Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2008. gada 23. septembris - Brisele
 Kopienas statistika attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm ***I
 Regulas (EK) Nr. 338/97 grozīšana attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām ***I
 Statistikas pārskati attiecībā uz autopārvadājumiem ***I
 Eiropas Radošuma un inovācijas gads (2009) ***I
 Eiropas Kopienu ierēdņu un citu darbinieku kategorijas, uz kurām attiecas Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās noteikumi *
 Budžeta grozījuma Nr. 6/2008 projekts
 Turpmākais darbs saistībā ar 2002. gada Monterejas konferenci par attīstības finansēšanu
 Iekšējā tirgus rezultātu pārskats
 Skolotāju izglītības kvalitātes uzlabošana
 Boloņas process un studentu mobilitāte
 Tiesību aktu saskaņošana ar jauno Komitoloģijas lēmumu
 Riska ieguldījumu fondi un privātā kapitāla fondi
 Ieguldītājinstitūciju darba pārredzamību
 Regulas (EK) Nr. 999/2001 grozīšana attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām ***I
 Regulas (EK) Nr. 2150/2002 grozīšana attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām ***I
 Atsevišķu tiesību aktu pielāgošana Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK - Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai (otrā daļa) ***I
 Dabisko minerālūdeņu ieguve un realizācija (pārstrādāta versija) ***I
 Zālēm pievienojamās krāsvielas (pārstrādāta versija) ***I
 Īpašas diētas pārtikas produkti (pārstrādāta versija) ***I
 Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskās apskates (pārstrādāta versija) ***I
 Ekstrakcijas šķīdinātāji, ko izmanto pārtikas produktu un pārtikas sastāvdaļu ražošanā (pārstrādāta versija) ***I
 Terorisma apkarošana *
 Personas datu aizsardzība *
 Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2007. gadā
 Lauksaimniecība kalnu apvidos
 Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres diena
Teksti (405 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika