadegh Kabovand και τη μετατροπή της θανατικής ποινής του Farzad Kamangar, καθώς και επανεξέταση της υπόθεσής του·

8.   χαιρετίζει την πρόσφατη ανακοίνωση για αναστολή χρήσης του λιθοβολισμού ως μέσου εκτέλεσης· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του διότι στην πρόταση μεταρρύθμισης του Ποινικού Κώδικα που εξετάζει αυτή τη στιγμή το Majlis, διατηρείται ο λιθοβολισμός για ορισμένες μορφές μοιχείας· καλεί τα μέλη του Majlis να δεσμευτούν στην πλήρη κατάργηση του λιθοβολισμού·

9.   καλεί τις αρχές του Ιράκ και των ΗΠΑ να μην επαναπατρίσουν βίαια στο Ιράν Ιρανούς που είναι μέλη της αντιπολίτευσης, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που θα διέτρεχαν σοβαρό κίνδυνο δίωξης και ιδίως να συνεργαστούν με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και με άλλους φορείς για την εξεύρεση ικανοποιητικής μακροπρόθεσμης λύσης στην κατάσταση όσων βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο Ashraf·

10.   ζητεί την κατάθεση ψηφίσματος κατά την επομένη Γενική Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών με το οποίο να καλούνται όλες οι χώρες που διατηρούν την θανατική ποινή να παράσχουν στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στην κοινή γνώμη κάθε πληροφορία σχετικά με την θανατική ποινή και τις εκτελέσεις, ξεπερνώντας το ότι τα ζητήματα που άπτονται της θανατικής ποινής θεωρούνται κρατικό μυστικό, γεγονός που επίσης συνιστά άμεση αιτία μεγαλύτερου αριθμού εκτελέσεων·

11.   ζητεί να προβλεφθεί στο νέο ψήφισμα ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος θα έχει το καθήκον ελέγχου της κατάστασης, θα διασφαλίζει τη μέγιστη διαφάνεια στο σύστημα της θανατικής ποινής και θα υποστηρίξει εσωτερική διαδικασία που θα αποσκοπεί στην εφαρμογή του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών για το δικαιοστάσιο επί των εκτελέσεων·

12.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και στην κυβέρνηση του Ιράκ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0314.


Δολοφονίες αλφών στην Τανζανία
PDF 285kWORD 50k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις δολοφονίες λευκοπαθικών ατόμων στην Τανζανία
P6_TA(2008)0413RC-B6-0387/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ της 10ης Δεκεμβρίου 1948 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα των Λαών ο οποίος εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 1981 και ετέθη σε ισχύ στις 21 Οκτωβρίου 1986,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία εγκρίθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1989 και ετέθη σε ισχύ στις 2 Σεπτεμβρίου 1990 και η οποία είναι δεσμευτική και εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των ΗΕ της 18ης Δεκεμβρίου 1992 για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνοτικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με πληροφορίες ΜΚΟ και των μέσων ενημέρωσης, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν και από την κυβέρνηση της Τανζανίας, τουλάχιστον 25 λευκοπαθικά άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, έχουν δολοφονηθεί και ακρωτηριαστεί από τον Μάρτιο του 2008 στη ζώνη της λίμνης Βικτώρια, ιδίως στις περιοχές Mwanza, Shinyanga και Mara, όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση λευκοπαθικών ατόμων,

B.   εκτιμώντας ότι, πέρα από τις δολοφονίες λευκοπαθικών ατόμων, οι τρεις ανωτέρω περιοχές είναι επίσης διαβόητες για τις δολοφονίες ατόμων που πιστεύεται ότι είναι μάγισσες ή μάγοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι απλές φήμες συχνά αποτελούν επαρκή αιτιολόγηση για τον εξαγριωμένο όχλο να δολοφονήσει άτομο ύποπτο για άσκηση πρακτικών μαγείας,

Γ.   εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τις αρχές της Τανζανίας, οι δολοφονίες των λευκοπαθικών ατόμων αποτελεί έργο οργανωμένων συμμοριών που μισθώνονται από μάγους-γιατρούς,

