Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες
 Κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες ***I
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή ***I
 Στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων ***I
 Ευρωπαϊκό Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας (2009) ***I
 Καθορισμός των κατηγοριών των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Κοινοτήτων *
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2008
 Συνέχεια της Διάσκεψης του Μοντερέι του 2002 για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης
 Πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς
 Βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών
 Η διαδικασία της Μπολόνια και η κινητικότητα των φοιτητών
 Προσαρμογή των νομοθετικών πράξεων στη νέα απόφαση για την επιτροπολογία
 Αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών
 Διαφάνεια των θεσμικών επενδυτών
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή ***I
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή ***I
 Προσαρμογή ορισμένων πράξεων στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (Μέρος δεύτερο) ***I
 Εκμετάλλευση και θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών (αναδιατύπωση) ***I
 Χρωστικές ουσίες για φάρμακα (αναδιατύπωση) ***I
 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή (αναδιατύπωση) ***I
 Τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (αναδιατύπωση) ***I
 Διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων και των συστατικών τους (αναδιατύπωση) ***I
 Καταπολέμηση της τρομοκρατίας *
 Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα *
 Αποφάσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2007
 Η κατάσταση και οι προοπτικές της γεωργίας στις ορεινές περιοχές
 Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού
Κείμενα (701 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου