Показалец 
Приети текстове
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург
Евро-Средиземноморско споразумение за асоцииране между ЕО и Мароко (присъединяване на България и Румъния) ***
 Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна ***
 Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕО и Република Хърватия ***
 Споразумение между Европейската общност и Република Индия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *
 Определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране *
 Определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (държави-членки, които не са приели еврото за своя единна парична единица) *
 Защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни (кодифицирана версия) ***I
 Освобождаване от данъчно облагане при окончателно въвеждане на имуществото на физически лица (кодифицирана версия) *
 Разходи във ветеринарната област (кодифицирана версия) *
 Медали и символи, подобни на евромонети *
 Медали и символи, подобни на евромонети, по отношение на неучастващи държави-членки *
 Проект на коригиращ бюджет № 9/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г.
 Сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици ***II
 Влияние на туризма върху крайбрежните райони: аспекти на регионалното развитие
 Медийна грамотност в дигиталния свят
 Европейска фондация за обучение (преработен) ***II
 Адаптиране на някои актове към процедурата по регулиране с контрол – Регламент "Омнибус" – част четвърта ***I
 Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела ***I
 Европейски работнически съвет (преработена версия) ***I
 Трансфер на продукти, свързани с отбраната ***I
 Емисии от тежкотоварни автомобили ***I
 Общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд ***
 Изменение на условията за работа на другите служители на Европейските общности *
 Технически разпоредби относно управлението на риска
 Заблуждаваща реклама от издателства на фирмени указатели

Евро-Средиземноморско споразумение за асоцииране между ЕО и Мароко (присъединяване на България и Румъния) ***
PDF 260kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокол към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (13104/2007 – COM(2007)0404 – C6-0383/2008 – 2007/0137(AVC))
P6_TA(2008)0584A6-0458/2008

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2007)0404),

–   като взе предвид текста на Съвета (13104/2007),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 300, параграф 3, алинея втора, във връзка с член 300, параграф 2, алинея първа, изречение второ, и член 310 от Договора за ЕО (C6-0383/2008),

–   като взе предвид член 75, член 83, параграф 7 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на Комисията по външни работи (A6-0458/2008),

1.  Дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и Кралство Мароко.


Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна ***
PDF 263kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета и Комисията относно сключване на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (7999/2008 – COM(2008)0139 – C6-0453/2008 – 2008/0057(AVC))
P6_TA(2008)0585A6-0496/2008

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета и Комисията (COM(2008)0139),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 300, параграф 3, алинея втора във връзка с член 300, параграф 2, алинея първа, второ изречение и член 310 от Договора за ЕО (C6-0453/2008),

–   като взе предвид член 75, член 83, параграф 7 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на Комисията по външни работи (A6-0496/2008),

1.  Дава своето одобрение за сключване на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Република Албания.


Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕО и Република Хърватия ***
PDF 264kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета и Комисията относно сключване на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Хърватия от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (15019/2008 – COM(2007)0612 – C6-0463/2008 – 2007/0215(AVC))
P6_TA(2008)0586A6-0490/2008

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета и Комисията (COM(2007)0612),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 300, параграф 3, алинея втора във връзка с член 300, параграф 2, алинея първа, второ изречение и член 310 от Договора за ЕО (C6-0463/2008),

–   като взе предвид член 75, член 83, параграф 7, и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на Комисията по външни работи (A6-0490/2008),

1.  Дава своето одобрение за сключване на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Хърватия.


Споразумение между Европейската общност и Република Индия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *
PDF 261kWORD 31k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Индия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (COM(2008)0347 – C6-0342/2008 – 2008/0121(CNS))
P6_TA(2008)0587A6-0471/2008

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2008)0347),

–   като взе предвид член 80, параграф 2 и член 300, параграф2, алинея първа, първо изречение от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея първа от Договора за ЕО, съобразно която Съветът се е консултирал с него (C6-0342/2008),

–   като взе предвид член 51 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм (A6-0471/2008),

1.  Одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и Република Индия.


Определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране *
PDF 264kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно проекторегламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 относно определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (14533/2008 – C6-0395/2008 – 2007/0192А(CNS))
P6_TA(2008)0588A6-0499/2008

(Процедура на консултация - подновена консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта на Съвета (14533/2008),

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0525),

–   като взе предвид своята позиция от 17 юни 2008 г.(1),

–   като взе предвид член 123, параграф 4 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0395/2008),

–   като взе предвид членове 51, 43, параграф 1 и член 55, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0499/2008),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в проекта или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P6_TA(2008)0280.


Определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (държави-членки, които не са приели еврото за своя единна парична единица) *
PDF 265kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1339/2001 за разширяване на действието на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране, към държавите-членки, които не са приели еврото за своя единна парична единица (14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))
P6_TA(2008)0589A6-0503/2008

(Процедура на консултация – подновена консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта на Съвета (14533/2008),

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0525),

–   като взе предвид своята позиция от 17 юни 2008 г.(1),

–   като взе предвид член 308 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0481/2008),

–   като взе предвид член 51, член 43, параграф 1 и член 55, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0503/2008),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в проекта или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P6_TA(2008)0280.


Защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни (кодифицирана версия) ***I
PDF 262kWORD 34k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни (кодифицирана версия) (COM (2008)0544 – C6-0316/2008 – 2008/0173(COD))
P6_TA(2008)0590A6-0465/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM (2008)0544),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 44, параграф 2, буква ж) от Договора за ЕО, съгласно които предложението e внесено от Комисията (C6-0316/2008),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 80 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0465/2008),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Освобождаване от данъчно облагане при окончателно въвеждане на имуществото на физически лица (кодифицирана версия) *
PDF 261kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за директива на Съвета за освобождаване от данъчно облагане при окончателно въвеждане на имуществото на физически лица от една от държавите-членки (кодифицирана версия) (COM(2008)0376 – C6-0290/2008 – 2008/0120(CNS))
P6_TA(2008)0591A6-0466/2008

(Процедура на консултация – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0376),

–   като взе предвид член 93 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0290/2008),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 80 и 51 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0466/2008),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Разходи във ветеринарната област (кодифицирана версия) *
PDF 262kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно разходите във ветеринарната област (кодифицирана версия) (COM(2008)0358 – C6-0271/2008 – 2008/0116(CNS))
P6_TA(2008)0592A6-0464/2008

(Процедура на консултация – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0358),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0271/2008),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 80 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0464/2008),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Медали и символи, подобни на евромонети *
PDF 261kWORD 30k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети (COM(2008)0514 VOL.I – C6-0332/2008 – 2008/0167(CNS))
P6_TA(2008)0593A6-0469/2008

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0514 VOL.I),

–   като се консултира със Съвета (C6-0332/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0469/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Медали и символи, подобни на евромонети, по отношение на неучастващи държави-членки *
PDF 264kWORD 31k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2183/2004 за разширяване на прилагането на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети, по отношение на неучастващи държави-членки (COM(2008)0514 VOL.II – C6-0335/2008 – 2008/0168(CNS))
P6_TA(2008)0594A6-0470/2008

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0514 VOL.II),

–   като взе предвид член 308 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0335/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0470/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Проект на коригиращ бюджет № 9/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г.
PDF 269kWORD 36k
Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно проект на коригиращ бюджет № 9/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., раздел ІІІ - Комисия (16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD))
P6_TA(2008)0595A6-0487/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., приет окончателно на 13 декември 2007 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 10/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., внесен от Комисията на 31 октомври 2008 г. (COM(2008)0693),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 9/2008, съставен от Съвета на 27 ноември 2008 г. (16263/2008 – C6-0462/2008),

–   като взе предвид член 69 и Приложение ІV към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0487/2008),

A.   като има предвид, че проектът за коригиращ бюджет (ПКБ) № 9 на общия бюджет за 2008 г. обхваща следните точки:

   - нетно увеличение в предвижданията на приходите (1 198,7 милиона евро) след преразглеждането на предвижданията за собствени ресурси и други приходи;
   - намаляване на бюджетните кредити за плащания в бюджетни редове за функции 1a, 1б, 2, 3б и 4 (4 891,3 милиона евро), след отчитане на преразпределенията, предложени в общия трансфер;
   - включване на бюджетните аспекти, свързани с финансирането на бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни през 2008 г. в съответствие със съвместната декларация на Парламента и Съвета от 21 ноември 2008 г. относно финансирането на Инструмента за прехрана,

Б.   като има предвид, че целта на ПКБ № 9/2008 е официалното внасяне на тази бюджетна корекция в бюджета за 2008 г.;

В.   като има предвид, че Съветът прие предварителния проект на коригиращ бюджет (ППКБ) № 10/2008 като ПКБ № 9/2008 вследствие на анулирането на ППКБ № 8/2008;

1.  Приема за сведение предварителния проект на коригиращ бюджет № 10/2008;

2.  Одобрява без изменения проекта на коригиращ бюджет № 9/2008;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ L 71, 14.3.2008 г.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


Сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици ***II
PDF 262kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 80/181/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици (11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD))
P6_TA(2008)0596A6-0476/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (11915/3/2008 – C6-0425/2008),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2007)0510)

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от своя Правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A6-0476/2008),

1.  Одобрява общата позиция;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 297 Е, 20.11.2008 г., стр. 105.


Влияние на туризма върху крайбрежните райони: аспекти на регионалното развитие
PDF 319kWORD 104k
Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно влиянието на туризма върху крайбрежните райони: аспекти на регионалното развитие (2008/2132(INI))
P6_TA(2008)0597A6-0442/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие(1),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС)(2),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски институт по иновации и технологии(3),

–   като взе предвид Регламент (EО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд(4),

–   като взе предвид Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно създаване на рамка за действието на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морската стратегия)(5) ,

–   като взе предвид Решение № 1982/2006/EО на Европейския парламент и на Съвета oт 18 декември 2006 г. относно Седма рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрационна дейност (2007 ‐ 2013 г.)(6),

–   като взе предвид позиция си от 23 октомври 2008 г. относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно летищните такси(7),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 27 септември 2000 г., озаглавено "Интегрирано управление на крайбрежната зона: стратегия за Европа" (COM(2000)0547),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 19 октомври 2007 г., озаглавено "Дневен ред за устойчив и конкурентоспособен европейски туризъм" (COM(2007)0621),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 17 март 2006 г., озаглавено "Нова европейска политика за туризма: към по-силно партньорството за европейски туризъм (COM(2006)0134) и резолюцията на Парламента по този въпрос от 29 ноември 2007 г.(8),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2007 г. , озаглавено "Интегрирана морска политика за Европейския съюз" (COM(2007)0575) и резолюцията на Парламента по този въпрос от 20 май 2008 г.(9),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 23 януари 2008 г., озаглавено "20% - 20% до 2020 година - възможностите на Европа пред климатичните промени" (COM(2008)0030),

–   като взе предвид Зелената книга на Комисията от 7 юни 2006 г., озаглавена "Към бъдеща морска политика на Съюза: Европейска визия за океаните и моретата" (COM(2006)0275),

–   като взе предвид заключенията на Председателството на Европейския съвет от 14 декември 2007 г. в Брюксел,

–  Като взе предвид съвместната тристранна декларация от 20 май 2008 г. на Парламента, Съвета и Комисията за създаване на "Европейски морски ден", който да бъде празнуван всяка година на 20 май,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията за регионално развитие и становището на комисията по транспорт и туризъм (A6-0442/2008),

A.   като има предвид, че на територията на ЕС са създадени шест крайбрежни макрозони, по-конкретно, Атлантическа, Балтийска, Черноморска, Средиземноморска, област Северно море и крайно отдалечените райони, като всяка от тези зони притежава различен териториален ресурс и концепция за туризъм;

Б.   като има предвид, че на значителна част от европейското население се пада 89 000 км дължина от европейската крайбрежна ивица;

В.   като приема определението за крайбрежните зони, използвано в рамките на морската политика на ЕС, т.е., крайбрежни зони или райони, които се намират на разстояние 50 км навътре в сушата по права линия, започваща от линията на брега;

Г.   като има предвид, че крайбрежните региони имат голямо значение за Европейския съюз, тъй като съсредоточават в себе си значителна част от икономическите дейности;

Д.   като има предвид определението на интегрираното управление на крайбрежните зони и ролята, която туризмът играе за осъществяването на тази цел;

Е.   като има предвид, че положителното развитие на крайбрежните региони е от полза не само за населението, живеещо по крайбрежието, но и за всички жители на ЕС;

Ж.   като има предвид, че туризмът, който обикновено е основна дейност в тези региони и оказва положително влияние върху социалноикономическото им развитие по отношение на нарастването на БВП и равнищата на заетост, понякога влияе отрицателно на територията поради сезонния и нискоквалифициран характер на труда, слабата интеграция между крайбрежието и вътрешността, слабата икономическа диверсификация и влошаването на състоянието на природното и културното наследство;

З.   като има предвид, че в различните оперативни програми за периода 2007-2013 г. не се споменават изрично крайбрежните зони, което води до недостиг на сравними и надеждни данни от социален, икономически и финансов характер за туризма в крайбрежните зони;

И.   като има предвид, че поради липса на съпоставими и надеждни данни за крайбрежния туризъм, е възможна занижена оценка на икономическата стойност на сектора, която води до обезценяване на икономическата стойност на опазването на морската околна среда и съответното надценяване на ролята на инвестициите за постигане на тази цел;

Й.   като има предвид, че поради липсата на информация относно предоставените от ЕС средства, инвестирани в крайбрежните зони, се затруднява количествената оценка на реалното влияние на структурните фондове върху крайбрежния туризъм;

К.   като има предвид, че туризмът попада в пресечната точка на различни политики на ЕС, които значително влияят върху способността му да допринесе за социалното и териториално сближаване;

Л.   като има предвид, че от качествена гледна точка структурните фондове могат да помогнат за развитието на крайбрежните региони, като съживят местните икономики, стимулират частните инвестиции и насърчат устойчивия туризъм;

М.   като има предвид, че въздействието им е най-видимо в зони като малки острови на най-отдалечените райони или в крайбрежни зони, където крайбрежният туризъм представлява основен икономически сектор;

Н.   като има предвид, че крайбрежните райони са силно повлияни от географското си положение и се нуждаят от структурирана стратегия, която да отчита специфичните им характеристики, принципа на субсидиарност и нуждата от процес на вземане на решения, насочени към сближаване между секторите;

О.   като има предвид освен това, че крайбрежните зони често са и отдалечени региони, като малки острови, най-отдалечени райони или крайбрежни зони, силно зависими от туризма, чиято достъпност е ограничена извън туристическия сезон, в които, за да се подкрепи териториалното сближаване, е необходимо да се подобри инфраструктурата, да се развият редовни връзки между крайбрежието и вътрешността и, благодарение на стратегии за териториален маркетинг и на интегрирано икономическо развитие, благоприятстващо инвестициите, да се насърчи запазването на икономическата дейност извън силния туристически сезон;

П.   като има предвид, че крайбрежните зони, които макар че се характеризират с идентични проблеми, не разполагат със специфични инструменти, които да позволят структуриран подход и по-добра комуникация между основните фактори, които най-често работят отделно и изолирано;

Р.   като има предвид, че интегрирани решения на реалните проблеми могат да се намерят и приложат на местно и регионално равнище от публичните органи, работещи в сътрудничество с частния сектор, и при условие, че и двете страни отчитат интересите както на околната среда, така и на общността;

С.   като има предвид, че създаването на инструменти за политики ще допринесе за по-интегрирани и устойчиви стратегии за развитие, които ще подобрят икономическата конкурентоспособност чрез запазване на природните и културни ресурси, задоволяване на социалните потребности и насърчаване на модели за отговорен туризъм;

Т.   като има предвид, че това би могло да спомогне за подобряване качеството на заетостта в крайбрежните зони, намаляване на сезонния характер и съчетаване на различни форми на туризъм и други морски или крайбрежни дейности, което ще позволи предлагането да бъде съобразено с очакванията и високите изисквания на модерния туризъм и ще създаде качествени работни места;

У.   като има предвид, че целта за Европейско териториално сътрудничество, установена в член 6 от Регламент (ЕО) № 1080/2006, може ефективно да допринесе за споменатите по-горе приоритети чрез финансиране на проекти за сътрудничество и развитие на мрежи за партньорство между участниците и крайбрежните райони; и като в тази връзка подчертава значението на използването на Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС), предвидена в Регламент (ЕО) № 1082/2006 като инструмент за създаване на стабилно сътрудничество в областта на устойчивото развитие на крайбрежните региони с участието на местни и социални партньори;

1.  Подчертава, че туризмът е съществен фактор за социално-икономическото развитие на крайбрежните зони на ЕС и е тясно свързан с целите на от Лисабонската стратегия; посочва, че целите на стратегията от Гьотеборг следва да се отчитат по-сериозно в крайбрежните туристически дейности;

2.  Насърчава държавите-членки да създадат специфични стратегии и интегрирани планове на национално и регионално равнище с цел смекчаване на сезонния характер на туризма в крайбрежните региони и гарантиране на по-стабилна заетост и по-добро качество на живота за местните общности; подчертава в този контекст значението на това, традиционните сезонни икономически дейности да бъдат превърнати в целогодишни чрез диверсификация на продуктите и алтернативни форми на туризъм (напр. бизнестуризъм, културен, медицински, спортен и селски туризъм и морски туризъм); отбелязва, че диверсификацията на продуктите и услугите може да спомогне за създаване на растеж и заетост и за намаляване на неблагоприятните екологични, икономически и социални ефекти;

3.  Подчертава необходимостта от защита на правата на работниците в този сектор, като се подкрепят качествени работни места и дейности по повишаване на квалификацията, което включва, наред с другото, подходящо професионално обучение, насърчаване на стабилни договорни отношения и справедливо и достойно равнище на заплащане, както и подобряване на условията на труд;

4.  Призовава за интегриран подход към крайбрежния туризъм в контекста на политиките на ЕС на сближаване, морска, риболовна, околна среда, транспортна, енергийна и социална политика с цел да се създадат взаимодействия и да се избегнат непоследователни действия; препоръчва Комисията да отчита подобен интегриран подход по отношение на устойчивия растеж на крайбрежния туризъм особено във връзка с морската политика на ЕС като стратегическа цел в работната си програма за 2010-2015 г. и в междинния преглед на финансовата рамка за 2007-2013 г.;

5.  Призовава държавите-членки да осигурят пълно участие на регионалните и местни власти, компетентни в областта на туризма и регионалното развитие на крайбрежните зони, както и на икономическите и социалните партньори и партньорите в областта на околната среда, във всички постоянни структури, създадени в рамките на тези политики, както и в програми за трансгранично сътрудничество, в които да бъдат приобщени крайбрежните райони;

6.  Подчертава основополагащата връзка между добре функциониращата инфраструктура и успеха на един туристически регион и във връзка с това призовава компетентните органи да разработят планове за оптимизиране на местната инфраструктура, която ще е от полза както за туристите, така и за местните жители; в светлината на това настоятелно препоръчва на крайбрежните държави-членки да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че новите проекти за подобряване на инфраструктурата, включително нефтопреработвателни предприятия и други съоръжения, биват изграждани при използване на най-новите технологии с цел намаляване на енергопотреблението и въглеродните емисии и подобряване на енергийната ефективност чрез използване на възобновяеми енергийни източници;

7.  Настоятелно призовава Комисията, държавите-членки и регионите да поощряват създаването на устойчиви вериги за мобилност, които включват обществения транспорт, а също така велосипедни алеи и пешеходни пътеки, по-специално в трансграничните крайбрежни региони, и да подпомагат обмена на добри практики;

8.  Препоръчва на Комисията да възприеме единен и цялостен подход по въпросите на крайбрежния туризъм в рамките както на териториалното сближаване, така и на своята стратегия за интегрирана морска политика, по-конкретно по отношение на островите, крайно отдалечените райони и останалите крайбрежни зони, по-специално предвид силната зависимост на тези райони от туристическия сектор;

9.  Решително насърчава Европейската комисия и държавите-членки да включат крайбрежния туризъм в списъка на приоритетите в рамките на стратегическите насоки за следващия програмен период на структурните фондове, както и сред политиките за крайбрежните зони на ЕС и да определят новаторска стратегия, която да е в състояние да включи предлагането на крайбрежния туризъм;

10.  Във връзка с това приветства участието на крайбрежните региони в програмите INTERREG IV B и C и в проекти, които покриват както транснационалното, така и междурегионалното сътрудничество в областта на туризма, и ги приканва да се възползват в по-голяма степен от съществуващите инициативи и инструменти на ЕС за крайбрежните държави (като стратегиите за Средиземно и Балтийско море и Черноморското сътрудничество); препоръчва настоятелно Комисията да постави по-сериозен акцент върху крайбрежните региони при новите програми INTERREG за следващия период на програмиране;

11.  Отбелязва становището на Комитета на регионите относно създаването на Европейски крайбрежен фонд и призовава Комисията, в контекста на следващата финансова рамка, да проучи начините за по-добро координиране на всички бъдещи финансови инструменти, покриващи действия в крайбрежните региони;

12.  Препоръчва разработването стълб от знания като част от интегрираното развитие на крайбрежните зони чрез създаване на европейска секторна мрежа под егидата на Европейския технологичен институт съгласно Регламент (ЕО) № 294/2008 и Седмата рамкова програма съгласно Решение № 1982/2006/ЕО;

13.  Препоръчва крайбрежните държави-членки да прилагат този интегриран подход на програмно равнище при избора и изпълнението на проекти, свързани с крайбрежието, като възприемат принципа на междусекторен подход и отдадат приоритет на създаването на публично-частни партньорства, за да намалят натиска върху съответните местни власти;

14.  Приветства определените от Комисията приоритети в областта на крайбрежния и морски туризъм в горепосочената програма за конкурентоспособен и устойчив европейски туризъм; предлага в създадения неотдавна портал да бъдат включени туристически дестинации в Европа, специфична информация относно крайбрежни дестинации и мрежи, по-конкретно най-малко известните най-малко рекламираните дестинации, така че те да станат известни извън границите на ЕС, включително на регионално и местно равнище;

15.  Призовава Комисията в тази връзка да превърне крайбрежния туризъм във водеща тема за 2010 г. в рамките на пилотния си проект "Отличителни европейски дестинации";

16.  Изразява съжаление, че настоящата липса на прозрачност по отношение на разходите на ЕС за крайбрежните зони възпрепятства количественото определяне на равнището на инвестициите и проучването на въздействието на подкрепяните инициативи в тези региони; в този контекст приветства разпоредбата от гореспоменатата Зелена книга за морската политика относно създаването на база данни за морските региони, която да включва информация за бенефициерите на всички фондове на Общността (включително структурните фондове) и призовава Комисията да изпълни незабавно тази важна задача; подчертава важността на подобна инициатива за гарантирането на прозрачност в тази област; призовава Комисията да задейства съответните инструменти с цел осигуряване на необходимите данни за нуждите на анализа и статистиката и призовава държавите-членки да изпълняват изцяло своите задължения за публикуване на получателите на финансово подпомагане, като по този начин предоставят цялостна картина на съществуващите проекти;

17.  Призовава Комисията, държавите-членки и регионите да изработят съвместно изчерпателен Интернет каталог на финансираните проекти в крайбрежните райони, като по този начин се даде възможност на регионите да се поучат от опита на другите, а академичният свят, крайбрежните общности и други заинтересовани страни да идентифицират, разпространят и увеличат до максимум възстановяването на най-добрите практики в местните общности; в този контекст препоръчва създаването на форум, в рамките на който заинтересованите страни да могат да установяват контакт и да споделят добри практики и създаването на работна група с участието на представители на държавите-членки за разработване на планове за действие в областта на крайбрежния туризъм и за насърчаване на обмена на опит на институционално равнище;

18.  Призовава Комисията да си послужи също с каталога по Интернет, за да покаже на гражданите предимствата, които Европа предоставя на крайбрежните региони и по този начин да допринесе за един по-положителен поглед по отношение на финансирането от ЕС и за увеличаване на авторитета на ЕС;

19.  Призовава Комисията да гарантира, че непрекъснатото разработване от страна на Евростат на социалноикономическа база данни за крайбрежните региони на ЕС включва надеждни, уеднаквени и актуализирани данни за туризма, които са от значение за улесняване на вземането на решения от публичния сектор и за осъществяване на сравнения както между регионите, така и между секторите на икономиката; препоръчва спешни действия от страна на крайбрежните държави-членки в процеса на прилагане на сателитните сметки в туризма на тяхна територия;

20.  Подчертава, че съществува тясна връзка между околната среда и крайбрежния туризъм; и че политиките за развитие на туризма следва да включват практически мерки в съответствие с общата политика за опазване и управление на околната среда; приветства във връзка с това включването на "устойчивото развитие" в член 17 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 (за структурните фондове за 2007-2013 г.) като един от основните принципи при прилагането на всички структурни интервенции, чието прилагане следва да бъде надлежно проверявано посредством съответните дейности за мониторинг; настоятелно препоръчва подобна разпоредба да бъде включена в регламентите за следващия период на програмиране; подчертава важния принос, който би имало това за поощряване на екотуризма;

21.  Подчертава, че крайбрежните региони са особено засегнати от въздействието на изменението на климата и от свързаните с него покачване на морското равнище и ерозия на бреговете, както и увеличаване на честотата и силата на бурите; настоява във връзка с това крайбрежните региони да разработят планове за управление на риска и превенция във връзка с изменението на климата;

22.  Посочва въздействието на изменението на климата върху крайбрежния туризъм; по тази причина приканва Комисията от една страна да интегрира последователно целите на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 в политиката в областта на транспорта и туризма, а от друга страна да поощрява мерки за защита на устойчивия крайбрежен туризъм от въздействията на изменението на климата;

23.  Подчертава в този контекст значението на оценката на потенциала на туризма по отношение на приноса, който той може да има за опазването и съхраняването на околната среда; отбелязва, че туризмът може да предложи достъпен начин за повишаване на информираността относно екологичните ценности чрез съгласувани действия на националните и регионалните органи, от една страна, и туристическите оператори и управителите на хотели и ресторанти, от друга страна; във връзка с това счита, че крайбрежните региони следва да бъдат предмет на такива усилия поради техния предимно туристически профил;

24.  Подчертава потребността при развитието на туризма винаги да се гарантира опазването на историческите характеристики и археологическите находки, както и съхраняването на традициите и културното наследство като цяло, при насърчаване на активното участие на местните общности;

25.  Призовава да бъдат предоставени стимули в подкрепа на устойчивото развитие по начин, който позволява съхраняването на културното и природно наследство, както и на социалната структура на крайбрежните региони;

26.  Призовава Комисията да гарантира, че активното изпълнение, съобразено с Рамковата директива за морската стратегия, е условие за получаване на финансиране от ЕС за крайбрежни проекти с въздействие върху морето;

27.  Призовава Комисията да използва всички подходящи инструменти за оценка, за да контролира прилагането на този принцип в крайбрежните зони по време на настоящия период на програмиране, както и разпределянето на отговорностите между различните равнища на вземане на решения;

28.  Подчертава, че прекаленият натиск върху крайбрежните зони поради прекомерните физически интервенции във връзка с инфраструктурата е във вреда за развитието на крайбрежния туризъм и привлекателността, докато тези аспекти биха могли да бъдат насърчавани посредством висококачествени туристически услуги, които са от основно значение за конкурентоспособността на крайбрежните региони и за насърчаването на висококачествени работни места и квалификации; следователно приканва крайбрежните региони да насърчават инвестициите в други области, като предоставянето на услуги, основаващи се на информационни технологии и технологии за информация, развитие на нов потенциал за традиционните местни продукти, както и обучение на висококвалифицирани работници в туристическия сектор; призовава във връзка с това да бъдат създадени програми за обучение с цел формиране на резерв от квалифицирани служители, които да притежават умения за работа при нарасналата комплексност и разнообразие на туристическия сектор;

29.  Призовава държавите-членки да определят подходящи политики в областта на градоустройството и планирането на територията, съвместими с крайбрежната околна среда;

30.  Подчертава, че високото качество е основното сравнително предимство на туристическия продукт в ЕС; призовава държавите-членки, регионалните и местните власти да популяризират и да укрепват качеството на туристическите услуги, като например предоставяната сигурност, цялостната и съвременна инфраструктура, социалната отговорност на предприятията и стопански дейности, съобразени с опазването на околната среда;

31.  Призовава Комисията да включи в своята политика за морски клъстъри услугите и производителните сектори, които са особено важни за крайбрежния туризъм, като по този начин позволи продуктивно взаимодействие между онези, които използват морето като ресурс за увеличаване на неговата конкурентоспособност, устойчивост и принос за икономическото развитие на крайбрежието; счита, че грижите за здравето, благосъстоянието, образованието, технологиите и спортните съоръжения следва да бъдат включени като крайбрежни услуги в морските клъстъри, като ключови елементи за развитието на тези зони;

32.  Подчертава важността на достъпа за развитието на крайбрежните региони; във връзка с това призовава Комисията и националните и регионалните власти да разработят начини за осигуряване на оптимална връзка чрез сухопътен, въздушен и воден транспорт; отново призовава същите участници, предвид увеличеното замърсяване на морето в много пристанищни райони и градове, за значително подобряване на стимулите за снабдяване на плавателните съдове на котва в пристанищата от мрежата на сушата; приканва държавите-членки да анализират възможността за предприемане на мерки за намаляване на летищните такси винаги в съответствие с горепосочената си позиция от 23 октомври 2008 г., с цел увеличаване на привлекателността и укрепване на конкурентоспособността на крайбрежните региони; със същата цел подчертава необходимостта от засилване на спазването на стандартите за сигурност по отношение на въздухоплаването и летищата, включително премахването на депата за гориво, разположени в близост до летищата, където това е необходимо;

33.  Приканва държавите-членки и регионалните органи да насърчават модернизирането на пристанищата и летищата в крайбрежните и островните региони с цел задоволяване на потребностите на туризма, като надлежно се отчитат съществуващите възможности, свързани с околната среда и с опазването на естетиката и на природната среда;

34.  Подчертава, че териториалното сближаване е хоризонтална концепция, която обхваща ЕС като цяло, което може да подобри връзката между крайбрежието и вътрешността въз основа на съществуващите отношения на взаимно допълване и влияние между крайбрежието и вътрешността (например свързването на крайбрежните дейности с дейностите на селския и градския туризъм и подобряването на достъпа извън активния сезон на туризма, като се подчертае значението на местните продукти и се насърчи тяхната диверсификация); отбелязва, че горепосочената Зелена книга относно бъдещата морска политика специално посочва островните региони, като признава, че те са изправени пред особени предизвикателства по отношение на развитието поради постоянно неблагоприятните природни условия; подчертава, че крайбрежните региони в общ план са изправени пред подобни проблеми и призовава Комисията да отчита необходимостта от връзка между крайбрежния туризъм и интегрираното управление на крайбрежните зони и с пространственото планиране на моретата при бъдещото осъществяване политиката на териториално сближаване;

35.  Настоятелно призовава също така крайбрежните регионални и местни власти да стимулират интегрираните планове за териториален маркетинг с участието на партньори в контекста на съседството по море и по суша и да насърчават справедливостта в развитието на туризма и пътуванията, с цел увеличаване на туристическата конкурентоспособност, без да се накърнява глобалната конкурентоспособност;

36.  Насърчава крайбрежните райони да участват в проекти за междурегионално сътрудничество, например по тема IV от инициативата "Регионите и икономическите промени", с цел да се създадат тематични мрежи за крайбрежен туризъм и да се разработят вече съществуващите мрежи, както и за осъществяване на обмен на знания и най-добри практики;

37.  Препоръчва на заинтересованите публични власти на национално, регионално и местно равнище да насърчават стратегически проекти в крайбрежния туризъм по програмите за сътрудничество, като предоставят техническа помощ за подготовка на проектите и подходящо равнище на финансиране за тези дейности и дават предимство на използването на структурните фондове за развитието на устойчив, съобразен с околната среда туризъм в крайбрежните региони, както в областта на сближаването, така и в областта на конкурентоспособността и заетостта; вярва, че в този контекст е уместно да се отдели специално внимание на дейностите, насочени към развитие на информационните комуникации и технологии;

38.  Призовава Комисията да планира най-малко веднъж годишно, за предпочитане на 20 май, европейския ден на морето, едно конкретно мероприятие, насочено към крайбрежния туризъм, което да улесни комуникацията и установяването на контакти между партньорите, както и обмен на най-добри практики, например в прилагането на Интегрирания модел за управление на качеството на ЕС; в тази връзка призовава всички участници да представят своите проекти, които пряко или непряко са свързани с крайбрежния туризъм и се ползват от финасиране от Общността;

39.  Счита, че насърчаването на корабния туризъм, също посредством свързани с отрасъла икономически дейности, е от полза за развиването сред гражданите на Съюза на по-устойчиви навици и по-високо съзнание за опазване на околната среда; следователно приканва държавите-членки да насърчават инвестициите с тази цел в техните крайбрежни региони;

40.  В допълнение призовава Комисията да изработи практическо ръководство за финансиране от ЕС в областта на крайбрежния туризъм, с цел да бъдат ориентирани заинтересованите страни във фазата на търсене на финансиране;

41.  Признава значителния принос, който круизният туризъм представлява за развитието на крайбрежните общности, при положение, че бъде намерен баланс между рисковете и отговорностите и между фиксираните разходи на земните инвестиции и необходимата гъвкавост от страна на круизните оператори, както и че загрижеността за опазване на околната среда бъде взета надлежно предвид;

42.  Призовава Комисията да подкрепя крайбрежните общности при придобиването на най-добрите практики и максималното оползотворяване на добавената стойност на круизния туризъм в частност и на крайбрежния туризъм като цяло;

43.  Призовава крайбрежните райони да създадат и подкрепят регионални или местни агенции за развитие, така че да се изградят мрежи от професионалисти, институции, експерти и администрации в рамките на една и съща територия, както и между различни страни, с консултативни и информационни функции по отношение на потенциалните публични и частни бенефициери;

44.  Препоръчва на крайбрежните държави-членки да отчитат устойчивостта на проектите за сътрудничество във фазата след финансирането, не само от финансова гледна точка, но и с оглед продължаването на сътрудничеството между партньорите и взаимовръзката със съответните местни служби;

45.  Препоръчва на крайбрежните държави-членки да осигурят висока степен на видимост на избраните проекти и да опростят процедурите за достъп до финансиране с цел да привлекат частно финансиране за крайбрежния туризъм и да улеснят създаването на партньорства между публични органи и частни лица, особено малки и средни предприятия (МСП); препоръчва повишаване стойността на развлекателните ползи от устойчивия морски и крайбрежен туризъм в контекста на гарантиране на доброто здравословно състояние на флората и фауната (посредством насърчаване на екотуризма, на рибния туризъм, наблюдението на китове и т.н.); счита, че тези цели биха могли да получат реализация в контекста на Европейския ден на морето, отбелязван на 20 май всяка година;

46.  Призовава екологичните сдружения, икономическите сектори, свързани с морето, културните организации, научната общност, гражданските организации и местните жители да разширят своето участие във всички фази на проекти, включително техния мониторинг, с оглед тяхната дългосрочна устойчивост;

47.  Призовава накрая Комисията да извършва редовна оценка на степента, в която общностното финансиране на крайбрежните зони се отразява понастоящем на регионалното развитие на тези зони с цел разпространяване на най-добри практики и подкрепа за мрежите за партньорство между различните участници чрез Обсерватория за устойчив крайбрежен туризъм;

48.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Комитета на регионите.

(1) ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19.
(3) ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 1.
(4) ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.
(5) ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19.
(6) ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.
(7) Приети текстове, P6_TA(2008)0517.
(8) ОВ С 297 Е, 20.11.2008 г., стр. 184.
(9) Приети текстове, P6_TA(2008)0213.


Медийна грамотност в дигиталния свят
PDF 374kWORD 76k
Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно медийната грамотност в дигиталния свят (2008/2129(INI))
P6_TA(2008)0598A6-0461/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване,

–   като взе предвид Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност(1) и по-специално съображение 37 от Директива 2007/65/ЕО , и член 26 от Директива 89/552/EEC,

–   като взе предвид Решение № 854/2005/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. за създаване на многогодишна програма на Общността за насърчаване на по-безопасно използване на Интернет и нови онлайн технологии(2),

–   като взе предвид Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор(МЕДИА 2007)(3),

–   като взе предвид Препоръка 2006/952/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото достойнство и на правото на отговор по отношение на конкурентоспособността на европейската индустрия за аудиовизуални и онлайн информационни услуги(4),

–   като взе предвид Препоръка 2006/962/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно ключовите умения за учене през целия живот(5),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 20 декември 2007 г., озаглавено "Европейски подход към медийната грамотност в цифрова среда" (COM(2007)0833),

–   като взе предвид Работния документ на службите на Комисията относно плурализма на медиите в държавите-членки на Европейския съюз (SEC(2007)0032),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 1 юни 2005 г., озаглавено "i2010 – европейско информационно общество за растеж и заетост" (COM(2005)0229),

–   като взе предвид резолюцията си от 20 ноември 2002 г. относно концентрирането на медиите(6),

–   като взе предвид резолюцията си от 6 септември 2005 г. относно прилагането на членове 4 и 5 от Директива 89/552/ЕИО ("Телевизия без граници"), изменена с Директива 97/36/ЕО, за периода 2001 - 2002 г.(7),

–   като взе предвид резолюцията си от 27 април 2006 г. относно прехода от аналогово към цифрово радиоразпръскване: възможност за европейската аудиовизуална политика и културното многообразие(8),

–   като взе предвид Заключения на Съвета от 22 май 2008 г. относно междукултурните познания(9) и по-специално Европейския подход към медийна грамотност в цифрова среда(10),

–   като взе предвид Декларацията на ЮНЕСКО от Грюнвалд относно медийното образование (1982 г.),

–   като взе предвид Парижката програма на ЮНЕСКО от 2007 г.: 12 препоръки за медийното образование,

–   като взе предвид Препоръката на Комитета на министрите на Съвета на Европа - Rec(2006)12 до държавите-членки относно осигуряване на възможности за обучение на децата в новата информационна и комуникационна среда,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование (A6-0461/2008),

А.   като има предвид, че медиите оказват влияние върху политиката и всекидневния живот на обществото; като има предвид, че една висока степен на медийна концентрация може да застраши медийния плурализъм; и като има предвид, че поради това медийната грамотност е от ключово значение за политическата култура и за активното участие на гражданите на Съюза;

Б.   като има предвид, че всички видове медии, аудио-визуални и печатни, традиционни и цифрови, се сливат и процеса на конвергенция между различни медийни форми по отношение на техните технически характеристики и съдържание, и като има предвид, че чрез новите технологии новите масмедии проникват във всички области на живота, че тези нови медии предполагат активна роля на ползвателите и че интернет общностите, уеб блоговете и видеоигрите също са медийни форми;

В.   като има предвид, че за младите медийни ползватели интернет е първият и основен източник на информация, като има предвид, че техните интернет умения се определят от конкретните им потребности, без да са систематизирани, като има предвид, че за разлика от тях възрастните се информират предимно чрез радиото, телевизията, вестниците и списанията; като има предвид, че поради това в съвременното медийно пространство медийната грамотност трябва не само да отговаря на предизвикателствата на новите медии - и по-специално на свързаните с тях възможности за взаимодействие и творческо участие – но и да включва знанията, необходими за класическите медии, които ще продължават да бъдат основен информационен източник за обществото;

Г.   като има предвид, че новите комуникационни технологии могат да залеят по-неопитните ползватели с вълна от безразборна, т.е. не градирана според своята важност, информация, и че това свръхпроизводство на информация може да създаде не по-малък проблем от липсата на информация;

Д.   като има предвид, че от гледна точка на личната професионална реализация добрите умения в областта на ползването на информационните технологии и медиите, които зачитат правата и свободите на другите, значително повишават шансовете за намиране на работа, а от гледна точка на икономиката като цяло способстват за постигането на целите от Лисабон;

Е.   като има предвид, че широкият достъп до информационни технологии дава възможност на всички да предават и разпространяват информация в световен мащаб, което превръща всеки потребител на интернет в потенциален журналист, и че медийната грамотност е необходима не само за разбиране на информацията, но и за придобиване на умения за генериране и разпространяване медийно съдържание, и че поради това компютърните умения сами по себе си не водят автоматично до по-голяма медийна грамотност;

Ж.   като има предвид, че между държавите-членки, както и между регионите, съществуват големи различия по отношение на развитието на телекомуникационните мрежи и разпространението на информационните и телекомуникационните технологии (ИТТ), което е в ущърб особено на отдалечените и селските райони, и че това крие опасност от продължаващо задълбочаване на дигиталното разделение в рамките на Европейския съюз;

З.   като има предвид съществената роля на училищата за развитието на умения за комуникация и вземане на решения и големите различия в областта на медийното образования и в степента на включване и използване на ИТТ в процеса на обучение в отделните държави-членки и региони, и че медийното образование в училищата може да бъде провеждано само от учители, които са медийно грамотни и са получили необходимото обучение в тази област;

И.   като има предвид, че медийното образование играе решаваща роля при постигането на високо ниво на медийна грамотност, която е важна част от политическото образование, което помага на хората да засилят поведението си като активни граждани и информираността си относно техните права и задължения; като има предвид освен това, че добре информираните и политически зрели граждани представляват основата на едно плуралистично общество и като има предвид, че създавайки собствено съдържание и медийни продукти, ползвателите придобиват умения, които допринасят за по-задълбочено разбиране на принципите и стойността на професионално създаденото медийно съдържание;

Й.   като има предвид, че медийното образование, ориентирано към по-възрастните хора изостава от това за младите хора и че в областта на новите медии по-възрастните хора често се чувстват несигурни и трябва да преодоляват бариери;

К.   като има предвид все по-многобройните и все по-добре прикритите заплахи за сигурността на личните данни, и рискове, които те крият за по-неопитните ползватели;

Л.   като има предвид, че медийната грамотност предоставя едно изключително важно ключово умение в информационното общество;

М.   като има предвид, че медиите разкриват възможности за общуване в световен мащаб и за откритост към света, че те са основни стълбове на демократичното общество и че разпространяват не само информация, но и знания, и като има предвид, че новите цифрови медии предоставят позитивни възможности за участие и творчество и така засилват участието на гражданите в политическите процеси;

Н.   като има предвид, че наличните данни не са достатъчни за категорични оценки за нивото на медийната грамотност в Европейския съюз;

О.   като има предвид, че решаващото значение на медийната грамотност се подчертава и от ЮНЕСКО, като например в неговата Декларация от Грюнвалд относно медийното образование (1982 г.) и в неговата Парижка програма: 12 препоръки за медийното образование (2007 г.);

Основни положения

1.  Приветства гореспоменатото Съобщение на Комисията относно европейски подход към медийната грамотност в цифрова среда, но счита, че все още има какво да се желае относно ясното формулиране на една европейска концепция за развитие на медийната грамотност, особено по отношение на включването на традиционните медии и признаване на значението на медийното образование;

2.  Приветства заключенията на Съвета от 22 май 2008 г. относно междукултурните познания, очаква от държавите-членки да работят усилено за развитие на медийната грамотност и предлага позициите на контактния комитет на държавите-членки, предвиден в Директива 89/552/ЕИО, да бъдат засилени чрез привличане на специалисти в областта на образованието;

3.  Настоятелно приканва Комисията да приеме препоръка и да разработи план за действие за медийна грамотност; настоятелно приканва Комисията да организира заседание на контактния комитет за аудио-визуални медийни услуги с цел улесняване на обмена на информация и възможно най-ефективно и редовно сътрудничество по въпросите на медийната грамотност;

4.  Изисква органите, отговорни за регулирането на аудиовизуалните и електронните комуникации да си сътрудничат на различни нива за повишаването на медийната грамотност, подчертава специалната необходимост от разработване на национално равнище както кодекси на поведение така и на общи регулаторни инициативи; подчертава необходимостта всички заинтересовани страни да вземат участие в насърчаването на систематичното проучване и редовния анализ на различните аспекти и измерения на медийната грамотност;

5.  Препоръчва на Комисията да използва Експертната група по медийна грамотност при обсъждането на въпроси и в областта на медийното образование, както и по-редовното провеждане на срещи и консултации на групата с представителите на всички държави-членки;

6.  Счита, че освен създателите на политики, журналистите, радио- и телевизионните разпространители и медийните оператори, преди всичко малките местни структури, като библиотеките, центровете за обучение на възрастни, гражданските културни и медийни центрове, центровете за квалификация и преквалификация, гражданските канали (например общинските медии), могат активно да допринасят за повишаване на медийната грамотност;

7.  Призовава Комисията да разработи показатели за медийна грамотност с цел насърчаване на повишаването на медийната грамотност в ЕС на дългосрочна основа в съответствие с член 26 на Директива 89/552/ЕИО;

8.  Отбелязва, че медийна грамотност означава способност за самостоятелно използване на различните медии, за разбиране и критична оценка на различните аспекти на медиите и медийното съдържание, както и за самостоятелно комуникиране и създаване и разпространяване на медийно съдържание в различни контексти; отбелязва освен това, че при многообразието на достъпни източници, основният въпрос е способността за пресяване на информацията в потока от данни и картини на новите медии и за нейното подреждане;

9.  Подчертава, че медийната грамотност е ключов елемент от политиката за информиране на потребителите, от осведомеността за и доброто познаване на въпросите, свързани с интелектуална собственост, и от демократичното участие на гражданите и насърчаването на интеркултурния диалог;

10.  Призовава Комисията да развива политиката си за насърчаване на медийната грамотност, като работи съвместно с всички органи на ЕС, както и с местните и регионалните органи, и да засили сътрудничеството си с ЮНЕСКО и Съвета на Европа;

Целеви групи и цели

11.  Подчертава, че медийното образование трябва да включва всички граждани – деца, младежи, възрастни, хора в напреднала възраст и хора с увреждания;

12.  Отбелязва, че придобиването на медийна грамотност започва в семейството, с напътствия при избора на услугите, предлагани от медиите - като подчертава в тази връзка значението на медийното образование за родителите, които играят важна роля при формирането на навиците на децата за използване на медиите - продължава в училище и по време на обучението през целия живот и се развива чрез дейностите на националните, държавните и регулаторните органи и работата на професионалистите и институциите в областта на медиите;

13.  Отбелязва, че целите на медийната грамотност са развитие на умения за компетентно и творческо използване на медиите и медийното съдържание и на критичен подход към медийните продукти, както и придобиване на знания за медийната индустрия и за това как тя функционира и на умения за създаване на собствено медийно съдържание;

14.  Препоръчва медийното образование да включва също така информация за авторските права при използването на медиите и значението на зачитането на правата на интелектуална собственост, особено по отношение на интернет, както и за защитата на данните и правото на информационно самоопределение в интернет; подчертава необходимостта от привличане на вниманието на новите медийно грамотни ползватели върху потенциалните опасности по отношение на сигурността на информацията и сигурността на личните данни, както и върху рисковете, свързани с насилието в интернет;

15.  Отбелязва, че рекламата заема важно място в услугите, предлагани от медиите днес; подчертава, че медийната грамотност следва да включва и критерии за оценка на инструментите и практиките, използвани в областта на рекламата;

Гарантиране на достъп до информационните и комуникационните технологии

16.  Призовава за европейски политики, които да намалят дигиталното разделение между държавите-членки и между града и селото чрез развитие на информационна а телекомуникационна инфраструктура и преди всичко чрез предоставянето на широколентов достъп в по-слабо развитите райони;

17.  Счита, че предоставянето на широколентов достъп до интернет също принадлежи към услугите от обществен интерес и следва да се характеризира със широко и висококачествено предлагане, както и с достъпни цени и подчертава, че всеки гражданин трябва да има възможност да използва евтина широколентова връзка;

Медийно образование в училищата и като част от подготовката на учителите

18.  Подчертава, че медийното образование следва да е част от редовното образование, до което имат достъп всички деца и следва да е неразделна част от учебната програма във всички училищни степени;

19.  Призовава за включването на медийната грамотност като девето ключово умение в референтната рамка за обучение през целия живот, представена в Препоръка 2006/962/ЕО;

20.  Препоръчва медийното образование да е практически ориентирано във възможно най-голяма степен и да бъде свързано с икономически, политически, литературни, социални, творчески и свързани с информационните технологии предмети, счита, че в бъдеще следва да бъде въведен специален предмет "Медийно обучение" и препоръчва интердисциплинарен подход, свързан с извънучилищни проекти;

21.  Препоръчва учебните заведения да насърчават разработването на медийни продукти (в областта на печатните медии, аудиовизуалните медии и новите медии) по начин, който да включва както учениците, така и учителите, като част от практическото усъвършенстване на медийната грамотност;

22.  Призовава Комисията, при обявеното разработване на показатели за медийна грамотност, да включи както качеството на преподаване в училище, така и подготовката на учители в тази област;

23.  Отбелязва, че наред с педагогическите и образователните аспекти, значителна роля играят и техническото оборудване и достъпът до нови технологии, и подчертава, че трябва да се предприеме значително подобряване на инфраструктурата в училищата, за да се даде възможност за достъп на всички ученици до компютри, интернет и съответно обучение;

24.  Подчертава, че медийното образование в специалните училища има особено значение, тъй като при множество увреждания медиите играят важна роля при преодоляване на бариерите в общуването;

25.  Препоръчва да се въведат задължителни модули по медийно обучение в подготовката на учителите от всички училищни степени, за да се постигне интензивно обучение; призовава поради това компетентните национални органи да предоставят аудио-визуални учебни средства на учителите от всички специалности и във всички видове училища и да ги запознаят с проблемите на медийното образование;

26.  Отбелязва необходимостта от редовен обмен на информация, добри практики и, в областта на образованието, на педагогически методи между държавите-членки;

27.  Призовава Комисията да посвети специална част в продължението на Програма МЕДИА 2007 на насърчаването на медийната грамотност, тъй като в сегашната програма се отделя твърде малко място на медийната грамотност; подкрепя освен това усилията на Комисията за разработване на нова програма, наречена Media Mundus в подкрепа на международното сътрудничество в аудиовизуалния сектор; призовава медийната грамотност да бъде включена в по-голяма степен в програмите на Европейския съюз за подпомагане, преди всичко в програмата за обучение през целия живот, "Електронно побратимяване", Safer Internet (2009-2013) и Европейския социален фонд;

Медийно образование на хора в напреднала възраст

28.  Подчертава, че медийното обучение при хора в напреднала възраст трябва да се осъществява на места, посещавани от тях, като например дружества, домове за възрастни хора и домове за социални грижи, институции за помощ по домовете, групи по интереси, в рамките на инициативи или клубове на пенсионери;

29.  Отбелязва, че цифровите мрежи предлагат възможност преди всичко на хората в напреднала възраст да вземат участие в ежедневието, като общуват, и да запазят колкото е възможно по-дълго самостоятелността си;

30.  Подчертава, че при медийното образование на хора в напреднала възраст, трябва да се отчитат техните различни условия на живот и различен опит, както и навиците им, свързани с медиите;

o
o   o

31.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 332, 18.12.07, стр. 27.
(2) ОВ L 149, 11.6.2005, стр. 1.
(3) ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 12.
(4) ОВ L 378, 27.12.2006, стр. 72.
(5) ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.
(6) ОВ C 25 E, 29.1.2004 г., стр. 205.
(7) ОВ C 193 E, 17.8.2006 г., стр. 117.
(8) ОВ C 296 E, 6.12.2006 г., стр. 120.
(9) ОВ С 141, 7.6.2008 г., стр. 14.
(10) ОВ C 140 E, 6.6.2008 г., стр. 8.


Европейска фондация за обучение (преработен) ***II
PDF 261kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска фондация за обучение (преработен) (11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD))
P6_TA(2008)0599A6-0473/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (11263/4/2008 – C6-0422/2008 ),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2007)0443),

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2007)0707),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от своя Правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0473/2008),

1.  Одобрява общата позиция;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове от 22.5.2008, P6_TA(2008)0227.


Адаптиране на някои актове към процедурата по регулиране с контрол – Регламент "Омнибус" – част четвърта ***I
PDF 281kWORD 56k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО, на някои актове, които подлежат на процедурата, посочена в член 251 от Договора, по отношение на процедурата по регулиране с контрол – адаптиране към процедурата по регулиране с контрол – част четвърта (COM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD))
P6_TA(2008)0600A6-0301/2008
ПОПРАВКИ

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0071),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 47, параграф 2, член 55, член 71, параграф 1, член 80, параграф 2, член 95, член 152, параграф 4, букви а) и б), член 175, параграф 1 и член 285, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0065/2008),

–   като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 4 декември 2008 г. за приемане на предложението във вида, в който е изменено, в съответствие с член 251, параграф 2, изречение второ, първо тире от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и становищата на Комисията по икономически и парични въпроси, Комисията по заетост и социални въпроси, Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и Комисията по транспорт и туризъм (A6-0301/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 декември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол - Част четвърта

P6_TC1-COD(2008)0032


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) №…/2009.)


Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела ***I
PDF 355kWORD 71k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела (COM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD))
P6_TA(2008)0601A6-0457/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0380),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 61, буква в) и 67, параграф 5 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0248/2008),

–   като взе предвид член 61, буква г) и член 66 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–   като взе предвид членове 51 и 35 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на Комисията по правни въпроси (A6-0457/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Одобрява приложеното Съвместно изявление;

3.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 декември 2008 г. с оглед приемането на Решение …/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела

P6_TC1-COD(2008)0122


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Решение №568/2009/ЕО.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Европейския парламент и Съветът приканват Комисията да покани представители на Съда на Европейските общности, по начин и на равнище, което Съдът счита за целесъобразно, да присъстват на заседанията на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела.


Европейски работнически съвет (преработена версия) ***I
PDF 282kWORD 39k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (преработка) (COM(2008)0419 – C6-0258/2008 – 2008/0141(COD))
P6_TA(2008)0602A6-0454/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение – преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0419),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 137 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C6-0258/2008),

–   като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 10 декември 2008 г., предложението да бъде прието във вида, в който е изменено, в съответствие с член 251, параграф 2, втора алинея, първо тире от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–   като взе предвид писмото на Комисията по правни въпроси от 9 октомври 2008 г. до Комисията по заетост и социални въпроси съгласно член 80а, параграф 3 от Правилника,

–   като взе предвид членове 80а и 51 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0454/2008),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са посочени като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, с техническите корекции, одобрени от комисията по правни въпроси, и както е изменено по-долу;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в това предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (преработенa)

P6_TC1-COD(2008)0141


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/38/ЕО.)

(1) ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Трансфер на продукти, свързани с отбраната ***I
PDF 277kWORD 33k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно опростяване на реда и условията за трансфери на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD))
P6_TA(2008)0603A6-0410/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0765),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0468/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на Комисията по външни работи и Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0410/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в общността

P6_TC1-COD(2007)0279


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/43/ЕО.)


Емисии от тежкотоварни автомобили ***I
PDF 281kWORD 36k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежкотоварни автомобили (Евро VІ) и относно достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))
P6_TA(2008)0604A6-0329/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0851),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0007/2008)),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Комисията по транспорт и туризъм (A6-0329/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 декември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VІ) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/EО и за отмяна на Директиви 80/1269/EИО 2005/55/EО и 2005/78/EО

P6_TC1-COD(2007)0295


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) №…/2009.)


Общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд ***
PDF 259kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд относно някои проекти, генериращи приходи (13874/2008 – C6-0387/2008 – 2008/0186(AVC))
P6_TA(2008)0605A6-0477/2008

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за регламент на Съвета (COM(2008)0558 - 13874/2008),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 161, алинея първа от Договора за ЕО (C6-0387/2008),

–   като взе предвид член 75, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на Комисията по регионално развитие и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0477/2008),

1.  Дава своето одобрение за предложението за регламент на Съвета;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент съответно на Съвета и на Комисията.


Изменение на условията за работа на другите служители на Европейските общности *
PDF 629kWORD 269k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на условията за работа на другите служители на Европейските общности (COM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))
P6_TA(2008)0606A6-0483/2008

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0786),

–   като взе предвид член 283 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0449/2008),

–   като взе предвид член 21 от Устава на членовете на Европейския парламент(1),

–   като все предвид политическата декларация на Парламента, приета на пленарно заседание от 16 декември 2008 г.(2)

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и становището на Комисията по бюджети (A6-0483/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Счита, че финансовите средства, посочени в законодателното предложение, са съвместими с тавана по функция 5 относно административните разходи от многогодишната финансова рамка;

4.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

5.  Призовава за откриване на процедурата по съгласуване, предвидена в общата декларация от 4 март 1975 г., в случай че Съветът възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента;

6.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

7.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 48
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 1
(1)  Съгласно член 21 от Устава на членовете на Европейския парламент, членовете на ЕП имат право на помощ от лични сътрудници, които те могат свободно да избират. Към настоящия момент членовете на ЕП наемат пряко всички членове на своя персонал по договори, уреждани от националното право, като Европейският парламент им възстановява извършените разходи в рамките на определена пределна сума.
(1)  Съгласно член 21 от Устава на членовете на Европейския парламент, членовете на ЕП имат право на помощ от лични сътрудници, които те могат свободно да избират.
Изменение 49
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 1 a (ново)
(1а) Към настоящия момент членовете на ЕП наемат пряко всички членове на своя персонал по договори, уреждани от националното право, като Европейският парламент им възстановява извършените разходи в рамките на определена пределна сума.
Изменение 50
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 2
(2)   Ограничен брой от членовете на този персонал (наричани по-долу "парламентарни сътрудници") подпомагат един или повече членове на Европейския парламент в работните помещения на Парламента в Страсбург, Брюксел и Люксембург. Останалите работят в държавата, от която са избрани съответните членовете на Парламента.
(2)   На 9 юли 2008 г. Бюрото на Европейския парламент прие Мерки по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент*. Съгласно член 34 от тези мерки по прилагане членовете на ЕП ползват услугите на:
а) "акредитирани парламентарни сътрудници", назначени на едно от трите места на работа на Парламента, при условията на специфичен правен режим, приет на основание член 283 от Договора , чиито договори биват сключени и управлявани пряко от Европейския парламент, и
б) физически лица, които подпомагат членовете на ЕП в държавата членка, където последните са били избрани, и които са сключили с членовете на ЕП трудов договор или договор за предоставяне на услуги, в съответствие с националното законодателство, при условията, предвидени в гореспоменатите мерки по прилагането ("местни сътрудници").
* ОВ ...
Изменение 51
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 3
(3)  За разлика от тази категория, парламентарните асистенти по правило са експатриати. Те работят в местата на работа на Европейския парламент в европейска, многоезикова и мултикултурна среда и осъществяват задачи, които са пряко свързани с работата на Европейския парламент.
(3)  За разлика от местните сътрудници, акредитираните парламентарни сътрудници по правило са експатриати. Те работят в работните помещения на Европейския парламент в европейска, многоезична и многокултурна среда и осъществяват задачи, които са пряко свързани с работата на член или членове на Европейския парламент в изпълнение на техните функции като членове на Европейския парламент.
Изменение 4
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4
(4)  Това се потвърждава и от Първоинстанционния съд на Европейските общности който признава, че в някои отношения и за целите на прилагането на Правилника за длъжностните лице на Европейските общности и Условията за работа на другите служители може да се приеме, че парламентарните сътрудници изпълняват функции за Парламента.
заличава се
Изменение 52
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 5
(5)  Поради тези причини и с оглед гарантиране прозрачността, недискриминацията и правната сигурност посредством общи правила, следва да се направи така, че сътрудниците, с изключение на лицата, работещи за членовете на Европейския парламент в държавата-членка на избиране, включително местният персонал, работещ за членовете на ЕП в трите места на работа на Парламента , да бъдат наети посредством пряк договор с Европейския парламент.
(5)  Поради тези причини и с оглед гарантиране прозрачността, и правната сигурност посредством общи правила, следва да се направи така, че акредитираните парламентарни сътрудници да бъдат наети посредством пряк договор с Европейския парламент. За разлика от тях, местните сътрудници, включително работещите за членове на ЕП, избрани в държавите-членки, в които се намират трите места на работа на Парламента, следва да продължават да бъдат наемани, съобразно гореспоменатите мерки по прилагане на Устава, от членовете на Европейския парламент по силата на договори, сключени в съответствие с приложимото национално законодателство в държавата-членка, в която са избрани съответните членове на Европейския парламент.
Изменение 53
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 6
(6)  Следователно тези сътрудници трябва да бъдат подчинени на Условията за работа на другите служители, по начин, който отчита тяхното особено положение.
(6)  Следователно е подходящо акредитираните парламентарни сътрудници да бъдат подчинени на Условията за работа на другите служители, по начин, който отчита тяхното особено положение, конкретните функции, които следва да изпълняват и конкретните задължения, които имат спрямо членовете на Европейския парламент, за които работят.
Изменение 54
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 7
(7)  Въвеждането на специална категория служители не засяга член 29 от Правилника за длъжностните лица и другите служители, в който се предвижда, че до участие във вътрешните конкурси се допускат само длъжностни лица и временно наети служители.
(7)  Въвеждането на специална категория служители не засяга член 29 от Правилника за длъжностните лица и другите служители, в който се предвижда, че до участие във вътрешните конкурси се допускат само длъжностни лица и временно наети служители и никоя разпоредба от настоящия регламент не може да се тълкува в смисъл, че на акредитираните парламентарни сътрудници се предоставя привилегирован или пряк достъп до длъжности, изпълнявани от длъжностни лица или други категории служители на Европейските общности, или до вътрешни конкурси за такива длъжности.
Изменение 55
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 7 a (ново)
(7a)  Аналогично на договорно наетите лиц,, членове 27 - 34 от Правилника за длъжностните лица не се прилагат и по отношение акредитираните парламентарни сътрудници.
Изменение 56
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8
(8)  Парламентарните сътрудници съставляват следователно отделна категория персонал, специфична за Европейския парламент, по специално предвид факта, че те подпомагат членовете на Европейския парламент при изпълнението на техните функции в качеството им на демократично избрани мандатни представители на народите.
(8)  Акредитираните парламентарни сътрудници съставляват следователно категория други служители, специфична за Европейския парламент, по-специално предвид факта, че те предоставят, под ръководството и на подчинение на член или членове на Европейския парламент и при условията на взаимно доверие, пряко съдействие на съответния/те член или членове на Европейския парламент при изпълнението на функциите им като членове на Европейския парламент.
Изменение 57
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 9
(9)  Следователно е необходимо да се внесат ограничени изменения в Условията за работа на другите служители, така че да се включи тази нова категория персонал.
(9)  Следователно е необходимо да се внесат изменения в Условията за работа на другите служители, така че да се включи тази нова категория други служители, като се отчитат, от една страна, специфичният характер на задълженията, функциите и отговорностите на акредитираните парламентарни сътрудници, определени по такъв начин, че да им позволяват да предоставят пряко съдействие на членовете на Европейския парламент при упражняването на техните задължения като членове на Европейския парламент, под ръководството и на подчинение на същите, и от друга страна, договорното отношение между тези акредитирани парламентарни сътрудници и Парламента.
Изменение 58
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 9 a (ново)
(9a)  Когато спрямо акредитирани парламентарни сътрудници трябва да се прилагат, пряко или по аналогия, разпоредби от Условията за работа на другите служители, тези фактори трябва да се отчитат, като стриктно се взема предвид по-специално взаимното доверие, което трябва да характеризира отношенията между акредитираните парламентарни сътрудници и съответния/те член или членове на Европейския парламент, на когото/които те предоставят съдействие.
Изменение 59
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 10
(10)  Като се има предвид естеството на функциите на сътрудниците, следва да се предвиди една единствена категория сътрудници, в която обаче има различни степени, които да се определят според критерии, подлежащи на определяне чрез вътрешно решение на Европейския парламент.
(10)  Като се има предвид естеството на функциите на акредитираните парламентарни сътрудници, следва да се предвиди една единствена категория акредитирани парламентарни сътрудници, в която обаче да има различни степени, които да се определят за въпросните сътрудници по указание от съответните членове на Европейския парламент в съответствие с конкретните мерки по прилагане, приети с вътрешно решение на Европейския парламент.
Изменение 60
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 11
(11)  Договорите на парламентарните сътрудници, сключвани между последните и Европейския парламент, би трябвало да се основават на взаимното доверие между парламентарния сътрудник и подпомагания член на Европейския парламент /подпомаганите членове на Европейския парламент.
(11)  Договорите на акредитираните парламентарни сътрудници, сключвани между последните и Европейския парламент, следва да се основават на взаимното доверие между акредитирания парламентарен сътрудник и подпомагания член на ЕП /подпомаганите членове на ЕП. Срокът на тези договори следва да е пряко свързан със срока на мандата на съответния/те членове на ЕП.
Изменение 61
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 11 a (ново)
(11a)  Интересите на акредитираните парламентарни сътрудници се представляват от организации извън системата, приложима за длъжностните лица и другите служители на Европейския парламент. Техните представители следва да действат като партньор спрямо компетентния орган на Европейския парламент, като се отчита, че трябва да се установи официална връзка между определеното от закона представителство на служителите и автономното представителство на сътрудниците.
Изменение 62
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 12
(12)  По отношение въвеждането на тази нова категория персонал следва да се спазва принципа на неутралност по отношение на бюджета. В тази връзка Европейският парламент ще внесе в общия бюджет на Европейския съюз пълния размер на вноските, необходими за финансиране на пенсионната схема, с изключение на вноските по член 83, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица, които се приспадат ежемесечно от заплатата на съответното лице.
(12)  По отношение въвеждането на тази нова категория персонал следва да се спазва принципа на неутралност по отношение на бюджета.
Изменение 64
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 12 а (ново)
(12а) Мерките по прилагане,определени с вътрешно решение на Европейския парламент, следва да включват допълнителни правила за прилагането на настоящия регламент въз основа на принципа на доброто финансово управление съгласно определеното в дял II от Финансовия регламент1.
_____________
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Изменение 65
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1а (нов)
Член 1а
Бюджетните кредити, записани в раздела за бюджета на Европейския парламент на общия бюджет на Европейския съюз и предназначени за парламентарните сътрудници, чийто годишен размер се определя в рамките на годишната бюджетна процедура, покриват всички разходи, пряко свързани със сътрудниците на членовете на ЕП, независимо дали става въпрос за акредитирани парламентарни сътрудници или местни сътрудници.
Изменение 67
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2
В срок от три години от датата на влизане в сила на настоящия регламент, Европейският парламент представя доклад за прилагането на настоящия регламент с цел да се обсъди евентуалната необходимост от адаптиране на правилата, приложими за парламентарните сътрудници..
Най-късно до 31 декември 2011 г. Европейският парламент представя доклад за прилагане на настоящия регламент с цел да се обсъди евентуалната необходимост от адаптиране на правилата, приложими за парламентарните сътрудници.
Въз основа на този доклад Комисията може да представи всички предложения, които счете за целесъобразни в това отношение.
Изменение 66
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 1
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Член 1
1)  Член 1 се изменя, както следва: след "- специални съветници" се въвежда следното ново тире:
1)  Член 1 се изменя, както следва: след "- специални съветници" се създава следното ново тире:
"- парламентарни сътрудници,".
"- акредитирани парламентарни сътрудници,".
(Настоящото изменение се прилага целия текст.)
Изменение 68
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 2
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Член 5а
За целите на настоящите Условия за работа на другите служители, под "парламентарен сътрудник" се разбира член на персонала, избран от един или повече членове на ЕП и нает посредством пряк договор с Европейския парламент, за да подпомага един или повече членове на ЕП съгласно предвиденото в член 125, параграф 1".
За целите на настоящите Условия за работа на другите служители, под "акредитирани парламентарни сътрудници" се разбира лица, избрани от един или повече членове на ЕП и наети посредством пряк договор от Европейския парламент, за да предоставят пряко съдействие, в работните помещения на Европейския парламент в едно от трите работни места на ЕП, на съответния/те член или членове на Европейския парламент при изпълнението на функциите им на членове на Европейския парламент, под тяхно ръководство и на тяхно подчинение и при условията на взаимно доверие, което произтича от предвиденото в член 21 от Устава на членовете на Европейския парламент право на свободен избор на сътрудници.
Изменение 20
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 1 – член 125 – параграф 1
1.  "Парламентарен сътрудник" е лице, наето от Европейския парламент, за да подпомага в помещенията на парламента, намиращи се в едно от трите места на работа на Европейския парламент, един или няколко членове на ЕП при изпълнението на неговия парламентарен мандат/техните парламентарни мандати. То изпълнява задачи, които са пряко свързани с дейността на Европейския парламент.
заличава се
Парламентарният сътрудник се назначава за изпълнението на задачи на пълен или непълен работен ден, без да заема длъжност, включена в съответния списък с длъжности, приложен към раздела от бюджета за Европейския парламент.
Изменение 69
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 1 – член 125 – параграф 2
2.  Европейският парламент приема с вътрешно решение разпоредбите, уреждащи наемането на парламентарните сътрудници.
1.  За целите на прилагане на настоящия дял Европейският парламент приема с вътрешно решение мерки по прилагане.
Изменение 70
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 1 – член 125 – параграф 3
3.  Парламентарният сътрудник получава своето възнаграждение от общите бюджетни кредити, предвидени в съответния раздел от бюджета за Европейския парламент.
2.  Акредитираните парламентарни сътрудници не се назначават на длъжност, включена в списъка на длъжностите, приложен към раздела от бюджета за Европейския парламент. Тяхното възнаграждение се финансира от подходящия бюджетен ред и те го получават от бюджетните кредити, предвидени в съответния раздел от бюджета за Европейския парламент.
Изменение 71
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 1 – член 126 – параграф 1
1.  Парламентарните сътрудници се класират по степени.
1.  Акредитираният парламентарен сътрудник се класира по степени по указание, дадено от члена или членовете на ЕП, на когото/които сътрудникът ще предоставя съдействие, в съответствие с мерките по прилагане, посочени в член 125, параграф 1. За класиране в степени 14 - 19, както се посочва в член 134, от акредитираните парламентарни сътрудници се изисква да имат най-малко университетска образователна степен или равностоен професионален опит.
Изменение 72
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 1 – член 126 – параграф 2
2.  Разпоредбите на член 1д от Правилника за длъжностните лица относно социалните мерки и условията на работа се прилагат по аналогия.
2.  Разпоредбите на член 1д от Правилника за длъжностните лица относно мерките със социален характер и условията на работа се прилагат по аналогия, при условие че тези мерки са съвместими с особения характер на задачите и отговорностите на акредитираните парламентарни сътрудници.
Чрез дерогация от разпоредбите на член 7 условията и редът за автономно представителство на акредитираните парламентарни сътрудници се определят в мерките по прилагане, посочени в член 125, параграф 1, като се отчита, че трябва да се установи официална връзка между определеното от закона представителство на служителите и автономното представителство на сътрудниците.
Изменение 73
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 2 – член 127
Членове 11‐26а от Правилника за длъжностните лица се прилагат по аналогия. Европейският парламент приема с вътрешно решение условията за прилагане на практика, като се взема предвид специфичния характер на връзката между членовете на ЕП и сътрудниците.
Членове 11‐26а от Правилника за длъжностните лица се прилагат по аналогия. Като строго се отчита по-специално специфичното естество на функциите и задълженията на акредитираните парламентарни сътрудници и взаимното доверие, което трябва да характеризира отношенията между тях и съответния/те член или членове на Европейския парламент, на когото/които те предоставят съдействие, свързаните с тази област мерки по прилагане, приети съгласно член 125, параграф 1, вземат предвид специфичния характер на връзката между членовете на ЕП и акредитираните парламентарни сътрудници.
Изменение 26
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 3 – член 128 – параграф 1
1.  Член 1г от Правилника за длъжностните лица се прилага по аналогия.
1.  Член 1г от Правилника за длъжностните лица се прилага по аналогия, като се взема предвид отношението на взаимно доверие между члена на Европейския парламент и неговия акредитиран парламентарен сътрудник или сътрудници, като се подразбира, че изборът на акредитирани парламентарни сътрудници от страна на членовете на Европейския парламент може да се основава и на политическа ориентация.
Изменение 74
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 3 – член 128 – параграф 2 – уводна част
2.  Парламентарният сътрудник се избира от члена/членовете на ЕП, когото/които ще бъде натоварен да подпомага. Без да се засяга възможността за въвеждане на допълнителни критерии в разпоредбите, посочени в член 125, параграф 2, като парламентарен сътрудник може да бъде назначено само лице, което:
2.  Акредитираният парламентарен сътрудник се избира от члена/членовете на ЕП, когото/които ще бъде натоварен да подпомага. Без да се засяга възможността за въвеждане на допълнителни критерии в мерките по прилагане, посочени в член 125, параграф 1, като акредитиран парламентарен сътрудник може да бъде назначено само лице, което:
Изменение 28
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 3 – член 128 – параграф 2 – буква д
д) представи доказателства за задълбочено владеене на един от езиците на Общностите и задоволително владеене на друг от езиците на Общностите в степента, необходима за изпълнението на неговите служебни задължения, и;
д) има задълбочени познания по един от езиците на Общността и задоволителни познания по друг от езиците на Общността и
Изменение 29
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 3 – член 129
Член 129
1.  Парламентарният сътрудник е задължен да премине изпитателен срок от три месеца.
заличава се
2.  Ако по време на изпитателния срок парламентарният сътрудник бъде възпрепятстван да изпълнява служебните си задължения за повече от 1 месец по причина на болест или злополука, органът, посочен в член 6, първа алинея, може, по искане на члена на ЕП, да удължи изпитателния срок за съответен период от време.
3.  Най-късно един месец преди изтичането на изпитателния срок, членът на ЕП, в случай че парламентарният сътрудник не е показал необходимите качества, за да продължи да изпълнява служебните си задължения, изготвя доклад относно способностите на парламентарния сътрудник да изпълнява присъщите на неговата длъжност задължения, както и относно ефективността и поведението му в службата. Органът, посочен в член 6, първа алинея, предава доклада на заинтересованото лице, което в срок от осем дни има право да представи писмено своите забележки. Ако се налага, горепосоченият парламентарен сътрудник се освобождава от служебните му задължения от органа, посочен в член 6, първа аленея, при условие че докладът му е бил представен преди края на изпитателния срок.
4.  Освободеният по време на изпитателния срок парламентарен сътрудник има право на обезщетение, равно на една трета от основната му месечна заплата за всеки месец от изпитателния срок.
Изменение 30
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 3 – член 130 – параграф 1
1.  Преди да бъде назначен на работа, парламентарният сътрудник преминава медицински преглед пред здравната служба на Европейския парламент, така че последният да се увери, че са изпълнени изискванията на член 128, параграф 2, буква г).
1.  Акредитираният парламентарен сътрудник преминава медицински преглед пред здравната служба на Европейския парламент, така че последният да се увери, че са изпълнени изискванията на член 128, параграф 2, буква г).
Изменение 31
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 3 – член 131 – параграф 1
1.  Договорът на парламентарните сътрудници се сключва за определен срок. Без да се засягат разпоредбите на член 140, договорите изтичат най-късно с приключването на парламентарния мандат, в който са били сключени.
1.  Договорите на акредитираните парламентарни сътрудници се сключват за определен срок и в тях се посочва степента, в която е класиран сътрудникът. Срочен договор не се продължава повече от два пъти на парламентарен мандат. Ако в самия договор не е предвидено друго, договорът се прекратява в края на парламентарния мандат, през който същият е бил сключен. Без да се засягат разпоредбите на член 140, договорите изтичат най-късно с приключването на парламентарния мандат, през който са били сключени.
Изменение 75
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 3 – член 131 – параграф 2
2.  Европейският парламент приема вътрешно решение, в което определя приложимите критерии за класиране при назначаването на работа.
2.  С мерките по прилагане, посочени в член 125, параграф 1, се установява прозрачна рамка за класиране, като се взима предвид член 128, параграф 2, буква е).
Изменение 33
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 4 – член 132 – параграф -1 (нов)
-1.  Акредитираните парламентарни сътрудници изпълняват служебните си задължения на пълен или непълен работен ден.
Изменение 76
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 4 – член 132 – параграф 2
2.  От парламентарния сътрудник може да бъде поискано да работи допълнителни часове единствено при неотложни случаи и извънреден обем на работата.
2.  От акредитирания парламентарен сътрудник може да бъде поискано да работи допълнителни часове единствено при неотложни случаи и извънреден обем на работата. Член 56, параграф 1 се прилага по аналогия. Правилата по отношение на това могат да бъдат установени в мерките по прилагане, посочени в член 125, параграф 1.
Изменение 77
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 5 – член 133
Освен ако не е предвидено друго в членове 134 и 135, член 19, член 20, параграфи 1‐3 и член 21 от настоящите условия за работа, както и член 16 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, които засягат условията за изплащане на възнаграждения и за възстановяване на разноски, се прилагат по аналогия. Условията за възстановяване на разноските за командировки се определят в разпоредбите, посочени в член 125, параграф 2.
Освен ако не е предвидено друго в членове 134 и 135, член 19, член 20, параграфи 1‐3 и член 21 от настоящите условия за работа, както и член 16 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, които засягат условията за изплащане на възнаграждения и за възстановяване на разноски, се прилагат по аналогия. Условията за възстановяване на разноските за командировки се определят в мерките по прилагане, посочени в член 125, параграф 1.
Изменение 78
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 5 – член 134 – таблица

Текст, предложен от Комисията

Степен

1

2

3

4

5

6

7

Основна заплата на пълен работен ден

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

Степен

8

9

10

11

12

13

14

Основна заплата на пълен работен ден

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

Изменение

Степен

1

2

3

4

5

6

7

Основна заплата на пълен работен ден

1.619,17

1.886,33

2.045,18

2.217,41

2.404,14

2.606,59

2.826,09

Степен

8

9

10

11

12

13

14

Основна заплата на пълен работен ден

3.064,08

3.322,11

3.601,87

3.905,18

4.234,04

4.590,59

4.977,17

Степен

15

16

17

18

19

Основна заплата на пълен работен ден

5.396,30

5.850,73

6.343,42

6.877,61

7.456,78

Изменение 79
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 5 – член 135
Чрез дерогация от разпоредбите на член 4, параграф 1, последна алинея от Приложение VII към Правилника за длъжностните лица, надбавката за експатриране не може да бъде по-ниска от 250 EUR.
Чрез дерогация от разпоредбите на член 4, параграф 1, последна алинея от Приложение VII към Правилника за длъжностните лица, надбавката за експатриране не може да бъде по-ниска от 350 EUR.
Изменение 80
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 6 – член 137 – параграф 1
1.  Чрез дерогация от разпоредбите на член 96, параграф 3, алинея втора и без да се накърняват останалите разпоредби на въпросния член, сумите, изчислявани по силата на посочения член, не могат да бъдат по-ниски от 700 EUR и по-високи от 2000 EUR.
1.  Чрез дерогация от разпоредбите на член 96, параграф 3, алинея втора и без да се накърняват останалите разпоредби на въпросния член, сумите, изчислявани по силата на посочения член, не могат да бъдат по-ниски от 850 EUR и по-високи от 2000 EUR.
Изменение 81
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 6 – член 137 – параграф 3
3.  Европейският парламент внася в общия бюджет на Европейския съюз пълния размер на вноските, необходими за финансиране на пенсионната схема, с изключение на вноските по член 83, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица, които се приспадат ежемесечно от заплатата на съответното лице.
заличава се
Изменение 82
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 8 – член 139
Разпоредбите на Дял VII от Правилника за длъжностните лица относно средствата за правна защита се прилагат по аналогия.
Разпоредбите на Дял VII от Правилника за длъжностните лица относно средствата за правна защита се прилагат по аналогия. Допълнителни правила относно вътрешните процедури могат да бъдат установени в мерките по прилагане, посочени в член 125, параграф 1.
Изменение 43
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 9 – член 140 – параграф 1 – буква г
г) при изтичане на срока на предизвестието, посочен в договора, който трябва да дава на парламентарния сътрудник или на Европейския парламент възможност за предсрочно прекратяване на договора. Срокът на предизвестието не може да бъде по-кратък от един месец за всяка прослужена година и е с продължителност най-малко един и най-много три месеца. Въпреки това срокът на предизвестие не може да започне да тече по време на отпуск за бременност и раждане или отпуск по болест, при условие че отпускът по болест не надвишава три месеца. При това срокът на предизвестието спира да тече по времето на тези отпуски в посочените по-горе предели.
г) като се има предвид това, че доверието е в основата на отношенията между члена на ЕП и неговия акредитиран парламентарен сътрудник, при изтичане на срока на предизвестието, посочен в договора, който дава право на акредитирания парламентарен сътрудник или на Европейския парламент, който действа по искане на члена или членовете на Европейския парламент, подпомаган/и от съответния парламентарен сътрудник, да прекрати предсрочно договора. Срокът на предизвестието не може да бъде по-кратък от един месец за всяка прослужена година и е с продължителност най-малко един и най-много три месеца. Въпреки това срокът на предизвестие не може да започне да по време на отпуск за бременност и раждане или отпуск по болест, при условие че отпускът по болест не надвишава три месеца. Освен това срокът на предизвестието спира да тече по времето на тези отпуски в посочените по-горе предели.
Изменение 44
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 9 – член 140 – параграф 2
2.  Когато договорът се прекратява съгласно параграф 1, буква в) или когато Европейският парламент слага край на договора съгласно параграф 1, буква г), парламентарният сътрудник има право на обезщетение, равно на една трета от неговата основна заплата за периода между датата на прекратяване на служебното правоотношение и датата, на която изтича договорът, в размер най-много на три работни заплати.
2.  Когато договорът се прекратява съгласно параграф 1, буква в), акредитираният парламентарен сътрудник има право на обезщетение, равно на една трета от неговата основна заплата за периода между датата на прекратяване на изпълнението на неговите задължения и датата, на която изтича договорът, но в размер най-много на три основни месечни заплати.
Изменение 83
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 9 – член 140 – параграф 3
3.  Без да се засягат разпоредбите на членове 48 и 50, които се прилагат по аналогия, служебното правоотношение с парламентарен сътрудник може да бъде прекратено в случай на сериозно неизпълнение на задълженията, било то умишлено или по небрежност. Органът, посочен в член 6, първа алинея, взема обосновано решение, след като засегнатото лице е имало възможност да представи своята защита."
3.  Без да се засягат разпоредбите на членове 48 и 50, които се прилагат по аналогия, служебното правоотношение с акредитиран парламентарен сътрудник може да бъде прекратено в случай на сериозно неизпълнение на задълженията, било то умишлено или по небрежност. Органът, посочен в член 6, първа алинея, взема обосновано решение, след като засегнатото лице е имало възможност да представи своята защита."
Специални разпоредби във връзка с дисциплинарната процедура се установяват в мерките по прилагане, посочени в член 125, параграф 1.
Изменение 46
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 9 – член 140 – параграф 3а (нов)
3а. Времето, прослужено в качеството на акредитиран парламентарен сътрудник не се счита за "стаж" по смисъла на член 29, параграфи 3 и 4 от Правилника за длъжностните лица.

(1) Решение 2005/684/EО, Евратом на Европейския парламент от 28 септември 2005 г. за приемане на Устав на членовете на Европейския парламент (OВ L 262, 7.10.2005 г., стp. 1).
(2) Вж. Протоколите, точка 3.23.


Технически разпоредби относно управлението на риска
PDF 362kWORD 47k
Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно проекта на директива на Комисията за изменение на някои приложения към Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите разпоредби относно управлението на риска
P6_TA(2008)0607B6-0623/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена)(1) и по-специално член 150, параграф 1 от нея,

–   като взе предвид проекта на директива на Комисията за изменение на някои приложения към Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите разпоредби относно управлението на риска,

–   като взе предвид предложението на Комисията от 1 октомври 2008 г. за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО по отношение на банки – филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи (COM(2008)0602) (предложение за преразглеждане на Директивата за капиталовите изисквания),

–   като взе предвид предложението на Комисията от 12 ноември 2008 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (COM(2008)0704) (предложение за регламент относно агенциите за кредитен рейтинг),

–   като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(2),

–   като взе предвид член 81, параграф 2 и член 4, буква б) от своя правилник,

А.   като има предвид, че Комисията направи предложение за преразглеждане на Директивата за капиталовите изисквания;

Б.   като има предвид, че Комисията също така предложи проект за директива за изменение на някои приложения към Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите разпоредби относно управлението на риска, което включва разпоредба относно разкриването от страна на агенциите за външна кредитна оценка (АВКО);

В.   като има предвид, че впоследствие Комисията представи предложението си за регламент относно агенциите за кредитен рейтинг;

Г.   като има предвид, че по отношение на задълженията за оповестяване и прозрачност на АВКО и агенциите за кредитен рейтинг следва да бъде възприет подход на съгласуваност и последователност;

Д.   като има предвид, че задълженията за оповестяване, свързани с АВКО и предложени от Комисията, са повече от техническо приспособяване и следователно изискват подходящо обсъждане от Парламента и следва да бъдат разгледани в съответствие с процедурата за съвместно вземане на решение;

Е.   като има предвид, че подобна съгласуваност и последователност, както и надлежното обсъждане от страна на Парламента изискват разпоредбата относно задълженията за разкриване във връзка с АВКО, да бъде разгледана, в съответствие с процедурата на съвместно вземане на решение, в рамките на предложението за преразглеждане на Директивата за капиталовите изисквания или в рамките на предложението за регламент за агенциите за кредитен рейтинг;

Ж.   като има предвид, че Парламентът подкрепя останалите технически изменения;

1.  Противопоставя се на приемането на проекта на директива на Комисията за изменение на някои приложения към Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите разпоредби относно управлението на риска;

2.  Счита, че проектът на директива на Комисията е извън изпълнителните правомощия, предвидени в Директива 2006/48/ЕО;

3.  Приканва Комисията да оттегли проектомярката и да внесе нова в комитета;

4.  Предлага проектът на директива да се измени както следва:

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Проект на директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2006/48/ЕО
Приложение VІ – част 2 – точка 7
(3)  Приложение VІ, част 2, точка 7 се заменя със следния текст:
заличава се
"7. Компетентните органи вземат необходимите мерки за осигуряване на публичната достъпност на принципите на методологията, прилагана от АВКО при формулирането на нейните кредитни оценки, за да се даде възможност на всички потенциални потребители да преценяват дали посочените оценки са получени по разумен начин. Компетентните органи вземат също така необходимите мерки, за да гарантират, че по отношение на кредитните оценки за секюритизационните позиции АВКО се е задължила постоянно да генерира информация за структурата на сделката, за показателите на активите от групата и за начина, по който това влияе върху кредитната оценка. На всички кредитни институции, които използват кредитните оценки за целите на член 96, се осигурява достъп до посочената обобщена информация."

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


Заблуждаваща реклама от издателства на фирмени указатели
PDF 363kWORD 74k
Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно заблуждаващата реклама от издателства на фирмени указатели (Петиции 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 и други) (2008/2126(INI))
P6_TA(2008)0608A6-0446/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид петиции 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 и други,

–   като взе предвид предходните разисквания на Комисията по петиции относно петиция 0045/2006 и други,

–   като взе предвид Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама (кодифицирана версия)(1),

–   като взе предвид Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялните търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар (директива за нелоялните търговски практики)(2),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите)(3),

–   като взе предвид Директива 98/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 година относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите(4),

   като взе предвид проучването, озаглавено "Заблуждаващи практики на издателства на фирмени указатели в контекста на действащото и бъдещото законодателство относно вътрешния пазар, целящо защита на потребителите и на малките и средни предприятия" (IP/A/IMCO/FWC/2006-058/LOT4/C1/SC6), поръчано от Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,

–   като взе предвид член 192, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по петиции и становището на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A6-0446/2008),

А.   като има предвид, че в Парламента са постъпили над 400 петиции от малки стопански предприятия (съставляващи само част от техния брой), които твърдят, че са пострадали от заблуждаваща реклама от издатели на фирмени указатели и вследствие на това са претърпели психологически стрес, чувство на вина, срам, безпомощност и финансови загуби;

Б.   като има предвид, че тези жалби отразяват широко разпространена и съгласувана практика на заблуждаващи търговски практики от страна на някои трансгранични издателства на фирмени указатели с дейност в две или повече държави-членки в рамките на Европейския съюз, които засягат хиляди стопански предприятия, като явлението оказва значително финансово въздействие върху стопанските субекти, и като има предвид, че не съществува административен механизъм или правен инструмент, даващ възможност на националните правоприлагащи органи да работят ефективно и ефикасно съвместно през границите;

В.   като има предвид, че заблуждаващият характер на тези практики става по-очевиден, когато те са електронни и се разпространяват чрез интернет (вж. Петиция № 0079/2003);

Г.   като има предвид, че търговските практики, срещу които типично са насочени жалбите, се състоят в използван от издателствата на фирмени указатели подход да приканват, обикновено по пощата, стопанските предприятия да попълнят или да актуализират търговското си наименование и данните за връзка, като им създават погрешно впечатление, че ще бъдат включени безплатно във фирмен указател; като има предвид, че подписалите документите лица по-късно установяват, че всъщност неволно са подписали договор, който обичайно ги задължава за срок от най-малко три години, за вписване във фирмен указател срещу годишна такса от около 1000 EUR;

Д.   като има предвид, че използваните формуляри при такива практики обикновено са двусмислени или трудноразбираеми, като предизвикват погрешна представа за безплатно включване във фирмен указател, а всъщност впримчват стопанските предприятия в нежелани договори за реклама във фирмени указатели;

Е.   като има предвид, че в държавите-членки не съществува нито национално, нито специфично законодателство на ЕС относно отношенията на издателствата на фирмени указатели с други стопански субекти, и като има предвид, че държавите-членки могат по своя преценка да въвеждат по-всеобхватно и значимо законодателство;

Ж.   като има предвид, че Директива 2006/114/ЕО важи и за сделките между стопански субекти и определя "заблуждаващата реклама" като "всяка реклама, която по какъвто и да е начин, включително по начина на нейното представяне, подвежда или може да подведе лицата, до които е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо поведение или по тези причини нанася или може да нанесе вреди на конкурент"; като има предвид обаче, че основна пречка в борбата с подобни практики на издателствата на фирмени указатели са различните интерпретации на това, какво е "заблуждаващо";

З.   като има предвид, че Директива 2005/29/ЕО забранява практиката "прилагане на фактура към маркетингов материал или на друг подобен документ за дължима престация, който създава у потребителя впечатление за вече поръчан продукт, когато това не е така"; като има предвид обаче, че Директивата не важи за заблуждаващите практики между стопански субекти, и следователно вносителите на петиции не могат да се позовават на нея в сегашния й вид, като има предвид обаче, че Директивата не изключва система от национални разпоредби относно нечестните търговски практики, еднакво приложими при всички обстоятелства за потребители и стопански субекти;

И.   като има предвид, че Директива 2005/29/ЕО не възпрепятства държавите-членки да разширят приложното й поле по отношение на стопанските субекти посредством национални закони, но като има предвид, че това води до установяването на различни нива на защита за стопанските субекти, които са жертва на заблуждаващи практики от страна на издателства на фирмени указатели в различни държави-членки;

Й.   като има предвид, че Регламент (ЕО) № 2006/2004 определя "вътрешнообщностното нарушение" като "всяко действие или бездействие, което е в противоречие със законите, които защитават интересите на потребителите, ..., и което е във вреда или има вероятност да бъде във вреда на колективните интереси на потребителите, пребиваващи в държава-членка или в държави-членки, различни от държавата-членка, от която произхожда или в която е произтекло действието или бездействието; или в която е установен отговорният продавач или доставчик; или в която следва да се намерят доказателства или активи, които са свързани с действието или бездействието"; като има предвид обаче, че Директивата не важи за заблуждаващите практики между стопански субекти, и следователно вносителите на петиции също не могат да се позовават на нея в сегашния й вид;

К.   като има предвид, че повечето вносители на петиции назовават името на фирмения указател, известен като "European City Guide" (чиято дейност е била обект на съдебни и административни действия), но се споменават и други издателства на фирмени указатели като "Construct Data Verlag", "Deutscher Adressdienst GmbH" и "NovaChannel"; като има предвид все пак, че други издателства на фирмени указатели упражняват законни търговски практики;

Л.   като има предвид, че "мишените" на тези заблуждаващи търговски практики са главно малки предприятия, но също така включват специалисти и дори организации с нестопанска цел като неправителствени организации, благотворителни дружества, училища, библиотеки и местни обществени клубове, като например музикални клубове;

M.   като има предвид, че издателствата на фирмени указатели често са установени в държава-членка, различна от тази, в която е установено пострадалото лице, което затруднява пострадалите лица да търсят закрила от националните органи поради съществуващите различни тълкувания в държавите-членки на това, какво се счита за заблуждаващо; като има предвид, че пострадалите лица често не намират удовлетворение от националните законодателни рамки и органи за защита на потребителите, тъй като им се казва, че законът е предназначен да защитава потребители, а не стопански субекти; и като има предвид, че повечето пострадали лица са малки предприятия и често не разполагат със средства за търсене на ефективна правна защита по съдебен ред и като има предвид, че механизмите за саморегулиране на фирмените указатели са от малко значение, тъй като тези, които се занимават със заблуждаваща реклама, не се съобразяват с тях;

Н.   като има предвид, че пострадалите от тези практики биват строго преследвани да се издължават от самите издателства на фирмени указатели или дори от наети от тях агенции за събиране на вземания; като има предвид, че пострадалите лица се оплакват, че се чувстват изтормозени и заплашени от тези подходи и много от тях често с неохота плащат, за да избегнат допълнителен тормоз;

О.   като има предвид, че с малки изключения рядко има образувани съдебни производства срещу пострадали лица, отказали да платят;

П.   като има предвид, че редица държави-членки са приели инициативи, главно свързани с повишаване на осведомеността сред фирми, които биха могли да бъдат засегнати, и като има предвид, че тук се включва обмен на информация, консултиране, уведомяване на държавните правоприлагащи органи и в някои случаи поддържане на регистър с жалби, за справяне с този проблем;

Р.   като има предвид, че от 2000 г. Австрия е променила националния си закон относно нелоялните търговски практики и в момента член 28а от него гласи: "Забранява се рекламата, при упражняване на стопанска дейност и с цел конкуренция, регистрация в указатели като "Жълти страници", телефонни указатели или сходни списъци, под формата на платежен формуляр, формуляр за платежно нареждане, фактура, предложение за коригиране или сходни способи, или прякото предлагане на такива регистрации, без да бъде недвусмислено и графично ясно посочено, че такава реклама съставлява единствено предложение за договор.";

С.   като има предвид, че такива практики се прилагат от няколко години, което поражда голям брой пострадали лица и значително накърнява вътрешния пазар;

1.  Изразява своята загриженост от повдигнатия от вносителите на петиции проблем, който изглежда широко разпространен, с презграничен характер и оказва значително финансово въздействие, главно върху малките стопански предприятия;

2.  Счита, че презграничният характер на този проблем налага задължение на институциите на Общността да осигурят подходящо средство за правна защита на пострадалите лица, така че действителността на сключените договори въз основа на заблуждаваща реклама да може да бъде ефективно оспорвана и договорите да бъдат анулирани или прекратявани, и на пострадалите лица да могат да бъдат възстановени платените от тях суми;

3.  Настоятелно призовава пострадалите лица да докладват случаите на стопанска измама пред националните органи и призовава държавите-членки да предоставят на малките и средни предприятия необходимото "ноу-хау", за да могат да подават жалби до правителствени и неправителствени органи, чрез осигуряване на отворени канали за комуникация и информиране на пострадалите за наличието на възможност за съвет, така че да могат да търсят подходящи насоки, преди да плащат таксите, които се изискват от тях от заблуждаващи издателства на фирмени указатели; настоятелно призовава държавите-членки да създадат и да поддържат централизирана база данни с тези жалби;

4.  Изразява съжаление, че въпреки широкото разпространение на тези практики, националните законодателства и това на ЕС сякаш не са достатъчни, за да осигурят значимо средство за защита и ефективна правна защита или не се прилагат достатъчно на национално равнище; изразява съжаление, че националните органи също сякаш са неспособни да осигурят средства за правна защита;

5.  Приветства усилията на европейски и национални стопански организации за повишаване на осведомеността сред техните членове и ги призовава да увеличат усилията си в сътрудничество с организациите по места, така че преди всичко по-малко хора да пострадват от заблуждаващи фирмени указатели; обезпокоен е от обстоятелството, че някои от тези организации впоследствие са били подведени под съдебна отговорност за клевета или други подобни обвинения от издателствата на заблуждаващи фирмени указатели, посочени в действията им за повишаване на осведомеността;

6.  Приветства предприетите действия от някои държави-членки като Италия, Испания, Нидерландия, Белгия и Обединеното кралство, и най-вече Австрия, в опит да се възпрепятстват издателствата на фирмени указатели да извършват заблуждаващи практики; въпреки това счита, че тези усилия продължават да бъдат недостатъчни и че все още съществува потребност от координиране на контрола на международно равнище;

7.  Призовава Комисията и държавите-членки да повишат усилията си, в пълно сътрудничество с националните и европейските стопански представителни организации, за повишаване на осведомеността за проблема, така че повече хора да бъдат информирани и да могат да избягват заблуждаваща реклама, която може да ги примами да сключат нежелани договори за реклама;

8.  Призовава Комисията да разгледа проблема със стопанските измами в контекста на нейната инициатива "Европейски акт за малките предприятия", предложена в съобщението на Комисията, озаглавено "Единен пазар за Европа през 21-ви век", и да се ангажира с Европейската мрежа на предприятията, мрежата SOLVIT и порталите на съответните генерални дирекции като допълнително средство за предоставяне на информация и помощ във връзка с тези проблеми;

9.  Изразява съжаление, че Директива 2006/114/ЕО, която се прилага за сделките между стопански субекти, какъвто е случаят, изглежда е или недостатъчна за осигуряване на ефективни средства за правна защита, или не се прилага в достатъчна степен от държавите-членки; изисква от Комисията до декември 2009 г. да докладва относно постижимостта и евентуалните последици от изменението на Директива 2006/114/EО по начин, така че да включва "черен" или "сив" списък на практики, които се считат за заблуждаващи;

10.  Припомня, че докато Комисията няма правомощие да осигури изпълнението на Директива 2006/114/ЕО пряко срещу физически лица или търговски дружества, тя е длъжна, в качеството й на пазител на Договорите, да гарантира, че Директивата се прилага ефективно и в достатъчна степен от държавите-членки; затова призовава Комисията да гарантира, че държавите-членки изцяло и ефективно транспонират Директива 2005/29/ЕО, така че във всички държави-членки защитата да бъде гарантирана, както и да въздейства върху оформянето на наличните съдебни и процедурни инструменти, както в случая с Директива 84/450/ЕИО, която предостави инструменти на Австрия, Испания и Нидерландия, като по този начин изпълни задължението си на пазител на Договорите по отношение на защитата на търговските дружества и същевременно гарантира, че правото на установяване и правото на предоставяне на услуги не са нарушени;

11.  Призовава Комисията да засили контрола си върху прилагането на Директива 2006/114/ЕО, главно в държавите-членки, в които е известно, че се намират седалищата на заблуждаващи издателства на фирмени указатели, по-специално в Испания, където е установено издателството на фирмени указатели, което най-често се назовава от вносителите на петиции, както и в Чешката република и Словакия, където е постановено съдебно решение срещу пострадали лица по начин, който поставя под въпрос прилагането на Директива 2006/114/ЕО в тези държави; призовава Комисията да докладва установените от нея факти пред Парламента;

12.  Изразява съжаление, че Директива 2005/29/ЕО не включва сделките между стопански субекти и че държавите-членки изглежда не бързат да разширят нейното приложно поле; при все това отбелязва, че държавите-членки могат едностранно да разширят обхвата на своето национално законодателство, така че то да обхваща сделките между стопански субекти, и активно ги насърчава да сторят това и също така да гарантират сътрудничество между органите на държавите-членки, както се посочва в Регламент (ЕО) № 2006/2004, за да бъде възможно да се проследяват презгранични действия от този вид от страна на установени в ЕС или в трети страни издателства на фирмени указатели; освен това изисква от Комисията до декември 2009 г. да докладва относно постижимостта и евентуалните последици от разширяването на обхвата на Директива 2005/29/EО, така че да обхваща договорите между стопански субекти и по-специално точка 21 от приложение I към Директивата;

13.  Приветства примера на Австрия, която въведе в своето национално законодателство специална забрана на заблуждаващи фирмени указатели и призовава Комисията, предвид презграничното естество на проблема, да предложи законодателство за разширяване обхвата на Директива 2005/29/ЕО, основано на австрийския модел, така че по-специално да забранява рекламата във фирмени указатели, освен ако бъдещите клиенти не са информирани недвусмислено и чрез ясни и графични средства, че такава реклама съставлява единствено предложение за договор срещу заплащане;

14.  Отбелязва, че националното законодателство често е недостатъчно с оглед на средствата за правна защита срещу издателствата на фирмени указатели, които са установени в други държави-членки, и затова настоятелно призовава Комисията да способства по-активно презгранично сътрудничество между националните органи, за да им позволи да осигурят по-ефективни средства за правна защита на пострадалите лица;

15.  Изразява съжаление, че Регламент (ЕО) 2006/2004 не е приложим за сделките между стопански субекти и следователно не може да се използва като средство за борба със заблуждаващите фирмени указатели; призовава Комисията да предложи законодателство за съответно разширяване на приложението му;

16.  Приветства примера на Белгия, където всички субекти, засегнати от заблуждаващи практики, могат да предприемат правни действия в държавата, в която пребивават;

17.  Отбелязва, че опитът на Австрия показва, че правото на пострадалите лица от тяхно име да бъдат заведени колективни съдебни действия от търговски асоциации или други подобни органи срещу издателства на фирмени указатели изглежда ефективно средство за защита, което би могло да бъде копирано в понастоящем обмисляните инициативи на ГД "Конкуренция" на Комисията във връзка с исковете за вреди поради нарушаване на правилата на ЕС относно конкуренцията и от ГД "Здравеопазване, защита на потребителите" във връзка с колективно обезщетение по съдебен път за потребителите на европейско равнище;

18.  Настоятелно призовава държавите-членки да гарантират, че пострадалите от заблуждаваща реклама, имат на разположение ясно определен национален орган, към който могат да се обърнат с жалба и искане за правна защита, включително в случаите, когато пострадалите от заблуждаваща реклама са стопански субекти;.

19.  Призовава Комисията да разработи насоки с най-добри практики за националните агенции по прилагане, които да могат да ги следват, когато случаи на заблуждаваща реклама са представени на тяхното внимание;

20.  Призовава Комисията да се стреми към международно сътрудничество с трети страни и с компетентните международни организации, така че издателствата на заблуждаващи фирмени указатели, установени в трети страни, да не причиняват вреда на фирми, установени в Европейския съюз;

21.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21.
(2) ОВ L 149, 11.6.2005, стр. 22.
(3) ОВ L 364, 9.12.2004, стр. 1.
(4) ОВ L 166, 11.6.1998, стр. 51.

Правна информация - Политика за поверителност