Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 4 декември 2008 г. - Брюксел
Споразумение между правителството на Република Корея и Европейската общност за сътрудничество при антиконкурентни действия *
 Многогодишен план за запаса от херинга, разположен на запад от Шотландия и за риболовната дейност по експлоатация на този запас *
 Задължения за издръжка *
 Измервателни уреди и методи за метрологичен контрол (преработена версия) ***I
 Създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни ***I
 Борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностни сделки (Обща система на ДДС) *
 Борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностни сделки *
 Подобряване на средата за малките и средни предприятия в Европа
 Кодекс за поведение при износ на оръжие
 Специален доклад на Европейската сметна палата № 8/2007
 Положението на жените на Балканите
 План за управление на популациите от корморани

Споразумение между правителството на Република Корея и Европейската общност за сътрудничество при антиконкурентни действия *
PDF 351kWORD 41k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение между правителството на Република Корея и Европейската общност за сътрудничество при антиконкурентни действия (SEC(2007)1731 - C6-0398/2008 – 2008/0004(CNS))
P6_TA(2008)0572A6-0452/2008

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (SEC(2007)1731),

–   като взе предвид споразумението между правителството на Република Корея и Европейската общност за сътрудничество при антиконкурентни действия,

–   като взе предвид членове 83 и 308 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, първа алинея от Договора за ЕО, съобразно която Съветът се е консултирал с него (C6-0398/2008),

–   като взе предвид член 51 и член 83, параграф 7, от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия и становището на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0452/2008),

1.  Одобрява предложението за решение на Съвета във вида, в който е изменено, и одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и Република Корея.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за решение на Съвета
Съображение 2 а (ново)
(2a)  Тъй като взаимното признаване на законите за защита на конкуренцията между Европейската общност и Южна Корея е най-ефективният начин за справяне с антиконкурентното поведение, следва да се сведе до минимум използването на инструменти за защита на търговията (ИЗТ) между двете страни.
Изменение 2
Предложение за решение на Съвета
Съображение 4 а (ново)
(4a)  Споразумението следва да се разглежда в контекста на цялостната рамка на съществуващите споразумения между Европейската общност и Република Корея, както и споразуменията, по които в момента текат преговори, по-специално преговорите, отнасящи се до потенциално споразумение за свободна търговия.

Многогодишен план за запаса от херинга, разположен на запад от Шотландия и за риболовната дейност по експлоатация на този запас *
PDF 400kWORD 84k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, разположен на запад от Шотландия и за риболовната дейност по експлоатация на този запас (COM(2008)0240 – C6-0204/2008 – 2008/0091(CNS))
P6_TA(2008)0573A6-0433/2008

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0240),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0204/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство (A6-0433/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Призовава Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  За да се гарантира стабилност на възможностите за риболов, е целесъобразно да се ограничат измененията на общия допустим улов от година на година, когато размерът на запаса е над 75 000 тона.
(7)  За да се гарантира стабилност на възможностите за риболов, е целесъобразно да се ограничат измененията на общия допустим улов от година на година.
Изменение 2
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а
а) поддържане на смъртността от риболов на равнище 0,25 на година за съответните възрастови групи, когато хвърлящият хайвер запас е над 75 000 тона;
а) поддържане на смъртността от риболов на равнище 0,25 на година за съответните възрастови групи за следващата година в тези години, когато Международният съвет за изследване на морето (ICES) и Научният, технически и икономически комитет по рибарство (STECF) могат да предоставят оценки на размера на хвърлящия хайвер запас от 75 000 тона или повече;
Изменение 3
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в
в) предвиждане на прекратяване на риболова в случай, че хвърлящият хайвер запас е намалял под 50 000 тона.
в) предвиждане на строг план за възстановяване въз основа на препоръка от ICES и STECF в случай, че хвърлящият хайвер запас е намалял под 50 000 тона.
Изменение 4
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3
3.  Определената в параграф 1 цел се постига в рамките на максимално изменение на ТАC от 15  % за година, когато хвърлящият хайвер запас надхвърля 75 000 тона.
3.  Определената в параграф 1 цел се постига в рамките на максимално изменение на ТАC от 15  % за година за всяка определена година, когато хвърлящият хайвер запас надхвърля 75 000 тона и в рамките на максимално изменение на общия допустим улов от 20 % за всяка дадена година, когато хвърлящият хайвер запас е под 75 000 тона, но над 50 000 тона.
Изменение 5
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  Когато според становището на Научно-техническия и икономически комитет по риболова (STECF) хвърлящата хайвер биомаса от запаса ще надхвърли 75 000 тона през годината, за която следва да бъде определен общия допустим улов, общият допустим улов се определя на равнище, което според становището на STECF ще доведе до смъртност от риболов на равнище 0,25 на година. Това равнище се адаптира ако е нужно съгласно член 5.
2.  Когато според становището на STECF хвърлящата хайвер биомаса от запаса ще достигне или надхвърли 75 000 тона през годината, за която следва да бъде определен общия допустим улов, общият допустим улов се определя на равнище, което според становището на STECF ще доведе до смъртност от риболов на равнище 0,25 на година. Това равнище се адаптира ако е нужно съгласно член 5.
Изменение 6
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
3.  Когато според становището на Научно-техническия и икономически комитет по риболова (STECF) хвърлящата хайвер биомаса от запаса ще бъде с размер под 75 000 тона, но над 50 000 тона, през годината, за която следва да бъде определен общия допустим улов, общият допустим улов се определя на равнище, което според становището на STECF ще доведе до смъртност от риболов на равнище 0,2 на година.
3.  Когато според становището на Научно-техническия и икономически комитет по риболова (STECF) хвърлящата хайвер биомаса от запаса ще бъде с размер под 75 000 тона, но над 50 000 тона, през годината, за която следва да бъде определен общия допустим улов, общият допустим улов се определя на равнище, което според становището на STECF ще доведе до смъртност от риболов на равнище 0,2 на година. Общият допустим улов не следва да се отклонява от размера на общия допустим улов за предходната година с повече от 20 % за всяка определена година. Това равнище се адаптира, ако е нужно, в съответствие с член 5, параграф 2а и член 5, параграф 2б.
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4
4.  Когато според становището на Научно-техническия и икономически комитет по риболова (STECF) хвърлящата хайвер биомаса от запаса ще бъде с размер под 50 000 тона през годината, за която следва да бъде определен общия допустим улов, общият допустим улов се определя на равнище 0 тона.
4.  Когато според становището на Научно-техническия и икономически комитет по риболова (STECF) хвърлящата хайвер биомаса от запаса ще бъде с размер под 50 000 тона през годината, за която следва да бъде определен общия допустим улов, общият допустим улов подлежи на строг план за възстановяване въз основа на препоръките от ICES и STECF.
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 а (нов)
5а. За всяка година, когато ICES и STECF не могат да предоставят оценка на размера на хвърлящия хайвер запас или на смъртността при риболов, общият допустим улов следва да не се променя в сравнение с предходната година. За втората и за всяка следваща година обаче, когато няма на разположение научна прогноза, общият допустим улов следва да се намалява с 10  % в сравнение с предходната година.
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)
2а. В случаите, когато прилагането на член 4, параграф 3, първо изречение би довело до равнище на общ допустим улов, надвишаващо с над 20 % това от предходната година, Съветът определя равнище на общ допустим улов, което е само с 20 % по-високо от общия допустим улов за въпросната предходна година.
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 б (нов)
2б. В случаите, когато прилагането на член 4, параграф 3, първо изречение би довело до равнище на общ допустим улов, което е с повече от 20 % по-ниско от равнището от предходната година, Съветът определя равнище на общ допустим улов, което е само с 20 % по-ниско от общия допустим улов за въпросната предходна година.
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4
4.  Параграф 3 не се прилага за кораби, които предават отчет за своя улов ежедневно до центъра за наблюдение на риболова от държавата-членка на флага за включване в нейната компютъризирана база данни, както е предвидено в член 3, параграф 7 от Регламент (ЕИО) № 2847/93.
4.  Параграф 3 не се прилага за кораби, които предават отчет за своя улов ежедневно и които при всички случаи предават отчет преди да напуснат района западно от Шотландия, до центъра за наблюдение на риболова от държавата-членка на флага за включване в нейната компютъризирана база данни, както е предвидено в член 3, параграф 7 от Регламент (ЕИО) № 2847/93.
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 8
Когато Комисията, основавайки се на становище от STECF, установи, че равнищата на смъртност от риболов и свързаните с тях равнища на хвърлящата хайвер биомаса, определени в член 3, параграф 2, не са подходящи за постигане на целите, определени в член 3, параграф 1, Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство въз основа на предложение от Комисията за промяна на тези количества.
Когато Комисията, основавайки се на становище от STECF, установи, че равнищата на смъртност от риболов и свързаните с тях равнища на хвърлящата хайвер биомаса, определени в член 3, параграф 2, не са подходящи за постигане на целите, определени в член 3, параграф 1, Съветът, в съответствие с процедурата, предвидена в член 37 от Договора, взема решение за промяна на тези количества.
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
1.  Комисията се обръща всяка година към STECF и към Пелагическия регионален консултативен съвет за становище относно постигането на целите на многогодишния план. Когато становището сочи, че целите не се постигат, Съветът, по предложение на Комисията, взема решение с квалифицирано мнозинство за въвеждане на допълнителни и/или алтернативни мерки, за обезпечаване постигането на целите.
1.  Комисията се обръща всяка година към STECF и към Пелагическия регионален консултативен съвет за становище относно постигането на целите на многогодишния план. Освен това Комисията следва да вземе предвид втори независим показател за възстановяване на запаса от западно-шотландска херинга. Когато становището сочи, че целите не се постигат, Съветът, в съответствие с процедурата, предвидена в член 37 от Договора, взема решение с квалифицирано мнозинство за въвеждане на допълнителни и/или алтернативни мерки, за обезпечаване постигането на целите.
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.  Комисията преразглежда ефективността и изпълнението на многогодишния план на интервали не по-малки от четири години от датата на приемане на настоящия Регламент. Комисията се обръща за становище към STECF и към Пелагическия регионален консултативен съвет относно прегледа. При нужда Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията за подходящо адаптиране на многогодишния план.
2.  Комисията преразглежда ефективността и изпълнението на многогодишния план на интервали не по-малки от четири години от датата на приемане на настоящия Регламент. Комисията се обръща за становище към STECF и към Пелагическия регионален консултативен съвет относно прегледа. При нужда Съветът, в съответствие с процедурата, предвидена в член 37 от Договора, взема решение за подходящо адаптиране на многогодишния план.
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а (нов)
За целите на член 21, букви а), точка i) от Регламент (ЕО) № 1198/2006, мерките по прилагане на член 3, параграф 2, буква в) от настоящия регламент се считат за план за възстановяване по смисъла на член 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

Задължения за издръжка *
PDF 262kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно предложение за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (14066/2008 – C6-0384/2008 – 2005/0259(CNS))
P6_TA(2008)0574A6-0456/2008

(Процедура на консултация ‐ възобновена консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид текста на проекта на Съвета (14066/2008),

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2005)0649),

–   като взе предвид позицията си от 13 декември 2007 г.(1),

–   като взе предвид член 61, буква в) и член 67, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6-0384/2008),

–   като взе предвид член 51 и член 55, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0456/2008),

1.  Одобрява текста на Съвета;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в текста, подложен на процедура на консултация;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P6_TA(2007)0620.


Измервателни уреди и методи за метрологичен контрол (преработена версия) ***I
PDF 264kWORD 34k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите разпоредби за измервателните уреди и за методите за метрологичен контрол (преработена версия) (COM(2008)0357 – C6-0237/2008 – 2008/0123(COD))
P6_TA(2008)0575A6-0429/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение - преработена версия)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0357),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 80, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението e внесено от Комисията (C6-0237/2008),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–   като взе предвид поетия ангажимент от представителя на Съвета с писмо от 3 декември 2008 г. за приемане на предложението съобразно член 251, параграф 2 от ДЕО и препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията,

–   като взе предвид членове 80а и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0429/2008),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията;

(1) OВ C 77, 28.03.2002 г., стр. 1.


Създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни ***I
PDF 292kWORD 49k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни (COM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD))
P6_TA(2008)0576A6-0396/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0450),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 179, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0280/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по развитие и становищата на Комисията по бюджети и на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0396/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Одобрява двете съвместни декларации на Парламента, Съвета и Комисиията, приложени към настоящата резолюция;

3.  3 Счита, че референтната сума, посочена в законодателното предложение, не е съвместима с тавана на позиция 4 от многогодишната финансова рамка, без да се адаптира таванът в съответствие с разпоредбите, установени от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС); счита, че финансирането на този инструмент не следва да застрашава финансирането на други приоритети и текущи ангажименти на Европейския съюз;

4.  Подчертава, че разпоредбите на точка 14 от МИС се прилагат, в случай че законодателният орган реши в полза на приемането на законодателното предложение; подчертава, че Парламентът ще започне преговори с другото направление на бюджетния орган с оглед постигане на своевременно споразумение относно финансирането на този инструмент;

5.  Счита, че в хода на тези преговори двете направления на бюджетния орган следва да разгледат всички възможности за финансиране, в това число разширяването на резерва за спешна помощ; счита, че това цялостно финансиране не трябва да надхвърля 1 милиард евро;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 декември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008/ на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни

P6_TC1-COD(2008)0149


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № 1337/2008.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията

относно член 3, параграф 1

Парламентът, Съветът и Комисията считат, че внасянето от страна на Комисията, възможно най-скоро и преди 1 май 2009 г., на цялостния план, който ще предостави информация относно списъка с целеви държави и разпределянето на финансови средства между различните допустими за финансиране субекти, в съответствие с подходящия баланс, посочен в член 4, параграф 2 от Регламента, не е предварително условие за приемането на първоначални мерки за изпълнение на инструмента за финансиране, както е предвидено в член 1 от Регламента. Те считат също така, че общият план ще предвижда възможността за адаптиране на разпоредбите за изпълнение към нови обстоятелства, ако това е необходимо.

Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията

относно член 13

Парламентът, Съветът и Комисията заявяват, че процедурата по вземане на решение за приемането на мерките за изпълнение трябва да бъдат колкото се може по-прости и бързи, за периода до 30 април 2009 г.

Съветът приема, че срокът за разпространение на документите, които трябва да бъдат внесени за становището на комитета, следва да се ограничи до десет работни дни.

Парламентът приема, че срокът за упражняването на правото на контрол над мерките, внесени в комитета, ще изтича пет дни след датата на получаване от Регистъра по комитология на становището на комитета относно проектомерки.

Съветът и Комисията приемат, че отговорът на Парламента ще бъде под формата на писмо от председателя на Комисията по развитие до съответния член на Комисията и ще бъде предоставен на вниманието на всички членове на Парламента.

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


Борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностни сделки (Обща система на ДДС) *
PDF 377kWORD 61k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки (COM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS))
P6_TA(2008)0577A6-0448/2008

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0147),

–   като взе предвид член 93 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0154/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становището на Комисията по правни въпроси (A6-0448/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1
(1)  Измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС) се отразяват значително върху данъчните приходи на държавите-членки и нарушават икономическата дейност в рамките на вътрешния пазар, като създават неоправдан приток на стоки и като пускат на пазара стоки на цени, по-ниски от нормалните.
(1)  Измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС) се отразяват значително върху данъчните приходи на държавите-членки и нарушават икономическата дейност в рамките на вътрешния пазар, като създават неоправдан приток на стоки и като пускат на пазара стоки на цени, по-ниски от нормалните. Освен това, измамите с ДДС засягат не само финансирането на бюджетите на държавите-членки, но и общия баланс на собствените ресурси на Европейския съюз, доколкото намаляването на собствените ресурси на основата на ДДС трябва да бъде компенсирано чрез увеличение на собствените ресурси на основата на брутния национален доход.
Изменение 2
Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 а (ново)
(4а) С цел подобряване и повишаване на ефективностна на прилагането на Директива 2006/112/ЕО Комисията следва да насърчава данъчните администрации в държавите-членки да развиват административен капацитет, така че да са способни да получават декларации по електронен път за възможно най-голям брой категории данъчнозадължени лица.
Изменение 3
Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6
(6)  Като се отчита развитието на средата и на работните инструменти на операторите, е целесъобразно на операторите да бъде осигурена възможност да изпълняват декларативните си задължения посредством прости електронни процедури, за да бъде намалена до минимум административната тежест.
(6)   Настоящата директива по никакъв начин няма за цел да засегне действията на общностно равнище за постигане до 2012 г. на 25 % намаление на административната тежест за предприятията. По-специално, като се отчита последващото развитие на стопанската обстановка и на работните инструменти, е желателно на стопанските субекти да бъде осигурена възможност да изпълняват задълженията си във връзка с подаването на декларации посредством прости електронни процедури, за да бъде сведена до минимум административната тежест.
Изменение 4
Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6 а (ново)
(6а) За да се оцени по-добре отражението на новите формални задължения, по-специално що се отнася до разширяването на задължението за предоставяне на информация, така че да обхване предоставянето на услуги, Комисията следва да изготви доклад за оценка на въздействието на тези задължения, по-специално по отношение на административните разходи за данъчнозадължените лица и за администрациите и на ефективността на тези формални задължения при борбата с данъчните измами. Комисията следва да представи законодателно предложение за изменение на съдържанието на формалните задължения, ако това е целесъобразно.
Изменение 5
Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 а (ново)
(7а) Комисията следва да разгледа възможността за създаване на база данни на равнище Европейски съюз, която да съдържа идентификационните данни на физически лица, основали, ръководили или управлявали предприятия, замесени в измами при вътреобщностни сделки във връзка с ДДС. Преди регистрирането на ново предприятие съответният национален орган следва да поиска от националната данъчна администрация данъчно свидетелство от ЕС, издадено от нея, след справка в съответната база данни, към която тя следва да е свързана.
Изменение 6
Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2006/112/ЕО
Член 263 –параграф 2 – алинея 2
Все пак, държавите-членки могат да разрешат подаване на декларации по друг начин за някои категории данъчнозадължени лица.
Все пак, държавите-членки могат да разрешат подаване на декларации по друг начин за някои категории данъчнозадължени лица до …*.
* ОВ, моля въведете дата: 31 декември на годината в която Директива .../.../EO (изменящата директива) влиза в сила.
Изменение 7
Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 а (нов)
Член 1а
Доклад на Комисията
До ...*, Комисията изготвя доклад относно въздействието на настоящата директива. В този доклад вниманието е насочено по-специално към административните разходи за засегнатите данъчнозадължени лица в резултат от новите формални задължения и също така към степента на ефективност на тези формални задължения в областта на борбата срещу данъчните измами. Комисията представя законодателно предложение за изменение на съдържанието на въпросните формални задължения, ако това е целесъобразно.
* ОВ, моля въведете дата: две години след влизането в сила на настоящата директива.

Борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностни сделки *
PDF 396kWORD 73k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1798/2003 с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки (COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS))
P6_TA(2008)0578A6-0449/2008

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0147),

–   като взе предвид член 93 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0155/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становището на Комисията по правни въпроси (A6-0449/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 1798/2003
Съображение 17
(-1) Съображение 17 се заменя със следното:
"Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията*. Европейският парламент следва да бъде изцяло информиран за предвидените мерки, съгласно точка 5 от споразумението между Европейския парламент и Комисията относно процедурите за прилагане на Решение 1999/468/ЕО на Съвета**.
_________________
* OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
** OВ C 143, 10.6.2008 г., стр. 1.".
Изменение 2
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -1 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1798/2003
Член 6
(-1a) В член 6 думите "процедурата съгласно член 44, параграф 2" се заменят с "процедурата по регулиране, посочена в член 44, параграф 2".
Изменение 3
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -1 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1798/2003
Член 18 – параграф 1
(-1б) В член 18, параграф 1, думите "процедурата по член 44, параграф 2" се заменят с "процедурата по регулиране, посочена в член 44, параграф 2".
Изменение 4
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1798/2003
Член 25 – параграф 3
(3а) В член 25, параграф 3, думите "процедурата по член 44, параграф 2" се заменят с "процедурата по регулиране, посочена в член 44, параграф 2".
Изменение 5
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1798/2003
Член 27 –параграф 4 – алинея 2
(3б) В член 27, параграф 4, алинея 2 думите "процедурата по член 44, параграф 2" се заменят с "процедурата по регулиране, посочена в член 44, параграф 2".
Изменение 6
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 в (нова)
Регламент (ЕО) № 1798/2003
Член 29 – параграфи 1 и 2
(3в) (-1б) В член 29, параграфи 1 и 2, думите "процедурата по член 44, параграф 2" се заменят с "процедурата по регулиране, посочена в член 44, параграф 2".
Изменение 7
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 г (нова)
Регламент (ЕО) № 1798/2003
Член 30 – параграфи 1 и 2
(3г) В член 30, първа и втора алинеи, думите "процедурата по член 44, параграф 2" се заменят с "процедурата по регулиране, посочена в член 44, параграф 2".
Изменение 8
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 д (нова)
Регламент (ЕО) № 1798/2003
Член 35
(3д) Член 35 се изменя както следва:
а) параграф 1 се заменя със следното:
"1. Държавите-членки и Комисията периодично оценяват прилагането на настоящия регламент. Комисията обобщава информацията относно предприетите от държавите-членки действия срещу измамите, оповестява най-успешните действия и предлага мерки, които счита за най-подходящи за справяне с измамно поведение.";
б) след параграф 1 се създава следния параграф:
"1а. Комисията изготвя набор от показатели за разграничаване на областите, в които рискът от неспазване на данъчното законодателство е по-висок отколкото в други. Мерките на националните данъчни органи се ръководят от необходимостта от справяне с измамите и улесняване на спазването на закона от честните данъкоплатци.";
в) параграф 3 се заменя със следното:
"3. Списък със статистически данни, необходими за оценката на прилагането на настоящия регламент се определя съобразно процедурата по регулиране, посочена в член 44, параграф 2. Въз основа на така събраните данни Комисията изготвя набор от показатели, за да се установи в каква степен всяка държава-членка ще сътрудничи с Комисията и другите държави-членки, като им предоставя наличната информация и им оказва необходимата помощ за справяне с измамите. Тези доклади се правят обществено достояние."
Изменение 9
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 е (нова)
Регламент (ЕО) № 1798/2003
Член 37
(3е) В член 37 думите "процедурата по член 44, параграф 2" се заменят с "процедурата по регулиране, посочена в член 44, параграф 2".
Изменение 10
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 ж (нова)
Регламент (ЕО) № 1798/2003
Член 44 – параграф 3a (нов)
(3ж) В член 44 се добавя следния параграф:
"3a. Европейският парламент бива информиран изцяло за предвидените мерки, съгласно точка 5 от споразумението между Европейския парламент и Комисията относно процедурите за прилагане на Решение 1999/468/ЕО на Съвета.".

Подобряване на средата за малките и средни предприятия в Европа
PDF 271kWORD 36k
Резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно мерки за подобряване на средата за малките и средни предприятия (МСП) в Европа – Small Business Act
P6_TA(2008)0579B6-0617/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид устния въпрос към Съвета от 27 октомври 2008 г. относно мерки за подобряване на средата за малките и средни предприятия (МСП) в Европа – Small Business Act (O-0113/08),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 25 юни 2008 г., озаглавено "Мисли първо за малките!"- "Small Business Act" за Европа" (COM(2008)0394) и придружаващата го оценка на въздействието SEC(2008)2101),

–   като взе предвид Европейската харта за малките предприятия,

–   като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

А.   като има предвид, че малките и средни предприятия (МСП) имат жизненоважно значение за икономиката на Европа, като осигуряват над 100 милиона работни места, допринасят за икономическия растеж, представляват основен източник на иновации и насърчават равнопоставеността на половете и регионалното развитие;

Б.   като има предвид, че предложението за "Small Business Act"(SBA) за Европа следва да бъде силно приветствано, но ще бъде ефективно само ако е налице конкретен ангажимент за неговото прилагане на равнище на държавите-членки и на Общността;

В.   като има предвид, че настоящата финансова криза направи недостатъците на действащата уредба за МСП още по-очевидни и засили неотложността на по-доброто отчитане на техните потребности и ефективното прилагане на разпоредбите, които се съдържат в SBA;

1.  Призовава държавите-членки да потвърдят, че възнамеряват официално да одобрят SBA на Европейския съвет в Брюксел през декември 2008 г., за да осигури необходимата висока степен на видимост и призовава Съвета, когато приема SBA, да придаде задължителна юридическа сила на неговите разпоредби, за да може той да окаже съществено и положително въздействие върху средата за МСП;

2.  Подчертава необходимостта от това, държавите-членки да подкрепят изцяло прилагането на разпоредбите на SBA, за да бъдат ефективни и призовава да бъдат взети конкретни мерки както на равнище държави-членки, така и на регионално равнище, с цел допълване на приетите на общностно равнище мерки; следователно изисква от държавите-членки да обявят как и в какви срокове разпоредбите на SBA ще бъдат въведени в националните регулаторни рамки;

3.  Припомня, че за да се гарантира ефективността на разпоредбите на SBA, следва да се създаде система за проверки с цел наблюдение на напредъка по него и прилагането му от страна на Комисията и държавите-членки; настоятелно призовава, постигнатият при прилагането на разпоредбите на SBA напредък да бъде включен в самостоятелна глава в годишните доклади относно националните програми за реформа в рамките на Лисабонската стратегия;

4.  Призовава Комисията и държавите-членки да не забравят "реалната икономика" в борбата с текущата финансова криза, като предоставят конкретна помощ за МСП чрез гарантиране на техния достъп до финансиране в настоящия критичен момент; във връзка с това приветства новия пакет на Европейската инвестиционна банка, който предвижда 30 милиарда евро за кредити за МСП, както беше договорено от Съвета; счита, че сумата няма да бъде достатъчна за решаване на текущите проблеми на финансирането на МСП;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.


Кодекс за поведение при износ на оръжие
PDF 264kWORD 38k
Резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно Кодекса на ЕС за поведение при износ на оръжие
P6_TA(2008)0580RC-B6-0619/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.   като има предвид, че през юни 2008 г. се отбеляза десетата годишнина на Кодекса на Европейския съюз за поведение при износ на оръжие ;

Б.   като има предвид, че преди повече от три години, на 30 юни 2005 г., COARM (работната група на Съвета по износа на конвенционални оръжия) постигна съгласие на техническо равнище относно текста на обща позиция, като резултат от задълбочен процес на преразглеждане на Кодекса на ЕС за поведение при износ на оръжие с цел да превърне Кодекса в ефикасен инструмент за контрол на износа на оръжие от територията на ЕС и от страна на дружества от ЕС;

В.   като има предвид, че приемането на тази обща позиция ще превърне Кодекса в правнообвързващ инструмент за контрол върху износа на оръжие за всички държави-членки на ЕС;

Г.   като има предвид, че, въпреки многократните призиви на Парламента, от 2005 г. насам Съветът не успя да приеме тази обща позиция на политическо равнище, като по този начин оставя въпроса без решение;

Д.   като има предвид, че този въпрос става все по-неотложен поради редица развития:

   няколко инициативи, целящи хармонизиране на националните политики за снабдяване с оръжие и на трансфера и продажбите на оръжие в рамките на Общността,
   възобновен интерес към контрола върху въздействието на незаконната търговия с оръжие, особено след влизането в сила на правилата на ЕС в областта на авиационната безопасност и тяхното въздействие върху дейността на операторите на въздушни товарни превози, заподозрени в участие в дестабилизиращ трансфер на оръжие;

1.  Отново, в светлината на десетата годишнина на Кодекса, отправя остра критика към настоящото безизходно политическо положение породено от неприемането на общата позиция;

2.  Настоятелно призовава френското председателство и, ако е необходимо, следващите председателства да разрешат въпроса, като гарантират незабавното приемане на общата позиция;

3.  Отново заявява, че приносът на ЕС към обвързващ в международните отношения Договор за търговия с оръжие ще заслужи голямо доверие веднага щом собственият му режим за контрол на износа на оръжие стане правнообвързващ;

4.  Отново заявява, че едновременно с приемането на общата позиция, наред с другото, следва да бъдат предприети следните мерки:

   a) предотвратяване на безотговорния трансфер на оръжие чрез стриктно прилагане на критериите на Кодекса както към дружествата, така и към националните въоръжени сили;
   б) предотвратяване на незаконния трафик на оръжие по въздух и вода; подобряване и прилагане на контрол върху посредничеството, чрез призиви към всички държави-членки, които не са направили това досега, да включат в националното си законодателство буквата и духа на Обща позиция 2003/468/ОВППС на Съвета от 23 юни 2003 г. относно контрола на посредничеството за разпространение на оръжие(1);
   в) незабавно разследване на неотдавнашните твърдения за случаи на нарушения на оръжейното ембарго;
   г) предотвратяване на продажбата за частни посредници на оръжия, събрани в хода на операции в рамките на ЕПСО (Европейска политика на отбрана и сигурност) и на РСС (реформата на сектора на сигурността) и други инициативи на ЕС, и предотвратяване на последващия им трансфер в други региони, които са обект на ожесточени конфликти или напрежение;
   д) подобряване на прозрачността и качеството на данните, предадени от държавите-членки в контекста на годишния доклад относно Кодекса за поведение;

5.  Изразява убеждение, че приемането на общата позиция относно Кодекса за поведение при износ на оръжие е от ключово значение за правилното прилагане на предстоящата директива относно трансфера на материали за отбрана в рамките на Общността и за ефективен контрол на износа на оръжия;

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 156, 25.6.2003 г., стp. 79.


Специален доклад на Европейската сметна палата № 8/2007
PDF 394kWORD 70k
Резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно Специалния доклад на Европейската сметна палата № 8/2007 относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност (2008/2151(INI))
P6_TA(2008)0581A6-0427/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид Специалния доклад на Европейската сметна палата № 8/2007 относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност, както и отговорите на Комисията(1),

–   като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(2),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0427/2008),

А.   като има предвид, че отклоняването от плащане и измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС) засягат не само финансирането на бюджетите на държавите-членки, но и системата на собствените ресурси на ЕС, доколкото намаляването на собствените ресурси от ДДС трябва да се компенсира чрез увеличаване на собствените ресурси от брутен национален доход (БНД) и по този начин изкривяванията, причинени от измами с ДДС, засягат цялостния баланс на системата на собствени ресурси;

Б.   като има предвид, че Комисията в своето съобщение от 31 май 2006 г. относно необходимостта от разработване на координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами (COM(2006)0254), отбелязва, че държавите-членки не използват в достатъчна степен възможностите за административно сътрудничество, които предоставя засилването на правната рамка съгласно Регламент (ЕО) № 1798/2003(3), и счита, че равнището на административното сътрудничество е несъразмерно на обема търговия в рамките на Общността;

В.   като има предвид, че анализът на Сметната палата в Специален доклад № 8/2007 относно въпроса дали обменът на информация между държавите-членки се осъществява по своевременен и ефективен начин и дали съществуват адекватни административни структури и процедури, които да подкрепят административното сътрудничество, потвърждава, че основната цел на Регламент (ЕО) № 1798/2003, т.е. ефективно административно сътрудничество за борба срещу отклоняването от на плащане на ДДС, не е постигната;

1.  Приветства Специалния доклад на Сметната палата № 8/2007, който дава независима оценка на административното сътрудничество в борбата срещу отклоняването от плащане на ДДС и измамите с ДДС и анализира в големи подробности работата на държавите-членки и ролята на Комисията; заключава въз основа на констатациите на Сметната палата, че Регламент (ЕО) № 1798/2003 не е ефективен инструмент за административно сътрудничество, тъй като няколко държави-членки препятстват неговото прилагане, а ролята на Комисията е ограничена;

Количествено оценяване на измамите с ДДС

2.  Съзнава факта, че е трудно да се прецени реалният размер на сумите, предмет на отклоняване от плащане на ДДС и на измамите с ДДС, тъй като много държави-членки не събират или не публикуват подобни данни; отбелязва, че съгласно оценките, цитирани от Сметната палатата, загубата на приходи от ДДС се равнява на 17 милиарда евро в Германия за 2005 г. и 18,2 милиарда евро в Обединеното кралство за данъчната година 2005-2006; отбелязва, че размерът на измамите с ДДС би могъл да надвиши размера на общия годишен бюджет на Общността;

3.  Приветства инициативата на Комисията да започне проучване за получаване на надеждни оценки на размера на данъчните измами, включително измамите с ДДС, в различните държави-членки; приканва Комисията да информира компетентните комисии на Парламента за резултатите от проучването веднага щом станат готови;

4.  Настоятелно призовава Съвета и Комисията да дадат по-голям приоритет на разработването на общ подход с цел количествено да се оценят и да се анализират измамите с ДДС, което следва да позволи оценка доколко предприетите от държавите-членки мерки срещу отклоняването от плащане на ДДС и измамите с ДДС имат успех и доколко те само предизвикват изместването на измамите с ДДС към други икономически сектори или държави-членки;

5.  Отправя искане до Съвета, Комисията и държавите-членки изцяло да вземат предвид препоръките на Контактния комитет на висшите одитни институции на Европейския съюз от декември 2007 г., които включват предложения относно начина, по който държавите-членки биха могли да подобрят своите оценки и начина, по който би могъл да се създаде единен модел за оценяване на измамите с ДДС;

Недостатъци в работата на органите на държавите-членки

6.  Изразява загриженост относно недостатъците, посочени от Сметната палата във връзка с административното сътрудничество между държавите-членки в областта на ДДС;

7.  Изразява тревога от констатациите на Сметната палата, че в някои държави-членки липсват основните предпоставки за ефективно сътрудничество; отбелязва по-специално следните слабости:

   - почти половината искания за информация от една към друга държава-членка не са получили отговор в рамките на настоящия срок от три месеца;
   - организационната уредба на централните звена за връзка (ЦЗВ), т.е. основните канали за обмен на информация, е допринесла за забавяния; Италия и Нидерландия са разделили своите ЦЗВ между няколко отдела без ефективна координация, а Германия е разделила своето ЦЗВ на няколко служби без да информира по подходящ начин другите държави-членки за това;
   - има значителни разлики между броя на исканията за информация, които дадена държава-членка твърди, че е получила, и броя на исканията, които други държави-членки твърдят, че са ѝ изпратили; Италия твърди, че е получила 54% по-малко искания, а Германия 32% повече искания, отколкото други държави-членки твърдят, че са им изпратили през 2005 г.;

8.  Настоятелно призовава държавите-членки да гарантират навременния обмен на информация при поискване; изразява убеждение, че предложените изменения на Директивата относно ДДС(4) и на Регламент (ЕО) № 1798/2003, целящи съкращаване на сроковете за събиране и обмен на информация, ще постигнат пълния си ефект само ако държавите-членки, които още не са създали мониторингови механизми за гарантиране на своевременни отговори на исканията, сторят това; изисква Комисията да го уведоми относно напредъка, постигнат от отделните държави-членки при създаването на мониторингови механизми, и да оцени тяхната ефективност;

9.  Призовава Съвета да вземе мерки във връзка с несъответствието между броя на исканията за информация, които дадена държава-членка твърди, че е получила, и броя на исканията, които други държави-членки твърдят, че са ѝ отправили, и спешно да разреши този проблем;

10.  Препоръчва на Комисията да разгледа възможността държавите-членки, в рамките на своите програми за реформа съгласно Лисабонската стратегия, да информират другите държави-членки за прилагането на изискванията относно данните; счита за важно, когато една държава-членка системно закъснява при предоставянето на данни на друга държава-членка, Комисията да започне процедура за нарушение спрямо държавата-членка, която предоставя данните със закъснение;

11.  Приканва Комисията да улесни по-нататъшния обмен на най-добри практики и координирането между държавите-членки във връзка с организационното устройство за административно сътрудничество;

12.  Приканва държавите-членки докрай да използват възможността да делегират компетенции относно обмена на информация на местните данъчни служби, за да се ускори и подобри качеството на сътрудничеството; отбелязва, че през 2007 г. Комисията е предоставила защитена електронна информационна връзка между местните служби в различни държави-членки;

13.  Признава, че административното сътрудничество на равнище ЕС е основен инструмент за борба с данъчните измами; насърчава държавите-членки да използват пълноценно възможността за установяване на административно сътрудничество между местните данъчни служби, включително и посредством електронни комуникации;

14.  Отбелязва, че Белгия е създала Eurocanet (European Carousel Network - Европейска мрежа за борба с измамите от верижен тип), за да подобри спонтанния обмен на информация; отбелязва, че междувременно 24 държави-членки участват в този обмен на информация относно дружества, за които има предположение за участие в схема за измама с фиктивен търговец;

15.  Отбелязва, че според експертите Eurocanet дава на данъчните администрации възможност да разкриват измамите с ДДС по-бързо, тъй като предвижда цялостен обмен на информация, използва белгийските власти като централен координационен пункт и предвижда включване на оперативни административни служби за борба с измамите;

16.  Въпреки това отбелязва, че ефикасността на Eurocanet е намалена от факта, че три големи държави-членки – Германия, Италия и Обединеното кралство – не участват; призовава Германия, Италия и Обединеното кралство да се присъединят към Eurocanet;

17.  Изразява тревога, че Сметната палата е открила сериозни слабости в системата за обмен на информация за ДДС (VIES) поради забавяния при събиране и обобщаване на данни и проблеми с коригирането на погрешни данни; изисква от държавите-членки и от Комисията спешно да поправят тези слабости до края на 2008 г.;

18.  Изразява неразбиране защо държавите-членки, въпреки усилията на Комисията да улесни постигането на споразумение, все още не са се споразумели за общи критерии за отнемане на данъчните номера по ДДС, въпреки че възможността за бързо отнемане на данъчен номер по ДДС е основен елемент при спирането и предотвратяването на измамите с ДДС;

19.  Изразява съжаление относно факта, че едновременните многостранни проверки не се използват в достатъчна степен от държавите-членки, въпреки че Общността предвижда тяхното финансиране и Сметната палата докладва за възможността да се постигнат добри резултати;

20.  Изразява съжаление, особено в светлината на гореспоменатите недостатъци, установени от Сметната палата относно Германия, че Германия не се е съобразила с искането на Сметната палата за одит; подкрепя становището на Сметната палата, че отказът на Германия представлява нарушение на нейните задължения по Договора за ЕО; отбелязва, че Комисията е образувала производство за нарушение пред Съда на Европейските общности срещу Германия; приканва Сметната палата да проведе планирания одит в Германия, в случай че Съдът установи нарушение;

21.  Отбелязва, че работната група "Данъчни въпроси" на Съвета е обсъдила Специалния доклад на Сметната палата; приканва Съвета да приеме официални заключения относно установеното от Сметната палата, както това се прави за другите специални доклади по време на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията преди декември 2008 г.;

Ново законодателство на Общността вследствие на констатациите на Сметната палата

22.  Приветства предложенията на Комисията за изменение на Директивата за ДДС(5) и на Регламента за административното сътрудничество в областта на ДДС(6), чиято цел е ускоряване на събирането и обмена на информация за вътреобщностните сделки от 2010 г. нататък; също така призовава настоятелно Съвета да приеме бързо предложените мерки;

23.  Приканва Комисията да представи по-нататъшни предложения, насочени към засилване на капацитета на държавите-членки за събиране на дължимия ДДС чрез въвеждане на солидарна отговорност на търговците за данъчни загуби в случаи на неспазване на задължението за докладване, и това е улеснило измамите;

24.  Приканва Комисията да представи по-нататъшни предложения за автоматизиран достъп на всяка държава-членка до определени неповерителни данни за данъчнозадължените лица на другите държави-членки, както и за хармонизиране на реда и условията за регистриране и прекратяване на регистрацията на данъчнозадължени лица по ДДС, за да се гарантира бързо откриване и прекратяване на регистрацията на фиктивни данъчнозадължени лица;

Настоящата роля на Комисията и бъдещите перспективи

25.  Отбелязва, че съгласно Регламент (ЕО) № 1798/2003 Комисията оценява функционирането на административното сътрудничество и обединява опита на държавите-членки; отбелязва намерението на Комисията да създаде мониторингова система с показатели, измерими в количествено отношение, за оценка дали държавите-членки могат да предоставят и наистина предоставят една на друга ефикасна помощ; изисква от Комисията да информира Парламента за актуалното положение преди началото на предстоящата процедура за освобождаване от отговорност;

26.  Отбелязва, че Комисията няма достъп до съдържанието на информацията, обменяна по реда на Регламент (ЕО) № 1798/2003, а нейната роля се ограничава до поддръжката и развитието на комуникационната мрежа; изразява съгласие със Сметната палата, че това препятства възможността Комисията да установи причините за проблемите и да предложи решения;

27.  Отбелязва, че държавите-членки отказват да дадат на Комисията (OLAF) достъп до съдържанието на данните, обменени съгласно Регламент (ЕО) № 1798/2003 и до данни, обменени в рамките на Eurocanet; отбелязва позицията на Комисията (OLAF), че ако получи достъп до данните, тя би създала значителна добавена стойност, като изготви анализ на тенденциите и новооткритите схеми за измама от гледна точка на Общността;

28.  Отбелязва, че Европол е открил аналитичен работен файл за измами с фиктивен търговец по веригата в рамките на Общността през април 2008 г., чиято цел е идентифицирането на организаторите на измами, разкриването на техните престъпни мрежи и анализирането на най-често срещаните форми на измами с фиктивен търговец по веригата в рамките на Общността;

29.  Отбелязва заключенията на Съвета по икономическите и финансовите въпроси (ЕКОФИН) от 7 октомври 2008 г., който постигна съгласие за установяване на нов механизъм за подобряване на сътрудничеството между държавите-членки с цел борба с измамите с ДДС, т. нар. "Eurofisc"; отбелязва, че в основата на Eurofisc ще бъде Eurocanet; отбелязва освен това, че, в съответствие с насоките, приети от ЕКОФИН, Eurofisc ще представлява децентрализирана мрежа за обмен на информация между държавите-членки, в която всички държави-членки ще участват доброволно и която ще бъде организирана съгласно споразумение между участващите държави-членки, с подкрепата на Комисията;

30.  Изразява съгласие, че е нужен силен политически импулс за постигане на значителни подобрения в сътрудничеството в борбата срещу измамите с ДДС; въпреки това е убеден, че въвеждането на мрежата Eurofisc може да създаде добавена стойност само ако участието в нея е задължително за всички държави-членки, с цел да бъдат избегнати проблемите, които среща Eurocanet, и ако Комисията участва изцяло в дейността на Eurofisc и изпълнява координираща роля;

31.  Призовава Съвета да продължи преговорите по предложението за регламент относно взаимната административна помощ във връзка с борбата с измамите, които засягат финансовите интереси на Европейската общност, включително измамите с ДДС, което би предоставило подробна рамка за мултидисциплинарно административно сътрудничество за борба с измамите;

32.  Приканва отговорните служби на Комисията, ГД "Данъчно облагане и митнически съюз" и Европейската служба за борба с измамите (OLAF), да създадат специална група за разглеждане на следните въпроси:

   как Комисията може да постигне синергичен ефект между различните служби, които се борят с измамите с ДДС, за да се избегне дублирането на работата им и конкуренцията между различните служби?
   до каква степен следва Комисията да получи достъп до съдържанието на информацията, обменяна между държавите-членки?
   би ли могла Комисията да стане централен координационен орган за административното сътрудничество между държавите-членки и ако да, как?
   как следва дейностите на Комисията в борбата с измамите с ДДС да се отнасят към дейностите на Европол и Евроюст?

Засилване на сътрудничеството между съдебните органи

33.  Призовава държавите-членки да премахнат правните пречки в националното законодателство, които препятстват трансграничното наказателно преследване, особено когато загубите от ДДС настъпват в друга държава-членка;

34.  Отбелязва, че според Комисията приходите на Общността от собствените ресурси от ДДС са защитени от Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности от 1995 г.(7); отбелязва, че Съветът прие обяснителен доклад през 1997 г., който изрично изключва ДДС от обхвата на Конвенцията; отбелязва, че обяснителният доклад няма правно-обвързващо действие; приканва Съвета да преразгледа своето тълкуване, за да премахне правните пречки, които препятстват наказателното преследване на трансграничните измами с ДДС;

o
o   o

35.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, Сметната палата, Европол и Евроюст и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ C 20, 25.1.2008 г., стр. 1.
(2) ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.
(3) Регламент (EО) № 1798/2003 на Съвета от 7 октомври 2003 г. относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност (ОВ L 264, 15.10.2003 г., стp. 1).
(4) Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (OВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).
(5) Директива 2006/112/ЕО.
(6) Регламент (ЕО) № 1798/2003.
(7) ОВ С 316, 27.11.1995 г., стр. 49.


Положението на жените на Балканите
PDF 291kWORD 56k
Резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно положението на жените на Балканите (2008/2119(INI))
P6_TA(2008)0582A6-0435/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 6 и 49 от Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид Конвенцията относно премахването на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW), приета от Общото събрание на ООН на 18 декември 1979 г.,

–   като взе предвид Резолюция 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН от 31 октомври 2000 г. относно жените, мира и сигурността,

–   като взе предвид работата на Виенската конференция по правата на човека (1993 г.), която утвърди правата на човека и осъди нарушаването им в името на културата или традициите,

–   като взе предвид Брюкселската декларация относно предотвратяването и борбата с трафика на хора, приета на 20 септември 2002 г.,

–   като взе предвид докладите на Комисията за напредъка на страните-кандидатки и потенциални кандидатки през 2007 г., придружаващ съобщението на Комисията от 6 ноември 2007 г., озаглавено "Стратегия за разширяването и основни предизвикателства 2007-2008 г." (COM(2007)0663),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 25 октомври 2007 г., озаглавено "ЕС в търсене на отговор за справяне със ситуации на несигурност - намеса в трудна среда с цел устойчиво развитие, стабилност и мир" (COM(2007)0643),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 5 март 2008 г., озаглавено "Западни Балкани: укрепване на европейската перспектива" (COM(2008)0127),

–   като взе предвид дейността и доклада за напредъка на работната група по въпросите на половете, действаща в рамките на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа (2004),

–   като взе предвид проучването, озаглавено "Положението на жените в балканските страни: сравнителна перспектива", проведено от г-жа Marina Blagojević от името на Европейския парламент (Белград, февруари 2003 г.),

–   като взе предвид своята резолюция от 22 април 2004 г. относно жените в Югоизточна Европа (1),

–   като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2005 г. относно ролята на жените в обществения, икономическия и политическия живот в Турция(2) и резолюцията си от 13 февруари 2007 г. относно ролята на жените в обществения, икономическия и политическия живот в Турция(3),

–   като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2006 г. относно положението на жените от ромски произход в Европейския съюз(4),

–   като взе предвид заключенията на международната конференция: "Жените и разрешаването на конфликти", проведена в Любляна на 21-22 юни 2008 г. в Institutum Studiorum Humanitatis - Хуманитарния университет на Любляна,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0435/2008),

1.  Счита, че продължаването на политическата и икономическа стабилизация и създаването на демократични институции в балканските страни изисква активно участие от страна на жените (тъй като те са малко над половината от населението);

2.  Отбелязва със загриженост, че законите и практиките (институционални, финансови, човешки) за равенство между половете не са напълно гарантирани, въпреки че съществува разлика между страните, които са започнали преговори за присъединяване, и тези, които не са;

3.  Подчертава значението на равните права и равното участие на жените на пазара на труда, без които не са възможни икономическата независимост на жените, националният икономически растеж и борбата с бедността, спрямо която жените са по-уязвими от мъжете;

4.  Отбелязва, че жените пострадаха непропорционално от намаляването на средствата за социални услуги и публични разходи като например здравеопазване, грижи за децата и семейството; подчертава, че съществуващите преди непарични помощи и услуги даваха възможност на жените да участват в трудовата заетост и следователно да съчетават професионалния и семейния живот;

5.  Отбелязва с безпокойство, че жените, които традиционно са по-слабо представени на пазара на труда, са представени в твърде голяма степен в някои (традиционно "женски") професии, при които положението им е по-нестабилно, особено в селските райони; във връзка с това призовава към специални мерки за избягване на феминизирането на "по-ниско платените" сектори; изразява също така загриженост за съществуващите разлики в заплащането на жени и мъже и за трудностите, които изпитват жените при започване на собствен бизнес;

6.  Приканва правителствата на балканските страни да установят законова рамка за равно заплащане на мъжете и жените, да подпомагат жените в съчетаването на личния и професионалния живот и за тази цел да предоставят висококачествени, достъпни и финансово поносими услуги за отглеждане на деца и заведения за грижи за възрастни, както и да премахнат пречките пред женското предприемачество;

7.  Подчертава колко важно е образованието за премахване на стереотипите, свързани със социалните роли на мъжете и жените, и културните стереотипи, както и обстоятелството, че самата образователна система следва да не насърчава стереотипни модели, включително при избора на професия;

8.  Обръща внимание на принципно недостатъчната инфраструктура на здравеопазването, особено в селските райони, и призовава правителствата да гарантират на жените редовни профилактични прегледи за рак на гърдата, рак на маточната шийка и ХИВ/СПИН, спрямо който жените са по-уязвими от мъжете; акцентира върху значението на психологическото и медицинското възстановяване на жените-жертви на войни;

9.  Счита, че жените на Балканите, които са били жертви на войни, следва да не бъдат разглеждани единствено като жертви на войни, а по-скоро като фактори в стабилизирането и разрешаването на конфликти; подчертава, че жените на Балканите като цяло могат да изпълняват такава роля само когато са равностойно представени в процеса на вземане на политически и икономически решения ; приветства въвеждането на квоти и призовава страните, които още не са направили това, да насърчат представителството на жените и при необходимост да прилагат ефективно квотите в политическите партии и националните събрания; насърчава страните, които вече са направили това, да продължат този процес, за да гарантират, че жените могат да участват в политическия живот и да преодолеят недостатъчното представителство с оглед премахване веднъж и завинаги на "стъкления таван", както и да осъществяват активни действия, за да гарантират, че жените и мъжете се учат на гражданство и се ангажират с него от ранна възраст;

10.  Отбелязва със загриженост, че въпреки наскоро създадената в повечето балкански страни законова рамка, домашното насилие и обиди продължават да съществуват; затова призовава съответните страни да предприемат мерки за създаване на убежища за жертвите и да гарантират, че правоприлагащите институции, съдебните органи и държавните служители са по-чувствителни към това явление;

11.  Подчертава, че домашното насилие е дори по-разпространено, отколкото сочат съществуващите данни, и че съответните статистики и данни са фрагментирани, събрани незадоволително или не са стандартизирани дори в страните, които са приели специфично законодателство в тази област;

12.  Подчертава значението на кампаниите за повишаване на информираността в борбата срещу стереотипите, дискриминацията (полова, културна, религиозна) и домашното насилие и изобщо за равенство между мъжете и жените; отбелязва, че тези кампании следва да се допълват от насърчаване на положителни образи на жени-образци за подражание в медиите и рекламите, образователните материали и интернет;

13.  Приветства неотдавнашното развитие на законодателната и институционалната рамка, която отразява един сериозен ангажимент за осигуряване на равни възможности за жените и мъжете в съответните страни; в същото време отново повтаря, че са необходими здрави мерки, за да бъдат тези разпоредби реализирани на практика;

14.  Призовава правителствата на балканските страни да предприемат действия, за да прокарат път за прилагане на интегриран подход към равенството между половете на всички равнища и във всички области на социалния и политическия живот;

15.  Призовава всички държави-членки, които все още не са направили това, да приемат национални планове за привеждане в действие на гореспоменатата резолюция на Съвета за сигурност на ООН и да ги прилагат в отношенията си с балканските страни;

16.  Отбелязва с безпокойство, че балканските страни са транзитни страни в процеса на трафик на хора и че обикновено жертви на трафика на хора са жените и децата; подчертава, че равенството между половете, кампаниите за подобряване на осведомеността и мерките против корупцията и организираната престъпност са от съществено значение, за да се предотвратят някои отрицателни явления в балканските страни като проституцията и трафикът и да се защитят потенциалните жертви;

17.  Призовава балканските страни да предприемат спешни действия за предотвратяване на проституцията и по-конкретно детската проституция и порнография, да засилят наказанията за принуда или подбуждане към проституция и/или участие в създаване на порнографски материали и да търсят наказателна отговорност за детската порнография в интернет;

18.  Подчертава значението на неправителствените и женските организации за определяне проблемите на жените и намиране на адекватни решения, по-конкретно на работната група по въпросите на половете, действаща в рамките на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, за развиването на демократичния процес и стабилността в региона; насърчава работата на тези НПО и предлага обмен на най-добри практики в областта на равенството между половете между съответните страни, както и с европейските мрежи на НПО;

19.  Призовава Комисията да предостави предприсъединителни фондове за укрепване на правата на жените на Балканите, по-специално посредством женски НПО и организации на жените;

20.  Призовава Комисията да наблюдава отблизо и да настоява за изпълнение на критериите от Копенхаген, по-специално по отношение на равните възможности за мъжете и жените и правата на жените в страните-кандидатки и потенциални кандидатки; приканва страните-кандидатки и потенциални кандидатки от Балканите да хармонизират законодателството си против дискриминацията и в областта на равенството между половете с достиженията на общностното право с оглед на евентуално бъдещо присъединяване;

21.  Призовава Комисията да гарантира, че нейната политика, изложена в горепосоченото й съобщение от 5 март 2008 г., която е насочена към укрепване на НПО на Западните Балкани, се съсредоточава по-специално върху засилването на участието на жените в гражданското общество;

22.  Подчертава, че жените от ромски произход са подложени на множествена дискриминация (расова, етническа, полова) и са по-уязвими за бедността и социалното изключване и затова е необходим диференциран подход за справяне с тези проблеми; по-конкретно жените от ромски произход се сблъскват с предразсъдъци в много страни и са засегнати от липса на гражданство, имат ограничен достъп до качествено образование, изправени са пред неподходящи условия за живот, нямат възможност за достъп до здравни услуги и се сблъскват с високо равнище на безработица и ниско равнище на политическо и публично участие в обществото;

23.  Отбелязва със загриженост липсата на осъвременена статистическа информация и показатели, които да подпомагат оценяването на положението на жените на Балканите;

24.  Призовава страните-кандидатки и потенциалните страни-кандидатки на Балканите да гарантират премахването на всички форми на дискриминация и предразсъдъци спрямо жените, които страдат от многостранна дискриминация, по-специално жените от ромски произход; призовава балканските страни да въведат ефективна и практическа стратегия срещу дискриминацията, която да бъде прилагана на всички равнища (национално и местно);

25.  Призовава Европейския институт за равенство между половете да наблюдава също така равенството между половете в страните на Балканите, като обърне специално внимание на страните – кандидатки за присъединяване;

26.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки и на съответните страни-кандидатки и потенциални кандидатки.

(1) ОВ C 104 E, 30.4.2004 г., стр. 1070.
(2) ОВ C 157 E, 6.7.2006 г., стр. 385.
(3) ОВ C 287 Е, 29.11.2007 г., стр.174.
(4) ОВ C 298E, 8.12.2006 г., стр. 283.


План за управление на популациите от корморани
PDF 387kWORD 61k
Резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно приемането на Европейски план за управление на популациите от корморани с оглед на свеждането до минимум на нарастващото въздействие на кормораните върху запасите от риба, риболова и аквакултурите (2008/2177(INI))
P6_TA(2008)0583A6-0434/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството(1),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 11 април 2008 г. , озаглавено "Ролята на общата политика в областта на рибарството за въвеждането на eкосистемен подход за управлението на морската среда" (COM(2008)0187),

–   като взе предвид Директива 79/409/ЕИО от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици(2) (Директива за птиците),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 28 май 2002 г. относно реформата на общата политика в областта на рибарството (COM(2002)0181)

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 19 септември 2002 г. , озаглавено "Стратегия за устойчиво развитие на европейската аквакултура" (COM(2002)0511),

–   като има предвид заключенията от заседанието на Съвета по земеделие и рибарство на 27 и 28 януари 2003 г. в Брюксел,

–   като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 1996 г. по проблема с кормораните на европейските рибни стопанства(3),

–   като взе предвид Директива 92/43/ЕИО от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна(4),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство (A6-0434/2008),

А.   като взе предвид бързото разпространение на територията на Европейския съюз на кормораните (Phalacrocorax carbo), чийто брой се е увеличил 20 пъти през последните 25 години и сега възлиза на най-малко 1,7-1,8 милиона птици;

Б.   като има предвид очевидните и устойчиви вреди, които тези птици нанасят на аквакултурните дейности и на запасите от многобройни видове риба по крайбрежията и вътрешните водоеми на много държави-членки;

В.   като има предвид, че един екосистемен подход към управлението на морските и крайбрежните зони и вътрешните водоеми изисква балансирана политика, която може да съгласува различните, но напълно легитимни цели на устойчивото използване на рибни запаси: опазването на птиците и съхраняването на разнообразната фауна от птици и риби, от една страна, и легитимният интерес на риболовците и рибните стопанства по отношение на икономическото използване на рибните запаси, от друга; като има предвид също така, че Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета от 18 септември 2007 г. относно приемането на мерки за възстановяване на запасите от европейска речна змиорка,(5) дава пример за такъв вид политика;

Г.   като има предвид, че освен това в много държави-членки на ЕС кормораните са причинили доказани трайни вреди на растителността в определени географски области;

Д.   като има предвид, че понастоящем липсва адекватна двустранна или многостранна координация на научно или административно равнище вътре в Европейския съюз или със засегнати трети държави, за справяне с и противодействие на това явление, особено по отношение на събирането на сигурни и широко приемливи данни относно общия брой на кормораните в Европейския Съюз;

Е.   като има предвид, че подвидът Phalacrocorax carbo sinensis (континентален корморан) беше заличен от списъка с видове птици, предмет на специални мерки за защита по отношение на местообитанията (приложение І към Директивата за птиците) още през 1997 г. след като достигна благоприятен консервационен статус (Favourable Conservation Status) още през 1995 г., докато подвидът Phalacrocorax carbo carbo (Атлантически корморан) никога не е бил застрашен и никога не е бил включван в този списък;

Ж.   като има предвид, че член 9, параграф 1, буква а), трето тире от Директивата за птиците разрешава на държавите-членки да предприемат временни мерки за защита за да се предотвратят "сериозни увреждания", при условие, че това не накърнява защитните цели на Директивата за птиците (и по-конкретно благоприятния консервационен статус на въпросните видове птици);

З.   като има предвид, че рискът от сериозни увреждания нараства прекомерно с достигането на популацията от корморани в определен регион до абсорбционния капацитет (Carrying Capacity) на големия водоем на съответния регион, като по този начин значително намалява ефективността на местните мерки за защита;

И.   като има предвид, че в член 9, параграф 1, буква а), трето тире от Директивата за птиците липсва ясно определение на понятието "сериозно увреждане", в, което да дава възможност на държавите-членки да предприемат непосредствени мерки за регулиране на популациите от птици, е довело до значителна правна несигурност сред националните администрации и е източник на потенциални социални конфликти;

Й.   като има предвид, че заключенията на международни експерти по проблема с кормораните в Европа си противоречат, както показват заключителните доклади на REDCAFE(6), FRAP(7) и EIFAC(8);

К.   като има предвид, че макар одобрението и финансирането на мерки за ограничаване на вредите, нанасяни от корморани, да са в сферата на отговорностите на държавите-членки и/или регионите, фактът, че корморанът е мигрираща птица означава, че устойчивото управление на популациите му може да бъде гарантирано само чрез координирани действия на всички засегнати държави-членки и региони с помощта на Европейския съюз;

Л.   като има предвид, че раздел от съобщението на Комисията "Стратегия за устойчиво развитие на европейската аквакултура", озаглавен "Щети нанесени от хищни застрашени видове" гласи: "Аквакултурните обекти могат да понесат значителни щети от хищни защитени диви видове птици и бозайници, които могат да доведат до значително да намаляване на печалбите на аквакултурните предприятия. Борбата с хищниците е трудна, особено в големи водоеми или лагуни. Ефикасността на приспособленията за сплашване е съмнителна, защото хищниците бързо свикват с тях. В случая с кормораните вероятно единственият начин за защита на рибните стопанства и аквакултурните дейности е управлението на продължаващите на растат диви популации";

М.   като има предвид, че на свое заседание на 27 и 28 януари 2003 г. във връзка със стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура, Съветът казва, че е "също така необходимо да се разработи обща стратегия за животните, които се хранят с риба (например кормораните)." ;

Н.   като има предвид Основните насоки за управление на нивото на популациите от големите хищници(9), наскоро разпространени от Комисията, и по-специално по отношение на изясняването на понятията "благоприятен консервационен статус" ("Favourable Conservation Status") и "минимални жизнеспособни популации" ("Minimum Viable Population") и забележката, че може би ще бъде по-лесно да се постигнат защитните цели ако броят на някои видове се държи под теоретичния максимален абсорбционен капацитет на дадена област;

О.   като има предвид, че различните мерки, прилагани досега на национално, регионално и местно равнище имаха очевидно нищожен ефект върху ограничаването на щетите, причинявани от популациите корморани;

П.   като има предвид, че през последните години, наличните финансови средства за събиране на данни в сектора на рибното стопанство не са били използвани напълно (напр. бюджетен ред 11 07 02: Подкрепа за управлението на рибните ресурси (подобряване на научното обслужване));

Р.   като има предвид, че дерогациите, приети наскоро в почти всички държави-членки в съответствие с член 9 от Директивата за птиците за намаляване на нанесените щети не са довели до трайно решаване на въпроса, въпреки значителните административни усилия и високата социална цена;

С.   като има предвид, че въпреки многократните искания от засегнати страни (асоциации на рибари, аквакултурни стопанства, и т.н.), от представители на научните среди и от органи и представителства на държавите-членки и на регионите, Комисията не е готова да представи нови предложения за решаване на този общоевропейски въпрос;

1.  Призовава Комисията и държавите-членки, чрез насърчаване на провеждането на редовни научни проучвания, да предоставят сигурни и общопризнати данни за общия брой и структурата, както и раждаемостта и смъртността сред популациите от корморани в Европа;

2.  Предлага изграждането на сигурна и общопризната база данни, която да бъде актуализирана всяка година, чрез провеждането на систематични наблюдения на популациите от корморани и на развитието, броя и географското разпределение на популациите от корморани в Европа, с по-голямо участие на научните институти в областта на рибното стопанство и органите, занимаващи се с рибното стопанство;

3.  Призовава Комисията да обяви търг и да финансира научен проект, който да разработи модел за оценка на общия брой и структурата на цялата популация от корморани на базата на наличните данни за броя да птиците в репродуктивна възраст, раждаемостта и смъртността сред кормораните;

4.  Призовава Комисията и държавите-членки да създадат и поддържат подходящи условия за двустранен и многостранен обмен на научно и административно равнище, както в рамките на ЕС, така и с трети държави, като представят източника на данните, съобщенията, статиите или публикациите, и най-вече на статистическите данни, по такъв начин, че да става ясно, кои данни са от академични или официални източници и кои от асоциации и по-специално от природозащитни асоциации и асоциации за защита на птиците;

5.  Призовава Комисията да направи сравнително проучване на противоречащите си заключения относно плана за управление на популациите от корморани на REDCAFE, от една страна, и FRAP и EIFAC от друга;

6.  Призовава Комисията да създаде работна група с обвързващ мандат, която да направи, по систематичен начин и в рамките на една година, анализ на съотношението разходи-ползи при евентуално предприемане на действия за управление на популациите от корморани на равнище държави-членки, да прецени точността на този анализ на базата на логически и научни критерии и да представи препоръка; съставът на работната група следва да отразява степента на засегнатост на заинтересованите страни;

7.  Призовава Комисията да представи стъпаловидна програма за управление на популацията от корморани, която да предвижда дългосрочно интегриране на популациите от корморани в култивирания ландшафт, без да застрашава целите на Директивата за птиците и Натура 2000 по отношение на видовете риба и морските и сладководните екосистеми;

8.  Настоятелно призовава Комисията, в интерес на по-добрата правна сигурност и еднаквата интерпретация, да представи незабавно едно по-ясно определение на понятието "сериозно увреждане", съгласно член 9, параграф 1, буква а), трето тире от Директивата за птиците;

9.  Призовава Комисията също така да разработи по-обобщено ръководство относно същността на дерогациите съгласно член 9, параграф 1 от Директивата за птиците, включително да разясни терминологията, там където тя би могла да се тълкува двусмислено;

10.  Настоятелно приканва Комисията и държавите-членки да насърчават устойчивото управление на популациите от корморани чрез засилена координация, сътрудничество и комуникация на научно и административно равнище и да създадат подходящи условия за съставяне на общоевропейски план за управление на популацията от корморани;

11.  Призовава Комисията да обсъди всички съществуващи правни възможности за намаляване на щетите, нанасяни от популациите корморани на рибното стопанство и аквакултурата и да вземе предвид при по-нататъшното разработване на инициативата си за развитие на аквакултурата, положителното въздействие на един общоевропейски план за управление на популациите от корморани, и ако е необходимо в този контекст да предложи решения на проблема с кормораните;

12.  Призовава Комисията и държавите-членки да предоставят средствата, заделени в бюджета на ЕС за събиране на данни в рибарския сектор и по-специално от бюджетен ред 11 07 02: подкрепа за управлението на рибните ресурси (подобрение на научното обслужване), за проучвания, анализи и прогнози за популациите от корморани на територията на Европейския съюз, като подготовка на бъдещето редовно наблюдение на този вид;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 358, 31.12.2002 г, стр. 59.
(2) ОВ L 103, 25.4.1979, стр. 1.
(3) ОВ C 65, 4.3.1996 г, стр. 158.
(4) ОВ L 206, 22.7.1992, стр. 7.
(5) ОВ L 248, 22.09.2007, стр. 17.
(6) REDCAFE (Reducing the Conflict between Cormorants and Fisheries on a Pan-European Scale) е проект, финансиран от Европейската комисия в рамките на Петата рамкова програма за изследвания и развитие, който бе завършен през 2005 г.
(7) FRAP (Framework for Biodiversity Reconciliation Action Plans) е проект, финансиран от Европейската комисия в рамките на Петата рамкова програма за изследвания и развитие, който бе завършен през 2006 г.
(8) EIFAC (European Inland Fisheries Advisory Commission) е регионален консултативен орган в на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO) в областта на вътрешното рибно стопанство
(9) Виж: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/index_en.htm.

Правна информация - Политика за поверителност