Показалец 
Приети текстове
Вторник, 23 септември 2008 г. - Брюксел
Статистика на Общността за външната търговия с трети държави ***I
 Защита на видове от дивата флора и фауна - изпълнителни правомощия на Комисията ***I
 Статистически справки при автомобилен превоз на товари по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ***I
 Европейска година на творчеството и иновациите ***I
 Определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности *
 Проект на коригиращ бюджет № 6/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г.
 Последващи действия във връзка с Конференцията в Монтерей относно финансирането за развитие, проведена през 2002 г.
 Табло за резултатите за вътрешния пазар
 Подобряване на качеството на подготовката на учителите
 Болонския процес и мобилността на студентите
 Привеждане на правните актове в съответствие с новото Решение за комитология  
 Хедж фондовете и фондовете за частно участие
 Прозрачност на институционалните инвеститори
 Изменение на Регламент (ЕО) 999/2001 във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ***I
 Статистика на отпадъците, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ***I
 Адаптиране на някои актове към процедурата по регулиране с контрол, Регламент "Омнибус" - част втора ***I
 Eксплоатация и търговия с натурални минерални води (преработка) ***I
 Oцветители, които могат да се добавят към лекарствени препарати (преработка) ***I
 Храни, предназначени за специфична хранителна употреба (преработка) ***I
 Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (преработка) ***I
 Сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и хранителни съставки (преработка) ***I
 Борба срещу тероризма *
 Защита на личните данни обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси *
 Разисквания на Комисията по петиции през 2007 г.
 Състояние и перспективи на селското стопанство в планинските райони
 Европейски ден за възпоменание на жертвите на сталинизма и нацизма

Статистика на Общността за външната търговия с трети държави ***I
PDF 453kWORD 114k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 (COM(2007)0653 – C6-0395/2007 – 2007/0233(COD))
P6_TA(2008)0414A6-0267/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0653),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 285, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0395/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия (A6-0267/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95

P6_TC1-COD(2007)0233


(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(1),

║в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(2),

като имат предвид, че:

(1)  Статистическата информация за търговските потоци на държавите-членки с трети страни е от съществено значение за икономическата и търговската политика на Общността и за анализиране на пазарните процеси за отделни стоки. Прозрачността на статистическата система следва да се подобри, за да може тя да е способна да реагира на променящите се административни условия и да удовлетвори новите изисквания на ползвателите. Следователно, Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета от 22 май 1995 г. относно статистиките за търговията със стоки между Общността и нейните държави-членки и трети страни(3) следва да се замени с нов регламент в съответствие с изискванията, установени в член 285, параграф 2 от Договора.

(2)  Статистиката за външната търговия се основава на данни, получени от митнически декларации, както е предвидено в Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността(4), наричан по-долу "Митническият кодекс". Напредъкът в европейската интеграция и произтичащите от това промени в митническото оформяне, включително единните разрешения за използване на опростената декларация или процедурата по местно митническо оформяне, както и централизираното оформяне, които ще произтекат от настоящия процес на осъвременяване на Митническия кодекс, създават необходимост от коригиране на начина, по който се съставя статистика за външната търговия, от преосмисляне на понятието държава-членка вносител или износител и от по-точно определяне на източника на данни за съставяне на статистика на Общността.

(3)  За да се регистрира физическият търговски поток на стоки между държави-членки и трети страни и за да се гарантира, че данни за вноса и износа са налични във въпросната държава-членка, са необходими договорености между митническите и статистическите органи, които трябва да се конкретизират. Това включва правила за обмена на данни между администрациите на държавите-членки.

(4)  За да се причисли износа и вноса на ЕС към дадена държава-членка, е необходимо да се съставят данни за "държавата-членка на крайно местоназначение" при внос и за "държавата-членка на действителен износ" при износ. В средносрочен план тези държави-членки следва да станат държавата-членка вносител и износител за целите на статистиката за външната търговия.

(5)  За целите на настоящия регламент стоките, предназначени за външна търговия, следва да се класифицират според "Комбинираната номенклатура", създадена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа(5), наричана по-долу "Комбинираната номенклатура".

(6)  За да се удовлетвори потребността на Европейската централна банка и на Комисията от информация за дела на еврото в международната търговия със стоки, валутата на фактуриране при износ и внос следва да се докладва на агрегирано ниво.

(7)  За целите на търговските преговори и управлението на вътрешния пазар, на Комисията следва да се предоставя подробна информация за тарифното третиране на стоки, внасяни в Европейския съюз, включително и информация за квотите.

(8)  Статистиката за външната търговия осигурява данни за съставянето на платежен баланс и национални сметки. Характеристиките, които правят възможно приспособяването им за целите на платежния баланс, следва да станат част от задължителния и стандартен набор от данни.

(9)  Статистиката на държавите-членки относно митнически складове и свободни зони не е предмет на хармонизирани разпоредби. Въпреки това съставянето на такава статистика за национални цели остава възможно.

(10)  Държавите-членки следва да предоставят на Евростат годишни обобщени данни за търговията, с разбивка по бизнес характеристики, като една от целите, за които ще се използват, е да се улесни анализът на работата на европейските дружества в условията на глобализация. Връзката между търговската и стопанска статистика се осигурява посредством обединяване на данни за вносителя и износителя, налични в митническата декларация, и на данни, изисквани по силата на Регламент (ЕО) № 177/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. за установяване на обща рамка за регистрите на предприятията за статистически цели(6), наричан по-долу "законодателството относно регистрите на предприятията".

(11)  Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността(7) осигурява референтна рамка за разпоредбите, предвидени в настоящия регламент. Все пак, най-подробното равнище на информацията за търговията със стоки изисква специални правила за поверителност, за да бъдат ║тези статистики релевантни.

(12)  Предаването на данни, представляващи предмет на статистическа поверителност, се регулира от правилата, определени в Регламент (ЕО) № 322/97 и в Регламент (Евратом, ЕИО) № 1588/90 на Съвета от 11 юни 1990 г. за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности(8). Мерките, взети в съответствие с тези регламенти, осигуряват физическа и логическа защита на поверителните данни и не позволяват неправомерно разкриване и използване на данните за нестатистически цели при изготвянето и разпространението на общностната статистика.

(13)  При създаването и разпространението на статистика на Общността съгласно настоящия регламент, националните и общностните статистически органи следва да вземат под внимание принципите, заложени в Кодекса за дейността на европейската статистика, който беше приет от Статистическия програмен комитет на 24 февруари 2005 г. и приложен към Препоръката на Комисията от 25 май 2005 г. относно независимостта, интегритета и отчетността на националните и общностните статистически органи.

(14)  Необходимо е да се формулират специални разпоредби до момента, когато промените в митническото законодателство доведат до получаване на допълнителни данни в митническата декларация и когато електронният обмен на митнически данни започне да се изисква по силата на общностно законодателство.

(15)  Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати от държавите-членки и могат да бъдат постигнати по-добре на общностно ниво, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(16)  Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(9).

(17)  По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за адаптиране на списъка на митническите процедури или видовете митническо направление, които определят износа или вноса за статистиката за външната търговия, да приема различни или специфични правила за стоки или движения, които по методологични причини изискват специални разпоредби, за адаптиране на списъка на стоките или движенията, изключени от статистиката за външната търговия, за уточняване източници на данни, различни от митническата декларация, за справки за вноса и износа на специфични стоки или движения, за уточняване на статистическите данни, включително кодовете, които да се използват, за установяване на изисквания за данните, отнасящи се за специфични стоки или движения, за определяне на изисквания за съставянето на статистиката, за уточняване на характеристиките на извадките, за установяване на отчетния период и степента на агрегиране за държавите партньорки, стоките и валутите, както и за адаптиране на крайния срок за предаване на статистическите данни, съдържанието, обсега и условията за преразглеждане на вече предадените статистически данни и за установяване на крайния срок за предаване на статистиката за търговията, разпределена по бизнес характеристики, и на статистиката за търговията, с разбивка по валута на фактуриране ▌. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, включително чрез допълването му с ▌ нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент създава обща рамка за систематичното производство на статистика на Общността, свързана с търговията със стоки с трети страни (статистика за външната търговия).

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

   а) "стоки" означава всяко движимо имущество, включително електричество;
   б) "статистическа територия на Общността" означава митническата територия на Общността, както е определена в Митническия кодекс, като се добавя остров Хелиголанд към територията на Федерална република Германия;
   в) "национални статистически органи" означава националните статистически институти и други органи, отговарящи във всяка държава-членка за създаването на ║статистика за външната търговия на Общността;
   г) "митнически органи" означава "митническите органи", съгласно определението в Митническия кодекс;
   д) "митническа декларация" означава "митническо деклариране", съгласно определението в Митническия кодекс;
   е) "решение на митниците" означава всеки официален акт на митническите органи, свързан с приети митнически декларации и притежаващ юридическа сила за едно или повече от едно лице.

Член 3

Приложно поле

1.  Статистиката за външната търговия регистрира вноса и износа на стоки.

Държавите-членки регистрират износ, когато стоките напускат статистическата територия на Общността съгласно една от следните митнически процедури или митническо направление, установени в Митническия кодекс:

   a) износ;
   б) пасивно усъвършенстване;
   в) реекспорт след активно усъвършенстване или след обработка под митнически контрол.

Държавата-членка регистрира внос, когато стоките влизат в статистическата територия на Общността по една от следните митнически процедури, установени в Митническия кодекс:

   г) допускане за свободно обращение;
   д) активно усъвършенстване;
   е) обработка под митнически контрол.

2.  Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, свързани с адаптирането на списъка на митническите процедури или видовете митническо направление, посочени в параграф 1 ▌, с цел да се отчетат промените в Митническия кодекс или разпоредбите, произтичащи от международни конвенции ▌, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

3.  ▌По методологически причини някои стоки или движения изискват специални разпоредби ("специфични стоки или движения"). Това се отнася до промишлени заводи, плавателни съдове и самолети, морски продукти, стоки, доставени на плавателни съдове и самолети, неподредени пратки, военни стоки, стоки за или от офшорни съоръжения, космически апарати, електроенергия и газ и отпадъчни продукти.

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, отнасящи се до специфични стоки и движения или за различни или специфични разпоредби, приложими към тях, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

4.  По методологически причини някои стоки или движения се изключват от статистиката за външната търговия. Това се отнася до монетарно злато и законни платежни средства, стоки поради дипломатическия или сходен с него характер на тяхното предназначение, движения на стоки между държавата-членка вносител и износител и техни национални въоръжени сили, разположени зад граница, както и някои стоки, придобити или отчуждени от чуждестранни въоръжени сили, по-специално стоки, които не са предмет на търговска сделка, движения на сателитни пускови съоръжения преди пуска им, стоки за и след ремонт, стоки за и след временна употреба, носители на индивидуализирана и свалена информация, стоки, декларирани устно на митницата, които или имат търговски характер, но стойността им не надхвърля статистическия праг от 1000 EUR или 1000 килограма, или нямат търговски характер. Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, включително чрез допълването му, отнасящи се до изключване на стоки или движения от статистиката за външната търговия, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

Член 4

Източник на данни

1.  Източникът на данни за справки за внос и износ на стоки, посочени в член 3, параграф 1, е митническата декларация, включително и всички възможни допълнения или изменения на статистическите данни, произтичащи от свързани с нея решения на митническите органи.

Когато се използва опростена процедура, както е определено в Митническия кодекс, и се представя допълнителна декларация, източникът на данни за справки е тази допълнителна декларация.

2.  За ▌специфични стоки или движения, посочени в член 3, параграф 3 могат да бъдат използвани източници на данни, различни от митническата декларация.

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, отнасящи се до уточняването на тези различни източници на данни, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

3.  До създаването на механизъм за взаимен обмен на съответните данни по електронен път в съответствие с член 7, параграф 3, държавите-членки могат да продължат да използват други източници на данни за съставяне на националната статистика, различни от определените в параграфи 1 и 2. Въпреки това тези различни източници на данни не следва да бъдат използвани за основа при съставянето на статистика за външната търговия на Общността по член 6.

Член 5

Статистически данни

1.  Държавите-членки получават следния набор от данни от справките за внос и износ, посочени в член 3, параграф 1.

   а) търговският поток (внос, износ);
   б) месечният референтен период;
   в) статистическата стойност на стоките на националната граница на държавите-членки вносители или износители;
   г) количеството, изразено в нетна маса и в допълнителна единица, когато е посочено в митническата декларация;
   д) търговецът − вносител/получател при внос и износител/изпращач при износ;
  е) държавите-членки вносителки или износителки, които са държавата-членка, в която е подадена митническата декларация, и когато е посочено в митническата декларация:
   i) при внос, държавата-членка на крайно местоназначение;
   ii) при износ, държавата-членка на действителен износ;
   ж) държавите-партньори, т.е. при внос, държавата на произход и държавата на изпращане/експедиране, и при износ, държавата на местоназначение;
  з) стоката съгласно Комбинираната номенклатура, като това е:
   i) при внос − кодът на стоките от подпозиция по Таric;
   ii) при износ − кодът на стоките по подпозиция от Комбинираната номенклатура;
   и) митническите процедурни правилници, които да бъдат използвани за извеждането на статистическата процедура;
   й) видът на сделката, когато е посочен в митническата декларация;
   к) ако е предоставено, тарифното третиране при внос, получено от митническите органи, т.е. преференциалният код ▌;
   л) валутата на фактуриране, когато е посочена в митническата декларация;
  м) начинът на транспортиране, като се уточнява:
   i) начинът на транспортиране на границата;
   ii) начинът на вътрешно транспортиране;
   iii) контейнерът.

2.  Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, отнасящи се до допълнителното уточняване на данните, посочени в параграф 1, включително кодовете, които да се използват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

3.  Когато не е посочено друго и без да се нарушава митническото законодателство, данните се включват в митническата декларация.

4.  ▌За "специфични стоки или движения" по смисъла на член 3, параграф 3 могат да бъдат поискани ограничени набори от данни.

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, отнасящи се до тези ограничени набори от данни, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

Член 6

Съставяне на статистика за външната търговия

1.  Държавите-членки съставят за всеки месечен референтен период статистика за вноса и износа на стоки в стойностно и количествено изражение по:

   а) стока;

б)   държави-членки вносители/износители;

   в) държави-партньори;
   г) статистическа процедура;
   д) вид сделка;
   е) тарифно третиране при внос;
   ж) начин на транспортиране.

Комисията може да определя разпоредби за прилагане при съставянето на статистика в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 11, параграф 2.

2.  Държавите-членки съставят годишна статистика за търговията по бизнес характеристики, а именно стопанската дейност, извършвана от предприятието, съгласно раздела или двуцифреното ниво по общата статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE) и класа по размер, определен по броя на служителите.

Статистиката се съставя чрез свързване на данни относно бизнес характеристиките, регистрирани съгласно законодателството за регистъра за предприятията, с данните, регистрирани съгласно член 5, параграф 1, за вноса и износа. За тази цел националните митнически органи предават идентификационния номер на съответния търговец на националните статистически органи.

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, включително чрез допълването му, отнасящи се за свързването на данните със статистиката, която трябва да бъде съставена, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

3.  На всеки две години държавите-членки съставят статистика за търговията с разпределение според валутата на фактуриране.

Държавите-членки съставят статистика, като използват представителна извадка от справки за внос и износ от митнически декларации, които съдържат данните за валутата на фактуриране. Ако валутата на фактуриране при износ не се намира в митническата декларация, се провежда изследване за събиране на необходимите данни.

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, отнасящи се до характеристиките на извадката, отчетния период ▌и степента на агрегиране за държавите партньори, стоките и валутите ▌, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

4.  Може да бъде определено съставянето на допълнителна статистика от държавите-членки ▌за национални цели, ако данните са налични в митническата декларация.

5.  Държавите-членки не са задължени да съставят и предават на Комисията (Евростат) статистически данни за външната търговия, които по силата на Митническия кодекс или на национални инструкции все още не са регистрирани, нито могат да бъдат пряко изведени от други данни в митническата декларация, подавана до техните митнически органи. Предаването на тази статистики е по избор за държавите-членки. Това се отнася за следните данни:

   а) държавата-членка на крайно местоназначение, при внос;
   б) държавата-членка на действителен износ, при износ;
   в) вида на сделката.

Член 7

Обмен на данни

1.  Без отлагане и най-късно през месеца, следващ този, през който митническите декларации са били приети или са подлежали на съответни митнически решения, националните статистически органи получават от своя национален митнически орган справките за внос и износ, съставени на базата на декларациите, които са подадени или представени пред посочения орган.

Справките съдържат най-малко статистическите данни, изброени в член 5, които, съгласно Митническия кодекс или национални инструкции, са налични в митническата декларация.

2.  Държавите-членки гарантират, че справките за внос и износ, които се основават на митническа декларация, подадена до техния национален митнически орган, биват предавани незабавно от този митнически орган на митническия орган на държавата-членка, посочена в справката като:

   а) държава-членка на крайно местоназначение, при внос;
   б) държава-членка на действителен износ, при износ;

В рамките на държавата-членка данните, получени от националния митнически орган, се предават на националния статистически орган, както е предвидено параграф 1.

3.   ║Параграф 2 не изисква от държавите-членки да предават справки за внос и износ на друга държава-членка, докато митническите органи в тези държави-членки не установят механизъм за взаимен обмен на съответни данни чрез електронни средства.

4.  Разпоредби за прилагане за определяне на такова предаване могат да бъдат определяни в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 11, параграф 2.

5.  Ако националният митнически орган не може да предостави на националния статистически орган всички изисквани данни, посочени в член 5, параграф 1, вследствие на няколко опростени процедури съгласно Регламент (ЕО) № 450/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс)(10) и Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в митниците и търговията(11), националният статистически орган не е задължен да предоставя на Комисията (Евростат) такива данни, които не могат да бъдат получени от националния митнически орган.

Член 8

Предаване статистика за външната търговия на Комисията (Евростат)

1.  Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) статистиката, посочена в член 6, параграф 1, не по-късно от 40 дни след края на всеки месечен референтен период.

Държавите-членки гарантират, че статистиката съдържа информация за целия внос и износ през въпросния референтен период, като правят корекции, когато няма налични справки.

Държавите-членки подават актуализирани статистически данни, когато вече подадени статистически данни подлежат на преразглеждане.

Държавите-членки включват в резултатите, подавани на Комисията (Евростат), всякаква статистическа информация, която е поверителна.

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, включително чрез допълването му, отнасящи се до адаптирането на крайния срок, съдържанието, обсега и преразглеждането на статистика, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

2.  Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент ▌чрез допълването му, отнасящи се за крайния срок за предаване на статистиката за търговията по бизнес характеристики, посочени в член 6, параграф 2, и на статистиката за търговията с разбивка по валута на фактуриране, посочени в член 6, параграф 3, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

3.  Държавите-членки предават статистиката в електронен вид, в съответствие със стандарт за взаимен обмен. Практическите действия за предаването на резултатите може да се определят в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 11, параграф 2.

Член 9

Оценка на качеството

1.  За целите на настоящия регламент по отношение на а предаваните данни се прилагат следните критерии за оценка на качеството :

   относимост'се отнася до степента, в която статистиката отговаря на настоящите и потенциални нужди на ползвателите;
   "точност'се отнася до близостта на прогнозите до неизвестните действителни стойности;
   "актуалност" и "навременност'се отнасят до периода между предоставянето на данните на разположение и събитието или явлението, които те описват;
   "достъпност" и "яснота'се отнасят до условията, при които потребителите могат да получат, ползват и тълкуват данните;
   "съпоставимост'се отнася до измерване на въздействието на различията в приложените статистически понятия и оценъчни инструменти и процедури, когато се съпоставят статистики между различни географски райони, сектори или периоди от време;
   "съгласуваност" се отнася до пригодността на данните да бъдат надеждно съчетавани по различни начини и за разни цели.

2.  Всяка година държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) доклад за качеството на предадените данни.

3.  При прилагането на установените в параграф 1 критерии за оценка на качеството по отношение на данните, включени в обхвата на настоящия регламент, условията и структурата ▌ на докладите за качество се определят в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 11, параграф 2.

Комисията (Евростат) оценява качеството на предадените ║данни.

Член 10

Разпространение на статистически данни за външната търговия

1.  На общностно равнище статистиката за външната търговия, съставена в съответствие с член 6, параграф 1 и предадена от държавите-членки, се разпространява от Комисията (Евростат) най-малко по подпозиция според Комбинираната номенклатура.

Само когато вносител или износител поиска това, националните органи на дадена държава-членка решават дали такава статистика на тази държава, която може да създаде възможност за идентифициране на споменатия вносител или износител, ще се разпространява или променя по такъв начин, че нейното разпространение да не накърнява статистическата поверителност.

2.  Без да се нарушава режимът на разпространение на данни на национално равнище, подробните статистически данни по подпозиция по Taric, преференции и квоти не се разпространяват от Комисията (Евростат) ако тяхното разкриване би накърнило защитата на обществения интерес по отношение на търговската и селскостопанската политика на Общността.

Член 11

Процедура на комитета

1.  Комисията се подпомага от Комитет по външнотърговска статистика.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него. Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5а, параграфи от 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Член 12

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1172/95 се отменя, считано от 1 януари 2010 г.

Той продължава да се прилага за данни, свързани с референтни периоди преди 1 януари 2010 г.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в ║,

За Европейския парламент: За Съвета:

Председател Председател

(1) ОВ C 70, 15.3.2008 г., стр. 1.
(2) Позиция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г.
(3) ОВ L 118, 25.5.1995 г., стр. 10. ║
(4) ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. ║
(5) ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. ║
(6) ОВ L 61, 5.3.2008 г., стр. 6.
(7) ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1. ║
(8) ОВ L 151, 15.6.1990 г., стр. 1.
(9) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. ║
(10) ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 1.
(11) ОВ L 23, 26.1.2008 г., стр. 21.


Защита на видове от дивата флора и фауна - изпълнителни правомощия на Комисията ***I
PDF 263kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2008)0104 – C6-0087/2008 – 2008/0042(COD))
P6_TA(2008)0415A6-0314/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2008)0104),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0087/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0314/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Статистически справки при автомобилен превоз на товари по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ***I
PDF 277kWORD 33k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета относно статистическите справки при автомобилен превоз на товари, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2007)0778 – C6-0451/2007 – 2007/0269(COD))
P6_TA(2008)0416A6-0258/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0778),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 285, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C6-0451/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм (A6-0258/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета относно статистическите справки при автомобилен превоз на товари по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

P6_TC1-COD(2006)0269


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, (ЕО) № …/2008.)


Европейска година на творчеството и иновациите ***I
PDF 277kWORD 72k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на творчеството и иновациите (2009 г.) (COM(2008)0159 – C6-0151/2008 – 2008/0064(COD))
P6_TA(2008)0417A6-0319/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0159),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 149 и 150 от Договора за създаване на Европейска общност, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C6-0151/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование (A6-0319/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Решение №…/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на творчеството и иновациите (2009 г.)

P6_TC1-COD(2008)0064


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 1350/2008/ЕО .)


Определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности *
PDF 263kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (Евратом, EОВС, EИО) № 549/69 относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, член 13, втори параграф и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите (COM(2008)0305 – C6-0214/2008 – 2008/0102(CNS))
P6_TA(2008)0418A6-0339/2008

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0305),

–   като взе предвид член 291 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 16 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0214/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0339/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Проект на коригиращ бюджет № 6/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г.
PDF 274kWORD 38k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно проект на коригиращ бюджет № 6/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., раздел ІІІ - Комисия (12984/2008 – C6-0317/2008 – 2008/2166(BUD))
P6_TA(2008)0419A6-0353/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1) (наричан по-нататък "Финансовия регламент"), и по-специално членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., приет окончателно на 13 декември 2007 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 6/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., внесен от Комисията на 1 юли 2008 г. (COM(2008)0429),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 6/2008, съставен от Съвета на 15 септември 2008 г. (12984/2008 - C6-0317/2008),

–   като взе предвид член 69 и Приложение IV от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (А6-0353/2008),

А.   като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 6 на общия бюджет за 2008 г. включва следните точки:

   необходимите бюджетни адаптации (щатно разписание), произтичащи от разширяването на мандата на три изпълнителни агенции: Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване (PHEA) и Изпълнителната агенция за трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T EA),
   създаването на необходимата бюджетна структура за вземане предвид на съвместното предприятие "Горивни клетки и водород"(СП ГКВ) и разпределение на съответните бюджетни средства,
   увеличение с 2 200 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения, за да се покрият част от разходите за нова сграда за Евроюст,
   увеличение с 3 900 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения за Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) ‐ предприемачество и иновации,

Б.   като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 6/2008 е тези бюджетни адаптации да бъдат официално записани в бюджета за 2008 г.;

1.  Припомня, че бюджетните кредити за съвместните предприятия се изплащат от оперативния бюджет на съответната програма;

2.  Отбелязва, че в съответствие с член 179, параграф 3 от Финансовия регламент Европейският парламент, като част от бюджетния орган, е следвало да бъде уведомен относно наемането на нова сграда за Евроюст, което има значително финансово отражение върху бюджета;

3.  Очаква да получава подобна информация от Комисията в бъдеще, в случай че възникнат допълнителни нужди от сгради, за да се даде възможност на бюджетния орган да издаде становище съгласно член 179, параграф 3 от Финансовия регламент;

4.  Приема без изменения проекта на коригиращ бюджет № 6/2008;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ L 71, 14.3.2008 г., стр. 1.
(3) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


Последващи действия във връзка с Конференцията в Монтерей относно финансирането за развитие, проведена през 2002 г.
PDF 459kWORD 92k
Резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно последващите действия във връзка с Конференцията в Монтерей относно финансирането за развитие, проведена през 2002 г. (2008/2050(INI))
P6_TA(2008)0420A6-0310/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид Консенсуса от Монтерей, приет на Международната конференция на Организацията на обединените нации (ООН) относно финансирането за развитие, проведена в Монтерей, Мексико, на 18-22 март 2002 г. (Конференцията в Монтерей),

–   като взе предвид ангажиментите, поети от държавите-членки по време на заседанието на Европейския съвет, проведено в Барселона на 14 март 2002 г. (ангажиментите от Барселона),

–   като взе предвид своята резолюция от 25 април 2002 г. относно финансиране на помощта за развитие(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2002 г. относно финансиране на помощта за развитие(2),

–   като взе предвид съвместното изявление на Съвета и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, на Европейския парламент и на Комисията относно "Политиката на Европейския съюз за развитие: "Европейският консенсус"(3), подписано на 20 декември 2005 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 9 април 2008 г., озаглавено "ЕС - глобален партньор за развитие - в ускоряването на напредъка към Целите на хилядолетието за развитие (COM(2008)0177 ),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 4 април 2007 г., озаглавено "Спазване на европейските обещания относно финансиране за развитие" (COM(2007)0164 ),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 2 март 2006 г., озаглавено "Финансиране за развитие и ефективност на помощта – предизвикателствата във връзка с увеличаване на помощта на ЕС за периода 2006-2010 г." (COM(2006)0085),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 12 април 2005 г., озаглавено "Ускоряване на напредъка за постигане на Целите на хилядолетието за развитие – финансиране за развитие и ефективност на помощта" (COM(2005)0133),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2004 г., озаглавено "Превръщане на консенсуса от Монтерей в практика: приносът на Европейския съюз" (COM(2004)0150),

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 14 март 2002 г. относно международната конференция относно финансирането за развитие (Монтерей, Мексико, 18 - 22 март 2002 г.),

–   като взе предвид Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), приети на срещата на високо равнище на хилядолетието, организирана от ООН в Ню Йорк на 6-8 септември 2000 г., и потвърдени от последващите конференции на ООН, по-специално Конференцията в Монтерей,

–   като взе предвид ангажиментите, поети от страна на държавите-членки на заседанието на Европейския съвет в Гьотеборг на 15 и 16 юни 2001 г., да постигнат целта на ООН за официална помощ за развитие (ОПР) в размер на 0,7 % от брутния национален доход (БНД),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 2 март 2006 г., озаглавено "Помощта на ЕС: повече, по-добри и по-бързи резултати" (COM(2006)0087),

–   като взе предвид своята резолюция от 22 май 2008 г. относно последващите действия във връзка с Парижката декларация от 2005 г. за ефективността на помощите(4),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по развитие и становището на Комисията по бюджети (A6-0310/2008),

A.   като има предвид, че за втори път в историята ООН организира международна конференция относно финансирането за развитие, която е предвидено да се проведе в Доха в периода от 29 ноември до 2 декември 2008 г. и имаща за цел да обедини държавни и правителствени глави и не само министри на развитието, но и министри на финансите, както и представители на международните финансови организации, частните банки и предприятия и гражданското общество, за да извършат преглед на напредъка, постигнат след конференцията в Монтерей;

Б.   като има предвид, че за постигането на ЦХР е необходимо увеличаване на финансирането в голяма степен;

В.   като има предвид, че финансирането за развитие следва да се определи като най-рентабилен начин за отговор на световните нужди, свързани с развитието, и на глобалната несигурност;

Г.   като има предвид, че необходимостта от адекватни, предсказуеми и устойчиви финансови средства е по-належаща от всякога, особено като се вземе под внимание предизвикателството, свързано с изменението на климата и неговите последици, включително природните бедствия, и особената уязвимост на развиващите се страни;

Д.   като има предвид, че ЕС е най-големият донор на помощ в световен мащаб, основен акционер в международните финансови институции и най-важният търговски партньор за развиващите се страни;

Е.   като има предвид, че ЕС се е ангажирал с ясна и задължителна времева рамка за постигане на целта от 0,56 % от БНД до 2010 г. и целта от 0,7 % от БНД до 2015 г.;

Ж.   като има предвид, че при запазване на текущите тенденции относно нивата на ОПР в държавите-членки, някои от тези държави няма да постигнат целите, с които са се ангажирали – 0,51 % за ЕС-15 (т.е. държавите-членки на ЕС преди разширяването през 2004 г.) и 0,17 % за ЕС-12 (т.е. държавите-членки, които се присъединиха към ЕС на 1 май 2004 г. и на 1 януари 2007 г.) от БНД до 2010 г.;

З.   като има предвид, че помощта по програми за Африка се увеличава въпреки общия спад на ОПР през 2007 г.;

И.   като има предвид, че напоследък са се появили значими нови предизвикателства във връзка с развитието, включително изменението на климата, структурни промени в стоковите пазари и по-специално пазарите на хранителни продукти и петрол, и важни нови тенденции в сътрудничеството юг-юг, включително подкрепа за инфраструктура в Африка от страна на Китай и отпускане на кредити от страна на Бразилската банка за развитие BNDES в Латинска Америка;

Й.   като има предвид, че финансовите услуги в много развиващи се страни са недостатъчно добре развити в резултат на многобройни фактори, включително ограничения върху предлагането на услуги, липса на правна сигурност и права на собственост;

1.  Потвърждава своя ангажимент за премахване на бедността, за устойчиво развитие и за постигане на ЦХР като единствен начин за постигане на социална справедливост и по-добро качество на живот за около един милиард души в света, които живеят в изключителна бедност, определена като доход, възлизащ на по-малко от един щатски долар на ден;

2.  Призовава държавите-членки да направят ясно разграничение между разходи за развитие и разходи, свързани с външнополитически интереси, и подчертава в тази връзка, че ОПР следва да съответства на критериите за такава помощ, установени от Комитета за подпомагане на развитието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР/КПР), и на препоръките на ОИСР/КПР за отделяне на ОПР;

3.  Подчертава абсолютната необходимост ЕС да се стреми към най-високо равнище на координация, с оглед постигането на съгласуваност с други политики на Общността (околна среда, миграция, права на човека, селско стопанство, и т.н.) и избягването на дублиране и несъгласуваност на дейностите;

4.  Припомня, че незабавните и необходими мерки, които трябва да бъдат предприети от ЕС за справяне с драматичните последствия от покачването на цените на хранителните продукти в развиващите се страни не следва да бъдат схващани и прилагани като част от финансовите усилия, изисквани от Консенсуса от Монтерей; следователно очаква конкретно предложение от Комисията относно използването на фондове, предназначени за спешни ситуации;

5.  Подчертава, че прекомерната и непропорционална административна тежест в някои от страните партньори накърнява ефективността на помощите за развитие; изразява опасения, че тази тежест може да изложи на опасност постигането на ЦХР;

6.  Отбелязва, че ЕС все още не е намерил подходящия баланс между два противоречащи си подхода към помощите за развитие: от една страна, да гласува доверие на страните партньори за правилното разпределяне на средствата и да подпомага тяхната администрация в разработването на подходящи инструменти за усвояване на средствата; а от друга страна, да определя целево предназначението на финансовата помощ, с цел да бъдат избягнати злоупотреби или неефективно разпределяне на помощта;

Размер на ОПР

7.  Посочва, че в световен мащаб ЕС заема водеща позиция като донор на ОПР с почти 60 % от ОПР в света и приветства факта, че през годините делът на ЕС в ОПР в света се увеличава; въпреки това изисква Комисията да представи ясни и прозрачни данни относно дела от бюджета на Общността, предназначен за помощта на ЕС за развитие, с оглед оценяването на последващите действията, предприети във връзка с Консенсуса от Монтерей от всички европейски донори; също така изразява съжаление, че равнището на финансовите помощи на ЕС за развиващите се страни не е публично видимо и приканва Комисията да разработи уместни и целеви инструменти за комуникация и информиране с цел повишаване на публичността на помощите на ЕС за развитие;

8.  Приветства факта, че ЕС постигна обвързващата цел за средна стойност в Съюза на ОПР от 0,39 % от БНД до 2006 г., но отбелязва обезпокояващото намаляване на помощта на ЕС през 2007 г. от 47,7 милиарда евро през 2006 г. (0,41 % от общия БНД на ЕС) на 46,1 милиарда евро през 2007 г. (0,38 % от общия БНД на ЕС) и призовава държавите-членки да повишат размера на ОПР, за да постигнат обещаната цел от 0,56 % от БНД през 2010 г.;

9.  Настоява да не се извършва повторно намаляване на докладваната ОПР от страна на държавите-членки; подчертава, че ако се запази настоящата тенденция, ЕС ще е предоставил 75 милиарда евро по-малко от обещаните за периода 2005-2010 г.;

10.  Изразява дълбока загриженост, че по-голямата част от държавите-членки (18 от 27, особено Латвия, Италия, Португалия, Гърция и Чешката република) не са успели да повишат своето равнище на ОПР между 2006 г. и 2007 г. и че в някои страни като Белгия, Франция и Обединеното кралства се е стигнало дори до драстично намаление от над 10 %; призовава държавите-членки да изпълняват ангажиментите си за ОПР в размера, в който са поети; отбелязва със задоволство, че някои държави-членки (Дания, Ирландия, Люксембург, Испания, Швеция и Нидерландия) със сигурност ще постигнат целите си за ОПР за 2010 г., и изразява увереност, че тези държави-членки ще запазят своите високи нива на ОПР;

11.  Приветства твърдата позиция на Комисията по отношение на усилията, които трябва да се съсредоточат както върху количеството, така и върху качеството на помощите за развитие от държавите-членки и решително подкрепя своето предупреждение за възможни сериозни отрицателни последствия при неспазване на финансовите ангажименти от страна на държавите-членки; призовава Комисията да използва своя експертен опит и авторитет, за да убеждава други публични и частни донори да спазят финансовите си обещания;

12.  Изразява дълбока загриженост от това, че някои държави-членки финансират увеличението на ОПР към края на съответния период, което води до нетна загуба за развиващите се страни в размер на повече от 17 милиарда евро.

13.  Приветства подхода на определени държави-членки да разработят обвързващи многогодишни графици за увеличаване на нивата на ОПР, за да постигнат целта на ООН от 0,7 % до 2015 г.; призовава държавите-членки, които не са обявили многогодишните си графици, да го направят във възможно най-кратки срокове; подчертава, че държавите-членки следва да ги приемат преди горепосочената международна конференция относно финансирането за развитие, която ще се проведе в Доха, и да изпълняват своите ангажименти;

14.  Отбелязва, че намаленията на докладваните равнища на помощ през 2007 г. в някои случаи се дължат на изкуственото завишаване на сумите през 2006 г. поради облекчаване на дългове; призовава държавите-членки да увеличат нивата на ОПР по устойчив начин, като се концентрират върху сумите след изваждане на стойностите за облекчаване на дългове;

15.  Счита за напълно неприемливо несъответствието между честите обещания за увеличена финансова помощ и значително по-малките суми, които се отпускат на практика и изразява загриженост, че някои държави-членки дават признаци на намален ентусиазъм за предоставяне на помощи;

16.  Подчертава факта, че консултациите с правителствата партньори, националните парламенти и организациите на гражданското общество са от ключово значение при вземането на решенията относно размера и направленията на ОПР;

Бързина, гъвкавост, предвидимост и устойчивост на финансовите потоци

17.  Подчертава, че помощта трябва да се предоставя със съответната бързина, и изразява недоволство, че процесите на предоставяне често са съпроводени от неоправдано забавяне;

18.  Подчертава, че е необходимо гъвкавостта при предоставяне на средства за сътрудничество, целяща да се отговори на променящите се обстоятелства като например увеличаването на цените на хранителните продукти, да бъде балансирана от наложителността да се предоставя предсказуемо финансиране, което да позволи на държавите партньори да градят планове с цел устойчиво развитие, приспособяване към изменението на климата и облекчаване на неговите последици;

19.  Настойчиво призовава за стриктно спазване на принципите на отговорно отпускане на заеми и отговорно финансиране, с цел операциите по отпускане на заеми и финансиране да бъдат устойчиви по отношение на икономическото развитие и развитието на околната среда и в съответствие с "екваториалните принципи"; призовава Комисията да участва в установяването на такива принципи и да оказва на международни форуми въздействие в полза на обвързващи мерки за практическо прилагане на принципите по начин, който да обхване и новите участници в процеса на развитие от публичния и частния сектор;

Дълг и изтичане на капитали

20.  Подкрепя безрезервно усилията на развиващите се страни да поддържат устойчиви равнища на дълг в дългосрочен план и да прилагат Инициативата за бедните силно задлъжнели страни, която е от основно значение за изпълнението на ЦХР; въпреки това изразява съжаление, че плановете за облекчаване на дълга не включват голям брой страни, за които дълговете остават пречка за изпълнение на ЦХР; подчертава необходимостта от спешен международен дебат относно разширяване на международните мерки, така че да се обхванат някои страни, които в момента не са част от Инициативата за бедните силно задлъжнели страни.

21.  Призовава Комисията да разгледа въпроса за "одиозните" (odious) или незаконни дългове , т.е. дългове, породени от безотговорно, егоистично, неразумно или нечестно отпускане на заеми и за принципите на отговорното финансиране в рамките на двустранни и многостранни преговори относно облекчаването на дълга; приветства призива на Комисията за действия за ограничаване на правото на търговски кредитори и на "хищнически фондове" (vulture funds) да получават дължимите суми, в случай на съдебни процедури;

22.  Призовава всички държави-членки на ЕС да се придържат към рамката за устойчивост на дълговете и да настояват тя да бъде развита, за да се отчете вътрешният дълг и финансовите нужди на дадена страна; приканва всички държави-членки да признаят, че отговорността на заемодателите не се ограничава до спазването на рамката за устойчивост, но също така включва:

   отчитане на уязвимостта на страните заемополучатели към външни сътресения, като се предвижда в този случай възможност за замразяване или облекчаване на плащанията;
   включване на изисквания за прозрачност и за двете страни в споразуменията за заеми;
   повишено внимание, за да се гарантира, че отпускането на заеми не допринася за нарушаване на правата на човека, нито за увеличаване на корупцията;

23.  Настоятелно призовава ЕС да насърчава международните усилия, чиято цел е създаването на някаква форма на международна процедура при несъстоятелност или честна и прозрачна арбитражна процедура за ефикасни и справедливи действия за справяне с бъдещи кризи, свързани с дълга;

24.  Изразява съжаление относно факта, че Комисията не набляга повече на мобилизирането на вътрешни ресурси за финансиране на развитието, тъй като те са източници на по-голяма самостоятелност за развиващите се страни; насърчава държавите-членки да участват пълноценно в инициативата за прозрачност на добивната промишленост (EITI) и да призовават за нейното укрепване; призовава Комисията да изиска от Съвета по международни счетоводни стандарти (IASB) включването в международните счетоводни стандарти на изискване за отчитане на дейността на мултинационалните компании по отделни страни във всички сектори;

25.  Изразява съжаление, че пакетът от съобщения на Комисията относно ефективност на помощта (COM(2008)0177) не споменава изтичането на капитали като рисков фактор за икономиките на развиващите се страни;изтъква, че изтичането на капитали причинява сериозни вреди на развитието на устойчиви икономически системи в развиващите се страни и посочва, че всяка година укриването на данъци струва на развиващите се страни повече, отколкото те получават под формата на ОПР; призовава Комисията да включи в своите политики мерки за предотвратяване на изтичането на капитали, както се изисква от Консенсуса от Монтерей, включително откровен анализ на причините за изтичане на капитали, с цел закриване на зоните тип "данъчен рай", някои от които се намират в ЕС или функционират в тясна връзка с държави-членки;

26.  Отбелязва по-специално, че според Световната банка незаконната част от това изтичане на капитали възлиза на 1 000 до 1 600 милиарда щатски долара годишно, половината от които идват от развиващите се страни; подкрепя международните усилия за замразяване и възвръщане на откраднатите активи и изисква от държавите-членки, които не са ратифицирали Конвенцията на ООН срещу корупцията, да направят това; изразява неодобрение на факта, че не се полагат подобни усилия за борба с укриването на данъци и призовава Комисията и държавите-членки да насърчават разширяването в глобален мащаб на принципа за автоматичен обмен на данъчна информация, да изискват кодексът за поведение относно укриването на данъци, който е в процес на изготвяне от Икономическия и социален съвет на ООН (UN ECOSOC), да бъде приложен към декларацията от Доха и да подкрепят преобразуването на Комисията на експертите за международно сътрудничество по данъчни въпроси към ООН в истински междуправителствен орган, разполагащ с допълнителни средства за водене на борба в международен план срещу укриването на данъци успоредно с ОИСР;

Новаторски механизми за финансиране

27.  Приветства предложенията от страна на държавите-членки за новаторски механизми за финансиране и призовава Комисията да ги прецени съгласно критериите за лесно практическо прилагане, устойчивост, допълващ характер, разходи за прехвърляне на средствата и ефективност; призовава за въвеждане на финансови механизми и инструменти, които предоставят ново финансиране и не излагат на риск бъдещи финансови потоци;

28.  Призовава за въвеждане на финансови механизми и инструменти, които предоставят мерки за максимално привличане на частни парични средства, както е посочено в Консенсуса от Монтерей, и предоставят кредитни гаранции;

29.  Призовава Комисията да увеличи значително финансирането на мерките за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на въздействието му в развиващите се страни, по-специално тези, които са част от Световния алианс за борба с изменението на климата; подчертава острата необходимост от финансиране извън настоящите потоци на ОПР, тъй като ОПР сама по себе си не би следвало да дава подходяща подкрепа на мерките за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на въздействието му в развиващите се страни; подчертава, че за тази цел следва да бъдат спешно създадени новаторски финансови механизми, като данъци върху авиацията и търговията с петрол, както и целево използване на приходите от схемата за търговия с емисии на ЕС (EU ETS);

30.  Приветства предложението на Комисията за създаване на световен финансов механизъм за борба с изменението на климата, който се базира на принципа на отпускане на ранен етап на помощи, за да се финансират мерки за смекчаване на въздействието и адаптиране в развиващите се страни; призовава държавите-членки и Комисията да поемат съществени финансови ангажименти за изпълнение на предложението в най-кратки срокове;

31.  Призовава Комисията и държавите-членки да отпуснат целево поне 25 % от бъдещите приходи от търговете по схемата за търговия с емисии на ЕС за финансиране на мерките за смекчаване на въздействието и адаптиране към изменението на климата в развиващите се страни;

32.  Призовава Комисията да разработи достъп на малките предприемачи и селскостопански производители до финансиране, като средство за увеличаване на производството на хранителни продукти и предоставяне на устойчиво решение на продоволствената криза;

33.  Призовава Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да проучи възможностите за незабавно създаване на гаранционен фонд в подкрепа на схеми за микрокредитиране и хеджиране на риска, отговарящи във висока степен на нуждите на местните производители на хранителни продукти в по-бедните развиващи се страни;

34.  Приветства предложението за създаване на фонд, посветен на равенството на половете и финансиран от множество донори, лансирано в ООН – фонд, който да бъде управляван от Фонда за развитие на ООН за жените (UNIFEM), с цел насърчаване и финансиране на политики за равенство между половете в развиващите се страни; призовава Съвета и Комисията да проучат и подкрепят тази международна инициатива;

35.  Призовава за удвояване на усилията за насърчаване на развиването на финансови услуги, като се има предвид, че банковият сектор има потенциал да мобилизира местно финансиране за развитието и че освен това наличието на стабилен сектор на финансови услуги е най-добрият начин за борба с изтичането на капитали;

36.  Призовава всички заинтересовани страни да отчетат в пълна степен огромните възможности за доходи от природни ресурси; в тази връзка счита, че е от съществено значение индустриите за използване на тези ресурси да са прозрачни; счита, че макар и инициативата за прозрачност на добивната промишленост (EITI) и "Процеса Кимбърли" да са напредък в правилната посока, остава още много да се направи за насърчаване на прозрачното управление на индустриите за използване на природните ресурси и приходите от тях;

Реформиране на международните системи

37.  Призовава Съвета и Комисията да включат Европейския фонд за развитие в бюджета на ЕС по време на средносрочния преглед за 2008-2009 г., за да повишат демократичната легитимност на подобна важна част от политиката на ЕС за развитие и на бюджета на ЕС;

38.  Отбелязва първата стъпка, направена през април 2008 г., към по-добро представителство на развиващите се страни в рамките на Международния валутен фонд (МВФ); изразява съжаление, че разпределението на гласовете в МВФ продължава да се определя от тегло, основано на богатството; призовава Комисията и държавите-членки да демонстрират интерес към взимане на решения с двойно мнозинство (акционери/държави) в рамките на институцията, отговаряща за международната финансова стабилност – МВФ;

39.  Призовава Комисията и държавите-членки да използват гореспоменатата последваща международна конференция относно финансирането за развитие, която ще се проведе в Доха , като възможност да представят обща позиция на ЕС относно развитието, насочена към постигане на ЦХР чрез устойчив подход;

40.  Призовава държавите-членки да предприемат бърза и амбициозна реформа на Световната банка, така че най-заинтересованите от програмите ѝ да са по-добре представени;

o
o   o

41.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, Генералния секретар на ООН и ръководителите на Световната търговска организация, МВФ, Групата на Световната банка и Икономическия и социален съвет на ООН.

(1) OВ C 131 E, 5.6.2003 г., стр. 164.
(2) OВ C 284 E, 21.11.2002 г., стр. 315.
(3) ОВ С 46, 24.2.2006 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P6_TA(2008)0237.


Табло за резултатите за вътрешния пазар
PDF 386kWORD 78k
Резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно таблото за резултатите за вътрешния пазар (2008/2056(INI))
P6_TA(2008)0421A6-0272/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид таблото за резултатите за вътрешния пазар № 16 bis от 14 февруари 2008 г. (SEC(2008)0076),

–   като взе предвид своята резолюция от 4 септември 2007 г. относно прегледа на единния пазар: преодоляване на бариерите и неефективността чрез по-добро прилагане и изпълнение(1),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията, озаглавено "Единен пазар за Европа през 21-ви век" от 20 ноември 2007 г. (COM(2007)0724),

−   като взе предвид Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество(2),

−   като взе предвид Съобщението на Комисията, озаглавено "Втори стратегически преглед на по-доброто регулиране в Европейския съюз" от 30 януари 2008 г. (COM(2008)0032),

−   като взе предвид заключенията на председателството от Европейски съвет в Брюксел на 8 и 9 март 2007 г., в които се подкрепя Програмата за действие за намаляване на административните тежести в ЕС, се поставя за цел намаляване на административната тежест в рамките на ЕС с 25% и се призовават държавите-членки да си поставят еквивалентни цели на национално равнище;

–   като взе предвид работен документ на службите на Комисията от 20 ноември 2007 г., озаглавен "Въвеждане на нова методология за наблюдение и контрол на пазара на стоки и отделните сектори: резултати от първото проучване на секторите – придружаващ документ към Съобщение на Комисията – Единен пазар за Европа през 21-ви век" (SEC(2007)1517),

–   като взе предвид работен документ на службите на Комисията от 20 ноември 2007 г., озаглавен "Инструменти за модернизирана политика на единния пазар – придружаващ документ към Съобщение на Комисията – Единен пазар за Европа през 21-ви век" (SEC(2007)1518),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията, озаглавено "Проследяване на резултатите за потребителите в единния пазар: Индекс за пазарите на дребно" от 29 януари 2008 г. (COM(2008)0031),

–   като взе предвид заключенията на Съвета (Конкурентоспособност – вътрешен пазар, промишленост и научни изследвания) от 25 февруари 2008 г. относно единния пазар за Европа през 21-ви век,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A6-0272/2008),

А.   като има предвид, че приветства публикуването на таблото за резултатите за вътрешния пазар, който спомага за намаляване на дефицита в транспонирането;

Б.   като има предвид, че всички държави-членки имат правно задължение да транспонират всички директиви за вътрешния пазар в рамките на предвидените срокове;

В.   като има предвид, че целта на таблото за резултатите преди всичко е да стимулира държавите-членки да осигуряват навременно транспониране;

Г.   като има предвид, че настоящият дефицит от 1,2 % е под бъдещата цел от 1,0 %, договорена между държавните и правителствени ръководители през 2007 г.;

Д.   като има предвид, че факторът на разпокъсаност е 8 %, което означава, че 124 директиви не са транспонирани в най-малко една държава-членка;

Е.   като има предвид различията в нивото на транспониране, регистрирани в различните държави-членки;

Ж.   като има предвид, че една директива може да не е напълно ефективна, въпреки че е транспонирана бързо и правилно, по-специално, когато нейното прилагане създава ситуации на правна несигурност, което води до започване на процедури в Съда на Европейските общности и накърнява ефективното функциониране на вътрешния пазар;

З.   като има предвид, че броят на започнатите процедури за нарушение все още е много голям и голяма част от тези нарушения са свързани с липсващо или неправилно транспониране;

И.   като има предвид, че нечестно предимство може да се постигне чрез избягване на определени директиви посредством липса на транспониране или неправилно транспониране;

Й.   като има предвид, че изпълнението на директивите за вътрешния пазар е особено важно за постигането на целите на Лисабонската програма и на Гьотеборгската програма за устойчиво развитие;

К.   като има предвид, че средната продължителност на срока за внасяне на процедура за нарушение в Съда на Европейските общности надхвърля 20 месеца;

Л.   като има предвид, че някои държави-членки не зачитат заключенията на Съда на Европейските общности по дела за нарушения, което допълнително накърнява функционирането на вътрешния пазар;

М.   като има предвид, че административната тежест в държавите-членки е твърде голяма, което е последица както от националното, така и от общностното законодателство;

Изпълнението – основа на вътрешния пазар

1.  Подчертава, че своевременното изпълнение, правилното транспониране и правилното прилагане на директивите за вътрешния пазар е предпоставка за ефективното функциониране на вътрешния пазар, а има също така и последствия за конкурентоспособността и икономическото и социално равновесие в ЕС;

2.  Подчертава значението на собствеността в рамките на вътрешния пазар на национално, регионално и местно равнище; подчертава в тази връзка ролята на Комисията за създаването на партньорство в процеса на създаване на свързани с това политики;

3.  Припомня, че от 2009 г. дефицитът на транспониране е определен на 1,0 %; настоятелно призовава държавите-членки да предприемат действия за постигането на тази цел;

4.  Настоятелно призовава държавите-членки с особено голям дефицит да предприемат незабавни действия, а Комисията – да работи в тясно сътрудничество с тях с оглед подобряване на положението; отбелязва, че някои държави-членки са доказали, че е възможно значително и бързо да се намали дефицитът;

5.  Припомня, че държавите-членки, както и Комисията, трябва спешно да се справят с фактора на висока разпокъсаност;

6.  Изразява съжаление, че понякога държавите-членки прибавят допълнителни изисквания при транспониране на директивите в национално законодателство; поддържа становището, че това т.нар. "gold plating" накърнява ефективното функциониране на вътрешния пазар;

7.  Поддържа становището, че един силен, отворен и конкурентен вътрешен пазар действа като много важна част от отговора на Европа на предизвикателствата на глобализацията чрез насърчаване на конкурентоспособността на европейската промишленост, засилване на стимулите за чуждестранни инвестиции и гарантиране на правата на потребителите в Европа; Комисията следва да вземе предвид външното измерение, когато предприема нови инициативи, свързани с вътрешния пазар;

8.  Припомня, че в един отворен и конкурентен вътрешен пазар са необходими по-целеви и стриктни инструменти за подобряване на борбата срещу фалшифицирането и пиратството;

9.  Призовава държавите-членки спешно да обърнат внимание на правилното транспониране и прилагане на директивите за вътрешния пазар чрез използването на съществуващите насоки и най-добри практики; настоятелно призовава за разработване на по-точни инструменти за справяне с дефицита;

10.  Призовава Комисията да ускори процеса на разрешаване на спорове на ранен етап и да подчертае нарушенията с най-сериозни последици за европейските граждани; освен това насърчава Комисията да създаде сборник от дела за нарушение, заведени пред Съда на Европейските общности, с цел да се предостави подробна информация относно въпросните нарушения;

11.  Призовава държавните-членки да изпълняват своите задължения в съответствие с решенията на Съда на Европейските общности;

Разработване на таблото за резултатите като средство за изготвяне на политики

12.  Счита, че въпреки че таблото за резултатите преди всичко трябва да служи за насърчаване на своевременното и правилно транспониране, то би могло да бъде допълнително разработено като средство за подпомагане на създателите на политиките при идентифицирането на пречки и бариери и при точното определяне на това къде има необходимост от нови инициативи; призовава Комисията да разшири и задълбочи обхвата на информацията и показателите, включени в таблото, и по-специално качеството, социалните условия на работниците и въздействието върху околната среда и изменението на климата;

13.  Призовава Комисията да включи резюме в бъдещите табла за резултати, което да е написано на лесно разбираем език, за да се повиши достъпа на гражданите и други заинтересовани лица; насърчава съответните национални органи и органи на ЕС да публикуват таблото на техните интернет сайтове и да положат усилия за популяризиране на таблото в медиите;

14.  Изразява съжаление, че таблото не предоставя информация кои директиви не са транспонирани; смята, че определени директиви, например Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар(3), са по-важни за ефективното функциониране на вътрешния пазар от други; призовава Комисията да помисли за показатели, които да отразяват по-добре съответното значение на директивите за промишлеността и гражданите в рамките на различните сектори; поддържа становището, че оценката на въздействието, извършена от Комисията, може да е от значение за тази цел;

15.  Припомня, че качеството на общностното законодателство и неговото изпълнение е от основно значение за правилното функциониране на вътрешния пазар и че броят на делата в Съда на Европейските общности, свързани с неясни разпоредби и неправилно изпълнение на вторичното законодателство показва нуждата от по-прецизно изготвяне на проектите за общностно законодателство; затова призовава Комисията да включи в таблото за резултатите показатели относно броя на производствата в Съда на Европейските общности, отнасящи се до качеството на вторичното законодателство, както и до неговото неправилно изпълнение;

16.  Приветства намерението на Комисията да въведе по-систематичен подход към наблюдението на функционирането на основни пазари на стоки и услуги с цел откриване на пазарни неуспехи и насърчаване на по-ефективни инструменти на политиките; затова призовава за включването в таблото за резултатите на повече специфична за секторите и държавите-членки информация и за включването на точна информация; призовава за включването и на показатели, свързани с трансграничните аспекти на обществените поръчки;

17.  Призовава Комисията да гарантира, съгласно параграф 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, че всички нейни предложения за директиви съдържат специална разпоредба, която задължава държавите-членки да изготвят таблици, илюстриращи връзката между въпросния акт и мерките за транспониране, както и да предоставят тези таблици на Комисията; в тази връзка изразява съжаление, че държавите-членки подриват усилията на Комисията и Парламента за прозрачност, като се противопоставят на тази клауза или я превръщат в незадължително съображение;

18.  Счита постигането на целите на дневния ред от Лисабон и Гьотеборг за устойчиво развитие за политически приоритет и по-специално подчертава важността на прилагането на онези директиви, които са необходими за тяхното постигане; призовава Съвета да предвиди в ревизираната стратегия след 2010 г. водеща роля на въпросите, свързани с вътрешния пазар;

19.  Приветства намерението на Комисията да разработи инструменти, подобряващи политиката и инструментите на единния пазар, чрез политика на единния пазар, която е основана в по-голяма степен на фактите, по-целева, децентрализирана и достъпна, както и по-широко популяризирана

20.  Призовава Комисията чрез секторни проучвания, бизнес анкети, анкети на потребителите и други средства да направи оценка на качеството и последователността на изпълнението в държавите-членки, за да гарантира ефективното функциониране на законодателството;

21.  Подчертава факта, че късното и неправилно изпълнение лишава потребителите и предприятията от техните права, причинява вреда на европейската икономика и подкопава доверието във вътрешния пазар; призовава Комисията да разработи показатели за измерване на разходите, направени от гражданите и промишлеността в резултат на късното и неправилно транспониране и призовава Комисията също така да изработи показатели, отразяващи връзката между качеството на транспониране и процедурите за нарушения, започнати срещу държавите-членки;

22.  Приветства намерението на Комисията да внесе допълнителни инициативи за по-добро регулиране, по-специално за подобряване на оценките за въздействие и за намаляване на административната тежест, което ще допринесе и за по-ефективното функциониране на вътрешния пазар; поддържа становището, че работата по тези въпроси е взаимносвързана и е необходимо те бъдат разглеждани по последователен начин;

23.  Приветства целта за намаляване на административната тежест в рамките на ЕС с 25 % до 2012 г.; призовава държавите-членки да предприемат действия за постигането на тази цел; в тази връзка поддържа становището, че таблото за резултатите следва да измерва усилията и напредъка на национално и общностно равнище; затова призовава Комисията да помисли върху включването в таблото на отделна глава по този въпрос;

24.  Изразява съжаление, че гражданите все още се сблъскват с много пречки във връзка със свободното движение в рамките на вътрешния пазар; в тази връзка отбелязва, че 15 % от разгледаните спорове в SOLVIT през 2007 г. бяха свързани със свободното движение на хора и гражданството на ЕС; затова призовава държавите-членки и Комисията да положат усилия за гарантиране на свободното движение на хора; призовава по-специално държавите-членки да създадат "обслужване на едно гише", където да се предоставя съдействие на хората по всички правни и практически въпроси, когато се движат в рамките на вътрешния пазар; също така призовава Комисията да изготви показатели, които да бъдат включени в таблото за резултатите и да измерват пречките пред свободното движение на хора;

25.  Отново посочва целта законодателството за вътрешния пазар да заработи по-добре; смята, че подобреното прилагане зависи и от развитието на практическото сътрудничество и партньорство между администрациите; призовава държавите-членки и Комисията допълнително да развият системи за обмяна на най-добри практики; подчертава, че поради наличието на множество органи на местно, регионално и национално равнище е необходимо активно да се насърчава и подкрепя административното сътрудничество и опростяването; посочва, че информационната система за вътрешния пазар има потенциал да играе основна роля във връзка с това;

26.  Призовава държавите-членки да създадат национални центрове за вътрешния пазар, които да насърчават координацията, опростяването и политическата видимост на техните усилия, за да заработи вътрешния пазар; подчертава, че такива центрове следва да се създадат в рамките на съществуващи образувания, напр. в рамките на съществуващите национални Единни точки за контакт; настоятелно призовава държавите-членки да гарантират по-добри практически познания относно правото на ЕС на всички равнища на национална администрация, за да се гарантира, че гражданите и стопанските среди не се сблъскват с ненужна тежест и пречки в резултат на неразбиране на правилата;

27.  Приветства работата на Комисията по създаването на партньорства с държавите-членки в процеса на прилагане чрез работни групи, мрежи в специфични сектори, срещи с национални експерти и насоки за изпълнение; вярва, че работата на Комисията по прилагането на Директива 2006/123/ЕО ще се окаже успех, който да бъде повтарян в бъдеще; подчертава, че Парламентът следва да бъде непрекъснато информиран за процесите на изпълнение;

28.  Подчертава, че проблемите с изпълнението често се установяват чрез мрежата SOLVIT; с безпокойство отбелязва, че центровете на SOLVIT често нямат достатъчно персонал и че средното време за разглеждане на даден случай е повече от 10 седмици; призовава държавите-членки да гарантират подходящ щат на центровете на SOLVIT и призовава държавите-членки и Комисията да подобрят административната ефективност, с цел забележимо съкращаване на времето за справяне с проблемите; освен това призовава държавите-членки да положат по-големи усилия за популяризиране на услугите на мрежата SOLVIT посредством подходящи информационни канали, с цел увеличаване на информираността на гражданите и стопанските среди по отношение на SOLVIT;

29.  Приветства намерението на Комисията да подобри филтрирането на запитванията и оплакванията от стопанските среди и гражданите посредством SOLVIT и други услуги за подпомагане във връзка с вътрешния пазар, за да се гарантира, че те биват пренасочвани незабавно към правилния административен орган, независимо към коя мрежа са се насочили първоначално; подчертава, че опитът от SOLVIT следва да послужи при изготвянето на политики на национално и ЕС равнище, като при необходимост се извършват структурни или регулаторни промени;

30.  Призовава Комисията, в сътрудничество с Парламента и председателството на Съвета, да провежда годишен форум за вътрешния пазар, с участието на държавите-членки и други заинтересовани страни с цел установяване на по-ясен ангажимент за правилно и своевременно изпълнение, и за предоставяне на платформа за определяне на стандарти и обмен на най-добри практики;

31.  Призовава Съвета да отдаде по-голям приоритет на въпросите на вътрешния пазар, като създаде нова формация на Съвета по тези въпроси или като им даде най-голям приоритет в дневния ред на съществуващия Съвет по конкурентоспособност;

32.  Припомня гореспоменатата си резолюция относно прегледа на единния пазар, в която призовава Комисията да създаде тест за вътрешния пазар; призовава Комисията да предприеме действия за въвеждането на такъв тест;

Табла за резултатите за вътрешния пазар и за развитие на потребителските пазари

33.  Поддържа становището, че таблото за резултатите за вътрешния пазар и за потребителските пазари служат за насърчаване на един по-добър вътрешен пазар, което е от полза за гражданите и потребителите;

34.  Приветства намерението на Комисията да осигури по-успешно предоставяне на информация за вътрешния пазар и смята, че двете табла са важни стъпки в тази посока;

35.  Подчертава, че независимо че двете табла са взаимосвързани и че е важно да се насърчава тяхното съгласувано развитие, те въпреки това имат различни целеви адресати и затова трябва да бъдат отделни и с различни набори от показатели;

36.  Поддържа становището, че редовно трябва да се извършва преглед на използваните показатели, както и на връзката между двете табла, за да бъдат адаптирани към развитието във вътрешния пазар;

o
o   o

37.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ С 187 Е, 24.7.2008 г., стр. 80.
(2) OВ C 321, 31.12.2003, стр. 1.
(3) ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36


Подобряване на качеството на подготовката на учителите
PDF 301kWORD 77k
Резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно подобряване на качеството на подготовката на учителите (2008/2068(INI))
P6_TA(2008)0422A6-0304/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 3, параграф 1, буква р) и членове 149 и 150 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Подобряване на качеството на подготовката на учителите" (COM(2007)0392), и съответните работни документи на службите на Комисията (SEC(2007)0931 и SEC (2007)0933),

–   като взе предвид Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на Програма за действие за обучение през целия живот(1), което включва конкретната цел за повишаване качеството и европейското измерение на обучението на преподаватели (член 17, параграф 2, буква д)),

–   като взе предвид осемте основни умения, определени в Препоръка 2006/962/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г., озаглавена "Основни умения за обучение през целия живот – европейска референтна рамка"(2),

–   като взе предвид разпростиращата се върху период от 10 години работна програма "Образование и обучение 2010 г." и по-специално цел 1.1 "Подобряване на образованието и обучението на учителите и обучаващите"(3), а също и последвалите съвместни междинни доклади относно напредъка при тяхното изпълнение,

–   като взе предвид политиката на Европейския съюз в областта на езиковото многообразие и доклада на групата на високо равнище в рамките на Комисията по отношение на езиковото многообразие (2007 г.),

–   като взе предвид заключенията на председателството на специалния Европейски съвет в Лисабон, състоял се на 23 и 24 март 2000 г.,

–   като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в Барселона, проведен през март 2002 г., в които се приемат конкретни цели за подобряване, наред с другото, на образованието и обучението на учители и обучаващи,

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 5 май 2003 г. относно референтните нива за средна успеваемост в Европа в областта на образованието и обучението (параметри)(4),

–   като взе предвид заключенията, приети от Съвета на министрите на образованието, младежта и културата на неговото заседание от 15 и 16 ноември 2007 г., и по-конкретно заключенията относно обучението на учителите(5),

–   като взе предвид провежданите през три години проучвания по Програмата за международна оценка на учениците (PISA) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и нейния доклад "Важната роля на учителите: привличане, професионално развитие и задържане в професията на ефикасни учители" (2005 г.),

–   като взе предвид доклада "Как най-добре представящите се училищни системи в света излизат на върха" (McKinsey & Co, септември 2007 г.),

–   като взе предвид публикуваното си през февруари 2007 г. проучване , озаглавено "Настоящо положение и перспективи на физическото възпитание в Европейския съюз",

–   като взе предвид своята резолюция от 13 ноември 2007 г. относно ролята на спорта в образованието(6),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование (A6-0304/2008),

A.   като има предвид, че ползите от висококачественото образование и обучение са многообразни, надхвърлят създаването на работни места и повишаването на конкурентоспособността и са важни компоненти на обучението през целия живот;

Б.   като има предвид потребността да се възпитават самостоятелни, информирани и ангажирани с едно сплотено общество личности и като има предвид, че качеството на преподаване е изключително важен фактор, допринасящ за социалното и икономическо сближаване, както и за разкриването на нови работни места, повишаването на конкурентоспособността и потенциала за растеж на ЕС в един глобализиращ се свят;

В.   като има предвид, че Европейският социален фонд може да играе важна роля в развитието на образованието и обучението и да допринася за по-доброто образование на учителите;

Г.   като има предвид, че качеството на подготовката на учителите се отразява на образователната практика и има непосредствено въздействие не само върху нивото на познанията на учениците, но също така и върху изграждането на личността, особено през първите години на образованието им;

Д.   като има предвид, че предизвикателствата пред учителската професия се увеличават, тъй като образователната среда става все по-комплексна и хетерогенна; като има предвид, че тези предизвикателства включват напредък на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), промени в обществените и семейните структури, увеличаващо се смесване на различни ученици в много от училищата в резултат от увеличаването на имиграцията и появата на мултикултурни общества, нарастваща независимост на училищата, свързана с увеличаване на задълженията на учителите, и необходимост да се обръща повече внимание на индивидуалните образователни нужди;

Е.   като има предвид, че съществува ясна и положителна връзка между високото качество на обучение на учителите и високата степен на успеваемост сред учениците;

Ж.   като има предвид, че в светлината на нарастващото предлагане на информация, комбинирано с протичащата в момента цифровизация, следва да бъде развито умението за ефективната употреба на медиите и тяхното съдържание в съответствие с индивидуалните цели и нужди, и като има предвид, че медийното обучение е вид педагогически подход към медиите, който следва да спомогне за критичната и обмислена употреба на всички медии;

З.   като има предвид, че над 80 % от началните учители и 97 % от учителите в предучилищното образование в Съюза са жени, докато в средното образование съответната цифра е само 60 %;

И.   като има предвид, че качеството на образованието на учителите може да окаже влияние върху броя на ранно напускащите училище и върху уменията за четене на по-големите ученици;

Й.   като има предвид, че предучилищното и основното училищно образование имат особено силно въздействие върху евентуалните постижения на децата в хода на тяхното обучение;

К.   като има предвид, че в ЕС са налице повече от 27 различни системи за обучение на учителите, но въпреки това предизвикателствата пред учителската професия са по същество едни и същи за всички държави-членки;

Л.   като има предвид, че преподаването е професионално занятие, в което високото ниво на удовлетвореност от работата е важно за запазването на качествен персонал;

М.   като има предвид, че би било несправедливо единствено учителите да са отговорни за извършваната от тях образователна дейност; като трябва да се подчертае, че способността на учителите да предоставят добро образование на всичките си ученици, да създават атмосфера за съвместно съществуване и да намаляват агресивното поведение е тясно свързана с условията, при които те преподават, с наличните помощни средства, с броя ученици със затруднения в учебния процесв клас, със социалната и културната среда в училищата, със сътрудничеството на семействата и с подкрепата от страна на обществото; като има предвид, че степента на ангажираност на учителите силно зависи от ангажираността с образованието на обществото и че двата фактора си взаимодействат в полза на по-доброто преподаване;

Н.   като има предвид, че трябва да се положат всички усилия, за да могат учителите да чувстват, че принадлежат към една уважавана и ценена професия, тъй като голяма част от професионалната идентичност зависи от това, как обществото я възприема;

О.   като има предвид, че привличането на най-добре представилите се кандидати за учителската професия изисква съответните нива на обществено признание, статус и възнаграждение;

П.   като има предвид, че учителите изпълняват важна роля за социализирането и развитието на учениците, която надхвърля традиционните граници между отделните учебни дисциплини, и че те могат да изпълняват важна функция като образци за подражание;

Р.   като има предвид, че целта "равни възможности за всички" е залегнала в Договора за ЕО, и по-специално в член 13 от него, който дава правна уредба на противодействието на дискриминацията, основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация;

С.   като има предвид, че качеството на училищата до голяма степен зависи от нивото на автономност на плановете и управлението им;

Т.   като има предвид, че подходящата професионална подготовка на учителите по физическо възпитание играе особено важна роля за физическото и психическо развитие на децата и за насърчаването им да възприемат здравословен начин на живот;

1.  Подкрепя решително анализа, според който повишаването на качеството на обучението на учителите води до съществено подобряване на представянето на учениците;

2.  Счита, че осигуряването на повече и по-качествено обучение на учителите, комбинирано с провеждането на политики, насочени към привличане на най-добрите кандидати за учителската професия, следва да бъдат ключови приоритети за всички образователни министерства;

3.  Счита, че увеличаването на разходите за образование трябва да е насочено към областите, където се отбелязва най-голямо подобрение в представянето на учениците;

4.  Подчертава, че държавите-членки трябва да отдадат по-голямо значение и да заделят повече ресурси за обучението на учителите, за да се постигнат целите на програмата "Образование и обучение 2010 г." в рамките на Лисабонската стратегия, а именно да се повиши качеството на образованието и да се засили обучението през целия живот в рамките на Съюза;

5.  Насърчава решително подпомагането на продължаващото и последователно професионално развитие на учителите в течение на професионалната им кариера; препоръчва всички учители да имат постоянна възможност, от академична, трудова и финансова гледна точка, като например държавни стипендии, за осъвременяване и усъвършенстване на уменията и квалификацията, а също и на педагогическите си познания; счита, че тези възможности за обучение следва да са структурирани по такъв начин, че квалификациите да се признават във всички държави-членки;

6.  Подчертава необходимостта от засилен диалог и обмен на опит между различните нации, особено по отношение на предоставянето и ефективността на продължаващото професионално развитие в областта на образованието на учителите от предучилищното, основното и средното образование;

7.  Призовава за отделяне на специално внимание на въвеждането в работата на младите учители; насърчава развиването на мрежи за подпомагане и програми за наставничество, чрез които учители с доказан опит и способности могат да играят ключова роля по отношение на подготовката на своите нови колеги, предаването на натрупаните в продължение на една успешна кариера знания, насърчаването на груповото обучение и спомагането за решаване на проблема с напускането на работа от страна на младите учители; счита, че чрез съвместна работа и подготовка учителите могат да помогнат за подобряване на представянето на училището и учебната среда като цяло;

8.  Призовава държавите-членки да гарантират, че при запазване на акцента върху набирането и задържането на работа на най-добрите учители, а именно правейки учителската професия достатъчно привлекателна, съставът на учителската работна сила на всички равнища на училищното образование отразява социалното и културно многообразие в обществото;

9.  Подчертава тясната връзка между това, да се гарантира, че преподаването е привлекателна и удовлетворяваща професия с добри перспективи за професионално развитие, и успешно да се привличат мотивирани, постигнали високи резултати завършили студенти и специалисти; настоятелно изисква държавите-членки да предприемат допълнителни мерки с оглед насърчаването на учителската професия като възможност за избор на кариера за най-подготвените;

10.  Подчертава особената важност на политиката по отношение на половете; подчертава, че е особено важно да се гарантира, че учителите в предучилищното и основното образование са висококвалифицирани и получават съответната обществена и професионална подкрепа, каквато изискват техните отговорности;

11.  Отчита значението на продължаващото участие на учители в работни и дискусионни групи по въпроси на преподаването; счита, че подобна работа следва да бъде подкрепена от наставници и образователни власти; счита, че участието в особено важни дейности по обмисляне на процеса на преподаване следва да поражда по-голям интерес към работата на учителите и по такъв начин да я подобрява;

12.  Подчертава важната роля на училището за социалния живот и образованието на децата, както и за да им даде необходимите знания и умения за участие в демократичното общество; подчертава колко е важно в разработването на ефикасна методика за подготовка на учители да се включат квалифицирани, компетентни и опитни учители;

13.  Призовава държавите-членки да гарантират, че единствено надлежно квалифицирани учители по физическо възпитание се допускат да водят занятия по физическо възпитание в държавната образователна система;

14.  Подчертава силно изразените различия в средното възнаграждение на учителите не само в различните държави-членки, но и спрямо средните работни заплати и брутния вътрешен продукт на глава от населението; убеден е, че учителите следва да се ползват от подобаващи възнаграждения, които да отразяват тяхната важност за обществото, и призовава за действия, насочени към решаване проблема с "изтичането на мозъци" сред най-добрите преподаватели към по-добре заплатения частен сектор, особено в областта на науката и технологиите;

15.  Подчертава, че учителите трябва да бъдат по-добре подготвени, за да посрещнат множеството нови изисквания, отправяни към тях; признава предизвикателствата, които развитието на информационните и комуникационните технологии отправят към учителите, но също така признава и благоприятните възможности; насърчава приоритетното изучаване на информационни и комуникационни технологии в началното и последващото обучение, за да се осигури съобразено със съвременните изисквания познаване на последните технологични достижения и техните приложения в образованието, както и да се осигури това учителите притежават необходимите умения да се възползват от тях в класната стая;

16.  Изразява убеждение, че целта на обучението следва да бъде, наред с другото, предоставяне на учителите на новаторската рамка, от която се нуждаят, за да включат в своята дейност и в новите предмети измерение, свързано с околната среда; обявява се в подкрепа на семинари за конкретни зони, насочени към изпълняване на потребности, дефинирани в определен контекст, и за курсове, насочени към личния състав на определена организация с цел осъществяване на конкретни проекти, отчитащи потребностите и специфичния им контекст;

17.  Подчертава, че мобилността на учителите, по-доброто сътрудничество и работата в екип биха могли да подобрят творчеството и иновациите в методите на преподаване и да улеснят учене, основано на най-добри практики;

18.  Призовава Комисията да увеличи наличните финансови ресурси за подпомагане обучението на учителите чрез Програмата за обучение през целия живот, и в частност учителския обмен между училищата в съседни страни и региони; подчертава, че мобилността улеснява обмена на идеи и най-добри практики в преподаването и насърчава усъвършенстването на чуждоезиковите умения , както и познаването на други култури; подчертава, че учителите следва да ползват повече улеснения за изучаване на чужди езици в хода на професионалната си кариера, които, наред с другото, ще увеличат възможностите, предоставяни от програмите за мобилност на Съюза;

19.  Призовава при подготовката на учителите да бъде давано предимство на медийното обучение, а вече действащите модули по медийно обучение да се установят като важен компонент в основната подготовка на учителите;

20.  Подчертава изключително важната роля на партньорствата между училища по програмите Коменски и Коменски-регионални партньорства в тази рамка на мобилност на учителите;

21.  Подкрепя решително изучаването на чужди езици от най-ранна възраст и включването на часове по чужди езици за всички образователни програми на началното образование; подчертава, че достатъчното инвестиране в набирането на преподаватели по чужди езици е от жизненоважно значение за постигането на тази цел;

22.  Подчертава, че всеки учител следва да бъде образец за подражание по отношение на владеенето на собствения език, тъй като това е жизнено важен инструмент за добро предаване и улеснява изучаването от страна на учениците на останалите предмети, като същевременно развива умението им да общуват, което е все по-важен фактор за множество професионални дейности;

23.  Подчертава необходимостта учителите във всички държави-членки да могат да удостоверят, че знаят поне един чужд език;

24.  Призовава медийните умения да бъдат насърчавани в редовната, допълнителната и задочната подготовка на учителите в контекста на медийното обучение и на обучението през целия живот посредством сътрудничество между обществените органи и частния сектор;

25.  Подчертава, че времето, което учителите прекарват в класните стаи с учениците, е незаменимо и изразява загриженост, че нарастващата административна и канцеларска работа може да се отрази отрицателно в това отношение, а също така и на времето за подготовка на занятията;

26.  Призовава гражданското обучение да стане задължителен предмет както в подготовката на учителите, така и в училищата, за да могат учители и ученици да разполагат с нужните познания относно правата и задълженията на гражданите и на Съюза и за да могат да анализират и да дават критична оценка на актуални политически и обществени ситуации и процеси;

27.  Счита, че всяко училище има уникална връзка с местната общност и че училищните директори следва да имат по-голяма отговорност при вземането на решения, което би им позволило да се справят със специфичните за тяхната среда предизвикателства на образованието и изискванията към преподаването, във взаимодействие с родителите и партньорите на местно равнище; подчертава, че във връзка с изключително разнообразния състав на пристигащите имигранти учителската професия трябва да бъде особено подготвена по междукултурни теми и процеси, не само в рамките на училищата, но и по отношение на семействата и тяхното непосредствено местно обкръжение, където е естествената среда на това разнообразие;

28.  Набляга на изключително благоприятното въздействие на програмата Коменски върху учителите и на значението й за малките общности, особено в социално и икономически изостаналите области, като тя насърчава включване и по-добра осведоменост за европейското измерение в образованието;

29.  Приветства споразумението на държавите-членки да работят заедно за подобряване на координацията в политиките в областта на обучението на учителите, особено чрез отворения метод на координация; настоятелно изисква държавите-членки да се възползват напълно от тази възможност да се учат една от друга и изисква да се провеждат консултации с него относно времевата рамка и развитието в тази насока;

30.  Подчертава необходимостта от по-добри статистически данни относно обучението на учителите в рамките на Съюза с оглед насърчаване обмена на информация, по-доброто взаимодействие и обмена на най-добри практики; предлага държавите-членки, в сътрудничество с Комисията, да въведат системи, които осигуряват лесен достъп до сравнителните данни, свързани с обучението на учителите от предучилищното, основното и средното образование;

31.  Счита, че с оглед на разрешаване на проблема с насилието в училищата е жизнено важно да бъде постигнато по-тясно сътрудничество между училищните директори и родителите и да бъдат създадени инструменти и процедури за ефективно разрешаване на проблема;

32.  Подчертава значението на преподаване, чувствително по въпросите на половете, и на свързаното с тези въпроси измерение в обучението на учителите;

33.  Призовава Комисията да разпространява модели на най-добри практики от държавите-членки, които да подобрят общите житейски умения посредством училищни проекти, например здравословно хранене и спорт, обучение по домакинство и частно финансово планиране;

34.  Призовава държавите-членки да включат в подготовката на учителите програми по разрешаване на конфликти, така че учителите да усвоят нови стратегии за решаване на всякакви конфликти в класната стая, както и за справяне с насилието и агресията;

35.  Призовава държавите-членки да включат в подготовката на учителите основни познания за Европейския съюз, неговите институции и начина, по който функционират, и да уредят практически посещения за учители-стажанти в институциите на Съюза;

36.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки, на ОИСР, на ЮНЕСКО и на Съвета на Европа.

(1) OВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 45.
(2) ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.
(3) ОВ C 142, 14.6.2002 г., стр. 7.
(4) ОВ C 134, 7.6.2003 г., стр. 3.
(5) OВ C 300, 12.12.2007 г., стр. 6.
(6) Приети текстове, P6_TA(2007)0503.


Болонския процес и мобилността на студентите
PDF 360kWORD 66k
Резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно Болонския процес и мобилността на студентите (2008/2070(INI))
P6_TA(2008)0423A6-0302/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 149 и 150 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Постигане на резултати по програмата за модернизация на университетите: образование, научни изследвания и иновации", (COM(2006)0208),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Мобилизиране на интелекта на Европа: да дадем възможност на университетите да допринесат пълноценно към Лисабонската стратегия" (COM (2005)0152),

–   като взе предвид доклада, озаглавен "Насочване на вниманието към структурата на висшето образование в Европа2006/07 – Национални тенденции в Болонския процес",("Евридика", Европейска комисия, 2007 г.),

–   като взе предвид изследването на Евробарометър от март 2007 г.относно "Възприемане на реформите в областта на висшето образование,

–   като взе предвид своята позиция, приета на първо четене на 25 септември 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистическата информация в областта на образованието и ученето през целия живот(1),

–   като взе предвид резолюцията на Съвета от 23 ноември 2007 г. за модернизация на университетите с оглед на конкурентноспособността на Европа в една световна икономика на знанието,

–   като взе предвид заключенията на председателството от Европейския съвет, състоял се на 13 и 14 март 2008 г.,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование и становището на Комисията по бюджети (A6-0302/2008),

A.   като има предвид, че целите на Болонския процес са насочени към създаването на Европейско пространство за висше образование до 2010 г., включително извършване на реформи в областта на висшето образование, премахване на все още съществуващите пречки пред мобилността на студентите и преподавателите, както и подобряване на качеството, привлекателността и конкурентноспособността на висшето образование в Европа;

Б.   като има предвид, че мобилността на студентите и качеството на образованието трябва да останат сред основните елементи на Болонския процес;

В.   като има предвид, че мобилността на студентите формира нови културни, социални и академични ценности и създава възможности за лично израстване и подобряване на академичните стандарти и пригодността за работа на национално и международно равнище;

Г.   като има предвид, че все още много студенти, изследователи и друг вид персонал нямат достъп до мобилността на студентите, по-специално в по-новите държави-членки, най-вече поради недостатъчните стипендии; като има предвид, че пречките са добре познати и нееднократно са посочвани от множество участници в дебата;

Д.   като има предвид, че следва да се отдели специално внимание на осигуряването на подходящо финансиране за обучението, разходите за пребиваване и мобилността на студентите;

Е.   като има предвид, че Парламентът последователно е разглеждал мобилността на студентите като свой бюджетен приоритет и полага усилия да гарантира подходящо равнище на финансиране за общностните програми в областта на образованието; като има предвид, че неговата твърда позиция по този въпрос доведе, въпреки съкращаването на средства от страна на Съвета по предложението на Комисията, до увеличаване на бюджетните кредити за програмите "Учене през целия живот" и "Еразмус Мундус", договорено в Многогодишната финансова рамка 2007-2013 г., както и в последните бюджетни процедури;

Ж.   като има предвид, че за наблюдението, сравняването, оценката и разработването на подходящи политики и мерки се изисква надеждна статистическа информация за мобилността на студентите;

З.   като има предвид, че признаването на неофициалното и неформалното обучение стои в основата на стратегията за учене през целия живот и че значението на обучението за възрастни в този процес следва да бъде признато;

И.   като има предвид, че изборът на обучение в чужбина не трябва да се възпрепятства от административни, финансови или езикови бариери;

Й.   като има предвид, че мобилността поощрява изучаването на чужди езици и подобряването на уменията за общуване като цяло;

К.   като има предвид, че е неотложно университетите да се реформират и модернизират по отношение на качеството, структурата на обучението, иновациите и гъвкавостта;

Л.   като има предвид, че качеството на преподаване е толкова важно, колкото и качеството на научните изследвания, и че то следва да бъде реформирано и осъвременено в целия Европейски съюз, и като има предвид, че тези две измерения са тясно свързани;

M.   като има предвид, че различията между националните системи за признаване на образованието представляват голяма пречка пред равното третиране на студентите и пред развитието на Европейското пространство за висше образование и пазара на труда в Европейския съюз;

Н.   като има предвид, че мобилността може да бъде възпрепятствана както от това, че посетени курсове не се признават изцяло и правилно, така и от липсата на квалификации, които да са равностойни на получените;

О.   като има предвид, че е неотложно да се приложи, координира и насърчава съгласуван подход между всички страни, които участват в Болонския процес;

П.   като има предвид, че Болонският процес трябва да създаде нов прогресивен образователен модел, гарантиращ достъп до обучение за всички, чиято главна цел е да предава знания и ценности и който спомага за създаване на едно устойчиво, съзнателно и свободно от социални неравенства общество на бъдещето;

1.  Счита, че увеличаването на мобилността на студентите и подобряването на качеството на различните образователни системи следва да бъдат приоритет в контекста на преразглеждането на основните цели на Болонския процес след 2010 г.;

2.  Подчертава, че за да се постигне мобилност на студентите, трябва да се предприемат действия в различни области на политиките; отделни аспекти на мобилността излизат извън обхвата на висшето образование и засягат обхвата на социалните въпроси, финансите, и имиграционната и визовата политики;

3.  Приветства усилията на държавите-членки, предприети в рамките на междуправителственото сътрудничество с цел подобряване на качеството и конкурентноспособността на образованието в Съюза, по-специално чрез насърчаване на мобилността, гарантиране на признаването на квалификациите и гарантиране на качеството, и най-вече предвид ограничената възможност за маневриране, предвид малките маржове, останали във функция 1а от Финансовата рамка;

4.  Изразява убеждението, че следва да продължава да се прилага методът на консултация между всички участници в процеса: институциите, както и представителите на студентите трябва да поддържат тясно сътрудничество помежду си, с оглед справяне с все още съществуващите пречки пред мобилността и проблемите, свързани с качеството и с прилагането на Болонския процес;

5.  Подчертава, че при прилагането на Болонския процес следва да се отделя специално внимание на тясното и интензивно сътрудничество и координация с Европейското изследователско пространство;

Мобилност на студентите: качество и ефективност

6.  Настоява върху неотложната необходимост от сравними и надеждни статистически данни за мобилността на студентите и за социално-икономическия профил на студентите, като общи показатели, критерии и сравнителни анализи, с оглед преодоляване на настоящата липса на данни и насърчаване на обмена на добри практики;

7.  Призовава университетите да подобрят и опростят предоставяната по интернет или по друг начин информация за постъпващите и завършващите студенти; призовава университетите и националните агенции "Еразъм" да си сътрудничат със студентските организации за своевременното предоставяне на цялата необходима информация; призовава университетите да подкрепят правата на студентите съгласно ангажиментите, които са поели чрез присъединяването си към Университетската харта "Еразъм";

8.  Подчертава, че за да може Болонският процес да постигне своите цел, е необходима реципрочност по отношение на движението на студенти и учени; подчертава несъразмерността на настоящите тенденции и по-специално слабата мобилност към държавите-членки, които се присъединиха към ЕС през 2004 и 2007 г.;

9.  Подчертава значението на това да се дават насоки за социалната, културна и езикова интеграция на постъпващите студенти;

10.  Подчертава, че едно по-добро равнище на владеене на езици представлява значително преимущество и е една от причините за мобилността на студентите, че е от значение да се предлагат интензивни езикови курсове за постъпващите студенти преди и/или по време на периодите на обучение по програмата "Еразъм";

Реформа на висшето образование и модернизация на университетите: качество, иновация и гъвкавост

11.  Призовава университетите в Съюза да пристъпят към новаторска, задълбочена и методична реформа на учебните програми, тъй като предлагането на амбициозни учебни програми и преструктурирането на организациите е от съществено значение за мобилността на студентите и за по-голяма гъвкавост; призовава във всички университетски степени следва да се въведе "период на мобилно обучение", който да дава възможност на студентите да следват в чужбина;

12.  Настоява за акцентиране върху необходимостта от съвместни европейски докторски програми, за подкрепа за мобилността на студентите-докторанти и за установяване на европейска рамка за докторатите;

13.  Подчертава важната роля на качеството и високите постижения в областта на преподаването, тъй като наличието на квалифицирани преподаватели във всички сфери на образованието, тяхното развитие и непрекъснато обучение са от голямо значение за привлекателността и ефикасността им и за постигането на целите на Болонския процес;

14.  Отново изтъква необходимостта от повече транс-национален диалог и обмен на информация и на опит с цел да се улесни сближаването обучението на преподавателите, включително на обучението на началните учители, и ефективността на постоянното професионално развитие;

Финансиране и инвестиции за мобилността на студентите и социалното измерение

15.  Специална помощ следва да се предоставя на студенти от групите в неравностойно социално положение, като например да се предлагат нормални жилищни условия на достъпни цени; като счита, че често е необходимо да се осигурява допълнителна подкрепа след пристигането на студентите;

16.  Предлага въвеждането на хармонизирана европейска студентска лична карта с цел да се улесни мобилността и да се предостави възможност на студентите да се ползват от отстъпки за настаняване и разходите по издръжка;

17.  Призовава държавите-членки и компетентните органи да гарантират равен и всеобщ достъп до мобилност чрез прости, гъвкави и прозрачни процедури на предоставяне на безвъзмездна помощ и чрез допълнително финансиране за местата, които предполагат високи разходи за живот и за студентите, които се нуждаят от него; счита, че е от съществено значение студентите да получават тази помощ преди заминаването си, за да се избегне прекомерното им финансово натоварване;

18.  Приветства факта, че в контекста на междинния преглед на многогодишната финансова рамка, предвиден в декларацията, приложена към Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление би могло да се разгледа възможността за увеличаване на финансовия пакет, предвиден за програмите в областта на образованието и по-специално за стипендиите по програмата "Еразъм", в зависимост от резултатите от мониторинга и оценката на програмата;

19.  Посочва, че следва да се въведат и насърчават нови начини за финансиране на мобилността на студентите, като безлихвени заеми и прехвърлими заеми;

20.  Приканва европейските университети да сътрудничат с частния сектор (например икономически или стопански организации, като търговски камари), за да се намерят нови, ефективни механизми на съфинансиране на мобилността на студентите на всеки образователен цикъл (бакалавърска – магистърска – докторска степен), с което да се подобри качеството на образователните системи;

21.  Предлага провеждането на плодотворен диалог и двустранен обмен между компаниите и университетите, с цел да се създадат иновативни партньорства и да се проучат нови начини на сътрудничество;

Качество и пълно признаване на дипломите

22.  Призовава Комисията и държавите-членки да пристъпят към прилагането на европейските референтни рамки (Болонската квалификационна рамка, Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот, Европейските стандарти и насоки за осигуряване на качество и Лисабонската конвенция за признаване на квалификациите), с цел създаване на Европейско пространство за висше образование;

23.  Подчертава, следователно, неотложната необходимост от прилагането на всеобхватната, унифицирана и ефективна Европейска система за трансфер на учебни кредити (ЕСТК), за да може квалификациите на студентите и учените да се прехвърлят лесно в границите на Европа чрез единна обща рамка;

24.  Подчертава, че системата за висше образование, състояща се от три цикъла (бакалавърска, магистърска и докторска степен) би могла да стане по-гъвкава, по-специално чрез използване на системата "4+1" вместо "3+2" за първия и втория цикъл; отбелязва, че за някои дисциплини това би могло да бъде по-подходящо с цел да предостави възможност за по-голяма мобилност и пригодност за работа на завършилите студенти;

25.  Призовава по EСТК да се дават учебни кредити за стажовете и други неофициални и неформални видове мобилен опит, одобрени от университетите, като те бъдат признати като неделима част от програмата на обучение;

Прилагане на Болонския процес във всички заинтересовани държави

26.  Призовава компетентните органи на държавите-членки и европейските университети да насърчават и подпомагат обмен на най-добри практики и инициативи за повишаване на осведомеността;

27.  Настоятелно призовава държавите-членки да улеснят процедурите и да намалят процедурните разходи по издаване на визи за студенти по програмите за мобилност, по-специално за студенти от държавите-членки от Източна Европа и от страните кандидатки съгласно директивите на ЕС относно визите;

o
o   o

28.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ С 219 Е, 20.8.2008 г., стр. 68.


Привеждане на правните актове в съответствие с новото Решение за комитология  
PDF 380kWORD 70k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. съдържаща препоръки към Комисията относно привеждане на правните актове в съответствие новото Решение за комитология (2008/2096(INI))
P6_TA(2008)0424A6-0345/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид Решение на Съвета 1999/468/EО от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(1), изменено с Решение на Съвета 2006/512/ЕО(2), ( "Решение за комитология"),

–   като взе предвид Декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно Решение на Съвета от 17 юли 2006 г. за изменение на Решение 1999/468/EО за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (2006/512/EC)(3),

–   като взе предвид споразумението между Европейския парламент и Комисията относно условията и реда за изпълнение на Решение на Съвета 1999/468/EО за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, изменено с Решение 2006/512/ЕО(4),

–   като взе предвид член 192, параграф втори и член 202 Договора за ЕО,

–   като взе предвид членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид решението си от 8 май 2008 г. за сключването на междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Комисията относно условията и реда за прилагане на Решение 1999/468/EО на Съвета за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, изменено с Решение 2006/512/EО(5),

–   като взе предвид членове 39 и 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0345/2008),

A.   като има предвид, че в името на качеството на законодателството, става все по-необходимо на Комисията да се делегира изработването на несъществените и по-технически аспекти на законодателството, както и неговото бързо приспособяване към технологичния напредък и икономическите промени; като има предвид, че подобно делегиране на правомощия трябва да се улеснява като на законодателя се предоставят институционални средства за контрол на упражняването на тези правомощия;

Б.   като има предвид, че досега законодателят на Съюза нямаше друга възможност, освен да използва член 202 от Договора за ЕО, за да делегира на правомощия; като има предвид, че прибягването до тази разпоредба не е задоволително, тъй като тя се отнася до изпълнителните правомощия на Комисията и процедурите за контрол, на които подлежат тези правомощия, а по тези процедури Съветът решава с единодушие след обикновена консултация с Парламента; като има предвид, че тези процедури за контрол се основават най-вече на действията на комитети, съставени от държавни служители в държавите-членки и че преди приемането на Решението на Съвета от 28 юни 1999 г., изменено с Решение 2006/512/ЕО, Европейският парламент беше изключен от всички тези процедури;

В.   като има предвид, че член 2, параграф 2 от Решението за комитология въвежда мерки, в случаите когато основен правен акт, приет в съответствие с процедурата за съвместно вземане на решения предвижда приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи от този акт, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови, несъществени елементи; като има предвид, че законодателят на Съюза определя за всеки отделен случай съществените елементи на всеки законодателен акт, които могат да се изменят само чрез законодателна процедура;

Г.   като има предвид, че Решението за комитология подчинява "квази-законодателните" мерки на процедурата по регулиране с контрол, съгласно която Парламентът участва изцяло в контрола на тези мерки и може да се противопостави на проекти на мерки, предложени от Комисията, които надхвърлят изпълнителните правомощия, предвидени в основния акт или да се противопостави на проект, който не е съвместим с целта или съдържанието на основния акт, или не зачита принципите на субсидиарност или пропорционалност;

Д.   като има предвид, че новата процедура гарантира демократичен контрол на мерките за прилагане, когато те по характер са квази-законодателни, като поставя двамата съзаконодатели, Парламента и Съвета, на равна основа и така слага край на един от най-сериозните аспекти на демократичния дефицит в Съюза; като има предвид, че Решението за комитология ще даде възможност най-техническите аспекти на законодателството и неговото приспособяване да бъдат делегирани на Комисията, като по този начин се гарантира, че законодателят се концентрира върху съществените аспекти и върху подобряване на качеството на общностното право;

Е.   като има предвид, че когато мерките за прилагане имат характеристиките, посочени в член 2, параграф 2 от Решението за комитология, новата процедура по регулиране с контрол не е факултативна, а задължителна;

Ж.   като има предвид, че настоящото привеждане в съответствие на acquis с Решението за комитология все още не е приключило, тъй като все още са налице правни актове, които предвиждат мерки за прилагане, за които новата процедура по регулиране с контрол следва да се прилага;

З.   като има предвид, че не само мерките за прилагане, които досега са предмет на процедурата по регулиране с контрол, но и някои от мерките, предмет на процедурите по управление или консултация, могат да попаднат в обсега на изискванията по член 2, параграф 2 от Решението за комитология;

И.   като има предвид, че Договорът от Лисабон въвежда йерархия на нормите и създава понятието за "делегиран акт", което означава, че "законодателен акт ... делегира на Комисията правомощието да приема незаконодателни актове с общо приложение, за да допълва или изменя определени несъществени елементи от законодателния акт"; като има предвид, че Договорът от Лисабон разглежда също актовете за изпълнение по нов начин и в частност предвижда процедурата на съвместното вземане на решения от Парламента и Съвета като приложима за приемането на регламент, който ще съдържа механизмите за контрол на актовете за изпълнение, упражняван от страна на държавите-членки;

Й.   като има предвид, че изпълнението на съответните разпоредби от Договора от Лисабон ще изисква интензивен и сложен процес на междуинституционални преговори и като има предвид, че това означава, че настоящият процес на привеждане в съответствие следва да бъде приключен възможно най-скоро и във всички случаи преди влизането в сила на Договора от Лисабон;

К.   като има предвид, че ако Договорът от Лисабон влезе в сила, ще бъде необходимо извършването на едно ново, по-сложно привеждане в съответствие на acquis спрямо разпоредбите на член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно делегирането на законодателство; като има предвид, че независимо от това, че определението за термина "делегиран акт" в Договора от Лисабон е сходно с понятието за "квази-законодателни" мерки, въведено с последното Решение за комитология, двете понятия не са идентични и процедурните режими, предвидени в двата акта са напълно различни; следователно настоящото привеждане в съответствие не може да се счита за основа на прецизен прецедент за в бъдеще;

Л.   като има предвид, че по същата причина, резултатите от текущото привеждане в съответствие във връзка с всеки един правен акт не могат да се считат за прецедент за в бъдеще;

М.   като има предвид, че изглежда полезно институциите да се споразумеят относно стандартен пасаж за делегираните актове, който редовно да бъде включван от Комисията в проекта на законодателен акт, въпреки че законодателите ще запазят правото си да го изменят; като има предвид необходимостта да се продължи в посока приемане чрез процедурата на съвместно вземане на решения на регламент, който ще съдържа механизмите за контрол на актовете за изпълнение, упражняван от страна на държавите-членки, в съответствие с член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

1.  Изисква от Комисията да представи на Парламента, въз основа на съответните членове от Договора за ЕО, законодателни предложения за завършване на комитологичното привеждане в съответствие; призовава тези предложения да бъдат изготвени в контекста на междуинституционалните обсъждания и в частност да се отнасят до списъка със законодателни актове от приложението;

2.  Призовава Комисията да представи съответните законодателни предложения, с оглед привеждане на останалите законодателни актове в съответствие с Решението за комитология и по-специално включените в приложението;

3.  Изисква от Комисията, в случай че настоящите процедури за привеждане в съответствие не приключат преди влизането в сила на Договора от Лисабон, да представи релевантните законодателни предложения, необходими за адаптирането на правните актове, които към момента все още не са били приведени в съответствие, към новия режим по член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  Изисква Комисията след влизане в сила на Договора от Лисабон, във всички случаи да представи съответните законодателни предложения, необходими за привеждане в съответствие с този нов режим на цялото acquis communautaire;

5.  Изисква от Комисията да представи възможно най-скоро проекта на законодателно предложение за регламент, с който се установяват предварително правилата и общите принципи относно механизма за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълните правомощия от страна на Комисията, в съответствие с член 291, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

6.  Изисква предоставянето на допълнителни средства на самия Европейски парламент за всички процедури на комитология, а не само през настоящия преходен период, но също така и за подготовка, в случай, че Договорът от Лисабон влезе в сила, за да се гарантира задоволителното функциониране на всяка процедура на комитология между трите институции;

7.  Потвърждава, че исканията зачитат принципа на субсидиарност и основните права на гражданите;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и придружаващия я списък на Комисията, Съвета и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА:

ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Парламентът приканва Комисията да представи съответните законодателни предложения за привеждане на останалите правни актове в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г., изменено с Решение 2006/512/ЕО и в частност:

-  Директива 2000/15/EО на Европейския парламент и на Съвета от 10 април 2000 година за изменение на Директива 64/432/EИО на Съвета относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине(6);

-  Директива 2000/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2000 година относно мерките, които следва да бъдат предприети срещу емисиите от газообразни и прахообразни замърсяващи околната среда вещества от двигателите, предназначени за задвижване на селскостопански и горски трактори, и за изменение на Директива 74/150/ЕИО на Съвета(7);

–  Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 година за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета(8);

-  Директива 2001/43/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година за изменение на Директива на Съвета 92/23/ЕИО относно гумите за моторни превозни средства и техните ремаркета и техния монтаж(9);

-  Директива 2001/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2001 година за изменение на Директива 95/53/ЕО на Съвета относно определяне на принципите, ръководещи организацията на официалните инспекции в областта на храненето на животни и Директиви 70/524/ЕИО, 96/25/ЕО и 1999/29/ЕО за храненето на животни(10);

–  Решение № 676/2002/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър)(11);

-  Директива 2002/33/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2002 година за изменение на Директиви 90/425/ЕИО и 92/118/ЕИО на Съвета по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания към страничните животински продукти(12);

-  Директива 2004/3/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година за изменение на Директиви 70/156/ЕИО и 80/1268/ЕИО на Съвета относно измерването на емисиите от въглероден двуокис и на разхода на гориво на моторните превозни средства от категория N1(13);

-  Директива 2004/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за отмяна на някои директиви, отнасящи се до хигиената на храните и здравните условия при производството и пускането на пазара на някои продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО и 92/118/ЕИО на Съвета и на Решение 95/408/ЕО на Съвета(14);

-  Директива 2005/33/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за изменение на Директива 1999/32/ЕО по отношение на нивото на съдържание на сяра в корабните горива(15);

-  Директива 2005/64/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на възможната им повторна употреба, рециклиране и оползотворяване и относно изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета(16);

-  Директива 2006/40/EО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета(17);

–  Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999(18);

-  Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие(19).

(1) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(2) ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11.
(3) ОВ С 255, 21.10.2006 г., стр. 1.
(4) ОВ С 143, 10.6.2008 г., стр. 1.
(5) Приети текстове, P6_TA(2008)0189.
(6) ОВ L 105, 03.5.2000 г., стр. 34.
(7) ОВ L 173, 12.7.2000 г., стр. 1.
(8) ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1.
(9) ОВ L 211, 04.8.2001 г., стр. 25.
(10) ОВ L 234, 01.9.2001 г., стр. 55.
(11) ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.
(12) ОВ L 315, 19.11.2002 г., стр. 14.
(13) ОВ L 49, 19.2.2004 г., стр. 36.
(14) ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 33.
(15) ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 59.
(16) ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 10.
(17) OВ L 161, 14.6.2006 г., стp. 12.
(18) ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.
(19) ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.


Хедж фондовете и фондовете за частно участие
PDF 505kWORD 116k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. съдържащ препоръки към Комисията относно хедж фондовете и фондовете за частно участие (2007/2238(INI))
P6_TA(2008)0425A6-0338/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид Втората директива 77/91/EИО на Съвета от 13 декември 1976 г. за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни(1),

–   като взе предвид Четвъртата директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества(2),

–   като взе предвид Седмата директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г. относно консолидираните счетоводни отчети(3),

–   като взе предвид Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции(4),

–   като взе предвид Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности(5),

–   като взе предвид Директива 2001/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. за изменение на Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО и 86/635/ЕИО относно правилата за оценка на годишните счетоводни и консолидираните отчети на някои видове дружества, както и на банките и на някои други финансови институции(6),

–   като взе предвид Директива 2001/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 януари 2002 г. за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), с оглед регулиране на управляващите дружества и опростяване на проспектите(7),

–   като взе предвид Директива 2001/108/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 21 януари 2002 г. за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета за координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) относно инвестициите на ПКИПЦК(8),

–   като взе предвид Директива 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. относно дистанционна търговия на потребителски финансови услуги(9),

–   като взе предвид Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)(10),

–   като взе предвид Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване(11) (директива относно пенсионните фондове),

–   като взе предвид Директива 2003/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2003 г. относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои видове дружества, банки и други финансови институции и застрахователни предприятия(12),

–   като взе предвид Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване(13),

–   като взе предвид Директива 2004/25/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане(14),

–   като взе предвид Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти(15),

–   като взе предвид Директива 2006/73/EО на Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива(16) (директива за прилагане на MiFID),

–   като взе предвид Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар(17),

–   като взе предвид Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 г. с цел въвеждане на нова организационна структура на комитетите за финансови услуги(18),

–   като взе предвид Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм(19),

–   като взе предвид Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена)(20), (директива за капиталовите изисквания),

–   като взе предвид Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции (преработена)(21), (директива за капиталовата адекватност)

–   като взе предвид Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно упражняването на някои права на акционерите на дружества, допуснати до регулиран пазар(22),

–   като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2008 г. относно предприемането и осъществяването на застрахователна и презастрахователна дейност ("Платежоспособност ІІ"), (COM(2008)0119) (предложение за "Платежоспособност II"),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 21 декември 2007 г. относно премахване на препятствията за трансграничните инвестиции чрез фондове за рисков капитал (COM (2007)0853),

–   като взе предвид резолюцията си от 15 януари 2004 г. относно бъдещето на хедж-фондовете и деривативните финансови инструменти(23),

–   като взе предвид резолюциите си от 27 април 2006 г. относно управлението на активи(24) и от 13 декември 2007 г. относно управлението на активи ІІ(25);

–   като взе предвид резолюцията си от 11 юли 2007 г. относно политиката в областта на финансовите услуги (2005–2010 г.) - Бяла книга(26), и по-специално параграф 19 от нея,

–   като взе предвид резолюцията си от 20 февруари 2008 г. относно интегрираните насоки за растеж и заетост (част: общи насоки за икономическите политики на държавите-членки и Общността): начало на новия цикъл (2008-2010 г.)(27),

–   като взе предвид документа на Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) "Цели и принципи на правната уредба на ценните книжа" от май 2003 г., който обхваща наред с другото продажбата на колективни инвестиционни схеми, включително хедж фондове,

–   като взе предвид проучването на Тематичния отдел по политики в областта на икономиката и науката на Европейския парламент на тема: "Хедж фондовете: прозрачност и конфликт на интереси", от декември 2007 г.,

–   като взе предвид стандартите за добри практики на работната група в областта на хедж фондовете от 22 януари 2008 г., и последвалото създаване на Съвет по стандартите в областта на хедж фондовете, който да играе ролята на пазител на тези стандарти,

–   като взе предвид член 192, втори параграф от Договора за ЕО,

–   като взе предвид членове 39 и 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становищата на Комисията по правни въпроси и Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0338/2008),

A.   като има предвид, че понастоящем съществува нормативна уредба на национално и на ЕС равнище относно финансовите пазари, която пряко или косвено, но не изключително, се прилага по отношение на хедж фондовете и фондовете за частно участие;

Б.   като има предвид, че държавите-членки и Комисията следва да гарантират последователното изпълнение и прилагане на тази нормативна уредба; като има предвид, че всякакви допълнителни корекции на действащото законодателство следва да са предмет на надлежен анализ на разходите и ползите и да са недискриминационни;

В.   като има предвид, че Комисията не е дала положителен отговор на всички аспекти от предишните искания на Парламента, включително отправените в горепосочените резолюции от 15 януари 2004 г., 27 април 2006 г., 11 юли 2007 г. и 13 декември 2007 г.,

Г.   като има предвид, че хедж фондовете и фондовете за частно участие имат много различни характеристики, като за нито един от двата вида фондове не съществува недвусмислено определение, но и двата са инвестиционни инструменти, използвани по-скоро от професионални инвеститори, отколкото от потребители на дребно; като има предвид, че те не могат да се разглеждат по подходящ начин като единна категория за целите на специфично за отделните продукти регулиране;

Д.   като има предвид, че хедж фондовете и фондовете за частно участие са алтернативни механизми за инвестиране с нарастващо значение, които имат не само значителен и нарастващ дял в глобалните управлявани активи, но също така повишават ефективността на финансовите пазари посредством създаване на нови възможности за инвестиране;

Е.   като има предвид, че няколко световни и национални институции и институции на ЕС много преди настоящата финансова криза анализираха потенциалните тревоги във връзка с хедж фондовете и фондовете за частно участие по отношение на финансовата стабилност, стандартите за управление на риска, прекомерната задлъжнялост (ливъридж) и оценката на неликвидни и комплексни финансови инструменти;

Ж.   като има предвид, че съгласно заключенията на анализа, проведен от Форума за финансова стабилност през 2007 г., най-добрият начин да се подходи към опасенията по отношение на финансовата стабилност е посредством засилен надзор по отношение на всички участници;

З.   като има предвид, че докладът на Международния валутен фонд от април 2008 г. относно световната финансова стабилност стига до заключението, че се наблюдава колективна неспособност за оценка на равнището на задлъжнялост на широк спектър от институции - банки, специализирани застрахователи, подпомагани от държавата образувания, хедж фондове - и на свързаните с това рискове от безпорядък;

И.   като има предвид, че изпълнението на Лисабонската програма изисква дългосрочни инвестиции в растеж и работни места;

Й.   като има предвид, че такива дългосрочни инвестиции изискват добре функциониращи стабилни финансови пазари в ЕС и в световен мащаб, допринасящи за реалната икономика, което може да се постигне само като се осигури съществуването на конкурентоспособен и новаторски финансов сектор в Европейския съюз;

К.   като има предвид, че хедж фондовете и фондовете за частно участие в много случаи осигуряват ликвидност, насърчават диверсификацията на пазара и пазарната ефективност, като създават търсене на новаторски продукти и подпомагат установяването на цените;

Л.   като има предвид, че финансовата стабилност изисква също така по-добро сътрудничество между надзорните органи, включително в световен мащаб, което логично изисква постоянни действия за подобряване на действащия надзорен режим на ЕС, включително редовен обмен на информация и повече прозрачност на институционалните инвеститори;

М.   като има предвид, че Комисията следва да проучи възможностите за регулиране в световен мащаб на пазарните участници в офшорните зони;

Н.   като има предвид, че подходящите равнища на прозрачност по отношение на инвеститорите и надзорните органи са от съществено значение, за да се гарантира доброто функциониране и стабилността на финансовите пазари, както и за да се насърчи конкуренцията между участниците и продуктите на пазара;

О.   като има предвид, че Комисията следва да наблюдава и анализира последиците от действията на хедж фондовете и фондовете за частно участие и да разгледа възможността за представяне на предложение за директива относно минималните изисквания за прозрачност относно начина на финансиране на инвестициите в бъдеще, управлението на риска, методите за оценка, квалификацията на управленските кадри, евентуалните конфликти на интереси, както и оповестяването на структурите на собственост и регистрацията на хедж фондовете;

П.   като има предвид, че за да се отговори на необходимостта от осъществяване на наблюдение на пазарната активност с цел надзор, на компетентните надзорни органи следва да предоставят данни относно участията и заемните дейности на хедж фондовете, без да се налага прекомерно бюрократично бреме;

Р.   като има предвид, че се очаква фондовете да развият допълнително, с оглед на повишаване на прозрачността, задължителни мерки в областта на корпоративното управление, които също трябва да бъдат публично оповестени; призовава към подобряване на механизмите за контрол;

С.   като има предвид, че държавите-членки следва да прилагат най-добрите практики, за да гарантират, че получаваните от работниците и служителите пенсии от дружества са защитени от несъстоятелност;

Т.   като има предвид, че Комисията следва да обмисли включването в определението на принципа на предпазливостта - винаги когато принципът се съдържа в действащото законодателство на Общността - изискването към инвеститорите да проверяват, че алтернативните инвестиционни фондове, в които инвестират, се придържат към съответното законодателство и стандартите на отрасъла за най-добри практики;

У.   като има предвид, че съществуващото понастоящем в държавите-членки разнообразие от определения за частно предлагане за първоначална продажба представлява пречка за вътрешния пазар и благоприятства проникването на високорискови продукти на пазара на дребно;

Ф.   като има предвид, че следва да се създаде единен интернет сайт от типа "one-stop shop", който да съдържа кодекси за поведение, включително регистър на дружествата, които спазват кодексите, информацията, оповестена от тях, и обяснения относно неспазване на тези кодекси; отбелязва, че причините за неспазване могат също така да бъдат средство за получаване на знания; като има предвид, че този интернет сайт следва да се създаде за целите на ЕС и да се популяризира в международен план;

Х.   като има предвид, че в своя доклад от април 2008 г. относно световната финансова стабилност Международният валутен фонд предупреждава, че пазарът на корпоративния дълг изглежда уязвим, тъй като е вероятно повишаване на нивата на неизпълнение в резултат както от макроикономически, така и структурни фактори;

Ц.   като има предвид, че скорошното нарастване на операциите с частно участие доведе до значително увеличение на броя на служителите, чиито работни места в крайна сметка се контролират от фондовете за частно участие, и следователно надлежно следва да се отчете действащото трудово законодателство на държавите-членки, както и това на Общността (по-специално Директива 2001/23/ЕО), което е било изготвено, когато обстоятелствата са били различни; като има предвид, че националното и общностното трудово законодателство следва да се прилага без дискриминация, включително въз основа на справедливо и подходящо третиране на всички икономически участници със сходни отговорности към служителите;

Ч.   като има предвид че, че съгласно множество правни системи хедж фондовете и фондовете за частно участие, които притежават и контролират дружества, не са считани за работодатели и следователно са освободени от правните задължения, които са в сила по отношение на работодателите;

Ш.   като има предвид, че в случай на прекомерна задлъжнялост дружествата имат по-висок рисков профил;

Z.  Щ. като има предвид, че биха могли да съществуват, както при други образувания, конфликти на интереси, възникващи или от стопанския модел на фондовете за частно участие или хедж фондовете, или от взаимоотношенията между тези средства и други участници на финансовите пазари; усилията за укрепване на действащото общностно законодателство не следва да се ограничават до хедж фондовете и фондовете за частно участие и следва да съответстват на световните стандарти, като например принципите на IOSCO по отношение на управлението на конфликти на интереси от колективни инвестиционни схеми и пазарни посредници;

АА.   като има предвид, че системите за възнаграждение на управителите на хедж фондове и фондове за частно участие могат да станат източник на неадекватни стимули, водещи до безотговорно поемане на риск;

АБ.   като има предвид, че хедж фондовете са едни от инвеститорите в комплексните структурирани продукти, които бяха засегнати от кризата на кредитния пазар и поради това, подобно на други инвеститори, понесоха загуби;

АВ.   като има предвид, че за да се сведе до минимум рискът от бъдещи финансови кризи и предвид силните взаимодействия между пазарите и между участниците на пазарите, както и предвид целта да се осигурят равни условия през границите и между участниците на регулираните и нерегулираните пазари, в ЕС и в световен мащаб се предприемат няколко инициативи, включително преразглеждане на директивата за капиталовите изисквания и на директивата за капиталовата адекватност, както и предложение за директива относно агенциите за кредитен рейтинг, с цел да се осигури по-последователна и по-хармонизирана презгранична нормативна уредба;

АГ.   като има предвид, че основаващото се на принципи регулиране е уместен подход за регулиране на финансовите пазари, тъй като позволява по-добре да се реагира на развитието на пазара;

АД.   като има предвид, че съществува необходимост от действия на равнище ЕС въз основа на следните седем принципа за финансовите институции и пазари:

   - нормативен обхват: действащото законодателство на Общността следва да бъде преразгледано с цел да се установят всички пропуски по отношение на регулирането; националните различия следва да бъдат преразгледани, а хармонизирането следва да бъде насърчено, например чрез колегиуми на надзорните органи или по друг начин; следва да се цели еквивалентност и сътрудничество в международен план;
   - капитал: капиталовите изисквания следва да бъдат задължителни за всички финансови институции и следва да отразяват риска от вида дейност, експозициите и контрола на риска; следва да се разгледат и по-дълги хоризонти на ликвидност;
   - произход и разпространение: с цел да се постигне по- добра съгласуваност между интересите на инвеститорите и първоначалните създатели, първоначалните създатели следва по принцип да запазят експозицията на секюритизираните си продукти чрез притежание на представителен дял в продукта; информацията относно размера на дяловете в кредитните продукти, които първоначалните създатели запазват, следва да бъде оповестена; като алтернатива на запазването следва да бъдат проучени други мерки за съгласуване на интересите на инвеститорите и първоначалните създатели;
   - счетоводство: следва да се разгледа компенсаторен механизъм, за да се противодейства на процикличните последици от осчетоводяването по реална стойност;
   - рейтинг: с цел да се увеличи прозрачността и разбирането на рейтинговия пазар, агенциите за кредитен рейтинг следва да приемат кодекси за поведение относно видимостта на хипотезите, комплексността на продуктите и деловите практики; конфликтът на интереси следва да бъде управляван; нетърсеният рейтинг следва да бъде независимо определен и да не бъде използван като средство за упражняване на натиск за получаване на стопанска дейност;
   - търговия с деривативни финансови инструменти: следва да се насърчава открита и явна търговия с деривати, независимо дали става въпрос за борсова търговия или други форми на търговия;
   - дългосрочност: пакетите за възнаграждение следва да се съгласуват с резултатите в по-дългосрочен план, като се отразяват загубите, както и печалбите,

АЕ.   като има предвид, че тези действия биха предоставили правно основание, което има универсален и всеобхватен характер и включва всички финансови институции над определена големина, като се отчитат както международните надзорни и регулаторни практики;

1.  Изисква от Комисията до края на 2008 г. да представи на Парламента, въз основа на член 44, член 47, параграф 2 или член 95 от Договора за ЕО, законодателно предложение или предложения, обхващащо(и) всички заинтересовани лица и участници на финансовите пазари, включително хедж фондовете и фондовете за частно участие, които отговарят на изложените в съображение АД седем принципа и следват изложените по-долу подробни препоръки;

2.  Потвърждава, че препоръките зачитат принципа на субсидиарност и основните права на гражданите;

3.  Счита, че финансовите последици от изисканото предложение или предложения следва да бъдат покрити от бюджетен кредит на ЕС;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и придружаващите я подробни препоръки на Комисията, на Съвета, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА: ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗИСКАНОТО(ите) ПРЕДЛОЖЕНИЕ(Я)

Препоръка 1 относно финансовата стабилност, капитала и универсалния регулаторен обхват

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира:

Капиталови изисквания - Инвестиционните посредници, включително персоналните и командитните дружества, застрахователните дружества, кредитните институции, обикновените фондове (като ПКИПЦК и пенсионните режими) следва да се задължат да спазват капиталови изисквания. Комисията следва да гарантира, че съответните капиталови изисквания се основават на риска, а не на юридическата форма, за всички финансови институции. Надзорните органи могат да вземат под внимание спазването на кодексите за поведение. Посочените капиталови изисквания не следва обаче да представляват допълнителни изисквания към вече съществуващи правила и при никакви обстоятелства не следва да бъдат възприемани като гаранция в случай на неефективност на фондовете.

Първоначални създатели и секюритизация – Предложението(ята) на Комисията относно капиталовите изисквания следва да задължава(т) първоначалните създатели да включват части от секюритизираните кредити в своите баланси или да налага(т) капиталови изисквания на първоначалния създател, които се изчисляват въз основа на хипотеза за включване на тези части или да предоставя(т) други средства за съгласуване на интересите на инвеститорите и първоначалните създатели.

Надзор на ЕС върху агенциите за кредитен рейтинг - Комисията следва да създаде механизъм за надзор на ЕС върху агенциите за кредитен рейтинг, процедурите и спазването, като задълженията се възлагат на съществуващи организации, като например Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (CESR), също и за да се насърчава конкуренцията и да се позволи достъп до пазара в областта на кредитните рейтинги.

Оценка – Комисията следва да приеме основаващи се на принципи законодателни мерки за оценката на неликвидните финансови инструменти, в съответствие с работата на компетентните международни организации, за да защити по-добре инвеститорите и стабилността на финансовите пазари, като същевременно се отчетат различните инициативи, провеждащи се понастоящем в ЕС и в световен мащаб във връзка с оценката, както и като се разгледат най-добрите начини за нейното насърчаване.

Основни борсови посредници – Изискванията за прозрачност, приложими към всяка институция, която предлага услуги по основна посредническа дейност, следва да се повишават в съответствие със сложността и липсата на прозрачност на структурата или естеството на експозициите, на които я излага работата с хедж фондове и фондове за частно участие.

Рисков капитал и сектор на МСП: Комисията следва да представи законодателно предложение, което да предвижда хармонизирана нормативна уредба за рисковия капитал и фондовете за частно участие в целия ЕС, и по-конкретно с цел да се гарантира презграничен достъп до такъв капитал за сектора на МСП, в съответствие с Лисабонската програма. За тази цел Комисията следва да приложи незабавно политическите предложения, съдържащи се в нейното съобщение за премахване на пречките пред презграничните инвестиции чрез фондове за рисков капитал. Предложението следва да бъде в съответствие с принципите за добро регулиране, като избягва допълнителни правни, данъчни и административни усложнения на равнище ЕС.

Препоръка 2 относно мерките за прозрачност

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира:

Режим за частно предлагане на ценни книжа - Комисията следва да представи законодателно предложение за създаването на европейски режим за частно предлагане за първоначална продажба на ценни книжа, който да допуска презгранично предоставяне на инвестиционни продукти, включително на алтернативни инвестиционни средства, на групи отговарящи на изискванията за професионални инвеститори. Такова предложение следва да определя, по целесъобразност, следните принципи за оповестяване на информация на инвеститорите и съответните публични органи:

   - обща инвестиционна стратегия и тарифна политика,
   - изложеност на дългове, система за управление на риска и методи за оценка на портфейла,
   - източник и размер на набраните средства, включително вътрешно набраните,
   - правила за пълна прозрачност на възнагражденията на висшите ръководители и управители, включително опции за придобиване на акции,
   - регистрация и самоличност на акционерите с акции, надвишаващи определен дял.

Инвеститори – Комисията, в сътрудничество с надзорните органи, следва да изготви правила за гарантиране на ясно оповестяване и съобщаване на инвеститорите на съответната съществена информация.

Фондове за частно участие и защита на служителите - Комисията следва да гарантира, че Директива 2001/23/ЕО гарантира еднакви права на служителите, включително правото на информация и консултация, при всяко прехвърляне на контрол на съответното предприятие или стопанска организация от който и да е инвеститор, включително фондове за частно участие и хедж фондове.

Пенсионноосигурителни схеми - от средата на 90-те години все повече пенсионни фондове и застрахователни дружества придобиват дялово участие в хедж фондове и във фондове за частно участие , а тяхната несъстоятелност би оказала отрицателно влияние върху пенсионноосигурителните права на членовете на пенсионноосигурителните схеми. При прегледа на Директива 2003/41/ЕО Комисията следва да гарантира, че служителите и представителите на персонала биват информирани пряко или посредством попечители относно начина на инвестиране на средствата за техните пенсии и свързаните с това рискове.

Препоръка 3 относно мерките за прекомерна задлъжнялост

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира:

Задлъжнялост на фондовете за частно участие – При прегледа на Директива 77/91/ЕИО относно капитала Комисията следва да гарантира, че всички изменения са съобразени със следните основни принципи: наличност на капитал, съответстващ на риска; съществуване на основателно очакване, че равнището на задлъжнялост не заплашва устойчивостта както на фонда/дружеството за частно участие, така и на дружеството-цел; отсъствие на нелоялно третиране или дискриминация по отношение на конкретни частни инвеститори или между различните инвестиционни фондове или средства с подобни стратегии.

Изчерпване на капитала – Комисията следва при необходимост да представи хармонизирани допълващи мерки на равнище ЕС, основаващи се на резултатите от прегледа на наличните национални и общностни законодателни възможности, с цел да се избегне неразумно източване на активи на дружества-цел.

Препоръка 4 относно мерките при конфликти на интереси

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира:

Комисията следва да въведе правила за гарантиране на ефективно разделение между услугите, които инвестиционните дружества предоставят на своите клиенти. Европейският парламент би желал отново да подчертае, че всички корекции следва да бъдат приложими за всички финансови институции и следователно да имат недискриминиращ характер. Съгласно препоръките на IOSCO, финансовите институции, предоставящи спектър от различни финансови услуги, следва да разполагат с политики и процедури, включително и с подходящо оповестяване на информация, на равнище дружество или на равнище група дружества, така че да са в състояние да оценяват и да разработват подходящи средства за преодоляване на съществуващи или потенциални конфликти.

Агенции за кредитен рейтинг - От агенциите за кредитен рейтинг следва да се изисква да увеличат информацията и да избягват или намаляват риска от асиметрична информация и несигурност, както и да оповестяват конфликтите на интереси, възникнали в процеса на тяхната дейност, без това да има разрушително въздействие върху системата на финансови транзакции. По-конкретно, от агенциите за кредитен рейтинг следва да се изисква да разделят дейността си по оценяване на кредитния рейтинг от всички други услуги (например консултации за структурирането на транзакциите), които те предоставят по отношение на всички облигации или образувания, чийто кредитен рейтинг оценяват.

Пазарен достъп и концентрация – Генерална дирекция "Конкуренция" на Комисията следва да започне общ преглед на въздействията на пазарната концентрация и на участниците с господстващо положение в сектора на финансовите услуги, отчитайки и международното положение, включително и хедж фондовете и дружествата за частно участие. Тя следва да оцени доколко правилата на Общността относно конкуренцията се прилагат от всички участници на пазара, доколко има проявления на незаконна пазарна концентрация или необходимост от премахване на пречките пред нови участници, както и от отмяна на законодателството, облагодетелстващо вече установилите се на пазара участници и действащите пазарни структури, при които конкуренцията е ограничена;

Препоръка 5 относно действащото законодателство в областта на финансовите услуги

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира:

Комисията следва да предприеме преглед на съществуващото общностно законодателство, отнасящо се до финансовите пазари, за да идентифицира всички пропуски по отношение на регулирането на хедж фондовете и фондовете за частно участие и, ако е необходимо, въз основа на резултатите от този преглед, да представи на Парламента законодателно предложение или предложения за изменение на съществуващите директиви с оглед по-доброто регулиране на хедж фондовете, на фондовете за частно участие и на други свързани участници. Подобно предложение за регулиране следва да бъде целенасочено.

(1) ОВ L 26, 31.1.1977, стр. 1.
(2) ОВ L 222, 14.8.1978, стр. 11.
(3) ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1.
(4) ОВ L 372, 31.12.1986, стр. 1.
(5) ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16.
(6) ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 28.
(7) ОВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 20.
(8) ОВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 35.
(9) ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 16.
(10) ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.
(11) ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10.
(12) ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 16.
(13) ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.
(14) ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12.
(15) ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.
(16) ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 26.
(17) ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.
(18) ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9.
(19) ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.
(20) ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.
(21) ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 201.
(22) ОВ L 184, 14.7.2007 г., стр. 17.
(23) ОВ С 92, 16.4.2004 г., стр. 407.
(24) ОВ С 296 Е, 6. 12.2006 г., стр. 257.
(25) Приети текстове, P6_TA(2007)0627.
(26) ОВ C 175 E, 10.7.2008 г., стр. 392.
(27) Приети текстове, P6_TA(2008)0058.


Прозрачност на институционалните инвеститори
PDF 472kWORD 95k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. съдържаща препоръки към Комисията относно прозрачността на институционалните инвеститори (2007/2239(INI))
P6_TA(2008)0426A6-0296/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид Втора директива на Съвета 77/91/ЕИО от 13 декември 1976 г. за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал, с оглед равностойността на тези гаранции(1),

–   като взе предвид Четвъртата директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества(2),

–   като взе предвид Седмата директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г. относно консолидираните счетоводни отчети(3),

–   като взе предвид Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банките и другите финансови институции(4),

–   като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия)(5),

–   като взе предвид Директива 2001/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. за изменение на Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО и 86/635/ЕИО относно правилата за оценка на годишните счетоводни и консолидираните отчети на някои видове дружества, както и на банките и на някои други финансови институции(6),

–   като взе предвид Директива 2001/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 януари 2002 г. за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) с оглед регулиране на управляващите дружества и опростяване на проспектите(7),

–   като взе предвид Директива 2001/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 януари 2002 г. за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета за координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) относно инвестициите на ПКИПЦК(8),

–   като взе предвид Директива 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. относно дистанционна търговия на потребителски финансови услуги(9),

–   като взе предвид Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)(10),

   като взе предвид Директива 2003/48/ЕО от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания(11),

–   като взе предвид Директива 2003/51/ЕO на Европейския Парламент и на Съвета от 18 юни 2003 г. за изменение на Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои видове дружества, банки и други финансови институции и застрахователни предприятия(12),

–   като взе предвид Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване(13),

–   като взе предвид Директива 2004/25/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане(14)

–   като взе предвид Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти(15),

–   като взе предвид Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране на изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар(16) (Директива относно прозрачността),

–   като взе предвид Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 г. за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 92/49/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директиви 94/19/ЕО, 98/78/ЕО, 2000/12/ЕО, 2001/34/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО с цел въвеждане на нова организационна структура на комитетите за финансови услуги(17),

–   като взе предвид Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм(18),

–   като взе предвид Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции(19),

–   като взе предвид Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции(20),

–   - като взе предвид Директива 2006/73/ЕО на Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива(21) (Директива за прилагане на МiFID),

   като взе предвид Директива 2007/16/ЕО на Комисията от 19 март 2007 г. за изпълнение на Директива 85/611/EИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПКЦ) във връзка с изясняването на някои определения(22),

–   като взе предвид Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно упражняването на някои права на акционерите на дружества, допуснати до регулиран пазар(23),

–   като взе предвид своята позиция от 25 септември 2003 г. относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно инвестиционните услуги и регулираните пазари(24),

   като взе предвид проучването относно хедж-фондовете: прозрачност и конфликт на интереси, поръчано от Комисията по икономически и парични въпроси(25),

–   като взе предвид член 192, параграф втори от Договора за създаване на ЕО,

–   като взе предвид членове 39 и 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и становището на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0296/2008),

А.   като има предвид, че е признато, че алтернативните инвестиционни инструменти, като например хедж фондовете и фондовете за частно участие, могат да предложат нови ползи от диверсификация на лицата, управляващи активи, да повишат ликвидността на пазара и перспективите за висока възвръщаемост за инвеститорите, да допринесат за процеса на определяне на цените, за диверсификация на риска и финансова интеграция, както и да подобрят ефективността на пазара;

Б.   като има предвид, че хедж фондовете и фондове за частно участие са отделни инвестиционни средства, които се различават по своята инвестиционна същност и инвестиционна стратегия;

В.   като има предвид, че установените в ЕС хедж фондове и фондове за частно участие се нуждаят от регулаторна среда, в която се зачитат техните новаторски стратегии, за да им се даде възможност да запазят своята конкурентоспособност на международно равнище, като същевременно се смекчават последиците от евентуално неблагоприятна динамика на пазара; като има предвид, че специфичното законодателство по продукти не би било гъвкаво и би ограничило новаторството;

Г.   като има предвид, че хедж фондовете и фондове за частно участие , на които управляващото дружество е със седалище в ЕС, трябва да спазват действащото и бъдещото законодателство на Общността; като има предвид, че субекти със седалище извън ЕС също трябва да спазват това законодателство в контекста на определена дейност;

Д.   като има предвид, че местните (onshore) хедж -фондове в ЕС, управителите на хедж фондове и фондове за частно участие подлежат на действащото законодателство, по-специално по отношение на пазарната злоупотреба, както и че нормативната уредба се прилага спрямо тях непряко посредством насрещната страна по договора и при продажба на свързани инвестиции в регулирани продукти;

Е.   като има предвид, че в някои държави-членки хедж фондовете и фондовете за частно участие подлежат на национални регулаторни режими и на различно прилагане на действащите директиви на ЕС; като има предвид, че различаващите се национални правила пораждат риск от регулаторната фрагментация на вътрешния пазар, което може да доведе до възпрепятстване на презграничното развитие на тази стопанска дейност в Европа;

Ж.   като има предвид, че изглежда директивите са подходящ правен инструмент, посредством който да се подходи към въпросите, свързани с хедж -фондовете и с фондовете за частно участие; като има предвид, че всяка директива относно прозрачността на хедж фондовете и фондовете за частно участие трябва да се предшества от анализ и оценка на въздействието на вече действащото в държавите-членки на ЕС законодателство по отношение на тези фондове, като има предвид, че подобно законодателство следва да бъде отправна точка за хармонизиране, като има предвид, че действащите разпоредби може да имат нужда от адаптиране, но следва да избягват промени, които биха въвели неоправдани различия;

З.   като има предвид, че е прието, че един от основните въпроси е необходимостта от анализ на прозрачността и случаите, в които тя може да бъде засилена; като има предвид, че прозрачността има няколко аспекта, като прозрачност на хедж фондовете и, според случая, фондовете за частно участие по отношение на дружествата, чиито акции придобиват или притежават, както и по отношение на основните борсови посредници, институционалните инвеститори, като например пенсионни фондове или банки, инвеститорите на дребно, деловите партньори, регулаторните органи и власти; като има предвид, че един от главните проблеми с прозрачността се корени във връзката между хедж фонд и, според случая, фонд за частно участие , от една страна, и дружество, чиито акции фондът придобива или притежава, от друга страна;

И.   като има предвид опита на Съединените щати, където използването на законодателството за свобода на информацията от конкуренти за получаване на инвестиционни подробности на фонда, на ниво, предназначено за инвеститори, компрометира както инвеститорите, така и фонда;

Й.   като има предвид, че непоследователното прилагане на Директивата за прозрачността е довело до различни равнища на прозрачност в ЕС и до високи разходи за инвеститорите;

К.   като има предвид, че прозрачността е съществено условие за доверие от страна на инвеститорите и разбиране на комплексните финансови продукти, като по този начин допринася за оптималното функциониране и стабилността на финансовите пазари, като има предвид, че прозрачността е от помощ за добросъвестната проверка (дю дилиджънс), но не може да го замести;

Л.   като има предвид, че основната причина за съществуващата криза при ипотечните кредити не може да се приписва на един-единствен сектор – като се отчете, че ще отнеме много време, за да се разберат пълните причини и въздействия на тази криза, и като има предвид, че причините за съществуващите сътресения на финансовите пазари са разнородни и включват, наред с другото:

   агенциите за кредитен рейтинг, особено конфликтите на интереси на агенциите за кредитен рейтинг и неправилното схващане за значението на рейтингите,
   небрежните практиките за кредитиране на пазара на жилища в САЩ,
   бързите иновации на комплексно структурирани продукти,
   модела създаване на финансови инструменти и тяхното разпространение, както и дългата посредническа верига,
   алчността на инвеститорите за непрекъснато увеличаваща се възвръщаемост и недалновидната структура на стимулите по отношение на възнагражденията,
   неспазването на процеса на добросъвестна проверка,
   процеса на секюритизация и агенциите за кредитен рейтинг в контекста на комплексно структурираните продукти, довел до надценяване на тези продукти спрямо основните активи,
   конфликти на интереси във, и липса на регулиране на, американските инвестиционни банки,

М.   като има предвид, че законодателството на Общността предвижда механизми като комитологията или процедурите Lamfalussy, които позволяват гъвкавост при реагиране на променящата се стопанска среда посредством мерки за прилагане; като има предвид, че в това отношение се постига напредък посредством инструмента на делегирани актове съгласно Договора от Лисабон;

Н.   като има предвид, че многобройни различни хедж фондове и фондове за частно участие, инициативи и организации , като например Международната организация на комисиите по ценни книжа, Международният валутен фонд, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и отраслови органи, включително свързаните с хедж фондовете и фондове за частно участие, са установили принципи и кодекси за най-добри практики, които могат да допълват и да служат за модел за законодателни актове на ЕС; като има предвид, че в допълнение към спазването на законодателството на ЕС, дружествата и стопанските сдружения следва да бъдат насърчавани да приемат тези кодекси на принципа на даване на обяснения в случай на неспазване, както следва и да се предоставя публичен достъп до подробна информация за спазването и обясненията;

О.   като има предвид, че за някои извънборсови продукти (over-the-counter, OTC) биха могли да се използват по-открити и явни системи за търговия, за да се увеличи преоценката по пазарна стойност (mark-to-market), когато това е възможно, и да се даде представа за възможна промяна в собствеността; като има предвид, че една по-обща клирингова система за извънборсовите продукти е привлекателна за целите на надзора и оценката на риска, но че за да се гарантират равни условия в глобален мащаб, е необходимо всяка нова система да бъде въвеждана в международен мащаб;

П.   като има предвид, че наблюдението на отрасъла като цяло и отчитането дава възможност да се отговори на обществените тревоги и да се разясни икономическият ефект на фондовете за частно участие и че от частните и публични дружества вече се изисква да се консултират със своите служители по въпроси, които засягат техните интереси; като има предвид, че не трябва да има дисбаланс между оповестяването на търговски данни, което се изисква от дружества, които работят с портфейли за частно участие, и оповестяването на такива данни, което се изисква от другите частни дружества;

Р.   като има предвид, че обвързаното с продукта законодателство не изглежда подходящ начин за регулиране за този новаторски сектор;

С.   като има предвид, че единен за Европейския съюз интернет сайт за кодекси за поведение би бил от полза, следователно трябва да бъде създаден и популяризиран в международен мащаб; като има предвид, че този интернет сайт следва да включва регистър на онези пазарни участници, които спазват кодексите за поведение, разкритата от тях информация и обяснения за неспазване; като има предвид, че причините за неспазване могат да бъдат също средство за познание;

Т.   като има предвид, че се обръща внимание на необходимостта от преодоляване на пречките пред презграничното разпространение на алтернативни инвестиции чрез създаване на Европейски режим на частно предлагане за първоначална продажба за институционални инвеститори;

У.   като има предвид, че в контекста на фондовете за частно участие, разходите, свързани със всякакви изисквания за допълнително докладване, особено когато тези изискванията са чести, следва да бъдат обосновани и пропорционални на ползите от тях; като има предвид, че като цяло е необходима по-добра връзка между заплащането и дългосрочните резултати;

Ф.   като има предвид, че не е в процес на подготовка никакво предложение в тази област;

1.  Отправя искане към Комисията да му представи съгласно член 44, член 47, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО законодателно предложение или предложения относно прозрачността на хедж фондовете и фондовете за частно участие; призовава предложението(ята) да бъде(ат) изготвено(и) в съответствие с междуинституционалните разисквания и съгласно приложените подробни препоръки;

2.  Потвърждава, че препоръките зачитат принципа на субсидиарност и основните права на гражданите;

3.  Счита, че поисканите предложения нямат финансови отражения;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и придружаващите я подробни препоръки на Комисията и на Съвета, както и на парламентите и правителствата на държавите-членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА: ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОИСКАНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Европейският парламент отправя искане към Комисията да предложи директива или директиви за гарантиране на общ стандарт по отношение на прозрачността, както и за разрешаване на посочените по-долу въпроси във връзка с хедж фондовете и фондовете за частно участие въз основа на това, че при необходимост в директивата(ите) следва да се предостави достатъчна гъвкавост на държавите-членки при транспонирането на правилата на ЕС в тяхното съществуващо дружествено право. Същевременно той отправя искане към Комисията да насърчава подобряването на прозрачността, като подкрепя и контролира развитието на саморегулирането, вече въведено от управителите на хедж фондове и фондове за частно участие и техните контрагенти и да насърчава държавите-членки да подкрепят тези усилия чрез диалог и обмен на най-добри практики.

Като отчита факта, че няма еднообразно публично оповестяване на информация за държавните инвестиционни фондове ("суверенни фондове", SWF ), Европейският парламент приветства инициативата на Международния валутен фонд за създаване на работна група, която да подготви проект на международен кодекс на поведение за държавните инвестиционни фондове, и вярва, че такъв кодекс на поведение би спомогнал за разкриване на мистерията, в която са обвити дейностите на SWF; призовава Комисията да вземи участие в този процес.

По отношение на хедж фондовете и фондовете за частно участие

Европейският парламент отправя искане към Комисията да представи подходящи законодателни предложения посредством преглед на съществуващото acquis communautaire , които касаят различните видове инвеститори и контрагенти, заедно с оценка на въздействието и с участие на заинтересованите отрасли, да проучи възможността да се направят разграничения между хедж фондове, фондове за частно участие и други инвеститори, както и да адаптира или да изготви правила, които предвиждат пълното разкриване и навременното съобщаване на съответната съществена информация, за да се улесни постигането на високо качество при процеса за вземане на решения и прозрачна комуникация между инвеститорите и управителите на дружествата, както и между инвеститорите и други контрагенти; когато вече са налице предложения, те следва да се прилагат по съответния ред; приканва Комисията да проучи начини за засилване на видимостта и разбирането на риска, като отделни от кредитната надеждност; следва да се обърне внимание на въпроса дали действащите и бъдещите директиви и мерки за прозрачност не се уронват от прекомерни клаузи за изключване на отговорност в договорите.

Новото законодателство следва да изисква от акционерите да уведомяват издателите относно дела на притежаваните от тях права на глас в резултат от придобиване или отчуждаване на акции, когато този дял достигне, превиши или падне под конкретни прагови стойности, които започват от 3 % вместо от 5 %, както е предвидено в Директива 2004/109/ЕО; то следва също така да въведе задължение за хедж фондовете и фондовете за частно участие , ако тези категории инвеститори могат да бъдат разграничени от другите, да разкриват информация и да дават обяснения – по отношение на дружествата, чиито акции придобиват или притежават, както и по отношение на инвеститорите на дребно, институционалните инвеститори, основните борсови посредници и надзорните органи – относно своята обща инвестиционна политика и свързаните рискове.

Предложенията следва да се изготвят въз основа на преглед на съществуващото законодателство на ЕС, проведен с оглед установяване на степента, до която съществуващите правила относно прозрачността могат да бъдат приложени по отношение на специфичното положение на хедж фондовете и фондовете за частно участие .

С оглед на горепосочените законодателни предложения Комисията следва по-специално:

   да проучи възможността договорните условия да бъдат прилагани по отношение на алтернативни инструменти, които предвиждат недвусмислено оповестяване и управление на риска, мерки в случай на превишаване на праговете, ясно описание на сроковете за временно спиране на продажбите и изрични условия относно развалянето и прекратяването на договора;
   да проведе разследване по въпроса във връзка с изпирането на пари в хедж фондове и фондове за частно участие;
   да проведе проучване относно правилата за хармонизиране и препоръките за хедж фондовете и, според случая, за фондовете за частно участие , да регистрират и идентифицират акционерите от надвишаващи съответен дял, както и да оповестяват техните стратегии и намерения, като се има предвид, че трябва да се избягва информация в прекомерен обем;
   да проучи потребността и начините за задължаване на посредниците да дават възможност на първоначалните акционери да участват активно в гласуването на общи събрания на акционерите и да гарантират, че инструкциите им за гласуване се спазват от пълномощниците, както и да следят за разкриване на политиките на гласуване на установени акционери;
   да утвърди, съвместно с отрасъла, кодекс на най-добри практики относно начините за преустройство на сегашната структура на корпоративно управление с цел засилване на дългосрочната ориентация и потискане на финансовите и други стимули за поемане на прекомерен риск в краткосрочен план и за безотговорно поведение;
   да определи правила, които да предвиждат пълна прозрачност на системите за възнаграждение на управителите, включително опции за акции, посредством официално одобрение от общото събрание на акционерите на дружеството;

По отношение конкретно на хедж фондовете

Европейският парламент отправя искане към Комисията да изготви правила, които увеличават прозрачността на гласуването на политики от страна на хедж фондовете, въз основа на това, че адресати на правилата на Общността следва да бъдат управителите на такива фондове; тези правила следва също така да включват система за идентификация на акционерите, която обхваща целия ЕС; когато вече са налице предложения, те следва да се прилагат по съответния начин;

С оглед на горепосоченото(ите) законодателно(и) предложение(я) Комисията следва по-специално:

   да проучи въздействията от заемане на ценни книжа и гласуване с взети на заем акции, като се отчитат принципите за по-добро регулиране;
   да проучи дали изискванията за докладване следва също така да се прилагат по отношение на споразуменията за сътрудничество между няколко акционери и по отношение на непреки придобивания на права на глас посредством договорености с опции;

По отношение конкретно на фондовете за частно участие

Европейският парламент отправя искане към Комисията да изготви правила, които забраняват на фондовете за частно участие да "ограбват" дружествата (така нареченото "източване на активи") и така да злоупотребяват със своята финансова сила по начин, който само нанася вреди на придобитото дружество, без никакво положително въздействие върху бъдещето на дружеството и положението на служителите, кредиторите и деловите партньори; освен това Комисията следва да изследва възможността за общи правила за гарантиране на запазване на капитала на дружествата; успоредно с това Европейският парламент иска от Комисията да проучи дали държавите-членки трябва да приложат мерки за противодействие на източването на активи.

С оглед на горепосоченото(ите) законодателно(и) предложение(я) Комисията следва да проучи възможностите за справяне с проблемите, които възникват, когато банките кредитират с много големи суми фондове за частно участие и след това отхвърлят всякаква отговорност по отношение на целите, за които са били използвани средствата, или за произхода на средствата, с които е изплатен заемът, като се има предвид, че тези въпроси в крайна сметка остават отговорност на длъжника и капиталовите изисквания за сравними рискове трябва да бъдат едни и същи навсякъде във финансовата система.

Европейският парламент иска също така Комисията да изследва дали Директивата за прехвърлянията на предприятия(26) се нуждае от приспособяване към специфичната ситуация на изкупуванията чрез заемни средства.

(1) OВ L 26, 31.1.1977, стp. 1.
(2) OВ L 222, 14.8.1978, стp. 11.
(3) OВ L 193, 18.7.1983, стp. 1.
(4) OВ L 372, 31.12.1986, стp. 1.
(5) OВ L 178, 17.7.2000, стp. 1.
(6) OВ L 283, 27.10.2001, стp. 28.
(7) OВ L 41, 13.2.2002, стp. 20.
(8) OВ L 41, 13.2.2002, стp. 35.
(9) OВ L 271, 9.10.2002, стp. 16.
(10) OВ L 96, 12.4.2003, стp. 16.
(11) OВ L 157, 26.6.2003 г., стp. 38.
(12) OВ L 178, 17.7.2003, стp. 16.
(13) OВ L 345, 31.12.2003, стp. 64.
(14) OВ L 142, 30.4.2004, стp. 12.
(15) OВ L 145, 30.4.2004, стp. 1.
(16) OВ L 390, 31.12.2004, стp. 38.
(17) OВ L 79, 24.3.2005 г., стp. 9.
(18) OВ L 309, 25.11.2005, стp. 15.
(19) OВ L 177, 30.6.2006, стp. 1.
(20) OВ L 177, 30.6.2006, стp. 201.
(21) OВ L 241, 02.9.2006, стp. 26.
(22) OВ L 79, 20.3.2007, стp. 11.
(23) OВ L 184, 14.7.2007, стp. 17.
(24) ОВ C 77 E, 26.3.2004 г., стр. 329.
(25) IP/A/ECON/IC/2007-24.
(26) Директива 2001/23/EО на Съвета от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (OJ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16).


Изменение на Регламент (ЕО) 999/2001 във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ***I
PDF 279kWORD 34k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 999/2001 във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD))
P6_TA(2008)0427A6-0279/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0053),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 154, параграф 4, буква б) от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията в Парламента (C6-0054/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0279/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 999/2001 относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

P6_TC1-COD(2008)0030


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № …/2008.)


Статистика на отпадъците, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ***I
PDF 280kWORD 35k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 относно статистиката на отпадъците, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2007)0777 – C6-0456/2007 – 2007/0271(COD))
P6_TA(2008)0428A6-0282/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0777),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 285, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C6-0456/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0282/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Призовава Комисията да публикува във възможно най-кратък срок доклада, посочен в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2150/2002;

4.  Призовава Комисията да представи във възможно най-кратък срок предложението, посочено в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2150/2002, с цел премахване на припокриващите се задължения за докладване;

5.  Призовава Комисията да представи във възможно най-кратък срок допълнителни доклади и предложения, които доразвиват публикуваните съгласно член 8, параграф 3 от Регламент № 2150/2002 доклади и предложения относно напредъка на пилотните проучвания, които са посочени в член 4, параграф 3 и член 5, параграф 1 от същия регламент;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 относно статистиката на отпадъците, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

P6_TC1-COD(2007)0271


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № 221/2009.)


Адаптиране на някои актове към процедурата по регулиране с контрол, Регламент "Омнибус" - част втора ***I
PDF 280kWORD 46k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО, на някои актове, които подлежат на процедурата, посочена в член 251 от Договора, по отношение на процедурата по регулиране с контрол - част втора (COM(2007)0824 – C6-0476/2007 – 2007/0293(COD))
P6_TA(2008)0429A6-0100/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0824),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 37, 44, параграф 1, 71, 80, параграф 2, 95, 152, параграф 4, буква б), 175, параграф 1, 179 и 285 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0476/2007),

–   като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 17 септември 2008 г., предложението да бъде прието във вида, в който е изменено, в съответствие с член 251, параграф 2, втора алинея, първо тире от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и становищата на Комисията по развитие, Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, Комисията по транспорт и туризъм, Комисията по земеделие и развитие на селските райони и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0100/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора във връзка с процедурата по регулиране с контрол - Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол ‐ втора част

P6_TC1-COD(2007)0293


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № 219/2009.)


Eксплоатация и търговия с натурални минерални води (преработка) ***I
PDF 332kWORD 38k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно експлоатацията и търговията с натурални минерални води (преработена версия) (COM(2007)0858 – C6-0005/2008 – 2007/0292(COD))
P6_TA(2008)0430A6-0298/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0858),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0005/2008),

   като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 17 септември 2008 г., предложението да бъде прието във вида, в който е изменено, в съответствие с член 251, параграф 2, втора алинея, първо тире от Договора за ЕО,

–   като взе предвид междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–   като взе предвид член 80, буква а) и член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0298/2008),

А.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество,

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията и както е изменено по-долу;

2.  Приканва Комисията да отнесе отново въпроса до Парламента, ако възнамерява да внесе съществени изменения в предложението си или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води (преработка)

P6_TC1-COD(2007)0292


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива .../ЕО.)

(1) ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Oцветители, които могат да се добавят към лекарствени препарати (преработка) ***I
PDF 261kWORD 34k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оцветителите, които могат да се добавят към лекарствени препарати (преработeна версия) (COM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD))
P6_TA(2008)0431A6-0280/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0001),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0026/2008),

–   като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета, предложението да бъде прието, в съответствие с член 251, параграф 2, втора алинея, първо тире от Договора за ЕО, и в съответствие с препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–   като взе предвид членове 80а и 51 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0280/2008),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в това предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр.1.


Храни, предназначени за специфична хранителна употреба (преработка) ***I
PDF 279kWORD 36k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба (преработена версия) (COM(2008)0003 – C6-0030/2008 – 2008/0003(COD))
P6_TA(2008)0432A6-0295/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение – преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0003),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0030/2008),

–   като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 17 септември 2008 г., предложението да бъде прието във вида, в който е изменено, в съответствие с член 251, параграф 2, втора алинея, първо тире от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–   като взе предвид членове 80а и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0295/2008),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на непроменените разпоредби на съществуващите текстове, предложението се свежда до тяхната обикновена кодификация, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията и както е изменено по-долу;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2008.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба (преработена)

P6_TC1-COD(2008)0003


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/39/EO.)

(1) OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (преработка) ***I
PDF 279kWORD 85k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (преработена версия) (COM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD))
P6_TA(2008)0433A6-0299/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение - преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2008)0100),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 71 от Договора за ЕО, съгласно които предложението e внесено от Комисията (C6-0094/2008),

–   като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 3 септември 2008 г., предложението да бъде прието във вида, в който е изменено, в съответствие с член 251, параграф 2, втора алинея, първо тире от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–   като взе предвид членове 80а и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и становището на Комисията по транспорт и туризъм (A6-0299/2008),

A.   като има предвид, съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодифицирането на непроменените разпоредби на съществуващите текстове заедно с посочените промени, предложението се свежда до тяхната обикновена кодификация, без промяна по същество,

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, и както е изменено по-долу;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (преработена)

P6_TC1-COD(2008)0044


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/40/ЕО.)

(1) OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и хранителни съставки (преработка) ***I
PDF 279kWORD 36k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и хранителни съставки (преработена версия) (COM(2008)0154 – C6-0150/2008 – 2008/0060(COD))
P6_TA(2008)0434A6-0284/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение – преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2008)0154),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0150/2008),

–   като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 17 септември 2008 г., предложението да бъде прието във вида, в който е изменено, в съответствие с член 251, параграф 2, втора алинея, първо тире от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–   като взе предвид членове 80а и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0284/2008),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодифицирането на непроменените разпоредби на съществуващите текстове заедно с посочените промени, предложението се свежда до тяхната обикновена кодификация, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, и както е изменено по-долу;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (преработена)

P6_TC1-COD(2008)0060


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/32/ЕО.)

(1) ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Борба срещу тероризма *
PDF 433kWORD 113k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за рамково решение на Съвета за изменение на Рамково решение 2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма (COM(2007)0650 – C6-0466/2007 – 2007/0236(CNS))
P6_TA(2008)0435A6-0323/2008

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията (COM(2007)0650),

–   като взе предвид насоките на Съвета от 18 април 2008 г. (8707/2008),

–   като взе предвид член 29, член 31, параграф 1, буква д) и член 34, параграф 2, буква б) от Договора за ЕС,

–   като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0466/2007),

–   като взе предвид членове 93 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по правни въпроси (A6-0323/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Приканва Комисията да внесе съответните промени в своето предложение, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени по предложението на Комисията;

5.  Призовава Съвета и Комисията, след влизането в сила на Договора от Лисабон, да разглеждат приоритетно всяко следващо предложение, което внася промени в текста съгласно член 10 от Протокола за преходните разпоредби, който ще бъде приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и съгласно свързаната с него Декларация № 50;

6.  Изразява своята готовност, след влизането в сила на Договора от Лисабон, при необходимост да разглежда подобни предложения чрез неотложна процедура, в тясно сътрудничество с националните парламенти; в случай че новото предложение съответства на съдържанието на настоящото становище, може да се прилага предвидената в Междуинституционалното споразумение процедура за кодификация;

7.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за рамково решение – акт за изменение
Съображение 6a (ново)
(6a)  Дейността на Европейския съюз в областта на борбата срещу тероризма следва да се осъществява в тясно сътрудничество с местните и регионалните органи, които играят ключова роля, по-специално по отношение на превантивните мерки, доколкото извършителите и подбудителите на терористични актове живеят в рамките на местни общности, като взаимодействат с населението и се възползват от услугите и от предоставените от демокрацията средства.
Изменение 2
Предложение за рамково решение – акт за изменение
Съображение 7
(7)  Сегашното предложение предвижда инкриминиране на свързани с тероризъм престъпления, за да се допринесе за постигане на по-широката политическа цел за предотвратяване на тероризма чрез намаляване на разпространяването на материали, които могат да подбуждат лица към извършване на терористични атентати.
(7)  Сегашното предложение предвижда инкриминиране на свързани с тероризъм престъпления, за да се допринесе за постигане на по-широката политическа цел за предотвратяване на тероризма чрез намаляване на разпространяването на материали, целта и вероятното въздействие на които са да подбуждат лица към извършване на терористични атентати.
Изменение 3
Предложение за рамково решение – акт за изменение
Съображение 10
(10)  Определението на терористични престъпления, включително престъпления, свързани с терористични действия, трябва допълнително да се хармонизира във всички държави-членки, за да включи и публичната провокация към извършване на терористични престъпления и вербуване за терористични цели и подготовка за терористична дейност, когато те са извършени умишлено.
(10)  Определението за терористични престъпления, включително престъпления, свързани с терористични действия, трябва допълнително да се хармонизира във всички държави-членки, за да включи и публичното подбудителство към извършване на терористични престъпления и вербуване за терористични цели и подготовка за терористична дейност, когато те са извършени умишлено.
(Това изменение се прилага за целия разглеждан законодателен текст, с изключение на позоваване 9.)
Изменение 4
Предложение за рамково решение – акт за изменение
Съображение 11
(11)  Следва да се предвидят наказания и санкции за физически и юридически лица, които са извършили или са отговорни за публична провокация към извършване на терористични престъпления, вербуване за терористични цели и подготовка за терористична дейност, когато те са извършени неправомерно и умишлено. Тези форми на поведение трябва да са еднакво наказуеми във всички държави-членки независимо дали са извършени чрез Интернет или не.
(11)  Следва да се предвидят наказания и санкции за физически и юридически лица, които са извършили публично подбудителство към извършване на терористични престъпления, вербуване за терористични цели и подготовка за терористична дейност, когато те са извършени неправомерно и умишлено. Тези форми на поведение следва да са еднакво наказуеми във всички държави-членки независимо дали са извършени чрез Интернет или не.
Изменение 5
Предложение за рамково решение – акт за изменение
Съображение 11 a (ново)
(11а) Фактът, че Съветът не е в състояние да постигне съгласие относно процесуалните права в рамките на наказателните производства, представлява пречка пред европейското съдебно сътрудничество; необходимо е да се намери спешно изход от това положение.
Изменение 6
Предложение за рамково решение – акт за изменение
Съображение 12
(12)  Допълнителни правни норми следва да бъдат въведени, за да се гарантира, че публичната провокация към извършване на терористични престъпления, вербуването за терористични цели и подготовката за терористична дейност могат да бъдат ефективно преследвани, когато са насочени към или са довели до поръчка на терористично престъпление, което попада под юрисдикцията на държава-членка.
заличава се
Изменение 7
Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 12а (ново)
(12а) Настоящото рамково решение е в допълнение на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма от 16 май 2005 г. и поради това е наложително всички държави-членки да ратифицират тази конвенция при първа възможност, успоредно с влизането в сила на настоящото рамково решение.
Изменение 8
Предложение за рамково решение – акт за изменение
Съображение 14
(14)  Съюзът спазва принципите, посочени в член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и отразени в Хартата на основните права на Европейския съюз, най-вече глави II и VI от нея. Нищо в настоящото рамково решение не следва да бъде тълкувано като ограничаване или пречка за упражняване на основните права или свободи като свобода на изразяване, събирания или сдружаване, правото на зачитане на личния и семейния живот, включително правото да се зачита поверителността на кореспонденцията.
(14)  Съюзът спазва принципите, посочени в член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и отразени в Хартата на основните права на Европейския съюз, най-вече глави II и VI от нея. Нищо в настоящото рамково решение не следва да бъде тълкувано като ограничаване или пречка за упражняване на основните права или свободи като свободата на изразяване, събрания или сдружаване, свободата на печата и свободата на изразяване в други средства за масово осведомяване или правото на зачитане на личния и семейния живот, включително правото да се зачита поверителността на кореспонденцията, което обхваща също съдържанието на електронните съобщения и други видове електронна кореспонденция.
Изменение 9
Предложение за рамково решение – акт за изменение
Съображение 15
(15)  Публичната провокация към извършване на терористични престъпления, вербуването за терористични цели и подготовката за терористична дейност са умишлени престъпления. Затова нищо в настоящото рамково решение не следва да бъде тълкувано като ограничаване или пречка за разпространяване на информация за научни, академични или отчетни цели. Изразяването на радикални, полемични или противоречиви гледни точки в публичен дебат по деликатни политически въпроси, включително тероризъм, попада извън обхвата на това рамково решение, и по-специално извън определението на публична провокация към извършване на терористични престъпления,
(15)  Публичното подбудителство към извършване на терористични престъпления, вербуването за терористични цели и подготовката за терористична дейност са умишлени престъпления. Следователно нищо в настоящото рамково решение не следва да бъде тълкувано като ограничаване или пречка за разпространяване на информация за научни, академични или отчетни цели. Изразяването на радикални, полемични или противоречиви гледни точки в публичен дебат по деликатни политически въпроси, включително тероризъм, попада извън обхвата на това рамково решение, и по-специално извън определението на публично подбудителство към извършване на терористични престъпления,
Изменение 10
Предложение за рамково решение – акт за изменение
Съображение 15 a (ново)
15а) Инкриминирането на деянията, посочени в настоящото рамково решение, следва да се извърши по начин, който гарантира, че то е съразмерно с преследваните законни цели, необходимо и целесъобразно в рамките на едно демократично и общество, както и недискриминиращо; по-специално то следва да бъде съвместимо с Хартата на основните права на Европейския съюз и с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.
Изменение 11
Предложение за рамково решение – акт за изменение
Член 1 - точка -1 (нова)
Рамково решение 2002/475/ПВР
Член 1 - параграф 2
-1.   В член 1, параграф 2 се изменя, както следва:
"2. "Настоящото рамково решение не отменя задължението за спазване на основните права и основните принципи на правото, които са прокламирани в член 6 от Договора за Европейски съюз, в Хартата на основните права на Европейския съюз и в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи."
Изменение 12
Предложение за рамково решение – акт за изменение
Член 1 - точка 1
Рамково решение 2002/475/ПВР
Член 3 – параграф 1 – буква а)
a) "публична провокация към извършване на терористично престъпление" е разпространението или предоставянето по друг начин на обществеността на послание с цел подбуждане към извършване на някое от деянията, изброени в член 1, параграф 1, букви a) до з), когато това поведение, независимо дали пряко призовава към терористични престъпления, създава опасност за извършването на едно или повече такива престъпления.
а) "публично подбудителство към извършване на терористично престъпление" е разпространението или предоставянето по друг начин на обществеността на послание, в което ясно и умишлено се призовава към извършване на някое от престъпленията, посочени в член 1, параграф 1, букви a) - з), като това поведение създава явна опасност за извършването на едно или повече такива престъпления.
Изменение 13
Предложение за рамково решение – акт за изменение
Article 1 − point 1
Рамково решение 2002/475/ПВР
Член 3 – параграф 1 – буква б)
б) "вербуване за терористични цели " е склоняването на друго лице да извърши едно от деянията, изброени в член 1, параграф 1 или член 2, параграф 2.
б) "вербуване за терористични цели " е умишленото склоняване на друго лице да извърши едно от престъпленията, посочени в член 1, параграф 1, букви а)- з) или член 2, параграф 2.
Изменение 14
Предложение за рамково решение – акт за изменение
Член 1 - точка 1
Рамково решение 2002/475/ПВР
Член 3 – параграф 1 – буква в)
в) "подготовка за терористична дейност" е предоставянето на инструкции за направата или използването на взривни вещества, огнестрелни или други оръжия, отровни или опасни вещества, или за други специфични методи или способи с цел да бъде извършено някое от деянията, изброени в член 1, параграф 1, със съзнанието, че предоставените умения са предназначени да послужат за тази цел.
в) "подготовка за терористична дейност" е предоставянето на инструкции за направата или използването на взривни вещества, огнестрелни или други оръжия, отровни или опасни вещества, или за други специфични методи или способи с цел да бъде извършено някое от престъпленията, посочени в член 1, параграф 1, букви а)-з) със съзнанието, че предоставените умения са предназначени да послужат за тази цел.
Изменение 15
Предложение за рамково решение – акт за изменение
Член 1 - точка 1
Рамково решение 2002/475/ПВР
Член 3 – параграф 2 – буква г)
г) квалифицирана кражба с цел да се извърши някое от деянията, които са изброени в член 1, параграф 1.
г) квалифициран случай на кражба с цел да се извърши някое от престъпленията, посочени в член 1, параграф 1;
Изменение 16
Предложение за рамково решение – акт за изменение
Член 1 - точка 1
Рамково решение 2002/475/ПВР
Член 3 – параграф 2 – буква д)
д) изнудване с цел да се извърши някое от деянията, които са изброени в член 1, параграф 1.
д) изнудване с цел да се извърши някое от престъпленията, посочени в член 1, параграф 1;
Изменение 17
Предложение за рамково решение – акт за изменение
Член 1 - точка 1
Рамково решение 2002/475/ПВР
Член 3 – параграф 2 – буква е)
е) изготвяне на неистински официални документи с цел да се извърши някое от деянията, които са изброени в член 1, параграф 1, букви от a) до з), както и в член 2, параграф 2, буква б).
е) изготвяне на подправени официални документи с цел да се извърши някое от престъпленията, посочени в член 1, параграф 1, букви a)-з) и член 2, параграф 2, буква б).
Изменение 18
Предложение за рамково решение – акт за изменение
Член 1 - точка 1
Рамково решение 2002/475/ПВР
Член 3 параграф 3 а (нов)
3а. Държавите-членки гарантират, че инкриминирането на деянията, посочени в параграф 2, букви а)‐в) на настоящия член, се извършва в съответствие с поетите от тях задължения по отношение на свободата на словото и свободата на сдруженията, по-специално със задълженията във връзка със свободата на печата и свободата на словото в други средства за масово осведомяване, както и в съответствие с поверителността на кореспонденцията, включително на съдържанието на електронните съобщения и на други видове електронна кореспонденция. Инкриминирането на деянията, посочени в параграф 2, букви а)‐в), не води до ограничаване или възпрепятстване на разпространяването на информация за научни, академични, артистични или информаионни цели или на изразяването на радикални, полемични или спорни възгледи при публичен дебат по чувствителни политически въпроси, включително тероризъм.
Изменение 19
Предложение за рамково решение – акт за изменение
Член 1 - точка 1
Рамково решение 2002/475/ПВР
Член 3 параграф 3 б (нов)
3б. Държавите-членки също така гарантират, че инкриминирането на деянията, посочени в параграф 2, букви а)‐в) на настоящия член, се извършва по начин, който е пропорционален с естеството и обстоятелствата на престъплението, като се отчитат преследваните законни цели, необходими в едно демократично общество, и който не допуска каквато и да е форма на произвол, дискриминация или расизъм.
Изменение 20
Предложение за рамково решение – акт за изменение
Член 1 - точка 3
Рамково решение 2002/475/ПВР
Член 9 - параграф 1 а
"1a Всяка държава-членка може също да установи своята юрисдикция върху престъпленията, посочени в член 3, параграф 2, букви а) до в), когато престъплението е било насочено към или е довело до извършване на престъпление, посочено в член 1, като подобно престъпление попада в юрисдикцията на държавата-членка по силата на който и да е критерий, посочен в параграф 1, букви a) до e) на този член."
"1а. Държава-членка може да вземе решение да не прилага или да прилага само в определени случаи или при определени обстоятелства разпоредбите в параграф 1, букви г) и д) относно юрисдикцията във връзка с престъпленията, посочени в член 3, параграф 2, букви а)‐ в) и в член 4, доколкото те са свързани с престъпленията, посочени в член 3, параграф 2, букви а)‐в)."

Защита на личните данни обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси *
PDF 466kWORD 173k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно проекта на рамково решение на Съвета относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (16069/2007 – C6-0010/2008 – 2005/0202(CNS))
P6_TA(2008)0436A6-0322/2008

(Процедура на консултация - подновена консултация)

Европейският парламент,

-   като взе предвид проекта на Съвета (16069/2007),

-   като взе предвид предложението на Комисията (СОМ(2005)0475),

-   като взе предвид позицията си от 27 септември 2006 г.(1),

-   като взе предвид позицията си от 7 юни 2007 г.(2),

-   като взе предвид член 34, параграф 2, буква б) от Договора за ЕС,

-   като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал отново с Парламента (C6-0010/2008),

-   като взе предвид член 93, член 51 и член 55, параграф 3 от своя правилник,

-   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0322/2008),

1.  Одобрява проекта на Съвета във вида, в който е изменен;

2.  Приканва Комисията да внесе съответните изменения в текста в съответствие с член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Приканва Съвета да уведоми Парламента, в случай че възнамерява да се отклони от одобрения от Парламента текст;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своя проект или да го замени с друг текст;

5.  Призовава Съвета и Комисията след влизането в сила на Договора от Лисабон да разглеждат приоритетно всяко следващо предложение, което внася промени в текста съгласно член 10 от Протокола за преходните разпоредби, който ще бъде приложен към Договора за Европейски съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и съгласно Декларация № 50, свързана с него, по-специално във връзка с юрисдикцията на Съда на Европейските общности;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента, съответно на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите-членки.

Текст, предложен от Съвета   Изменение
Изменение 1
Проект на рамково решение на Съвета
Съображение 4 а (ново)
(4а) Член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз, въведен с Договора от Лисабон, ще позволи укрепването на разпоредбите за защита на данните за целите на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.
Изменение 2
Проект на рамково решение на Съвета
Съображение 5
(5)  Обменът на лични данни в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, особено в съответствие с принципа за наличност на информацията, заложен в Хагската програма, следва да бъде подкрепен с ясни (...) правила, които засилват взаимното доверие между компетентните органи и осигуряват защитата на съответната информация по начин, който изключва всяка дискриминация срещу това сътрудничество между държавите-членки, като същевременно напълно зачита основните права на лицата. Съществуващите на европейско ниво инструменти не са достатъчни. Директива № 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни не се прилага за обработката на лични данни в хода на дейност, попадаща извън обхвата на общностното право, като например дейностите, предвидени в дял VІ от Договора за Европейския съюз, или във всеки случай, за операции по обработка, отнасящи се до обществената сигурност, отбраната, държавната сигурност и дейности на държавата в областите на наказателното право.
(5)  Обменът на лични данни в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, особено в съответствие с принципа за наличност на информацията, заложен в Хагската програма, следва да бъде подкрепен с ясни (...) правила, които засилват взаимното доверие между компетентните органи и осигуряват защитата на съответната информация при пълно зачитане на основните права на лицата.
Изменение 3
Проект на рамково решение на Съвета
Съображение 5 а
(5a)  Рамковото решение се прилага само за данни, събирани или обработвани от компетентни органи за целите на предотвратяването, разследването, откриването или съдебното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции. Рамковото решение оставя на държавите-членки да определят с по-голяма точност, на национално равнище, какви други цели следва да се смятат за несъвместими с целта, за която личните данни са били събирани първоначално. По принцип по-нататъшната обработка за исторически, статистически или научни цели не е несъвместима с първоначално набелязаната цел.
(5a)  Рамковото решение се прилага само за данни, събирани или обработвани от компетентни органи за целите на предотвратяването, разследването, откриването или съдебното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции. По принцип по-нататъшната обработка за исторически, статистически или научни цели не е несъвместима с първоначално набелязаната цел.
Изменение 4
Проект на рамково решение на Съвета
Съображение 6 б
(6б) Настоящото рамково решение не се прилага за лични данни, които държава-членка е получила в рамките на настоящото рамково решение и които произхождат от същата държава-членка.
заличава се
Изменение 5
Проект на рамково решение на Съвета
Съображение 7
(7)  Сближаването на законодателствата на държавите-членки не би следвало да води до понижаване на равнището на предоставяната от тях защита на данните, а напротив, следва да цели осигуряване на високо ниво на защита в рамките на Съюза.
(7)  Сближаването на законодателствата на държавите-членки не следва да води до понижаване на равнището на предоставяната от тях защита на данните, а напротив, следва да цели осигуряване на високо ниво на защита в рамките на Съюза в съответствие с Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни (наричана по-нататък "Конвенция 108").
Изменение 6
Проект на рамково решение на Съвета
Съображение 8 б
(8б) Архивирането в отделен набор от данни е разрешено само ако данните вече не са необходими и не се използват за предотвратяването, разследването, откриването или съдебното преследване на престъпления или за изпълнението на наказателни санкции. Архивирането в отделен набор от данни е разрешено също така, ако архивираните данни се съхраняват в база данни с други данни по начин, който не дава възможност да бъдат използвани за предотвратяването, разследването, откриването или съдебното преследване на престъпления или за изпълнението на наказателни санкции. Целесъобразността на периода на архивиране зависи от целите на архивирането и от законните интереси на субектите на данни. В случай на архивиране за исторически цели може да се предвиди и много дълъг период.
(8б) Архивирането в отделен набор от данни е разрешено само ако данните вече не са необходими и не се използват за предотвратяването, разследването, откриването или съдебното преследване на престъпления или за изпълнението на наказателни санкции. Архивирането в отделен набор от данни е разрешено също така, ако архивираните данни се съхраняват в база данни с други данни по начин, който не дава възможност да бъдат използвани за предотвратяването, разследването, откриването или съдебното преследване на престъпления или за изпълнението на наказателни санкции. Целесъобразността на периода на архивиране зависи от целите на архивирането и от законните интереси на субектите на данни.
Изменение 7
Проект на рамково решение на Съвета
Съображение 11 а
(11а) В случаите, когато лични данни могат да претърпят по-нататъшна обработка, след като държавата-членка, от която са получени, е дала съгласието си, всяка държава-членка може да определи реда и условията за даване на съгласие, включително например чрез общо съгласие за категории информация или за категории по-нататъшна обработка.
(11а) В случаите, когато лични данни могат да претърпят по-нататъшна обработка, след като държавата-членка, от която са получени, е дала съгласието си, всяка държава-членка може да определи реда и условията за даване на съгласие.
Изменение 8
Проект на рамково решение на Съвета
Съображение 13 а
(13а) Държавите-членки следва да гарантират, че субектът на данните е информиран, че личните данни биха могли или се събират, обработват или предават на друга държава-членка за целите на предотвратяването, разследването, откриването или съдебното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции. Редът и условията на правото на субекта на данните да бъде информиран и изключенията към тях се определят от националното законодателство. Това може да стане по общ ред, например посредством предвиденото в закона или посредством публикуването на списък на операциите по обработване.
(13а) Държавите-членки следва да гарантират, че субектът на данните е информиран, че личните данни биха могли или се събират, обработват или предават на друга държава-членка, на трета страна или на частно образувание за целите на предотвратяването, разследването, откриването или съдебното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции. Редът и условията на правото на субекта на данните да бъде информиран и изключенията към тях се определят от националното законодателство. Това може да стане по общ ред, например посредством предвиденото в закона или посредством публикуването на списък на операциите по обработване.
Изменение 9
Проект на рамково решение на Съвета
Член 1 - параграф 2 - буква в а (нова)
(ва) са обработени на национално равнище.
Изменение 10
Проект на рамково решение на Съвета
Член 1 − параграф 4
4.  Настоящото рамково решение не засяга основни интереси, свързани с националната сигурност, нито специфични разузнавателни дейности в областта на националната сигурност .
заличава се
Изменение 11
Проект на рамково решение на Съвета
Член 2 − точка 1
(1) "правя анонимен" означава изменяне на лични данни по такъв начин, че подробностите относно лични и материални обстоятелства вече не могат или могат само с несъразмерно вложение на време, финансови средства и труд да бъдат приписани на лице с установена или подлежаща на установяване самоличност.
(1) "правя анонимен" означава изменяне на лични данни по такъв начин, че подробностите относно лични и материални обстоятелства вече не могат да бъдат приписани на лице с установена или подлежаща на установяване самоличност.
Изменение 12
Проект на рамково решение на Съвета
Член 7
Обработката на лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработката на данни, свързани със здравето или сексуалния живот, е разрешена само когато това е строго необходимо и когато националното законодателство осигурява адекватни гаранции.
1.   Забранява се обработката на лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработката на данни, свързани със здравето или сексуалния живот.
2.   По изключение, може да се извършва обработка на такива данни:
- ако се предвижда по закон, след предварително разрешение от компетентен съдебен орган, извършва се на индивидуален принцип и е абсолютно необходима с цел превенция, разкриване, разследване и преследване на престъпленията, свързани с тероризъм, и други тежки престъпления ,
- ако държавите-членки предвиждат подходящи специфични предпазни мерки, например предоставяне на достъп до съответните данни единствено на служители, които отговарят за изпълнението на законната задача, обосноваваща обработката.
Тези специфични категории данни не могат да се обработват автоматично, освен ако националното законодателство предвижда подходящи защитни мерки. Същото условие важи и за личните данни, свързани с присъди по наказателни дела.
Изменение 13
Проект на рамково решение на Съвета
Член 11 - параграф 1
1.  Всяко изпращане на лични данни се вписва или документира с цел проверка на законосъобразността на обработката на данните, самонаблюдение и осигуряване на подходяща цялост и сигурност на данните.
1.  Всяко изпращане, достъп до и последваща обработка на лични данни се вписва или документира с цел проверка на законосъобразността на обработката на данните, самонаблюдение и осигуряване на подходяща цялост и сигурност на данните.
Изменение 14
Проект на рамково решение на Съвета
Член 12 − параграф 1 − уводна част
1.  Личните данни, получени или предоставени от компетентния орган на друга държава-членка, могат, в съответствие с изискванията на член 3, параграф 2, да бъдат обект на по-нататъшна обработка само за следните цели, различни от целите, за които са били изпратени или предоставени:
1.  Личните данни, получени или предоставени от компетентния орган на друга държава-членка, могат, в съответствие с изискванията на член 3, параграф 2, да бъдат обект на по-нататъшна обработка само ако това е необходимо за следните цели, различни от целите, за които са били изпратени или предоставени:
Изменение 15
Проект на рамково решение на Съвета
Член 12 − параграф 1, буква г)
г) всяка друга цел само с предварителното съгласие на изпращащата държава-членка или със съгласието на субекта на данните, дадено в съответствие с националното законодателство.
г) всяка друга определена цел, при условие че е установена със закон и е необходима в едно демократично общество за защита на някой от посочените в член 9 от Конвенция 108 интереси, но само с предварителното съгласие на изпращащата държава-членка или със съгласието на субекта на данните, дадено в съответствие с националното законодателство.
Изменение 16
Проект на рамково решение на Съвета
Член 14 − параграф 1 - уводна част
1.  Държавите-членки предвиждат личните данни, изпратени или предоставени от компетентния орган на друга държава-членка, да могат да бъдат предавани на трети държави или международни органи или организации, създадени по силата на международни споразумения или обявени за международен орган, само ако:
1.  Държавите-членки предвиждат личните данни, изпратени или предоставени за всеки конкретен случай от компетентния орган на друга държава-членка, да могат да бъдат предавани на трети държави или международни органи или организации, създадени по силата на международни споразумения или обявени за международен орган, само ако:
Изменение 17
Проект на рамково решение на Съвета
Член 14 − параграф 1, буква г)
г) заинтересованата трета държава или международен орган осигурява адекватно ниво на защита за планираната обработка на данни.
г) заинтересованата трета държава или международен орган осигурява адекватно ниво на защита за планираната обработка на данни, еквивалентна на тази съгласно член 2 от Допълнителния протокол към Конвенция 108 и на съответната съдебна практика по член 8 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.
Изменение 18
Проект на рамково решение на Съвета
Член 14 − параграф 2
2.  Предаване без предварително съгласие в съответствие с параграф 1, буква в) е разрешено само ако предаването на данните е от съществено значение за предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност на държава-членка или на трета държава или за основни интереси на държава-членка, и предварителното съгласие не може да бъде получено своевременно. Органът, който отговаря за даването на съгласие, се уведомява незабавно.
2.  Предаване без предварително съгласие в съответствие с параграф 1, буква в) е разрешено само ако предаването на данните е от съществено значение за предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност на държава-членка или на трета държава или за основни интереси на държава-членка, и предварителното съгласие не може да бъде получено своевременно. В такъв случай личните данни могат да се обработват от получателя, само ако е абсолютно необходимо за постигане на конкретната цел, за която данните са били предоставени. Органът, който отговаря за даването на съгласие, се уведомява незабавно. Компетентният надзорен орган се уведомява за тези прехвърляния на данни.
Изменение 19
Проект на рамково решение на Съвета
Член 14 − параграф 3
3.  Чрез дерогация от параграф 1, буква г), лични данни могат да бъдат предавани, ако:
3.  Чрез дерогация от параграф 1, буква г), лични данни могат по изключение да бъдат предавани, ако:
а) националното законодателство на държавата-членка, предаваща данните, предвижда това поради
а) националното законодателство на държавата-членка, предаваща данните, предвижда това поради
i. специфични законни интереси на субекта на данните или
i. специфични законни интереси на субекта на данните или
ii. законни приоритетни интереси, особено важни обществени интереси или
ii. законни приоритетни интереси, особено неотложни и съществени интереси на дадена държава-членка или с цел да се предотвратят непосредствени сериозни заплахи за обществената сигурност, и
б) третата държава или получаващият международен орган или организация предоставя гаранции, които се считат за адекватни от заинтересованата държава-членка съгласно националното й законодателство.
б) третата държава или получаващият международен орган или организация предоставя гаранции, които заинтересованата държава-членка гарантира, че са адекватни съгласно националното й законодателство.
ба) държавите-членки гарантират воденето на регистри за предаването в тези случаи, които при поискване предоставят на националните органи за защита на данните.
Изменение 20
Проект на рамково решение на Съвета
Член 14 − параграф 4
4.  Адекватността на нивото на защита, посочено в параграф 1, буква г), се оценява в контекста на всички обстоятелства около операцията или съвкупността от операции по предаване на данни. Специално внимание се отделя на естеството на данните, целта и продължителността на предлаганата операция или операции по обработката им, страната на произхода и страната или международната организация на крайното местоназначение на данните, правните норми, както общи, така и секторни, които са в сила във въпросната трета държава или международна организация, и професионалните правила и мерките за сигурност, които се спазват там.
4.  Адекватността на нивото на защита, посочено в параграф 1, буква г), се оценява от независим орган в контекста на всички обстоятелства около операцията или съвкупността от операции по предаване на данни. Специално внимание се отделя на естеството на данните, целта и продължителността на предлаганата операция или операции по обработката им, страната на произхода и страната или международната организация на крайното местоназначение на данните, правните норми, както общи, така и секторни, които са в сила във въпросната трета държава или международна организация, и професионалните правила и мерките за сигурност, които се спазват там.
Изменение 21
Проект на рамково решение на Съвета
Член 14а − заглавие
Изпращане до частни страни в държави-членки
Изпращане до частни страни и достъп до данни, получени от частни лица в държави-членки
Изменение 22
Проект на рамково решение на Съвета
Член 14а − параграф 1 - уводна част
1.  Държавите-членки вземат мерки личните данни, получени или предоставени от компетентния орган на друга държава-членка, да бъдат изпращани на частни страни само в случай че:
1.  Държавите-членки вземат мерки личните данни, получени или предоставени за всеки конкретен случай от компетентния орган на друга държава-членка, да бъдат изпращани на частни страни само в случай че:
Изменение 23
Проект на рамково решение на Съвета
Член 14а − параграф 2 а (нов)
2а. Държавите-членки предвиждат компетентните органи да могат да имат достъп до лични данни, контролирани от частни лица, и да ги обработват само в отделни случаи, при наличието на конкретни обстоятелства, по конкретни причини и при условие, че е предвиден съдебен контрол в държавите-членки.
Изменение 24
Проект на рамково решение на Съвета
Член 14 а − параграф 2 б (нов)
2б. Националното законодателство на държавите-членки предвижда, че в случаите, когато частни лица получават и обработват данни при изпълнение на възложената им публична услуга, те са длъжни да отговарят на изисквания, които са най-малко равностойни или са по-строги от изискванията, които важат за компетентните органи.
Изменение 25
Проект на рамково решение на Съвета
Член 17 − параграф 1 − буква a)
а) най-малко потвърждение от контролиращия орган или от националния надзорен орган дали данни, свързани с него, са били изпратени или предоставени, и информация относно получателите или категориите получатели, пред които са разкрити данните, както и съобщаване на данните, които са в процес на обработка; или
а) най-малко потвърждение от контролиращия орган или от националния надзорен орган дали данни, свързани с него, се обработват, и информация относно целите на обработката, получателите или категориите получатели, пред които са разкрити данните, както и съобщаване на данните, които са в процес на обработка и информация относно основанията, използвани при автоматизирани решения;
Изменение 26
Проект на рамково решение на Съвета
Член 22 − параграф 2 − буква з
з) недопускане на неразрешено четене, копиране, изменение и заличаване на лични данни в хода на тяхното предаване или при пренасянето на информационни носители (контрол на пренасянето);
з) недопускане на неразрешено четене, копиране, изменение и заличаване на лични данни в хода на тяхното предаване или при пренасянето на информационни носители, включително посредством подходящи техники за кодиране (контрол на пренасянето);
Изменение 27
Проект на рамково решение на Съвета
Член 22 - параграф 2 - буква й а (нова)
йа) наблюдение на ефективността на мерките за сигурност, посочени в настоящия параграф и предприемане на необходимите организационни мерки, свързани с вътрешното наблюдение, имащо за цел гарантиране спазването на рамковото решение (самоодитиране).
Изменение 28
Проект на рамково решение на Съвета
Член 24
Държавите-членки приемат подходящи мерки, за да гарантират пълното прилагане на разпоредбите на настоящото рамково решение и в частност постановяват ефективни, съразмерни и възпиращи санкции, които се налагат в случай на нарушаване на разпоредбите, приети в съответствие с настоящото рамково решение.
Държавите-членки приемат подходящи мерки, за да гарантират пълното прилагане на разпоредбите на настоящото рамково решение и в частност постановяват ефективни, съразмерни и възпиращи санкции, включително административни и/или наказателни санкции в съответствие с националното законодателство, които се налагат в случай на нарушаване на разпоредбите, приети в съответствие с настоящото рамково решение.
Изменение 29
Проект на рамково решение на Съвета
Член 25 − параграф 1 a (нов)
1а. Всяка държава-членка гарантира, че надзорните органи са консултирани при изготвяне на административни мерки или разпоредби във връзка със защитата на правата и свободите на лицата по отношение на обработката на лични данни с цел превенция, разкриване, разследване и преследване на престъпления или изпълнение на наказателни санкции.
Изменение 30
Проект на рамково решение на Съвета
Член 25 a (нов)
Член 25a
Работна група за защита на лицата при обработката на лични данни с цел предотвратяване превенция, разкриване, разследване и преследване на престъпления
1.  Създава се работна група за защита на лицата при обработката на лични данни с цел с цел превенция, разкриване, разследване и преследване на престъпления(наричана по-нататък "работна група"). Тя има статут на консултативен орган и действа независимо.
2.  Работната група е съставена от представители на надзорния орган или органи, определени от всяка държава-членка, представител на Европейския надзорен орган по защита на данните и представител на Комисията.
Всеки член на работната група се назначава от институцията, органа или органите, които представлява. Когато една държава-членка е определила повече от един надзорен орган, те номинират общ представител.
Председателите на съвместните надзорни органи, създадени съгласно дял VI от Договора за ЕС, имат право да участват или да бъдат представлявани в заседанията на работната група. Надзорният орган или органи, определени от Исландия, Норвегия и Швейцария, имат право да бъдат представлявани на заседанията на работната група, доколкото се разглеждат въпроси, свързани с достиженията на правото от Шенген.
3.  Работната група приема своите решения с обикновено мнозинство от представителите на надзорните органи.
4.  Работната група избира свой председател. Продължителността на мандата на председателя е две години. Неговото назначение може да бъде подновявано.
5.  Секретариатът на работната група се осигурява от Комисията.
6.  Работната група приема свой собствен правилник.
7.  Работната група разглежда въпросите, включени в дневния й ред от председателя по негова собствена инициатива или по искане от страна на представител на надзорните органи, Комисията, Европейския надзорен орган по защита на данните или председателите на съвместните надзорни органи.
Изменение 31
Проект на рамково решение на Съвета
Член 25 б (нов)
Член 25б
Задачи
1.  Работната група:
а) дава становище относно националните мерки в случаите, когато е необходимо да се гарантира, че стандартът на защита на данните, постигнат при националната обработка на данните е еквивалентен на стандарта, предвиден от настоящото рамково решение;
б) дава становище относно равнището на защита в държавите-членки и в трети държави и международни органи, по-специално за да се гарантира, че личните данни се предават в съответствие с член 14 от настоящото рамково решение към трети държави или международни органи, които осигуряват подходящо равнище на защита на данните;
в) съветва Комисията и държавите-членки по предложения за изменение на настоящото рамково решение, по допълнителни или специфични мерки за гарантиране правата и свободите на физическите лица по отношение на обработката на лични данни с цел превенция, разкриване, разследване и преследване на престъпленияи по всички други предложения за мерки, засягащи тези права и свободи.
2.  Ако работната група открие различия между законите и практиките на държавите-членки, които вероятно ще засегнат еквивалентното прилагане на защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни в Европейския съюз, тя информира Съвета и Комисията.
3.  Работната група може по своя инициатива или по инициатива на Комисията или Съвета да отправи препоръки по всички въпроси, свързани със защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни в Европейския съюз с цел превенция, разкриване, разследване и преследване на престъпления.
4.  Становищата и препоръките на работната група се предават на Европейския парламент, Съвета и Комисията.
5.  Въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки, Комисията докладва на работната група относно действията, предприети в отговор на нейните становища и препоръки. Докладът се оповестява публично и също така се предава на Европейския парламент и на Съвета. Държавите-членки информират работната група относно действията, предприети от тяхна страна съгласно параграф 1.
6.  Работната група изготвя годишен доклад във връзка със защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни с цел превенция, разкриване, разследване и преследване на престъпления, в Европейския съюз и в трети държави. Докладът се оповестява публично и се предава на Европейския парламент, Съвета и Комисията.
Изменение 32
Проект на рамково решение на Съвета
Член 27 а − параграф 1
1.  Три години след изтичане на срока, постановен в член 28, параграф 1, държавите-членки докладват на Комисията относно националните мерки, предприети за пълно спазване на настоящото рамково решение, и в частност относно тези разпоредби, които вече са в сила при събирането на данни. Комисията разглежда по-конкретно спазването на разпоредбата относно обхвата в член 1, параграф 2.
1.  Три години след изтичане на срока, постановен в член 28, параграф 1, държавите-членки докладват на Комисията относно националните мерки, предприети за пълно спазване на настоящото рамково решение, и в частност относно тези разпоредби, които вече са в сила при събирането на данни. Комисията разглежда по-конкретно прилагането на член 1, параграф 2.
Изменение 33
Проект на рамково решение на Съвета
Член 27 а − параграф 2 а (нов)
2а. За тази цел Комисията взема под внимание изпратените забележки от парламентите и правителствата на държавите-членки, Европейския парламент, работната група по член 29, създадена с Директива 95/46/ЕО, Европейския надзорен орган по защита на данните и работната група по член 25а от настоящото рамково решение.

