Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург
 Евро-Средиземноморско споразумение за асоцииране между ЕО и Мароко (присъединяване на България и Румъния) ***
 Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна ***
 Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕО и Република Хърватия ***
 Споразумение между Европейската общност и Република Индия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *
 Определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране *
 Определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (държави-членки, които не са приели еврото за своя единна парична единица) *
 Защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни (кодифицирана версия) ***I
 Освобождаване от данъчно облагане при окончателно въвеждане на имуществото на физически лица (кодифицирана версия) *
 Разходи във ветеринарната област (кодифицирана версия) *
 Медали и символи, подобни на евромонети *
 Медали и символи, подобни на евромонети, по отношение на неучастващи държави-членки *
 Проект на коригиращ бюджет № 9/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г.
 Сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици ***II
 Влияние на туризма върху крайбрежните райони: аспекти на регионалното развитие
 Медийна грамотност в дигиталния свят
 Европейска фондация за обучение (преработен) ***II
 Адаптиране на някои актове към процедурата по регулиране с контрол – Регламент „Омнибус“ – част четвърта ***I
 Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела ***I
 Европейски работнически съвет (преработена версия) ***I
 Трансфер на продукти, свързани с отбраната ***I
 Емисии от тежкотоварни автомобили ***I
 Общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд ***
 Изменение на условията за работа на другите служители на Европейските общности *
 Технически разпоредби относно управлението на риска
 Заблуждаваща реклама от издателства на фирмени указатели
Текстове (326 kb)
Правна информация - Политика за поверителност