Δ.   εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης στο Νταρ Ες Σαλάαμ, 173 άτομα συνελήφθησαν για τους φόνους των λευκοπαθικών ατόμων στην Τανζανία, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και σημαντικός αριθμός μάγων-γιατρών καθώς και οι πελάτες τους,

E.   εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την εθνική αστυνομία, οι μάγοι-γιατροί πωλούν ακρωτηριασμένα ανθρώπινα μέλη και αίμα λευκοπαθικών ατόμων σε εργάτες ορυχείων και ψαράδες οι οποίοι πιστεύουν ότι τα μέλη αυτά μπορούν να τους φέρουν τύχη, υγεία και πλούτο,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι οι δολοφονίες αυτές έχουν προξενήσει σοβαρή ανησυχία και φόβο στην κοινότητα των λευκοπαθικών ατόμων καθόσον πλέον νιώθουν πολύ ανασφαλή ενώ φοβούνται ακόμη και να παραμείνουν σε ένα μέρος, να περπατήσουν ή να ταξιδέψουν μόνα τους για να αποφύγουν πιθανούς κινδύνους,

Ζ.   εκτιμώντας ότι το 36% του πληθυσμού της Τανζανίας ζει κάτω από το εθνικό όριο της φτώχειας και ότι η πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης είναι πολύ περιορισμένη, καθιστώντας την προσφυγή του πληθυσμού στους μάγους-γιατρούς ή στους παραδοσιακούς θεραπευτές κοινή πρακτική,

H.   εκτιμώντας ότι τα λευκοπαθικά άτομα αποτελούν μειονότητα και οι διακρίσεις σε βάρος τους αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε ολόκληρη την υποσαχάρια Αφρική· εκτιμώντας ότι το φαινόμενο της λευκοπάθειας σε παγκόσμιο επίπεδο πλήττει έναν ανά 20.000 άτομα,

Θ.   εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με μελέτη του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), σχεδόν το ήμισυ των γονέων των παιδιών που πάσχουν από λευκοπάθεια υπέστησαν εξευτελισμό κατά τη γέννηση του παιδιού τους· εκτιμώντας ότι οι γυναίκες που πάσχουν από λευκοπάθεια υπόκεινται σε διακρίσεις από άλλες γυναίκες ενώ οι γυναίκες που γεννούν παιδιά με λευκοπάθεια αντιμετωπίζουν τη χλεύη ή την απόρριψη και υπόκεινται σε διακρίσεις στον χώρο εργασίας· εκτιμώντας ότι τα δύο τρίτα των γονέων ανέφεραν ότι η ειδική υγειονομική περίθαλψη για τα παιδιά που πάσχουν από λευκοπάθεια είναι δαπανηρή ενώ το ήμισυ από αυτούς ανέφεραν ότι τα παιδιά τους αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα όρασης· εκτιμώντας ωστόσο ότι το 83% των γονέων ανέφερε ότι η επίδοση των παιδιών τους στο σχολείο ήταν αντίστοιχη με αυτή των υπολοίπων παιδιών,

1.   καταδικάζει απερίφραστα τις δολοφονίες λευκοπαθικών ατόμων στην Τανζανία και το καταγγελλόμενο εμπόριο μελών του σώματός τους·

2.   χαιρετίζει το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Τανζανίας κ. Jakaya Mrisho Kikwete καταδίκασε τις δολοφονίες λευκοπαθικών ατόμων και υπεσχέθη να καταβληθούν επικεντρωμένες προσπάθειες για τον τερματισμό των εγκλημάτων αυτών· επισημαίνει ότι τα λόγια αυτά πρέπει να στηριχθούν από πράξεις·

3.   συγχαίρει τον πρόεδρο της Τανζανίας Jakaya Mrisho Kikwete για την απόφασή του να ορίσει την Al-Shymaa Kway-Geer ως την πρώτη λευκοπαθική βουλευτή του κοινοβουλίου, λόγω της αποφασιστικότητάς της να καταπολεμήσει τις διακρίσεις τις οποίες υφίστανται αυτή και τα αλλά λευκοπαθικά άτομα·

4.   υποστηρίζει και χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε μέχρι σήμερα η κυβέρνηση της Τανζανίας, όπως η απογραφή των λευκοπαθικών ατόμων και η δημιουργία υπηρεσίας αστυνομικής συνοδείας για τα παιδιά που πάσχουν από λευκοπάθεια· προσυπογράφει το αίτημα των μελών του κοινοβουλίου της Τανζανίας που ζητεί από την κυβέρνηση να λάβει περαιτέρω μέτρα για τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος και τον τερματισμό όλων των διακρίσεων σε βάρος των λευκοπαθικών ατόμων·

5.   καλεί τις αρχές της Τανζανίας, τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών γενικώς, να συνεργαστούν για την προστασία όλων των λευκοπαθικών ατόμων· καλεί μετ" επιτάσεως την κυβέρνηση της Τανζανίας να αναλάβει άμεση δράση για την προώθηση της κοινωνικής συνειδητοποίησης και της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη λευκοπάθεια· πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, όπου συνήθως ο πληθυσμός είναι λιγότερο μορφωμένος και διακατέχεται περισσότερο από δεισιδαιμονίες·

6.   χαιρετίζει τη σύλληψη τον τελευταίο μήνα 173 υπόπτων σχετικά με τη δολοφονία των λευκοπαθικών ατόμων στην Τανζανία· καλεί μετ" επιτάσεως τις αρχές να προχωρήσουν με ταχύτητα και να προσαγάγουν τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης·

7.   επισημαίνει με λύπη το γεγονός ότι μια δημοσιογράφος που δραστηριοποιείται στον τομέα της ερευνητικής δημοσιογραφίας , η Vicky Ntetema, υποχρεώθηκε να κρυφτεί επειδή έγινε αποδέκτρια απειλών για τη ζωή της επειδή κατήγγειλε την εμπλοκή μάγων-γιατρών και αστυνομικών στις δολοφονίες· καλεί τις αρχές της Τανζανίας να κινήσουν ενδελεχή και ανεξάρτητη διερεύνηση των καταγγελιών της Vicky Ntetema·

8.   εκφράζει την εκτίμηση και τη στήριξή του στο έργο της Ένωσης Λευκοπαθικών της Τανζανίας που παρέχει βοήθεια στην κοινότητα των λευκοπαθικών ατόμων· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει ενεργά την ένωση αυτή και την έκκληση που έχει απευθύνει στους πανεπιστημιακούς, τους θρησκευτικούς αρχηγούς και τους ακτιβιστές για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ευαισθητοποιήσουν το κοινό ότι η δολοφονία των λευκοπαθικών ατόμων είναι κοινωνικά και ηθικά απαράδεκτη·

9.   καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) για την προώθηση και την προστασία των λευκοπαθικών ατόμων στην Αφρική·

10.   πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος προστασίας των δικαιωμάτων των λευκοπαθικών ατόμων στην Τανζανία είναι να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους σε ποιοτική εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη, στο πλαίσιο πολιτικών ενσωμάτωσης και να τους παρασχεθεί επαρκής κοινωνική και νομική προστασία·

11.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Τανζανίας, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών για τη χάραξη πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν τις ανάγκες και τα δικαιώματα των λευκοπαθικών ατόμων, με βάση την κατάργηση των διακρίσεων και την κοινωνική ενσωμάτωση και την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση·

12.   ζητεί τη βελτίωση της επιμόρφωσης των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και τη δημιουργία εργαστηρίων επιμόρφωσης για τους δασκάλους και τους γονείς, προκειμένου αυτοί να ενθαρρυνθούν στην προσπάθειά τους να προστατέψουν τα παιδιά που πάσχουν από λευκοπάθεια από τον ήλιο, καθόσον πολλά από αυτά πεθαίνουν από καρκίνο του δέρματος πριν από την ηλικία των 30 ετών·

13.   επιμένει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι το ιατροφαρμακευτικό υλικό θα φθάσει στις φτωχότερες περιοχές της Τανζανίας· επισημαίνει την κατεπείγουσα ανάγκη πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις αγροτικές και απόμακρες περιοχές·

14.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λευκοπαθικών ατόμων στην Τανζανία·

15.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στην Αφρικανική Ένωση, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Τανζανίας, στον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, στους συμπροέδρους της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, και στο Συμβούλιο ΑΚΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου