Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 21 октомври 2008 г. - Страсбург
 Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Нова Зеландия *
 Меморандум за сътрудничество между Международната организация за гражданско въздухоплаване и Европейската общност относно проверките/инспекциите по сигурността на въздухоплаването и свързаните с тях въпроси *
 Застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства (кодифицирана версия) ***I
 Обикновени съдове под наляганe (кодифицирана версия) ***I
 Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти (кодифицирана версия) ***I
 Протокол за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на ЕО (кодифицирана версия) *
 Някои категории споразумения и съгласувани практики в областта на въздушните превози (кодифицирана версия) *
 Система за собствени ресурси на Общностите *
 Европейска заповед за предаване на доказателства в производства с наказателен характер *
 Възстановяване на запасите от атлантическа треска *
 Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС в изпълнение на точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление
 Проект на коригиращ бюджет № 7/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. (Литва и Испания)
 Световен алианс за борба с изменението на климата между Европейския съюз и бедните развиващи се страни, най-уязвими от изменението на климата
 Управление и партньорство в национален и регионален мащаб, както и въз основа на отделни проекти, в областта на регионалната политика
 „По-добро законотворчество - 2006 г.“ съгласно член 9 от Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност
 24-ти годишен доклад на Комисията относно наблюдението на прилагането на правото на Общността
 Стратегия за бъдещото регламентиране на институционалните аспекти на регулаторните агенции
 Предявяване на обвинение и изправяне пред Международния наказателен съд на Joseph Kony
 Програма за действие за повишаване на качеството на висшето образование и насърчаване на междукултурното разбирателство чрез сътрудничеството с трети страни („Еразмус Мундус“) ***I
 Правила за безопасност и стандарти за пътническите кораби (преработена версия) ***I
 Работа с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (преработена версия) ***I
 Статистически данни при превоз на товари и пътници по море (преработена версия) ***I
 Статистика на Общността относно търговията със стоки между държавите-членки ***I
 Приложимо право към брачни дела *
 Управление на риболовни флоти, регистрирани в най-отдалечените райони на Общността *
 Борбата срещу трафика на деца
Текстове (506 kb)
Правна информация - Политика за поверителност