(1) ОВ С 306E, 15.12.2006, стр. 263.
(2) OВ C 125E, 22.5.2008, стр. 154.


Разисквания на Комисията по петиции през 2007 г.
PDF 330kWORD 109k
Резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно разискванията на Комисията по петиции през 2007 г. (2008/2028(INI))
P6_TA(2008)0437A6-0336/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно разискванията на Комисията по петиции, по-специално резолюцията си от 21 юни 2007 г. относно резултатите от информационната мисия в областите Андалусия, Валенсия и Мадрид, проведена от името на Комисията по петиции(1),

–   като взе предвид член 21 и член 194 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 45 и член 192, параграф 6 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по петиции (A6-0336/2008),

А.   като признава изключителното значение на процеса на подаване на петиции за предоставяне на възможност на отделните лица да насочват вниманието на Европейския парламент към специфични проблеми, които пряко ги засягат и които са в сферите на дейност на Съюза;

Б.   като има предвид, че Комисията по петиции следва винаги да се стреми да подобрява ефективността си, за да служи по-добре на гражданите на Съюза и да удовлетворява техните очаквания;

В.   като има предвид факта, че въпреки значителния напредък в развитието на структурите и политиките на Съюза през този период, гражданите често забелязват много недостатъци при прилагането на политиките и програмите на Съюза, тъй като те пряко ги засягат;

Г.   като има предвид, че съгласно Договора за ЕО, гражданите на Съюза имат право да отправят петиция до Европейския парламент, но те могат също така да насочат своите жалби към други институции или органи на Съюза, по-специално към Комисията;

Д.   като има предвид, че на национално ниво винаги има необходимост от насърчаване и информиране относно правото на гражданите за внасяне на петиции в Парламента, за да бъде привлечен интересът на обществото и по-специално да бъде избегнато объркването между различните системи на подаване на жалби;

Е.   като има предвид, че държавите-членки са отговорни за прилагането на регламентите и директивите на Общността, отговорност, която те могат да делегират на регионални или местни политически органи в зависимост от техните собствени конституционни уредби;

Ж.   като има предвид, че е законосъобразно Парламентът да упражнява демократичен контрол и надзор върху политиките на Съюза, като отчита важния принцип на субсидиарност, за да гарантира, че правото на Съюза се изпълнява и разбира правилно и че изпълнява целта, за която е предназначено, обсъдено и прието от компетентните институции на Съюза;

З.   като има предвид, че гражданите на Съюза и лицата, които постоянно пребивават на територията на Съюза, могат активно да участват в тази дейност чрез упражняване на тяхното право на петиция до Европейския парламент със знанието, че на техните безпокойства ще бъде обърнато внимание и ще бъдат проучени от компетентната комисия, както и че ще им бъде даден подходящ отговор;

И.   като има предвид, че съществуващите договори вече съдържат ангажименти за зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, принципа на правовата държава, правата на човека, равенството и правата на малцинствата, в качеството им на основни принципи на европейското общество, и като има предвид, че новите Договор за Европейския съюз и Договор за функционирането на Европейския съюз, при условие че бъдат ратифицирани от всички 27 държави-членки, допълнително ще укрепят това чрез включване на Хартата на основните права, предвиждане за присъединяване на Съюза към Европейската конвенция за защита на правата на човека и въвеждане на правна основа за законодателните инициативи на гражданите, както и подходяща административноправна система за институциите на Съюза;

Й.   като има предвид, че член 7 от Договора за Европейския съюз установява процедури, посредством които Съюзът може да предприеме действия, за да се противопостави на тежки и продължаващи нарушения от държава-членка на принципите, на които е основан Съюзът и които са определени в член 6 от същия Договор;

К.   като припомня в тази връзка, че гражданите на Съюза често подават петиции до Парламента за отстраняване на нарушението, когато смятат, че техните права, признати съгласно Договорите, са били нарушени и когато констатират, че съдебните средства за защита са неподходящи, непрактични, отнемат прекалено много време или – какъвто често е случаят – скъпи;

Л.   като има предвид, че Комисията по петиции, в качеството ѝ на компетентна комисия, има задължение не само да отговаря на отделните петиции, но също така да се опитва да предостави в подходящ срок приложими решения на повдигнатите от вносителите на петициите въпроси, които предизвикват тяхното безпокойство, и като има предвид, че това представлява основната цел на нейната работа;

М.   като има предвид, че решенията на въпросите, които предизвикват безпокойството на вносителите на петиции, по принцип биват намирани в резултат на лоялно сътрудничество между Комисията по петиции, от една страна, и Комисията, държавите-членки и техните регионални и местни органи, от друга страна, които заедно осигуряват извънсъдебни средства за правна защита;

Н.   като има предвид въпреки това, че невинаги е налице ясна воля от страна на държавите-членки и на регионалните или местни органи за намиране на практически решения на проблемите, повдигнати от вносителите на петиции;

О.   като има предвид освен това, че, въпреки че твърденията на вносителите на петиции невинаги са основателни, вносителите на петиции имат право да очакват обяснение и отговор от компетентната комисия;

П.   като има предвид, че засилената междуинституционална координация следва да направи по-ефективно пренасочването на петициите, обявени за недопустими, към националните органи;

Р.   като има предвид, че петициите могат да бъдат обявени за недопустими, ако не се отнасят до сферите на дейност на Европейския съюз, и като има предвид, че подаването на петиция не е средство, което гражданите да използват като начин за обжалване на решения, взети от компетентните национални съдебни или политически органи, с които те могат да не са съгласни;

С.   като има предвид, че е от съществено значение Парламентът да си осигури средства от гледна точка на ефективна власт, правила, процедури и ресурси, за да отговори ефикасно и своевременно на петициите, които е получил;

Т.   като има предвид, че подаването на петиции може да допринесе за по-добро законотворчество, по-специално чрез идентифициране на областите, посочени от вносителите на петициите, в които съществуващото законодателство на Съюза е слабо или неефективно, като се вземат предвид целите на съответния законодателен акт, и като има предвид, че в сътрудничество с и под ръководството на компетентната законодателна комисия подобни ситуации могат да бъдат поправени, като се преразгледат съответните законодателни актове;

У.   като има предвид, че подаването на петиции също така допринася в значителна степен за идентифицирането на случаите, в които държавите-членки не прилагат правилно общностното право, което в много случаи води до откриване от страна на Комисията на процедури за нарушение съгласно член 226 от Договора за ЕО;

Ф.   като има предвид, че процедурата за нарушение е предназначена да гарантира, че съответната държава-членка се съобразява със съществуващото общностно право и че, освен това, за нея се взема решение по преценка на Комисията, без да се предвижда пряко парламентарно участие в този процес, като независимо от това отбелязва, че около една трета от нарушенията са свързани с проблеми, повдигнати от вносители на петиции до Европейския парламент;

Х.   като има предвид, че процедурата за нарушение, дори и да е успешна, може да не осигури пряко решаване на специфичните проблеми, повдигнати от отделни вносители; като има предвид, че това вреди на доверието на гражданите в способността на институциите на Съюза да отговорят на техните очаквания;

Ц.   като има предвид, че през 2007 г., когато членовете на Комисията по петиции се увеличиха от 25 на 40, Парламентът регистрира 1 506 петиции (което представлява увеличение от 50 % в сравнение с 2006 г.), от които 1 089 бяха обявени за допустими;

Ч.   като отбелязва, че през 2007 г. общо159 вносители на петиции взеха участие в заседания на Комисията по петиции, без това да включва много други, които присъстваха, за да наблюдават разискванията;

Ш.   като има предвид, че през 2007 г. бяха организирани шест информационни посещения в Германия, Испания, Ирландия, Полша, Франция и Кипър, в резултат на които бяха изготвени доклади и направени препоръки, които впоследствие бяха изпратени до всички заинтересовани страни и по-специално до вносителите на петициите;

Z.  Щ. като има предвид, че бяха организирани девет заседания на Комисията по петиции в пълен състав, на които бяха обсъдени над 500 отделни петиции с ценното сътрудничество на представители на Комисията, като всички вносители на петиции бяха информирани за резултата;

АА.   като има предвид, че въпросите, които предизвикват безпокойството на гражданите на Съюза и са изразени в процеса на подаване на петиции, се съсредоточават предимно в следните области: околната среда и нейната защита, включително недостатъците на Директивата за оценка на въздействието върху околната среда, Рамковата директива за водите, Директивата за питейната вода, Директивата за отпадъците, Директивата за местообитанията, Директивата за птиците, Директивата за борба с изпирането на пари и други, и включително обща загриженост във връзка със замърсяването и изменението на климата, правата на индивидуална и частна собственост, финансовите услуги, свободното движение и права на работниците, включително пенсионните права и други разпоредби, свързани със социалното осигуряване, свободното движение на стоки и данъчното облагане, признаване на професионалната квалификация, свободата на установяване, както и твърдения за дискриминация, основана на националност, пол или принадлежност към малцинствена група;

АБ.   като има предвид, че предметът на петициите и процесът на тяхното разглеждане през 2007 г. включваха важни въпроси от настоящето като изменението на климата, загубата на биологично разнообразие, недостига на вода, регулирането на финансовите услуги и снабдяването с енергия на Европейския съюз;

АВ.   като има предвид дълготрайните и конструктивни взаимоотношения, установени между Европейския омбудсман, който носи отговорността за разследване на жалбите на гражданите относно твърдения за лошо администриране в институциите на ЕС, и Комисията по петиции, която докладва редовно на Парламента относно годишния доклад на омбудсмана или относно специалните доклади, които остават последното средство за действие на омбудсмана, когато неговите препоръки не се следват, и от които имаше един през 2007 г.;

АГ.   като има предвид, че искане от страна на компетентната комисия, представено през юни 2005 г. за разрешение за изготвяне на доклад относно Специален доклад на омбудсмана до Парламента относно лошо администриране в Европейската служба за борба с измамите, беше отхвърлено с решение на Председателския съвет от 15 ноември 2007 г.;

АД.   като има предвид бъдещото развитие, което допълнително ще засили участието на гражданите на ЕС в дейността и работата на Европейския съюз, по-специално чрез въвеждането на "гражданската инициатива", която е предвидена в Договора от Лисабон, при условие че бъде ратифициран от всички 27 държави-членки, и която ще позволи на повече от един милион граждани от няколко държави-членки да приканят да се направи предложение за нов законодателен акт, и за което трябва да се въведат специални процедури, като се включат Комисията, до която първоначално трябва да бъдат адресирани такива инициативи, Европейският парламент и Съветът;

АЕ.   като има предвид, че ако дейността на Комисията по петиции е ефективна и ефикасна, това изпраща ясен сигнал на гражданите, че на въпросите, които предизвикват тяхната основателна загриженост, се обръща внимание и установява истинска връзка между гражданите и ЕС; като има предвид, обаче, че в случай че са налице неприемливи закъснения и нежелание от страна на държавите-членки да изпълнят необходимите препоръки съгласно общностното право, това допринася единствено за увеличаване на дистанцията между ЕС и неговите граждани и в много случаи затвърждава тяхното мнение, че съществува недостиг на демокрация;

АЖ.   като има предвид, че през 2007 г. членовете на комисията по петиции имаха възможност да се възползват от значителното разширяване на базата данни и инструмента за управление на електронните петиции, разработени от секретариата в сътрудничество със службата, отговаряща за информационните технологии, която предоставя на всички членове на комисията и на политическите групи пряк достъп до всички петиции и свързаните с тях документи, като по този начин подобрява тяхната способност да служат ефективно на вносителите на петициите;

АЗ.   като отбелязва, независимо от това, че Парламентът не успя да предостави средствата, поискани в миналогодишната резолюция относно работата на Комисията по петиции, които са необходими за подобряване на интернет средствата за процеса на подаването на петиции и за прилагане на член 192, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент, който гласи: "Създава се електронен регистър, чрез който гражданите могат да подкрепят вносителя на дадена петиция, като положат своя електронен подпис под петициите, които са обявени за допустими и вписани в регистъра";

АИ.   като има предвид, че е важно гражданите на ЕС да бъдат надлежно информирани за работата на Комисията по петиции, като се подготвят да гласуват за нов Парламент на следващите избори в ЕС, насрочени за юни 2009 г.;

1.  Приветства близкото сътрудничество между Комисията по петиции и службите на Комисията и омбудсмана и климата на сътрудничество, който съществува между институциите, които се опитват да отговорят на въпросите, които предизвикват безпокойството на гражданите на ЕС; изразява твърдо убеждение, въпреки това, че приоритет следва да бъде даването на възможност на самата Комисия по петиции да укрепи допълнително независимите си средства за разследване, главно чрез укрепване на нейния секретариат и нейната правна професионална компетентност; поема ангажимента да рационализира допълнително вътрешните процедури на Комисията по петиции, с цел допълнително облекчаване на обработката на петиции, в частност относно срока, в който се определят петициите, тяхната допустимост, разглеждане и последващи действия, организацията на заседанията на комисията, сътрудничеството с други парламентарни комисии, които може да са заинтересовани от отделни петиции или да са компетентни в съответната област, и инициативи на комисията, като например информационни мисии;

2.  Подчертава, че нормативното значение на Хартата на основните права ще бъде признато, ако Договорът от Лисабон бъде ратифициран напълно, и че това официално ще утвърди нейната независима обвързваща стойност, и припомня необходимостта от предвиждането на конкретни мерки с оглед определянето на влиянието на хартата върху правата на гражданите и оттам върху работата и компетенциите на Комисията по петиции;

3.  Отново отправя искане към своя генерален секретар да направи спешен преглед на "Портала за граждани" на уебсайта на Парламента с цел по-добро онагледяване на портала, свързано с правото на петиция, и да гарантира, че на гражданите са предоставени начини да положат своя електронен подпис в подкрепа на петиции съгласно член 192, параграф 2 от Правилника за дейността; настоятелно призовава порталът за гражданите да осигурява оперативна съвместимост на типовете софтуер за уеб навигация, с цел на гражданите да се гарантират равни права на достъп в това отношение;

4.  Счита, че настоящата процедура за регистриране на петициите забавя неоправдано тяхното разглеждане и изразява загриженост, че това може да бъде възприето като демонстриране на определена липса на чувствителност към вносителите на петиции; поради тази причина настоятелно призовава генералния секретар да вземе необходимите мерки за прехвърляне на регистрирането на петиции от Генерална дирекция за председателството към секретариата на компетентната комисия;

5.  Призовава за започване на преговори между Парламента и Комисията с цел по-добро координиране на тяхната работа по жалбите, така че процедурите по обработка на жалби да се облекчат, опростят и рационализират и те да станат по-прозрачни и бързи; призовава генералния секретар да докладва отново на Комисията по петиции в срок до шест месеца;

6.  Подкрепя създаването на процедура, при която петициите в областта на вътрешния пазар се прехвърлят към мрежата SOLVIT с цел да се съкрати значително процесът на разглеждане на петиции по въпроси от областта на вътрешния пазар като данъчно облагане на леките автомобили, признаване на професионалните квалификации, разрешения за пребиваване, граничен контрол и достъп до образование, като в същото време се запази правото на Парламента да проучи въпроса, в случай че чрез SOLVIT не бъде намерено задоволително решение;

7.  Отново заявява необходимостта от по-голямо участие на Съвета и постоянните представителства на държавите-членки в работата на Комисията по петиции и настоятелно ги призовава да повишат присъствието и участието си в интерес на гражданите;

8.  Счита, че, в контекста на укрепването на секретариата на Комисията по петиции и в контекста на разработване на системата за електронни петиции, въвеждането на IT решение за онлайн проследяване, насочено към нуждите на вносителите на петиции, би спомогнало за създаването на по-прозрачен и ефективен процес, наред с другото чрез редовно обновяване на статута и изискване на допълнителна информация; отбелязва, че подобна мярка би отговорила по-добре на очакванията на гражданите на ЕС, като същевременно също така насърчава по-добро изпълнение на институционалните задължения на Парламента и на неговата Комисия по петиции;

9.  Призовава Комисията да вземе в пълна степен под внимание препоръките на Комисията по петиции при вземане на решения относно започването на процедури за нарушение срещу държави-членки и отново заявява искането си Комисията по петиции да бъде пряко и официално уведомявана от Комисията, когато се започва процедура за нарушение, която е свързана с петиция, разглеждана от комисията;

10.  В тази връзка изтъква още веднъж представителния характер на Комисията по петиции, както и институционалната ѝ роля и задължение пред гражданите на ЕС и лицата с местопребиваване на територията на Съюза;

11.  Изразява загриженост относно прекалено дългото време, което отнема приключването на делата за нарушения от страна на службите на Комисията и от страна на Съда на ЕО, когато и ако участва Съдът, и – като признава, че това често е резултат от забавяне, а често и преднамерено възпрепятстване от страна на администрацията на съответната държава-членка – призовава за въвеждането на по-строги графици; изразява съмненията си относно ефективността на така наречените "хоризонтални" процедури за нарушения, чието завършване отнема повече време; призовава за преразглеждане на процедурата за нарушение, с цел да се гарантира по-добро прилагане на законодателните актове на общността;

12.  Призовава съответните институции да се възползват по-добре от тази процедура, като средство за гарантиране на пълното зачитане на общностното право, и изразява дълбоко съжаление, че твърде често забавянето на използваните процедури и завоалирането на истинските цели водят до фактически нарушения на общностното право от страна на държавите-членки, които по този начин действат безнаказано срещу интересите на пряко засегнатите местни общности, които са внесли петиции в Парламента;

13.  Счита, че е проблематично това, че настоящата система за мониторинг на общностното право позволява на държавите-членки да забавят изпълнение, докато паричната санкция е вече предстояща и в крайна сметка избягват отговорността за нарочни нарушения в миналото, както и че често изглежда, че гражданите нямат подходящ достъп до правосъдие и средства за правна защита на национално ниво, дори когато Съдът на Европейските общности е постановил, че дадена държава-членка не е зачела правата на гражданите съгласно общностното право;

14.  Препоръчва да се отдаде приоритет на гарантирането на ефективността и ефикасността на Комисията по петиции във всички аспекти на нейната дейност, от началото до края, тъй като това е реален и осезаем ангажимент към неговите граждани, указващ, че ЕС желае и е в състояние да отговори на въпросите, които предизвикват тяхната основателна загриженост;

15.  Изразява своята загриженост и тревога във връзка със съобщенията на вносителите на петиции, че, дори когато са получили подкрепата на Комисията по петиции по същество, те доста често срещат големи затруднения при получаването на компенсация от страна на съответните органи и национални съдилища; счита, че такива слабости на системата трябва да бъдат проучвани допълнително, по-специално когато се отнасят до сектора на финансовите услуги, както в случая с констатациите на Анкетната комисия по кризата в осигурителна компания "Equitable Life", които бяха основани на петиции, получени от Парламента, и за които беше изготвен доклад през 2007 г.;

16.  Приветства факта, че през 2007 г. Комисията и Съдът на ЕО предприеха бързи действия, включително посредством съдебно нареждане, за да попречат на предстоящото унищожаване на зона, защитена съгласно Директивата за местообитанията, в долината на Rospuda от пътния коридор Via Baltica, за което Комисията по петиции проведе свое собствено независимо разследване и информационно посещение и отправи специални препоръки; изразява съжаление, че няма повече такива примери;

17.  Настоятелно призовава Комисията, когато се занимава с петиции и жалби, свързани с политиката в областта на околната среда – което е един от въпросите, които най-често предизвикват безпокойството на вносителите на петиции в ЕС – да показва по-голяма готовност да действа за предотвратяване на нарушения на общностното право; отбелязва, че фактическата правна сила на "принципа на предпазните мерки" е недостатъчна и той много често е пренебрегван от отговорните органи в държавите-членки, които са задължени да прилагат Договора за ЕО;

18.  Изразява съжаление относно липсата на подкрепа за Комисията по петиции от страна на Комисията, когато, по-конкретно в резултат от информационни посещения, са получени необорими доказателства за незачитане на правата на гражданите, уредени в Договора, или неприлагане на законодателството, и призовава за установяване на нови процедури, които да позволяват на Парламента да отнася такива случаи директно до Съда на Европейските общности;

19.  Признава напълно, че процесът на подаване на петиции, както е признат в Договора, независимо от всичко на първо място цели получаването на извънсъдебни средства за правна защита и решения във връзка с проблемите, повдигнати от гражданите на Съюза чрез политическия процес, и в този контекст приветства факта, че в много случаи се постигат задоволителни резултати;

20.  Признава също така, че в много случаи не могат да бъдат намерени задоволителни решения за вносителите на петиции поради слабости на самото приложимо законодателство на Общността;

21.  Призовава компетентните законодателни комисии, когато подготвят и водят преговори по нови или ревизирани законодателни актове, да обръщат сериозно внимание на проблемите, съобщени в процеса на подаване на петиции;

22.  Призовава Комисията да бъде по-загрижена за използването на средствата от кохезионните фондове в областите на ЕС, в които големи инфраструктурни проекти оказват значително въздействие върху околната среда и настоятелно призовава държавите-членки да гарантират, че фондовете на ЕС са насочени към устойчиво развитие в интерес на местните общности, нарастващ брой от които подават петиции до Парламента, за да изразят протеста си, че тези приоритети не винаги се зачитат от страна на регионалните и местните органи; приветства работата, започната от Комисията по бюджетен контрол и от Сметната палата в тази връзка;

23.  Отбелязва, че все по-голяма част от петициите, които постъпват, по-специално от граждани от новите държави-членки, засягат въпроса за реституцията на собственост, въпреки че този въпрос остава по същество въпрос от национална компетентност; настоятелно призовава съответните държави-членки да гарантират, че тяхното законодателство в областта на правото на собственост, променено в резултат от промяна в режима, е в пълно съответствие с изискванията на Договора и с разпоредбите на Европейската конвенция за защита на правата на човека, изискване, което е залегнало също така в член 6 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Лисабон; подчертава, че получените петиции във връзка с този проблем не засягат системата на собственост върху имущество, а по-скоро правото на законно придобита собственост; в този контекст настоятелно призовава Комисията да бъде особено бдителна не само по отношение на настоящите държави-членки, но също така и при преговорите със страните-кандидатки;

24.  Отново потвърждава ангажимента си да насърчава признаването на правата на гражданите на ЕС на частна собственост, придобита законно, и осъжда всички опити да бъдат лишени семействата от тяхната собственост без справедлив процес, надлежна компенсация или зачитане на тяхното лично достойнство; отбелязва увеличаване на броя на петициите по този въпрос, особено що се отнася до Испания през 2007 г., и отбелязва също така доклада и препоръките от информационното посещение на Комисията по петиции за проучване на проблема за трети път; отбелязва, че, по отношение на директивите относно възлагането на обществени поръчки, текущите процедури за нарушение остават все още открити;

25.  Отбелязва също така критиките, отправени от страна на Комисията по петиции след нейното информационно посещение в Loiret, Франция, през 2007 г. и по-специално отправя искане към френските органи да действат решително, за да гарантират спазването на директивите на ЕС, за които има риск да бъдат нарушени, ако някои планирани проекти за изграждане на мостове над река Лоара получат разрешение за изпълнение, като се има предвид, че долината на Лоара е не само защитена от разпоредбите на Директивата за местообитанията и на Директивата за птиците, но също така е обект от световното наследство на ЮНЕСКО и е една от последните останали диви речни системи в Европа;

26.  Изразява продължаващата си загриженост относно това, че разпоредбите на Директивата за питейната вода не се прилагат в Ирландия, относно липсата на предварителна оценка във връзка с решение от 2007 г. да се премахне национален паметник, разположен в Lismullin, на пътя на проекта за магистралата М3, близо до Tara в графство Мийт (Meath) – довела до решението на Комисията да започне действия срещу Ирландия в Съда на Европейските общности, тъй като общият подход на Ирландия при премахването на национални паметници при обстоятелства, подобни на тези в Lismullin, не отговаря изцяло на изискванията на Директива 85/337/ЕИО(2), относно проблемите, пред които са изправени местните общности в Limerick, относно други проблеми, посочени в доклада от информационното посещение на Комисията по петиции през 2007 г. в Ирландия; отбелязва, че някои от тези въпроси са предмет на текущи процедури за нарушение;

27.  Отбелязва доклада от информационното посещение в Полша, който отправя препоръки относно защитата на долината на Rospuda и последната девствена гора в Европа; настоятелно призовава Комисията да продължи да работи с полските органи по алтернативни маршрути за пътната и железопътната мрежа Via Baltica, както е препоръчано в доклада на Комисията по петиции; насърчава също така Комисията да гарантира, че е осигурено финансиране, за да се облекчи напрежението върху пътната система в Augustow по начин, който да предпазва местното население и да съхрани околната среда в района;

28.  Отбелязва информационното посещение на председателя и членове на Комисията по петиции в Кипър през ноември 2007 г.; настоятелно призовава съответните страни да продължат усилията си за решаване по пътя на преговорите на неуредените въпроси, които безпокоят вносителите на петициите, по-специално що се отнася до затворения участък от Фамагуста, който следва да бъде върнат на законните му собственици, и приветства факта, че двете страни в Кипър преговарят в рамката на подновените усилия за разрешаване на кипърския въпрос; освен това подчертава значението на незабавното прилагане на Резолюция 550 (1984) на Съвета за сигурност на ООН, която установява ангажимент за връщане на град Фамагуста на законните му жители;

29.  Отбелязва нарастващия брой петиции и писма, получавани от Комисията по петиции, които засягат най-чувствителния въпрос за попечителството над деца, по които е изключително трудно да се предприемат действия, например във връзка с петиции относно немската Служба за младежта (Jugendamt), поради намесата на съдилищата в много случаи и поради факта, че – освен в случаите на родители от различни държави на ЕС – е трудно да се претендира за компетентност на ЕС като такъв;

30.  Отбелязва, че през 2007 г. много британски вносители на петиции, чиято собственост е била конфискувана от британските митнически и данъчни органи, все още не са получили обезщетение, въпреки че Комисията спря процедурата за нарушение срещу Обединеното кралство заради неспазване на задължението, което произтича от Договора, за позволяване на свободното движение на стоки; настоятелно призовава британските органи да намерят справедливо решение, включително заплащането на обезщетение (ex gratia) на вносителите на петициите, които са понесли сериозни финансови загуби, преди органите да преразгледат своите действия, и, според Комисията, да започнат да действат съгласно съответните директиви;

31.  Отбелязва също така факта, че в Гърция митническите органи продължават, като извънредна мярка, да конфискуват автомобилите на гръцки граждани, които временно се намират в чужбина и които се завръщат в Гърция с чужд регистрационен номер на техните автомобили, много от тези граждани са били несправедливо обвинени в контрабанда и техният случай не е бил надлежно разгледан, както Комисията по петиции преди това е докладвала на Парламента; настоятелно призовава гръцките власти да обезщетят вносителите на петиции, които са пострадали от тази практика; отбелязва решението на Съда C-156/04 от 7 юли 2007 г., според което голямата част от обясненията на гръцките власти по този случай са счетени за задоволителни; приветства изпълнението на новото гръцко законодателство, прието с цел преодоляване на недостатъците, идентифицирани в гореспоменатото решение на Съда;

32.  Изразява съжаление от факта, че сред най-старите нерешени петиции, по които все още се работи, случаят "Lettori", преподавателите по чужди езици в Италия, продължава да стои открит въпреки двете решения на Съда на ЕС и подкрепата от страна на Комисията и Комисията по петиции по техния случай и техните оплаквания; настоятелно призовава италианските органи и отделните засегнати университети, включително, университетите на Генуа, Падуа и Неапол, да предприемат действия за справедливо решение по отношение на тези легитимни претенции;

33.  Отбелязва, че сред петициите, разглеждани от Комисията по петиции през 2007 г. – въпреки че първоначално е била поставена на обсъждане през 2006 г. – е така наречената петиция "единствено седалище", която е била подкрепена от 1,25 милиона граждани на ЕС и в която се призовава за единствено седалище на Европейския парламент, което да се намира в Брюксел; отбелязва, че през октомври 2007 г. председателят отнесе петицията обратно до Комисията по петиции, която впоследствие поиска от Парламента да даде становището си по този въпрос, като се има предвид, че седалището на институцията се определя от разпоредбите на Договора и че държавите-членки са отговорни за вземането на решение по този въпрос;

34.  Е решен да преразгледа наименованието на Комисията по петиции, както е преведено на всички официални езици на ЕС, за следващия парламентарен мандат, за да се гарантира, че името предава по разбираем начин същността на комисията, какъвто очевидно не е случаят с някои езици в момента, и така да се подчертае елементът на демокрация на участието в правото на петиция; предполага, че терминът "Комисия по петиции на гражданите" може би е по-лесно разбираем;

35.  Загрижен е от броя на получените петиции, които насочват вниманието към проблемите с регистрацията за изборите, с които са се сблъскали експатрирани граждани на ЕС или такива, които имат статут на малцинство в държава–членка; настоятелно призовава всички държави-членки да обърнат специално внимание на улесненията, достъпни за всички граждани на ЕС и за пребиваващите в ЕС лица, които отговарят на условията, за да се осигури пълното им участие в следващите избори в ЕС;

36.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и доклада на Комисията по петиции на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки, на техните комисии по петиции и техните национални омбудсмани или подобни компетентни органи.

(1) ОВ С 146 Е, 12.6.2008 г., стр. 340.
(2) Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (OВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40).


Състояние и перспективи на селското стопанство в планинските райони
PDF 318kWORD 110k
Резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно състоянието и перспективите на селското стопанство в планинските райони (2008/2066(INI))
P6_TA(2008)0438A6-0327/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид своята резолюция от 6 септември 2001 г. относно "25 години прилагане на общностното законодателство за селското стопанство в планинските райони"(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2006 г. относно провеждането на стратегията за горите на Европейския съюз(2),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 март 2008 г. равносметката за състоянието на Общата селскостопанска политика(3),

–   като взе предвид становището по собствена инициатива на Комитета на регионите, озаглавено "За зелена книга: към политика на Европейския съюз по отношение на планинските райони - европейска визия за планинските масиви"(4),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони и становището на комисията по регионално развитие (A6-0327/2008),

А.   като има предвид, че планинските райони представляват 40 % от територията на Европа и в тях живеят 19 % от нейното население;

Б.   като има предвид, че в някои държави-членки като Гърция, Испания, Италия, Австрия и Португалия, планинските региони обхващат повече от 50 % от тяхната територия и че във въпросните региони земеделското население продължава да представлява значителен елемент;

В.   като има предвид, че планинските райони (преди всичко високо- и среднопланинските области) представляват културно пространство, отражение на хармоничното взаимодействие между човека и биосистемите и част от природното наследство;

Г.   като има предвид, че планинските региони изпитват по остър начин отрицателните последствия от изменението на климата и от крайните метеорологически явления като суша и горски пожари;

Д.   като има предвид, че планинските райони не са еднороден пейзаж, а обхващат планински области с най-различна форма и надморска височина (високопланински области, среднопланински области, глетчери, непроизводителни райони);

Е.   като има предвид, че планинските райони се отличават от останалите райони в Европейския съюз с определени специфични фактори (наклон на склоновете, различна надморска височина, непроходимост, нарастване, по-кратки периоди на естествен растеж, по-ниско качество на почвата, атмосферни и особени климатични условия), и като има предвид, че те в много отношения са "необлагодетелствани", поради постоянни неблагоприятни природни условия; като има предвид, че в някои планински райони това води до тяхното постепенно опустиняване и до намаляване на селскостопанското производство;

Ж.   като има предвид, че планинските райони (преди всичко високо- и среднопланинските области) притежават потенциал и са модел за качествена продукция и услуги, както и място за отдих, потенциал, който бива устойчиво активизиран само посредством интегрирано и дългосрочно използване на ресурсите и традициите;

З.   като има предвид, че в планинските райони се произвеждат продукти на животновъдството със специални качествени характеристики и че техният производствен процес се осъществява интегрираното и чрез устойчиво оползотворяване на природните ресурси, на пасищата и на специално пригодените разнообразни хранителни растения, а също така и използването на традиционна технология;

И.   като има предвид, че планините (преди всичко високо- и среднопланинските области) представляват "мултифункционална" жизнена среда, където икономиката (селското стопанство) е тясно свързана със социалните, културните и екологичните аспекти, и че вследствие на това е необходимо тези райони да се подпомагат посредством отпускането на подходящо финансиране;

J.  Й като има предвид, че поради постоянните структурни недостатъци икономиката на планинските райони е особено чувствителна по отношение на колебанията в икономическия цикъл и в дългосрочен план зависи от диверсифицирането и специализирането на производствените процеси;

K.  К като има предвид, че вече има европейски правни инструменти за защита на определени планински райони - Конвенцията за защита на Алпите от 7 ноември 1991 г. (Алпийската конвенция) и Рамковата конвенция за защита и устойчиво развитие на Карпатите от 22 май 2003 г. (Карпатската конвенция) , които са важни инструменти за единна политика на планинските райони, въпреки че тяхната ратификация и прилагане са недостатъчни;

Л.   като има предвид, че селското стопанство, горското стопанство и стопанисването на пасища в планинските райони, които често пъти представляват многостранна дейност, са пример за екологично равновесие - факт, който не следва да бъде пренебрегван;

М.   като има предвид, че по-голямата част от земедалските стопанства в планинските райони са семейни предприятия с повишена степен на финансов риск;

1.  Обръща внимание на това, че усилията на държавите-членки по отношение на планинските райони (преди всичко високо- и среднопланинските области) силно се различават и нямат за цел цялостното развитие на тези райони, а са насочени предимно към обособено развитие на определени сектори, и че не съществува интегрирана рамка на ЕС за тях (какъвто е случаят при морските райони: СОМ(2007)0574);

2.  Подчертава, че в член 158 от Договора за ЕО относно политиката на сближаване, изменен с Договора от Лисабон, планинските райони се определят като райони с постоянни неблагоприятни природни условия, като същевременно се признава тяхното разнообразие и е необходимо да им се отдели специално внимание; въпреки това изразява съжаление, че Комисията все още не е успяла да разработи цялостна стратегия за ефективна подкрепа за планинските и други райони с постоянни неблагоприятни природни условия, въпреки многобройните искания за това от страна на Парламента;

3.  Подчертава необходимостта от добра координация на различните политики на Общността и насочена към осигуряването на хармонично развитие, особено в регионите, засегнати от постоянни неблагоприятни природни условия, каквито са например планинските райони; в тази връзка проявява загриженост относно полезността от разделянето на политиката на Общността за сближаване от развитието на селските райони в текущия програмен период 2007-2013 г. (възникнало вследствие интегрирането на Европейския земеделски фонд за регионално развитие в Общата селскостопанска политика (ОСП); счита, че този нов подход трябва да бъде внимателно наблюдаван, за да се направи оценка на неговото въздействие върху регионалното развитие;

4.  Припомня, че недостатъците на планинските райони правят по-трудно адаптирането на селското стопанство към условията на конкуренция и причиняват допълнителни разходи, които не позволяват производство на конкурентни продукти на ниски цени;

5.  Предлага в контекста на Зелената книга за териториално сближаване, която трябва да бъде приета през есента на 2008 г., и в съответствие с целите на териториалната програма и Европейския план за развитие на територията, Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, да приеме териториален подход с цел справяне с проблемите на различните видове планински територии, както и да предвиди разпоредби за такива мерки в рамките на следващия законодателен пакет по структурните фондове;

6.  Би желал Комисията да разработи истинска интегрирана стратегия на ЕС за планинските райони и счита, че публикуването на Зелена книга за планинските райони е важна първа крачка в тази посока; призовава Комисията да постави началото на широкообхватно обществено допитване, в което да вземат участие регионалните и местни органи, социално-икономическите субекти и тези в областта на околната среда, както и националните и европейски сдружения, които представляват регионалните органи в планинските райони, с цел по-добро познаване на положението в тези райони;

7.  Приветства Зелената книга за териториалното сближаване като начало за различни териториални форми на Европейския съюз и в тази връзка изисква ОСП с първи и втори стълб с цел съответно определяне на икономическата рамка по отношение на международните предизвикателства в Европейския съюз за ефективно постигане на работещо, мултифункционално планинско селско стопанство, като същевременно са необходими и свързаните с производствената функция инструменти, включително тези на превоза на мляко;

8.  Наред с това призовава Комисията да разработи в срок от 6 месеца, в рамките на своите компетенции, интегрирана стратегия за устойчиво развитие и използване на ресурсите на планинските райони на ЕС (интегрирана стратегия на ЕС за планинските райони ); също така призовава на тази основа да се разработят национални програми за действие с конкретни мерки за реализация при съгласуване с регионалните органи и представителите на гражданското общество, които познават и представляват на място местните интереси и нужди (напр. на различните форми на планинските райони), като съвременно следва да се зачитат вече съществуващите регионални инициативи;

9.  Подчертава значението на разграничението на планинските райони като предпоставка за целеви мерки, предимно за планинското селско стопанство, както и необходимостта от подходящо разграничение на тези райони според степента на неблагоприятните природни условия, което следва да се спазва активно от държавите-членки въз основа на настоящите райони;

10.  Призовава Комисията, с цел трансфер на знания и поощряване на иновациите, да извърши преглед на финансираните програми и проектите по теми, които са от значение за планинските райони;

11.  Призовава Комисията, в контекста на работната програма на Европейската мрежа за наблюдение на устройството на територията, да обърне специално внимание на положението в регионите с постоянни неблагоприятни природни условия, каквито са планинските райони; счита, че цялостното и задълбочено познаване на положението по отношение на планинските райони е от съществено значение, за да се позволи изготвянето на диференцирани мерки за по-добро преодоляване на проблемите на тези райони;

12.  Подчертава ролята на планинското селско стопанство за производството и всеобхватното опазване и използване на ландшафта, както и като мултифункционална база на други отрасли на икономиката и определящ елемент на традиционното културно пространство и социални структури;

13.  Отбелязва, че редица планински райони трябва да се справят с "градския" натиск, свързан с туристическата им привлекателност, като същевременно трябва да опазват традиционния ландшафт, който губи своя селскостопански облик, естетика и ключово за екосистемата значение;

14.  Отбелязва, че селскостопанските дейности в планинските райони (по-специално в среднопланинските и високопланинските райони) са свързани с повече усилия (наред с останалото и поради по-висока трудоемкост и необходимост от ръчен труд) и по-големи разходи (наред с останалото и поради необходимостта от специални машини и по-високата цена на транспорта) поради своята природна обусловеност и рискове;

15.  Изисква да се обърне специално и засилено внимание на мултифункционалността на планинското селско стопанство в бъдещите реформи на ОСП, като рамковите директиви за развитие на селските райони и националните програми се пригодят към ролята на земеделските стопани в планинските райони не само на обикновени производители, а и на икономически основоположници на други отрасли, и се предоставят възможности за координирано сътрудничество (наред с останалото и чрез финансиране на концепции за екологичен туризъм и търговия с качествени продукти и др.); отбелязва по-специално необходимостта от заплащане на екологичните услуги на планинското селско стопанство;

16.  Оценява работата на земеделските стопани в планинските райони; отбелязва, че условията за селско стопанство в планинските райони (преди всичко структура на страничните доходи, комбинирани модели на заплащане, съвместяване на семейство и професия, създаване на семейство) не следва да се усложняват от бюрокрацията, а да се подобряват посредством синергията на секторните политики; призовава Комисията и компетентните комисии (комитология) да извършват преглед на съществуващите и бъдещи разпоредби (преди всичко задължителните регистри) по смисъла на инициативата "По-добро регулиране", съответно да ги опростят с цел постигане на общо облекчаване на административните процедури;

17.  Подчертава, че изплащането на компенсации в планинските райони (по-специално в среднопланинските и високопланинските райони) следва да продължи и занапред да бъде изключително за компенсиране на постоянните неблагоприятни природни условия и допълнителни разходи, дължащи се на затруднения на селското стопанство, че тези плащания са обосновани в дългосрочен план поради липсата на алтернативи за производство и че комплексното отделяне ще доведе до системно намаляване на дейността, засягащо всички сектори; подчертава, че нуждите на планинските райони не могат да бъдат посрещнати единствено чрез финансиране на развитието на селските райони;

18.  Призовава за по-добро подпомагане на младите земеделски стопани и равни възможности за мъжете и жените (най-вече чрез благоприятни за семейството мерки, регламентиране на пълно и непълно работно време, комбинирани модели на заплащане, модели за странични доходи, съвместяване на семейство и професия, и способност за създаване на семейство) като определящи човешкото съществуване фактори; призовава Комисията да изготви предложения в рамките на обсъжданията и проектите относно "гъвкава сигурност" при участие на заинтересованите лица;

19.  Призовава за запазване на демографското равновесие в тези региони, които често се сблъскват с трудности поради, възникващи от миграцията към градовете;

20.  Изразява убеденост, че следва да се даде приоритет на поддържането на достатъчна гъстота на населението в планинските райони, както и че са необходими мерки за борба с опустиняването и мерки за привличането на нови хора;

21.  Подчертава значението на осигуряване на високо ниво на услуги от общ икономически интерес, на подобряване на достъпността и комуникациите в планинските региони, както и на предоставянето на необходимата инфраструктура, особено по отношение на пътническия и товарния транспорт, образованието, икономиката на знанието и комуникационните мрежи (включително широколентовия достъп) с оглед улесняване на връзките с пазарите в планински региони и градските райони; призовава компетентните органи да насърчават публично-частните партньорства за тази цел;

22.  Подчертава, че браншовите обединения на производителите, селскостопанските кооперации, съвместните маркетингови инициативи на земеделски производители и междуотрасловите партньорства, които създават добавена стойност в регионите посредством интегриран подход за развитие (например групите по инициативата ЛИДЕР) и в съответствие с устойчивите стратегии за селско стопанство, допринасят значително за стабилността на селскостопанското производство на пазара, и че съответно е необходимо те да бъдат активно стимулирани;

23.  Призовава за специална финансова помощ за млекопроизводството (предприятия за млекопроизводство и предприятия за млекопреработване), което, поради липсата на алтернативи за производство (по-специално в среднопланинските и високопланинските райони), играе решаваща роля в планинските райони; призовава в процеса на реформата на млечните квоти за планинските райони да бъде приета стратегия за "меко приземяване" и за съпътстващите мерки (специални плащания) с оглед намаляване на всякакво отрицателно влияние, което оставя място за прилагане на процеси на приспособяване, които запазват основата на селското стопанство; призовава да се предостави допълнително финансиране от първия стълб, по-специално под формата на премия за дойни крави;

24.  Призовава държавите-членки да определят, особено с оглед на подкрепата за устойчиво и приспособено селско стопанство в планинските райони, допълнителни плащания на хектар за биологично земеделие и екстензивни пасища, както и подкрепа за инвестиции в съоръжения за животновъдство, съобразени със съответните видове;

25.  Напомня, че предприятията в планинските райони произвеждат качествена продукция чрез обновено прилагане на традиционни знания и начини на производство и са ключов фактор за осигуряване на работни места, поради което е необходимо да бъдат взети под внимание в системите за стимулиране на ЕС;

26.  Призовава за предприемане на специални стимулиращи мерки поради повишените разходи и трудоемкостта, по-специално при доставката на мляко и млечни продукти в долините; призовава за въвеждане на премия за дойни крави в планинските райони;

27.  Подчертава надхвърлящото сектора значение на типичните (качествени) регионални и традиционни продукти; изисква стратегията на ЕС за планинските райони да включва мерки за защита и подпомагане на тези продукти или на методите за тяхното производство и сертифициране (напр. съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер(5) и Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни(6))) и опазването им от имитации; призовава да се изготвят специални разпоредби в рамките на програмите на ЕС за подпомагане на висококачествени хранителни продукти (напр. за продуктите от мандри и планинските пасища, както и висококачествено месо);

28.  Призовава Комисията и държавите-членки да окажат подкрепа на групите от земеделски производители и местните общности да въведат регионални означения за качество, както е посочено в член 27; предлага да се окаже подкрепа чрез по-качествена информация и подходящо обучение за земеделските производители и местните преработватели на хранителни продукти, а така също и финансова помощ за създаване на местни преработвателни съоръжения, както и пилотни рекламни кампании;

29.  Призовава за създаване на фонд за необлагодетелстваните райони, включително планинските райони (от средствата по втория стълб, които са неизползвани вследствие на недостатъчното национално съфинансиране);

30.  Изисква в съответствие с член 69 на Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители(7) да се гарантира целево специално финансово подпомагане за планинските райони и конкретен, небюрократичен достъп до помощите, а фиксираният съгласно член 69 таван да достигне 20 %;

31.  Изтъква, че планинските райони могат да осигуряват висококачествена земеделска продукция и могат да увеличат разнообразието на земеделски продукти на европейския пазар, да съхранят определени животински и растителни видове, да запазят традициите и да насърчават промишлена и туристическа дейност икато да се борят срещу изменението на климата чрез защита на биологичното разнообразие и улавяне на въглеродния диоксид посредством постоянни пасища и гори, както и че устойчивото експлоатиране на горския фонд ще позволи производството на енергия от дървесни остатъци;

32.  Изисква интересите на животновъдите и собствениците на домашни животни в планинските райони, по-специално на добитък от местните породи и предвид настоящите рискове и пречки, на които те са изложени, да се вземат предвид в разпоредбите относно опазването на животните и тяхното здраве и стимулиране на животновъдството като програми за животновъдство, отчетност на стадата, и проверки за съответствие;

33.  Подчертава, че действията на Комисията в рамките на политиката на конкуренция и международна търговия имат последствия върху развитието на планинските райони; призовава Комисията в тази връзка да отдели по-целево и засилено внимание на нуждите на тези райони при бъдещи корекции, особено при преговорите в рамките на Световната търговска организация, по отношение на разпоредбите за държавни помощи и при зачитане на услугите от обществен интерес в конкурентното право;

34.  Призовава да се обърне специално внимание на животновъдите в засегнатите от горски пожари планински райони, тъй като през следващите пет години пасищата могат да бъдат използвани в ограничена степен и особено предпазливо;

35.  Призовава, в рамките на "стратегията", да се отдели подобаващо място на различните ландшафтни форми на планинските райони (планински пасища, защитени гори, високо- и среднопланински области, ливади, ландшафти с висока естетическа стойност), като се предвидят стимули за защита и концепции за устойчиво използване на пасищата, ливадите и горите и други необлагодетелствани, чувствителни площи, с цел постигане на повишаване на тяхното качество, възстановяване, противоерозионна защита, разумно управление на водите и с цел избягване на нежелани явления като изоставяне на пасищата с последващо превръщане на тези площи в пустеещи земи от една страна или прекомерна експлоатация на пасищата от друга;

36.  Отбелязва, във връзка със запазването на разнообразието на видовете, необходимостта от създаване на складове за съхраняване на ендогенен генетичен материал от растителни и животински видове, особено на местни селскостопански животни, както и на високопланинската растителност; призовава Комисията да разгледа въпроса дали и кога да постави началото на инициатива за създаване на международен план за действие;

37.  Подчертава, че в някои планински райони на Европейския съюз, най-вече в по-новите държави-членки, съществува нарастващ риск от обезлюдяване и спад на обществената активност на местното население, като в същото време тези райони са застрашени от ограничаване и дори прекратяване на селскостопанската дейност, което вероятно ще доведе до изменения в ландшафта и екосистемата;

38.  Подчертава, че субсидиите за фураж са изключително важни за запазването на селскостопанските дейности в планинските райони и вследствие на това следва да бъдат запазени;

39.  Подчертава значението на дългосрочна стратегия за развитие на горите, която отчита последствията от изменението на климата, кръговрата на природата и естествения състав на екосистемата на горите, изгражда механизми за предотвратяване, борба и компенсиране при кризисни ситуации (напр. бури и горски пожари) и стимули за интегрирано стопанисване на горите;посочва възможностите за устойчива трансформация и използване на дървесината и продуктите, изработени от дърво, от планинските райони на местно равнище (като качествени продукти с ниски транспортни разходи и следователно водещи до намаляване на емисиите от CO2, като строителни материали, като биогорива от второ поколение);

40.  Подчертава значението на въпроса за управлението на водите в планинските райони и призовава Комисията да насърчава местните и регионалните органи на управление да развиват солидарност между потребителите в по-високо и по-ниско разположените области, в т.ч. посредством подходящо финансиране, за подпомагане на устойчивото ползване на водните ресурси в тези области;

41.  Подчертава, че планинските райони са особено уязвими на въздействията от изменението на климата, и призовава Комисията, държавите-членки и компетентните регионални и местни органи на управление да насърчават незабавното прилагане на мерките за предоставяне на защита срещу природните бедствия в тези райони, и по-специално горските пожари;

42.  Изтъква, че планинските райони се нуждаят от нови средства за защита на територията им от наводнения (като ударението се поставя върху предотвратяването на наводнения), а селските и горските стопани могат да подпомагат превантивните мерки срещу наводненията посредством преките плащания на единица площ, които получават в рамките на ОСП;

43.  Изтъква, че е необходимо да се осигури задълбочена и цялостна защита на почвите от ерозия, както и на сградите и съхранението на водоносните хоризонти, като съставна част на земеделските и горските дейности с оглед свеждането до минимум на рисковете от наводнения и почвена ерозия, както и предотвратяване на засушавания и горски пожари, а също така и за подобряването на водоснабдяването с повърхностни и подземни води в извънградските територии;

44.  Подчертава, че широколистните и иглолистните гори, като икономически отрасъл, като курортни области до големи градове и като жизнена среда, се нуждаят от специални грижи, и че неустойчивото им използване води до рискове, свързани с екологията и безопасността (като например свличане на камъни и морени), на които е необходимо да се противодейства чрез определени мерки;

45.  Припомня предложението, направено в параграф 15 на резолюцията от 16 февруари 2006 г., за полагане на усилия за насърчаване на отделянето на горите от пасищата в планинските райони и за въвеждане на задължението за използване на пътеки (не на последно място с оглед на безопасността);

46.  Отбелязва, че планините са природни и също така често национални бариери, поради което трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество и неговото стимулиране придобиват изключителна важност, като се имат предвид общите проблеми, които те имат (напр. изменение на климата, болести по животните, изчезване на биологично разнообразие);

47.  Приветства усилията в областта на развитието на устойчив туризъм и за ефективно използване на природата като "икономически ресурс" посредством нови и същевременно традиционни концепции за устойчиво развитие на спорта и заниманията за свободното време, при отчитане на особеностите на тези региони; подчертава ролята на природолюбителите, които чрез респект към природата укрепват своето собствено здраве;

48.  Настоятелно призовава за повишено съгласуване на развитието на селските райони и структурните помощи и за разработването на единни програми;

49.  Предлага да се комбинират развитието на селските райони и структурната помощ и да се разработят интегрирани програми;

50.  Подчертава значението от въвеждането на интегриран подход в процеса на вземане на решения и на административните процедури, като например регионалното планиране, издаването на разрешения за строителни проекти и обновяването на жилищни сгради посредством практики в областта на околната среда, културното наследство и градоустройството с оглед осигуряване на устойчиво развитие в планинските райони; препоръчва да бъде използван потенциалът на планинските райони за насърчаване цялостното развитие на туризма и ползването на иновациите в териториалното развитие, като за тази цел насърчава местни и децентрализирани инициативи, както и сътрудничество между планинските райони;

51.  Подчертава, че площите, неподходящи за обработване и производство, трябва да бъдат използвани, наред с другото, за опазване на горския фонд, устойчиво развитие на лова, риболов и за засилване на тези дейности с цел предотвратяване на превръщането на тези площи в пустеещи земи, опасността от пожари, ерозията и намаляването на биологичното разнообразие;

52.  Посочва значението на планинските райони (преди всичко високо- и среднопланинските области) за опазване на природата, разнообразието на видовете и поддържане на местообитанията, но посочва необходимостта от запазване на селското и горското стопанство в защитените райони на "Натура 2000" и защитените природни паркове и призовава към засилени връзки между тези райони чрез въвеждане на минимален стандарт за компенсиращи екологични площи в селскостопанските райони (евентуално 5 %);

53.  Призовава Комисията да подкрепи по възможно най-добрия начин включването на планинските райони в защитеното световно природно наследство и да използва международните възможности за опазването им;

54.  Отбелязва изключителните по своята същност водни източници в планинските райони, които могат да бъдат използвани по устойчив начин като естествени напоителни системи и източници за питейна вода и енергия, както и за лечебен туризъм; подчертава необходимостта от солидарност между планинските и непланинските райони за управлението на тези ресурси; подчертава в тази връзка и с цел предотвратяване на евентуални конфликти необходимостта чрез сътрудничество да се изработят решения за използването на водните ресурси навсякъде в съответните райони;

55.  Призовава Комисията да насърчи прилагането на протокола от Алпийската конвенция, уреждащ планинското селско стопанство, в тясно сътрудничество с институциите на Алпийската конвенция, да подпомогне възможно най-добре взаимните връзки на селското стопанство в планинските райони с други политически области и в тази връзка да предприеме необходимите стъпки за ратификацията на протоколите на Алпийската конвенция, които все още не са станали част от достиженията на правото на ЕС, и за присъединяването на Европейския съюз като страна по Карпатската конвенция;

56.  Изтъква значението на доброволческия сектор (по-специално планински спасителни отряди, организации за помощ при бедствия и милосърдни организации) за извършването на услуги, както и за опазване на културното и природното наследство в планините;

57.  Оценява работата на организациите и научните институти, които се ангажират с планинските райони, и подчертава, че изработването на стратегия на ЕС и подобните мерки трябва да се основава на техния опит и мотивация;

58.  Отбелязва ролята на стимулирането на обучението за допълнителна и професионална квалификация и – във връзка с разнообразяването на професионалните способности и възможности – на инициативите и проектите за "обучение през целия живот";

59.  Счита, че е необходимо да се инвестира в местни модерни образователни центрове по икономика на земеделието в планинските региони, в които да се обучават специалисти за придобиване на умения за управление на дейности в планински райони, за опазване на територията и развитие на земеделието.

60.  Призовава да се обърне специално внимание на опазването на ландшафта и за укрепване и модернизиране на инфраструктурата в труднодостъпните планински райони, както и да се превъзмогне информационната празнина и резултатите от рамковите програми за научни изследвания да станат общодостъпни (напр. електронното правителство);

61.  Отбелязва необходимостта от ефективно комунално-битово обслужване за задържане на населението в тези области и за повишаване на конкурентоспособността; изисква целенасочено подпомагане на планинските общини в областта на услугите от обществен интерес;

62.  Подчертава необходимостта от намиране на устойчиви решения за мобилност и интегрирането на транснационалните (като например транзити, коридори за дълги разстояния) и местните изисквания (напр. достъп до области с различна надморска височина и градска мобилност);

63.  Изисква подпомагане на планинските райони при решаване на проблемите, свързани с транспорта, защитата от шума и опазването на околната среда чрез решения като "далеч от улицата" (напр. укрепване на "чувствителните зони" в "директивата относно пътните такси"(8)), като по този начин се формира основа за по-добро качество на живот и устойчив туризъм;

64.  Подчертава значението на "преходните области" между равнинните и планинските райони за предоставяне на висококачествени инфраструктури и услуги (напр. университети, летища, болници); изисква подкрепа за подобряване на достъпност до тези инфраструктури от малък мащаб, най-вече чрез обществения транспорт;

65.  Подчертава, че планинските райони, чрез интелигентно използване на различните енергийни източници, са "образец" за диверсифициран енергиен микс, енергийноефективни строителни решения и биогорива от второ поколение, и че следва да се подкрепят научните изследвани в тази област; въпреки това подчертава, че разработването на биогорива от второ поколение не трябва да води до конкуренция между районите, определени за това производство (залежи, гори от млади фиданки и др.) и районите с пасища;

66.  Препоръчва държавите-членки да подобрят структурите и процедурите за предоставянето на финансова помощ, предназначена за подпомагане на развитието на планинските райони, като в същото време опростяват административните процедури и достъпа до ресурси, насочени към подпомагането на опазването и устойчивото използване на териториалните активи: културното наследство, природните и човешките ресурси;

67.  Счита, че устойчивото, модернизирано и многофункционално земеделие е необходимо в планинските райони за поддържането на други дейности, като например използването на биомаса и развитието на селския туризъм, като по този начин се увеличават доходите на местното население и призовава Комисията и Съвета да обърнат внимание, по специално в ОСП и в регионалната политика, на потребностите на планинските райони: пристигането на нови земеделски производители, компенсация за допълнителни разходи, свързани с трудния достъп, например при млекосъбирането, осигуряването на услуги в селските райони, развитието на транспортна инфраструктура;

68.  Изтъква уязвимостта на планините и глетчерите, породена от изменението на климата, поради техните топографски характеристики и структурни трудности, но и техния потенциал като "пробна лаборатория" за имитиращи природата иновационни технологии за опазване на климата; призовава Комисията да изготви диференцирана политика за климата по отношение на планинските райони, като се основава на вече наличните познания (напр. Алпийската и Карпатската конвенция); призовава да се предприеме изследователска дейност и да бъдат приети преходни мерки в тази област;

69.  Изисква координирането по отношение на планинските райони и необлагодетелстваните райони да се постави във функционална връзка с ОСП и втория стълб (развитие на селските райони);

70.  Подчертава, че устойчивото селско стопанство и развитието на планинските райони е от значение не само за населението на тези особени райони, но и за населението на съседните на тях райони (напр. равнинните райони), и че стратегията на ЕС за планинските райони следва също така да окаже влияние върху устойчивостта в тези съседни райони по отношение на водоснабдяване, стабилност на околната среда, биологично разнообразие, равномерно разпределение на населението и културно многообразие; призовава Комисията да разгледа, при формулирането на стратегията на ЕС за планинските райони, по какъв начин вече съществуващи инициативи за интегриране на планинските и съседните на тях райони могат да се включат успешно в стратегията;

71.  Възлага на Комисията по земеделие и развитие на селските райони да следи развитието на настоящата резолюция в Съвета и в Комисията;

72.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) OВ C 72 E, 21.3.2002 г., стр. 354.
(2) OВ C 290 E, 29.11.2006 г., стр. 413.
(3) Приети текстове, P6_TA(2008)0093.
(4) Комитет на регионите, 23-2008.
(5) OВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1.
(6) OВ L 93, 31.3.2006, стр. 12.
(7) OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.
(8) Директива 2006/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 8).


Европейски ден за възпоменание на жертвите на сталинизма и нацизма
PDF 319kWORD 66k
Декларация на Европейския парламент за обявяването на 23 август за Европейски ден за възпоменание на жертвите на сталинизма и нацизма
P6_TA(2008)0439P6_DCL(2008)0044

Европейският парламент,

–   като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за неприлагане срока на давност по отношение на военните престъпления и престъпленията против човечеството

–   като взе предвид следните членове от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа: член 1: задължение за зачитане правата на човека; член 2: право на живот; член 3: забрана на изтезанията и член 4: забрана на робството и на принудителния труд,

–   като взе предвид Резолюция 1481 (2006) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно необходимостта от международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими,

–   като взе предвид член 116 от своя правилник,

А.   като има предвид, че пактът Молотов-Рибентроп от 23 август 1939 г. между Съветския съюз и Германия раздели Европа на две сфери на влияние чрез секретни допълнителни протоколи;

Б.   като има предвид, че масовите депортации, убийства и заробване, извършени в контекста на актовете на агресия от страна на сталинизма и нацизма, спадат към категорията на военните престъпления и престъпленията против човечеството;

В.   като има предвид, че съгласно международното право, срокът на давност не се прилага по отношение на военните престъпления и престъпленията против човечеството;

Г.   като има предвид, че в Европа е малко известно влиянието и значението, което имат съветския режим и окупация върху и за гражданите на посткомунистическите държави;

Д.   като има предвид, че член 3 от Решение № 1904/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно създаване на програмата "Европа за гражданите" за периода 2007-2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство(1), призовава за подкрепа на действието "Активно европейско възпоменание", чиято цел е да не се допусне повтарянето под каквато и да е форма на престъпленията на нацизма и сталинизма;

1.  Предлага 23 август да бъде обявен за Европейски ден за възпоменание на жертвите на сталинизма и нацизма, за да се запази паметта за жертвите на масово депортиране и изтребление, като същевременно се насърчи по-енергично демокрацията и се подкрепи мирът и стабилността на нашия континент;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, на парламентите на държавите-членки.

Списък на подписалите

Jim Allister, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Maria Badia i Cutchet, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Irena Belohorská, Monika Beňová, Rolf Berend, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Adam Bielan, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Guy Bono, Mario Borghezio, Josep Borrell Fontelles, Victor Boştinaru, John Bowis, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Jorgo Chatzimarkakis, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Philip Claeys, Luigi Cocilovo, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Dorette Corbey, Titus Corlăţean, Corina Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoş Florin David, Antonio De Blasio, Arūnas Degutis, Véronique De Keyser, Gérard Deprez, Marie-Hélène Descamps, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Koenraad Dillen, Alexandra Dobolyi, Valdis Dombrovskis, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Den Dover, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Jonathan Evans, Robert Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Petru Filip, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Ingo Friedrich, Urszula Gacek, Michael Gahler, Kinga Gál, Milan Gaľa, Iratxe García Pérez, Patrick Gaubert, Jas Gawronski, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Ingeborg Gräßle, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Françoise Grossetête, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Christopher Heaton-Harris, Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Jim Higgins, Mary Honeyball, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Jana Hybášková, Филиз Хакъева Хюсменова, Marie Anne Isler Béguin, Ville Itälä, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Dan Jørgensen, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Syed Kamall, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Holger Krahmer, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Aldis Kušķis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Carl Lang, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Klaus-Heiner Lehne, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Fernand Le Rachinel, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Eleonora Lo Curto, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Маруся Иванова Любчева, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Manuel Medina Ortega, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Николай Младенов, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Eluned Morgan, Philippe Morillon, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Vural Öger, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Csaba Őry, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Maria Grazia Pagano, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Владко Тодоров Панайотов, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Neil Parish, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Béatrice Patrie, Vincent Peillon, Bogdan Pęk, Alojz Peterle, Maria Petre, Willi Piecyk, Rihards Pīks, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Zdzisław Zbigniew Podkański, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, Nicolae Vlad Popa, Bernd Posselt, Christa Prets, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Karin Riis-Jørgensen, Maria Robsahm, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Jacek Saryusz-Wolski, Gilles Savary, Toomas Savi, Christel Schaldemose, Agnes Schierhuber, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Esko Seppänen, Adrian Severin, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Peter Skinner, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný, Петя Ставрева, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Robert Sturdy, Margie Sudre, László Surján, József Szájer, Andrzej Jan Szejna, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Catherine Trautmann, Helga Trüpel, Владимир Уручев, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Frank Vanhecke, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Marcello Vernola, Alejo Vidal-Quadras, Кристиан Вигенин, Kyösti Virrankoski, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Anders Wijkman, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Iva Zanicchi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Душана Здравкова, Roberts Zīle, Marian Zlotea, Tadeusz Zwiefka

(1) ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 32.

Правна информация - Политика за поверителност