Märksõnaregister 
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 19. november 2008 - Strasbourg
Rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlev ühenduse statistika ***II
 Teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustused ***I
 Euroopa statistika ***I
 Ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavad otsetoetus- ja teatavad muud toetuskavad *
 Ühise põllumajanduspoliitika muudatused *
 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavad maaelu arengu toetused *
 Ühenduse maaelu arengu strateegiasuunised (2007-2013) *

Rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlev ühenduse statistika ***II
PDF 187kWORD 30k
Euroopa Parlamendi 19. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta (9815/3/2008 – C6-0343/2008 – 2007/0020(COD))
P6_TA(2008)0546A6-0425/2008

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (9815/3/2008 – C6-0343/2008)(1);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2007)0046) kohta;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 67;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0425/2008),

1.   kiidab ühise seisukoha heaks;

2.   märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas ühise seisukohaga;

3.   teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga õigusaktile alla vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 254 lõikele 1;

4.   teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist õigusaktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 280 E, 4.11.2008, lk 1.
(2) ELT C 282 E, 6.11.2008, lk 109.


Teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustused ***I
PDF 306kWORD 106k
Resolutsioon
Terviktekst
Euroopa Parlamendi 19. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 68/151/EMÜ ja 89/666/EMÜ seoses teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustustega (KOM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))
P6_TA(2008)0547A6-0400/2008

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0194);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 44 lõike 2 punkti g, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0171/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A6-0400/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 19. novembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 68/151/EMÜ, 77/91/EMÜ ja 89/666/EMÜ seoses teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustustega

P6_TC1-COD(2008)0083


(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 44 lõike 2 punkti g,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,║

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,(1)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Ülemkogu leidis oma kohtumisel 8.–9. märtsil 2007, et äriühingute halduskoormust tuleks 2012. aastaks vähendada 25 %, selleks et suurendada äriühingute konkurentsivõimet ühenduses.

(2)  Äriühinguõigus on üks valdkond, kus äriühingute jaoks kehtib suur hulk teabekohustusi, millest mõned tunduvad olevat aegunud või liigsed.

(3)  Kõnealused teabekohustused tuleb läbi vaadata, et vähendada äriühingutel lasuvat halduskoormust ühenduses miinimumini, mis on vajalik teiste sidusrühmade huvide kaitse tagamiseks.

(4)  9. märtsi 1968. aasta esimese nõukogu direktiivi 68/151/EMÜ (tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu artikli 58 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised ühenduse kõigis osades võrdväärseteks)(3) kohaselt peavad piiratud vastutusega äriühingud avalikustama avaldamise teel teatavad andmed, mis kantakse liikmesriikide keskregistrisse, äriregistrisse või äriühingute registrisse. Paljudes liikmesriikides tuleb asjaomane teave avaldada ametlikus väljaandes ja vahel sellele lisaks ka riiklikes või piirkondlikes ajalehtedes.

(5)  Enamikul juhtudel põhjustavad avaldamiskohustused äriühingule lisakulusid, loomata tõelist lisaväärtust, arvestades et äriregistrite andmed on kättesaadavad Internetis. Algatused, nagu tulevane Euroopa e-kohtu portaal, mille eesmärk on hõlbustada juurdepääsu äriregistritele kogu ühenduses, vähendavad veelgi vajadust avaldada asjaomane teave ametlikus väljaandes või muus trükiväljaandes.

(6)  Et võimaldada teabe kulutasuvat avaldamist sellisel moel, mis tagaks kasutajatele hõlpsa juurdepääsu teabele, peaksid liikmesriigid muutma kohustuslikuks keskse elektroonilise platvormi kasutamise. See platvorm peaks sisaldama kas kogu avalikustatavat teavet või võimaldama juurdepääsu kõnealusele teabele, mis sisaldub liikmesriikide registrites asuvas äriühingu elektroonilises toimikus. Liikmesriigid peaksid lisaks sellele tagama, et kõik kõnealuse avaldamise eest äriühingutelt sissenõutavad kulud sisalduksid ühekordses tasus, mis hõlmab olemasolu korral ka tasusid, mida võetakse registrikannete tegemise eest. Liikmesriikides kehtivate mis tahes avaldamiskohustuste tõttu ei tohiks lisanduda eraldi tasu. See ei tohiks siiski piirata liikmesriikide vabadust edastada äriühingutele platvormi loomise ja toimimise, sealhulgas dokumentide vormindamise kulud, arvestades need kulud registreerimistasude sisse või nõudes äriühingutelt kohustuslikku perioodilist tasu.

(7)  Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega võivad liikmesriigid jätkata teabe avaldamist liikmesriigis kehtival viisil nagu seni tingimusel, et avaldamise viis on selgelt määratletud ja põhineb objektiivsetel tingimustel, mis arvestavad eelkõige õiguskindluse ja infoturbe huve ning Internetile ligipääsu võimalusi ja siseriiklikke tavasid. Liikmesriigid peaksid täiendava avaldamiskohustusega seotud kulud katma ühekordse tasu abil.

(8)  Pidades silmas keskse elektroonilise platvormi kasutamist, tuleks muuta teist nõukogu 13. detsembri 1976. aasta direktiivi 77/91/EMÜ tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu artikli 58 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad seoses aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmisega, et muuta sellised tagatised ühenduse kõigis osades võrdväärseteks(4).

(9)  21. detsembri 1989. aasta üheteistkümnenda nõukogu direktiivi 89/666/EMÜ (avalikustamisnõuete kohta, mis on seotud liikmesriigis filiaali asutamisega teise liikmesriigi õigusele alluva teatud liiki äriühingu poolt)(5) kohaselt tuleb avalikustada teatavad andmed äriühingu kohta. Liikmesriigil, kus filiaal asub, (edaspidi "asukoha liikmesriik") on sellega seoses praegu võimalus nõuda teatava piiratud arvu dokumentide tõlkimist teise ühenduse ametlikku keelde.

(10)  See võimalus tuleks säilitada, nagu ka asukoha liikmesriigi õigus nõuda teatavatel üksikjuhtudel tõlke tõestamist, kuna kolmandate isikute huvide kaitseks võib olla vajalik tõestamisega tagada, et tõlge on piisavalt usaldusväärsne.

(11)  Tõlget võib siiski pidada piisavalt usaldusväärseks, kui tõlke on tõestanud teises liikmesriigis ametlikult ametisse nimetatud vandetõlk või mõni muu isik, kellel on teises liikmesriigis õigus tõestada tõlkeid vastavasse keelde. Sellisel juhul ei tohiks asukoha liikmesriigil olla diskretsiooniõigust nõuda oma eeskirjade kohaselt täiendavat tõestamist.

(12)  Sama kehtib juhul, kui register, kus asub äriühingu toimik, suudab filiaali registreerimiseks vajaliku dokumendi väljastada asukoha liikmesriigi nõutud ühenduse ametlikus keeles. Ka sel juhul ei oleks täiendav tõestamine põhjendatud.

(13)  Samuti ei tohiks liikmesriikidel olla võimalik kehtestada dokumendi keele suhtes mis tahes vorminõudeid, mis on tõestamisest rangemad. Eelkõige ületab eelnevalt juba tõestatud tõlke notariaalse kinnitamise nõue tõlke piisaval tasemel usaldusväärsuse tagamiseks vajaliku.

(14)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, milleks on vähendada halduskoormust, mis seondub teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustustega ühenduses, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning nende ulatuse ja mõju tõttu on neid lihtsam saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(15)  Direktiive 68/151/EMÜ, 77/91/EMÜ ja 89/666/EMÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 68/151/EMÜ muutmine

Direktiivi 68/151/EMÜ artikli 3 lõige 4 asendatakse järgmisega:"

4.  Artiklis 2 nimetatud dokumendid ja andmed avalikustatakse, avaldades need keskse elektroonilise platvormi kaudu, mis võimaldab juurdepääsu avaldatud andmetele kronoloogilises järjekorras.

Liikmesriigid tagavad, et äriühingutelt ei nõuta eraldi tasu teabe avaldamise eest kesksel elektroonilisel platvormil ega liikmesriigi poolt kõnealuste dokumentide ja andmete suhtes kehtestatud mis tahes täiendava avaldamiskohustuse eest. Kõnealune säte ei mõjuta liikmesriikidele avatud võimalust edastada elektroonilise platvormiga seotud kulud äriühingutele.

"

Artikkel 2

Direktiivi 77/91/EMÜ muutmine

Direktiivi 77/91/EMÜ artikli 29 lõige 3 asendatakse järgmisega:"

Mis tahes pakkumine eesõigusega märkimiseks ja ajavahemik, mille jooksul seda õigust tuleb kasutada, avaldatakse riigi ametlikus väljaandes. Liikmesriigi seadustes ei tarvitse sellist avaldamist sätestada juhul, kui kõik äriühingu aktsiad on registreeritud. Sellisel juhul tuleb kõiki äriühingu aktsionäre kirjalikult informeerida. Eesõiguse kasutamise aeg ei tohi olla lühem kui 14 päeva alates pakkumise avaldamise kuupäevast või aktsionäridele teate väljasaatmise kuupäevast.

"

Artikkel 3

Direktiivi 89/666/EMÜ muutmine

Direktiivi 89/666/EMÜ artikkel 4 asendatakse järgmisega:"

Artikkel 4

1.  Liikmesriik, kus filiaal on asutatud, võib sätestada, et artikli 2 lõike 2 punktis b ning artiklis 3 märgitud dokumendid tuleb avalikustada mõnes muus ühenduse ametlikus keeles kui artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud registri ametlik keel ning et selliste dokumentide tõlge tuleb tõestada. Kui liikmesriik nõuab tõestamist, tõestab tõlkeõigsust isik, kes on selleks pädev mis tahes liikmesriigis.

2.  Lõiget 1 kohaldatakse mutatis mutandis artikli 2 lõike 2 punktis c osutatud tõendi suhtes, välja arvatud juhul, kui tõendi on esitanud artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud register selles ametlikus keeles, mida nõuab liikmesriik, kus filiaal on asutatud.

3.  Liikmesriigid ei kehtesta ▌ dokumentide tõlkimise suhtes lisaks lõigetes 1 ja 2 osutatud nõuetele täiendavaid mingeid vorminõudeid ▌.

"

Artikkel 4

Ülevõtmine

1.  Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid enne 1. maid 2010. Liikmesriigid võivad jätkata teabe avaldamist liikmesriigis kehtival viisil nagu seni tingimusel, et avaldamise viis on täpselt määratletud ja põhineb objektiivsetel tingimustel, mis arvestavad eelkõige õiguskindluse ja infoturbe huve ning Internetile ligipääsu võimalusi ja siseriiklikke tavasid. Liikmesriigid katavad täiendava avaldamiskohustusega seotud kulud ühekordse tasu abil. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning nende normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 6

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

║,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) ELT C
(2) Euroopa Parlamendi 19. novembri 2008. aasta seisukoht (ELTs seni avaldamata) ja nõukogu ... otsus.
(3) EÜT L 65, 14.3.1968, lk 8. ║
(4) EÜT L 26, 31.1.1977, lk 1.
(5) EÜT L 395, 30.12.1989, lk 36.


Euroopa statistika ***I
PDF 190kWORD 89k
Resolutsioon
Tekst
Euroopa Parlamendi 19. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa statistika kohta (KOM(2007)0625 – C6-0346/2007 – 2007/0220(COD))
P6_TA(2008)0548A6-0349/2008

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0625);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 285 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0346/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A6-0349/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 19. novembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008 Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta (EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst)

P6_TC1-COD(2007)0220


(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (määrus (EÜ) nr 223/2009) lõplikule kujule.)


Ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavad otsetoetus- ja teatavad muud toetuskavad *
PDF 857kWORD 878k
Euroopa Parlamendi 19. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks (KOM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))
P6_TA(2008)0549A6-0402/2008

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0306);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 36 ja 37 ning artikli 299 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0240/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ja eelarvekomisjoni, keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ning regionaalarengu komisjoni arvamusi (A6-0402/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)
(1 a)  Halduskoormuse vähendamist põllumajandussektoris tuleks jätkata läbipaistvate, lihtsamate ja arusaadavamate õigusaktide abil. Ühine põllumajanduspoliitika saab ainult kulude alandamiseja halduskoormuse vähendamisega tagada põllumajandustootjate konkurentsivõime ülemaailmsetel turgudel.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)
(2 a)  Nõuetele vastavuse süsteemi lihtsustamiseks, täiustamiseks ja ühtlustamiseks tuleks teha pidevaid jõupingutusi. Seetõttu peaks komisjon iga kahe aasta järel esitama aruande nõuetele vastavuse süsteemi kohaldamise kohta.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)
(2 b)  Väiksem halduskoormus, ühtlustatud kontrollid, kontrollide ühendamine, kaasa arvatud Euroopa Liidu institutsioonide siseselt, ja õigeaegsed maksed suurendaksid põllumajandustootjate üldist toetust nõuetele vastavuse süsteemile ning seega poliitika tõhusust.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 c (uus)
(2 c)  Et kergendada põllumajandustootjate koormust, tuleks liikmesriike ja Euroopa Liidu institutsioone ergutada hoidma nii kohapealsete kontrollide kui ka järelevalveasutuste arvu nii väiksena kui võimalik, ilma et see piiraks komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 796/2004 (millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 ette nähtud nõuetele vastavuse, toetuse ümbersuunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid)1 sätete kohaldamist. Seetõttu tuleks lubada liikmesriikidel teostada miinimumkontrolle makseasutuse tasandil. Lisaks sellele tuleks ergutada liikmesriike ja Euroopa Liidu institutsioone võtma lisameetmeid kontrolle teostavate isikute arvu piiramiseks, et tagada nende isikute nõuetekohane koolitamine ning kehtestada ajavahemikuks, mille jooksul tohib konkreetses põllumajandusettevõttes kohapealset kontrolli teostada, maksimaalselt üks päev. Komisjon peaks aitama liikmesriike valimi integreeritud moodustamise jaoks ettenähtud nõuete täitmisel. Kohapealsete kontrollide jaoks tuleks valimid moodustada sõltumata konkreetsetest minimaalsetest kontrolliprotsentidest, mis on sätestatud nõuetele vastavust reguleerivates asjaomastes õigusaktides..
________
1ELT L 141, 30.4.2004, lk 18.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 d (uus)
(2 d)  Liikmesriigid peaksid tagama, et põllumajandustootjaid ei karistataks ühe ja sama rikkumisjuhtumi eest kaks korda (näiteks maksete vähendamine või maksete tühistamine ning samal ajal asjaomaste siseriiklike õigusaktide rikkumise tõttu trahvi määramine).
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
(3)  Selleks et ühtlasi vältida põllumajandusmaa kasutamise lõpetamist ja tagada selle heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes hoidmine, kehtestati määrusega (EÜ) nr 1782/2003 ühenduse raamistik, mille alusel liikmesriigid kehtestavad standardid, võttes arvesse asjaomaste alade eriomadusi, sh mulla- ja ilmastikutingimusi, olemasolevat põllumajandustootmist (maakasutus, külvikord, tootmisviisid) ja põllumajandusstruktuure. Maa kohustusliku tootmisest kõrvalejätmise tühistamine ühtse otsemaksete kava raames võib mõningatel juhtudel avaldada kahjulikku mõju keskkonnale, eelkõige teatavatele maastikuelementidele. Seetõttu on asjakohane tõhustada olemasolevaid ühenduse sätteid, mis on vajadusel suunatud kindlaksmääratud maastikuelementide kaitsele.
(3)  Selleks et ühtlasi vältida põllumajandusmaa kasutamise lõpetamist ja tagada selle heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes hoidmine, kehtestati määrusega (EÜ) nr 1782/2003 ühenduse raamistik, mille alusel liikmesriigid kehtestavad standardid, võttes arvesse asjaomaste alade eriomadusi, sh mulla- ja ilmastikutingimusi, olemasolevat põllumajandustootmist (maakasutus, külvikord, tootmisviisid) ja põllumajandusstruktuure. Maa kohustusliku tootmisest kõrvalejätmise tühistamine ühtse otsemaksete kava raames võib mõningatel juhtudel avaldada kahjulikku mõju keskkonnale, eelkõige tavapärasele bioloogilisele mitmekesisusele ja teatavatele maastikuelementidele. Seetõttu on asjakohane tõhustada olemasolevaid ühenduse sätteid, mille eesmärk on vajadust mööda kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja kindlaksmääratud maastikuelemente. Võttes küll arvesse vajadust tagada ühenduse õigusaktide kohased vee kõrgeimad kvaliteedistandardid, ei tohiks sellegipoolest kehtestada lisapiiranguid, mis võiksid takistada maaelu arengut soovitaval viisil.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
4)  Põllumajandusliku tegevusega seoses on teatavates piirkondades muutunud üha problemaatilisemaks veeressursside kaitse ja majandamine. Seetõttu on asjakohane tõhustada ka ühenduse kehtivat raamistikku heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste osas, et kaitsta veekogusid reostuse ja äravoolu eest ning reguleerida veekasutust.
(4)  Põllumajandusliku tegevusega seoses muutub ühenduse järjest suuremas osas üha problemaatilisemaks veeressursside kaitse ja majandamine. Seetõttu on asjakohane tõhustada ka ühenduse kehtivat raamistikku heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste osas, et kaitsta veekogusid reostuse ja äravoolu eest ning reguleerida veekasutust, sealhulgas vähendada igal aastal märkimisväärses koguses vee raiskamist, rakendades paremaid põllu- ja veemajanduse süsteeme.
Muudatusettepanekud 190 ja 226
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
(6)  Säästva põllumajanduse soodustamiseks kavandatud vahendite ja maaelu arendamiseks kavandatud vahendite vahel parema tasakaalu saavutamiseks kehtestati määrusega (EÜ) nr 1782/2003 otsetoetuste järkjärguline kohustuslik vähendamine ("toetuste ümbersuunamine"). See süsteem tuleks säilitada, nagu ka vabastus süsteemi kohaldamisest kuni 5 000 euroste maksete suhtes.
(6)  Säästva põllumajanduse soodustamiseks kavandatud vahendite ja maaelu arendamiseks kavandatud vahendite vahel parema tasakaalu saavutamiseks kehtestati määrusega (EÜ) nr 1782/2003 otsetoetuste järkjärguline kohustuslik vähendamine ("toetuste ümbersuunamine"). See süsteem tuleks säilitada, nagu ka vabastus süsteemi kohaldamisest kuni 10 000 euroste maksete suhtes.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
(7)  Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 kehtestatud toetuste ümbersuunamise mehhanismi abil saavutatavaid sääste kasutatakse maaelu arengu poliitika meetmete rahastamiseks. Kõnealuse määruse vastuvõtmisest alates on põllumajandussektor seisnud silmitsi mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia kasvav tähtsus ning ka vajadus parema veemajanduse ja tõhusama bioloogilise mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on kliimamuutuste küsimusi silmas pidades kutsutud üles oma poliitikaid kohandama. Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja põudadega seoses esinenud tõsiseid probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda veemajanduse küsimustega. Bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine on suur väljakutse ja kuigi selles vallas on tehtud olulisi edusamme, nõuab Euroopa Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse eesmärgi saavutamine 2010. aastaks lisapingutusi. Ühendus tunnistab vajadust lahendada need uued probleemid oma poliitikate raames. Põllumajanduse valdkonnas on nõukogu 20. septembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt vastuvõetud maaelu arengu programmid asjakohane vahend kõnealuste väljakutsete lahendamiseks. Selleks et liikmesriigid saaksid oma maaelu arengu programme vastavalt muuta, ilma et neil oleks vaja vähendada praeguseid maaelu arengu meetmeid teistes valdkondades, tuleks eraldada täiendavaid vahendeid. Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud finantsperspektiivid ei võimalda aga rahaliste vahendite eraldamist ühenduse maaelu arengu poliitika tugevdamiseks vajalikul määral. Neid asjaolusid arvestades on asjakohane koondada suur osa vajalikest rahalistest vahenditest, suurendades järk-järgult otsetoetuste vähendamist toetuste ümbersuunamise kaudu.
(7)  Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 kehtestatud toetuste ümbersuunamise mehhanismi abil saavutatavaid sääste kasutatakse maaelu arengu poliitika meetmete rahastamiseks. Kõnealuse määruse vastuvõtmisest alates on põllumajandussektor seisnud silmitsi mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia kasvav tähtsus ning ka vajadus parema veemajanduse ja tõhusama bioloogilise mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on kliimamuutuste küsimusi silmas pidades kutsutud üles oma poliitikaid kohandama. Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja põudade tõttu esinenud tõsiseid probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda veemajanduse küsimustega. Bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine on suur väljakutse ja kuigi selles vallas on tehtud olulisi edusamme, nõuab Euroopa Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse eesmärgi saavutamine 2010. aastaks lisapingutusi. Ühendus tunnistab vajadust lahendada need uued probleemid oma poliitikate raames. Põllumajanduse valdkonnas on nõukogu 20. septembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt vastuvõetud maaelu arengu programmid asjakohane vahend kõnealuste väljakutsete lahendamiseks. Mõned liikmesriigid on juba välja töötanud maaelu arengu programmid, et lahendada kõnealuseid uusi probleeme. Et aga kõik liikmesriigid saaksid maaelu arengu programme ellu viia, ilma et neil oleks vaja vähendada praeguseid maaelu arengu meetmeid teistes valdkondades, tuleks eraldada lisavahendeid. Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud finantsperspektiivid ei võimalda aga rahaliste vahendite eraldamist ühenduse maaelu arengu poliitika tugevdamiseks vajalikul määral. Neid asjaolusid arvestades on asjakohane koondada suur osa vajalikest rahalistest vahenditest, vähendades järk-järgult üha enam otsetoetusi toetuste ümbersuunamise kaudu.
Muudatusettepanekud 11, 197 ja 210
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
(8)  Põllumajandustootjate vahelist otsese sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab asjaolu, et suur osa toetustest läheb üsna vähestele suurtele toetusesaajatele. On selge, et suuremad toetusesaajad ei vaja samal tasemel kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks võimaldab suuremate toetusesaajate kohanemisvõime neil madalama kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. Seega näib õiglane arvata, et suurt toetust saavad põllumajandustootjad võiksid anda erilise panuse uute väljakutsete lahendamisele suunatud maaelu arengu meetmete rahastamisse. Seetõttu on otstarbekas kehtestada kõrgeimate maksete vähendamist suurendav mehhanism, millest saadavat tulu tuleks kasutada ka maaelu arenguga seonduvate uute väljakutsetega toimetulekuks. Kõnealuse mehhanismi proportsionaalsuse tagamiseks peaksid täiendavad vähendused suurenema järk-järgult vastavalt asjaomaste maksete suurusele.
(8)  Põllumajandustootjate vahelist otsese sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab asjaolu, et suur osa toetustest läheb üsna vähestele suurtele toetusesaajatele. On võimalik, et suuremad toetusesaajad ei vaja oma ettevõtte struktuurist olenemata samal tasemel kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks võimaldab suuremate toetusesaajate kohanemisvõime neil paremini toime tulla väiksema kogutoetusega. Seega näib õiglane arvata, et suurt toetust saavad põllumajandustootjad, kelle puhul tuleks arvesse võtta nende põllumajandusettevõtte palgafondi, võiksid muu hulgas anda erilise panuse uute väljakutsete lahendamisele suunatud maaelu arengu meetmete rahastamisse. Seetõttu on otstarbekas kehtestada kõrgeimate maksete suuremal määral vähendamise mehhanism, millest saadavat tulu tuleks kasutada ka maaelu arenguga seonduvate uute probleemide lahendamiseks. Kõnealuse mehhanismi proportsionaalsuse tagamiseks peaks täiendav vähendamine kasvama järk-järgult vastavalt asjaomaste maksete suurusele. Siiski tuleks vältida olukorda, kus suurteks toetusesaajateks peetakse ühendusi, kuhu kuulub suur hulk põllumajandustootjaid oma vastavate põllumajandusettevõtetega, nagu see on põllumajandusühistute puhul, ning mis vastavad artiklis 2 sätestatud "põllumajandustootja" määratlusele, kuna see tooks kaasa vastava maksete vähendamise. Selleks tuleb täpsustada, millised ühendused vastavad kõnealustele tingimustele, et vabastada neid võimalikust järkjärgulisest vähendamisest. Lisaks ei tohiks põllumajandussektori edasise killustumise vältimiseks pidada otsetoetusi käsitlevaid tootjate ühistuid ümbersuunamise mehhanismi kohaldamisel suurteks toetusesaajateks.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)
(8 a)  Lisaks sellele tuleks liikmesriikidel lubada anda eritoetust, et nad saaksid adekvaatselt tegelda uute ülesannetega, mis võivad tuleneda ühise põllumajanduspoliitika olukorra kontrolli mõjust.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
(16)  Selleks et aidata põllumajandustootjatel vastata kaasaegse ja kvaliteetse põllumajanduse standarditele, on vajalik, et liikmesriigid kasutaksid põllumajandustootjate nõustamiseks terviklikku süsteemi. Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteem peaks aitama tõsta põllumajandustootjate teadlikkust materjalivoogudest ja keskkonna, toidu ohutuse ning loomade tervishoiu ja heaoluga seotud põllumajanduslikest tootmisprotsessidest, ilma et see kuidagi mõjutaks tootjate kohustust ja vastutust neid standardeid täita.
(16)  Selleks et aidata põllumajandustootjatel vastata kaasaegse ja kvaliteetse põllumajanduse standarditele, on vajalik, et liikmesriigid kasutaksid kõikide põllumajandustootjate nõustamiseks igakülgset süsteemi. Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteem peaks aitama põllumajandustootjatel tõhusamalt ja tulusamalt toota ning tõstma nende teadlikkust materjalivoogudest ja keskkonna, toidu ohutuse ning loomade tervishoiu ja heaoluga seotud põllumajanduslikest tootmisprotsessidest, ilma et see kuidagi mõjutaks tootjate kohustust ja vastutust neid standardeid täita.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19
(19)  Väikeste summade haldamine on liikmesriikide pädevate asutuste jaoks koormav ülesanne. Ülemäärase halduskoormuse vältimiseks on liikmesriikidel asjakohane hoiduda otsetoetuste maksmisest juhul, kui makse oleks madalam kui ühenduse keskmine toetus ühe hektari kohta või kui toetust taotleva põllumajandusettevõtte toetuskõlblik pindala on alla ühe hektari. Liikmesriikide suhtes, kelle põllumajandusettevõtete struktuur erineb märkimisväärselt ühenduse keskmisest, tuleks ette näha erisätted. Liikmesriikidele tuleks anda õigus otsustada, millist neist kahest kriteeriumist rakendada, võttes arvesse oma riigi põllumajandusstruktuuri omapära. Kuna nn maata põllumajandustootjatele anti eritoetusõigused, ei oleks hektaritel põhineva ülemmäära kohaldamine tõhus. Kõnealuste põllumajandustootjate toetus peaks seega olema minimaalne ja põhinema keskmisel toetussummal.
(19)  Väikeste summade haldamine on liikmesriikide pädevate asutuste jaoks koormav ülesanne. Liikmesriigid võivad otsustada mitte anda otsetoetusi, mis on kehtestatavast miinimummäärast väiksemad.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
(21)  Ühenduse toetuskavadega ettenähtud toetusi peaksid riigi pädevad ametiasutused maksma toetusesaajale ettenähtud ajavahemike jooksul tervikuna, kui käesoleva määrusega ettenähtud vähendustest ei tulene teisiti. Selleks et muuta otsemaksete haldamine paindlikumaks, tuleks liikmesriikidel lubada otsetoetusi maksta aastas kahes osas.
(21)  Ühenduse toetuskavadega ettenähtud toetusi peaksid riigi pädevad ametiasutused maksma toetusesaajale ettenähtud ajavahemike jooksul tervikuna, kui käesoleva määrusega ettenähtud vähendustest ei tulene teisiti. Selleks et muuta otsemaksete haldamine paindlikumaks, tuleks liikmesriikidel lubada otsetoetusi maksta aastas kahes osas, nähes ühelt poolt maksete hilinemise korral ette võimaluse lisada turu intressimäärale vastava intressi ning teiselt poolt andes liikmesriikidele teatava vabaduse kehtestada sektori vajadustest lähtuvalt maksekuupäevad.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23
(23)  Ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide saavutamiseks tuleks ühiseid toetuskavu vajaduse korral lühikese aja jooksul kohandada vastavalt arengusuundumustele. Toetusesaajad ei saa seepärast olla kindlad selles, et toetuse andmise tingimused püsivad muutumatuna ning peaksid olema valmis kavade võimalikuks läbivaatamiseks majanduse arenguid või eelarveseisundit silmas pidades.
välja jäetud
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)
(23 a)  Ühise põllumajanduspoliitika esimene sammas tuleks tulevikus säilitada selleks, et tagada põllumajandustootjate võtmeroll paljude maapiirkondade majandusmootorina, maastiku säilitajana ja Euroopa Liidus sätestatud kõrgete toiduohutusnõuete tagajana.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
(24)  Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 kehtestati ühtne otsemaksete kava, millega erinevad olemasolevad toetusmehhanismid koondati ühtseks tootmisega sidumata otsetoetuste kavaks. Ühtse otsemaksete kava kohaldamisega saadud kogemused näitavad, et selle teatavaid aspekte saab nii põllumajandustootjate kui ka ametiasutuste huvides lihtsustada. Võttes arvesse, et ühtset otsemaksete kava on vahepeal hakatud rakendama kõikides liikmesriikides, kes seda pidid tegema, on mitmed kava esialgse rakendamisega seotud sätted aegunud ja neid tuleks seega kohandada. Sellega seoses on teatavatel juhtudel tuvastatud toetusõiguste märkimisväärne alakasutamine. Sellise olukorra vältimiseks ja arvestades, et põllumajandustootjad on juba kursis ühtse otsemaksete kava toimimisega, tuleks kasutamata toetusõiguste riiklikku reservi tagasikandmiseks esialgselt kehtestatud ajavahemikku vähendada kahe aastani.
(24)  Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 kehtestati ühtne otsemaksete kava, millega erinevad olemasolevad toetusmehhanismid koondati ühtseks tootmisega sidumata otsetoetuste kavaks. Ühtse otsemaksete kava kohaldamisega saadud kogemused näitavad, et selle teatavaid aspekte saab nii põllumajandustootjate kui ka ametiasutuste huvides lihtsustada. Võttes arvesse, et ühtset otsemaksete kava on vahepeal hakatud rakendama kõikides liikmesriikides, kes seda pidid tegema, on mitmed kava esialgse rakendamisega seotud sätted aegunud ja neid tuleks seega kohandada. Sellega seoses on teatavatel juhtudel tuvastatud toetusõiguste märkimisväärne alakasutamine. Sellise olukorra vältimiseks tuleks kasutamata toetusõiguste riiklikku reservi tagasikandmiseks ette nähtud ajavahemikuks kehtestada kolm aastat.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27
(27)  Haritava maa kohustuslik tootmisest kõrvalejätmine kehtestati tarnekontrolli mehhanismina. Põllukultuuride sektori turuarengud ja tootmisest lahti seotud toetuste kehtestamine ei põhjenda enam kõnealuse vahendi säilitamise vajadust ja seetõttu tuleks see kaotada. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 53 ja artikli 63 lõike 2 kohaselt kehtestatud maa tootmisest kõrvalejätmise toetusõigused aktiveeritakse hektarite suhtes seega samadel tingimustel kui kõik muud toetusõigused.
(27)  Haritava maa kohustuslik tootmisest kõrvalejätmine kehtestati tarnekontrolli mehhanismina. Põllukultuuride sektori turuarengud ja tootmisest lahti seotud toetuste kehtestamine ei põhjenda enam kõnealuse instrumendi säilitamise vajadust ja seetõttu tuleks see kaotada. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 53 ja artikli 63 lõike 2 kohaselt kehtestatud maa tootmisest kõrvalejätmise toetusõigused muutuvad seega tavalisteks toetusõigusteks.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28
(28)  Pärast eelnevalt tootmisega seotud turutoetuse integreerimist ühtsesse otsemaksete kavva hakkas ajaloolise mudeli rakendamise valinud liikmesriikides toetusõiguste väärtus põhinema varasemal individuaalsel toetustasemel. Mida rohkem aastaid möödub ühtse otsemaksete kava kehtestamisest ja võttes arvesse järgnevat täiendavate sektorite kavaga liitumist, seda keerulisem on põhjendada üksnes varasemal toetusel põhinevate individuaalsete toetustasemete märkimisväärsete erinevuste õiguspärasust. Seepärast peaks ajaloolise mudeli rakendamise valinud liikmesriikidel olema teatavatel tingimustel lubatud eraldatud toetusõigused läbi vaadata, et ühtlustada nende ühikuväärtust, järgides samas ühenduse õiguse üldpõhimõtteid ja ühise põllumajanduspoliitika eesmärke. Sellega seoses võivad liikmesriigid ühtsemaid väärtusi kehtestades võtta arvesse geograafiliste piirkondade eripära. Toetusõiguste tasakaalustamine peaks leidma aset piisava üleminekuperioodiga ja vähenduste piiratud ulatusega, et põllumajandustootjad saaksid muutuva toetustasemega paremini kohaneda.
(28)  Pärast eelnevalt tootmisega seotud turutoetuse integreerimist ühtsesse otsemaksete kavva hakkas ajaloolise mudeli rakendamise valinud liikmesriikides toetusõiguste väärtus põhinema varasemal individuaalsel toetustasemel. Mida rohkem aastaid möödub ühtse otsemaksete kava kehtestamisest, ja võttes arvesse järk-järgult uute sektorite liitumist kavaga, seda keerulisem on põhjendada üksnes varasemal toetusel põhinevate individuaalsete toetustasemete märkimisväärsete erinevuste õiguspärasust. Seepärast peaks ajaloolise mudeli rakendamise valinud liikmesriikidel olema teatavatel tingimustel lubatud eraldatud toetusõigused läbi vaadata, et ühtlustada nende ühikuväärtust, järgides samas ühenduse õiguse üldpõhimõtteid ja ühise põllumajanduspoliitika eesmärke. Ühtlustades kõnealuseid väärtusi, võivad liikmesriigid siinkohal võtta arvesse geograafiliste piirkondade eripära. Toetusõiguste kohandamine peaks leidma aset piisava üleminekuperioodiga, iga liikmesriigi valitud tempos ning toetuste vähendamist tuleks piirata , et põllumajandustootjad saaksid muutuva toetustasemega paremini kohaneda.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)
(29 a)  Nõuetele vastavuse süsteem ja ühine põllumajanduspoliitika nõuavad tõenäoliselt täiendavat kohandamist tulevikus, kuna praegu tundub, et toetustasemed ei ole alati tasakaalus asjaomaste põllumajandustootjate tehtavate jõupingutustega nõuete täitmiseks, sest toetused sõltuvad endiselt suures ulatuses varasemate aastate kulutustest. Loomade heaolu käsitlevad õigusaktid koormavad ilmselgelt eelkõige karjakasvatajaid, mis ei kajastu nende toetuste tasemes. Kui imporditud tooted peaksid siiski vastama samadele loomade heaolu nõuetele, puuduks vajadus hüvitada põllumajandustootjatele nendepoolset ühenduse õigusaktide täitmist kõnealuses valdkonnas. Seega peaks komisjon püüdlema mittekaubanduslike küsimuste impordikriteeriumidena tunnustamise poole WTO läbirääkimiste raames.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30
(30)  Määrus (EÜ) nr 1782/2003 võimaldas tootmisest lahti seotud ühtset otsemaksete kava kehtestades jätta liikmesriikidel teatavad maksed kõnealusest kavast välja. Samas sätestati kõnealuse määruse artikli 64 lõikes 3 kõnealuse määruse III jaotise 5. peatüki 2. ja 3. jaoga ettenähtud võimaluste läbivaatamine, pidades silmas turu- ja struktuuriarenguid. Asjakohaste kogemuste analüüs näitab, et tootmisest lahtisidumine muudab tootjate valikud paindlikumaks, võimaldades neil tootmisotsuseid langetada tasuvuse ja turu reaktsiooni alusel. Eelkõige kehtib see põllukultuuride, humala- ja seemnesektori puhul ning teataval määral ka veiselihasektori puhul. Seetõttu tuleks kõnealuste sektorite tootmisega osaliselt seotud maksed integreerida ühtsesse otsemaksete kavva. Selleks, et veiselihasektori põllumajandustootjad saaksid järk-järgult kohaneda uue toetuskorraga, tuleks ette näha isasloomade eritoetuse ja tapatoetuse lisamise järkjärguline kohaldamine. Kuna tootmisega osaliselt seotud maksed kehtestati puu- ja köögiviljasektoris alles hiljuti ja üksnes üleminekumeetmena, ei ole selliste kavade läbivaatamine vajalik.
(30)  Määrus (EÜ) nr 1782/2003 võimaldas tootmisest lahti seotud ühtset otsemaksete kava kehtestades jätta liikmesriikidel teatavad maksed kõnealusest kavast välja. Samas sätestati kõnealuse määruse artikli 64 lõikes 3 kõnealuse määruse III jaotise 5. peatüki 2. ja 3. jaoga ettenähtud võimaluste läbivaatamine, pidades silmas turu- ja struktuuriarenguid. Asjakohaste kogemuste analüüs näitab, et tootmisest lahtisidumine võib muuta tootjate valikud paindlikumaks, võimaldades neil tootmisotsuseid langetada tasuvuse ja turu reaktsiooni alusel. Seetõttu tuleks lubada liikmesriikidel, kes sedasi otsustavad, minna abi lahtisidumisega edasi. Kuna tootmisega osaliselt seotud maksed kehtestati puu- ja köögiviljasektoris alles hiljuti ja üksnes üleminekumeetmena, ei ole selliste kavade läbivaatamine vajalik.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)
(31 a)  Vajalik on võtta erimeetmeid, et toetada ELi lambakasvatussektorit, mis on tugevas languses. Euroopa Parlamendi 19. juuni 2008. aasta resolutsioonis lamba- ja kitsekasvatussektori tuleviku kohta Euroopas1 tehtud soovitusi tuleks rakendada.
_______
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0310.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32
(32)  Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada selgelt määratletud juhtudel kuni 10 % ülemmääradest eritoetuse andmiseks. Selline toetus peaks liikmesriikidel võimaldama käsitleda keskkonnaprobleeme ning edendada põllumajandustoodete kvaliteeti ja turustamist. Eritoetust peaks võimaldama ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise ja eriti tundlike valdkondade toetuste tootmisest lahtisidumise tagajärgede leevendamiseks. Arvestades tõhusa riskijuhtimise kasvavat olulisust, tuleks liikmesriikidele anda võimalus rahaliselt toetada põllumajandustootjate saagi kindlustusmakseid ja rahastada teatavate majanduslike kahjude hüvitamist looma- või taimehaiguste korral. Ühenduse rahvusvaheliste kohustuste täitmist silmas pidades peaksid tootmisega seotud toetusmeetmeteks kasutatavad vahendid olema piiratud asjakohase tasemega. Tuleks kehtestada vastavad tingimused saagi kindlustamise ning looma- või taimehaigustega seotud hüvitise rahalise toetamise kohta.
(32)  Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada selgelt määratletud juhtudel kuni 10 % ülemmääradest eritoetuse andmiseks. Selline toetus peaks liikmesriikidel võimaldama käsitleda keskkonnaprobleeme ning edendada põllumajandustoodete kvaliteeti ja turustamist. Eritoetust peaks võimaldama ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise ja eriti tundlike valdkondade toetuste tootmisest lahtisidumise tagajärgede leevendamiseks. Ühenduse rahvusvaheliste kohustuste täitmist silmas pidades peaksid tootmisega seotud toetusmeetmeteks kasutatavad vahendid olema piiratud asjakohase tasemega.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)
(32 a)  Arvestades tõhusa riskijuhtimise kasvavat olulisust, tuleks liikmesriikidel lubada kasutada veel kuni 5 % oma ülemmääradest, et anda toetust põllumajandustootjatele või tootjaorganisatsioonidele või -rühmadele kindlustusmaksete ja investeerimisfondidega seotud kulusid rahaliselt toetades.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36
(36)  Otsetoetuste tootmisest lahtisidumine ja ühtse otsemaksete kava kehtestamine olid ühise põllumajanduspoliitika reformiprotsessi olulised osad. Kuid 2003. aastal oli mitmel põhjusel vaja eritoetus säilitada mitmete põllukultuuride puhul. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 rakendamisel saadud kogemused koos turuolukorra arenguga osutavad sellele, et kavad, mis 2003. aastal hoiti ühtsest otsemaksete kavast eraldi, saab sellega nüüd integreerida, et soodustada rohkem turule orienteeritud ja säästvat põllumajandust. Iseäranis kehib see oliiviõlisektori puhul, kus kohaldati üksnes väga piiratut tootmisega sidumist. Samuti kehtib see kõva nisu, valgurikaste kultuuride, riisi, kartulitärklise ja pähklite toetuste puhul, kus allesjäänud tootmisega seotud toetuste tõhususe langus toetab tootmisest lahtisidumise valikut. Lina puhul on samuti asjakohane kaotada töötlemistoetus ja integreerida asjaomased summad ühtsesse otsemaksete kavva. Riisi, kuivsööda, kartulitärklise ja lina puhul tuleks ette näha üleminekuperiood, et tagada nende võimalikult sujuv üleminek tootmisest lahtiseotud toetusele. Pähklite osas tuleks liikmesriikidel lubada jätkata toetuse riikliku osa maksmist tootmisega seotud viisil, et pehmendada tootmisest lahtisidumise mõju.
(36)  Otsetoetuste tootmisest lahtisidumine ja ühtse otsemaksete kava kehtestamine olid ühise põllumajanduspoliitika reformiprotsessi olulised osad. Kuid 2003. aastal oli mitmel põhjusel vaja eritoetus säilitada mitme põllukultuuri puhul. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 rakendamisel saadud kogemused koos turuolukorra arenguga osutavad sellele, et kavad, mis 2003. aastal jäid ühtsest otsemaksete kavast välja, saaks liikmesriigi soovi korral sellele nüüd lisada, et soodustada enam turule orienteeritud ja säästvat põllumajandust. Iseäranis kehtib see oliiviõlisektori kohta, kus kohaldati üksnes väga piiratut tootmisega sidumist. Samuti kehtib see kõva nisu, riisi, kartulitärklise ja pähklite toetuste kohta, kus allesjäänud tootmisega seotud toetuste tõhususe langus toetab tootmisest lahtisidumise valikut. Riisi, kartulitärklise ja lina jaoks tuleks ette näha üleminekuperiood, et tagada nende puhul võimalikult sujuv üleminek tootmisest lahtiseotud toetusele. Pähklite puhul tuleks liikmesriikidel lubada jätkata toetuse riikliku osa maksmist tootmisega seotud viisil, et mahendada tootmisest lahtisidumise mõju.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37
(37)  Uute kavade ühtsesse otsemaksete kavva integreerimise tulemusel tuleks ette näha kõnealuse kava kohase individuaalse sissetulekutoetuse uue taseme arvutamine. Pähklite, kartulitärklise, lina ja kuivsööda puhul peaks suurenenud toetuse andmise aluseks olema põllumajandustootjate viimaste aastate toetused. Kuid senini ühtsest otsemaksete kavast osaliselt välja jäetud toetuste hõlmamise osas tuleks liikmesriikidele anda võimalus kasutada esialgseid võrdlusperioode.
(37)  Uute kavade ühtsesse otsemaksete kavva integreerimise tulemusel tuleks ette näha kõnealuse kava kohase individuaalse sissetulekutoetuse uue taseme arvutamine. Pähklite, kartulitärklise ja lina puhul peaks suurenenud toetuse andmise aluseks olema põllumajandustootjate viimaste aastate toetused või nende viimaste aastate tootmiskvoodid. Kuid seni ühtsest otsemaksete kavast osaliselt välja jäetud toetuste hõlmamise osas tuleks liikmesriikidele anda võimalus kasutada esialgseid võrdlusperioode.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38
(38)  Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 kehtestati energiakultuuride eritoetus, et toetada sektori arengut. Bioenergia sektori hiljutistest arengutest tingituna ja eelkõige seetõttu, et rahvusvahelistel turgudel on suur nõudlus selliste toodete järele ning et 2020. aastaks on kehtestatud siduvad eesmärgid seoses bioenergia osakaalu saavutamisega kütuste kogukulus, ei ole enam piisavat põhjust energiakultuuridele eritoetuse andmiseks.
(38)  Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 kehtestati energiakultuuride eritoetus, et toetada sektori arengut. Bioenergia sektori hiljutistest arengutest tingituna ja eelkõige seetõttu, et rahvusvahelistel turgudel on suur nõudlus selliste toodete järele ning et 2020. aastaks on kehtestatud siduvad eesmärgid seoses bioenergia osakaalu saavutamisega kütuste kogukulus, ei ole enam piisavat põhjust energiakultuuridele toodangust sõltuva eritoetuse andmiseks. Järelikult tuleks ka asjaomased summad tulevikus lisada ühtsesse otsemaksete kavva.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt d
d) riisi, tärklisekartuleid, puuvilla, suhkrut, puu- ja köögivilja, lamba- ja kitseliha ning veise- ja vasikaliha tootvate põllumajandustootjate toetuskavad;
d) riisi, valgurikkaid kultuure, tärklisekartuleid, suhkrut, puu- ja köögivilja, tubakat, lamba- ja kitseliha ning veise- ja vasikaliha tootvate põllumajandustootjate toetuskavad;
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a
a) "põllumajandustootja" – füüsiline või juriidiline isik või selliste isikute rühm, olenemata sellest, missugune õiguslik seisund sellele rühmale ja rühma liikmetele on riikliku õigusega antud, kelle põllumajandusettevõte asub ühenduse territooriumil, nagu on osutatud asutamiselepingu artiklis 299, ning kes tegeleb põllumajandusliku tegevusega;
a) "põllumajandustootja" – füüsiline või juriidiline isik või selliste isikute rühm, olenemata sellest, milline on siseriikliku õiguse järgi sellise rühma ja selle liikmete õiguslik seisund, kelle põllumajandusettevõte asub ühenduse territooriumil, nagu on osutatud asutamiselepingu artiklis 299, ning kes tegeleb põllumajandusliku tegevusega, mis on ta põhiline sissetulekuallikas;
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a a (uus)
a a) "toetusõigusi omav põllumajandustootja" – põllumajandustootja, kellele on toetusõigused eraldatud või lõplikult üle antud;
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt f a (uus)
f a) "piirkond" – asjaomase liikmesriigi valikul kas kogu liikmesriik, selle piirkond või liikmesriigi geograafiline piirkond, mida iseloomustavad teatavad iseärasused ja/või struktuuriliselt ebasoodsad olud;
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1
1.  Otsetoetuseid saav põllumajandustootja täidab II lisas loetletud kohustuslikke majandamisnõudeid ning artikli 6 kohaselt kehtestatud häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi.
1.  Otsetoetuseid saav põllumajandustootja täidab II lisas loetletud kohustuslikke majandamisnõudeid ning artikli 6 kohaselt kehtestatud häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi, välja arvatud juhul, kui sellise kohustuse täitmine on võimatu või ebaproportsionaalne.
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)
1 a.  Otsetoetust saav põllumajandustootja täidab tööohutusnõudeid ja asjaomase liikmesriigi poolt ette nähtud lepingutingimusi.
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a a (uus)
a a) tööohutus,
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1
1.  Liikmesriigid tagavad, et kogu põllumajandusmaa ning eelkõige maa, mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, oleks heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes. Liikmesriigid määratlevad riiklikul või piirkondlikul tasandil heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste miinimumnõuded III lisas sätestatud raamistiku alusel, võttes arvesse asjaomaste alade eriomadusi, sh mulla- ja ilmastikutingimusi, olemasolevat põllumajandustootmist, maakasutust, külvikorda, tootmisviise ja põllumajandusstruktuure.
1.  Liikmesriigid tagavad, et kogu põllumajandusmaa ning eelkõige maa, mida enam ei kasutata tootmiseks, hoitakse heas põllumajanduslikus ja ökoloogilises seisukorras. Liikmesriigid määratlevad riigi või piirkonna tasandil hea põllumajandusliku ja ökoloogilise seisukorra miinimumnõuded, võttes arvesse III lisas sätestatud küsimusi, komisjoni suuniseid ja/või muid nende põllumajandusliku tootmise eripärast tulenevaid norme ning asjaomaste alade eriomadusi, sh mulla- ja ilmastikutingimusi, ökosüsteeme, olemasolevat põllumajanduslikku tootmist, maakasutust, külvikorda, tootmisviise ja põllumajandusstruktuure. Kõnealuseid miinimumnõudeid kohandatakse vastavalt kohalikele oludele nii, et nende (teadusliku uurimistöö ja praktilise kogemuse varal kindlaks tehtud) mõju oleks põllumajanduse ja keskkonna seisukohast kõige tõhusam.
III lisa teine veerg sisaldab vabatahtlikke norme ja liikmesriigid otsustavad ise, kas nad rakendavad neid või mitte. Ühtlasi peavad võetavad meetmed põhinema kehtivatel ühenduse õigusaktidel lisakohustusi kehtestamata.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)
Artikkel 6 a
Boonuspunktid
Iga liikmesriik võib vabalt kehtestada "boonustingimuse", mille alusel jagatakse põllumajandustootjatele "boonuspunkte" bioloogilist mitmekesisust toetava tegevuse eest, mis ületab nende kohustusi heade põllumajandusliku ja ökoloogilise seisukorra tagamisel. Tegevuse, mille eest boonuspunkte võib jagada, määrab kindlaks iga liikmesriik ise. Boonuspunkte võib kasutada karistuspunktide korvamiseks, mis on saadud artiklis 6 nimetatud hea põllumajandusliku ja ökoloogilise seisukorra eiramise tõttu. Kõnealuse korvamise korra määravad liikmesriigid.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 b (uus)
Artikkel 6 b
Toiduainetega kindlustatus
Liikmesriigid pööravad maa tasakaalustatud ja säästva majandamise raames esmajärjekorras tähelepanu üleriigilisele ja piirkondlikule toiduainetega kindlustatusele. Kui kavatsetakse suurendada põllumajanduse toorainete energiatootmiseks kasutamist, koostavad liikmesriigid toiduainetega kindlustatuse analüüsi, et välistada igasugune varustuskindluse vähenemise oht.
Muudatusettepanekud 186, 229 ja 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1
1.  Kõiki asjaomasel kalendriaastal põllumajandustootjale makstavaid otsetoetuste summasid, mis ületavad 5 000 eurot, vähendatakse kuni 2012. aastani igal aastal järgmise protsendimäära võrra:
1.  Kõiki asjaomasel kalendriaastal põllumajandustootjale makstavaid otsetoetuste summasid, mis ületavad 10 000 eurot, vähendatakse kuni 2012. aastani igal aastal järgmisel viisil:
a)  2009: 7%,
a)  2009: 6 %,
b)  2010: 9%,
b)  2010: 6 %,
c)  2011: 11%,
c)  2011: 7 %,
d)  2012: 13%.
d)  2012: 7 %.
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)
Liikmesriigid tagavad, et mis tahes kohustusliku ümbersuunamise suurendamisele vastaks võrdväärne vabatahtliku ümbersuunamise vähendamine.
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2
2.  Lõikes 1 osutatud vähendusi suurendatakse järgmiselt:
2.  Lõike 1 kohaselt vähendatud summasid suurendatakse järgmiselt:
a)  100 000 ja 199 999 euro vahele jäävaid summasid kolme protsendipunkti võrra,
a)  100 000 ja 199 999 euro vahele jäävad summad ühe protsendipunkti võrra,
b)  200 000 ja 299 999 euro vahele jäävaid summasid kuue protsendipunkti võrra,
b)  200 000 ja 299 999 euro vahele jäävad summasd kahe protsendipunkti võrra,
c)  300 000 eurost algavaid summasid üheksa protsendipunkti võrra.
c)  300 000 eurost algavad summad kolme protsendipunkti võrra.
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)
2 a.  Lõike 1 sätteid kohaldatakse ainult nende toetuste puhul, mis on ühtse otsemaksete kavaga täielikult integreeritud.
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3
3.  Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata otsetoetuste suhtes, mida antakse põllumajandustootjatele Prantsusmaa ülemeredepartemangudes, Assooridel ja Madeiral, Kanaari saartel ja Egeuse mere saartel.
3.  Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata otsetoetuste suhtes, mida antakse põllumajandustootjatele Prantsusmaa ülemeredepartemangudes, Assooridel ja Madeiral, Kanaari saartel, Egeuse ning Joonia mere saartel.
Muudatusettepanek 211
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)
3 a.  Lõiget 2 ei kohaldata ühistutele ja teistele juriidilistele isikutele, kes koosnevad mitmest otsetoetust saavast põllumajandustootjast ning kes käsitlevad toetusi liikmete vahel jaotamiseks. Käesolevat erandit ei kohaldata suurtele toetusesaajatele, kes saavad 100 000 või rohkem eurot ja kes on selliste juriidiliste isikute liikmed.
Muudatusettepanek 240
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 b (uus)
3 b.  Lõiget 2 võidakse otsustada mitte kohaldada, kui ühtset toetust saavatest põllumajandustootjatest koosnev ühendus ainult võtab toetusi vastu või vahendab neid, et jaotada need täiel määral liikmete vahel.
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1
1.  Ilma et see piiraks artikli 11 kohaldamist, ei tohi otsetoetuste netosummad, mida võib liikmesriigis iga kalendriaasta kohta pärast käesoleva määruse artiklite 7 ja 10 ning määruse (EÜ) nr 378/2007 artikli 1 kohaldamist anda, ületada käesoleva määruse IV lisas sätestatud ülemmäärasid. Vajadusel võivad liikmesriigid otsetoetuste suhtes kohaldada lineaarset vähendamist, et pidada kinni IV lisas sätestatud ülemmääradest.
1.  Ilma et see piiraks artikli 11 kohaldamist, ei tohi otsetoetuste netosummad, mida võib liikmesriigis iga kalendriaasta kohta pärast käesoleva määruse artiklite 7 ja 10 ning määruse (EÜ) nr 378/2007 artikli 1 kohaldamist anda, ületada käesoleva määruse IV lisas sätestatud ülemmäärasid. Vajadusel vähendavad liikmesriigid lineaarselt neid otsetoetuste summasid, mille suhtes kohaldatakse ümbersuunamisest sõltuvat vähendamisi, et pidada kinni IV lisas sätestatud ülemmääradest.
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2
2.  Komisjon vaatab IV lisas sätestatud ülemmäärad läbi artikli 128 lõikes 2 sätestatud korras, et võtta arvesse järgmist:
2.  Komisjon vaatab igal aastal IV lisas sätestatud ülemmäärad läbi artikli 128 lõikes 2 sätestatud korras, et võtta arvesse järgmist:
a) muudatusi otsetoetuste raames antavates maksimumsummades,
a) muudatusi otsetoetuste raames antavates maksimumsummades,
b) muudatusi määruses (EÜ) nr 378/2007 osutatud vabatahtlikus ümbersuunamises,
c) põllumajandusettevõtete struktuurimuudatusi.
c) põllumajandusettevõtete struktuurimuudatusi
ning teavitab sellest Euroopa Parlamenti.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1
1.  Vanades liikmesriikides artiklis 7 ettenähtud vähendamiste kohaldamisest tulenevaid summasid võib vastavalt järgmistes lõigetes sätestatud tingimustele kasutada ühenduse täiendava toetusena Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavatele maaelu arengukavade raames võetavatele meetmetele, mis on täpsustatud määruses (EÜ) nr 1698/2005.
1.  Vanades liikmesriikides artiklis 7 ettenähtud vähendamiste kohaldamisest tulenevaid summasid võib vastavalt järgmistes lõigetes sätestatud tingimustele kasutada ühenduse toetusena Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavatele maaelu arengukavade raames võetavatele meetmetele, mis on täpsustatud määruses (EÜ) nr 1698/2005.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1
1.  Artiklit 7 kohaldatakse asjaomasel kalendriaastal uute liikmesriikide põllumajandustootjate suhtes üksnes siis, kui asjaomasele liikmesriigile artikli 110 kohaselt asjaomasel kalendriaastal antavate otsetoetuste tase ei ole väiksem vanade liikmesriikide tasemest, võttes arvesse artikli 7 lõike 1 alusel kohaldatavaid vähendusi.
1.  Toetuste ümbersuunamine ei ole uutele liikmesriikidele kohustuslik enne, kui nad hakkavad saama täies ulatuses otsetoetusi.
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4
4.  Artikli 7 lõigete 1 ja 2 kohaldamisest tulenevad summad jaotatakse artikli 128 lõikes 2 osutatud korras uutele liikmesriikidele, kus vastavad summad on tekkinud. Neid kasutatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 69 lõikele 5a.
4.  Artikli 7 lõigete 1 ja 2 kohaldamisest tulenevad summad jaotatakse artikli 128 lõikes 2 osutatud korras uutele liikmesriikidele, kus vastavad summad on tekkinud.
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – pealkiri
Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteem
Põllumajandusettevõtete nõustamise ja põllumajandusuuringute süsteem
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2
2.  Nõuandetegevus hõlmab vähemalt 1. peatükis osutatud kohustuslikke majandamisnõudeid ning häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi.
2.  Nõustamis- ja uurimistegevus hõlmab vähemalt 1. peatükis osutatud kohustuslikke majandamisnõudeid ning häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi, samuti majanduslikult tasuvate, ökoloogiliselt jätkusuutlike ning loodusvarasid ja tootmiskulusid (energia, põhitootmisvahendid jne) enam säästvate tootmisviiside levitamist.
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2
2.  Liikmesriigid annavad eelisseisundi põllumajandustootjatele, kes saavad rohkem kui 15 000 eurot otsetoetusi aastas.
2.  Liikmesriigid tagavad, et kõik põllumajandustootjad saavad soovi korral kõnealuses nõustamissüsteemis osaleda.
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – teine lõik
See andmebaas peab eelkõige võimaldama liikmesriigi pädeval asutusel otse ja viivitamata kätte saada andmed iga kalendri- ja/või turustusaasta kohta alates 2000. aastast.
See andmebaas peab eelkõige võimaldama liikmesriigi pädeval asutusel otse ja viivitamata kätte saada andmed iga kalendri- ja/või turustusaasta kohta alates 2000. aastast või uute liikmesriikide puhul alates esimesest aastast pärast nende ELiga ühinemist.
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1
1.  Liikmesriigid viivad läbi toetusetaotluste halduskontrolle, et kontrollida toetuste saamise õigust.
1.  Liikmesriigid kontrollivad toetusetaotlusi halduskorras, et veenduda toetuste saamise õiguses. Halduskontroll ei tohi olla põllumajandustootjate jaoks liiga koormav, eelkõige maksumuse ja bürokraatia seisukohalt.
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1
1.  Liikmesriigid kontrollivad kohapeal, kas põllumajandustootja täidab 1. peatükis osutatud kohutusi.
1.  Liikmesriigid kontrollivad kohapeal, kas põllumajandustootja täidab 1. peatükis osutatud kohustusi. Ühe põllumajandusettevõtte kontrollimine kestab kõige rohkem ühe päeva ega tohi olla põllumajandustootjale liiga koormav.
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – esimene lõik
2.  Liikmesriigid võivad kasutada olemasolevaid haldus- ja kontrollisüsteeme, et tagada 1. peatükis osutatud kohustuslike majandamisnõuete ning heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste täitmine.
2.  Liikmesriigid võivad kasutada olemasolevaid haldus- ja kontrollisüsteeme, et tagada 1. peatükis osutatud kohustuslike majandamisnõuete ning heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste täitmine. Sellegipoolest püüavad liikmesriigid piirata kontrollorganite arvu ja konkreetses põllumajandusettevõttes kohapealset kontrolli teostavate isikute arvu.
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 a (uus)
2 a.  Liikmesriigid võivad kasutada eraasutuste haldus- ja kontrollisüsteeme, kui need on riigiasutuste poolt ametlikult akrediteeritud.
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 b (uus)
2 b.  Liikmesriigid püüavad kontrollimist kavandada nii, et põllumajandusettevõtteid, mida hooajalistel põhjustel on kõige parem kontrollida aasta teatud ajavahemiku jooksul, tõepoolest sel ajal kontrollitaks. Kui aga kontrolli teostav asutus ei saanud kohapealse kontrollimise käigus hooajalistel põhjustel teatava kohustusliku majandamisnõude või selle osa või heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste täitmist kontrollida, loetakse nimetatud nõuded ja tingimused täidetuks.
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – teine lõik
Esimest lõiku kohaldatakse ka juhul, kui kõnealune rikkumine on selle isiku tegemise või tegematajätmise otsene tagajärg, kellele põllumajandusmaa üle anti või kes selle üle andis.
Esimest lõiku kohaldatakse ka juhul, kui kõnealune rikkumine on selle isiku teo või tegevusetuse otsene tagajärg, kellele põllumajandusmaa üle anti või kes selle üle andis, välja arvatud juhul, kui rikkumise eest vastutav isik on esitanud toetusetaotluse ka asjaomase aasta kohta. Sel juhul kohaldatakse esimeses lõigus nimetatud sanktsiooni rikkumise eest vastutavale isikule makstavate otsetoetuste summade suhtes.
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – kolmas lõik
Käesolevas lõikes tähendab "üleandmine" mis tahes liiki tehingut, mille tulemusel põllumajandusmaa lakkab olemast üleandja käsutuses.
Käesolevas lõikes tähendab "üleandmine" mis tahes liiki tehingut, mille tulemusel põllumajandusmaa lakkab olemast üleandja käsutuses,välja arvatud sellised tehingud, mida asjaomane põllumajandustootja ei saa vältida.
Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 – teine lõik
Kui liikmesriik otsustab kasutada esimeses lõigus sätestatud võimalust, võtab pädev asutus järgmisel aastal nõutavaid meetmeid selle tagamiseks, et põllumajandustootja lõpetaks asjaomase tuvastatud rikkumise. Põllumajandustootjat teavitatakse tuvastatud rikkumistest ja parandusmeetmetest.
Kui liikmesriik otsustab kasutada esimeses lõigus sätestatud võimalust, teavitab pädev asutus põllumajandustootjat tuvastatud rikkumisest ja viimane teavitab omakorda meetmetest, mida on võetud rikkumise heastamiseks. Põllumajandustootja võetud meetmete kontrollimise eesmärgil võtab pädev asutus neid põllumajandusettevõtteid arvesse järgneva aasta kohapealsete kontrollide jaoks riskianalüüse tehes.
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 a (uus)
Artikkel 26 a
Läbivaatamine
Komisjon esitab hiljemalt 31. detsembriks 2007 ja seejärel iga kahe aasta järel nõuetele vastavuse süsteemi kohaldamise kohta aruande, millele vajadusel lisatakse asjakohased ettepanekud eelkõige selleks et:
– muuta III lisas esitatud kohustuslike majandamisnõuete loetelu;
– lihtsustada õigusakte, vähendada reguleerimist ja täiustada õigusakte kohustuslike majandamisnõuete loendi alusel, pöörates erilist tähelepanu nitraate käsitlevatele õigusaktidele;
– lihtsustada, täiustada ja ühtlustada kehtivaid kohapealse kontrolli süsteeme, võttes arvesse võimalusi, mida pakuvad näitajate väljatöötamine, kitsaskohtadel põhinevad kontrollid, erasektori sertifitseerimiskavade alusel juba teostatud kontrollid, kohustuslikke majandamisnõudeid rakendavate riigisiseste õigusaktide alusel juba teostatud kontrollid ning info- ja sidetehnoloogia.
Aruanded sisaldavad ka nõuetele vastavuse süsteemi kohase aruande esitamisele eelneva aasta kontrolli kogukulude hinnangut.
Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1
1.  Liikmesriigid ei anna põllumajandustootjatele otsetoetusi juhul:
1.  Liikmesriigid võivad otsustada mitte anda kehtestatavast miinimummäärast väiksemaid otsetoetusi.
a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav või makstav otsetoetuste kogusumma ei ületa 250 eurot või
b) kui põllumajandusettevõtte toetuskõlblik pindala, mille osas otsetoetusi taotletakse või makstakse, on alla ühe hektari. Küpros võib aga minimaalseks toetuskõlblikuks pindalaks kehtestada 0,3 hektarit ja Malta 0,1 hektarit.
Artikli 45 lõikes 1 osutatud eriõigustega põllumajandustootjate suhtes kohaldatakse siiski punktis a osutatud tingimust.
Esimese lõigu kohaldamisel säästetud summad jäävad selle liikmesriigi riiklikku reservi, kus need tekkisid.
Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2
2.  Liikmesriigid võivad objektiivsel ja mittediskrimineerival viisil otsustada mitte anda otsetoetusi sellistele äriühingutele asutamislepingu artikli 48 teise lõigu tähenduses, kelle peamine eesmärk ei hõlma põllumajanduslikku tegevust.
2.  Liikmesriigid võivad objektiivsel ja mittediskrimineerival viisil otsustada mitte anda otsetoetusi sellistele äriühingutele asutamislepingu artikli 48 teise lõigu tähenduses, kelle peamine eesmärk ei ole põllumajandustoodete tootmine ega kasvatamine, sealhulgas saagikoristus, lüpsmine, põllumajandusloomade aretamine ja pidamine.
Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2
2.  Makseid tehakse kuni kaks korda aastas 1. detsembrist kuni järgmise kalendriaasta 30. juunini.
2.  Makseid tehakse kuni kaks korda aastas 1. detsembrist kuni järgmise kalendriaasta 30. juunini, kusjuures maksed hõlmavad turu intressimääraga intressi, mis tuleb tasuda järgmise kalendriaasta 30. juuni seisuga tasumata summalt.
Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)
2 a.  Kui makse hilineb pädeva asutusega toimuva vaidluse tõttu, mis laheneb põllmajandustootja kasuks, makstakse põllumajandustootjale turu intressimäärale vastav intress.
Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
3.  I lisas loetletud toetuskavade alusel ei tehta makseid enne, kui artikli 22 kohaselt liikmesriikide poolt teostatavad toetuskõlblikkuse kontrollid on lõpule viidud.
3.  I lisas loetletud toetuskavade alusel ei tehta ühegi taotluse alusel makset enne, kui artikli 22 kohaselt liikmesriikide poolt teostatavad toetuskõlblikkuse kontrollid on asjaomase taotluse osas lõpule viidud.
Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)
Kui maksed tehakse siiski ettemaksena või kahes osas, määratakse esimese osamakse summa kindlaks maksekuupäeval olemasolevate haldus- ja kohapealsete kontrollide tulemuste põhjal ja sellises ulatuses, et makse lõplik summa ei ole väiksem kui esimene osamakse.
Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33
Artikkel 33
välja jäetud
Läbivaatamine
I lisas loetletud toetuskavasid kohaldatakse, ilma et see piiraks majanduse arengute ja eelarveseisundi põhjal mis tahes ajahetkel tehtavat võimalikku läbivaatamist.
Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2
2.  Käesoleva jaotise kohaldamisel tähendab toetusõigusi omav põllumajandustootja põllumajandustootjat, kellele on eraldatud või jäädavalt üle antud toetusõigused.
välja jäetud
Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 a (uus)
2 a.  Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 53 ja artikli 63 lõike 2 alusel kehtestatud maa tootmisest kõrvalejätmise toetusõigused muutuvad õigusteks käesoleva määruse tähenduses.
Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – esimene lõik
Kui ei ole sätestatud teisiti, toetusõigusi hektari kohta ei muudeta.
1.  Kui ei ole sätestatud teisiti, toetusõigusi hektari kohta ei muudeta.
Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – teine lõik
Käesoleva määruse artikli 128 lõikes 2 osutatud korras kehtestab komisjon üksikasjalikud eeskirjad toetusõiguste, eelkõige toetusõiguste osade muutmise kohta.
2.  Kui võrdlusperioodi jooksul otsetoetust saanud põllumajandustootja õiguslik seisund või nimetus muutub kõnealuse ajavahemiku jooksul või hiljemalt selle aasta 31. detsembril, mis eelneb ühtse otsemaksete kava kohaldamise aastale, on sellel tootjal juurdepääs ühtsele otsemaksete kavale samadel tingimustel kui ettevõtet algselt juhtinud põllumajandustootjal.
3.  Ühinemise korral, mis on toimunud võrdlusperioodi jooksul või hiljemalt selle aasta 31. detsembril, mis eelneb ühtse otsemaksete kava kohaldamise aastale, on uut põllumajandusettevõtet juhtival põllumajandustootjal juurdepääs ühtsele otsemaksete kavale samadel tingimustel kui esialgseid ettevõtteid juhtinud põllumajandustootjal.
Jagunemise korral, mis on toimunud võrdlusperioodi jooksul või hiljemalt selle aasta 31. detsembril, mis eelneb ühtse otsemaksete kava kohaldamise aastale, on põllumajandusettevõtteid juhtivatel põllumajandustootjatel proportsionaalselt juurdepääs ühtsele otsemaksete kavale samadel tingimustel kui algset ettevõtet juhtinud põllumajandustootjal.
Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)
Kui eelarveaasta lõpus ilmneb liikmesriigis, et tegelikult on antud toetusõigusi VIII lisaga ettenähtud riiklikust ülemmäärast vähem, suunatakse vahe riiklikku reservi.
Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2
2.  Liikmesriigid võivad riiklikku reservi kasutada eelkõige selleks, et anda objektiivsete kriteeriumide alusel toetusõiguseid põllumajanduslikku tegevust alustavatele põllumajandustootjatele ja sellisel viisil, et oleks tagatud põllumajandustootjate võrdne kohtlemine ning turu- ja konkurentsimoonutuste vältimine.
2.  Liikmesriigid võivad riiklikku reservi kasutada selleks, et anda objektiivsete kriteeriumide alusel toetusõiguseid põllumajandusega tegelevatele põllumajandustootjatele, tagades samas põllumajandustootjate võrdse kohtlemise ning turu- ja konkurentsimoonutuste vältimise. Liikmesriigid võivad eelkõige eelistada uusi ettevõtjaid, alla 35-aastaseid põllumajandustootjaid, pereettevõtteid või muid eesõigustega põllumajandustootjaid.
Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3
3.  Liikmesriigid, kes ei kohalda artikli 68 lõike 1 punkti c, võivad kasutada riiklikku reservi selleks, et kehtestada vastavalt objektiivsetele kriteeriumidele ja sellisel viisil, et oleks tagatud põllumajandustootjate võrdne kohtlemine ning turu- ja konkurentsimoonutuste vältimine, toetusõigused nende piirkondade põllumajandustootjatele, kus kohaldatakse ühel või teisel kujul toimuva riikliku sekkumisega seotud ümberkorraldus- ja/või arenguprogramme, et vältida maa kasutamisest loobumist ja/või et heastada põllumajandustootjatele kõnealuste piirkondade teatavat ebasoodsust.
3.  Liikmesriigid võivad alates käesoleva määruse jõustumisest 2009. aastal kasutada riiklikku reservi selleks, et kehtestada vastavalt objektiivsetele kriteeriumidele ja sellisel viisil, et oleks tagatud põllumajandustootjate võrdne kohtlemine ning turu- ja konkurentsimoonutuste vältimine, toetusõigused ja toetusmeetmed nende piirkondade põllumajandustootjatele, kus kohaldatakse ühel või teisel kujul toimuva riikliku sekkumisega seotud ümberkorraldus- ja/või arenguprogramme kõige ebasoodsamatesse piirkondadesse koondunud raskustesse sattunud sektoritele, nagu lamba- ja kitsekasvatussektor, et vältida maa kasutamisest ja tootmisest loobumist ja/või et heastada põllumajandustootjatele kõnealuste piirkondade teatavat ebasoodsust.
Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3 a (uus)
3 a.  Liikmesriigid võivad kasutada riiklikku reservi toetusõiguste andmiseks põllumajandustootjatele, kes on sõlminud liikmesriikide poolt reguleeritavaid erilepinguid.
Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43
Toetusõigused, mida ei aktiveerita kahe aasta jooksul, lähevad riiklikku reservi, välja arvatud artikli 36 lõikes 1 määratletud vääramatu jõu ja erandlike asjaolude korral.
Toetusõigused, mida ei aktiveerita kolme aasta jooksul, lähevad riiklikku reservi, välja arvatud artikli 36 lõikes 1 määratletud vääramatu jõu ja erandlike asjaolude korral. Neid vahendeid kasutatakse eeskätt selleks, et lihtsustada noorte juurdepääsu põllumajandustegevusele, tagamaks põlvkondade vahetuse.
Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2
2.  Toetusõigusi võib üle anda müügi teel või mis tahes muu lõpliku üleandmisena kas koos maaga või ilma. Seevastu rentimist või samalaadseid tehinguid lubatakse üksnes siis, kui üleantavate toetusõigustega kaasneb samaväärse toetuskõlblike hektarite arvu üleandmine.
välja jäetud
Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)
Sellistel juhtudel võivad liikmesriigid otsustada ka seda, et rentimist või samalaadseid tehinguid lubatakse üksnes siis, kui üleantavate toetusõigustega kaasneb samaväärse toetuskõlblike hektarite arvu üleandmine.
Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 – esimene lõik
2.  Erandina artikli 35 lõikest 1 lubab liikmesriik eritoetusõigustega põllumajandustootjal teha erandi nõudest aktiveerida samaväärse toetuskõlblike hektarite arvu toetusõigused, tingimusel et ta säilitab vähemalt 50 % kalendriaastatel 2000, 2001 ja 2002 teostatud põllumajanduslikust tegevusest väljendatuna loomühikutena.
2.  Erandina artikli 35 lõikest 1 lubab liikmesriik eritoetusõigustega põllumajandustootjal teha erandi nõudest aktiveerida samaväärse toetuskõlblike hektarite arvu toetusõigused, tingimusel et ta säilitab vähemalt 50 % kalendriaastatel 2000, 2001 ja 2002 (Rumeenia ja Bulgaaria puhul 2006, 2007 ja 2008) teostatud põllumajanduslikust tegevusest väljendatuna loomühikutena.
Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 – teine a lõik (uus)
Esimeses lõigus sätestatud tingimust võib kohaldada ka liikmesriikide suhtes, kes ei ole veel ühtset otsemaksete kava kasutusele võtnud, kuid kavatsevad seda teha.
Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 3
3.  Eritoetusõiguste üleandmisel ei saa ülevõtja lõikega 2 ettenähtud erandit kasutada, välja arvatud tegeliku või eeldatava pärandi korral.
3.  Eritoetusõiguste üleandmisel võib ülevõtja kasutada lõikega 2 ettenähtud erandit, kui kõik erandi alla kuuluvad toetusõigused on üle antud, ning ka tegeliku või eeldatava pärandi korral või kui tal pole õiguste aktiveerimiseks vajalikku maa-ala.
Muudatusettepanekud 85, 86, 87 ja 88
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid vastavalt ühenduse õiguse põhialustele hiljemalt 1. augustiks 2009 otsustada alates 2010. aastast liikuda määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotise 1.–4. peatüki alusel kehtestatud toetusõiguste väärtuse ühtlustamise suunas. Sel eesmärgil võidakse toetusõiguseid muuta järk-järgult vastavalt vähemalt kolmele varem kindlaksmääratud iga-aastasele etapile ning objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.
1.  Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid vastavalt ühenduse õiguse põhialustele otsustada alates 2010. aastast liikuda määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotise 1.–4. peatüki alusel kehtestatud toetusõiguste väärtuse ühtlustamise suunas. Sel eesmärgil võidakse toetusõiguseid muuta järk-järgult vastavalt objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.
Toetusõiguste väärtust ei tohi iga-aastastes etappides vähendada üle 50 % erinevusest toetusõiguse algväärtuse ja viimase iga-aastase etapi rakendamisel kohaldatava väärtuse vahel.
Toetusõiguste väärtust ei tohi vähendada üle 50 % erinevusest toetusõiguse algväärtuse ja lõpliku väärtuse vahel.
Liikmesriigid võivad otsustada eelnevaid lõike kohaldada asjakohasel geograafilisel tasandil, mis määratletakse selliste objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel nagu nende institutsiooniline või haldusstruktuur ja/või piirkondlik põllumajanduspotentsiaal.
2.  Liikmesriigid võivad otsustada kohaldada toetusõiguste läbivaatamist asjakohasel geograafilisel tasandil, mis määratletakse selliste objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel nagu nende institutsiooniline või haldusstruktuur, piirkondlik põllumajanduspotentsiaal ja/või asjaomase geograafilise piirkonna struktuuriliselt ebasoodsad olud.
Üldkasutatavatel aladel või aladel, kus kehtivad muud kollektiivse maakasutuse lepingud, võib toetusõiguste väärtuse põllumajandusettevõtte pindala alusel ümber hinnata, tingimusel et järgitakse maksimaalse keskkonnakoormuse parameetreid.
Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1
Komisjoni ettepanek
Muudatusettepanek
1.  Määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotise 1.–4. peatüki kohaselt ühtse otsemaksete kava kehtestatud liikmesriik võib hiljemalt 1. augustiks 2009 teha otsuse kohaldada ühtset otsemaksete kava alates 2010. aastast piirkondlikul tasandil käesolevas jaos sätestatud tingimustel.
1.  Määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotise 1.–4. peatüki kohaselt ühtse otsemaksete kava kehtestanud liikmesriik võib hiljemalt iga aasta 1. augustiks teha otsuse kohaldada ühtset otsemaksete kava alates järgnevast aastast piirkondlikul tasandil käesolevas jaos sätestatud tingimustel.
Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – esimene lõik
2.  Liikmesriigid määratlevad piirkonnad selliste objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel nagu nende institutsiooniline või haldusstruktuur ja/või piirkondlik põllumajanduspotentsiaal.
2.  Liikmesriigid määratlevad piirkonnad selliste objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel nagu nende institutsiooniline või haldusstruktuur, piirkondlik põllumajanduspotentsiaal ja/või konkreetse geograafilise piirkonna struktuuriliselt ebasoodsad olud.
Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1
1.  Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid otsustada jaotada kuni 50 % artikli 47 alusel kehtestatud piirkondlikust ülemmäärast kõikide põllumajandustootjate vahel, kelle põllumajandusettevõtted asuvad asjaomases piirkonnas, sealhulgas need, kellel ei ole toetusõigusi.
1.  Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid otsustada jaotada kuni 50 % artikli 47 alusel kehtestatud piirkondlikust ülemmäärast kõikide põllumajandustootjate vahel, kelle põllumajandusettevõtted asuvad asjaomases piirkonnas, isegi kui neil ei ole toetusõigusi. Kasutatavad alad on alad, millest põllumajandustootja teavitas 15. mail 2008.
Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)
Samas võivad liikmesriigid kehtestada muid selgelt määratletud kriteeriume, nagu tootja kvaliteet või põllumajanduses ja/või maapiirkondades valitsev tööhõive, et tagada territoriaalne ühtekuuluvus, maaelu mitmekesisus ja dünaamilisus ning traditsiooniliste maaga mitteseotud tootmisviiside säilitamine.
Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1
1.  Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võivad käesoleva määruse artiklit 48 kohaldavad liikmesriigid vastavalt ühenduse õiguse põhialustele hiljemalt 1. augustiks 2009 otsustada alates 2011. aastast liikuda käesoleva jao või määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotise 5. peatüki 1. jao alusel kehtestatud toetusõiguste väärtuse ühtlustamise suunas. Sel eesmärgil võivad nad toetusõiguseid muuta järk-järgult vastavalt vähemalt kahele varem kindlaksmääratud iga-aastasele etapile ning objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.
1.  Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võivad käesoleva määruse artiklit 48 kohaldavad liikmesriigid vastavalt ühenduse õiguse põhialustele hiljemalt 1 augustiks 2009 otsustada alates 2011. aastast liikuda käesoleva jao või määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotise 5. peatüki 1. jao alusel kehtestatud toetusõiguste väärtuse ühtlustamise suunas. Sel eesmärgil võidakse toetusõiguseid muuta järk-järgult vastavalt objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.
Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – esimene lõik
2.  Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võivad määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotise 5. peatüki 1. jao kohaselt ühtse otsemaksete kava kehtestanud liikmesriigid vastavalt ühenduse õiguse põhialustele hiljemalt 1. augustiks 2009 teha otsuse liikuda 2010. aastast kõnealuse jao alusel kehtestatud toetusõiguste väärtuse ühtlustamise suunas, muutes kõnealuseid toetusõiguseid järk-järgult vastavalt vähemalt kolmele varem kindlaksmääratud iga-aastasele etapile ning objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.
2.  Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võivad määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotise 5. peatüki 1. jao kohaselt ühtse otsemaksete kava kehtestanud liikmesriigid vastavalt ühenduse õiguse põhialustele hiljemalt 1. augustiks 2009 teha otsuse liikuda 2010. aastast kõnealuse jao alusel kehtestatud toetusõiguste väärtuse ühtlustamise suunas, muutes kõnealuseid toetusõiguseid järk-järgult vastavalt objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.
Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3
3.  Toetusõiguste väärtust ei tohi lõigetes 1 ja 2 osutatud iga-aastastes etappides vähendada üle 50 % erinevusest toetusõiguse algväärtuse ja viimase iga-aastase etapi rakendamisel kohaldatava väärtuse vahel.
3.  Toetusõiguste väärtust ei tohi lõigete 1 ja 2 kohaselt vähendada üle 50 % erinevusest toetusõiguse algväärtuse ja lõpliku väärtuse vahel.
Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 4
4.  Liikmesriigid võivad otsustada lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldada asjakohasel geograafilisel tasandil, mis määratletakse selliste objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel nagu nende institutsiooniline ja/või haldusstruktuur või piirkondlik põllumajanduspotentsiaal.
4.  Liikmesriigid võivad otsustada kohaldada toetusõiguste läbivaatamist asjakohasel geograafilisel tasandil, mis määratletakse selliste objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel nagu nende institutsiooniline või haldusstruktuur, piirkondlik põllumajanduspotentsiaal ja/või konkreetse geograafilise piirkonna struktuuriliselt ebasoodsad olud.
Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – esimene lõik
1.  Ühtsest otsemaksete kavast määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklites 67 ja 68 sätestatud tingimustel lamba- ja kitsetoetused ning veisetoetused välja jätnud liikmesriigid võivad 1. augustiks 2009 otsustada jätkata ühtse otsemaksete kava kohaldamist 2010. aastast käesolevas jaos sätestatud tingimustel ja kooskõlas määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 64 lõike 1 alusel tehtud otsusega. Liikmesriigid võivad aga otsustada alandada võrreldes määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 64 lõike 1 alusel kehtestatud määraga riikliku ülemmäära seda osa, mida käesoleva määruse artikli 55 lõike 1 kohaselt tuleb kasutada põllumajandustootjate lisatoetusteks.
1.  Ühtsest otsemaksete kavast määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklites 67 ja 68 sätestatud tingimustel lamba- ja kitsetoetused ning veisetoetused välja jätnud liikmesriigid kohaldavad 2010. aastast ühtset otsemaksete kava käesolevas jaos sätestatud tingimustel ja kooskõlas määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 64 lõike 1 alusel tehtud otsusega.
Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – esimene lõik
2.  Vastavalt iga liikmesriigi valikule määrab komisjon artikli 128 lõikes 2 osutatud korras kindlaks ülemmäära vastavalt artiklites 54–56 osutatud iga otsetoetuse jaoks.
2.  Vastavalt iga liikmesriigi valikule määrab komisjon artikli 128 lõikes 2 osutatud korras kindlaks ülemmäära vastavalt artiklites 54 ja 55 osutatud iga otsetoetuse jaoks.
Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – teine lõik
Iga otsetoetuse jaoks on see ülemmäär võrdne osaga artiklis 41 osutatud riiklikust ülemmäärast, mis on korrutatud vähendusprotsentidega, mida liikmesriigid kohaldavad artiklite 54–56 kohaselt.
Iga otsetoetuse jaoks on see ülemmäär võrdne osaga artiklis 41 osutatud riiklikust ülemmäärast, mis on korrutatud vähendusprotsentidega, mida liikmesriigid kohaldavad artiklite 54 ja 55 kohaselt.
Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – esimene lõik
1.  Liikmesriigid, kes kooskõlas määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 68 lõike 2 punkti a alapunktiga i säilitasid kogu või osa käesoleva määruse artiklis 41 osutatud riiklike ülemmäärade sellest osast, mis vastab määruse (EÜ) nr 1782/2003 VI lisas osutatud ammlehmatoetusele, maksavad põllumajandustootjatele igal aastal lisatoetust.
1.  Liikmesriigid, kes kooskõlas määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikliga 68 säilitasid kogu või osa käesoleva määruse artiklis 41 osutatud riiklike ülemmäärade sellest osast, mis vastab määruse (EÜ) nr 1782/2003 VI lisas osutatud ammlehmatoetusele või eritoetusele, maksavad põllumajandustootjatele igal aastal lisatoetust.
Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 3 a (uus)
3 a.  Liikmesriigi igasugune käesoleva määruse artiklite 53–56 raames tehtav otsus tuleb vastu võtta kooskõlastatult piirkondlikke asutusi esindavate institutsioonidega ning selle aluseks peab olema nimetatud otsuse mõjude hindamine piirkonna tasandil.
Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3
3.  Ühtse otsemaksete kava kohaldamise esimesel aastal võivad uued liikmesriigid kasutada riiklikku reservi toetusõiguste jaotamiseks vastavalt objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele kriteeriumidele ning sellisel viisil, et oleks tagatud põllumajandustootjate võrdne kohtlemine ning turu- ja konkurentsimoonutuste vältimine, spetsiifiliste sektorite põllumajandustootjatele, kes on ühtsele otsemaksete kavale üleminekuga seoses eriolukorras.
3.  Ühtse otsemaksete kava kohaldamise esimesel aastal võivad uued liikmesriigid kasutada riiklikku reservi toetusõiguste jaotamiseks vastavalt objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele kriteeriumidele ning sellisel viisil, et oleks tagatud põllumajandustootjate võrdne kohtlemine ning turu- ja konkurentsimoonutuste vältimine, spetsiifiliste sektorite põllumajandustootjatele, kes on ühtsele otsemaksete kavale üleminekuga seoses eriolukorras. Liikmesriigid võivad eelkõige eelistada uusi ettevõtjaid, noori põllumajandustootjaid, pereettevõtteid või muid eesõigustega põllumajandustootjaid.
Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 5
5.  Uued liikmesriigid võivad riiklikku reservi kasutada selleks, et jaotada vastavalt objektiivsetele kriteeriumidele ja sellisel viisil, et oleks tagatud põllumajandustootjate võrdne kohtlemine ning turu- ja konkurentsimoonutuste vältimine, toetusõigusi nende piirkondade põllumajandustootjatele, kus kohaldatakse ühel või teisel kujul toimuva riikliku sekkumisega seotud ümberkorraldus- ja/või arenguprogramme, et vältida maa kasutamisest loobumist ja/või et heastada põllumajandustootjatele kõnealuste piirkondade teatavat ebasoodsust.
5.  Uued liikmesriigid võivad riiklikku reservi kasutada selleks, et jaotada vastavalt objektiivsetele kriteeriumidele ja sellisel viisil, et oleks tagatud põllumajandustootjate võrdne kohtlemine ning turu- ja konkurentsimoonutuste vältimine, toetusõigusi nende piirkondade põllumajandustootjatele, kus kohaldatakse ühel või teisel kujul toimuva riikliku sekkumisega seotud ümberkorraldus- ja/või arenguprogramme, et vältida maa kasutamisest loobumist ja/või et heastada põllumajandustootjatele kõnealuste piirkondade teatavat ebasoodsust. Liikmesriigid võivad eelkõige eelistada uusi ettevõtjaid, noori põllumajandustootjaid, pereettevõtteid või muid eesõigustega põllumajandustootjaid.
Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 3
3.  Põllumajandustootja võib oma toetusõigused üle anda ilma maata üksnes siis, kui ta on artiklis 35 määratletud tähenduses aktiveerinud vähemalt 80% oma toetusõigustest vähemalt ühe kalendriaasta jooksul või kui ta on loovutanud vabatahtlikult riiklikku reservi kõik toetusõigused, mida ta ei ole ühtse otsemaksete kava esimesel kohaldamisaastal kasutanud, välja arvatud artikli 36 lõikes 1 osutatud vääramatu jõu korral ja erandlikel asjaoludel.
3.  Põllumajandustootja võib oma toetusõigused üle anda ilma maata üksnes siis, kui ta on artikli 35 tähenduses aktiveerinud vähemalt 70 % oma toetusõigustest vähemalt ühe kalendriaasta jooksul või kui ta on loovutanud vabatahtlikult riiklikku reservi kõik toetusõigused, mida ta ei ole ühtse otsemaksete kava esimesel kohaldamisaastal kasutanud, välja arvatud artikli 36 lõikes 1 osutatud vääramatu jõu korral ja erandlikel asjaoludel.
Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – esimene –a lõik (uus)
Alates 2010. aastast võivad liikmesriigid, kes seda soovivad, tootmisest lahti siduda riisi, valgurikaste kultuuride, kuivsööda ja pähklite tootjatele antavad eritoetused.
Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64
Liikmesriigid integreerivad alates 2010. aastast X lisa punktides I, II ja III osutatud tootmisega seotud toetuskavade raames antavad toetused ühtsesse otsemaksete kavasse käesolevas peatükis sätestatud eeskirjade kohaselt.
Liikmesriigid võivad integreerida alates 2010. aastast X lisa punktides I, II ja III osutatud tootmisega seotud toetuskavade raames antavad toetused ühtsesse otsemaksete kavasse käesoleva peatüki sätete kohaselt.
Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1
1.  Liikmesriigid jaotavad XI lisas osutatud summad, mis olid eraldatud X lisa punktis I osutatud toetuskavadega seotud tootmisega seotud toetusele, asjaomaste sektorite põllumajandustootjatele vastavalt objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele kriteeriumidele ning võttes arvesse eelkõige toetust, mille kõnealused põllumajandustootjad on saanud otseselt või kaudselt asjaomaste toetuskavade raames ühel või enamal aastal ajavahemikul 2005–2008.
1.  Liikmesriigid jaotavad XI lisas osutatud summad, mis olid eraldatud X lisa punktis I osutatud toetuskavade alusel tootmisega seotud toetusele, peamiselt asjaomaste sektorite põllumajandustootjatele vastavalt objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele kriteeriumidele ning võttes arvesse eelkõige toetust, mille kõnealused põllumajandustootjad on saanud otseselt või kaudselt asjaomaste toetuskavade või tootmiskvootide raames ühel või enamal aastal ajavahemikul 2005–2011.
Muudatusettepanek 109
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1 a (uus)
1 a.  Põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid objektiivsete kriteeriumide põhjal jaotada lõikes 1 osutatud summad osaliselt või täielikult kõigi nende põllumajandustootjate vahel, kelle põllumajandusettevõtted asuvad asjaomases piirkonnas.
Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2 – esimene lõik
2.  Liikmesriigid suurendavad asjaomaste põllumajandustootjate toetusõiguste väärtust lõike 1 kohaldamisest tulenevate summade alusel.
2.  Liikmesriigid võivad suurendada asjaomaste põllumajandustootjate toetusõiguste väärtust lõike 1 kohaldamisest tulenevate summade alusel.
Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – esimene lõik
Liikmesriigid jaotavad summad, mis olid eraldatud X lisa punktis II osutatud toetuskavadega seotud tootmisega seotud toetusele, asjaomaste sektorite põllumajandustootjatele vastavalt toetusele, mis kõnealustele põllumajandustootjatele anti asjaomaste toetuskavade raames ajavahemikul 2000–2002. Liikmesriigid valivad aga objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel hiljutisema võrdlusperioodi.
Liikmesriigid jaotavad summad, mis olid eraldatud X lisa punktis II osutatud toetuskavade alusel tootmisega seotud toetusele, peamiselt asjaomaste sektorite põllumajandustootjate vahel vastavalt toetusele, mis kõnealustele põllumajandustootjatele anti asjaomaste toetuskavade raames ajavahemikul 2000–2002. Liikmesriigid võivad aga valida objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel hilisema võrdlusperioodi.
Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu määrus
5. peatükk – pealkiri
Eritoetus
ERITOETUSED
Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – pealkiri
Üldeeskirjad
Lisatoetused
Muudatusettepanek 114
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige -1 (uus)
-1.  Liikmesriigid võivad hiljemalt 1. jaanuariks 2010 ja seejärel 1.oktoobrist 2011 kuni hiljemalt 1. jaanuarini 2012 otsustada alates 2010. ja/või 2012. aastast kasutada kuni 15 % oma artiklis 41 osutatud riiklikest ülemmääradest põllumajandustootjate toetamiseks.
Muudatusettepanek 115
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Liikmesriigid võivad hiljemalt 1. augustiks 2009 otsustada alates 2010. aastast kasutada kuni 10 % oma artiklis 41 osutatud riiklikest ülemääradest põllumajandustootjate toetamiseks:
1.  Liikmesriigid võivad lõike -1 kohaselt otsustada kasutada kuni 10 % oma artiklis 41 osutatud riiklikest ülemmääradest põllumajandustootjate või tootjaorganisatsioonide või -rühmade ühtseks toetamiseks säästvate tootmisviiside edendamise eesmärgil:
Muudatusettepanek 116
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i
i) teatavate põllumajanduslike tootmisviisidega, mis on keskkonna kaitsmiseks või parandamiseks olulised;
i) teatavate põllumajanduslike tootmisviisidega, mis on keskkonna, kliima, bioloogilise mitmekesisuse ja vee kvaliteedi kaitsmiseks või parandamiseks olulised, eeskätt mahepõllundus ja maheloomakasvatus;
Muudatusettepanek 117
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii
iii) põllumajandustoodete turustamise parandamisega;
iii) põllumajandustoodete turustamise, eelkõige piirkondliku turustamise, ja konkurentsivõime parandamisega;
Muudatusettepanek 118
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 – punkt b
b) et aidata toime tulla ebasoodsate asjaoludega, mis mõjutavad piima-, veiseliha-, lamba- ja kitseliha- ning riisisektori põllumajandustootjaid majanduslikult haavatavates või keskkonnatundlikes piirkondades;
b) et aidata toime tulla ebasoodsate asjaoludega, mis mõjutavad piima- ja riisisektori põllumajandustootjaid majanduslikult haavatavates või keskkonnatundlikes piirkondades ning veise-, lamba- ja kitseliha tootjaid;
Muudatusettepanek 119
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 – punkt c
c) piirkondades, kus kohaldatakse ümberkorraldus- ja/või arenguprogramme, et vältida maa kasutamisest loobumist ja/või et aidata põllumajandustootjatel toime tulla kõnealuste piirkondade ebasoodsate asjaoludega;
c) piirkondades, kus kohaldatakse ümberkorraldus- ja/või arenguprogramme, et vältida maa kasutamisest loobumist ja/või et aidata põllumajandustootjatel toime tulla kõnealuste piirkondade ebasoodsate asjaoludega; eelistada võib eelkõige uusi ettevõtjaid, noori põllumajandustootjaid, pereettevõtteid või muid eesõigustega põllumajandustootjaid, näiteks tootjaorganisatsiooni või põllumajandusühistusse kuuluvaid tootjaid;
Muudatusettepanekud 120 ja 191
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 – punkt d
d) saagi kindlustusmaksete toetamise vormis kooskõlas artiklis 69 sätestatud tingimustega;
välja jäetud
Muudatusettepanekud 121 ja 191
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 – punkt e
e) investeerimisfondidega taime- ja loomahaiguste korral kooskõlas artiklis 70 sätestatud tingimustega.
välja jäetud
Muudatusettepanek 122
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 a (uus)
1 a.  Liikmesriigid võivad lõike -1 kohaselt otsustada alates järgmisest kalendriaastast kasutada kuni 5 % oma artiklis 41 osutatud riiklikest ülemmääradest põllumajandustootjate või tootjaorganisatsioonide või -rühmade ühtseks toetamiseks:
a) kindlustusmaksete toetamise vormis kooskõlas artiklis 69 sätestatud tingimustega või
b) maksetega investeerimisfondidesse kooskõlas artiklis 70 sätestatud tingimustega.
Muudatusettepanek 123
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3
3.  Lõike 1 punktis b osutatud meetmeid võib toetada üksnes:
3.  Lõike 1 punktis b osutatud meetmeid võib toetada üksnes määral, mis on vajalik, et stimuleerida praeguse tööhõive ja tootmistaseme säilitamist.
a) ühtse otsemaksete kava täieliku rakendamise korral asjaomases sektoris kooskõlas artiklitega 54, 55 ja 71;
b) määral, mis on vajalik praeguse tootmistaseme säilitamise innustamiseks.
Muudatusettepanek 124
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4
4.  Lõike 1 punktides a, b ja e osutatud meetmete raames antav toetus piirdub 2,5 %-ga artiklis 41 osutatud riiklikest ülemmääradest. Liikmesriigid võivad meetmete osas kehtestada allpiirangud.
4.  Lõike 1 punktides a ja b osutatud meetmete raames antav toetus piirdub protsendimääraga vastavalt nõukogu 22. detsembri 1994. aasta otsusele 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid tema pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994)1. Liikmesriigid võivad meetmete osas kehtestada allpiirangud.
_________
1 EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1.
Muudatusettepanek 125
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 5 – punkt a
a) lõike 1 punktides a ja d, makstakse iga-aastase lisatoetusena;
a) lõike 1 punktis a ja lõike 1 a punktis a, makstakse iga-aastase lisatoetusena;
Muudatusettepanek 126
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 5 – punkt d
d) lõike 1 punktis e, makstakse artiklis 70 täpsustatud hüvitistena.
d) lõike 1 a punktis b, makstakse artiklis 70 täpsustatud hüvitistena.
Muudatusettepanek 127
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 6
6.  Lõike 5 punktis c osutatud suurendatud ühikuväärtusega toetusõiguste ja täiendavate toetusõiguste üleandmine on lubatud üksnes siis, kui üleantavate toetusõigustega kaasneb samaväärse hektarite arvu üleandmine.
välja jäetud
Muudatusettepanek 128
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 7
7.  Lõikes 1 osutatud meetmetele antav toetus peab olema kooskõlas ühenduse teiste meetmete ja poliitikatega.
7.  Komisjon määratleb artikli 128 lõikes 2 osutatud korras käesolevas jaos viidatud toetuse andmise tingimused, et tagada eelkõige kooskõla ühenduse teiste meetmete ja poliitikatega ning vältida toetuse kumuleerumist.
Muudatusettepanek 129
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 7 a (uus)
7 α. Liikmesriigid teavitavad igal aastal komisjoni kavandatavatest meetmetest ning avalikustavad assigneeringute ümberjaotamiseks kasutatud meetodid ja kriteeriumid, toetuse saajate nimed ja neile eraldatud summad.
Muudatusettepanek 130
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 8 – punkt a
a) lõike 1 punktides a, b, c ja d, kohaldades põllumajandustootjatele jaotatud ja/või riiklikust reservist pärinevate toetusõiguste suhtes lineaarset vähendamist,
a) lõike 1 punktides a, b ja c ning lõike 1 a punktis a, kohaldades põllumajandustootjatele jaotatud ja/või riiklikust reservist pärinevate toetusõiguste suhtes lineaarset vähendamist,
Muudatusettepanek 131
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 8 – punkt b
b) lõike 1 punktis e, kohaldades vajadusel ühe või mitme asjaomase toetuse saaja ühe või enama makse suhtes lineaarset vähendamist kooskõlas käesoleva jaotisega ning lõigetes 1 ja 3 sätestatud piirides.
b) lõike 1 a punktis b, kohaldades vajaduse korral ühe või mitme asjaomase toetuse saaja ühe või enama makse suhtes lineaarset vähendamist kooskõlas käesoleva jaotisega.
Muudatusettepanek 132
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 9
9.  Komisjon määratleb artikli 128 lõikes 2 osutatud korras käesolevas jaos osutatud toetuse andmise tingimused, et tagada eelkõige kooskõla ühenduse teiste meetmete ja poliitikatega ning vältida toetuse kumuleerumist.
välja jäetud
Muudatusettepanek 133
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – pealkiri
Saagi kindlustamine
Kindlustused
Muudatusettepanek 134
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1 – esimene lõik
1.  Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada saagi kindlustusmakseid ebasoodsatest ilmastikutingimustest tulenevate kahjude vastu.
1.  Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada kindlustusmakseid tingimusel, et teadaolevate riskide vastu on rakendatud asjakohaseid ettevaatusabinõusid, millega korvatakse:
a) loodusõnnetuse laadsetest ebasoodsatest ilmastikutingimustest põhjustatud kahjusid;
b) muid ilmastikutingimustest põhjustatud kahjusid;
c) looma- või taimehaigustest või kahjurite levikust põhjustatud majanduskahjusid.
Iga liikmesriik või piirkond viib läbi konkreetsed uuringud võrdlevate statistiliste või aktuaarsete andmete saamiseks.
Muudatusettepanek 135
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1 – teine a lõik (uus)
Käesolevas artiklis tähendab mõiste "majanduslik kahju" lisakulu, mis on põllumajandustootjale tekkinud seoses tema poolt võetavate erandlike meetmetega, et vähendada asjaomase turu varustamist või märkimisväärset toodangu kadu. Majandusliku kahjuna ei käsitata kulusid, mille puhul saab hüvitist anda muude ühenduse õigusaktide alusel või mis tulenevad muude tervishoiu, veterinaar- ja fütosanitaarmeetmete kohaldamisest.
Muudatusettepanek 136
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõiked 2 ja 3
2.  Põllumajandustootjale makstava rahalise toetuse määr on 60 % makstavast kindlustusmaksest. Liikmesriigid võivad otsustada suurendada rahalist toetust 70 %-ni, võttes arvesse ilmastikutingimusi või asjaomase sektori olukorda.
2.  Rahalise toetuse määr on 60 % kindlustusmaksest, mis makstakse individuaalselt või – vajaduse korral – kollektiivselt, juhul kui kindlustusleping on sõlmitud tootjaorganisatsiooni poolt. Liikmesriigid võivad otsustada suurendada toetust 70%-ni, võttes arvesse ilmastikutingimusi või asjaomase sektori olukorda.
Liikmesriigid võivad asjakohaseid ülemmäärasid kohaldades piirata kindlustusmakse summat, mille osas võib anda rahalist toetust.
Liikmesriigid võivad asjakohaseid ülemmäärasid kohaldades piirata kindlustusmakse summat, mille osas võib anda rahalist toetust.
3.  Saagi kindlustuskaitse on võimalik üksnes siis, kui asjaomase liikmesriigi pädev riigiasutus on ilmastikunähtuse tunnistanud ametlikult ebasoodsaks ilmastikutingimuseks.
Muudatusettepanek 137
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 5
5.  Lõplik toetus makstakse otse asjaomasele põllumajandustootjale.
5.  Rahaline toetus makstakse otse asjaomasele põllumajandustootjale või vajaduse korral lepingu sõlminud tootjaorganisatsioonile selle liikmete arvu alusel.
Muudatusettepanek 138
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 6 – esimene lõik
6.  Ühendus kaasrahastab liikmesriikide rahalise toetusega seonduvaid kulusid artikli 68 lõikes 1 osutatud vahenditest 40 % ulatuses käesoleva artikli lõike 2 kohaselt sätestatud toetuskõlblikest kindlustusmaksetest.
6.  Ühendus kaasrahastab liikmesriikide rahalise toetusega seonduvaid kulusid artikli 68 lõikes 1 a osutatud vahenditest 50 % ulatuses käesoleva artikli lõike 2 kohaselt sätestatud toetuskõlblikest kindlustusmaksetest.
Uute liikmesriikide puhul suurendatakse siiski esimeses lõigus osutatud määra 70 %ni.
Muudatusettepanek 139
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – pealkiri
Investeerimisfondid taime- ja loomahaiguste korral
Investeerimisfondid
Muudatusettepanek 140
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1
1.  Liikmesriigid võivad näha ette, et põllumajandustootjatele makstakse rahalist hüvitist taime- või loomahaiguse põhjustatud majanduslike kahjude eest, toetades rahaliselt investeerimisfonde.
1.  Liikmesriigid võivad näha ette, et põllumajandustootjatele makstakse rahalist hüvitist loodusõnnetuste, ebasoodsate ilmastikutingimuste, taime- või loomahaiguse põhjustatud majanduslike kahjude eest, toetades rahaliselt investeerimisfonde, kui on rakendatud asjakohaseid ettevaatusabinõusid. Selliseid fonde võivad juhatada tootjaorganisatsioonid ja/või tootmisharudevahelised organisatsioonid vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklites 122 ja 123 sätestatud tingimustele.
Selline fond võib täiendada riiklikke põllumajandustootjate kindlustuskavasid.
Muudatusettepanek 141 ja 205
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt a
a) "investeerimisfond" riikliku õiguse kohaselt liikmesriigi akrediteeritud süsteemi sellesse kuuluvate põllumajandustootjate kindlustamiseks, mille kaudu makstakse hüvitisi põllumajandustootjatele, keda mõjutavad taime- või loomahaiguse puhangu põhjustatud majanduslikud kahjud;
a) "investeerimisfond" riikliku ja Euroopa Liidu õiguse kohaselt liikmesriigi akrediteeritud süsteemi sellesse kuuluvate põllumajandustootjate kindlustamiseks, mille kaudu makstakse hüvitisi põllumajandustootjatele, keda mõjutavad karantiinini viiva loodusõnnetuse, ebasoodsate ilmastikutingimuste või taime- või loomahaiguse puhangu põhjustatud majanduslikud kahjud, või sellesse kuuluvate põllumajandustootjate kindlustamiseks, makstes hüvitisi põllumajandustootjatele, keda mõjutavad karantiinini viiva looma- või taimehaiguse puhangu põhjustatud otsesed kahjud;
Muudatusettepanek 142
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt b
b) "majanduslik kahju" lisakulu, mis on põllumajandustootjale tekkinud seoses tema poolt võetavate erandlike meetmetega, et vähendada asjaomase turu varustamist või märkimisväärset toodangu kadu. Majandusliku kahjuna ei käsitata kulusid, mille osas saab hüvitist anda muude ühenduse sätete alusel või mis tulenevad muude tervishoiu, veterinaar- ja fütosanitaarmeetmete kohaldamisest.
b) "majanduslik kahju" lisakulu, mis on põllumajandustootjale tekkinud seoses tema poolt võetavate erandlike meetmetega, et vähendada asjaomase turu varustamist, erakorralise vaktsineerimisega seotud kulu või märkimisväärset toodangu kadu. Majandusliku kahjuna ei käsitata kulusid, mille osas saab hüvitist anda muude ühenduse sätete alusel või mis tulenevad muude tervishoiu, veterinaar- ja fütosanitaarmeetmete kohaldamisest;
Muudatusettepanek 143
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt b a (uus)
b a) "ebasoodne ilmastikutingimus" sellist loodusõnnetusega võrreldavat ilmastikutingimust nagu külm, rahe, jää, vihm, metsatulekahju või põud, mis hävitavad rohkem kui 30 % asjaomase põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust kolme eelneva aasta jooksul või eelneva viieaastase perioodi kolme aasta keskmisest, välja arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja;
Muudatusettepanek 144
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt b b (uus)
b b) "asjakohane ettevaatusabinõu" meedet, tänu millele loomade ja taimede tervislik seisund on võimalikult hea.
Muudatusettepanekud 206 ja 145
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 3 – esimene lõik
3.  Investeerimisfondid maksavad rahalist hüvitist otse sellesse kuuluvatele põllumajandustootjatele, kes kannavad majanduslikku kahju.
3.  Investeerimisfondid maksavad rahalist hüvitist otse sellesse kuuluvatele põllumajandustootjatele, kes kannavad majanduslikku või otsest kahju, tingimusel et nad on rakendanud asjakohaseid ettevaatusabinõusid.
Muudatusettepanek 146
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 6 – esimene lõik
6.  Ühendus kaasrahastab rahalise toetusega seonduvaid kulusid artikli 68 lõikes 1 osutatud vahenditest 40 % ulatuses lõike 4 kohaselt toetuskõlblikest summadest.
6.  Ühendus kaasrahastab rahalise toetusega seonduvaid kulusid artikli 68 lõikes 1 a osutatud vahenditest 50 % ulatuses lõike 4 kohaselt toetuskõlblikest summadest.
Uute liikmesriikide puhul suurendatakse siiski esimeses lõigus osutatud määra 70 %ni.
Muudatusettepanek 147
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 a (uus)
Artikkel 70 a
Piimatootjate eritoetused
1.  Kui määruse (EÜ) nr 1290/2005 kohase varajase hoiatamise süsteemi kuluprognoos näitab, et finantsraamistiku rubriiki 2 jääb eelarveaastal vähemalt 600 miljoni euro suurune varu, eraldatakse see summa, miinus varu, piimatootjate eritoetusteks.
2.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos eelarveaasta esialgse eelarveprojektiga prognoosi piimatootjate eritoetuste kohta.
3.  Piimatootjate eritoetusi võib kasutada järgmisteks meetmeteks:
a) artikli 68 lõike 1 punkti b kohane eritoetus;
b) määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 20 ja artikli 36 punkti a kohased meetmed tingimusel, et need on mõeldud otseselt põllumajandustootjate toetuseks.
4.  Liikmesriigid teavitavad komisjoni lõikes 2 osutatud esialgse eelarveprojekti põhjal hiljemalt vastava aasta 15. oktoobriks, milliseid lõike 3 kohaseid meetmeid võetakse.
5.  Piimatootjate eritoetuse vahendid jaotatakse liikmesriikide vahel vastavalt nõukogu 29. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1788/2003, millega kehtestatakse tasu piima- ja piimatootesektoris1, I lisas olevatele riikide piimakvootidele.
_______
1 ELT L 270, 21.10.2003, lk 123.
Muudatusettepanek 148
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71
Aastatel 2009, 2010 ja 2011 makstakse CN-koodi 1006 10 alla kuuluva riisi tootjatele toetust käesolevas jaos sätestatud tingimustel.
CN-koodi 1006 10 alla kuuluva riisi tootjatele makstakse toetust käesolevas jaos sätestatud tingimustel.
Muudatusettepanek 149
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 2 – tabel

Komisjoni ettepanek

eurot/ha

2009

2010 ja 2011

Bulgaaria

345,255

172,627

Kreeka

561,00

280,5

Hispaania

476,25

238,125

Prantsusmaa

411,75

205,875

Itaalia

453,00

226,5

Ungari

232,50

116,25

Portugal

453,75

226,875

Rumeenia

126,075

63,037

Parlamendi muudatusettepanek

eurot/ha

2009–2013

Bulgaaria

345,255

Kreeka

561,00

Hispaania

476,25

Prantsusmaa

411,75

Itaalia

453,00

Ungari

232,50

Portugal

453,75

Rumeenia

126,075

Muudatusettepanek 150
Ettepanek võtta vastu määrus
1. a jagu (uus)
1.  A JAGU
VALGURIKASTE KULTUURIDE TOETUS
Artikkel 74 a
Kohaldamisala
Põllumajandustootjatele, kes kasvatavad valgurikkaid kultuure vastavalt käesolevas jaos kehtestatud tingimustele, antakse toetust.
Valgurikkad taimed on:
a)  CN-koodi 0713 10 alla kuuluvad herned,
b)  CN-koodi 0713 50 alla kuuluvad põldoad,
c)  CN-koodi ex 0805 29 50 alla kuuluvad maguslupiinid.
Artikkel 74 b
Toetussumma ja toetuskõlblikkus
Toetus on 55,57 eurot pärast piimküpsusastme saavutamist koristatud valgurikaste kultuuride hektari kohta.
Põllukultuurid, mida kasvatatakse tervenisti täiskülvatud aladel ja mida haritakse kohalike standardite kohaselt, kuid mis ei ole saavutanud piimküpsusastet erandlike ilmastikutingimuste tõttu, mida asjaomane liikmesriik on tunnustanud, vastavad siiski toetuse saamise tingimustele, kui kõnealuseid alasid ei ole enne kõnealust kasvuetappi kasutatud muudel eesmärkidel.
Artikkel 74 c
Pindala
1.  Tagatud maksimumpindalaks, mille jaoks võib maksta toetust, kehtestatakse 1 400 000 hektarit.
2.  Kui pindala, mille jaoks toetust taotletakse, ületab tagatud maksimumpindala, vähendatakse artikli 128 lõikes 2 osutatud korras kõnealusel aastal proportsionaalselt põllumajandustootja kohta pindala, mille eest toetust taotletakse.
Muudatusettepanek 151
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – punkt a
a)  66,32 eurot 2009/2010. ja 2010/2011. turustusaastal;
66,32 eurot 2009/2010., 2010/2011., 2011/2012. ja 2012/2013. turustusaastal.
Muudatusettepanek 152
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – punkt b
b)  33,16 eurot 2011/2012. ja 2012/2013. turustusaastal.
välja jäetud
Muudatusettepanek 153
Ettepanek võtta vastu määrus
3. jagu – artiklid 77–81
3. jagu välja jäetud
Muudatusettepanek 154
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2
2.  Toetust antakse maksimaalselt viie järjestikuse aasta jooksul alates sellest turustusaastast, mil saavutati lõikes 1 osutatud 50 % künnis, kuid hiljemalt 2013/2014. turustusaastal.
2.  Toetust antakse kuni 2013/2014. turustusaastani.
Muudatusettepanekud 187, 198 ja 209
Ettepanek võtta vastu määrus
6. a jagu (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. a jagu

TUBAKATOETUS

Artikkel 87 a

Kohaldamisala

Toetust võidakse anda CN-koodi 2401 alla kuuluvat toortubakat tootvatele põllumajandustootjatele käesolevas peatükis sätestatud tingimustel saagiaastateks 2010, 2011 ja 2012.

Artikkel 87 b

Toetuskõlblikkus

Toetust antakse põllumajandustootjatele, kes said tubakatoetust kooskõlas nõukogu 30. juuni 1992. aasta määrusega (EMÜ) nr 2075/92 (toortubakaturu ühise korralduse kohta)1 kalendriaastatel 2000, 2001 ja 2002, ning põllumajandustootjatele, kes omandasid tubakatootmiskvoote ajavahemikul 1. jaanuarist 2002 kuni 31. detsembrini 2005. Toetuse maksmise suhtes kehtivad järgmised tingimused:

a) tubakas peab olema pärit komisjoni 22. detsembri 1998. aasta määruse (EÜ) nr 2848/98, milles sätestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2075/92 kohaldamiseks üksikasjalikud eeskirjad seoses toortubakasektori lisatasukavade, tootmiskvootide ja tootjarühmadele antava eriabiga2, II lisas osutatud tootmisalalt;

b) määrusega (EÜ) nr 2848/98 kehtestatud kvaliteedinõuded on täidetud;

c) põllumajandustootja peab tarnima lehttubaka esmatöötleja ettevõttesse külvieelse lepingu alusel;

d) seda tehes tuleb kinni pidada põllumajandustootjate võrdsest kohtlemisest ja/või objektiivsetest kriteeriumitest nagu tubakatootjate paiknemine Eesmärk 1 piirkonnas või teatava kvaliteediga sortide tootmine.

Artikli 111 kohase ühtse pindalatoetuse kava kohaldamisaja lõpus ning kui kohaldatakse artiklit 87 a, eraldatakse vastavalt esimesele lõigule tubaka tootmiskvoodid hiljemalt ühtse otsemaksete kava kohaldamise esimese aasta lõpuks.

____________

1 EÜT L 215, 30.7.1992, lk 70.

2 EÜT L 358, 31.12.1998, lk 17.

Artikkel 87 c

Summad

Toetuse maksimumsummad, sealhulgas artiklis 87 d nimetatud ühenduse tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fondi kantavad summad, on järgmised:

2010–2012

(miljonites eurodes)

Saksamaa

21 287

Hispaania

70 599

Prantsusmaa

48 217

Itaalia (välja arvatud Apuulia)

189 366

Portugal

8 468

2009-2012

(miljonites eurodes)

Ungari

p.m.

Bulgaaria

p.m.

Rumeenia

p.m.

Poola

p.m.

Artikkel 87 d

Ülekandmine ühenduse tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fondi

Summa abil, mis võrdub 5 % kalendriaastatel 2010 kuni 2012 vastavalt käesolevale jaole antavast toetusest, rahastatakse ühenduse tubakaalase uurimistöö ja teabelevi teabetegevust vastavalt määruse (EMÜ) nr 2075/92 artiklile 13.

Muudatusettepanek 155
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 4
4.  Ute kohta antava toetuse suurus on 21 eurot. Lambapiima või lambapiimal põhinevaid tooteid turustavatele põllumajandustootjatele antava toetuse suurus on siiski 6,8 eurot ute kohta.
4.  Ute kohta antava toetuse suurus on 21 eurot. Lambapiima või lambapiimal põhinevaid tooteid turustavatele põllumajandustootjatele antava toetuse suurus on siiski 16,8 eurot ute kohta.
Muudatusettepanek 156
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 5
5.  Kitse kohta antava toetuse suurus on 6,8 eurot.
5.  Kitse kohta antava toetuse suurus on 16,8 eurot.
Muudatusettepanek 157
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – punkt a
a) "piirkond" – asjaomase liikmesriigi valikul kas liikmesriik või piirkond liikmesriigis,
välja jäetud
Muudatusettepanek 158
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 a (uus)
Artikkel 112 a
Riiklik reserv
1.  Ühtset otsemaksete kava kohaldavad liikmesriigid loovad riikliku reservi, mis sisaldab VIII a lisas kehtestatud ülemmäärade ning asjaomase aasta jooksul tegelikult teostatud otsemaksete koguväärtuse vahet.
2.  Liikmesriigid võivad kasutada nimetatud riiklikku reservi, et teha makseid, mille eesmärk on rakendada artiklis 68 sätestatud meetmeid vastavalt objektiivsetele kriteeriumitele ja selliselt, et tagada põllumajandustootjate võrdne kohtlemine ning vältida mis tahes turupõhimõtete rikkumist ja konkurentsi moonutamist.
Muudatusettepanek 160
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 4 – teine lõik – punkt b a (uus)
b a)  II lisa punktis C osutatud nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.
Muudatusettepanek 161
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123
Artikkel 123
välja jäetud
Finantsülekanne restruktureerimiseks tubakapiirkondades
EAFRDist rahastatavate maaelu arengukavade meetmetele on tubaka tootmispiirkondades alates 2011. eelarveaastast ühenduse täiendava toetusena ette nähtud 484 miljonit eurot neile liikmesriikidele, kus tubakatootjad said toetust kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 2075/92 aastatel 2000, 2001 ja 2002.
Muudatusettepanek 162
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – punkt t
t) puuvilla puhul järgmised üksikasjalikud eeskirjad:
välja jäetud
i) artikli 80 lõikes 3 sätestatud toetussumma vähendamise arvutamine;
ii) heakskiidetud tootmisharudevahelised organisatsioonid, eelkõige nende rahastamis- ning kontrolli- ja sanktsioneerimissüsteem.
Muudatusettepanek 163
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 132 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 378/2007
Artikkel 1 – lõige 5
5.  Põllumajandustootja suhtes kohaldatavad ümbersuunamise määrad, millest on lahutatud viis protsendipunkti ja mis tulenevad nõukogu määruse (EÜ) nr XXX/2008* [käesolev määrus] artikli 7 kohaldamisest, lahutatakse vabatahtliku ümbersuunamise määradest, mida kasutatakse liikmesriikides käesoleva artikli lõike 4 kohaldamisel. Mõlemad protsendipunktid lahutatakse ja lõplik vabatahtliku ümbersuunamise määr on null või sellest suurem."
5.  Põllumajandustootja suhtes kohaldatavad ümbersuunamise määrad, millest on lahutatud viis protsendipunkti ja mis tulenevad nõukogu määruse (EÜ) nr XXX/2008* [käesolev määrus] artikli 7 kohaldamisest, lahutatakse vabatahtliku ümbersuunamise määradest, mida kasutatakse liikmesriikides käesoleva artikli lõike 4 kohaldamisel. Mõlemad protsendipunktid lahutatakse ja lõplik vabatahtliku ümbersuunamise määr on null või sellest suurem. Määrade kohandamine ei tohiks siiski põhjustada EAFARDist maaelu arengukavadele juba eraldatud rahastamise üldist vähendamist, nagu seda väljendab kavasid heakskiitva komisjoni ametlik otsus."
Muudatusettepanek 164
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133 a (uus)
Artikkel 133 a
Õigusaktide rakendamisest tulenevate kulude analüüs
Komisjon hindab põllumajandustootjate tegelikke kulusid, mis tulenevad ühenduse õigusaktide rakendamisest keskkonna, loomade heaolu ja toidu ohutuse valdkonnas, kui nimetatud õigusaktid on rangemad importtoodetele kohaldatavatest eeskirjadest. Nimetatud õigusaktides käsitletakse muu hulgas II lisa määrusi ja direktiive, millega tugevdatakse nõuetele vastavuse süsteemi, ning III lisas sätestatud häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi, mis kuuluvad samuti nimetatud süsteemi.
Komisjoni analüüsis hinnatakse eespool nimetatud õigusaktidega vastavusse viimisest tekkivaid kulusid kõikides liikmesriikides. Nimetatud kulud võivad erineda liikmesriigiti, isegi piirkonniti nii oma klimaatiliste, geoloogiliste, majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste kui ka tootmise eripära tõttu.
Muudatusettepanek 165
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – kolmas rida – teine veerg
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV jaotise 2. peatükk*
Käesoleva määruse IV jaotise 1. peatüki 1. a jagu
Muudatusettepanek 166
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa –alapunkt 4

Komisjoni ettepanek

4.

Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1)

Artiklid 4 ja 5

Muudatusettepanek

4.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/118/EÜ, mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest (ELT L 372, 27.12.2006, lk 19)

Artikkel 6

Muudatusettepanek 167
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt A a (uus)

Muudatusettepanek

A a

Tööohutus

8 a

Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1)

Artikkel 6

8 b

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/54/EÜ töötajate kaitse kohta bioloogiliste mõjuritega kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl seitsmes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 262, 17.10.2000, lk 21)

Artiklid 3, 6, 8 ja 9

8 c

Nõukogu 22. juuni 1994. aasta direktiiv 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl (EÜT L 216, 20.8.1994, lk 12)

8 d

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (ELT L 158, 30.4.2004, lk 50)

Artikkel 3, artiklid 4 kuni 12

Muudatusettepanek 168
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – teine veerg – pealkiri
Standardid
Näiteid sobivate nõuete kohta
Muudatusettepanek 194
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
III lisa – neljas rida – teine veerg – teine a taane (uus)
  Elupaikade loomine ja/või säilitamine, kui see on asjakohane
Muudatusettepanek 169
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – neljas rida – teine veerg – kolmas taane
–  Maastikule iseloomulike vormide säilitamine, sealhulgas hekid, tiigid, kraavid ja puude read, kogumid või üksikud puud ning põlluservad, kui see on asjakohane;
–  Maastikule iseloomulike vormide säilitamine;
Muudatusettepanek 171
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – viies rida – teine veerg – esimene taane
–  Vooluveekogude äärde puhverribade rajamine;
–  Vooluveekogude äärde puhverribade rajamine kooskõlas asjaomaste ühiste õigusaktidega pinnavee kaitse valdkonnas;
Muudatusettepanek 172
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa

Komisjoni ettepanek

miljonites eurodes

Kalendriaasta

2009

2010

2011

2012

Belgia

583,2

570,9

563,1

553,9

Tšehhi Vabariik

773,0

Taani

985,9

965,3

954,6

937,8

Saksamaa

5 467,4

5 339,2

5 269,3

5 178,0

Eesti

88,9

Iirimaa

1 283,1

1 264,0

1 247,1

1 230,0

Kreeka

2 567,3

2 365,5

2 348,9

2 324,1

Hispaania

5 171,3

5 043,4

5 019,1

4 953,5

Prantsusmaa

8 218,5

8 021,2

7 930,7

7 796,2

Itaalia

4 323,6

4 103,7

4 073,2

4 023,3

Küpros

48,2

Läti

130,5

Leedu

337,9

Luksemburg

35,2

34,5

34,0

33,4

Ungari

1 150,9

Malta

4,6

Madalmaad

841,5

827,0

829,4

815,9

Austria

727,7

718,2

712,1

704,9

Poola

2 730,5

Portugal

635,8

623,0

622,6

622,6

Sloveenia

129,4

Slovakkia

335,9

Soome

550,0

541,2

536,0

529,8

Rootsi

731,7

719,9

710,6

699,8

Ühendkuningriik

3 373,0

3 340,4

3 335,8

3 334,9

Muudatusettepanek

miljonites eurodes

Kalendriaasta

2009

2010

2011

2012

Belgia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tšehhi Vabariik

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Taani

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Saksamaa

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Eesti

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Iirimaa

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kreeka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hispaania

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Prantsusmaa

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Itaalia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Küpros

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Läti

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Leedu

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Luksemburg

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Ungari

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Malta

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Madalmaad

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Austria

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poola

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Portugal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Sloveenia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Slovakkia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Soome

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Rootsi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Ühendkuningriik

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Muudatusettepanek 173
Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa - tabelid 1 ja 2

Komisjoni ettepanek

Tabel 1

(tuhandetes eurodes)

Liikmesriik

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 ja järgnevad aastad

Belgia

614 179

611 901

613 281

613 281

614 661

614 661

614 661

614 661

Taani

1 030 478

1 031 321

1 043 421

1 043 421

1 048 999

1 048 999

1 048 999

1 048 999

Saksamaa

5 770 254

5 781 666

5 826 537

5 826 537

5 848 330

5 848 330

5 848 330

5 848 330

Iirimaa

1 342 268

1 340 737

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

Kreeka

2 367 713

2 209 591

2 210 829

2 216 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

Hispaania

4 838 512

5 070 413

5 114 250

5 139 246

5 139 316

5 139 316

5 139 316

5 139 316

Prantsusmaa

8 404 502

8 444 468

8 500 503

8 504 425

8 518 804

8 518 804

8 518 804

8 518 804

Itaalia

4 143 175

4 277 633

4 320 238

4 369 974

4 369 974

4 369 974

4 369 974

4 369 974

Luksemburg

37 051

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

Madalmaad

853 090

853 169

886 966

886 966

904 272

904 272

904 272

904 272

Austria

745 561

747 298

750 019

750 019

751 616

751 616

751 616

751 616

Portugal

589 723

600 296

600 370

605 967

605 972

605 972

605 972

605 972

Soome

566 801

565 823

568 799

568 799

570 583

570 583

570 583

570 583

Rootsi

763 082

765 229

768 853

768 853

770 916

770 916

770 916

770 916

Ühendkuningriik

3 985 834

3 986 361

3 987 844

3 987 844

3 987 849

3 987 849

3 987 849

3 987 849

Tabel 2*

(tuhandetes eurodes)

Liikmesriik

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 ja järgnevad aastad

Bulgaaria

287 399

328 997

409 587

490 705

571 467

652 228

732 986

813 746

Tšehhi Vabariik

559 622

647 080

735 801

821 779

909 164

909 164

909 164

909 164

Eesti

60 500

70 769

80 910

91 034

101 171

101 171

101 171

101 171

Küpros

31 670

38 845

43 730

48 615

53 499

53 499

53 499

53 499

Läti

90 016

104 025

118 258

132 193

146 355

146 355

146 355

146 355

Leedu

230 560

268 746

305 964

342 881

380 064

380 064

380 064

380 064

Ungari

807 366

935 912

1 064 312

1 191 526

1 318 542

1 318 542

1 318 542

1 318 542

Malta

3 434

3 851

4 268

4 685

5 102

5 102

5 102

5 102

Poola

1 877 107

2 164 285

2 456 894

2 742 771

3 033 549

3 033 549

3 033 549

3 033 549

Rumeenia

623 399

713 207

891 072

1 068 953

1 246 821

1 424 684

1 602 550

1 780 414

Sloveenia

87 942

102 047

116 077

130 107

144 236

144 236

144 236

144 236

Slovakkia

240 014

277 779

314 692

351 377

388 191

388 191

388 191

388 191

* Ülemmäärade arvutamisel võetakse arvesse artikliga 110 ettenähtud juurdekasvukava.

Muudatusettepanek

Tabel 1

(tuhandetes eurodes)

Liikmesriik

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 ja järgnevad aastad

Belgia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Taani

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Saksamaa

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Iirimaa

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kreeka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hispaania

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Prantsusmaa

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Itaalia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Luksemburg

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Madalmaad

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Austria

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Portugal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Soome

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Rootsi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Ühendkuningriik

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tabel 2

(tuhandetes eurodes)

Liikmesriik

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 ja järgnevad aastad

Bulgaaria

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tšehhi Vabariik

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Eesti

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Küpros

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Läti

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Leedu

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Ungari

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Malta

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poola

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Rumeenia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Sloveenia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Slovakkia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Muudatusettepanek 174
Ettepanek võtta vastu määrus
X lisa – I osa – teine taane
alates 2010. aastast määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV jaotise 2. peatükiga ettenähtud valgurikaste taimede toetus;
välja jäetud
Muudatusettepanek 175
Ettepanek võtta vastu määrus
X lisa – I osa – kolmas taane
– alates 2010. aastast määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV jaotise III peatüki ja käesoleva määruse IV jaotise 1. peatüki 1. jaoga ettenähtud riisi eritoetus kooskõlas käesoleva määruse artikli 72 lõikega 2 ettenähtud ajakavaga;
– alates 2013. aastast määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV jaotise III peatüki ja käesoleva määruse IV jaotise 1. peatüki 1. jaoga ettenähtud riisi eritoetus kooskõlas käesoleva määruse artikli 72 lõikega 2 ettenähtud ajakavaga;
Muudatusettepanek 176
Ettepanek võtta vastu määrus
X lisa – I osa – viies taane
– alates 2011. aastast määruse (EÜ) nr 1234/2007 II osa I jaotise IV peatüki I jao I alajaoga ettenähtud kuivsööda töötlemistoetus;
välja jäetud
Muudatusettepanek 177
Ettepanek võtta vastu määrus
X lisa – I osa – kuues taane
– alates 2011. aastast määruse (EÜ) nr 1234/2007 II osa I jaotise IV peatüki I jao II alajaoga ettenähtud kiu tootmiseks kasvatatava lina töötlemistoetus kooskõlas kõnealuse alajaoga ettenähtud ajakavaga;
– alates 2013. aastast määruse (EÜ) nr 1234/2007 II osa I jaotise IV peatüki I jao II alajaoga ettenähtud kiu tootmiseks kasvatatava lina töötlemistoetus kooskõlas kõnealuse alajaoga ettenähtud ajakavaga;
Muudatusettepanek 178
Ettepanek võtta vastu määrus
X lisa – I osa – seitsmes taane
– alates 2011. aastast määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikliga [95a] ettenähtud kartulitärklise toetus ja kõnealuse artikliga ettenähtud tärklisekartuli toetus kooskõlas käesoleva määruse artikliga 75 ettenähtud ajakavaga.
– alates 2013. aastast määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikliga [95a] ettenähtud kartulitärklise toetus ja kõnealuse artikliga ettenähtud tärklisekartuli toetus kooskõlas käesoleva määruse artikliga 75 ettenähtud ajakavaga.
Muudatusettepanek 179
Ettepanek võtta vastu määrus
X lisa – I a osa (uus)
I a.
Alates 2010. aastast, kui liikmesriik ei ole teinud vastavalt käesoleva määruse artiklile 64 otsust järgmiste toetuste kohta:
– määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV jaotise 2. peatükiga ettenähtud valgurikaste taimede toetus;
– määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV jaotise 3. peatüki ja käesoleva määruse IV jaotise 1. peatüki 1. jaoga ettenähtud riisi eritoetus kooskõlas käesoleva määruse artikli 72 lõikega 2 ettenähtud ajakavaga;
– määruse (EÜ) nr 1234/2007 II osa I jaotise IV peatüki I jao I alajaoga ettenähtud kuivsööda töötlemistoetus.
Muudatusettepanek 180
Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – tabel "Kuivsööt"
Tabel "Kuivsööt" tervikuna välja jäetud
Muudatusettepanek 181
Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – tabel "Valgurikkad kultuurid"
Tabel "Valgurikkad kultuurid" tervikuna välja jäetud
Muudatusettepanek 182
Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – tabel "Riis"
Veerg 2010
välja jäetud
Veerg 2011
Veerg 2012
Muudatusettepanek 183
Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – tabel "Pikakiuline lina"
Veerg 2011
välja jäetud
Veerg 2012
Muudatusettepanek 184
Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – tabel "Kartulitärklise töötlemistoetus"
Veerg 2011
välja jäetud
Veerg 2012
Muudatusettepanek 185
Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – tabel "Kartulitärklise toetus kasvatajatele"
Veerg 2011
välja jäetud
Veerg 2012

Ühise põllumajanduspoliitika muudatused *
PDF 459kWORD 196k
Euroopa Parlamendi 19. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika muudatuste kohta, muutes määrusi (EÜ) nr 320/2006, (EÜ) nr 1234/2007, (EÜ) nr 3/2008 ja (EÜ) nr […]/2008 (KOM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))
P6_TA(2008)0550A6-0401/2008

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0306);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 36 ja 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0241/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6-0401/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3
(53)  Teraviljade puhul tuleks süsteemi muuta, et tagada sektori konkurentsivõime ja turule orienteeritus, kasutades sekkumist turvaabinõuna turuhäirete korral ja aidates põllumajandustootjatel reageerida turutingimustele. Nõukogu järeldustes maisi sekkumissüsteemi reformi kohta esitati kogu teravilja sekkumissüsteemi ülevaade "tervisekontrolli" kontekstis, võttes aluseks analüüsi, milles osutati odraga seotud täiendava sekkumise ohule, kui hinnad on madalad. Praegune teraviljaga seotud väljavaade on siiski märkimisväärselt muutunud ja seda iseloomustab soodus maailmaturuhind, mis tuleneb suurenevast nõudlusest maailmas ja maailma teraviljavarude vähesusest. Sellega seoses on olukorras, kus muude söödateraviljade puhul määratakse sekkumistasemeks null samaks ajavahemikuks kui maisi reform, võimalik sekkumine, mis ei mõjuta negatiivselt teraviljaturgu tervikuna. Teraviljasektori väljavaade kehtib ka kõva nisu puhul, mis tähendab, et sekkumisostu võib kaotada, kuna see ei ole enam asjakohane, sest turuhinnad on sekkumishinnast alati märkimisväärselt kõrgemad. Kuna teraviljaga seotud sekkumine on pigem turvaabinõu kui hinnakujundust mõjutav element, ei ole saagikoristusaegade erinevused turustuskampaaniaid edukalt alustavates liikmesriikides enam asjakohased, sest süsteemiga ei sätestata enam hindasid, mis kajastaksid sekkumistasemeid ja igakuist juurdekasvu. Lihtsustamise huvides tuleks teraviljaga seotud sekkumise kuupäevad kogu ühenduses ühtlustada.
(3)  Teraviljade puhul tuleks süsteemi muuta, et tagada sektori konkurentsivõime ja turule orienteeritus, kasutades sekkumist turvaabinõuna turuhäirete korral ja aidates põllumajandustootjatel reageerida turutingimustele. Nõukogu järeldustes maisi sekkumissüsteemi reformi kohta esitati kogu teravilja sekkumissüsteemi ülevaade "tervisekontrolli" kontekstis, võttes aluseks analüüsi, milles osutati odraga seotud täiendava sekkumise ohule, kui hinnad on madalad. Praegune teraviljaga seotud väljavaade on siiski märkimisväärselt muutunud ja seda iseloomustab soodus maailmaturuhind, mis tuleneb suurenevast nõudlusest maailmas ja maailma teraviljavarude vähesusest. Sellega seoses on olukorras, kus muude söödateraviljade puhul määratakse sekkumistasemeks null samaks ajavahemikuks kui maisi reform, võimalik sekkumine, mis ei mõjuta negatiivselt teraviljaturgu tervikuna. Teraviljasektori väljavaade kehtib ka kõva nisu puhul, mis tähendab, et sekkumisostu võib kaotada, kuna see ei ole enam asjakohane, sest turuhinnad on sekkumishinnast alati märkimisväärselt kõrgemad. Kuna teraviljaga seotud sekkumine on turvaabinõu, tuleks sekkumist alustada alles turustusaasta viimasel kolmel kuul.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4
(54)  Alates 2003. aasta reformist on riisisektori konkurentsivõime kasvanud, tootmine on stabiilne, kättesaadavus on vähenenud, pidades silmas suurenenud nõudlust nii ühenduses kui ka maailmaturul, ja eeldatav hind on oluliselt kõrgem kui sekkumishind. Seepärast ei ole vaja enam näha ette riisi sekkumiskokkuostu ja see tuleks kaotada.
(4)  Alates 2003. aasta reformist on riisisektori konkurentsivõime kasvanud, tootmine on stabiilne, varude suurus on vähenenud, pidades silmas suurenenud nõudlust nii ühenduses kui ka maailmaturul, ja eeldatav hind on oluliselt kõrgem kui sekkumishind. Sekkumine tuleks aga turvaabinõuna siiski säilitada.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6
(56)  Nende toodete sekkumiskokkuostu võib ohutult kaotada 2009. aastal, kuna praegune turuolukord ja -perspektiivid näitavad, et sekkumist ei saaks nende puhul 2009. aastal kohaldada.
(6)  Riisi ja sealiha sekkumiskokkuostu võib ohutult kaotada 2009. aastal, kuna praegune turuolukord ja -perspektiivid näitavad, et sekkumist ei saaks nende puhul igal juhul 2009. aastal kohaldada.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)
(8 a)  Alates 2009. aastast ei peaks piimatootjate investeeringutoetus olema enam piiratud tõendatud kvootide kogusega, et tootjad saaksid investeerida rohkem turunõuetele orienteeritult.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10
(60) Või puhul kasutatakse eraladustusabi harva. Vaatamata sellele toimub või tootmine alati hooajaliselt, kuna piimatootmine ühenduses on samuti hooajaline. Seepärast võib esineda ajutist survet võiturule, mida saab leevendada hooajalise ladustamisega. Komisjon peaks siiski tegema otsuse põhjaliku turuanalüüsi alusel, mitte kohustuse alusel avada süsteem igal aastal, ja seega peaks süsteem muutuma vabatahtlikuks.
välja jäetud
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12
(62)  Pagaritoodete ja jäätise valmistamiseks ning otsetarbimiseks kasutatava või müügitoetust on vähendatud kooskõlas või sekkumishinna alandamisega alates 2004. aastast ning see on olnud seetõttu null, enne kui pakkumismenetlused soodsa turuolukorra tõttu peatati. Müügitoetuse kavasid ei ole enam turu toetamiseks sekkumishinna tasandil vaja ja need tuleks seetõttu tühistada.
(12)  Pagaritoodete ja jäätise valmistamiseks ning otsetarbimiseks kasutatava või müügitoetust on vähendatud kooskõlas või sekkumishinna alandamisega alates 2004. aastast ning see on olnud seetõttu null, enne kui pakkumismenetlused soodsa turuolukorra tõttu peatati.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 13
(63)  Sarnaselt ühise põllumajanduspoliitika 2003. aasta reformiga, mille eesmärk oli parandada ühenduse põllumajanduse konkurentsivõimet ning edendada rohkem turule orienteeritud ja säästvat põllumajandust, on vaja jätkata üleminekut tootmise toetamiselt tootjate toetamisele, kaotades sellise olemasoleva abi andmise, mis on sätestatud nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus)) kuivsööda, kanepi ja kartulitärklise suhtes, ja integreerides nende toodetega seotud toetuse iga põllumajandusettevõtte jaoks tootmisest lahti seotud sissetulekutoetuse süsteemi. Sarnaselt ühise põllumajanduspoliitika 2003. aasta reformiga ei muuda toetuse tootmisest lahti sidumine põllumajandustootjatele tegelikult makstavaid toetussummasid, vaid suurendab märkimisväärselt sissetulekutoetuse tõhusust.
(13)  Sarnaselt ühise põllumajanduspoliitika 2003. aasta reformiga, mille eesmärk oli parandada ühenduse põllumajanduse konkurentsivõimet ning edendada rohkem turule orienteeritud ja säästvat põllumajandust, on vaja jätkata üleminekut tootmise toetamiselt tootjate toetamisele, kaotades sellise olemasoleva abi andmise, mis on sätestatud nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus)) lina, kanepi ja kartulitärklise suhtes, ja integreerides nende toodetega seotud toetuse iga põllumajandusettevõtte jaoks tootmisest lahti seotud sissetulekutoetuse süsteemi. Sarnaselt ühise põllumajanduspoliitika 2003. aasta reformiga ei muuda toetuse tootmisest lahti sidumine põllumajandustootjatele tegelikult makstavaid toetussummasid, vaid suurendab märkimisväärselt sissetulekutoetuse tõhusust.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 14
(64)  Nõukogu otsustas 2000. aastal kaotada järk-järgult lühikese linakiu ja kanepikiu toetuse. See otsus jõustub alates 2009/2010. turustusaastast määrusega (EÜ) nr 247/2008 ühise turukorralduse ühtsesse määrusesse tehtud muudatustega, nagu näiteks tavapärastel tootmisaladel kasvatatava lina töötlejatele antava täiendava töötlemistoetuse järkjärguline kaotamine. Pika linakiu toetus tuleks tootmisest lahti siduda. Kuid selleks, et tööstus saaks kohaneda, peaks pool ühtsele otsemaksete kavale üleminekust toimuma 2011. aastal ja ülejäänud osa 2013. aastal.
(14)  Nõukogu otsustas 2000. aastal kaotada järk-järgult lühikese linakiu ja kanepikiu toetuse. See otsus jõustub alates 2009/2010. turustusaastast määrusega (EÜ) nr 247/2008 ühise turukorralduse ühtsesse määrusesse tehtud muudatustega, nagu näiteks tavapärastel tootmisaladel kasvatatava lina töötlejatele antava täiendava töötlemistoetuse järkjärguline kaotamine. Pika linakiu toetus tuleks tootmisest lahti siduda. Siiski peaks selleks, et tööstus saaks kohaneda, ühtsele otsemaksete kavale üleminek toimuma hiljemalt 2013. aastal.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15
(65)  Kuivsöödaga seotud korda reformiti 2003. aastal, kui osa toetusest anti tootjatele ja seoti tootmisest lahti. Pidades silmas "tervisekontrolli" üldist suunda turule orienteerituse suurendamisele ja söödaturgude praegust väljavaadet, tuleks üleminek täielikule tootmisest lahtisidumisele terves sektoris lõpetada, sidudes ülejäänud toetuse tootmisest lahti.
(15)  Kuivsöödaga seotud korda reformiti 2003. aastal, kui osa toetusest anti tootjatele ja seoti tootmisest lahti. Pidades silmas "tervisekontrolli" üldist suunda turule orienteerituse suurendamisele ja söödaturgude praeguseid väljavaateid, tuleks üleminek täielikule tootmisest lahtisidumisele terves sektoris lõpetada hiljemalt 2013. aastaks, sidudes ülejäänud toetuse tootmisest lahti.
Töötlejatele antava toetuse maksmise lõpetamise mõjusid peaks olema võimalik leevendada asjakohaste kohandustega hinnas, mida makstakse tooraine tootjatele, kes saavad toetuse tootmisest lahtisidumise tulemusel suuremaid otsetoetuste õigusi. Töötlejatele antava toetuse lõpetamine on samuti põhjendatud, arvestades turuolukorda ja valgurikaste kultuuridega seotud väljavaateid tervikuna. Võttes arvesse asjaolu, et sektorit on pärast 2003. aasta reformi juba ümber korraldatud, ja konkreetset negatiivset keskkonnamõju, mida kuivsööda tootmine hiljutiste andmete põhjal tekitab, tuleks toetus toomisest lahti siduda, kuid sektori kohanemiseks oleks vaja ette näha lühike kaheaastane üleminekuperiood.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
(67) Kodumaise ja rahvusvahelise teravilja- ja tärkliseturu arengu tõttu ei ole tärklise tootmistoetus enam seoses selle esialgsete eesmärkidega asjakohane ja seepärast tuleks see kaotada. Turuolukord ja -perspektiivid on sellised, et toetuse suurus on juba mõnda aega null, ja see olukord arvatavasti jätkub, nii et toetuse võib kiiresti kaotada ilma negatiivsete mõjudeta sektorile.
välja jäetud
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 18
(68) Loomahaigustega seotud erandlikke turutoetusmeetmeid käsitlevate sätetega tuleb tegeleda riskijuhtimisega seotud horisontaalsätte raames ja seega tuleks see määrusest (EÜ) nr 1234/2007 välja jätta.
välja jäetud
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 19
(69)  Tootjaorganisatsioonidel võib olla oluline roll pakkumise rühmitamisel sektorites, kus tootjate ja kokkuostjate hulk ei ole tasakaalus. Liikmesriigid peaksid seepärast suutma tunnustada tootjaorganisatsioone kõikides sektorites.
(19)  Saagikindlustus ja investeerimisfondid võivad kaasa aidata korrektiivsele riskijuhtimisele, kuid see võib osutuda majanduslikus ja sotsiaalses plaanis väga kulukaks. Seetõttu tuleks paralleelselt edendada ennetava riskijuhtimise vahendeid. Tootjaorganisatsioonidel ja tootmisharude vahelistel organisatsioonidel võib olla kõnealuses ennetavas riskijuhtimises oluline roll, eriti pakkumise rühmitamisel sektorites, kus tootjate ja kokkuostjate hulk ei ole tasakaalus või turgusid puudutavate teadmiste parandamisel. Liikmesriigid peaksid seepärast suutma tunnustada tootjaorganisatsioone ja kutseorganisatsioone kõikides sektorites.
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 247/2006
Artikkel 4 – lõige 3
(-1) Määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 4 lõige 3 asendatakse järgmisega:
"3. Erandina lõike 2 punktist a võib Assooridelt ühenduse teistesse piirkondadesse järgmistel aastatel tarnida järgmised maksimumkogused suhkrut (CN-kood 1701):
‐ 2008: 3 000 tonni;
‐ 2009: 2 285 tonni;
‐ 2010: 1 570 tonni;
‐ 2011: 855 tonni."
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 247/2006
Artikkel 5 – lõige 1
(-1 a) Määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:
"1. Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 10 lõikes 1 osutatud ajavahemiku jooksul kohaldatakse kõnealuse määruse artiklis 13 osutatud C-suhkru suhtes, mis on eksporditud vastavalt komisjoni 14. septembri 1981. aasta määruse (EMÜ) nr 2670/81 (milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad kvooti ületava suhkrutoodangu kohta) asjaomastele sätetele ja mis on sisse toodud tarbimiseks Madeiral ja Kanaari saartel CN-koodi 1701 alla kuuluva valge suhkruna ning mis on sisse toodud rafineerimiseks ja tarbimiseks Assooridel CN-koodi 1701 12 10 ja/või CN-koodi 1701 11 10 alla kuuluva toorsuhkruna, käesolevas määruses esitatud tingimuste kohaselt imporditollimaksudest vabastamise korda käesoleva määruse artiklis 2 osutatud prognoositava tarnebilansi piires."
Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b
(1)  Artikli 8 lõike 1 punkt b jäetakse välja.
välja jäetud
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 10
(2)  Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:
välja jäetud
a) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:
i) punkt a asendatakse järgmisega:
"a) pehme nisu, oder, mais ja terasorgo;";
ii) punkt b jäetakse välja;
b) lõige 2 jäetakse välja.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 11 – punkt a
a) teraviljade puhul 1. novembrist 31. maini;
a) teraviljade puhul 1. märtsist 31. maini;
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 11 – punkt d a (uus)
d a) sealiha puhul iga turustusaasta jooksul.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b a (uus)
b a) komisjoni poolt ilma artikli 195 lõikes 1 osutatud komitee abita sealiha puhul, kui searümpade keskmine turuhind, nagu see on kehtestatud igas liikmesriigis ühenduse tüüpilistel turgudel kindlaksmääratud hindu arvestades ja kaalutud koefitsientide abil, mis kajastavad iga liikmesriigi suhtelist sigade arvu, on vaatlusperioodil väiksem ja tõenäoliselt ka jääb väiksemaks kui 103 % võrdlushinnast.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 12 – lõige 2
2.  Pehme nisu puhul võib komisjon riikliku sekkumise peatada ilma artikli 195 lõikes 1 osutatud komitee abita, kui Roueni tarnitud vähemalt 11 %-lise valgusisaldusega nisu hind on kõrgem kui võrdlushind.
2.  Pehme nisu puhul võib komisjon riikliku sekkumise peatada, kui Roueni tarnitud vähemalt 11 %-lise valgusisaldusega nisu hind on kõrgem kui võrdlushind.
Komisjon taasalustab sekkumist ilma artikli 195 lõikes 1 osutatud komitee abita, kui käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud tingimused enam ei kehti.
Komisjon taasalustab sekkumist, kui käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud tingimused enam ei kehti.
Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
III alajagu – artikkel 18
4)  II osa I jaotise I peatüki II jao III alajagu asendatakse järgmisega:
"III alajagu
Sekkumishinnad
Artikkel 18
Sekkumishinnad
1.  Komisjon määrab pakkumismenetluste teel kindlaks sekkumishinnad ja sekkumise raames vastuvõetavad kogused artikli 10 punktides a, d, e ja f osutatud toodete jaoks. Eriolukordades võib pakkumismenetlusi piirata liikmesriigiga või liikmesriigi piirkonnaga või määrata sekkumishinnad ja sekkumise raames vastuvõetavad kogused kindlaks liikmesriigi või liikmesriigi piirkonna kohta registreeritud keskmiste turuhindade alusel.
2.  Vastavalt lõikele 1 kindlaks määratud sekkumishind ei tohi olla:
a) teravilja puhul kõrgem kui vastav sekkumishind;
b) veiseliha puhul kõrgem kui liikmesriigis või liikmesriigi piirkonnas registreeritud keskmine turuhind, mida on suurendatud summa võrra, mille komisjon määrab kindlaks objektiivsete kriteeriumide alusel;
c) või puhul kõrgem kui 90 % võrdlushinnast;
d) lõssipulbri puhul kõrgem kui võrdlushind.
3.  Suhkru sekkumishind on 80 % pakkumise esitamise turustusaastale järgnevaks turustusaastaks kindlaksmääratud võrdlushinnast. Kui aga makseasutusele pakutava suhkru kvaliteet erineb IV lisa B punktis määratletud standardkvaliteedist, tõstetakse või alandatakse sekkumishinda vastavalt."
välja jäetud
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
rtikkel 26 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii a (uus)
4 a)  Artikli 26 teise lõigu punkti a lisatakse järgmine alapunkt:
"ii a) määruse (EÜ) nr 247/2006 artiklis 5 sätestatud tarnimise erikorra raames."
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – I peatükk – III jagu – I alajagu
(5)  II osa I jaotise I peatüki III jao I alajagu jäetakse välja.
välja jäetud
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 31
(6)  Artiklit 31 muudetakse järgmiselt:
välja jäetud
a) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:
i) punkti c järele lisatakse järgmised alapunktid:
"ca) ühenduse tunnustatud ettevõttes koorest või piimast valmistatud mage või, mille piimarasvasisaldus on vähemalt 82 % massist, rasvata kuivekstrakti sisaldus kõige enam 2 % massist ja veesisaldus kõige enam 16 % massist;
cb) ühenduse tunnustatud ettevõttes koorest või piimast valmistatud soolavõi, mille piimarasvasisaldus on vähemalt 80 % massist, rasvata piimakuivaine sisaldus kõige rohkem 2 % massist, veesisaldus kõige rohkem 16 % massist ja soolasisaldus kõige rohkem 2 % massist;"
ii) punkt e jäetakse välja;
b) lõike 2 teine lõik jäetakse välja.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 34a
Lisatakse artikkel 34a:
"Artikkel 34 a
välja jäetud
Või jaoks toetuse andmise tingimused
1.  Komisjon võib otsustada anda või eraladustamise toetust eelkõige juhul, kui toodete hinnasuundumused ja varud osutavad turu tõsisele tasakaalutusele, mida saaks hooajalise ladustamisega vältida või vähendada.
2.  Toetuse suuruse määrab kindlaks komisjon, võttes arvesse ladustamiskulusid ja või arvatavaid hinnasuundumusi. "
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 36
(8)  Artikkel 36 jäetakse välja.
välja jäetud
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 44
(11)  Artikkel 44 jäetakse välja.
välja jäetud
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 12 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 46 – lõige 1
a) lõige 1 asendatakse järgmisega:
välja jäetud
"1. Komisjon rahastab artiklis 45 osutatud erandlikke toetusmeetmeid osaliselt, hüvitades kuni 50 % liikmesriigi kantud kuludest."
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 14 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 66 – lõige 5 a (uus)
14 a)  Artiklisse 66 lisatakse järgmine lõige:
"5 a. Liikmesriigid võivad taotleda ajutist kvoodi suurendamist, mis põhineb piimakvootide alakasutamisel teistes liikmesriikides, tingimusel et suudetakse tõestada, et nende piimaturule ei saa põhireeglite kohaselt tõenäoliselt osaks nn pehmet maandumist. Selleks arvutab komisjon igal aastal, kui palju piimakvoote kasutamata jääb. Komisjon hindab liikmesriikide võimalikke kvootide täiendava suurendamise taotlusi ning esitab ettepaneku tootmiskvootide ajutise eraldamise kohta iga turustusaasta alguses. Need ajutised kvoodid on antud turustusaastal alati madalamad kui kvootide alakasutamise tase antud turustusaastale eelnenud turustusaastal. Komisjoni võib abistada artikli 195 lõikes 1 osutatud komitee."
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 14 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 78 – lõige 3 a (uus)
14 b)  Artiklisse 78 lisatakse järgmine lõige 3 a:
"3 a. Liidule makstavast lisamaksust tulenev kogutulu ja põllumajanduseelarves kokkuhoitud assigneeringud tuleks suunata piimafondi, et võimaldada kõrvalmeetmete võtmist piimasektoris.
Kõnealusest süsteemist ei ole lubatud rahastada määruse (EÜ) nr [...]/2008 [uus otsetoetusi käsitlev määrus] artikli 68 [üldeeskirjad] alusel rahastatavaid meetmeid."
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 17
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – I jagu – I alajagu
(17)  II osa I jaotise IV peatüki I jao I alajagu jäetakse välja.
välja jäetud
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 18 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 91 – lõige 1 – teine lõik
18 a)  Artikli 91 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:
"Turustusaastatel 2009/2010 kuni 2012/2013 antakse samadel tingimustel toetust ka kiu tootmiseks kasvatatava lühikese lina ja kanepivarte töötlemise puhul."
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 19
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 92 – lõige 1
"1. Artikliga 91 ettenähtud töötlemistoetuse suuruseks määratakse pika linakiu puhul:
"1. Artikliga 91 ettenähtud töötlemistoetuse suuruseks määratakse:
a)  200 eurot 2009/2010. ja 2010/2011. turustusaastaks; ning
a) pika linakiu puhul: 160 eurot tonni kohta turustusaastateks 2009/2010 kuni 2012/2013;
b)  100 eurot 2011/2012. ja 2012/2013. turustusaastaks;".
b) lühikese linakiu ja kanepikiu puhul, mis ei sisalda rohkem kui 7,5 % lisandeid ega lina- või kanepiluid: 90 eurot tonni kohta turustusaastateks 2009/2010 kuni 2012/2013.
Traditsioonilistele turustusvõimalustele osutades võivad liikmesriigid otsustada anda toetust:
a) lühikese linakiu puhul, mille lisandite ja linaluude sisaldus on 7,5 %–15 %;
b) kanepikiu puhul, mille lisandite ja kanepiluude sisaldus on 7,5–25 %.
Teises lõigus esitatud juhtudel annab liikmesriik toetust seoses kogusega, mis 7,5 % lisandite ja linaluude sisalduse puhul ei ületa toodetud kogust."
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 20 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 94 – lõige 1a
20 a)  Artikli 94 lõige 1a asendatakse järgmisega:
"1a. Toetuskõlbliku lühikese linakiu ja kanepikiu puhul kehtestatakse turustusaastateks 2009/2010 kuni 2012/2013 garanteeritud maksimumkoguseks 147 265 tonni iga turustusaasta kohta. See kogus jagatakse asjaomaste liikmesriikide vahel garanteeritud riiklike kogustena vastavalt XI lisa punktile A.II."
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 20 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 94a
20 b)  Artikkel 94a asendatakse järgmisega:
"Artikkel 94a
Lisatoetus
"2009/2010. kuni 2012/2013. turustusaasta jooksul antakse lisatoetust heakskiidetud esmatöötlejale XI lisa punktis A.III. kirjeldatud I ja II tsooni kuuluvate piirkondade puhul, kus kasvatatakse lina ja mille varte toodangu suhtes:
a) kehtib artikli 91 lõikes 1 nimetatud ostu-müügileping või kohustus ning
b) antakse pikaks kiuks töötlemise toetust.
Täiendava toetuse suurus I tsoonis on 120 eurot hektari kohta ja II tsoonis 50 eurot hektari kohta.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 21
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 95a – lõige 1
1.  Kartulitärklist tootvatele ettevõtjatele makstakse turustusaastatel 2009/2010 ja 2010/2011 lisatasu 22,25 eurot artikli 84a lõikes 2 osutatud kvoodi piires toodetud tärklise tonni kohta, tingimusel et nad on maksnud kartulitootjatele kartulitärklise kvoodi piires tootmiseks vajaliku kartulikoguse eest miinimumhinna.
1.  Kartulitärklist tootvatele ettevõtjatele makstakse turustusaastatel 2009/2010 kuni 2012/2013 lisatasu 22,25 eurot artikli 84a lõikes 2 osutatud kvoodi piires toodetud tärklise tonni kohta, tingimusel et nad on maksnud kartulitootjatele kartulitärklise kvoodi piires tootmiseks vajaliku kartulikoguse eest miinimumhinna.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 22
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 96
(22)  Artikkel 96 jäetakse välja.
välja jäetud
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 29 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 122 – esimene b lõik (uus)
29 a)  Artiklisse 122 lisatakse järgmine lõik:
"Liikmesriigid võivad samuti tunnustada tootjaorganisatsioonina taotlejate rühma nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta)1 artikli 5 lõike 1 tähenduses. Sel juhul kohaldatakse käesoleva artikli esimese lõigu punkti c alapunkti i sätteid.
_________
1 ELT L 93, 31.3.2006, lk 12."
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 30
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 124 – lõige 1 - esimene a lõik (uus)
Tootmisharude vahelised organisatsioonid võivad muu hulgas tegeleda ennetava riskijuhtimise ning uurimis- ja arendustegevuse edendamise, toodetest ja tootmisharudest teavitamise ja nende edendamise, turuanalüüsi ja turgu puudutava teabe ning lepingute sõlmimisega seotud meetmetega."
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 30 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 162 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i
30 a)  Artikli 162 lõike 1 punkti a alapunkt i jäetakse välja. *
* Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikleid ja lisasid tuleb vastavalt muuta.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 30 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 162 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii
30 b)  Artikli 162 lõike 1 punkti a alapunkt ii jäetakse välja. *
* Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikleid ja lisasid tuleb vastavalt muuta.
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 31 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 182 – lõige 3
31 a)  Artikli 182 lõige 3 asendatakse järgmisega:
"3. Liikmesriigid, kes vähendavad määruse (EÜ) nr 318/2006 III lisas 20. veebruaril 2006 kindlaksmääratud suhkrukvoote rohkem kui 50 %, võivad anda ajutist riigiabi kuni turustusaastani 2013/2014.
Komisjon otsustab selle meetme raames antava riigiabi summa asjaomase liikmesriigi taotluse alusel.
Itaalia puhul ei ületa suhkrupeedikasvatajatele ja suhkrupeedi transpordile antav esimeses lõigus osutatud ajutine abi 11 eurot suhkrupeedi tonni kohta turustusaastal.
Soome võib anda suhkrupeedikasvatajatele abi kuni 350 eurot hektari kohta turustusaastal.
Asjaomased liikmesriigid teatavad komisjonile 30 päeva jooksul pärast iga turustusaasta lõppu sel turustusaastal tegelikult antud riigiabi summa."
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 32
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 184 – punkt 5
"5) Euroopa Parlamendile ja nõukogule enne 30. juunit 2011 aruande piimakvoodisüsteemi sujuva järkjärgulise kaotamise tingimuste kohta, sealhulgas eelkõige võimalikud edasised kvootide suurendamised või lisamaksude võimalikud vähendamised."
"5) Euroopa Parlamendile ja nõukogule enne 31. detsembrit 2010 aruande piimaturu olukorra kohta. Aruandes analüüsitakse ka liikmesriikide haldussüsteemide tõhusust seoses kvoodisüsteemi liberaliseerimisega. Aruandele lisatakse vajaduse korral asjakohased ettepanekud."

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavad maaelu arengu toetused *
PDF 452kWORD 140k
Euroopa Parlamendi 19. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (KOM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))
P6_TA(2008)0551A6-0390/2008

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0306);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 36 ja 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0242/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ning regionaalarengukomisjoni arvamust (A6-0390/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1
(74)  Ühise põllumajanduspoliitika 2003. aasta reformi rakendamise hindamisel toodi Euroopa põllumajanduse uute oluliste ülesannetena välja kliimamuutused, taastuvenergia, veemajandus ja bioloogiline mitmekesisus.
(1)  Ühise põllumajanduspoliitika 2003. aasta reformi rakendamise hindamisel toodi Euroopa põllumajanduse uute oluliste ülesannetena välja kliimamuutused, taastuvenergia, veemajandus, bioloogiline mitmekesisus ja piimakvootide kaotamine.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5
(78)  On oluline, et nende prioriteetidega seotud tegevusi tugevdatakse jätkuvalt maaelu arengu programmide abil, mis on heaks kiidetud kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 1698/2005.
(5)  Kui liikmesriikide olemasolevates maaelu arengu programmides ei ole II lisas osutatud piisavaid ning asjakohaseid meetmeid, on oluline, et nende prioriteetidega seotud tegevusi tugevdatakse jätkuvalt maaelu arengu programmide abil, mis on heaks kiidetud kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 1698/2005.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)
(5 a)  Eurobaromeetri 2007. aasta arvamusuuringust "ELi kodanike suhtumine loomade heaolusse" selgub, et suur osa (72 %) ELi kodanikest leiab, et põllumajandustootjatele tuleks hüvitada loomade heaolu käsitlevatest rangematest nõuetest tulenevad suurenenud kulud. Lisaks sellele nähakse Euroopa Ühenduse asutamislepingule Amsterdami lepinguga lisatud protokollis loomade kaitse ja heaolu kohta ette, et ühendus ja liikmesriigid peavad põllumajanduspoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel võtma täielikult arvesse loomade heaolu käsitlevaid nõudeid.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6
(79)  Võttes arvesse nende ühenduse prioriteetide olulisust, tuleks liikmesriikidele ette näha kohustus sätestada maaelu arengu programmides uute ülesannetega seotud tegevused.
(6)  Võttes arvesse nende ühenduse prioriteetide olulisust, tuleks liikmesriikidel maaelu arengu programmides ette näha senisest suurem osa uute ülesannetega seotud tegevustest, kuid seda ainult juhul, kui liikmesriigid ei ole ühenduse neid prioriteete seni piisavalt tähtsustanud.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7
(80)  Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 10 on sätestatud, et pidades silmas eeskätt ühenduse prioriteetide olulist muutumist, võidakse nõukogu otsusega 2006/144/EÜ vastu võetud maaelu arenguga seotud ühenduse strateegiasuunised (programmiperiood 2007–2013) uuesti läbi vaadata. Seepärast tuleks sätestada liikmesriikidele üldine kohustus vaadata pärast ühenduse strateegiasuuniste läbivaatamist läbi ka riiklikud strateegiakavad, et korraldada programmide sisu muutmine.
(7)  Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 10 on sätestatud, et pidades silmas eeskätt ühenduse prioriteetide olulist muutumist, võidakse nõukogu otsusega 2006/144/EÜ vastu võetud maaelu arenguga seotud ühenduse strateegiasuunised (programmiperiood 2007–2013) uuesti läbi vaadata. Seepärast tuleks julgustada liikmesriike, kes ei ole veel kehtestanud asjakohaseid meetmeid, pärast ühenduse strateegiasuuniste läbivaatamist vaatama läbi ka riiklikke strateegiakavasid, et korraldada programmide sisu muutmist.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9
(82)  Uusi kohustusi silmas pidades tuleks kohandada maaelu arengu programmide sisuga seotud nõudeid. Tuleks esitada tegevuste liikide mittetäielik loetelu, et aidata liikmesriikidel kindlaks teha asjakohased tegevused, mis on seotud uute ülesannetega maaelu arengu õigusraamistiku kontekstis.
(9)  Uusi kohustusi silmas pidades tuleks vajaduse korral kohandada maaelu arengu programmide sisuga seotud nõudeid. Tuleks esitada tegevuste liikide mittetäielik loetelu, mida võib hiljem vastavalt liikmesriikide vajadustele täiendada, et aidata liikmesriikidel kindlaks teha asjakohased tegevused, mis on seotud uute ülesannetega maaelu arengu õigusliku raamistiku kontekstis.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 a (uus)
(9 a)  Samuti on asjakohane kohandada määrust (EÜ) nr 1698/2005 ebasoodsate looduslike tingimustega mägipiirkondadele ja teistele ebasoodsate tingimustega piirkondadele makstavate toetuste puhul. Praegune kord, mis põhineb nõukogu 17. mai 1999. aasta määrusel (EÜ) nr 1257/1999 (Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks)1 ja mida peaks kohaldatama uuel toetusperioodil kuni 2009. aastani, peaks säilima kuni praeguse toetusperioodi lõpuni.
________
1 EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10
(83)  Selleks et näha toetusesaajate jaoks ette uute prioriteetidega seotud tegevuste alustamiseks täiendavad stiimulid, tuleks neile anda võimalus kehtestada kõrgemad toetussummad ja -määrad.
(10)  Selleks, et näha toetusesaajate jaoks ette uute prioriteetidega seotud tegevuste alustamiseks täiendavad stiimulid, tuleks neile anda võimalus kehtestada nendele tegevustele toetus ilma täiendava riikliku kaasrahastamiseta. Liikmesriigid peaksid kohaldama sama võimalust ka rakendusuuringute tulemusel loodud uuenduslike lahenduste edasiandmisele.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11
(84)  Kooskõlas nõukogu XX/XX/2008. aasta määruse (EÜ) nr XXXX/XXXX [millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks] artikli 9 lõikega 4 ja artikli 10 lõikega 4 tuleb maaelu arengu toetuseks kasutada rahalisi vahendeid, mis on saadud täiendava toetuste ümbersuunamise abil. On asjakohane tagada, et kõnealuste rahaliste vahenditega võrdne summa tuleks kasutada uute ülesannetega seotud tegevuste toetamiseks.
(11)  Kooskõlas nõukogu XX/XX/2008. aasta määruse (EÜ) nr XXXX/XXXX [millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks] artikli 9 lõikega 4 ja artikli 10 lõikega 4 tuleb maaelu arengu toetuseks kasutada rahalisi vahendeid, mis on saadud täiendava toetuste ümbersuunamise abil, kui seda ei ole juba ette nähtud liikmesriikides, kes kohaldavad vabatahtlikku ümbersuunamist vastavalt määrusele (EÜ) nr 378/20071. On asjakohane tagada, et kõnealuste rahaliste vahenditega võrdset summat tuleks kasutada nii praeguste kui ka uute ülesannetega seotud tegevuste toetamiseks vastavalt iga liikmesriigi otsustele. Samas ei tohiks takistada põllumajanduslikku tootmist, kus selle osa maaelu arengus on ülioluline.
___________
1Nõukogu 27. märtsi 2007. aasta määrus (EÜ) nr 378/2007, milles sätestatakse määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ettenähtud otsetoetuste vabatahtliku ümbersuunamise eeskirjad (ELT L 95, 5.4.2007, lk 1).
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)
(11 a)  Need tegevused peaksid olema kooskõlas muudest ühenduse vahenditest ja eelkõige struktuurifondidest (Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond) rahastatavate tegevustega.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12
(85)  Võttes arvesse kõnealuste rahaliste vahenditega võrdsete summade täiendavat, konkreetset ja siduvat kasutamist, ei tohiks mõjutada maaelu arengu toetamisega seotud eesmärkide vahelist tasakaalu.
(12)  Võttes arvesse võrdsete summade täiendavat ja konkreetset kasutamist, ei või mõjutada maaelu arengu toetamisega seotud eesmärkide vahelist tasakaalu; seetõttu peaks ka rahaliste vahendite kasutamisel uute prioriteetide tarbeks kehtima prioriteetide vaheline tasakaal, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 17.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12 a (uus)
(12 a)  Maaelu arengu programmide piisava rahastamise kindlustamiseks tuleks suurendada paindlikkust, et samas liikmesriigis oleks selleks võimalik kasutada ka struktuurifondidest (rubriik 1b) kasutamata jäänud vahendeid.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 5 – lõige 7
(-1) Artikli 5 lõige 7 asendatakse järgmisega:
"7. Liikmesriigid tagavad, et Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavad tegevused on kooskõlas asutamislepingu ja selle alusel vastu võetud õigusaktidega. Seetõttu on kõik EAFRD-st rahastatavad tegevused suunatud otse põllumajandustootjatele."
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 12a – lõige 1
1.  Liikmesriigid vaatavad pärast artiklis 10 osutatud ühenduse strateegiasuuniste läbivaatamist artikli 12 lõikes 1 osutatud menetluse kohaselt läbi ka oma riikliku strateegiakava.
1.  Igal liikmesriigil palutakse piirkondlike ja kohalike haldusasutustega konsulteerides pärast artiklis 10 osutatud ühenduse strateegiasuuniste läbivaatamist vaadata artikli 12 lõikes 1 osutatud menetluse kohaselt läbi ka oma riiklik strateegiakava.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16 a – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa
1.  Alates 1. jaanuarist 2010 sätestavad liikmesriigid oma maaelu arengu programmides vastavalt oma erivajadustele tegevuste liigid, millel on järgmised ühenduse strateegiasuunistes kirjeldatud ja riiklikus strateegiakavas täpsustatud prioriteedid:
1.  Alates 1. jaanuarist 2010 esitavad liikmesriigid, kelle puhul seda juba ette nähtud ei ole, oma maaelu arengu programmides vastavalt oma erivajadustele tegevuste liigid, millel on järgmised ühenduse strateegiasuunistes kirjeldatud ja riiklikus strateegiakavas täpsustatud prioriteedid:
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16 a – lõige 1 – esimene lõik – punkt d
d) bioloogiline mitmekesisus.
d) bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja säästev kasutamine.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16a – lõige 1 – esimene a lõik (uus)
Kõik tegevused suunatakse otse põllumajandustootjatele.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16 a – lõige 1 – teine lõik
Liikmesriigid võivad oma valiku teha käesoleva määruse II lisas esitatud tegevuste mittetäieliku loetelu alusel ja/või mis tahes muude tegevuste alusel tingimusel, et need tegevused on seotud esimeses lõigus osutatud prioriteetidega ja need on ette nähtud II lisas täpsustatud võimalike mõjude saavutamiseks.
Liikmesriigid võivad piirkondlike ja kohalike haldusasutustega konsulteerides teha oma valiku käesoleva määruse II lisas esitatud tegevuste näitliku loetelu alusel ja/või mis tahes muude, sealhulgas siseveekogude kalanduse valdkonda kuuluvate tegevuste alusel tingimusel, et need tegevused on seotud esimeses lõigus osutatud prioriteetidega ja need on ette nähtud II lisas täpsustatud võimalike mõjude saavutamiseks.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16 a – lõige 1 – teine a lõik (uus)
Liikmesriigid tagavad muudest ühenduse vahenditest, eelkõige struktuurifondidest, rahastavate sarnaste tegevuste koostoime ja töötavad vajaduse korral välja tervikliku lähenemisviisi strateegiatele, meetmetele ja rahastamisele.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16 b (uus)
3 a)  Lisatakse järgmine artikkel 16 b:
"Artikkel 16 b
Uuenduslikud lahendused ja rakendusuuringute tulemusel loodud oskusteabe edasiandmine
1.  Alates 1. jaanuarist 2010 sätestavad liikmesriigid oma maaelu arengu programmides vastavalt oma erivajadustele tegevuste liigid rakendusuuringute tulemusel loodud uuenduslike lahenduste edasiandmise jaoks maamajandusele.
2.  Alates 1. jaanuarist 2010 võib lõikes 1 osutatud tegevuste puhul suurendada I lisas kindlaks määratud toetuse määra 10 protsendipunkti võrra."
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 30
4 a)  Artikkel 30 asendatakse järgmisega:
"Artikkel 30
Põllumajanduse ja metsanduse arengu ja kohanemisega seotud infrastruktuur
Artikli 20 punkti b alapunktis v sätestatud toetus võib eeskätt hõlmata põllumajandus- ja metsamaale juurdepääsu, maakorralduse ja -parandusega, energiaga varustamise, info- ja sidetehnoloogiale juurdepääsu ning veeressursside majandamisega seotud tegevusi.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 36 – punkt a – sissejuhatav osa
4 b)  Artikli 36 punkti a sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:
"a) põllumajandusmaa, sealhulgas siseveekogude kalanduse säästvale kasutusele suunatud meetmed järgmise kaudu:"
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 c (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 39 – lõige 5 a (uus)
(4 c)  Artiklisse 39 lisatakse lõige 5 a:
"5 a. Toetusi võib anda kultuuriajalooliselt väärtuslike põllukultuuride ja põllumajandusloomade säilitamiseks vajalike tegevuste jaoks, mis ei sisaldu lõigete 1–4 sätete kohaldamisalas."
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 69 – lõige 5 a
5 a.  Liikmesriigid kasutavad ajavahemikul 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2015 määruse (EÜ) [nr XXXX/2008 (uus otsetoetuskavade määrus)] artikli 9 lõike 4 ja artikli 10 lõike 4 kohasest kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest tulenevate summadega võrdsed summad ühenduse toetusena praeguste maaelu arengu programmide alusel käesoleva määruse artiklis 16a osutatud tegevuste jaoks, mis on heaks kiidetud pärast 1. jaanuari 2010.
5 a.  Liikmesriigid määravad ajavahemikul 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2015 määruse (EÜ) [nr XXXX/2008 (uus otsetoetuskavade määrus)] artikli 9 lõike 4 ja artikli 10 lõike 4 kohasest kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest tulenevate summadega võrdsed summad ühenduse toetusena praeguste maaelu arengu programmide alusel nii praeguste kui ka uute tegevuste jaoks, mis on seotud uute prioriteetidega, vastavalt iga liikmesriigi otsusele.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 69 – lõige 5 b
(5 b)  Kui programmi lõppedes on käesoleva artikli lõikes 5a osutatud tegevuste jaoks kasutatud kogusumma väiksem, kui artikli 16a lõike 3 punktis b osutatud summa, maksab liikmesriik summade vahe ühenduse eelarvesse selles ulatuses, mille võrra ületati muude kui artiklis 16a osutatud tegevuste jaoks kättesaadavaid kogueraldisi.
välja jäetud
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 70 – lõige 4 b (uus)
7 a)  Artiklisse 70 lisatakse järgmine lõige 4 b:
"4 b. Erandina lõikes 3 sätestatud ülemmääradest võib määruse (EÜ) nr XXXX/2008 [uus otsetoetuskavade määrus] artikli 9 lõike 4 ja artikli 10 lõike 4 kohasest kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest tulenevate summadega võrdseid summasid kasutada ilma täiendava riikliku kaasrahastamiseta."
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 93
9 a)  Artikkel 93 asendatakse järgmisega:
"Artikkel 93
Kehtetuks tunnistamine
[...] . Määrus (EÜ) nr 1257/1999 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2007, välja arvatud artikli 13 punkt a, artikli 14 lõige 1 ja artikli 14 lõike 2 kaks esimest taanet, artiklid 15, 17 kuni 20, artikli 51 lõige 3 ja artikli 55 lõige 4 ning I lisa see osa, mis täpsustab summasid artikli 15 lõike 3 alusel. [...]
Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.
Määrust (EÜ) nr 1257/1999 kohaldatakse jätkuvalt selle määruse kohaselt enne 1. jaanuari 2007 komisjoni poolt heakskiidetud meetmete suhtes. [...]"
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 – punkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Lisa - tabel - rida 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a a) Rida 1 asendatakse järgmisega:

"22 lõige 2

Tegevuse alustamise toetus (*)

75 000

(*) Tegevuse alustamise toetust võib anda ühekordse maksena summas kuni 50 000 EUR või intressitoetusena, mille kapitaliseeritud väärtus ei või ületada 50 000 EUR. Mõlema toetuse kogusumma ei või ületada 75 000 EUR."

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
II lisa Prioriteet: taastuvenergia – 4 a rida (uus)

Muudatusettepanek

Päikse-, tuule- ja geotermilise energia tootmine ja kasutuselevõtt ning soojuse koostootmine

Artikkel 26: põllumajandusettevõtete moderniseerimine

Artikkel 53: mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas

Artikkel 54: ettevõtte rajamise ja arendamise toetus

Artikkel 56: maamajanduse ja -elanikkonna põhiteenused

Fossiilkütuste asendamine

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
II lisa – Prioriteet: veemajandus – 1 a rida (uus)

Muudatusettepanek

Üleujutusohu ohjamine

Artikkel 39: põllumajanduslik keskkonnatoetus

Artikkel 41: vähetootlikud investeeringud

Üleujutusohu ohjamise võimekuse parandamine

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
II lisa – Uued prioriteedid

Prioriteet: Piimakvootide kaotamine

Tegevuste liigid

Meetmed

Võimalik mõju

Ajakohastamine ja turule orienteeritud tootmine

Mitmeaastased piimakvootide kaotamise kavad

Suurem konkurentsivõime


Ühenduse maaelu arengu strateegiasuunised (2007-2013) *
PDF 190kWORD 37k
Euroopa Parlamendi 19. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2006/144/EÜ ühenduse maaelu arengu strateegiasuuniste kohta (programmiperiood 2007–2013) (KOM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))
P6_TA(2008)0552A6-0377/2008

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0306);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingut, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0239/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ja regionaalarengukomisjoni arvamusi (A6-0377/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa – punkt 2
Otsus 2006/144/EÜ
Lisa – punkt 3 – alapunkt 3.4 a – alapunkt i
i)  Eelkõige 1. telje kohast investeeringutoetust saab suunata energiat, vett ning muid sisendeid säästvatele masinatele ja seadmetele ning taastuvenergia tootmisele põllumajandusettevõtetes. Põllumajandus- ja toiduaineahelas ning metsandussektoris peaks investeeringutoetus aitama välja arendada innovaatilisi ja säästvamaid viise biokütuse töötlemiseks.
i)  Eelkõige 1. telje kohast investeeringutoetust saab suunata energiat, vett ning muid sisendeid säästvatele masinatele ja seadmetele ning taastuvenergia tootmisele põllumajandusettevõtetes. Põllumajandus- ja toiduaineahelas ning metsandussektoris peaks investeeringutoetus aitama välja arendada innovaatilisi ja säästvamaid viise fossiilkütuste asendamiseks ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, sealhulgas teise põlvkonna agrokütuste kaudu, kusjuures tuleb tagada, et seeläbi ei piirata toiduainete tootmist ja et paraneb üleüldiselt vastava põllumajandusettevõtte energiabilanss.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika