Zoznam 
Prijaté texty
Štvrtok, 23. októbra 2008 - Štrasburg
Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 - oddiel III
 Návrh rozpočtu na rok 2009 - oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VII a IX
 Letiskové poplatky ***II
 Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Bosnou a Hercegovinou ***
 Pirátstvo na mori
 Rovnocennosť účtovných štandardov
 Bezpečnostné opatrenia v letectve a telesné skenery
 Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Bosnou a Hercegovinou
 Spomienka na Holodomor, veľký hladomor na Ukrajine v rokoch 1932-1933
 Činnosť Európskeho ombudsmana za rok 2007
 Venezuela
 Konžská demokratická republika: nepokoje vo východných pohraničných oblastiach
 Barma

Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 - oddiel III
PDF 355kWORD 124k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2008 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, oddiel III - Komisia (C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)) a opravný list č. 1/2009 k predbežnému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009 (SEK(2008)2435)
P6_TA(2008)0515A6-0398/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES a článok 177 Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2),

–   so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 24. apríla 2008 o ročnej politickej stratégii Komisie pre rozpočtový rok 2009(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 24. apríla 2008 o rozpočtovom rámci a prioritách na rok 2009(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 2008 o rozpočte na rok 2009: prvé úvahy o predbežnom návrhu rozpočtu na rok 2009 a mandát na zmierovacie konanie, oddiel III – Komisia(6),

–   so zreteľom na predbežný návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, ktorý Komisia predložila 16. mája 2008 (KOM(2008)0300),

–   so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, ktorý Rada zostavila 17. júla 2008 (C6-0309/2008),

–   so zreteľom na opravný list č. 1/2009 (SEK(2008)2435) k predbežnému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009,

–   so zreteľom na článok 69 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ďalších príslušných výborov (A6-0398/2008),

Kľúčové otázky

1.   pripomína, že jeho politické priority a hodnotenie rozpočtového rámca na rok 2009 boli uvedené v dvoch spomenutých uzneseniach z 24. apríla 2008; poznamenáva, že tieto uznesenia poskytli solídny základ pre následné prvé hodnotenie predbežného návrhu rozpočtu Komisie (PNR) na rok 2009, ktoré je uvedené v spomenutom uznesení o PNR prijatom 8. júla 2008; pripomína, že Európsky parlament v tomto uznesení tvrdo kritizoval nízku úroveň výdavkových rozpočtových prostriedkov a malé rezervy, ktoré sú k dispozícii vo väčšine okruhov viacročného finančného rámca (VFR);

2.   víta dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o šiestich spoločných vyhláseniach, ktoré sú prílohou tohto uznesenia, dosiahnutú na zmierovacom konaní v prvom čítaní rozpočtu na rok 2009 zo 17. júla 2008; zohľadnil ich pri príprave svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu rozpočtu; upozorňuje však, že v niektorých otázkach, napríklad pri hodnotení agentúr, zatiaľ nebola dosiahnutá spoločná pozícia s Radou;

3.   ľutuje skutočnosť, že Rada ešte viac znížila už aj tak nízku úroveň PNR: viazané rozpočtové prostriedky v návrhu rozpočtu dosahujú celkovo 133 933 000 000 EUR, čo predstavuje zníženie o 469 000 000 EUR v porovnaní s PNR, a výdavkové rozpočtové prostriedky vo výške 114 972 000 000 EUR sú o celých 1 771 000 000 EUR nižšie oproti PNR a zodpovedajú 0,89 % HND, takže platby sú na bezprecedentne nízkej úrovni; zdôrazňuje, že sa tým ešte viac zväčšil rozdiel medzi úrovňou záväzkov a platieb, čo je v rozpore so zásadou vyrovnanosti;

4.   žiada o úpravu stropu pre okruh 4 pri prvej príležitosti, aby zodpovedal skutočným potrebám; ľutuje skutočnosť, že Rada nie je ochotná primerane upraviť rozpočet v tomto smere;

5.   podporuje opravný list č. 1 k PNR na rok 2009, ktorý Komisia schválila 9. septembra 2008, keďže sa zdá, že oproti PNR poskytuje trochu realistickejší obraz o potrebách v okruhu 4; ľutuje však, že z dôvodu obmedzení VFR na obdobie rokov 2007 – 2013 nemôže prijať nové nepredvídané a naliehavé potreby, ako je potravinová pomoc a pomoc na obnovu Gruzínska, Kosova, Afganistanu a Palestíny; zdôrazňuje, že ak sa má EÚ umožniť plnenie jej záväzkov prijatých v oblasti vonkajšej politiky, je absolútne nevyhnutné uplatniť ustanovenia medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 (MID) a prejaviť pevné politické odhodlanie;

6.   domnieva sa, že suma výdavkových rozpočtových prostriedkov schválená Radou zďaleka nie je v súlade s rôznymi politickými prioritami a záväzkami EÚ; vyjadruje údiv nad tým, že Rada môže oficiálne navrhnúť výšku platieb zodpovedajúcu len 0,89 % HND pri celkových nesplatených záväzkoch (RAL), ktoré už v roku 2007 dosiahli výšku 139 000 000 000 EUR; preto rozhodol o zvýšení celkovej úrovne platieb na 0,959 %;

7.   zastáva názor, že prostredníctvom rozpočtu EÚ v jeho súčasnej podobe nie je možné efektívne a realisticky plniť ciele, ktoré stanovila EÚ vo vzťahu k zmene klímy; domnieva sa, že európski občania potrebujú konkrétnu európsku iniciatívu s cieľom čeliť dôsledkom zmeny klímy; ľutuje skutočnosť, že podpora pre opatrenia súvisiace so zmenou klímy je v rozpočte EÚ stále veľmi obmedzená; je presvedčený, že by sa malo vyvinúť podstatné úsilie o zvýšenie a sústredenie primeraných finančných zdrojov s cieľom podporiť vedúcu úlohu Európy pri riešení dôsledkov zmeny klímy; vyzýva Komisiu, aby do 15. marca 2009 predložila ambiciózny plán na primerané zvýšenie prostriedkov na riešenie dôsledkov zmeny klímy, v ktorom zváži zriadenie osobitného "fondu pre zmenu klímy" alebo vytvorenie samostatného rozpočtového riadku, čím by sa zvýšila kapacita rozpočtu na riešenie týchto otázok, najmä prostredníctvom opatrení na zmiernenie, prispôsobenie sa a stabilizáciu; domnieva sa, že o systéme obchodovania s emisiami (ETS) by sa tiež malo uvažovať ako o možnom zdroji na úrovni EÚ;

8.   nie je pripravený akceptovať žiadne ďalšie viazanie prostriedkov v poznámkach k rozpočtu na rok 2009; preto vypustil všetky navrhované nové odkazy na konkrétne sumy a/alebo na jednotlivo uvedené organizácie alebo subjekty, keďže takéto viazanie nie je v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách;

9.   rozhodol sa prijať mierne zníženia navrhnuté Radou v rozpočtových riadkoch pre administratívne výdavky niektorých viacročných programov, keďže samotná Komisia často presúva prostriedky z týchto riadkov v rámci všeobecného postupu vyrovnania; zdôrazňuje však, že tieto zníženia v jednom ročnom rozpočtovom postupe nesmú v žiadnom prípade viesť k zníženiam celkových prostriedkov vyčlenených na dotknuté programy, ktoré boli schválené spolurozhodovacím postupom; trvá na tom, aby Komisia znížené sumy vykompenzovala v neskorších rokoch programového obdobia;

10.   za významné priority rozpočtu na rok 2009 považuje rast a zamestnanosť, boj proti zmene klímy a posilnenie bezpečnosti a ochrany občanov EÚ a jej sociálneho rozmeru, napríklad prostredníctvom iniciatívy pre rast a zamestnanosť a podpory MSP a výskumu a inovácií, ako aj prostredníctvom podpory súdržnosti medzi regiónmi; v súlade so svojimi predchádzajúcimi uzneseniami zvýši rozpočtové prostriedky v rozpočtových riadkoch, z ktorých sa financujú tieto priority;

K podokruhu 1a

11.   vyjadruje prekvapenie nad tým, že Rada ešte viac znížila prostriedky v rozpočtových riadkoch, ktoré podporujú lisabonskú stratégiu, ktorá sa napokon zakladá na rozhodnutí Európskej rady; zdôrazňuje, že ciele rastu a zamestnanosti sú samotným jadrom lisabonskej stratégie a že Komisia znížila niektoré rozpočtové riadky v porovnaní s minulým rokom už v PNR;

12.   vynasnaží sa zabezpečiť adekvátne financovanie všetkých činností a politík v rámci tohto okruhu, ktoré môžu priniesť priame a hmatateľné výhody pre európskych občanov; je pripravený použiť celú dostupnú rezervu na financovanie pilotných projektov a prípravných akcií v tomto podokruhu;

13.   pokiaľ ide o Európsky inovačný a technologický inštitút (ETI), nemôže akceptovať pokus Komisie o zvrátenie rozhodnutí prijatých rozpočtovým orgánom v rozpočte na rok 2008; preto bude trvať na tom, aby sa rozpočet ETI zahrnul do oblasti politiky "Výskum" a aby sa jeho riadiaca štruktúra, ktorá je administratívnej povahy, financovala v rámci okruhu 5 VFR; rozhodol o náležitej zmene nomenklatúry;

14.   zdôrazňuje, že poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtového riadku 06 03 04 (transeurópska energetická sieť) a priznanie štatútu transeurópskej energetickej siete akémukoľvek plynovodu alebo projektu uľahčujúcemu rozvod plynu z Ruska alebo od subjektov, ktoré v konečnom dôsledku podliehajú kontrole Ruska, by mali byť podmienené realizáciou trasy NG3, čo potvrdil koordinátor EÚ;

K podokruhu 1b

15.   znovu potvrdzuje význam, ktorý prikladá zásade solidarity v rámci EÚ; chce vynaložiť maximálne úsilie, aby zaručil dostatočné financovanie kohéznej politiky tak, aby mohla riešiť súčasné a budúce problémy;

16.   zdôrazňuje, že tento podokruh financuje mnohé významné politiky a činnosti zamerané na boj proti zmene klímy a na podporu rastu a zamestnanosti;

17.   ľutuje, že Rada znížila PNR, najmä pokiaľ ide o financovanie z Európskeho sociálneho fondu zamerané na regionálnu konkurencieschopnosť a zamestnanosť; pripomína Rade, že lisabonská stratégia je založená na spoločnom financovaní z rozpočtov EÚ i členských štátov;

K okruhu 2

18.   konštatuje, že Komisia tvrdila, že boj proti zmene klímy je jednou z jej priorít v rozpočte na rok 2009; domnieva sa však, že táto priorita sa dostatočne nezohľadňuje v PNR, a v dôsledku toho zamýšľa klásť väčší dôraz na túto kľúčovú politiku; z dôvodu zviditeľnenia navrhuje vyčleniť rozpočtové prostriedky výhradne na tento účel v jednom osobitnom rozpočtovom riadku; v súlade s tým zvýši prostriedky pre program LIFE+ a Európsky fond regionálneho rozvoja;

19.   berie na vedomie nedávne návrhy Komisie na preskúmanie stavu SPP a zastáva názor, že akákoľvek modulácia z prvého piliera do druhého musí byť rozpočtovo neutrálna;

20.   berie na vedomie vytvorenie rozpočtových riadkov pre tri nové fondy v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky rybného hospodárstva - fond na reštrukturalizáciu sektora mlieka a mliečnych výrobkov, ekologická pomoc na zachovanie chovu oviec a kôz v EÚ a finančný nástroj ad hoc – prispôsobovanie rybolovných flotíl hospodárskym dôsledkom zvyšovania cien palív, pričom všetky boli zriadené s cieľom prispôsobiť sa novým situáciám a vytvárať nové možnosti do budúcnosti, najmä v znevýhodnených a citlivých regiónoch; zastáva názor, že tieto fondy by mali byť financované v prvom rade z nepoužitých prostriedkov rozpočtu pre poľnohospodárstvo;

21.   s uspokojením konštatuje, že Rada a Komisia sú konečne ochotné zaviesť program ovocia v školách a každoročne dať k dispozícii významnú sumu na boj proti obezite a zdravotným problémom žiakov, ale ľutuje skutočnosť, že sa premrhal jeden rok, pretože Rada odmietla túto iniciatívu Európskeho parlamentu v rozpočte na rok 2008;

K podokruhu 3a

22.   uznáva, že európski občania si želajú bezpečnú Európu, a víta zvýšenia v tomto podokruhu v porovnaní s rozpočtom na rok 2008; zdôrazňuje význam zásady solidarity a zabezpečenia najvyššej úrovne ochrany základných práv;

23.   zdôrazňuje význam dostatočného financovania z rozpočtu EÚ zameraného na riadenie legálneho prisťahovalectva a začleňovanie štátnych príslušníkov tretích krajín zároveň s riešením nelegálneho prisťahovalectva a posilnením ochrany hraníc vrátane posilnenia Európskeho fondu pre utečencov s cieľom napomôcť solidaritu medzi členskými štátmi;

K podokruhu 3b

24.   pripomína, že podokruh 3b zahŕňa kľúčové politiky, ktoré majú priamy vplyv na každodenný život európskych občanov; znova potvrdzuje svoje sklamanie z malého zvýšenia v porovnaní s rokom 2008, ktoré v tomto podokruhu navrhla Komisia, najmä v súvislosti s činnosťami, ktoré sú dôležité pre Európu občanov, z ktorých niektoré dokonca zaznamenali pokles svojho rozpočtu;

25.   nemôže akceptovať ďalšie zníženie týchto "občianskych rozpočtových riadkov" Radou a zabezpečí, aby sa pre túto dôležitú oblasť zaručili primerané zdroje; poukazuje na to, že na financovanie pilotných projektov a prípravných akcií zameraných na podporu tejto oblasti politiky použije malú rezervu zostávajúcu v tomto podokruhu;

K okruhu 4

26.   berie na vedomie významné presuny prostriedkov, ktoré Rada uskutočnila v okruhu 4, a považuje ich za jasný signál vážneho nedostatku dostupných zdrojov v rámci stropu VFR; upozorňuje, že v dôsledku stropov v okruhu 4 bude čoraz častejšie potrebné využívať ustanovenia MID; domnieva sa, že dostupné prostriedky v súčasnej výške neumožňujú EÚ plniť úlohu globálneho partnera;

27.   vyzýva Európsku radu, aby neprijímala ďalekosiahle politické záväzky, ako napríklad v záveroch predsedníctva z 20. júna 2008, v ktorých hlavy štátov a vlád vyzvali na väčšiu finančnú podporu EÚ rozvojovým krajinám, alebo aby sa súčasne zaviazala k potrebným rozpočtovým návrhom a opatreniam, ak sú tieto záväzky v jasnom rozpore s prostriedkami dostupnými v rámci ročných stropov súčasného VFR;

28.   znova potvrdzuje svoj záver, že je naliehavo potrebná masívna a konkrétna mobilizácia EÚ s cieľom riešiť prudko rastúce ceny potravín a následnú potravinovú krízu a opätovne zdôrazňuje potrebu reagovať v súlade s riadny rozpočtovým hospodárením; pripomína, že rezervy dostupné v rámci okruhu 2 nie je možné vynaložiť na ciele okruhu 4, pretože súčasný strop v okruhu 4 nestačí na financovanie nástroja bez toho, aby boli ohrozené jestvujúce priority; domnieva sa, že obe zložky rozpočtového orgánu by mali vynaložiť maximálne úsilie a preskúmať všetky možnosti financovania súm určených na potravinovú pomoc v rámci okruhu 4, ktoré ponúka MID; napriek tomu pripomína, že konečné rozhodnutie o objeme finančných prostriedkov bude prijaté v rámci ročného rozpočtového postupu a bude spojené s celkovým hodnotením súčasných nástrojov politiky spolupráce s rozvojovými krajinami;

29.   naďalej považuje podporu mierového procesu v Palestíne a Kosove medzi svoje nezmenené kľúčové priority, na ktoré treba v rozpočte EÚ vyčleniť dostatočné prostriedky; konštatuje však, že takáto adekvátna úroveň financovania by si mohla vyžiadať zmenu plánovania v okruhu 4, pričom určitú rozpočtovú kompenzáciu by poskytli ostatné rozpočtové riadky; poukazuje na význam funkčnej verejnej správy potrebnej na zaručenie osobitnej pozornosti, ktorá je nevyhnutná pre náležité využitie prostriedkov EÚ;

30.   víta obnovenie zdrojov v riadku pre finančnú pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja komunity cyperských Turkov; víta tiež podporu na exhumáciu, identifikáciu a vracanie telesných pozostatkov nezvestných osôb na Cypre;

31.   podporuje policajnú misiu začatú v rámci európskej bezpečnostnej a obrannej politiky v Kosove; žiada však Komisiu, aby predložila konkrétny plán a harmonogram pre misiu EÚ na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX), najmä so zreteľom na prevzatie úloh od misie Organizácie Spojených národov v Kosove (UNMIK) a súvisiace potreby ľudských zdrojov a príslušné náklady, ako aj na spoluprácu s Kontaktným úradom Európskej komisie v Kosove (ECLO); žiada ďalej Komisiu, aby poskytla podrobné informácie o školeniach pre miestne silové zložky;

32.   zdôrazňuje, že chce pomôcť Gruzínsku v zdĺhavom a nákladnom procese obnovy a aktívne sa podieľať na hľadaní primeraného finančného riešenia ako je uvedené v uznesení z 3. septembra 2008 o situácii v Gruzínsku(7); z tohto dôvodu naliehavo žiada Komisiu, aby predložila návrhy na plnenie záväzkov EÚ; preto trvá na dodržiavaní politicky a finančne rozumnej zásady nového financovania nových potrieb; v tejto súvislosti berie na vedomie zámer Komisie zvážiť poskytnutie sumy do 500 miliónov EUR v období rokov 2008 až 2010 vrátane a prípadne prisľúbiť tieto prostriedky v rámci konferencie darcov pre Gruzínsko;

33.   berie na vedomie rastúci význam Energetického spoločenstva a víta zámer Turecka vstúpiť doň; zastáva názor, že by sa mal uľahčiť vstup Ukrajiny, Gruzínska, Azerbajdžanu a Arménska do Energetického spoločenstva a že by sa mali vytvoriť opatrenia energetickej solidarity medzi jeho členmi; očakáva, že Komisia v roku 2009 predloží správu o skúsenostiach s vykonávaním rozhodnutia Rady 2006/500/ES z 29. mája 2006 o uzavretí Zmluvy o Energetickom spoločenstve Európskym spoločenstvom(8);

34.   upozorňuje, že priorita EÚ súvisiaca s bojom proti zmene klímy má aj externú zložku a že príslušné činnosti, napríklad činnosti súvisiace s globálnou alianciou proti zmene klímy, sa musia financovať v rámci okruhu 4;

35.   zdôrazňuje, že Globálny fond na boj proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii sa preukázal ako účinný finančný mechanizmus, ale ľutuje, že globálny fond nedisponuje výkonnými právomocami; pripomína Komisii, že na účinné využitie grantov globálneho fondu bude potrebné vynaložiť väčší objem finančných zdrojov na technickú pomoc;

36.   pripomína Rade, že z rezervy na núdzovú pomoc sa majú financovať nepredvídané núdzové potreby, a domnieva sa, že rozpočtové prostriedky v tomto rozpočtovom riadku sú nielen odôvodnené, ale že zrušenie týchto rozpočtových prostriedkov by ohrozilo schopnosť EÚ náležite reagovať na možnú krízovú situáciu v prvých mesiacoch roku 2009; preto obnovuje hodnoty z PNR pre rezervu na núdzovú pomoc, a to aj v súlade s bodom 25 MID;

K okruhu 5

37.   v tomto okruhu vo všeobecnosti obnoví sumy z PNR tam, kde ich Rada znížila; pripomína však, že stále existujú niektoré nevyriešené otázky týkajúce sa špecifických aspektov vyčleňovania zamestnancov zo strany Komisie na administratívnu podporu a koordinačné funkcie, ako aj v súvislosti s možnosťami presunov, a že budú potrebné ďalšie informácie o politike v oblasti nehnuteľností; rozhodol sa presunúť určité sumy do rezervy, aby sa uistil, že odpovede na tieto otázky dostane včas;

38.   upozorňuje, že v PNR na rok 2009 je na financovanie administratívnych výdavkov mimo okruhu 5 rozpočtovaná celková suma 1 120 000 000 EUR; túto sumu považuje za pomerne vysokú;

39.   zdôrazňuje skutočnosť, že administratívne výdavky naďalej rastú výrazne nad priemernú úroveň inflácie v EÚ, čo vedie k obavám, či sa peniaze daňových poplatníkov využívajú efektívne; vyzýva Komisiu, aby pripravila hĺbkový prehľad všetkých aspektov administratívnych výdavkoch s informáciami o pokroku dosiahnutom od reforiem uskutočnených v roku 2000, pričom by osobitnú pozornosť venovala dôsledkom rozšírenia v roku 2004 a potrebe pokračovať v hľadaní efektívnych úspor; žiada, aby bol tento prehľad k dispozícii najneskôr 31. júla 2009;

40.   v tejto súvislosti má obavy zo skutočnosti, že sumy presunuté z prostriedkov vyčlenených na operačné programy s cieľom financovať výkonné agentúry sa neustále zvyšujú a dosiahli už vysokú úroveň, pričom v roku 2009 budú financovať vyše 1300 zamestnancov; chcel by získať jasnejší obraz o účinkoch vytvorenia výkonných agentúr a pokračujúceho rozširovania ich úloh na tie "materské" generálne riaditeľstvá, ktoré boli zodpovedné za vykonávanie príslušných programov pred tým, ako túto činnosť prebrali výkonné agentúry;

41.   konštatuje, že podľa súčasných údajov sa pomer zamestnancov zabezpečujúcich administratívnu podporu a koordinačné funkcie a zamestnancov vykonávajúcich operatívne úlohy v generálnych riaditeľstvách Komisie môže podstatne líšiť; žiada Komisiu o analýzu dôvodov týchto rozdielov;

42.   očakáva, že bude plne informovaný o všetkých krokoch súvisiacich s tzv. Holmquistovou reformou v oblasti ľudských zdrojov v rámci Komisie;

43.   žiada Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO), aby pokračoval v úsilí zjednodušiť a skrátiť cykly výberových konaní; domnieva sa, že úradu EPSO by sa mali poskytnúť primerané ľudské zdroje na podporu úsilia, ktorého cieľom je zlepšiť svoje interné postupy a metódy a zrýchliť správu zoznamov úspešných uchádzačov, aby tak zaručil, že bude inštitúciám poskytovať vhodných zamestnancov podľa potrieb vrátane primeranosti kritérií výberu, najmä pre pracovné miesta AST;

44.   vyzýva Radu, aby predložila harmonogram rokovaní s Európskym parlamentom o návrhoch Komisie k nariadeniu (ES) č. 1073/1999 (OLAF) s cieľom posilniť efektívnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom a objasniť právny rámec jeho úloh;

45.   ľutuje nedostatok konzistentnosti a jednotnosti, ktorý je pravidelne zreteľný v komunikačnej politike uplatňovanej generálnymi riaditeľstvami Komisie; podporuje vytvorenie jednotnej a rozpoznateľnej "identity EÚ", ktorá by sa mala používať vo všetkých komunikačných opatreniach; preto by chcel povzbudiť jednotlivé útvary Komisie, aby vylaďovali a koordinovali všetky informačné a komunikačné aktivity vykonávané na ich úrovni;

46.   vyzýva inštitúcie, aby systematicky koordinovali svoje úsilie s cieľom:

   sprístupniť občanom informácie o ich právach a o ich efektívnom uplatňovaní v členských štátoch,
   zlepšiť prístupnosť a transparentnosť európskeho práva prostredníctvom účinných vyhľadávacích nástrojov, konsolidácie textov a používania najlepšieho dostupného technického formátu pri formátovaní smerníc, nariadení a rozhodnutí hneď od začiatku,
   vytvoriť na základe zdrojov, ktoré sú dostupné na európskej a vnútroštátnej úrovni, digitálnu knižnicu venovanú EÚ;

47.   víta reformu systému Európskych škôl, ktorú nedávno začala Komisia, ale naliehavo vyzýva členské štáty, aby splnili svoje záväzky v súlade s existujúcimi dohodami; upozorňuje na bod 47 MID, podľa ktorého sa na vytvorenie nových škôl s dôsledkami pre rozpočet vyžaduje súhlas rozpočtového orgánu;

48.   zdôrazňuje význam dodržiavania bodu 47 MID; žiada Komisiu, aby v spolupráci s rozpočtovým orgánom vypracovala náležitý podrobný postup jeho uplatňovania;

49.   vyzýva Komisiu, aby predložila správu o možných riešeniach v súvislosti s mechanizmom EÚ pre bezpečnosť a diverzifikáciu dodávok plynu v koridore NG3, okrem iného vrátane možnej úlohy Európskej investičnej banky pri nákupe veľkého objemu plynu od netradičných dodávateľských štátov (s podielom menej ako 5 % na trhu EÚ) v koridore NG3 alebo pri uľahčení jeho nákupu buď prostredníctvom priamych nákupov, alebo vytvorením nákupného podniku;

K agentúram

50.   víta rozhodnutie Komisie konečne splniť požiadavky rozpočtového orgánu a zohľadniť pripísané príjmy pri zostavovaní PNR decentralizovaných agentúr na rok 2009; domnieva sa, že to je nepochybne krok k väčšej transparentnosti rozpočtu; v súlade so svojimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k rozpočtovým poznámkam agentúr v rozpočte na rok 2008 však znova potvrdzuje, že agentúry, ktoré do veľkej miery závisia od príjmov pochádzajúcich z poplatkov, by stále mali mať možnosť využívať nástroj pripísaných príjmov na zabezpečenie potrebnej rozpočtovej flexibility;

51.   víta oznámenie Komisie z 11. marca 2008 s názvom Európske agentúry – ďalší postup (KOM(2008)0135), a všíma si najmä záväzok Komisie vykonať hodnotenie regulačných agentúr v priebehu roka 2009; žiada, aby toto hodnotenie venovalo osobitnú pozornosť preskúmaniu efektívnosti, účinnosti a dosahu práce agentúr, identifikácii zodpovedajúcich efektívnych úspor v rámci vlastných útvarov Komisie vzhľadom na to, že práca je zadávaná externe agentúram, a aby bolo toto hodnotenie ukončené do 30. júna 2009;

52.   upozorňuje na skutočnosť, že menšie agentúry zvyknú mať veľmi vysoký podiel zamestnancov (50 % a viac), ktorí sa zaoberajú vnútornou správou samotnej agentúry; domnieva sa, že nákladová efektívnosť malých agentúr by mala byť jednou z otázok, ktoré by mala hodnotiť medziinštitucionálna pracovná skupina pre budúcnosť decentralizovaných agentúr, ktorá má vzniknúť na jeseň roku 2008;

53.   zobral na vedomie prebytok Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu vo výške 290 000 000 EUR dosiahnutý v tomto rozpočtovom roku; Komisia by mohla zvážiť, či by nebolo vhodné, aby všetky nadmerné príjmy úradu, ktoré sú priamym dôsledkom vnútorného trhu, plynuli späť do rozpočtu EÚ;

54.   zdôrazňuje skutočnosť, že Agentúra pre zásobovanie Euratomu ustanovená Zmluvou o Euratome je nezávislá agentúra, ktorej dotácie by mali transparentným spôsobom vystupovať v rozpočte EÚ;

K pilotným projektom a prípravným akciám:

55.   pripomína, že MID obmedzuje celkovú sumu na pilotné projekty na 40 000 000 EUR v každom rozpočtovom roku a celkovú sumu na prípravné akcie na 100 000 000 EUR, z čoho je možné prideliť maximálne 50 000 000 EUR na nové prípravné akcie;

56.   tieto projekty považuje za nenahraditeľný nástroj, vďaka ktorému Európsky parlament môže iniciovať nové politiky v záujme európskych občanov; analyzoval sériu zaujímavých návrhov, z ktorých len malý počet mohol byť zapísaný do rozpočtu na rok 2009 z dôvodu obmedzení stropov MID a VFR;

57.   trvá na tom, že tie navrhované projekty a akcie, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu na rok 2009 z dôvodu, že podľa Komisie už spadajú pod jestvujúci právny základ, by sa skutočne mali realizovať v rámci tohto právneho základu, a žiada Komisiu, aby informovala o týchto návrhoch aj v rámci svojej správy o pilotných projektoch a prípravných akciách; očakáva od Komisie, že v tomto smere vynaloží maximálne úsilie bez ohľadu na to, či projekty a akcie nakoniec budú výslovne uvedené v príslušných poznámkach k právnym základom v rozpočte na rok 2009; zamýšľa podrobne sledovať uskutočňovanie týchto projektov a akcií v rámci ich právnych základov počas rozpočtového roka 2009;

o
o   o

58.   berie na vedomie stanoviská prijaté špecializovanými výbormi, ako sa uvádza v správe A6-0398/2008;

59.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie spolu s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a navrhovanými úpravami oddielu III návrhu všeobecného rozpočtu postúpil Rade a Komisii, ako aj ďalším dotknutým inštitúciám a orgánom.

PRÍLOHA

Vyhlásenia schválené na zmierovacom konaní zo 17. júla 2008

1.  Programy štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a programy rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013

"Európsky parlament a Rada prikladajú maximálny význam tomu, aby sa plynulým a správnym spôsobom vykonali operačné programy a projekty, ktoré predložili členské štáty v súvislosti s novými programami štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky 2007 – 2013, ako aj programami financovanými v rámci rozvoja vidieka.

S cieľom neopakovať skúsenosti z počiatočnej etapy obdobia programu v rokoch 2000 – 2006 a zároveň zohľadniť schválenie väčšiny z týchto operačných programov a projektov sa Európsky parlament a Rada domnievajú, že je teraz veľmi dôležité zabezpečiť v rámci lehôt stanovených v nariadení plynulé a účinné vykonávanie tým, že sa čo najskôr schvália príslušné systémy riadenia a kontroly.

Európsky parlament a Rada preto budú prísne a pravidelne monitorovať stav schvaľovania týchto systémov riadenia a kontroly v členských štátoch spolu so stavom schvaľovania hlavných projektov.

Komisia sa preto vyzýva, aby počas rozpočtového postupu naďalej pravidelne poskytovala konkrétne nástroje monitorovania.

Od Komisie sa tiež žiada, aby podľa potreby najneskôr do konca októbra 2008 predložila aktualizované prognózy svojich platieb na rok 2009."

2.  Prijímanie zamestnancov v súvislosti s rozšírením v rokoch 2004 a 2007

"Európsky parlament a Rada opätovne zdôrazňujú význam prijímania zamestnancov na pracovné miesta súvisiace s rozšírením v rokoch 2004 a 2007 v plnom rozsahu a trvajú na tom, aby inštitúcie a predovšetkým EPSO vyvinuli maximálne úsilie na zabezpečenie vykonania nevyhnutných opatrení na urýchlenie celého procesu obsadzovania týchto pracovných miest úradníkmi. Kritériá by mali byť v súlade s článkom 27 služobného poriadku a ich cieľom by malo byť čo najskôr zabezpečiť najširšiu možnú pomernú geografickú rovnováhu.

Európsky parlament a Rada majú v úmysle naďalej pozorne monitorovať prebiehajúci proces prijímania zamestnancov. Na tento účel vyžadujú, aby každá inštitúcia a EPSO dvakrát ročne, v marci a októbri, podávali správu o stave procesu prijímania zamestnancov v súvislosti s rozšírením v rokoch 2004 a 2007."

3.  Fond solidarity EÚ

"Európsky parlament, Rada a Komisia potvrdzujú, že je dôležité, aby sa zabezpečil bezproblémový proces prijímania rozhodnutí o mobilizácii Fondu solidarity EÚ. Európsky parlament a Rada preto vítajú záväzok Komisie, podľa ktorého sa odteraz každý predbežný návrh opravného rozpočtu, ktorý si mobilizácia Fondu solidarity vyžaduje, bude týkať len tohto účelu."

4.  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a rezerva núdzovej pomoci

"Európsky parlament, Rada a Komisia potvrdzujú, že vzhľadom na medziinštitucionálnu dohodu je dôležité zabezpečiť rýchly postup pre prijímanie rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a o použití rezervy núdzovej pomoci."

5.  Vyhlásenie o plnení rozpočtu v roku 2009

"S cieľom zabezpečiť hladký priebeh plnenia rozpočtu v roku 2009 a obmedziť akékoľvek ťažkosti vyplývajúce zo skončenia volebného obdobia Európskeho parlamentu a z prestávky pred európskymi voľbami sa Európsky parlament, Rada a Komisia dohodli na týchto bodoch:

Presuny

Komisia zabezpečí predloženie všetkých žiadostí o presun v dostatočnom predstihu pred posledným riadnym zasadnutím výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet, ktoré je naplánované na 27. apríla 2009.

V prípade, že sa nebude môcť uvedený termín dodržať, výbor sa na základe príslušného oznámenia bude zaoberať všetkými žiadosťami predloženými po tomto dátume v rámci mimoriadneho postupu.

Opravné rozpočty

Rada a Komisia berú na vedomie skutočnosť, že v priebehu volebného obdobia môže dôjsť k naliehavým a neplánovaným rozhodnutiam, presunutím právomocí z pléna na výbor pre rozpočet by sa mohlo vyhnúť zbytočným oneskoreniam."

6.  Aktualizácia finančného plánovania v rámci hlavy 5

"Európsky parlament, Rada a Komisia vyzývajú generálnych tajomníkov všetkých inštitúcií, aby do konca októbra predložili aktualizovanú správu o finančnom plánovaní administratívnych výdavkov v rámci hlavy 5."

JEDNOSTRANNÉ VYHLÁSENIA

1.  Výdavkové rozpočtové prostriedky

   1.1. "Rada žiada Komisiu, aby predložila opravný rozpočet, ak by rozpočtové prostriedky uvedené v rozpočte na rok 2009 nestačili na pokrytie výdavkov v podokruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť), podokruhu 1b (Súdržnosť pre rast a zamestnanosť), v okruhu 2 (Zachovanie a riadenie prírodných zdrojov) a v okruhu 4 (EÚ ako globálny partner)."
   1.2. "Európsky parlament zvažuje, že počas rozpočtového postupu vyhodnotí na základe odhadov dostupných v jednotlivých fázach postupu platobné požiadavky vo všetkých hlavách na celý rok."

2.  Programy štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a programy rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013

Komisia bola požiadaná, aby do konca októbra 2008 predložila aktualizované prognózy platieb na rok 2009. Vzhľadom na určitú neistotu týkajúcu sa podmienok vykonávania v členských štátoch sa Komisia bude musieť spoliehať pri tejto aktualizácii tiež na aktualizované prognózy platieb, ktoré poskytnú členské štáty.

3.  Hodnotenie agentúr

   3. 1 "Rada víta zámer Komisie začať dôkladné hodnotenie regulačných agentúr, ktorý Komisia zverejnila vo svojom oznámení "Európske agentúry – ďalší postup" z 11. marca 2008. Zároveň víta záväzok Komisie nenavrhovať vytvorenie nových regulačných agentúr dovtedy, než bude hodnotenie ukončené, s výnimkami uvedenými v tomto oznámení Komisie.

Rada a Komisia sa zhodli na tom, že toto hodnotenie by im malo umožniť posúdiť, do akej miery sú regulačné agentúry v kontexte dobrej správy vecí verejných a riadneho finančného hospodárenia primeraným nástrojom na vykonávanie európskych politík v súčasnosti aj v budúcnosti. Hodnotenie by preto malo umožniť porovnať horizontálne výsledky, podľa možnosti na základe spoločných ukazovateľov.

Hodnotenie by sa navyše malo týkať týchto bodov:

- opodstatnenosť, relevantnosť a účel agentúr v súlade s dobrou správou vecí verejných,

- dosah, účinnosť a efektívnosť práce agentúr a ich riadna organizácia vrátane určujúcich faktorov, ako sú mechanizmy programovania, predkladania správ a monitorovania,

- rozpočtový postup a zodpovednosť agentúr za svoje riadenie.

Cieľom by malo byť tiež zhodnotiť:

- súlad cieľov a činností agentúr s prioritami a cieľmi politík EÚ,

- transparentnosť práce agentúr,

- vzťah medzi agentúrami a Komisiou a kde je to vhodné, aj vzťah medzi regulačnými a národnými agentúrami,

- hospodárenie s rozpočtovými zdrojmi agentúr.

Týmto hodnotením by sa mali poskytnúť primerané nástroje a prostriedky na to, aby rozpočtový orgán mohol v súvislosti s prideľovaním príspevkov Spoločenstva počas ročného rozpočtového postupu posúdiť porovnateľnosť výkonnostných cieľov, administratívne a prevádzkové výdavky, vývoj (druhy a stav) voľných miest a vplyv veľkosti danej agentúry.

Komisia má v úmysle pri vymedzovaní rozsahu a podmienok tohto hodnotenia zohľadniť stanovisko Rady s cieľom zabezpečiť, aby sa do hodnotenia zahrnuli tie aspekty, najmä v rozpočtovej oblasti, ktoré majú pre každú inštitúciu najväčší význam. Na zabezpečenie spoľahlivých, stabilných a úplných výsledkov je potrebná nezávislá externá odborná pomoc."

   3.2. "Európsky parlament víta zámer Komisie začať dôkladné hodnotenie decentralizovaných agentúr, ktorý Komisia zverejnila vo svojom oznámení "Európske agentúry – ďalší postup" z 11. marca 2008.

Medziinštitucionálnu pracovnú skupinu považuje za dôležitú štruktúru pre konštruktívnu diskusiu zameranú na výsledky, ktorá je na tento účel nevyhnutná, a zdôrazňuje, že všetky významné subjekty z inštitucionálnej aj legislatívnej oblasti ako aj zástupcovia rozpočtového orgánu sa musia zúčastňovať na práci tejto pracovnej skupiny, aby sa zaručili uspokojivé výsledky.

Európsky parlament víta najmä začatie dôkladného hodnotenia decentralizovaných agentúr, ako sa uvádza v oznámení. Toto hodnotenie by malo umožniť posúdiť, do akej miery sú decentralizované agentúry v kontexte dobrej správy vecí verejných a riadneho finančného hospodárenia primeraným nástrojom na vykonávanie európskych politík v súčasnosti aj v budúcnosti. Hodnotenie by preto malo umožniť porovnať horizontálne výsledky, podľa možnosti na základe spoločných ukazovateľov.

Právomoci rozpočtového orgánu v súvislosti so zriaďovaním nových decentralizovaných agentúr, ako sa uvádzajú v bode 47 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006, sa musia pri hodnotení a kontrole už existujúcich agentúr v plnej miere rešpektovať."

4.  Nadviazanie na bod 32 záverov Európskej rady z 19. a 20. júna 2008

"Európsky parlament pripomína, že financovanie nových opatrení musí dodržiavať zásady stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách (najmä špecifikáciu) a v medziinštitucionálnej dohode zo 17. mája 2006 (najmä stropy pre jednotlivé hlavy).

Vyzýva Komisiu, aby predložila potrebné návrhy na ich financovanie v rámci rozpočtových postupov na roky 2008 – 2009."

(1) Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2008)0174.
(5) Prijaté texty, P6_TA(2008)0175.
(6) Prijaté texty, P6_TA(2008)0335.
(7) Prijaté texty, P6_TA(2008)0396.
(8) Ú. v. EÚ L 198, 20.7.2006, s. 15.


Návrh rozpočtu na rok 2009 - oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VII a IX
PDF 333kWORD 83k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2008 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, oddiel I - Európsky parlament, oddiel II - Rada, oddiel IV - Súdny dvor, oddiel V - Dvor audítorov, oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII - Výbor regiónov, oddiel VIII - Európsky ombudsman, oddiel IX - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (C6–0310/2008 – 2008/2026B(BUD))
P6_TA(2008)0516A6-0397/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2),

–   so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 10. apríla 2008 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2009 – ostatné oddiely(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2008 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2009(5),

–   so zreteľom na predbežný návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, ktorý Komisia predložila 16. mája 2008 (KOM(2008)0300),

–   so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, ktorý Rada zostavila 17. júla 2008 (C6-0310/2008),

–   so zreteľom na článok 69 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská príslušných výborov (A6-0397/2008),

A.   keďže v predbežnom návrhu rozpočtu (PNR) všetkých inštitúcií bola pod stropom finančného rámca na rozpočtový rok 2009 ponechaná rezerva vo výške 121 744 018 EUR,

B.   keďže po rozhodnutí Rady zo 17. júla 2008 je v návrhu rozpočtu (NR) rezerva vo výške 224 133 714 EUR pod týmto stropom,

C.   keďže bol dohodnutý pilotný postup, v rámci ktorého sa počas celého rozpočtového postupu na rok 2009 bude uplatňovať posilnená spolupráca medzi predsedníctvom a Výborom pre rozpočet, ako aj včasná vzájomná spolupráca vo všetkých záležitostiach s významným dosahom na rozpočet,

D.   keďže výsadné právomoci pléna týkajúce sa schvaľovania rozpočtu sú plne zachované v súlade s ustanoveniami zmluvy a rokovacím poriadkom,

E.   keďže predbežné zmierovacie konanie delegácií predsedníctva a Výboru pre rozpočet sa uskutočnilo 16. apríla 2008, čiže pred tým, ako predsedníctvo schválilo predbežný návrh odhadov,

F.   keďže zmierovacie konanie medzi týmito delegáciami sa konalo dňa 30. septembra 2008, t. j. pred hlasovaním vo Výbore pre rozpočet a v pléne,

Všeobecný rámec

1.   domnieva sa, že inštitúcie EÚ na základe žiadosti Európskeho parlamentu, aby predkladali rozpočtové návrhy plne vychádzajúce z nákladov a zodpovedajúce reálnym potrebám, spolupracovali konštruktívnym spôsobom a teraz predkladajú konečné návrhy, ktoré zohľadňujú očakávania občanov aj potrebu rozpočtovej disciplíny;

2.   zdôrazňuje, že od všetkých inštitúcií požadoval vyjadrenia k tomu, akým spôsobom možno identifikovať všetky výdavky, ktoré sa konkrétne týkajú potenciálneho nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva; vyjadruje spokojnosť s tým, že podľa ich odpovedí neboli do konečného návrhu zahrnuté žiadne výdavky tohto druhu;

3.   víta prístup Rady, ktorý spočíva v používaní cielenejšej metódy pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rozdiel od celoplošných percentuálnych zmien používaných doteraz;

4.   zdôrazňuje, že z celkového pohľadu stále existuje priestor na zlepšenie a efektívnejšie využívanie rozpočtových zdrojov vo viacerých oblastiach, a domnieva sa, že k týmto oblastiam patria užšia medziinštitucionálna spolupráca, lepšie využívanie výkonnostných cieľov, prognostických nástrojov a referenčných kritérií na základe osvedčených postupov, ďalšie využívanie mobility a presunov zamestnancov s cieľom udržať zvyšovanie ich počtu pod kontrolou, ako aj preukázanie pevnej kontroly nad všetkými výdavkami súvisiacimi s cestovaním, príspevkami, prekladmi, a predovšetkým nad stavebnými nákladmi;

5.   opätovne zdôrazňuje význam nepretržitej parlamentnej kontroly vykonávania rozhodnutí s rozpočtovým aspektom, ktorá predstavuje základ pre zostavenie ročného rozpočtu; je presvedčený, že priama parlamentná kontrola môže byť jedine prínosom k zlepšeniu kvality vynakladania prostriedkov, k priamejšej kontrole riadneho finančného hospodárenia a nakoniec k presmerovaniu finančnej pomoci na politické priority; domnieva sa, že tento cieľ možno dosiahnuť len pri plnom zapojení oboch rozpočtových výborov a špecializovaných výborov;

6.   rozhodol sa ponechať rezervu pod stropom okruhu 5, administratívne výdavky, vo výške 76 269 100 EUR, čím sa celkový nárast obmedzí na 5,8 %; zdôrazňuje, že sa tým zároveň čiastočne zachovávajú pôvodné hodnoty rozpočtových prostriedkov, ktoré znížila Rada v rozpočte inštitúcií, ale iba v tých prípadoch, keď boli osobitné potreby každej z nich odôvodnené;

Oddiel I – Európsky parlament

7.   zdôrazňuje, že politické priority Európskeho parlamentu uvedené v uzneseniach z 10. apríla 2008 a 20. mája 2008 usmernili návrhy na rok 2009 v duchu rozpočtovej disciplíny pri súčasnom zachovaní stanovených politických priorít; domnieva sa, že výsledok je v plnom súlade s týmito cieľmi a že predovšetkým tiež zodpovedá osobitným požiadavkám súvisiacim s rokom 2009, ktorý je pre Európsky parlament rokom volieb, ako aj s úlohami vyplývajúcimi z nového štatútu poslancov a zo zmeny volebného obdobia;

8.   vrelo víta zlepšenie spolupráce medzi predsedníctvom a Výborom pre rozpočet, ktorá predstavovala pevný základ pre prípravné práce vedúce k prvému čítaniu rozpočtu, ako aj pre etapy vypracovania usmernení a odhadov; zdôrazňuje ochotu oboch strán naďalej pokračovať v pilotnom postupe a úspešne ho dokončiť, aby sa rozdiely vyriešili čo najskôr a aby boli súčasne zachované výsady každého orgánu;

9.   domnieva sa však, že s cieľom uľahčenia a ďalšieho zlepšenia spolupráce bude potrebné odstrániť určité praktické ťažkosti, predovšetkým bude potrebné jednoznačne zlepšiť sprístupňovanie potrebných informácií a správ v primeraných lehotách pred prvým čítaním;

10.   uznáva, že odvtedy, ako prijal odhady, došlo k významným zmenám s veľkým dosahom na rozpočet a že následne sú teraz požadované určité úpravy; v tejto súvislosti kladie dôraz predovšetkým na rozpočtové zmeny, ktoré sú dôsledkom odkladu nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, príprav na zavedenie nového štatútu asistentov, aktualizovaných odhadov týkajúcich sa štatútu poslancov a taktiež narastania cien energie;

11.   zdôrazňuje, že v podpore poslancov pri výkone ich mandátu, najmä ich povinností legislatívnej povahy, bol dosiahnutý významný pokrok; poukazuje na pozitívne hodnotenie a na zriadenie novej informačnej služby knižnice, ktorá podporí parlamentnú činnosť poslancov; zdôrazňuje, že je dôležité, aby poslanci mohli dostávať včasné, objektívne a faktické informácie týkajúce sa predmetu ich parlamentnej činnosti; žiada administratívu, aby ďalej zdokonalila poskytovanie odpovedí na otázky poslancov, aby zverejňovala všetky požiadavky, nielen informačné súhrny, na internetovej stránke knižnice a aby rozšírila počet jazykov, v ktorých sa informácie poskytujú; žiada, aby bol o týchto otázkach informovaný prostredníctvom prvého hodnotenia na začiatku roku 2010;

12.   zdôrazňuje, že celková výška jeho rozpočtu predstavuje 19,67 % povolených výdavkov v rámci okruhu 5 (rozpočtové prostriedky na administratívu) viacročného finančného rámca, čiže je pod hranicou 20 %, ktorú si Európsky parlament sám stanovil; víta skutočnosť, že to znamená ďalšiu úsporu vo výške 900 000 EUR v porovnaní so stavom uvádzaným v máji 2008; poukazuje na to, že to súvisí s kombináciou vyššie uvedených faktorov;

13.   berie na vedomie zmierovaciu schôdzu medzi predsedníctvom a Výborom pre rozpočet z 30. septembra 2008, na ktorej sa prerokovali a zväčša vyriešili najdôležitejšie rozpočtové rozdiely; poukazuje však na to, že zostalo niekoľko nevyriešených otázok, pri ktorých nebolo možné dosiahnuť dohodu a ktoré boli ponechané v zodpovednosti Európskeho parlamentu;

14.   kladie dôraz na pozitívne výsledky a konštruktívny charakter uvedenej schôdze; na základe svojich predchádzajúcich uznesení a ďalšej analýzy odhadov a opravného listu v prevažnej miere schvaľuje zmeny v pláne stavu zamestnancov navrhnuté predsedníctvom; nemôže však úplne schváliť všetky návrhy;

15.   uznáva, že sa vyvinulo a ešte vyvinie značné úsilie v oblasti presunov zdrojov s cieľom obmedziť zvyšovanie počtu zamestnancov a súvisiace náklady;

   - zdôrazňuje, že treba zanalyzovať aj celkovú efektívnosť využívania ľudských zdrojov z hľadiska plnenia konkrétnych úloh a že predsedníctvo a administratíva sa budú aj v ďalších rokoch musieť konzistentne zameriavať na túto otázku s cieľom optimálne vyvažovať rozdelenie ľudských zdrojov medzi hlavné legislatívne činnosti, priame služby poslancom a činnosti administratívnej podpory, ako aj zabezpečiť lepšie chápanie východiskových predpokladov a priorít;
   - ako prvý a významný krok víta analytický a podrobný plán stavu zamestnancov, aj keď bol predložený s oneskorením a až po termíne na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k rozpočtu do prvého čítania; želá si, aby bol v budúcnosti priebežne informovaný o tejto otázke;
   - vyjadruje spokojnosť s tým, že súčasné návrhy budú pozitívnym prínosom k posilneniu zákonodarných kapacít Európskeho parlamentu, a to aj vzhľadom na otázku komitológie, ako bolo uvedené v nedávnej správe pre Výbor pre rozpočet o nadväzných opatreniach;

16.   schvaľuje zmeny v pláne stavu zamestnancov sekretariátu uvedené v predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k rozpočtu, s celkovým počtom 88 pracovných miest a 1283 povýšení; ponecháva rozpočtové prostriedky na obmedzený počet pracovných miest v rezerve, kým nebudú predložené ďalšia analýza a objasnenie týkajúce sa využitia, potrieb a optimálneho rozdelenia zdrojov, ako sa uvádza vyššie, a to najneskôr do konca júna 2009;

17.   aj keď v plnej miere podporuje rýchle otvorenie návštevníckeho centra, zdôrazňuje, že po zmierovacej schôdzi je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie, aby sa dospelo k uspokojivému a nákladovo efektívnemu riešeniu; konštatuje, že obe delegácie sa na tejto otázke nedokázali plne zhodnúť, a preto sa v tejto etape rozhodol požiadavky čiastočne schváliť, no je pripravený vrátiť sa k tejto otázke čo najskôr a po predložení potrebných informácií;

18.   uznáva potreby politických skupín, pokiaľ ide o personálne zdroje, aby mohli zvládať čoraz náročnejšie úlohy, a preto vyslovuje súhlas s vytvorením ďalších 53 pracovných miest; domnieva sa, že by bolo veľmi vítané preskúmať možnosti lepšieho začlenenia personálnych požiadaviek skupín a súvisiacich rozpočtových prostriedkov do rozpočtového postupu v skoršej fáze, aby bolo možné včas posúdiť základné požiadavky;

19.   poukazuje na to, že v rámci svojej stratégie a akčného plánu pre európske voľby v roku 2009 sa rozhodol podporiť informačné aktivity realizované v členských štátoch; víta tiež myšlienku výraznejšieho zapojenia mladých ľudí do procesu kampane s cieľom informovať občanov EÚ o úlohe Európskeho parlamentu;

20.   kladie dôraz na to, že boli prijaté rozpočtové ustanovenia s cieľom umožniť zavedenie nového "režimu" pre asistentov poslancov, a vrelo víta úsilie, ktoré sa v súčasnosti vynakladá na dosiahnutie konečnej dohody o tejto otázke pred koncom roka;

21.   víta návrh na vytvorenie systému riadenia poznatkov zameraného na zlepšenie šírenia informácií a na riadenie rôznych informačných zdrojov na administratívnej a politickej úrovni; žiada administratívu, aby predložila výsledky prvej etapy tohto dvojfázového prístupu do konca marca 2009;

22.   vzhľadom na významné objemy prostriedkov, ktorých sa to týka, sa domnieva, že rozpočtový orgán musí vziať do úvahy finančné obmedzenia a rastúce náklady na obstaranie, údržbu a renovácie budov v nadchádzajúcom roku, najmä so zreteľom na skutočnosť, že v roku 2009 nadobudne účinnosť štatút poslancov; žiada predsedníctvo, aby predložilo strategický plán do septembra 2009, čiže pred prvým čítaním rozpočtu; z tohto hľadiska nemôže schváliť zvýšenie rezervy na budovy a rozhodol sa ponechať ju vo výške 20 000 000 EUR;

23.   pripomína, že pre kontrolu nákladov by bola pravdepodobne prospešná jasnejšia strednodobá až dlhodobá vízia politiky v oblasti nehnuteľností vrátane plánovacích opatrení; vyzýva predsedníctvo, aby naďalej vyvíjalo úsilie v tomto smere; žiada, aby mu bola predložená záverečná správa o finančných, administratívnych a právnych dôsledkoch v súvislosti s otázkou azbestu, ako aj prácami potrebnými na opravu stropu v Štrasburgu;

24.   pripomína rozhodnutie pléna, že od nadobudnutia účinnosti štatútu poslancov už nebude možné získať nové práva v rámci systému dobrovoľného dôchodkového poistenia; poukazuje na to, že vykonávacie rozhodnutia prijaté predsedníctvom umožňujú získať nové práva iba tým členom fondu, ktorí sú znovuzvolení, ktorí budú spadať do rámca prechodnej úpravy a ktorí nemajú nárok na vnútroštátne ani európske dôchodkové práva spojené s ich mandátom; preto sa domnieva, že sa sotva nájdu poslanci, na ktorých by sa vzťahovalo získanie nových práv; očakáva od administratívy aktualizovaný odhad týkajúci sa rozpočtových prostriedkov, ktoré budú potrebné od nadobudnutia účinnosti nového štatútu poslancov;

25.   očakáva výsledky štúdie o uhlíkovej stope Európskeho parlamentu, ktorá by tiež mala zahŕňať otázku systému kompenzácie CO2, ako požadoval Európsky parlament; rozhodol sa upraviť nomenklatúru riadkov, ktorých by sa takýto prípadný budúci systém kompenzácií týkal; pripomína však, že je potrebné vystupňovať úsilie o maximálne možné obmedzenie cestovania;

26.   vyjadruje prianie, aby od začiatku nového volebného obdobia Európskeho parlamentu bolo vo všetkých parlamentných priestoroch a na intranete sprístupnené centrum riadenia mobility s informáciami o spojeniach verejnej dopravy do Európskeho parlamentu, ktoré by podporovalo využívanie prostriedkov verejnej dopravy ako alternatívy k využívaniu automobilov;

27.   berie na vedomie návrh na financovanie profesúry Európskeho parlamentu na počesť profesora Bronisława Geremeka a na vytvorenie rady, ktorej jednou z úloh by bolo udeľovanie výročnej ceny; vyzýva predsedníctvo, aby preskúmalo tento návrh a jeho realizovateľnosť v spolupráci s Komisiou s cieľom vyčleniť primerané zdroje;

28.   berie na vedomie stanoviská, ktoré predložili Výbor pre medzinárodný obchod, Výbor pre právne veci a Výbor pre petície, a uznáva vysokú mieru zhody; zdôrazňuje, že vyjadrené obavy boli v rámci pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k rozpočtu a hlasovania v prevažnej miere zohľadnené;

Oddiel IV – Súdny dvor

29.   uznáva dôležitosť nového naliehavého postupu, ktorý má uplatňovať Súdny dvor a ktorý poskytuje vnútroštátnym súdom právo na odpoveď v oveľa kratšej lehote ako predtým; schvaľuje preto návrh rozpočtu, pokiaľ ide o predmetných 39 nových pracovných miest;

30.   konštatuje, že vysoká miera zvýšenia rozpočtu súvisí v prvom rade s projektom výstavby novej budovy Súdneho dvora, ktorý bol už schválený a ktorý bude mať aj v nasledujúcich rokoch veľký dosah na rozpočet; vyzýva Súdny dvor, aby predložil aktualizovanú správu o stavebných prácach ako celku a o ich dôsledkoch na náklady do roku 2013;

31.   domnieva sa, že vývoj bežného prevádzkového rozpočtu Súdneho dvora, s aktuálnou mierou rastu na úrovni približne 2,5 %, je oveľa povzbudzujúcejší a že celkovo Súdny dvor vyvinul jednoznačné úsilie o obmedzenie rastu svojich výdavkov v rozpočte na rok 2009;

32.   rozhodol sa stanoviť paušálne zníženie na úrovni 3,5 %, čo je veľmi blízko k úrovni navrhovanej samotným Súdnym dvorom, a zachováva pôvodnú hodnotu zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov; konštatuje, že táto úroveň by mala zabezpečiť plnú funkčnosť Súdneho dvora a súčasne predstavuje úsporu oproti pôvodným návrhom;

Oddiel V – Dvor audítorov

33.   víta navrhované posilnenie kapacít Dvora audítorov v oblasti auditu a rozhodol sa schváliť vytvorenie 20 súvisiacich pracovných miest na základe dohody s Dvorom audítorov a Radou;

34.   domnieva sa, že financovanie rozšírenia budovy Dvora audítorov by malo čo najmenej zaťažiť daňových poplatníkov; preto opätovne potvrdzuje svoje rozhodnutie uprednostniť financovanie tohto rozšírenia priamo z rozpočtu počas obdobia štyroch rokov pred maskovaním podstatne vyšších nákladov, ktoré by vyplynuli z dohody o prenájme a následnom odkúpení na obdobie 25 rokov; rozhodol sa preto vyčleniť čo najväčšiu časť tejto sumy už v rozpočte na rok 2009 a na tento účel schválil vyčlenenie sumy 55 000 000 EUR;

35.   rozhodol sa zvýšiť obmedzený počet výdavkových položiek týkajúcich sa uverejňovania správ Súdneho dvora, vlastného výkonnostného auditu Dvora audítorov, lepšieho podávania správ a zariadení starostlivosti o deti zamestnancov, ako aj schváliť v pláne stavu zamestnancov dve dodatočné pracovné miesta k miestam audítorov uvedeným vyššie;

Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

36.   vzal na vedomie obavy výboru súvisiace s disponibilnými rozpočtovými prostriedkami na zamestnancov a po zvážení predložených argumentov súhlasí s upravením miery paušálneho zníženia na 4,5 %;

37.   rozhodol sa vytvoriť popri dvoch nových pracovných miestach AD 5 uvedených v návrhu rozpočtu ďalšie dve pracovné miesta AST, ktoré Rada zamietla;

38.   rozhodol sa zapísať časť rozpočtových prostriedkov určených na cestovné výdavky a výdavky na schôdze do rezervy, kým výbor nepredloží jasný plán, akým spôsobom mieni udržať tieto náklady pod kontrolou;

Oddiel VII – Výbor regiónov

39.   berie na vedomie skutočnosť, že výbor bude musieť v súvislosti s rozšírením prijať ďalších zamestnancov, a súhlasí s týmito novými miestami uvedenými v návrhu rozpočtu Rady;

40.   po vypočutí výboru okrem toho súhlasí s obmedzeným počtom ďalších troch pracovných miest na posilnenie prevádzkovej kapacity výboru v konkrétnych oddeleniach;

41.   po vypočutí argumentov výboru sa rozhodol uplatniť všeobecné paušálne zníženie vo výške 4,5 %; konštatuje, že táto úroveň sa významne približuje k požiadavkám samotného výboru, zatiaľ čo stále predstavuje úsporu;

Oddiel VIII – Európsky ombudsman

42.   súhlasí s návrhom rozpočtu Rady, pokiaľ ide o vytvorenie troch nových pracovných miest AD na posilnenie kapacít ombudsmana riešiť rastúci počet prípustných sťažností; okrem toho po vypočutí ombudsmana súhlasí s tromi dočasnými pracovnými miestami AST;

Oddiel IX – Európsky úradník pre ochranu údajov

43.   schvaľuje tento oddiel návrhu rozpočtu;

o
o   o

44.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k oddielom I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX návrhu všeobecného rozpočtu Rade, Komisii a ďalším dotknutým inštitúciám a orgánom.

(1) Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2008)0115.
(5) Prijaté texty, P6_TA(2008)0208.


Letiskové poplatky ***II
PDF 274kWORD 41k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2008 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o letiskových poplatkoch (8332/2/2008 – C6-0259/2008 – 2007/0013(COD))
P6_TA(2008)0517A6-0375/2008

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (8332/2/2008 – C6-0259/2008)(1),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0820),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch do druhého čítania (A6-0375/2008),

1.   schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 23. októbra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES o letiskových poplatkoch

P6_TC2-COD(2007)0013


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2009/12/ES.)

(1) OJ C 254E, 7.10.2008, s. 18.
(2) Prijaté texty, 15.1.2008, P6_TA(2008)0004.


Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Bosnou a Hercegovinou ***
PDF 195kWORD 32k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2008 o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej (8225/2008 – KOM(2008)0182 – C6-0255/2008 – 2008/0073(AVC))
P6_TA(2008)0518A6-0378/2008

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady a Komisie (8225/2008-KOM(2008)0182),

–   so zreteľom na návrh Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej (8226/2008),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 300 ods. 3 druhým pododsekom v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom poslednou vetou a článkom 310 Zmluvy o ES (C6-0255/2008),

–   so zreteľom na článok 101 Zmluvy o ESAE,

–   so zreteľom na článok 75 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A6-0378/2008),

1.   udeľuje súhlas s uzavretím zmluvy;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Bosny a Hercegoviny.


Pirátstvo na mori
PDF 135kWORD 57k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2008 o pirátstve na mori
P6_TA(2008)0519B6-0537/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2008 o integrovanej námornej politike Európskej únie(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2008 o každodennom zabíjaní civilistov v Somálsku(2),

–   so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti z 15. septembra 2008 (13028/2008),

–   so zreteľom na závery Rady pre vonkajšie vzťahy z 26. mája 2008 (9868/2008),

–   so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/749/SZBP z 19. septembra 2008 o vojenskej koordinačnej činnosti Európskej únie na podporu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1816 (2008) (EU NAVCO)(3) a rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1838 (2008),

–   so zreteľom na Dohovor OSN z roku 1988 o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1814 (2008) z 15. mája 2008 a č. 1816 (2008) z 2. júna 2008 o situácii v Somálsku,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže pirátstvo na otvorenom mori predstavuje rastúcu hrozbu pre ľudské životy a bezpečnosť, najmä v moriach v okolí Somálska a Afrického rohu, vrátane humanitárnej pomoci pre zhruba 3,5 milióna ľudí v núdzi,

B.   keďže sa už vyskytli sťažnosti na rastúci počet prípadov pirátstva aj v iných oblastiach sveta, ako napr. v Mozambickom prielive, v niektorých vodách v blízkosti Indie alebo v Karibiku,

C.   keďže pretrvávajúci konflikt a politická nestabilita v Somálsku podnietili pirátske útoky a ozbrojené lúpeže,

D.   keďže v uplynulom roku sa v medzinárodných vodách v blízkosti afrického pobrežia zvýšil počet a frekvencia násilných útokov na rybárske, obchodné a osobné plavidlá, čo predstavuje hrozbu pre životy posádok a výrazný nepriaznivý vplyv na medzinárodný obchod,

E.   keďže nerušená plavba lodí uskutočňujúcich svoje obchodné činnosti legálne na otvorenom mori je bezpodmienečným predpokladom medzinárodného obchodu,

F.   keďže takéto pirátstvo predstavuje bezprostrednú hrozbu pre námorníkov, ktorých živobytie závisí od bezpečného a zákonného vykonávania ich profesie a obchodnej činnosti na mori,

G.   keďže rybári z EÚ boli na otvorenom mori vystavení útokom pirátov a hrozba pirátstva spôsobila stiahnutie významného počtu rybárskych plavidiel EÚ z morí stovky kilometrov od somálskeho pobrežia alebo viedla k zníženiu rybolovnej činnosti v regióne,

H.   keďže viacero obetí pirátstva boli obyčajní občania, ktorí sa pokojne venovali svojim činnostiam na palube jácht v blízkosti Afrického rohu,

I.   keďže takéto pirátstvo je sčasti dôsledkom násilia a politickej nestability v Somálsku, ku ktorým i prispieva, a bezprostredne pôsobí na zvyšok regiónu Afrického rohu a jeho sprievodným javom sú dôsledky pre civilné obyvateľstvo Somálska týkajúce sa vystavenia hrozbám, chýbajúceho rozvoja a prerušenia potravinovej pomoci a iných humanitárnych činností,

J.   keďže v roku 2007 bolo zaznamenaných 20 vrážd členov námorných posádok, 153 členov bolo zranených alebo napadnutých a 194 bolo unesených,

K.   keďže v reakcii na zhoršenie tohto javu, Bezpečnostná rada OSN v súčasnosti pripravuje novú rezolúciu, ktorá má využiť podporu medzinárodného spoločenstva s cieľom lepšie uplatňovať súčasné nástroje represie a prevencie v rámci morského práva a v rámci rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN,

1.   vyzýva dočasnú federálnu vládu Somálska, aby v spolupráci s OSN a Africkou úniou pristupovala k pirátstvu a ozbrojeným lúpežiam spáchaným zo somálskeho pobrežia na lodiach prevážajúcich humanitárnu pomoc ako k trestným činom, ktoré treba stíhať prostredníctvom zatýkania páchateľov podľa platného medzinárodného práva;

2.   berie na vedomie jednotnú akciu 2008/749/SZBP, ktorá ustanovuje vojenské koordinačné činnosti na podporu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1816 (2008) s názvom EU NAVCO;

3.   vyzýva členské štáty, ktoré sú členmi Bezpečnostnej rady OSN, aby obnovili povolenia udelené v rezolúcii č. 1816 (2008) podľa zámeru uvedeného v rezolúcii č. 1838 (2008);

4.   vyzýva Komisiu, aby hľadala spôsoby, ako poskytnúť ochranu pred pirátstvom rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou EÚ, alebo iným rybárskym plavidlám,  ktoré prechádzajú cez medzinárodné vody severozápadného Indického oceánu, podľa možnosti prostredníctvom spolupráce s Komisiou pre tuniaky z Indického oceánu;

5.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada nepožiadala Európsky parlament o konzultáciu pri rozhodovaní o realizácii tohto opatrenia Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP) a nalieha na Radu, aby poskytla Európskemu parlamentu informácie o rozsahu tejto akcie a o presných úlohách, ktoré podnikne koordinačná bunka EÚ v rámci Európskej rady na podporu námornej misie EBOP EU NAVCO;

6.   žiada Radu, aby jasne rozlišovala medzi budúcim mandátom EBOP a úlohami zameranými proti pirátstvu uskutočňovanými členskými štátmi v rámci operácie Trvalý mier v Africkom rohu, ktorá je zameraná na potláčanie teroristických činností; požaduje jasné usmernenia pre zatýkanie a stíhanie zadržaných pirátov; vyzýva Radu, aby zabránila akémukoľvek zapojeniu EU NAVCO do súčasného konfliktu v Somálsku; žiada účinnú koordináciu s ostatnými námornými plavidlami v regióne, najmä s plavidlami USA a Ruska;

7.   naliehavo žiada Radu a Komisiu, aby sa usilovali o zabezpečenie čo najskoršej revízie a aktualizácie právnych nástrojov Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) zaoberajúcich sa pirátstvom a ozbrojenou lúpežou s cieľom trestného konania voči tým, ktorí sa dopustili týchto zločinov, a ich odsúdenia;

8.   žiada Radu a Komisiu, aby povzbudzovali pobrežné štáty a všetky členské štáty EÚ k ratifikácii protokolu z roku 2005 k Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby;

9.   vyzýva členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby do svojho vnútorného právneho poriadku transponovali príslušné ustanovenia Dohovoru OSN o morskom práve a Dohovoru OSN o zamedzení nezákonných aktov proti bezpečnosti námornej plavby, ktoré umožnia jasné stanovenie príslušných súdov, čím sa zabezpečí úplná právna istota v trestnom konaní v prípade, že budú zadržaní piráti a páchatelia ozbrojených útokov na mori;

10.   víta zámer Komisie zlepšiť koordináciu s európskymi agentúrami zodpovednými za námorný dohľad, pričom zdôrazňuje najmä prevenciu v súvislosti s nelegálnymi činnosťami (pašovanie ľudí a drog a nelegálna imigrácia) s osobitným dôrazom na oblasť medzinárodných vôd; nalieha na Radu, aby nestavala na rovnakú úroveň nebezpečenstvo terorizmu a otázky nelegálnej imigrácie a pašovania ľudí a drog;

11.   víta iniciatívu Komisie zameranú na podporu rokovaní o lepšej správe námorného priestoru s tretími krajinami a dôrazne podporuje intenzívnejšiu spoluprácu so susednými krajinami zameranú na ochranu morí za hranicami vnútroštátnych jurisdikcií;

12.   kategoricky odsudzuje obchodovanie so zbraňami a muníciou s organizovanými skupinami, ktoré sa dopúšťajú pirátstva; žiada príslušné medzinárodné organizácie, aby odporučili vhodné opatrenia s cieľom zabrániť, aby sa zbrane dostali do rúk týchto pirátskych skupín;

13.   žiada Komisiu, aby poskytla Európskemu parlamentu informácie o všetkých rozhodnutiach, ktoré by mohla prijať v súvislosti s financovaním projektov týkajúcich sa kritických námorných trás v okolí Afrického rohu, prielivu Báb el-Mandeb a Adenského zálivu;

14.   žiada Komisiu, aby zvážila, aké druhy praktickej podpory možno poskytnúť v súvislosti s agendou IMO, ktorá sa týka Saná/Dar es Salám a najmä so zriadením príslušného regionálneho námorného informačného centra alebo systému;

15.   víta pokrok, ktorý Európska rada dosiahla v rámci prípravy námornej operácie EÚ proti pirátstvu s cieľom zabezpečiť bezpečnosť nákladných lodí prechádzajúcich cez námorný koridor v Adenskom zálive;

16.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že akcia Rady sa netýka rybárskych zón tohto regiónu a žiada, aby sa urýchlene zorganizovali takéto akcie;

17.   žiada Komisiu, aby v rámci integrovanej námornej politiky čo najskôr zriadila systém Spoločenstva na vzájomnú spoluprácu a koordináciu, ktorý by umožnil vojenským námorným plavidlám plaviacim sa v medzinárodných vodách pod vlajkou členského štátu chrániť rybárske a obchodné lode iného členského štátu;

18.   víta preto prijatie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu v prvom čítaní Európskeho parlamentu k všeobecnému rozpočtu EÚ na rok 2009 s cieľom vytvoriť nový rozpočtový riadok na financovanie pilotného projektu, zameraného na analýzu možností financovania, riadenia a koordinácie akčného plánu Spoločenstva na ochranu plavidiel Spoločenstva, ktoré prechádzajú oblasťami ohrozenými medzinárodným pirátstvom alebo v nich pôsobia;

19.   nalieha na Komisiu a členské štáty, aby v rámci OSN a IMO aktívne podporovali iniciatívu niektorých členských štátov, ktorej cieľom je rozšírenie práva na prenasledovanie na mori a vo vzduchu aj na teritoriálne vody pobrežných štátov pod podmienkou, že príslušné štáty s tým súhlasia, a aby vypracovali mechanizmus vzájomnej pomoci zameranej proti prípadom námorného pirátstva; takisto žiada Komisiu a členské štáty, aby aktívne pracovali na tom, aby sa zabezpečilo prijatie novej rezolúcie OSN, pretože platnosť rezolúcie č. 1816 (2008) skončí 2. decembra 2008;

20.   dúfa, že Komisia a OSN nezanedbávajú, súbežne so zabezpečením bezpečnosti plavidiel a uplatňovaním práva na postih agresorov, cestu spolupráce a normalizácie v politickej oblasti s krajinami v danom regióne v záujme toho, aby sa im umožnilo lepšie predchádzať kriminalite páchanej na mori a bojovať s touto kriminalitou, ako aj s jej mnohými príčinami;

21.   žiada Radu a členské štáty, aby vysvetlili ciele námornej vojenskej operácie EÚ v rámci rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1816 (2008) zameranej na potlačenie ozbrojených lúpeží a pirátstva pri pobreží Somálska; uznáva, že rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1816 (2008) a 1838 (2008) boli koncipované v rámci kapitoly VII charty OSN, čo predstavuje jediný spôsob oprávneného použitia sily; zdôrazňuje však, že za žiadnych okolností nemožno považovať prípady pirátstva alebo akcie proti pirátstvu za vojnové akty; nalieha na Európsku radu, aby považovala pirátstvo za trestný čin v rámci platného medzinárodného práva;

22.   vyzýva Radu, aby urobila všetko, čo je v jej silách, pre identifikáciu a zlikvidovanie sietí organizovaného zločinu, ktoré z toho profitujú;

23.   žiada Komisiu a medzinárodné spoločenstvo, aby využili všetky ľudské a finančné zdroje potrebné na pomoc pri zavádzaní stabilného demokratického režim v Somálsku s cieľom účinne a dlhodobo bojovať proti pirátstvu na otvorenom mori;

24.   vyzýva Radu a členské štáty, aby prijali jasné a právne jednoznačné pravidlá nasadenia pre námorné sily, ktoré sa zúčastňujú na týchto operáciách;

25.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2008)0213.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2008)0313.
(3) Ú. v. EÚ L 252, 20.9.2008, s. 39.


Rovnocennosť účtovných štandardov
PDF 422kWORD 105k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2008 o návrhu nariadenia Komisie z 2. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o prvky súvisiace s prospektmi a reklamami a o návrhu rozhodnutia Komisie z 2. júna 2008 o používaní národných účtovných štandardov určitých tretích krajín a medzinárodných štandardov finančného výkazníctva emitentmi cenných papierov v tretích krajinách na zostavovanie ich konsolidovaných účtovných závierok
P6_TA(2008)0520B6-0544/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie(1), najmä na jej článok 7 ods. 1,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu(2), najmä na jej článok 23 ods. 4 tretí pododsek,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem(3),

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1569/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus určovania rovnocennosti účtovných štandardov uplatňovaných emitentmi cenných papierov tretích krajín podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES(4),

–   so zreteľom na návrh nariadenia Komisie z 2. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o prvky súvisiace s prospektmi a reklamami,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Komisie z 2. júna 2008 o používaní národných účtovných štandardov určitých tretích krajín a medzinárodných štandardov finančného výkazníctva emitentmi cenných papierov v tretích krajinách na zostavovanie ich konsolidovaných účtovných závierok,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. novembra 2007 o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 809/2004, pokiaľ ide o účtovné štandardy, v súlade s ktorými sa vypracúvajú historické informácie obsiahnuté v prospektoch, a o návrhu rozhodnutia Komisie o využívaní informácií vypracovaných podľa medzinárodne uznávaných účtovných štandardov emitentmi cenných papierov z tretích krajín(6),

–   so zreteľom na článok 81 rokovacieho poriadku,

Návrh nariadenia a návrh rozhodnutia

1.   berie na vedomie pokrok dosiahnutý Komisiou pri odstraňovaní požiadaviek zosúlaďovania pre emitentov EÚ v tretích krajinách; s uznaním zaznamenáva, že sa prijali opatrenia s cieľom uznať všeobecne uznávané účtovné zásady platné v USA (US GAAP) a Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom zo strany EÚ;

2.   domnieva sa, že všeobecne uznávané účtovné zásady tretích krajín (GAAP tretích krajín) by sa mali považovať za rovnocenné s IFRS prijatými v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002, ak sa investori dokážu podobne rozhodovať bez ohľadu na to, či majú k dispozícii finančné výkazy na základe IFRS alebo GAAP tretích krajín, a ak vierohodnosť auditu a realizácia na úrovni subjektov sú dostatočné na to, aby sa na ne investori mohli spoľahnúť;

3.   domnieva sa, že regulačné orgány by mali udržiavať aktívny dialóg so svojimi medzinárodnými partnermi pri uplatňovaní a jednotnom dodržiavaní IFRS a zlepšovať spoluprácu a výmenu informácií;

4.   konštatuje, že IFRS, ktoré vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB), ponúkajú pevný základ pre prácu regulačných orgánov na celosvetovom zbližovaní účtovných štandardov; zastáva názor, že celosvetové uplatňovanie medzinárodných účtovných štandardov by mohlo zlepšiť transparentnosť a porovnateľnosť finančných výkazov, a teda priniesť značné výhody spoločnostiam, ako aj investorom;

5.   vyjadruje presvedčenie, že zbližovanie účtovných štandardov je dôležitou úlohou, ale zdôrazňuje, že hlavným cieľom každej jurisdikcie musí byť prijatie IFRS a súčasné rešpektovanie jej demokratického a právneho rámca;

6.   víta nariadenie (ES) č. 1569/2007, ktorým sa stanovuje definícia rovnocennosti a vytvára sa mechanizmus určovania rovnocennosti GAAP tretích krajín; zdôrazňuje, že nariadenie (ES) č. 1569/2007 si vyžaduje také rozhodnutie Komisie, ktoré by emitentom zo Spoločenstva dovoľovalo používať v príslušnej tretej krajine IFRS prijaté podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002;

7.   poznamenáva, že USA uznávajú len účtovné závierky vypracované podľa IFRS, ktoré vydala IASB; oceňuje však, že USA poskytujú krátke prechodné obdobie, počas ktorého sa účtovné závierky vypracované podľa IFRS prijatých v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002 akceptujú aj bez požiadaviek zosúlaďovania;

8.   zdôrazňuje, že niektoré tretie krajiny doteraz jasne verejne neuviedli, kedy sa budú IFRS uplatňovať na ich domácich emitentov;

9.   domnieva sa, že návrh nariadenia Komisie a návrh rozhodnutia Komisie musia spĺňať podmienky uvedené v nariadení (ES) č. 1569/2007 a v tomto uznesení;

10.   víta plány týkajúce sa prechodu na IFRS, ktoré nedávno prezentovali niektoré tretie krajiny; žiada Komisiu, aby monitorovala pokrok realizácie týchto plánov s cieľom zrušiť uznávanie rovnocennosti, ak sa dosiahnu stanovené dátumy prechodu;

11.   poznamenáva, že boli vypracované návrhy na rozvoj riadenia zo strany IASB;

12.   berie na vedomie správu Komisie z 22. apríla 2008 o pokroku pri odstraňovaní požiadaviek zosúlaďovania a úsilí normotvorných orgánov tretích krajín pri zbližovaní s IFRS;

13.   navrhuje zmeniť návrh nariadenia Komisie takto:

Text navrhnutý Komisiou   Zmena
Zmena 1
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3
(3)  S cieľom posúdiť rovnocennosť všeobecne uznávaných účtovných zásad (ďalej len "GAAP") tretej krajiny s prijatými IFRS sa v nariadení Komisie (ES) č. 1569/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus určovania rovnocennosti účtovných štandardov uplatňovaných emitentmi cenných papierov tretích krajín podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES, stanovuje vymedzenie pojmu rovnocennosť a zavádza mechanizmus určovania rovnocennosti GAAP tretej krajiny.
(3)  S cieľom posúdiť rovnocennosť všeobecne uznávaných účtovných zásad (ďalej len "GAAP") tretej krajiny s prijatými IFRS sa v nariadení Komisie (ES) č. 1569/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus určovania rovnocennosti účtovných štandardov uplatňovaných emitentmi cenných papierov tretích krajín podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES, stanovuje vymedzenie pojmu rovnocennosť a zavádza mechanizmus určovania rovnocennosti GAAP tretej krajiny. V nariadení (ES) č. 1569/2007 sa takisto vyžaduje, aby rozhodnutie Komisie dovoľovalo emitentom zo Spoločenstva používať v príslušnej tretej krajine IFRS prijaté podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002.
Zmena 2
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6
(6)  Vo svojom poradnom stanovisku [doručenom v marci, máji, resp. ... 2008] CESR odporučil, aby sa na používanie v rámci Spoločenstva GAAP Spojených štátov a Japonska považovali za rovnocenné s IFRS. CESR ďalej odporučil prijímať v rámci Spoločenstva účtovné závierky vypracované v súlade s GAAP Číny, Kanady a Južnej Kórey dočasným spôsobom, no nie dlhšie ako do 31. decembra 2011.
(6)  Vo svojom poradnom stanovisku [doručenom v marci, máji a októbri 2008] CESR odporučil, aby sa na používanie v rámci Spoločenstva považovali GAAP USA a Japonska za rovnocenné s IFRS. CESR ďalej odporučil prijímať v rámci Spoločenstva účtovné závierky vypracované v súlade s GAAP Číny, Kanady, Južnej Kórey a Indie na dočasnom základe, no nie dlhšie ako do 31. decembra 2011.
Zmena 3
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7
(7)  Rada pre účtovné štandardy USA a IASB uzavreli v roku 2006 memorandum o porozumení, v ktorom sa opätovne potvrdil ich cieľ zbližovania medzi US GAAP a IFRS a vytýčil na tento účel pracovný program. Vďaka tomuto pracovnému programu sa vyriešili mnohé zásadné rozdiely medzi US GAAP a IFRS. Okrem toho na základe dialógu medzi Komisiou a Komisiou pre cenné papiere a burzu USA už nie je nutné zosúlaďovanie u tých emitentov Spoločenstva, ktorí zostavujú svoju účtovnú závierku v súlade s IFRS. Je preto vhodné od 1. januára 2009 považovať US GAAP za rovnocenné s prijatými IFRS.
(7)  Rada pre účtovné štandardy USA a IASB uzavreli v roku 2006 memorandum o porozumení, v ktorom sa opätovne potvrdil ich cieľ zbližovania medzi US GAAP a IFRS a vytýčil na tento účel pracovný program. Vďaka tomuto pracovnému programu sa vyriešili mnohé zásadné rozdiely medzi US GAAP a IFRS. Okrem toho na základe dialógu medzi Komisiou a Komisiou pre cenné papiere a burzu USA už nie je nutné zosúlaďovanie u tých emitentov Spoločenstva, ktorí zostavujú svoju účtovnú závierku v súlade s IFRS vydanými IASB. Je preto vhodné od 1. januára 2009 považovať US GAAP za rovnocenné s prijatými IFRS.
Zmena 4Zmena
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Indická vláda a indický Inštitút autorizovaných účtovníkov sa v júli 2007 verejne zaviazali k prijatiu IFRS do 31. decembra 2011 a prijímajú účinné opatrenia na zabezpečenie včasného a úplného prechodu na IFRS v danom termíne.
Zmena 5
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 809/2004
Článok 35 – odsek 5A
5A. Na emitentov z tretích krajín sa nevzťahuje povinnosť vyplývajúca z prílohy I bodu 20.1, prílohy IV bodu 13.1, prílohy VII bodu 8.2, prílohy X bodu 20.1 alebo prílohy XI bodu 11.1 prepracúvať historické finančné informácie zahrnuté do prospektu a relevantné za finančné roky pred finančnými rokmi začínajúcimi 1. januára 2012 alebo neskôr, alebo povinnosť vyplývajúca z prílohy VII bodu 8.2bis, prílohy IX bodu 11.1 alebo prílohy X bodu 20.1bis poskytovať slovný opis rozdielov medzi Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva prijatými podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 a účtovnými zásadami, v súlade s ktorými sa takéto údaje vypracovali za predpokladu, že tieto historické finančné informácie sa vypracovali v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami Čínskej ľudovej republiky, Kanady alebo Kórejskej republiky.";
5A. Na emitentov z tretích krajín sa nevzťahuje povinnosť vyplývajúca z prílohy I bodu 20.1, prílohy IV bodu 13.1, prílohy VII bodu 8.2, prílohy X bodu 20.1 alebo prílohy XI bodu 11.1 prepracúvať historické finančné informácie zahrnuté do prospektu a relevantné za finančné roky pred finančnými rokmi začínajúcimi 1. januára 2012 alebo neskôr, alebo povinnosť vyplývajúca z prílohy VII bodu 8.2bis, prílohy IX bodu 11.1 alebo prílohy X bodu 20.1bis poskytovať slovný opis rozdielov medzi Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva prijatými podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 a účtovnými zásadami, v súlade s ktorými sa takéto údaje vypracovali za predpokladu, že tieto historické finančné informácie sa vypracovali v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami Čínskej ľudovej republiky, Kanady, Kórejskej republiky alebo Indickej republiky.";
Zmena 6
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 a (nový)
Článok 1a
Komisia naďalej monitoruje úsilie tretích krajín pri prijímaní IFRS, pričom využíva technickú pomoc výboru CESR, a uskutočňuje aktívny dialóg s orgánmi počas procesu konvergencie. Komisia v roku 2009 predloží správu o pokroku v tejto otázke Európskemu parlamentu a Európskemu výboru pre cenné papiere (ESC).
Zmena 7
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 b (nový)
Článok 1b
Dátumy prechodu na IFRS verejne oznámené tretími krajinami slúžia ako referenčné dátumy pre zrušenie uznávania rovnocennosti štandardov týchto tretích krajín.

14.   navrhuje zmeniť návrh rozhodnutia Komisie takto:

Text navrhnutý Komisiou   Zmena
Zmena 8
Návrh rozhodnutiaZmena
Odôvodnenie 5Odôvodonenie
(5)  S cieľom posúdiť rovnocennosť všeobecne uznávaných účtovných zásad (ďalej len "GAAP") tretej krajiny s prijatými IFRS sa v nariadení Komisie (ES) č. 1569/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus určovania rovnocennosti účtovných štandardov uplatňovaných emitentmi cenných papierov tretích krajín podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES, stanovuje vymedzenie pojmu rovnocennosť a zavádza mechanizmus určovania rovnocennosti GAAP tretej krajiny.
(5)  S cieľom posúdiť rovnocennosť všeobecne uznávaných účtovných zásad (ďalej len "GAAP") tretej krajiny s prijatými IFRS sa v nariadení Komisie (ES) č. 1569/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus určovania rovnocennosti účtovných štandardov uplatňovaných emitentmi cenných papierov tretích krajín podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES, stanovuje vymedzenie pojmu rovnocennosť a zavádza mechanizmus určovania rovnocennosti GAAP tretej krajiny. V nariadení (ES) č. 1569/2007 sa takisto vyžaduje od rozhodnutia Komisie, aby dovoľovalo emitentom zo Spoločenstva používať v príslušnej tretej krajine IFRS prijaté podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002.
Zmena 9
Návrh rozhodnutiaZmena
Odôvodnenie 7Odôvod
(7)  Vo svojom poradnom stanovisku [doručenom v marci, máji, resp. ... 2008] CESR odporučil, aby sa na používanie v rámci Spoločenstva GAAP Spojených štátov a Japonska považovali za rovnocenné s IFRS. CESR ďalej odporučil prijímať v rámci Spoločenstva účtovné závierky vypracované v súlade s GAAP Číny, Kanady a Južnej Kórey dočasným spôsobom, no nie dlhšie ako do 31. decembra 2011.
(7)  Vo svojom poradnom stanovisku [doručenom v marci, máji a októbri 2008] CESR odporučil, aby sa na používanie v rámci Spoločenstva GAAP USA a Japonska považovali za rovnocenné s IFRS. CESR ďalej odporučil prijímať v rámci Spoločenstva účtovné závierky vypracované v súlade s GAAP Číny, Kanady, Južnej Kórey a Indie na dočasnom základe, no nie dlhšie ako do 31. decembra 2011.
Zmena 10
Návrh rozhodnutiaZmena
Odôvodnenie 8
(8)  Rada pre účtovné štandardy USA a IASB uzavreli v roku 2006 memorandum o porozumení, v ktorom sa opätovne potvrdil ich cieľ zbližovania medzi US GAAP a IFRS a vytýčil na tento účel pracovný program. Vďaka tomuto pracovnému programu sa vyriešili mnohé zásadné rozdiely medzi US GAAP a IFRS. Okrem toho na základe dialógu medzi Komisiou a Komisiou pre cenné papiere a burzu USA už nie je nutné zosúlaďovanie u tých emitentov Spoločenstva, ktorí zostavujú svoju účtovnú závierku v súlade s IFRS. Je preto vhodné od 1. januára 2009 považovať US GAAP za rovnocenné s prijatými IFRS.
(8)  Rada pre účtovné štandardy USA a IASB uzavreli v roku 2006 memorandum o porozumení, v ktorom sa opätovne potvrdil ich cieľ zbližovania medzi US GAAP a IFRS a vytýčil na tento účel pracovný program. Vďaka tomuto pracovnému programu sa vyriešili mnohé zásadné rozdiely medzi US GAAP a IFRS. Okrem toho na základe dialógu medzi Komisiou a Komisiou pre cenné papiere a burzu USA už nie je nutné zosúlaďovanie u tých emitentov Spoločenstva, ktorí zostavujú svoju účtovnú závierku v súlade s IFRS vydanými IASB. Je preto vhodné od 1. januára 2009 považovať US GAAP za rovnocenné s prijatými IFRS.
Zmena 11
Návrh rozhodnutiaZmena Zmena
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Indická vláda a indický inštitút autorizovaných účtovníkov sa v júli 2007 verejne zaviazali k prijatiu IFRS do 31. decembra 2011 a prijímajú účinné opatrenia na zabezpečenie včasného a úplného prechodu na IFRS v danom termíne.
Zmena 12
Návrh rozhodnutia
Článok 1 - odsek 1 - úvodná časť
Počínajúc 1. januárom 2009 sa emitentom z tretích krajín povoľuje popri IFRS prijatých podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 zostavovať svoje výročné konsolidované účtovné závierky a polročné konsolidované účtovné závierky aj v súlade s týmito štandardmi:
Počínajúc 1. januárom 2009 sa popri IFRS prijatých podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 nasledujúce štandardy považujú za rovnocenné s IFRS prijatými v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o výročné konsolidované účtovné závierky a polročné konsolidované účtovné závierky:
Zmena 13
Návrh rozhodnutiaZmena Zmena
Článok 1 - odsek 2
Pred finančnými rokmi začínajúcimi 1. januára 2012 alebo neskôr sa emitentom z tretích krajín povoľuje zostavovať ich výročné konsolidované účtovné závierky a polročné konsolidované účtovné závierky v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami Čínskej ľudovej republiky, resp. Kanady, resp. Kórejskej republiky.
Pred finančnými rokmi začínajúcimi 1. januára 2012 alebo neskôr sa emitentom z tretích krajín povoľuje zostavovať ich výročné konsolidované účtovné závierky a polročné konsolidované účtovné závierky v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami Čínskej ľudovej republiky, resp. Kanady, Kórejskej republiky alebo Indickej republiky.
Zmena 14
Návrh rozhodnutia
Článok 1 a (nový)
Článok 1a
Komisia naďalej monitoruje úsilie tretích krajín pri prechode na IFRS, pričom využíva technickú pomoc výboru CESR, a uskutočňuje aktívny dialóg s orgánmi počas procesu zbližovania. Komisia v roku 2009 predloží správu o pokroku v tejto otázke Európskemu parlamentu a Európskemu výboru pre cenné papiere (ESC).
Zmena 15
Návrh rozhodnutia
Článok 1 b (nový)
Článok 1b
Dátumy prechodu na IFRS verejne oznámené tretími krajinami slúžia ako referenčné dátumy pre zrušenie uznávania rovnocennosti štandardov týchto tretích krajín.

15.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.
(2) Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.
(3) Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 66.
(5) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
(6) Prijaté texty, P6_TA(2007)0527.


Bezpečnostné opatrenia v letectve a telesné skenery
PDF 207kWORD 43k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2008 o vplyve bezpečnostných opatrení v letectve a telesných skenerov na ľudské práva, súkromie, dôstojnosť jednotlivca a ochranu údajov
P6_TA(2008)0521B6-0562/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP), Chartu základných práv Európskej únie, článok 6 Zmluvy o EÚ, článok 80 ods. 2 Zmluvy o ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva(1),

–   so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže Komisia predložila návrh nariadenia Komisie, ktorým dopĺňa bežné základné normy bezpečnostnej ochrany v civilnom letectve zaradením "telesných skenerov" medzi povolené metódy kontroly pasažierov na letiskách v EÚ, t.j. prístrojov, ktoré dokážu vyhotoviť snímky osôb zobrazujúce v podstate nahé telo, čo je v takmer ekvivalent telesnej prehliadky donaha,

B.   keďže telesné skenery môžu byť jedným z technických riešení potrebných na zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti na európskych letiskách,

C.   keďže európsky rámec, ktorý zabezpečí práva európskych pasažierov v prípade používania telesných skenerov, je nevyhnutný na to, aby sa zamedzilo uplatňovaniu odlišných predpisov na jednotlivých letiskách,

D.   keďže navrhované opatrenie, ktoré zďaleka nie je čisto technické, má vážny vplyv na právo na súkromie, právo na ochranu údajov a právo na dôstojnosť jednotlivca, a preto ho musia sprevádzať silné a primerané ochranné mechanizmy,

E.   keďže Komisia nepripojila k navrhovanému opatreniu hodnotenie vplyvu na základné práva, ako sa požaduje v oznámení Komisie z 27. apríla 2005 o dodržiavaní Charty základných práv v legislatívnych návrhoch Komisie (KOM(2005)0172); keďže Komisia neuskutočnila konzultácie ani s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ako to požaduje článok 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov(2), ani s pracovnou skupinou podľa článku 29 alebo s Agentúrou pre základné práva; a keďže sa nevykonalo žiadne prešetrenie možného vplyvu takýchto prístrojov na zdravie pasažierov,

F.   keďže z uvedených dôvodov vznikajú pochybnosti v súvislosti s opodstatnenosťou opatrenia a jeho proporcionalitou a potrebnosťou v demokratickej spoločnosti,

G.   keďže po tomto navrhnutom opatrení o metódach kontroly pasažierov, ktoré sa preskúmalo prostredníctvom regulačného postupu s kontrolou (komitológia), budú nasledovať vykonávacie opatrenia o požiadavkách a postupoch pre kontrolu, o ktorých sa bude rozhodovať prostredníctvom postupov, pri ktorých Európsky parlament nemá takmer žiadne právomoci,

H.   keďže sa nepodporila žiadna širšia, transparentná a otvorená diskusia s pasažiermi, zainteresovanými stranami a inštitúciami na úrovni EÚ ani na vnútroštátnej úrovni o takejto mimoriadne citlivej otázke, ktorá sa dotýka základných práv občanov,

I.   keďže v sektore letectva sa musí zaistiť účinná bezpečnosť,

J.   keďže rozhodnutie Komisie najneskôr do apríla 2010 postupne zrušiť zákaz tekutín je pozitívnym krokom vpred,

1.   domnieva sa, že ešte neboli splnené podmienky pre prijatie rozhodnutia vzhľadom na to, že základné informácie stále chýbajú, a žiada Komisiu, aby pred uplynutím trojmesačnej lehoty:

   vykonala hodnotenie vplyvu v oblasti základných práv,
   uskutočnila konzultácie s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, pracovnou skupinou podľa článku 29 a Agentúrou pre základné práva,
   vykonala vedecké a lekárske posúdenie možného vplyvu takýchto technológií na zdravie,
   vypracovala hodnotenie vplyvu z hospodárskeho a obchodného hľadiska a z hľadiska nákladov a prínosov;

2.   domnieva sa, že navrhované opatrenie môže presiahnuť vykonávacie právomoci uvedené v základnom nástroji, keďže dané opatrenia nemožno považovať za čisto technické opatrenia súvisiace s leteckou bezpečnosťou, ale majú vážny vplyv na základné práva občanov;

3.   domnieva sa v tejto súvislosti, že všetky bezpečnostné opatrenia v letectve, vrátane použitia telesných skenerov, by mali byť v súlade so zásadou proporcionality ako opodstatnené a potrebné v demokratickej spoločnosti, a preto žiada Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, pracovnú skupinu podľa článku 29 a Agentúru pre základné práva, aby naliehavo doručili stanovisko k telesným skenerom pred začiatkom novembra 2008;

4.   vyhradzuje si právo overiť kompatibilitu takýchto opatrení s ľudskými právami a základnými slobodami s právnymi službami EÚ a prijať potrebné následné úkony;

5.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72.
(2) Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Bosnou a Hercegovinou
PDF 237kWORD 86k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2008 o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej
P6_TA(2008)0522B6-0541/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na závery predsedníctva prijaté na zasadnutí Európskej rady v Solúne (19. – 20. júna 2003) a na ich prílohu s názvom Solúnska agenda pre západný Balkán: smerovanie k európskej integrácii,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 7. novembra 2005 o začatí rokovaní s Bosnou a Hercegovinou s výhľadom na uzavretie dohody o stabilizácii a pridružení,

–   so zreteľom na parafovanie dohody o stabilizácii a pridružení 4. decembra 2007 a jej podpísanie 16. júna 2008,

–   so zreteľom na návrh Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej (8226/2008),

–   so zreteľom na časový plán liberalizácie vízového režimu, ktorý Komisia odovzdala Bosne a Hercegovine 5. júna 2008,

–   so zreteľom na Dočasnú dohodu o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej, prílohy a protokoly k nej pripojené a na spoločné vyhlásenie a vyhlásenie Európskeho spoločenstva pripojené k záverečnému aktu,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže dohoda o stabilizácii a pridružení je prvou komplexnou medzinárodnou dohodou medzi Bosnou a Hercegovinou a EÚ, ktorá ustanovuje zmluvný vzťah medzi dvoma stranami, ktorý uľahčí Bosne a Hercegovine cestu k tomu, aby sa stala plne fungujúcim štátom, ktorého budúcnosť, ako bolo deklarované na uvedenom zasadnutí Európskej rady v Solúne, je v EÚ,

B.   keďže dohoda o stabilizácii a pridružení má potenciál výrazne posilniť hospodárstvo Bosny a Hercegoviny, keďže obsahuje ustanovenia, ktoré krajinu zaväzujú k liberalizácii jej trhu, čím sa zvýši konkurencieschopnosť jej podnikov a pritiahnu sa investície, k modernizácii jej právneho rámca tým, že sa stane účinnejším a transparentnejším, a k postupnému zosúladeniu zákonov a predpisov Bosny a Hercegoviny s acquis communautaire,

C.   keďže dočasná dohoda, ktorá je platná od 1. júla 2008, postupne ruší väčšinu obchodných obmedzení medzi oboma stranami a mohla by v krátkom období zaťažiť hospodárstvo Bosny a Hercegoviny v dôsledku konkurencie výrobkov z EÚ a zníženia colných príjmov,

D.   keďže dohoda o stabilizácii a pridružení obsahuje ustanovenia o posilnení inštitúcií, upevnení právneho štátu a dodržiavaní ľudských práv vrátane práv menšín,

E.   keďže táto dohoda stanovuje, že strany by mali spolupracovať v citlivých oblastiach, ako sú víza, hraničné kontroly, azyl a migrácia, pranie špinavých peňazí, boj proti terorizmu a boj proti organizovanému zločinu,

F.   keďže vykonávanie dohodnutej reformy policajných štruktúr Bosny a Hercegoviny by sa malo považovať za súčasť snáh krajiny o zlepšenie jej schopnosti riešiť vyššie uvedené problémy,

G.   keďže k cieľom dohody patrí aj zvýšenie úrovne všeobecného vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy v Bosne a Hercegovine, ako aj politiky zameranej na mládež a práce s mládežou vrátane neformálneho vzdelávania,

H.   keďže je potrebné vyvinúť väčšie úsilie s cieľom prekonať etnické rozdelenie a smerovať k skutočnému zmiereniu medzi stranami; keďže toto úsilie sa musí zameriavať najmä na mladú generáciu prostredníctvom spoločných vzdelávacích programov v oboch entitách a prostredníctvom spoločného porozumenia nedávnych tragických udalostí, ktoré sa v tejto krajine odohrali,

I.   keďže Bosna a Hercegovina je ešte stále v mnohých ohľadoch etnicky rozdelenou krajinou, čo je prekážkou jej transformácie na skutočne fungujúci štát a demokraciu,

J.   keďže členstvo v EÚ je výhľadom pre Bosnu a Hercegovinu len ako jeden štát a nie pre jeho jednotlivé entity, ktoré nemajú zvrchovanú suverenitu; keďže je preto v záujme entít zabezpečiť, aby bola Bosna a Hercegovina plne fungujúcim štátom, schopným plniť všetky kritériá a povinnosti členstva,

K.   keďže 125 072 ľudí je stále úradne registrovaných ako vnútorne vysídlené osoby a z tohto počtu podľa vlády Bosny a Hercegoviny 8000 vnútorne vysídlených osôb ešte stále žije v tzv. zberných strediskách, a to najmä kvôli nedostatku vhodného ubytovania, infraštruktúry a zamestnania v oblastiach ich pôvodu,

L.   keďže mimovládne organizácie usilujúce sa o to, aby sa situácia vnútorne vysídlených osôb a utečencov stala znesiteľnejšou vykonali vynikajúcu prácu priamo na mieste,

M.   keďže úradne je zaregistrovaných aj 45 000 osôb, ktoré potrebujú pomoc pri návrate do predvojnových miest svojho bydliska,

N.   keďže vojnové zločiny by sa mali stíhať s rovnakou rozhodnosťou, rovnakými prostriedkami a účinnosťou tak na celoštátnej, ako aj na miestnej úrovni,

1.   víta podpísanie tejto významnej dohody a naliehavo vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby ju čo najrýchlejšie ratifikovali; vyjadruje presvedčenie, že táto dohoda upevní európske vyhliadky Bosny a Hercegoviny a poskytne tejto krajine jedinečnú príležitosť na dosiahnutie mieru, stability a prosperity;

2.   pripomína predovšetkým vedúcim politickým predstaviteľom, že hlavne oni sú zodpovední za využitie tejto príležitosti tým, že preukážu dostatočnú prezieravosť a odhodlanie pri spoločnom uskutočňovaní reforiem na všetkých úrovniach – celoštátnej úrovni, na úrovni entít, aj na miestnej úrovni – s cieľom modernizovať krajinu, dosiahnuť jej vyššiu efektívnosť a prispôsobenie štandardom EÚ, a v neposlednom rade zrušiť všetky zbytočné právne a administratívne prekážky a zjednodušiť administratívne štruktúry; domnieva sa, že najmä orgány federácie by mali naliehavo zvážiť prijatie konkrétnych opatrení v tomto smere;

3.   v tejto súvislosti pripomína povinnosť Bosny a Hercegoviny, aby v súlade s dohodou o stabilizácii a pridružení a dočasnou dohodou okrem iného:

   a) postupne zrušila všetky kvantitatívne obmedzenia na výrobky z EÚ,
   b) odstránila clá podľa dohodnutých časových plánov,
   c) zjednodušila tok tovaru prostredníctvom akýchkoľvek dopravných prostriedkov na celom území Bosny a Hercegoviny a
   d) vypracovala úplnú inventarizáciu všetkých schém podpory v celej krajine, zosúladila všetky schémy podpory s právnymi predpismi EÚ a zriadila nezávislý orgán pre štátnu pomoc;

4.   domnieva sa, že dohoda o stabilizácii a pridružení má potenciál, aby podporila hospodárstvo Bosny a Hercegoviny, keďže obsahuje ustanovenia, ktoré krajinu zaväzujú k liberalizácii jej trhu, čím sa zvýši konkurencieschopnosť jej podnikov a pritiahnu sa investície, a k modernizácii jej právneho rámca tým, že sa stane účinnejším a transparentnejším; povzbudzuje orgány Bosny a Hercegoviny, aby podnikli nevyhnutné kroky na zvýšenie úrovne priamych zahraničných investícií v krajine;

5.   domnieva sa, že uvedené opatrenia znamenajú, že administratívna kapacita Bosny a Hercegoviny sa musí posilniť na všetkých úrovniach vrátane úrovne štátu, ktorý bude zodpovedný za monitorovanie a zabezpečenie dodržiavania záväzkov vyplývajúcich z dohody o stabilizácii a pridružení bez ohľadu na to, ktoré orgány sú zodpovedné za vykonávanie dohody;

6.   pripomína, že obe entity musia urobiť pokrok v privatizačnom procese, ale zdôrazňuje, že by sa mal uskutočniť za transparentných podmienok a v riadnom regulačnom a právnom rámci a že príjmy z privatizácie by sa mali investovať v záujme podpory dlhodobého hospodárskeho rozvoja krajiny;

7.   vyzýva parlament Bosny a Hercegoviny, aby v úzkej spolupráci s parlamentmi entít monitoroval vykonávanie dohody o stabilizácii a pridružení a umožnil prijatie právnych predpisov súvisiacich s touto dohodou a s európskym partnerstvom;

8.   je presvedčený, že ustanovenia týkajúce sa spolupráce v oblastiach, ako sú víza, správa hraníc, migrácia, boj proti organizovanému zločinu a terorizmu budú pre Bosnu a Hercegovinu silným podnetom na to, aby pokračovala v nedávno prijatej policajnej reforme tým, že podporí ďalšiu spoluprácu medzi jednotlivými policajnými štruktúrami a dosiahne väčšiu harmonizáciu postupov a praxe; vyzýva policajnú misiu EÚ v Bosne a Hercegovine, aby tento proces podporila;

9.   víta skutočnosť, že dohoda tiež zachováva zásadu nediskriminačného prístupu k systémom vzdelávania a odbornej prípravy v Bosne a Hercegovine bez ohľadu na pohlavie, etnický pôvod alebo vierovyznanie; domnieva sa, že treba vyvinúť značné úsilie na to, aby sa prekonali segregačné štruktúry, ktoré v súčasnosti v krajine jestvujú; domnieva sa, že vzdelanie a vzájomné poznanie získané prostredníctvom spolužitia od najmladšieho veku sú kľúčovými faktormi zmierovacieho procesu;

10.   domnieva sa, že EÚ by mala podporovať akademickú a výskumnú spoluprácu vrátane výmeny personálu medzi Bosnou a Hercegovinou a ďalšími krajinami v regióne, ako aj medzi nimi a členskými štátmi EÚ; v súvislosti s tým pripomína programy EÚ, ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa, a naliehavú potrebu zriadiť vnútroštátnu agentúru zodpovednú za vykonávanie týchto programov, ktoré sú teraz dostupné aj krajinám západného Balkánu;

11.   nalieha na vzdelávacie orgány v Bosne a Hercegovine, aby konečne zriadili vnútroštátnu agentúru potrebnú na to, aby sa občania Bosny a Hercegoviny mohli zúčastňovať na programoch Spoločenstva zameraných na mobilitu, ktoré sa z iniciatívy Európskeho parlamentu sprístupnili krajinám západného Balkánu; zastáva názor, že okrem podpory mobility študentov a vedeckých pracovníkov by príslušné programy Spoločenstva mali podporovať aj spoluprácu vzdelávacích inštitúcií medzi jednotlivými entitami;

   12. zastáva tiež názor, že s ohľadom na možný sociálny a hospodársky vplyv vstupu dočasnej dohody do platnosti musí nástroj predvstupovej pomoci EÚ (IPA)(1) poskytnúť prostriedky na modernizáciu systémov sociálneho zabezpečenia v krajine a pracovnoprávnych predpisov, ako aj podporiť organizácie pôsobiace na trhu práce a odbory, zlepšenie dopravnej infraštruktúry Bosny a Hercegoviny v záujme uľahčenia hospodárskeho rozvoja, environmentálne politiky v záujme zníženia znečisťovania, optimalizáciu spotreby energie a zlepšenie odpadového hospodárstva; v tejto súvislosti víta vymenovanie národného koordinátora pre IPA, ako to žiadala Komisia, ktoré sa uskutočnilo po zdĺhavých rokovaniach;
   13. vyzýva Komisiu, aby pripravila náležite prispôsobené opatrenia zohľadňujúce osobitné podmienky v Bosne a Hercegovine s cieľom podporiť a uľahčiť proces pristúpenia k EÚ;
   14. nalieha na Komisiu, aby krajinu zahrnula do všetkých svojich iniciatív na podporu nadväzovania osobných kontaktov, rozvoja občianskej spoločnosti a posilnenia hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bosny a Hercegoviny;
   15. vyjadruje obavy z nedostatočného pokroku, pokiaľ ide o návrat utečencov a vnútorne vysídlených osôb, napríklad v Posavine v Republike srbskej; pripomína potrebu zabezpečiť širšie zapojenie miestnych orgánov a ich angažovanosť v procese návratu utečencov, potrebu organizovať cielené podporné činnosti v záujme zvýšenia verejnej akceptácie navrátilcov, potrebu riešiť požiadavky na chýbajúcu infraštruktúru a verejné služby v oblastiach, kam sa utečenci vracajú, potrebu vytvárať pracovné príležitosti pre navrátilcov a potrebu zosúladiť systémy sociálneho a zdravotného zabezpečenia a vzdelávacie systémy v celej Bosne a Hercegovine tak, aby sa zaistilo, že návrat utečencov sa môže uskutočniť v bezpečných a dôstojných podmienkach, že bude dlhodobo udržateľný a že efektívne prispeje k procesu zmierenia;
   16. v tejto súvislosti pripomína záväzok plniť sarajevské vyhlásenie z roku 2005;
   17. je presvedčený, že zvýšené úsilie o umožnenie návratu utečencov je obzvlášť dôležité z hľadiska potreby uskutočniť do roku 2011 nové sčítanie obyvateľstva na základe rozlíšených údajov s cieľom dosiahnuť aktuálny prehľad o zložení obyvateľstva Bosny a Hercegoviny;
   18. vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby sa naliehavo zaoberali problémom 8 000 obyvateľov v naďalej existujúcich tzv. zberných strediskách, pre ktorých nemusí byť možný bezpečný a dôstojný návrat, a aby pre tieto osoby našli vhodné, dôstojné a trvalé riešenia;
   19. domnieva sa, že vzhľadom na nedostatočný pokrok v oblasti práv menšín v Bosne a Hercegovine treba tejto problematike venovať viac úsilia; v tejto súvislosti víta zmenu volebného zákona z apríla 2008 umožňujúcu kandidovať v miestnych voľbách aj príslušníkom národnostných menšín; vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že o počte miest pre zástupcov menšín budú rozhodovať miestne úrady; ďalej zdôrazňuje potrebu aktivovať poradné výbory pre menšiny, ktoré boli nedávno zriadené v Republike srbskej a ktoré sa majú zriadiť vo Federácii Bosny a Hercegoviny; napokon odsudzuje pretrvávajúcu diskrimináciu "cudzích" v ústave a volebných zákonoch Bosny a Hercegoviny;
   20. vyjadruje znepokojenie nad atmosférou netolerancie voči lesbičkám, gayom, bisexuálom, transsexuálom a transvestitom, najmä v súvislosti s udalosťami, ku ktorým došlo pri otvorení prvého Queer Festivalu v Sarajeve 24. septembra 2008, a naliehavo vyzýva štátne a miestne orgány Bosny a Hercegoviny, aby prijali opatrenia potrebné s cieľom zabezpečiť, aby bolo v Bosne a Hercegovine v plnej miere zaručené základné právo na pokojné zhromažďovanie sa aj pre tieto skupiny obyvateľstva;
   21. požaduje poskytnutie väčšieho objemu finančných prostriedkov na dosiahnutie cieľa národnej stratégie v oblasti mín, ktorým je odstránenie mín z Bosny a Hercegoviny do roku 2009; zdôrazňuje, že hlavným problémom v tejto oblasti je nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu tejto stratégie, a preto nalieha na príslušné orgány, aby poskytli financie potrebné na čo najrýchlejšie uskutočnenie a dokončenie tohto projektu;
   22. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila finančné prostriedky EÚ na program OSN v oblasti odzbrojenia s cieľom umožniť, aby pod dohľadom OSN pokračovalo zneškodňovanie nadbytočných zbraní, vojenského vybavenia a munície ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny, a aby prijala opatrenia s cieľom zaručiť, aby sa tieto zbrane nepredávali pochybným obchodníkom, krajinám či režimom;
   23. v súvislosti s tým pripomína potrebu účinne plniť ustanovenia týkajúce sa reštitúcie majetku, ktoré sú už účinné, a nalieha na orgány Bosny a Hercegoviny, aby prekonali svoju nerozhodnosť v tejto otázke;
   24. rovnako je presvedčený, že treba vynaložiť väčšie úsilie na riešenie otázky nezvestných osôb a odškodnenia ich rodín, a v tejto súvislosti víta činnosť Medzinárodnej komisie pre nezvestné osoby a Inštitútu pre nezvestné osoby v Bosne a Hercegovine; nalieha na príslušné agentúry na úrovni entít, aby podporovali činnosť subjektov na štátnej úrovni tým, že im zašlú všetky relevantné informácie, ktoré získajú;
   25. zastáva názor, že treba venovať zvýšenú pozornosť procesom týkajúcim sa vojnových zločinov na úrovni okresov a kantónov, a to s cieľom vyjasniť potrebu a spôsob deľby prípadov medzi štátnou a nižšou úrovňou súdnictva a zabezpečiť, aby súdy a prokurátori mali k dispozícii dostatočné zdroje, aby svedkom bola k dispozícii adekvátna ochrana, aby sa posilnila cezhraničná policajná a justičná spolupráca a aby sa zharmonizoval právny rámec uplatniteľný na štátnej, kantonálnej a miestnej úrovni; vyzýva Komisiu a krajiny západného Balkánu, aby konali s cieľom výrazne zlepšiť spoluprácu na regionálnej a medzinárodnej úrovni v tejto súvislosti;
   26. podporuje v tejto súvislosti súčasné práce na návrhu stratégie pre stíhanie vojnových zločinov v Bosne a Hercegovine, ktorá by objasnením mnohých potenciálnych prípadov vojnových zločinov mohla pomôcť určiť, aké politické, finančné a legislatívne rozhodnutia a zdroje sú potrebné na riešenie týchto prípadov;
   27. vyjadruje znepokojenie nad atmosférou zastrašovania médií, aktivistov v oblasti ľudských práv a občianskej spoločnosti vo všeobecnosti, ktorá prevláda v Republike srbskej, a nalieha na vedúcich politikov, aby uznali dôležitú úlohu nezávislých médií a mimovládnych organizácií v demokratickom živote ich entity;
   28. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Republika srbská pohrozila, že jednostranne vystúpi zo štátnej spoločnosti zabezpečujúcej rozvod elektrickej energie a vytvorí svoju vlastnú, pričom stiahne predchádzajúcu podporu pre dohodnutú reformu; upozorňuje, že tento krok by ohrozil úsilie Bosny v rámci procesu stabilizácie a asociácie krajiny; zároveň nalieha na orgány federácie, aby prijali dlho očakávané právne predpisy v oblasti dodávok elektrickej energie;
   29. žiada, aby boli podniknuté vhodné kroky v reakcii na to, že Bosna a Hercegovina podpísala v súvislosti s Medzinárodným trestným súdom dvojstrannú dohodu o imunite s USA, ktorá nie je v súlade so spoločnou pozíciou ani s usmerneniami EÚ v tejto oblasti;
   30. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek vážnym problémom, ktorým Bosna a Hercegovina čelí v oblasti boja proti korupcii, obchodovaniu s ľuďmi, praniu špinavých peňazí a obchodu s drogami, pokrok v tejto oblasti brzdia politické zásahy, nedostatok politickej vôle a nedostatočná koordinácia rôznych agentúr a policajných síl jednotlivých entít; nalieha na orgány Bosny a Hercegoviny, aby rýchlo podnikli ďalšie kroky na vyriešenie týchto problémov;
   31. zastáva názor, že diskusiu o budúcom ústavnom zriadení krajiny musí viesť parlament Bosny a Hercegoviny; v súvislosti s tým vyzýva na transparentnú a otvorenú verejnú diskusiu s plnou účasťou občianskej spoločnosti; rovnako zastáva názor, že akékoľvek ústavné usporiadanie musí byť výsledkom dobrovoľnej dohody medzi rôznymi politickými stranami v Bosne a Hercegovine; je však presvedčený o tom, že medzinárodné spoločenstvo a osobitný zástupca EÚ musia zohrávať dôležitú úlohu ako sprostredkovatelia, a vyzýva ich, aby v spolupráci s Benátskou komisiou Rady Európy poskytli podporu potrebnú na vedenie tejto diskusie;
   32. vyzýva miestnych politikov, aby uznali potrebu štrukturálnej reformy štátu Bosna a Hercegovina; pripomína však, že táto reforma môže uspieť, len ak bude vychádzať z realistických predpokladov;
   33. pripomína, že posilnenie centrálneho štátu neznamená oslabenie entít, ale vytvorenie podmienok pre efektívnu verejnú správu, ktorá bude pracovať pre spoločné dobro všetkých občanov Bosny a Hercegoviny v mnohých oblastiach, napríklad pri vytváraní jednotného vnútorného trhu; zároveň varuje pred zneužitím diskusie o ústave na osobovanie si takých práv zo strany jednotlivých entít, ktoré prináležia zvrchovanému štátu;
   34. pripomína orgánom Bosny a Hercegoviny ich povinnosť plne spolupracovať s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu, najmä s ohľadom na uľahčenie zatknutia osôb, ktoré naďalej unikajú pred spravodlivosťou, identifikáciu a ochranu potenciálnych svedkov a zabezpečenie dokumentov a iných dôkazov pre tribunál, ktoré sú potrebné v rámci súdneho konania a vyšetrovania;
   35. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že volebné orgány neriešili obavy tých občanov Bosny a Hercegoviny, ktorí sa počas vojny odsťahovali do zahraničia, ale napriek tomu chcú uplatňovať svoje právo voliť; je presvedčený o tom, že riešenie by sa malo nájsť v dobrej spolupráci so susednými krajinami s cieľom umožniť týmto občanom zaregistrovať sa;
   36. domnieva sa, že zrušenie Úradu vysokého predstaviteľa spolu s posilnením úlohy osobitného zástupcu EÚ by malo byť aj naďalej konečným cieľom medzinárodného spoločenstva, ako aj miestnych lídrov; preto vyzýva vedúcich politických predstaviteľov, aby si v tejto súvislosti splnili svoje povinnosti a aby sa so všetkou vážnosťou usilovali o splnenie piatich cieľov a dvoch podmienok stanovených Radou pre nastolenie mieru tak, aby sa cestou konsenzu mohol uskutočniť prechod od Úradu vysokého predstaviteľa k osobitnému zástupcovi EÚ;
   37. vyjadruje nespokojnosť najmä s nedostatočným pokrokom v uzatváraní dohôd pre oblasť Brčko; upozorňuje vedúcich politických predstaviteľov Bosny a Hercegoviny, že rozhodnutie arbitrážneho tribunálu o štatúte Brčka je konečné a nespochybniteľné;
   38. vyzýva tiež politikov Bosny a Hercegoviny, aby uznali potrebu primeraného rozdelenia majetku medzi štát a iné administratívne úrovne, čo je jeden z cieľov súvisiacich so zrušením Úradu vysokého predstaviteľa; vyzýva ich, aby sa s vážnosťou zapojili do rokovaní o vyriešení tohto dlhotrvajúceho problému; pripomína, že štátu musia byť pridelené prostriedky potrebné na splnenie jeho úloh;
   39. pripomína predstaviteľom medzinárodného spoločenstva, že ich partnermi v Bosne a Hercegovine sú inštitúcie tejto krajiny, a nie vedúci predstavitelia hlavných politických strán; zastáva preto názor, že inštitúcie Bosny a Hercegoviny musia byť zapojené do reformných procesov a skutočne sa stať hlavnými aktérmi týchto procesov, ktoré krajina musí uskutočniť;
   40. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, vláde Bosny a Hercegoviny a Vysokému predstaviteľovi – osobitnému zástupcovi EÚ pre Bosnu a Hercegovinu.

(1) Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 82).


Spomienka na Holodomor, veľký hladomor na Ukrajine v rokoch 1932-1933
PDF 202kWORD 39k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2008 o spomienke na Holodomor, umelo vyvolaný hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933
P6_TA(2008)0523RC-B6-0571/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

–   so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–   so zreteľom na Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídia,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie vydané na 58. plenárnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN pri príležitosti 70. výročia hladomoru na Ukrajine, ktoré podporilo 63 štátov vrátane všetkých (vtedy) 25 členských štátov EÚ,

–   so zreteľom na ukrajinský zákon o hladomore na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933 prijatý 28. novembra 2006,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu z 21. novembra 2007, ktorým sa začína spomienka pri príležitosti 75. výročia hladomoru na Ukrajine,

–   so zreteľom na záverečné vyhlásenie a odporúčania desiateho zasadnutia Výboru pre parlamentnú spoluprácu EÚ - Ukrajina prijaté 27. februára 2008,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd sú hlavnými zásadami, na ktorých je založená EÚ,

B.   keďže Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídia kriminalizuje mnohé činy spáchané so zámerom zničiť, celkom alebo čiastočne, národnostnú, etnickú, rasovú či náboženskú skupinu: vyvražďovanie príslušníkov skupiny, spôsobovanie vážnej telesnej či duševnej ujmy členom skupiny, zámerné pôsobenie na životné podmienky skupiny s cieľom spôsobiť celkové alebo čiastočné fyzické zničenie, presadzovanie opatrení zameraných na zabraňovanie pôrodom v skupine a násilné presúvanie detí z jednej skupiny do druhej,

C.   keďže hladomor v rokoch 1932 – 1933, ktorý zapríčinil smrť miliónov Ukrajincov, cynicky a kruto pripravil Stalinov režim, aby nanútil Ukrajine sovietsku politiku kolektivizácie poľnohospodárstva proti vôli ukrajinského vidieckeho obyvateľstva,

D.   keďže spomínanie na zločiny proti ľudskosti v európskych dejinách by malo pomôcť pri predchádzaní podobným zločinov v budúcnosti,

E.   keďže európska integrácia je založená na pripravenosti vyrovnať sa s tragickými dejinami 20. storočia a na uznaní, že zmierenie sa s ťaživou históriou nesymbolizuje pocit kolektívnej viny, ale tvorí pevný základ na budovanie spoločnej európskej budúcnosti založenej na zdieľaných hodnotách a vzájomne previazanej budúcnosti,

1.   ľudu Ukrajiny a najmä žijúcim pamätníkom hladomoru, ako aj rodinám a príbuzným obetí venuje toto vyhlásenie:

   a) uznáva Holodomor (umelo vyvolaný hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933) ako hrozný zločin proti ukrajinskému ľudu a proti ľudskosti,
   b) rozhodne odsudzuje tieto činy, ktoré boli zamerané proti ukrajinskému roľníctvu a ktoré sa vyznačovali hromadným ničením a porušovaním ľudských práv a slobôd,
   c) vyjadruje svoju solidaritu s ukrajinským ľudom, ktorý trpel touto tragédiou, a vzdáva úctu tým, ktorí zomreli v dôsledku umelo vyvolaného hladomoru v rokoch 1932 – 1933,
   d) vyzýva krajiny, ktoré vznikli po rozpade Sovietskeho zväzu, aby otvorili svoje archívy o hladomore na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933 na dôkladný výskum, aby sa mohli odhaliť a dôsledne vyšetriť všetky príčiny a dôsledky;

2.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vláde a parlamentu Ukrajiny, generálnemu tajomníkovi OSN, generálnemu tajomníkovi Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a generálnemu tajomníkovi Rady Európy.


Činnosť Európskeho ombudsmana za rok 2007
PDF 236kWORD 71k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2008 o výročnej správe o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2007 (2008/2158(INI))
P6_TA(2008)0524A6-0358/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na výročnú správu o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2007,

–   so zreteľom na článok 195 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 43 Charty základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. septembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa článok 3 úpravy a všeobecných podmienok upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(2),

–   so zreteľom na rámcovú dohodu o spolupráci uzatvorenú medzi Európskym parlamentom a ombudsmanom 15. marca 2006, ktorá nadobudla účinnosť 1. apríla 2006,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. októbra 2005 o kompetenciách pri prijímaní a odovzdávaní oznámení Európskemu ombudsmanovi a splnomocňovaní úradníkov vypovedať pred Európskym ombudsmanom (SEK(2005)1227),

–   so zreteľom na list Európskeho ombudsmana predsedovi Európskeho parlamentu z júla 2006 s cieľom iniciovať proces revízie štatútu Európskeho ombudsmana,

–   so zreteľom na svoj návrh uznesenia z 22. apríla 2008(3) a na uznesenie z 18. júna 2008 o prijatí rozhodnutia Európskeho parlamentu, ktorým sa mení a dopĺňa jeho rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(4),

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o činnosti Európskeho ombudsmana,

–   so zreteľom na druhú a tretiu vetu článku 195 ods. 2 svojho rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre petície (A6-0358/2008),

A.   keďže výročnú správu o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2007 formálne postúpili predsedovi Európskeho parlamentu 10. marca 2008 a keďže Európsky ombudsman, pán Nikiforos Diamanduros, prezentoval správu Výboru pre petície v Štrasburgu 19. mája 2008,

B.   keďže Chartu základných práv Európskej únie, pôvodne vyhlásenú v decembri 2000, podpísali 12. decembra 2007 a znovu potvrdili predsedovia Európskeho parlamentu, Komisie a Rady, a keďže záväzok právne záväznej charty, uvedený v Lisabonskej zmluve, ktorá je stále v procese ratifikácie, odráža narastajúce povedomie toho, že občania by mali byť stredobodom transparentnej a prístupnej Európy, na ktorú sa možno obrátiť a ktorá pozná záujmy svojich občanov,

C.   keďže v článku 41 charty sa uvádza: "Každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote",

D.   keďže v článku 43 charty sa uvádza: "Každý občan Únie, ako aj každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá právnická osoba, ktorá má sídlo v členskom štáte, má právo oznámiť Európskemu ombudsmanovi prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Spoločenstva, s výnimkou Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa v rámci výkonu ich súdnych právomocí",

E.   keďže je dôležité, aby európske inštitúcie a orgány v plnej miere využívali prostriedky potrebné na plnenie svojej povinnosti zabezpečovať, aby občania dostávali rýchle a vecné odpovede na svoje žiadosti, sťažnosti a petície,

F.   keďže napriek tomu, že od prijatia uvedeného uznesenia Európskeho parlamentu zo 6. septembra 2001, ktorým sa schvaľuje ombudsmanov kódex dobrej administratívnej praxe, uplynulo sedem rokov, ostatné hlavné inštitúcie zatiaľ nesplnili naliehavú požiadavku Európskeho parlamentu, aby svoju prax uviedli do súladu s ustanoveniami tohto kódexu,

G.   keďže v roku 2007 poklesol počet sťažností asi o 16 % v porovnaní s rokom 2006, ale počet prípustných sťažností sa v roku 2007 zvýšil v absolútnych i relatívnych číslach zo 449 (12 % z celkového počtu) na 518 (16 % z celkového počtu),

H.   keďže zistenia z 348 dokončených vyšetrovaní, z ktorých 341 bolo spojených so sťažnosťou a 7 bolo iniciatívnych vyšetrovaní, ukazujú, že v 95 prípadoch (čo zodpovedá 25,7 % vyšetrovaných sťažností) sa nepreukázal nesprávny úradný postup,

I.   keďže v roku 2007 sa zdvojnásobil počet prípadov nesprávneho úradného postupu, ktoré v nadväznosti na sťažnosť adresovanú Európskemu ombudsmanovi vyriešila samotná inštitúcia či orgán (129 prípadov), čo odráža čoraz väčšiu ochotu inštitúcií a orgánov považovať sťažnosti podávané Európskemu ombudsmanovi za príležitosť na nápravu chýb a spolupracovať s Európskym ombudsmanom v prospech občanov,

J.   keďže v roku 2007 sa 5 prípadov skončilo zmierom a koncom roka 2007 sa ešte stále posudzovalo 31 návrhov na zmier,

K.   keďže Európsky ombudsman začal v roku 2007 vo väčšej miere využívať neformálnejšie postupy s cieľom pomôcť pri riešení problémov pružnejším spôsobom a tento prístup bude rozvíjať aj v budúcnosti, čo preukazuje pripravenosť Európskeho ombudsmana a inštitúcií pomáhať občanom,

L.   keďže v roku 2007 Európsky ombudsman uzavrel 55 vyšetrovaní s kritickými pripomienkami a keďže kritická pripomienka potvrdzuje sťažovateľovi, že jeho sťažnosť je odôvodnená, a príslušnej inštitúcii či orgánu naznačuje, v čom pochybili, s cieľom pomôcť im vyhnúť sa nesprávnemu úradnému postupu v budúcnosti,

M.   keďže v roku 2007 bolo pripravených osem návrhov odporúčaní, sedem návrhov odporúčaní z roku 2006 viedlo v roku 2007 k rozhodnutiu a jeden prípad viedol k osobitnej správe Európskemu parlamentu,

N.   keďže kritické pripomienky zahrnuté v rozhodnutiach o uzavretí prípadov nesprávneho úradného postupu, ktoré nemožno napraviť, ani odporúčania či osobitné správy Európskeho ombudsmana nemajú záväzný účinok, pretože jeho právomoci nezahŕňajú priamu nápravu prípadov nesprávneho úradného postupu, ale ich účelom je povzbudiť samoreguláciu zo strany inštitúcií a orgánov EÚ,

O.   keďže nesprávny úradný postup je definovaný ako nedodržanie pravidiel alebo zásad zo strany príslušnej inštitúcie alebo orgánu, ktoré sú pre túto inštitúciu alebo orgán záväzné, vrátane prípadov, keď tieto pravidlá či zásady vyplývajú z vlastného záväzku inštitúcie alebo orgánu, ktorý nie je priamo stanovený v zmluvách alebo v sekundárnych právnych predpisoch,

P.   keďže Európsky ombudsman ako prioritu stanovil potrebu presadzovať dobrú administratívu v inštitúciách a orgánoch EÚ a podporovať v tejto súvislosti úsilie, ktoré siaha nad rámec zabránenia nezákonnému správaniu,

Q.   keďže Európsky ombudsman v roku 2007 predložil Európskemu parlamentu jednu osobitnú správu a keďže predloženie osobitnej správy predstavuje cenný prostriedok, ktorým sa môže Európsky ombudsman usilovať o politickú podporu Európskeho parlamentu a jeho Výboru pre petície s cieľom poskytnúť zadosťučinenie občanom, ktorých práva boli porušené, ako aj prispieť k zdokonaľovaniu noriem administratívy EÚ,

R.   keďže od nadobudnutia platnosti Zmluvy z Nice má Európsky parlament rovnako ako členské štáty, Rada a Komisia právo podať žalobu na Súdny dvor Európskej únie pre chýbajúce právomoci, porušenie zásadnej procesnej povinnosti, porušenie Zmluvy o ES alebo právnej normy týkajúcej sa jej uplatňovania, alebo zneužitie právomocí,

S.   keďže kritické komentáre k nesprávnemu úradnému postupu, ktoré Európsky ombudsman vzniesol v správe za rok 2007 (kritické pripomienky, návrhy odporúčaní a osobitná správa), môžu byť základom na zabránenie budúcemu opakovaniu chýb a zlyhaní vďaka vykonávaniu primeraných opatrení inštitúciami a inými orgánmi EÚ,

T.   keďže spolupráca založená Európskym ombudsmanom v rámci Európskej siete ombudsmanov už vyše desať rokov funguje ako pružný systém na výmenu informácií a osvedčených postupov a ako prostriedok na usmerňovanie sťažovateľov k ombudsmanom či iným podobným orgánom, ktoré im najlepšie dokážu pomôcť,

U.   keďže úloha Európskeho ombudsmana pri ochrane občanov EÚ sa za 12 rokov od vytvorenia úradu posilnila, a to vďaka jeho nezávislosti a parlamentnej demokratickej kontrole transparentnosti jeho činnosti,

V.   keďže činnosti Európskeho ombudsmana a Výboru pre petície musia zostať oddelené a, ako všeobecné pravidlo zamerané na predchádzanie konfliktom v oblasti výhradných právomocí každého z nich, mali by zahŕňať recipročné výmeny spisov,

1.   schvaľuje výročnú správu za rok 2007 predloženú Európskym ombudsmanom a formu, v akej bola predložená, ktorá kombinuje zhrnutie činnosti za daný rok a tematickú analýzu rozhodnutí Európskeho ombudsmana a problémov, ktoré sa prejavili v rozličných etapách procesu; domnieva sa však, že treba vyvinúť ďalšie úsilie na zlepšenie štatistických tabuliek, v ktorých môže byť zmes číselných a percentuálnych údajov mätúca;

2.   žiada, aby všetky inštitúcie a orgány EÚ dostali potrebné rozpočtové a ľudské zdroje na zabezpečenie toho, aby občania dostávali rýchle a vecné odpovede na svoje žiadosti, sťažnosti a petície;

3.   domnieva sa, že Európsky ombudsman naďalej vykonáva svoje právomoci aktívnym a vyváženým spôsobom, a to so zreteľom na preverovanie a riešenie sťažností a na vedenie a uzatváranie vyšetrovaní, ako aj so zreteľom na zachovanie konštruktívnych vzťahov s inštitúciami a orgánmi EÚ a na podporu občanov v tom, aby využívali svoje práva vo vzťahu k týmto inštitúciám a orgánom;

4.   vyzýva Európskeho ombudsmana, aby aj naďalej pokračoval vo svojom úsilí a účinne, transparentne a pružne propagoval svoju činnosť tak, aby v inštitúciách a orgánoch EÚ bolo možné vybudovať skutočnú kultúru služby občanom;

5.   domnieva sa, že pojem nesprávny úradný postup by sa mal vykladať v širšom zmysle, aby zahŕňal nielen administratívne akty, ktoré sú v rozpore s pravidlami či zásadami stanovenými v zmluvách alebo v sekundárnych právnych predpisoch, ale napríklad aj prípady, keď samotné administratívne orgány na seba vzali určité záväzky, napríklad prijatím kódexu dobrej administratívnej praxe, alebo prípady, keď prijaté politické opatrenia či vyhlásenia politického charakteru vyvolali oprávnené a odôvodnené očakávania občanov;

6.   podporuje úsilie Európskeho ombudsmana o presadzovanie dobrej administratívy prostredníctvom dodatočných pripomienok a návrhov adresovaných inštitúciám a orgánom aj v prípadoch, keď Európsky ombudsman počas svojho vyšetrovania nezistil prípad nesprávneho úradného postupu, ale domnieva sa, že sú potrebné zlepšenia s ohľadom na cieľ vytvoriť v rámci administratívy EÚ kultúru orientovanú na občanov a na poskytovanie služieb;

7.   považuje úlohu Európskeho ombudsmana pri zvyšovaní otvorenosti a zodpovednosti rozhodovacích procesov a administratívy EÚ za dôležitý príspevok smerom k EÚ, v ktorej sa prijímajú rozhodnutia čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 Zmluvy o EÚ, a to v spolupráci s úradmi ombudsmana v jednotlivých členských štátoch, aby EÚ mala užší kontakt s občanmi Európy;

8.   opakuje svoju žiadosť vyjadrenú v predchádzajúcich uzneseniach, aby všetky inštitúcie a orgány EÚ prijali spoločný prístup, čo sa týka kódexu dobrej administratívnej praxe;

9.   konštatuje, že kódex dobrej administratívnej praxe navrhnutý Európskym ombudsmanom, v znení schválenom Európskym parlamentom vyššie uvedeným uznesením zo 6. septembra 2001, sa vzťahuje na pracovníkov všetkých inštitúcií a orgánov Spoločenstva a na rozdiel od iných kódexov sa pravidelne aktualizuje a zverejňuje na internetovej stránke Európskeho ombudsmana;

10.   zdôrazňuje potrebu ďalšieho zlepšovania verejného profilu Európskeho ombudsmana, ktorého cieľom je poskytovať informácie občanom, podnikom, mimovládnym organizáciám a iným subjektom, a domnieva sa, že kvalitné informácie môžu pomôcť pri znižovaní počtu sťažností, ktoré nepatria do pôsobnosti Európskeho ombudsmana; súčasne vyzýva Európskeho ombudsmana, aby sťažnosti, ktoré nepatria do jeho právomoci, bezodkladne postupoval príslušným orgánom prostredníctvom najvhodnejšej siete na vnútroštátnej či miestnej úrovni;

11.   uznáva zvýšenie absolútneho počtu prípustných sťažností, ale domnieva sa, že číslo v súvislosti s prípustnými sťažnosťami – 16 % – je stále neuspokojivé; v súvislosti s tým odporúča, aby sa medzi európskymi občanmi uskutočnila rozsiahla informačná kampaň určená na zvýšenie ich povedomia o funkciách a právomociach Európskeho ombudsmana;

12.   víta vo všeobecnosti konštruktívnu spoluprácu medzi Európskym ombudsmanom a inštitúciami a orgánmi EÚ a podporuje Európskeho ombudsmana v jeho úlohe vonkajšieho kontrolného mechanizmu, ako aj hodnotného zdroja ďalšieho zlepšovania európskej administratívy;

13.   vyzýva Európskeho ombudsmana, aby zabezpečil, aby Komisia správne využívala svoje právo podľa vlastného uváženia začať konania vo veci porušenia práva podľa článku 226 Zmluvy o ES alebo navrhnúť postih podľa článku 228 Zmluvy o ES a aby sa starostlivo vyhýbala omeškaniam či neodôvodnenému zanedbaniu konania, čo nie je zlučiteľné s jej právomocou dohliadať na uplatňovanie právnych predpisov EÚ;

14.   domnieva sa, že ak inštitúcia odmietne plniť odporúčanie obsiahnuté v osobitnej správe Európskeho ombudsmana aj napriek tomu, že ho schválil Európsky parlament, mohol by Európsky parlament legitímne uplatniť svoju právomoc podať na Súdnom dvore žalobu v súvislosti s aktom alebo opomenutím, ktoré boli predmetom odporúčania Európskeho ombudsmana;

15.   konštatuje, že Európsky ombudsman predložil osobitnú správu, v ktorej kritizuje Komisiu za to, že neriešila sťažnosť, ktorá sa týkala európskej smernice o pracovnom čase, o čom Európsky parlament prijal uznesenie 3. septembra 2008(5);

16.   domnieva sa, že v prípade, keď Európsky ombudsman alebo Výbor pre petície v rámci svojho mandátu a právomocí vyšetrujú prekrývajúce sa otázky, ako napríklad spôsob, akým Komisia realizovala konanie o porušení povinnosti, respektíve toto porušenie ako také, môžu úzkou spoluprácou dosiahnuť užitočnú súčinnosť;

17.   víta vzťahy medzi Európskym ombudsmanom a Výborom pre petície v inštitučnom rámci, čo sa týka vzájomného rešpektovania kompetencií a právomocí;

18.   uznáva prínos Európskej siete ombudsmanov, v súlade so zásadou subsidiarity, pri zabezpečovaní mimosúdnych opravných prostriedkov; víta spoluprácu medzi Európskym ombudsmanom a ombudsmanmi a inými orgánmi na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v členských štátoch, a naliehavo vyzýva na ďalšie posilnenie výmeny osvedčených postupov, čím sa umožní harmonizácia osvedčených postupov medzi členskými štátmi;

19.   víta prijatie vyhlásenia Európskej siete ombudsmanov v októbri 2007 ako významný príspevok k zvyšovaniu povedomia o práci ombudsmanov na úrovni EÚ a k objasneniu služieb, ktoré poskytujú ľuďom sťažujúcim sa na problémy v rozsahu pôsobnosti právnych predpisov EÚ;

20.   víta iniciatívu Európskeho ombudsmana na rozsiahlu propagáciu jeho vlastnej práce a práce vykonávanej národnými ombudsmanmi a odporúča, aby ombudsman pokračoval v úsilí o zvyšovanie povedomia občanov;

21.   vyzýva Európskeho ombudsmana, aby sa naďalej prezentoval v rámci udalostí, ktoré sa týkajú občanov, a teda potenciálnych sťažovateľov, pretože je zrejmé, že vymedzenie zodpovednosti a rozhodovania medzi európskou, vnútroštátnou a regionálnou úrovňou je pre mnohých občanov a podniky stále veľmi ťažko zrozumiteľné;

22.   víta zlepšenú informačnú kampaň propagovanú komunikačnou stratégiou Európskeho ombudsmana, ktorá vedie k zvyšovaniu povedomia o právach občanov a právomociach Spoločenstva, ako aj k lepšiemu chápaniu jeho sféry pôsobnosti; vzhľadom na stále veľké množstvo sťažností, ktoré nepatria do jeho pôsobnosti, ho však naliehavo vyzýva, aby zintenzívnil úsilie o pravidelné poskytovanie komplexnejších informácií o týchto veciach;

23.   vzhľadom na to, že každá inštitúcia má vlastnú internetovú stránku, kde možno podávať sťažnosti, predkladať petície atď., a vzhľadom na to, že občanov znechucuje nutnosť rozlišovania medzi rôznymi inštitúciami, víta prípravu interaktívnej príručky určenej na pomoc občanom pri zisťovaní najvhodnejšieho fóra na riešenie ich problémov;

24.   na znižovanie počtu neprípustných sťažností predkladaných Európskemu ombudsmanovi navrhuje, aby sa táto myšlienka ďalej rozvíjala a aby sa na internete umiestnila spoločná stránka európskych inštitúcií, ktorá by pomáhala občanom a odkazovala ich priamo na inštitúciu príslušnú na riešenie ich sťažnosti;

25.   navrhuje, aby Európsky ombudsman prijal opatrenia na znižovanie počtu sťažností, v súvislosti s ktorými nie je možné podniknúť žiadne kroky;

26.   vyzýva Európskeho ombudsmana, aby sa zaviazal, že každú sťažnosť, ktorá spadá do kompetencie národného alebo regionálneho ombudsmana, bude priamo postupovať ďalej po získaní súhlasu dotyčného sťažovateľa;

27.   v súvislosti s poskytovaním lepších a efektívnejších služieb občanom navrhuje, aby ich Európsky ombudsman naďalej oboznamoval s vnútornými postupmi a lehotami na spracovanie sťažností, ako aj s kritériami uplatňovanými pri rozhodovaní na rozličných stupňoch posudzovania žiadosti;

28.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a Európskemu ombudsmanovi, vládam a parlamentom členských štátov a ich ombudsmanom alebo orgánom s podobnými právomocami.

(1) Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15.
(2) Ú. v. ES C 72 E, 21.3.2002, s. 336.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2008)0129.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2008)0301.
(5) Prijaté texty, P6_TA(2008)0398.


Venezuela
PDF 203kWORD 38k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2008 o zákazoch politickej činnosti vo Venezuele
P6_TA(2008)0525RC-B6-0549/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, a najmä na svoje uznesenie z 24. mája 2007 o prípade siete Radio Caracas TV vo Venezuele(1),

–   so zreteľom na správu organizácie Human Rights Watch zo septembra 2008 o situácii v oblasti ľudských práv vo Venezuele v poslednom desaťročí s názvom Dekáda pod vládou Cháveza: politická intolerancia a stratené príležitosti na pokrok v oblasti ľudských práv vo Venezuele,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže venezuelské orgány používajú rôzne zoznamy občanov ("zoznam Tascón", "zoznam Maisanta", "zoznam Russián") s cieľom prepúšťať štátnych zamestnancov, odobrať občanom právo zastávať verejné funkcie a znemožniť im využívať administratívne služby a postupy,

B.   keďže politicky motivované používanie týchto zoznamov obmedzuje občianske a politické práva oponentov súčasnej venezuelskej vlády, a najmä pasívne volebné právo a právo voličov slobodne si zvoliť svoje miestne, regionálne a celoštátne orgány,

C.   keďže generálny kontrolór republiky prijal administratívne opatrenie, na základe ktorého bola vysokému počtu zástupcov opozície zakázaná činnosť a bolo im znemožnené kandidovať v regionálnych a komunálnych voľbách plánovaných na november 2008,

D.   keďže venezuelské orgány svojvoľne vypovedali riaditeľa mimovládnej organizácie Human Rights Watch pre Ameriky Josého Miguela Vivanca a zástupcu riaditeľa pre Ameriky Daniela Wilkinsona z Venezuely na základe toho, že vydali kritickú správu o verejných slobodách a dodržiavaní ľudských práv počas desiatich rokov vykonávania mandátu prezidenta Huga Cháveza,

E.   keďže tieto skutočnosti sú len poslednými z dlhého radu krokov prijatých vládou s cieľom potlačiť hlas opozície, disidentov a medzinárodných pozorovateľov v krajine,

F.   keďže 1. októbra 2008 bol v meste Maracaibo vo svojom aute na smrť dostrieľaný študentský vodca strany COPEI a predseda Federácie akademických stredísk štátnej univerzity Zulia Julio Soto, pričom sa tento zločin stal za zvláštnych okolností a zatiaľ nebol objasnený,

1.   vyjadruje svoje znepokojenie nad zoznamom prípadov odobratí volebných práv, ktorý vydal generálny kontrolór republiky;

2.   vyzýva venezuelskú vládu, aby zvážila zákazy politickej činnosti administratívnej povahy v rámci ustanovení článkov 42 a 65 venezuelskej ústavy, podľa ktorých má toto oprávnenie výlučne a s konečnou platnosťou súdna moc, ako to je zvykom v každom právnom štáte;

3.   takisto vyzýva venezuelskú vládu, aby dodržiavala medzinárodné dohody, ktoré Venezuela podpísala a ratifikovala, vrátane ustanovení o politických právach stanovených v článkoch 23 ods. 1 písm. b) a 23 ods. 2 Amerického dohovoru o ľudských právach a v článkoch 2 a 25 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach;

4.   ostro odmieta prenasledovanie a svojvoľné vypovedanie aktivistov v oblasti ľudských práv a domnieva sa, že toto vypovedanie je veľmi vážnym precedensom, pokiaľ ide o riziko spojené s uplatňovaním slobody prejavu a  práva na kritiku, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej demokratickej spoločnosti;

5.   dôrazne odsudzuje vraždu študentského vodcu Julia Sotu; vyjadruje svoju sústrasť rodine a príbuzným obete a žiada venezuelské orgány, aby vynaložili všetko úsilie potrebné na bezodkladné objasnenie tohto zločinu, aby boli páchatelia a osoby zodpovedné za tento zločin predvedení pred súd a aby bol tento zločin potrestaný;

6.   vyzýva Chávezovu vládu, aby zastavila tieto praktiky a podporila vo Venezuele participatívnejšiu demokraciu v plnom súlade so zásadami stanovenými v Ústave z roku 1999;

7.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Parlamentu združenia Mercosur a vláde a parlamentu Venezuelskej bolívarovskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 484.


Konžská demokratická republika: nepokoje vo východných pohraničných oblastiach
PDF 220kWORD 54k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2008 o nepokojoch vo východných pohraničných oblastiach Konžskej demokratickej republiky
P6_TA(2008)0526RC-B6-0556/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 21. februára 2008 o Severnom Kivu(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2008 o situácii v Konžskej demokratickej republike a znásilnení ako vojnovom zločine(2) a na svoje predchádzajúce uznesenia o porušovaní ľudských práv v Konžskej demokratickej republike (KDR),

–   so zreteľom na uznesenie spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 22. novembra 2007 o situácii v Konžskej demokratickej republike, najmä na východe krajiny, a jej dôsledkoch v regióne(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2007 o odpovedi Európskej únie na citlivé situácie v rozvojových krajinách(4),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. októbra 2007 s názvom K odpovedi EÚ na citlivé situácie – angažovanie sa v náročných podmienkach v záujme trvale udržateľného rozvoja, stability a mieru (KOM(2007)0643) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý tvorí jeho prílohu (SEK(2007)1417),

–   so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 60/1 z 24. októbra 2005 o výsledkoch svetového samitu z roku 2005, a najmä na jej odseky 138 až 140 týkajúce sa zodpovednosti za ochranu obyvateľstva,

–   so zreteľom na vyhlásenie Rady z 10. októbra 2008 o situácii vo východnej časti KDR,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže boje medzi konžskou armádou, povstalcami odvolaného generála Laurenta Nkundu a bojovníkmi Demokratických síl za oslobodenie Rwandy (FDLR) a jednotkami ugandskej Božej armády odporu (LRA) spôsobujú už dlhé mesiace civilnému obyvateľstvu východných provincií KDR obrovské útrapy,

B.   keďže od roku 1998 si konflikt v Konžskej demokratickej republike vyžiadal životy 5 400 000 osôb a stále je každodennou priamou či nepriamou príčinou smrti 1 500 osôb,

C.   keďže v čase, keď v okolí hraničnej obce Rumangabo pri Gome prebiehali ťažké boje, Nkundovi rebeli obsadili strategicky významný vojenský tábor a zmocnili sa zbraní a zásob,

D.   keďže podľa správ UNHCR si obnovenie bojov v Severnom Kivu vyžiadalo veľké množstvo obetí a viac než 100 000 osôb bolo vysídlených, a keďže jestvujú aj správy o tom, že do rieky boli nahádzané stovky mŕtvych tiel a 50 000 osôb bolo vysídlených po ťažkých bojoch, do ktorých bola v provincii Ituri zapojená LRA,

E.   keďže od podpísania mierovej dohody v Gome 23. januára 2008 sa vyskytli prípady masakier, znásilnení mladých dievčat, matiek a starých matiek, núteného verbovania civilistov a detí a mnoho ďalších násilných činov a závažných porušení ľudských práv vo východnej časti KDR, ktoré spáchali povstalci generála Nkundu, vojaci FDLR a samotnej konžskej armády,

F.   keďže misia OSN v Konžskej demokratickej republike (MONUC) má na základe kapitoly VII Charty OSN mandát používať všetky prostriedky potrebné na zabránenie akýmkoľvek pokusom o použitie sily zo strany zahraničných alebo konžských ozbrojených skupín, najmä bývalých FAR (Rwandské ozbrojené sily) a Interhamwe, ktoré by ohrozili politický proces, a zabezpečiť ochranu civilistov, ktorým bezprostredne hrozí fyzické násilie,

G.   vzhľadom na aktivity týkajúce sa postupnej demobilizácie a záväzok dosiahnuť prímerie, ktorý bol prijatý na konferencii za mier, bezpečnosť a rozvoj v Gome, vrátane prímeria medzi všetkými stranami zúčastnenými na konflikte, dosiahnuť odzbrojenie všetkých mimovládnych ozbrojených síl, návrat a opätovné usadenie všetkých vysídlených osôb na východe KDR, ako aj vytvorenie dočasného mechanizmu kontroly prímeria,

H.   keďže konžská armáda nemá k dispozície ľudské, technické ani finančné zdroje potrebné na splnenie svojich úloh vo východných provinciách KDR, čo oslabuje jej pozíciu pri vykonávaní ochrannej úlohy voči obyvateľstvu a pri opätovnom nastolení mieru,

I.   keďže pre upevnenie mieru a demokracie, podporu stability a rozvoj regiónu s cieľom zabezpečiť dobré životné podmienky všetkých obyvateľov oblasti Veľkých jazier je životne dôležité nájsť politické riešenie konfliktu vo východných provinciách KDR,

J.   keďže občianska vojna, ktorá v regióne trvá už štyri roky, sa prejavuje sústavným drancovaním bohatstva krajiny spojencami aj nepriateľmi konžskej vlády,

K.   keďže v dôsledku nepokojov, ku ktorým došlo koncom roka 2007, bolo viacero humanitárnych organizácií nútených pozastaviť svoju činnosť, zatiaľ čo zdravotné strediská prestali byť zásobované alebo ich opustil zdravotnícky personál,

L.   keďže významné zlepšenie zdravia obyvateľstva a zníženie úmrtnosti v KDR ako celku a najmä vo východných provinciách, si bude vyžadovať dlhoročné úsilie a značné finančné investície zo strany konžskej vlády, ako aj medzinárodného spoločenstva,

M.   keďže podľa informácií pracovníkov humanitárnej pomoci je miestne a presídlené obyvateľstvo vo východných provinciách KDR čoraz oslabenejšie a v dôsledku pokračovania bojov majú humanitárne organizácie zamedzený prístup do niektorých oblastí, ktoré potrebujú naliehavú potravinovú a lekársku pomoc,

N.   keďže obyvateľstvo východných provincií KDR je veľmi ohrozené aj v dôsledku podvýživy a  keďže údaje získané v rámci programov lekárskej pomoci organizácie Lekári bez hraníc poskytujú alarmujúci obraz o rozsahu podvýživy vo východných provinciách KDR,

O.   keďže EÚ ostro odsudzuje najnovšie vyhlásenia Laurenta Nkundu vyzývajúce na zvrhnutie zvolenej a legitímnej vlády KDR,

1.   je mimoriadne znepokojený obnovením bojov v Severnom Kivu a v doposiaľ pokojnom regióne Ituri medzi konžskou armádou a príslušníkmi milícií, ktorí znovu povstali;

2.   je hlboko pobúrený masakrami, zločinmi proti ľudskosti a sexuálnym násilím voči ženám a dievčatám, ktoré sa vo východných provinciách KDR páchajú už príliš mnoho rokov, a žiada všetky príslušné vnútroštátne a medzinárodné orgány, aby systematicky stíhali a súdili všetkých vinníkov, a žiada Bezpečnostnú radu OSN, aby urgentne prijala všetky opatrenia, ktoré by mohli skutočne zabrániť akýkoľvek ďalším útokom proti civilnému obyvateľstvu východných provincií KDR;

3.   vyzýva Národný kongres obrany ľudu (CNDP), aby sa okamžite a bezpodmienečne vrátil k mierovému procesu, ku ktorému sa zaviazal v januári 2008 v Gome;

4.   vyzýva všetky zúčastnené strany, aby obnovili právny štát a bojovali proti beztrestnosti najmä v súvislosti s masovým znásilňovaním žien a dievčat a verbovaním detských vojakov;

5.   vyzýva vládu KDR, aby spolu s Rwandou a MONUC vypracovala plán izolovania a zatknutia lídrov FDLR zodpovedných za genocídu a osobám, ktoré neboli zapojené do genocídy a ktoré sú ochotné zložiť zbrane, ponúkla možnosť usadenia sa v KDR alebo reintegrácie v Rwande;

6.   vyzýva medzinárodné spoločenstvo a Bezpečnostnú radu OSN, aby misii MONUC poskytli príslušné materiály a personál, a tým ju posilnili a umožnili jej plniť svoj mandát, tak ako to v New Yorku po informovaní Bezpečnostnej rady OSN požadoval jej šéf Alan Doss;

7.   víta skutočnosť, že prezident KDR a jeho ministri vyjadrili verejnú podporu misii MONUC za jej príspevok v oblasti národnej bezpečnosti;

8.   vyzýva misiu MONUC, aby vyšetrila obvinenia, že konžská armáda a FDLR postupujú pri kontrole lukratívneho trhu s nerastmi v Severnom Kivu na základe tajnej dohody a aby tieto praktiky ukončila;

9.   opäť potvrdzuje svoju podporu konžským orgánom v ich úsilí nájsť politické riešenie krízy a vyzýva všetky strany, aby rešpektovali prímerie;

10.   so znepokojením konštatuje, že niektoré skupiny z LRA nedávno podnikli útoky proti 16 miestam vo východných teritóriách KDR Dungu, Province Oriental a Ituri, pričom správy UNHCR o približne 80 zmiznutých deťoch potvrdzujú obavy, že na týchto územiach opätovne dochádza k nútenému verbovaniu detských vojakov;

11.   zdôrazňuje, že zoskupovanie osôb na etnickom základe počas presídľovania je v súčasných podmienkach potenciálne nebezpečné;

12.   vyzýva k nulovej tolerancii sexuálneho násilia voči dievčatám a ženám, ktoré sa využíva ako zbraň vo vojne, a pre páchateľov týchto zločinov žiada prísne trestné postihy; upozorňuje na to, že je dôležité zabezpečiť prístup k zdravotníckym službám v krízových oblastiach a utečeneckých táboroch;

13.   vyzýva všetky strany, aby dodržiavali svoj záväzok chrániť civilné obyvateľstvo a rešpektovať ľudské práva, ako je to uvedené v mierovej dohode z Gomy a v komuniké z Nairobi, a aby ho urýchlene splnili;

14.   vyzýva vlády KDR a Rwandy, aby skoncovali s najnovšími prejavmi verbálneho nepriateľstva a vrátili sa ku konštruktívnemu dialógu a konflikt ukončili;

15.   vyzýva všetky vlády regiónu Veľkých jazier, aby začali dialóg s cieľom koordinovať úsilie o zníženie napätia a zastavenie násilia vo východných oblastiach KDR pred rozšírením konfliktu do celého regiónu;

16.   vyzýva Radu a Komisiu, aby pre civilných obyvateľov východných oblastí KDR okamžite zabezpečili široké programy lekárskej pomoci a reintegrácie, s konkrétnym zameraním na pomoc ženám a deťom postihnutým sexuálnym násilím, aby splnili okamžité potreby a aby pripravili podmienky pre rekonštrukciu, ktorá bude potrebná; berie na vedomie kľúčovú úlohu žien pri opätovnom budovaní zničených spoločenstiev;

17.   vyzýva žalobcu Medzinárodného trestného tribunálu, aby vyšetril zverstvá spáchané v regiónoch Kivus a Ituri od júna 2003 a aby páchateľov nesúcich najzjavnejšiu zodpovednosť postavil pred súd a zabezpečil, že nimi budú aj hlavní velitelia milícií, ktorí doteraz neboli zatknutí a ktorí sú zodpovední za masakry a sexuálne násilie;

18.   vyzýva na ustanovenie monitorovacích mechanizmov, akým je napríklad proces Kimberley uplatňovaný v oblasti certifikácie prírodných zdrojov dovážaných na trh EÚ;

19.   vyzýva Radu a každý členský štát, aby obyvateľom východných oblastí KDR poskytli osobitnú pomoc;

20.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vysokému predstaviteľovi pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, inštitúciám Africkej únie, generálnemu tajomníkovi OSN, Bezpečnostnej rade OSN, Rade OSN pre ľudské práva a vládam a parlamentom regiónu Veľkých jazier.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2008)0072.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2008)0022.
(3) Ú. v. EÚ C 58, 1.3.2008, s. 40.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2007)0540.


Barma
PDF 130kWORD 51k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2008 o Barme
P6_TA(2008)0527RC-B6-0554/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 19. júna 2008(1), 24. apríla 2008(2), 27. septembra 2007(3), 21. júna 2007(4) a 14. decembra 2006(5) o Barme,

–   so zreteľom na závery Rady EÚ o Barme/Mjanmarsku z 29. apríla 2008, prijaté Radou pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy v Luxemburgu, a na spoločnú pozíciu Rady 2006/318/SZBP z 27. apríla 2006, ktorou sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku(6),

–   so zreteľom na správu z 3. septembra 2008 vypracovanú Tomásom Ojeom Quintanom, osobitným spravodajcom OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku (A/63/341),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže 24. októbra 2008 si pripomíname 13. výročie nespravodlivého uväznenia generálnej tajomníčky Národnej ligy za demokraciu (NLD), pani Aung San Suu Kyiovej, ako politickej väzenkyne; keďže ďalších 2120 osôb je aj naďalej uväznených v neľudských podmienkach len za to, že vyjadrili želanie zaviesť v Barme demokraciu; keďže Navanethem Pillay, novovymenovaný Vysoký komisár OSN pre ľudské práva, formálne vyzval 3. októbra 2008 barmské vojenské orgány, aby prepustili všetkých politických väzňov,

B.   keďže k výročiu uväznenia pani Aung San Suu Kyiovej sa vedúci predstavitelia ázijských a európskych krajín stretnú v Číne 24. až 25. októbra 2008 na siedmom stretnutí Ázie a Európy (ASEM),

C.   keďže barmská vojenská junta úmyselne odmieta prijať akékoľvek preventívne alebo ochranné opatrenia na zabránenie vážnemu hladomoru, ktorý ohrozuje provinciu Chin na západe krajiny,

D.   keďže v septembri 2008 uskutočnili barmské orgány päťdňový zásah na potlačenie rozsiahlych protestov, ktoré sa začali šesť týždňov predtým,

E.   keďže situácia v oblasti ľudských práv sa aj naďalej zhoršuje, politický tlak sa zvyšuje a vojenská junta nesplnila sľuby, ktoré dala medzinárodnému spoločenstvu po šafranovej revolúcii v septembri 2007,

F.   keďže USA v roku 2003 zakázali dovoz všetkého oblečenia vyrobeného v Barme, ktoré sa tam vyrába prakticky v podmienkach otroctva, a keďže Rade Európskej únie sa doteraz nepodarilo dosiahnuť konsenzus medzi členskými štátmi o prijatí rovnocenných opatrení,

G.   keďže generálny tajomník OSN oznámil, že ak v nasledujúcich mesiacoch nedôjde k badateľnému zlepšeniu situácie v Barme, môže zrušiť návštevu Barmy naplánovanú na december 2008,

H.   keďže OSN v auguste 2008 oznámila, že barmské vojenské orgány podvodným spôsobom zabavovali množstvo humanitárnej pomoci odoslanej do Barmy prostredníctvom nepravdivo stanovených výmenných kurzov,

I.   keďže barmské vojenské orgány zablokovali internetový prístup k slobodným médiám, zabraňujú šíreniu nezávislých informačných zdrojov a väznia tzv. internetových disidentov za to, že sa pokúsili slobodne vyjadriť svoje politické názory,

1.   odsudzuje pokračujúce väznenie pani Aung San Suu Kyiovej, ktorá sa s prestávkami nachádza v domácom väzení od svojho víťazstva v posledných demokratických voľbách v krajine v roku 1990, a trvá na jej okamžitom prepustení;

2.   odsudzuje skutočnosť, že množstvo politických väzňov sa v období po šafranovej revolúcii zvýšilo z 1300 na 2000 a že napriek prepusteniu skúseného novinára a tajomníka NLD, pána U Win Tina, a šiestich ďalších vedúcich osobností v septembri 2008 bolo následne uväznených 23 členov NLD;

3.   odsudzuje vykonštruované obvinenia, na základe ktorých sú väznení mnohí disidenti, a neľudské podmienky väzenia politických väzňov vrátane rozšíreného používania mučenia a ťažkých prác; vyjadruje hlboké znepokojenie nad systematickým odopieraním zdravotnej starostlivosti politickým väzňom a žiada o povolenie obnovenia návštev Medzinárodného výboru Červeného kríža;

4.   nalieha na krajiny ASEM, aby na svojom stretnutí spoločne vyzvali barmské vojenské orgány, aby prepustili všetkých politických väzňov;

5.   dôrazne odsudzuje etnické čistky voči karenskej menšine vrátane osôb, ktoré hľadajú útočisko v susednom Thajsku; v tejto súvislosti vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinulo väčší tlak na juntu, aby zastavila vojenské akcie proti civilistom a aby zvýšila humanitárnu pomoc postihnutému obyvateľstvu, v prípade potreby aj prostredníctvom cezhraničných mechanizmov;

6.   žiada Komisiu, aby trvala na zrušení všetkých obmedzení dodávok pomoci uvalených barmskými vojenskými orgánmi v oblastiach postihnutých cyklónom Nargis a aby predložila úplnú správu o účinnosti svojej pomoci a rozsahu pomoci, ktorá je naďalej potrebná;

7.   vyzýva barmské orgány, aby si urýchlene splnili svoje humanitárne povinnosti, a to najmä so zreteľom na hroziaci hladomor v provincii Chin;

8.   konštatuje, že 37 návštev vyslancov OSN počas posledných 20 rokov neprinieslo žiadnu reformu zo barmskej Štátnej rady pre mier a rozvoj (SPDC) a pripomína vyhlásenie predsedníctva Bezpečnostnej rady OSN z 11. októbra 2007 o situácii v Mjanmarsku (S/PRST/2007/37), ktoré SPDC tiež ignorovala; požaduje stanovenie časového rozvrhu a referenčných kritérií pre reformu a žiada Bezpečnostnú radu OSN, aby sa rozhodla prijať ďalšie opatrenia týkajúce sa Barmy v prípade, že tento časový rozvrh a referenčné kritériá nebudú splnené;

9.   vyzýva barmskú vládu, aby začala postupne uplatňovať štyri základné prvky v oblasti ľudských práv, ktoré požaduje osobitný spravodajca OSN, konkrétne: slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania, prepustenie väzňov svedomia, prechod k systému pluralitnej demokratickej a občianskej vlády a nezávislé a nestranné súdnictvo;

10.   vyzýva generálneho tajomníka OSN, aby bez ohľadu na prevládajúce podmienky uskutočnil druhú návštevu Barmy v decembri 2008 s cieľom predniesť naliehavú osobnú výzvu na prepustenie všetkých politických väzňov, plnú účasť NLD v prípravách na voľby, ktoré sa budú konať v roku 2010, a aby zdôraznil, že sa musia splniť požiadavky OSN;

11.   vyzýva Európsku radu, aby využila svoje zasadnutie 11. a 12. decembra 2008 na preskúmanie nariadenia Rady (ES) č. 194/2008 z 25. februára 2008, ktorým sa obnovujú a posilňujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku(7), s cieľom rozšíriť cielené sankcie aj na prístup spoločností, konglomerátov a podnikov blízko spätých s barmskou armádou k medzinárodným bankovým službám, zakázať všetok dovoz oblečenia vyrobeného v Barme a zabrániť vybraným generálom a ich rodinám vo využívaní obchodných príležitostí, zdravotníckych služieb, nákupov spotrebného tovaru a vzdelávania v zahraničí;

12.   žiada Komisiu, aby vysvetlila, aké kroky chce podniknúť v reakcii na priznanie OSN, že veľká časť humanitárnej pomoci odoslanej do Barmy sa stáva obeťou štátom podporovaného zneužívania výmenného kurzu;

13.   vyjadruje vážne obavy z toho, že vyšetrovací orgán zriadený barmskými vojenskými orgánmi na účely vyšetrenia úmrtí, uväznení a zmiznutí osôb, ku ktorým došlo počas pokojných demonštrácií v septembri 2007, nedospel k žiadnemu výsledku a vyzýva barmské orgány, aby umožnili činnosť vyšetrovacej komisie schválenej OSN;

14.   nalieha na vlády Číny, Indie a Ruska, aby využili svoj významný hospodársky a politický vplyv na barmské orgány v záujme dosiahnutia podstatného zlepšenia situácie v krajine a zastavili dodávky zbraní a iných strategických zdrojov;

15.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, osobitnému vyslancovi EÚ pre Barmu, barmskej Štátnej rade pre mier a rozvoj, vládam členských krajín Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a ASEM, sekretariátu ASEM, Medziparlamentnému výboru združenia ASEAN pre Mjanmarsko, pani Aung San Suu Kyiovej, Národnej lige za demokraciu, generálnemu tajomníkovi OSN, Vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a osobitnému spravodajcovi OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2008)0312.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2008)0178.
(3) Ú. v. EÚ C 219 E, 28.8.2008, s. 311.
(4) Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 383.
(5) Ú. v. EÚ C 317 E, 23.12.2006, s. 902.
(6) Ú. v. EÚ L 116, 29.4.2006, s. 77.
(7) Ú. v. EÚ L 66, 10.3.2008, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia