Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
 Κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και ασφάλειας στην εργασία ***II
 Υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών ***I
 Ευρωπαϊκές στατιστικές ***I
 Καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της ΚΓΠ *
 Τροποποιήσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής *
 Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) *
 Kοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) *
Κείμενα (559 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου