Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 23 september 2008 - Bryssel
 Gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med tredjeländer ***I
 Skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem ***I
 Statistikrapportering om varutransporter på väg, med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter ***I
 Europeiska året för kreativitet och innovation (2009) ***I
 Grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som ska omfattas av bestämmelserna i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna *
 Förslag till ändringsbudget nr 6/2008 - genomförandeorgan
 Uppföljning av Monterreykonferensen 2002 om utvecklingsfinansiering
 Resultattavlan för den inre marknaden
 Bättre utbildning för lärare
 Bolognaprocessen och studentrörligheten
 Anpassning av rättsakter till det nya kommittébeslutet
 Hedgefonder och private equity
 Transparens när det gäller institutionella investerare
 Ändring av förordning (EG) nr 999/2001 med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter ***I
 Avfallsstatistik ***I
 Anpassning av vissa rättsakter till det föreskrivande förfarandet med kontroll, "omnibusförordningen", del 2 ***I
 Utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (omarbetning) ***I
 Färgämnen för läkemedel (omarbetning) ***I
 Specialdestinerade livsmedel (omarbetning) ***I
 Provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (omarbetning) ***I
 Extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser (omarbetning) ***I
 Kampen mot terrorismen *
 Skydd av personuppgifter *
 Överläggningarna i utskottet för framställningar år 2007
 Jordbruk i bergsregioner
 En europeisk minnesdag för att hedra minnet av stalinismens och nazismens offer
Texter (409 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy