Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Utorok, 21. októbra 2008 - Štrasburg
 Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi ES a Novým Zélandom *
 Memorandum o spolupráci medzi Medzinárodnou organizáciou civilného letectva a ES *
 Zodpovednosť za škodu spôsobenú motorovými vozidlami (kodifikované znenie) ***I
 Jednoduché tlakové nádoby (kodifikované znenie) ***I
 Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá (kodifikované znenie) ***I
 Uplatňovanie Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o ES (kodifikované znenie) *
 Kategórie dohôd a zosúladených postupov v odvetví leteckej dopravy (kodifikované znenie) *
 Systém vlastných zdrojov Spoločenstiev *
 Európsky príkaz na zabezpečenie dôkazov v trestných veciach *
 Obnova zásob tresky *
 Mobilizácia Fondu solidarity EÚ
 Návrh opravného rozpočtu č. 7/2008
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii
 Vytvorenie globálnej aliancie proti zmene klímy
 Riadenie a partnerstvo na národnej a regionálnej úrovni a základ pre projekty v oblasti regionálnej politiky
 Kvalitnejšia legislatíva v roku 2006 podľa článku 9 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality
 Monitorovanie uplatňovania práva Spoločenstva
 Stratégia budúceho zavádzania inštitucionálnych aspektov regulačných agentúr
 Obvinenie Josepha Konyho
 Program Erasmus Mundus (2009 – 2013) ***I
 Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode (prepracované znenie) ***I
 Obmedzené použitie geneticky modifikovaných mikroorganizmov (prepracované znenie) ***I
 Štatistické údaje o námornej nákladnej a osobnej doprave (prepracované znenie) ***I
 Štatistika Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi ***I
 Rozhodné právo v manželských veciach *
 Riadenie rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva *
 Boj proti obchodovaniu s deťmi
Texty (325 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia