Index 
Antagna texter
Torsdagen den 4 december 2008 - Bryssel
Avtal mellan Republiken Korea och EG om samarbete i fråga om konkurrensbegränsande verksamhet *
 Sillbeståndet väster om Skottland *
 Underhållsskyldighet *
 Mätdon och metrologiska kontrollmetoder (omarbetning) ***I
 Snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna ***I
 Bekämpning av skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner (gemensamt system för mervärdesskatt) *
 Bekämpning av skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner *
 Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag i Europa -"Small Business Act"
 Vapenexport (uppförandekod)
 Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 8/2007 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt
 Kvinnornas situation på Balkan
 Mot en europeisk förvaltningsplan för skarvar för att minska skarvarnas allt större inverkan på fiskebestånden, fisket och vattenbruket

Avtal mellan Republiken Korea och EG om samarbete i fråga om konkurrensbegränsande verksamhet *
PDF 197kWORD 33k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 december 2008 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Republiken Koreas regering och Europeiska gemenskapen om samarbete i fråga om konkurrensbegränsande verksamhet (SEK(2007)1731 – C6-0398/2008 – 2008/0004(CNS))
P6_TA(2008)0572A6-0452/2008

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (SEK(2007)1731),

–   med beaktande av ingåendet av ett avtal mellan Republiken Koreas regering och Europeiska gemenskapen om samarbete i fråga om konkurrensbegränsande verksamhet,

–   med beaktande av artiklarna 83 och 308 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0398/2008),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0452/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut med de ändringar som gjorts och godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Korea parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till rådets beslut
Skäl 2a (nytt)
(2a)  Eftersom ömsesidigt erkännande av konkurrenslagstiftningen mellan Europeiska gemenskapen och Sydkorea är det effektivaste sättet att hantera konkurrensbegränsande beteende bör användningen av handelspolitiska skyddsinstrument mellan de två parterna minimeras.
Ändring 2
Förslag till rådets beslut
Skäl 4a (nytt)
(4a)  Detta avtal bör beaktas mot bakgrund av de avtal som redan finns mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Korea och de som för närvarande är under förhandling, särskilt förhandlingarna om ett eventuellt frihandelsavtal.

Sillbeståndet väster om Skottland *
PDF 222kWORD 60k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 december 2008 om förslaget till rådets förordning om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland och för fisket efter det beståndet (KOM(2008)0240 – C6-0204/2008 – 2008/0091(CNS))
P6_TA(2008)0573A6-0433/2008

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0240),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0204/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6-0433/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  För att kunna garantera stabila fiskemöjligheter bör variationen från år till år i totala tillåtna fångstmängder begränsas när bestånden är större än 75 000 ton.
(7)  För att kunna garantera stabila fiskemöjligheter bör variationen från år till år i totala tillåtna fångstmängder begränsas.
Ändring 2
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a
a) fiskedödligheten behålls på 0,25 per år i relevanta åldersgrupper när lekbeståndet är större än 75 000 ton,
a) fiskedödligheten behålls på 0,25 per år i relevanta åldersgrupper för det följande året när ICES och STECF:s uppskattningar för ett givet år visar på ett lekbestånd på minst 75 000 ton,
Ändring 3
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c
c) fisket fredas om lekbeståndet skulle bli mindre än 50 000 ton.
c) en strikt återhämtningsplan, grundad på rådgivning från ICES och STECF, införs om lekbeståndet skulle bli mindre än 50 000 ton.
Ändring 4
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
3.  Syftet i punkt 1 ska uppnås med en högsta variation i TAC på 15 % per år när lekbeståndet är större än 75 000 ton.
3.  Syftet i punkt 1 ska uppnås med en högsta variation i TAC på 15 % för ett givet år när lekbeståndet är större än 75 000 ton och med en högsta variation i TAC på 20 % för ett givet år när lekbeståndet är mindre än 75 000 ton men större än 50 000 ton.
Ändring 5
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
2.  Om lekbeståndets biomassa, enligt STECF:s utlåtande, kommer att överskrida 75 000 ton under det år för vilket TAC ska fastställas, ska TAC fastställas på en nivå som enligt STECF:s rådgivning kommer att resultera i en fiskedödlighet på 0,25 per år. Vid behov ska den nivån justeras i enlighet med artikel 5.
2.  Om lekbeståndets biomassa, enligt STECF:s utlåtande, kommer att uppgå till minst 75 000 ton under det år för vilket TAC ska fastställas, ska TAC fastställas på en nivå som enligt STECF:s rådgivning kommer att resultera i en fiskedödlighet på 0,25 per år. Vid behov ska den nivån justeras i enlighet med artikel 5.
Ändring 6
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3
3.  Om lekbeståndets biomassa, enligt STECF:s utlåtande, kommer att vara mindre än 75 000 ton, men större än 50 000 ton under det år för vilket TAC ska fastställas, ska TAC fastställas på en nivå som enligt STECF:s rådgivning kommer att resultera i en fiskedödlighet på 0,2 per år.
3.  Om lekbeståndets biomassa, enligt STECF:s utlåtande, kommer att vara mindre än 75 000 ton, men större än 50 000 ton under det år för vilket TAC ska fastställas, ska TAC fastställas på en nivå som enligt STECF:s rådgivning kommer att resultera i en fiskedödlighet på 0,2 per år. TAC får inte under något år avvika från föregående års TAC med mer än 20 %. Den nivån ska vid behov justeras i enlighet med artikel 5.2a och artikel 5.2b.
Ändring 7
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4
4.  Om lekbeståndets biomassa, enligt STECF:s utlåtande, kommer att vara mindre än 50 000 ton under det år för vilket TAC ska fastställas, ska TAC fastställas till 0 ton.
4.  Om lekbeståndets biomassa, enligt STECF:s utlåtande, kommer att vara mindre än 50 000 ton under det år för vilket TAC ska fastställas, ska TAC omfattas av en strikt återhämtningsplan grundad på rådgivning från ICES och STECF.
Ändring 8
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5a (ny)
5a.  Om ICES och STECF för ett givet år inte kan tillhandahålla uppskattningar av lekbeståndets storlek eller fiskedödligheten ska TAC förbli oförändrad i förhållande till föregående år. Från och med det andra året och för alla följande år för vilka det inte finns några vetenskapliga uppskattningar ska TAC minskas med 10 % i förhållande till det föregående året.
Ändring 9
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)
2a.  Om tillämpningen av artikel 4.3 första meningen resulterar i en TAC som överskrider det föregående årets TAC med mer än 20 %, ska rådet anta en TAC som endast är 20 % högre än det årets TAC.
Ändring 10
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2b (ny)
2b.  Om tillämpningen av artikel 4.3 första meningen resulterar i en TAC som understiger det föregående årets TAC med mer än 20 %, ska rådet anta en TAC som endast är 20 % lägre än det årets TAC.
Ändring 11
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4
4.  Punkt 3 gäller inte fartyg som dagligen lämnar sina fångstrapporter till flaggmedlemsstatens centrum för fiskekontroll (FMC) i enlighet med artikel 3.7 i förordning (EEG) nr 2847/93 så att de kan föras in i dess databas.
4.  Punkt 3 gäller inte fartyg som dagligen lämnar sina fångstrapporter och som under alla omständigheter lämnar dem innan de lämnar området väster om Skottland till flaggmedlemsstatens centrum för fiskekontroll (FMC) i enlighet med artikel 3.7 i förordning (EEG) nr 2847/93 så att de kan föras in i dess databas.
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 8
Om kommissionen på grundval av STECF:s rådgivning anser att fiskedödligheten och tillhörande nivåer på lekbeståndets biomassa enligt artikel 3.2 inte är lämpliga för att uppnå syftet i artikel 3.1 ska rådet på förslag från kommissionen och med kvalificerad majoritet besluta att revidera mängderna.
Om kommissionen på grundval av STECF:s rådgivning anser att fiskedödligheten och tillhörande nivåer på lekbeståndets biomassa enligt artikel 3.2 inte är lämpliga för att uppnå syftet i artikel 3.1 ska rådet i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 37 i fördraget besluta att revidera mängderna.
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
1.  Kommissionen ska varje år rådfråga STECF och den regionala rådgivande nämnden för pelagiska bestånd om i vilken utsträckning målen för den fleråriga planen har uppnåtts. Om det av rådgivningen framgår att målen inte kommer att nås, ska rådet med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen besluta om vilka ytterligare och/eller alternativa åtgärder som krävs för att målen ska uppnås.
1.  Kommissionen ska varje år rådfråga STECF och den regionala rådgivande nämnden för pelagiska bestånd om i vilken utsträckning målen för den fleråriga planen har uppnåtts. Kommissionen ska dessutom överväga att utarbeta ett andra, oberoende rekryteringsindex för sillbestånden i området väster om Skottland. Om det av rådgivningen framgår att målen inte kommer att nås, ska rådet i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 37 i fördraget besluta om vilka ytterligare och/eller alternativa åtgärder som krävs för att målen ska uppnås.
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
2.  Kommissionen ska minst vart fjärde år från och med den dag då denna förordning antas se över den fleråriga planens genomförande och funktion. Kommissionen ska rådfråga STECF och den regionala rådgivande nämnden för pelagiska bestånd om översynen. Vid behov ska rådet besluta med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen om lämpliga ändringar av den fleråriga planen.
2.  Kommissionen ska minst vart fjärde år från och med den dag då denna förordning antas se över den fleråriga planens genomförande och funktion. Kommissionen ska rådfråga STECF och den regionala rådgivande nämnden för pelagiska bestånd om översynen. Vid behov ska rådet besluta i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 37 i fördraget om lämpliga ändringar av den fleråriga planen.
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1a (nytt)
För tillämpningen av artikel 21 a i i förordning (EG) nr 1198/2006, ska åtgärderna för genomförandet av artikel 3.2 c i denna förordning vara en återhämtningsplan i den betydelse som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 2371/2002.

Underhållsskyldighet *
PDF 193kWORD 24k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 december 2008 om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (14066/2008 – C6-0384/2008 – 2005/0259(CNS))
P6_TA(2008)0574A6-0456/2008

(Samrådsförfarandet – nytt samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets förslag (14066/2008),

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0649),

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 13 december 2007(1),

–   med beaktande av artiklarna 61.c och 67.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0384/2008),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 55.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0456/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som är föremål för samråd.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Antagna texter, P6_TA(2007)0620.


Mätdon och metrologiska kontrollmetoder (omarbetning) ***I
PDF 193kWORD 26k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder (omarbetning) (KOM(2008)0357 – C6-0237/2008 – 2008/0123(COD))
P6_TA(2008)0575A6-0429/2008

(Medbeslutandeförfarandet – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0357),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0237/2008),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–   med beaktande av de åtaganden som rådets representant gjort i en skrivelse av den 3 december 2008 att anta förslaget, i enlighet med artikel 251.2 i EG-fördraget och rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen,

–   med beaktande av artiklarna 80a och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0429/2008), och av följande skäl:

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


Snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna ***I
PDF 202kWORD 32k
Resolution
Text
Bilaga
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna (KOM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD))
P6_TA(2008)0576A6-0396/2008

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0450),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 179.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0280/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0396/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet godkänner de två bifogade gemensamma uttalandena av rådet, Europaparlamentet och kommissionen.

3.  Europaparlamentet anser att det referensbelopp som anges i lagstiftningsförslaget inte är förenligt med taket för rubrik 4 i den fleråriga budgetramen om inte taket justeras i enlighet med bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1). Parlamentet anser att finansieringen av denna mekanism inte får äventyra finansieringen av EU:s andra prioriteringar och befintliga åtaganden.

4.  Europaparlamentet betonar att bestämmelserna i punkt 14 i det interinstitutionella avtalet ska tillämpas om den lagstiftande myndigheten beslutar att bifalla lagstiftningsförslaget. Parlamentet betonar att det kommer att inleda förhandlingar med budgetmyndighetens andra gren för att så snabbt som möjligt nå en överenskommelse om finansieringen av denna mekanism.

5.  Parlamentet anser att budgetmyndighetens två grenar under dessa förhandlingar bör undersöka alla finansieringsmöjligheter, inbegripet en utökning av reserven för katastrofhjälp. Parlamentet anser att den totala finansieringen inte får överstiga 1 000 000 000 EUR.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets gemensamma ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om inrättande av en snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna

P6_TC1-COD(2008)0149


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 1337/2008.)

BILAGA

Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen

om artikel 3.1

Parlamentet, rådet och kommissionen är överens om att kommissionens framläggande, så snart som möjligt och före den 1 maj 2009, av den övergripande planen med information om förteckningen över mottagarländer och fördelningen av finansiella resurser mellan de olika stödberättigade enheterna, i enlighet med lämplig balans enligt artikel 4.2 i förordningen, inte är en förutsättning för antagandet av de ursprungliga genomförandeåtgärderna för finansieringsmekanismen i enlighet med artikel 1 i förordningen. De är också överens om att den övergripande planen ska göra det möjligt att vid behov anpassa genomförandet till nya förhållanden.

Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen

om artikel 13

Parlamentet, rådet och kommissionen förklarar att beslutsförfarandet för antagandet av genomförandeåtgärder måste vara så enkelt och så snabbt som möjligt för perioden fram till den 30 april 2009.

Rådet accepterar att tidsperioden för att översända de handlingar som ska läggas fram för kommitténs yttrande bör begränsas till tio arbetsdagar.

Parlamentet accepterar att den tidsperiod det förfogar över för att utöva sin rätt att kontrollera de åtgärder som föreslagits kommittén ska löpa ut fem arbetsdagar efter det datum då registret över kommittéhandlingar mottagit kommitténs yttrande om förslaget till åtgärder.

Rådet och kommissionen accepterar att parlamentets synpunkter läggs fram i form av en skrivelse från ordföranden för utskottet för utveckling till behörig kommissionsledamot och meddelas samtliga parlamentsledamöter.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


Bekämpning av skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner (gemensamt system för mervärdesskatt) *
PDF 296kWORD 45k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 december 2008 om förslaget till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt i syfte att bekämpa skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner (KOM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS))
P6_TA(2008)0577A6-0448/2008

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0147),

–   med beaktande av artikel 93 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0154/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0448/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1
(1)  Mervärdesskattebedrägerier inverkar i betydande mån på medlemsstaternas skatteinkomster och stör den ekonomiska verksamheten på den inre marknaden genom att skapa omotiverade varuflöden och medföra att varor blir tillgängliga på marknaden till onormalt låga priser.
(1)  Mervärdesskattebedrägerier inverkar i betydande mån på medlemsstaternas skatteinkomster och stör den ekonomiska verksamheten på den inre marknaden genom att skapa omotiverade varuflöden och medföra att varor blir tillgängliga på marknaden till onormalt låga priser. Mervärdesskattebedrägerier påverkar dessutom inte bara finansieringen av medlemsstaternas budgetar utan även den övergripande balansen för Europeiska unionens egna medel, såtillvida att minskningar av de egna medlen från mervärdesskatt måste kompenseras av en ökning av de egna medlen från bruttonationalprodukten.
Ändring 2
Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)
(4a)  För att förbättra och öka effektiviteten i tillämpningen av direktiv 2006/112/EG, bör kommissionen uppmuntra skatteförvaltningarna i medlemsstaterna att utveckla sin administrativa kapacitet för att kunna ta emot sammanställningar på elektronisk väg för så många kategorier av beskattningsbara personer som möjligt.
Ändring 3
Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6
(6)  Med hänsyn till utvecklingen av de ekonomiska aktörernas arbetsmiljö och arbetsverktyg bör de ha möjlighet att fullgöra sina deklarationsskyldigheter genom enkla elektroniska metoder, så att den administrativa bördan minskas i möjligaste mån.
(6)   Detta direktiv syftar inte alls till att påverka de åtgärder som vidtas på gemenskapsnivå för att senast 2012 få till stånd en minskning med 25 procent av företagens administrativa börda. Med hänsyn till utvecklingen av de ekonomiska aktörernas arbetsmiljö och arbetsverktyg är det framför allt önskvärt att dessa aktörer har möjlighet att fullgöra sina deklarationsskyldigheter genom enkla elektroniska metoder, så att den administrativa bördan minskas i möjligaste mån.
Ändring 4
Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)
(6a)  För att bättre kunna bedöma effekterna av de nya formella skyldigheterna, särskilt att informationsplikten nu även omfattar tillhandahållanden av tjänster, bör kommissionen utarbeta en utvärderingsrapport om effekterna av de nya formella skyldigheterna, särskilt när det gäller de administrativa kostnaderna för beskattningsbara personer och förvaltningarna samt effektiviteten i dessa formella skyldigheter i kampen mot skatteundandragande. Kommissionen ska, vid behov, lägga fram ett lagstiftningsförslag som ändrar innehållet i dessa formella skyldigheter.
Ändring 5
Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Kommissionen bör undersöka möjligheten att upprätta en databas på EU-nivå som ska innehålla uppgifter för identifiering av fysiska personer vilka har etablerat, administrerat eller förvaltat företag som varit inblandade i bedrägliga gemenskapsinterna transaktioner i samband med mervärdesskatt. Innan ett nytt företag registreras, bör det relevanta nationella organet be den nationella skatteförvaltningen om ett EU-skatteregisterutdrag som denna ska utfärda efter att ha konsulterat den respektive databas som den bör vara ansluten till.
Ändring 6
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2006/112/EC
Artikel 263 – punkt 2 – stycke 2
Medlemsstaterna får dock tillåta att vissa kategorier av beskattningsbara personer lämnar sammanställningar på andra sätt."
Medlemsstaterna får dock tillåta att vissa kategorier av beskattningsbara personer lämnar sammanställningar på andra sätt fram till …*
________
* 31 december året som direktiv .../.../EG (ändringsakten) träder i kraft.
Ändring 7
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1a (ny)
Artikel 1a
Kommissionens rapport
Senast ...* ska kommissionen utarbeta en rapport med en utvärdering av detta direktivs verkan. Denna rapport ska i synnerhet inriktas på de administrativa kostnader som uppstår till följd av de nya formella skyldigheterna för enskilda berörda och huruvida dessa formella skyldigheter är effektiva vid bekämpningen av skatteundandragande. Vid behov ska kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag som ändrar innehållet i dessa formella skyldigheter.
________
* Två år efter det datum då detta direktiv trätt i kraft.

Bekämpning av skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner *
PDF 306kWORD 57k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 december 2008 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1798/2003 i syfte att bekämpa skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner (KOM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS))
P6_TA(2008)0578A6-0449/2008

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0147),

–   med beaktande av artikel 93 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0155/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0449/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 1798/2003
Skäl 17
-1)  Skäl 17 ska ersättas med följande:
"(17) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter*. Europaparlamentet bör informeras till fullo om de planerade åtgärderna, i enlighet med punkt 5 i överenskommelsen mellan Europaparlamentet och kommissionen om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG**.
________________
* EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
** EUT C 143, 10.6.2008, s. 1."
Ändring 2
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1798/2003
Artikel 6
-1a)  I artikel 6 ska orden "förfarandet i artikel 44.2" ersättas med "det föreskrivande förfarandet i artikel 44.2".
Ändring 3
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1b (nytt)
Förordning (EG) nr 1798/2003
Artikel 18 – stycke 1
-1b)  I artikel 18 första stycket ska orden "förfarandet i artikel 44.2" ersättas med "det föreskrivande förfarandet i artikel 44.2".
Ändring 4
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 1798/2003
Artikel 25 – punkt 3
3a)  I artikel 25.3 ska orden "förfarandet i artikel 44.2" ersättas med "det föreskrivande förfarandet i artikel 44.2".
Ändring 5
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EG) nr 1798/2003
Artikel 25 – punkt 4 – stycke 2
3b)  I artikel 27.4 andra stycket ska orden "förfarandet i artikel 44.2" ersättas med "det föreskrivande förfarandet i artikel 44.2".
Ändring 6
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3c (nytt)
Förordning (EG) nr 1798/2003
Artikel 29 – punkterna 1 och 2
3c)  I artikel 29.1 och 29.2 ska orden "förfarandet i artikel 44.2" ersättas med "det föreskrivande förfarandet i artikel 44.2".
Ändring 7
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3d (nytt)
Förordning (EG) nr 1798/2003
Artikel 30 – stycke 1 och 2
3d)  I artikel 30 första och andra stycket ska orden "förfarandet i artikel 44.2" ersättas med "det föreskrivande förfarandet i artikel 44.2".
Ändring 8
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3e (nytt)
Förordning (EG) nr 1798/2003
Artikel 35
(3e)  Artikel 35 ska ändras på följande sätt:
a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:
"1. Medlemsstaterna och kommissionen ska regelbundet utvärdera tillämpningen av denna förordning. Kommissionen ska sammanställa uppgifter om medlemsstaternas åtgärder mot bedrägerier, offentliggöra de åtgärder som uppnått de bästa resultaten och föreslå de åtgärder den anser bäst lämpade för att korrigera bedrägliga beteenden."
b)  Följande punkt ska införas efter punkt 1:
"1a. Kommissionen ska utarbeta ett antal indikatorer som gör det möjligt att avskilja de områden där risken för skatteförsummelse är störst. Nationella skattemyndigheters åtgärder ska styras av behovet att komma tillrätta med bedrägerier och underlätta fullgörandet av skyldigheterna för ärliga skattebetalare."
c)  Punkt 3 ska ersättas med följande:
"3. En förteckning över de statistiska uppgifter som behövs för att utvärdera tillämpningen av denna förordning ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 44.2.
På grundval av dessa insamlade uppgifter ska kommissionen utarbeta en samling indikatorer som gör det möjligt att få reda på i vilken grad en medlemsstat samarbetar med kommissionen och de övriga medlemsstaterna genom att underlätta tillgången till uppgifter och genom att lämna det bistånd som är nödvändigt för att komma tillrätta med bedrägerier. Dessa rapporter ska offentliggöras."
Ändring 9
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3f (nytt)
Förordning (EG) nr 1798/2003
Artikel 37
3f)  I artikel 37 ska orden "förfarandet i artikel 44.2" ersättas med "det föreskrivande förfarandet i artikel 44.2".
Ändring 10
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3g (nytt)
Förordning (EG) nr 1798/2003
Artikel 44 – punkt 3a (ny)
3g)  I artikel 44 ska följande punkt läggas till:
"3a. Europaparlamentet bör informeras till fullo om de planerade åtgärderna, i enlighet med punkt 5 i överenskommelsen mellan Europaparlamentet och kommissionen om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG."

Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag i Europa -"Small Business Act"
PDF 196kWORD 27k
Europaparlamentets resolution av den 4 december 2008 om åtgärder för att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag i Europa – "Small Business Act"
P6_TA(2008)0579B6-0617/2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den muntliga frågan av den 27 oktober 2008 till rådet om åtgärder för att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag i Europa - "Small Business Act" (O-0113/08),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 juni 2008 med titeln "Tänk småskaligt först – En "Small Business Act" för Europa" (KOM(2008)0394) och den tillhörande konsekvensanalysen (SEK(2008)2101),

–   med beaktande av den europeiska stadgan för småföretag,

–   med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen och av följande skäl:

A.  De små och medelstora företagen är av central betydelse för Europas ekonomi eftersom de står för över 100 000 000 arbetstillfällen, bidrar till den ekonomiska tillväxten, är en viktig källa till innovation och främjar jämställdhet och regional utveckling.

B.  Förslaget om en "Small Business Act" för Europa är efterlängtat men kommer bara att bli verkningsfullt om det på medlemsstaternas nivå och gemenskapsnivå finns ett konkret åtagande om att genomföra det.

C.  Den aktuella krisen på finansmarknaden har gjort bristerna i det nuvarande regelverket för små och medelstora företag ännu tydligare och har gjort det ännu mer angeläget att ta större hänsyn till dessa företags behov och att genomföra bestämmelserna i "Small Business Act" på ett effektivt sätt.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bekräfta att de har för avsikt att formellt godkänna "Small Business Act" vid Europeiska rådets möte i Bryssel i december 2008 för att säkerställa nödvändig synlighet. Rådet uppmanas att vid antagandet av "Small Business Act" göra textens bestämmelser bindande, så att de får en tydlig och positiv effekt på förutsättningarna för små och medelstora företag.

2.  Europaparlamentet betonar att det är viktigt att medlemsstaterna fullt ut stöder genomförandet av bestämmelserna i "Small Business Act", så att de blir verkningsfulla. Konkreta åtgärder bör vidtas på både medlemsstatsnivå och regional nivå för att komplettera de åtgärder som vidtas på gemenskapsnivå. Medlemsstaterna uppmanas därför att meddela hur och när bestämmelserna i "Small Business Act" kommer att införlivas i de nationella regelverken.

3.  Europaparlamentet påpekar att man, för att säkerställa att bestämmelserna i "Small Business Act" är verkningsfulla, bör inrätta ett system för att övervaka utvecklingen och kommissionens och medlemsstaternas genomförande. De framsteg som görs vid genomförandet av bestämmelserna i "Small Business Act" bör tas upp i ett fristående kapitel i årsrapporten om de nationella reformprogrammen inom ramen för Lissabonstrategin.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inte glömma bort "den reala ekonomin" när de hanterar den nuvarande finanskrisen. Kommissionen och medlemsstaterna bör konkret stödja de små och medelstora företagen genom att ge dem tillgång till finansiella medel i denna kritiska period. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang rådets beslut om att Europeiska investeringsbanken ska ta fram ett lånepaket på 30 000 000 000 EUR till små och medelstora företag. Detta belopp kommer dock inte att vara tillräckligt för att lösa de små och medelstora företagens nuvarande kapitalbrist.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.


Vapenexport (uppförandekod)
PDF 110kWORD 29k
Europaparlamentets resolution av den 4 december 2008 om EU:s uppförandekod för vapenexport
P6_TA(2008)0580RC-B6-0619/2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  2008 har Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport funnits i tio år.

B.  För över tre år sedan, den 30 juni 2005, enades Coarm (rådets arbetsgrupp för konventionella vapen) på teknisk nivå om lydelsen i en gemensam ståndpunkt. Detta var resultatet av en genomgripande översyn av EU:s uppförandekod för vapenexport, som hade till syfte att omvandla uppförandekoden till ett effektivt instrument för kontroll av vapenexport från EU:s territorium och från företag i EU.

C.  Ett antagande av denna gemensamma ståndpunkt innebär att uppförandekoden blir ett rättsligt bindande instrument för kontroll av vapenexport för EU:s samtliga medlemsstater.

D.  Trots flera uppmaningar från Europaparlamentet har rådet sedan 2005 inte kunnat anta den gemensamma ståndpunkten på politisk nivå. Därmed kvarstår frågan olöst.

E.  Frågan har blivit än mer angelägen på grund av utvecklingen inom följande områden:

   Flera initiativ har tagits för att harmonisera nationella vapenupphandlingsregler liksom överföringen och försäljningen av vapen inom gemenskapen.
   Det finns ett förnyat intresse att övervaka följderna av den olagliga vapenhandeln, särskilt sedan EU:s regler om luftfartssäkerhet trätt i kraft, och de följder dessa regler fått för verksamheten för flygfraktföretag som misstänks vara inblandade i destabiliserande vapenöverföringar.

1.  Europaparlamentet upprepar, med tanke på att uppförandekoden nu funnits i tio år, sin kraftiga kritik mot det nuvarande politiska dödläget och oförmågan att anta en gemensam ståndpunkt.

2.  Europaparlamentet uppmanar det franska ordförandeskapet, och annars de kommande ordförandeskapen, att lösa frågan genom att se till att den gemensamma ståndpunkten antas utan ytterligare dröjsmål.

3.  Europaparlamentet upprepar att EU:s bidrag till ett internationellt bindande avtal om vapenhandel kommer att bli mycket mer trovärdigt när väl EU:s eget vapenexportsystem blir rättsligt bindande.

4.  Europaparlamentet upprepar att man bör vidta bland annat följande åtgärder, parallellt med den gemensamma ståndpunkten:

   a) Stävja tvivelaktiga vapenöverföringar genom en strikt tillämpning av uppförandekodens kriterier på både företag och nationella väpnade styrkor.
   b) Förhindra olaglig vapenhandel luft- och sjövägen och förbättra och genomföra kontroller av vapenförmedlingen genom att uppmana samtliga medlemsstater att, om de inte redan gjort det, se till att rådets gemensamma ståndpunkt 2003/468/GUSP av den 23 juni 2003 om kontroll av vapenförmedling(1) införlivas både till bokstav och andemening i den nationella lagstiftningen.
   c) Snarast utreda den senaste tidens anklagelser om brott mot vapenembargon.
   d) Förhindra försäljning till privata vapenhandlare av vapen som samlats in under insatser inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken och reformen av säkerhetssektorn samt inom andra EU-initiativ och förebygga vidareöverföring av sådana vapen till andra regioner där det råder våldsamma konflikter eller spänningar.
   e) Öka tydligheten och kvaliteten hos de uppgifter som EU:s medlemsstater lämnar in i samband med den årliga rapporten om uppförandekoden.

5.  Europaparlamentet är övertygat om att den gemensamma ståndpunkten om en uppförandekod för vapenexport måste antas för att det kommande direktivet om överföring av försvarsmateriel inom gemenskapen ska kunna genomföras på ett korrekt sätt och vapenexport kontrolleras effektivt.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 156, 25.6.2003, s. 79.


Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 8/2007 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt
PDF 147kWORD 46k
Europaparlamentets resolution av den 4 december 2008 om revisionsrättens särskilda rapport nr 8/2007 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt (2008/2151(INI))
P6_TA(2008)0581A6-0427/2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 8/2007 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt samt kommissionens svar(1),

–   med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(2),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0427/2008), och av följande skäl:

A.  Momsbedrägerier och momsundandragande påverkar inte bara finansieringen av medlemsstaternas budgetar utan också EU:s system för egna medel eftersom en minskad momsresurs måste kompenseras med en ökning av BNI-resursen. Snedvridningar till följd av momsbedrägerier påverkar den övergripande balansen i systemet för egna medel.

B.  I sitt meddelande av den 31 maj 2006 om behovet av att utarbeta en samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri (KOM(2006)0254) konstaterade kommissionen att medlemsstaterna inte i tillräckligt stor utsträckning utnyttjar de möjligheter som ges genom förstärkningen av den rättsliga ramen enligt förordning (EG) nr 1798/2003(3) och ansåg att nivån på det administrativa samarbetet inte står i proportion till storleken på handeln inom gemenskapen.

C.  Revisionsrättens analys i sin särskilda rapport nr 8/2007 om huruvida informationsutbytet mellan medlemsstaterna utförs i tid och på ett effektivt sätt och huruvida lämpliga förvaltningsstrukturer har införts som stöd för det administrativa samarbetet, ger vid handen att huvudsyftet med förordning (EG) nr 1798/2003, dvs. ett effektivt samarbete för att bekämpa momsbedrägeri, inte har uppnåtts.

1.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens särskilda rapport nr 8/2007 som gör en oberoende bedömning av administrativt samarbete i kampen mot momsundandragande och momsbedrägeri och i detalj analyserar medlemsstaternas insatser och kommissionens roll. Parlamentet drar på grundval av revisionsrättens iakttagelser slutsatsen att förordning (EG) nr 1798/2003 inte är ett effektivt verktyg för administrativt samarbete eftersom flera medlemsstater motsätter sig dess genomförande och kommissionens roll är begränsad.

Kvantifiering av momsbedrägeri

2.  Europaparlamentet är medvetet om att den faktiska omfattningen av momsundandragande och momsbedrägeri är svår att bedöma eftersom många medlemsstater varken samlar in eller offentliggör sådana uppgifter. Enligt uppskattningar som revisionsrätten återger uppgick inkomstförlusterna för moms till 17 miljarder EUR i Tyskland 2005 och till 18,2 miljarder EUR för Förenade kungariket under skatteåret 2005–2006. Storleken på momsbedrägerierna är möjligtvis större än gemenskapens hela årliga budget.

3.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att initiera en studie för att få pålitliga uppskattningar av hur mycket skattebedrägerierna, inbegripet momsbedrägerier, faktiskt uppgår till i de olika medlemsstaterna. Kommissionen uppmanas att informera parlamentets behöriga utskott om resultaten från studien så snart som dessa blir tillgängliga.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ge högre prioritet åt utvecklandet av en gemensam strategi för att kvantifiera och analysera momsbedrägeri, vilket bör möjliggöra en bedömning huruvida åtgärder som medlemsstater vidtagit mot momsundandragande och momsbedrägeri verkligen är framgångsrika eller om de bara leder till att momsbedrägeriet flyttar till andra ekonomiska sektorer eller medlemsstater.

5.  Europaparlamentet begär att rådet, kommissionen och medlemsstaterna fullt ut ska beakta rekommendationerna som kontaktkommittén av cheferna vid de nationella revisionsorganen i Europeiska unionen avgav i december 2007 och som innehåller förslag om hur medlemsstaterna skulle kunna förbättra sina uppskattningar och om hur en enhetlig modell för att uppskatta momsbedrägerierna kan skapas.

Bristande prestationer från medlemsstaternas myndigheter

6.  Europaparlamentet är oroat över de av revisionsrätten identifierade bristerna i det administrativa samarbetet i fråga om mervärdesskatt mellan medlemsstaterna.

7.  Europaparlamentet är oroat över att revisionsrätten konstaterat att de grundläggande kraven för ett effektivt samarbete inte var uppfyllda i vissa medlemsstater. I synnerhet följande brister kunde konstateras:

   - Nästan hälften av alla förfrågningar om information från en medlemsstat till en annan besvarades inte inom den aktuella tidsfristen på tre månader.
   - Det organisatoriska inrättandet av centrala kontaktkontor, dvs. huvudkanalen för informationsutbytet, innebar förseningar. Italien och Nederländerna delade upp sina centrala kontaktkontor mellan olika avdelningar utan någon effektiv samordning och Tyskland delade upp sina centrala kontaktkontor i flera avdelningar utan att vederbörligen informera de övriga medlemsstaterna.
   - Det finns avgörande skillnader mellan antalet förfrågningar om information som en medlemsstat påstår sig ha mottagit och antalet förfrågningar som andra medlemsstater påstår sig ha översänt. Italien påstår sig ha mottagit 54 procent färre förfrågningar och Tyskland 32 procent fler förfrågningar än andra medlemsstater påstår sig ha översänt till dem 2005.

8.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera informationsutbyte på begäran inom rimlig tid. Parlamentet är övertygat om att de föreslagna ändringarna till momsdirektivet(4) och förordning (EG) nr 1798/2003 som syftar till att förkorta tidsfristerna för insamling och utbyte av information endast kommer att bli fullt effektiva om de medlemsstater som ännu inte har gjort det inrättar kontrollmekanismer för att garantera svar på förfrågningarna inom rimlig tid. Kommissionen uppmanas att informera parlamentet om de framsteg som enskilda medlemsstater gör när det gäller att inrätta kontrollmekanismer och vidare att utvärdera deras ändamålsenlighet.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet att ta itu med diskrepansen mellan det antal gånger som en medlemsstat påstår sig ha mottagit en begäran om information och det antal som andra medlemsstater påstår sig ha sänt en sådan begäran och att lösa detta problem omgående.

10.  Europaparlamentet ger kommissionen rekommendationen att medlemsstaterna inom ramen för sina nationella reformprogram i samband med Lissabonstrategin ska rapportera om genomförandet av skyldigheten att lämna uppgifter till andra medlemsstater. Parlamentet anser att det, då uppgifter systematiskt lämnas för sent av en medlemsstat till en annan, är viktigt att kommissionen inleder överträdelseförfaranden mot den medlemsstat som lämnar uppgifterna för sent.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta ytterligare utbyte av bästa praxis och samordning mellan medlemsstaterna för att skapa ett organisatoriskt system för administrativt samarbete.

12.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uttömma möjligheterna att delegera befogenheter avseende informationsutbyten till lokala skattekontor så att samarbetet kan påskyndas och bli av högre kvalitet. En säker elektronisk informationskanal mellan lokala kontor i olika medlemsstater tillhandahölls av kommissionen 2007.

13.  Europaparlamentet inser att administrativt samarbete på EU-nivå är nödvändigt för att bekämpa skattebedrägeri. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att fullt ut ta vara på möjligheten att inrätta ett effektivt administrativt samarbete mellan lokala skattekontor, bl.a. med hjälp av elektronisk kommunikation.

14.  Europaparlamentet noterar att Belgien grundat Eurocanet (European Carousel Network) för att förbättra det spontana informationsutbytet. Nu deltar 24 medlemsstater i detta utbyte av information om företag som misstänkts vara inblandade i bedrägerier via skenföretag.

15.  Europaparlamentet konstaterar att Eurocanet enligt experter gör det möjligt för skattemyndigheter att avslöja momsbedrägerier snabbare eftersom det skapar möjligheter till heltäckande informationsutbyte, utnyttjar belgiska myndigheter som en central samordningspunkt och banar vägen för operativa administrativa bedrägeribekämpningsenheter att bli delaktiga.

16.  Eurocanets effektivitet minskas emellertid av det faktum att tre stora medlemsstater, Tyskland, Italien och Storbritannien, inte deltar. Europaparlamentet uppmanar Tyskland, Italien och Storbritannien att ansluta sig till Eurocanet.

17.  Revisionsrätten har oroande nog upptäckt allvarliga brister i systemet för utbyte av information om moms (Vies) som beror på förseningar att samla in och registrera data och problem med att rätta felaktiga data. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att rätta till dessa brister före utgången av 2008.

18.  Europaparlamentet kan inte förstå varför medlemsstaterna trots kommissionens ansträngningar att underlätta en överenskommelse fortfarande inte har kommit överens om kriterier för annullering av momsnummer trots att möjligheten till ett snabbt indragande av momsnummer är en mycket viktig faktor för att stoppa och hindra momsbedrägerier.

19.  Europaparlamentet beklagar att simultana och multilaterala kontroller inte i tillräcklig grad utnyttjas av medlemsstaterna, trots att gemenskapen bidrar till dess finansiering och revisionsrätten rapporterar att goda resultat kan uppnås.

20.  Europaparlamentet beklagar att Tyskland inte tillmötesgick revisionsrättens begäran om granskningsbesök, särskilt mot bakgrund av de ovannämnda bristerna som revisionsrätten konstaterat för Tyskland. Europaparlamentet stöder revisionsrättens syn att Tysklands vägran innebär ett brott mot landets förpliktelser enligt EG-fördraget. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen inlett ett överträdelseförfarande inför EG-domstolen mot Tyskland. Revisionsrätten uppmanas att genomföra den planerade granskningen i Tyskland om EG-domstolen konstaterar att överträdelse föreligger.

21.  Europaparlamentet konstaterar att rådets arbetsgrupp för skattefrågor diskuterat revisionsrättens särskilda rapport. Rådet uppmanas att anta formella slutsatser om revisionsrättens iakttagelser, på samma sätt som för de andra särskilda rapporterna inom ramen för kommissionens ansvarsfrihetsförfarande, före december 2008.

Uppföljning av revisionsrättens iakttagelser i termer av ny gemenskapslagstiftning

22.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till ändringar av mervärdesskattedirektivet(5) och förordningen om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt(6) i syfte att påskynda insamlingen och utbytet av uppgifter om gemenskapsinterna transaktioner från och med 2010 och uppmanar rådet att snarast anta de föreslagna åtgärderna.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lämna in ytterligare förslag för att förbättra medlemsstaternas förmåga att samla in mervärdesskatt som inte betalats genom att göra de ekonomiska aktörerna solidariskt ansvariga för skatteförluster vid tillfällen då dessa inte har uppfyllt sina rapporteringsskyldigheter och detta har underlättat bedrägeriet.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lämna in ytterligare förslag om automatisk tillgång för alla andra medlemsstater till vissa icke-känsliga uppgifter som en medlemsstat har om sina beskattningsbara personer och om harmonisering av förfaranden för registrering och avregistrering av momspliktiga personer för att garantera att falska beskattningsbara personer upptäcks och avregistreras snabbt.

Kommissionens nuvarande roll och framtida utsikter

25.  Enligt förordning (EG) nr 1798/2003 ska kommissionen utvärdera det administrativa samarbetet och se till att medlemsstaternas erfarenheter kan utbytas. Europaparlamentet noterar kommissionens avsikt att inrätta ett kontrollsystem med kvantifierbara indikatorer för att bedöma huruvida medlemsstaterna kan och faktiskt ger effektivt stöd till varandra. Kommissionen uppmanas att ge parlamentet en lägesrapport innan nästa ansvarsfrihetsförfarande inleds.

26.  Europaparlamentet noterar att kommissionen inte har någon tillgång till den information som utbyts enligt förordning (EG) nr 1798/2003. Kommissionens roll är dock begränsad till underhåll och utveckling av kommunikationsnätet. Europaparlamentet instämmer med revisionsrätten att detta hindrar kommissionens förmåga att upptäcka orsakerna till problemen och att föreslå lösningar.

27.  Europaparlamentet noterar att vissa medlemsstater inte vill ge kommissionen (OLAF) tillgång till den information som utbyts enligt förordning (EG) nr 1798/2003 och till information som utbyts inom ramen för Eurocanet. Kommissionen (OLAF) anser att ett avsevärt mervärde skulle kunna skapas om den fick tillgång till uppgifterna eftersom den då skulle kunna leverera analyser ur ett gemenskapsperspektiv om trender och nyligen upptäckta bedrägeriupplägg.

28.  Europaparlamentet noterar att Europol i april 2008 skapade ett analytiskt arbetsregister för bedrägerier via skenföretag inom gemenskapen. Detta syftar till att identifiera dem som organiserar bedrägerierna, avslöja deras brottsliga nätverk och analysera de vanligaste formerna av bedrägerier via skenföretag inom gemenskapen.

29.  Europaparlamentet noterar slutsatserna från Ekofinrådet den 7 oktober 2008, där man kom överens om att inrätta en ny mekanism, "Eurofisc", för att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna i kampen mot momsbedrägeri. Eurofisc skulle bygga på Eurocanet. Enligt riktlinjerna som antogs av Ekofinrådet skulle Eurofisc vara ett decentraliserat nätverk för informationsutbyte mellan medlemsstaterna, omfatta alla medlemsstater på frivillig basis samt organiseras genom avtal mellan de deltagande medlemsstaterna och med kommissionens stöd.

30.  Europaparlamentet håller med om att starka politiska initiativ behövs för att uppnå ordentliga förbättringar i kampen mot momsbedrägeri. Införandet av Eurofisc kan dock enbart få ett mervärde om deltagandet är obligatoriskt för samtliga medlemsstater så att problemen kring Eurocanet kan undvikas och om kommissionen deltar fullt ut i Eurofiscs verksamhet och spelar en samordnande roll.

31.  Europaparlamentet uppmanar rådet att fortsätta förhandlingarna om förslaget till förordning om ömsesidigt administrativt bistånd för skydd av Europeiska gemenskapens ekonomiska intressen, inbegripet momsbedrägeri, vilket skulle utgöra en detaljerad ram för ett områdesövergripande administrativt samarbete mot bedrägeri.

32.  Europaparlamentet uppmanar kommissionens ansvariga avdelningar, generaldirektoratet för skatter och tullar (GD TAXUD) och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), att inrätta en specialgrupp för att behandla följande frågor:

   Hur kan kommissionen uppnå synergieffekter mellan olika avdelningar som arbetar med bekämpning av momsbedrägeri så att dubbelarbete och konkurrens mellan olika avdelningar kan undvikas?
   Vilken tillgång bör kommissionen få till den information som utbyts mellan medlemsstaterna?
   Skulle kommissionen kunna bli ett centralt samordningsorgan för administrativt samarbete mellan medlemsstaterna och i så fall hur?
   Hur bör kommissionens verksamhet för att bekämpa momsbedrägeri förhålla sig till Europols och Eurojusts verksamhet?

Intensifiera samarbetet mellan rättsliga myndigheter

33.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undanröja rättsliga hinder i nationell lag som hindrar åtal över gränserna, särskilt i fall då momsförlusterna sker i en annan medlemsstat.

34.  Enligt kommissionen omfattas gemenskapsinkomster från momsmedel av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen från 1995(7). Rådet antog 1997 en förklarande rapport som explicit undantar moms från konventionen. Denna förklarande rapport har ingen rättsligt bindande verkan. Europaparlamentet uppmanar rådet att se över sin tolkning så att rättsliga hinder undanröjs och gränsöverskridande momsbedrägerier därmed kan beivras.

o
o   o

35.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, revisionsrätten, Europol, Eurojust samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 20, 25.1.2008, s. 1.
(2) EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.
(3) Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt (EUT L 264, 15.10.2003, s. 1).
(4) Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).
(5) Direktiv 2006/112/EG.
(6) Förordning (EG) nr 1798/2003.
(7) EGT C 316, 27.11.1995, s. 49.


Kvinnornas situation på Balkan
PDF 127kWORD 41k
Europaparlamentets resolution av den 4 december 2008 om kvinnornas situation på Balkan (2008/2119(INI))
P6_TA(2008)0582A6-0435/2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 6 och 49 i fördraget om Europeiska unionen,

–   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–   med beaktande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, som antogs av FN:s generalförsamling den 18 december 1979,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) av den 31 oktober 2000 om kvinnor, fred och säkerhet,

–   med beaktande av arbetet vid Wienkonferensen om mänskliga rättigheter (1993) där man bekräftade de mänskliga rättigheterna och fördömde brott som begås mot dessa i kulturens och traditionens namn,

–   med beaktande av Brysseldeklarationen om förebyggande åtgärder och kamp mot människohandel, som antogs den 20 september 2002,

–   med beaktande av kommissionens lägesrapport från 2007 om kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna som åtföljde kommissionens meddelande av den 6 november 2007 "Utvidgningsstrategi och huvudfrågor 2007-2008" (KOM(2007)0663),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 oktober 2007 "EU:s hantering av instabila situationer – insatser för hållbar utveckling, stabilitet och fred i svåra förhållanden" (KOM(2007)0643),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 mars 2008 "Västra Balkan: ökade utsikter till EU-medlemskap" (KOM(2008)0127),

–   med beaktande av verksamheten i arbetsgruppen för jämställdhet inom ramen för stabilitetspakten för sydöstra Europa och lägesrapporten från denna arbetsgrupp (2004),

–   med beaktande av de studier som genomförts av Marina Blagojević för Europaparlamentets räkning om kvinnors situation i Balkanländerna ur ett jämförande perspektiv (Belgrad, februari 2003),

–   med beaktande av sin resolution av den 22 april 2004 om kvinnor i sydöstra Europa(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2005 om turkiska kvinnors roll i det sociala, ekonomiska och politiska livet(2) och sin resolution av den 13 februari 2007 om kvinnors roll i det sociala, ekonomiska och politiska livet i Turkiet(3),

–   med beaktande av sin resolution av den 1 juni 2006 om situationen för de romska kvinnorna i Europeiska unionen(4),

–   med beaktande av slutsatserna från den internationella konferensen om kvinnor och konfliktlösning, som hölls den 21–22 juni 2008 vid Institutum Studiorum Humanitatis i Ljubljana, Ljubljanas forskarutbildning för humaniora,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-0435/2008), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet anser att den fortsatta politiska och ekonomiska stabiliseringen och upprättandet av demokratiska institutioner i Balkanländerna kräver att kvinnor deltar aktivt (eftersom de utgör lite över halva befolkningen).

2.  Europaparlamentet noterar med oro att jämställdhetslagar och praxis (institutionell, ekonomisk och mänsklig) inte garanteras fullt ut, även om det finns en skillnad mellan de länder som har inlett anslutningsförhandlingar och de som inte har gjort det.

3.  Europaparlamentet understryker vikten av att kvinnor har lika rättigheter och deltar likvärdigt på arbetsmarknaden, vilket är oumbärligt för kvinnors ekonomiska oberoende, den nationella ekonomiska tillväxten och kampen mot fattigdom, som kvinnor är mer sårbara för än män.

4.  Europaparlamentet noterar att kvinnor har drabbats hårdare än män av nedskärningar av sociala tjänster och offentliga utgifter, till exempel inom hälsovård och barn- och familjeomsorg. Parlamentet påpekar att dessa sociala förmåner och tjänster som tidigare tillhandahölls gjorde det möjligt för kvinnor att utföra betalt arbete och därmed förena arbete och familjeliv.

5.  Europaparlamentet noterar med oro att kvinnor, trots att de i stort är underrepresenterade på arbetsmarknaden, är överrepresenterade inom vissa (traditionellt sett "kvinnliga") yrken där deras situation, speciellt på landsbygden, är osäkrare. Därför efterlyser parlamentet särskilda åtgärder för att undvika en feminisering av "låglönesektorer". Parlamentet oroas även över löneskillnaderna mellan könen och över att kvinnor har svårt att starta egna företag.

6.  Europaparlamentet uppmanar regeringarna i Balkanländerna att skapa en rättslig ram för lika lön för båda könen, att hjälpa kvinnor att få privatlivet att gå ihop med arbetslivet och att tillhandahålla lättillgänglig barn- och äldreomsorg av hög kvalitet och till en överkomlig kostnad, och att dessutom ta bort hindren för kvinnligt nyföretagande.

7.  Europaparlamentet betonar att utbildning är viktigt för att eliminera stereotyper som hänför sig till sociala roller hos både kvinnor och män samt kulturella stereotyper och att utbildningssystemet i sig inte bör främja stereotypa mönster, inte heller när det gäller yrkesval.

8.  Europaparlamentet fäster uppmärksamhet vid den oftast otillräckliga infrastrukturen för hälsovård, särskilt på landsbygden, och uppmanar regeringarna att säkerställa en regelbunden kontroll av livmoderhals- och bröstcancer bland kvinnor, liksom hiv/aids som kvinnor är mer sårbara för än män. Parlamentet betonar vikten av psykisk och medicinsk rehabilitering av kvinnliga krigsoffer.

9.  Europaparlamentet anser att kvinnor på Balkan som tidigare varit krigsoffer inte längre endast får ses som krigsoffer, utan snarare som aktörer för stabilisering och konfliktlösning. Parlamentet framhåller att kvinnor på Balkan i allmänhet bara kan spela denna roll när de är jämbördigt representerade i politiska och ekonomiska beslutsfattande positioner. Parlamentet välkomnar kvotering och uppmanar de länder som hittills inte har gjort det att främja kvinnlig representation och vid behov införa kvoter som får effekt för politiska partier och nationalförsamlingar. Parlamentet uppmuntrar de länder som redan har gjort det att fortsätta med denna process för att se till att kvinnor kan delta i det politiska livet och komma till rätta med deras underrepresentation så att "glastaket" kan försvinna en gång för alla. Man bör även vidta positiva åtgärder för att se till att kvinnor och män får kunskap om och engagerar sig i medborgerliga rättigheter från tidig ålder.

10.  Europaparlamentet noterar med oro att trots den rättsliga ram som nyligen togs fram i de flesta Balkanländerna förekommer fortfarande våld i hemmet och verbal misshandel. Därför uppmanar parlamentet de berörda länderna att vidta åtgärder för att skapa fristäder för offren och säkerställa att brottsbekämpande institutioner, rättsliga myndigheter och tjänstemän i den offentliga sektorn får upp ögonen för denna företeelse.

11.  Europaparlamentet betonar att våld i hemmet är ännu vanligare än vad befintliga uppgifter visar och att statistiken och informationen är ofullständig, bristfälligt insamlad och saknar standardisering, även i de länder som har antagit en särskild lagstiftning på området.

12.  Europaparlamentet understryker vikten av kampanjer för att öka medvetenheten i kampen mot stereotyper, diskriminering (på grund av kön, kultur eller religion) och våld i hemmet och för att främja jämställdhet i stort. Parlamentet påpekar att dessa kampanjer bör kompletteras genom att främja kvinnliga förebilder i medier, reklam, utbildningsmaterial och på Internet.

13.  Europaparlamentet ser positivt på att den rättsliga och institutionella ramen har utvecklats på senare tid, vilket återspeglar ett starkt åtagande om att garantera lika möjligheter för kvinnor och män i de berörda länderna. Samtidigt upprepar parlamentet att det krävs kraftfulla åtgärder för att dessa bestämmelser ska kunna tillämpas fullt ut i praktiken.

14.  Europaparlamentet uppmanar regeringarna i Balkanländerna att vidta åtgärder som banar väg för tillämpning av en samordnad jämställdhetsstrategi på alla nivåer och områden i det sociala och politiska livet.

15.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater som ännu inte har antagit nationella genomförandeplaner för FN:s säkerhetsråds ovannämnda resolution att göra detta och att tillämpa dem i förbindelserna med Balkanländerna.

16.  Europaparlamentet noterar med oro att Balkanländerna är transitländer för människohandel och att det i regel är kvinnor och barn som faller offer för denna handel. Parlamentet betonar att jämställdhet, kampanjer för att öka medvetenheten samt åtgärder mot korruption och organiserad brottslighet är grundförutsättningar för att förebygga negativa företeelser i Balkanländerna, som prostitution och människohandel, och skydda potentiella offer.

17.  Europaparlamentet uppmanar Balkanländerna att omedelbart vidta åtgärder för att förebygga prostitution, i synnerhet barnprostitution och barnpornografi, höja straffen för framtvingande av eller anstiftan till prostitution och medverkan till framtagande av pornografiskt material samt kriminalisera barnpornografi på Internet.

18.  Europaparlamentet betonar frivilligorganisationers och kvinnoorganisationers betydelsefulla insatser för att identifiera vilka problem kvinnor kan ställas inför och hitta lämpliga lösningar, särskilt arbetsgruppen för jämställdhet inom ramen för stabilitetspakten för sydöstra Europa, när det gäller att utveckla de demokratiska processerna och stabiliteten i området. Parlamentet uppmuntrar dessa frivilligorganisationers arbete och föreslår att de berörda länderna utbyter bästa jämställdhetsmetoder både inbördes och med nätverken av europeiska frivilligorganisationer.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anslå föranslutningsstöd för att stärka kvinnors rättigheter på Balkan, särskilt genom frivilligorganisationer för kvinnor och andra kvinnoorganisationer.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga kontrollera och kräva att Köpenhamnskriterierna uppfylls, särskilt när det gäller lika möjligheter för kvinnor och män samt kvinnors rättigheter i kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna. Parlamentet uppmanar kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna på Balkan att harmonisera lagstiftningen mot diskriminering och jämställdhetslagstiftningen med gemenskapens regelverk med tanke på en eventuell framtida anslutning.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att den politik som fastställs i dess ovannämnda meddelande av den 5 mars 2008, som syftar till att stärka frivilligorganisationer på västra Balkan, särskilt inriktas på åtgärder som gör det möjligt för kvinnor att delta i det civila samhället.

22.  Europaparlamentet betonar att romska kvinnor utsätts för flerfaldig diskriminering (på grund av ras, etnicitet och kön) och är mer utsatta för fattigdom och socialt utanförskap. En helhetsstrategi bör därför tas fram för att lösa dessa problem. Romska kvinnor i synnerhet möter fördomar i många länder, drabbas av avsaknad av medborgarskap, har begränsad tillgång till god utbildning, lever under otillfredsställande förhållanden, har inte tillgång till hälsovårdstjänster, är drabbade av hög arbetslöshet och är föga delaktiga i det politiska och offentliga livet.

23.  Europaparlamentet noterar med oro bristen på uppdaterade statistiska uppgifter och indikatorer, vilka skulle underlätta bedömningen av kvinnors situation på Balkan.

24.  Europaparlamentet uppmanar kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna på Balkan att garantera ett slut på alla former av diskriminering och fördomar mot kvinnor som utsätts för flerfaldig diskriminering, särskilt romska kvinnor. Parlamentet uppmanar Balkanländerna att införa en effektiv och ändamålsenlig antidiskrimineringsstrategi och genomföra den på alla nivåer (nationellt och lokalt).

25.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska jämställdhetsinstitutet att även övervaka jämställdheten i Balkanländerna, med särskild uppmärksamhet på kandidatländerna.

26.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas, de berörda kandidatländernas och potentiella kandidatländernas regeringar och parlament.

(1) EUT C 104 E, 30.4.2004, s. 1070.
(2) EUT C 157 E, 6.7.2006, s. 385.
(3) EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 174.
(4) EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 283.


Mot en europeisk förvaltningsplan för skarvar för att minska skarvarnas allt större inverkan på fiskebestånden, fisket och vattenbruket
PDF 221kWORD 40k
Europaparlamentets resolution av den 4 december 2008 om utarbetandet av en europeisk förvaltningsplan för skarvar för att minska skarvarnas allt större inverkan på fiskebestånden, fisket och vattenbruket (2008/2177(INI))
P6_TA(2008)0583A6-0434/2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken(1),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 april 2008 om den gemensamma fiskeripolitikens roll för att genomföra en ekosystemansats i havsförvaltningen (KOM(2008)0187),

–   med beaktande av rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar(2) (Fågelskyddsdirektivet),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 maj 2002 om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (KOM(2002)0181),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 september 2002 om en strategi för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket (KOM(2002)0511),

–   med beaktande av rådets (jordbruk och fiske) slutsatser från sammanträdet den 27 och 28 januari 2003 i Bryssel,

–   med beaktande av sin resolution av den 15 februari 1996 om problemet med skarvar för Europas fiske(3),

–   med beaktande av rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter(4),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6-0434/2008), och av följande skäl:

A.  Bestånden av skarv (Phalacrocorax carbo) har vuxit snabbt inom Europeiska unionen, och under de senaste 25 åren har den totala populationen tjugofaldigats till uppskattningsvis 1,7–1,8 miljoner fåglar i dagsläget.

B.  I många medlemsstater kan man påvisa bestående skador på vattenbruket och bestånden av en mängd arter vild fisk i inlandsvatten och vid havskuster.

C.  För tillämpningen av en ekosystemansats inom förvaltningen av havs- och kustområden samt inlandsvatten krävs en balanserad politik som kan garantera en avvägning mellan olika men helt legitima mål för ett hållbart utnyttjande av fiskbestånden: Å ena sidan fågelskydd och bevarande av en mångsidig fågel- och fiskfauna, och å andra sidan fiskares och vattenbrukares legitima intressen av ett ekonomiskt nyttjande av fiskbestånden. Rådets förordning (EG) nr 1100/2007 av den 18 september 2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål(5) utgör ett exempel på sådan välavvägd politik.

D.  I många medlemsstater har dessa fåglar dessutom bevisligen orsakat bestående skador på vegetationen inom vissa geografiska områden.

E.  För närvarande saknas det tillräcklig bilateral och multilateral samordning på det vetenskapliga och administrativa planet, både inom EU och med berörda tredjeländer, för att få grepp om detta fenomen och hejda denna utveckling, särskilt när det gäller insamling av tillförlitliga och allmänt erkända uppgifter om den totala skarvpopulationen inom EU.

F.  Underarten Phalacrocorax carbo sinensis (mellanskarv) ströks redan 1997 från förteckningen över fågelarter för vilka särskilda skyddsbestämmelser avseende deras livsmiljöer gäller (bilaga I i fågelskyddsdirektivet), eftersom denna underart senast 1995 hade uppnått en gynnsam bevarandestatus (Favourable Conservation Status), medan underarten Phalacrocorax carbo carbo (marint förekommande storskarv) som aldrig varit hotad, aldrig var upptagen i denna förteckning.

G.  Enligt artikel 9.1 a tredje strecksatsen i fågelskyddsdirektivet har medlemsstaterna möjlighet att vidta tidsbegränsade avvärjande åtgärder för att förhindra "allvarlig skada" förutsatt att fågelskyddsdirektivets mål (dvs. en god bevarandestatus för fågelarten) inte äventyras.

H.  Faran för allvarliga skador ökar överproportionellt ju mer antalet skarvar i en region närmar sig bärkraften (Carrying Capacity) hos större sjöar, och effekten av lokala avvärjningsåtgärder avtar samtidigt kraftigt.

I.  I artikel 9.1 a andra strecksatsen i fågelskyddsdirektivet har det oklart definierade begreppet "allvarlig skada", som tillåter medlemsstaterna att vidta direkta ingrepp för att reglera en fågelpopulation, lett till omfattande rättsosäkerhet i de nationella förvaltningarna och har dessutom gett upphov till avsevärda sociala konflikter.

J.  Slutsatserna från de internationella expertgrupper som ägnat sig åt skarvproblematiken i Europa skiljer sig åt i grunden, vilket illustreras av slutrapporterna från REDCAFE(6), FRAP(7) och EIFAC(8).

K.  Tillstånd till och finansiering av åtgärder för att begränsa de skador som skarvarna orsakar är visserligen medlemsstaternas respektive regionernas ansvar, men eftersom skarvarna är flyttfåglar är en hållbar förvaltning av bestånden endast möjlig genom en samordnad gemensam insats som involverar alla berörda medlemsstater och regioner, och som stöds av Europeiska unionen.

L.  I kommissionens meddelande "En strategi för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket" sägs i avsnittet "Skyddade arter av rovdjur": "Vattenbruksanläggningar är ibland utsatta för rovdjur av fridlysta arter av fåglar och däggdjur. Dessa rovdjur minskar ibland i betydande grad lönsamheten för ett vattenbruksföretag och de är svåra att bekämpa, särskilt i stora extensiva dammar eller laguner. Effekten av skrämselanordningar är tveksam, eftersom djuren snart vänjer sig vid dem. När det gäller skarvar består det enda skyddet för fiske och vattenbruk troligen i att de växande vilda bestånden hålls efter."

M.  Vid sitt sammanträde den 27–28 januari 2003 krävde rådet, med tanke på strategin för en hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket, att det utvecklas en gemensam strategi för de djur som livnär sig på fisk (t.ex. skarvar).

N.  Europaparlamentet hänvisar till kommissionens nyligen offentliggjorda "Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores"(9), särskilt när det gäller klargörandet av begreppen "Favourable Conservation Status" och "Minimum Viable Population" samt konstaterandet att skyddsmålen lättare kan nås om antalet individer av en art hålls under ett områdes teoretiskt maximala bärkraft.

O.  De åtgärder av skiftande karaktär som hittills prövats på nationell, regional och lokal nivå har haft mycket liten påvisbar effekt när det gäller att begränsa de skador som skarvpopulationen orsakar.

P.  De anslag som under senare år funnits tillgängliga för att samla in uppgifter inom fiskesektorn har inte utnyttjats helt och hållet (t.ex. budgetpost 11 07 02: Stöd för förvaltningen av fiskeriresurser (förbättring av de vetenskapliga utlåtandena)).

Q.  De åtgärder som nästan alla medlemsstater för närvarande tillåter som undantag för lokal begränsning av skador, i enlighet med artikel 9 i fågelskyddsdirektivet, har trots stora administrativa ansträngningar och höga sociala kostnader inte lett till en hållbar lösning av problemet.

R.  Trots upprepade uppmaningar från de berörda (fiske- och spöfiskeföreningar, vattenbruksföretag, osv.), forskningsföreträdare samt kommittéer och representationer från medlemsstater och regioner har kommissionen inte visat sig beredd att utarbeta nya förslag till lösning av ett problem som är spritt över hela Europa.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genom stöd till regelbunden vetenskaplig uppgiftsinsamling erbjuda tillförlitliga och allmänt erkända uppgifter om skarvarnas totalpopulation i Europa och beståndens sammansättning, fertilitet och mortalitet.

2.  Europaparlamentet föreslår att man sammanställer ett tillförlitligt, allmänt erkänt och årligt uppdaterat faktaunderlag om utvecklingen av skarvbestånden i Europa, deras antal och geografiska spridning, baserat på en systematisk övervakning av skarvbestånden med stöd av EU och medlemsstaterna, varvid fiskeforskningsinstitutioner och fiskemyndigheter bör medverka i större utsträckning.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upphandla och finansiera ett vetenskapligt projekt som, utgående från de i dagsläget kända uppgifterna över häckningspopulationer, fertilitet och mortalitet, leder till en modell för skattning av skarvpopulationens totala storlek och sammansättning.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på lämpligt sätt främja adekvata förutsättningar för det bilaterala och multilaterala utbytet på vetenskaplig och administrativ nivå, både inom EU och med tredjeländer. Undersökningarnas, meddelandenas, bidragens eller publiceringarnas upphov, men särskilt siffermaterialets ursprung, måste markeras på ett sådant sätt att man tydligt kan se vad som kommer från forskare, från myndigheter och från föreningar, särskilt material från natur- och fågelskyddsföreningar.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en jämförande undersökning av de varandra motsägande slutsatserna vad beträffar en förvaltningsplan för skarv från å ena sidan REDCAFE och å andra sidan FRAP och EIFAC.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en arbetsgrupp där de berörda partnerna är företrädda på ett balanserat sätt, med uppgift att under ett år systematiskt gå igenom intressenternas positioner och argument för och emot en EU-övergripande förvaltningsplan för skarv samt utvärdera deras rimlighet enligt logiska och vetenskapliga kriterier och avge en rekommendation.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att presentera en europeisk samordnad plan i flera nivåer för förvaltning av skarvbestånden, som på lång sikt integrerar skarven i kulturlandskapet utan att äventyra målen i fågelskyddsdirektivet och Natura 2000 avseende fiskarter och vattenekosystem.

8.  För att öka rättssäkerheten uppmanar Europaparlamentet enträget kommissionen att omgående ge en tydlig definition av begreppet "allvarlig skada" i artikel 9.1 a tredje strecksatsen i fågelskyddsdirektivet, så att tolkningen blir enhetlig.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att även ta fram mer generell vägledning om vilken typ av undantag som är tillåtna enligt artikel 9.1 i fågelskyddsdirektivet, inklusive ytterligare förtydliganden av terminologin där man bedömer att det kan finnas oklarheter.

10.  Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen och medlemsstaterna att genom förstärkt samordning, samarbete och kommunikation på vetenskaplig och administrativ nivå främja en hållbar förvaltning av skarvbestånden samt se till att skapa gynnsamma förutsättningar för utarbetandet av en EU-övergripande förvaltningsplan för skarv.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka alla till buds stående rättsliga medel för att minska skarvbeståndens negativa inverkan på fiske och vattenbruk, och att vid sitt fortsatta arbete med initiativet för främjande av det europeiska vattenbruket beakta de positiva effekterna av en EU-övergripande förvaltningsplan för skarv och, om det är lämpligt, i detta sammanhang föreslå lösningar på skarvproblematiken.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att låta de medel i EU-budgeten som finns tillgängliga för insamling av uppgifter inom fiskesektorn, särskilt budgetpost 11 07 02: Stöd för förvaltningen av fiskeriresurser (förbättring av de vetenskapliga utlåtandena), även utnyttjas för datainsamling, analys och prognoser rörande skarvbestånden inom EU, som förberedelse för en framtida regelbunden övervakning av denna fågelart.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.
(2) EGT L 103, 25.4.1979, s. 1.
(3) EGT C 65, 4.3.1996, s. 158.
(4) EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
(5) EUT L 248, 22.9.2007, s. 17.
(6) REDCAFE (Reducing the Conflict between Cormorants and Fisheries on a Pan-European Scale) är ett av kommissionen finansierat projekt inom det femte ramprogrammet för forskning och utveckling. Det avslutades 2005.
(7) FRAP (Framework for Biodiversity Reconciliation Action Plans) är ett av kommissionen finansierat projekt inom det femte ramprogrammet för forskning och utveckling. Det avslutades 2006.
(8) EIFAC (European Inland Fisheries Advisory Commission) är en rådgivande regional fiskerikommitté inom FAO som ägnar sig åt insjöfiske och vattenbruk.
(9) Se http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/index_en.htm

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy