Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο
Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (Τμήμα ΙΙΙ)
 Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX)
 Αερολιμενικά τέλη ***II
 Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ***
 Επιθέσεις πειρατών στη θάλασσα
 Ισοτιμία των λογιστικών προτύπων
 Αντίκτυπος των μέτρων για την ασφάλεια των αερομεταφορών και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην προστασία των δεδομένων και την ατομική αξιοπρέπεια
 Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας και Ερζεγοβίνης
 Εορτασμός της μνήμης του ουκρανικού λιμού "Holodomor"
 Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2007)
 Βενεζουέλα
 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: μάχες στις ανατολικές συνοριακές περιοχές
 Βιρμανία/Μυανμάρ

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (Τμήμα ΙΙΙ)
PDF 504kWORD 121k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, Τμήμα III – Επιτροπή (C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)) και τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2009 (SEC(2008)2435) επί του προσχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009
P6_TA(2008)0515A6-0398/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2008 σχετικά με την ετήσια πολιτική στρατηγικής της Επιτροπής για το 2009(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2008 σχετικά με το πλαίσιο και τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2009(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2008 για τον προϋπολογισμό του 2009: πρώτες σκέψεις σχετικά με το προσχέδιο προϋπολογισμού 2009 εντολή για τη συνεννόηση Τμήμα III – Επιτροπή(6),

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 16 Μαΐου 2008 (COM(2008)0300),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 17 Ιουλίου 2008 (C6-0309/2008),

–   έχοντας υπόψη τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2009 (SEC(2008)2435) επί του προσχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (Α6-0398/2008),

Κύρια θέματα

1.   υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές προτεραιότητές του και η αξιολόγηση του πλαισίου του προϋπολογισμού για το έτος 2009 παρουσιάζονται στα δύο προαναφερθέντα ψηφίσματα της 24ης Απριλίου 2008· σημειώνει ότι αυτά τα δύο ψηφίσματα παρείχαν ορθή βάση για την επακόλουθη πρώτη αποτίμηση του προσχεδίου προϋπολογισμού (ΠΣΠ) της Επιτροπής για το 2009, όπως παρουσιάζεται στο προαναφερθέν ψήφισμά του για το ΠΣΠ που εγκρίθηκε στις 8 Ιουλίου 2008· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του ήταν εξαιρετικά αυστηρό στην κριτική του για το χαμηλό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών και τα μικρά διαθέσιμα περιθώρια στις περισσότερες κατηγορίες του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)·

2.   επιδοκιμάζει τη συμφωνία επί των έξι κοινών δηλώσεων, που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα, στην οποία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τη συνεννόηση πρώτης ανάγνωσης που διεξήχθη για τον προϋπολογισμό 2009 στις 17 Ιουλίου 2008· τις έλαβε υπόψη του κατά την προετοιμασία των τροπολογιών του επί του σχεδίου προϋπολογισμού, επισημαίνει ωστόσο ότι σε μερικά θέματα όπως η αξιολόγηση των οργανισμών, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί κοινή θέση με το Συμβούλιο·

3.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο μείωσε ακόμη περισσότερο το ήδη χαμηλού επιπέδου ΠΣΠ: οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων στο σχέδιο προϋπολογισμού ανέρχονται σε 133 933 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει μείωση σε σχέση με το ΠΣΠ κατά 469 εκατ. ευρώ, οι δε πιστώσεις πληρωμών ύψους 114 972 εκατ. ευρώ είναι χαμηλότερες κατά 1 771 εκατ. ευρώ από εκείνες του ΠΣΠ και αντιστοιχούν σε 0,89% του ΑΕΠ, πράγμα που τοποθετεί τις πληρωμές σε ένα άνευ προηγουμένου χαμηλό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι έτσι αυξάνεται ακόμη περισσότερο η διαφορά μεταξύ του επιπέδου των υποχρεώσεων και των πληρωμών, πράγμα που αντιβαίνει στην αρχή της ισοσκέλισης·

4.   ζητεί να αναπροσαρμοστεί το ανώτατο όριο του τομέα 4 με την πρώτη ευκαιρία ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν είναι διατεθειμένο να καταρτίσει τον προϋπολογισμό με τον κατάλληλο τρόπο·

5.   υποστηρίζει τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 επί του ΠΣΠ 2009 που ενέκρινε η Επιτροπή στις 9 Σεπτεμβρίου 2008 καθώς φαίνεται ότι δίνει πιο ρεαλιστική εικόνα των αναγκών στην κατηγορία 4 από εκείνην του ΠΣΠ· εκφράζει τη λύπη του πάντως για το γεγονός ότι λόγω των περιορισμών του ΠΔΠ 2007-2013 δεν είναι δυνατόν να εγκρίνει τις νέες απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες όπως η επισιτιστική βοήθεια και οι ανάγκες ανασυγκρότησης της Γεωργίας, του Κοσσυφοπεδίου, του Αφγανιστάν και της Παλαιστίνης· υπογραμμίζει ότι μόνο η προσφυγή στις δυνατότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 και η σταθερή πολιτική βούληση που είναι απολύτως αναγκαίες θα επιτρέψουν στην ΕΕ να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής·

6.   θεωρεί ότι το ποσό που ενέκρινε το Συμβούλιο για τις πιστώσεις πληρωμών δεν έχει καμιά σχέση με τις ποικίλες πολιτικές προτεραιότητες και δεσμεύσεις της ΕΕ· δηλώνει έκπληκτο διότι το Συμβούλιο μπορεί επισήμως να προτείνει μόνον 0,89% του ΑΕΕ σε πληρωμές δεδομένου ότι υπάρχει ήδη ένα συνολικό RAL ύψους 139 000 εκατ. ευρώ το 2007· κατά συνέπεια αποφασίζει να αυξήσει το συνολικό επίπεδο πληρωμών σε 0,959%·

7.   είναι της γνώμης ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ με τη σημερινή του μορφή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και ρεαλιστικά τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος· θεωρεί ότι οι ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται μια απτή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλλαγής τους κλίματος· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η υποστήριξη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος είναι ακόμη πολύ περιορισμένη στον προϋπολογισμό της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να καταβληθεί σοβαρή προσπάθεια προκειμένου να αυξηθούν και να επικεντρωθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης που έχει η Ευρώπη στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, έως τις 15 Μαρτίου 2009, ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη δέουσα αύξηση των πόρων που διατίθενται για την αλλαγή του κλίματος, που θα μελετά το ενδεχόμενο δημιουργίας ειδικού "ταμείου για την αλλαγή του κλίματος" ή θέσπισης ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού που θα βελτιώσει την ικανότητα του προϋπολογισμού να αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα, ιδιαίτερα με μέτρα μετριασμού, προσαρμογής και σταθεροποίησης· εκτιμά ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως δυνητικός πόρος σε επίπεδο ΕΕ·

8.   δεν είναι διατεθειμένο να δεχθεί κανενός είδους νέα καταγραφή στις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού του 2009· έχει επομένως διαγράψει όλες τις προτεινόμενες νέες αναφορές σε συγκεκριμένα ποσά ή/και σε μεμονωμένα κατονομαζόμενους οργανισμούς ή υπηρεσίες δεδομένου ότι αυτές οι καταγραφές δεν συμφωνούν με τον δημοσιονομικό κανονισμό·

9.   έχει αποφασίσει να δεχθεί τις μικρές περικοπές του Συμβουλίου στις θέσεις του προϋπολογισμού για διοικητικές δαπάνες μερικών πολυετών προγραμμάτων δεδομένου ότι και η ίδια η Επιτροπή συχνά ανακατανέμει πιστώσεις από τις θέσεις αυτές με μεταφορά στο πλαίσιο γενικής εκκαθάρισης· τονίζει πάντως ότι αυτές οι μειώσεις σε μία ετήσια διαδικασία προϋπολογισμού δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να οδηγήσει σε μειώσεις στο σύνολο των από κοινού αποφασισθέντων κονδυλίων των αντίστοιχων προγραμμάτων· επιμένει να αντισταθμίζει η Επιτροπή τα μειωθέντα ποσά στα επόμενα έτη της περιόδου προγραμματισμού·

10.   θεωρεί ότι η ανάπτυξη και η απασχόληση, η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και η ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινωνικής της διάστασης, παραδείγματος χάριν μέσω της πρωτοβουλίας για την αύξηση της απασχόλησης και της υποστήριξης για τις ΜΜΕ για την έρευνα και την καινοτομία, και της συνοχής μεταξύ των περιοχών, είναι σημαντικές προτεραιότητες του προϋπολογισμού του 2009· θα ενισχύσει τις πιστώσεις στις θέσεις του προϋπολογισμού που χρηματοδοτούν αυτές τις προτεραιότητες σύμφωνα με τα προηγούμενα ψηφίσματά του·

Σχετικά με την υποδιαίρεση τομέα 1 α

11.   του προξενούν κατάπληξη οι επιπρόσθετες περικοπές του Συμβουλίου σε θέσεις που στηρίζουν της στρατηγική της Λισαβόνας η οποία, σε τελευταία ανάλυση, βασίζεται σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· επισημαίνει ότι οι στόχοι για ανάπτυξη και απασχόληση αποτελούν τον κύριο κορμό της στρατηγικής της Λισαβόνας και ότι η Επιτροπή, στο ΠΣΠ της, είχε ήδη μειώσει τις πιστώσεις μερικών θέσεων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

12.   θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει τη δέουσα χρηματοδότηση για όλες τις δραστηριότητες και πολιτικές που εντάσσονται στον τομέα αυτό και οι οποίες μπορούν να προσφέρουν άμεσα και απτά πλεονεκτήματα στους Ευρωπαίους πολίτες· προτίθεται να χρησιμοποιήσει όλο το διαθέσιμο περιθώριο για να χρηματοδοτήσει δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες σε αυτή την υποδιαίρεση τομέα·

13.  Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας δεν μπορεί να δεχθεί την απόπειρα της Επιτροπής να αναστρέψει τις αποφάσεις που έλαβε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στον προϋπολογισμό του 2008· θα επιμείνει επομένως ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας να περιληφθεί στον τομέα πολιτικής "Έρευνα" και η διοικητική δομή του λόγω φύσεως να χρηματοδοτείται από τον τομέα 5 του ΠΔΠ· αποφασίζει να αλλάξει την ονοματολογία αναλόγως·

14.   τονίζει ότι η εκταμίευση πόρων από το κονδύλιο 06 03 04 (ΔΕΔ Ενέργειας) και η εκχώρηση καθεστώτος TEN-E σε κάθε αγωγό φυσικού αερίου ή έργο που διευκολύνει την μεταφορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία ή από φορείς που ελέγχονται τελικά από τη Ρωσία, προϋποθέτει την υλοποίηση της διαδρομής NG3, όπως επιβεβαιώθηκε από το συντονιστή της ΕΕ·

Σχετικά με την υποδιαίρεση τομέα 1 β

15.   επαναλαμβάνει τη σημασία που αποδίδει στην αρχή της αλληλεγγύης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· προτίθεται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την πολιτική συνοχής ώστε να μπορεί αντιμετωπίζει τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις·

16.   υπογραμμίζει ότι αυτή η υποδιαίρεση τομέα χρηματοδοτεί πολυάριθμες σημαντικές πολιτικές και δραστηριότητες με στόχο την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και τη στήριξη της ανάπτυξης για δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

17.   εκφράζει τη λύπη του διότι το Συμβούλιο περιέκοψε ΠΣΠ ιδιαίτερα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο από το οποίο χρηματοδοτούνται η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση στις περιφέρειες· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι η στρατηγική της Λισαβόνας βασίζεται σε κοινές προσπάθειες των προϋπολογισμών τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κρατών μελών·

Σχετικά με τον τομέα 2

18.   σημειώνει ότι η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος είναι μία από τις προτεραιότητές της για τον προϋπολογισμό του 2009· θεωρεί πάντως ότι αυτή η προτεραιότητα δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς στο ΠΣΠ και σκοπεύει συνεπώς να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη βασική αυτή πολιτική· προτείνει, για λόγους προβολής, την κατανομή των πιστώσεων σε συγκεκριμένο κονδύλιο του προϋπολογισμού αποκλειστικά για το σκοπό αυτό· θα αυξήσει αναλόγως τις πιστώσεις που προορίζονται για το LIFE+ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης·

19.   λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής για το "γενικό τσεκ απ της ΚΑΠ" και τάσσεται υπέρ της άποψης ότι οιαδήποτε διαφοροποίηση από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα πρέπει να παραμείνει ουδέτερη από άποψη προϋπολογισμού·

20.   σημειώνει τη δημιουργία γραμμών του προϋπολογισμού για τρία νέα ταμεία στην κοινή αγροτική πολιτική και πολιτική αλιείας - το ταμείο για την αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού τομέα, τις οικολογικές ενισχύσεις για τη διατήρηση της εκτροφής αιγοπροβάτων στην ΕΕ και το ειδικό χρηματοδοτικό μέσο – Προσαρμογή του αλιευτικού στόλου στις οικονομικές συνέπειες της αύξησης των τιμών των καυσίμων - και τα τρία έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και το άνοιγμα ευκαιριών για το μέλλον, ιδίως σε μειονεκτικές και ευαίσθητες περιοχές· θεωρεί ότι αυτά τα ταμεία πρέπει πρωτίστως να χρηματοδοτηθούν από πιστώσεις του προϋπολογισμού γεωργίας που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί·

21.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή είναι τελικώς πρόθυμοι να καταρτίσουν πρόγραμμα διανομής φρούτων στα σχολεία, προσφέροντας σημαντικό ετήσιο ποσό για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και των προβλημάτων υγείας μεταξύ των μαθητών αλλά αποδοκιμάζει το ότι χάθηκε ένας χρόνος επειδή αυτή η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απορρίφθηκε από το Συμβούλιο στον προϋπολογισμό του 2008·

Σχετικά με την υποδιαίρεση τομέα 3 α

22.   αναγνωρίζει την επιθυμία των Ευρωπαίων πολιτών για ασφαλή και σίγουρη Ευρώπη και επιδοκιμάζει τις αυξήσεις σε αυτήν την υποδιαίρεση τομέα σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2008· επισημαίνει τη σπουδαιότητα της αρχής της αλληλεγγύης και της διαφύλαξης του ύψιστου επιπέδου προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

23.   τονίζει τη σπουδαιότητα της επαρκούς χρηματοδότησης που διατίθεται μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης και της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ παράλληλα καταπολεμάται η λαθρομετανάστευση και ενισχύεται η προστασία στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες για την προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών·

Σχετικά με την υποδιαίρεση τομέα 3 β

24.   υπενθυμίζει ότι η υποδιαίρεση τομέα 3β καλύπτει ζωτικής σημασίας πολιτικές με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών· επαναλαμβάνει την απογοήτευσή του για τη χαμηλή αύξηση σε σύγκριση με το 2008 που πρότεινε η Επιτροπή για αυτήν την υποδιαίρεση τομέα, ειδικά για εκείνες τις δραστηριότητες που είναι σημαντικές για την Ευρώπη των πολιτών, μερικές εκ των οποίων υπέστησαν ακόμη και μείωση στους προϋπολογισμούς τους·

25.   δεν μπορεί να δεχθεί ότι το Συμβούλιο περιέκοψε ακόμη περισσότερο τις πιστώσεις σε αυτές τις "θέσεις για τους πολίτες" και θα μεριμνήσει ώστε να εξασφαλισθούν οι δέοντες πόροι στον σημαντικό αυτό τομέα· επισημαίνει ότι θα κάνει χρήση του μικρού περιθωρίου που απομένει σε αυτήν την υποδιαίρεση τομέα για να χρηματοδοτήσει δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες με στόχο την τόνωση του τομέα αυτού πολιτικής·

Σχετικά με τον τομέα 4

26.   σημειώνει τη σημαντική αναδιάταξη των πιστώσεων που διενήργησε το Συμβούλιο στον τομέα 4 και κρίνει ότι τούτο αποτελεί ισχυρή ένδειξη της σοβαρής έλλειψης πόρων υπό το ανώτατο όριο του ΠΔΠ· επισημαίνει ότι τα ανώτατα όρια του τομέα 4 θα καταστήσουν όλο και πιο απαραίτητη την τακτική χρήση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας· πιστεύει ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις δεν επιτρέπουν, ως έχουν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τον ρόλο της ως παγκόσμιος εταίρος·

27.   ζητεί από το Συμβούλιο να μην αναλαμβάνει φιλόδοξες πολιτικές δεσμεύσεις όπως αυτές που περιέχονται στα συμπεράσματα της Προεδρίας της 20ής Ιουνίου 2008 στα οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ζήτησαν μεγαλύτερη χρηματοοικονομική στήριξη από την ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, ή να δεσμεύεται ταυτόχρονα ως προς τις απαιτούμενες δημοσιονομικές προτάσεις και ενέργειες όταν υπάρχει προφανής αντίφαση με τους διαθέσιμους πόρους υπό το ετήσιο ανώτατο όριο του ισχύοντος ΠΔΠ·

28.   επαναλαμβάνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μαζική και συγκεκριμένη κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της υπέρογκης αύξησης των τιμών των τροφίμων και της απορρέουσας κρίσης στον τομέα της διατροφής και επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να δοθεί μια υγιής δημοσιονομική απάντηση· υπενθυμίζει ότι τα διαθέσιμα περιθώρια υπό τον τομέα 2 δεν μπορούν να δαπανηθούν για σκοπούς του τομέα 4 δεδομένου ότι το ισχύον ανώτατο όριο του τομέα 4 δεν επαρκεί για τη χρηματοδότηση του μέσου χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις υφιστάμενες προτεραιότητες· κρίνει ότι τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια και να εξετάσουν όλες τις δυνατότητες που παρέχει η διοργανική συμφωνία για χρηματοδότηση των ποσών που προβλέπονται για επισιτιστική βοήθεια υπό τον τομέα 4· παρόλα αυτά υπενθυμίζει ότι η τελική απόφαση για το κονδύλι αυτό θα ληφθεί κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και θα συνδυασθεί με μια γενική αξιολόγηση των εν ισχύι μέσων για την πολιτική συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες·

29.   συνεχίζει να υποστηρίζει τη διεργασία ειρήνευσης στην Παλαιστίνη και το Κοσσυφοπέδιο μεταξύ των αμετάβλητων βασικών προτεραιοτήτων του για την οποία πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ επαρκείς πόροι· σημειώνει πάντως ότι ένα επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης ενδέχεται να απαιτήσει αναπρογραμματισμό υπό τον τομέα 4, ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί δημοσιονομική αντιστάθμιση από άλλες θέσεις του προϋπολογισμού· υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης που χρειάζεται για να παρέχονται εχέγγυα όσον αφορά την ειδική μέριμνα που απαιτείται για να διασφαλιστεί η ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ·

30.   επιδοκιμάζει την επαναφορά πόρων στη γραμμή σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκοκυπριακής κοινότητας· επιδοκιμάζει επίσης την υποστήριξη της εκταφής, της αναγνώρισης της ταυτότητας και της επιστροφής των λειψάνων των αγνοουμένων στην Κύπρο·

31.   υποστηρίζει την αστυνομική αποστολή που ξεκίνησε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας στο Κοσσυφοπέδιο· ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή να παράσχει συγκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κράτος Δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX), ιδίως όσον αφορά την ανάληψη καθηκόντων από την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK) και τις αντίστοιχες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και δαπάνες, καθώς και τη συνεργασία με το Γραφείο Συνδέσμου της Επιτροπής στο Κοσσυφοπέδιο· ζητεί, επιπλέον, από την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση που παρέχεται στις τοπικές δυνάμεις·

32.   υπογραμμίζει ότι προτίθεται να βοηθήσει τη Γεωργία στη μακρά και δαπανηρή διεργασία ανασυγκρότησής της και να συμμετάσχει ενεργά στην εξεύρεση κατάλληλης χρηματοδοτικής λύσης, όπως αναφέρεται στο ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 για την κατάσταση στη Γεωργία(7)· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ· επιμένει συνεπώς να τηρηθεί η πολιτικά και οικονομικά ορθή αρχή της νέας χρηματοδότησης για νέες ανάγκες· επισημαίνει εν προκειμένω την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει την παροχή έως και 500 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο από το 2008 έως και το 2010 και, εάν είναι αναγκαίο, να δεσμεύσει τα κεφάλαια αυτά σε συνδυασμό με τη διάσκεψη δωρητών για τη Γεωργία·

33.   επισημαίνει την αυξανόμενη σημασία της Ενεργειακής Κοινότητας και χαιρετίζει την πρόθεση της Τουρκίας να γίνει μέλος της· είναι της γνώμης ότι η είσοδος της Ουκρανίας, της Γεωργίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας στην Ενεργειακή Κοινότητα θα πρέπει να διευκολυνθεί και ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν μέτρα ενεργειακής αλληλεγγύης μεταξύ των· αναμένει την έκθεση που θα υποβάλει η Επιτροπή το 2009 σχετικά με την κτηθείσα εμπειρία από την εφαρμογή της απόφασης 2006/500/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2006, σχετικά με τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συνθήκης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας(8)·

34.   επισημαίνει ότι η προτεραιότητα της ΕΕ για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος έχει επίσης εξωτερική διάσταση και ότι οι συναφείς δραστηριότητες, όπως αυτές που συνδέονται με τη συμμαχία όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη, πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τις πιστώσεις του τομέα 4·

35.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι το Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας αποδείχθηκε ότι συνιστά αποτελεσματικό μηχανισμό χρηματοδότησης αλλά αποδοκιμάζει το ότι το Παγκόσμιο Ταμείο δεν αποτελεί φορέα εκτέλεσης· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, για την αποτελεσματική εκτέλεση των χορηγήσεων του Παγκόσμιου Ταμείου, θα χρειαστεί να δαπανηθούν αυξημένοι χρηματοδοτικοί πόροι για τεχνική βοήθεια·

36.   υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας προβλέπεται να χρηματοδοτεί απρόβλεπτες επείγουσες ανάγκες και φρονεί ότι οι πιστώσεις αυτής της θέσης του προϋπολογισμού είναι αιτιολογημένες και ότι η κατάργηση αυτών των πιστώσεων θα έθετε σε κίνδυνο την ικανότητα της ΕΕ να αντιδράσει δεόντως σε μια πιθανή κατάσταση κρίσης στις αρχές του 2009· επαναφέρει επομένως το ΠΣΠ για το αποθεματικό έκτακτης ανάγκης και όσον αφορά την παράγραφο 25 της διοργανικής συμφωνίας·

Σχετικά με τον τομέα 5

37.   σκοπεύει, ως γενική αρχή, να επαναφέρει τα ποσά του ΠΣΠ που περιέκοψε το Συμβούλιο στον τομέα αυτόν· σημειώνει πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα όσον αφορά τις ειδικές πτυχές της κατανομής, από την Επιτροπή, του προσωπικού μεταξύ διοικητικής υποστήριξης και λειτουργιών συντονισμού, τις δυνατότητες αναδιάταξης και την ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης σχετικά με την κτιριακή πολιτική· έχει αποφασίσει να εγγράψει μερικά ποσά στο αποθεματικό για να διασφαλίσει ότι θα λάβει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά σε εύθετο χρόνο·

38.   επισημαίνει ότι στο ΠΣΠ του 2009 συνολικό ποσό ύψους 1 120 εκατ. ευρώ εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση των διοικητικών δαπανών εκτός του τομέα 5· θεωρεί ότι το ποσό αυτό είναι σημαντικό·

39.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι διοικητικές δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται σημαντικά περισσότερο από το μέσο επίπεδο του πληθωρισμού στην ΕΕ, προκαλώντας ανησυχίες όσον αφορά την καλή διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει ριζική επανεξέταση όλων των πτυχών των εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο των διοικητικών δαπανών από τη μεταρρύθμιση του 2000 και έπειτα, εστιάζοντας ιδιαίτερα την προσοχή της στις συνέπειες της διεύρυνσης του 2004 και στην ανάγκη να συνεχισθούν οι προσπάθειες για την εξοικονόμηση πόρων μέσω βελτίωσης της αποδοτικότητας· ζητεί η επανεξέταση αυτή να είναι διαθέσιμη το αργότερο την 31η Ιουλίου 2009·

40.   εκφράζει ανησυχίες στο πλαίσιο αυτό διότι τα ποσά που λαμβάνονται από τα επιχειρησιακά κονδύλια των προγραμμάτων για να χρηματοδοτηθούν εκτελεστικοί οργανισμοί αυξάνονται συνεχώς και έχουν ήδη φθάσει σε σημαντικό επίπεδο - χρηματοδότηση άνω των 1300 υπαλλήλων το 2009· θα ήθελε να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα των επιπτώσεων της δημιουργίας εκτελεστικών οργανισμών και της επέκτασης των καθηκόντων τους για εκείνες τις γενικές διευθύνσεις οι οποίες ήταν υπεύθυνες για την εκτέλεση των σχετικών προγραμμάτων πριν αναλάβουν οι εκτελεστικοί οργανισμοί·

41.   σημειώνει ότι τρέχοντα στοιχεία έδειξαν ότι στις Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής, ο λόγος μεταξύ προσωπικού με καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης και συντονισμού και εκείνου που ασκεί επιχειρησιακά καθήκοντα μπορεί να ποικίλει σημαντικά· ζητεί από την Επιτροπή ανάλυση των λόγων στους οποίους οφείλονται αυτές οι αποκλίσεις·

42.   αναμένει ότι θα ενημερωθεί πλήρως για όλες τις εξελίξεις σχετικά με την αποκαλούμενη μεταρρύθμιση του προσωπικού "Holmquist" εντός της Επιτροπής·

43.   ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) να συνεχίσει τις προσπάθειές της για εξορθολογισμό και συντόμευση των κύκλων των διαγωνισμών· εκτιμά ότι η EPSO πρέπει να αποκτήσει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να υποστηριχθούν οι προσπάθειες που έχει αναλάβει για να βελτιώσει τις εσωτερικές διαδικασίες και μεθόδους της και να επισπεύσει τη διαχείριση των καταστάσεων επιτυχόντων, προκειμένου να παρέχει εχέγγυα ότι μπορεί να διαθέσει στα θεσμικά όργανα το κατάλληλο προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες, περιλαμβανομένης της επάρκειας των κριτηρίων αποδοχής, ιδίως για θέσεις AST·

44.   καλεί το Συμβούλιο να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 (OLAF) για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης και να αποσαφηνιστεί το νομικό πλαίσιο της αποστολής της·

45.   εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συνεκτικότητας και συνέπειας που παρατηρείται τακτικά στην πολιτική επικοινωνίας που ακολουθούν οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής· τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης συνεπούς και αναγνωρίσιμης "ταυτότητας της ΕΕ" προς χρήση σε όλα τα μέτρα επικοινωνίας· θα ήθελε επομένως να ενθαρρύνει τις μεμονωμένες υπηρεσίες της Επιτροπής να προσδιορίζουν με ακρίβεια και να συντονίζουν όλες τις δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας που επιτελούνται στο επίπεδό τους·

46.   καλεί τα θεσμικά όργανα να συντονίσουν συστηματικά τις προσπάθειές τους με σκοπό:

   - να καταστεί προσιτή στους πολίτες η ενημέρωση για τα δικαιώματά τους και για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην πράξη στα κράτη μέλη,
   - να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η διαφάνεια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας μέσω αποτελεσματικών εργαλείων αναζήτησης, της ενοποίησης των κειμένων και με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για τη μορφοποίηση των οδηγιών, των κανονισμών και των αποφάσεων στην πηγή,
   - να δημιουργηθεί, βάσει των διαθέσιμων πόρων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο, μια ψηφιακή βιβλιοθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

47.   επιδοκιμάζει την αναμόρφωση του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων που ξεκίνησε πρόσφατα η Επιτροπή αλλά προτρέπει τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμφωνιών· εφιστά την προσοχή στην παράγραφο 47 της διοργανικής συμφωνίας σύμφωνα με την οποία απαιτείται η άδεια της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής για τη δημιουργία νέων σχολείων που έχουν επίπτωση στο προϋπολογισμό·

48.   υπογραμμίζει τη σημασία της τήρησης της παραγράφου 47 της διοργανικής συμφωνίας· καλεί την Επιτροπή να εργασθεί από κοινού με την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για τον καθορισμό ειδικής λεπτομερούς διαδικασίας για την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής·

49.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την έκθεση για τις πιθανές λύσεις σχετικά με την ασφάλεια του φυσικού αερίου της ΕΕ και το μηχανισμό διαφοροποίησης στο διάδρομο NG3, που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον πιθανό ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην αγορά του φυσικού αερίου χονδρικώς από κράτη μη παραδοσιακούς προμηθευτές (που έχουν μερίδιο μικρότερο από το 5% της αγοράς της ΕΕ) στο διάδρομο NG3 ή στη διευκόλυνση της αγοράς του, είτε με απευθείας αγορά είτε με τη δημιουργία φορέα αγοράς·

Σχετικά με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες

50.   επιδοκιμάζει την απόφαση της Επιτροπής να ακολουθήσει τελικά τα αιτήματα της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και να λάβει υπόψη τα έσοδα ειδικού προορισμού κατά την κατάρτιση του ΠΣΠ για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς για το 2009· θεωρεί ότι τούτο αναμφίβολα αποτελεί βήμα προς περισσότερη διαφάνεια του προϋπολογισμού· επαναλαμβάνει πάντως, σύμφωνα με τις τροπολογίες του στις παρατηρήσεις των θέσεων του προϋπολογισμού του 2008 για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, ότι οι οργανισμοί που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από έσοδα που δημιουργούνται από αμοιβές πρέπει να εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούν το μέσο των εσόδων ειδικού προορισμού για να έχουν τη δημοσιονομική ευελιξία που χρειάζονται·

51.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2008, με τίτλο "Ευρωπαϊκοί οργανισμοί – Πορεία προς το μέλλον" (COM(2008)0135), σημειώνοντας ιδίως τη δέσμευση της Επιτροπής να πραγματοποιήσει αξιολόγηση των ρυθμιστικών οργανισμών, στη διάρκεια του 2009· ζητεί η αξιολόγηση αυτή να επικεντρωθεί ιδίως στην εξέταση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του αντικτύπου του έργου των οργανισμών, καθώς και στην εξακρίβωση της αντίστοιχης εξοικονόμησης πόρων στους κόλπους των υπηρεσιών της ίδιας της Επιτροπής, μέσω της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων προς τους οργανισμούς, και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009·

52.   επισημαίνει ότι οι μικροί οργανισμού τείνουν να έχουν πολύ υψηλό ποσοστό προσωπικού (50% ή και περισσότερο) που ασχολούνται με την εσωτερική διοίκηση του ίδιου του οργανισμού· θα θεωρούσε ότι το θέμα κόστους/αποτελεσματικότητας των μικρών οργανισμών είναι ένα από ζητήματα που πρέπει να εξετάσει η διοργανική ομάδα εργασίας για το μέλλον των αποκεντρωμένων οργανισμών που προβλέπεται να συσταθεί τον Αύγουστο 2008·

53.   σημειώνει το πλεόνασμα των 290 εκατ. ευρώ του γραφείου εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς στο τρέχον οικονομικό έτος· θα ήθελε να εξετάσει η Επιτροπή κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο οιοδήποτε πλεόνασμα εσόδων του γραφείου, που θα είναι άμεση συνέπεια της εσωτερικής αγοράς, να επανέρχεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

54.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως δημιουργήθηκε από την Συνθήκη Ευρατόμ, είναι ανεξάρτητος οργανισμός και ότι οι επιδοτήσεις του πρέπει να εμφανίζονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ με τρόπο διαφανή·

Σχετικά με τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες

55.   υπενθυμίζει ότι η διοργανική συμφωνία επιτρέπει καθ' έκαστο οικονομικό έτος συνολικό ποσό έως 40 εκατ. ευρώ για δοκιμαστικά σχέδια και συνολικό ποσό έως 100 εκατ. ευρώ για προπαρασκευαστικές ενέργειες εξ ων μέγιστο ποσό 50 εκατ. ευρώ μπορεί να χορηγείται σε νέες προπαρασκευαστικές ενέργειες·

56.   θεωρεί ότι αυτά τα σχέδια είναι απαραίτητο εργαλείο με το οποίο το Κοινοβούλιο χαράσσει νέες πολιτικές οι οποίες είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών· έχει αναλύσει σειρά ενδιαφερουσών προτάσεων από τις οποίες μικρός αριθμός θα μπορούσε να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2009 λόγω των περιορισμών των ανώτατων ορίων που επιβάλλουν η διοργανική συμφωνία και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

57.   επιμένει τα προταθέντα σχέδια και οι ενέργειες που δεν έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2009 λόγω του ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, καλύπτονται ήδη από υπάρχουσα νομική βάση πρέπει στην πραγματικότητα να εκτελεσθούν δυνάμει αυτής της νομικής βάσης και καλεί την Επιτροπή να αναφερθεί επίσης στις εν λόγω προτάσεις στο πλαίσιο της έκθεσης για τα πρότυπα σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες· περιμένει από την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή ανεξάρτητα από το εάν τα σχέδια και οι ενέργειες θα μνημονεύονται τελικώς στις σχετικές παρατηρήσεις των νομικών βάσεων του προϋπολογισμού του 2009· σκοπεύει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εκτέλεση αυτών των σχεδίων και ενεργειών δυνάμει των νομικών τους βάσεων κατά το οικονομικό έτος 2009·

o
o   o

58.   λαμβάνει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις που ενέκριναν οι ειδικές επί του θέματος επιτροπές όπως περιέχονται στην έκθεση Α6-0398/2008·

59.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, μαζί με τις τροπολογίες και τις προτάσεις τροποποιήσεων στο τμήμα ΙΙΙ του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά και άλλα όργανα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΓΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

1.  Προγράμματα διαρθρωτικών ταμείων και Ταμείου Συνοχής και προγράμματα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ομαλή και καλή εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και σχεδίων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σε σχέση με τα νέα προγράμματα των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και τα προγράμματα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013.

Προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη εμπειριών από το πρώτο στάδιο της περιόδου προγραμματισμού 2000-2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σημειώνοντας την έγκριση των περισσότερων επιχειρησιακών προγραμμάτων και σχεδίων, κρίνουν ότι έχει πλέον μεγάλη σημασία να εξασφαλισθεί ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή με την όσο το δυνατόν ταχύτερη έγκριση των αντίστοιχων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στους κανονισμούς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και τακτικά την πρόοδο της έγκρισης αυτών των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στα κράτη μέλη, ταυτοχρόνως με την πρόοδο της έγκρισης των κυριότερων σχεδίων.

Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή καλείται να εξακολουθήσει να παρέχει τακτικά ειδικά εργαλεία παρακολούθησης κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού.

Η Επιτροπή καλείται επίσης να υποβάλει ενδεχομένως ενημέρωση των προβλέψεων πληρωμών της για το 2009 το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου 2008."

2.  Προσλήψεις για τις διευρύνσεις του 2004 και του 2007

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τονίζουν εκ νέου τη σημασία πλήρους κάλυψης των θέσεων συνεπεία των διευρύνσεων του 2004 και του 2007 και επιμένουν ότι τα Όργανα και ιδίως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλισθεί ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την επιτάχυνση της γενικής διαδικασίας κάλυψης αυτών των θέσεων με υπαλλήλους. Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, με στόχο να επιτευχθεί χωρίς καθυστέρηση η ευρύτερη δυνατή βάση κατά γεωγραφική αναλογία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σκοπεύουν να συνεχίσουν την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της συνεχιζόμενης διαδικασίας προσλήψεων. Προς το σκοπό αυτό, ζητούν από κάθε Όργανο και την EPSO να υποβάλλουν ανά εξάμηνο, το Μάρτιο και τον Οκτώβριο, έκθεση σχετικά με την πορεία των προσλήψεων συνεπεία των διευρύνσεων του 2004 και του 2007."

3.  Ταμείο Αλληλεγγύης ΕΕ

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή επιβεβαιώνουν ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ομαλή διαδικασία για την έκδοση των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ. Κατά συνέπεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο χαιρετίζουν τη δέσμευση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία, στο εξής, οποιοδήποτε προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού απαιτούμενο για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης θα προορίζεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό."

4.  Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και αποθεματικό επείγουσας βοήθειας

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή επιβεβαιώνουν ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ταχεία διαδικασία, τηρουμένης της διοργανικής συμφωνίας για την έκδοση των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και τη χρησιμοποίηση του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας."

5.  Δήλωση σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2009

"Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του 2009 και να περιορισθούν τυχόν δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της λήξης της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της διακοπής των δραστηριοτήτων για τις ευρωπαϊκές εκλογές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν τα ακόλουθα:

Μεταφορές

Η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε να υποβάλει όλες τις αιτήσεις μεταφορών εγκαίρως για την τελευταία τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 27 Απριλίου 2009.

Εάν δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί αυτή η προθεσμία, όλες οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή θα εξετασθούν από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, αφού διαβιβασθούν αρμοδίως βάσει έκτακτης διαδικασίας.

Διορθωτικοί προϋπολογισμοί

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή σημειώνουν ότι κατά την προεκλογική περίοδο ενδέχεται να προκύψουν επείγουσες και απρόβλεπτες αποφάσεις. Οι άσκοπες καθυστερήσεις θα μπορούσαν να αποφευχθούν με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την ολομέλεια στην επιτροπή προϋπολογισμών."

6.  Ενημέρωση του δημοσιονομικού προγραμματισμού στον τομέα 5

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούν τους Γενικούς Γραμματείς όλων των Οργάνων να υποβάλουν έως το τέλος Οκτωβρίου ενημερωμένη έκθεση σχετικά με το δημοσιονομικό προγραμματισμό των δαπανών διοικητικής λειτουργίας που εμπίπτουν στον τομέα 5."

ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1.  Πιστώσεις πληρωμών

   1.1. "Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει διορθωτικό προϋπολογισμό εάν οι πιστώσεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2009 αποδειχθούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των δαπανών του υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση), του υποτομέα 1β (Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση), του τομέα 2 (Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων) και του τομέα 4 (Η ΕΕ ως παγκόσμιος εταίρος)."
   1.2. "Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκοπεύει, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να αξιολογεί τις ανάγκες πληρωμών σε όλους τους τομείς για ολόκληρο το έτος, βάσει των προβλέψεων που είναι διαθέσιμες στα διάφορα στάδια της διαδικασίας."

2.  Προγράμματα των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και προγράμματα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013

Η Επιτροπή έχει κληθεί να υποβάλει έως το τέλος Οκτωβρίου 2008 ενημέρωση προβλέψεων πληρωμών για το 2009. Λόγω του βαθμού ανασφάλειας όσον αφορά τους όρους εκτέλεσης στα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να βασισθεί για την εν λόγω ενημέρωση και στις ενημερωμένες προβλέψεις πληρωμών που θα παράσχουν τα κράτη μέλη.

3.  Αξιολόγηση των οργανισμών

   3.1 "Το Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προβεί σε διεξοδική αξιολόγηση των ρυθμιστικών οργανισμών, όπως δήλωσε στην ανακοίνωσή της "Ευρωπαϊκοί οργανισμοί - Πορεία προς το μέλλον" της 11ης Μαρτίου 2008. Χαιρετίζει επίσης τη δέσμευση της Επιτροπής να μην υποβάλει προτάσεις για νέους ρυθμιστικούς οργανισμούς έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω ανακοίνωση της Επιτροπής.

Το Συμβούλιο συμφωνεί ότι η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να του επιτρέψει να εκτιμήσει κατά πόσον οι ρυθμιστικοί οργανισμοί αποτελούν κατάλληλο εργαλείο, στο πλαίσιο της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών τώρα και στο μέλλον. Προς το σκοπό αυτό η αξιολόγηση θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα οριζόντιας σύγκρισης των αποτελεσμάτων, ει δυνατόν βάσει κοινών δεικτών.

Επιπλέον η αξιολόγηση θα πρέπει να αφορά ιδίως τα εξής σημεία:

- τη λογική, την αξία και το σκοπό των οργανισμών, σύμφωνα με την καλή διακυβέρνηση,

- τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των εργασιών των οργανισμών, καθώς και την καλή οργάνωσή τους, περιλαμβανομένων καθοριστικών παραγόντων όπως οι μηχανισμοί προγραμματισμού, υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης,

- τη διαδικασία του προϋπολογισμού και την υποχρέωση των οργανισμών να λογοδοτούν για τη διαχείρισή τους·

Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί στην εκτίμηση των εξής:

- συνοχή μεταξύ των στόχων και δραστηριοτήτων των οργανισμών και των προτεραιοτήτων και στόχων των ενωσιακών πολιτικών,

- διαφάνεια των εργασιών των οργανισμών,

- σχέση μεταξύ των οργανισμών και της Επιτροπής και, ενδεχομένως, δεσμός μεταξύ των ρυθμιστικών οργανισμών και των εθνικών οργανισμών,

- διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων των οργανισμών.

Η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να παράσχει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατάλληλα εργαλεία και μέσα ώστε να εκτιμά, στο πλαίσιο της κατανομής της κοινοτικής συνεισφοράς κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, τη συγκρισιμότητα των στόχων απόδοσης, τις διοικητικές και επιχειρησιακές δαπάνες, την εξέλιξη του προσωπικού (τύπους θέσεων και ποσοστό κενών θέσεων) καθώς και τον αντίκτυπο του μεγέθους του οργανισμού.

Η Επιτροπή καλείται να λάβει υπόψη της τη θέση του Συμβουλίου κατά τον καθορισμό του πεδίου και του περιεχομένου της αξιολόγησης αυτής, ώστε να εξασφαλισθεί ότι θα καλύπτονται οι πλέον ενδιαφέρουσες, για το Συμβούλιο, πτυχές, ιδίως στο δημοσιονομικό τομέα. Απαιτείται ανεξάρτητη εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου να επιτευχθούν αξιόπιστα, εύρωστα και πλήρη αποτελέσματα."

   3.2. "Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει με ικανοποίηση την πρόθεση της Επιτροπής να προβεί σε διεξοδική αξιολόγηση των αποκεντρωμένων οργανισμών όπως ανήγγειλε στην ανακοίνωσή της "Ευρωπαϊκοί οργανισμοί - Πορεία προς το μέλλον" της 11ης Μαρτίου 2008.

Θεωρεί ότι μια διοργανική ομάδα θα αποτελέσει βιώσιμη δομή για τον απαιτούμενο εποικοδομητικό διάλογο που θα είναι προσανατολισμένος προς την παραγωγή αποτελεσμάτων και τονίζει ότι όλοι οι σημαντικοί θεσμικοί και νομοθετικοί φορείς καθώς και οι εκπρόσωποι της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής πρέπει να συμμετάσχουν στην εν λόγω ομάδα για να εξασφαλισθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει ειδικότερα την ικανοποίησή του για τη διεξαγωγή της διεξοδικής αξιολόγησης των αποκεντρωμένων οργανισμών όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να επιτρέψει να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί αποτελούν ικανό μέσο, στο πλαίσιο της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών στο παρόν και το μέλλον. Προς το σκοπό αυτό η αξιολόγηση θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα οριζόντιας σύγκρισης των αποτελεσμάτων, ει δυνατόν βάσει κοινών δεικτών.

Τα προνόμια της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, όπως ορίζονται για τη δημιουργία νέων αποκεντρωμένων οργανισμών στο σημείο 47 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, πρέπει να διαφυλάσσονται πλήρως κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υφιστάμενων οργανισμών."

4.  Συνέχεια που δίδεται στο σημείο 32 των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Ιουνίου 2008

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι πάσα χρηματοδότηση νέων μέτρων οφείλει να τηρεί τις αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού (ιδίως για τις προδιαγραφές) και της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 (ιδίως για τα ανώτατα όρια των διάφορων τομέων).

Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις απαραίτητες προτάσεις για τη χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο των διαδικασιών του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2008-2009."

(1) EE L 253, 7.10.2000, σ. 42.
(2) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(3) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0174.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0175.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0335.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0396.
(8) ΕΕ L 198, 20.7.2006, σ. 15.


Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX)
PDF 397kWORD 91k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 (Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τμήμα II - Συμβούλιο, Τμήμα IV - Δικαστήριο, Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων) (C6-0310/2008 – 2008/2026B(BUD))
P6_TA(2008)0516A6-0397/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2009 – Λοιπά τμήματα(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009(5),

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 16 Μαΐου 2008 (COM(2008)0300),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 17 Ιουλίου 2008 (C6-0310/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (Α6-0397/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσχέδιο προϋπολογισμού (ΠΣΠ) όλων των θεσμικών οργάνων άφησε περιθώριο περίπου 121 744 018 EUR έως το ανώτατο όριο του τομέα 5 του δημοσιονομικού πλαισίου για το οικονομικό έτος 2009,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόφαση του Συμβουλίου στις 17 Ιουλίου 2008, το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) έχει περιθώριο 224 133 714 EUR έως το συγκεκριμένο ανώτατο όριο·

Γ.   εκτιμώντας ότι αποφασίσθηκε πειραματική διαδικασία βάσει της οποίας θα υπάρξει εκτενής συνεργασία καθ" όλη τη διαδικασία του 2009 ανάμεσα στο Προεδρείο και την Επιτροπή Προϋπολογισμών, καθώς και έγκαιρη αμοιβαία συνεργασία για όλα τα ζητήματα με σημαντικές δημοσιονομικές συνέπειες,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξουσίες της Ολομέλειας όσον αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού διατηρούνται πλήρως σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης και τον Κανονισμό,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Απριλίου 2008 συναντήθηκαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συνεννόηση αντιπροσωπείες του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ενόψει της έγκρισης του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Προεδρείου,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 διεξήχθη συνεδρίαση συνεννόησης των αντιπροσωπειών αυτών, πριν από τις ψηφοφορίες στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στην Ολομέλεια,

Γενικό πλαίσιο

1.   θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σε συνέχεια του αιτήματός του να υποβάλουν σχέδια προϋπολογισμών που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, βασιζόμενα καθ" ολοκληρία στο κόστος, συνεργάστηκαν με τρόπο εποικοδομητικό με αποτέλεσμα οι τελικές προτάσεις να λαμβάνουν τώρα υπόψη τις προσδοκίες των πολιτών και την ανάγκη για δημοσιονομική λιτότητα·

2.   υπογραμμίζει ότι έχει ζητήσει από όλα τα θεσμικά όργανα δηλώσεις σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να εντοπιστούν οι δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την ενδεχόμενη έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, με βάση τις απαντήσεις τους, δεν έχει περιληφθεί καμιά τέτοια δαπάνη στην τελική πρόταση·

3.   εκφράζει ικανοποίηση για την προσέγγιση του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή περισσότερο εξειδικευμένη μεθόδου για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού, σε αντίθεση με τις γραμμικές κατ" αποκοπή ποσοστιαίες αλλαγές που επέφερε ως τώρα·

4.   υπογραμμίζει ότι, συνολικά, υπάρχουν ακόμη περιθώρια για βελτιώσεις και αποδοτικότερη χρήση των πόρων του προϋπολογισμού σε ορισμένους τομείς και θεωρεί ότι τούτο αφορά την ένταση της διοργανικής συνεργασίας, τη βελτίωση της χρήσης των δεικτών απόδοσης, των μέσων πρόβλεψης και της αξιολόγησης ως προς βέλτιστες πρακτικές, την περαιτέρω εφαρμογή μέτρων κινητικότητας και ανακατανομής του προσωπικού προκειμένου να διατηρηθούν οι αυξήσεις υπό έλεγχο, καθώς επίσης τη διατήρηση υπό αυστηρό έλεγχο, όλων των δαπανών για μετακινήσεις, αποζημιώσεις, μετάφραση και, το κυριότερο, για κτίρια·

5.   υπογραμμίζει εκ νέου τη σημασία της διαρκούς κοινοβουλευτικής εποπτείας στην εκτέλεση των δημοσιονομικών αποφάσεων, που αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού· είναι πεπεισμένο ότι ο άμεσος κοινοβουλευτικός έλεγχος μόνο θετική συμβολή μπορεί να έχει στη βελτίωση της ποιότητας των δαπανών, στον αμεσότερο έλεγχο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και, σε τελευταία ανάλυση, στον αναπροσανατολισμό της δημοσιονομικής στήριξης πολιτικών προτεραιοτήτων· πιστεύει ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την πλήρη συμμετοχή των δύο επιτροπών που ασχολούνται με τον προϋπολογισμό και των ειδικών επιτροπών·

6.   αποφάσισε να αφήσει περιθώριο έως το ανώτατο όριο των 76 269 100 ευρώ για την κατηγορία 5, διοικητικές δαπάνες, περιορίζοντας έτσι τη συνολική αύξηση κατά 5,8%· υπογραμμίζει ότι σε τούτο περιλαμβάνεται η αποκατάσταση μέρους των πιστώσεων που περιέκοψε το Συμβούλιο από τους προϋπολογισμούς των θεσμικών οργάνων, αλλά μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν τεκμηριωθεί οι συγκεκριμένες ανάγκες καθενός·

Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

7.   υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές του προτεραιότητες, όπως καθορίζονται στα ψηφίσματά του σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού και τις δημοσιονομικές προβλέψεις, της 10ης Απριλίου 2008 και της 20ής Μαΐου 2008 αντίστοιχα, αποτέλεσαν το γνώμονα για τις προτάσεις του 2009, οι οποίες διέπονται από πνεύμα δημοσιονομικής λιτότητας και είναι συνεπείς προς τις καθορισμένες αυτές πολιτικές προτεραιότητες· θεωρεί ότι το αποτέλεσμα συμμορφώνεται πλήρως στους συγκεκριμένους στόχους, μάλιστα δε, ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με το 2009, έτος εκλογών για την ανάδειξη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στις προκλήσεις όσον αφορά το νέο καθεστώς των βουλευτών και την νέα κοινοβουλευτική θητεία·

8.   εκφράζει βαθειά ικανοποίηση για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, η οποία έχει αποτέλεσε ισχυρή βάση για το προπαρασκευαστικό έργο στην πορεία προς την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού, καθώς και στις φάσεις του καθορισμού των κατευθυντήριων γραμμών και της κατάρτισης των δημοσιονομικών προβλέψεων· υπογραμμίζει την προθυμία και των δύο πλευρών να εξασφαλίσουν τη συνέχεια και την επιτυχία του πρότυπου σχεδίου, προκειμένου οι διαφορές να επιλύονται νωρίτερα, χωρίς παράλληλα να θίγονται οι εξουσίες κάθε οργάνου·

9.   θεωρεί, πάντως, ότι προκειμένου να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί περαιτέρω η συνεργασία πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένες πρακτικές δυσκολίες, κυρίως όσον αφορά τη σαφή βελτίωση της υποβολής πληροφοριών και εκθέσεων μέσα σε εύλογα χρονικά περιθώρια πριν από την πρώτη ανάγνωση·

10.   αναγνωρίζει ότι από τότε που καθόρισε τις προβλέψεις του έχουν μεσολαβήσει σημαντικές εξελίξεις με σαφή αντίκτυπο στον προϋπολογισμό, και ότι, κατά συνέπεια, χρειάζονται τώρα ορισμένες προσαρμογές· υπογραμμίζει ιδίως, στο πλαίσιο αυτό, τις αλλαγές που συνεπάγονται για τον προϋπολογισμό, η αναστολή της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι προετοιμασίες για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος των βοηθών, οι ενημερωμένες προβλέψεις για το καθεστώς των βουλευτών, καθώς και η αύξηση των τιμών της ενέργειας·

11.   υπογραμμίζει ότι έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στην επικουρία των βουλευτών κατά την άσκηση της εντολής τους, ιδίως όσον αφορά τα νομοθετικά τους καθήκοντα· επισημαίνει τη θετική αποτίμηση και την καθιέρωση της νέας υπηρεσίας τεκμηρίωσης στη βιβλιοθήκη, η οποία θα βελτιώσει τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες των βουλευτών· υπογραμμίζει τη σημασία του να μπορούν οι βουλευτές να έχουν έγκαιρη, αντικειμενική και ουσιαστική ενημέρωση για θέματα σχετικά με τις κοινοβουλευτικές τους δραστηριότητες· ζητεί από τη διοίκηση να βελτιώσει περαιτέρω την παρουσίαση των απαντήσεων στα ερωτήματα των βουλευτών, να δημοσιεύει όλα τα αιτήματα και όχι μόνο τα αιτήματα για ενημέρωση, στις ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης, και να διευρύνει τη γλωσσική κάλυψη των παρεχόμενων πληροφοριών· επιθυμεί να έχει σχετική πληροφόρηση, με την πρώτη αξιολόγηση στις αρχές του 2010·

12.   υπογραμμίζει ότι το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του ανέρχεται σε 19, 67% των επιτρεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του τομέα 5 (διοικητικές δαπάνες) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, έχει διατηρηθεί δηλαδή κάτω από το αυτοεπιβληθέν όριο του 20%· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τούτο συνεπάγεται περαιτέρω εξοικονόμηση 0,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τη θέση του τον Μάιο του 2008· επισημαίνει ότι τούτο οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως προανέφερε·

13.   λαμβάνει υπόψη τη συνεδρίαση συνεννόησης μεταξύ Προεδρείου και Επιτροπής Προϋπολογισμών στις 30 Σεπτεμβρίου 2008, κατά την οποία τέθηκαν σε διαπραγμάτευση και, ως επί το πλείστον, επιλύθηκαν οι κύριες δημοσιονομικές διαφορές· επισημαίνει, ωστόσο, ορισμένα εκκρεμή ζητήματα τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να επιλυθούν και αφέθηκαν στην ευθύνη του Κοινοβουλίου·

14.   υπογραμμίζει τα θετικά αποτελέσματα και το εποικοδομητικό κλίμα της συνεδρίασης συνεννόησης μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών μπορεί, με βάση τα προηγούμενα ψηφίσματά του και μετά από περαιτέρω ανάλυση των προβλέψεων και της διορθωτικής επιστολής, να εγκρίνει στην πλειοψηφία τους τις τροποποιήσεις του οργανογράμματος που προτείνει το Προεδρείο· δεν είναι, ωστόσο, σε θέση να εγκρίνει όλες τις προτάσεις·

15.   αναγνωρίζει ότι έχουν καταβληθεί και θα καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες στον τομέα της αναδιάταξης πόρων προκειμένου να περιορισθεί η αύξηση του προσωπικού και το σχετικό κόστος·

   - υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αναλυθεί επίσης η όλη αποτελεσματικότητα της χρήσης του ανθρώπινου δυναμικού από την άποψη της επιτέλεσης συγκεκριμένων καθηκόντων και ότι το Προεδρείο και η διοίκηση θα πρέπει να διατηρήσουν την ίδια έμφαση στο θέμα αυτό τα προσεχή έτη προκειμένου να εξασφαλισθεί η βέλτιστη ισορροπία στην κατανομή των ανθρώπινων πόρων μεταξύ των βασικών νομοθετικών δραστηριοτήτων, των άμεσων υπηρεσιών προς τα μέλη και λειτουργιών διοικητικής υποστήριξης καθώς και να εξηγούν τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου πολύ πιο αποτελεσματικά για να γίνει κατανοητή η λογική τους·
   - ως πρώτο σημαντικό βήμα, εκφράζει την ικανοποίησή του για το αναλυτικό και σαφές οργανόγραμμα που υποβλήθηκε, αν και καθυστερημένα και μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών στον προϋπολογισμό για την πρώτη ανάγνωση· επιθυμεί να έχει διαρκή ενημέρωση σχετικά με το θέμα αυτό στο μέλλον·
   - εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι τρέχουσες προτάσεις θα συμβάλουν θετικά στη βελτίωση της νομοθετικής ικανότητας του Κοινοβουλίου, και όσον αφορά το θέμα της διαδικασίας επιτροπών, όπως σημειώνεται και σε πρόσφατη έκθεση, που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του για περαιτέρω ενέργειες·

16.   εγκρίνει τις τροποποιήσεις του οργανογράμματος της Γραμματείας όπως εμφανίζονται στις κατατεθείσες τροπολογίες επί του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπονται συνολικά 88 θέσεις και 1 283 αναβαθμίσεις θέσεων· διατηρεί στο αποθεματικό τις πιστώσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων εν αναμονή περαιτέρω ανάλυσης και της υποβολής διευκρινίσεων σχετικά με τη χρήση, τις ανάγκες και τη βέλτιστη κατανομή πόρων όπως υπογραμμίσθηκε παραπάνω, το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου του 2009·

17.   χωρίς να υπαναχωρεί στο ελάχιστο όσον αφορά τη δέσμευσή του ότι θα αρχίσει σύντομα να λειτουργεί το Κέντρο Επισκεπτών, υπογραμμίζει ότι, σε συνέχεια της συνεννόησης, χρειάζεται περαιτέρω εργασία προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητική και οικονομική λύση· επισημαίνει ότι οι δύο αντιπροσωπείες δεν κατέληξαν σε πλήρη συμφωνία στο συγκεκριμένο σημείο και ότι, κατά συνέπεια, αποφασίζει να εγκρίνει εν μέρει τα αιτήματα στο παρόν στάδιο και προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα το συντομότερο δυνατόν, αφού λάβει τις σχετικές πληροφορίες·

18.   αναγνωρίζει τις ανάγκες των πολιτικών ομάδων όσον αφορά τη στελέχωσή τους με προσωπικό, για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων, και, στο πλαίσιο αυτό, συμφωνεί να διαθέσει άλλες 53 θέσεις· πιστεύει ότι θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος ο προβληματισμός σε νωρίτερο στάδιο, σχετικά με την καλύτερη ενσωμάτωση των αιτημάτων των πολιτικών ομάδων για προσωπικό και των σχετικών πιστώσεων στη διαδικασία του προϋπολογισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να εκτιμώνται πιο έγκαιρα οι ουσιαστικές απαιτήσεις·

19.   επισημαίνει ότι αποφάσισε να προωθήσει δραστηριότητες ενημέρωσης στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης του για τις ευρωεκλογές του 2009· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την ιδέα της μεγαλύτερης συμμετοχής των νέων στην προεκλογική εκστρατεία, προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να ενημερωθούν σχετικά με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

20.   υπογραμμίζει ότι έχουν γίνει τώρα οι απαιτούμενες δημοσιονομικές προβλέψεις όσον αφορά τη θέσπιση νέου "Καθεστώτος" για τους βοηθούς των βουλευτών, και εκφράζει τη βαθειά ικανοποίησή του για το έργο που επιτελείται αυτή τη στιγμή προκειμένου να επιτευχθεί τελική συμφωνία για το θέμα πριν από το τέλος του έτους·

21.   εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση να δημιουργηθεί Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης με στόχο τη βελτίωση της διάδοσης των πληροφοριών και τη διαχείριση των διαφόρων πηγών πληροφόρησης σε διοικητικό και σε πολιτικό επίπεδο· ζητεί από τη διοίκηση να παρουσιάσει τα αποτελέσματα από την πρώτη φάση της διφασικής προσέγγισης έως το Μάιο του 2009·

22.   δεδομένου του σημαντικού ύψους των σχετικών ποσών, θεωρεί ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει να επανεξετάσει τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και το αυξανόμενο κόστος αγοράς, συντήρησης και επισκευής κτιρίων το προσεχές έτος, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το γεγονός ότι το καθεστώς των βουλευτών θα τεθεί σε ισχύ το 2009· ζητεί από το Προεδρείο να υποβάλει στρατηγικό σχέδιο έως τον Σεπτέμβριο 2009 πριν από την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού· στο πλαίσιο αυτό, δεν μπορεί να συμφωνήσει για την αύξηση του αποθεματικού για κτίρια και αποφασίζει να το διατηρήσει στα 20 εκατ. ευρώ·

23.   υπενθυμίζει ότι η σαφέστερη μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη αντίληψη σχετικά με τα κτίρια θα ωφελούσε στον έλεγχο του κόστους· ζητεί από το Προεδρείο να συνεχίσει τις σχετικές προσπάθειες· ζητεί να του διαβιβαστεί τελική έκθεση σχετικά με τις οικονομικές, τις διοικητικές και τις νομικές επιπτώσεις σε σχέση με το θέμα του αμιάντου και με τις απαιτούμενες εργασίες για την επισκευή της οροφής στο Στρασβούργο·

24.   επαναλαμβάνει την απόφαση της Ολομέλειας ότι, εφόσον τεθεί σε ισχύ το καθεστώς των βουλευτών, δεν θα πρέπει πλέον να είναι δυνατή η απόκτηση νέων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του προαιρετικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος· επισημαίνει ότι οι εκτελεστικές αποφάσεις που έλαβε το Προεδρείο επιτρέπουν την απόκτηση νέων δικαιωμάτων μόνο από τα μέλη του Ταμείου που επανεκλέγονται και τα οποία εμπίπτουν σε μεταβατική ρύθμιση και δεν δικαιούνται εθνική ή ευρωπαϊκή σύνταξη σε σχέση με τη θητεία τους· πιστεύει, συνεπώς, ότι σχεδόν κανένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα είναι πλέον επιλέξιμος για την απόκτηση νέων δικαιωμάτων· αναμένει εκτίμηση προσαρμοσμένη στα πρόσφατα δεδομένα εκ μέρους της διοίκησης, όσον αφορά τις πιστώσεις που θα είναι αναγκαίες μετά την έναρξη ισχύος του καθεστώτος των βουλευτών·

25.   αναμένει τα συμπεράσματα της μελέτης για το "αποτύπωμα άνθρακα" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των συστημάτων αντιστάθμισης του CO2, σύμφωνα με το αίτημα του Κοινοβουλίου· αποφάσισε να προσαρμόσει την ονοματολογία των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για τη μείωση των μετακινήσεων στο μέτρο του δυνατού·

26.   εκφράζει την επιθυμία να δημιουργηθεί κέντρο διαχείρισης κινητικότητας που θα αναφέρει λεπτομερώς τις συνδέσεις των δημοσίων μέσων μεταφοράς από και προς το Κοινοβούλιο, η πρόσβαση στο οποίο να είναι δυνατή σε όλα τα κτίρια του Κοινοβουλίου, αλλά και μέσω του Ενδοδικτύου, από την αρχή της προσεχούς θητείας του Κοινοβουλίου, ώστε να ενθαρρύνεται η χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς αντί της χρήσης αυτοκινήτου·

27.   σημειώνει την πρόταση χρηματοδότησης πανεπιστημιακής έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τιμήν του καθηγητή Bronisław Geremek και δημιουργίας επιτροπής, ένα από τα έργα της οποίας θα είναι η απονομή ετήσιου βραβείου· καλεί το Προεδρείο να εξετάσει την πρόταση αυτή και τη σκοπιμότητα της υλοποίησής της, σε συνεργασία με την Επιτροπή, στην προοπτική της διάθεσης των κατάλληλων πόρων·

28.   λαμβάνει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις που υπέβαλαν οι Επιτροπές Διεθνούς Εμπορίου, Νομικών Θεμάτων και Αναφορών και αναγνωρίζει τον μεγάλο βαθμό σύγκλισης απόψεων· τονίζει ότι, ως επί το πλείστον, οι διατυπωθείσες ανησυχίες ελήφθησαν υπόψη μέσω των τροπολογιών του προϋπολογισμού και της ψηφοφορίας·

Τμήμα IV – Δικαστήριο

29.   αναγνωρίζει τη σημασία της νέας διαδικασίας επείγοντος που εφαρμόζει το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της οποίας τα εθνικά δικαστήρια δικαιούνται απάντηση μέσα σε πολύ συντομότερη προθεσμία από ό,τι πριν· εγκρίνει, συνεπώς, το σχέδιο προϋπολογισμού όσον αφορά τις εν λόγω 39 θέσεις·

30.   επισημαίνει ότι το υψηλό ποσοστό αύξησης του προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στο κατασκευαστικό έργο για το νέο κτίριο του Δικαστηρίου, που είχε ήδη συμφωνηθεί και θα εξακολουθήσει να έχει δημοσιονομική επίπτωση τα προσεχή έτη· ζητεί από το Δικαστήριο να υποβάλει ενημερωμένη έκθεση σχετικά με τις εργασίες στο σύνολό τους και τις συνέπειές τους όσον αφορά το κόστος έως το 2013·

31.   θεωρεί ότι η εξέλιξη του συνήθους επιχειρησιακού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου, ο ρυθμός της οποίας είναι σήμερα περίπου 2,5%, είναι πολύ πιο ενθαρρυντική και ότι, συνολικά, το Δικαστήριο έχει καταβάλει σαφείς προσπάθειες να περιορίσει την αύξηση των δαπανών του για το οικονομικό έτος 2009·

32.   αποφασίζει να ορίσει το ποσοστό γραμμικής περικοπής σε 3,5%, ποσοστό παρόμοιο με εκείνο που προτείνει το ίδιο το Δικαστήριο, και αποκαθιστά τις αντίστοιχες πιστώσεις· επισημαίνει ότι τούτο θα διασφαλίσει την πλήρη λειτουργική ικανότητα του Δικαστηρίου, και ταυτόχρονα θα επιφέρει εξοικονόμηση έναντι των αρχικών προτάσεων·

Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο

33.   εκφράζει ικανοποίηση για την προτεινόμενη ενίσχυση της ικανότητας λογιστικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αποφασίζει να διαθέσει τις 20 σχετικές θέσεις σε συμφωνία τόσο με το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και με το Συμβούλιο·

34.   θεωρεί ότι η επιβάρυνση των φορολογουμένων για τη χρηματοδότηση της επέκτασης του κτιρίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να διατηρηθεί στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο· στο πλαίσιο αυτό επιβεβαιώνει εκ νέου την απόφασή του να πραγματοποιήσει τις σχετικές πληρωμές άμεσα από τον προϋπολογισμό, σε τέσσερα έτη, αντί να συγκαλύπτει το σημαντικά υψηλότερο κόστος της εικοσιπενταετούς μίσθωσης με δικαίωμα αγοράς· αποφασίζει, επομένως, να εγγράψει εκ των προτέρων όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του ποσού στον προϋπολογισμό του 2009, έχει εγκρίνει δε για το σκοπό αυτό ποσό 55 εκατ. ευρώ·

35.   αποφασίζει να ενισχύσει περιορισμένο αριθμό κονδυλίων δαπανών, για τη δημοσίευση των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη διεξαγωγή ελέγχου απόδοσης από το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο, για τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων, για εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας για το προσωπικό και για την παροχή δύο πρόσθετων θέσεων στο οργανόγραμμα επιπλέον των προαναφερθέντων ελεγκτών·

Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

36.   έλαβε υπόψη τις ανησυχίες της επιτροπής όσον αφορά τις διαθέσιμες πιστώσεις για προσωπικό και, αφού εξέτασε τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν, συμφωνεί να προσαρμόσει το ποσοστό γραμμικής περικοπής στα επίπεδα του 4,5%·

37.   αποφασίζει να δημιουργήσει, επιπλέον των δύο νέων θέσεων AD5 που περιλαμβάνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού, άλλες δύο θέσεις AST, τις οποίες είχε απορρίψει το Συμβούλιο·

38.   αποφασίζει να εγγράψει στο αποθεματικό μέρος των πιστώσεων για έξοδα ταξιδιών και συνεδριάσεων, έως ότου η επιτροπή υποβάλει σαφές σχέδιο για το πώς προτίθεται να διατηρήσει το σχετικό κόστος υπό έλεγχο·

Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών

39.   λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η ΕτΠ θα χρειαστεί να προσλάβει πρόσθετο "διευρυνσιακό" προσωπικό, και συμφωνεί με την εγγραφή των νέων θέσεων στο σχέδιο προϋπολογισμού του Συμβουλίου·

40.   επιπλέον, μπορεί να δεχτεί, αφού ακούσει τη γνώμη της ΕτΠ, τον περιορισμένο αριθμό τριών περαιτέρω θέσεων, προκειμένου να ενισχύσει την επιχειρησιακή της ικανότητα σε συγκεκριμένες υπηρεσίες·

41.   αποφασίζει να επιφέρει γραμμική περικοπή σε ποσοστό 4,5%, αφού ακούσει τη γνώμη της ΕτΠ· επισημαίνει ότι το ποσοστό αυτό είναι πολύ κοντά στο ποσοστό που είχε ζητήσει η ίδια η ΕτΠ, και, παράλληλα, συνιστά εξοικονόμηση πόρων·

Τμήμα VΙΙI – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

42.   συμφωνεί με το σχέδιο προϋπολογισμού του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημιουργία τριών νέων θέσεων AD για την ενίσχυση του Διαμεσολαβητή στην εξέταση του αυξανόμενου αριθμού παραδεκτών καταγγελιών· επιπλέον, δύναται επίσης να συμφωνήσει, αφού ακούσει τις απόψεις του Διαμεσολαβητή, στη δημιουργία τριών ακόμη θέσεων εκτάκτων υπαλλήλων AST·

Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

43.   εγκρίνει το συγκεκριμένο τμήμα του σχεδίου προϋπολογισμού·

o
o   o

44.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα μαζί με τις τροπολογίες στα τμήματα I, ΙΙ, ΙV, V, VΙ, VII, VΙΙΙ και IX του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά και άλλα όργανα.

(1) EE L 253, 7.10.2000, σ. 42.
(2) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(3) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0115.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0208.


Αερολιμενικά τέλη ***II
PDF 266kWORD 71k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αερολιμενικά τέλη (8332/2/2008 – C6-0259/2008 – 2007/0013(COD))
P6_TA(2008)0517A6-0375/2008

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (8332/2/2008 – C6-0259/2008)(1),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0820),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0375/2008),

1.   εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 23 Οκτωβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2008/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αερολιμενικά τέλη

P6_TC2-COD(2007)0013


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2009/12/ΕΚ.)

(1) EE C 254 E, 7.10.2008, σ. 18.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, 15.1.2008, P6_TA(2008)0004.


Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ***
PDF 255kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφετέρου (8225/2008 – COM(2008)0182 – C6-0255/2008 – 2008/0073(AVC))
P6_TA(2008)0518A6-0378/2008

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (8225/2008 - COM(2008)0182),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφετέρου (8226/2008),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, τελευταία πρόταση, και το άρθρο 310 της Συνθήκης ΕΚ (C6-0255/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 101 της Συνθήκης ΕΚΑΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 75 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0378/2008),

1.   εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.


Επιθέσεις πειρατών στη θάλασσα
PDF 281kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την πειρατεία στη θάλασσα
P6_TA(2008)0519B6-0537/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ης Μαΐου 2008 σχετικά με την ολοκληρωμένη πολιτική ναυτιλίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τις συνεχείς δολοφονίες πολιτών στη Σομαλία(2),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 15ης Σεπτεμβρίου 2008 (13028/2008),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων της 26ης Μαΐου 2008 (9868/2008),

–   έχοντας υπόψη την κοινή δράση του Συμβουλίου 2008/749/CFSP, της 19ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με το στρατιωτικό συντονισμό της ΕΕ προς υποστήριξη του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1816 (2008) (EU NAVCO)(3), και το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1838 (2008),

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1988 για την εξάλειψη των παρανόμων ενεργειών εις βάρος της ασφαλείας της ναυτιλίας,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1814(2008) της 15ης Μαΐου 2008 και 1816 (2008) της 2ας Ιουνίου 2008, σχετικά με την κατάσταση στη Σομαλία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πειρατεία στην ανοικτή θάλασσα αποτελεί διογκούμενη απειλή για την ανθρώπινη ζωή και ασφάλεια, ιδίως στις θάλασσες στα ανοικτά της Σομαλίας και του Κέρατος της Αφρικής, μεταξύ άλλων και για την ανθρωπιστική βοήθεια για τα 3.5 περίπου εκατομμύρια άτομα που την χρειάζονται,

Β.   λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για την αύξηση της πειρατείας σε άλλες περιοχές του κόσμου όπως στο κανάλι της Μοζαμβίκης, σε ορισμένα ύδατα πλησίον της Ινδίας και στην Καραϊβική,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες και η πολιτική αστάθεια στη Σομαλία προκάλεσαν ενέργειες πειρατείας και ένοπλης ληστείας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το παρελθόν έτος οι επιθέσεις κατά αλιευτικών, εμπορικών και επιβατηγών πλοίων της Κοινότητας στα διεθνή ύδατα κοντά στις ακτές της Αφρικής αυξηθήκαν σε αριθμό και συχνότητα θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των πληρωμάτων, με λίαν αρνητικές επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεμπόδιστη διέλευση των νομίμων εμπορικών πλοίων στις ανοικτές θάλασσες αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πειρατικές αυτές ενέργειες αποτελούν άμεση απειλή για τους ναυτικούς, ο βιοπορισμός των οποίων εξαρτάται από την ασφαλή άσκηση του εμπορίου και του επαγγέλματός τους στη θάλασσα,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλιείς της ΕΕ στις ανοικτές θάλασσες απετέλεσαν στόχο των πειρατών και η απειλή της πειρατείας οδήγησε σημαντικό αριθμό σκαφών της ΕΕ να αποσυρθούν από τόπους αλιείας που απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα από τις ακτές της Σομαλίας ή να μειώσουν την αλιευτική τους δραστηριότητα στην περιοχή,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα θύματα της πειρατείας ήσαν συνήθεις πολίτες που ασκούσαν τις δραστηριότητές τους σε σκάφη αναψυχής στα ανοικτά του Κέρατος της Αφρικής,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πειρατεία αυτή είναι αποτέλεσμα της βίας και της πολιτικής αστάθειας στη Σομαλία, με αντίκτυπο στην υπόλοιπη περιοχή του Κέρατος της Αφρικής, αλλά και συμβάλλει σε αυτές και στις επακόλουθες συνέπειές τους για τον άμαχο πληθυσμό της χώρας από πλευράς έκθεσης σε απειλή, έλλειψης ανάπτυξης και διακοπής της επισιτιστικής βοηθείας και άλλων ανθρωπιστικών προσπαθειών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 έγιναν γνωστές 20 δολοφονίες μελών πληρωμάτων, 153 τραυματισμοί ή επιθέσεις και 194 απαγωγές,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπό ψη ότι προκειμένου να αντιδράσει στην επιδείνωση του φαινομένου αυτού, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εργάζεται σήμερα επί νέου ψηφίσματος με στόχο την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας, εις τρόπον ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση των διαθεσίμων μέσων καταστολής και πρόληψης, στο πλαίσιο του δικαίου της θάλασσας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας,

1.   καλεί τη μεταβατική ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση, να αντιμετωπίσει την πειρατεία και την ένοπλη ληστεία που διαπράττονται από τις σομαλικές ακτές εις βάρος πλοίων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια ως εγκληματικές πράξεις, συλλαμβάνοντας τους δράστες βάσει του ισχύοντος διεθνούς δικαίου·

2.   λαμβάνει γνώση της κοινής δράσης 2008/749/CFSP που θεσπίζει στρατιωτικό συντονισμό προς υποστήριξη του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1816 (2008) υπό την ονομασία EU NAVCO·

3.   ζητεί από τα κράτη μέλη που κατέχουν έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να ανανεώσουν τις εξουσιοδοτήσεις που προβλέπει το ψήφισμα 1816 (2008) σύμφωνα με τον στόχο του ψηφίσματος 1838 (2008)·

4.   καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους για την παροχή προστασίας των κοινοτικών και άλλων αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στα διεθνή ύδατα στο ΒΔ Ινδικό Ωκεανό από την πειρατεία, πιθανώς με τη συνεργασία της Επιτροπής Τόνου του Ινδικού Ωκεανού·

5.   εκφράζει τη λύπη του γιατί δεν ζητήθηκε η γνώμη του από το Συμβούλιο σε σχέση με την επιχείρηση αυτή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) και καλεί το Συμβούλιο επειγόντως να το ενημερώσει σχετικά με την εμβέλεια του εγχειρήματος και τα ακριβή καθήκοντα του "Συντονιστικού Πυρήνα ΕΕ" στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με σκοπό τη στήριξη της ναυτικής αποστολής EU NAVCO στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ·

6.   ζητεί από το Συμβούλιο να προβεί σε σαφή διαχωρισμό μεταξύ της μελλοντικής αποστολής ΕΠΑΑ και των ενεργειών κατά της πειρατείας στις οποίες προβαίνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Επιχείρησης Διαρκούς Ελευθερίας- Κέρας της Αφρικής, με στόχο την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων· ζητεί σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την κράτηση και τη δίωξη των συλληφθέντων πειρατών· ζητεί από το Συμβούλιο να αποφύγει την εμπλοκή της EU NAVCO στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Σομαλία· ζητεί τον ουσιαστικό συντονισμό με τους άλλους στόλους στην περιοχή, δηλαδή τον αμερικανικό και το ρωσικό·

7.   καλεί επειγόντως το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν την όσο το δυνατόν ταχύτερη επανεξέταση και προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα των νομικών πράξεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την αντιμετώπιση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας προκειμένου να διώκονται και να καταδικάζονται οι δράστες των εγκλημάτων·

8.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τα παραθαλάσσια κράτη και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να κυρώσουν το Πρωτόκολλο του 2005 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των παρανόμων ενεργειών εις βάρος της ασφαλείας της ναυτιλίας·

9.   καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των ΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας και της Σύμβασης των ΗΕ για την καταστολή των παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας οι οποίες καθιστούν δυνατό τον σαφή προσδιορισμό της δικαιοδοσίας και επομένως την εξασφάλιση της ποινικής δίωξης με κάθε νομική ασφάλεια , σε περίπτωση σύλληψης πειρατών και δραστών ενόπλων επιθέσεων στη θάλασσα·

10.   χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη βελτίωση του συντονισμού με τους υπεύθυνους για την εποπτεία των θαλασσών ευρωπαϊκούς οργανισμούς, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα την πρόληψη των παρανόμων δραστηριοτήτων (εμπόριο ανθρώπων και ναρκωτικών και λαθρομετανάστευση) με ιδιαίτερη έμφαση στα διεθνή ύδατα· καλεί επειγόντως το Συμβούλιο να μην εξισώσει την πρόκληση της τρομοκρατίας με τα θέματα που αφορούν το εμπόριο ανθρώπων και ναρκωτικών και τη λαθρομετανάστευση·

11.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την προώθηση των διαπραγματεύσεων με στόχο την καλύτερη διαχείριση του θαλασσίου χώρου με τρίτες χώρες και υποστηρίζει θερμά την ανάπτυξη της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες για της προστασία των θαλασσών πέραν των εθνικών δικαιοδοσιών·

12.   καταδικάζει κατηγορηματικά το εμπόριο όπλων και πυρομαχικών με οργανωμένες συμμορίες που διαπράττουν πράξεις πειρατείας· ζητεί από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς να συστήσουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να προλαμβάνεται η παράδοση όπλων στα χέρια των πειρατικών αυτών ομάδων·

13.   καλεί την Επιτροπή να το ενημερώσει για όποιες αποφάσεις ενδέχεται να λάβει σχετικά με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για τους κρίσιμους ναυτιλιακούς διαύλους στο Κέρας της Αφρικής, τα στενά του Μπαμπ Αλ Μαντάμπ και τον Κόλπο του Άντεν·

14.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τους τρόπους παροχής πρακτικής υποστήριξης στην Ατζέντα Σαναά/Νταρ Ες Σαλαάμ του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας και ιδίως για την ίδρυση Περιφερειακού Κέντρου Πληροφοριών για τη Ναυτιλία ή συστήματος σχετιζομένου με αυτό·

15.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που επετέλεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε σχέση με την προετοιμασία ναυτικής επιχείρησης της ΕΕ κατά της πειρατείας με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλείας των εμπορικών πλοίων που διέρχονται τον ναυτικό διάδρομο στον Κόλπο του Άντεν·

16.   εκφράζει τη λύπη του γιατί η δράση του Συμβουλίου δεν αφορά τις ζώνες αλιείας της περιοχής αυτής και ζητεί την ταχεία ανάληψη δράσης προς την κατεύθυνση αυτή·

17.   καλεί την Επιτροπή να συστήσει το συντομότερο, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Ναυτιλίας, σύστημα αμοιβαίας συνεργασίας και συντονισμού που θα επιτρέπει στα πολεμικά πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους και έχουν αναπτυχθεί στα διεθνή ύδατα να προστατεύουν τα αλιευτικά και εμπορικά σκάφη άλλων κρατών μελών·

18.   χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την έγκριση τροπολογίας κατά την πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2009, που αφορά τη δημιουργία νέας θέσης του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση πιλοτικού προγράμματος με στόχο την ανάλυση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης, διαχείρισης και συντονισμού του κοινοτικού σχεδίου δράσης για την προστασία των κοινοτικών πλοίων που διέρχονται τις περιοχές οι οποίες απειλούνται από τη διεθνή πειρατεία ή δραστηριοποιούνται σε αυτές·

19.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά, στο πλαίσιο του ΟΗΕ και του ΔΟΝ, την πρωτοβουλία που προώθησαν διάφορα κράτη μέλη να επεκταθεί το δικαίωμα της θαλάσσιας και εναέριας καταδίωξης στα χωρικά ύδατα των παρακτίων κρατών, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενες χώρες συμφωνούν, καθώς και την ανάπτυξη ενός μηχανισμού συντονισμένης βοηθείας για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων πειρατείας στη θάλασσα· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δραστηριοποιηθούν για την έγκριση νέου ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεδομένου ότι η ισχύς του ψηφίσματος 1816 (2008) εκπνέει στις 2 Δεκεμβρίου 2008·

20.   εκφράζει την επιθυμία να μην παραμελήσουν η Επιτροπή και τα Ηνωμένα Έθνη, παράλληλα με την ασφάλεια των αποστολών και το δικαίωμά τους να καταδιώκουν αυτούς που τους επιτίθενται, την οδό της συνεργασίας και της πολιτικής εξομάλυνσης με τα κράτη της περιοχής προκειμένου να τους δίνεται η δυνατότητα να προλαμβάνουν καλύτερα και να καταπολεμούν την εγκληματικότητα στη θάλασσα και τα πολλαπλά της αίτια·

21.   καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εξηγήσουν τους στόχους της ναυτικής επιχείρησης της ΕΕ στο πλαίσιο του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1816 (2008) για την εξάλειψη της ένοπλης ληστείας και της πειρατείας στα ανοικτά της Σομαλίας· αναγνωρίζει ότι το εν λόγω ψήφισμα και το ψήφισμα 1838 (2008) καταρτίστηκαν βάσει του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ως ο μοναδικός τρόπος νομιμοποίησης της χρήσης βίας· τονίζει ωστόσο ότι σε καμία περίπτωση οι πράξεις πειρατείας δεν θα έπρεπε να θεωρούνται πολεμικές ενέργειες· ζητεί επειγόντως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θεωρήσει την πειρατεία εγκληματική πράξη βάσει του ισχύοντος διεθνούς δικαίου·

22.   ζητεί από το Συμβούλιο να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό και την εξάρθρωση των οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που επωφελούνται των πράξεων αυτών·

23.   ζητεί από την Επιτροπή και από τη διεθνή κοινότητα να χρησιμοποιήσουν όλα τα αναγκαία ανθρώπινα και οικονομικά μέσα που θα συμβάλλουν στην εγκατάσταση δημοκρατικού και σταθερού καθεστώτος στη Σομαλία, προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά και μακροπρόθεσμα η πειρατεία στην ανοικτή θάλασσα·

24.   καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν σαφείς και νομικά αδιάσειστους κανόνες για τις ναυτικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στις επιχειρήσεις αυτές·

25.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0213.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0313.
(3) EE L 252, 20.9.2008, σ. 39.


Ισοτιμία των λογιστικών προτύπων
PDF 400kWORD 120k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία και τις διαφημίσεις και σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2008, για τη χρήση από εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών των εθνικών λογιστικών προτύπων ορισμένων τρίτων χωρών και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την προετοιμασία των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων
P6_TA(2008)0520B6-0544/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά την δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση(1) και ιδίως το άρθρο 7, παράγραφος 1,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά(2) και ιδίως το άρθρο 23, παράγραφος 4, τρίτο εδάφιο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων(3),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία και τις διαφημίσεις,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2008 για τη χρήση από εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών των εθνικών λογιστικών προτύπων ορισμένων τρίτων χωρών και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την προετοιμασία των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(5),

–   έχοντας υπόψη το από 14 Νοεμβρίου 2007 ψήφισμά του σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 όσον αφορά τα λογιστικά πρότυπα σύμφωνα με τα οποία συντάσσονται οι ιστορικές πληροφορίες που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία, και σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση, από εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών, πληροφοριών που έχουν καταρτισθεί βάσει διεθνώς αποδεκτών λογιστικών προτύπων(6),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81 του Κανονισμού του,

Όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού και το σχέδιο απόφασης

1.   επισημαίνει την πρόοδο που επέτυχε η Επιτροπή όσον αφορά την κατάργηση των απαιτήσεων αναπροσαρμογής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τους εκδότες της ΕΕ σε τρίτες χώρες· διαπιστώνει ότι έχει συντελεσθεί πρόοδος στην κατεύθυνση της αναγνώρισης των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών των ΗΠΑ (ΓΑΛΑ των ΗΠΑ) και των προτύπων της ΕΕ που βασίζονται στα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)·

2.   είναι της γνώμης ότι οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές τρίτων χωρών (ΓΑΛΑ τρίτων χωρών) πρέπει να θεωρηθούν ισοδύναμες με τα ΔΠΧΠ, όπως αυτά εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, εφόσον οι επενδυτές είναι σε θέση να λάβουν παρόμοιες αποφάσεις έχοντας στη διάθεσή τους χρηματοοικονομικές καταστάσεις που βασίζονται είτε στα ΔΠΧΠ είτε στις ΓΑΛΑ τρίτων χωρών, και εφόσον η ελεγκτική διασφάλιση και η αποτελεσματική υποχρέωση εφαρμογής είναι επαρκείς για να μπορούν οι επενδυτές να έχουν εμπιστοσύνη·

3.   θεωρεί ότι οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να διατηρήσουν ενεργό διάλογο με τους διεθνείς ομολόγους τους όσον αφορά την εφαρμογή και τη συνεπή επιβολή των ΔΠΧΠ και να βελτιώσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών·

4.   επισημαίνει ότι τα ΔΠΧΠ που έχουν εγκριθεί από τον Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) αποτελούν στέρεη βάση προκειμένου οι ρυθμιστικές αρχές να εργασθούν για τη σύγκλιση των λογιστικών προτύπων σε παγκόσμια κλίμακα· πιστεύει ότι η παγκόσμια εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων θα μπορούσε να βελτιώσει τη διαφάνεια και συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αποφέροντας έτσι σημαντικά οφέλη στις εταιρείες όπως και στους επενδυτές·

5.   πιστεύει ότι η σύγκλιση των λογιστικών προτύπων αποτελεί σημαντικό έργο, αλλά υπογραμμίζει ότι τελικός στόχος πρέπει να είναι η έγκριση των ΔΠΧΠ από όλους τους δικαιοδοτικούς χώρους με σεβασμό του δημοκρατικού πλαισίου και της έννομης τάξης τους·

6.   χαιρετίζει το γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 προβλέπει τον ορισμό της ισοδυναμίας και καθορίζει μηχανισμό για την εξακρίβωση της ισοδυναμίας των ΓΑΛΑ τρίτων χωρών· τονίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1569/2007, η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να επιτρέπει στους κοινοτικοί εκδότες να χρησιμοποιούν στην οικεία τρίτη χώρα τα ΔΠΧΠ που εγκρίθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002·

7.   σημειώνει ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν μόνον όσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση τα ΔΠΧΠ όπως εκδόθηκαν από τον IASB· διαπιστώνει ωστόσο ότι οι ΗΠΑ προβλέπουν μια σύντομη μεταβατική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνονται αποδεκτές χωρίς απαιτήσεις αναπροσαρμογής και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί με βάση τα ΔΠΧΠ όπως εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002·

8.   τονίζει ότι ορισμένες τρίτες χώρες δεν έχουν ακόμη αποσαφηνίσει δημοσίως πότε θα εφαρμοσθούν τα ΔΠΧΠ στους εγχώριους εκδότες τους·

9.   θεωρεί ότι το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής και το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής πρέπει να ανταποκριθούν στους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 και του παρόντος ψηφίσματος·

10.   χαιρετίζει τους χάρτες πορείας που υπέβαλαν πρόσφατα ορισμένες τρίτες χώρες σχετικά με τη μετάβαση στα ΔΠΧΠ· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή των εν λόγω δημοσίως διακηρυγμένων χαρτών πορείας με σκοπό την κατάργηση της αναγνώρισης της ισοδυναμίας όταν επιτευχθούν οι προκαθορισμένες ημερομηνίες της μετάβασης·

11.   σημειώνει ότι έχουν διατυπωθεί προτάσεις για την αναβάθμιση της διακυβέρνησης του IASB·

12.   σημειώνει την έκθεση της Επιτροπής της 22ας Απριλίου 2008 σχετικά με την πρόοδο για την κατάργηση των απαιτήσεων αναπροσαρμογής και τις προσπάθειες των φορέων καθορισμού λογιστικών προτύπων σε τρίτες χώρες να συγκλίνουν με τα ΔΠΧΠ·

13.   προτείνει τις εξής τροποποιήσεις στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής:

Kείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Tροποποίηση
Τροποποίηση 1
Σχέδιο κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Για να διαπιστωθεί εάν οι Γενικά Αποδεκτές Λογικές Αρχές (ΓΑΛΑ) μιας τρίτης χώρας είναι ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΠ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προβλέπει τον ορισμό της ισοδυναμίας και καθορίζει έναν μηχανισμό για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των ΓΑΛΑ μιας τρίτης χώρας.
(3)  Για να διαπιστωθεί εάν οι Γενικά Αποδεκτές Λογικές Αρχές (ΓΑΛΑ) μιας τρίτης χώρας είναι ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΠ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προβλέπει τον ορισμό της ισοδυναμίας και καθορίζει έναν μηχανισμό για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των ΓΑΛΑ μιας τρίτης χώρας. Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1569/2007, η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι κοινοτικοί εκδότες θα μπορούν να χρησιμοποιούν στην οικεία τρίτη χώρα τα ΔΠΧΠ που εγκρίθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.
Τροποποίηση 2
Σχέδιο κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Με την γνωμοδότησή της [τον Μάρτιο, τον Μάιο του 2008 και … αντίστοιχα] η CESR συνέστησε την χρήση εντός της Κοινότητας των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας ως ισοδύναμων προς τα ΔΠΧΠ. Εξάλλου, η CESR συνέστησε την προσωρινή αποδοχή, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, εντός της Κοινότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται βάσει των ΓΑΛΑ της Κίνας, του Καναδά και της Νότιας Κορέας.
(6)  Με την γνωμοδότησή της [τον Μάρτιο, τον Μάιο και τον Οκτώβριο του 2008 αντίστοιχα] η CESR συνέστησε την χρήση εντός της Κοινότητας των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας ως ισοδύναμων προς τα ΔΠΧΠ. Εξάλλου, η CESR συνέστησε την προσωρινή αποδοχή, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, εντός της Κοινότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται βάσει των ΓΑΛΑ της Κίνας, του Καναδά, της Νότιας Κορέας και της Ινδίας.
Τροποποίηση 3
Σχέδιο κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Το 2006 ο Οργανισμός Λογιστικών Προτύπων των ΗΠΑ και ο ΟΔΛΠ συνήψαν μνημόνιο συμφωνίας το οποίο επιβεβαίωνε την πρόθεσή τους για την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ με τα ΔΠΧΠ και προέβλεπε το πρόγραμμα εργασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Χάρις σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας εξαλείφθηκαν πολλές σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και στα ΔΠΧΠ. Επιπλέον, μετά τον διάλογο ανάμεσα στην Επιτροπή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ δεν απαιτείται πλέον για τους κοινοτικούς εκδότες οι οποίοι καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΠ να τις αναπροσαρμόζουν. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να θεωρούνται οι ΓΑΛΑ των ΗΠΑ ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΠ από την 1η Ιανουαρίου 2009.
(7)  Το 2006 ο Οργανισμός Λογιστικών Προτύπων των ΗΠΑ και ο ΟΔΛΠ συνήψαν μνημόνιο συμφωνίας το οποίο επιβεβαίωνε την πρόθεσή τους για την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ με τα ΔΠΧΠ και προέβλεπε το πρόγραμμα εργασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Χάρις σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας εξαλείφθηκαν πολλές σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και στα ΔΠΧΠ. Επιπλέον, μετά τον διάλογο ανάμεσα στην Επιτροπή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ δεν απαιτείται πλέον για τους κοινοτικούς εκδότες οι οποίοι καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΠ, όπως εκδόθηκαν από τον ΟΔΛΠ, να τις αναπροσαρμόζουν. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να θεωρούνται οι ΓΑΛΑ των ΗΠΑ ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΠ από την 1η Ιανουαρίου 2009.
Τροποποίηση 4
Σχέδιο κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)
(12α) Η Ινδική Κυβέρνηση και το Ίδρυμα Ορκωτών Λογιστών της Ινδίας δεσμεύθηκαν δημόσια τον Ιούλιο του 2007 να εγκρίνουν τα ΔΠΧΠ έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 και λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσουν την έγκαιρη και πλήρη μετάβαση στα ΔΠΧΠ έως την εν λόγω ημερομηνία.
Τροποποίηση 5
Σχέδιο κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004
Άρθρο 35 - παράγραφος 5α
5α. Οι εκδότες τρίτων χωρών δεν υπόκεινται στην υποχρέωση που προβλέπει το παράρτημα I σημείο 20.1, το παράρτημα IV σημείο 13.1, το παράρτημα VII σημείο 8.2, το παράρτημα X σημείο 20.1 ή το παράρτημα XI σημείο 11.1, αναδιατύπωσης των ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε κάποιο ενημερωτικό δελτίο και αφορούν τα οικονομικά έτη που προηγούνται των οικονομικών ετών τα οποία αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή αργότερα, ή στην υποχρέωση που προβλέπει το παράρτημα VII σημείο 8.2α, το παράρτημα IX σημείο 11.1 ή το παράρτημα X σημείο 20.1α, να περιγράφουν λεπτομερώς τις διαφορές ανάμεσα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που εκδόθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 και των λογιστικών αρχών σύμφωνα με τις οποίες έχουν καταρτιστεί οι πληροφορίες αυτές, υπό τον όρο ότι οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, του Καναδά και της Δημοκρατίας της Κορέας".
5α. Οι εκδότες τρίτων χωρών δεν υπόκεινται στην υποχρέωση που προβλέπει το παράρτημα I σημείο 20.1, το παράρτημα IV σημείο 13.1, το παράρτημα VII σημείο 8.2, το παράρτημα X σημείο 20.1 ή το παράρτημα XI σημείο 11.1, αναδιατύπωσης των ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε κάποιο ενημερωτικό δελτίο και αφορούν τα οικονομικά έτη που προηγούνται των οικονομικών ετών τα οποία αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή αργότερα, ή στην υποχρέωση που προβλέπει το παράρτημα VII σημείο 8.2α, το παράρτημα IX σημείο 11.1 ή το παράρτημα X σημείο 20.1α, να περιγράφουν λεπτομερώς τις διαφορές ανάμεσα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που εκδόθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 και των λογιστικών αρχών σύμφωνα με τις οποίες έχουν καταρτιστεί οι πληροφορίες αυτές, υπό τον όρο ότι οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, του Καναδά, της Δημοκρατίας της Κορέας και της Δημοκρατίας της Ινδίας.
Τροποποίηση 6
Σχέδιο κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1α (νέο)
Άρθρο 1α
Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί, με την τεχνική βοήθεια της Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών, τις προσπάθειες που καταβάλλουν τρίτες χώρες για μετάβαση στα ΔΠΧΠ και διατηρεί ενεργό διάλογο με τις αρχές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύγκλισης. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή το 2009.
Τροποποίηση 7
Σχέδιο κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1β (νέο)
Άρθρο 1β
Οι από πλευράς τρίτων χωρών δημοσίως ανακοινωθείσες ημερομηνίες μετάβασης στα ΔΠΧΠ λειτουργούν ως ημερομηνίες αναφοράς για την κατάργηση της αναγνώρισης της ισοδυναμίας για τις εν λόγω τρίτες χώρες.

14.   προτείνει τις εξής τροποποιήσεις στο σχέδιο απόφασης της Επιτροπής:

Kείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Tροποποίηση
Τροποποίηση 8
Σχέδιο απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Για να διαπιστωθεί εάν οι Γενικά Αποδεκτές Λογικές Αρχές (ΓΑΛΑ) μιας τρίτης χώρας είναι ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΠ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προβλέπει τον ορισμό της ισοδυναμίας και καθορίζει έναν μηχανισμό για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των ΓΑΛΑ μιας τρίτης χώρας.
(5)  Για να διαπιστωθεί εάν οι Γενικά Αποδεκτές Λογικές Αρχές (ΓΑΛΑ) μιας τρίτης χώρας είναι ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΠ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προβλέπει τον ορισμό της ισοδυναμίας και καθορίζει έναν μηχανισμό για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των ΓΑΛΑ μιας τρίτης χώρας. Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1569/2007, η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι κοινοτικοί εκδότες θα μπορούν να χρησιμοποιούν στην οικεία τρίτη χώρα τα ΔΠΧΠ που εγκρίθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.
Τροποποίηση 9
Σχέδιο απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Με την γνωμοδότησή της [τον Μάρτιο, τον Μάιο του 2008 και … αντίστοιχα] η CESR συνέστησε την χρήση εντός της Κοινότητας των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας ως ισοδύναμων προς τα ΔΠΧΠ. Εξάλλου, η CESR συνέστησε την προσωρινή αποδοχή, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, εντός της Κοινότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται βάσει των ΓΑΛΑ της Κίνας, του Καναδά και της Νότιας Κορέας.
(7)  Με την γνωμοδότησή της [τον Μάρτιο, τον Μάιο και τον Οκτώβριο του 2008 αντίστοιχα] η CESR συνέστησε την χρήση εντός της Κοινότητας των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας ως ισοδύναμων προς τα ΔΠΧΠ. Εξάλλου, η CESR συνέστησε την προσωρινή αποδοχή, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, εντός της Κοινότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται βάσει των ΓΑΛΑ της Κίνας, του Καναδά, της Νότιας Κορέας και της Ινδίας.
Τροποποίηση 10
Σχέδιο απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Το 2006 ο Οργανισμός Λογιστικών Προτύπων των ΗΠΑ και ο ΟΔΛΠ συνήψαν μνημόνιο συμφωνίας το οποίο επιβεβαίωνε την πρόθεσή τους για την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ με τα ΔΠΧΠ και προέβλεπε το πρόγραμμα εργασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Χάρις σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας εξαλείφθηκαν πολλές σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και στα ΔΠΧΠ. Επιπλέον, μετά τον διάλογο ανάμεσα στην Επιτροπή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ δεν απαιτείται πλέον για τους κοινοτικούς εκδότες οι οποίοι καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΠ να τις αναπροσαρμόζουν. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να θεωρούνται οι ΓΑΛΑ των ΗΠΑ ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΠ από την 1η Ιανουαρίου 2009.
(8)  Το 2006 ο Οργανισμός Λογιστικών Προτύπων των ΗΠΑ και ο ΟΔΛΠ συνήψαν μνημόνιο συμφωνίας το οποίο επιβεβαίωνε την πρόθεσή τους για την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ με τα ΔΠΧΠ και προέβλεπε το πρόγραμμα εργασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Χάρις σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας εξαλείφθηκαν πολλές σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και στα ΔΠΧΠ. Επιπλέον, μετά τον διάλογο ανάμεσα στην Επιτροπή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ δεν απαιτείται πλέον για τους κοινοτικούς εκδότες οι οποίοι καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΠ, όπως εκδόθηκαν από τον ΟΔΛΠ, να τις αναπροσαρμόζουν. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να θεωρούνται οι ΓΑΛΑ των ΗΠΑ ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΠ από την 1η Ιανουαρίου 2009.
Τροποποίηση 11
Σχέδιο απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)
(13α) Η Ινδική Κυβέρνηση και το Ίδρυμα Ορκωτών Λογιστών της Ινδίας δεσμεύθηκαν δημόσια τον Ιούλιο του 2007 να εγκρίνουν τα ΔΠΧΠ έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 και λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσουν την έγκαιρη και πλήρη μετάβαση στα ΔΠΧΠ έως την εν λόγω ημερομηνία.
Τροποποίηση 12
Σχέδιο απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό τμήμα
Από την 1η Ιανουαρίου 2009, εκτός από τα ΔΠΧΠ που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1606/2002, οι εκδότες των τρίτων χωρών θα επιτρέπεται να προιετοιμάζουν τις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και τις εξαμηνιαίες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα :
Από την 1η Ιανουαρίου 2009, εκτός από τα ΔΠΧΠ που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, τα εξής πρότυπα θεωρούνται ισοδύναμα των ΔΠΧΠ που θεσπίστηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 όσον αφορά τις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και τις εξαμηνιαίες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις:
Τροποποίηση 13
Σχέδιο απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - δεύτερο εδάφιο
Πριν τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή μετά την ημερομηνία αυτή οι εκδότες τρίτων χωρών θα επιτρέπεται να προετοιμάζουν τις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και τις εξαμηνιαίες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ή του Καναδά ή της Δημοκρατίας της Κορέας.
Πριν τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή μετά την ημερομηνία αυτή οι εκδότες τρίτων χωρών θα επιτρέπεται να προετοιμάζουν τις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και τις εξαμηνιαίες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ή του Καναδά ή της Δημοκρατίας της Κορέας ή της Δημοκρατίας της Ινδίας.
Τροποποίηση 14
Σχέδιο απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1α (νέο)
Άρθρο 1α
Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί, με την τεχνική βοήθεια της Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών, τις προσπάθειες που καταβάλλουν τρίτες χώρες για μετάβαση στα ΔΠΧΠ και διατηρεί ενεργό διάλογο με τις αρχές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύγκλισης. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή το 2009.
Τροποποίηση 15
Σχέδιο απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1β (νέο)
Άρθρο 1β
Οι από πλευράς τρίτων χωρών δημοσίως ανακοινωθείσες ημερομηνίες μετάβασης στα ΔΠΧΠ λειτουργούν ως ημερομηνίες αναφοράς για την κατάργηση της αναγνώρισης της ισοδυναμίας για τις εν λόγω τρίτες χώρες.

15.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 64.
(2) ΕΕ L 390, 31.12.2004, σ. 38.
(3) ΕΕ L 243, 11.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 340, 22.12.2007, σ. 66.
(5) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0527.


Αντίκτυπος των μέτρων για την ασφάλεια των αερομεταφορών και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην προστασία των δεδομένων και την ατομική αξιοπρέπεια
PDF 280kWORD 46k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων ασφαλείας της αεροπορίας και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην προστασία των δεδομένων
P6_TA(2008)0521B6-0562/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες (ΕΣΔΑ), τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ και το άρθρο 80, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει προτείνει σχέδιο κανονισμού με το οποίο συμπληρώνονται τα κοινά βασικά πρότυπα για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας με την προσθήκη στις επιτρεπτές μεθόδους για τον έλεγχο ασφαλείας των επιβατών στα αεροδρόμια της ΕΕ των "σαρωτών σώματος", συσκευών που παράγουν σαρωμένες εικόνων ατόμων σαν αυτά να ήταν γυμνά, ισοδυναμώντας ουσιαστικά με σωματικό έλεγχο κατόπιν απογύμνωσης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σαρωτές σώματος συγκαταλέγονται ενδεχομένως στις τεχνολογικές λύσεις που απαιτούνται προκειμένου να διαφυλαχθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον προκριθεί η χρήση σαρωτών σώματος, είναι αναγκαία η δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των ευρωπαίων επιβατών, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο εφαρμογής από διαφορετικά αεροδρόμια διαφορετικών κανονισμών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο μέτρο ξεπερνά τα όρια μιας απλής διαδικασίας που καθίσταται δυνατή από την τεχνολογία και έχει αντίκτυπο στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, στην προστασία των δεδομένων και στην προσωπική αξιοπρέπεια, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την πλαισίωσή του από σημαντικές και αποτελεσματικές ρήτρες διασφάλισης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν συνόδευσε το προτεινόμενο μέτρο με εκτίμηση αντικτύπου επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως απαιτεί η ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2005 περί συμμόρφωσης των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την ΕΣΔΑ (COM(2005)0172), ενώ δεν ζήτησε την γνώμη ούτε του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) όπως ορίζει το άρθρο 28, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(2) ούτε της ομάδας εργασίας για την προστασία των δεδομένων του άρθρου 29, ούτε του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ενώ δεν έγινε καμία απολύτως έρευνα όσον αφορά τον ενδεχόμενο αντίκτυπο αυτών των συσκευών στην υγεία των επιβατών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων όλων των προαναφερθέντων, γεννώνται αμφιβολίες όχι μόνο ως προς τη βασιμότητα του εν λόγω μέτρου αλλά και ως προς την αναλογικότητα και αναγκαιότητα αυτού σε μια δημοκρατική κοινωνία,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο μέτρο περί μεθόδων ελέγχου ασφαλείας επιβατών, το οποίο εξετάστηκε με την μέθοδο της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (επιτροπολογία), θα συνοδευτεί από εκτελεστικά μέτρα περί προϋποθέσεων και διαδικασιών που θα καθοριστούν με διαδικασίες επί των οποίων το Κοινοβούλιο δεν έχει σχεδόν καμία επιρροή,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια να πραγματοποιηθεί ευρύς, διαφανής και ανοικτός διάλογος με συμμετοχή επιβατών, ενδιαφερομένων φορέων και θεσμών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα που θα επηρεάσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί αποτελεσματική ασφάλεια στον τομέα της αεροπορίας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση της Επιτροπής να έχει ολοκληρώσει την σταδιακή κατάργηση των απαγορεύσεων των υγρών το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο του 2010 αποτελεί θετικό βήμα προόδου,

1.   εκτιμά ότι οι απαραίτητες για την λήψη απόφασης προϋποθέσεις δεν έχουν τηρηθεί ακόμα, δεδομένου ότι ουσιώδη στοιχεία εξακολουθούν να είναι άγνωστα και ζητεί από την Επιτροπή, πριν την λήξη της τρίμηνης προθεσμίας:

   - να εκπονήσει έκθεση αντικτύπου επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων·
   - να ζητήσει συναφώς τη γνώμη του ΕΕΠΔ, της ομάδας εργασίας για την προστασία των δεδομένων του άρθρου 29 και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·
   - να πραγματοποιήσει επιστημονική και ιατρική αξιολόγηση του ενδεχόμενου αντικτύπου αυτών των τεχνολογιών επί της υγείας ·
   - να εκπονήσει έκθεση αξιολόγησης ως προς τις οικονομικές και εμπορικές πτυχές καθώς και τη σχέση κόστους-οφέλους του μέτρου·

2.   φρονεί ότι το εν λόγω προτεινόμενο μέτρο θα υπερβεί ενδεχομένως τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει σχετικά η βασική πράξη, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα μέτρα δεν μπορούν να θεωρηθούν απλώς μέτρα τεχνικής φύσης που άπτονται της ασφάλειας της αεροπορίας αλλά ενέχουν σοβαρό αντίκτυπο επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών·

3.   εκτιμά επ´ αυτού ότι όλα τα μέτρα ασφάλειας της αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σαρωτών σώματος, οφείλουν να λαμβάνονται τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, η οποία είναι δικαιολογημένη και αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία· καλεί συνεπώς τον ΕΕΠΔ, την ομάδα εργασίας για την προστασία των δεδομένων του άρθρου 29 και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να γνωμοδοτήσουν επειγόντως όσον αφορά τους σαρωτές σώματος μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου 2008·

4.   επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει την συνδρομή των νομικών υπηρεσιών ης ΕΕ προκειμένου να επαληθεύσει κατά πόσον παρόμοια μέτρα συνάδουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και να προβεί στην συνέχεια στις απαραίτητες ενέργειες·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 97, 9.4.2008, σ. 72.
(2) ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1.


Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας και Ερζεγοβίνης
PDF 310kWORD 90k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφετέρου
P6_TA(2008)0522B6-0541/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης (19-20 Ιουνίου 2003) και το συνημμένο σε αυτά παράρτημα με τίτλο "Η Ατζέντα της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια: Προς την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση",

–   έχοντας υπόψη την από 7 Νοεμβρίου 2005 απόφαση του Συμβουλίου για έναρξη διαπραγματεύσεων με την Βοσνία και Ερζεγοβίνη εν όψει της σύναψης μιας συμφωνίας σύνδεσης και σταθεροποίησης,

–   έχοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μονογράφηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2007 και υπεγράφη στις 16 Ιουνίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφετέρου (8226/2008),

–   έχοντας υπόψη τον Οδικό Χάρτη περί απελευθέρωσης των θεωρήσεων διαβατηρίων που η Επιτροπή υπέβαλε στην Κυβέρνηση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στις 5 Ιουνίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την Ενδιάμεση Συμφωνία περί εμπορίου και εμπορικών θεμάτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφενός και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης αφετέρου, τα συνημμένα σε αυτήν Παραρτήματα και Πρωτόκολλα, και την κοινή δήλωση καθώς και την δήλωση της Κοινότητας που επισυνάπτεται στην Τελική Πράξη,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης είναι η πρώτη γενική διεθνής συμφωνία μεταξύ της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (BiH) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεσπίζει μια συμβατική σχέση μεταξύ των δυο μερών η οποία με τη σειρά της θα διευκολύνει τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη να καταστεί πλήρως λειτουργικό κράτος, του οποίου το μέλλον, όπως διακηρύχθηκε στο προαναφερθέν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή έχει τη δυνατότητα να δώσει ώθηση στην οικονομία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, δεδομένου ότι περιέχει διατάξεις που υποχρεώνουν τη χώρα να απελευθερώσει την αγορά της, βελτιώνοντας συνεπώς την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών της και προσελκύοντας επενδύσεις, να εκσυγχρονίσει το νομικό της πλαίσιο καθιστώντας το περισσότερο αποτελεσματικό και διαφανές, τέλος δε να εναρμονίσει βαθμιαία τους νόμους και κανονισμούς της με το κοινοτικό κεκτημένο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ενδιάμεση Συμφωνία, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2008, καταργεί σταδιακά τους περισσότερους εμπορικούς περιορισμούς μεταξύ των δυο μερών και πιθανόν να εξαντλήσει βραχυπρόθεσμα την οικονομία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης λόγω του ανταγωνισμού με τα κοινοτικά προϊόντα και της μείωσης των δασμολογικών εσόδων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης περιέχει διατάξεις που αφορούν την ενίσχυση των θεσμών, την εδραίωση του κράτους δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία ορίζει πως τα δυο μέρη οφείλουν να συνεργαστούν σε ευαίσθητους τομείς, όπως είναι οι θεωρήσεις διαβατηρίων, οι συνοριακοί έλεγχοι, το άσυλο και η μετανάστευση, το ξέπλυμα χρήματος, ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας και κατά του οργανωμένου εγκλήματος,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της συμπεφωνημένης μεταρρύθμισης των πολιτικών δομών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης πρέπει να θεωρηθεί μέρος των προσπαθειών της χώρας να βελτιώσει τις ικανότητές της στην αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση του επιπέδου της γενικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και η πολιτική σε θέματα νεότητας και σε θέματα εργασίας των νέων, συμπεριλαμβανομένης της άτυπης εκπαίδευσης, αποτελούν επίσης αντικείμενο της Συμφωνίας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται εντονότερες προσπάθειες για την υπέρβαση της διαίρεσης μεταξύ εθνοτήτων και για την επίτευξη μιας γνήσιας συμφιλίωσής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να απευθύνονται ειδικότερα στις νεότερες γενεές, μέσα από κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και στις δυο εδαφικές οντότητες και μέσα από κοινή θεώρηση των πρόσφατων τραγικών γεγονότων που συνέβησαν στη χώρα,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία και Ερζεγοβίνη εξακολουθεί από πολλές απόψεις να είναι μια χώρα διαιρεμένη μεταξύ εθνοτήτων, πράγμα που αποτελεί εμπόδιο για τη μετατροπή της σε ένα πραγματικά λειτουργικό κράτος και σε μια πραγματική δημοκρατία,

Ι.   έχοντας υπόψη ότι η προοπτική της ευρωπαϊκής ένταξης αφορά τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη ως ενιαίο κράτος και όχι τις εδαφικές οντότητές της, που δεν διαθέτουν αυτόνομη κυριαρχία· έχοντας υπόψη ότι είναι συνεπώς προς το συμφέρον των εδαφικών οντοτήτων να μεριμνήσουν ώστε η Βοσνία και Ερζεγοβίνη να καταστεί πλήρως λειτουργικό κράτος, ικανό να πληροί όλα τα κριτήρια και τις υποχρεώσεις του κράτους μέλους,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 125 072 άτομα επισήμως καταγεγραμμένα ως μετατοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας εκ των οποίων, σύμφωνα με την Κυβέρνηση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, οι 8 000 εξακολουθούν να ζουν σε κέντρα διαβίωσης, κυρίως εξ αιτίας της έλλειψης κατάλληλων κατοικιών, υποδομών και απασχόλησης στις περιοχές καταγωγής τους,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη το υποδειγματικό έργο που επιτελούν επί τόπου οι μη κυβερνητικές οργανώσεις προκειμένου να καταστήσουν περισσότερο υποφερτή την κατάσταση των μετατοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας και των προσφύγων,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσης 45 000 επισήμως καταχωρημένα άτομα που χρειάζονται βοήθεια για να επιστρέψουν στους προπολεμικούς τόπους κατοικίας τους,

ΙΔ.   εκτιμώντας ότι τα εγκλήματα πολέμου πρέπει να διωχθούν με την ίδια αποφασιστικότητα, με τα ίδια μέσα και με την ίδια αποτελεσματικότητα τόσο σε κρατικό όσο και σε τοπικό επίπεδο,

1.   χαιρετίζει την υπογραφή αυτής της σημαντικής συμφωνίας και καλεί όλα τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σύντομα στην επικύρωσή της· είναι πεπεισμένο ότι η συμφωνία εδραιώνει την ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και παρέχει στη χώρα αυτή την μοναδική ευκαιρία για την επίτευξη ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας·

2.   υπενθυμίζει ειδικά στους πολιτικούς ηγέτες ότι είναι κυρίως δική τους ευθύνη απέναντι σε αυτή την ευκαιρία να επιδείξουν επαρκή διορατικότητα και αποφασιστικότητα και να εφαρμόσουν από κοινού μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα -κρατικό, εδαφικών οντοτήτων και τοπικό - με σκοπό να εκσυγχρονιστεί το κράτος και να γίνει πιο αποτελεσματικό και πιο συμβατό με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, μεταξύ άλλων με την κατάργηση όλων των νομικών και διοικητικών εμποδίων και με τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών δομών· πιστεύει ότι ειδικότερα οι αρχές της Ομοσπονδίας θα πρέπει επειγόντως να εξετάσουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση·

3.   υπενθυμίζει επ´αυτού την υποχρέωση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, μεταξύ άλλων:

   α) να καταργήσει σταδιακά όλους τους ποσοτικούς περιορισμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα,
   β) να καταργήσει τους τελωνειακούς δασμούς, βάσει των συμπεφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων,
   γ) να απλοποιήσει τη ροή των εμπορευμάτων με κάθε μεταφορικό μέσον στο σύνολο της επικράτειάς της, και
   δ) να κάνει λεπτομερή απογραφή όλων των συστημάτων καταβολής ενισχύσεων σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε αυτά να ευθυγραμμισθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και να δημιουργήσει ανεξάρτητη αρχή για τις κρατικές ενισχύσεις·

4.   θεωρεί ότι η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης έχει τη δυνατότητα να δώσει ώθηση στην οικονομία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, δεδομένου ότι περιέχει διατάξεις που υποχρεώνουν τη χώρα να απελευθερώσει την αγορά της, βελτιώνοντας συνεπώς την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών της και προσελκύοντας επενδύσεις, και να εκσυγχρονίσει το νομικό της πλαίσιο καθιστώντας το περισσότερο αποτελεσματικό και διαφανές· προτρέπει τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να λάβουν τα δέοντα μέτρα ώστε να αυξηθεί το επίπεδο των ξένων άμεσων επενδύσεων στη χώρα·

5.   θεωρεί ότι τα ανωτέρω μέτρα σημαίνουν ότι η διοικητική ικανότητα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης πρέπει να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του κρατικού, που θα έχει την ευθύνη της επίβλεψης και της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, ανεξάρτητα από το ποιοι φορείς είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή της·

6.   υπενθυμίζει ότι και οι δυο εδαφικές οντότητες πρέπει να σημειώσουν πρόοδο στη διεργασία ιδιωτικοποιήσεων, τονίζει όμως ότι τούτο πρέπει να γίνει υπό διαφανείς συνθήκες και εντός ενός του αρμόζοντος κανονιστικού και νομικού πλαισίου, και ότι τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να επενδυθούν για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας·

7.   καλεί το Κοινοβούλιο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, σε στενή συνεργασία με τα κοινοβούλια των εδαφικών οντοτήτων, να επιβλέψει την εφαρμογή της Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και να προωθήσει την έγκριση των νόμων που αφορούν τη Συμφωνία και την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση·

8.   είναι πεπεισμένο ότι οι διατάξεις που αφορούν τη συνεργασία σε πεδία όπως εκείνο των θεωρήσεων διαβατηρίων, της διαχείρισης των συνόρων, της μετανάστευσης και του αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας θα αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη προκειμένου να εφαρμόσει την πρόσφατα εγκριθείσα μεταρρύθμιση της αστυνομίας, προωθώντας την περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων δομών της αστυνομίας και επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη εναρμόνιση διαδικασιών και πρακτικών· καλεί την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Αποστολή στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη να διευκολύνει αυτή τη διεργασία·

9.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η Συμφωνία προβάλλει επίσης την αρχή της ίσης μεταχείρισης ως προς την πρόσβαση στα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ανεξάρτητα από φύλο, εθνοτική καταγωγή ή θρησκεία· πιστεύει ότι στην πράξη χρειάζεται να καταβληθούν ακόμη σοβαρές προσπάθειες προκειμένου να ξεπεραστούν οι ρατσιστικές δομές που εξακολουθούν να λειτουργούν στη χώρα· θεωρεί ότι η εκπαίδευση και η εξοικείωση με τον "άλλο" μέσα από την κοινή διαβίωση από μικρή ηλικία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στη διεργασία της συμφιλίωσης·

10.   πιστεύει ότι η ΕΕ οφείλει να προαγάγει την ακαδημαϊκή και ερευνητική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών προσωπικού, μεταξύ της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και των άλλων χωρών της περιοχής και μεταξύ αυτών και των κρατών μελών της ΕΕ· υπενθυμίζει επ´αυτού τη συμβολή που μπορούν να έχουν τα προγράμματα της ΕΕ και την επείγουσα ανάγκη δημιουργίας ενός εθνικού οργανισμού που θα αναλάβει την εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων που τώρα είναι ανοικτά για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων·

11.   καλεί τις εκπαιδευτικές αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να δημιουργήσουν επί τέλους τον εθνικό οργανισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή πολιτών της χώρας στα κοινοτικά προγράμματα για την κινητικότητα τα οποία, με εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άνοιξαν για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων· πιστεύει ότι, πέρα από την προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών και των ερευνητών, τα σχετικά κοινοτικά προγράμματα θα πρέπει επίσης να επιδιώκουν την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των εδαφικών οντοτήτων·

   12. πιστεύει επίσης ότι, λόγω των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που πιθανόν να έχει η έναρξη ισχύος της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ(1) οφείλει να παρέχει υποστήριξη για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικών ασφαλίσεων της χώρας και της εργατικής νομοθεσίας της, να υποστηρίξει τους οργανισμούς της αγοράς εργασίας και τα συνδικάτα, καθώς επίσης να στηρίξει την αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, ώστε να προαχθεί η οικονομική ανάπτυξη, και να να στηρίξει περιβαλλοντικές πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση της ρύπανσης, στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και στη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων· χαιρετίζει συναφώς το διορισμό, μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, του Εθνικού Συντονιστή Προενταξιακής Βοήθειας, όπως είχε ζητήσει η Επιτροπή·
   13. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει ειδικά μέτρα που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, προκειμένου να υποστηριχθεί και να διευκολυνθεί η διεργασία ένταξης στην ΕΕ·
   14. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη σε όλες της τις πρωτοβουλίες για την προαγωγή των διαπροσωπικών επαφών, για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας·
   15. ανησυχεί από την απουσία προόδου στο θέμα της επιστροφής των προσφύγων και των μετατοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας, π.χ. στην Posavina της Republika Srpska· υπενθυμίζει την ανάγκη στενότερης συμμετοχής και δέσμευσης των τοπικών αρχών στη διεργασία της επιστροφής, την ανάγκη διοργάνωσης εκτεταμένων δραστηριοτήτων προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός δημόσιας αποδοχής των επιστρεφόντων, την ανάγκη κάλυψης των αναγκών των περιοχών επιστροφής σε υποδομές και υπηρεσίες κοινής ωφελείας, την ανάγκη δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης για τους επιστρέφοντες, και την ανάγκη εναρμόνισης των συνταξιοδοτικών, υγειονομικών και εκπαιδευτικών συστημάτων σε ολόκληρη τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ώστε η επιστροφή να μπορεί να γίνεται υπό ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες, να είναι βιώσιμη και να συμβάλλει πραγματικά στη διεργασία της συμφιλίωσης·
   16. υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο την υποχρέωση εφαρμογής του Δήλωσης του Σαράγιεβο του 2005·
   17. είναι πεπεισμένο ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το να αυξηθούν οι προσπάθειες για τη διευκόλυνση της επιστροφής των προσφύγων, λόγω της ανάγκης να επιτευχθεί μέχρι το 2011 νέα απογραφή πληθυσμού, βασισμένη σε αποκεντρωμένα δεδομένα, ώστε να δημιουργηθούν επικαιροποιημένα στοιχεία για τη δομή του πληθυσμού της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης·
   18. καλεί τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να εξετάσουν επειγόντως τα προβλήματα των 8 000 ατόμων που εξακολουθούν να ζουν σε κέντρα διαβίωσης, και των οποίων η ασφαλής και αξιοπρεπής επιστροφή ίσως να μην είναι εφικτή, και να εξετάσουν κατάλληλες, αξιοπρεπείς και βιώσιμες λύσεις για αυτά τα άτομα·
   19. θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες υπέρ των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, δεδομένης της μικρής προόδου που σημειώθηκε σε αυτό το πεδίο· χαιρετίζει επ´ αυτού την τροπολογία του εκλογικού νόμου του Απριλίου 2008, που επιτρέπει στα μέλη εθνικών μειονοτήτων να θέτουν υποψηφιότητα στις τοπικές εκλογές· θεωρεί ωστόσο λυπηρό το γεγονός ότι ο αριθμός των εδρών των εθνικών μειονοτήτων παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των δημοτικών αρχών· τονίζει επί πλέον την ανάγκη του να καταστούν λειτουργικά τα γνωμοδοτικά συμβούλια για μειονότητες που πρόσφατα δημιουργήθηκαν στη Republika Srpska και που πρέπει να δημιουργηθούν στην Ομοσπονδία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης· τέλος, θεωρεί λυπηρές τις συνεχιζόμενες διακρίσεις έναντι των "λοιπών" στο Σύνταγμα και τους εκλογικούς νόμους της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης·
   20. ανησυχεί από το κλίμα αδιαλλαξίας απέναντι στις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τους αμφοτεροφυλόφιλους και τους διεμφυλικούς κυρίως μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την έναρξη του πρώτου Φεστιβάλ Queer στο Σαράγεβο, στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, και καλεί το Βοσνιακό κράτος και τις τοπικές αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να κατοχυρωθεί πλήρως και για την ανωτέρω ομάδα ατόμων στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη το θεμελιώδες δικαίωμα του ειρηνικού συνέρχεσθαι·
   21. ζητεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την επίτευξη του στόχου που έθεσε η εθνική στρατηγική κατά των ναρκών, να έχει καθαριστεί δηλαδή η Βοσνία και Ερζεγοβίνη από τις νάρκες μέχρι το 2009· επισημαίνει ότι το κυριότερο πρόβλημα στο θέμα αυτό είναι η έλλειψη πιστώσεων για την εφαρμογή της συγκεκριμένης στρατηγικής, και καλεί επομένως τις αρμόδιες αρχές να παράσχουν τις αναγκαίες πιστώσεις για την εφαρμογή και ολοκλήρωση του σχεδίου αυτού το ταχύτερο δυνατόν·
   22. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το πρόγραμμα του ΟΗΕ για τον αφοπλισμό, ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ η καταστροφή των πλεονασμάτων όπλων, του στρατιωτικού εξοπλισμού και των πυρομαχικών των ενόπλων δυνάμεων της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα προκειμένου αυτά τα όπλα να μην πουληθούν σε ύποπτους μεσάζοντες, χώρες ή καθεστώτα·
   23. υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο την ανάγκη έμπρακτης εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων περί απόδοσης των ιδιοκτησιών, και καλεί τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να ξεπεράσουν τους δισταγμούς που τρέφουν σε αυτό το θέμα·
   24. είναι επίσης πεπεισμένο ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του ζητήματος των αγνοουμένων και των επανορθώσεων προς τις οικογένειές τους, και χαιρετίζει επ´αυτού το έργο που επιτελούν η Διεθνής Επιτροπή Αγνοουμένων και το Ίδρυμα Αγνοουμένων της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης· ζητεί από τις αντίστοιχες υπηρεσίες σε επίπεδο εδαφικών οντοτήτων να υποστηρίξουν το έργο των οργάνων σε κρατικό επίπεδο, προωθώντας σ" αυτά όλες τις σχετικές πληροφορίες που συλλέγουν·
   25. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις δίκες εγκλημάτων πολέμου σε επίπεδο περιφερειών και καντονίων, ώστε να διευκρινισθεί εάν και πώς θα κατανέμονται οι υποθέσεις μεταξύ των κρατικών και των χαμηλότερου επιπέδου δικαστηρίων, και να διασφαλιστεί η σωστή υποστήριξη των δικαστών και εισαγγελέων, η κατάλληλη προστασία των μαρτύρων, η ενίσχυση της διασυνοριακής αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, και η εναρμόνιση των νομικών πλαισίων που ισχύουν σε επίπεδο κράτους, καντονίων και τοπικών αρχών· καλεί την Επιτροπή και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να ενεργήσουν για μια καλύτερη συνεργασία σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο στο θέμα αυτό·
   26. υποστηρίζει σε αυτό το πλαίσιο την τρέχουσα προσπάθεια της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να καταρτίσει μια Στρατηγική για τη Δίωξη των Εγκλημάτων Πολέμου η οποία, με τη διευκρίνιση του αριθμού των πιθανών περιπτώσεων εγκλημάτων πολέμου, θα βοηθήσει στην οριοθέτηση των πολιτικών, οικονομικών και νομοθετικών αποφάσεις και των πόρων που χρειάζονται για την διεκπεραίωση αυτών των περιπτώσεων·
   27. ανησυχεί λόγω του κλίματος εκφοβισμού των μέσων ενημέρωσης, των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών εν γένει που επικρατεί στη Republika Srpska, και καλεί τους πολιτικούς ηγέτες να αναγνωρίσουν το σημαντικό ρόλο που τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και οι ΜΚΟ παίζουν στη δημοκρατική ζωή της εδαφικής τους οντότητας·
   28. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Republika Srpska αποσύρθηκε μονομερώς από την κρατική εταιρία μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και δημιούργησε δική της εταιρία αποσύροντας την προηγούμενη υποστήριξή της προς τη μεταρρύθμιση που είχε συμφωνηθεί· επισημαίνει ότι η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να υποσκάψει τις βοσνιακές προσπάθειες στο πλαίσιο της Διεργασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (SAP) της χώρας· ταυτόχρονα καλεί τις αρχές της Ομοσπονδίας να εγκρίνουν τα από μακρού χρόνου εκκρεμούντα νομοσχέδια για τον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος·
   29. ζητεί να γίνουν οι δέουσες ενέργειες απέναντι στην υπογραφή, εκ μέρους της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης σε σχέση με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, μιας διμερούς συμφωνίας ακαταδίωκτου με τις ΗΠΑ, που αντιβαίνει προς την κοινή θέση της ΕΕ και προς τις κατευθυντήριες γραμμές της σε αυτό το θέμα·
   30. θεωρεί λυπηρό το ότι, παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βοσνία και Ερζεγοβίνη ως προς τον έλεγχο της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος, της σωματεμπορίας, του ξεπλύματος χρημάτων και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, η πρόοδος σε αυτούς τους τομείς παρεμποδίζεται από πολιτικές παρεμβάσεις και από απουσία πολιτικής βούλησης αλλά και συντονισμού ανάμεσα στους διάφορους οργανισμούς και τις αστυνομικές δυνάμεις των εδαφικών οντοτήτων· καλεί τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να προβούν σύντομα σε περαιτέρω ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων·
   31. θεωρεί ότι η συζήτηση για τη μελλοντική συνταγματική δομή της χώρας πρέπει να διεξαχθεί στο Κοινοβούλιο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης· ζητεί να γίνει δημόσια συζήτηση επ´ αυτού με διαφανή και ανοικτό τρόπο, με πλήρη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών· θεωρεί επίσης ότι οποιαδήποτε συνταγματική διευθέτηση πρέπει να αποτελεί προϊόν της εκούσιας συμφωνίας των διαφόρων πολιτικών κομμάτων της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης· πιστεύει πάντως ότι η διεθνής κοινότητα και ο Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν ως μεσολαβητές, και τους καλεί να προσφέρουν, σε συνεργασία με την "Επιτροπή της Βενετίας" ("για τη Δημοκρατία μέσω του Νόμου") του Συμβουλίου της Ευρώπης, την αναγκαία υποστήριξη για τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης·
   32. καλεί τους τοπικούς πολιτικούς να αναγνωρίσουν την ανάγκη μεταρρύθμισης των δομών του κράτους της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης· τους υπενθυμίζει όμως ότι η μεταρρύθμιση αυτή μπορεί να επιτύχει μόνον εάν στηρίζεται σε ρεαλιστικές προϋποθέσεις·
   33. υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση του κεντρικού κράτους δεν σημαίνει αποδυνάμωση των εδαφικών οντοτήτων, αλλά δημιουργία των συνθηκών για μια αποτελεσματική διοίκηση που θα εργάζεται υπέρ του κοινού συμφέροντος όλων των πολιτών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης σε πολλούς τομείς, π.χ. για τη δημιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς· ταυτόχρονα, προειδοποιεί κατά της χρήσης του συνταγματικού διαλόγου ως μέσου για την αυτοανάθεση από τις εδαφικές οντότητες εξουσιών και αρμοδιοτήτων που είναι χαρακτηριστικές των κυριάρχων κρατών·
   34. υπενθυμίζει στις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης την υποχρέωσή τους να συνεργαστούν πλήρως με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση της σύλληψης των εναπομεινάντων φυγοδίκων, τον εντοπισμό και την προστασία πιθανών μαρτύρων, και την τροφοδοσία του Δικαστηρίου με τα έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για δίκες και έρευνες·
   35. θεωρεί λυπηρό το ότι οι εκλογικές αρχές δεν κατάφεραν να διαλύσουν τις ανησυχίες εκείνων των πολιτών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης που στη διάρκεια του πολέμου έφυγαν στο εξωτερικό αλλά παρ´ όλα αυτά επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να ψηφίσουν· πιστεύει ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αγαστή συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, ώστε να επιτραπεί σε αυτούς τους πολίτες να εγγραφούν·
   36. πιστεύει ότι το κλείσιμο του Γραφείου του Ανωτάτου Εκπροσώπου παράλληλα με την ενίσχυση του ρόλου του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει ο απώτατος στόχος τόσο για τη διεθνή κοινότητα όσο και για τους τοπικούς ηγέτες· καλεί συνεπώς τους πολιτικούς ηγέτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε αυτό το θέμα και να καταβάλουν σοβαρές προσπάθειες για να εκπληρώσουν τους πέντε στόχους και τις δυο προϋποθέσεις που έθεσε το Συμβούλιο Εφαρμογής της Ειρηνευτικής Διαδικασίας προκειμένου να επιτευχθεί, μέσω μιας συναινετικής διαδικασίας, η μετάβαση από τον Ανώτατο Εκπρόσωπο στον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ·
   37. εκφράζει τη δυσφορία του ειδικά για την απουσία προόδου στο θέμα της ολοκλήρωσης των συμφωνιών για την Περιφέρεια του Brcko· προειδοποιεί τους πολιτικούς ηγέτες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ότι η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου για το καθεστώς του Brcko είναι οριστική και δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση·
   38. καλεί επίσης τους πολιτικούς της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να αναγνωρίσουν την ανάγκη λογικής κατανομής ιδιοκτησιών μεταξύ του κράτους και των άλλων διοικητικών επιπέδων, ζήτημα που αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις για το κλείσιμο του Γραφείου του Ανωτάτου Εκπροσώπου· τους καλεί να ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για την επίλυση αυτού του μακροχρόνιου ζητήματος· υπενθυμίζει ότι το κράτος πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για να ασκεί τα καθήκοντά του·
   39. υπενθυμίζει στους εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητας ότι συνομιλητές τους στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη είναι τα θεσμικά όργανα της χώρας και όχι οι ηγέτες των μεγάλων πολιτικών κομμάτων· πιστεύει συνεπώς ότι τα θεσμικά όργανα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης πρέπει να συμμετέχουν και εν τέλει να καταστούν οι βασικοί συντελεστές των μεταρρυθμιστικών διεργασιών τις οποίες η χώρα οφείλει να πραγματοποιήσει·
   40. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, και στον Ανώτατο Εκπρόσωπο-Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) (ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 82).


Εορτασμός της μνήμης του ουκρανικού λιμού "Holodomor"
PDF 260kWORD 39k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τον εορτασμό της επετείου της μνήμης του Holodomor, τεχνητού λιμού στην Ουκρανία
P6_TA(2008)0523RC-B6-0571/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη και Τιμωρία των Εγκλημάτων Γενοκτονίας,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στο πλαίσιο της 58ης Ολομελείας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με την 70η επέτειο του Holodomor στην Ουκρανία την οποία υπεστήριξαν 63 κράτη, περιλαμβανομένου του συνόλου των 25 (τότε) κρατών μελών της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τον ουκρανικό νόμο σχετικά με το Holodomor στην Ουκρανία το 1932-1933, που ενεκρίθη στις 28 Νοεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2007 επ' ευκαιρία της έναρξης της 75ης επετείου της μνήμης του τεχνητού λιμού Holodomor στην Ουκρανία,

–   έχοντας υπόψη την τελική δήλωση και τις συστάσεις της δεκάτης συνόδου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας, που ενεκρίθη στις 27 Φεβρουαρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελούν βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η ΕΕ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και τιμωρία των εγκλημάτων γενοκτονίας ποινικοποιεί ορισμένες πράξεις που διεπράχθησαν με την πρόθεση να εξοντωθεί, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα με τη δολοφονία μελών της ομάδας, την πρόκληση σοβαρών σωματικών και πνευματικών βλαβών στα μέλη της, την αυθαίρετη επιβολή στην ομάδα συνθηκών διαβίωσης με στόχο τη ολική ή μερική φυσική της εξόντωση, την επιβολή μέτρων με στόχο την παρεμπόδιση των γεννήσεων στο πλαίσιο της ομάδας και τη βίαιη μεταφορά παιδιών της ομάδας σε άλλη ομάδα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λιμός Holodomor το 1932-33, που προκάλεσε το θάνατο εκατομμυρίων ουκρανών είχε σχεδιασθεί κυνικά και απάνθρωπα από το σταλινικό καθεστώς προκειμένου να επιβληθεί η σοβιετική πολιτική της κολεκτιβοποίησης παρά τη θέληση του αγροτικού πληθυσμού της Ουκρανίας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπενθύμιση των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στην ευρωπαϊκή ιστορία θα συμβάλει στην πρόληψη παρομοίων εγκλημάτων στο μέλλον,

Ε.   υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει βασισθεί στην ικανότητα συμβιβασμού με την τραγική ιστορία του 20ου αιώνα και η αναγνώριση ότι ο συμβιβασμός με τα αιχμηρά σημεία της ιστορίας δεν ενέχει την έννοια της συλλογικής ενοχής, αποτελεί όμως σταθερή βάση για την οικοδόμηση του κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος βασιζόμενου σε κοινές αξίες και στην κοινή αλληλένδετη μοίρα,

1.   προβαίνει στην εξής δήλωση προς το λαό της Ουκρανίας και ιδίως τους επιζώντες του Holodomor καθώς και στις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων:

   α) αναγνωρίζει το Holodomor (τεχνητός λιμός στην Ουκρανία το 1932-33) ως τρομακτικό έγκλημα κατά του ουκρανικού λαού και της ανθρωπότητας·
   β) καταδικάζει έντονα τις ενέργειες αυτές σε βάρος των ουκρανών αγροτών που σημαδεύτηκαν από μαζικές εξοντώσεις και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών·
   γ) εκφράζει τη συμπάθειά του στον ουκρανικό λαό που έπεσε θύμα της τραγωδίας αυτής και αποτίει φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους συνεπεία του τεχνητού λιμού του 1932-33·
   δ) καλεί τις χώρες που προέκυψαν μετά τη διάσπαση από τη Σοβιετική Ένωση να ανοίξουν τα αρχεία τους σχετικά με το Holodomor στην Ουκρανία το 1932-33 για να πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος, προκειμένου να αποκαλυφθούν και να διερευνηθούν πλήρως όλα τα αίτια και οι συνέπειες·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.


Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2007)
PDF 320kWORD 75k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2007 (2008/2158(INI))
P6_TA(2008)0524A6-0358/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 195 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 43 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς και τους γενικούς όρους για την άσκηση των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή(1),

–   έχοντας υπόψη το από 6 Σεπτεμβρίου 2001 ψήφισμά του σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 3 του καθεστώτος του Διαμεσολαβητή(2),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο συνεργασίας που συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Διαμεσολαβητή στις 15 Μαρτίου 2006, και τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Οκτωβρίου 2005 με τίτλο "Ανάθεση ευθύνης για έγκριση και διαβίβαση ανακοινώσεων στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και εξουσιοδότηση υπαλλήλων να προσέρχονται ενώπιον του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή" (SEC (2005)1227),

–   έχοντας υπόψη την επιστολή του Ιουλίου 2006 που απέστειλε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του καθεστώτος του Διαμεσολαβητή,

–   έχοντας υπόψη το από 22 Απριλίου 2008σχέδιο απόφασής του(3) και το από 18 Ιουνίου 2008 ψήφισμά του σχετικά με την έγκριση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τροποποιεί την απόφασή του 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ της 9ης Μαρτίου 1994 σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(4),

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 195, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A6-0358/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2007 υποβλήθηκε επισήμως στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 10 Μαρτίου 2008 και ότι ο Διαμεσολαβητής κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος παρουσίασε την έκθεσή του στην Επιτροπή Αναφορών στις 19 Μαΐου 2008 στο Στρασβούργο,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είχε αρχικά διακηρυχθεί τον Δεκέμβριο του 2000, υπεγράφη στις 12 Δεκεμβρίου 2007 και επαναβεβαιώθηκε από τους Προέδρους του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάληψη υποχρέωσης για την καθιέρωση νομικώς δεσμευτικού Χάρτη, που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία είναι υπό επικύρωση, αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση περί του ότι οι πολίτες πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην Ευρώπη, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, εύκολη πρόσβαση και δυνατότητα επαφής και να έχει επίγνωση των μελημάτων των πολιτών της,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 41 του χάρτη ορίζει: 'Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης',

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 43 του χάρτη ορίζει: 'Κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος έχει δικαίωμα να προσφεύγει στον Διαμεσολαβητή της Ένωσης σχετικά με περιπτώσεις κακής διοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών, με εξαίρεση το Δικαστήριο και το Πρωτοδικείο κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων τους.'

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιαστικό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμοί να προβαίνουν σε πλήρη χρήση των απαραίτητων πόρων, για να επιτελούν το καθήκον τους κατά τρόπον ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν άμεση και ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα, τις καταγγελίες και τις αναφορές τους,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι έχουν παρέλθει επτά έτη από την έγκριση του ως άνω ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2001 για την έγκριση του Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς του Διαμεσολαβητή, τα υπόλοιπα κύρια θεσμικά όργανα ακόμη δεν έχουν συμμορφωθεί προς το επείγον αίτημα του Κοινοβουλίου να ευθυγραμμίσουν τις πρακτικές τους με τις διατάξεις του εν λόγω κώδικα,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη το 2007 ελήφθησαν κατά περίπου 16% ολιγότερες καταγγελίες σε σύγκριση με το 2006, αλλά και ότι ο αριθμός των παραδεκτών καταγγελιών αυξήθηκε τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς αριθμούς από 449 (12% του συνόλου) σε 518 (16% του συνόλου) το 2007,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πορίσματα των 348 περατωμένων ερευνών, εκ των οποίων οι 341 ήταν έρευνες κατόπιν καταγγελίας και οι επτά ήταν αυτεπάγγελτες έρευνες, υποδεικνύουν ότι σε 95 υποθέσεις (που αντιστοιχούν στο 25,7% των καταγγελιών που ερευνήθηκαν) δεν διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 σημειώθηκε διπλασιασμός των υποθέσεων κακοδιοίκησης που διευθετήθηκαν από το ίδιο το θεσμικό όργανο ή τον οργανισμό κατόπιν καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή (129 υποθέσεις), γεγονός που αποτυπώνει την αυξανόμενη προθυμία των θεσμικών οργάνων και οργανισμών να αντιμετωπίζουν τις καταγγελίες που υποβάλλονται στον Διαμεσολαβητή ως ευκαιρία να επανορθώσουν σφάλματα που συνέβησαν και να συνεργαστούν με τον Διαμεσολαβητή προς όφελος των πολιτών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέταση πέντε υποθέσεων περατώθηκε το 2007 με την επίτευξη φιλικού διακανονισμού, και ότι στα τέλη του 2007 εξετάζονταν ακόμα 31 προτάσεις για διευθέτηση με φιλικό διακανονισμό,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 ο Διαμεσολαβητής άρχισε να κάνει ευρύτερη χρήση πιο άτυπων διαδικασιών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων με πιο ευέλικτο τρόπο και θα εξακολουθήσει να αναπτύσσει την προσέγγιση αυτή και στο μέλλον, γεγονός που αποδεικνύει τη βούληση του Διαμεσολαβητή και των θεσμικών οργάνων να βοηθήσουν τον πολίτη,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 ο Διαμεσολαβητής περάτωσε 55 έρευνες διατυπώνοντας επίκριση και λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατύπωση επίκρισης επιβεβαιώνει στον καταγγέλλοντα ότι η καταγγελία του/της είναι δικαιολογημένη και επισημαίνει στο οικείο θεσμικό όργανο ή οργανισμό το κρούσμα, ώστε να μεριμνήσει για την αποφυγή τέτοιων κρουσμάτων στο μέλλον,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 συντάχθηκαν οκτώ σχέδια σύστασης, ότι επτά σχέδια σύστασης από το 2006 οδήγησαν σε λήψη απόφασης το 2007 και ότι μία υπόθεση οδήγησε σε υποβολή ειδικής έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε οι επικρίσεις που περιέχονται σε αποφάσεις περάτωσης υποθέσεων κακοδιοίκησης που δεν επιδέχονται επανόρθωση ούτε οι συστάσεις ούτε οι ειδικές εκθέσεις του Διαμεσολαβητή έχουν δεσμευτική ισχύ, καθώς οι εξουσίες του δεν επεκτείνονται στην άμεση επανόρθωση κρουσμάτων κακοδιοίκησης, αλλά αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της αυτορρύθμισης των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακοδιοίκηση έχει οριστεί ως μη συμμόρφωση του θεσμικού οργάνου ή άλλου οργανισμού με διατάξεις ή αρχές στις οποίες έχει δεσμευθεί, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που προκύπτουν από δέσμευση του ίδιου του οργάνου ή φορέα, η οποία δεν απαιτείται από τις Συνθήκες ή από το παράγωγο δίκαιο,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής έχει ορίσει ως προτεραιότητα την ανάγκη να προωθεί τη χρηστή διοίκηση εντός των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ και να ενθαρρύνει ανάλογες προσπάθειες, που δεν περιορίζονται στην απλή αποφυγή της παράνομης συμπεριφοράς,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής υπέβαλε το 2007 ειδική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι η υποβολή ειδικής έκθεσης στο Κοινοβούλιο συνιστά πολύτιμο μέσο με το οποίο ο Διαμεσολαβητής μπορεί να επιζητεί την πολιτική υποστήριξη του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Αναφορών του για να ικανοποιηθούν οι πολίτες των οποίων τα δικαιώματα έχουν παραβιαστεί, καθώς και προκειμένου να αναβαθμιστούν τα πρότυπα διοίκησης στην ΕΕ,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη θέση της Συνθήκης της Νίκαιας σε ισχύ και εξής, το Κοινοβούλιο χαίρει του ίδιου δικαιώματος με τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή ως προς την προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους αναρμοδιότητας, παράβασης ουσιώδους τύπου, παράβασης της Συνθήκης ΕΚ ή οποιουδήποτε κανόνα δικαίου σχετικού με την εφαρμογή της ή για κατάχρηση εξουσίας,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επικριτικές παρατηρήσεις σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης που διατυπώνονται από τον Διαμεσολαβητή στην έκθεση για το 2007 (επικρίσεις, σχέδια σύστασης και ειδική έκθεση) μπορεί να χρησιμεύσουν ως βάση για να αποφεύγεται στο μέλλον η επανάληψη σφαλμάτων και δυσλειτουργιών διά της εφαρμογής καταλλήλων μέτρων από τα θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία που καθιέρωσε ο Διαμεσολαβητής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών λειτουργεί εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία ως ευέλικτο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και ως μέσο παραπομπής των καταγγελλόντων στους διαμεσολαβητές ή άλλους παρεμφερείς οργανισμούς πλέον κατάλληλους να τους βοηθήσουν,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του Διαμεσολαβητή ως φορέα επιφορτισμένου με την προστασία των ευρωπαίων πολιτών έχει εξελιχθεί τα τελευταία 12 έτη που έχουν παρέλθει από τη δημιουργία του αξιώματος, χάρη στην ανεξαρτησία του Διαμεσολαβητή και στον δημοκρατικό έλεγχο της διαφάνειας των δραστηριοτήτων του από το Κοινοβούλιο,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής Αναφορών πρέπει να παραμείνουν χωριστές και, εν είδει γενικού κανόνα με στόχο την αποφυγή της σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ τους, να περιλαμβάνουν αμοιβαία και οριστική παραπομπή των φακέλων εκάστου προς τον άλλο,

1.   εγκρίνει την ετήσια έκθεση για το έτος 2007 που υποβλήθηκε από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τη μορφή υπό την οποία υποβλήθηκε, όπου συνδυάζεται σύνοψη των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους με θεματική ανάλυση των αποφάσεων του Διαμεσολαβητή και των προβλημάτων που ανέκυψαν στα διάφορα στάδια της διαδικασίας· θεωρεί, εντούτοις, ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση των στατιστικών πινάκων, όπου το μείγμα απολύτων στοιχείων και ποσοστών μπορεί να προκαλέσει σύγχυση·

2.   ζητεί να διατεθούν σε όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ οι απαραίτητοι δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, για να εξασφαλίζεται ότι οι πολίτες λαμβάνουν άμεσες και ουσιαστικές απαντήσεις στα ερωτήματα, τις καταγγελίες και τις αναφορές τους·

3.   θεωρεί ότι ο Διαμεσολαβητής εξακολούθησε να ασκεί τις εξουσίες του με ενεργό και ισορροπημένο τρόπο τόσο σε σχέση με την εξέταση και τη διεκπεραίωση των καταγγελιών και τη διενέργεια και την περάτωση ερευνών, όσο και σε σχέση με τη διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων με τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την ενθάρρυνση των πολιτών να ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τα εν λόγω θεσμικά όργανα και οργανισμούς·

4.   παροτρύνει τον Διαμεσολαβητή να συνεχίσει τις προσπάθειές του και να προωθήσει τις δραστηριότητές του στην πράξη με διαφάνεια και ευελιξία, ώστε να μπορέσει να προαχθεί αυθεντικό πνεύμα εξυπηρέτησης του πολίτη στα θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ·

5.   θεωρεί ότι ο όρος "κακοδιοίκηση" πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά, ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο διοικητικές πράξεις οι οποίες παραβιάζουν κανόνες ή αρχές που προβλέπονται από τις Συνθήκες ή το παράγωγο δίκαιο, αλλά και, επί παραδείγματι, περιπτώσεις στις οποίες οι ίδιες οι διοικητικές αρχές έχουν αναλάβει ορισμένες υποχρεώσεις με την θέσπιση, για παράδειγμα, κώδικα καλής διοικητικής συμπεριφοράς ή στις οποίες εγκεκριμένες πολιτικές ή διακηρύξεις πολιτικού χαρακτήρα γέννησαν στους πολίτες θεμιτές και εύλογες προσδοκίες·

6.   στηρίζει τις προσπάθειες του Διαμεσολαβητή να προωθήσει τη χρηστή διοίκηση διατυπώνοντας πρόσθετες παρατηρήσεις και προτάσεις προς θεσμικά όργανα και οργανισμούς, ακόμη κι αν δεν έχει εντοπίσει κρούσματα κακοδιοίκησης κατά τη διάρκεια των ερευνών του αλλά, παρ" όλα αυτά, θεωρεί ότι χρειάζονται βελτιώσεις προκειμένου να αναπτυχθεί εντός της κοινοτικής διοικήσεως νοοτροπία φιλική προς τον πολίτη με επιδίωξη παροχής υπηρεσίας·

7.   θεωρεί τον ρόλο του Διαμεσολαβητή στην τόνωση του ανοικτού χαρακτήρα και της απόδοσης λογαριασμών κατά τις διεργασίες λήψης αποφάσεων και τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ουσιαστική συμβολή προς μια Ένωση στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται "όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες", όπως προβλέπει το άρθρο 1, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τις αρχές επιτρόπων διοικήσεως εκάστου κράτους μέλους, ώστε η ΕΕ να είναι σε στενότερη επαφή με τους πολίτες της Ευρώπης·

8.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του, που διατυπώθηκε σε προηγούμενα ψηφίσματα, προς όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ να υιοθετήσουν κοινή προσέγγιση ως προς τον Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς·

9.   σημειώνει ότι ο Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς που προτάθηκε από τον Διαμεσολαβητή, όπως εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2001, καλύπτει το προσωπικό όλων των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών, και, σε αντίθεση προς άλλους κώδικες, ενημερώνεται τακτικά και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαμεσολαβητή·

10.   τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί περαιτέρω τη δημόσια εικόνα του Διαμεσολαβητή, που σκοπό έχει να παρέχει ενημέρωση σε πολίτες, εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς, και θεωρεί ότι η υψηλού επιπέδου ενημέρωση μπορεί να συμβάλει στη μείωση του αριθμού των καταγγελιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή· παράλληλα, καλεί τον Διαμεσολαβητή να διαβιβάζει πάραυτα στις αρμόδιες αρχές, μέσω του πλέον κατάλληλου σε εθνικό και τοπικό επίπεδο δικτύου, τις καταγγελίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του·

11.   αναγνωρίζει την σε απόλυτους αριθμούς αύξηση των παραδεκτών καταγγελιών, αλλά θεωρεί ότι το ποσοστό των παραδεκτών καταγγελιών – 16% – παραμένει μη ικανοποιητικό· για τον λόγο αυτό, συνιστά τη διεξαγωγή αναβαθμισμένης εκστρατείας ενημέρωσης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών προς αύξηση της επίγνωσης των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που έχουν·

12.   επικροτεί τη γενικά εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ του Διαμεσολαβητή και των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ και τον στηρίζει στον ρόλο του ως εξωτερικού μηχανισμού ελέγχου, καθώς και ως πολύτιμης πηγής συνεχούς βελτίωσης της ευρωπαϊκής διοίκησης·

13.   καλεί τον Διαμεσολαβητή να εξασφαλίζει ότι η Επιτροπή προβαίνει σε ορθή χρήση της διακριτικής εξουσίας της να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης ΕΚ ή να προτείνει την επιβολή κυρώσεων δυνάμει του άρθρου 228 της Συνθήκης ΕΚ, ενώ φροντίζει παράλληλα επιμελώς να αποφεύγει καθυστερήσεις ή αδικαιολόγητες παραλείψεις ανάληψης έγκαιρης δράσης, οι οποίες είναι ασύμβατες με το καθήκον της Επιτροπής να επιβλέπει την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου·

14.   θεωρεί ότι, εάν θεσμικό όργανο αρνηθεί να ακολουθήσει σύσταση που περιλαμβάνεται σε ειδική έκθεση του Διαμεσολαβητή, μολονότι το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει την εν λόγω σύσταση, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει νομίμως τις εξουσίες του να ασκήσει προσφυγή στο Δικαστήριο σε σχέση με την ενέργεια ή την παράλειψη που απετέλεσε το αντικείμενο της σύστασης του Διαμεσολαβητή·

15.   σημειώνει ότι ο Διαμεσολαβητής υπέβαλε ειδική έκθεση επικρίνοντας την Επιτροπή για μη εξέταση καταγγελίας σχετικά με την ευρωπαϊκή οδηγία για τον χρόνο εργασίας, σχετικά με την οποία το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα στις 3 Σεπτεμβρίου 2008(5)·

16.   θεωρεί ότι, όταν ο Διαμεσολαβητής και η Επιτροπή Αναφορών, ενεργώντας στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών και αρμοδιοτήτων τους, ερευνούν αλληλεπικαλυπτόμενα ζητήματα όπως, αντίστοιχα, τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει καθώς και την ίδια την εικαζόμενη παράβαση, μπορούν να επιτύχουν ωφέλιμη συνεργία μέσω στενής συνεργασίας·

17.   χαιρετίζει τη σχέση Διαμεσολαβητή και Επιτροπής Αναφορών εντός των θεσμικών πλαισίων όσον αφορά τον αμοιβαίο σεβασμό των αρμοδιοτήτων και προνομίων εκάστου·

18.   αναγνωρίζει τη χρησιμότητα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, στη διασφάλιση εξωδικαστικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών· χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των διαμεσολαβητών και παρεμφερών φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στα κράτη μέλη, παριτρύνει δε την περαιτέρω ενίσχυση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, το οποίο θα καταστήσει δυνατή την εναρμόνιση των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

19.   χαιρετίζει την έγκριση της δήλωσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών τον Οκτώβριο του 2007 ως σημαντική συμβολή στην προσπάθεια ευρύτερης γνωστοποίησης της ευρωπαϊκής διάστασης του έργου των διαμεσολαβητών και στην προσπάθεια αποσαφήνισης της υπηρεσίας που παρέχουν στους πολίτες που υποβάλλουν καταγγελίες για θέματα που εμπίπτουν στο δίκαιο της ΕΕ·

20.   χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή να προβάλει εκτενώς τόσο το δικό του έργο όσο και το έργο των εθνικών διαμεσολαβητών και συνιστά να συνεχίσει να καταβάλλει ο Διαμεσολαβητής προσπάθειες για ευαισθητοποίηση των πολιτών·

21.   ενθαρρύνει τον Διαμεσολαβητή να εξακολουθήσει να αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση ο ίδιος σε συμβάντα στα οποία εμπλέκονται πολίτες και, κατά συνέπεια, εν δυνάμει καταγγέλλοντες, επειδή είναι σαφές ότι ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και των διεργασιών λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο παραμένει δυσνόητος για πολλούς πολίτες και επιχειρήσεις·

22.   χαιρετίζει την ενισχυμένη ενημερωτική εκστρατεία την οποία προωθεί η στρατηγική επικοινωνίας που έχει εγκρίνει ο Διαμεσολαβητής, η οποία οδηγεί σε καλύτερη γνώση των δικαιωμάτων που έχουν οι πολίτες και των αρμοδιοτήτων που έχει η Κοινότητα, καθώς και σε μεγαλύτερη κατανόηση του πεδίου αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή τον παροτρύνει, ωστόσο, υπό το πρίσμα του σημαντικού ακόμη αριθμού καταγγελιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του, να εντείνει τις προσπάθειές του για παροχή περιεκτικότερης και τακτικότερης ενημέρωσης ως προς το πεδίο αρμοδιοτήτων του·

23.   δεδομένου ότι κάθε θεσμικό όργανο διαθέτει τη δική του ιστοθέση που επιτρέπει την υποβολή καταγγελιών, αναφορών κλπ., και δεδομένου ότι τούτο εμποδίζει τους πολίτες όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων, χαιρετίζει την εκπόνηση διαδραστικού εγχειριδίου με σκοπό να βοηθηθούν οι πολίτες να εντοπίσουν το καταλληλότερο βήμα για την επίλυση των προβλημάτων τους·

24.   για να μειωθεί ο αριθμός των μη παραδεκτών καταγγελιών που υποβάλλονται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, προτείνει να προωθηθεί περαιτέρω η εν λόγω ιδέα και να συσταθεί κοινή ιστοθέση για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που θα παρέχει βοήθεια προς τους πολίτες και θα τους παραπέμπει απ' ευθείας στο θεσμικό όργανο που είναι αρμόδιο για την εξέταση της καταγγελίας τους·

25.   προτείνει τη λήψη μέτρων από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για να μειωθεί ο αριθμός των καταγγελιών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ανάληψη δράσης·

26.   καλεί τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να δεσμευθεί ότι θα προωθεί άμεσα, αφού λάβει την προς τούτο συναίνεση του σχετικού αναφέροντος, κάθε καταγγελία που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων εθνικού ή περιφερειακού διαμεσολαβητή·

27.   προτείνει, με σκοπό να παρέχονται καλύτερες και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, ο Διαμεσολαβητής να εξακολουθήσει να τους ενημερώνει σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες και τις προθεσμίες της διεκπεραίωσης των καταγγελιών, καθώς και σχετικά με τα κριτήρια που εφαρμόζονται για τη λήψη αποφάσεων στα διάφορα στάδια της εξέτασης των καταγγελιών·

28.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και τους επιτρόπους διοικήσεως ή τα αντίστοιχα όργανα των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 113, 4.5.1994, σ. 15.
(2) ΕΕ C 72 E, 21.3.2002, σ. 336.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0129.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0301.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0398.


Βενεζουέλα
PDF 276kWORD 40k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την αποστέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για πολιτικούς λόγους στη Βενεζουέλα
P6_TA(2008)0525RC-B6-0549/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα και, ειδικότερα, το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2007 σχετικά με το κλείσιμο του καναλιου Radio Caracas Televisión στη Βενεζουέλα(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Human Rights Watch του Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα κατά την τελευταία δεκαετία με τίτλο "Μια δεκαετία υπό την ηγεσία του Τσάβες. Έλλειψη πολιτικής ανεκτικότητας και χαμένες ευκαιρίες για την πρόοδο σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα",

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   επισημαίνοντας ότι οι αρχές της Βενεζουέλας, χρησιμοποιώντας διάφορες καταστάσεις πολιτών ("κατάσταση Tascon", "κατάσταση Maisanta", "κατάσταση Russián") προκειμένου να απολύσουν δημοσίους υπαλλήλους, να αποστερήσουν πολίτες του δικαιώματός τους να κατέχουν δημόσια αξιώματα και να τους εμποδίσουν να κάνουν χρήση υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών,

Β.   επισημαίνοντας ότι η πολιτική εκμετάλλευση των καταστάσεων αυτών περιορίζει τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα των αντιπάλων της σημερινής κυβέρνησης της Βενεζουέλας, και συγκεκριμένα το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και το δικαίωμα των εκλογέων να εκλέγουν ελεύθερα τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές,

Γ.   επισημαίνοντας ότι ο επικεφαλής της Αρχής Οικονομικού Ελέγχου εξέδωσε διοικητική πράξη βάσει της οποίας πολλοί εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης αποστερήθηκαν του δικαιώματος του εκλέγεσθαι και αδυνατούν να θέσουν υποψηφιότητα στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου 2008,

Δ.   επισημαίνοντας ότι οι αρχές της Βενεζουέλας απέλασαν αυθαιρέτως από τη Βενεζουέλα τον διευθυντή της ΜΚΟ Human Rights Watch, José Miguel Vivanco και τον υποδιευθυντή της οργάνωσης, Daniel Wilkinson, λόγω της παρουσίασης επικριτικής έκθεσης όσον αφορά τις δημόσιες ελευθερίες και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της δεκαετούς θητείας του προέδρου Ούγκο Τσάβες,

Ε.   επισημαίνοντας ότι τα γεγονότα αυτά είναι μόνον τα τελευταία μιας μακράς σειράς ενεργειών της κυβέρνησης με σκοπό να φιμώσει την αντιπολίτευση, τους διαφωνούντες και τους διεθνείς παρατηρητές στη χώρα,

ΣΤ.   υπενθυμίζοντας ότι την 1η Οκτωβρίου 2008, ο ηγέτης της φοιτητικής οργάνωσης του κόμματος Copei και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακών Κέντρων του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Zulia, Julio Soto, γαζώθηκε με σφαίρες στο αυτοκίνητό του, στην πόλη του Μαρακαΐμπο, ενώ το έγκλημα αυτό διεπράχθη υπό περίεργες συνθήκες και δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί,

1.   εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση των ατόμων που αποστερούνται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι την οποία παρουσίασε ο επικεφαλής της Αρχής Οικονομικού Ελέγχου·

2.   καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να εξετάσει τις λεγόμενες διοικητικού χαρακτήρος πολιτικές αποστερήσεις του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 42 και 65 του Συντάγματος της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τα οποία η εξουσία αυτή αναγνωρίζεται αποκλειστικώς, με οριστικό τρόπο, στην δικαστική εξουσία, όπως συνηθίζεται σε οποιοδήποτε κράτος δικαίου,

3.   καλεί επίσης την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να συμμορφωθεί προς τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και κυρωθεί από τη Βενεζουέλα, όπως την Αμερικανική Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε σχέση με τα πολιτικά δικαιώματα που περιέχονται στα άρθρα 23.1β και 23.2 και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, άρθρα 2 και 25·

4.   απορρίπτει κατηγορηματικά την παρενόχληση και την αυθαίρετη απέλαση των ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκτιμά ότι η εν λόγω απέλαση δημιουργεί πολύ σοβαρό προηγούμενο όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχουν η άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης και το δικαίωμα της κριτικής που αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία κάθε δημοκρατικής κοινωνίας·

5.   καταδικάζει έντονα την δολοφονία του ηγέτη του φοιτητικού κινήματος Julio Soto, εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τους οικείους και τους φίλους του θύματος και ζητεί από τις αρχές της Βενεζουέλας να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την διαλεύκανση το ταχύτερο δυνατό του εγκλήματος αυτού, εις τρόπον ώστε οι δράστες και οι υπεύθυνοι να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και το έγκλημα αυτό να μην μείνει ατιμώρητο·

6.   καλεί την κυβέρνηση Τσάβες να θέσει τέρμα σε όλες αυτές τις ενέργειες και να προωθήσει μία πλέον συμμετοχική δημοκρατία στην Βενεζουέλα, με πλήρη σεβασμό των αρχών που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα του 1999·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, την Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση, το Κοινοβούλιο της Mercosur και την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλα.

(1) EE C 102 Ε, 24.4.2008, σ. 484.


Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: μάχες στις ανατολικές συνοριακές περιοχές
PDF 309kWORD 73k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό: οι συγκρούσεις στις περιοχές των ανατολικών συνόρων της
P6_TA(2008)0526RC-B6-0556/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στο βόρειο Κίβου(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και με τους βιασμούς ως έγκλημα πολέμου(2) καθώς και τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 22ας Νοεμβρίου 2007 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και ιδίως στα ανατολικά της χώρας, και τον αντίκτυπό της στην περιοχή(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την απάντηση της ΕΕ σε ευαίσθητες καταστάσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες(4),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2007 με τίτλο "για την ανταπόκριση της ΕΕ σε ευαίσθητες καταστάσεις – δέσμευση σε περιβάλλοντα δυσμενή για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την ειρήνη" (COM(2007)0643) και το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής που είναι προσαρτημένο σε αυτό (SEC(2007)1417),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 60/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 24ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την έκβαση της Παγκόσμιας Συνόδου του 2005 και ειδικότερα τις παραγράφους 138 έως 140 που αφορούν την ευθύνη προστασίας πληθυσμών,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στις ανατολικές περιοχές της ΛΔΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μάχες μεταξύ του στρατού του Κονγκό, των ανταρτικών δυνάμεων του εκδιωχθέντος Στρατηγού Laurent Nkunda και των μαχητών των Δημοκρατικών Δυνάμεων για την Απελευθέρωση της Ρουάντας (FDLR), καθώς και δυνάμεων του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου (LRA) της Ουγκάντας έχουν προκαλέσει τεράστια δεινά στον άμαχο πληθυσμό των ανατολικών επαρχιών της ΛΔΚ επί πολλούς μήνες,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 1998, η σύγκρουση που μαστίζει τη ΛΔΚ έχει κοστίσει τη ζωή σε 5 400 000 άτομα και εξακολουθεί να αποτελεί την αιτία - άμεσα ή έμμεσα - του θανάτου 1 500 ατόμων καθημερινά,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιοχή έχουν σημειωθεί εκτεταμένες συγκρούσεις γύρω από το συνοριακό χωριό Rumangabo κοντά στην Goma και στρατηγικής σημασίας στρατόπεδο κατελήφθη από τους αντάρτες του Nkgunda γεγονός που τους έδωσε τη δυνατότητα να λάβουν υπό την κατοχή τους όπλα και εφόδια,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκθέσεις της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) οι νέες μάχες στο βόρειο Κίβου προκάλεσαν σημαντικό αριθμό απωλειών και περισσότερα από 100.000 άτομα εκτοπίστηκαν, ενώ παράλληλα υπάρχουν αναφορές για εκατοντάδες πτώματα που ρίχτηκαν στον ποταμό και 50.000 άτομα που εκτοπίστηκαν κατόπιν εκτεταμένων συγκρούσεων του LRA στην επαρχία Ituri,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την ειρηνευτική συμφωνία της Goma της 23ης Ιανουαρίου 2008, σημειώθηκαν σφαγές, βιασμοί με θύματα νεαρά κορίτσια, μητέρες και ηλικιωμένες γυναίκες, εξαναγκασμένη στρατολόγηση αμάχων και παιδιών καθώς και πλήθος άλλες πράξεις βίας και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ανατολικές επαρχίες της ΛΔΚ, τόσο από τις ανταρτικές δυνάμεις του Laurent Nkunda, όσο και από μαχητές του FDLR αλλά και από τον ίδιο τον στρατό του Κονγκό,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη ΛΔΚ (MONUC) είχε εντολή βάσει του κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που την εξουσιοδοτεί να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να αποτρέψει οποιαδήποτε επιχειρούμενη χρήση βίας εκ μέρους οποιασδήποτε αλλοδαπής ή κονγκολέζικης ένοπλης ομάδας, ιδίως πρώην μαχητών του FAR (στρατού της Ρουάντα) και των Interhamwes, που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την πολιτική διαδικασία και να εξασφαλίζει την προστασία των πολιτών από επικείμενους κινδύνους σωματικής βίας,

Ζ.   έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που δόθηκαν στη Διάσκεψη της Goma για την Ειρήνη, την Ασφάλεια και την Ανάπτυξη σχετικά με τη βαθμιαία αποστράτευση και την δέσμευση περί εκεχειρίας, συμπεριλαμβανομένης της εκεχειρίας μεταξύ όλων των αντιμαχόμενων μερών, του αφοπλισμού όλων των μη κυβερνητικών δυνάμεων, της επιστροφής και επανεγκατάστασης όλων των εκτοπισμένων στις ανατολικές επαρχίες της ΛΔΚ και την εγκατάσταση προσωρινού μηχανισμού για την παρακολούθηση της εκεχειρίας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός του Κονγκό δεν διαθέτει τους έμψυχους, τεχνικούς και χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά του στις ανατολικές επαρχίες της ΛΔΚ και ότι αυτή η κατάσταση υπονομεύει τον ρόλο του σε σχέση με την προστασία του πληθυσμού και για την αποκατάσταση της ειρήνης,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να βρεθεί πολιτική λύση στη σύγκρουση στις ανατολικές επαρχίες της ΛΔΚ, έτσι ώστε να εδραιωθεί η ειρήνη και η δημοκρατία και να προωθηθεί η σταθερότητα και ανάπτυξη στην περιοχή, για την ευημερία όλων των λαών της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εμφύλιος πόλεμος στην περιοχή, ο οποίος συνεχίζεται εδώ και τέσσερα χρόνια, σημαδεύτηκε από τη συστηματική λεηλασία του πλούτου της χώρας από τους συμμάχους και τους εχθρούς της κυβέρνησης του Κονγκό,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν αναγκαστεί να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στο τέλος του 2007, ενώ τα κέντρα υγείας παραμένουν χωρίς εφόδια ή έχουν εγκαταλειφθεί από το ιατρικό προσωπικό τους,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να σημειωθεί αισθητή βελτίωση στην υγεία και μείωση του ποσοστού θνησιμότητας στο ΛΔΚ συνολικά και στις ανατολικές επαρχίες της ΛΔΚ ειδικότερα, θα απαιτηθούν πολλά έτη σύντονων προσπαθειών και σημαντική οικονομική επένδυση, τόσο από την κυβέρνηση του Κονγκό όσο και από τη διεθνή κοινότητα,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν αναφέρει ότι οι τοπικοί και οι εκτοπισμένοι πληθυσμοί στις ανατολικές επαρχίες της ΛΔΚ εξασθενούν όλο και περισσότερο και ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις εμποδίζουν τους εργαζόμενους της ανθρωπιστικής βοήθειας να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές οι οποίες έχουν επείγουσα ανάγκη επισιτιστικής και ιατροφαρμακευτικής βοήθειας,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υποσιτισμός είναι ακόμη μια πτυχή της άκρως δεινής θέσης στην οποία βρίσκονται οι πληθυσμοί που ζουν τώρα στις ανατολικές επαρχίες της ΛΔΚ και ότι τα στοιχεία από τα προγράμματα ιατροφαρμακευτικής βοήθειας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα προσφέρουν εξαιρετικά ανησυχητική ένδειξη για την έκταση του υποσιτισμού στις ανατολικές επαρχίες της ΛΔΚ,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ καταδικάζει κατηγορηματικά τις πρόσφατες δηλώσεις του Laurent Nkunda ο οποίος έκανε έκκληση για την ανατροπή της εκλεγμένης και νόμιμης κυβέρνησης της ΛΔΚ,

1.   εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την αναζωπύρωση των συγκρούσεων μεταξύ του στρατού του Κονγκό και των ανταρτικών δυνάμεων, οι οποίες παρουσιάζονται και πάλι ισχυρές, τόσο στο βόρειο Κίβου όσο και στην περιοχή του Ituri η οποία προηγουμένως είχε ειρηνεύσει·

2.   εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις σφαγές, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τη σεξουαλική βία εναντίον γυναικών και κοριτσιών, που συνεχίζεται για πάρα πολλά δυστυχώς χρόνια στις ανατολικές επαρχίες της ΛΔΚ και καλεί όλες τις σχετικές εθνικές και διεθνείς αρχές να προσάγουν συστηματικά τους δράστες στη δικαιοσύνη, όποιοι και να είναι· καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να λάβει επειγόντως όλα τα μέτρα που μπορούν πράγματι να αποτρέψουν περαιτέρω επιθέσεις εναντίον των αμάχων πληθυσμών στις ανατολικές επαρχίες της ΛΔΚ·

3.   καλεί το Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP – Εθνικό Κογκρέσο για την Άμυνα του Λαού) να επιστρέψει αμέσως και χωρίς όρους στην ειρηνευτική διαδικασία στην οποία δεσμεύτηκε στη Goma τον Ιανουάριο·

4.   ζητεί επιμόνως από όλους τους παράγοντες να αποκαταστήσουν το κράτος δικαίου και να καταπολεμήσουν την ατιμωρησία ειδικά όσον αφορά τους μαζικούς βιασμούς γυναικών και κοριτσιών και τη στρατολόγηση παιδιών·

5.   καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να καταρτίσει σχέδιο με τη Ρουάντα και τη MONUC ώστε να απομονωθούν και να συλληφθούν οι πρωταίτιοι της γενοκτονίας από τις τάξεις του FDLR και να προσφερθεί η δυνατότητα μετεγκατάστασης στη ΛΔΚ ή επανένταξης στη Ρουάντα σε όσους δεν έχουν εμπλακεί στη γενοκτονία και είναι πρόθυμοι να αποστρατευθούν·

6.   καλεί τη διεθνή κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να ενισχύσουν τη MONUC προσφέροντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό έτσι ώστε να είναι σε θέση να φέρει σε πέρας την εντολή της, όπως ζήτησε ο επικεφαλής της MONUC Alan Doss στη Νέα Υόρκη μετά την ενημέρωση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

7.   εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο Πρόεδρος της ΛΔΚ και οι υπουργοί του εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους προς τη MONUC για τη συνεισφορά της στην εθνική ασφάλεια·

8.   καλεί τη MONUC να διερευνήσει καταγγελίες ότι ο στρατός του Κονγκό συνεργεί δόλια με το FDLR για τον έλεγχο του κερδοφόρου εμπορίου μεταλλευμάτων στο βόρειο Κίβου και να θέσουν τέρμα σε αυτή την πρακτική·

9.   επαναβεβαιώνει τη στήριξή του προς τις προσπάθειες των αρχών του Κονγκό για εξεύρεση λύσης στην κρίση και καλεί όλα τα μέρη να σεβαστούν την εκεχειρία·

10.   επισημαίνει με ανησυχία ότι στοιχεία του LRA εξαπέλυσαν πρόσφατα επιθέσεις σε 16 οικισμούς στα ανατολικά εδάφη της ΛΔΚ, στις περιοχές Dungu, Province Oriental και Ituri, για τις οποίες οι εκθέσεις του UNHCR για περίπου 80 αγνοούμενα παιδιά επιβεβαιώνουν φόβους για νέα εκστρατεία εξαναγκασμένης στρατολόγησης παιδιών·

11.   τονίζει ότι η ομαδοποίηση των ανθρώπων κατά εθνοτικές γραμμές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτόπισης αποτελεί επικίνδυνη ενδεχομένως πρακτική υπό τις τρέχουσες συνθήκες·

12.   ζητεί μηδενική ανοχή στη γενετήσια βιαιοπραγία εναντίον κοριτσιών και γυναικών η οποία χρησιμοποιείται ως πολεμικό όπλο και απαιτεί αυστηρές ποινικές κυρώσεις εναντίον όσων διαπράττουν παρόμοια εγκλήματα· υπενθυμίζει τη σημασία της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας κατά τις καταστάσεις σύγκρουσης και στα στρατόπεδα προσφύγων·

13.   καλεί όλα τα μέρη να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους για προστασία του αμάχου πληθυσμού και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως εκτίθενται στην ειρηνευτική συμφωνία της Goma και στο Ανακοινωθέν του Ναϊρόμπι και να τις θέσουν ταχέως σε εφαρμογή·

14.   καλεί τις κυβερνήσεις της ΛΔΚ και της Ρουάντας να σταματήσουν τις πρόσφατες λεκτικές αψιμαχίες και να επιστρέψουν στον εποικοδομητικό διάλογο και να θέσουν τέρμα στη σύγκρουση·

15.   ενθαρρύνει όλες τις κυβερνήσεις της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών να ξεκινήσουν διάλογο με στόχο το συντονισμό των προσπαθειών τους για χαλάρωση των εντάσεων και τερματισμό της βίας στις ανατολικές επαρχίες της ΛΔΚ πριν η σύγκρουση επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή·

16.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υλοποιήσουν μεγάλης κλίμακας προγράμματα ιατρικής βοήθειας και επανένταξης για τους αμάχους πληθυσμούς των ανατολικών επαρχιών της ΛΔΚ, με άμεση ισχύ και με ιδιαίτερη έμφαση στην βοήθεια προς τις γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν πέσει θύματα εγκλημάτων σεξουαλικής βίας έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι άμεσες ανάγκες και σε προετοιμασία της ανοικοδόμησης που θα απαιτηθεί· επισημαίνει τον κεφαλαιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην ανοικοδόμηση διαλυμένων κοινοτήτων·

17.   καλεί τον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να ερευνήσει τα ωμά εγκλήματα που διαπράχθηκαν στις περιοχές Κίβου και Ituri από τον Ιούνιο του 2003 και να ασκήσει δίωξη κατά των βασικών υπευθύνων, διασφαλίζοντας ότι θα συμπεριληφθούν οι επικεφαλής των βασικών παραστρατιωτικών ομάδων που δεν έχουν συλληφθεί και όσοι είναι υπεύθυνοι για σφαγές και γενετήσιες βιαιοπραγίες·

18.   ζητεί την αποτελεσματική συγκρότηση μηχανισμών παρακολούθησης, όπως η διαδικασία Kimberley για την πιστοποίηση της προέλευσης φυσικών πόρων που εισάγονται στην αγορά της ΕΕ·

19.   καλεί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε κράτος μέλος να προσφέρει ειδική ενίσχυση στους πληθυσμούς των ανατολικών επαρχιών της ΛΔΚ·

20.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0072.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0022.
(3) EE C 58, 1.3.2008, σ. 40.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0540.


Βιρμανία/Μυανμάρ
PDF 292kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τη Βιρμανία
P6_TA(2008)0527RC-B6-0554/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 19ης Ιουνίου 2008(1), 24ας Απριλίου 2008(2), 27ης Σεπτεμβρίου 2007(3), 21ης Ιουνίου 2007(4) και 14ης Δεκεμβρίου 2006(5) σχετικά με τη Βιρμανία,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Βιρμανία/Μυανμάρ της 29ης Απριλίου 2008 που εγκρίθηκαν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων στο Λουξεμβούργο, και την κοινή θέση 2006/318/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2006, για την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων κατά της Βιρμανίας/Μυανμάρ(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 (Α/63/341) των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) του Tomás Ojea Quintana, ειδικού εισηγητή, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βιρμανία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η 24η Οκτωβρίου 2008 είναι η 13η επέτειος της άδικης φυλάκισης ως πολιτικής κρατουμένης της Γενικής Γραμματέως του Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία Daw Aung San Suu Kyi· λαμβάνονται υπόψη, ότι επιπλέον, 2 120 άτομα εξακολουθούν να κρατούνται υπό άθλιες συνθήκες απλώς επειδή εξέφρασαν την επιθυμία να φέρουν τη δημοκρατία στη Βιρμανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Οκτωβρίου 2008 ο Navanethem Pillay, νεοδιορισθείς Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κάλεσε επισήμως τις στρατιωτικές αρχές της Βιρμανίας να ελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατουμένους,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην επέτειο της σύλληψης της Daw Aung San Suu Kyi, ηγέτες ασιατικών και ευρωπαϊκών κρατών θα συνέλθουν στην Έβδομη Διάσκεψη Κορυφής Συνάντηση Ασίας - Ευρώπης (ΑSΕΜ) στην Κίνα στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2008,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική χούντα της Βιρμανίας αρνείται σκόπιμα να λάβει οποιαδήποτε προληπτικά ή προστατευτικά μέτρα κατά του σοβαρού λιμού που απειλεί την επαρχία Chin στα δυτικά της χώρας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σεπτέμβριο του 2008 οι αρχές της Βιρμανίας οργάνωσαν πενθήμερη καταστολή διάσπαρτων εκδηλώσεων διαμαρτυρίας που είχαν αρχίσει 6 εβδομάδες νωρίτερα,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα συνέχισε επιδεινούμενη, η πολιτική καταπίεση κλιμακώθηκε και η στρατιωτική χούντα δεν τήρησε τις υποσχέσεις της προς τη διεθνή κοινότητα μετά την επανάσταση του Saffron τον Σεπτέμβριο 2007,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2003 οι ΗΠΑ απαγόρευσαν τις εισαγωγές όλων των ειδών ένδυσης από τη Βιρμανία που κατασκευάζονται υπό συνθήκες δουλείας και ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει μέχρι σήμερα επιτύχει συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τη λήψη ισοδυνάμων μέτρων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ανήγγειλε ότι ενδέχεται να ακυρώσει επίσκεψη στη Βιρμανία που έχει προγραμματισθεί για το Δεκέμβριο του 2008 στην περίπτωση που δεν σημειωθεί απτή βελτίωση στις εκεί επικρατούσες συνθήκες κατά τους προσεχείς μήνες,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΗΕ απεκάλυψαν τον Αύγουστο του 2008 ότι οι στρατιωτικές αρχές της Βιρμανίας κατάσχουν παράνομα ένα ποσοστό της ανθρωπιστικής βοήθειας που χορηγήθηκε στη Βιρμανία βάσει ψευδώς σταθμισμένων συναλλαγματικών ισοτιμιών,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικές αρχές της Βιρμανίας έχουν παραλύσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο για τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, εμπόδισαν την κυκλοφορία πληροφοριών από ανεξάρτητες πηγές και φυλάκισαν τους διαφωνούντες στον κυβερνοχώρο για την προσπάθειά τους να εκφράσουν ελεύθερα τις πολιτικές τους απόψεις,

1.   καταδικάζει τη συνεχιζόμενη κράτηση της Daw Aung San Suu Kyi που ήταν σε κατ' οίκον περιορισμό μετά τη νίκη της στις τελευταίες δημοκρατικές εκλογές το 1990 και εμμένει στην άμεση ελευθέρωσή της·

2.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων αυξήθηκε από 1 300 σε 2 000 μετά την επανάσταση του Saffron και παρά την ελευθέρωση του βετεράνου δημοσιογράφου και γραμματέα του ΝLD U Win Tin και έξι άλλων ηγετών τον Σεπτέμβριο 2008, 23 μέλη του ΝLD συνελήφθησαν στη συνέχεια·

3.   καταγγέλλει τις αυθαίρετες κατηγορίες στις οποίες βασίστηκαν οι συλλήψεις πολλών διαφωνούντων και τις σκληρές συνθήκες κράτησης των πολιτικών κρατουμένων περιλαμβανομένης της εκτεταμένης χρήσης των βασανιστηρίων και της καταναγκαστικής εργασίας· εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τη συστηματική άρνηση ιατρικής περίθαλψης στους πολιτικούς κρατουμένους και ζητεί να επιτραπεί στη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού να επαναλάβει τις επισκέψεις·

4.   καλεί επειγόντως τα κράτη της ΑSEΜ, στο πλαίσιο της Διάσκεψης Κορυφής τους, να απευθύνουν από κοινού έκκληση στις στρατιωτικές αρχές της Βιρμανίας για την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων·

5.   καταδικάζει έντονα την εθνοκάθαρση σε βάρος της μειονότητας Karen, περιλαμβανομένων εκείνων που ζητούν καταφύγιο στη γειτονική Ταϊλάνδη· καλεί συναφώς τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει ισχυρότερη πίεση στη χούντα προκειμένου να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του άμαχου πληθυσμού και να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στους πληθυσμούς που έχουν πληγεί, μεταξύ άλλων και με διασυνοριακούς μηχανισμούς όπου αυτό είναι αναγκαίο·

6.   καλεί την Επιτροπή να εμμείνει στην άρση όλων των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια που επέβαλαν οι στρατιωτικές αρχές της Βιρμανίας στις περιοχές που επλήγησαν από τον κυκλώνα Nargis και να υποβάλει πλήρη έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειάς της και το ύψος της βοήθειας που απαιτείται ακόμη·

7.   καλεί τις αρχές της Βιρμανίας να ανταποκριθούν επειγόντως στις ανθρωπιστικές τους υποχρεώσεις, ιδίως σε σχέση με το λιμό που απειλεί την επαρχία Chin·

8.   επισημαίνει ότι 37 επισκέψεις απεσταλμένων του ΟΗΕ κατά την τελευταία 20ετία δεν επέτυχαν ούτε μια μεταρρύθμιση εκ μέρους του Κρατικού Συμβουλίου Ειρήνης και Ανάπτυξης (SPDC) και υπενθυμίζει την προεδρική δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 11ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την κατάσταση στη Βιρμανία/Μυανμάρ (S/PRST/2007/37) που επίσης αγνοήθηκε από το SPDC· ζητεί να τεθούν χρονοδιαγράμματα και σημεία αναφοράς για μεταρρύθμιση, το δε Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να αποφασίσει τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τη Βιρμανία στην περίπτωση που δεν τηρηθούν αυτά τα χρονοδιαγράμματα και σημεία αναφοράς·

9.   καλεί την κυβέρνηση της Βιρμανίας να εφαρμόσει σταδιακά τα τέσσερα βασικά στοιχεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ζήτησε ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ και συγκεκριμένα ελευθερία έκφρασης και ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, ελευθέρωση των κρατουμένων συνείδησης, μετάβαση σε μια πολυκομματική, δημοκρατική και πολιτική κυβέρνηση και ανεξάρτητη και αμερόληπτη δικαστική αρχή·

10.   καλεί το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να ασκήσει πίεση με μια δεύτερη επίσκεψη στη Βιρμανία το Δεκέμβριο 2008, ανεξαρτήτως των συνθηκών που επικρατούν προκειμένου να προβεί σε μια επείγουσα προσωπική έκκληση για την ελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, την πλήρη συμπερίληψη του Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία στις προετοιμασίες για τις εκλογές του 2010 και να τονίσει την ανάγκη ικανοποίησης των αιτημάτων του ΟΗΕ·

11.   καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επ' ευκαιρία της συνόδου του στις 11-12 Δεκεμβρίου 2008 να αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 194/2008 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2008, για την ανανέωση της ισχύος και την ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων κατά της Βιρμανίας/Μυανμάρ(7) προκειμένου να διευρυνθούν οι στοχευμένες κυρώσεις εις τρόπον ώστε να περιλαμβάνουν την πρόσβαση στις διεθνείς τραπεζικές υπηρεσίες για εταιρίες, ομίλους και επιχειρήσεις που ανήκουν ή συνδέονται στενά με τις στρατιωτικές αρχές της Βιρμανίας, να σταματήσουν όλες οι εισαγωγές ειδών ένδυσης από τη Βιρμανία και να τερματισθεί η πρόσβαση ορισμένων επιλεγμένων στρατηγών και μελών των οικογενειών τους στις ευκαιρίες για επιχειρήσεις, την ιατρική περίθαλψη και την αγορά καταναλωτικών προϊόντων καθώς και την εκπαίδευση στο εξωτερικό·

12.   καλεί την Επιτροπή να εξηγήσει σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί σε σχέση με την παραδοχή των Ηνωμένων Εθνών ότι ένα ποσοστό της ανθρωπιστικής βοήθειας που παραδίδεται στη Βιρμανία παρακρατείται βάσει νοθευμένων από το κράτος συναλλαγματικών ισοτιμιών·

13.   εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες γιατί το "Ερευνητικό Σώμα" που δημιουργήθηκε από τις στρατιωτικές αρχές της Βιρμανίας προκειμένου να διερευνήσει τους θανάτους, συλλήψεις και εξαφανίσεις που συνδέονται με τις ειρηνικές διαδηλώσεις του Σεπτεμβρίου 2007 δεν έχει δώσει κάποια απάντηση και καλεί τις αρχές της Βιρμανίας να διευκολύνουν τη λειτουργία μιας ερευνητικής επιτροπής του ΟΗΕ·

14.   καλεί τις κυβερνήσεις της Κίνας, Ινδίας και Ρωσίας να χρησιμοποιήσουν το σημαντικό οικονομικό και πολιτικό τους βάρος στις αρχές της Βιρμανίας προκειμένου να επιτευχθούν ουσιαστικές βελτιώσεις στη χώρα και να σταματήσουν την παροχή όπλων και άλλων στρατηγικών πόρων·

15.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για τη Βιρμανία, το Κρατικό Συμβούλιο Ειρήνης και Ανάπτυξης της Βιρμανίας, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ένωσης των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ΑSEAΝ) και της ΑSΕΜ, τη Γραμματεία της ΑSΕΜ, τη Διακοινοβουλευτική Ομάδα ASEAN για τη Μυανμάρ, την Daw Aung San Suu Kyi, το ΝLD, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βιρμανία.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0312.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0178.
(3) EE C 219 Ε, 28.8.2008, σ. 311.
(4) EE C 146 Ε, 12.6.2008, σ. 383.
(5) EE C 317 Ε, 23.12.2006, σ. 902.
(6) ΕΕ L 116, 29.4.2006, σ. 77.
(7) ΕΕ L 66, 10.3.2008, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου