Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
Κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και ασφάλειας στην εργασία ***II
 Υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών ***I
 Ευρωπαϊκές στατιστικές ***I
 Καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της ΚΓΠ *
 Τροποποιήσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής *
 Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) *
 Kοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) *

Κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και ασφάλειας στην εργασία ***II
PDF 257kWORD 34k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (9815/3/2008 – C6-0343/2008 – 2007/0020(COD))
P6_TA(2008)0546A6-0425/2008

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (9815/3/2008 – C6-0343/2008)(1),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0046),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0425/2008),

1.   εγκρίνει την κοινή θέση·

2.   διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

4.   αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 280 E, 4.11.2008, σ. 1.
(2) ΕΕ C 282 E, 6.11.2008, σ. 109.


Υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών ***I
PDF 397kWORD 65k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 68/151/ΕΟΚ και 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών (COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))
P6_TA(2008)0547A6-0400/2008

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0194),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 44, παράγραφος 2, στοιχείο ζ) της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0171/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0400/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Νοεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2008/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση των οδηγιών 68/151/ΕΟΚ, 77/91/EOK και 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών

P6_TC1-COD(2008)0083


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη ║ τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο ζ),

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής ║,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε, στη σύνοδό του της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007, ότι ο διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις πρέπει να μειωθεί κατά 25% έως το 2012 προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην Κοινότητα.

(2)  Το εταιρικό δίκαιο έχει επισημανθεί ως τομέας που περιέχει μεγάλο αριθμό υποχρεώσεων πληροφόρησης για τις εταιρείες, ορισμένες από τις οποίες φαίνονται παρωχημένες ή υπερβολικές.

(3)  Αυτές οι υποχρεώσεις πληροφόρησης πρέπει να επανεξεταστούν προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος που επιβάλλεται στις εταιρείες εντός της Κοινότητας στο ελάχιστο επίπεδο που είναι αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των συμφερόντων των άλλων ενδιαφερομένων.

(4)  Βάσει της πρώτης οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968 περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58, δεύτερη παράγραφος της Συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες(3), οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης πρέπει να δημοσιοποιούν, μέσω δημοσίευσης, ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να καταχωρίζονται στο κεντρικό μητρώο των κρατών μελών ή στο αντίστοιχο εμπορικό μητρώο ή μητρώο εταιρειών. Η δημοσίευση αυτή, σε πολλά κράτη μέλη, πρέπει να πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας την επίσημη εθνική εφημερίδα και μερικές φορές, επιπλέον, τις εθνικές ή περιφερειακές εφημερίδες.

(5)  Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι υποχρεώσεις δημοσίευσης συνεπάγονται πρόσθετο κόστος για τις οικείες εταιρείες χωρίς να παρέχουν πραγματική προστιθέμενη αξία δεδομένου ότι τα μητρώα των εταιρειών καθιστούν προσπελάσιμες μέσω διαδικτύου τις πληροφορίες που κατέχουν. Οι πρωτοβουλίες -όπως η μελλοντική δικτυακή πύλη e-Justice- που έχουν στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα μητρώα αυτά σε όλη την Κοινότητα μειώνουν περαιτέρω την ανάγκη δημοσίευσης των εν λόγω πληροφοριών σε μια επίσημη εθνική εφημερίδα ή σε άλλα έντυπα μέσα.

(6)  Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική ως προς το κόστος δημοσίευση που θα παρέχει στους χρήστες εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες, τα κράτη μέλη πρέπει να καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση ενός κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα. Ο φορέας αυτός θα πρέπει είτε να περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτείται να δημοσιοποιηθούν είτε να παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου της εταιρείας στα μητρώα των κρατών μελών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται οι εταιρείες για τη δημοσίευση αυτή περιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο τέλος, μαζί με εκείνα, εάν υπάρχουν, που χρεώνονται για την καταχώριση στο μητρώο. Τυχόν υφιστάμενες υποχρεώσεις για δημοσίευση στα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να οδηγούν σε επιπρόσθετα ειδικά τέλη. Τούτο δεν θα πρέπει, ωστόσο, να θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να μετακυλίουν στις εταιρείες τα έξοδα που συνδέονται με τη δημιουργία και τη λειτουργία του φορέα, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης των εγγράφων, είτε με την συμπερίληψη αυτών των εξόδων στα τέλη καταχώρισης είτε απαιτώντας την καταβολή υποχρεωτικής περιοδικής εισφοράς από τις εταιρείες.

(7)   Σε συμφωνία με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν όλες τις άλλες υπάρχουσες εθνικές μορφές δημοσίευσης, εφόσον είναι σαφώς προσδιορισμένες και βασίζονται σε αντικειμενικές περιστάσεις, ιδίως προς όφελος της ασφάλειας δικαίου και της ασφάλειας των πληροφοριών και λαμβανομένων υπόψη της διαθεσιμότητας της πρόσβασης στο Διαδίκτυο και των εθνικών πρακτικών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καλύπτουν τα έξοδα τέτοιων συμπληρωματικών υποχρεώσεων δημοσίευσης εντός του ενιαίου τέλους.

(8)   Για λόγους συμβατότητας με τη χρήση ενός κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα, η δεύτερη οδηγία 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1976 περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 58, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της(4) θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(9)  Βάσει της ενδέκατης οδηγίας 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τη δημοσιότητα των υποκαταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα κράτος μέλος από ορισμένες μορφές εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους(5), είναι υποχρεωτική η δημοσιοποίηση ορισμένων πληροφοριών σχετικά με την εταιρεία. Το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα, εφεξής "κράτος μέλος υποδοχής", είναι σήμερα σε θέση να επιβάλει την υποχρέωση μετάφρασης ενός περιορισμένου αριθμού εγγράφων στο πλαίσιο αυτό σε άλλη επίσημη γλώσσα της Κοινότητας.

(10)  Πρέπει να διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα καθώς και η δυνατότητα, για το κράτος μέλος υποδοχής, να απαιτεί σε κάποιες περιορισμένες περιπτώσεις την επικύρωση της μετάφρασης δεδομένου ότι, προς το συμφέρον τρίτων μερών, μπορεί να είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται, μέσω της επικύρωσης, επαρκής βαθμός αξιοπιστίας της μετάφρασης.

(11)  Ωστόσο, μια μετάφραση μπορεί να θεωρείται επαρκώς αξιόπιστη εάν έχει επικυρωθεί από μεταφραστή ο οποίος έχει διοριστεί επίσημα και ορκιστεί σε άλλο κράτος μέλος ή από οποιοδήποτε άλλο άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο στο εν λόγω κράτος μέλος να επικυρώνει μεταφράσεις προς την απαιτούμενη γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος υποδοχής δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαιτεί πρόσθετη επικύρωση βάσει των δικών του κανόνων.

(12)  Το ίδιο ισχύει όταν ένα έγγραφο που απαιτείται για την καταχώριση του υποκαταστήματος μπορεί να χορηγηθεί από το μητρώο στο οποίο βρίσκεται ο φάκελος της μητρικής εταιρείας, στην επίσημη γλώσσα της Κοινότητας που απαιτείται από το κράτος μέλος υποδοχής. Και στην περίπτωση αυτή δεν φαίνεται να δικαιολογείται η πρόσθετη επικύρωση.

(13)  Επίσης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν διατυπώσεις σχετικές με τη γλώσσα του εγγράφου οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της επικύρωσης. Συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις για θεώρηση από συμβολαιογράφο μιας ήδη επικυρωμένης μετάφρασης υπερβαίνουν αυτά που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί επαρκής βαθμός αξιοπιστίας.

(14)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η μείωση του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με τις υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών εντός της Κοινότητας, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και κατά συνέπεια, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Με βάση την αρχή της αναλογικότητας, η οποία ║ διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(15)  Οι οδηγίες 68/151/ΕΟΚ, 77/91/ΕΟΚ και 89/666/ΕΟΚ πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ

Το άρθρο 3, παράγραφος 4 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

4.  Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 πράξεις και στοιχεία δημοσιεύονται μέσω ενός κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα που επιτρέπει την πρόσβαση στις δημοσιοποιούμενες πληροφορίες με χρονολογική σειρά.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στις εταιρείες δεν χρεώνεται ειδικό τέλος όσον αφορά τη δημοσίευση μέσω κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα ή όσον αφορά οιαδήποτε πρόσθετη υποχρέωση δημοσίευσης που επιβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις εν λόγω πράξεις και στοιχεία. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να μετακυλίουν στις εταιρείες τα έξοδα που συνδέονται με τον κεντρικό ηλεκτρονικό φορέα.

"

Άρθρο 2

Τροποποίηση της οδηγίας 77/91/EΟΚ

Το άρθρο 29, παράγραφος 3 της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

Η προσφορά προτιμησιακής αναλήψεως καθώς και η προθεσμία στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό δημοσιεύονται στο εθνικό δελτίο. Ωστόσο, η νομοθεσία κράτους μέλους μπορεί να μην προβλέπει τη δημοσίευση αυτή, όταν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ενημερωθούν γραπτώς όλοι οι μέτοχοι. Το δικαίωμα προτιμήσεως πρέπει να ασκηθεί σε προθεσμία όχι μικρότερη από δεκατέσσερεις ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της προσφοράς ή την ημερομηνία αποστολής των επιστολών στους μετόχους.

"

Άρθρο 3

Τροποποίηση της οδηγίας 89/666/ΕΟΚ

Το άρθρο 4 της οδηγίας 89/666/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

Άρθρο 4

1.  Το κράτος μέλος, στο οποίο έχει ιδρυθεί το υποκατάστημα, μπορεί να επιβάλει τη δημοσιοποίηση των εγγράφων που αναφέρει το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο β) ▌ και το άρθρο 3 σε μια επίσημη γλώσσα της Κοινότητας διαφορετική από την επίσημη γλώσσα του μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ) καθώς και την επικύρωση της μετάφρασής τους. Στις περιπτώσεις όπου κράτος μέλος απαιτεί επικύρωση, η μετάφραση επικυρώνεται από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο σε οιοδήποτε κράτος μέλος.

2.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών στη βεβαίωση που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο γ), εκτός εάν η βεβαίωση έχει εκδοθεί από το μητρώο που αναφέρεται στο στοιχείο γ) του άρθρου 2, παράγραφος 1 στην επίσημη γλώσσα που απαιτείται από το κράτος μέλος στο οποίο έχει ιδρυθεί το υποκατάστημα.

3.  Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν επιπρόσθετες επίσημες απαιτήσεις σχετικά με τη μετάφραση των εγγράφων εκτός από αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

"

Άρθρο 4

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Μαΐου 2010. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν όλες τις άλλες υπάρχουσες εθνικές μορφές δημοσίευσης, εφόσον είναι σαφώς προσδιορισμένες και βασίζονται σε αντικειμενικές περιστάσεις, ιδίως προς όφελος της ασφάλειας δικαίου και της ασφάλειας των πληροφοριών και λαμβανομένων υπόψη της διαθεσιμότητας της πρόσβασης στο Διαδίκτυο και των εθνικών πρακτικών. Τα κράτη μέλη καλύπτουν τα έξοδα τέτοιων συμπληρωματικών υποχρεώσεων δημοσίευσης εντός του ενιαίου τέλους. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

... ,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C ║
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της ...
(3) ΕΕ L 65║, 14.3.1968, σ. 8. ║
(4) ΕΕ L 26, 31.1.1977, σ. 1.
(5) ΕΕ L 395║, 30.12.1989, σ. 36.


Ευρωπαϊκές στατιστικές ***I
PDF 267kWORD 72k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές (COM(2007)0625 – C6-0346/2007 – 2007/0220(COD))
P6_TA(2008)0548A6-0349/2008

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0625),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 285, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0346/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0349/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Νοεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

P6_TC1-COD(2007)0220


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009.)


Καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της ΚΓΠ *
PDF 973kWORD 986k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))
P6_TA(2008)0549A6-0402/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0306),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 36 και 37 και το άρθρο 299, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0240/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης(A6-0402/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)
(1α) Η μείωση της γραφειοκρατίας στον γεωργικό τομέα πρέπει να επιδιωχθεί μέσω της καθιέρωσης διαφανέστερων, περισσότερο κατανοητών και λιγότερο δεσμευτικών κανόνων. Μόνο εφόσον μειωθούν οι δαπάνες και περιορισθούν οι διοικητικές διατυπώσεις, η κοινή γεωργική πολιτική θα είναι σε θέση να συμβάλει στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)
(2a)  Πρέπει να καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την επίτευξη απλούστευσης, βελτίωσης και εναρμόνισης του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης. Η Επιτροπή πρέπει συνεπώς να υποβάλλει, ανά διετία, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2β (νέα)
(2β) Η μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων, η εναρμόνιση των ελέγχων, η συγχώνευση των ελέγχων, μεταξύ άλλων και εντός των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, και οι έγκαιρες πληρωμές θα αυξήσουν τη συνολική υποστήριξη μεταξύ των γεωργών για το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης και με τον τρόπο αυτό θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της πολιτικής.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2γ (νέα)
(2γ) Για να περιορισθούν οι επιβαρύνσεις των γεωργών, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να ενθαρρυνθούν να διατηρήσουν στο ελάχιστο τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων και τον αριθμό των εποπτικών αρχών με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου1. Επιτρέπεται ως εκ τούτου στα κράτη μέλη να υλοποιούν το ελάχιστο ποσοστό ελέγχων στο επίπεδο του οργανισμού πληρωμών. Πέραν αυτού τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να ενθαρρυνθούν να λάβουν πρόσθετα μέτρα για να περιορισθεί ο αριθμός των ατόμων που διενεργούν τους ελέγχους, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι είναι κατάλληλα καταρτισμένοι, καθώς και να περιορισθεί σε μία ημέρα κατ' ανώτατο όριο το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να διενεργείται επιτόπιος έλεγχος σε συγκεκριμένη γεωργική εκμετάλλευση. Η Επιτροπή πρέπει να επικουρεί τα κράτη μέλη προκειμένου τα τελευταία να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για ολοκληρωμένες επιλογές δειγμάτων. Η επιλογή δειγμάτων για τους επιτόπιους ελέγχους πρέπει να διενεργείται ανεξάρτητα από ειδικά ελάχιστα ποσοστά ελέγχων όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της ειδικής νομοθεσίας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης.
________
1 ΕΕ L 141, 30.4.2004, σ. 18.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2δ (νέα)
(2δ) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι γεωργοί δεν τιμωρούνται δύο φορές (π.χ. με τη μείωση ή την παρακράτηση των πληρωμών ή την επιβολή προστίμου για μη συμμόρφωση με τη σχετική εθνική νομοθεσία) για την ίδια υπόθεση μη συμμόρφωσης.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί η εγκατάλειψη γεωργικής γης και να εξασφαλιστεί ότι θα διατηρηθεί η γη σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 καθόρισε κοινοτικό πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη θεσπίζουν πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών περιοχών και ιδίως τις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα συστήματα καλλιέργειας (χρήση γης, αμειψισπορά, καλλιεργητικές πρακτικές) και τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων. Η κατάργηση της υποχρεωτικής αγρανάπαυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά ορισμένα χαρακτηριστικά του τοπίου. Επομένως, είναι σκόπιμο να ενισχυθούν οι υφιστάμενες κοινοτικές διατάξεις με στόχο την προστασία, όπου ενδείκνυται, συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του τοπίου.
(3)  Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί η εγκατάλειψη γεωργικής γης και να εξασφαλιστεί ότι θα διατηρηθεί η γη σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 καθόρισε κοινοτικό πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη θεσπίζουν πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών περιοχών και ιδίως τις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα συστήματα καλλιέργειας (χρήση γης, αμειψισπορά, καλλιεργητικές πρακτικές) και τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων. Η κατάργηση της υποχρεωτικής αγρανάπαυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τη συνήθη βιοποικιλότητα, ορισμένα χαρακτηριστικά του τοπίου και τα εδάφη που βρίσκονται κατά μήκος των υδάτινων ρευμάτων. Επομένως, είναι σκόπιμο να ενισχυθούν οι υφιστάμενες κοινοτικές διατάξεις με στόχο την προστασία, όπου ενδείκνυται, της βιοποικιλότητας και συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του τοπίου. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλιστεί η τήρηση των υψηλοτέρων δυνατών προτύπων ποιότητας των υδάτων, όπως αυτά ορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία, δεν πρέπει να επιβληθούν περαιτέρω περιορισμοί που θα παρακώλυαν την επιθυμητή αγροτική ανάπτυξη.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η προστασία και η διαχείριση των υδάτων στο πλαίσιο της γεωργικής δραστηριότητας καθίστανται όλο και πιο προβληματικές σε ορισμένες περιοχές. Συνεπώς, ενδείκνυται να ενισχυθεί επίσης το υφιστάμενο κοινοτικό πλαίσιο για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, με σκοπό την προστασία των υδάτων από τη ρύπανση και τις επιφανειακές απορροές και τη διαχείριση της χρήσης των υδάτων.
(4)  Η προστασία και η διαχείριση των υδάτων στο πλαίσιο της γεωργικής δραστηριότητας καθίστανται όλο και πιο προβληματικές σε ένα όλο και μεγαλύτερο τμήμα της Κοινότητας. Συνεπώς, ενδείκνυται να ενισχυθεί επίσης το υφιστάμενο κοινοτικό πλαίσιο για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, με σκοπό την προστασία των υδάτων από τη ρύπανση και τις επιφανειακές απορροές και τη διαχείριση της χρήσης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της μεγάλης ετήσιας απώλειας ύδατος με την εφαρμογή καλύτερων συστημάτων διαχείρισης της αγρονομίας και των υδάτων.
Τροπολογίες 190 και 226
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ των μέσων άσκησης πολιτικής με στόχο την περαιτέρω προώθηση της αειφόρου γεωργίας και εκείνων με στόχο την προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης, ένα σύστημα υποχρεωτικής σταδιακής μείωσης των άμεσων ενισχύσεων ("διαφοροποίηση") εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Το σύστημα αυτό πρέπει να διατηρηθεί, συμπεριλαμβανομένης της μη εφαρμογής στις ενισχύσεις ποσού χαμηλότερου των 5.000 ευρώ.
(6)  Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ των μέσων άσκησης πολιτικής με στόχο την περαιτέρω προώθηση της αειφόρου γεωργίας και εκείνων με στόχο την προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης, ένα σύστημα υποχρεωτικής σταδιακής μείωσης των άμεσων ενισχύσεων ("διαφοροποίηση") εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Το σύστημα αυτό πρέπει να διατηρηθεί, συμπεριλαμβανομένης της μη εφαρμογής στις ενισχύσεις ποσού χαμηλότερου των 10.000 ευρώ.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Οι οικονομίες που πραγματοποιούνται μέσω του μηχανισμού διαφοροποίησης που εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων και αποτελεσματικότερης προστασίας της βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές της, λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα διαχείρισης των υδάτων. Η προστασία της βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 2010 θα απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων προσπαθειών. Η Κοινότητα αναγνωρίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων αυτών προκλήσεων στο πλαίσιο των πολιτικών της. Στον τομέα της γεωργίας, τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ενδείκνυνται ως μέσο για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. Για να επιτραπεί στα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν αναλόγως τα προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης χωρίς να είναι αναγκαίο να μειώσουν τις τρέχουσες δραστηριότητές τους αγροτικής ανάπτυξης σε άλλους τομείς, πρέπει να διατεθούν συμπληρωματικοί χρηματοδοτικοί πόροι. Ωστόσο, στις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013 δεν προβλέπονται οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για την ενίσχυση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό αυτές τις περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με τη σταδιακή αύξηση της μείωσης των άμεσων ενισχύσεων μέσω της διαφοροποίησης.
(7)  Οι οικονομίες που πραγματοποιούνται μέσω του μηχανισμού διαφοροποίησης που εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων και αποτελεσματικότερης προστασίας της βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές της, λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα διαχείρισης των υδάτων. Η προστασία της βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 2010 θα απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων προσπαθειών. Η Κοινότητα αναγνωρίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων αυτών προκλήσεων στο πλαίσιο των πολιτικών της. Στον τομέα της γεωργίας, τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ενδείκνυνται ως μέσο για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. Ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν ήδη προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης με τα οποία αντιμετωπίζονται οι νέες προκλήσεις. Εν τούτοις, για να επιτραπεί σε όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης χωρίς να είναι αναγκαίο να μειώσουν τις τρέχουσες δραστηριότητές τους αγροτικής ανάπτυξης σε άλλους τομείς, πρέπει να διατεθούν συμπληρωματικοί χρηματοδοτικοί πόροι. Ωστόσο, στις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013 δεν προβλέπονται οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για την ενίσχυση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό αυτές τις περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με τη σταδιακή αύξηση της μείωσης των άμεσων ενισχύσεων μέσω της διαφοροποίησης.
Τροπολογίες 11, 197 και 210
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Η κατανομή της άμεσης εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των γεωργών χαρακτηρίζεται από τη χορήγηση μεγάλου μέρους των ενισχύσεων σε έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Είναι σαφές ότι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί ο στόχος της εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι μπορούν πιο εύκολα να λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα ενιαίας στήριξης. Επομένως, κρίνεται δίκαιο να αναμένεται από τους γεωργούς που λαμβάνουν υψηλά ποσά στήριξης να καταβάλουν ειδική συνεισφορά στη χρηματοδότηση των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που αποσκοπούν κυρίως στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Για το λόγο αυτό, ενδείκνυται να θεσπιστεί ένας μηχανισμός για σημαντικότερη μείωση των υψηλότερων ενισχύσεων, του οποίου τα προκύπτοντα ποσά θα χρησιμοποιούνται επίσης για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα του μηχανισμού αυτού, οι πρόσθετες μειώσεις πρέπει να αυξάνονται σταδιακά σε συνάρτηση με τα ποσά των σχετικών ενισχύσεων.
(8)  Η κατανομή της άμεσης εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των γεωργών χαρακτηρίζεται από τη χορήγηση μεγάλου μέρους των ενισχύσεων σε έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Ανεξαρτήτως του τύπου διάρθρωσής τους, οι μεγαλύτεροι αυτοί δικαιούχοι ενδέχεται να μην χρειάζονται το ίδιο επίπεδο ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί ο στόχος της εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι μπορούν πιο εύκολα να λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα ενιαίας στήριξης. Επομένως, κρίνεται δίκαιο να αναμένεται από τους γεωργούς οι οποίοι - λαμβανομένου υπόψη του μισθολογικού κόστους των μεμονωμένων ενδιαφερομένων εκμεταλλεύσεων - λαμβάνουν υψηλά ποσά στήριξης να καταβάλουν ειδική συνεισφορά στη χρηματοδότηση των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Για το λόγο αυτό, ενδείκνυται να θεσπιστεί ένας μηχανισμός για σημαντικότερη μείωση των υψηλότερων ενισχύσεων, του οποίου τα προκύπτοντα ποσά θα χρησιμοποιούνται επίσης για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα του μηχανισμού αυτού, οι πρόσθετες μειώσεις πρέπει να αυξάνονται σταδιακά σε συνάρτηση με τα ποσά των σχετικών ενισχύσεων. Ωστόσο, πρέπει να αποφεύγεται μια κατάσταση κατά την οποία συνεταιριστικές ενώσεις στις οποίες συμμετέχει μεγάλος αριθμός γεωργών με τις αντίστοιχες εκμεταλλεύσεις τους, όπως είναι η περίπτωση των αγροτικών συνεταιρισμών, και που ανταποκρίνονται στον ορισμό του "γεωργού" σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θεωρούνται ως μεγάλοι δικαιούχοι, πράγμα το οποίο θα είχε ως συνέπεια αντίστοιχες μειώσεις των πληρωμών. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να διευκρινίζεται ποιές ενώσεις πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις ώστε να εξαιρούνται από πιθανή σταδιακή αύξηση των μειώσεων.
Ωστόσο, για να αποφευχθεί ο περαιτέρω κατακερματισμός του αγροτικού τομέα, οι ενώσεις παραγωγών που διοχετεύουν τις άμεσες πληρωμές δεν θα πρέπει να υπολογίζονται ως μεγάλοι δικαιούχοι κατά την εφαρμογή του μηχανισμού διαφοροποίησης.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)
(8α) Πρέπει επίσης τα κράτη μέλη να έχουν στη διάθεσή τους ειδική στήριξη για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που απορρέουν από τον "έλεγχο της υγείας" της ΚΓΠ.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Προκειμένου να βοηθηθούν οι γεωργοί να ανταποκριθούν στα πρότυπα μιας σύγχρονης, υψηλής ποιότητας γεωργίας, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ένα ευρύ σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις εμπορικού χαρακτήρα. Το σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών αναμένεται ότι θα βοηθήσει τους γεωργούς να ευαισθητοποιηθούν στη σχέση μεταξύ, αφενός, των ροών υλικών και των διαδικασιών που εφαρμόζουν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και, αφετέρου, του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, χωρίς να επηρεάζεται κατά κανένα τρόπο η υποχρέωση και η ευθύνη τους όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω προτύπων.
(16)  Προκειμένου να βοηθηθούν οι γεωργοί να ανταποκριθούν στα πρότυπα μιας σύγχρονης, υψηλής ποιότητας γεωργίας, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ένα ευρύ σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών σε όλους τους αγρότες. Το σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών αναμένεται ότι θα βοηθήσει τους γεωργούς να παράγουν κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό και να ευαισθητοποιηθούν στη σχέση μεταξύ, αφενός, των ροών υλικών και των διαδικασιών που εφαρμόζουν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και, αφετέρου, του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, χωρίς να επηρεάζεται κατά κανένα τρόπο η υποχρέωση και η ευθύνη τους όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω προτύπων.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Η διαχείριση μικρών ποσών επιβαρύνει το έργο των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών. Για να αποφευχθεί υπερβολικός διοικητικός φόρτος, είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να μη χορηγούν άμεσες ενισχύσεις όταν το σχετικό ποσό είναι χαμηλότερο από τη μέση κοινοτική στήριξη ανά εκτάριο ή όταν η αίτηση ενίσχυσης αφορά επιλέξιμη περιοχή μικρότερη από ένα εκτάριο. Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τα κράτη μέλη των οποίων η διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαφέρει σημαντικά από τον κοινοτικό μέσο όρο. Ενδείκνυται να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών η επιλογή της εφαρμογής ενός ή δύο κριτηρίων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της δομής της γεωργικής τους οικονομίας. Δεδομένου ότι ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης χορηγήθηκαν σε κατόχους εκμεταλλεύσεων "χωρίς γη", η εφαρμογή του κριτηρίου της έκτασης θα ήταν απρόσφορη. Οι εν λόγω γεωργοί πρέπει επομένως να υπόκεινται στο ελάχιστο ποσό βάσει της μέσης στήριξης.
(19)  Η διαχείριση μικρών ποσών επιβαρύνει το έργο των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μη χορηγήσουν άμεσες ενισχύσεις πέραν ενός ελάχιστου ορίου το οποίο θα καθοριστεί.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στα πλαίσια των κοινοτικών καθεστώτων στήριξης θα πρέπει να καταβάλλονται στο ακέραιο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στους δικαιούχους, αφού αφαιρεθούν οι μειώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και εντός καθορισμένων περιόδων. Προκειμένου να καταστεί η διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων πιο ευέλικτη, ενδείκνυται να επιτραπεί στα κράτη μέλη να καταβάλλουν τις εν λόγω ενισχύσεις σε δύο δόσεις ετησίως.
(21)  Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στα πλαίσια των κοινοτικών καθεστώτων στήριξης θα πρέπει να καταβάλλονται στο ακέραιο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στους δικαιούχους, αφού αφαιρεθούν οι μειώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και εντός καθορισμένων περιόδων. Προκειμένου να καταστεί η διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων πιο ευέλικτη, ενδείκνυται να επιτραπεί στα κράτη μέλη να καταβάλλουν τις εν λόγω ενισχύσεις σε δύο δόσεις ετησίως ούτως ώστε, από τη μία πλευρά, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, να περιληφθεί τόκος με βάση το επιτόκιο αγοράς, και, από την άλλη πλευρά, αναλόγως με τις ανάγκες του τομέα, να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον καθορισμό των ημερομηνιών πληρωμής.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής, τα καθεστώτα άμεσης στήριξης πρέπει να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες εξελίξεις, εν ανάγκη εντός στενών χρονικών ορίων. Οι δικαιούχοι δεν δύνανται, συνεπώς, να επαφίενται στο γεγονός ότι οι συνθήκες στήριξης θα παραμείνουν αμετάβλητες και θα πρέπει να είναι έτοιμοι για πιθανή αναθεώρηση των καθεστώτων, ιδίως με βάση τις οικονομικές εξελίξεις ή την κατάσταση του προϋπολογισμού.
Διαγράφεται
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)
(23α) Ο πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ πρέπει να διατηρηθεί στο μέλλον για να διασφαλίσει τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει ο αγρότης ως κινητήρια δύναμη της οικονομίας σε πολλές αγροτικές περιοχές, ως θεματοφύλακας του φυσικού τοπίου και εγγυητής των υψηλών προδιαγραφών επισιτιστικής ασφάλειας που απαιτεί η Ένωση.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 θέσπισε ένα καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης το οποίο συνένωσε σε ένα καθεστώς αποσυνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων τους διάφορους υφιστάμενους μηχανισμούς στήριξης. Η πείρα από την εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης καταδεικνύει ότι ορισμένα από τα στοιχεία του μπορούν να απλουστευθούν προς όφελος των γεωργών και των διοικήσεων. Επιπλέον, δεδομένου ότι το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης εφαρμόζεται πλέον από όλα τα κράτη μέλη τα οποία όφειλαν να το εφαρμόσουν, ορισμένες διατάξεις που σχετίζονται με την αρχική του εφαρμογή καθίστανται παρωχημένες και επομένως ενδείκνυται να αναπροσαρμοστούν. Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώθηκε ανεπαρκής χρησιμοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε ορισμένες περιπτώσεις. Προς αποφυγή τέτοιων καταστάσεων και λαμβανομένου υπόψη του ότι οι γεωργοί είναι ήδη εξοικειωμένοι με τη λειτουργία του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, ενδείκνυται να μειωθεί σε δύο έτη η περίοδος που καθορίστηκε αρχικά για την επιστροφή των αχρησιμοποίητων δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό απόθεμα.
(24)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 θέσπισε ένα καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης το οποίο συνένωσε σε ένα καθεστώς αποσυνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων τους διάφορους υφιστάμενους μηχανισμούς στήριξης. Η πείρα από την εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης καταδεικνύει ότι ορισμένα από τα στοιχεία του μπορούν να απλουστευθούν προς όφελος των γεωργών και των διοικήσεων. Επιπλέον, δεδομένου ότι το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης εφαρμόζεται πλέον από όλα τα κράτη μέλη τα οποία όφειλαν να το εφαρμόσουν, ορισμένες διατάξεις που σχετίζονται με την αρχική του εφαρμογή καθίστανται παρωχημένες και επομένως ενδείκνυται να αναπροσαρμοστούν. Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώθηκε ανεπαρκής χρησιμοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε ορισμένες περιπτώσεις. Προς αποφυγή τέτοιων καταστάσεων ενδείκνυται να καθοριστεί σε τρία έτη η περίοδος που προβλέπεται για την επιστροφή των αχρησιμοποίητων δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό απόθεμα.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Η υποχρεωτική αγρανάπαυση αρόσιμης γης εισήχθη ως μηχανισμός ελέγχου της προσφοράς. Οι εξελίξεις στην αγορά του τομέα των αροτραίων καλλιεργειών σε συνδυασμό με την εισαγωγή των αποσυνδεδεμένων ενισχύσεων δεν δικαιολογούν πλέον την ανάγκη διατήρησης του μέσου αυτού, το οποίο πρέπει επομένως να καταργηθεί. Τα δικαιώματα από αγρανάπαυση που θεσπίστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ενεργοποιούνται συνεπώς σε εκτάρια τα οποία υπόκεινται στους ίδιους όρους επιλεξιμότητας με οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα.
(27)  Η υποχρεωτική αγρανάπαυση αρόσιμης γης εισήχθη ως μηχανισμός ελέγχου της προσφοράς. Οι εξελίξεις στην αγορά του τομέα των αροτραίων καλλιεργειών σε συνδυασμό με την εισαγωγή των αποσυνδεδεμένων ενισχύσεων δεν δικαιολογούν πλέον την ανάγκη διατήρησης του μέσου αυτού, το οποίο πρέπει επομένως να καταργηθεί. Τα δικαιώματα από αγρανάπαυση που θεσπίστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 μετατρέπονται συνεπώς σε κανονικά δικαιώματα.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Εκτός από την ένταξη της προηγούμενης συνδεδεμένης στήριξης της αγοράς στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης στα κράτη μέλη που είχαν επιλέξει την ιστορική εφαρμογή βασιζόταν στο ατομικό επίπεδο της παλαιότερης στήριξης. Με την παρέλευση όλο και περισσότερων ετών από την καθιέρωση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης και μετά τη διαδοχική ένταξη περαιτέρω τομέων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, καθίσταται όλο και πιο δύσκολο να δικαιολογηθεί το βάσιμο των σημαντικών ατομικών διαφορών στα επίπεδα στήριξης οι οποίες βασίζονται μόνο στο ύψος των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο παρελθόν. Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να επιτραπεί, υπό ορισμένους όρους, στα κράτη μέλη τα οποία επέλεξαν την εφαρμογή του ιστορικού μοντέλου να αναθεωρήσουν τα χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης με σκοπό την προσέγγιση της μοναδιαίας αξίας τους, τηρώντας ταυτόχρονα τις γενικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας και τους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη δύνανται να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών περιοχών για τον καθορισμό παρόμοιων αξιών. Η ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια κατάλληλης μεταβατικής περιόδου και με περιορισμένο φάσμα μειώσεων, ώστε να επιτραπεί στους γεωργούς να προσαρμοστούν ικανοποιητικά στα μεταβαλλόμενα επίπεδα στήριξης.
(28)  Εκτός από την ένταξη της προηγούμενης συνδεδεμένης στήριξης της αγοράς στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης στα κράτη μέλη που είχαν επιλέξει την ιστορική εφαρμογή βασιζόταν στο ατομικό επίπεδο της παλαιότερης στήριξης. Με την παρέλευση όλο και περισσότερων ετών από την καθιέρωση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης και μετά τη διαδοχική ένταξη περαιτέρω τομέων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, καθίσταται όλο και πιο δύσκολο να δικαιολογηθεί το βάσιμο των σημαντικών ατομικών διαφορών στα επίπεδα στήριξης οι οποίες βασίζονται μόνο στο ύψος των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο παρελθόν. Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να επιτραπεί, υπό ορισμένους όρους, στα κράτη μέλη τα οποία επέλεξαν την εφαρμογή του ιστορικού μοντέλου να αναθεωρήσουν τα χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης με σκοπό την προσέγγιση της μοναδιαίας αξίας τους, τηρώντας ταυτόχρονα τις γενικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας και τους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη δύνανται να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών περιοχών για τον καθορισμό παρόμοιων αξιών. Η ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια κατάλληλης μεταβατικής περιόδου ανάλογα με τον ρυθμό εφαρμογής που έχει επιλέξει κάθε κράτος μέλος και με περιορισμένο φάσμα μειώσεων, ώστε να επιτραπεί στους γεωργούς να προσαρμοστούν ικανοποιητικά στα μεταβαλλόμενα επίπεδα στήριξης.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29α (νέα)
(29a)  Το σύστημα της πολλαπλής συμμόρφωσης και η ΚΓΠ θα απαιτήσουν πιθανώς περαιτέρω προσαρμογές στο μέλλον, δεδομένου ότι σήμερα το επίπεδο των πληρωμών δεν φαίνεται να είναι πάντοτε ανάλογο με τις προσπάθειες για συμμόρφωση που καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί για το λόγο ότι οι πληρωμές εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ιστορικές δαπάνες. Η νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων είναι καταφανώς πολύ επιβαρυντική για τους κτηνοτρόφους, πράγμα που δεν αντικατοπτρίζεται στο ύψος των πληρωμών τους. Ωστόσο, εάν τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ίδιες προδιαγραφές καλής μεταχείρισης των ζώων, τότε δεν θα ήταν απαραίτητο να αποζημιώνονται οι γεωργοί για τη συμμόρφωσή τους με την κοινοτική νομοθεσία στον εν λόγω τομέα. Η Επιτροπή πρέπει ως εκ τούτου να αγωνισθεί για την αναγνώριση των μελημάτων που δεν έχουν σχέση με το εμπόριο ως κριτηρίων εισαγωγής στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Παράλληλα με την καθιέρωση ενός καθεστώτος αποσυνδεδεμένης ενιαίας ενίσχυσης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 επέτρεπε στα κράτη μέλη να εξαιρέσουν ορισμένες ενισχύσεις από το καθεστώς αυτό. Συγχρόνως, στο άρθρο 64 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού προβλεπόταν η αναθεώρηση των επιλογών που περιλαμβάνονταν στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 5 τμήματα 2 και 3 βάσει των εξελίξεων της αγοράς και των διαρθρωτικών εξελίξεων. Η ανάλυση της σχετικής πείρας καταδεικνύει ότι η αποσύνδεση εισάγει την ευελιξία στην επιλογή των παραγωγών, επιτρέποντάς τους να αποφασίζουν όσον αφορά την παραγωγή με βάση την αποδοτικότητα και τις επιταγές της αγοράς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους τομείς των αροτραίων καλλιεργειών, του λυκίσκου και των σπόρων προς σπορά και επίσης, σε κάποιο βαθμό, για τον τομέα του βοείου κρέατος. Συνεπώς, οι εν μέρει συνδεδεμένες ενισχύσεις στους εν λόγω τομείς πρέπει να ενταχθούν στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Προκειμένου να επιτραπεί στους κτηνοτρόφους του τομέα του βοείου κρέατος να προσαρμοστούν σταδιακά στις νέες ρυθμίσεις στήριξης, ενδείκνυται να προβλεφθεί η σταδιακή ένταξη της ειδικής πριμοδότησης για αρσενικά βοοειδή και της πριμοδότησης σφαγής. Δεδομένου ότι οι εν μέρει συνδεδεμένες ενισχύσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών εισήχθησαν πρόσφατα, και μόνο ως μεταβατικό μέτρο, δεν είναι αναγκαία η αναθεώρηση των εν λόγω καθεστώτων.
(30)  Παράλληλα με την καθιέρωση ενός καθεστώτος αποσυνδεδεμένης ενιαίας ενίσχυσης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 επέτρεπε στα κράτη μέλη να εξαιρέσουν ορισμένες ενισχύσεις από το καθεστώς αυτό. Συγχρόνως, στο άρθρο 64 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού προβλεπόταν η αναθεώρηση των επιλογών που περιλαμβάνονταν στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 5 τμήματα 2 και 3 βάσει των εξελίξεων της αγοράς και των διαρθρωτικών εξελίξεων. Η ανάλυση της σχετικής πείρας καταδεικνύει ότι η αποσύνδεση μπορεί να προσφέρει ευελιξία στην επιλογή των παραγωγών, επιτρέποντάς τους να αποφασίζουν όσον αφορά την παραγωγή με βάση την αποδοτικότητα και τις επιταγές της αγοράς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους τομείς των αροτραίων καλλιεργειών, του λυκίσκου και των σπόρων προς σπορά και επίσης, σε κάποιο βαθμό, για τον τομέα του βοείου κρέατος. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη, εφόσον το επιλέξουν, να προχωρήσουν στην αποσύνδεση των ενισχύσεων. Δεδομένου ότι οι εν μέρει συνδεδεμένες ενισχύσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών εισήχθησαν πρόσφατα, και μόνο ως μεταβατικό μέτρο, δεν είναι αναγκαία η αναθεώρηση των εν λόγω καθεστώτων.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31α (νέα)
(31a)  Απαιτούνται ειδικά μέτρα για την υποστήριξη του τομέα των προβάτων της Ένωσης, ο οποίος παρουσιάζει σοβαρή ύφεση. Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2008, σχετικά με το μέλλον του τομέα των αιγοπροβάτων στην Ευρώπη1.
________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P6_TA(2008)0310.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έως το 10% των ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση ειδικής στήριξης σε σαφώς προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικά προβλήματα και να βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία των γεωργικών προϊόντων. Ενδείκνυται επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για την άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος και της αποσύνδεσης της στήριξης σε ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Δεδομένου ότι η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, ενδείκνυται να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι γεωργοί για την ασφάλιση των καλλιεργειών καθώς και στη χρηματοδότηση των οικονομικών αποζημιώσεων για ορισμένες απώλειες σε περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών. Με σκοπό την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, οι πόροι που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε μέτρο συνδεδεμένης στήριξης πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο. Οι όροι που διέπουν τις χρηματοδοτικές συνεισφορές για την ασφάλιση των καλλιεργειών και τις αποζημιώσεις για ασθένειες ζώων ή φυτών πρέπει να καθοριστούν αναλόγως.
(32)  Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έως το 10% των ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση ειδικής στήριξης σε σαφώς προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικά προβλήματα και να βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία των γεωργικών προϊόντων. Ενδείκνυται επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για την άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος και της αποσύνδεσης της στήριξης σε ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Με σκοπό την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, οι πόροι που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε μέτρο συνδεδεμένης στήριξης πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32α (νέα)
(32a)  Δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας που έχει η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου, τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν επιπλέον ποσοστό έως 5% του ανώτατου ορίου τους για την παροχή στήριξης στους γεωργούς ή σε οργανώσεις ή ομάδες παραγωγών, υπό μορφή οικονομικής συμμετοχής στις δαπάνες που συνδέονται με τα ασφάλιστρα και τα αμοιβαία κεφάλαια.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
(36 ) Η αποσύνδεση της άμεσης στήριξης και η εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης αποτέλεσαν βασικά στοιχεία στη διαδικασία μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής. Ωστόσο, το 2003 διάφοροι λόγοι επέβαλαν τη διατήρηση της ειδικής στήριξης για ορισμένες καλλιέργειες. Από την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 σε συνδυασμό με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς προκύπτει ότι τα καθεστώτα τα οποία δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης το 2003 μπορούν σήμερα να ενταχθούν στο εν λόγω καθεστώς για την προώθηση μιας αειφόρου γεωργίας περισσότερο προσανατολισμένης στην αγορά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον τομέα του ελαιολάδου, στον οποίο εφαρμόστηκε μόνον οριακή αποσύνδεση. Ισχύει επίσης για τις ενισχύσεις στους τομείς του σκληρού σιταριού, των πρωτεϊνούχων σπόρων, του ρυζιού, του αμύλου γεωμήλων και των καρπών με κέλυφος, στους οποίους η φθίνουσα αποτελεσματικότητα των εναπομενουσών συνδεδεμένων ενισχύσεων υποστηρίζει την επιλογή της αποσύνδεσης. Στην περίπτωση του λίνου ενδείκνυται επίσης να καταργηθεί η στήριξη στη μεταποίηση και να ενταχθούν τα σχετικά ποσά στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Όσον αφορά το ρύζι, τις αποξηραμένες χορτονομές, το άμυλο γεωμήλων και το λίνο πρέπει να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση στην αποσυνδεδεμένη στήριξη. Όσον αφορά τους καρπούς με κέλυφος, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν το εθνικό μερίδιο της ενίσχυσης κατά τρόπο συνδεδεμένο ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις της αποσύνδεσης.
(36)  Η αποσύνδεση της άμεσης στήριξης και η εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης αποτέλεσαν βασικά στοιχεία στη διαδικασία μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής. Ωστόσο, το 2003 διάφοροι λόγοι επέβαλαν τη διατήρηση της ειδικής στήριξης για ορισμένες καλλιέργειες. Από την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 σε συνδυασμό με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς προκύπτει ότι τα καθεστώτα τα οποία δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης το 2003 θα μπορούσαν σήμερα να ενταχθούν στο εν λόγω καθεστώς, κατ' επιλογή του ενδιαφερομένου κράτους μέλους, για την προώθηση μιας αειφόρου γεωργίας περισσότερο προσανατολισμένης στην αγορά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον τομέα του ελαιολάδου, στον οποίο εφαρμόστηκε μόνον οριακή αποσύνδεση. Ισχύει επίσης για τις ενισχύσεις στους τομείς του σκληρού σιταριού, του ρυζιού, του αμύλου γεωμήλων και των καρπών με κέλυφος, στους οποίους η φθίνουσα αποτελεσματικότητα των εναπομενουσών συνδεδεμένων ενισχύσεων υποστηρίζει την επιλογή της αποσύνδεσης. Όσον αφορά το ρύζι, το άμυλο γεωμήλων και το λίνο πρέπει να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση στην αποσυνδεδεμένη στήριξη. Όσον αφορά τους καρπούς με κέλυφος, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν το εθνικό μερίδιο της ενίσχυσης κατά τρόπο συνδεδεμένο ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις της αποσύνδεσης.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Λόγω της ένταξης των νέων καθεστώτων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθεί ο υπολογισμός του νέου επιπέδου της ατομικής εισοδηματικής στήριξης στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος. Στην περίπτωση των καρπών με κέλυφος, του αμύλου γεωμήλων, του λίνου και της αποξηραμένης χορτονομής, η σχετική αύξηση πρέπει να χορηγηθεί με βάση τη στήριξη που έλαβαν οι γεωργοί κατά τα πλέον πρόσφατα έτη. Εντούτοις, στην περίπτωση της ένταξης των ενισχύσεων οι οποίες μέχρι σήμερα εξαιρούνταν εν μέρει από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, ενδείκνυται να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις αρχικές περιόδους αναφοράς.
(37)  Λόγω της ένταξης των νέων καθεστώτων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθεί ο υπολογισμός του νέου επιπέδου της ατομικής εισοδηματικής στήριξης στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος. Στην περίπτωση των καρπών με κέλυφος, του αμύλου γεωμήλων και του λίνου, η σχετική αύξηση πρέπει να χορηγηθεί με βάση τη στήριξη που έλαβαν οι γεωργοί τις ποσοστώσεις παραγωγής που διατέθηκαν στους γεωργούς κατά τα πλέον πρόσφατα έτη. Εντούτοις, στην περίπτωση της ένταξης των ενισχύσεων οι οποίες μέχρι σήμερα εξαιρούνταν εν μέρει από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, ενδείκνυται να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις αρχικές περιόδους αναφοράς.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 καθιερώθηκε ειδική στήριξη για τις ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό την υποβοήθηση της ανάπτυξης του τομέα. Λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα της βιοενέργειας και, ιδίως, της σημαντικής ζήτησης τέτοιων προϊόντων στις διεθνείς αγορές, και του καθορισμού δεσμευτικών στόχων όσον αφορά το μερίδιο της βιοενέργειας στα συνολικά καύσιμα έως το 2020, δεν υπάρχουν πλέον επαρκείς λόγοι για τη χορήγηση ειδικής στήριξης στις ενεργειακές καλλιέργειες
(38)  Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 καθιερώθηκε ειδική στήριξη για τις ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό την υποβοήθηση της ανάπτυξης του τομέα. Λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα της βιοενέργειας και, ιδίως, της σημαντικής ζήτησης τέτοιων προϊόντων στις διεθνείς αγορές, και του καθορισμού δεσμευτικών στόχων όσον αφορά το μερίδιο της βιοενέργειας στα συνολικά καύσιμα έως το 2020, δεν υπάρχουν πλέον επαρκείς λόγοι για τη χορήγηση συνδεδεμένης στήριξης στις ενεργειακές καλλιέργειες. Τα σχετικά ποσά πρέπει, ως εκ τούτου, να μεταφέρονται μελλοντικά στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – στοιχείο δ
δ) καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς που παράγουν ρύζι, γεώμηλα αμυλοποιίας, βαμβάκι, ζάχαρη, οπωροκηπευτικά, αιγοπρόβειο κρέας και βόειο κρέας·
δ) καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς που παράγουν ρύζι, πρωτεϊνούχους σπόρους, γεώμηλα αμυλοποιίας, ζάχαρη, οπωροκηπευτικά, καπνό, αιγοπρόβειο κρέας και βόειο κρέας·
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο α
α) "γεωργός" φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως της νομικής ιδιότητας που αποδίδει το εθνικό δίκαιο στην ομάδα και τα μέλη της, του οποίου η εκμετάλλευση βρίσκεται στην επικράτεια της Κοινότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 299 της Συνθήκης, και το οποίο ασκεί γεωργική δραστηριότητα·
α) "γεωργός": φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως της νομικής ιδιότητας που αποδίδει το εθνικό δίκαιο στην ομάδα και τα μέλη της, του οποίου η εκμετάλλευση βρίσκεται στην επικράτεια της Κοινότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 299 της Συνθήκης, και το οποίο ασκεί γεωργική δραστηριότητα που αποτελεί την κύρια πηγή εισοδημάτων του·
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο αα (νέο)
aa) "γεωργός που κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης": ο γεωργός στον οποίο έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης·
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στα (νέο)
στα) "περιφέρεια": κράτος μέλος, περιφέρεια κράτους μέλους ή γεωγραφική ζώνη κράτους μέλους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και/ή ειδικά διαρθρωτικά μειονεκτήματα, κατ' επιλογή του συγκεκριμένου κράτους μέλους·
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Ο γεωργός που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις οφείλει να τηρεί τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που απαριθμούνται στο παράρτημα II και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που καθορίζεται στο άρθρο 6.
1.  Ο γεωργός που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις οφείλει να τηρεί τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που απαριθμούνται στο παράρτημα II και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που καθορίζεται στο άρθρο 6, εκτός εάν τούτο είναι ανεφάρμοστο και δυσανάλογο.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1α (νέα)
1α. Οι γεωργοί που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφάλειας στο χώρο εργασίας καθώς και τους συμβατικούς κανόνες που προβλέπονται από το συγκεκριμένο κράτος μέλος.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο αα (νέο)
αα) ασφάλεια στο χώρο εργασίας,
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε γεωργική γη, και ιδιαίτερα γη η οποία δεν χρησιμοποιείται πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρείται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις απαιτήσεις για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση με βάση το πλαίσιο που καθορίζεται στο παράρτημα III, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών για τις οποίες πρόκειται, όπως το έδαφος και οι κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης, η χρήση γης, η αμειψισπορά, οι γεωργικές πρακτικές και η διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων.
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε γεωργική γη, και ιδιαίτερα γη η οποία δεν χρησιμοποιείται πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρείται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις απαιτήσεις για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα που προβλέπονται στο παράρτημα III και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, και/ή άλλα πρότυπα σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών για τις οποίες πρόκειται, όπως το έδαφος και οι κλιματικές συνθήκες, τα οικοσυστήματα, τα υφιστάμενα συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης, η χρήση γης, η αμειψισπορά, οι γεωργικές πρακτικές και η διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων. Οι ελάχιστες αυτές απαιτήσεις είναι προσαρμοσμένες σε κάθε κατάσταση και έχουν επιλεγεί με βάση την βέλτιστη απόδοσή τους (που αναγνωρίζεται από την επιστημονική έρευνα και την εφηρμοσμένη εμπειρία) από αγρονομικής και περιβαλλοντικής απόψεως.
Η δεύτερη στήλη του παραρτήματος ΙΙΙ περιλαμβάνει προαιρετικά πρότυπα και τα κράτη μέλη αποφασίζουν τα ίδια περί της εφαρμογής τους. Επιπλέον, τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να βασίζονται στην ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και δεν πρέπει να επιβάλλεται καμία πρόσθετη υποχρέωση.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6α (νέο)
Άρθρο 6α
Μονάδες πριμοδότησης
Κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να δημιουργήσει προϋποθέσεις χορήγησης μονάδων πριμοδότησης σύμφωνα με τις οποίες θα δίδονται στους αγρότες μονάδες πριμοδότησης για τις δράσεις υποστήριξης της βιοποικιλότητας πέραν των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η καλή γεωργική και περιβαλλοντική συμπεριφορά. Οι επιλέξιμες δράσεις για τα σημεία αυτά ορίζονται από το κάθε κράτος μέλος. Οι μονάδες πριμοδότησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση μονάδων κυρώσεων που επεβλήθησαν εν σχέσει προς την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 6. Οι μηχανισμοί αντιστάθμισης ορίζονται από τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6β (νέο)
Άρθρο 6β
Επισιτιστική ασφάλεια
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δίδεται προτεραιότητα στην εθνική και περιφερειακή επισιτιστική ασφάλεια, στο πλαίσιο μιας ισόρροπης και βιώσιμης διαχείρισης της γης. Προς τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης αύξησης της χρησιμοποίησης των γεωργικών πρώτων υλών για την παραγωγή ενέργειας, προβαίνουν σε ανάλυση της επισιτιστικής ασφάλειας, ώστε να αποκλείεται κάθε απειλή για τον ανεφοδιασμό.
Τροπολογίες 186, 229 και 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1
1.  Κάθε ποσό άμεσων ενισχύσεων που χορηγείται στον γεωργό για ένα συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και που υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ μειώνεται για κάθε έτος μέχρι το 2012 κατά τα αντίστοιχα ποσοστά:
1.  Κάθε ποσό άμεσων ενισχύσεων που χορηγείται στον γεωργό για ένα συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και που υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ μειώνεται για κάθε έτος μέχρι το 2012 κατά τα αντίστοιχα ποσοστά:
(α) 2009: 7%,
(α) 2009: 6%,
(β) 2010: 9%,
(β) 2010: 6%,
(γ) 2011: 11%,
(γ) 2011: 7%,
(δ) 2012: 13%.
(δ) 2012: 7%.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α (νέο)
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οιαδήποτε αύξηση της υποχρεωτικής διαφοροποίησης να συνοδεύεται από μείωση της προαιρετικής διαφοροποίησης.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2
2.  Οι μειώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυξάνονται όσον αφορά:
2.  Οι μειώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυξάνονται όσον αφορά:
(α) τα ποσά μεταξύ 100.000 και 199.999 ευρώ, κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες·
(α) τα ποσά μεταξύ 100.000 και 199.999 ευρώ, κατά 1 ποσοστιαία μονάδα·
(β) τα ποσά μεταξύ 200.000 και 299.999 ευρώ, κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες·
(β) τα ποσά μεταξύ 200.000 και 299.999 ευρώ, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες·
(γ) τα ποσά 300.000 ευρώ και άνω, κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες.
(γ) τα ποσά 300.000 ευρώ και άνω, κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2α (νέα)
2α. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται μόνον στις πληρωμές που είναι πλήρως ενσωματωμένες στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται στους γεωργούς στα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα, στις Αζόρες και τη Μαδέρα, στις Κανάριες Νήσους και στις Νήσους του Αιγαίου.
3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται στους γεωργούς στα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα, στις Αζόρες και τη Μαδέρα, στις Κανάριες Νήσους, στις Νήσους του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους.
Τροπολογία 211
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 3α (νέα)
3α. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται σε συνεταιρισμούς και σε άλλες νομικές οντότητες που απαρτίζονται από περισσότερους του ενός γεωργούς που λαμβάνουν άμεσες πληρωμές, και προωθούν και κατανέμουν τις επιδοτήσεις μεταξύ των μελών. Η παρέκκλιση αυτή δεν εφαρμόζεται σε μεγάλους δικαιούχους που λαμβάνουν στήριξη 100.000 ευρώ ή περισσότερο και οι οποίοι συμμετέχουν σε τέτοιες νομικές οντότητες.
Τροπολογία 240
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 - παράγραφος 3α (νέα)
3a.  Μπορεί να αποφασισθεί να μην εφαρμοστεί η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου, όταν ένας οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν αγρότες που λαμβάνουν την ενιαία ενίσχυση λαμβάνει ή απλώς προωθεί τα ποσά αυτά για να κατανεμηθούν στο σύνολό τους μεταξύ των μελών του.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, τα συνολικά καθαρά ποσά των άμεσων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα κράτος μέλος για ένα ημερολογιακό έτος, μετά την εφαρμογή των άρθρων 7 και 10 του παρόντος κανονισμού και του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007, δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού. Όπου απαιτείται, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε γραμμική μείωση των άμεσων ενισχύσεων, προκειμένου να μην υπερβούν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα IV.
1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, τα συνολικά καθαρά ποσά των άμεσων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα κράτος μέλος για ένα ημερολογιακό έτος, μετά την εφαρμογή των άρθρων 7 και 10 του παρόντος κανονισμού και του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007, δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού. Όπου απαιτείται, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε γραμμική μείωση των ποσών των άμεσων ενισχύσεων, στα οποία εφαρμόζονται μειώσεις δυνάμει της διαφοροποίησης, προκειμένου να μην υπερβούν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα IV.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή αναθεωρεί, με τη διαδικασία του άρθρου 128 παράγραφος 2, τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα IV ώστε να ληφθούν υπόψη:
2.  Η Επιτροπή εξετάζει σε ετήσια βάση, με τη διαδικασία του άρθρου 128 παράγραφος 2, τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα IV ώστε να ληφθούν υπόψη:
α) οι τροποποιήσεις των ανωτάτων ποσών που μπορούν να χορηγηθούν σύμφωνα με τις άμεσες ενισχύσεις·
α) οι τροποποιήσεις των ανωτάτων ποσών που μπορούν να χορηγηθούν σύμφωνα με τις άμεσες ενισχύσεις·
β) οι τροποποιήσεις της προαιρετικής διαφοροποίησης που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2007·
γ) οι διαρθρωτικές αλλαγές των εκμεταλλεύσεων.
γ) οι διαρθρωτικές αλλαγές των εκμεταλλεύσεων,
και ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή των μειώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7, σε κάθε κράτος μέλος πλην των νέων κρατών μελών, διατίθενται ως συμπληρωματική κοινοτική στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους.
1.  Τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή των μειώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7, σε κάθε κράτος μέλος πλην των νέων κρατών μελών, διατίθενται στην κοινοτική στήριξη υπέρ των μέτρων στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.   Το άρθρο 7 εφαρμόζεται στους γεωργούς νέου κράτους μέλους για οποιοδήποτε δεδομένο ημερολογιακό έτος μόνον εάν το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων που εφαρμόζεται στο εν λόγω κράτος μέλος για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος δυνάμει του άρθρου 110 δεν είναι χαμηλότερο από το επίπεδο στα κράτη μέλη πλην των νέων κρατών μελών, λαμβανομένων υπόψη των τυχόν μειώσεων που εφαρμόστηκαν δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1.
1.   Η διαφοροποίηση δεν είναι υποχρεωτική για τα νέα κράτη μέλη παρά μόνον από την στιγμή που λαμβάνουν άμεσες πλήρεις ενισχύσεις.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 4
4.  Κάθε ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 2 διατίθεται στο νέο κράτος μέλος στο οποίο παρήχθησαν τα αντίστοιχα ποσά, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 128 παράγραφος 2. Τα εν λόγω ποσά χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 5α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.
4.  Κάθε ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 2 διατίθεται στο νέο κράτος μέλος στο οποίο παρήχθησαν τα αντίστοιχα ποσά, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 128 παράγραφος 2.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – τίτλος
Σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Σύστημα έρευνας και παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Η δραστηριότητα παροχής συμβουλών καλύπτει τουλάχιστον τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.
2.  Η δραστηριότητα έρευνας και παροχής συμβουλών καλύπτει τουλάχιστον τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 και τη διάδοση μεθόδων παραγωγής που είναι πιο αποδοτικές οικονομικά, βιώσιμες από οικολογικής σκοπιάς, με μεγαλύτερη εξοικονόμηση φυσικών πόρων και μικρότερο κόστος παραγωγής (ενέργεια, συντελεστές παραγωγής, κλπ.).
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
2 . Τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα στους γεωργούς που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις, ύψους μεγαλύτερου των 15.000 ευρώ ετησίως.
2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι γεωργοί μπορούν να συμμετέχουν σε εθελοντική βάση στο εν λόγω σύστημα παροχής συμβουλών.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο
Η βάση δεδομένων αυτή επιτρέπει, ιδίως, άμεση και απευθείας πρόσβαση, μέσω της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, στα στοιχεία που σχετίζονται με τα ημερολογιακά έτη ή/και τις περιόδους εμπορίας που αρχίζουν από το έτος 2000.
Η βάση δεδομένων αυτή επιτρέπει, ιδίως, άμεση και απευθείας πρόσβαση, μέσω της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, στα στοιχεία που σχετίζονται με τα ημερολογιακά έτη ή/και τις περιόδους εμπορίας που αρχίζουν από το έτος 2000, ή, για τα νέα κράτη μέλη, από το πρώτο έτος μετά την προσχώρησή τους.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων ενίσχυσης για την επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας για την ενίσχυση.
1.  Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων ενίσχυσης για την επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας για την ενίσχυση. Οι εν λόγω διοικητικοί έλεγχοι δεν είναι υπερβολικά επιβαρυντικοί για τους γεωργούς, ιδίως όσον αφορά το κόστος και τη γραφειοκρατία.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση των γεωργών με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.
1.  Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση των γεωργών με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται εντός μιας ημέρας, κατ" ανώτατο όριο, για κάθε αγρόκτημα και δεν είναι υπερβολικά επιβαρυντικοί για τους γεωργούς.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.
2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1. Ωστόσο, τα κράτη μέλη επιδιώκουν τον περιορισμό του αριθμού των υπηρεσιών ελέγχου και του αριθμού των ατόμων που διενεργούν επιτόπιους ελέγχους σε συγκεκριμένη γεωργική εκμετάλλευση.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2α (νέα)
2a.  Τα κράτη μέλη αξιοποιούν τα ιδιωτικά συστήματα ελέγχου και διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι πιστοποιημένα από τις εθνικές αρχές.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2β (νέα)
2β. Τα κράτη μέλη προσπαθούν να προγραμματίζουν τους ελέγχους κατά τρόπον ώστε οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που μπορούν να ελέγχονται καλύτερα σε συγκεκριμένη περίοδο του έτους, λόγω εποχής, ελέγχονται πράγματι τη συγκεκριμένη εκείνη περίοδο. Πάντως, εάν η υπηρεσία ελέγχου δεν δύναται να ελέγξει συγκεκριμένες κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή μέρος αυτών, ή τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου, λόγω αιτίων που οφείλονται στην εποχή του έτους, οι απαιτήσεις και οι συνθήκες αυτές θεωρείται ότι τηρούνται.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο
Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις όπου η εν λόγω μη συμμόρφωση είναι το αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης άμεσα αποδιδόμενης στο πρόσωπο στο οποίο ή από το οποίο μεταβιβάστηκε η γεωργική έκταση.
Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις όπου η εν λόγω μη συμμόρφωση είναι το αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης άμεσα αποδιδόμενης στο πρόσωπο στο οποίο ή από το οποίο μεταβιβάστηκε η γεωργική έκταση, εκτός εάν το πρόσωπο που δεν συμμορφώθηκε έχει επίσης υποβάλει αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης για το αντίστοιχο έτος. Στην τελευταία περίπτωση, η κύρωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται στο ποσό των άμεσων ενισχύσεων που θα χορηγηθούν στον υπεύθυνο για τη μη συμμόρφωση.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως "μεταβίβαση" νοείται οιοδήποτε είδος πράξης κατά την οποία γεωργική γη παύει να βρίσκεται στη διάθεση του μεταβιβάζοντος.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως "μεταβίβαση" νοείται οιοδήποτε είδος πράξης κατά την οποία γεωργική γη παύει να βρίσκεται στη διάθεση του μεταβιβάζοντος, με εξαίρεση τις μορφές συναλλαγών που δεν είναι δυνατόν να αποτρέψει ο γεωργός.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο
Στις περιπτώσεις που κράτος μέλος αποφασίζει να επιλέξει τη λύση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο γεωργός αντιμετωπίζει επανορθωτικά τις σχετικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Η διαπίστωση αυτή, καθώς και τα προς λήψη μέτρα επανόρθωσης κοινοποιούνται στον γεωργό.
Στις περιπτώσεις που κράτος μέλος αποφασίζει να επιλέξει τη λύση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον γεωργό για τα ευρήματα που αφορούν τη μη συμμόρφωση και ο γεωργός, με τη σειρά του, κοινοποιεί τις ενέργειες στις οποίες προέβη για την αποκατάσταση του προβλήματος. Για την παρακολούθηση των μέτρων που λαμβάνουν οι γεωργοί, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατά την εκπόνηση ανάλυσης κινδύνου για τους επιτόπιους ελέγχους του επόμενου έτους.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26α (νέο)
Άρθρο 26a
Αναθεώρηση
Έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 το αργότερο και στη συνέχεια ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης, συνοδευόμενη, εάν χρειάζεται, από τις δέουσες προτάσεις με σκοπό ιδίως:
– την τροποποίηση του καταλόγου των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ,
– την απλούστευση, απορρύθμιση και βελτίωση της νομοθεσίας βάσει του καταλόγου των κανονιστικών υποχρεώσεων διαχείρισης, με ιδιαίτερη προσοχή στη νομοθεσία που αφορά τα νιτρώδη,
– την απλούστευση, βελτίωση και εναρμόνιση των συστημάτων επιτόπιου ελέγχου, λαμβανομένων υπόψη των ευκαιριών που παρέχουν η εξέλιξη των δεικτών και οι έλεγχοι στα σημεία υποχρεωτικής διέλευσης, οι έλεγχοι που ήδη πραγματοποιούνται βάσει ιδιωτικών συστημάτων πιστοποίησης, οι έλεγχοι που ήδη πραγματοποιούνται βάσει της εθνικής νομοθεσίας που εφαρμόζει τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και η τεχνολογία της πληροφορίας και επικοινωνίας.
Οι εκθέσεις περιέχουν επίσης εκτίμηση του συνολικού κόστους του ελέγχου στο πλαίσιο του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης για το έτος που προηγείται του έτους δημοσίευσης της έκθεσης.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 - παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν άμεσες ενισχύσεις στον γεωργό σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μη χορηγήσουν άμεσες ενισχύσεις πέραν ενός ελάχιστου ορίου το οποίο θα καθοριστεί.
(α) όταν το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων που ζητήθηκε ή πρόκειται να καταβληθεί για ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει 250 ευρώ· ή
(β) όταν η επιλέξιμη έκταση της εκμετάλλευσης για την οποία ζητήθηκαν άμεσες ενισχύσεις ή πρόκειται να καταβληθούν δεν υπερβαίνει ένα εκτάριο. Ωστόσο, μπορεί να καθοριστεί ελάχιστη επιλέξιμη έκταση 0,3 εκτάρια στην Κύπρο και 0,1 εκτάρια στην Μάλτα.
Εντούτοις, οι γεωργοί που κατέχουν ειδικά δικαιώματα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 υπόκεινται στον όρο που αναφέρεται στο στοιχείο α).
Τα ποσά τα οποία ενδεχομένως θα εξοικονομηθούν λόγω της εφαρμογής του πρώτου εδαφίου παραμένουν στο εθνικό απόθεμα του κράτους μέλους από το οποίο προέρχονται.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο να μη χορηγήσουν άμεσες ενισχύσεις σε εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης των οποίων ο κύριος σκοπός δεν συνίσταται στην άσκηση γεωργικής δραστηριότητας.
2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο να μη χορηγήσουν άμεσες ενισχύσεις σε εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης των οποίων ο κύριος σκοπός δεν συνίσταται στην παραγωγή, την αναπαραγωγή ή την καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, περιλαμβανομένης της συγκομιδής, του αρμέγματος, της εκτροφής και της κατοχής ζώων για γεωργικούς σκοπούς.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2
2.  Οι ενισχύσεις καταβάλλονται έως δύο φορές ετησίως κατά την περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου έως 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.
2.  Οι ενισχύσεις καταβάλλονται έως δύο φορές ετησίως κατά την περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου έως 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, και περιλαμβάνουν την καταβολή τόκου με βάση τα επιτόκια της αγοράς, επί του ποσού που καθίσταται ληξιπρόθεσμο από την 30ή Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2α (νέα)
2α. Σε περίπτωση που η ενίσχυση καθυστερεί λόγω διαφωνίας της αρμόδιας αρχής, η οποία επιλύεται προς όφελος του γεωργού, ο γεωργός εισπράττει και τόκο με βάση το επιτόκιο της αγοράς.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3
3.  Οι ενισχύσεις δυνάμει των καθεστώτων στήριξης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι δεν καταβάλλονται πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι σχετικά με τους όρους επιλεξιμότητας, τους οποίους πραγματοποιεί το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 22.
3.  Ενισχύσεις δεν καταβάλλονται όσον αφορά αίτηση που υπεβλήθη δυνάμει των καθεστώτων στήριξης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι πριν ολοκληρωθούν για την αίτηση αυτή οι έλεγχοι σχετικά με τους όρους επιλεξιμότητας, τους οποίους πραγματοποιεί το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 22.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1α (νέο)
Ωστόσο, εάν οι ενισχύσεις καταβληθούν προκαταβολικά ή σε δύο δόσεις, το πρώτο ποσό καθορίζεται με βάση τα αποτελέσματα των διοικητικών και των επιτόπιων ελέγχων που διατίθενται την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και κατά τρόπο ώστε το τελικό ποσό της ενίσχυσης να μην υπολείπεται του ποσού της πρώτης δόσης.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33
Άρθρο 33
Διαγράφεται
Αναθεώρηση
Τα καθεστώτα στήριξης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι εφαρμόζονται με την επιφύλαξη πιθανής αναθεώρησης ανά πάσα στιγμή, υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην αγορά και της κατάστασης του προϋπολογισμού.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2
2.  Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, ως γεωργοί που κατέχουν δικαιώματα ενίσχυσης νοούνται οι γεωργοί στους οποίους έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης.
Διαγράφεται
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2α (νέα)
2a.  Τα δικαιώματα από παύση καλλιέργειας που θεσπίστηκαν με βάση το άρθρο 53 και το άρθρο 63, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΚ) καθίστανται δικαιώματα δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – πρώτο εδάφιο
Τα δικαιώματα ενίσχυσης ανά εκτάριο δεν τροποποιούνται, εκτός αντιθέτων διατάξεων.
1.  Τα δικαιώματα ενίσχυσης ανά εκτάριο δεν τροποποιούνται, εκτός αντιθέτων διατάξεων.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – δεύτερο εδάφιο
H Επιτροπή θεσπίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 128 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, λεπτομερείς κανόνες για την τροποποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ιδίως στην περίπτωση των υποδιαιρέσεων δικαιωμάτων.
2.  Σε περίπτωση που ο γεωργός στον οποίο έχει χορηγηθεί άμεση ενίσχυση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς μεταβάλει το νομικό του καθεστώς ή την ονομασία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ή το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, ο γεωργός έχει πρόσβαση στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και οι γεωργοί που διαχειρίζονταν τις αρχικές εκμεταλλεύσεις.
3.  Σε περίπτωση συγχωνεύσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ή το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, ο γεωργός που διαχειρίζεται τη νέα εκμετάλλευση έχει πρόσβαση στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και οι γεωργοί που διαχειρίζονταν τις αρχικές εκμεταλλεύσεις.
Σε περίπτωση κατατμήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ή το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, οι γεωργοί που διαχειρίζονται τις εκμεταλλεύσεις έχουν πρόσβαση, κατ' αναλογίαν, στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και ο γεωργός που διαχειριζόταν την αρχική εκμετάλλευση.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α (νέο)
Σε περίπτωση που, στο τέλος δεδομένου οικονομικού έτους, διαπιστωθεί σε κράτος μέλος ότι το σύνολο των δικαιωμάτων ενίσχυσης που πράγματι καταβλήθηκαν είναι κατώτερο από το εθνικό ανώτατο όριο που προβλέπεται στο παράρτημα VIII, η διαφορά διατίθεται στο εθνικό απόθεμα.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για να χορηγούν, κατά προτεραιότητα και με αντικειμενικά κριτήρια, δικαιώματα ενίσχυσης στους γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα, και κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση μεταξύ γεωργών και να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού.
2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για να χορηγούν, με αντικειμενικά κριτήρια, δικαιώματα ενίσχυσης στους γεωργούς που ασκούν τη γεωργική τους δραστηριότητα, και κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση μεταξύ γεωργών και να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη μπορούν να δίδουν προτεραιότητα ιδίως στους νεοεισερχόμενους, στους γεωργούς που δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους, στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ή σε άλλους γεωργούς με προτεραιότητα.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορούν να χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για να θεσπίζουν, με αντικειμενικά κριτήρια και κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση μεταξύ γεωργών και να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, δικαιώματα ενίσχυσης στους γεωργούς περιοχών στις οποίες εφαρμόζονται προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και προγράμματα ανάπτυξης που υπόκεινται σε κάποια μορφή δημόσιας παρέμβασης, προκειμένου να αποφευχθεί η εγκατάλειψη της γης ή/και να αντισταθμιστούν συγκεκριμένα μειονεκτήματα για τους γεωργούς των περιοχών αυτών.
3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν, από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, από το 2009, το εθνικό απόθεμα για να θεσπίζουν, με αντικειμενικά κριτήρια και κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση μεταξύ γεωργών και να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, δικαιώματα ενίσχυσης, καθώς και μέτρα στήριξης στους γεωργούς περιοχών στις οποίες εφαρμόζονται προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και προγράμματα ανάπτυξης που υπόκεινται σε κάποια μορφή δημόσιας παρέμβασης, για τους τομείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις πλέον μειονεκτικές ζώνες, όπως ο τομέας εκτροφής αιγοπροβάτων, προκειμένου να αποφευχθεί η εγκατάλειψη της γης και των παραγωγών ή/και να αντισταθμιστούν συγκεκριμένα μειονεκτήματα για τους γεωργούς των περιοχών αυτών.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3α (νέα)
. Τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για να χορηγούν δικαιώματα ενίσχυσης σε γεωργούς οι οποίοι έχουν συνάψει ειδικές συμβάσεις που ρυθμίζονται από τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43
Κάθε δικαίωμα ενίσχυσης το οποίο δεν ενεργοποιήθηκε για περίοδο 2 ετών διατίθεται στο εθνικό απόθεμα, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων κατά την έννοια του άρθρου 36 παράγραφος 1.
Κάθε δικαίωμα ενίσχυσης το οποίο δεν ενεργοποιήθηκε για περίοδο 3 ετών διατίθεται στο εθνικό απόθεμα, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων κατά την έννοια του άρθρου 36 παράγραφος 1. Τα κονδύλια αυτά χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των νέων στη γεωργική δραστηριότητα, ώστε να διασφαλιστεί η διαδοχή των γενεών.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2
2.  Τα δικαιώματα ενίσχυσης είναι δυνατό να μεταβιβάζονται με πώληση ή με οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση, συνοδευόμενα ή μη από γη. Αντίθετα, η χρονομίσθωση ή συναλλαγή παρόμοιου τύπου επιτρέπεται μόνον εάν η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης συνοδεύεται και από τη μεταβίβαση ισοδύναμου αριθμού επιλέξιμων εκταρίων.
Διαγράφεται
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1α (νέο)
Στις περιπτώσεις αυτές τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν ότι οι μισθώσεις ή οι συναλλαγές παρόμοιου τύπου επιτρέπονται μόνο εφόσον η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης συνοδεύεται από τη μεταβίβαση ισοδύναμου αριθμού επιλέξιμων εκταρίων.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο
2.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 35 παράγραφος 1, το κράτος μέλος επιτρέπει στον γεωργό ο οποίος κατέχει ειδικά δικαιώματα να παρεκκλίνει από την υποχρέωση να διαθέτει αντίστοιχο αριθμό επιλέξιμων εκταρίων για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, υπό τον όρο ότι διατηρεί τουλάχιστον το 50% της γεωργικής δραστηριότητας που ασκήθηκε κατά τα ημερολογιακά έτη 2000, 2001 και 2002, εκφραζόμενης σε μονάδες ζώντων ζώων (LU).
2.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 35 παράγραφος 1, το κράτος μέλος επιτρέπει στον γεωργό ο οποίος κατέχει ειδικά δικαιώματα να παρεκκλίνει από την υποχρέωση να διαθέτει αντίστοιχο αριθμό επιλέξιμων εκταρίων για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, υπό τον όρο ότι διατηρεί τουλάχιστον το 50% της γεωργικής δραστηριότητας που ασκήθηκε κατά τα ημερολογιακά έτη 2000, 2001 και 2002, - για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία τα ημερολογιακά έτη 2006, 2007 και 2008 - εκφραζόμενης σε μονάδες ζώντων ζώων (LU).
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2α (νέο)
Ωστόσο, ο όρος μπορεί να εφαρμόζεται στα κράτη μέλη που δεν έχουν θεσπίσει ακόμα το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, αλλά προτίθενται να το πράξουν.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 3
3.  Σε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων, ο δικαιούχος της μεταβίβασης μπορεί να επωφελείται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2, μόνο σε περίπτωση υφιστάμενης ή αναμενόμενης κληρονομιάς.
3.  Σε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων, ο δικαιούχος της μεταβίβασης μπορεί να επωφελείται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2, εφόσον έχουν μεταβιβασθεί όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης που υπόκεινται στην παρέκκλιση, καθώς επίσης σε περίπτωση υφιστάμενης ή αναμενόμενης κληρονομιάς ή σε περίπτωση που δεν διαθέτει την αναγκαία έκταση για ενεργοποίηση των εν λόγω δικαιωμάτων.
Τροπολογίες 85, 86, 87 και 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – πρώτο εδάφιο
Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 το αργότερο και τηρώντας τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, να προβούν από το 2010 στην προσέγγιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίστηκαν δυνάμει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαια I έως IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Προς το σκοπό αυτό, τα δικαιώματα ενίσχυσης μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο σταδιακών τροποποιήσεων σύμφωνα με τουλάχιστον τρία ετήσια προκαθορισμένα στάδια και με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.
1.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν, τηρώντας τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, να προβούν από το 2010 στην προσέγγιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίστηκαν δυνάμει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαια I έως IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Προς το σκοπό αυτό, τα εν λόγω δικαιώματα ενίσχυσης μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο σταδιακών τροποποιήσεων με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.
Η μείωση της αξίας οιουδήποτε δικαιώματος ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε κανένα από τα ετήσια στάδια, το 50% της διαφοράς μεταξύ της αρχικής του αξίας και της εφαρμοστέας αξίας κατά την εφαρμογή του τελικού ετήσιου σταδίου.
Η μείωση της αξίας οιουδήποτε δικαιώματος ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% της διαφοράς μεταξύ της αρχικής του αξίας και της τελικής του αξίας.
Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα ανωτέρω εδάφια στο ενδεδειγμένο γεωγραφικό επίπεδο που προσδιορίζεται με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, όπως η θεσμική ή διοικητική δομή τους ή/και το περιφερειακό γεωργικό δυναμικό.
2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να εφαρμόσουν την αναθεώρηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο ενδεδειγμένο γεωγραφικό επίπεδο που προσδιορίζεται με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, όπως η θεσμική ή διοικητική δομή τους, το περιφερειακό γεωργικό δυναμικό και/ή ειδικά διαρθρωτικά μειονεκτήματα της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής.
Σε εκτάσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις δημόσιας χρήσης ή συμβάσεις συλλογικής διαχείρισης γης, η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης μπορεί να επανακαθοριστεί με βάση την έκταση της επιφάνειας του αγροκτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι παράμετροι περί μέγιστης περιβαλλοντικής φόρτισης.
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
Τροπολογία
1.  Κράτος μέλος το οποίο καθιέρωσε το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαια 1 έως 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 δύναται να αποφασίσει, έως την 1η Αυγούστου 2009 το αργότερο, να εφαρμόσει από το 2010 το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν τμήμα.
1.  Κράτος μέλος το οποίο καθιέρωσε το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαια 1 έως 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 δύναται να αποφασίσει, το αργότερο έως την 1η Αυγούστου κάθε έτους, να εφαρμόσει από το επόμενο έτος καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν τμήμα.
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο
2.  Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις περιφέρειες με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, όπως η θεσμική ή διοικητική δομή τους ή/και το περιφερειακό γεωργικό δυναμικό.
2.  Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις περιφέρειες με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, όπως η θεσμική ή διοικητική δομή τους, το περιφερειακό γεωργικό δυναμικό και/ή ειδικά διαρθρωτικά μειονεκτήματα της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1
1.  Σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να κατανείμει έως το 50%, κατ" ανώτατο όριο, του περιφερειακού ανωτάτου ορίου που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 47, μεταξύ όλων των γεωργών των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν κατέχουν δικαιώματα ενίσχυσης.
1.  1. Σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να κατανείμει έως το 50%, κατ" ανώτατο όριο, του περιφερειακού ανωτάτου ορίου που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 47, μεταξύ όλων των γεωργών των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν κατέχουν δικαιώματα ενίσχυσης. Οι χρησιμοποιούμενες εκτάσεις είναι αυτές που δηλώθηκαν από τους γεωργούς στις 15 Μαΐου 2008.
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1α (νέο)
Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν άλλα σαφώς καθορισμένα κριτήρια, όπως η ποιότητα του παραγωγού ή της γεωργικής και/ή αγροτικής απασχόλησης, για να διασφαλίσουν τη γεωγραφική συνοχή, τη διαφοροποίηση και ένα δυναμικό αγροτικό περιβάλλον, καθώς και τη διατήρηση των παραδοσιακών τρόπων παραγωγής που δεν συνδέονται με τη γη.
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 - παράγραφος 1
1.  Σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 48 του παρόντος κανονισμού δύνανται να αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 το αργότερο και τηρώντας τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, να προβούν από το 2011 στην προσέγγιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίστηκαν δυνάμει του παρόντος τμήματος ή του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο 5 τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Προς το σκοπό αυτό, τα εν λόγω δικαιώματα ενίσχυσης μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο σταδιακών τροποποιήσεων σύμφωνα με δύο τουλάχιστον ετήσια προκαθορισμένα στάδια και με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.
1.  Σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 48 του παρόντος κανονισμού δύνανται να αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 το αργότερο και τηρώντας τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, να προβούν από το 2011 στην προσέγγιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίστηκαν δυνάμει του παρόντος τμήματος ή του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο 5 τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Προς το σκοπό αυτό, τα εν λόγω δικαιώματα ενίσχυσης μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο σταδιακών τροποποιήσεων με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο
2.  Σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη που καθιέρωσαν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 5 τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 δύνανται να αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 το αργότερο και τηρώντας τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, να προβούν από το 2010 στην προσέγγιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίστηκαν δυνάμει του εν λόγω τμήματος, με την υπαγωγή των συγκεκριμένων δικαιωμάτων σε σταδιακές τροποποιήσεις σύμφωνα με τουλάχιστον τρία προκαθορισμένα ετήσια στάδια και με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.
2.  Σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη που καθιέρωσαν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 5 τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 δύνανται να αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 το αργότερο και τηρώντας τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, να προβούν από το 2010 στην προσέγγιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίστηκαν δυνάμει του εν λόγω τμήματος, με την υπαγωγή των συγκεκριμένων δικαιωμάτων σε σταδιακές τροποποιήσεις με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 - παράγραφος 3
3.  Η μείωση της αξίας οιουδήποτε δικαιώματος ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, σε κανένα από τα ετήσια στάδια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, το 50% της διαφοράς μεταξύ της αρχικής του αξίας και της εφαρμοστέας αξίας κατά την εφαρμογή του τελικού ετήσιου σταδίου.
3.  Η μείωση της αξίας οιουδήποτε δικαιώματος ενίσχυσης που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 δεν υπερβαίνει το 50% της διαφοράς μεταξύ της αρχικής του αξίας και της τελικής του αξίας.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 - παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τις παραγράφους 1, 2 και 3 στο ενδεδειγμένο γεωγραφικό επίπεδο το οποίο προσδιορίζεται με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, όπως η θεσμική ή διοικητική δομή τους ή/και το περιφερειακό γεωργικό δυναμικό.
4.  Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να εφαρμόσουν την αναθεώρηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο ενδεδειγμένο γεωγραφικό επίπεδο που προσδιορίζεται με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, όπως η θεσμική ή διοικητική δομή τους το περιφερειακό γεωργικό δυναμικό και/ή ειδικά διαρθρωτικά μειονεκτήματα της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής.
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 - παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο
1.  Κάθε κράτος μέλος που έχει εξαιρέσει τις ενισχύσεις για αιγοπρόβειο κρέας και για βόειο κρέας από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 67 και 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 δύναται να αποφασίσει, έως την 1η Αυγούστου 2009 το αργότερο, να εξακολουθήσει να εφαρμόζει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης από το 2010, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν τμήμα και σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να καθορίσουν το μέρος της συνιστώσας του εθνικού τους ανωτάτου ορίου που προορίζεται για συμπληρωματικές ενισχύσεις προς γεωργούς σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού σε επίπεδο χαμηλότερο από το καθοριζόμενο δυνάμει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
1.  Κάθε κράτος μέλος που έχει εξαιρέσει τις ενισχύσεις για αιγοπρόβειο κρέας και για βόειο κρέας από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 67 και 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 εφαρμόζει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης από το 2010, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 - παράγραφος 2 - πρώτο εδάφιο
2.  Ανάλογα με την επιλογή κάθε κράτους μέλους, η Επιτροπή καθορίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 128 παράγραφος 2, ένα ανώτατο όριο για κάθε άμεση ενίσχυση που αναφέρεται, αντίστοιχα, στα άρθρα 54, 55 και 56.
2.  Ανάλογα με την επιλογή κάθε κράτους μέλους, η Επιτροπή καθορίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 128 παράγραφος 2, ένα ανώτατο όριο για κάθε άμεση ενίσχυση που αναφέρεται, αντίστοιχα, στα άρθρα 54 και 55 .
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 - παράγραφος 2 - δεύτερο εδάφιο
Το ανώτατο αυτό όριο ισούται προς τη συνιστώσα κάθε τύπου άμεσης ενίσχυσης εντός των ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41, πολλαπλασιαζόμενη επί τα ποσοστά μείωσης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 54, 55 και 56.
Το ανώτατο αυτό όριο ισούται προς τη συνιστώσα κάθε τύπου άμεσης ενίσχυσης εντός των ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41, πολλαπλασιαζόμενη επί τα ποσοστά μείωσης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 54 και 55.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 - παράγραφος 1 - πρώτο εδάφιο
1.  Τα κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, παρακράτησαν το σύνολο ή μέρος της συνιστώσας των εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού, η οποία αντιστοιχεί στην πριμοδότηση θηλαζουσών αγελάδων που αναφέρεται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 καταβάλλουν, σε ετήσια βάση, συμπληρωματική ενίσχυση στους γεωργούς.
1.  Τα κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, παρακράτησαν το σύνολο ή μέρος της συνιστώσας των εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού, η οποία αντιστοιχεί στην πριμοδότηση θηλαζουσών αγελάδων ή στην ειδική πριμοδότηση που αναφέρεται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 καταβάλλουν, σε ετήσια βάση, συμπληρωματική ενίσχυση στους γεωργούς.
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 - παράγραφος 3α (νέα)
3α. Οιαδήποτε απόφαση κράτους μέλους στο πλαίσιο των άρθρων 53 έως 56 του παρόντος Κανονισμού λαμβάνεται σε συμφωνία με τα αντιπροσωπευτικά όργανα των περιφερειακών αρχών βάσει μελέτης των επιπτώσεων της εν λόγω απόφασης σε περιφερειακό επίπεδο.
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 - παράγραφος 3
3.  Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, τα νέα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για να χορηγούν δικαιώματα ενίσχυσης, με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια και κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγονται στρεβλώσεις στην αγορά και τον ανταγωνισμό, σε γεωργούς συγκεκριμένων τομέων ευρισκόμενους σε ειδική κατάσταση συνεπεία της μετάβασης στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.
3.  Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, τα νέα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για να χορηγούν δικαιώματα ενίσχυσης, με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια και κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγονται στρεβλώσεις στην αγορά και τον ανταγωνισμό, σε γεωργούς συγκεκριμένων τομέων ευρισκόμενους σε ειδική κατάσταση συνεπεία της μετάβασης στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να δίδουν προτεραιότητα ιδίως στους νεοεισερχόμενους στον τομέα γεωργούς, στους νέους σε ηλικία γεωργούς, στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ή σε άλλους γεωργούς με προτεραιότητα.
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 - παράγραφος 5
5.  Τα νέα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για να χορηγούν, με αντικειμενικά κριτήρια και κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγονται στρεβλώσεις στην αγορά και τον ανταγωνισμό, δικαιώματα σε γεωργούς περιοχών που υπόκεινται σε προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και ανάπτυξης, τα οποία σχετίζονται με τη μια ή την άλλη μορφή δημόσιας παρέμβασης, προκειμένου να αποφεύγεται η εγκατάλειψη της γης ή/και να αντισταθμίζονται ειδικά μειονεκτήματα για τους γεωργούς στις περιοχές αυτές.
5.  Τα νέα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για να χορηγούν, με αντικειμενικά κριτήρια και κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγονται στρεβλώσεις στην αγορά και τον ανταγωνισμό, δικαιώματα σε γεωργούς περιοχών που υπόκεινται σε προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και ανάπτυξης, τα οποία σχετίζονται με τη μια ή την άλλη μορφή δημόσιας παρέμβασης, προκειμένου να αποφεύγεται η εγκατάλειψη της γης ή/και να αντισταθμίζονται ειδικά μειονεκτήματα για τους γεωργούς στις περιοχές αυτές. Τα κράτη μέλη μπορούν να δίδουν προτεραιότητα ιδίως στους νεοεισερχόμενους στον τομέα γεωργούς, στους νέους σε ηλικία γεωργούς, στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ή σε άλλους γεωργούς με προτεραιότητα.
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 - παράγραφος 3
3.  Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων που αναφέρονται στο άρθρου 36 παράγραφος 1, ο γεωργός μπορεί να μεταβιβάζει τα δικαιώματα ενίσχυσής του χωρίς γη μόνον αφού ενεργοποιήσει, κατά την έννοια του άρθρου 35, τουλάχιστον το 80% των δικαιωμάτων του κατά τη διάρκεια ενός τουλάχιστον ημερολογιακού έτους ή, αφού παραδώσει οικειοθελώς στο εθνικό απόθεμα όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης που δεν έχει χρησιμοποιήσει κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.
3.  Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων που αναφέρονται στο άρθρου 36 παράγραφος 1, ο γεωργός μπορεί να μεταβιβάζει τα δικαιώματα ενίσχυσής του χωρίς γη μόνον αφού ενεργοποιήσει, κατά την έννοια του άρθρου 35, τουλάχιστον το 70% των δικαιωμάτων του κατά τη διάρκεια ενός τουλάχιστον ημερολογιακού έτους ή, αφού παραδώσει οικειοθελώς στο εθνικό απόθεμα όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης που δεν έχει χρησιμοποιήσει κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 - εδάφιο -1 (νέο)
Από το 2010 και μετά, όσα κράτη μέλη το αποφασίσουν, μπορούν να αποσυνδέσουν τις ειδικές ενισχύσεις υπέρ των παραγωγών ρυζιού, πρωτεϊνούχων, αποξηραμένης χορτονομής και ξηρών καρπών.
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64
Τα κράτη μέλη εντάσσουν από το 2010 τη στήριξη που διατίθεται δυνάμει των καθεστώτων συνδεδεμένης στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα X σημεία I, II και III στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.
Τα κράτη μέλη μπορούν να εντάξουν από το 2010 τη στήριξη που διατίθεται δυνάμει των καθεστώτων συνδεδεμένης στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα X σημεία I, II και III στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 - παράγραφος 1
1.  Τα ποσά που αναφέρονται στο παράρτημα XI τα οποία ήταν διαθέσιμα για συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει των καθεστώτων που αναφέρονται στο παράρτημα X σημείο I κατανέμονται από τα κράτη μέλη μεταξύ των γεωργών των σχετικών τομέων με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τη στήριξη που έλαβαν οι εν λόγω γεωργοί, άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο των σχετικών καθεστώτων στήριξης κατά τη διάρκεια ενός ή περισσότερων ετών της περιόδου 2005 έως 2008.
1.  Τα ποσά που αναφέρονται στο παράρτημα XI τα οποία ήταν διαθέσιμα για συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει των καθεστώτων που αναφέρονται στο παράρτημα X σημείο I κατανέμονται από τα κράτη μέλη κυρίως μεταξύ των γεωργών των σχετικών τομέων με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τη στήριξη που έλαβαν οι εν λόγω γεωργοί, άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο των σχετικών καθεστώτων στήριξης ή ποσοστώσεων παραγωγής κατά τη διάρκεια ενός ή περισσότερων ετών της περιόδου 2005 έως 2011.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 - παράγραφος 1α (νέα)
1α. Σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να κατανέμουν, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, το σύνολο ή μέρος των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μεταξύ όλων των γεωργών, των οποίων οι εκμεταλλεύσεις ευρίσκονται στη συγκεκριμένη περιφέρεια.
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 - παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο
2.  Τα κράτη μέλη αυξάνουν την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί βάσει των ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου 1.
2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξάνουν την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί βάσει των ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου 1.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 - πρώτο εδάφιο
Τα ποσά που ήταν διαθέσιμα για συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει των καθεστώτων που αναφέρονται στο παράρτημα X σημείο II κατανέμονται από τα κράτη μέλη μεταξύ των γεωργών των σχετικών τομέων κατ' αναλογία της στήριξης που έλαβαν οι εν λόγω γεωργοί στο πλαίσιο των σχετικών καθεστώτων στήριξης κατά την περίοδο 2000 έως 2002. Τα κράτη μέλη δύνανται, ωστόσο, να επιλέξουν πιο πρόσφατη αντιπροσωπευτική περίοδο σύμφωνα με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.
Τα ποσά που ήταν διαθέσιμα για συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει των καθεστώτων που αναφέρονται στο παράρτημα X σημείο II κατανέμονται κυρίως από τα κράτη μέλη μεταξύ των γεωργών των σχετικών τομέων κατ' αναλογία της στήριξης που έλαβαν οι εν λόγω γεωργοί στο πλαίσιο των σχετικών καθεστώτων στήριξης κατά την περίοδο 2000 έως 2002. Τα κράτη μέλη δύνανται, ωστόσο, να επιλέξουν πιο πρόσφατη αντιπροσωπευτική περίοδο σύμφωνα με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 5 – τίτλος
ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – τίτλος
Γενικοί κανόνες
Συμπληρωματικές ενισχύσεις
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος –1 (νέα)
-1.  Τα νέα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν, έως την 1η Ιανουαρίου 2010 το αργότερο και εν συνεχεία στο διάστημα μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2011 έως 1 Ιανουαρίου 2012 το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 2010 και/ή το 2012 έως το 15% των εθνικών ανώτατων ορίων τους που αναφέρονται στο άρθρο 41 για να χορηγήσουν ενίσχυση στους γεωργούς.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 2010 και μετέπειτα έως το 10% των εθνικών ανωτάτων ορίων τους που αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη χορήγηση στήριξης στους γεωργούς:
1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν, σύμφωνα με την παράγραφο -1, να χρησιμοποιήσουν έως το 10% των εθνικών ανωτάτων ορίων τους που αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη χορήγηση ολοκληρωμένης στήριξης στους γεωργούς ή σε οργανώσεις ή ομάδες παραγωγών για την προαγωγή αειφόρων μορφών παραγωγής:
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i
(i) συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που είναι σημαντικοί για την προστασία ή την αναβάθμιση του περιβάλλοντος,
(i) συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που είναι σημαντικοί για την προστασία ή την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και την ποιότητα των υδάτων, ιδίως τη βιολογική γεωργία και την εκτροφή σε βοσκότοπους,
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii
(iii) τη βελτίωση της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων·
(iii) τη βελτίωση της εμπορίας, ιδίως της εμπορίας σε περιφερειακό επίπεδο, και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων·
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β) την αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς στους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων, των βοοειδών, των αιγοπροβάτων και του ρυζιού σε οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές·
β) την αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς στους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων και του ρυζιού σε οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και τους παραγωγούς βοείου και αιγοπρόβειου κρέατος·
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ) σε περιοχές που υπόκεινται σε προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και ανάπτυξης, με σκοπό την αποφυγή της εγκατάλειψης της γης ή/και την αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων για τους γεωργούς στις περιοχές αυτές·
γ) σε περιοχές που υπόκεινται σε προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και ανάπτυξης, με σκοπό την αποφυγή της εγκατάλειψης της γης ή/και την αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων για τους γεωργούς στις περιοχές αυτές· μπορεί να δίδεται προτεραιότητα ιδίως στους νεοεισερχόμενους στον τομέα γεωργούς, στους νέους σε ηλικία γεωργούς, στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ή άλλους γεωργούς με προτεραιότητα, όπως γεωργούς που είναι μέλη οργανώσεων παραγωγών ή γεωργικών συνεταιρισμών,
Τροπολογίες 120 και 191
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
(δ) υπό μορφή συμμετοχής στα ασφάλιστρα για την ασφάλιση των καλλιεργειών σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 69·
Διαγράφεται
Τροπολογίες 121 και 191
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
(ε) ταμεία αλληλοβοήθειας για τις ασθένειες ζώων και φυτών σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 70.
Διαγράφεται
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1α (νέα)
1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, σύμφωνα με την παράγραφο -1, να χρησιμοποιήσουν από το επόμενο ημερολογιακό έτος έως το 5% των ανώτατων εθνικών τους ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41 για να χορηγήσουν ενίσχυση στους γεωργούς ή σε οργανώσεις ή ομάδες παραγωγών, υπό τη μορφή:
α) συμμετοχής στα ασφάλιστρα σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 69, ή
β) συμμετοχής σε ταμεία αλληλοβοήθειας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 70.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3
3.  Η στήριξη για τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) μπορεί να χορηγηθεί μόνο:
3.  Η στήριξη για τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) μπορεί να χορηγηθεί μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τη δημιουργία κινήτρου για τη διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων απασχόλησης και παραγωγής.
α) μετά την πλήρη εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης στον σχετικό τομέα σύμφωνα με τα άρθρα 54, 55 και 71·
β) στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τη δημιουργία κινήτρου για τη διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής.
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4
4.  Η στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και ε) περιορίζεται στο 2,5% των εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν επιμέρους ανώτατα όρια ανά μέτρο.
4.  Η στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) περιορίζεται σε ποσοστό που συνάδει με την απόφασή του Συμβουλίου 94/800/ΕΚ, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994)1. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν επιμέρους ανώτατα όρια ανά μέτρο.
______________
1 EE L 336, 23.12.1994, σ. 1.
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
α) στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και δ) καταβάλλεται υπό μορφή ετήσιων συμπληρωματικών ενισχύσεων·
α) στην παράγραφο 1 στοιχείο α) και στην παράγραφο 1α στοιχείο α) καταβάλλεται υπό μορφή ετήσιων συμπληρωματικών ενισχύσεων·
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ)
δ) στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) καταβάλλεται υπό μορφή αντισταθμιστικών ενισχύσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 70.
δ) στην παράγραφο 1α στοιχείο β) καταβάλλεται υπό μορφή αντισταθμιστικών ενισχύσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 70.
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 6
6.  Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης με αυξημένες μοναδιαίες αξίες και δικαιωμάτων συμπληρωματικής ενίσχυσης που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο γ) μπορεί να επιτραπεί μόνον εάν τα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα συνοδεύονται από τη μεταβίβαση ισοδύναμου αριθμού εκταρίων.
Διαγράφεται
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 7
7.  Η στήριξη για τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να συνάδει με τα άλλα μέτρα και τις πολιτικές της Κοινότητας.
7.  Η Επιτροπή καθορίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 128 παράγραφος 2, τους όρους που διέπουν τη χορήγηση της στήριξης που αναφέρεται στο παρόν τμήμα, προκειμένου ιδίως να εξασφαλίζεται η συνέπεια με τα άλλα μέτρα και τις πολιτικές της Κοινότητας και να αποφεύγεται η σώρευση ενισχύσεων.
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 7α (νέα)
7α. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή ετησίως σχετικά με τα μέτρα που σχεδιάζουν και γνωστοποιούν τις μεθόδους και τα κριτήρια βάσει των οποίων πραγματοποιείται η ανακατανομή των πιστώσεων, τα ονόματα των δικαιούχων και τα ποσά που τους χορηγούνται.
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 8 – στοιχείο α
α) στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β), γ) και δ), προβαίνοντας σε γραμμική μείωση των δικαιωμάτων που χορηγήθηκαν στους γεωργούς ή/και από το εθνικό απόθεμα·
α) στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), στην παράγραφο 1α, στοιχείο α), προβαίνοντας σε γραμμική μείωση των δικαιωμάτων που χορηγήθηκαν στους γεωργούς ή/και από το εθνικό απόθεμα·
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 8 – στοιχείο β
β) στην παράγραφο 1 στοιχείο ε), προβαίνοντας, όπου απαιτείται, σε γραμμική μείωση μίας ή περισσότερων ενισχύσεων προς καταβολή στους δικαιούχους των σχετικών ενισχύσεων σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο και εντός των ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 3.
β) στην παράγραφο 1α, στοιχείο β), προβαίνοντας, όπου απαιτείται, σε γραμμική μείωση μίας ή περισσότερων ενισχύσεων προς καταβολή στους δικαιούχους των σχετικών ενισχύσεων σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο.
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 9
9.  Η Επιτροπή καθορίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 128 παράγραφος 2, τους όρους που διέπουν τη χορήγηση της στήριξης που αναφέρεται στο παρόν τμήμα, προκειμένου ιδίως να εξασφαλίζεται η συνέπεια με άλλα μέτρα και πολιτικές της Κοινότητας και να αποφεύγεται η σώρευση ενισχύσεων.
Διαγράφεται
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – τίτλος
Ασφάλιση των καλλιεργειών
Ασφάλειες
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο
1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν χρηματοδοτική συμμετοχή στα ασφάλιστρα για ασφάλιση έναντι των απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα.
1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν χρηματοδοτική συμμετοχή στα ασφάλιστρα για ασφάλιση όταν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα κατά γνωστών κινδύνων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να αντισταθμίζονται:
α) απώλειες που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που μπορούν να εξομοιωθούν με φυσική καταστροφή·
β) άλλες απώλειες που προκαλούνται από κλιματικά φαινόμενα·
γ) οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από ασθένειες των ζώων ή των φυτών ή από επιβλαβείς οργανισμούς.
Κάθε κράτος μέλος ή περιοχή εκπονεί ειδικές μελέτες για τη συγκέντρωση συγκριτικών στατιστικών ή αναλογιστικών δεδομένων.
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2α (νέο)
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως "οικονομικές απώλειες" νοούνται όλες οι πρόσθετες δαπάνες που βαρύνουν ένα γεωργό λόγω των έκτακτων μέτρων που έλαβε για να μειώσει τον εφοδιασμό της συγκεκριμένης αγοράς ή κάθε σημαντική απώλεια παραγωγής. Οι δαπάνες για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση σύμφωνα με άλλες κοινοτικές διατάξεις και οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή οιωνδήποτε άλλων υγειονομικών και κτηνιατρικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων δεν θεωρούνται ότι συνιστούν οικονομικές απώλειες.
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφοι 2 και 3
2.  Η χρηματοδοτική συμμετοχή που χορηγείται ανά γεωργό καθορίζεται στο 60% του οφειλόμενου ασφαλίστρου. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να αυξήσουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή έως 70%, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες ή την κατάσταση του συγκεκριμένου τομέα.
2.  Η χρηματοδοτική συμμετοχή καθορίζεται στο 60% του ασφαλίστρου που είναι καταβλητέο σε ατομική ή, ενδεχομένως, συλλογική βάση, όταν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει συναφθεί από οργάνωση παραγωγών. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να αυξήσουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή έως 70%, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες ή την κατάσταση του συγκεκριμένου τομέα.
Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίσουν το ποσό του ασφαλίστρου που είναι επιλέξιμο για χρηματοδοτική συμμετοχή με την εφαρμογή κατάλληλων ανωτάτων ορίων.
Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίσουν το ποσό του ασφαλίστρου που είναι επιλέξιμο για χρηματοδοτική συμμετοχή με την εφαρμογή κατάλληλων ανωτάτων ορίων.
3.  Η κάλυψη με την ασφάλιση καλλιέργειας διατίθεται μόνον εφόσον το δυσμενές κλιματικό φαινόμενο έχει αναγνωριστεί επίσημα ως τέτοιο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 - παράγραφος 5
5.  Κάθε χρηματοδοτική συμμετοχή καταβάλλεται απευθείας στον ενδιαφερόμενο γεωργό.
5.  Κάθε χρηματοδοτική συμμετοχή καταβάλλεται απευθείας στον ενδιαφερόμενο γεωργό ή, ενδεχομένως, στην οργάνωση παραγωγών που έχει συνάψει το συμβόλαιο, τούτο δε σε συνάρτηση με τον αριθμό των μελών της.
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 6 – πρώτο εδάφιο
6.  Οι δαπάνες των κρατών μελών για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συμμετοχής συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα με τους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 σε ποσοστό 40% των επιλέξιμων ποσών για ασφάλιστρα που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6.  Οι δαπάνες των κρατών μελών για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συμμετοχής συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα με τους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1α σε ποσοστό 50% των επιλέξιμων ποσών για ασφάλιστρα που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Ωστόσο, για τα νέα κράτη μέλη, το ποσοστό που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο αυξάνεται σε 70%.
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – τίτλος
Ταμεία αλληλοβοήθειας για τις ασθένειες ζώων και φυτών
Ταμεία αλληλοβοήθειας
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 - παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης στους γεωργούς για οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση ασθένειας ζώων ή φυτών μέσω χρηματοδοτικής συμμετοχής στα ταμεία αλληλοβοήθειας.
1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης στους γεωργούς για οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα ή την εμφάνιση ασθένειας ζώων ή φυτών μέσω χρηματοδοτικής συμμετοχής στα ταμεία αλληλοβοήθειας, όταν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα. Τα εν λόγω ταμεία μπορούν να τελούν υπό τη διαχείριση οργανώσεων παραγωγών και/ή διεπαγγελματικών οργανώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους των άρθρων 122 και 123 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
Τα ταμεία αυτά μπορούν να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με τα εθνικά συστήματα ασφάλισης των γεωργών.
Τροπολογίες 141 και 205
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α) "ταμείο αλληλοβοήθειας": σύστημα διαπιστευμένο από το κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την ασφάλιση των γεωργών μελών κατά των οικονομικών απωλειών που προκαλούνται από την εμφάνιση ασθένειας ζώων ή φυτών μέσω της καταβολής αντισταθμιστικών ενισχύσεων·
α) "ταμείο αλληλοβοήθειας": σύστημα διαπιστευμένο από το κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλιση των γεωργών μελών κατά των οικονομικών απωλειών που υπέστη η εκμετάλλευσή τους λόγω φυσικής καταστροφής, δυσμενών κλιματικών φαινομένων ή της εμφάνισης μεταδοτικής ασθένειας ζώων ή φυτών μέσω της καταβολής αντισταθμιστικών ενισχύσεων, ή για την ασφάλιση των γεωργών μελών κατά των άμεσων απωλειών λόγω της εμφάνισης μεταδοτικής ασθένειας ζώων ή φυτών, με την χορήγηση, κατά περίπτωση, αντισταθμιστικών πληρωμών·
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 - παράγραφος 2 - στοιχείο β
β) "οικονομική απώλεια": κάθε επιπρόσθετη δαπάνη την οποία πραγματοποιεί ο γεωργός λόγω των έκτακτων μέτρων που λαμβάνει για τη μείωση της προσφοράς στην οικεία αγορά ή σημαντικής απώλειας παραγωγής. Οι δαπάνες για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση σύμφωνα με άλλες κοινοτικές διατάξεις και οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή οιωνδήποτε άλλων υγειονομικών και κτηνιατρικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων δεν θεωρούνται ότι συνιστούν οικονομικές απώλειες.
β) "οικονομική απώλεια": κάθε επιπρόσθετη δαπάνη την οποία πραγματοποιεί ο γεωργός λόγω των έκτακτων μέτρων που λαμβάνει για τη μείωση της προσφοράς στην οικεία αγορά, της δαπάνης που προκύπτει λόγω επείγοντος εμβολιασμού ή σημαντικής απώλειας παραγωγής. Οι δαπάνες για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση σύμφωνα με άλλες κοινοτικές διατάξεις και οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή οιωνδήποτε άλλων υγειονομικών και κτηνιατρικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων δεν θεωρούνται ότι συνιστούν οικονομικές απώλειες·
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 – στοιχείο βα (νέο)
βα) ως "δυσμενή κλιματικά φαινόμενα" νοούνται οι καιρικές συνθήκες οι οποίες μπορούν να εξομοιωθούν με φυσική καταστροφή όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή, δασικές πυρκαγιές ή ξηρασία, και οι οποίες καταστρέφουν άνω του 30% είτε της μέσης ετήσιας παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την προηγούμενη τριετή περίοδο είτε του μέσου όρου τριετίας που έχει υπολογιστεί με βάση την προηγούμενη πενταετία, αφαιρουμένων της υψηλότερης και χαμηλότερης τιμής.
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 – στοιχείο ββ (νέο)
ββ) "κατάλληλα προληπτικά μέτρα": μέτρα που βελτιστοποιούν την υγεία των ζώων και των φυτών.
Τροπολογίες 206 και 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 - παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο
3.  Τα ταμεία αλληλοβοήθειας καταβάλλουν την οικονομική αποζημίωση απευθείας στους γεωργούς μέλη οι οποίοι υφίστανται τις οικονομικές απώλειες.
3.  Τα ταμεία αλληλοβοήθειας καταβάλλουν την οικονομική αποζημίωση απευθείας στους γεωργούς μέλη οι οποίοι υφίστανται τις οικονομικές ή τις άμεσες απώλειες, εφόσον έχουν λάβει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 6 – πρώτο εδάφιο
6.  Οι δαπάνες των κρατών μελών που συνδέονται με τη χρηματοδοτική συμμετοχή συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα με τους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 σε ποσοστό 40% των επιλέξιμων ποσών δυνάμει της παραγράφου 4.
6.  Οι δαπάνες των κρατών μελών που συνδέονται με τη χρηματοδοτική συμμετοχή συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα με τους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1α σε ποσοστό 50% των επιλέξιμων ποσών δυνάμει της παραγράφου 4.
Ωστόσο, για τα νέα κράτη μέλη, το ποσοστό που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο αυξάνεται σε 70%.
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70α (νέο)
Άρθρο 70α
Ειδικές ενισχύσεις στους παραγωγούς γάλακτος
1.  Όταν, για ένα οικονομικό έτος και σε συνάρτηση με τις προβλέψεις δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το σύστημα προειδοποίησης το προβλεπόμενο στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, υπολείπεται τουλάχιστον, στο κεφάλαιο 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, περιθώριο ύψους 600.000.000 ευρώ, το ποσό αυτό, μείον το εν λόγω περιθώριο, διατίθεται για τις ειδικές ενισχύσεις στους παραγωγούς γάλακτος.
2.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συγχρόνως με το προσχέδιο του προϋπολογισμού του εν λόγω οικονομικού έτους, την μέση εκτίμησή της σε θέματα ειδικών ενισχύσεων στους παραγωγούς γάλακτος.
3.  Οι ειδικές ενισχύσεις στους παραγωγούς γάλακτος μπορούν να κινητοποιηθούν για τους ακόλουθους τύπους μέτρων:
α) ειδική στήριξη κατά την έννοια του άρθρου 68, παράγραφος 1, στοιχείο β)·
β) μέτρα κατά την έννοια του άρθρου 20 και του άρθρου 36, στοιχείο α), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, στο βαθμό που εξυπηρετούν άμεσα στην ενίσχυση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
4.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, βάσει του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2, το αργότερο στις 15 Οκτωβρίου του αντίστοιχου έτους, σχετικά με τη φύση των μέτρων που θα εφαρμοσθούν δυνάμει της παραγράφου 3.
5.  Η κατανομή των κεφαλαίων που διατίθενται στις ειδικές ενισχύσεις στους παραγωγούς γάλακτος στα διάφορα κράτη μέλη πραγματοποιείται σε συνάρτηση με τις ποσότητες αναφοράς κάθε κράτους μέλους κατά την έννοια του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του κανονισμού της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 για τη θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων1.
____________
1 ΕΕ L 270, 21.10.2003, σ. 123.
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71
Για τα έτη 2009, 2010 και 2011, χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς που παράγουν ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 10, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν τμήμα.
Χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς που παράγουν ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 10, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν τμήμα.
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 2 - πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ευρώ/εκτάριο

2009

2010 και 2011

Βουλγαρία

345,255

172,627

Ελλάδα

561,00

280,5

Ισπανία

476,25

238,125

Γαλλία

411,75

205,875

Ιταλία

453,00

226,5

Ουγγαρία

232,50

116,25

Πορτογαλία

453,75

226,875

Ρουμανία

126,075

63,037

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Ευρώ/εκτάριο

2009 έως 2013

Βουλγαρία

345,255

Ελλάδα

561,00

Ισπανία

476,25

Γαλλία

411,75

Ιταλία

453,00

Ουγγαρία

232,50

Πορτογαλία

453,75

Ρουμανία

126,075

Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 1α (νέο)
ΤΜΗΜΑ 1Α
πριμοδότηση πρωτεϊνούχων σπορων
Άρθρο 74α
Πεδίο εφαρμογής
Χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς που παράγουν πρωτεϊνούχους σπόρους υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν τμήμα.
Οι πρωτεϊνούχοι σπόροι περιλαμβάνουν:
α) Πίσα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0713 10,
β) Κουκιά και φούλια που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0713 50,
γ) Γλυκά λούπινα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 1209 29 50.
Άρθρο 74β
Ποσό και επιλεξιμότητα για ενίσχυση
Η ενίσχυση ανέρχεται σε 55,57 ευρώ ανά εκτάριο πρωτεϊνούχων σπόρων που συγκομίζονται μετά το στάδιο της γαλακτικής ωρίμανσης.
Εντούτοις, οι σπόροι που καλλιεργούνται σε περιοχές που έχουν εξ ολοκλήρου σπαρεί και οι οποίες καλλιεργούνται σύμφωνα με τοπικές προδιαγραφές, αλλά που δεν φθάνουν στο στάδιο της γαλακτικής ωρίμανσης λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών που έχουν αναγνωρισθεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, παραμένουν επιλέξιμοι για ενίσχυση υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές εκτάσεις δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό μέχρι αυτό το στάδιο ωρίμανσης.
Άρθρο 74γ
Εκτάσεις
1.  Καθορίζεται μέγιστη εγγυημένη έκταση 1.400.000 εκταρίων για την οποία είναι δυνατόν να χορηγηθεί ενίσχυση.
2.  Όταν η έκταση για την οποία ζητείται η ενίσχυση υπερβαίνει τη μέγιστη εγγυημένη έκταση, η έκταση ανά γεωργό για την οποία ζητείται η ενίσχυση μειώνεται ανάλογα για το αντίστοιχο έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 128, παράγραφος 2.
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – στοιχείο α
a)  66,32 ευρώ για τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 και 2010/2011·
- σε 66,32 ευρώ για τις περιόδους εμπορίας 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 και 2012/2013·
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 - στοιχείο β
β) 33,16 ευρώ για τις περιόδους εμπορίας 2011/2012 και 2012/2013.
Διαγράφεται
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 - άρθρα 77 έως 81
Το τμήμα 3 διαγράφεται
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 - παράγραφος 2
2.  Η ενίσχυση χορηγείται για πέντε το πολύ διαδοχικά έτη, από την περίοδο εμπορίας κατά την οποία επιτυγχάνεται το κατώτατο όριο του 50% που αναφέρεται στην παράγραφο 1, όχι όμως αργότερα από την περίοδο εμπορίας 2013/2014.
2.  Η ενίσχυση χορηγείται μέχρι την περίοδο εμπορίας 2013/2014.
Τροπολογίες 187, 198 και 209
Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 6α (νέο) - άρθρο 87α και επόμενα (νέα)
ΤΜΗΜΑ 6Α
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ
Άρθρο 87α
Πεδίο εφαρμογής
Για τις περιόδους συγκομιδής 2010, 2011 και 2012, μπορεί να χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς-παραγωγούς ακατέργαστου καπνού που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 2401, υπό τους οριζόμενους στο παρόν τμήμα όρους.
Άρθρο 87β
Όροι επιλεξιμότητας για ενίσχυση
Η ενίσχυση χορηγείται σε γεωργούς που έχουν λάβει πριμοδότηση για τον καπνό δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, για την κοινή οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου καπνού1 κατά τα ημερολογιακά έτη 2000, 2001 και 2002, καθώς και σε γεωργούς που απέκτησαν ποσοστώσεις παραγωγής καπνού στην περίοδο 1 Ιανουαρίου 2002 έως 31 Δεκεμβρίου 2005. Η καταβολή της ενίσχυσης υπόκειται στους ακόλουθους όρους:
α) ο καπνός προέρχεται από ζώνη παραγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2848/98 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1998, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώς των πριμοδοτήσεων, των ποσοστώσεων παραγωγής και της ειδικής ενίσχυσης που χορηγείται στις ομάδες παραγωγών στον τομέα του ακατέργαστου καπνού2·
β) έχουν τηρηθεί οι ποιοτικές απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2848/98·
γ) ο καπνός σε φύλλα έχει παραδοθεί από τον παραγωγό στην επιχείρηση πρώτης επεξεργασίας βάσει συμφωνίας καλλιέργειας·
δ) πραγματοποιείται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση μεταξύ γεωργών ή/και σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, όπως η εγκατάσταση των καπνοπαραγωγών σε περιοχή του στόχου 1 ή η παραγωγή ποικιλιών κάποιας ποιότητας.
Μετά το τέλος της περιόδου εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 111 και όταν εφαρμόζεται το άρθρο 87α, η χορήγηση ποσοστώσεων παραγωγής στους παραγωγούς, όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο, πραγματοποιείται το αργότερο στο τέλος του πρώτου έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.
Άρθρο 87 γ
Ποσά
Το μέγιστο συνολικό ποσό της συνολικής ενίσχυσης, περιλαμβανομένων επίσης των ποσών προς μεταφορά στο κοινοτικό Ταμείο καπνού που αναφέρεται στο άρθρο 87 δ, έχει ως εξής:
2010-2012 (εκατ. ΕUR)
Γερμανία 21.287
Ισπανία 70.599
Γαλλία 48.217
Ιταλία (εξαιρουμένης
της Απουλίας) 189.366
Πορτογαλία 8.468
2009-2012 (εκατ. ΕUR)
Ουγγαρία pm
Βουλγαρία pm
Ρουμανία pm
Πολωνία pm
Άρθρο 87δ
Μεταφορά στο Κοινοτικό Ταμείο Καπνού
Ποσό ίσο προς το 5 % που χορηγείται σύμφωνα με το παρόν τμήμα για τα ημερολογιακά έτη 2010 έως 2012 διατίθεται για τη χρηματοδότηση δράσεων ενημέρωσης στα πλαίσια του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού που προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92.
_________________________
1 ΕΕ L 215, 30.7.1992, σ. 70.
1 ΕΕ L 358, 31.12.1998, σ. 17.
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 - παράγραφος 4
4.  Το ποσό της πριμοδότησης ανέρχεται σε 21 ευρώ ανά προβατίνα. Εντούτοις, για τους γεωργούς που διαθέτουν στο εμπόριο πρόβειο γάλα ή προϊόντα με βάση το πρόβειο γάλα, η πριμοδότηση ανά προβατίνα ανέρχεται σε 6,8 ευρώ.
4.  Το ποσό της πριμοδότησης ανέρχεται σε 21 ευρώ ανά προβατίνα. Εντούτοις, για τους γεωργούς που διαθέτουν στο εμπόριο πρόβειο γάλα ή προϊόντα με βάση το πρόβειο γάλα, η πριμοδότηση ανά προβατίνα ανέρχεται σε 16,8 ευρώ.
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 - παράγραφος 5
5.  Το ποσό της πριμοδότησης ανέρχεται σε 6,8 ευρώ ανά αίγα.
5.  Το ποσό της πριμοδότησης ανέρχεται σε 16,8 ευρώ ανά αίγα.
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – στοιχείο α
a) "περιφέρεια": κράτος μέλος ή περιφέρεια κράτους μέλους κατ' επιλογή του συγκεκριμένου κράτους μέλους·
Διαγράφεται
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112α (νέο)
Άρθρο 112α
Εθνικό απόθεμα
1.  Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης δημιουργούν ένα εθνικό απόθεμα το οποίο περιέχει τη διαφορά μεταξύ των ανωτάτων ορίων που καθορίζονται στο Παράρτημα VIIIα και της συνολικής αξίας των αμέσων πληρωμών που πράγματι καταβάλλονται κατά το συγκεκριμένο έτος.
2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα προκειμένου να πραγματοποιούν πληρωμές με στόχο την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 68, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγονται η παραβίαση των αρχών της αγοράς και η στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 - παράγραφος 4 - δεύτερο εδάφιο - στοιχείο βα (νέο)
βα) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο Γ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2013
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 123
Άρθρο 123
Διαγράφεται
Δημοσιονομική μεταφορά για την αναδιάρθρωση στις περιοχές καπνοπαραγωγής
Από το οικονομικό έτος 2011, ποσό 484 εκατομμυρίων ευρώ διατίθεται ως συμπληρωματική κοινοτική στήριξη, για την εφαρμογή μέτρων υπέρ των περιοχών καπνοπαραγωγής, στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτείται βάσει του ΕΓΤΑΑ, για τα κράτη μέλη στα οποία οι καπνοπαραγωγοί έλαβαν ενίσχυση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2075/92 του Συμβουλίου κατά τα έτη 2000, 2001 και 2002.
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 129 - στοιχείο ιθ
ιθ) για το βαμβάκι, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:
Διαγράφεται
i) τον υπολογισμό της μείωσης της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 80 παράγραφος 3,
ii) τις εγκεκριμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις, και ιδίως τη χρηματοδότησή τους και ένα σύστημα ελέγχου και κυρώσεων.
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 132 - σημείο 1 - στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2007
Άρθρο 1 - παράγραφος 5
5.  Το ποσοστό διαφοροποίησης που εφαρμόζεται στον γεωργό κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XXX/2008 [παρών κανονισμός] μείον 5 ποσοστιαίες μονάδες αφαιρείται από το ποσοστό προαιρετικής διαφοροποίησης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Τόσο το προς αφαίρεση ποσοστό όσο και το τελικό ποσοστό προαιρετικής διαφοροποίησης είναι ίσα ή μεγαλύτερα του 0.
5.  Το ποσοστό διαφοροποίησης που εφαρμόζεται στον γεωργό κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XXX/2008 [παρών κανονισμός] μείον 5 ποσοστιαίες μονάδες αφαιρείται από το ποσοστό προαιρετικής διαφοροποίησης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Τόσο το προς αφαίρεση ποσοστό όσο και το τελικό ποσοστό προαιρετικής διαφοροποίησης είναι ίσα ή μεγαλύτερα του 0. Ουδεμία προσαρμογή, ωστόσο, δεν έχει ως αποτέλεσμα μια γενική μείωση των χρηματοδοτήσεων του EAFRD (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) που ήδη προορίζονται για προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου, όπως προβλέπεται στην επίσημη απόφαση της Επιτροπής η οποία και τα εγκρίνει.
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133α (νέο)
Άρθρο 133α
Μελέτη για το κόστος της συμμόρφωσης
Η Επιτροπή εκπονεί μελέτη αξιολόγησης του πραγματικού κόστους που επωμίζονται οι γεωργοί προκειμένου να συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές της κοινοτικής νομοθεσίας στους τομείς του περιβάλλοντος, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της ασφάλειας των τροφίμων, οι οποίες είναι απαιτητικότερες σε σχέση με τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα εισαγόμενα προϊόντα. Η νομοθεσία αυτή αφορά μεταξύ άλλων τους κανονισμούς και τις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙ που στηρίζουν το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης, καθώς και τις προδιαγραφές που ορίζονται ως καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, του Παραρτήματος ΙΙΙ οι οποίες αποτελούν επίσης τμήμα των απαιτήσεων πολλαπλής συμμόρφωσης.
Η μελέτη αξιολογεί το προαναφερθέν κόστος της συμμόρφωσης σε όλα τα κράτη μέλη, το οποίο ενδέχεται να παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, ακόμη δε και μεταξύ περιφερειών του ιδίου κράτους μέλους ανάλογα με τις διαφορές στα κλιματικά, γεωλογικά, οικονομικά και κοινωνικά τους χαρακτηριστικά, καθώς και στα χαρακτηριστικά τους στον τομέα της παραγωγής.
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - γραμμή 3 - στήλη 2
Τίτλος IV, κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
Τίτλος IV, κεφάλαιο 1, τμήμα 1α του παρόντος κανονισμού
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος A – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4.

Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1)

Άρθρα 4 και 5

Τροπολογία

4.

Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση (ΕΕ L 372, 27.12.2006, σ. 19)

Άρθρο 6

Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II - μέρος Αα (νέο)

Τροπολογία

Αα

Ασφάλεια στον τόπο εργασίας

Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σελ. 1)

Άρθρο 6

Οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία, (έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 262 της 17.10.2000, σελ. 21)

Άρθρα 3, 6, 8 και 9

Οδηγία 94/33/EK του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1994, για την προστασία των νέων κατά την εργασία (EE L 216 της 20.8.1994, σελ. 12)

Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σελ. 50)

Άρθρο 3 και άρθρα 4 έως 12

Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – στήλη 2 – τίτλος
Πρότυπα
Παραδείγματα κατάλληλων απαιτήσεων
Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – γραμμή 4 – στήλη 2 – περίπτωση 2α (νέα)
-  Κατά περίπτωση, δημιουργία και/ή διατήρηση ενδιαιτημάτων
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – γραμμή 4 – στήλη 2 – τρίτη περίπτωση
-  Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, των φυτικών φρακτών, λιμνών, τάφρων, σειρών δένδρων, ομαδικών ή μεμονωμένων, και παρυφών αγρών,
-  Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – γραμμή 5 – στήλη 2 – πρώτη περίπτωση
-  Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορρευμάτων,
-  Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορρευμάτων σύμφωνα με τη σχετική κοινή νομοθεσία για την προστασία των επιφανειακών υδάτων,
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

εκατ. ευρώ

Ημερολογιακό έτος

2009

2010

2011

2012

Βέλγιο

583,2

570,9

563,1

553,9

Τσεχική Δημοκρατία

773,0

Δανία

985,9

965,3

954,6

937,8

Γερμανία

5 467,4

5 339,2

5 269,3

5 178,0

Εσθονία

88,9

Ιρλανδία

1 283,1

1 264,0

1 247,1

1 230,0

Ελλάδα

2 567,3

2 365,5

2 348,9

2 324,1

Ισπανία

5 171,3

5 043,4

5 019,1

4 953,5

Γαλλία

8 218,5

8 021,2

7 930,7

7 796,2

Ιταλία

4 323,6

4 103,7

4 073,2

4 023,3

Κύπρος

48,2

Λετονία

130,5

Λιθουανία

337,9

Λουξεμβούργο

35,2

34,5

34,0

33,4

Ουγγαρία

1 150,9

Μάλτα

4,6

Κάτω Χώρες

841,5

827,0

829,4

815,9

Αυστρία

727,7

718,2

712,1

704,9

Πολωνία

2 730,5

Πορτογαλία

635,8

623,0

622,6

622,6

Σλοβενία

129,4

Σλοβακία

335,9

Φινλανδία

550,0

541,2

536,0

529,8

Σουηδία

731,7

719,9

710,6

699,8

Ηνωμένο Βασίλειο

3 373,0

3 340,4

3 335,8

3 334,9

Τροπολογία

εκατ. ευρώ

Ημερολογιακό έτος

2009

2010

2011

2012

Βέλγιο

p.m

p.m

p.m

p.m

Τσεχική Δημοκρατία

p.m

p.m

p.m

p.m

Δανία

p.m

p.m

p.m

p.m

Γερμανία

p.m

p.m

p.m

p.m

Εσθονία

p.m

p.m

p.m

p.m

Ιρλανδία

p.m

p.m

p.m

p.m

Ελλάδα

p.m

p.m

p.m

p.m

Ισπανία

p.m

p.m

p.m

p.m

Γαλλία

p.m

p.m

p.m

p.m

Ιταλία

p.m

p.m

p.m

p.m

Κύπρος

p.m

p.m

p.m

p.m

Λετονία

p.m

p.m

p.m

p.m

Λιθουανία

p.m

p.m

p.m

p.m

Λουξεμβούργο

p.m

p.m

p.m

p.m

Ουγγαρία

p.m

p.m

p.m

p.m

Μάλτα

p.m

p.m

p.m

p.m

Κάτω Χώρες

p.m

p.m

p.m

p.m

Αυστρία

p.m

p.m

p.m

p.m

Πολωνία

p.m

p.m

p.m

p.m

Πορτογαλία

p.m

p.m

p.m

p.m

Σλοβενία

p.m

p.m

p.m

p.m

Σλοβακία

p.m

p.m

p.m

p.m

Φινλανδία

p.m

p.m

p.m

p.m

Σουηδία

p.m

p.m

p.m

p.m

Ηνωμένο Βασίλειο

p.m

p.m

p.m

p.m

Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙΙ - πίνακες 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 1

(σε χιλιάδες EUR)

Κράτος μέλος

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 και επόμενα έτη

Βέλγιο

614 179

611 901

613 281

613 281

614 661

614 661

614 661

614 661

Δανία

1 030 478

1 031 321

1 043 421

1 043 421

1 048 999

1 048 999

1 048 999

1 048 999

Γερμανία

5 770 254

5 781 666

5 826 537

5 826 537

5 848 330

5 848 330

5 848 330

5 848 330

Ιρλανδία

1 342 268

1 340 737

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

Ελλάδα

2 367 713

2 209 591

2 210 829

2 216 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

Ισπανία

4 838 512

5 070 413

5 114 250

5 139 246

5 139 316

5 139 316

5 139 316

5 139 316

Γαλλία

8 404 502

8 444 468

8 500 503

8 504 425

8 518 804

8 518 804

8 518 804

8 518 804

Ιταλία

4 143 175

4 277 633

4 320 238

4 369 974

4 369 974

4 369 974

4 369 974

4 369 974

Λουξεμβούργο

37 051

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

Κάτω Χώρες

853 090

853 169

886 966

886 966

904 272

904 272

904 272

904 272

Αυστρία

745 561

747 298

750 019

750 019

751 616

751 616

751 616

751 616

Πορτογαλία

589 723

600 296

600 370

605 967

605 972

605 972

605 972

605 972

Φινλανδία

566 801

565 823

568 799

568 799

570 583

570 583

570 583

570 583

Σουηδία

763 082

765 229

768 853

768 853

770 916

770 916

770 916

770 916

Ηνωμένο Βασίλειο

3 985 834

3 986 361

3 987 844

3 987 844

3 987 849

3 987 849

3 987 849

3 987 849

Πίνακας 2*

(σε χιλιάδες EUR)

Κράτος μέλος

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 και επόμενα έτη

Βουλγαρία

287 399

328 997

409 587

490 705

571 467

652 228

732 986

813 746

Τσεχική Δημοκρατία

559 622

647 080

735 801

821 779

909 164

909 164

909 164

909 164

Εσθονία

60 500

70 769

80 910

91 034

101 171

101 171

101 171

101 171

Κύπρος

31 670

38 845

43 730

48 615

53 499

53 499

53 499

53 499

Λετονία

90 016

104 025

118 258

132 193

146 355

146 355

146 355

146 355

Λιθουανία

230 560

268 746

305 964

342 881

380 064

380 064

380 064

380 064

Ουγγαρία

807 366

935 912

1 064 312

1 191 526

1 318 542

1 318 542

1 318 542

1 318 542

Μάλτα

3 434

3 851

4 268

4 685

5 102

5 102

5 102

5 102

Πολωνία

1 877 107

2 164 285

2 456 894

2 742 771

3 033 549

3 033 549

3 033 549

3 033 549

Ρουμανία

623 399

713 207

891 072

1 068 953

1 246 821

1 424 684

1 602 550

1 780 414

Σλοβενία

87 942

102 047

116 077

130 107

144 236

144 236

144 236

144 236

Σλοβακία

240 014

277 779

314 692

351 377

388 191

388 191

388 191

388 191

* Ανώτατα όρια υπολογιζόμενα λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα αυξήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 110.

Τροπολογία

Πίνακας 1

(σε χιλιάδες EUR)

Κράτος μέλος

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 και επόμενα έτη

Βέλγιο

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Δανία

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Γερμανία

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Ιρλανδία

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Ελλάδα

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Ισπανία

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Γαλλία

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Ιταλία

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Λουξεμβούργο

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Κάτω Χώρες

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Αυστρία

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Πορτογαλία

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Φινλανδία

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Σουηδία

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Ηνωμένο Βασίλειο

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Πίνακας 2

(σε χιλιάδες EUR)

Κράτος μέλος

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 και επόμενα έτη

Βουλγαρία

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Τσεχική Δημοκρατία

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Εσθονία

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Κύπρος

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Λετονία

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Λιθουανία

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Ουγγαρία

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Μάλτα

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Πολωνία

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Ρουμανία

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Σλοβενία

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Σλοβακία

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ - τμήμα Ι - δεύτερη περίπτωση
- από το 2010, η πριμοδότηση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003,
Διαγράφεται
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ - τμήμα Ι - τρίτη περίπτωση
- από το 2010, η ειδική ενίσχυση για το ρύζι που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 1 του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού,
- από το 2013, η ειδική ενίσχυση για το ρύζι που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 1 του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού,
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ - τμήμα Ι - πέμπτη περίπτωση
- από το 2011, η ενίσχυση για τη μεταποίηση αποξηραμένων χορτονομών που προβλέπεται στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο IV τμήμα Ι υποτμήμα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007,
Διαγράφεται
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ - τμήμα Ι - έκτη περίπτωση
- από το 2011, η ενίσχυση για τη μεταποίηση λίνου που καλλιεργείται για παραγωγή ινών που προβλέπεται στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο IV τμήμα Ι υποτμήμα IΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο εν λόγω υποτμήμα,
- από το 2013, η ενίσχυση για τη μεταποίηση λίνου που καλλιεργείται για παραγωγή ινών που προβλέπεται στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο IV τμήμα Ι υποτμήμα IΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο εν λόγω υποτμήμα,
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ - τμήμα Ι - έβδομη περίπτωση
- από το 2011, η πριμοδότηση αμύλου γεωμήλων που προβλέπεται στο άρθρο [95α] του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2004 και, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 75 του παρόντος κανονισμού, η ενίσχυση για τα γεώμηλα αμυλοποιίας που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.
- από το 2013, η πριμοδότηση αμύλου γεωμήλων που προβλέπεται στο άρθρο [95α] του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 αι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 75 του παρόντος κανονισμού, η ενίσχυση για τα γεώμηλα αμυλοποιίας που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα X – τμήμα Iα (νέο)

Από το 2010, σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν λαμβάνουν την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 64 ου παρόντος κανονισμού:
- η πριμοδότηση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003·
- η ειδική ενίσχυση για το ρύζι που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 1 του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο άρθρο 72, παράγραφος 2, του παρόντος κανονισμού·
- η ενίσχυση για τη μεταποίηση αποξηραμένων χορτονομών που προβλέπεται στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο IV τμήμα Ι υποτμήμα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙ - πίνακας "Αποξηραμένες χορτονομές"
Ο πίνακας "Αποξηραμένες χορτονομές" διαγράφεται
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙ - πίνακας "Πρωτεϊνούχοι σπόροι"
Ο πίνακας "Πρωτεϊνούχοι σπόροι" διαγράφεται
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙ - πίνακας "Ρύζι"
Στήλη 2010
Διαγράφεται
Στήλη 2011
Στήλη 2012
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙ - πίνακας "Μακρές ίνες λίνου"
Στήλη 2011
Διαγράφεται
Στήλη 2012
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙ - πίνακας "Ενίσχυση μεταποίησης αμύλου γεωμήλων"
Στήλη 2011
Διαγράφεται
Στήλη 2012
Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙ - πίνακας "Ενισχύσεις για παραγωγούς αμύλου γεωμήλων"
Στήλη 2011
Διαγράφεται
Στήλη 2012

Τροποποιήσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής *
PDF 550kWORD 244k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 320/2006, (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και (ΕΚ) αριθ. […]/2008 (COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))
P6_TA(2008)0550A6-0401/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0306),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 36 και 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0241/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0401/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Όσον αφορά τα σιτηρά, το σύστημα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εξασφαλιστούν η ανταγωνιστικότητα του τομέα και ο προσανατολισμός του προς την αγορά, διατηρώντας συγχρόνως το ρόλο της παρέμβασης ως διχτυού ασφαλείας σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς και διευκολύνοντας την ανταπόκριση των γεωργών στις συνθήκες της αγοράς. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος παρέμβασης για τον αραβόσιτο προβλεπόταν η αναθεώρηση ολόκληρου του συστήματος παρέμβασης για τα σιτηρά στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου, βάσει ανάλυσης η οποία επεσήμανε ότι ενδέχετο να καταστεί αναγκαία μια επιπλέον παρέμβαση για το κριθάρι σε περίπτωση χαμηλών τιμών. Όμως, οι σημερινές προοπτικές για τα σιτηρά έχουν μεταβληθεί σημαντικά και χαρακτηρίζονται από ευνοϊκό περιβάλλον ως προς τις τιμές της διεθνούς αγοράς, που βασίζεται στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση και στα χαμηλά παγκόσμια αποθέματα σιτηρών. Στο πλαίσιο αυτό, ο καθορισμός των επιπέδων παρέμβασης στο μηδέν για τα άλλα κτηνοτροφικά σιτηρά εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου με τη μεταρρύθμιση του τομέα του αραβοσίτου θα άφηνε περιθώρια για παρέμβαση χωρίς αυτό να επιφέρει αρνητικές συνέπειες για την αγορά των σιτηρών στο σύνολό της. Οι προοπτικές για τον τομέα των σιτηρών ισχύουν επίσης για το σκληρό σιτάρι, πράγμα που σημαίνει ότι η αγορά στην παρέμβαση μπορεί να καταργηθεί καθώς έχει απολέσει τη σημασία της λόγω τιμών της αγοράς πάντα αισθητά υψηλότερες από την τιμή παρέμβασης. Δεδομένου ότι η παρέμβαση για τα σιτηρά προορίζεται να αποτελέσει δίχτυ ασφαλείας και όχι στοιχείο επηρεασμού της διαμόρφωσης των τιμών, οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς τις περιόδους συγκομιδής, που αντιστοιχούν στην πραγματική έναρξη των περιόδων εμπορίας, δεν είναι πλέον καθοριστικές, καθώς το σύστημα δεν προβλέπει πλέον τιμές που να αντανακλούν τα επίπεδα παρέμβασης συν τις μηνιαίες προσαυξήσεις. Για λόγους απλούστευσης, ενδείκνυται να εναρμονιστούν σε ολόκληρη την Κοινότητα οι ημερομηνίες παρέμβασης στον τομέα των σιτηρών.
(3)  Όσον αφορά τα σιτηρά, το σύστημα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εξασφαλιστούν η ανταγωνιστικότητα του τομέα και ο προσανατολισμός του προς την αγορά, διατηρώντας συγχρόνως το ρόλο της παρέμβασης ως διχτυού ασφαλείας σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς και διευκολύνοντας την ανταπόκριση των γεωργών στις συνθήκες της αγοράς. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος παρέμβασης για τον αραβόσιτο προβλεπόταν η αναθεώρηση ολόκληρου του συστήματος παρέμβασης για τα σιτηρά στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου, βάσει ανάλυσης η οποία επεσήμανε ότι ενδέχετο να καταστεί αναγκαία μια επιπλέον παρέμβαση για το κριθάρι σε περίπτωση χαμηλών τιμών. Όμως, οι σημερινές προοπτικές για τα σιτηρά έχουν μεταβληθεί σημαντικά και χαρακτηρίζονται από ευνοϊκό περιβάλλον ως προς τις τιμές της διεθνούς αγοράς, που βασίζεται στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση και στα χαμηλά παγκόσμια αποθέματα σιτηρών. Στο πλαίσιο αυτό, ο καθορισμός των επιπέδων παρέμβασης στο μηδέν για τα άλλα κτηνοτροφικά σιτηρά εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου με τη μεταρρύθμιση του τομέα του αραβοσίτου θα άφηνε περιθώρια για παρέμβαση χωρίς αυτό να επιφέρει αρνητικές συνέπειες για την αγορά των σιτηρών στο σύνολό της. Οι προοπτικές για τον τομέα των σιτηρών ισχύουν επίσης για το σκληρό σιτάρι, πράγμα που σημαίνει ότι η αγορά στην παρέμβαση μπορεί να καταργηθεί καθώς έχει απολέσει τη σημασία της λόγω τιμών της αγοράς πάντα αισθητά υψηλότερες από την τιμή παρέμβασης. Δεδομένου ότι η παρέμβαση για τα σιτηρά προορίζεται να αποτελέσει δίχτυ ασφαλείας, η παρέμβαση δεν θα πρέπει να ανοίγει παρά μόνο κατά τους τρεις τελευταίους μήνες της περιόδου εμπορίας.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Από τη μεταρρύθμιση του 2003, η ανταγωνιστικότητα του τομέα του ρυζιού βελτιώθηκε, από τη μεταρρύθμιση του 2003, η ανταγωνιστικότητα του τομέα του ρυζιού βελτιώθηκε, με σταθερή παραγωγή, μείωση των αποθεμάτων λόγω της αυξανόμενης ζήτησης τόσο στην Κοινότητα όσο και στην παγκόσμια αγορά, και αναμενόμενη τιμή αισθητά υψηλότερη από την τιμή παρέμβασης. Συνεπώς, δεν είναι πλέον αναγκαία η αγορά στην παρέμβαση για το ρύζι και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καταργηθεί.
(4)  Από τη μεταρρύθμιση του 2003, η ανταγωνιστικότητα του τομέα του ρυζιού βελτιώθηκε, από τη μεταρρύθμιση του 2003, η ανταγωνιστικότητα του τομέα του ρυζιού βελτιώθηκε, με σταθερή παραγωγή, μείωση των αποθεμάτων λόγω της αυξανόμενης ζήτησης τόσο στην Κοινότητα όσο και στην παγκόσμια αγορά, και αναμενόμενη τιμή αισθητά υψηλότερη από την τιμή παρέμβασης. Ωστόσο θα ήταν σκόπιμο να διατηρηθεί η παρέμβαση ως δίχτυ ασφαλείας.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η κατάργηση της παρέμβασης για τα προϊόντα αυτά μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια το 2009, καθώς, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές της αγοράς, η παρέμβαση δεν μπορεί να εφαρμοστεί γι' αυτά το 2009.
(6)  Η κατάργηση της παρέμβασης για το ρύζι και το χοίρειο κρέας μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια το 2009, καθώς, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές της αγοράς, η παρέμβαση δεν μπορεί να εφαρμοστεί γι' αυτά το 2009.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)
(8α) Από το 2009, η ενίσχυση στις επενδύσεις των παραγωγών γάλακτος δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην καθορισμένη ποσόστωση, ώστε να μπορούν οι παραγωγοί να επενδύουν περισσότερο σε συνάρτηση με την κατάσταση της αγοράς.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Η ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση του βουτύρου δεν χρησιμοποιείται ευρέως. Ωστόσο, λόγω των εποχιακών διακυμάνσεων της παραγωγής γάλακτος στην Κοινότητα, η παραγωγή βουτύρου θα χαρακτηρίζεται πάντα από εποχιακές διακυμάνσεις. Συνεπώς, η αγορά βουτύρου είναι πιθανό να δέχεται προσωρινές πιέσεις οι οποίες μπορούν να αμβλυνθούν με την εποχιακή αποθεματοποίηση. Ωστόσο, η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται από την Επιτροπή, βασιζόμενη σε ενδελεχή ανάλυση της αγοράς και όχι λόγω της υποχρέωσης ανοίγματος του καθεστώτος κάθε έτος. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καταστεί προαιρετικό το καθεστώς.
Διαγράφεται
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Οι ενισχύσεις διάθεσης του βουτύρου για προϊόντα ζαχαροπλαστικής και παγωτών ή για άμεση κατανάλωση μειώθηκαν σύμφωνα με τη μείωση της τιμής παρέμβασης για το βούτυρο από το 2004. Συνεπώς, οι ενισχύσεις ήταν ίσες με μηδέν πριν από την αναστολή των διαγωνισμών λόγω των ευνοϊκής κατάστασης της αγοράς. Τα καθεστώτα ενισχύσεων διάθεσης δεν είναι πλέον αναγκαία για τη στήριξη της αγοράς στο επίπεδο της τιμής παρέμβασης και, ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθούν.
(12)  Οι ενισχύσεις διάθεσης του βουτύρου για προϊόντα ζαχαροπλαστικής και παγωτών ή για άμεση κατανάλωση μειώθηκαν σύμφωνα με τη μείωση της τιμής παρέμβασης για το βούτυρο από το 2004. Συνεπώς, οι ενισχύσεις ήταν ίσες με μηδέν πριν από την αναστολή των διαγωνισμών λόγω των ευνοϊκής κατάστασης της αγοράς.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Όπως και κατά τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής του 2003, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής γεωργίας και την προώθηση μιας περισσότερο προσανατολισμένης προς την αγορά και αειφόρου γεωργίας, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η μετάβαση από τη στήριξη της παραγωγής στη στήριξη του παραγωγού με την κατάργηση των υφιστάμενων ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) για τις αποξηραμένες χορτονομές, το λίνο, την κάνναβη και το άμυλο γεωμήλων, και να ενσωματωθεί η ενίσχυση για τα προϊόντα αυτά στο σύστημα της αποσυνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης ανά εκμετάλλευση. Όπως και στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ του 2003, αν και η αποσύνδεση της ενίσχυσης δεν θα μεταβάλει τα ποσά που καταβάλλονται πράγματι στους γεωργούς, θα αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της εισοδηματικής ενίσχυσης.
(13)  Όπως και κατά τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής του 2003, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής γεωργίας και την προώθηση μιας περισσότερο προσανατολισμένης προς την αγορά και αειφόρου γεωργίας, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η μετάβαση από τη στήριξη της παραγωγής στη στήριξη του παραγωγού με την κατάργηση των υφιστάμενων ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) για το λίνο, την κάνναβη και το άμυλο γεωμήλων, και να ενσωματωθεί η ενίσχυση για τα προϊόντα αυτά στο σύστημα της αποσυνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης ανά εκμετάλλευση. Όπως και στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ του 2003, αν και η αποσύνδεση της ενίσχυσης δεν θα μεταβάλει τα ποσά που καταβάλλονται πράγματι στους γεωργούς, θα αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της εισοδηματικής ενίσχυσης.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Το 2000, το Συμβούλιο αποφάσισε τη σταδιακή κατάργηση της ενίσχυσης για τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης. Η απόφαση αυτή τίθεται σε εφαρμογή με ισχύ από το έτος εμπορίας 2009/2010 δυνάμει των τροποποιήσεων που επήλθαν στον κανονισμό για την ενιαία ΚΟΑ με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2008, όπως και για τη σταδιακή κατάργηση της συμπληρωματικής ενίσχυσης μεταποίησης για τους μεταποιητές λίνου που καλλιεργείται σε παραδοσιακές περιοχές. Η ενίσχυση για τις μακρές ίνες λίνου πρέπει να αποσυνδεθεί. Ωστόσο, προκειμένου να επιτραπεί στον κλάδο να προσαρμοστεί, είναι σκόπιμο το πρώτο ήμισυ της μετάβασης στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης να πραγματοποιηθεί το 2011 και το υπόλοιπο το 2013.
(14)  Το 2000, το Συμβούλιο αποφάσισε τη σταδιακή κατάργηση της ενίσχυσης για τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης. Η απόφαση αυτή τίθεται σε εφαρμογή με ισχύ από το έτος εμπορίας 2009/2010 δυνάμει των τροποποιήσεων που επήλθαν στον κανονισμό για την ενιαία ΚΟΑ με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2008, όπως και για τη σταδιακή κατάργηση της συμπληρωματικής ενίσχυσης μεταποίησης για τους μεταποιητές λίνου που καλλιεργείται σε παραδοσιακές περιοχές. Η ενίσχυση για τις μακρές ίνες λίνου πρέπει να αποσυνδεθεί. Ωστόσο, προκειμένου να επιτραπεί στον κλάδο να προσαρμοστεί, είναι σκόπιμο η μετάβαση στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως το 2013.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η μεταρρύθμιση του καθεστώτος των αποξηραμένων χορτονομών πραγματοποιήθηκε το 2003, όταν μέρος της ενίσχυσης χορηγήθηκε στους γεωργούς και αποσυνδέθηκε. Στο πλαίσιο της γενικής τάσης του διαγνωστικού ελέγχου προς τον μεγαλύτερο προσανατολισμό στην αγορά και των σημερινών προοπτικών των αγορών ζωοτροφών, ενδείκνυται να ολοκληρωθεί η μετάβαση στην πλήρη αποσύνδεση ολόκληρου του τομέα με την αποσύνδεση των υπόλοιπων ενισχύσεων στον τομέα αυτό. Θεωρείται ότι είναι δυνατό να αμβλυνθούν οι συνέπειες της κατάργησης της καταβολής ενίσχυσης στους μεταποιητές με κατάλληλες προσαρμογές τις τιμής που καταβάλλεται στους παραγωγούς πρώτων υλών, οι οποίοι θα λάβουν με τη σειρά τους σημαντικότερα δικαιώματα άμεσης ενίσχυσης σε συνέχεια της αποσύνδεσης. Η κατάργηση της ενίσχυσης στους μεταποιητές δικαιολογείται επίσης από την κατάσταση της αγοράς και τις προοπτικές για τους πρωτεϊνούχους σπόρους στο σύνολό τους. Λαμβανομένων υπόψη του γεγονότος ότι ο τομέας έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο αναδιάρθρωσης από τη μεταρρύθμιση του 2003 και των ιδιαίτερα αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής αποξηραμένων χορτονομών που διαπιστώθηκαν πρόσφατα, ενδείκνυται να αποσυνδεθεί η ενίσχυση, αν και πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος δύο ετών ώστε να καταστεί δυνατή η προσαρμογή του τομέα.
(15)  Η μεταρρύθμιση του καθεστώτος των αποξηραμένων χορτονομών πραγματοποιήθηκε το 2003, όταν μέρος της ενίσχυσης χορηγήθηκε στους γεωργούς και αποσυνδέθηκε. Στο πλαίσιο της γενικής τάσης του διαγνωστικού ελέγχου προς τον μεγαλύτερο προσανατολισμό στην αγορά και των σημερινών προοπτικών των αγορών ζωοτροφών, ενδείκνυται να ολοκληρωθεί η μετάβαση στην πλήρη αποσύνδεση ολόκληρου του τομέα με την αποσύνδεση των υπόλοιπων ενισχύσεων στον τομέα αυτό, το αργότερο έως το 2013.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Λόγω των εξελίξεων στις εγχώριες και τις διεθνείς αγορές σιτηρών και αμύλου, η επιστροφή στην παραγωγή αμύλου δεν ανταποκρίνεται πλέον στους αρχικούς της στόχους και, ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί. Η κατάσταση και οι προοπτικές της σχετικής αγοράς είναι τέτοιες ώστε η ενίσχυση έχει καθοριστεί σε μηδέν για ορισμένο χρονικό διάστημα. Δεδομένου ότι αναμένεται να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, είναι δυνατό να επέλθει ταχεία κατάργηση της εν λόγω ενίσχυσης χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για τον τομέα.
Διαγράφεται
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Οι διατάξεις για τα έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς σε σχέση με ασθένειες ζώων πρέπει να ενσωματωθούν σε οριζόντια διάταξη για τη διαχείριση των κινδύνων και, ως εκ τούτου, πρέπει να διαγραφούν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
Διαγράφεται
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να διαδραματίσουν χρήσιμο ρόλο στη συλλογή της προσφοράς στους τομείς όπου υπάρχει ανισορροπία όσον αφορά τη συγκέντρωση παραγωγών και αγοραστών. Για το λόγο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να δύνανται να αναγνωρίζουν οργανώσεις παραγωγών σε όλους τους τομείς.
(19)  Εάν η ασφάλιση καλλιέργειας ή τα ταμεία αλληλοβοήθειας μπορούν να συμβάλουν σε μια θεραπευτική διαχείριση των κινδύνων, το κόστος της διαχείρισης αυτής ενδέχεται να είναι πολύ υψηλό σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο· κατόπιν τούτου είναι σκόπιμο να προαχθεί η ανάπτυξη μιας προληπτικής διαχείρισης του κινδύνου. Τόσο οι οργανώσεις παραγωγών όσο και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εν λόγω προληπτική διαχείριση μέσω συλλογής της προσφοράς στους τομείς όπου υπάρχει ανισορροπία όσον αφορά τη συγκέντρωση παραγωγών και αγοραστών ή βελτιώνοντας τη γνώση των αγορών . Για το λόγο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να δύνανται να αναγνωρίζουν οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις σε όλους τους τομείς.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
(-1) Στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, σημείο α), επιτρέπεται η διάθεση από τις Αζόρες προς την υπόλοιπη Κοινότητα των εξής ανώτατων ποσοτήτων ζάχαρης (κωδικός ΣΝ 1701) κατά τα αναφερόμενα έτη:
‐ 2008: 3 000 τόνοι,
‐ 2009: 2.285 τόνοι,
‐ 2010: 1.570 τόνοι,
‐ 2011: 855 τόνοι."
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο -1α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006
(-1a) Στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Κατά την περίοδο στην οποία αναφέρεται το άρθρο 10, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η ζάχαρη Γ στην οποία αναφέρεται το άρθρο 13 του ανωτέρω κανονισμού, που εξάγεται βάσει του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΟΚ) αριθ. 2670/81, της 14ης Σεπτεμβρίου 1981, περί θεσπίσεως των λεπτομερειών εφαρμογής για την εκτός ποσοστώσεως παραγωγή στον τομέα της ζάχαρης, και εισάγεται για κατανάλωση στη Μαδέρα και τα Κανάρια Νησιά υπό τη μορφή λευκής ζάχαρης με κωδικό NC 1701 και για κατεργασία και κατανάλωση στις Αζόρες ως ακατέργαστη ζάχαρη υπό τους κωδικούς NC 1701 12 10 και/ή NC 1701 11 10, επωφελείται, υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας, από το καθεστώς εξαίρεσης που σχετίζεται με τους δασμούς εισαγωγής, εντός των ορίων του προβλεπόμενου ισοζυγίου εφοδιασμού στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού."
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1234/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
(1)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το στοιχείο β) διαγράφεται.
Διαγράφεται
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 10
(2)  Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
Διαγράφεται
α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
i)  Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α) μαλακό σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτο και σόργο,"
ii)  Το στοιχείο β) διαγράφεται.
β) η παράγραφος 2 διαγράφεται·
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 11 – στοιχείο α)
α) για τα σιτηρά, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Μαΐου·
α) για τα σιτηρά, από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Μαΐου·
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 11 – στοιχείο δα) (νέο)
δα) για το χοίρειο κρέας, καθ' όλη τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου εμπορίας·
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α) (νέο)
βα) ανοίγεται για το χοίρειο κρέας, από την Επιτροπή, χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 195, παράγραφος 1, εφόσον κατά τη διάρκεια μιας αντιπροσωπευτικής περιόδου, η μέση αγοραία τιμή για τα σφάγια χοίρων, η οποία καθορίζεται σε σχέση με τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε κράτος μέλος στις αντίστοιχες αγορές της Κοινότητας και σταθμίζονται με συντελεστές που αντικατοπτρίζουν το σχετικό μέγεθος του πληθυσμού χοίρων σε κάθε κράτος μέλος, είναι σε επίπεδο χαμηλότερο του 103 % της τιμής αναφοράς και είναι πιθανόν να παραμείνει στο επίπεδο αυτό.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Η δημόσια παρέμβαση για το μαλακό σιτάρι μπορεί να ανασταλεί από την Επιτροπή, χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 1, εάν η τιμή του σιταριού με ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 11%, "παράδοση Rouen", είναι υψηλότερη από την τιμή αναφοράς.
2.  Η δημόσια παρέμβαση για το μαλακό σιτάρι μπορεί να ανασταλεί από την Επιτροπή, εάν η τιμή του σιταριού με ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 11%, "παράδοση Rouen", είναι υψηλότερη από την τιμή αναφοράς.
Ανοίγεται εκ νέου από την Επιτροπή, χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 1, εάν δεν ισχύουν πλέον οι όροι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Ανοίγεται εκ νέου από την Επιτροπή, εάν δεν ισχύουν πλέον οι όροι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Υποτμήμα IΙI – άρθρο 18
4)  Στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο I τμήμα II, το υποτμήμα III αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Υποτμήμα III
Τιμές παρέμβασης
Άρθρο 18
Τιμές παρέμβασης
1.  Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 10, στοιχεία α), δ), ε) και στ), οι τιμές παρέμβασης και οι ποσότητες που γίνονται δεκτές στην παρέμβαση καθορίζονται από την Επιτροπή μέσω διαγωνισμών. Σε ειδικές περιστάσεις, οι διαγωνισμοί μπορούν να περιορίζονται σε κράτος μέλος ή σε περιφέρεια κράτους μέλους, ή οι τιμές παρέμβασης και οι ποσότητες που γίνονται δεκτές στην παρέμβαση μπορούν να καθορίζονται ανά κράτος μέλος ή ανά περιφέρεια κράτους μέλους, βάσει των καταγραφόμενων μέσων αγοραίων τιμών.
2.  Η τιμή παρέμβασης που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν είναι υψηλότερη:
(α) για τα σιτηρά, από τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς·
(β) για το βόειο κρέας, από τη μέση αγοραία τιμή που καταγράφεται σε ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια κράτους μέλους, προσαυξημένη κατά ένα ποσό που καθορίζεται από την Επιτροπή με αντικειμενικά κριτήρια·
(γ) για το βούτυρο, από το 90% της τιμής αναφοράς·
(δ) για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, από την τιμή αναφοράς.
3.  Η τιμή παρέμβασης για τη ζάχαρη ισούται προς το 80% της τιμής αναφοράς που καθορίζεται για την περίοδο εμπορίας που ακολουθεί την περίοδο εμπορίας κατά την οποία υποβάλλεται η προσφορά. Ωστόσο, εάν η ποιότητα της ζάχαρης που προσφέρεται στον οργανισμό πληρωμών διαφέρει από τον ποιοτικό τύπο που αναφέρεται στο παράρτημα ΙV σημείο Β για τον οποίο καθορίζεται η τιμή αναφοράς, η τιμή παρέμβασης αυξάνεται ή μειώνεται αναλόγως."
Διαγράφεται
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 4α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1234/2007
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iiα (νέο)
4a)  Στο άρθρο 26, παράγραφος 2, στοιχείο α), προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
"iiia) για χρήση στη βάση του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού, που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006".
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙII – υποτμήμα Ι
(5)  Στο μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο Ι τμήμα ΙΙΙ, το υποτμήμα Ι διαγράφεται.
Διαγράφεται
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 31
6)  Το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής:
Διαγράφεται
α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
i) μετά το στοιχείο γ) παρεμβάλλονται το ακόλουθα στοιχεία:
"γα) το μη αλατισμένο βούτυρο που παράγεται από κρέμα ή γάλα σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Κοινότητας, ελάχιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες βουτύρου 82%, μέγιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε μη λιπαρό στερεό υπόλειμμα γάλακτος 2% και μέγιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό 16%·
γβ) το αλατισμένο βούτυρο που παράγεται από κρέμα ή γάλα σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Κοινότητας, ελάχιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες βουτύρου 80%, μέγιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε μη λιπαρό στερεό υπόλειμμα γάλακτος 2%, μέγιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό 16% και μέγιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε αλάτι 2%·"
ii) το στοιχείο ε) διαγράφεται.
β) Στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 34α
Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 34α:
Διαγράφεται
"Άρθρο 34α
Όροι χορήγησης ενίσχυσης για το βούτυρο
1.  Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση βουτύρου, ιδίως εάν από την εξέλιξη των τιμών και των αποθεμάτων του προϊόντος διαπιστώνεται σοβαρή αστάθεια της αγοράς που μπορεί να εξαλειφθεί ή να περιοριστεί μέσω εποχιακής αποθεματοποίησης.
2.  Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα αποθεματοποίησης και την προβλεπόμενη εξέλιξη των τιμών του βουτύρου."
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 8
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 36
8)  Το άρθρο 36 διαγράφεται.
Διαγράφεται
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 11
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 44
11)  Το άρθρο 44 διαγράφεται.
Διαγράφεται
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 12 – στοιχείο α)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 46 – παράγραφος 1
a)  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
Διαγράφεται
"1. Η Κοινότητα συγχρηματοδοτεί τα έκτακτα μέτρα στήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 45 κατά 50% των δαπανών που βαρύνουν τα κράτη μέλη."
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 14 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 66 – παράγραφος 5 α (νέα)
(14α) Στο άρθρο 66, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"5α. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν προσωρινές αυξήσεις των ποσοστώσεων, βασιζόμενες στην υπο-χρησιμοποίηση των ποσοστώσεων γάλακτος σε άλλα κράτη μέλη, με τον όρο ότι είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η οικεία αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων θα μπορούσε να μην προσγειωθεί ομαλά στο πλαίσιο της γενικής ρύθμισης. Προς τούτο, η Επιτροπή υπολογίζει κάθε έτος την υπο-χρησιμοποίηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Η Επιτροπή εγκρίνει ενδεχόμενες αιτήσεις των κρατών μελών για συμπληρωματικές αυξήσεις των ποσοστώσεων και υποβάλλει πρόταση σχετικά με την προσωρινή χορήγηση ποσοστώσεων παραγωγής στην αρχή εκάστης περιόδου εμπορίας. Οι εν λόγω προσωρινές ποσοστώσεις για μία συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας είναι οπωσδήποτε χαμηλότερες του επιπέδου υπο-χρησιμοποίησης των ποσοστώσεων της προηγούμενης περιόδου εμπορίας. Η Επιτροπή δύναται να επικουρηθεί από την επιτροπή που αναφέρει το άρθρο 195, παράγραφος 1."
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 14 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 78 – παράγραφος 3 α (νέα)
(14β) Στο άρθρο 78 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:
"3α. Το σύνολο των εσόδων που προέρχονται από τις πληρωμές που καταβάλλονται στην Ένωση στο πλαίσιο της συμπληρωματικής εισφοράς, καθώς και η εξοικονόμηση πόρων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό προορίζονται να τροφοδοτήσουν το Ταμείο του γάλακτος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η λήψη συνοδευτικών μέτρων στο γαλακτοκομικό τομέα.
Σύμφωνα νε το άρθρο 68 [γενικοί κανόνες] του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. [...]/2008 [νέος κανονισμός σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις], η χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος."
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 17
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙV – τμήμα Ι – υποτμήμα Ι
17)  Στο μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο IV τμήμα Ι, το υποτμήμα Ι διαγράφεται.
Διαγράφεται
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 18 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 91 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο
(18α) Το άρθρο 91, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Κατά τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 έως 2012/2013, η ενίσχυση χορηγείται επίσης υπό τους ίδιους όρους για την μεταποίηση αχύρου λίνου και κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή βραχέων ινών."
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 92 – παράγραφος 1
"1. Το ποσό της ενίσχυσης μεταποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 91 καθορίζεται για τις μακρές ίνες λίνου:
"1. Το ποσό της ενίσχυσης μεταποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 91 καθορίζεται για τις μακρές ίνες λίνου:
α) 200 ευρώ για τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 και 2010/2011· και
α) όσον αφορά τις μακρές ίνες λίνου: 160 ευρώ ανά τόνο για τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 έως 2012/13.
β) σε 100 ευρώ για τις περιόδους εμπορίας 2011/2012 και 2012/2013·".
β) όσον αφορά τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης, που περιέχουν κατ' ανώτατο όριο 7,5% ξένες ύλες και συσσωματώματα ινών: 90 ευρώ ανά τόνο για τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 έως 2012/2013·
Ωστόσο, το κράτος μέλος δύναται, σε σχέση με τις παραδοσιακές δυνατότητες διάθεσης στην αγορά, να αποφασίσει να χορηγήσει επίσης ενίσχυση:
α) για τις βραχείες ίνες λίνου που περιέχουν ξένες ύλες και συσσωματώματα ινών σε ποσοστό μεταξύ 7,5% και 15%,
β) για τις ίνες κάνναβης που περιέχουν ξένες ύλες και συσσωματώματα ινών σε ποσοστό μεταξύ 7,5% και 25 %.
Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, το κράτος μέλος χορηγεί ενίσχυση για ποσότητα η οποία δεν υπερβαίνει την παραχθείσα ποσότητα με βάση την περιεκτικότητα σε ξένες ύλες και συσσωματώματα ινών του 7,5%."
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 20α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 94 – παράγραφος 1α (νέα)
(20α) Στο άρθρο 94, η παράγραφος 1α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1α. Καθορίζεται μέγιστη εγγυημένη ποσότητα 147 265 τόνων για κάθε περίοδο εμπορίας από 2009/2010 έως2012/2013, για τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης για τις οποίες μπορεί να χορηγείται ενίσχυση. Η ποσότητα αυτή κατανέμεται μεταξύ ορισμένων κρατών μελών με τη μορφή εθνικών εγγυημένων ποσοτήτων σύμφωνα με το παράρτημα XI σημείο Α.ΙΙ."
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 20β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 94α
(2β) Το άρθρο 94α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Άρθρο 94α
Συμπληρωματική ενίσχυση
Κατά τις περιόδους εμπορίας από 2009/2010 έως 2012/2013, χορηγείται συμπληρωματική ενίσχυση στον πρώτο εγκεκριμένο μεταποιητή, για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις με λίνο στις ζώνες Ι και ΙΙ που αναφέρονται στο Παράρτημα XI σημείο A.III., των οποίων η παραγωγή αχύρου αποτελεί αντικείμενο:
α) σύμβασης αγοράς/πώλησης ή δέσμευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 1· και
β) ενίσχυσης μεταποίησης για μακρές ίνες.
Το ποσό της συμπληρωματικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 120 ευρώ ανά εκτάριο στη ζώνη Ι και σε 50 ευρώ ανά εκτάριο στη ζώνη ΙΙ."
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 21
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 95α – παράγραφος 1
1.  Κατά τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 και 2010/2011, καταβάλλεται πριμοδότηση 22,25 ευρώ ανά τόνο παραγόμενου αμύλου στις βιομηχανίες που παράγουν άμυλο γεωμήλων για την ποσότητα αμύλου γεωμήλων μέχρι του ορίου της ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 84α παράγραφος 2, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει στους παραγωγούς γεωμήλων την ελάχιστη τιμή για όλα τα γεώμηλα που απαιτούνται για την παραγωγή αμύλου μέχρι αυτού του ορίου ποσόστωσης.
1.  Κατά τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 έως 2012/2013, καταβάλλεται πριμοδότηση 22,25 ευρώ ανά τόνο παραγόμενου αμύλου στις βιομηχανίες που παράγουν άμυλο γεωμήλων για την ποσότητα αμύλου γεωμήλων μέχρι του ορίου της ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 84α παράγραφος 2, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει στους παραγωγούς γεωμήλων την ελάχιστη τιμή για όλα τα γεώμηλα που απαιτούνται για την παραγωγή αμύλου μέχρι αυτού του ορίου ποσόστωσης.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 22
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 96
22)  Το άρθρο 96 διαγράφεται.
Διαγράφεται
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 29α (νέο)
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 122 – εδάφιο 1β (νέο)
(29α) Στο άρθρο 122, προστίθεται το εξής νέο εδάφιο:
"Πέραν τούτου, τα κράτη μέλη δύνανται να αναγνωρίσουν ως οργανώσεις παραγωγών τις αιτούσες ομάδες κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου της 20ής Mαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων1. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου, στοιχείο γ) i)
_______________
1 ΕΕ L 93, 31.3.2006, σ. 12."
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 30
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α (νέο)
Οι ως άνω διεπαγγελματικές οργανώσεις δύνανται να ενεργήσουν ειδικότερα για την προληπτική διαχείριση των κινδύνων, την έρευνα και την ανάπτυξη, την πληροφόρηση και τη διαφήμιση των προϊόντων και των τομέων παραγωγής, την ανάλυση των αγορών και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία τους, καθώς και για την προώθηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων."
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 30α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 162 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο (i)
30α) Στο άρθρο 162, παράγραφος 1, στοιχείο α), διαγράφεται το σημείο (i). *
____________________
* Τα άρθρα και τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 θα πρέπει να προσαρμοσθούν αναλόγως.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 30 β (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 162 – παράγραφος 1 – στοιχείο α) – σημείο (ii)
30β) Στο άρθρο 162, παράγραφος 1, στοιχείο α, διαγράφεται το σημείο (ii).*
________________________
* Τα άρθρα και τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 θα πρέπει να προσαρμοσθούν αναλόγως.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 31α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 182 – παράγραφος 3
(31α) Στο άρθρο 182, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:
"3. Τα κράτη μέλη που μειώνουν την ποσόστωσή τους κατά περισσότερο από 50% της ορισθείσας για τη ζάχαρη ποσόστωσης στις 20 Φεβρουαρίου 2006, στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, δύνανται να χορηγούν προσωρινές κρατικές ενισχύσεις έως την περίοδο εμπορίας 2013/2014.
Με βάση την αίτηση που υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με το συνολικό ποσό της διαθέσιμης για το μέτρο αυτό κρατικής ενίσχυσης.
Για την Ιταλία, η προσωρινή ενίσχυση που ορίζει το πρώτο εδάφιο δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 11 ευρώ ανά περίοδο εμπορίας και ανά τόνο ζαχαροτεύτλων, προορίζεται δε για τους παραγωγούς ζαχαροτεύτλων και για τη μεταφορά των εν λόγω ζαχαροτεύτλων.
Η Φιλανδία δύναται να χορηγήσει στους παραγωγούς ζαχαροτεύτλων ενίσχυση ίση ή κατώτερη των 350 ευρώ ανά εκτάριο και ανά περίοδο εμπορίας.
Εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη λήξη εκάστης περιόδου εμπορίας, τα ενεχόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το ποσό της χορηγηθείσας πραγματικά ενίσχυσης κατά τη διάρκεια τη εν λόγω περιόδου εμπορίας."
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 32
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 184 - σημείο 5
5) πριν από τις 30 Ιουνίου 2011, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τους όρους της ομαλής κατάργησης του συστήματος γαλακτοκομικών ποσοστώσεων, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, πιθανών περαιτέρω αυξήσεων των ποσοστώσεων ή πιθανών μειώσεων της υπερεισφοράς.
5) πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση της αγοράς του γάλακτος. Στην έκθεση αυτή αναλύεται επίσης η αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης των κρατών μελών στο πλαίσιο της ελευθέρωσης του καθεστώτος των ποσοστώσεων. Εν ανάγκη, η έκθεση συνοδεύεται από τις κατάλληλες προτάσεις.

Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) *
PDF 517kWORD 172k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))
P6_TA(2008)0551A6-0390/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0306),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 36 και 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0242/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0390/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) του 2003, η αλλαγή του κλίματος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαχείριση των υδάτων και η βιοποικιλότητα προσδιορίστηκαν ως κρίσιμης σημασίας νέες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία.
(1)  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) του 2003, η αλλαγή του κλίματος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαχείριση των υδάτων, η βιοποικιλότητα και η κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων προσδιορίστηκαν ως κρίσιμης σημασίας νέες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Είναι σημαντικό οι σχετιζόμενες με τις προτεραιότητες αυτές ενέργειες να ενισχύονται περαιτέρω στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
(5)  Όταν τα υφιστάμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών δεν περιλαμβάνουν επαρκή και κατάλληλα μέτρα όπως αυτά που προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ, είναι σημαντικό οι σχετιζόμενες με τις προτεραιότητες αυτές ενέργειες να ενισχύονται περαιτέρω στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)
(5α) Από τη μελέτη με τίτλο "Απόψεις των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων" που πραγματοποιήθηκε το 2007 από το Ευρωβαρόμετρο προκύπτει ότι η μεγάλη πλειοψηφία (72%) των πολιτών της Ένωσης είναι της άποψης ότι οι γεωργοί πρέπει να λαμβάνουν αντιστάθμιση για τα επιπλέον έξοδα που μπορούν να απορρέουν από την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων. Επιπλέον, το πρωτόκολλο σχετικά με την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων που προσαρτήθηκε στη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ καθορίζει ότι, όταν διατυπώνουν και εφαρμόζουν την αγροτική πολιτική, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδίδουν κάθε προσοχή στις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Δεδομένης της σημασίας των εν λόγω προτεραιοτήτων της Κοινότητας, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί η υποχρέωση των κρατών μελών να προβλέπουν ενέργειες που να σχετίζονται με τις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.
(6)  Δεδομένης της σημασίας των εν λόγω προτεραιοτήτων της Κοινότητας, είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να προβλέπουν μεγαλύτερο ποσοστό των ενεργειών που σχετίζονται με τις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, αλλά μόνο σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν έχουν αποδώσει ακόμα επαρκή προσοχή σ' αυτές τις κοινοτικές προτεραιότητες.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική πρόταση 7
(7)  Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 προβλέπει ότι, προκειμένου να ληφθούν υπόψη μείζονες ιδίως αλλαγές στις κοινοτικές προτεραιότητες, οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) που εγκρίθηκαν με την απόφαση 2006/144/ΕΚ του Συμβουλίου, μπορούν να αναθεωρούνται. Ωστόσο, προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο για την τροποποίηση των προγραμμάτων, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί η γενική υποχρέωση των κρατών μελών να αναθεωρούν τα εθνικά σχέδια στρατηγικής μετά την αναθεώρηση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών.
(7)  Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 προβλέπει ότι, προκειμένου να ληφθούν υπόψη μείζονες ιδίως αλλαγές στις κοινοτικές προτεραιότητες, οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) που εγκρίθηκαν με την απόφαση 2006/144/ΕΚ του Συμβουλίου, μπορούν να αναθεωρούνται. Ωστόσο, προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο για την τροποποίηση των προγραμμάτων, είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμα εγκρίνει τα απαραίτητα μέτρα, να αναθεωρούν τα εθνικά σχέδια στρατηγικής μετά την αναθεώρηση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Λαμβανομένων υπόψη των νέων υποχρεώσεων, ενδείκνυται να προσαρμοστούν οι απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να παρασχεθεί μη εξαντλητικός κατάλογος των τύπων ενεργειών ώστε να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τις κατάλληλες ενέργειες σε σχέση με τις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου για την αγροτική ανάπτυξη.
(9)  Λαμβανομένων υπόψη των νέων υποχρεώσεων, καλό θα ήταν, όπου αυτό ενδείκνυται, να προσαρμοστούν οι απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να παρασχεθεί μη εξαντλητικός κατάλογος των τύπων ενεργειών ώστε να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τις κατάλληλες ενέργειες σε σχέση με τις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου για την αγροτική ανάπτυξη, κατάλογος ο οποίος, αναλόγως με τις ανάγκες των επιμέρους κρατών μελών, μπορεί αργότερα να συμπληρωθεί.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)
(9α) Επίσης ενδείκνυται η αναπροσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 αναφορικά με τις σχετικές πληρωμές για φυσικά μειονεκτήματα στις ορεινές ζώνες και σε άλλες προβληματικές περιοχές. H σημερινή ρύθμιση που βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Mαΐου 1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)1, ο οποίος ισχύει έως το 2009, πρέπει να παραταθεί έως το τέλος της σημερινής περιόδου προγραμματισμού.
__________________
1 ΕΕ L 160, 26.6.1999, σ. 80.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Προκειμένου να παρασχεθούν πρόσθετα κίνητρα στους δικαιούχους για την ανάληψη ενεργειών σε σχέση με τις νέες προτεραιότητες, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα καθορισμού υψηλότερων ποσών και ποσοστών στήριξης για τις εν λόγω ενέργειες.
(10)  Προκειμένου να παρασχεθούν πρόσθετα κίνητρα στους δικαιούχους για την ανάληψη ενεργειών σε σχέση με τις νέες προτεραιότητες, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα καθορισμού στήριξης για τις εν λόγω ενέργειες χωρίς συμπληρωματική εθνική συγχρηματοδότηση. Η ίδια δυνατότητα πρέπει να εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη για τη μεταφορά καινοτομιών που προκύπτουν από την εφαρμοσμένη έρευνα.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 και το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XXXX/XXXX του Συμβουλίου της XX/XX/2008 [σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς], οι χρηματοδοτικοί πόροι που προκύπτουν από τη συμπληρωματική διαφοροποίηση πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι ένα ποσό ίσο με τους εν λόγω χρηματοδοτικούς πόρους χρησιμοποιείται για τη στήριξη ενεργειών σε σχέση με τις νέες προκλήσεις.
(11)  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 και το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XXXX/XXXX του Συμβουλίου της XX/XX/2008 [σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς], οι χρηματοδοτικοί πόροι που προκύπτουν από τη συμπληρωματική διαφοροποίηση, στο μέτρο που δεν έχουν ήδη προβλεφθεί από τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την προαιρετική διαφοροποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 378/20071, πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι ένα ποσό ίσο με τους εν λόγω χρηματοδοτικούς πόρους χρησιμοποιείται για τη στήριξη τόσο υφιστάμενων όσο και νέων ενεργειών σε σχέση με τις νέες προκλήσεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις κάθε κράτους μέλους. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε να μην αποθαρρυνθεί η γεωργική παραγωγή εκεί όπου η συμβολή της είναι ζωτική για την αγροτική ανάπτυξη.
______________________
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2007 του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον καθορισμό των κανόνων της προαιρετικής διαφοροποίησης των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (ΕΕ L 95, 5.4.2007, σ. 1).
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)
(11α) Οι ενέργειες αυτές πρέπει να είναι συνεπείς με τις ενέργειες οι οποίες χρηματοδοτούνται από άλλα κοινοτικά μέσα, και ιδίως από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής).
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Λαμβανομένου υπόψη του συμπληρωματικού, ειδικού και δεσμευτικού χαρακτήρα της χρήσης αυτών των ίσων με τους εν λόγω χρηματοδοτικούς πόρους ποσών, δεν αναμένεται να επηρεαστεί η καθιερωμένη ισορροπία μεταξύ των στόχων της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.
(12)  Λαμβανομένου υπόψη του συμπληρωματικού και ειδικού χαρακτήρα της χρήσης αυτών των ίσων ποσών, δεν πρέπει να αναμένεται να επηρεαστεί η καθιερωμένη ισορροπία μεταξύ των στόχων της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης· για το λόγο αυτό, κατά την χρησιμοποίηση των σχετικών ποσών στις νέες προτεραιότητες, πρέπει να διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)
(12α) Προκειμένου να διασφαλισθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, θα πρέπει να καθιερωθεί μεγαλύτερη ευελιξία, ούτως ώστε να καθίσταται, επιπλέον, δυνατή η χρησιμοποίηση, εντός του ιδίου κράτους μέλους, των μη δαπανηθέντων πόρων των διαρθρωτικών ταμείων (Κεφάλαιο 1β) προς το σκοπό αυτό.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 5 – παράγραφος 7
(-1) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν, ώστε οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ να συνάδουν προς τη συνθήκη και τις νομικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτής. Για τον σκοπό αυτό όλες οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ απευθύνονται άμεσα στους γεωργούς."
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 12α – παράγραφος 1
1.  Κάθε κράτος μέλος αναθεωρεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, το εθνικό σχέδιο στρατηγικής του μετά την αναθεώρηση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10.
1.  Σε συνεννόηση με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, κάθε κράτος μέλος καλείται να αναθεωρήσει σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, το εθνικό σχέδιο στρατηγικής του μετά την αναθεώρηση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγική πρόταση
1.  Από την 1η Ιανουαρίου 2010, τα κράτη μέλη προβλέπουν στα προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης, σε συνάρτηση με τις ειδικές τους ανάγκες, τύπους ενεργειών με άξονα τις ακόλουθες προτεραιότητες που περιγράφονται στις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και διευκρινίζονται περαιτέρω στο εθνικό σχέδιο στρατηγικής:
1.  Όπου το μέτρο αυτό δεν έχει προβλεφθεί ακόμα, τα κράτη μέλη παρουσιάζουν στα προγράμματά τους για την αγροτική ανάπτυξη, από την 1η Ιανουαρίου 2010, σε συνάρτηση με τις ειδικές τους ανάγκες, τύπους ενεργειών με άξονα τις ακόλουθες προτεραιότητες που περιγράφονται στις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και διευκρινίζονται περαιτέρω στο εθνικό σχέδιο στρατηγικής:
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δ)
δ) βιοποικιλότητα.
δ) διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α (νέο)
Το σύνολο των πράξεων απευθύνεται άμεσα στους γεωργούς.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16α – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν από τον ενδεικτικό κατάλογο των τύπων ενεργειών που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού ή/και να επιλέξουν άλλους τύπους ενεργειών, με την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες σχετίζονται με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και αποβλέπουν στην επίτευξη των πιθανών αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.
Τα κράτη μέλη μπορούν, σε συνεννόηση με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, να επιλέξουν από τον ενδεικτικό κατάλογο των τύπων ενεργειών που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού ή/και να επιλέξουν άλλους τύπους ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών στον τομέα της εσωτερικής αλιείας, με την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες σχετίζονται με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και αποβλέπουν στην επίτευξη των πιθανών αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2α (νέο)
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την επίτευξη συνεργειών με παρόμοιες ενέργειες χρηματοδοτούμενες από άλλες κοινοτικές ενισχύσεις, ιδίως από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, και αναπτύσσουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις όσον αφορά στρατηγικές, δραστηριότητες και χρηματοδότηση, εφόσον απαιτείται.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16β
(3α) Το ακόλουθο άρθρο 16β παρεμβάλλεται:
"Άρθρο 16β
Καινοτομία και μεταφορά τεχνογνωσίας της εφαρμοσμένης έρευνας
1.  Από την 1 η Ιανουαρίου 2010, τα κράτη μέλη προβλέπουν στα προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, τύπους στοχευμένων ενεργειών για τη μεταφορά της καινοτομίας και της εφαρμοσμένης έρευνας στην αγροτική οικονομία.
2.  Από την 1η Ιανουαρίου 2010, όσον αφορά τους τύπους ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα ποσοστά έντασης της ενίσχυσης που καθορίζονται στο παράρτημα Ι μπορούν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες."
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 30
(4α) Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Άρθρο 30
Υποδομές που συνδέονται με την εξέλιξη και την προσαρμογή των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20, στοιχείο β), σημείο v), μπορεί να καλύπτουν ιδίως ενέργειες που σχετίζονται με την πρόσβαση σε αγροτική και δασική γη, τον αναδασμό και τη βελτίωση της γης, τον ενεργειακό εφοδιασμό, την πρόσβαση στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών και τη διαχείριση των υδάτων."
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4β (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 36 - στοιχείο α) - εισαγωγικό μέρος
(4β) Στο άρθρο 36, στοιχείο α), το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"α) Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική αλιεία, μέσω:"
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 39 – παράγραφος 5α (νέα)
(4γ) Στο άρθρο 39 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"5α. Μπορεί να παρέχεται υποστήριξη για τη διατήρηση πολύτιμων από άποψης πολιτιστικής ιστορίας γεωργικών καλλιεργειών και ζώων για ενέργειες που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4."
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 69 – παράγραφος 5α
5α. Κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015, τα κράτη μέλη δαπανούν για ενέργειες των τύπων που αναφέρονται στο άρθρο 16α του παρόντος κανονισμού, οι οποίες εγκρίθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2010, ως κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο των τρεχόντων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, ποσό ίσο προς τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 4 και του άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) [αριθ. XXXX/2008 (νέος κανονισμός για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης)].
5α. Κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015, τα κράτη μέλη διαθέτουν τόσο για υφιστάμενες όσο και για νέες ενέργειες που συνδέονται με τις νέες προκλήσεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις κάθε κράτους μέλους, ως κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο των τρεχόντων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, ποσό ίσο προς τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 4 και του άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) [αριθ. XXXX/2008 (νέος κανονισμός για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης)].
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 69 – παράγραφος 5β
(5β) Εάν, κατά το κλείσιμο του προγράμματος, το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για τις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 5α του παρόντος άρθρου είναι χαμηλότερο από το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 16α παράγραφος 3 στοιχείο β), το κράτος μέλος επιστρέφει τη διαφορά στον κοινοτικό προϋπολογισμό μέχρι ποσού ίσου με την υπέρβαση των συνολικών πιστώσεων που διατέθηκαν για ενέργειες πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 16α.
Διαγράφεται
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 70 – παράγραφος 4β (νέα)
(7α) Στο άρθρο 70 προστίθεται η εξής παράγραφος 4β:
"4β. Κατά παρέκκλιση των ανωτάτων ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 3, ποσό ίσο προς τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧΧ/2008 (νέου κανονισμού σχετικά με τα καθεστώτα άμεσης ενίσχυσης) μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς συμπληρωματική εθνική συγχρηματοδότηση."
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9α (νέα)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 93
(9α) Το άρθρο 93 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Άρθρο 93
Κατάργηση
[...] Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2007, εξαιρουμένου του άρθρου 13, στοιχείο α), του άρθρου 14, παράγραφος 1, του άρθρου 14, παράγραφος 2, δύο πρώτες περιπτώσεις, του άρθρου 15, των άρθρων 17 έως 20, του άρθρου 51, παράγραφος 3 και του άρθρου 55, παράγραφος 4 καθώς και του τμήματος του παραρτήματος Ι που διευκρινίζει τα ποσά που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 15, παράγραφος 3. [...]
Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις δράσεις που εγκρίνονται από την Επιτροπή δυνάμει του εν λόγω κανονισμού πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007. [...]"
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10 − στοιχείο α α) (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Παράρτημα - πίνακας - γραμμή 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

aα) Η γραμμή 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"22, παράγραφος 2

Στήριξη εγκατάστασης (*)

75 000

(*) Η στήριξη εγκατάστασης μπορεί να χορηγείται με τη μορφή ενιαίας πριμοδότησης το ποσό της οποίας δεν υπερβαίνει τα 50 000 ευρώ ή με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου η κεφαλαιοποιημένη αξία του οποίου δεν [...] υπερβαίνει το ποσό των 50 000 ευρώ. Όταν συνδυάζονται οι δύο μορφές ενίσχυσης, το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει τα 75 000 ευρώ."

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Παράρτημα ΙΙ- Προτεραιότητα: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – θέση προϋπολογισμού 4α (νέα)

Τροπολογία

Παραγωγή και χρήση της ηλιακής, αιολικής και γεωθερμικής ενέργειας και της συνδυασμένης παραγωγής θερμικής ενέργειας

Άρθρο 26: εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Άρθρο 53: διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Άρθρο 54: στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων

Άρθρο 56: βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

Υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Παράρτημα II - Προτεραιότητα: διαχείριση των υδάτων – θέση 1α (νέα)

Τροπολογία

Διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας

Άρθρο 39: γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Άρθρο 41: μη παραγωγικές επενδύσεις

Βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Παράρτημα ΙΙ - Νέα προτεραιότητα

Τροπολογία

Προτεραιότητα : κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων

Τύποι επιχειρήσεων

Μέτρα

Ενδεχόμενα αποτελέσματα

Εκσυγχρονισμός και προσανατολισμένη προς την αγορά παραγωγή

Πολυετές πρόγραμμα κατάργησης των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας


Kοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) *
PDF 333kWORD 41k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2006/144/ΕΚ σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) (COM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))
P6_TA(2008)0552A6-0377/2008

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0306),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, σύμφωνα με την οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0239/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0377/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – σημείο 2
Απόφαση 2006/144/ΕΚ
Παράρτημα – σημείο 2 – μέρος 3 – σημείο 3.4 α – σημείο i
i)  Ειδικότερα, η επενδυτική στήριξη βάσει του άξονα 1 μπορεί να στοχεύει στην ενέργεια, τα ύδατα και σε μηχανήματα και εξοπλισμούς εξοικονόμησης εισροών, καθώς και στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας για χρήση στη γεωργική εκμετάλλευση. Η επενδυτική στήριξη στην αλυσίδα των γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής και στον δασικό τομέα αναμένεται ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων και περισσότερο βιώσιμων τρόπων επεξεργασίας βιοκαυσίμων
i)  Ειδικότερα, η επενδυτική στήριξη βάσει του άξονα 1 μπορεί να στοχεύει στην ενέργεια, τα ύδατα και σε μηχανήματα και εξοπλισμούς εξοικονόμησης εισροών, καθώς και στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας για χρήση στη γεωργική εκμετάλλευση. Η επενδυτική στήριξη στην αλυσίδα των γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής και στον δασικό τομέα αναμένεται ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων και περισσότερο βιώσιμων τρόπων για την υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων και τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών καυσίμων δεύτερης γενεάς, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η παραγωγή τροφίμων δεν θα περιορίζεται από τους εν λόγω παράγοντες και ότι ο συνολικός ενεργειακός ισολογισμός της ενδιαφερόμενης γεωργικής εκμετάλλευσης θα βελτιωθεί.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου