Indeks 
Vedtagne tekster
Torsdag den 23. oktober 2008 - Strasbourg
Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget 2009 (Sektion III)
 Forslag til det almindelige budget 2009 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX)
 Lufthavnsafgifter ***II
 Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Bosnien-Hercegovina ***
 Sørøveri
 Regnskabsstandarder
 Luftfartssikkerhedsforanstaltninger og de såkaldte bodyscannere
 Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Bosnien-Hercegovina
 Mindehøjtidelighed for Holodomor, den store hungersnød i Ukraine (1932-1933)
 Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2007
 Venezuela
 Den Demokratiske Republik Congo: sammenstød i de østlige grænseområder
 Burma

Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget 2009 (Sektion III)
PDF 181kWORD 94k
Beslutning
Bilag
Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2008 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009 - Sektion III - Kommissionen (C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD)) og ændringsskrivelse nr. 1/2009 (SEK(2008)2435) til Den Europæiske Unions foreløbige budgetforslag for regnskabsåret 2009
P6_TA(2008)0515A6-0398/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 272 og Euratomtraktatens artikel 177,

-   der henviser til Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1),

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

-   der henviser til sin beslutning af 24. april 2008 om Kommissionens årlige politikstrategi for 2009-budgetproceduren(4),

-   der henviser til sin beslutning af 24. april 2008 om budgetramme og prioriteringer for 2009(5),

-   der henviser til sin beslutning af 8. juli 2008 om budgettet for 2009: de første overvejelser vedrørende det foreløbige budgetforslag for 2009 og mandatet til samrådet - Sektion III - Kommissionen(6),

-   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, forelagt af Kommissionen den 16. maj 2008 (KOM(2008)0300),

-   der henviser til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, vedtaget af Rådet den 17. juli 2008 (C6-0309/2008),

-   der henviser til ændringsskrivelse nr. 1/2009 (SEK(2008)2435) til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV,

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A6-0398/2008),

Centrale emner

1.   minder om, at dets politiske prioriteringer og vurdering af budgetrammen for 2009 blev fastlagt i de to ovennævnte beslutninger af 24. april 2008; bemærker, at disse to beslutninger skabte et solidt grundlag for den følgende første evaluering af Kommissionens foreløbige budgetforslag (FBF) for 2009, som det fremgår af EP's ovennævnte beslutning om FBF af 8. juli 2008; minder om, at Parlamentet i denne beslutning har forholdt sig yderst kritisk til de lave betalingsbevillinger og de snævre margener i de fleste udgiftsområder under den flerårige finansielle ramme (FFR);

2.   glæder sig over, at Europa-Parlamentet og Rådet på samrådsmødet i forbindelse med førstebehandlingen af 2009-budgettet den 17. juli 2008 vedtog seks fælles udtalelser, som er vedhæftet som bilag til denne beslutning; har taget hensyn til disse erklæringer under udarbejdelsen af sine ændringsforslag til budgetforslaget; understreger imidlertid, at der på nogle områder, f.eks. evalueringen af agenturer, endnu ikke er vedtaget nogen fælles holdning med Rådet;

3.   beklager, at Rådet har foretaget en yderligere nedskæring i et allerede lavt sat FBF: betalingsbevillingerne i budgetforslaget beløber sig til i alt 133 933 000 000 EUR, hvilket udgør en nedskæring i forhold til FBF på 469 000 000 EUR, og betalingsbevillingerne på 114 972 000 000 EUR ligger hele 1 771 000 000 EUR under FBF, hvilket svarer til 0,89 % af BNI og bringer betalingerne ned på et hidtil uset lavt niveau; understreger, at det har fået forskellen mellem forpligtelses- og betalingsbevillinger til at vokse yderligere, hvilket er i modstrid med princippet om, at budgettet skal balancere;

4.   opfordrer til, at loftet for udgiftsområde 4 ved først givne lejlighed tilpasses, så det svarer til de reelle behov; beklager, at Rådet ikke er indstillet på at afsætte tilstrækkelige midler i denne forbindelse;

5.   støtter ændringsskrivelse nr. 1 til det foreløbige budgetforslag for 2009, som blev vedtaget af Kommissionen den 9. september 2008, da den lader til at danne et mere realistisk billede af behovene under udgiftsområde 4 end FBF; beklager imidlertid, at det på grund af begrænsningerne i FFR 2007-2013 ikke er i stand til at overtage nye uforudsete og hastende behov som f.eks. fødevarebistand og Georgiens, Kosovos, Afghanistans og Palæstinas behov for genopbygningsbistand; understreger, at kun ved hjælp af anvendelse af mulighederne i bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 (IIA) og fast politisk beslutsomhed - som er to absolut nødvendige forudsætninger - kan EU opfylde de forpligtelser, der er indgået på området for eksterne politikker;

6.   mener, at de samlede betalingsbevillinger, som Rådet har vedtaget, langt fra hænger sammen med EU's forskellige politiske prioriteringer og forpligtelser; er overrasket over, at Rådet officielt kan foreslå betalinger på kun 0,89 % af BNI, når de samlede uindfriede forpligtelser allerede er på 139 000 000 000 EUR i 2007; har derfor besluttet at forhøje de samlede betalinger til 0,959 %;

7.   er af den opfattelse, at det med den nuværende udformning af EU's budget ikke er muligt at gøre et effektivt og realistisk forsøg på at opfylde de målsætninger, som EU har sat sig i forbindelse med klimaændringerne; mener, at der blandt EU's borgere er behov for et konkret europæisk initiativ til bekæmpelse af klimaændringernes konsekvenser; beklager, at støtten til klimaændringsforanstaltninger stadig er meget begrænset i EU's budget; er overbevist om, at der skal gøres en alvorlig indsats for at øge og samle tilstrækkelige finansielle midler til at give den europæiske førerstilling i forbindelse med bekæmpelsen af klimaændringernes konsekvenser et løft; opfordrer Kommissionen til inden den 15. marts 2009 at forelægge en ambitiøs plan for en tilstrækkelig forhøjelse af midlerne til klimaændringerne, der tager højde for oprettelsen af en særlig klimaændringsfond eller oprettelsen af en særlig budgetpost, der kan forbedre mulighederne i budgettet for at tage fat på disse spørgsmål, navnlig gennem afbødnings-, tilpasnings- og stabiliseringsforanstaltninger; mener, at emissionshandelssystemet (ETS) også bør betragtes som en potentiel ressource på EU-plan;

8.   er ikke indstillet på at acceptere nogen form for ny øremærkning i anmærkningerne til 2009-budgettet; har derfor ladet alle foreslåede nye henvisninger til konkrete beløb og/eller til individuelt opførte organisationer eller organer udgå, idet disse øremærkninger ikke er i overensstemmelse med finansforordningen;

9.   har besluttet at acceptere Rådets mindre nedskæringer i budgetposterne for administrative udgifter for nogle flerårige programmer, idet Kommissionen selv ofte omfordeler midler fra disse poster gennem overførsler som led i en generel regnskabsafslutning; understreger dog, at disse nedskæringer i en årlig budgetprocedure under ingen omstændigheder må føre til nedskæringer i de samlede finansieringsrammer for de pågældende programmer, som er vedtaget i fællesskab; fastholder, at Kommissionen skal kompensere for nedskæringerne i løbet af de senere år af programperioden;

10.   mener, at vækst og beskæftigelse, bekæmpelsen af klimaændringer og styrkelsen af sikkerheden for EU's borgere og af den sociale dimension, f.eks. gennem "growth for jobs"-initiativet og støtten til SMV'er, forskning og innovation samt gennem støtte til samhørighed mellem regionerne, er vigtige prioriteringer i 2009-budgettet; vil forhøje bevillingerne i budgetposter, der finansierer disse prioriteringer, i overensstemmelse med sine tidligere beslutninger;

Underudgiftsområde 1a

11.   er forbløffet over Rådets yderligere nedskæringer i poster, der støtter Lissabonstrategien, som jo er baseret på en afgørelse fra Det Europæiske Råd; understreger, at målsætningerne om vækst og beskæftigelse udgør selve kernen i Lissabonstrategien, og at Kommissionen i sit FBF allerede havde foretaget nedskæringer i en række poster i forhold til det foregående år;

12.   vil gøre sit yderste for at sikre tilstrækkelig finansiering til alle aktiviteter og politikker under dette udgiftsområde, som kan være til direkte og mærkbar fordel for de europæiske borgere; er forberedt på at anvende hele den tilgængelige margen til at finansiere pilotprojekter og forberedende foranstaltninger under dette underudgiftsområde;

13.   kan, for så vidt angår Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT), ikke acceptere Kommissionens forsøg på at gå imod budgetmyndighedens beslutninger i 2008-budgettet; vil derfor fastholde, at budgettet for EIT bør indgå i politikområdet "Forskning", og at dets ledelsesstruktur, da den er af administrativ karakter, finansieres under FFR's udgiftsområde 5; har besluttet at ændre kontoplanen i overensstemmelse hermed;

14.   understreger, at udbetaling af midler fra budgetpost 06 03 04 (transeuropæiske energinet) og tildeling af status af transeuropæisk energinet til enhver form for gasledning eller projekt, der letter gastransmissionen fra Rusland eller selskaber, der i sidste ende kontrolleres af Rusland, bør gøres afhængig af gennemførelsen af NG3-korridoren som fastslået af EU's koordinator;

Underudgiftsområde 1b

15.   gentager betydningen af solidaritetsprincippet inden for EU; agter at gøre sit yderste for at sikre tilstrækkelig finansiering til samhørighedspolitikken med henblik på at kunne tackle nuværende og kommende udfordringer;

16.   understreger, at dette udgiftsområde finansierer adskillige vigtige politikker og aktiviteter, der tager sigte på at bekæmpe klimaændringer og støtte væksten i beskæftigelsen;

17.   beklager Rådets nedskæringer i FBF, navnlig for så vidt angår finansieringen gennem Den Europæiske Socialfond af konkurrenceevne og beskæftigelse på regionalt plan; minder Rådet om, at Lissabonstrategien bygger på en fælles indsats fra både EU's og medlemsstaternes budgetter;

Udgiftsområde 2

18.   bemærker, at Kommissionen har hævdet, at bekæmpelsen af klimaændringer er en af dens prioriteringer i 2009-budgettet; mener imidlertid, at denne prioritering ikke er tilstrækkeligt afspejlet i FBF, og agter derfor at skabe større fokus på denne centrale politik; foreslår af synlighedsårsager, at bevillingerne afsættes på en særlig budgetpost udelukkende beregnet til dette formål; vil supplere midlerne til Life+ og Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne i overensstemmelse hermed;

19.   noterer sig de seneste forslag fra Kommissionen om et sundhedstjek af den europæiske landbrugspolitik og forsvarer holdningen om, at enhver flytning fra den første til den tredje søjle skal være budgetmæssigt neutral;

20.   noterer sig, at der er oprettet budgetposter til tre nye fonde inden for den fælles landbrugs- og fiskeripolitik: omstruktureringsfonden for mejerisektoren, økotilskud til bevarelse af fåre- og gedehold i Den Europæiske Union og ad hoc-finansieringsinstrumentet – tilpasning af fiskerflåderne i EU til de økonomiske følger af høje oliepriser – som alle er blevet oprettet med det mål at tilpasse sig nye omstændigheder og åbne fremtidige muligheder, navnlig i ugunstigt stillede og følsomme regioner; mener, at disse fonde først og fremmest bør finansieres fra uudnyttede bevillinger på landbrugsbudgettet;

21.   glæder sig over, at Rådet og Kommissionen endelig er indstillede på at etablere en skolefrugtordning og stille et betydeligt årligt beløb til rådighed til bekæmpelse af overvægt og helbredsproblemer blandt børn i skolealderen, men beklager, at et helt år er tabt på gulvet, fordi Rådet afviste dette initiativ fra Europa-Parlamentet under behandlingen af 2008-budgettet;

Underudgiftsområde 3a

22.   anerkender de europæiske borgeres ønske om et sikkert og trygt Europa og glæder sig over stigningerne under dette udgiftsområde i forhold til 2008-budgettet; understreger betydningen af solidaritetsprincippet og af at sikre den størst mulige beskyttelse af menneskerettighederne;

23.   understreger betydningen af at stille tilstrækkelig finansiering til rådighed via EU's budget til forvaltning af lovlig indvandring og integration af tredjelandsborgere og samtidig bekæmpe illegal indvandring og styrke beskyttelsen af grænserne, herunder styrkelse af Den Europæiske Flygtningefond, så solidariteten mellem medlemsstaterne fremmes;

Underudgiftsområde 3b

24.   minder om, at underudgiftsområde 3b dækker vigtige politikker med direkte indvirkning på de europæiske borgeres dagligdag; gentager sin skuffelse over den lave stigning i forhold til 2008-budgettet, som Kommissionen har foreslået for dette udgiftsområde, navnlig for så vidt angår de aktiviteter, der er vigtige for opbygningen af et borgernes Europa, og hvis budgetter endda i nogle tilfælde er blevet nedskåret;

25.   kan ikke acceptere, at Rådet har foretaget yderligere nedskæringer i disse "borgerposter", og vil sikre sig, at der er garanteret tilstrækkelige ressourcer på dette vigtige område; understreger, at det vil gøre brug af den lille tilbageværende margen under dette udgiftsområde til at finansiere pilotprojekter og forberedende foranstaltninger for at give dette politikområde et løft;

Udgiftsområde 4

26.   bemærker, at Rådet har flyttet betragteligt om på midlerne under udgiftsområde 4, og betragter dette som en stærk indikation af den alvorlige ressourcemangel under FFR-loftet; understreger, at udgiftsområde 4 vil gøre det mere og mere nødvendigt at ty til bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale med jævne mellemrum; mener, at de disponible midler ikke med deres nuværende niveau vil give EU mulighed for at varetage sin rolle som global partner;

27.   opfordrer Det Europæiske Råd til ikke at afgive vidtrækkende politiske tilsagn som f.eks. i formandskabets konklusioner af 20. juni 2008, hvor stats- og regeringscheferne opfordrede til større økonomisk støtte fra EU til udviklingslandene, eller til samtidig at give tilsagn om de nødvendige budgetforslag og foranstaltninger, når førstnævnte tilsagn er i klar modsætning til de midler, der er tilgængelige under de årlige lofter i den nuværende FFR;

28.   gentager, at det finder, at der er et presserende behov for en omfattende og konkret mobilisering af Den Europæiske Union i bestræbelserne på at tackle de stigende fødevarepriser og den heraf følgende fødevarekrise, og gentager, at der skal handles budgetmæssigt forsvarligt; minder om, at de tilgængelige margener under udskriftsområde 2 ikke kan anvendes til formål, der hører under udgiftsområde 4, idet det nuværende loft for udgiftsområde 4 ikke er tilstrækkeligt til at finansiere instrumentet uden at sætte eksisterende prioriteringer over styr; mener, at budgetmyndighedens to parter bør gøre deres yderste og undersøge alle de muligheder, der er omfattet af IIA, for at finansiere de beløb, der er afsat til fødevarebistand under udgiftsområde 4; minder dog om, at den endelige beslutning om den fastlagte finansieringsramme vil blive truffet i løbet af den årlige budgetprocedure og blive sat i forbindelse med en samlet vurdering af de eksisterende instrumenter for samarbejdspolitik med udviklingslande;

29.   betragter stadig støtte til fredsprocessen i Palæstina og til Kosovo som værende blandt dets centrale prioriteringer, som der skal afsættes tilstrækkelige ressourcer til i EU's budget; bemærker dog, at et sådant tilstrækkeligt finansieringsniveau kan kræve en omprogrammering under udgiftsområde 4, hvor der ydes budgetkompensation under andre budgetposter; minder om betydningen af en fungerende offentlig administration, der er nødvendig for at sikre den nødvendige særlige omhyggelighed i anvendelsen af EU-midler;

30.   glæder sig over genopførelsen af midler på budgetposten for finansiel støtte til fremme af det tyrkisk-cypriotiske samfunds økonomiske udvikling; glæder sig også over støtten til ekshumering, identificering og tilbagesendelse af de jordiske rester af forsvundne personer i Cypern;

31.   støtter den politimission, der er blevet iværksat i Kosovo under den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik; anmoder dog Kommissionen om at forelægge en konkret plan og tidsplan for Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo (EULEX Kosovo), navnlig i forbindelse med overtagelsen af opgaverne fra FN's mission i Kosovo (UNMIK), og de dermed forbundne behov for menneskelige ressourcer og udgifter hertil samt samarbejdet med Kommissionens forbindelseskontor i Kosovo (ECLO); anmoder desuden Kommissionen om at forelægge detaljerede oplysninger om den uddannelse, som de lokale styrker har modtaget;

32.   understreger sin vilje til at bistå Georgien i landets lange og dyre genopbygningsproces og til at tage aktiv del i at finde frem til en passende økonomisk løsning, som det fremgår af dets beslutning af 3. september 2008 om situationen i Georgien(7); anmoder derfor indtrængende Kommissionen om at forelægge forslag, der kan opfylde EU's forpligtelser; insisterer derfor på, at det politisk og økonomisk sunde princip om ny finansiering til nye behov overholdes; noterer sig i denne forbindelse Kommissionens planer om at undersøge mulighederne for at stille op til 500 000 000 EUR til rådighed i perioden fra 2008 til og med 2010 og i givet fald give tilsagn om disse midler i forbindelse med en donorkonference for Georgien;

33.   noterer sig Energifællesskabets stigende betydning og glæder sig over Tyrkiets hensigt om at blive medlem; er af den opfattelse, at Ukraine, Georgien, Aserbajdsjan og Armeniens optagelse i Energifællesskabet bør lettes og udarbejdelsen af solidaritetsforanstaltninger på energiområdet mellem dets medlemmer udvikles; afventer Kommissionens rapport, der skal offentliggøres i 2009, om de indhøstede erfaringer med gennemførelsen af Rådets afgørelse 2006/500/EF af 29. maj 2006 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af energifællesskabstraktaten(8);

34.   understreger, at EU's prioritering om at bekæmpe klimaændringerne også har en ekstern komponent, og at relevante aktiviteter, f.eks. aktiviteterne i forbindelse med den globale klimaalliance, skal finansieres under udgiftsområde 4;

35.   understreger, at den globale fond til bekæmpelse af hiv/aids, tuberkulose og malaria har vist sig at være en effektiv finansieringsmekanisme, men beklager, at den globale fond ikke har egentlige gennemførelsesbeføjelser; minder Kommissionen om, at det vil være nødvendigt at anvende øgede finansielle midler på teknisk assistance for effektivt at kunne gennemføre støtte fra den globale fond;

36.   minder Rådet om, at reserven til nødhjælp skal finansiere uforudsete nødhjælpsbehov, og mener ikke alene, at bevillingerne under denne budgetpost er berettigede, men også at fjernelsen af disse bevillinger vil bringe EU's kapacitet til at reagere hensigtsmæssigt på eventuelle krisesituationer i begyndelsen af 2009 i fare; genopfører derfor reserven til nødhjælp i FBF, hvilket også sikrer overholdelse af punkt 25 i IIA;

Udgiftsområde 5

37.   vil som et generelt princip genopføre Rådets nedskæringer i tallene under dette udgiftsområde i FBF; bemærker dog, at der stadig er ubesvarede spørgsmål om specifikke aspekter vedrørende Kommissionens allokering af personale til administrative støtte- og koordineringsfunktioner og mulighederne for omfordeling samt behov for yderligere oplysninger om Kommissionens ejendomspolitik; har besluttet at opføre nogle beløb i reserven for at sikre, at disse spørgsmål bliver besvaret rettidigt;

38.   understreger, at der i FBF 2009 er afsat et samlet beløb på i alt 1 120 000 000 EUR til finansiering af administrative omkostninger uden for udgiftsområde 5; mener, at der er tale om et meget stort beløb;

39.   understreger, at de administrative udgifter fortsat stiger langt mere end den gennemsnitlige inflation i EU, hvilket medfører bekymringer om, hvorvidt skatteyderne får valuta for pengene; anmoder Kommissionen om, at foretage en grundlæggende evaluering af alle aspekterne af de administrative udgifter, rapportere om fremskridtene siden reformerne i 2000 og tage særligt hensyn til følgerne af udvidelsen i 2004 og behovet for fortsat at undersøge mulighederne for at opnå større effektivitet; anmoder om, at få stillet denne evaluering til rådighed fra den 31. juli 2009;

40.   er i denne forbindelse bekymret over, at de beløb, som er taget fra finansieringen af operationelle programmer til at finansiere forvaltningsorganer, er stadigt stigende og allerede har nået et højt niveau, idet det finansierer mere end 1 300 stillinger i 2009; vil gerne have et klarere billede af følgerne af oprettelsen af forvaltningsorganer og de aktuelle udvidelser af deres opgaver for de generaldirektorater, de hører under, og som var ansvarlige for gennemførelsen af de pågældende programmer, inden forvaltningsorganerne tog over;

41.   bemærker, at aktuelle oplysninger har vist, at forholdet mellem ansatte i administrative støtte- og koordineringsfunktioner og ansatte, som udfører operationelle opgaver, kan variere betragteligt; anmoder Kommissionen om en analyse af årsagerne til disse afvigelser;

42.   forventer at blive grundigt orienteret om hele udviklingen i forbindelse med den såkaldte Holmquist-personalereform inden for Kommissionen;

43.   anmoder Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) om at fortsætte sine bestræbelser på at strømline og forkorte udvælgelsesprocedurerne; mener, at EPSO bør tildeles de relevante menneskelige ressourcer som støtte til den indsats, det har gjort for at forbedre dets interne procedurer og metoder og sætte skub i forvaltningen af reservelisten for at sikre, at det kan skaffe egnet personale til at dække institutionernes behov, herunder tilstrækkelige adgangskriterier, navnlig for AST-stillinger;

44.   opfordrer Rådet til at forelægge en kalender over forhandlingerne med Parlamentet om Kommissionens forslag til forordning (EF) nr. 1073/1999 (OLAF) med henblik på at styrke Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs effektivitet og klarlægge den retlige ramme for dets opgaver;

45.   beklager den manglende konsekvens og sammenhæng, der jævnligt kan konstateres i Kommissionens generaldirektoraters kommunikationspolitik; går ind for udvikling af en sammenhængende og genkendelig "EU-identitet", som kan anvendes i alle kommunikationsforanstaltninger; ønsker derfor at opfordre de enkelte tjenestegrene i Kommissionen til at finjustere og koordinere alle informations- og kommunikationsaktiviteter på deres niveau;

46.   opfordrer institutionerne til, at de systematisk koordinerer deres indsats med henblik på at:

   - gøre oplysninger tilgængelige for borgerne om deres rettigheder, og hvorledes de håndhæves i praksis i medlemsstaterne
   - forbedre tilgængeligheden og gennemsigtigheden af EU-retten ved hjælp af effektive søgeredskaber, konsolidering af teksterne og anvendelse af det bedste til rådighed stående tekniske format til kildeformatering af direktiver, forordninger, afgørelser og beslutninger
   - etablere et digitalt bibliotek om EU på grundlag af de ressourcer, der er til rådighed på både europæisk og nationalt plan;

47.   glæder sig over reformen af Europaskolernes system, som for nylig blev lanceret af Kommissionen, men opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at opfylde deres forpligtelser i henhold til de eksisterende aftaler; gør opmærksom på punkt 47 i IIA, hvori det er fastsat, at budgetmyndigheden skal godkende oprettelse af nye skoler, der har indvirkning på budgettet;

48.   understreger betydningen af, at punkt 47 i IIA overholdes; anmoder Kommissionen om at samarbejde med budgetmyndigheden om fastlæggelsen af en detaljeret procedure for dets praktiske gennemførelse;

49.   opfordrer Kommissionen til at forelægge en rapport om mulige løsninger vedrørende EU's gasforsyningssikkerheds og diversificeringsmekanisme i NG3-korridoren, herunder bl.a. Den Europæiske Investeringsbanks mulige rolle i forbindelse med indkøb af gas i store mængder fra utraditionelle leverandørstater (som har en markedsandel på mindre end 5 % i EU) i NG3-korridoren eller fremme af indkøb enten gennem direkte køb eller ved at oprette et indkøbsorgan;

Agenturer

50.   glæder sig over Kommissionens beslutning om endelig at følge anmodningerne fra budgetmyndigheden og tage hensyn til formålsbestemte indtægter under udarbejdelsen af FBF for de decentrale agenturer for 2009; mener, at dette uden tvivl er et skridt hen imod større gennemskuelighed i budgetproceduren; gentager dog, i overensstemmelse med sine ændringsforslag til agenturernes anmærkninger til 2008-budgettet, at de agenturer, der i høj grad er afhængige af indtægter fra afgifter, stadig bør have mulighed for at anvende formålsbestemte indtægter til at give dem den budgetmæssige frihed, de har brug for;

51.   glæder sig over Kommissionens meddelelse af 11. marts 2008 om europæiske agenturer – vejen frem (KOM(2008)0135) og bemærker navnlig Kommissionens indsats for at gennemføre en evaluering af reguleringsagenturerne i løbet af 2009; anmoder om, at det i denne evaluering navnlig undersøges, om agenturernes arbejde er effektivt, og hvilke resultater de opnår, og om der inden for rimelige grænser kan opnås større effektivitet inden for Kommissionens egne tjenester, når arbejde eksternaliseres til agenturerne; anmoder om, at evalueringen udarbejdes senest den 30. juni 2009;

52.   understreger det forhold, at små agenturer har tendens til at have et personale, hvoraf en høj andel (50 % eller mere) beskæftiger sig med agenturets interne administration; mener, at små agenturers omkostningseffektivitet er et af de spørgsmål, som den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentrale agenturers fremtid, som skal nedsættes i efteråret 2008, bør behandle;

53.   har noteret sig, at Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked har et overskud på 290 000 000 EUR i det indeværende regnskabsår; anmoder Kommissionen om at overveje, om det vil være hensigtsmæssigt at lade enhver overskydende indtægt fra kontoret, som er en direkte konsekvens af det indre marked, blive ført tilbage i EU's budget;

54.   understreger, at Euratoms Forsyningsagentur, som blev stiftet med Euratomtraktaten, er et uafhængigt agentur, hvis tilskud bør fremgå af budgettet på gennemsigtig vis;

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

55.   minder om, at der i henhold til IIA er mulighed for i et givent regnskabsår at afsætte op til 40 000 000 EUR til pilotprojekter og op til 100 000 000 EUR til forberedende foranstaltninger, hvoraf højst 50 000 000 EUR kan tildeles nye forberedende foranstaltninger;

56.   mener, at disse projekter er et nødvendigt værktøj for Parlamentet med henblik på at tage initiativ til nye politikker, som er i de europæiske borgeres interesse; har analyseret en række interessante forslag, hvoraf kun få kan indgå i 2009-budgettet på grund af begrænsninger, for så vidt angår lofterne under IIA og FFR;

57.   fastholder, at de foreslåede projekter og aktiviteter, som ikke indgår i 2009-budgettet, fordi de ifølge Kommissionen allerede er omfattet af et eksisterende retsgrundlag, bør gennemføres under dette retsgrundlag, og anmoder Kommissionen om også at aflægge beretning om disse foreslåede projekter og aktiviteter i sin rapport om pilotprojekter og forberedende foranstaltninger; forventer, at Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger i denne retning, uanset om projekterne og aktiviteterne til sidst vil fremgå eksplicit i de relevante anmærkninger til retsgrundlaget for 2009-budgettet; agter nøje at overvåge gennemførelsen af disse projekter og aktiviteter i medfør af deres retsgrundlag i regnskabsåret 2009;

o
o   o

58.   tager de udtalelser, der er vedtaget af de kompetente udvalg, og som er indeholdt i betænkning A6-0398/2008, til efterretning;

59.   pålægger sin formand at sende denne beslutning, ledsaget af ændringerne og ændringsforslagene til sektion III i budgetforslaget, til Rådet og Kommissionen og til de øvrige berørte institutioner og organer.

BILAG

FÆLLES ERKLÆRINGER VEDTAGET PÅ SAMRÅDSMØDET DEN 17. JULI 2008

1.  Struktur- og samhørighedsfondsprogrammer samt programmer for udvikling af landdistrikter for 2007-2013

"Europa-Parlamentet og Rådet tillægger det meget stor betydning, at Kommissionen gnidningsløst og godt gennemfører de operationelle programmer og projekter, som medlemsstaterne forelægger i forbindelse med de nye struktur- og samhørighedsfondsprogrammer samt programmer for udvikling af landdistrikter for perioden 2007-2013.

For at undgå at gentage erfaringerne fra den tidlige fase af programmeringsperioden 2000-2006 og idet Europa-Parlamentet og Rådet anerkender godkendelsen af de fleste af de operationelle programmer og projekter, finder de, at det nu er meget vigtigt at sikre smidig og effektiv gennemførelse, ved at de tilsvarende forvaltnings- og kontrolsystemer godkendes hurtigst muligt inden for de frister, der er fastlagt i forordningerne.

Europa-Parlamentet og Rådet vil derfor omhyggeligt og regelmæssigt overvåge, hvordan godkendelsen af disse forvaltnings- og kontrolsystemer i medlemsstaterne forløber, og gøre status over godkendelsen af store projekter.

Kommissionen opfordres derfor til under budgetproceduren at fortsætte med regelmæssigt at fremlægge specifikke overvågningsværktøjer.

Kommissionen opfordres også til om nødvendigt at ajourføre sine betalingsoverslag for 2009 senest ved udgangen af oktober 2008."

2.  Rekruttering i forbindelse med udvidelserne i 2004 og 2007

"Europa-Parlamentet og Rådet understreger igen betydningen af, at alle stillinger i forbindelse med udvidelserne i 2004 og 2007 besættes, og understreger, at institutionerne og specielt EPSO bør gøre alt for at sikre, at der gøres det fornødne for at rette op på situationen og fremskynde hele processen med at besætte disse stillinger med tjenestemænd. Kriterierne bør være som fastsat i vedtægtens artikel 27 og tilsigte, at der snarest muligt opnås det bredest mulige geografisk proportionale grundlag.

Europa-Parlamentet og Rådet agter fortsat at føre nøje tilsyn med den igangværende rekrutteringsproces. De anmoder i den forbindelse de enkelte institutioner og EPSO om to gange årligt, i marts og oktober, at aflægge beretning om situationen for så vidt angår rekrutteringen i forbindelse med udvidelserne i 2004 og 2007."

3.  EU's Solidaritetsfond

"Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bekræfter betydningen af at sikre en smidig procedure for vedtagelse af afgørelsen om mobilisering af EU's Solidaritetsfond. Derfor hilser Europa-Parlamentet og Rådet Kommissionens tilsagn velkommen, ifølge hvilket ethvert foreløbigt forslag til ændringsbudget som følge af mobilisering af solidaritetsfonden fremover udelukkende vil have det formål."

4.  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og reserven til nødhjælp

"Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bekræfter betydningen af under behørig iagttagelse af den interinstitutionelle aftale at sikre en hurtig procedure for vedtagelse af afgørelserne om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og anvendelse af reserven til nødhjælp."

5.  Budgetgennemførelsen i 2009

"For at sikre en smidig gennemførelse af budgettet i 2009, så eventuelle vanskeligheder i forbindelse med afslutningen af Europa-Parlamentets valgperiode og pausen indtil Europa-Parlamentsvalget kan begrænses, er Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen enige om følgende:

Overførsler

Kommissionen skal sikre, at alle anmodninger om overførsel indgives i god tid inden sidste ordinære møde i Europa-Parlamentets Budgetudvalg, som er berammet til den 27. april 2009.

Hvis denne frist ikke kan overholdes, vil udvalget behandle alle anmodninger, der fremsættes efter denne dato, efter behørig meddelelse under en særlig procedure.

Ændringsbudgetter

Rådet og Kommissionen noterer sig, at da der vil kunne forekomme hastende og uforudsete afgørelser i perioden op til valget, kunne unødige forsinkelser undgås, hvis der delegeres beføjelser fra plenarforsamlingen til Budgetudvalget."

6.  Ajourføring af den finansielle programmering under udgiftsområde 5

"Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen opfordrer samtlige institutioners generalsekretærer til at fremlægge en ajourført rapport om den finansielle programmering vedrørende udgifter til administration under udgiftsområde 5 inden udgangen af oktober."

ENSIDIGE ERKLÆRINGER

1.  Betalingsbevillinger

   1.1. "Rådet anmoder Kommissionen om at fremlægge et ændringsbudget, hvis det viser sig, at bevillingerne på budgettet for 2009 ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne under underudgiftsområde 1a (styrkelse af konkurrenceevnen med henblik på vækst og beskæftigelse), underudgiftsområde 1b (styrkelse af samhørigheden med henblik på vækst og beskæftigelse), udgiftsområde 2 (beskyttelse og forvaltning af naturressourcer) og udgiftsområde 4 (EU som global partner)."
   1.2. "Europa-Parlamentet finder, at det under proceduren vil vurdere behovet for betalinger under alle udgiftsområder gennem hele året på grundlag af de prognoser, der foreligger i de forskellige stadier af proceduren."

2.  Struktur- og samhørighedsfondsprogrammer samt programmer for landdistriktudvikling for 2007-2013

"Kommissionen er blevet anmodet om inden udgangen af oktober 2008 at fremlægge ajourførte betalingsprognoser for 2009. Da der hersker en vis usikkerhed om gennemførelsesvilkårene i medlemsstaterne, vil Kommissionen for at kunne foretage en sådan ajourføring også skulle basere sig på ajourførte betalingsprognoser fra medlemsstaterne."

3.  Evaluering af agenturer

   3.1. "Rådet hilser det velkommen, at Kommissionen har til hensigt at iværksætte en tilbundsgående evaluering af reguleringsagenturerne som bebudet i meddelelsen "Europæiske Agenturer - Vejen Frem" af 11. marts 2008. Det hilser det også velkommen, at Kommissionen har givet tilsagn om ikke at fremsætte forslag til nye reguleringsagenturer, før evalueringen er afsluttet, bortset fra de undtagelser, der er nævnt i ovennævnte meddelelse fra Kommissionen.

Rådet og Kommissionen er enige om, at denne evaluering bør gøre det muligt for det at vurdere, i hvilken grad reguleringsagenturerne er et egnet værktøj, i forbindelse med god forvaltningspraksis og forsvarlig økonomisk forvaltning, til at gennemføre EU's politikker nu og i fremtiden. Med henblik herpå skal evalueringen gøre det muligt at sammenligne resultaterne horisontalt, om muligt på grundlag af fælles indikatorer.

Evalueringen skal desuden især omfatte følgende:

- agenturernes begrundelse, relevans og formål i overensstemmelse med god forvaltningspraksis

- virkningen, effektiviteten og produktiviteten af agenturernes arbejde og deres rationelle organisation, herunder afgørende faktorer som programmerings-, rapporterings og overvågningsmekanismer

- budgetproceduren og agenturernes pligt til at stå til regnskab.

Evalueringen skal også tage sigte på at vurdere:

- sammenhængen mellem agenturernes formål og aktiviteter og EU-politikkernes prioriteter og formål

- gennemsigtigheden i agenturernes arbejde

- forholdet mellem agenturerne og Kommissionen og, hvor det er relevant, forbindelsen mellem reguleringsagenturerne og de nationale agenturer

- forvaltningen af agenturernes budgetmidler.

Denne evaluering skal desuden give budgetmyndigheden egnede værktøjer og midler til i forbindelse med tildelingen af fællesskabsbidraget under den årlige budgetprocedure at vurdere sammenligneligheden af kvalitetsmål, administrative udgifter og aktionsudgifter, udviklingen med hensyn til personale (typer og antal ledige stillinger) og virkningen af agenturets størrelse.

Kommissionen agter at tage hensyn til Rådets holdning, når den fastlægger omfanget af og rammebestemmelserne for denne evaluering, for at sikre, at aspekter af stor interesse for hver institution er dækket, navnlig på budgetområdet. Det er nødvendigt med uafhængig ekstern sagkundskab for at sikre pålidelige, solide og fuldstændige resultater."

   3.2. "Europa-Parlamentet hilser det velkommen, at Kommissionen har til hensigt at iværksætte en tilbundsgående evaluering af de decentraliserede agenturer som bebudet i meddelelsen "Europæiske Agenturer - Vejen Frem" af 11. marts 2008.

Det finder, at en interinstitutionel arbejdsgruppe er en hensigtsmæssig struktur for den konstruktive og resultatorienterede debat, der er nødvendig med henblik herpå, og understreger, at alle hovedaktører fra det institutionelle og lovgivningsmæssige miljø samt repræsentanter for budgetmyndigheden skal deltage i denne arbejdsgruppe for at sikre tilfredsstillende resultater.

Europa-Parlamentet hilser det især velkommen, at der er iværksat en tilbundsgående evaluering af de decentraliserede agenturer, som beskrevet i meddelelsen. Denne evaluering skulle gøre det muligt for det at vurdere, i hvilken grad de decentraliserede agenturer er et egnet værktøj, i forbindelse med god forvaltningspraksis og forsvarlig økonomisk forvaltning, til at gennemføre EU's politikker nu og i fremtiden. Med henblik herpå skal evalueringen gøre det muligt at sammenligne resultaterne horisontalt, om muligt på grundlag af fælles indikatorer.

Budgetmyndighedens beføjelser som sikret med henblik på oprettelsen af nye decentraliserede agenturer i henhold til punkt 47 i IIA af 17. maj 2006 skal bevares fuldt ud i evaluerings- og kontrolprocessen med hensyn til allerede eksisterende agenturer."

4.  Opfølgning af punkt 32 i konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 19.-20. juni 2008

"Europa-Parlamentet minder om, at finansiering af nye foranstaltninger skal overholde principperne i finansforordningen (særlig med hensyn til specificering) og i IIA af 17. maj 2006 (navnlig med hensyn til lofterne for de forskellige udgiftsområder).

Det opfordrer Kommissionen til at fremlægge de nødvendige forslag til finansiering af foranstaltningerne inden for rammerne af budgetprocedurerne for 2008-2009."

(1) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0174.
(5) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0175.
(6) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0335.
(7) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0396.
(8) EUT L 198 af 20.7.2006, s. 15.


Forslag til det almindelige budget 2009 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX)
PDF 231kWORD 58k
Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2008 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, Sektion I, Europa-Parlamentet - Sektion II, Rådet - Sektion IV, Domstolen - Sektion V, Revisionsretten - Sektion VI, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - Sektion VII, Regionsudvalget - Sektion VIII, Den Europæiske Ombudsmand - Sektion IX, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD))
P6_TA(2008)0516A6-0397/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 272,

-   der henviser til Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1),

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

-   der henviser til sin beslutning af 10. april 2008 om retningslinjerne for 2009-budgetproceduren – øvrige sektioner(4),

-   der henviser til sin beslutning af 20. maj 2008 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2009(5),

-   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, forelagt af Kommissionen den 16. maj 2008 (KOM(2008)0300),

-   der henviser til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, vedtaget af Rådet den 17. juli 2008 (C6-0310/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV,

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A6-0397/2008),

A.   der henviser til, at det foreløbige budgetforslag (FBF) for samtlige institutioner efterlod en margen på 121 744 018 EUR under loftet for den finansielle ramme for regnskabsåret 2009,

B.   der henviser til, at der i budgetforslaget (BF) efter Rådets afgørelse af 17. juli 2008 er en margen på 224 133 714 EUR under loftet,

C.   der henviser til, at der blev indgået aftale om en pilotprocedure med et styrket samarbejde mellem Præsidiet og Budgetudvalget og tidligt gensidigt samarbejde om alle emner med betydelige budgetmæssige konsekvenser for hele 2009-proceduren,

D.   der henviser til, at plenarforsamlingens beføjelser i forbindelse med vedtagelse af budgettet vil blive fuldt ud bibeholdt i overensstemmelse med traktatbestemmelserne og forretningsordenen,

E.   der henviser til, at der fandt et forberedende samråd mellem Præsidiets og Budgetudvalgets delegationer sted den 16. april 2008 forud for Præsidiets vedtagelse af det foreløbige forslag til overslag,

F.   der henviser til, at et samrådsmøde mellem disse delegationer fandt sted den 30. september 2008 forud for Budgetudvalgets og plenarforsamlingens afstemninger,

Generel ramme

1.   mener, at EU-institutionerne – efter Parlamentets henstilling om, at de skulle forelægge fuldt ud omkostningsbaserede budgetforslag, der svarer til de reelle behov – har samarbejdet konstruktivt, således at der nu er fremkommet et endeligt forslag, som tager højde for borgernes forventninger og behovet for finansiel disciplin;

2.   understreger, at det har anmodet alle institutioner om at afgive erklæringer om måder til identificering af eventuelle udgifter i tilknytning til den mulige ikrafttræden af Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab; er på grundlag af deres svar overbevist om, at sådanne udgifter ikke er taget med i det endelige forslag;

3.   glæder sig over Rådets tilgang med at anvende en mere målrettet metode til at udarbejde budgetforslaget i modsætning til de generelle procentmæssige ændringer, der tidligere blev benyttet;

4.   understreger, at der generelt stadig er mulighed for forbedringer og en mere effektiv udnyttelse af budgetmidlerne på en række områder, og mener, at disse omfatter øget interinstitutionelt samarbejde, bedre anvendelse af kvalitetsmål, prognoseværktøjer og benchmarks i forbindelse med bedste praksis, større brug af personalemobilitet og omrokeringer for at holde stigninger under kontrol samt et solidt greb om alle udgifter i forbindelse med rejser, godtgørelser, oversættelse og – i særdeleshed – byggeomkostninger.

5.   understreger på ny betydningen af kontinuerlig parlamentarisk kontrol med gennemførelsen af budgetafgørelser, der udgør grundlaget for udarbejdelsen af det årlige budget; er overbevist om, at direkte parlamentarisk kontrol kun kan bidrage til en forbedring af kvaliteten af udnyttelsen af midlerne, en mere direkte kontrol med forsvarlig økonomisk forvaltning og i sidste ende til, at den finansielle bistand igen centreres om de politiske prioriteter; mener, at dette mål kun kan gennemføres med fuld inddragelse af de to budgetudvalg og fagudvalgene;

6.   har besluttet at lade en margen blive stående under loftet for udgiftsområde 5 (administrative udgifter) på 76 269 100 EUR, således at den samlede stigning begrænses til 5,8 %; understreger, at dette medfører en genopførelse af nogle af de nedskæringer, som Rådet har foretaget i institutionernes budgetter, men kun i de tilfælde hvor hver enkelt institutions særlige behov er godtgjort;

Sektion I - Europa-Parlamentet

7.   understreger, at dets politiske prioriteter, som de fremgår af beslutningerne af 10. april 2008 og 20. maj 2008 om hhv. budgetretningslinjer og budgetoverslaget, har styret budgetforslaget for 2009 med budgetdisciplin, samtidig med at de politiske prioriteter er blevet sikret; mener, at resultatet er helt i tråd med disse målsætninger og navnlig også er i overensstemmelse med de særlige behov, der er knyttet til 2009, som er valgår for Parlamentet, og udfordringerne i forbindelse med den nye statut for medlemmer og overgangen fra en valgperiode til den næste;

8.   glæder sig meget over det forbedrede samarbejde mellem Præsidiet og Budgetudvalget, som har skabt et solidt grundlag for det forberedende arbejde frem til førstebehandlingen af budgettet samt under udarbejdelsen af budgetretningslinjerne og budgetoverslaget; understreger begge parters vilje til at anvende og opnå resultater i løbet af pilotproceduren for at løse uoverensstemmelser på et tidligt tidspunkt, samtidig med at begge organers beføjelser fastholdes;

9.   mener imidlertid, at visse praktiske problemer skal bringes ud af verden for at fremme og forbedre samarbejdet yderligere, navnlig klare forbedringer med hensyn til at stille nødvendig information og betænkninger til rådighed inden for rimelige tidsgrænser inden førstebehandlingen;

10.   erkender, at der siden dets vedtagelse af budgetoverslaget er sket væsentlige udviklinger med betydelige budgetmæssige konsekvenser, og at der som følge heraf er behov for visse justeringer; fremhæver navnlig i denne forbindelse de budgetændringer, der skyldes udsættelsen af Lissabontraktatens ikrafttræden, forberedelserne forud for gennemførelsen af den nye vedtægt for assistenter, de opdaterede prognoser for medlemmernes statut og stigningen i energipriser;

11.   understreger, at der er opnået væsentlige forbedringer, hvad angår bistand til medlemmerne i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, navnlig deres lovgivningsmæssige pligter; henviser til den positive evaluering af den første fase af Bibliotekets nye Udredningstjeneste, der kan fremme medlemmernes parlamentariske aktiviteter; understreger betydningen af, at medlemmerne i god tid kan modtage objektive og saglige oplysninger om de emner, der er relevante for deres parlamentariske aktiviteter; anmoder administrationen om yderligere at forbedre præsentationen af svarene på medlemmernes forespørgsler, offentliggøre alle anmodninger og ikke kun udredningerne på Bibliotekets hjemmeside og forbedre den sproglige dækning af de oplysninger, er stilles til rådighed; anmoder om at blive holdt underrettet gennem en indledende evaluering i begyndelsen af 2010;

12.   understreger, at det samlede niveau for Parlamentets budget udgør 19,67 % af de tilladte udgifter under udgiftsområde 5 (administrative bevillinger) i den flerårige finansielle ramme, dvs. at niveauet er blevet holdt under det frivillige loft på 20 %; glæder sig over, at dette indebærer en yderligere besparelse på 900 000 EUR i forhold til niveauet i maj 2008; påpeger at dette skyldes en kombination af faktorer som nævnt ovenfor;

13.   fremhæver samrådsmødet mellem Præsidiet og Budgetudvalget den 30. september 2008, hvor der blev forhandlet og – i det store hele – opnået enighed om de væsentligste budgetmæssige uoverensstemmelser; bemærker dog, at der var nogle enkelte udestående punkter, hvorom der ikke kunne opnås enighed, og som Parlamentet skulle påtage sig ansvaret for;

14.   understreger de positive resultater og mødets konstruktive karakter; kan på grundlag af sine tidligere beslutninger og en grundigere analyse af budgetoverslaget og ændringsskrivelsen i stor udstrækning give sin tilslutning til de ændringer i stillingsfortegnelsen, som Præsidiet har foreslået; er dog ikke i stand til fuldt ud at godkende alle forslagene;

15.   anerkender, at der er og vil blive gjort en betydelig indsats for at gennemføre omrokeringer med henblik på at begrænse en stigning i personalet og de deraf følgende udgifter

   understreger, at den samlede virkning af anvendelsen af menneskelige ressourcer til udførelse af særlige opgaver også bør analyseres, og at Præsidiet og administrationen er nødt til løbende at holde fokus på dette i de kommende år og i højere grad fordele de menneskelige ressourcer lige mellem de centrale lovgivningsmæssige aktiviteter, de direkte tjenester til medlemmerne og de administrative støttefunktioner såvel som gøre de underliggende forudsætninger og prioriteter mere forståelige
   glæder sig – som et første og vigtigt skridt – over den fremlagte analytiske og detaljerede stillingsfortegnelse, selv om den blev forelagt med forsinkelse og efter fristen for indgivelse af budgetændringsforslag til førstebehandlingen; ønsker at blive holdt regelmæssigt underrettet om dette fremover
   er tilfreds med, at de nuværende forslag vil bidrage positivt til at forøge Parlamentets lovgivningskapacitet, blandt andet hvad angår komitologi, hvilket også fremgår af en nylig fremlagt betænkning til opfølgning til Budgetudvalget;

16.   godkender ændringerne i sekretariatets stillingsfortegnelse, som det fremgår af budgetændringsforslagene, i alt 88 stillinger og 1 283 opnormeringer; fastholder i reserven de bevillinger, der vedrører et begrænset antal stillinger, som forudsætter yderligere undersøgelse af og præcisering af anvendelsen, behovene og den optimale fordeling af midler, som er beskrevet oven for, senest inden udgangen af juni 2009;

17.   forpligter sig fuldt ud til en hurtig lancering af Besøgscenteret, men understreger dog, at der efter forliget stadig skal gøres en indsats for at finde en tilfredsstillende og omkostningseffektiv løsning; bemærker, at de to delegationer ikke kunne nå til fuldstændig enighed på dette punkt, og har derfor besluttet delvist at acceptere anmodningerne på nuværende tidspunkt; er dog fuldt ud indstillet på at tage spørgsmålet op igen snarest muligt, efter de nødvendige oplysninger er blevet forelagt;

18.   erkender de politiske gruppers behov for personaleressourcer for at kunne overkomme de øgede udfordringer og accepterer derfor at stille yderligere 53 stillinger til rådighed; mener, at det ville være særdeles ønskværdigt med overvejelser om, hvordan gruppernes anmodninger om personale og deraf følgende bevillinger kunne integreres bedre i budgetproceduren på et tidligt tidspunkt, således at der i tide kunne foretages en vurdering af de basale behov;

19.   påpeger, at det har besluttet at øge informationsaktiviteterne i medlemsstaterne som en del af dets strategi og handlingsplan for valget til Europa-Parlamentet i 2009; hilser også tanken om en større inddragelse af unge i kampagnen velkommen med henblik på at informere EU's borgere om Europa-Parlamentets rolle;

20.   understreger, at der er indført budgetbestemmelser for at lette gennemførelsen af en ny ordning for medlemmernes parlamentariske assistenter, og glæder sig meget over den indsats, der bliver gjort for at nå en endelig aftale om dette spørgsmål inden udgangen af 2008;

21.   glæder sig over forslaget om et videnstyringssystem til forbedring af videreformidlingen af information og forvaltning af de forskellige informationskilder på administrativt og politisk plan; anmoder administrationen om at fremlægge resultaterne af den første fase i den todelte strategi inden slutningen af marts 2009;

22.   mener i lyset af de meget væsentlige beløb, der er tale om, at budgetmyndigheden bør tage hensyn til de finansielle begrænsninger og de stigende udgifter til erhvervelse, vedligeholdelse og renovering af bygninger i de kommende år, navnlig i betragtning af at medlemmernes statut træder i kraft i 2009; anmoder Præsidiet om at fremlægge en strategi inden september 2009 inden budgettets førstebehandling; kan derfor ikke tilslutte sig forhøjelse af reserven til bygninger og vælger at fastholde den på 20 mio. EUR;

23.   minder om, at en klarere mellem- til langsigtet plan for bygninger, herunder planlægningsforanstaltninger, vil være gunstig for omkostningskontrollen; opfordrer Præsidiet til fortsat at gøre en indsats i denne henseende; anmoder om at få forelagt en endelig rapport om de finansielle, administrative og retlige følger af asbestproblemet og de nødvendige reparationer af loftet i Strasbourg;

24.   gentager, at plenarforsamlingen har besluttet, at det fra og med ikrafttrædelsen af medlemmernes statut ikke længere skal være muligt at erhverve nye rettigheder under den frivillige pensionsordning; bemærker, at gennemførelsesbestemmelserne i henhold til Præsidiets afgørelse kun tillader erhvervelsen af nye rettigheder for de medlemmer af fonden, der bliver genvalgt, som vil høre under en midlertidig ordning, og som ikke er berettiget til en national eller europæisk pension i forbindelse med deres mandat; mener derfor, at der næsten ikke vil være nogen medlemmer, der stadig er berettigede til at erhverve nye rettigheder; forventer et opdateret overslag fra administrationen over de bevillinger, der er nødvendige fra og med ikrafttrædelsen af medlemmernes statut;

25.   afventer resultaterne af undersøgelsen om Europa-Parlamentets CO2-fodspor, der også bør omfatte de CO2-modregningsordninger, som Parlamentet har foreslået; har besluttet at tilpasse kontoplanen for de poster, der vil blive påvirket af en sådan eventuel modregningsordning; gentager dog, at der bør gøres en større indsats for at begrænse rejseudgifterne, hvor det er muligt;

26.   udtrykker ønske om, at der i alle Parlamentets bygninger bliver mulighed for at konsultere et mobilitetscenter, der kan give detaljerede oplysninger om forbindelser med offentlige transportmidler til og fra Parlamentet, såvel som via intranettet fra og med begyndelsen af den næste valgperiode for at tilskynde til anvendelse af offentlige transportmidler som alternativ til personbiler;

27.   bemærker forslaget om at finansiere et Europa-Parlament–professorat til ære for professor Bronisław Geremek og nedsættelse af en bestyrelse, som bl.a. vil have til formål at tildele en årlig pris; opfordrer Præsidiet til at behandle dette forslag og dets gennemførlighed i samarbejde med Kommissionen med henblik på at afsætte tilstrækkelige midler;

28.   bemærker de udtalelser, som Udvalget om International Handel, Retsudvalget og Udvalget for Andragender har forelagt, og erkender den betydelige grad af enighed; understreger, at de bekymringer, som er blevet fremsat, er blevet accepteret via budgetændringsforslagene og afstemningen;

Sektion IV - Domstolen

29.   anerkender vigtigheden af den nye procedure "uopsættelig forhandling", som Domstolen skal gennemføre, hvorefter nationale domstole har krav på at få svar inden for en meget kortere tidsfrist, end det tidligere var tilfældet; godkender derfor budgetforslaget for så vidt angår de 39 nye stillinger, det drejer sig om;

30.   bemærker, at den store stigning i budgettet primært skyldes byggeprojektet vedrørende Domstolens nye bygning, som tidligere er godkendt, og som fortsat vil have stor økonomisk betydning i de kommende år; opfordrer Domstolen til at fremlægge en opdateret rapport om byggearbejdet som helhed og udgifterne hertil frem til 2013;

31.   mener, at udviklingen i Domstolens normale driftsbudget, som i øjeblikket ligger på omkring +2,5 %, er langt mere opmuntrende, og at Domstolen i det store hele har gjort en klar indsats for at begrænse stigningen i sine udgifter i budgetproceduren for 2009;

32.   har besluttet at fastsætte den samlede nedskæring til 3,5 %, et niveau som ligger tæt på det, som Domstolen selv foreslår, og genopfører de tilsvarende bevillinger; bemærker, at dette skulle sikre, at Domstolen fuldt ud kan udøve sin virksomhed, men at der samtidig er tale om en besparelse i forhold til de oprindelige forslag;

Sektion V - Revisionsretten

33.   glæder sig over den foreslåede styrkelse af Revisionsrettens revisionskapacitet og har som følge deraf sammen med både Revisionsretten og Kommissionen besluttet at stille yderligere 20 stillinger til rådighed;

34.   mener, at udvidelsen af Revisionsrettens bygninger skal holdes på det lavest mulige udgiftsniveau af hensyn til skatteyderne; bekræfter derfor på ny sin beslutning om at betale for udvidelsen direkte via budgettet over 4 år, frem for at skjule de langt højere udgifter, der ville være forbundet med en 25-årig leje/købsordning; har som følge deraf besluttet at frontloade det højest mulige beløb til 2009-budgettet og har derfor godkendt et beløb på 55 mio. EUR til dette formål;

35.   har besluttet at forhøje et begrænset antal udgiftsposter relateret til Revisionsrettens udsendelse af beretninger til offentligheden, en forvaltningsrevision af Revisionsretten selv, forbedret rapportering, børnepasningsfaciliteter for de ansatte, samt at tilføje yderligere to stillinger til stillingsfortegnelsen ud over de ovenfor nævnte revisorer;

Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

36.   har taget højde for Udvalgets bekymringer for så vidt angår personalebevillingerne og accepterer – i lyset af de fremsatte argumenter – at nedjustere den samlede nedskæring til 4,5 %;

37.   har besluttet – ud over de to nye AD5-stillinger, der er inkluderet i budgetforslaget – at oprette yderligere to AST-stillinger, som Rådet havde forkastet;

38.   har besluttet at opføre en del af bevillingerne til rejse- og mødeudgifter i reserven og afvente Udvalgets fremlæggelse af en klar plan for, hvordan det agter at holde disse omkostninger under kontrol;

Sektion VII - Regionsudvalget

39.   bemærker, at Udvalget har behov for at ansætte yderligere "udvidelsesrelateret" personale og accepterer de nye stillinger i Rådets budgetforslag;

40.   kan derudover efter at have hørt Udvalget acceptere et begrænset antal på tre yderligere stillinger for at styrke dets operationelle kapacitet i bestemte afdelinger;

41.   har på baggrund af Udvalgets argumenter besluttet at indføre en samlet nedskæring på 4,5 %; bemærker, at dette ligger meget tæt på Udvalgets egne ønsker, men stadig udgør en besparelse;

Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

42.   er enig i Rådets budgetforslag med hensyn til at oprette tre nye AD-stillinger for at styrke Ombudsmanden i behandlingen af et stigende antal klager, der kan antages til behandling; kan efter høring af Ombudsmanden desuden godkende tre midlertidige AST-stillinger;

Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

43.   godkender dette afsnit i budgetforslaget;

o
o   o

44.   pålægger sin formand at sende denne beslutning, ledsaget af ændringerne til sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX i budgetforslaget, til Rådet og Kommissionen samt til de øvrige berørte institutioner og de berørte organer.

(1) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EFT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0115.
(5) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0208.


Lufthavnsafgifter ***II
PDF 9kWORD 34k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2008 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lufthavnsafgifter (8332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD))
P6_TA(2008)0517A6-0375/2008

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (8332/2/2008 - C6-0259/2008)(1),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0820),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0375/2008),

1.   godkender den fælles holdning som ændret;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 23. oktober 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om lufthavnsafgifter

P6_TC2-COD(2007)0013


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved andenbehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2009/12/EF).

(1) EUT C 254 E af 7.10.2008, s. 18.
(2) Vedtagne tekster af 15.1.2008, P6_TA(2008)0004.


Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Bosnien-Hercegovina ***
PDF 9kWORD 32k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2008 om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side (8225/2008 - KOM(2008)0182 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC))
P6_TA(2008)0518A6-0378/2008

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse (8225/2008 - KOM(2008)0182),

—  der henviser til forslag til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side (8226/2008),

-   der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, sidste punktum, og artikel 310 (C6-0255/2008),

-   der henviser til Euratom-traktatens artikel 101,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 75 og artikel 83, stk. 7,

-   der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A6-0378/2008),

1.   afgiver samstemmende udtalelse om indgåelsen af aftalen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Bosnien-Hercegovinas regeringer og parlamenter.


Sørøveri
PDF 30kWORD 49k
Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2008 om piratvirksomhed til søs
P6_TA(2008)0519B6-0537/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sin beslutning af 20. maj 2008 om en integreret EU-havpolitik(1),

-   der henviser til sin beslutning af 19. juni 2008 om Somalia: Rutinemæssige drab på civilbefolkningen(2),

-   der henviser til konklusionerne fra Rådet (almindelige anliggender) af 15. september 2008 (13028/2008),

-   der henviser til konklusionerne fra Rådet (eksterne forbindelser) af 26. maj 2008 (9868/2008),

-   der henviser til Rådets fælles aktion 2008/749/FUSP af 19. september 2008 vedrørende Den Europæiske Unions militære koordineringsaktion til støtte for FN's Sikkerhedsråds resolution 1816(2008) (EU NAVCO)(3) og til FN's Sikkerhedsråds resolution 1838(2008),

-   der henviser til FN's konvention fra 1988 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden,

-   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 1814(2008) af 15. maj 2008 og 1816(2008) af 2. juni 2008 om situationen i Somalia,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at piratvirksomhed på åbent hav udgør en stigende fare mod menneskers liv og sikkerhed, navnlig i farvandene ud for Somalia og Afrikas Horn, herunder også for den humanitære bistand til omkring 3,5 mio. mennesker med behov for hjælp,

B.   der endvidere henviser til, at der nu også foreligger meldinger om øget piratvirksomhed i andre områder i verden, f.eks. i Mozambiquekanalen, visse farvande i nærheden af Indien og i Caribien,

C.   der henviser til, at den fortsatte konflikt og de ustabile politiske forhold i Somalia har givet anledning til piratvirksomhed og væbnede røverier,

D.   der henviser til, at antallet og hyppigheden af kriminelle overfald på fisker-, handels- og passagerfartøjer fra Fællesskabet i internationalt farvand ved Afrikas kyster er steget, hvilket udgør en fare for besætningsmedlemmernes liv og har væsentlige negative følger for international handel,

E.   der henviser til, at uhindret adgang for passage for fartøjer, der lovligt besejler havene, er en absolut forudsætning for international handel,

F.   der henviser til, at piratvirksomhed er en umiddelbar trussel mod søfolk, hvis levebrød er afhængigt af, at de kan udføre deres erhverv til søs under sikre og lovformelige forhold,

G.   der henviser til, at fiskere fra EU er blevet angrebet af pirater på åbent hav, og truslen fra piratvirksomhed har ført til, at et betydeligt antal fiskerfartøjer fra EU har trukket sig tilbage fra havområder flere hundrede kilometer fra den somaliske kyst eller har begrænset deres fiskeriaktivitet i regionen,

H.   der henviser til, at en del af ofrene for piratvirksomhed har været almindelige borgere, som fredeligt har befundet sig om bord på lystfartøjer i farvandene ud for Afrikas Horn,

I.   der henviser til, at piratvirksomhed er et resultat af, men også bidrager til vold og politisk ustabilitet i Somalia og har konsekvenser for resten af regionen omkring Afrikas Horn samt følger for civilbefolkningen i Somalia med hensyn trusler, manglende udvikling samt afbrydelser af fødevarehjælp og andre humanitære indsatser,

J.   der henviser til, at det er blevet oplyst, at der i 2007 blev myrdet 20 besætningsmedlemmer, samt at 153 blev såret eller overfaldet og 194 kidnappet,

K.   der henviser til, at som reaktion på forværrelsen af dette fænomen er FN's Sikkerhedsråd beskæftiget med at udarbejde en ny resolution, der sigter mod at mobilisere det internationale samfund for at opnå en bedre gennemførelse af de eksisterende redskaber til bekæmpelse og forebyggelse, der findes inden for rammerne af havretten og Sikkerhedsrådets resolutioner,

1.   opfordrer den føderale overgangsregering af Somalia til i samarbejde med FN og Den Afrikanske Union at behandle piratvirksomhed og væbnede røverier begået ud for den somaliske kyst mod skibe med humanitær nødhjælp som kriminelle handlinger, der skal forfølges ved at arrestere lovovertræderne i henhold til folkeretten;

2.   noterer sig Rådets fælles aktion 2008/749/FUSP, hvormed der oprettes en militær koordineringsaktion til støtte for FN's Sikkerhedsråds resolution 1816 (2008) (EU NAVCO);

3.   anmoder de medlemsstater, der har sæde i FN's Sikkerhedsråd om at forny de tilladelser, der gives i resolution 1816 (2008), som det var intentionen i resolution 1838 (2008);

4.   opfordrer Kommissionen til at finde frem til en måde, hvorpå fiskerfartøjer med og uden EU-flag, der opererer i internationalt farvand i den nordvestlige del af Det Indiske Ocean, kan beskyttes, gerne gennem et samarbejde med Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean;

5.   beklager Rådets manglende høring af Parlamentet om afgørelsen om at iværksætte denne europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (FUSP) aktion og opfordrer indtrængende Rådet til at forelægge Parlamentet oplysninger om aktionens rækkevidde og oplyse nøjagtig, hvilke opgaver EU's koordineringscelle i Rådet vil udføre til støtte for søfartsmissionen under FUSP, EU NAVCO;

6.   opfordrer Rådet til klart at skelne mellem det fremtidige FUSP-mandat og de opgaver til bekæmpelse af piratvirksomhed, som medlemsstaterne udfører inden for rammerne af Operation Enduring Freedom-Horn of Africa, der er rettet mod at bekæmpe terrorvirksomhed; anmoder om klare retningslinjer for tilbageholdelse og retsforfølgning af tilfangetagne pirater; opfordrer Rådet til at undgå, at EU NAVCO på nogen måde bliver involveret i den nuværende konflikt i Somalia; opfordrer til, at der sker en effektiv koordinering med andre flådefartøjer i regionen, navnlig med fartøjer fra USA og Rusland;

7.   opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at forsøge at sikre, at Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) retsakter omhandlende piratvirksomhed og væbnet røveri revideres og opdateres snarest mulig, så disse forbrydelsers ophavsmænd kan blive retsforfulgt og straffet;

8.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at opfordre kyststater og alle EU's medlemsstater til at ratificere protokollen fra 2005 til konventionen til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden;

9.   opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke måtte have gjort det, til i deres retssystemer at optage bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention og konvention til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden, der gør det muligt at etablere en klar retspraksis og dermed sikre, at retsforfølgelse sker med fuld retssikkerhed i tilfælde af tilfangetagelse af pirater eller gerningsmænd til væbnede overfald til søs;

10.   glæder sig over Kommissionens planer om at forbedre koordineringen med de europæiske agenturer, der beskæftiger sig med overvågning af havene, idet navnlig forebyggelse af ulovlige aktiviteter fremhæves (menneske- og narkotikasmugling og ulovlig indvandring) med særlig fokus på internationale farvande; opfordrer indtrængende Rådet til ikke at sætte lighedstegn mellem terrortruslen og problemerne med ulovlig indvandring samt menneske- og narkotikasmugling;

11.   glæder sig over Kommissionens initiativ om at tilskynde til forhandlinger om en bedre forvaltning af havområder sammen med tredjelande og støtter i høj grad et forstærket samarbejde med nabolande om beskyttelse af have, der ligger uden for de nationale jurisdiktioner;

12.   fordømmer kategorisk handlen med våben og ammunition med organiserede bander, der begår piratvirksomhed; anmoder de kompetente internationale organisationer om at komme med forslag til passende foranstaltninger, der kan bevirke, at våben ikke når frem til sådanne piratbander;

13.   opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet oplysninger om alle afgørelser, som det måtte træffe om finansiering af projekter i forbindelse med vigtige sejlruter ved Afrikas Horn samt i Bab al-Mandab-strædet og Adenbugten;

14.   opfordrer Kommissionen til at overveje, hvorledes der kan ydes praktisk støtte til IMO's Sanaa/Dar es Salaam-dagsorden og navnlig til oprettelsen af et regionalt søfartsinformationscenter eller -system i den forbindelse;

15.   glæder sig over de fremskridt, som Rådet har opnået, i forbindelse med forberedelsen af en EU-flådeoperation mod piratvirksomhed, der skal garantere sikkerheden for fragtskibe, der sejler gennem en skibskorridor i Adenbugten;

16.   beklager, at Rådets aktion ikke omfatter fiskeriområderne i regionen, og opfordrer til, at der hurtigt træffes foranstaltninger hertil;

17.   anmoder Kommissionen om snarest muligt og inden for rammer af den nye integrerede havpolitik at oprette et fællesskabssystem for gensidigt samarbejde og koordinering, der gør det muligt for flådefartøjer, der fører en medlemsstats flag, og som befinder sig i internationalt farvand, at beskytte fisker- og handelsfartøjer fra andre medlemsstater;

18.   glæder sig derfor over vedtagelsen af et ændringsforslag ved Parlamentets førstebehandling af Den Europæiske Unions almindelige budget med henblik på oprettelse af en ny budgetpost til finansiering af et pilotprojekt, der tager sigte på at analysere mulighederne for finansiering, forvaltning og koordinering af en fællesskabshandlingsplan for beskyttelse af EU-fartøjer, som passerer igennem eller opererer i områder, der trues af international piratvirksomhed;

19.   henstiller på det kraftigste, at Kommissionen og medlemsstaterne inden for rammerne af FN og IMO aktivt støtter det initiativ, som fremmes af en række medlemsstater, om udvidelse af retten til forfølgelse til havs og i luften til også at omfatte territorialfarvande ud for kyststater, under forudsætning af at de berørte lande samtykker, samt udvikler en mekanisme til koordineret hjælp mod tilfælde af piratvirksomhed til søs; anmoder ligeledes Kommissionen og medlemsstaterne om at gøre en aktiv indsats for at sikre vedtagelsen af en ny FN-resolution, fordi resolution 1816 (2008) udløber den 2. december 2008;

20.   håber, at Kommissionen og FN, samtidig med at de sikrer skibskonvojers sikkerhed og udøver retten til forfølgelse af deres aggressorer, ikke forsømmer processen med politisk samarbejde og normalisering med regionens stater, så de sættes i stand til bedre at forebygge og bekæmpe forbrydelser til søs og de mange dybereliggende årsager hertil;

21.   opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at forklare målene med EU's militæraktion til søs inden for rammerne af FN's Sikkerhedsråds resolution 1816 (2008) om bekæmpelse af væbnede røverier og piratvirksomhed ud for Somalias kyst; anerkender, at FN's Sikkerhedsråds resolution 1816 (2008) og 1838 (2008) blev udarbejdet under FN-pagtens kapitel VII, idet det var den eneste måde, hvorpå magtanvendelse kunne legitimeres; understreger ikke desto mindre, at piratvirksomhed samt handlinger rettet mod piratvirksomhed under ingen omstændigheder bør betragtes som en krigshandling; opfordrer indtrængende Rådet til at behandle piratvirksomhed som en kriminel handling i henhold til gældende folkeret;

22.   opfordrer Rådet til at gøre alt for at finde frem til og optrevle de organiserede kriminelle netværk, der profiterer af disse handlinger;

23.   opfordrer Kommissionen og det internationale samfund til at stille alle de menneskelige og økonomiske ressourcer til rådighed, som der kræves for at hjælpe til med at etablere et demokratisk og stabilt styre i Somalia, så piratvirksomhed til søs kan bekæmpes effektivt og langsigtet;

24.   opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at vedtage klare og juridisk indiskutable regler om magtanvendelse for de flådestyrker, der deltager i operationerne;

25.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0213.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0313.
(3) EUT L 252 af 20.9.2008, s. 39.


Regnskabsstandarder
PDF 140kWORD 101k
Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2008 om udkast til Kommissionens forordning af 2. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF, for så vidt angår elementer vedrørende prospekter og annoncer og om udkast til Kommissionens beslutning af 2. juni 2008 om tredjelandsudstederes brug af visse tredjelandes nationale regnskabsstandarder og internationale regnskabsstandarder ved udarbejdelsen af koncernregnskaber
P6_TA(2008)0520B6-0544/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, særlig artikel 7, stk. 1(1),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked(2), særlig artikel 23, stk. 4, tredje afsnit,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder(3),

-   der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21. december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF(4),

-   der henviser til udkast til Kommissionens forordning af 2. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF, for så vidt angår elementer vedrørende prospekter og annoncer,

-   der henviser til udkast til Kommissionens beslutning af 2. juni 2008 om tredjelandsudstederes brug af visse tredjelandes nationale regnskabsstandarder og internationale regnskabsstandarder ved udarbejdelsen af koncernregnskaber,

-   der henviser til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(5),

-   der henviser til sin beslutning af 14. november 2007(6) om udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår de regnskabsstandarder, på grundlag af hvilke de historiske oplysninger i prospekter udarbejdes og om udkast til Kommissionens afgørelse om tredjelandsværdipapirudstederes anvendelse af oplysninger udarbejdet i henhold til internationalt anerkendte regnskabsstandarder,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 81,

Udkast til forordning og udkast til beslutning

1.   bemærker de fremskridt, Kommissionen har gjort med henblik på afskaffelsen af afstemningskrav for EU-udstedere i tredjelande; erkender, at der er taget skridt i retning af anerkendelse af de amerikanske almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP) og International Financial Reporting Standards (IFRS), som vedtaget af EU;

2.   er af den opfattelse, at et tredjelands almindeligt anerkendte regnskabsprincipper bør anses for at være ækvivalente med IFRS som vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002, såfremt investorer har mulighed for at træffe samme beslutninger, uanset om de modtager regnskaber udarbejdet efter IFRS eller efter det pågældende tredjelands almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, og såfremt revisionserklæring og håndhævelse på enhedsplan er af en sådan beskaffenhed, at investorerne kan have tillid hertil;

3.   mener, at tilsynsmyndighederne bør opretholde en aktiv dialog med deres internationale samarbejdspartnere, for så vidt angår gennemførelsen og den konsekvente håndhævelse af IFRS, og intensivere samarbejdet og den gensidige information;

4.   konstaterer, at IFRS, der er anerkendt af International Accounting Standards Board (IASB), udgør et solidt udgangspunkt for tilsynsmyndighedernes udarbejdelse af en global konvergens mellem regnskabsstandarder; er af den opfattelse, at anvendelse på globalt plan af internationalt anerkendte regnskabsstandarder vil kunne gøre regnskaber mere gennemskuelige og sammenlignelige og dermed være til stor gavn for både selskaber og investorer;

5.   mener, at tilvejebringelse af konvergens mellem regnskabsstandarder er en vigtig opgave, men understreger, at det overordnede mål skal være, at de enkelte jurisdiktioner anvender IFRS under hensyntagen til deres egne demokratiske og retlige rammer;

6.   glæder sig over forordning (EF) nr. 1569/2007, som definerer ækvivalens og indfører en mekanisme til konstatering af ækvivalens, for så vidt angår et tredjelands almindeligt anerkendte regnskabsprincipper; understreger, at forordning (EF) nr. 1569/2007 forudsætter, at Kommissionens beslutning giver EU-udstedere mulighed for at anvende IFRS vedtaget efter forordning (EF) nr. 1606/2002 i de pågældende tredjelande;

7.   bemærker, at USA kun anerkender regnskaber, der er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS udstedt af IASB; påskønner dog, at USA tillader en kort overgangsperiode, hvori regnskaber udarbejdet efter IFRS som vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 også godtages uden afstemningskrav;

8.   påpeger, at visse tredjelande endnu ikke klart og offentligt har tilkendegivet, hvornår IFRS vil finde anvendelse på de pågældende landes udstedere;

9.   mener, at udkastet til Kommissionens forordning og udkastet til Kommissionens beslutning skal opfylde de betingelser, der er opstillet i forordning (EF) nr. 1569/2007, og i nærværende beslutning;

10.   glæder sig over, at visse tredjelande for nylig har fremlagt køreplaner for overgang til IFRS; opfordrer Kommissionen til at overvåge udviklingen i gennemførelsen af disse køreplaner med henblik på at afskaffe anerkendelse af ækvivalens efter forud fastsatte overgangsdatoer;

11.   bemærker, at der er udarbejdet forslag til en bedre styring af IASB;

12.   bemærker Kommissionens beretning af 22. april 2008 om fremskridt hen imod afskaffelsen af afstemningskrav og de bestræbelser på at opnå konvergens med IFRS, der udfoldes af tredjelandes instanser med ansvar for fastsættelse af regnskabsstandarder;

13.   foreslår at ændre udkastet til Kommissionens forordning som følger:

Kommissionens udkast   Ændring
Ændring 1
Udkast til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 3
(3)  Med henblik på vurdering af, om et tredjelands almindeligt anerkendte regnskabsprincipper er ækvivalente med vedtagne IFRS, er der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21. december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF, fastlagt en definition af ækvivalens og en mekanisme til konstatering af, om der foreligger ækvivalens.
(3)  Med henblik på vurdering af, om et tredjelands almindeligt anerkendte regnskabsprincipper er ækvivalente med vedtagne IFRS, er der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21. december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF, fastlagt en definition af ækvivalens og en mekanisme til konstatering af, om der foreligger ækvivalens. Forordning (EF) nr. 1569/2007 fastsætter endvidere, at Kommissionens beslutning skal give EF-udstedere mulighed for at anvende IFRS vedtaget efter forordning (EF) nr. 1606/2002 i det pågældende tredjeland.
Ændring 2
Udkast til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 6
(6)  CESR anbefaler i sin udtalelse [afgivet i henholdsvis marts og maj 2008 og i … ], at de amerikanske og japanske GAAP anses for ækvivalente med IFRS, for så vidt angår brug i Fællesskabet. Endvidere anbefaler CESR, at regnskaber baseret på Kinas, Canadas og Sydkoreas GAAP accepteres midlertidigt i Fællesskabet, dog højst frem til den 31. december 2011.
(6)  CESR anbefaler i sin udtalelse [afgivet i henholdsvis marts, maj og oktober 2008], at de amerikanske og japanske GAAP anses for ækvivalente med IFRS, for så vidt angår brug i Fællesskabet. Endvidere anbefaler CESR, at regnskaber baseret på Kinas, Canadas, Sydkoreas og Indiens GAAP accepteres midlertidigt i Fællesskabet, dog højst frem til den 31. december 2011.
Ændring 3
Udkast til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 7
(7)  I 2006 indgik USA's Financial Accounting Standards Board og IASB et aftalememorandum, hvori parterne bekræftede deres mål om at sikre konvergens mellem de amerikanske GAAP og IFRS og opstillede et arbejdsprogram til dette formål. Som resultat af dette arbejdsprogram er mange væsentlige forskelle mellem de amerikanske GAAP og IFRS udryddet. Efter drøftelser mellem Kommissionen og US Securities and Exchange Commission stilles der desuden ikke længere afstemningskrav til udstedere fra Fællesskabet, der udarbejder deres regnskaber i overensstemmelse med IFRS. Derfor bør de amerikanske GAAP anses for ækvivalente med vedtagne IFRS fra og med den 1. januar 2009.
(7)  I 2006 indgik USA's Financial Accounting Standards Board og IASB et aftalememorandum, hvori parterne bekræftede deres mål om at sikre konvergens mellem de amerikanske GAAP og IFRS og opstillede et arbejdsprogram til dette formål. Som resultat af dette arbejdsprogram er mange væsentlige forskelle mellem de amerikanske GAAP og IFRS udryddet. Efter drøftelser mellem Kommissionen og US Securities and Exchange Commission stilles der desuden ikke længere afstemningskrav til udstedere fra Fællesskabet, der udarbejder deres regnskaber i overensstemmelse med IFRS udstedt af IASB. Derfor bør de amerikanske GAAP anses for ækvivalente med vedtagne IFRS fra og med den 1. januar 2009.
Ændring 4
Udkast til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 12 a (ny)
(12a)  Den indiske regering og Indiens Institute of Chartered Accountants forpligtede sig i juli 2007 offentligt til at gå over til IFRS senest den 31. december 2011 og er i færd med at træffe foranstaltninger til at sikre, at Indien inden denne dato går fuldstændigt over til at anvende IFRS.
Ændring 5
Udkast til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1, nr. 1
Forordning (EF) nr. 809/2004
Artikel 35, stk. 5a
5a.  Udstedere fra tredjelande er ikke omfattet af et krav efter bilag I, punkt 20.1, bilag IV, punkt 13.1, bilag VII, punkt 8.2, bilag X, punkt 20.1 eller bilag XI, punkt 11.1, om at omarbejde historiske regnskabsoplysninger, der indgår i et prospekt og vedrører regnskabsårene forud for regnskabsår, der starter den 1. januar 2012 eller senere, eller et krav efter bilag VII, punkt 8.2a, bilag IX, punkt 11.1 eller bilag X, punkt 20.1a, om at fremlægge en udførlig redegørelse for forskellene mellem International Financial Reporting Standards, der er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, og de regnskabsprincipper, efter hvilke sådanne oplysninger er udarbejdet, hvis de historiske regnskabsoplysninger er udarbejdet i overensstemmelse med Folkerepublikken Kinas, Canadas eller Republikken Koreas almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.
5a.  Udstedere fra tredjelande er ikke omfattet af et krav efter bilag I, punkt 20.1, bilag IV, punkt 13.1, bilag VII, punkt 8.2, bilag X, punkt 20.1 eller bilag XI, punkt 11.1, om at omarbejde historiske regnskabsoplysninger, der indgår i et prospekt og vedrører regnskabsårene forud for regnskabsår, der starter den 1. januar 2012 eller senere, eller et krav efter bilag VII, punkt 8.2a, bilag IX, punkt 11.1 eller bilag X, punkt 20.1a, om at fremlægge en udførlig redegørelse for forskellene mellem International Financial Reporting Standards, der er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, og de regnskabsprincipper, efter hvilke sådanne oplysninger er udarbejdet, hvis de historiske regnskabsoplysninger er udarbejdet i overensstemmelse med Folkerepublikken Kinas, Canadas, Republikken Koreas eller Republikken Indiens almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.
Ændring 6
Udkast til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 a (ny)
Artikel 1a
Kommissionen overvåger fortsat med teknisk bistand fra CESR tredjelandes bestræbelser på at anvende IFRS og fører en aktiv dialog med myndighederne under konvergensprocessen. Kommissionen forelægger i 2009 Europa-Parlamentet og Det Europæiske Værdipapirudvalg en beretning om udviklingen.
Ændring 7
Udkast til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 b (ny)
Artikel 1b
De officielt fastsatte datoer for tredjelandes overgang til IFRS anvendes som referencedatoer for afskaffelse af ækvivalensanerkendelsen over for de pågældende tredjelande.

14.   foreslår at ændre udkastet til Kommissionens beslutning som følger:

Kommissionens udkast   Ændring
Ændring 8
Udkast til beslutning
Betragtning 5
(5)  Med henblik på vurdering af, om et tredjelands almindeligt anerkendte regnskabsprincipper er ækvivalente med vedtagne IFRS, er der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21. december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF, fastlagt en definition af ækvivalens og en mekanisme til konstatering af, om der foreligger ækvivalens.
(5)  Med henblik på vurdering af, om et tredjelands almindeligt anerkendte regnskabsprincipper er ækvivalente med vedtagne IFRS, er der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21. december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF, fastlagt en definition af ækvivalens og en mekanisme til konstatering af, om der foreligger ækvivalens. Forordning (EF) nr. 1569/2007 fastsætter endvidere, at Kommissionens beslutning skal give EF-udstedere mulighed for at anvende IFRS vedtaget efter forordning (EF) nr. 1606/2002 i det pågældende tredjeland.
Ændring 9
Udkast til beslutning
Betragtning 7
(7)  CESR anbefaler i sin udtalelse [afgivet i henholdsvis marts og maj 2008 og i … ], at de amerikanske og japanske GAAP anses for ækvivalente med IFRS, for så vidt angår brug i Fællesskabet. Endvidere anbefaler CESR, at regnskaber baseret på Kinas, Canadas og Sydkoreas GAAP accepteres midlertidigt i Fællesskabet, dog højst frem til den 31. december 2011.
(7)  CESR anbefaler i sin udtalelse [afgivet i henholdsvis marts, maj og oktober 2008], at de amerikanske og japanske GAAP anses for ækvivalente med IFRS, for så vidt angår brug i Fællesskabet. Endvidere anbefaler CESR, at regnskaber baseret på Kinas, Canadas, Sydkoreas og Indiens GAAP accepteres midlertidigt i Fællesskabet, dog højst frem til den 31. december 2011.
Ændring 10
Udkast til beslutning
Betragtning 8
(8)  I 2006 indgik USA's Financial Accounting Standards Board og IASB et aftalememorandum, hvori parterne bekræftede deres mål om at sikre konvergens mellem de amerikanske GAAP og IFRS og opstillede et arbejdsprogram til dette formål. Som resultat af dette arbejdsprogram er mange væsentlige forskelle mellem de amerikanske GAAP og IFRS udryddet. Efter drøftelser mellem Kommissionen og US Securities and Exchange Commission stilles der desuden ikke længere afstemningskrav til udstedere fra Fællesskabet, der udarbejder deres regnskaber i overensstemmelse med IFRS. Derfor bør de amerikanske GAAP anses for ækvivalente med vedtagne IFRS fra og med den 1. januar 2009.
(8)  I 2006 indgik USA's Financial Accounting Standards Board og IASB et aftalememorandum, hvori parterne bekræftede deres mål om at sikre konvergens mellem de amerikanske GAAP og IFRS og opstillede et arbejdsprogram til dette formål. Som resultat af dette arbejdsprogram er mange væsentlige forskelle mellem de amerikanske GAAP og IFRS udryddet. Efter drøftelser mellem Kommissionen og US Securities and Exchange Commission stilles der desuden ikke længere afstemningskrav til udstedere fra Fællesskabet, der udarbejder deres regnskaber i overensstemmelse med IFRS udstedt af IASB. Derfor bør de amerikanske GAAP anses for ækvivalente med vedtagne IFRS fra og med den 1. januar 2009.
Ændring 11
Udkast til beslutning
Betragtning 13 a (ny)
(13a)  Den indiske regering og Indiens Institute of Chartered Accountants forpligtede sig i juli 2007 offentligt til at gå over til IFRS senest den 31. december 2011 og er i færd med at træffe foranstaltninger til at sikre, at Indien inden denne dato går fuldstændigt over til at anvende IFRS.
Ændring 12
Udkast til beslutning
Artikel 1, stk. 1, indledning
Fra og med den 1. januar 2009 har udstedere fra tredjelande ret til at udarbejde deres årlige og halvårlige koncernregnskaber i overensstemmelse med følgende standarder ud over IFRS, der er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002:
Fra og med den 1. januar 2009 anses følgende standarder ud over IFRS, der er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, for at være ækvivalente med IFRS vedtaget i henhold til samme forordning, for så vidt angår årlige og halvårlige koncernregnskaber:
Ændring 13
Udkast til beslutning
Artikel 1, stk. 2
Før regnskabsår, der begynder den 1. januar 2012 eller senere, har udstedere fra tredjelande ret til at udarbejde deres årlige og halvårlige koncernregnskaber i overensstemmelse med Folkerepublikken Kinas og Republikken Koreas almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.
Før regnskabsår, der begynder den 1. januar 2012 eller senere, har udstedere fra tredjelande ret til at udarbejde deres årlige og halvårlige koncernregnskaber i overensstemmelse med Folkerepublikken Kinas, Canadas, Republikken Koreas og Republikken Indiens almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.
Ændring 14
Udkast til beslutning
Artikel 1 a (ny)
Artikel 1a
Kommissionen overvåger fortsat med teknisk bistand fra CESR tredjelandes bestræbelser på at anvende IFRS og fører en aktiv dialog med myndighederne under konvergensprocessen. Kommissionen forelægger i 2009 Europa-Parlamentet og Det Europæiske Værdipapirudvalg en beretning om udviklingen.
Ændring 15
Udkast til beslutning
Artikel 1 b (ny)
Artikel 1b
De officielt fastsatte datoer for tredjelandes overgang til IFRS anvendes som referencedatoer for afskaffelse af ækvivalensanerkendelsen over for de pågældende tredjelande.

15.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.
(2) EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.
(3) EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 340 af 22.12.2007, s. 66.
(5) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(6) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0527.


Luftfartssikkerhedsforanstaltninger og de såkaldte bodyscannere
PDF 117kWORD 39k
Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2008 om indvirkningen af luftfartssikkerhedsforanstaltninger og bodyscannere på menneskerettighederne, privatlivets fred, den personlige værdighed og databeskyttelse
P6_TA(2008)0521B6-0562/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK), Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, EU-traktatens artikel 6, EF-traktatens artikel 80, stk. 2, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.   der henviser til, at Kommissionen har foreslået et udkast til Kommissionens forordning om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed, der blandt de tilladte metoder til screening af passagerer i EU's lufthavne omfatter "bodyscannere", dvs. maskiner, der laver scannede billeder af personer, som om de var nøgne, svarende til en virtuel kropsvisitering,

B.   der henviser til, at bodyscannerne kan være en af de tekniske løsninger, der kræves for at bevare et højt sikkerhedsniveau i europæiske lufthavne,

C.   der henviser til, at en europæisk ramme for at sikre europæiske passagerers rettigheder i tilfælde af anvendelse af bodyscannere er væsentlig for at forhindre, at hver lufthavn anvender forskellige regler,

D.   der henviser til, at udkastet til foranstaltning, som er langt fra udelukkende teknisk, har en alvorlig indvirkning på retten til privatlivets fred, retten til databeskyttelse og retten til den personlige værdighed og derfor må ledsages af stærke og passende sikkerhedsforanstaltninger,

E.   der henviser til, at Kommissionen ikke ledsagede udkastet til foranstaltning af en evaluering af indvirkningen for grundlæggende rettigheder som krævet i Kommissionens meddelelse af 27. april 2005 om overholdelsen af chartret om grundlæggende rettigheder i Kommissionens lovgivningsmæssige forslag (KOM(2005)0172); der henviser til, at Kommissionen hverken hørte Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) som krævet i artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. (EF) 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger(2), eller artikel 29-arbejdsgruppen eller Agenturet for Grundlæggende Rettigheder; der henviser til, at der ikke er foretaget nogen undersøgelser af sådanne maskiners mulige indvirkning på passagerernes sundhed,

F.   der henviser til, at der af ovennævnte årsager rejses tvivl om berettigelsen af denne foranstaltning og om proportionaliteten og nødvendigheden af den i et demokratisk samfund,

G.   der henviser til, at dette udkast til foranstaltning om metoder til screening af passagerer, der behandles under anvendelse af forskriftsproceduren med kontrol, vil blive efterfulgt af gennemførelsesforanstaltninger vedrørende krav og procedurer i forbindelse med screening, der vil blive truffet afgørelse om gennem procedurer, i hvilke Europa-Parlamentet næsten ikke har nogen beføjelser,

H.   der henviser til, at der ikke har været tiltag til at fremme en bredere, gennemskuelig og åben debat med deltagelse af passagererne, de interesserede parter og institutionerne på EU- eller nationalt plan vedrørende dette yderst ømtålelige spørgsmål, der vedrører borgernes grundlæggende rettigheder,

I.   der henviser til, at der må sikres fuld sikkerhed i luftfartssektoren,

J.   der henviser til, at Kommissionens beslutning om at udfase forbuddet mod væsker senest i april 2010 er et skridt i den rigtige retning,

1.   mener, at betingelserne for at træffe en beslutning endnu ikke er opfyldt, i betragtning af at der stadig mangler væsentlige oplysninger, og anmoder Kommissionen om inden udløbet af fristen på tre måneder at:

   - foretage en evaluering af indvirkningen for de grundlæggende rettigheder
   - høre EDPS, artikel 29-arbejdsgruppen og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder
   - foretage en videnskabelig og lægelig undersøgelse af sådanne teknologiers mulige indvirkning på sundheden
   - foretage en økonomisk og kommerciel undersøgelse samt en cost-benefit-analyse af virkningerne;

2.   mener, at dette udkast til foranstaltninger eventuelt overskrider de gennemførelsesbeføjelser, der er fastlagt i den grundlæggende retsakt, eftersom de omtalte foranstaltninger ikke kan opfattes som simple tekniske foranstaltninger i forbindelse med civil luftfart, men har alvorlig indvirkning på borgernes grundlæggende rettigheder;

3.   mener i denne forbindelse, at alle luftfartssikkerhedsforanstaltninger, herunder anvendelsen af bodyscannere, bør overholde proportionalitetsprincippet som berettigede og nødvendige i et demokratisk samfund, og anmoder derfor EDPS, artikel 29-arbejdsgruppen og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder om straks at afgive udtalelse om bodyscannere i begyndelsen af november 2008;

4.   forbeholder sig retten til sammen med EU's juridiske tjenester at undersøge sådanne foranstaltningers overensstemmelse med menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder og foretage den nødvendige opfølgning;

5.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.
(2) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Bosnien-Hercegovina
PDF 47kWORD 67k
Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2008 om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side
P6_TA(2008)0522B6-0541/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki (19.-20. juni 2003) og bilaget hertil med titlen "Thessaloniki-dagsordenen for de vestlige Balkanlande: hen imod europæisk integration",

-   der henviser til Rådets afgørelse af 7. november 2005 om indledning af forhandlingerne med Bosnien-Hercegovina med henblik på en stabiliserings- og associeringsaftale,

-   der henviser til paraferingen af stabiliserings- og associeringsaftalen den 4. december 2007 og undertegnelsen den 16. juni 2008,

-   der henviser til udkastet til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side (8226/2008),

-   der henviser til køreplanen for visaliberalisering, som Kommissionen forelagde for Bosnien-Hercegovina den 5. juni 2008,

-   der henviser til interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side om handel og handelsanliggender, de dertil knyttede bilag og protokoller og fælleserklæringerne og erklæringen fra Fællesskabet, der er knyttet til slutakten,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at stabiliserings- og associeringsaftalen (SAA) er den første omfattende internationale aftale mellem Bosnien-Hercegovina og Den Europæiske Union, der etablerer et aftaleforhold mellem de to parter, og som vil lette Bosnien-Hercegovinas overgang til en fuldt funktionsdygtig stat, hvis fremtid, som det fremgår af erklæringen fra ovennævnte møde i Det Europæiske Råd i Thessaloniki, ligger i Den Europæiske Union,

B.   der henviser til, at SAA har potentialet til at fremme Bosnien-Hercegovinas økonomi, da den indeholder bestemmelser, der forpligter landet til at liberalisere sit marked, og derved øge erhvervslivets konkurrenceevne og tiltrækker investeringer, at modernisere den lovgivningsmæssige ramme ved at gøre denne mere effektiv og gennemskuelig og gradvis tilnærme Bosnien-Hercegovinas lovgivning og bestemmelser til gældende fællesskabsret,

C.   der henviser til, at den interimsaftale, der har været gældende siden 1. juli 2008, gradvis ophæver de fleste handelsrestriktioner mellem de to parter og på kort sigt kunne belaste Bosnien-Hercegovinas økonomi som følge af konkurrencen fra EU-produkter og en reduktion af toldindtægterne,

D.   der henviser til, at SAA indeholder bestemmelser om styrkelse af institutionerne, konsolidering af retsstaten og respekten for menneskerettighederne, herunder mindretalsrettigheder,

E.   der henviser til, at det bestemmes, at parterne bør samarbejde på følsomme områder som visa, grænsekontrol, asyl, indvandring, hvidvaskning af penge, bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet,

F.   der henviser til at gennemførelsen af den aftalte reform af politistrukturen i Bosnien-Hercegovina skal betragtes som en del af landets bestræbelser på at forbedre mulighederne for at håndtere ovenstående spørgsmål,

G.   der henviser til, at en højnelse af niveauet for almen og faglig uddannelse og videreuddannelse i Bosnien-Hercegovina samt en ungdomspolitik og ungdomsarbejde, herunder ikke-formel uddannelse, ligeledes er et af aftalens mål,

H.   der henviser til, at der er behov for en yderligere indsats for at overvinde skillelinjen mellem de etniske grupper og bevæge sig hen imod en ægte forsoning mellem parterne, og at disse bestræbelser navnlig skal sigte mod de yngre generationer i form af fælles uddannelsesprogrammer i begge områder og en fælles forståelse for de tragiske begivenheder, der fandt sted i dette land,

I.   der henviser til, at Bosnien-Hercegovina i mange henseender stadig er et land, der er splittet efter etniske tilhørsforhold, hvilket er en hindring på vejen mod en fuldt funktionsdygtig stat og for demokratiet,

J.   der henviser til, at medlemskab af Den Europæiske Union udelukkende er en mulighed for Bosnien-Hercegovina som en enkelt stat, og ikke for de enkelte enheder, der ikke har autonom suverænitet, og til, at det derfor er i enhedernes interesse at sikre, at Bosnien-Hercegovina er en fuldt funktionsdygtig stat, der er i stand til at opfylde samtlige medlemskriterier og forpligtelser,

K.   der henviser til, at der stadig er 125 072 mennesker, der officielt er registreret som internt fordrevne, hvoraf 8 000 ifølge officielle oplysninger stadig opholder sig i kollektive centre, navnlig på grund af en mangel på passende boliger, infrastruktur og beskæftigelse i oprindelsesområderne,

L.   der henviser til det fremragende arbejde, der er blevet udført af lokale ngo'er, som forsøger at gøre situation for internt fordrevne og flygtninge mere udholdelig,

M.   der henviser til, at 45 000 personer officielt er registreret som personer, der skal have bistand til at vende tilbage til deres opholdssted før krigen,

N.   der henviser til, at krigsforbrydelser skal forfølges med samme beslutsomhed, midler og effektivitet på både landsplan og lokalt plan,

1.   glæder sig over undertegnelsen af denne vigtige aftale og henstiller til alle EU-medlemsstater at ratificere den hurtigst muligt; er overbevist om, at aftalen konsoliderer Bosnien-Hercegovinas europæiske fremtidsmuligheder og giver landet en enestående mulighed for at opnå fred, stabilitet og økonomisk fremgang;

2.   minder navnlig de politiske ledere om, at det først og fremmest er deres ansvar at udnytte denne mulighed ved at udvise det nødvendige fremsyn og den nødvendige beslutsomhed, når det gælder om at gennemføre fælles reformer på alle niveauer - landsplan, inden for enhederne og lokalt - med henblik på at modernisere landet og gøre det mere effektivt og kompatibelt med EU's normer, ikke mindst ved at ophæve alle unødvendige lovgivningsmæssige og administrative hindringer og strømline de administrative strukturer; mener, at specielt føderationens myndigheder snarest muligt bør overveje at tage konkrete skridt i denne retning;

3.   minder i den forbindelse om Bosnien-Hercegovinas forpligtelse til i overensstemmelse med SAA og interimsaftalen bl.a.:

   a) gradvis at ophæve alle kvantitative restriktioner for EU-produkter
   b) at afvikle told i overensstemmelse med de aftalte tidsplaner
   c) at forenkle varestrømmen med samtlige transportformer på hele Bosnien-Hercegovinas territorium og
   d) foretage en omfattende registrering af samtlige bistandsordninger i hele landet, tilpasse alle bistandsordninger til EU-lovgivningen og oprette en uafhængig statsstøttemyndighed;

4.   mener, at SAA har potentialet til at fremme Bosnien-Hercegovinas økonomi, da den indeholder bestemmelser, der forpligter landet til at liberalisere sit marked, og derved øger erhvervslivets konkurrenceevne og tiltrække investeringer, samt at modernisere den lovgivningsmæssige ramme ved at gøre denne mere effektiv og gennemskuelig; opfordrer myndighederne i Bosnien-Hercegovina til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at øge de udenlandske direkte investeringer i landet;

5.   mener, at ovenstående foranstaltninger betyder, at Bosnien-Hercegovinas administrative kapacitet skal styrkes på alle planer, herunder på landsplan, idet staten skal have ansvaret for at overvåge og sikre, at alle forpligtelser i henhold til aftalen overholdes, uanset hvilke organer der er ansvarlige for gennemførelsen af SAA;

6.   minder om, at begge områder skal gøre fremskridt inden for privatiseringsprocessen, men understreger, at dette bør ske under gennemskuelige forhold og inden for passende lovgivningsmæssige og juridiske rammer, og at provenuet af privatisering skal investeres, så der skabes en varig økonomisk udvikling i landet;

7.   opfordrer Parlamentet i Bosnien-Hercegovina til i snævert samarbejde med parlamenterne i enhederne at overvåge gennemførelsen af SAA og fremme vedtagelsen af den lovgivning, der vedrører SAA og det europæiske partnerskab;

8.   er overbevist om, at bestemmelserne vedrørende samarbejde inden for områder som visa, grænseforvaltning, indvandring og bekæmpelse af organiseret kriminalitet og terrorisme er en effektiv tilskyndelse til Bosnien-Hercegovina til at bygge videre på den nyligt vedtagne politireform ved yderligere at fremme koordineringen mellem de forskellige politistrukturer og opnå en større harmonisering af procedurer og praksis; opfordrer EU's politimission i Bosnien-Hercegovina til at fremme denne proces;

9.   glæder sig over, at aftalen også sikrer princippet om ikke-diskriminerende adgang til almen og faglig uddannelse i Bosnien-Hercegovina uanset køn, etnisk tilhørsforhold eller religion; mener faktisk, at der skal gøres en alvorlig indsats for at overvinde de adskillelsesmekanismer, der for øjeblikket gør sig gældende i landet; mener, at uddannelse og det kendskab, der erhverves ved at leve side om side fra en tidlig alder, er nøglefaktorer i forsoningsprocessen;

10.   mener, at EU bør fremme akademisk samarbejde og samarbejde på forskningsområdet, herunder udveksling af personale, mellem Bosnien-Hercegovina og andre lande i regionen og mellem disse og EU-medlemsstaterne; minder i den forbindelse om det bidrag, EU's programmer kan yde til fremme af dette mål, og om den bydende nødvendighed af at etablere et nationalt organ med ansvar for gennemførelse af disse programmer, der nu står åbne for de vestlige Balkanlande;

11.   henstiller til uddannelsesmyndighederne i Bosnien-Hercegovina at etablere det nationale organ, der kræves for at give borgerne i Bosnien-Hercegovina adgang til EU's mobilitetsprogrammer, der på Parlamentets anmodning er blevet åbnet for de vestlige Balkanlande; er af den opfattelse, at de relevante EU-programmer ikke blot skal fremme studerendes og underviseres mobilitet, men også søge at fremme samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne i områderne;

   12. er ligeledes af den opfattelse, at EU's instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA)(1) under hensyntagen til eventuelle sociale og økonomiske konsekvenser af aftalens ikrafttrædelse skal støtte moderniseringen af landets sociale sikkerhedssystem og arbejdsmarkedslovgivning samt støtte til arbejdsmarkedsorganisationer og fagforeninger og til opgradering af transportinfrastrukturen i Bosnien-Hercegovina for at fremme den økonomiske udvikling og til forureningsbekæmpelsespolitikker, politikker til optimering af energiforbruget og til forbedring af affaldsforvaltningen; glæder sig i den forbindelse over, at den nationale IPA-koordinator efter langvarige forhandlinger er blevet udnævnt som krævet af Kommissionen;
   13. opfordrer Kommissionen til at udvikle skræddersyede foranstaltninger, der tager højde for de særlige forhold i Bosnien-Hercegovina for at bistå og fremme tiltrædelsen til EU;
   14. henstiller kraftigt til Kommissionen at inddrage landet i alle initiativer til fremme af kontakter mellem personale, udvikling af det civile samfund og styrkelse af den økonomiske og sociale udvikling i Bosnien-Hercegovina;
   15. er foruroliget over det manglende fremskridt i forbindelse med hjemsendelse af flygtninge og internt fordrevne, f.eks. i Posavina i Republika Srpska; minder om nødvendigheden af at sikre, at de lokale myndigheder i højere grad involveres i og forpligtes på hjemsendelsesprocessen, nødvendigheden af at organisere målrettede aktiviteter for at øge offentlighedens accept af de hjemvendte, nødvendigheden af at skabe beskæftigelsesmuligheder for hjemvendte, og nødvendigheden af at harmonisere pensions-, sygesikrings- og uddannelsessystemer i hele Bosnien-Hercegovina for at sikre, at hjemsendelsen kan ske under sikre og værdige omstændigheder, er holdbar og effektivt kan bidrage til forsoningsprocessen;
   16. minder i den forbindelse om forpligtelsen til at gennemføre Sarajevo-erklæringen fra 2005;
   17. er overbevist om, at en øget indsats for at fremme hjemsendelse er særdeles vigtig i betragtning af behovet for inden 2011 at gennemføre en ny folketælling baseret på uaggregerede data for at tilvejebringe et ajourført overblik over befolkningsstrukturen i Bosnien-Hercegovina;
   18. opfordrer myndighederne i Bosnien-Hercegovina til hurtigst muligt at beskæftige sig med de 8 000 fordrevne i de fortsat eksisterende kollektive centre, som måske ikke kan vende hjem i sikkerhed og værdighed, og overveje passende, værdige og varige løsninger for disse mennesker;
   19. mener, at der bør gøres en større indsats for at fremme mindretalsrettighederne i Bosnien-Hercegovina i lyset af de begrænsede fremskridt på dette område; glæder sig i den henseende over ændringen til valgloven fra april 2008, der giver medlemmer af nationale mindretal mulighed for at stille op til lokalvalg; beklager dog, at antallet af pladser til nationale mindretal fastsættes af de lokale myndigheder efter deres skøn; understreger endvidere behovet for at sikre, at de rådgivende råd vedrørende mindretal, der for nylig blev etableret i Republika Srpska og som efter planen skal etableres i føderationen Bosnien-Hercegovina, fungerer; beklager endelig den vedvarende diskrimination mod "de andre" i forfatningen og valglovene i Bosnien-Hercegovina;
   20. er foruroliget over den manglende tolerance over for lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle, navnlig på baggrund af begivenhederne omkring åbningen af den første Queer Festival i Sarajevo den 24. september 2008, og henstiller til staten Bosnien-Hercegovina og de lokale myndigheder at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den grundlæggende ret til fredelige forsamlinger også i fuldt omfang gælder for disse befolkningsgrupper i Bosnien-Hercegovina;
   21. kræver mere støtte til gennemførelsen af målene for den nationale minerydningsstrategi, nemlig at Bosnien-Hercegovina skal være minefri i 2009; understreger, at de vigtigste udfordringer på dette område er den manglende finansiering af gennemførelsen af denne strategi, og henstiller derfor til de kompetente myndigheder at yde den nødvendige støtte til gennemførelse af dette projekt hurtigst muligt;
   22. opfordrer Kommissionen til at garantere, at der er afsat EU-midler til FN-programmet for nedrustning med henblik på en fortsættelse af destruktionen af overskuddet af våben, militært udstyr og ammunition fra de væbnede styrker i Bosnien-Hercegovina under FN-kontrol, og træffe foranstaltninger til at undgå, at disse våben sælges til uetiske våbenhandlere, lande eller styrer;
   23. minder i den forbindelse om behovet for effektivt at gennemføre bestemmelserne vedrørende tilbagegivelse af ejendom, der allerede er trådt i kraft, og henstiller til myndighederne i Bosnien-Hercegovina at overvinde forbeholdene i så henseende;
   24. er ligeledes overbevist om, at der bør gøres en større indsats for at behandle spørgsmålet om forsvundne og erstatning til deres familier, og glæder sig i den forbindelse over arbejdet i Den Internationale Kommission for Forsvundne og Instituttet for Forsvundne i Bosnien-Hercegovina; opfordrer de tilsvarende organer på enhedsplan til at støtte det arbejde, der udføres af organerne på statsligt plan, ved at fremsende alle relevante oplysninger, de samler, til dem;
   25. er af den opfattelse, at man skal være mere opmærksom på retssager mod krigsforbrydere på distrikts- og kantonniveau for at afklare, hvorvidt og på hvilken måde sager skal fordeles mellem staten og retsmyndigheder på et lavere niveau, og for at sikre, at domstolene og anklagemyndigheden har passende ressourcer, at vidner har adgang til passende beskyttelse, at politi- og retssamarbejdet på tværs af grænserne styrkes, og den juridiske ramme på stats-, kanton- og lokalt plan harmoniseres; opfordrer Kommissionen og de vestlige Balkanlande til at handle for at sikre en markant forbedring af samarbejdet på regionalt og internationalt plan i denne forbindelse;
   26. støtter i den forbindelse det foreliggende udkast til en retsforfølgelsesstrategi for krigsforbrydelser i Bosnien-Hercegovina, som ved at afklare antallet af potentielle krigsforbrydelsessager bør være med til at fastlægge politikken, hvilke finansielle og lovgivningsmæssige beslutninger der skal træffes, og hvilke midler der er nødvendige for at håndtere disse sager;
   27. er foruroliget over intimideringen af medierne, menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundet generelt i Republika Srpska, og henstiller til de politiske ledere at anerkende den afgørende rolle, som uafhængige medier og ngo'er spiller i deres enheders demokratiske liv;
   28. beklager, at Republika Srpska truede med ensidigt at trække sig ud af det statslige energitransportselskab og etablere et eget selskab, idet man trække støtten til den aftalte reform tilbage; understreger, at dette ville have undermineret Bosniens bestræbelser i forbindelse med landets stabiliserings- og associeringsproces (SAP); henstiller samtidig til myndighederne i føderationen at vedtage de længe ventede love på området elektricitetsforsyning;
   29. kræver en passende reaktion på Bosnien-Hercegovinas undertegnelse - i henseende til Den Internationale Straffedomstol - af en bilateral immunitetsaftale med USA, hvilket ikke er i overensstemmelse med EU's fælles holdning og vejledninger på dette område;
   30. beklager, at fremskridt inden for kontrol med korruption, organiseret kriminalitet, menneskehandel, hvidvaskning a penge og narkohandel trods de alvorlige udfordringer, Bosnien-Hercegovina står over for, hindres af politisk intervention og manglende politisk vilje og af mangel på koordination mellem forskellige enhedsbaserede organer og politistyrker; henstiller til myndighederne i Bosnien hurtigt at træffe yderligere foranstaltninger for at overvinde disse problemer;
   31. er af den opfattelse, at debatten om den fremtidige forfatningsmæssige struktur i landet skal føres af parlamentet i Bosnien-Hercegovina; kræver i den forbindelse en offentlig, gennemskuelig og åben debat med fuld inddragelse af civilsamfundet; er også af den opfattelse, at en forfatningsmæssig ordning skal være resultatet af en frivillig aftale mellem de forskellige politiske partier i Bosnien-Hercegovina; mener ikke desto mindre, at det internationale samfund og EU's særlige repræsentant skal spille en vigtig, fremmende rolle, og opfordrer dem til i samarbejde med Europarådets Venedig-kommission at yde den nødvendige støtte til at føre disse drøftelser;
   32. opfordrer de lokale politikere til at erkende, at der er behov for en strukturreform i staten Bosnien-Hercegovina; minder imidlertid om, at denne reform kun kan gennemføres, hvis den baseres på realistiske forudsætninger;
   33. minder om, at en styrkelse af centralmagten ikke svækker enhederne, men skaber forudsætningerne for en effektiv administration, der arbejder for det fælles bedste for alle borgere i Bosnien-Hercegovina inden for mange områder som f.eks. etableringen af et fælles indre marked; advarer samtidig mod, at forfatningsdebatten udnyttes til at overdrage beføjelser og kompetencer til enhederne, som kun en suveræn stat har;
   34. minder myndighederne i Bosnien-Hercegovina om deres forpligtelse til i fuldt omfang at samarbejde med Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien, navnlig hvad angår fremme af anholdelsen af de resterende flygtede formodede krigsforbrydere, identifikation og beskyttelse af eventuelle vidner og fremskaffelse af dokumenter til tribunalet og andre former for beviser, der kræves til retssagerne og undersøgelserne;
   35. beklager, at valgmyndighederne ikke har afhjulpet problematikken omkring de borgere i Bosnien-Hercegovina, der under krigen flyttede til udlandet, men alligevel ønsker at gøre brug af deres valgret; mener, at der skal findes en løsning i et godt samarbejde med nabolandene, så disse borgere kan blive registreret;
   36. er af den opfattelse, at en nedlukning af Den Højtstående Repræsentants kontor og en styrkelse af EU's særlige repræsentant bør være det ultimative mål for både det internationale samfund og lokale ledere; henstiller derfor til de politiske ledere at leve op til deres ansvar i denne forbindelse og gøre en seriøs indsats for at gennemføre de fem målsætninger og to forudsætninger, der blevet fastlagt af fredsrådet, således at overgangen fra Højtstående Repræsentant til en særlig EU-repræsentant kan gennemføres ved hjælp af en konsensusproces;
   37. er navnlig utilfreds med manglen på fremskridt i forbindelse med den endelige ordning for Brcko-distriktet; advarer de politiske ledere i Bosnien-Hercegovina om, at voldgiftsdomstolens afgørelse om Brcko's er endelig og ikke kan ankes;
   38. opfordrer politikerne i Bosnien-Hercegovina til at anerkende behovet for en rimelig fordeling af ejendom mellem staten og andre administrative niveauer, hvilket er et af målene for nedlægningen af Den Højtstående Repræsentants kontor; henstiller til, at de går ind i seriøse forhandlinger for at finde en løsning på dette langvarige spørgsmål; minder om, at staten skal have de nødvendige midler til at udføre sine opgaver;
   39. minder repræsentanterne for det internationale samfund om, at deres samtalepartnere i Bosnien-Hercegovina er dette lands institutioner og ikke lederne af de vigtigste politiske partier; mener derfor, at institutionerne i Bosnien-Hercegovina skal inddrages og være de primære aktører i den reformproces, landet skal gennemføre;
   40. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, regering i Bosnien-Hercegovina og Den Højtstående Særlige EU-repræsentant for Bosnien-Hercegovina.

(1) Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82).


Mindehøjtidelighed for Holodomor, den store hungersnød i Ukraine (1932-1933)
PDF 114kWORD 36k
Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2008 til minde om Holodomor, den kunstigt fremkaldte hungersnød i Ukraine (1932-1933)
P6_TA(2008)0523RC-B6-0571/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til traktaten om Den Europæiske Union,

-   der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

-   der henviser til FN's konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab,

-   der henviser til FN's Generalforsamlings 58. samlings fælleserklæring om 70-året for Holodomor i Ukraine, som støttedes af 63 stater, herunder alle (daværende) 25 EU-medlemsstater,

-   der henviser til den ukrainske lov om Holodomor i Ukraine i 1932-1933, som vedtoges den 28. november 2006,

-   der henviser til erklæring af 21. november 2007 fra Europa-Parlamentets formand for at markere påbegyndelsen af mindehøjtidelighederne i anledning af 75-året for Holodomor-hungersnøden i Ukraine,

-   der henviser til sluterklæringen og henstillingerne fra det tiende møde i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine, vedtaget den 27. februar 2008,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at respekten for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder er grundlæggende principper, som EU bygger på,

B.   der henviser til, at FN's konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab gør følgende række handlinger, der begås i den hensigt helt eller delvist at ødelægge en national, etnologisk, racemæssig eller religiøs gruppe, til kriminelle handlinger: at dræbe medlemmer af gruppen; at tilføje medlemmer af gruppen betydelig legemlig eller åndelig skade; med forsæt at påføre gruppen levevilkår, beregnede på at bevirke gruppens fuldstændige eller delvise fysiske ødelæggelse; at gennemføre forholdsregler, der tilsigter at hindre fødsler indenfor gruppen, og med magt at overføre en gruppes børn til en anden gruppe,

C.   der henviser til, at Holodomor-hungersnøden i 1932-1933, som kostede millioner af ukrainere livet, på kynisk og grusom vis planlagdes af Stalins regime for at gennemtvinge Sovjetunionens politik med kollektivisering af landbruget mod den ukrainske landbobefolknings vilje,

D.   der henviser til, at mindehøjtideligheden for forbrydelser mod menneskeheden i Europas historie bør bidrage til at forhindre, at der begås lignende forbrydelser i fremtiden,

E.   der henviser til, at europæisk integration har været baseret på viljen til at forsone sig med det 20. århundredes tragiske historie, og erkendelse af at det at forsone sig med en vanskelig historisk fortid ikke er noget udtryk for en følelse af kollektiv skyld, men udgør et solidt grundlag for skabelsen af en fælles europæisk fremtid baseret på fælles værdier og indbyrdes afhængighed,

1.   fremsætter følgende erklæring over for det ukrainske folk, navnlig de overlevende efter Holodomor og ofrenes familier og slægtninge:

   a) anerkender Holodomor (den kunstigt fremkaldte hungersnød i Ukraine i 1932-1933) som en forfærdelig forbrydelse mod det ukrainske folk og mod menneskeheden
   b) fordømmer på det kraftigste disse handlinger, som var vendt mod den ukrainske bondestand og kendetegnet ved masseudslettelse og krænkelser af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder
   c) giver udtryk for sin medfølelse med det ukrainske folk, som var offer for denne tragedie, og for sin agtelse for de personer, der mistede livet som følge af den kunstigt fremkaldte hungersnød i 1932-1933
   d) opfordrer de lande, der opstod, efter at Sovjetunionen gik i opløsning, til at åbne deres arkiver om Holodomor i Ukraine i 1932-1933, således at der kan indledes omfattende efterforskning med henblik på tilbundsgående undersøgelse og blotlæggelse af alle årsager og konsekvenser,

2.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Ukraines regering og parlament, FN's generalsekretær, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europas generalsekretær og Europarådets generalsekretær.


Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2007
PDF 145kWORD 58k
Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2008 om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2007 (2008/2158(INI))
P6_TA(2008)0524A6-0358/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2007,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 195,

-   der henviser til artikel 43 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

-   der henviser til Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv(1),

-   der henviser til sin beslutning af 6. september 2001 om ændring af artikel 3 i Ombudsmandens statut(2),

-   der henviser til rammeaftalen om samarbejde, som blev indgået mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Ombudsmand den 15. marts 2006 og trådte i kraft den 1. april 2006,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. oktober 2005 med titlen "Empowerment to adopt and transmit communications to the European Ombudsman and authorise civil servants to appear before the European Ombudsman" (SEK(2005)1227),

-   der henviser til Den Europæiske Ombudsmands skrivelse fra juli 2006 til Europa-Parlamentets formand vedrørende indledning af proceduren for ændring af ombudsmandens statut,

-   der henviser til sit forslag til afgørelse af 22. april 2008(3) og til sin beslutning af 18. juni 2008 om vedtagelse af Europa-Parlamentets afgørelse om ændring af afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (4),

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Europæiske Ombudsmands virksomhed,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 195, stk. 2, andet og tredje punktum,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender (A6-0358/2008),

A.   der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2007 formelt blev fremsendt til Europa-Parlamentets formand den 10. marts 2008, og at ombudsmanden, Nikiforos Diamandouros, forelagde den for Udvalget for Andragender den 19. maj 2008 i Strasbourg,

B.   der henviser til, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som oprindeligt blev proklameret i december 2000, blev undertegnet den 12. december 2007 og bekræftet af Parlamentets formand, Kommissionens formand og Rådets formand, og at bestræbelserne på at sikre, at Lissabontraktaten, som er ved at blive ratificeret, kommer til at omfatte et retligt bindende charter, afspejler en stigende erkendelse af, at borgerne bør placeres i centrum for et åbent, tilgængeligt og kontaktvenligt EU, som er sig sine borgeres bekymringer bevidst,

C.   der henviser til, at det i chartrets artikel 41 hedder, at "enhver har ret til at få sin sag behandlet uvildigt, retfærdigt og inden for en rimelig frist af Unionens institutioner og organer",

D.   der henviser til, at det i chartrets artikel 43 hedder, at "enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har ret til at klage til Den Europæiske Ombudsmand over tilfælde af fejl og forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer med undtagelse af Den Europæiske Unions Domstol og Retten i Første Instans under udøvelsen af dens domstolsfunktioner",

E.   der henviser til, at det er meget vigtigt, at de europæiske institutioner og organer udnytter de nødvendige ressourcer fuldt ud for at opfylde deres forpligtelse til at sikre borgerne prompte og fyldestgørende svar på deres forespørgsler, klager og andragender,

F.   der henviser til, at selv om der er gået syv år siden vedtagelsen af Parlamentets ovennævnte beslutning af 6. september 2001 om godkendelse af Den Europæiske Ombudsmands kodeks for god forvaltningsskik, har de andre hovedinstitutioner endnu ikke fulgt Parlamentets indtrængende opfordring til dem om at bringe deres praksis i overensstemmelse med bestemmelserne i denne kodeks,

G.   der henviser til, at der i 2007 modtoges ca. 16 % færre klager end i 2006, men at antallet af de klager, der opfyldte betingelserne for behandling, i såvel absolutte som relative tal steg fra 449 (12 % af det samlede antal klager) til 518 (16 % af det samlede antal klager) i 2007,

H.   der henviser til, at resultaterne af de 348 afsluttede undersøgelser - hvoraf de 341 var foranlediget af klager, og syv var undersøgelser indledt på eget initiativ - viser, at der i 95 tilfælde (svarende til 25,7 % af de undersøgte klager) ikke kunne konstateres nogen fejl eller forsømmelser,

I.   der henviser til, at der i 2007 kunne konstateres en fordobling i det antal sager om fejl eller forsømmelser, der blev løst af institutionen eller organet selv, efter at der var indbragt en klage for ombudsmanden (129 sager), hvilket afspejler en større vilje fra institutionernes og organernes side til at betragte klager til ombudsmanden som en mulighed for at rette op på opståede fejl og samarbejde med ombudsmanden af hensyn til borgerne,

J.   der henviser til, at fem sager i 2007 afsluttedes ved mindelige løsninger, og at 31 forslag til mindelige løsninger stadig ikke var færdigbehandlede ved udgangen af 2007,

K.   der henviser til, at ombudsmanden i 2007 begyndte at gøre større brug af uformelle procedurer med henblik på at finde mere fleksible løsninger på problemerne og i fremtiden vil videreudvikle denne tilgang, hvilket er et bevis på ombudsmandens og institutionernes vilje til at hjælpe borgerne,

L.   der henviser til, at ombudsmanden i 2007 afsluttede 55 undersøgelser med kritiske bemærkninger, og at en kritisk bemærkning over for klageren bekræfter, at vedkommendes klage er berettiget, og over for den pågældende institution eller det pågældende organ anfører, hvori fejlen består, så fejl eller forsømmelser kan undgås i fremtiden,

M.   der henviser til, at der blev udarbejdet otte udkast til henstillinger i 2007, at syv udkast til henstillinger fra 2006 førte til en afgørelse i 2007, og at en enkelt sag gav anledning til at fremsende en særlig beretning til Parlamentet,

N.   der henviser til, at hverken de kritiske bemærkninger i de afgørelser, der afslutter sager om fejl eller forsømmelser, eller henstillinger og særlige beretninger fra ombudsmanden har bindende virkning, idet hans beføjelser ikke rækker så vidt som til at afhjælpe fejl eller forsømmelser direkte, men har til formål at tilskynde selvregulering fra Den Europæiske Unions institutioners og organers side,

O.   der henviser til, at fejl eller forsømmelser defineredes som den berørte institutions eller et andet berørt organs undladelse af at handle i overensstemmelse med bindende regler eller principper, herunder når disse følger af en forpligtelse, der er indgået af institutionen eller organet selv og ikke er et direkte krav i henhold til traktaterne eller sekundær lovgivning,

P.   der henviser til, at ombudsmanden har placeret behovet for at fremme god forvaltning i EU's institutioner og organer og for at fremme bestræbelser med henblik herpå, som rækker videre end til blot at undgå ulovlig adfærd, højt på sin dagsorden,

Q.   der henviser til, at ombudsmanden i 2007 fremsendte en særlig beretning til Parlamentet, og at fremsendelse af en særlig beretning til Parlamentet er et vigtigt middel for ombudsmanden til at søge politisk støtte fra Parlamentet og dets Udvalg for Andragender med henblik på dels at skaffe oprejsning for borgere, hvis rettigheder er blevet krænket, dels at højne standarden i EU-forvaltningen,

R.   der henviser til, at Parlamentet siden Nicetraktatens ikrafttrædelse har haft samme ret som medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen til at indbringe sager for Domstolen vedrørende manglende kompetence, overtrædelse af et væsentligt procedurekrav, overtrædelse af EF-traktaten eller retsregler vedrørende traktatens anvendelse eller magtmisbrug,

S.   der henviser til, at ombudsmandens kritiske kommentarer vedrørende fejl eller forsømmelser i årsberetningen 2007 (kritiske bemærkninger, udkast til henstillinger og særlige beretninger) kan bidrage til at undgå gentagelser af fejl eller forsømmelser i fremtiden, ved at de europæiske institutioner eller organer gennemfører passende foranstaltninger,

T.   der henviser til, at det samarbejde, som ombudsmanden har etableret inden for det europæiske netværk af ombudsmænd i over ti år, har fungeret som et fleksibelt system til udveksling af oplysninger og bedste praksis og som et middel til at henvise klager til de ombudsmænd eller andre lignende instanser, der er bedst i stand til at behandle dem,

U.   der henviser til, at ombudsmandens rolle som beskytter af de europæiske borgere har udviklet sig i løbet af de 12 år, der er gået, siden embedet blev oprettet, takket være ombudsmandens uafhængighed og Parlamentets demokratiske kontrol med gennemsigtigheden af hans virksomhed,

V.   der henviser til, at ombudsmandens og Udvalget for Andragenders virksomhed skal forblive adskilt og bør omfatte gensidig henvisning af deres respektive sager for generelt at undgå interessekonflikter,

1.   godkender Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2007 og udformningen af den med dens sammendrag af årets aktiviteter og en tematisk gennemgang af ombudsmandens afgørelser og de problemer, der blev rejst i procedurens forskellige faser; mener imidlertid, at der bør gøres en yderligere indsats for at forbedre de statistiske tabeller, hvor blandingen af tal og procentangivelser kan være forvirrende;

2.   kræver, at alle europæiske institutioner og organer tildeles de budget- og personaleressourcer, der er nødvendige for at sikre, at borgerne modtager hurtige og fyldestgørende svar på deres forespørgsler, klager og andragender;

3.   mener, at ombudsmanden er vedblevet med at udøve sine beføjelser på en aktiv og afbalanceret måde, både med hensyn til undersøgelsen og behandlingen af klager samt varetagelsen og afslutningen af undersøgelser og med hensyn til opretholdelsen af et konstruktivt forhold til de europæiske institutioner og organer og tilskyndelsen af borgerne til at udnytte deres rettigheder over for disse institutioner og organer;

4.   opfordrer ombudsmanden til at fortsætte sin indsats og udvikle sin virksomhed på en effektiv, gennemsigtig og fleksibel måde, således at der i de europæiske institutioner og organer kan skabes en reel servicekultur til fordel for borgerne;

5.   mener, at begrebet "fejl eller forsømmelser" bør fortolkes bredt og ikke kun omfatte forvaltning, der krænker regler eller principper fastsat i traktaterne eller i sekundær lovgivning, men også eksempelvis tilfælde, hvor de administrative myndigheder selv har indgået visse forpligtelser ved f.eks. at vedtage en kodeks for god forvaltningsskik, eller hvor godkendte politikker eller erklæringer af politisk art har givet anledning til legitime og rimelige forventninger blandt borgerne;

6.   støtter ombudsmandens bestræbelser på at fremme god forvaltningsskik ved hjælp af supplerende bemærkninger og forslag til institutioner og organer, selv når han ikke har konstateret noget tilfælde af fejl eller forsømmelser i forbindelse med sine undersøgelser, men mener ikke desto mindre, at der er brug for forbedringer i betragtning af målsætningen om at skabe en borgervenlig og servicebetonet kultur i EU-forvaltningen;

7.   betragter den rolle, som ombudsmanden spiller med henblik på at øge åbenheden og ansvarligheden i EU's beslutningsprocesser og forvaltning, som et væsentligt bidrag til skabelsen af en Union, hvor beslutningerne træffes "så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt", jf. artikel 1, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, og i samarbejde med ombudsmandsmyndighederne i hver enkelt medlemsstat for at sikre, at EU har en tættere kontakt til EU-borgerne;

8.   gentager sin opfordring fra tidligere beslutninger til, at alle europæiske institutioner og organer vælger en fælles tilgang til kodeksen for god forvaltningsskik;

9.   bemærker, at den europæiske kodeks for god forvaltningsskik, foreslået af ombudsmanden og vedtaget af Europa-Parlamentet i sin ovennævnte beslutning af 6. september 2001, omfatter personalet i alle europæiske institutioner og organer og i modsætning til de andre kodekser er blevet ajourført jævnligt og offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside;

10.   understreger behovet for en yderligere styrkelse af den offentlige profil for ombudsmanden, hvis opgave er at forsyne borgere, virksomheder, ngo'er og andre med oplysninger, og mener, at information af høj kvalitet kan bidrage til at nedbringe det antal klager, der ikke henhører under ombudsmandens kompetenceområde; opfordrer samtidig ombudsmanden til omgående at videresende de klager, der ikke henhører under hans kompetenceområde til de kompetente myndigheder via de mest hensigtsmæssige kanaler på nationalt eller lokalt plan;

11.   erkender, at der er sket en stigning i det absolutte antal klager, der opfylder betingelserne for behandling, men finder, at andelen af disse klager - 16 % - stadig er utilfredsstillende lav; anbefaler i betragtning heraf, at der føres en intensiveret informationskampagne over for borgerne med det formål at øge deres kendskab til Den Europæiske Ombudsmands funktioner og beføjelser;

12.   hilser ombudsmandens generelt konstruktive samarbejde med de europæiske institutioner og organer velkommen og støtter ham i hans rolle som ekstern kontrolmekanisme og som en værdifuld kilde til den løbende forbedring af den europæiske forvaltning;

13.   opfordrer ombudsmanden til at sikre, at Kommissionen gør brug af sine skønsbeføjelser til at indlede overtrædelsesprocedurer i henhold til EF-traktatens artikel 226 eller til at foreslå sanktioner i henhold til EF-traktatens artikel 228 og omhyggeligt undgår forsinkelser eller urimelig langsommelighed, som er uforenelige med Kommissionens beføjelser til at føre tilsyn med gennemførelsen af EU-retten;

14.   mener, at Parlamentet i tilfælde af, at en institution nægter at følge en henstilling i en særlig beretning fra ombudsmanden trods Parlamentets godkendelse af henstillingen, med fuld ret kan gøre brug af sin beføjelse til at anlægge sag ved Domstolen vedrørende den handling eller forsømmelse, som var genstand for ombudsmandens henstilling;

15.   bemærker, at ombudsmanden har offentliggjort en særlig beretning, hvori Kommissionen kritiseres for ikke at have behandlet en klage vedrørende det europæiske arbejdstidsdirektiv, om hvilket Parlamentet vedtog en beslutning den 3. september 2008(5);

16.   er af den opfattelse, at ombudsmanden og Udvalget for Andragender kan skabe nyttige synergier gennem et tæt samarbejde, når de under udøvelsen af deres respektive mandater og beføjelser undersøger overlappende spørgsmål såsom den måde, hvorpå Kommissionen har gennemført en overtrædelsesprocedure, og selve den påståede overtrædelse;

17.   glæder sig over de institutionelle forbindelser mellem ombudsmanden og Udvalget for Andragender og over den gensidige respekt, de udviser over for hinandens kompetencer og beføjelser;

18.   anerkender det nyttige bidrag, som det europæiske netværk af ombudsmænd, i tråd med nærhedsprincippet, har ydet til at sikre udenretlige klagemidler; glæder sig over samarbejdet mellem Den Europæiske Ombudsmand og ombudsmænd og lignende organer på nationalt, regionalt og lokalt plan i medlemsstaterne og opfordrer til en yderligere styrkelse af udvekslingen af bedste praksis, således at der åbnes mulighed for harmonisering af bedste praksis mellem medlemsstaterne;

19.   glæder sig over vedtagelsen i oktober 2007 af erklæringen fra det europæiske netværk af ombudsmænd som et vigtigt bidrag til at udbrede kendskabet til EU-dimensionen af ombudsmændenes arbejde og til at oplyse nærmere om den service, de yder til personer, der klager over forhold inden for rammerne af EU-retten;

20.   glæder sig over den europæiske ombudsmands initiativer til iværksættelse af en bred formidling af såvel hans eget som nationale ombudsmænds arbejde og henstiller, at ombudsmanden gør sig yderligere bestræbelser på at øge borgernes kendskab til dette arbejde;

21.   tilskynder ombudsmanden til fortsat selv at lægge stor vægt på arrangementer for borgerne og dermed potentielle klagere, da det tydeligvis stadig er for vanskeligt for mange borgere og virksomheder at forstå, hvor skillelinjerne mellem kompetencer og beslutningsprocesser på henholdsvis det europæiske, regionale og nationale plan går;

22.   glæder sig over, at der nu føres en forbedret oplysningskampagne takket være ombudsmandens kommunikationsstrategi, som medfører et større kendskab til borgerrettighederne og Fællesskabets kompetencer samt en større forståelse for ombudsmandens kompetenceområde; opfordrer imidlertid ombudsmanden til i lyset af det fortsat store antal klager, som falder uden for hans kompetenceområde, at styrke sine bestræbelser på at sikre en mere sammenhængende og regelmæssig formidling af oplysninger om dette kompetenceområde;

23.   glæder sig, eftersom hver enkelt institution har sin egen hjemmeside, gennem hvilke der kan indgives klager, andragender mv., og eftersom dette gør det vanskeligt for borgerne at skelne mellem de forskellige institutioner, over, at der er udarbejdet en interaktiv vejledning med det formål at bistå borgerne med at identificere det forum, der egner sig bedst til at løse deres problemer;

24.   foreslår, med det formål at begrænse det antal klager, der indgives til Den Europæiske Ombudsmand uden at opfylde kravene for behandling, at denne tanke videreudvikles, og at der etableres en fælles hjemmeside for de europæiske institutioner for at hjælpe borgerne og henvise dem direkte til den institution, der er kompetent til at tage sig af deres klage;

25.   foreslår, at ombudsmanden træffer foranstaltninger til at begrænse antallet af klager i sager, hvor der ikke kan gøres noget;

26.   opfordrer ombudsmanden til at forpligte sig til, efter først at have indhentet den pågældende andragers samtykke, straks at videresende alle de klager, der henhører under en regional eller national ombudsmands kompetence;

27.   foreslår med henblik på at yde borgerne bedre og mere effektiv service, at ombudsmanden fortsat informerer dem om de interne procedurer og frister for behandling af klager samt om de kriterier, på basis af hvilke der træffes afgørelser på de forskellige trin i behandlingen af klager;

28.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand og medlemsstaternes regeringer og parlamenter og deres ombudsmænd eller tilsvarende kompetente organer.

(1) EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15.
(2) EFT C 72 E af 21.3.2002, s. 336.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0129.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0301.
(5) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0398.


Venezuela
PDF 14kWORD 36k
Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2008 om politiske rettighedsfrakendelser i Venezuela
P6_TA(2008)0525RC-B6-0549/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutningen af 24. maj 2007 om sagen om senderen "Radio Caracas TV" i Venezuela(1),

-   der henviser til en rapport udarbejdet af Human Rights Watch fra september 2008 om menneskerettighedssituationen i Venezuela i de sidste ti år med titlen: "A Decade Under Chávez. Political intolerance and lost opportunities for advancing human rights in Venezuela",

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at de venezuelanske myndigheder anvender forskellige borgerlister ("Tascón"-listen, "Maisanta"-listen, "Russián"-listen) som middel til at afskedige tjenestemænd, frakende borgere retten til at beklæde offentlige hverv og nægte dem adgang til administrative tjenester og procedurer,

B.   der henviser til, at anvendelsen af disse lister til politiske formål medfører en indskrænkning af de borgerlige og politiske rettigheder for modstanderne af den nuværende venezuelanske regering, navnlig deres valgbarhed og ret til frit at vælge deres lokale, regionale og nationale myndigheder,

C.   der henviser til, at den statslige kontrolmyndighed "Contralor General" har udstedt en administrativ forskrift, hvorved et stort antal oppositionsmedlemmer er blevet frakendt deres rettigheder, således at de ikke kan stille op til de kommende regional- og kommunalvalg i november 2008,

D.   der henviser til, at de venezuelanske myndigheder på arbitrær vis har udvist direktøren, José Miguel Vivanco, og vicedirektøren, Daniel Wilkinson, for ngo'en Human Rights Watch for the Americas, fra Venezuela, fordi de havde fremlagt en kritisk rapport om de offentlige frihedsrettigheder og respekten for menneskerettighederne i de ti år, hvor Hugo Chávez har været ved magten,

E.   der henviser til, at disse forhold kun er de seneste i en lang række af tiltag fra regeringens side, som har haft til formål at lukke munden på oppositionen, dissidenterne og de internationale observatører i landet,

F.   der henviser til, at Julio Soto, studenterleder i partiet COPEI og formand for sammenslutningen af universitetscentre i delstaten Zulia, den 1. oktober 2008 blev myrdet i sin bil i byen Maracaibo under mistænkelige og stadig uopklarede omstændigheder;

1.   udtrykker foruroligelse over listen fra "Contralor General" over personer, som er frakendt deres valgrettigheder;

2.   opfordrer indtrængende den venezuelanske regering til at anskue de såkaldte politiske rettighedsfrakendelser, som er fastlagt ad administrativ vej, i lyset af bestemmelserne i den venezuelanske forfatnings artikel 42 og 65, ifølge hvilke beføjelserne på dette område ene og alene tilkommer den dømmende magt, sådan som det plejer at være tilfældet i enhver retsstat;

3.   retter ligeledes en indtrængende opfordring til den venezuelanske regering om at overholde de internationale aftaler, som Venezuela har undertegnet og ratificeret, herunder den amerikanske menneskerettighedskonvention og de politiske rettigheder, der er indeholdt i dennes artikel 23, stk. 1, litra b) og stk. 2, samt artikel 2 og 25 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

4.   fordømmer skarpt chikanen mod og den arbitrære udvisning af menneskerettighedsforkæmpere og mener denne udvisning danner en meget alvorlig præcedens for så vidt angår den risiko, den indebærer for ytringsfriheden og retten til at udøve kritik, som begge er grundlæggende elementer i ethvert demokratisk samfund;

5.   fordømmer på det kraftigste mordet på studenterlederen Julio Soto, udtrykker sin medfølelse med ofrets familie og venner og anmoder de venezuelanske myndigheder om at tage alle nødvendige skridt for at få opklaret denne forbrydelse så hurtigt som muligt og stille gerningsmændene og andre ansvarlige for en domstol, således at denne forbrydelse ikke går ustraffet hen;

6.   anmoder indtrængende Chávez-regeringen om at bringe disse metoder til ophør og fremme et mere deltagelsesbaseret demokrati i Venezuela under fuld overholdelse af principperne i forfatningen fra 1999;

7.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, til generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater, til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, til Mercosurs parlament og til regeringen og parlamentet i Den Bolivariske Republik Venezuela.

(1) EUT C 102 E af 24.4.2008, s. 484.


Den Demokratiske Republik Congo: sammenstød i de østlige grænseområder
PDF 134kWORD 47k
Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2008 om sammenstød i de østlige grænseområder i Den Demokratiske Republik Congo
P6_TA(2008)0526RC-B6-0556/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sin beslutning af 21. februar 2008 om Nordkivu(1),

-   der henviser til sin beslutning af 17. januar 2008 om situationen i Den Demokratiske Republik Congo og voldtægt som krigsforbrydelse(2) og til sine tidligere beslutninger om krænkelse af menneskerettighederne i Den Demokratiske Republik Congo (DRC),

-   der henviser til beslutning af 22. november 2007 fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU om situationen i Den Demokratiske Republik Congo, navnlig i den østlige del af landet, og dens indvirkning på regionen(3),

-   der henviser til sin beslutning af 15. november 2007 om EU's respons på struktursvaghed i udviklingslande(4),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. oktober 2007 om EU's respons på struktursvaghed - EU's bestræbelser på at fremme udvikling, fred og stabilitet i vanskelige situationer (KOM(2007)0643) og til det hertil knyttede arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SEK(2007)1417),

-   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 60/1 af 24. oktober 2005 om resultaterne af verdenstopmødet i 2005, særlig punkt 138 og 140 om beskyttelsespligt over for befolkninger,

-   der henviser til Rådets erklæring af 10. oktober 2008 om situationen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at kampe mellem den congolesiske hær, oprørstropper under den afsatte general Laurent Nkunda, soldater fra De Demokratiske Styrker til Befrielse af Rwanda (FDLR) samt tropper fra den ugandiske Herrens Modstandshær (LRA) igennem mange måneder har påført civilbefolkningen i DRC's østlige provinser umådelige lidelser,

B.   der henviser til, at konflikten i DRC har krævet 5 400 000 menneskeliv siden 1998 og stadig enten direkte eller indirekte er årsag til omkring 1 500 dødsfald hver eneste dag,

C.   der henviser til, at der har været voldsomme kampe omkring grænsebyen Rumangabo i nærheden af Goma, og at en strategisk vigtig militærlejr blev indtaget af Nkgundas oprørere, som herved fik adgang til våben og forsyninger,

D.   der henviser til, at de genopblussede kampe i Nordkivu ifølge rapporter fra De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) har ført til et stort antal ofre og drevet mere end 100 000 mennesker på flugt, og til, at der også er rapporter om, at hundreder af lig er smidt i floden, og om, at 50 000 er blevet fordrevet efter de voldsomme kampe, som LRA har deltaget i i provinsen Ituri,

E.   der henviser til, at såvel Laurent Nkundas oprørstropper som soldater fra FDLR og selve den congolesiske hær siden undertegnelsen af fredsaftalen i Goma den 23. januar 2008 har begået massakrer, voldtægter af unge piger, mødre og bedstemødre, tvangsrekruttering af civile og børnesoldater og en lang række andre voldshandlinger og alvorlige menneskerettighedskrænkelser i DRC's østlige del,

F.   der henviser til, at FN's mission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUC) har et mandat, der bygger på kapitel VII i FN-pagten, og som giver MONUC tilladelse til at benytte alle nødvendige midler til at forhindre ethvert forsøg på magtanvendelse fra udenlandske eller congolesiske væbnede gruppers side, f.eks. ex-FAR- (tidligere medlemmer af Rwandas væbnede styrker) og Interahamwe-styrker, som vil kunne true den politiske proces, og til at beskytte civile, der er i overhængende fare for at blive udsat for fysisk vold,

G.   der henviser til de løfter om gradvis demobilisering og våbenhvile, der blev afgivet på konferencen i Goma til fremme af fred, sikkerhed og udvikling, og som indebar våbenhvile mellem alle stridende parter og afvæbning af alle ikke-regeringsstyrker afvæbnes, at alle fordrevne i DRC's østlige del skulle kunne vende hjem og genbosættes, og at der skulle indføres en midlertidig ordning for overvågning af våbenhvilen,

H.   der henviser til, at den congolesiske hær ikke råder over de nødvendige menneskelige, tekniske og finansielle midler til at varetage sine opgaver i DRC's østlige provinser, hvilket undergraver dens funktion, som er at beskytte befolkningen og genskabe fred,

I.   der understreger, at det er nødvendigt at finde en politisk løsning på krisen i DRC's østlige provinser, der kan konsolidere fred og demokrati og fremme stabilitet og udvikling i regionen til gavn for alle befolkningerne i De Store Søers Område,

J.   der fastslår, at borgerkrigen i regionen, som nu har varet i fire år, er kendetegnet ved en systematisk plyndring af landets rigdomme, der foretages af både forbundsfæller og fjender af den congolesiske regering,

K.   der konstaterer, at en række humanitære organisationer efter fjendtlighederne i slutningen af 2007 er blevet tvunget til at indstille deres arbejde, og at sundhedscentrene ikke længere modtager forsyninger og i nogle tilfælde er blevet forladt af plejepersonalet,

L.   der henviser til, at det vil blive nødvendigt med et langvarigt engagement og betydelige finansielle investeringer både fra den congolesiske regerings og det internationale samfunds side, således at der kan opnås væsentlige forbedringer inden for sundhed og et fald i dødeligheden i DRC,

M.   der henviser til, at humanitære hjælpearbejdere rapporterer, at de lokale og fordrevne befolkninger i DRC's østlige provinser bliver stadigt svagere, og at de fortsatte kampe hindrer de humanitære hjælpearbejdere i at få adgang til områder, som har hårdt brug for fødevarehjælp og lægehjælp,

N.   der henviser til, at underernæring medvirker til at gøre de befolkninger, der nu lever i DRC's østlige provinser, ekstremt sårbare, og at oplysninger fra Læger uden Grænsers hjælpeprogrammer rummer foruroligende indikationer om omfanget af underernæring i DRC's østlige provinser,

O.   der henviser til, at EU på det skarpeste fordømmer de seneste erklæringer fra Laurent Nkunda, hvori han opfordrer til at styrte den valgte og legitime regering i DRC,

1.   er dybt foruroliget over genoptagelsen af kamphandlinger mellem den congolesiske hær og oprørsmilitser i Nordkivu og den tidligere fredelige region Ituri;

2.   erklærer sig dybt rystet over de massakrer og forbrydelser mod menneskeheden og den seksuelle vold mod kvinder og piger, der er blevet begået i alt for mange år i DRC's østlige provinser, og opfordrer alle kompetente nationale og internationale myndigheder til systematisk at retsforfølge ophavsmændene, uanset hvem de er, og opfordrer FN's Sikkerhedsråd til omgående at træffe alle nødvendige forholdsregler for effektivt at forhindre ethvert yderligere angreb på civilbefolkningen i DRC's østlige provinser;

3.   opfordrer National Congress for the People's Defense (CNDP) til øjeblikkeligt og ubetinget at vende tilbage til fredsprocessen i overensstemmelse med de løfter, der blev afgivet i Goma i januar 2008;

4.   opfordrer alle aktører til at genindføre retsstatsprincipper og bekæmpe straffrihed i forbindelse med massevoldtægter af kvinder og piger og rekruttering af børnesoldater;

5.   opfordrer DRC's regering til sammen med Rwanda og MONUC at udarbejde en plan for isolering og tilfangetagelse af de ansvarlige for folkemordet blandt medlemmer af FDLR og for tilbud til dem, som ikke var indblandet i folkemordet, og som er villige til at lade sig afvæbne, om at blive genbosat og genintegreret i Rwanda;

6.   opfordrer det internationale samfund og FN's Sikkerhedsråd til at udbygge MONUC med det nødvendige materiel og personale, således at MONUC kan opfylde sit mandat, jf. de ønsker, som MONUC's chef, Alan Doss, fremsatte i New York, efter at han havde orienteret FN's Sikkerhedsråd;

7.   glæder sig over, at DRC's præsident og dennes ministre offentligt har tilkendegivet deres støtte til MONUC for så vidt angår MONUC's bidrag til den nationale sikkerhed;

8.   opfordrer MONUC til at undersøge påstande om, at den congolesiske hær i hemmelighed forhandler med FDLR om kontrollen over Nordkivus lukrative handel med mineraler, og til at sætte en stopper herfor;

9.   gentager sin støtte til de congolesiske myndigheders bestræbelser på at finde en politisk løsning på krisen og opfordrer alle parter til at respektere våbenhvilen;

10.   bemærker med bekymring, at elementer fra LRA for nylig har gennemført angreb på 16 lokaliteter i provinserne Dungu, Province Oriental og Ituri i den østlige del af DRC, hvor UNHCR's rapporter om omkring 80 savnede børn bekræfter frygten for en ny tvangsrekruttering af børnesoldater;

11.   understreger, at grupperingen af folk efter etniske kriterier under fordrivelsesprocessen er potentielt farlig under de nuværende omstændigheder;

12.   opfordrer til nultolerance over for seksuel vold mod piger og kvinder, der bruges som et krigsvåben, og kræver, at de skyldige i disse forbrydelser idømmes strenge straffe; henleder opmærksomheden på betydningen af adgang til sundhedstjenester i konfliktsituationer og i flygtningelejre;

13.   opfordrer alle parter til at stå ved deres tilsagn om at beskytte civilbefolkningen og respektere menneskerettighederne, således som det fremgår af Goma-fredsaftalen og Nairobi-kommunikéet, og til at gennemføre dem hurtigt;

14.   opfordrer DRC's og Rwandas regeringer til at indstille de seneste verbale fjendtligheder, vende tilbage til en konstruktiv dialog og bringe konflikten til ophør;

15.   opfordrer alle regeringer i De Store Søers Område til at indlede en dialog med det formål at samordne indsatsen for at mindske spændingerne og stande volden i den østlige del af DRC, inden konflikten spredes til hele regionen;

16.   opfordrer Rådet og Kommissionen til omgående at iværksætte omfattende programmer, der skal sikre civilbefolkningerne i det østlige DRC lægehjælp og genintegrering og i særlig grad fokusere på støtte til kvinder og piger, der er ofre for seksuelle voldsforbrydelser, med det formål at dække akutte behov og forberede genopbygningsarbejdet i regionen; bemærker den centrale rolle, som kvinder spiller ved genoprettelse af ødelagte samfund;

17.   opfordrer anklagemyndigheden ved Den Internationale Straffedomstol til at efterforske de grusomheder, der er begået i Kivus og Ituri siden juni 2003, og til at retsforfølge de hovedansvarlige, der bl.a. omfatter de øverste militschefer, som ikke er blevet arresteret, samt de ansvarlige for massakrer og seksuel vold;

18.   opfordrer til, at der indføres effektive kontrolmekanismer såsom Kimberley-processen med henblik på oprindelsescertificering af naturressourcer, der indføres til EU's marked;

19.   opfordrer Rådet og hver enkelt medlemsstat til at yde en særlig hjælp til befolkningerne i den østlige del af DRC;

20.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående FUSP-repræsentant, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Afrikanske Unions institutioner, FN's generalsekretær, FN's Sikkerhedsråd, FN's Menneskerettighedsråd samt parlamenterne og regeringerne i De Store Søers Område.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0072.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0022.
(3) EUT C 58 af 1.3.2008, s. 40.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0540.


Burma
PDF 25kWORD 43k
Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2008 om Burma
P6_TA(2008)0527RC-B6-0554/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine beslutninger af 19. juni 2008(1), 24. april 2008(2), 27. september 2007(3), 21. juni 2007(4) og 14. december 2006(5) om Burma,

-   der henviser til Rådets konklusioner af 29. april 2008 om Burma/Myanmar, vedtaget af Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) i Luxembourg, og Rådets fælles holdning 2006/318/FUSP af 27. april 2006 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar(6),

-   der henviser til rapport af 3. september 2008 (A/63/341) udarbejdet af Tomás Ojea Quintanas, FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at den 24. oktober 2008 er 13-årsdagen for den uretfærdige fængsling af Aung San Suu Kyi, generalsekretær for Den Nationale Liga for Demokrati (NLD); der henviser til, at yderligere 2 120 personer fortsat er i fængsel under forfærdende forhold, blot fordi de har udtrykt ønske om at få indført demokrati i Burma; der henviser til, at Navanethem Pillay, der for nyligt blev udpeget til FN's højkommissær for menneskerettigheder, den 3. oktober 2008 formelt opfordrede de burmesiske militære myndigheder til at frigive alle politiske fanger,

B.   der henviser til, at asiatiske og europæiske statsledere vil være samlet til det syvende Asien-Europa-møde (ASEM) i Kina den 24. og 25. oktober 2008, hvilket falder sammen med årsdagen for fængslingen af Aung San Suu Kyi,

C.   der henviser til, at den burmesiske militærjunta bevidst nægter at træffe nogen som helst forebyggende foranstaltninger eller beskyttelsesforanstaltninger mod den alvorlige hungersnød, der truer Chinstaten i den vestlige del af landet,

D.   der henviser til, at de burmesiske myndigheder i september 2008 iværksatte en aktion, hvor der over en periode på fem dage blev slået hårdt ned på omfattende protester, der var begyndt seks uger tidligere,

E.   der henviser til, at menneskerettighedssituationen fortsat forværres, at den politiske undertrykkelse er optrappet, og at militærjuntaen ikke har holdt de løfter til det internationale samfund, den afgav under efterspillet til safranrevolutionen i september 2007,

F.   der henviser til, at USA i 2003 forbød import af burmesiske beklædningsgenstande fremstillet under forhold, der reelt er slaveri, og der henviser til, at det i Rådet for Den Europæiske Union hidtil ikke er lykkedes at opnå enighed blandt medlemsstaterne om at træffe lignende foranstaltninger,

G.   der henviser til, at FN's generalsekretær har meddelt, at han eventuelt aflyser et besøg i Burma, der er planlagt til at finde sted i december 2008, såfremt der ikke ses nogen mærkbar forbedring af den indenlandske situation i de kommende måneder,

H.   der henviser til, at FN i august 2008 afslørede, at de burmesiske militære myndigheder på svigagtig vis tiltog sig en procentdel af den humanitære hjælp til Burma ved hjælp af falsk vægtede vekselkurser,

I.   der henviser til, at de burmesiske militære myndigheder har spærret internetadgang til de frie medier, hindret udbredelsen af uafhængige informationskilder og fængslet såkaldte cyber-dissidenter for at have gjort forsøg på frit at give udtryk for deres politiske meninger,

1.   fordømmer den fortsatte fængsling af Aung San Suu Kyi, der har været under periodisk husarrest siden hendes sejr ved de sidste demokratiske valg i 1990, og kræver øjeblikkelig løsladelse af hende;

2.   beklager, at antallet af politiske fanger er steget fra 1 300 til 2 000 under efterspillet til safranrevolutionen, og beklager på trods af løsladelsen i september 2008 af veteranjournalist og sekretær for NLD U Win Tin samt seks andre ledere, at 23 medlemmer af NLD efterfølgende blev arresteret;

3.   fordømmer de vilkårlige anklager, der ligger bag anholdelsen af mange dissidenter, og de forfærdende forhold for politiske fanger i fængslerne, herunder omfattende anvendelse af tortur og strafarbejde; udtrykker dyb bekymring over, at politiske fanger systematisk nægtes lægebehandling, og forlanger, at Den Internationale Røde Kors Komité får tilladelse til at genoptage sine besøg;

4.   opfordrer indtrængende ASEM-staterne til på deres topmøde at rette en fælles appel til de burmesiske militære myndigheder om at løslade alle politiske fanger;

5.   fordømmer på det kraftigste den etniske udrensning rettet mod Karen-mindretallet, herunder de personer fra Karen-folket, der søger tilflugt i nabolandet Thailand; opfordrer i denne sammenhæng det internationale samfund til at lægge stærkere pres på juntaen med sigte på at standse militære aktioner mod civilbefolkningen og at øge den humanitære hjælp til berørte befolkningsgrupper, herunder efter behov ved hjælp af grænseoverskridende foranstaltninger;

6.   opfordrer Kommissionen til at insistere på ophævelse af alle de restriktioner mod levering af bistand, som de burmesiske militære myndigheder indførte for områderne ramt af cyklonen Nargis, og opfordrer Kommissionen til at fremlægge en detaljeret rapport om bistandens effektivitet og omfanget af den hjælp, der stadig er behov for;

7.   opfordrer de burmesiske myndigheder til omgående at leve op til deres humanitære ansvar, navnlig med hensyn til den truende hungersnød i Chinstaten.

8.   bemærker, at 37 besøg af FN udsendinge i løbet af de seneste 20 år ikke har formået at sikre en eneste reform gennemført af det Burmesiske Nationale Råd for Fred og Udvikling (SPDC), og gør opmærksom på erklæringen fra formanden for FN's Sikkerhedsråd af 11. oktober 2007 om situationen i Myanmar (S/PRST/2007/37), der også er blevet ignoreret af SPDC; kræver, at der fastlægges tidsplaner og benchmarks for reformer, og at FN's Sikkerhedsråd beslutter at træffe yderligere foranstaltninger over for Burma, såfremt disse tidsplaner og benchmarks ikke overholdes;

9.   opfordrer den burmesiske regering til progressivt at gennemføre de fire kerneelementer i menneskerettighederne som krævet af FN's særlige rapportør, nemlig: ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed; løsladelse af samvittighedsfanger; overgang til en flerparti-, demokratisk og civil regering; og uafhængige og upartiske domstole;

10.   opfordrer FN's generalsekretær til at gå videre med sit andet besøg i Burma i december 2008, uanset de herskende forhold, for at han kan rette en øjeblikkelig, personlig appel om løsladelse af alle politiske fanger og fuld inddragelse af Den Nationale Liga for Demokrati i forberedelserne til valgene i 2010 samt understrege, at FN's krav skal imødekommes;

11.   opfordrer Det Europæiske Råd til at bruge sit møde den 11. og 12. december 2008 til at gennemgå Rådets forordning (EF) nr. 194/2008 af 25. februar 2008 om forlængelse og styrkelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar(7) med henblik på at udvide de målrettede sanktioner til også at omfatte adgang til internationale banktjenesteydelser for selskaber, koncerner og virksomheder, der er ejede af eller nært knyttet til det burmesiske militær, at sætte en stopper for al import af beklædningsgenstande fremstillet i Burma, og at afskære udvalgte generaler og deres familier fra adgang til forretningsmuligheder, sundhedsydelser, forbrugerkøb og udenlandsk uddannelse;

12.   opfordrer Kommissionen til at redegøre for, hvilke foranstaltninger den har til hensigt at træffe med hensyn til FN's meddelelse om, at en procentdel af al humanitær bistand sendt til Burma er genstand for statsstøttet misbrug af vekselkurser;

13.   udtrykker alvorlig bekymring over, at det "undersøgelsesorgan", som de burmesiske militære myndigheder har nedsat til at undersøge dødsfald, arrestationer og forsvinden i forbindelse med de fredelige demonstrationer i september 2007, ikke har produceret nogen resultater, og opfordrer de burmesiske myndigheder til at gøre det lettere for en FN-godkendt undersøgelseskommission at udføre sit arbejde.

14.   opfordrer indtrængende regeringerne i Kina, Indien og Rusland til at anvende deres betydelige økonomiske og politiske indflydelse over for de burmesiske myndigheder til at skabe væsentlige forbedringer i landet og at standse leveringen af våben og andre strategiske ressourcer;

15.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, EU's særlige udsending for Burma, Det Nationale Råd for Fred og Udvikling i Burma (SPDC), regeringerne i ASEAN- og ASEM-medlemsstaterne, ASEM's sekretariat, ASEAN's interparlamentariske Myanmar-gruppe, Aung San Suu Kyi, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), FN's generalsekretær, FN's højkommissær for menneskerettigheder og FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0312.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0178.
(3) EUT C 219 E af 28.8.2008, s. 311.
(4) EUT C 146 E af 12.6.2008, s. 383.
(5) EUT C 317 E af 23.12.2006, s. 902.
(6) EUT L 116 af 29.4.2006, s. 77.
(7) EUT L 66 af 10.3.2008, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik