Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 20 ноември 2008 г. - Страсбург
 Изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***I
 Проект на коригиращ бюджет № 8/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година
 Специален доклад на Европейския омбудсман
 Социалноосигурителни системи и пенсии
 Влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост *
 Процедура за единно разрешително за работа *
 Обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти *
 Средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки *
 Използване на досиетата на пътниците (PNR − Passenger Name Record) за целите на правоприлагането
 Средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки
 Ответна реакция на ЕС на влошаващото се положение в източната част на Демократична република Конго
 Европейска политика за космическото пространство: Европа и космосът
 Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси
 ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение
 Състояние на пчеларството
 Минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки
 Сомалия
 Смъртното наказание в Нигерия
 Случаят на семейство al-Kurd
Текстове (606 kb)
Правна информация - Политика за поверителност