Seznam 
Přijaté texty
Úterý, 16. prosince 2008 - Štrasburk
Protokol k Evropsko–středomořské dohodě mezi ES a Marokem (přistoupení Bulharska a Rumunska) ***
 Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi mezi ES a Albánií (přistoupení Bulharska a Rumunska) ***
 Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Chorvatskem (přistoupení Bulharska a Rumunska) ***
 Dohoda mezi ES a Indií o některých aspektech leteckých služeb *
 Opatření nutná k ochraně eura proti padělání *
 Ochrana eura proti padělání (členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu) *
 Ochranná opatření, která jsou vyžadována na ochranu zájmů společníků a třetích osob (kodifikované znění) ***I
 Daňové výjimky vztahující se na osobní majetek fyzických osob z členského státu (kodifikované znění) *
 Výdaje ve veterinární oblasti (kodifikované znění) *
 Medaile a žetony podobné euromincím *
 Medaile a žetony podobné euromincím: použitelnost na nezúčastněné státy *
 Opravný rozpočet č. 9/2008
 Jednotky měření ***II
 Dopad cestovního ruchu na pobřežní regiony
 Mediální gramotnost v digitálním prostředí
 Zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracované znění) ***II
 Přizpůsobení určitých aktů podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES - Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou ***I
 Vytvoření evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci ***I
 Evropská rada zaměstnanců (přepracované znění) ***I
 Transfery produktů týkajících se obrany ***I
 Schvalování typu motorových vozidel a motorů ***I
 Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti (projekty vytvářející příjmy) ***
 Změna pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství *
 Kapitálové požadavky (plán uplatňování)
 Nepoctivé katalogové firmy

Protokol k Evropsko–středomořské dohodě mezi ES a Marokem (přistoupení Bulharska a Rumunska) ***
PDF 193kWORD 31k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 k předloze rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Evropsko–středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé, který zohledňuje přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (13104/2007 – KOM(2007)0404 – C6-0383/2008 – 2007/0137(AVC))
P6_TA(2008)0584A6-0458/2008

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2007)0404),

-   s ohledem na text Rady (13104/2007),

-   s ohledem na žádost o souhlas předloženou Radou v souladu s čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou a s článkem 310 Smlouvy o ES (C6-0383/2008),

-   s ohledem na článek 75, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A6-0458/2008),

1.   souhlasí s uzavřením protokolu;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států a  Marockého království.


Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi mezi ES a Albánií (přistoupení Bulharska a Rumunska) ***
PDF 194kWORD 32k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé, který zohledňuje přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (7999/2008 – KOM(2008)0139 – C6-0453/2008 – 2008/0057(AVC))
P6_TA(2008)0585A6-0496/2008

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM(2008)0139),

-   s ohledem na žádost o souhlas předloženou Radou v souladu s čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem, spolu s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou a článkem 310 Smlouvy o ES (C6-0453/2008),

-   s ohledem na článek 75, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A6-0496/2008),

1.   souhlasí s uzavřením protokolu;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Albánské republiky.


Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Chorvatskem (přistoupení Bulharska a Rumunska) ***
PDF 194kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o sjednání protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, který zohledňuje přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (15019/2008 – KOM(2007)0612 – C6-0463/2008 – 2007/0215(AVC))
P6_TA(2008)0586A6-0490/2008

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM(2007)0612),

-   s ohledem na žádost o souhlas předloženou Radou v souladu s čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem spolu s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou a článkem 310 Smlouvy o ES (C6-0463/2008),

-   s ohledem na článek 75, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A6-0490/2008),

1.   souhlasí s uzavřením protokolu;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Chorvatské republiky.


Dohoda mezi ES a Indií o některých aspektech leteckých služeb *
PDF 191kWORD 30k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o některých aspektech leteckých služeb (KOM(2008)0347 – C6-0342/2008 – 2008/0121(CNS))
P6_TA(2008)0587A6-0471/2008

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2008)0347),

-   s ohledem na čl. 80 odst. 2 a čl. 300 odst. 2 první pododstavec první větu Smlouvy o ES,

-   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0342/2008),

-   s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0471/2008),

1.   schvaluje uzavření dohody;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států a Indické republiky.


Opatření nutná k ochraně eura proti padělání *
PDF 196kWORD 35k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (14533/2008 – C6-0395/2008 – 2007/0192A(CNS))
P6_TA(2008)0588A6-0499/2008

(Postup konzultace – opětovná konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Rady (14533/2008),

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0525),

-   s ohledem na svůj postoj ze dne 17. června 2008(1),

-   s ohledem na čl. 123 odst. 4 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0395/2008),

-   s ohledem na článek 51, čl. 43 odst. 1 a čl. 55 odst. 3 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0499/2008),

1.   schvaluje návrh Rady;

2.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění předložené ke konzultaci;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2008)0280.


Ochrana eura proti padělání (členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu) *
PDF 198kWORD 34k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1339/2001, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání, na členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu (14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))
P6_TA(2008)0589A6-0503/2008

(Postup konzultace – opětovná konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Rady (14533/2008),

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0525),

-   s ohledem na svůj postoj ze dne 17. června 2008(1),

-   s ohledem na článek 308 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0481/2008),

-   s ohledem na článek 51, čl. 43 odst. 1 a čl. 55 odst. 3 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0503/2008),

1.   schvaluje návrh Rady;

2.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh nebo jej nahradit jiným textem;

4.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

(1) Texty přijaté, P6_TA(2008)0280.


Ochranná opatření, která jsou vyžadována na ochranu zájmů společníků a třetích osob (kodifikované znění) ***I
PDF 201kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (kodifikované znění) (KOM(2008)0544 – C6-0316/2008 – 2008/0173(COD))
P6_TA(2008)0590A6-0465/2008

(Postup spolurozhodování - kodifikace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0544),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 44 odst. 2 písm. g) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0316/2008),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

-   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0465/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise je předložený návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Daňové výjimky vztahující se na osobní majetek fyzických osob z členského státu (kodifikované znění) *
PDF 199kWORD 32k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o návrhu směrnice Rady o osvobození od daní, které se vztahuje na trvalý dovoz osobního majetku jednotlivců z členského státu (kodifikované znění) (KOM(2008)0376 – C6-0290/2008 – 2008/0120(CNS))
P6_TA(2008)0591A6-0466/2008

(Postup konzultace – kodifikace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0376),

-   s ohledem na článek 93 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6–0290/2008),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

-   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6–0466/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise je daný návrh prostou kodifikací ustanovení stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Výdaje ve veterinární oblasti (kodifikované znění) *
PDF 198kWORD 31k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o návrhu rozhodnutí Rady o některých výdajích ve veterinární oblasti (kodifikované znění) (KOM(2008)0358 – C6-0271/2008 – 2008/0116(CNS))
P6_TA(2008)0592A6-0464/2008

(Postup konzultace – kodifikace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0358),

-   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0271/2008),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

-   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0464/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise je předložený návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Medaile a žetony podobné euromincím *
PDF 194kWORD 30k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím (KOM(2008)0514 VOL. I – C6-0332/2008 – 2008/0167(CNS))
P6_TA(2008)0593A6-0469/2008

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0514 VOL. I),

-   poté, co Rada konzultovala tento návrh s Parlamentem (C6-0332/2008),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0469/2008),

1.   schvaluje návrh Komise;

2.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Medaile a žetony podobné euromincím: použitelnost na nezúčastněné státy *
PDF 195kWORD 31k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2183/2004, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím (KOM(2008)0514 VOL. II – C6-0335/2008 – 2008/0168(CNS))
P6_TA(2008)0594A6-0470/2008

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0514 VOL. II),

-   s ohledem na článek 308 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0335/2008),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0470/2008),

1.   schvaluje návrh Komise;

2.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Opravný rozpočet č. 9/2008
PDF 199kWORD 35k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o návrhu opravného rozpočtu č. 9/2008 Evropské unie na rozpočtový rok 2008, Oddíl III - Komise (16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD))
P6_TA(2008)0595A6-0487/2008

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména články 37 a 38,

-   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008, schválený s konečnou platností 13. prosince 2007(2),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o řádném finančním řízení(3),

-   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 Evropské unie na rozpočtový rok 2008, který předložila Komise dne 31. října 2008 (KOM(2008)0693),

-   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 9/2008 sestavený Radou dne 27. listopadu 2008 (16263/2008 – C6-0462/2008),

-   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0487/2008),

A.   vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 9 k souhrnnému rozpočtu na rok 2008 zahrnuje následující položky:

   - čisté zvýšení v odhadu příjmů (EUR 1 198, 7 milionu) po přezkumu odhadů vlastních zdrojů a dalších příjmů;
   - snížení prostředků na platby v rozpočtových položkách okruhů 1a, 1b, 2, 3b a 4 (4 891,3 milionů EUR) po zohlednění přesunů navrhovaných v globálním převodu;
   - začlenění rozpočtových aspektů týkajících se financování nástroje rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích v roce 2008, které vyplývají ze společného prohlášení Parlamentu a Rady ze dne 21. listopadu 2008 o financování potravinového nástroje,

B.   vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 9/2008 je formálně zapsat tuto rozpočtovou úpravu do rozpočtu na rok 2008,

C.   vzhledem k tomu, že po zrušení PNOR č. 8/2008 přijala Rada předběžný návrh opravného rozpočtu (PNOR) č. 10/2008 jako NOR č. 9/2008,

1.   bere na vědomí předběžný návrh opravného rozpočtu č. 10/2008;

2.   schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 9/2008 beze změn;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248 16.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 71, 14.3.2008.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.


Jednotky měření ***II
PDF 196kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření (11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD))
P6_TA(2008)0596A6-0476/2008

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na společný postoj Rady (11915/3/2008 – C6-0425/2008),

-   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(1) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0510),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0476/2008),

1.   schvaluje společný postoj;

2.   konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 254 odst. 1 Smlouvy o ES;

4.   pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 297 E, 20.11.2008, s. 105.


Dopad cestovního ruchu na pobřežní regiony
PDF 260kWORD 99k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o dopadu cestovního ruchu na pobřežní regiony z hlediska regionálního rozvoje (2008/2132(INI))
P6_TA(2008)0597A6-0442/2008

Evropský parlament,

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj(1),

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)(2),

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut(3),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti(4),

-   s ohledem na směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí)(5),

-   s ohledem na rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)(6),

-   s ohledem na svůj postoj ze dne 23. října 2008 ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o letištních poplatcích(7),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. září 2000 nazvané "Integrovaná správa pobřežních oblastí: strategie pro Evropu" (KOM(2000)0547),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. října 2007 nazvané "Agenda pro udržitelný a konkurenceschopný evropský cestovní ruch" (KOM(2007)0621),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. března 2006 nazvané "Obnovená politika EU v oblasti cestovního ruchu: Vstříc silnějšímu partnerství pro evropský cestovní ruch" (KOM(2006)0134) a na navazující usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2007(8),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. října 2007 nazvané "Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii" (KOM(2007)0575) a na navazující usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2008(9),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. ledna 2008 nazvané "20 a 20 do roku 2020: Změna klimatu je pro Evropu příležitostí" (KOM(2008)0030),

-   s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 7. června 2006 nazvanou "Směrem k budoucí námořní politice Unie: Evropská vize pro oceány a moře" (KOM(2006)0275),

-   s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu, které se konalo dne 14. prosince 2007,

-   s ohledem na společné tripartitní prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise ze dne 20. května 2008, kterým se den 20. květen každého roku stává "Evropským námořním dnem",

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0442/2008),

A.   vzhledem k tomu, že Evropská unie má šest rozsáhlých pobřežních oblastí, tj. pobřeží Atlantského oceánu, Baltského moře, Černého moře, Středozemního moře, Severního moře a pobřeží nejvzdálenějších oblastí, přičemž každá oblast má vlastní územní zdroje a vlastní pojetí cestovního ruchu,

B.   vzhledem k tomu, že značná část evropské populace sídlí na 89 000 km pobřeží kontinentální Evropy,

C.   přejímaje definici "pobřežních oblastí" používanou v námořní politice EU, která těmito oblastmi rozumí zóny nebo území do vzdálenosti méně než 50 km (vzdušnou čarou) od pobřeží,

D.   vzhledem k tomu, že pobřežní oblasti mají pro EU zásadní význam, protože se v nich soustřeďuje významná část hospodářské činnosti,

E.   vzhledem k definici integrovaného řízení pobřežních zón a úloze cestovního ruchu při uskutečňování tohoto cíle,

F.   vzhledem k tomu, že harmonický rozvoj pobřežních oblastí prospívá nejen obyvatelům těchto pobřežních zón, ale také všem obyvatelům EU,

G.   vzhledem k tomu, že cestovní ruch, který je obvykle hlavní činností v těchto regionech a má příznivý dopad na rozvoj společnosti a hospodářství, pokud jde o zvyšování HDP a míry zaměstnanosti, může mít někdy rovněž nepříznivé územní dopady vyplývající ze sezónní povahy činnosti, využívání nekvalifikované pracovní síly, nedostatečného propojení pobřeží a vnitrozemí, malé diverzifikace hospodářství nebo z degradace přírodního a kulturního dědictví,

H.   vzhledem k tomu, že téměř nikde v různých operačních programech na období 2007–2013 nejsou specificky zmiňovány pobřežní oblasti, což vede k nedostatku srovnatelných a spolehlivých socio-ekonomických a finančních údajů o pobřežním cestovním ruchu,

I.   vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici spolehlivé srovnatelné údaje o pobřežním cestovním ruchu, je možné, že ekonomická síla tohoto odvětví se nedoceňuje, což vede k podceňování hospodářského významu ochrany mořského prostředí a k nadhodnocení významu investic pro dosažení tohoto cíle,

J.   vzhledem k tomu, že neexistují dostatečné údaje o finančních prostředcích EU investovaných v těchto pobřežních oblastech, lze jen těžko vyhodnotit skutečný dopad strukturálních fondů na pobřežní cestovní ruch,

K.   vzhledem k tomu, že cestovního ruchu se dotýká několik různých politik EU, které značně ovlivňují jeho přínos k sociální a územní soudržnosti,

L.   vzhledem k tomu, že z kvalitativního hlediska mohou mít strukturální fondy příznivé dopady na rozvoj pobřežních regionů oživením místních ekonomik, podporou soukromých investic a podporou udržitelného cestovního ruchu,

M.   vzhledem k tomu, že jejich dopad je viditelnější v oblastech, jako jsou malé ostrovy, nejvzdálenějších oblasti nebo pobřežní oblasti, kde je cestovní ruch hlavní hospodářskou činností,

N.   vzhledem k tomu, že pro pobřežní oblasti má zeměpisná poloha velký význam a že potřebují strukturovanou strategii, která by brala v úvahu jejich zvláštní povahu a zásadu subsidiarity, a vzhledem k tomu, že při rozhodování je třeba uplatňovat soudržnost mezi odvětvími,

O.   vzhledem k tomu, že kromě jiného jsou pobřežní oblasti často také vzdálenými oblastmi, jako jsou malé ostrovy, nejvzdálenější oblasti nebo pobřežní zóny úzce závislé na cestovním ruchu a špatně dostupné mimo hlavní sezónu, ve kterých je třeba pro zlepšení územní soudržnosti zlepšit infrastrukturu, rozvinout pravidelné spojení mezi pobřežím a vnitrozemím a pomocí strategií územního marketingu a integrovaného ekonomického rozvoje příznivého pro investice napomáhat udržování hospodářských aktivit mimo hlavní turistickou sezónu,

P.   vzhledem k tomu, že pobřežní oblasti, přestože trpí stejnými obtížemi, nemají k dispozici zvláštní nástroje, které by umožnily strukturovaný přístup a lepší komunikaci mezi hlavními aktéry, kteří velmi často pracují odděleně a izolovaně,

Q.   vzhledem k tomu, že orgány veřejné správy mohou najít a realizovat na místní a regionální úrovni integrovaná řešení skutečných problémů, pokud spolupracují se soukromým sektorem a zohledňují jak zájmy životního prostředí, tak zájmy společenství,

R.   vzhledem k tomu, že vytvoření nástrojů příslušných politik přispěje ke vzniku integrovanějších a udržitelnějších rozvojových strategií, a zvýší tak konkurenceschopnost hospodářství prostřednictvím ochrany přírodních a kulturních zdrojů a podporou uplatňování modelů odpovědného cestovního ruchu,

S.   vzhledem k tomu, že tyto nástroje by mohly zlepšit kvalitu pracovních míst v pobřežních oblastech a snížit sezónnost propojením různých forem cestovního ruchu s různými jinými námořními či pobřežními aktivitami, což by umožnilo sladit nabídku se zvýšeným očekáváním a požadavky moderního cestovního ruchu a vytvořit kvalifikované pracovní příležitosti,

T.   vzhledem k tomu, že cíl "Evropská územní spolupráce" podle článku 6 nařízení (ES) č. 1080/2006 může účinně přispět k realizaci výše uvedených priorit díky financování projektů spolupráce a rozvíjení partnerských sítí mezi hospodářskými subjekty a pobřežními oblastmi, přičemž je v této souvislosti třeba zdůraznit, že je možné využít evropské seskupení pro územní spolupráci podle nařízení (ES) č. 1082/2006 jakožto nástroj umožňující vytvořit stabilní spolupráci v oblasti udržitelného rozvoje pobřežních regionů, které se budou účastnit místní a sociální partneři,

1.   zdůrazňuje, že cestovní ruch je klíčovým prvkem rozvoje společnosti a hospodářství v pobřežních regionech EU a že je úzce spjat s cíli Lisabonské strategie; dále zdůrazňuje, že cíle Göteborské strategie by měly být lépe zohledňovány s ohledem na činnosti spojené s pobřežním cestovním ruchem;

2.   vybízí členské státy, aby vypracovaly zvláštní strategie a integrované plány na celostátní i regionální úrovni s cílem bojovat proti sezónnosti cestovního ruchu v pobřežních oblastech a zajistit obyvatelům místních společenství stabilnější pracovní místa a lepší kvalitu života; v této souvislosti zdůrazňuje význam přeměny tradičně sezónních podniků na subjekty s celoroční činností pomocí diverzifikace turistických produktů a alternativních forem cestovního ruchu (například služební cesty, kulturní, léčebná, sportovní a zemědělská turistika či turistika zaměřená na aktivity spojené s mořem); konstatuje, že diverzifikace produktů a služeb posílí růst, napomůže vytváření pracovních míst a omezí environmentální, hospodářské a sociální dopady;

3.   zdůrazňuje, že je třeba chránit práva pracovníků v tomto odvětví podporou kvalitních pracovních míst a opatření pro získávání kvalifikace, což znamená kromě jiného odpovídající odborné vzdělávání, rozšíření dlouhodobých smluvních pracovněprávních vztahů a přijatelnou a důstojnou úroveň odměňování, jakož i zlepšení pracovních podmínek;

4.   vyzývá k zavedení integrovaného přístupu k pobřežnímu cestovnímu ruchu v souladu s politikou Společenství v oblasti soudržnosti, s námořní a rybářskou politikou, politikou v oblasti životního prostředí, dopravy a energetiky a sociální a zdravotní politikou s cílem vytvářet synergie a předcházet provádění protichůdných činností; doporučuje, aby Komise uplatňovala tento integrovaný přístup k udržitelnému růstu pobřežního cestovního ruchu, zejména v souvislosti s námořní politikou EU, jako strategický cíl svého pracovního programu pro období 2010–2015 i v souvislosti se střednědobým přezkumem finančního rámce na období 2007–2013;

5.   vyzývá členské státy, aby zajistily plnou účast regionálních a místních orgánů odpovědných za cestovní ruch a regionální rozvoj v pobřežních oblastech a také hospodářských, sociálních a environmentálních partnerů ve všech stálých strukturách vytvořených v rámci těchto politik a v programech přeshraniční spolupráce zahrnujících pobřežní regiony;

6.   zdůrazňuje zásadní vazbu mezi řádným fungováním infrastruktury a prosperitou turistické oblasti, a vyzývá proto příslušné orgány, aby vypracovaly plány optimalizace místních infrastruktur, které by byly prospěšné jak turistům, tak místním obyvatelům; v této souvislosti vřele doporučuje, aby přímořské členské státy přijaly veškerá nezbytná opatření s cílem zajistit, aby nové projekty zlepšující infrastrukturu, včetně elektráren spalujících ropu a dalších zařízení, vždy využívaly nejnovější dostupné technologie s cílem zajistit snížení spotřeby energie a emisí CO2 a zvýšit energetickou účinnost prostřednictvím využívání obnovitelných zdrojů energie;

7.   naléhavě vyzývá Komisi, členské státy a regiony, aby podporovaly udržitelné řetězce mobility, jejichž součástí je místní hromadná doprava, cyklistické stezky a stezky pro pěší, zejména v přeshraničních pobřežních oblastech, a aby za tímto účelem podporovaly výměnu osvědčených postupů;

8.   doporučuje, aby Komise jak v rámci územní soudržnosti, tak v rámci své strategie pro integrovanou námořní politiku, zejména v případě ostrovů, ostrovních členských států, nejvzdálenějších oblastí a ostatních pobřežních regionů, přistupovala k pobřežnímu cestovnímu ruchu z globálního hlediska, především vzhledem k vysokému stupni závislosti těchto území na cestovním ruchu;

9.   naléhavě vybízí Komisi a členské státy, aby začlenily pobřežní cestovní ruch mezi priority v rámci strategických pokynů pro příští programové období strukturálních fondů a také mezi politiky pobřežních regionů EU a aby vypracovaly inovační strategii, která by zohledňovala nabídku v oblasti pobřežního cestovního ruchu;

10.   vítá tudíž účast pobřežních regionů v programech a projektech INTERREG IV B a INTERREG C, které se týkají jak nadnárodní, tak meziregionální spolupráce v oblasti cestovního ruchu, a vybízí je, aby účinně využívaly existující iniciativy a nástroje EU určené pobřežním regionům, jako je středomořská strategie, strategie EU pro Baltské moře nebo Černomořská synergie; vřele doporučuje Komisi klást větší důraz na pobřežní regiony v rámci přípravy nových programů INTERREG na příští programové období;

11.   bere na vědomí názor Výboru regionů, pokud jde o vytvoření Evropského pobřežního fondu, a vyzývá Komisi, aby se při vypracovávání příštího finančního rámce zabývala prostředky umožňujícími lépe koordinovat všechny budoucí finanční nástroje, které se budou vztahovat na opatření přijímaná v pobřežních regionech;

12.   doporučuje posilování znalostního pilíře jakožto součásti integrovaného rozvoje pobřežních oblastí tím, že bude vytvořena evropská odvětvová síť pod záštitou Evropského inovačního a technologického institutu, který zřizuje nařízení (ES) č. 294/2008, a sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace podle rozhodnutí č. 1982/2006/ES;

13.   doporučuje, aby přímořské členské státy v rámci programů uplatňovaly integrovaný přístup při výběru a provádění projektů souvisejících s pobřežními oblastmi, přičemž by postupovaly napříč odvětvími a upřednostňovaly by partnerství veřejného a soukromého sektoru s cílem snížit tlak na dotčené místní orgány;

14.   vítá priority vymezené Komisí v oblasti pobřežního a námořního cestovního ruchu ve shora uvedené agendě pro udržitelný a konkurenceschopný evropský cestovní ruch; navrhuje zanést do nově vytvořeného portálu evropských cílových oblastí cestovního ruchu zvláštní informace o pobřežních destinacích a sítích, zejména o málo známých a málo propagovaných destinacích, aby byly propagovány i mimo hranice EU a to i na regionální a místní úrovni;

15.   v této souvislosti vyzývá Komisi, aby vytvořila z pobřežního cestovního ruchu a cestovního ruchu spojeného s pobytem u vody zvláštní téma pro rok 2010 v rámci pilotního projektu "Evropské destinace nejvyšší kvality";

16.   s politováním konstatuje, že současný nedostatek transparentnosti, pokud jde o výdaje EU v pobřežních oblastech, znemožňuje vyčíslit výši investic a analyzovat dopad podporovaných iniciativ v dotčených regionech; v této souvislosti vítá ustanovení výše uvedené zelené knihy o budoucí námořní politice, jejichž cílem je vytvořit databázi námořních regionů, která bude obsahovat informace o příjemcích veškerých finančních prostředků Společenství (včetně strukturálních fondů), a vyzývá Komisi, aby tento důležitý krok neprodleně uskutečnila; zdůrazňuje význam této iniciativy pro zajištění transparentnosti v této oblasti; vyzývá Komisi, aby využila vhodné nástroje pro zpřístupnění těchto údajů k analytickým a statistickým účelům, a vyzývá též členské státy, aby splnily své povinnosti týkající se zveřejňování konečných příjemců, což by umožnilo získat celkovou představu o probíhajících projektech;

17.   vyzývá Komisi, členské státy a regiony, aby společně vypracovaly zevrubný katalog projektů financovaných v pobřežních oblastech a zpřístupnily jej na internetu tak, aby se regiony mohly poučit ze zkušenosti jiných a aby vysoké školy, pobřežní obce a jiné zúčastněné strany mohly identifikovat, zveřejňovat a v co největším rozsahu předávat osvědčené postupy místním společenstvím; v této souvislosti doporučuje vytvořit fórum, které by zúčastněným stranám umožnilo navázat kontakty a sdílet osvědčené postupy, a ustavit pracovní skupinu zástupců členských států, která by vypracovávala akční plány týkající se pobřežního cestovního ruchu a zároveň na institucionální úrovni podporovala výměnu zkušeností;

18.   vybízí Komisi, aby prostřednictvím tohoto internetového katalogu seznamovala veřejnost s výhodami, které EU přináší pobřežním regionům, a tak napomáhala pozitivnímu vnímání přidělování finančních prostředků EU a podporovala lepší obraz EU v očích veřejnosti;

19.   vyzývá Komisi, aby zajistila, aby sociální a hospodářská databáze, kterou Eurostat vytváří pro pobřežní regiony EU zahrnovala údaje o cestovním ruchu, které budou spolehlivé, jednotné a aktuální, což má zásadní význam pro snazší rozhodování ve veřejném sektoru a umožňuje srovnávat jak regiony, tak odvětví; doporučuje, aby pobřežní členské státy bez prodlení přistoupily k zavedení satelitního účtu pro cestovní ruch na svém území;

20.   zdůrazňuje úzký vztah mezi životním prostředím a pobřežním cestovním ruchem a žádá, aby politiky rozvíjející cestovní ruch obsahovaly praktická opatření odpovídající obecným politikám v oblasti ochrany a správy životního prostředí; proto vítá skutečnost, že udržitelný rozvoj byl zakotven v článku 17 nařízení (ES) č. 1083/2006 (o strukturálních fondech 2007–2013) jakožto jedna z klíčových zásad, která se vztahuje na provádění všech strukturálních zásahů a jejíž uplatňování musí být řádně ověřeno prostřednictvím vhodného monitorování; vřele doporučuje, aby bylo podobné ustanovení začleněno do nařízení pro příští programové období; zdůrazňuje, že by tento krok mohl značně přispět k propagaci ekoturistiky;

21.   připomíná, že pobřežní oblasti jsou obzvláště zasaženy následky změny klimatu a zvyšováním hladiny moří, erozí pobřeží i zvýšením výskytu a prudkosti bouří, které jsou jejím důsledkem; zdůrazňuje tudíž, že je třeba, aby pobřežní regiony vypracovaly hodnocení rizik vyplývajících ze změny klimatu a plány, jak jim předcházet;

22.   upozorňuje na dopady změny klimatu na pobřežní cestovní ruch; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby konzistentně začleňovala cíle EU týkající se snižování emisí CO2 do politiky v oblasti dopravy a cestovního ruchu a současně podpořila opatření, jejichž cílem je chránit udržitelný pobřežní cestovní ruch proti dopadům změny klimatu;

23.   zdůrazňuje v této souvislosti, že je třeba vyhodnotit možnosti cestovního ruchu přispívat k ochraně a zachování životního prostředí; konstatuje, že by cestovní ruch mohl být jednoduchým prostředkem pro zvýšení zájmu o hodnoty životního prostředí díky společným akcím celostátních a regionálních orgánů na jedné straně a operátorů cestovního ruchu, hoteliérů a vedoucích restaurací na straně druhé; domnívá se proto, že by se toto úsilí mělo obzvláště zaměřit na pobřežní oblasti, vzhledem k jejich výrazně turistickému profilu;

24.   zdůrazňuje nutnost neustále dbát v rámci činností zaměřených na rozvoj cestovního ruchu na ochranu historických charakteristik a archeologických pokladů a na zachovávání tradic a kulturního dědictví obecně, přičemž je třeba podporovat aktivní účast místních společenství;

25.   žádá, aby byly poskytovány pobídky s cílem podporovat udržitelný rozvoj, který umožní zachovat kulturní a přírodní dědictví a sociální strukturu pobřežních regionů;

26.   vyzývá Komisi, aby zajistila, že aktivní uplatňování rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí bude podmínkou pro získání finančních prostředků EU pro pobřežní projekty, které mají dopad na mořské prostředí;

27.   vyzývá Komisi, aby využila veškerých vhodných nástrojů hodnocení k zajištění uplatňování této zásady v pobřežních oblastech v současném programovém období a sdílení odpovědnosti mezi orgány na různých rozhodovacích úrovních;

28.   zdůrazňuje, že přílišná výstavba fyzické infrastruktury vyvíjí na pobřežní oblasti značnou zátěž, což je na úkor rozvoje pobřežního cestovního ruchu a atraktivity těchto oblastí, přičemž tyto aspekty by bylo možné posílit prostřednictvím poskytování velmi kvalitních služeb v oblasti cestovního ruchu, které jsou zásadní pro zvýšení konkurenceschopnosti pobřežních regionů a vytváření kvalitních pracovních míst i kvalifikací; vybízí tudíž pobřežní regiony, aby spíše podporovaly alternativní investice např. do služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, do místních tradičních produktů či do vysoce kvalitních kurzů odborného vzdělávání určených pracovníkům v odvětví cestovního ruchu; vyzývá dále k tomu, aby vzdělávací programy byly vypracovávány s cílem vytvořit rezervu kvalifikovaných pracovníků schopných vyhovět stále složitějším a různorodějším potřebám odvětví cestovního ruchu;

29.   vyzývá členské státy, aby vypracovaly vhodné politiky v oblasti urbanismu a územního plánování, které by byly slučitelné s pobřežní krajinou;

30.   zdůrazňuje, že vysoká kvalita je hlavní komparativní výhodou turistických produktů EU; vyzývá členské státy i regionální a místní orgány, aby propagovaly a dále zlepšovaly kvalitu služeb cestovního ruchu, zejména z hlediska bezpečnosti, úplné a moderní infrastruktury, společenské odpovědnosti dotčených podniků a hospodářských aktivit respektujících životní prostředí;

31.   vyzývá Komisi, aby zajistila začlenění produktivních služeb a odvětví významných pro pobřežní cestovní ruch do své politiky pro námořní seskupení, čímž umožní užitečné propojení těch, kdo využívají moře jako zdroj ke zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti jejich činnosti a podpoří hospodářský rozvoj pobřežních oblastí; domnívá se také, že lékařské a sociální služby, školství a technické a sportovní vybavení by měly být začleněny do pobřežních služeb v rámci námořních seskupení, a to jakožto klíčové prvky pro rozvoj pobřežních oblastí;

32.   zdůrazňuje význam dostupnosti pro rozvoj pobřežních regionů; vyzývá tudíž Komisi a celostátní i regionální orgány pobřežních oblastí, aby rozvíjely možnosti, jak zlepšit pozemní, letecké či vodní dopravní spojení; znovu tyto aktéry vyzývá, aby vzhledem ke značnému znečištění moří v mnoha regionech a přístavních městech výrazně zlepšily pobídky pro zásobování lodí v přístavu ze země; vybízí členské státy, aby vyhodnotily možnost přijmout opatření, jakým je například snížení letištních poplatků, v souladu s postupem stanoveným ve výše uvedeném postoji ze dne 23. října 2008 s cílem zvýšit atraktivitu pobřežních oblastí a posílit jejich konkurenceschopnost; v tomto smyslu také zdůrazňuje, že je nezbytné posílit dodržování bezpečnostních standardů na letištích a v letecké dopravě, a to včetně případného odstranění skladů paliva, které jsou umístěny v blízkosti letišť;

33.   vyzývá členské státy a regionální orgány, aby podporovaly rekonstrukci přístavů a letišť v pobřežních a ostrovních oblastech tak, aby odpovídaly potřebám spojeným s cestovním ruchem, přičemž se řádně zohlední všechny možnosti, jak ochránit životní prostředí a zachovat estetický ráz i přírodní prostředí;

34.   zdůrazňuje, že územní soudržnost je horizontální koncept, který pokrývá celou EU a který může posilovat propojení pobřeží a vnitrozemí prostřednictvím stávající doplňkovosti a vzájemného vlivu, který na sebe mají pobřeží a vnitrozemí (např. tím, že spojí pobřežní činnosti s venkovským a městským cestovním ruchem, zvýší mimosezónní dostupnost těchto oblastí pro cestovní ruch a podpoří prosazování a diverzifikaci místních produktů); konstatuje, že výše uvedená zelená kniha o budoucí námořní politice se specificky zmiňuje o ostrovních regionech, a uznává, že ve svém rozvoji tyto regiony čelí specifickým výzvám, které souvisí s jejich trvalým přírodním znevýhodněním; zdůrazňuje, že pobřežní regiony obecně čelí podobným problémům, a vyzývá Komisi, aby zohlednila nutnost spojit pobřežní cestovní ruch s integrovanou správou pobřežních oblastí a s územním plánováním v mořské oblasti v rámci budoucí realizace územní soudržnosti;

35.   naléhavě vyzývá regionální a místní orgány v pobřežních oblastech, aby podporovaly integrované plány teritoriálního marketingu připravované společně s jejich partnery v rámci mořského i vnitrozemského sousedství a propagovaly spravedlivý rozvoj cestovního ruchu a cestování s cílem zvýšit konkurenceschopnost v odvětví cestovního ruchu, aniž by byla dotčena globální konkurenceschopnost;

36.   vybízí pobřežní regiony, aby se účastnily projektů meziregionální spolupráce, např. v rámci tématu IV iniciativy Regiony pro hospodářskou změnu, s cílem vytvořit nové tematicky zaměřené sítě pobřežního cestovního ruchu, rozvíjet již existující sítě a zajistit výměnu znalostí a osvědčených postupů;

37.   doporučuje, aby příslušné veřejné orgány na celostátní, regionální a místní úrovni podporovaly strategické projekty pobřežního cestovního ruchu v rámci programů spolupráce a aby poskytovaly jak technickou podporu pro přípravu těchto projektů, tak přiměřené finanční prostředky a upřednostňovaly využívání prostředků strukturálních fondů k rozvoji udržitelného cestovního ruchu respektujícího životní prostředí v pobřežních oblastech, a to jak v oblastech cíle "Konvergence", tak v oblastech cíle "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost"; v této souvislosti se domnívá, že je třeba věnovat zvláštní pozornost operacím zaměřeným na rozvoj komunikace a informačních technologií;

38.   vyzývá Komisi, aby připravila nejméně jednu zvláštní akci konající se během příštího roku, nejlépe 20. května (v rámci Evropského námořního dne), zaměřenou na pobřežní cestovní ruch, která by usnadnila komunikaci a navazování kontaktů mezi partnery, stejně jako sdílení osvědčených postupů, např. při uplatňování integrovaného modelu řízení kvality EU; v této souvislosti vybízí všechny aktéry, aby předkládali projekty, jež mohou být financovány Společenstvím a jsou přímo či nepřímo spojené s pobřežním cestovním ruchem;

39.   domnívá se, že podpora cestovního ruchu spojeného s vodními sporty, např. podporou hospodářských činností spojených s tímto odvětvím, může napomoci rozvoji udržitelnějších modelů chování a opravdového ekologického cítění občanů Unie; vybízí proto členské státy, aby podporovaly tento typ investic do svých pobřežních oblastí;

40.   vyzývá Komisi, aby dále vypracovala praktickou příručku o získávání finančních prostředků EU v oblasti pobřežního cestovního ruchu, která by zúčastněným subjektům poskytovala návod pro fázi získávání financí;

41.   uznává zásadní přínos, který růst cestovního ruchu na výletních lodích představuje pro rozvoj pobřežních společenství, je-li nalezena rovnováha mezi riziky a odpovědností a mezi fixními náklady pozemních investic a přizpůsobivostí provozovatelů výletních lodí a pokud jsou současně řádně zohledněny zájmy životního prostředí;

42.   vyzývá Komisi, aby podpořila pobřežní společenství při získávání osvědčených postupů a znalostí, jak nejlépe využít ve svůj prospěch přidanou hodnotu, již vytváří především cestovní ruch na výletních lodích, ale také pobřežní cestovní ruch obecně;

43.   vyzývá pobřežní regiony, aby založily a podporovaly agentury pro regionální a místní rozvoj, které by umožňovaly vytvořit sítě odborníků, institucí, znalců a správních orgánů v konkrétní oblasti i mezi různými členskými státy a poskytovaly by konzultace a podávaly informace možným příjemcům jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru;

44.   doporučuje, aby přímořské členské státy zohledňovaly udržitelnost projektů spolupráce, jimž je poskytováno následné financování, a to nejen ve finanční oblasti, ale rovněž pokud jde o kontinuitu spolupráce mezi partnery a propojení s příslušnými místními službami;

45.   doporučuje přímořským členským státům, aby zajistily zviditelnění vybraných projektů a zjednodušily postupy pro získání finančních prostředků s cílem přilákat soukromé investice do oblasti pobřežního cestovního ruchu a usnadnit vytváření partnerství mezi veřejnými orgány a subjekty soukromého sektoru, zejména malými a středními podniky; doporučuje propagovat kladné účinky, které má udržitelný námořní a pobřežní cestovní ruch pro rekreaci tím, že přispívá ke zdraví rostlin a živočichů (podporováním ekoturistiky, rybářské turistiky, turistických výprav za velrybami apod.); je přesvědčen, že právě Evropský námořní den, který se bude konat každoročně 20. května, by mohl symbolizovat tyto cíle;

46.   vyzývá skupiny ochránců životního prostředí, hospodářská odvětví související s mořem, kulturní organizace, vědeckou obec, občanská sdružení a místní obyvatelstvo, aby se účastnily všech fází projektů, včetně jejich monitorování s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost;

47.   na závěr vyzývá Komisi, aby prováděla pravidelné hodnocení dopadů využívání finančních prostředků Společenství v pobřežních oblastech na regionální rozvoj, aby propagovala osvědčené postupy a podporovala partnerské sítě spojující jednotlivé subjekty prostřednictvím monitorovacího střediska pro udržitelný pobřežní cestovní ruch;

48.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Výboru regionů.

(1) Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 19.
(3) Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.
(4) Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.
(5) Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19.
(6) Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.
(7) Přijaté texty, P6_TA(2008)0517.
(8) Úř. věst. C 297 E, 20.11.2008, s. 184.
(9) Přijaté texty, P6_TA(2008)0213.


Mediální gramotnost v digitálním prostředí
PDF 310kWORD 73k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí (2008/2129(INI))
P6_TA(2008)0598A6-0461/2008

Evropský parlament,

-   s ohledem na Úmluvu UNESCO z roku 2005 o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů,

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání(1), a zejména na bod odůvodnění 37 směrnice 2007/65/ES a článek 26 směrnice 89/552/EHS,

-   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 854/2005/ES ze dne 11. května 2005 o zavedení víceletého programu Společenství na podporu bezpečnějšího využívání internetu a nových on-line technologií(2),

-   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007)(3),

-   s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 2006 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a on-line informačních služeb (2006/952/ES)(4),

-   s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES)(5),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. prosince 2007 nazvané Evropský přístup k mediální gramotnosti v digitálním prostředí (KOM(2007)0833),

-   s ohledem na pracovní dokument Komise nazvaný Pluralita sdělovacích prostředků v členských státech Evropské unie (SEK(2007)0032),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 1. června 2005 nazvané i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost (KOM(2005)0229),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 20. listopadu 2002 o koncentraci sdělovacích prostředků(6),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 6. září 2005 týkající se uplatňování článků 4 a 5 směrnice 89/552/EHS "Televize bez hranic", pozměněné směrnicí 97/36/ES, v období let 2001-2002(7),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 27. dubna 2006 o přechodu z analogového na digitální rozhlasové a televizní vysílání: Příležitost pro evropskou audiovizuální politiku a kulturní rozmanitost(8),

-   s ohledem na závěry Rady ze dne 22. května 2008 o mezikulturních kompetencích(9) a  na evropský přístup k mediální gramotnosti v digitálním prostředí(10),

-   s ohledem na Grünwaldskou deklaraci UNESCO z roku 1982 o mediálním vzdělávání,

-   s ohledem na Pařížskou agendu UNESCO z roku 2007 – dvanáct doporučení pro mediální vzdělávání,

-   s ohledem na doporučení Rady Evropy Rec(2006)0012 Výboru ministrů členským státům ohledně posílení samostatnosti dětí v prostředí nových informací a sdělovacích prostředků,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0461/2008),

A.   vzhledem k tomu, že sdělovací prostředky mají vliv na utváření každodenního života společnosti a politiky; vzhledem k tomu, že vysoká koncentrace sdělovacích prostředků může ohrozit jejich pluralitu, a vzhledem k tomu, že má mediální gramotnost zásadní význam pro politickou kulturu a aktivní účast občanů Unie,

B.   vzhledem k tomu, že se všechny typy audiovizuálních nebo tištěných sdělovacích prostředků, klasických i digitálních, propojují a že dochází ke sbližování různých mediálních forem z technického hlediska i z hlediska obsahu, a vzhledem k tomu, že nové hromadné sdělovací prostředky stále více pronikají s pomocí inovačních technologií do všech oblastí života a že od svých uživatelů vyžadují aktivnější přístup; vzhledem k tomu, že mediálními formami jsou také internetové sociální sítě, weblogy a videohry,

C.   vzhledem k tomu, že pro mladé uživatele sdělovacích prostředků je prvním zdrojem informací především internet, a vzhledem k tomu, že tito uživatelé mají o zacházení s internetem znalosti, jež vycházejí z vlastních potřeb, avšak jsou nesystematické, zatímco dospělí získávají informace především z rádia, televize, novin a časopisů; a vzhledem k tomu, že v dnešním mediálním prostředí musí proto mediální gramotnost odpovídat jak možnostem, které nabízejí nové sdělovací prostředky (zejména možnost interakce a tvůrčího zapojení), tak i znalostem, které jsou potřebné k používání tradičních sdělovacích prostředků, jež pro občany nadále zůstávají hlavním zdrojem informací,

D.   vzhledem k tomu, že nové komunikační technologie mohou méně zkušené uživatele zahltit množstvím neutříděných informací, tj. informací, které nejsou uspořádány podle svého významu, a že tato přemíra informací může představovat stejně tak závažný problém jako jejich nedostatek,

E.   vzhledem k tomu, že dobré vzdělání, pokud jde o zacházení s informačními technologiemi a sdělovacími prostředky způsobem, který nepoškozuje práva a svobody ostatních, výrazně zvyšuje odbornou kvalifikaci jednotlivce a z hospodářského hlediska přispívá k dosažení lisabonských cílů,

F.   vzhledem k tomu, že každý občan může díky úplnému přístupu ke komunikačním technologiím zprostředkovávat informace a šířit je po celém světě, čímž se z každého uživatele internetu stává potenciální novinář, a že dostatečná mediální gramotnost je tedy nezbytná nejen pro pochopení informací, ale i pro schopnost produkovat a šířit mediální obsah, a že znalost výpočetní techniky sama o sobě proto automaticky nezvyšuje mediální gramotnost,

G.   vzhledem k tomu, že pokud jde o rozvoj telekomunikačních sítí a šíření informačních a komunikačních technologií (IKT), existují mezi členskými státy i jednotlivými regiony, zejména vzdálenými a venkovskými oblastmi, velké rozdíly, což v sobě skrývá nebezpečí dalšího prohlubování digitální propasti na území Evropské unie,

H.   vzhledem k tomu, že školy hrají zásadní roli při formování osob, které jsou schopny komunikovat a utvářet si vlastní úsudek, a vzhledem k tomu, že v oblasti mediálního vzdělávání a v míře začlenění a používání IKT ve výuce existují mezi jednotlivými členskými státy a regiony velké rozdíly, a že mediální výchovu mohou zajišťovat hlavně učitelé, kteří jsou sami v této oblasti kompetentní a mají odpovídající vzdělání,

I.   vzhledem k tomu, že mediální vzdělávání má zásadní význam pro dosažení vysoké úrovně mediální gramotnosti, která je důležitou součástí politického vzdělání, jež pomáhá lidem zvýšit jejich občanskou angažovanost a informovanost o jejich právech a povinnostech; vzhledem k tomu, že dobře informovaní, politicky zralí občané navíc tvoří základ pluralitní společnosti a vzhledem k tomu, že tvorbou vlastních obsahů a mediálních produktů se získávají dovednosti, které umožňují hlubší pochopení zásad a hodnot profesionálně zhotovených mediálních obsahů,

J.   vzhledem k tomu, že mediálně pedagogická práce se staršími osobami není tak zavedená, jako je tomu v případě mladých lidí, a vzhledem k tomu, že starší osoby mají často strach a zábrany, pokud jde o nové sdělovací prostředky,

K.   vzhledem k tomu, že bezpečnost osobních údajů je stále častěji a důmyslněji narušována, což představuje vysoké riziko pro nezkušené uživatele,

L.   vzhledem k tomu, že mediální gramotnost je v informační a komunikační společnosti naprosto nezbytnou dovedností,

M.   vzhledem k tomu, že sdělovací prostředky nabízejí příležitosti ke komunikaci s celým světem, umožňují otevřít se světu, jsou nosným pilířem demokratických společností a zprostředkují poznatky a informace a vzhledem k tomu, že nové digitální sdělovací prostředky umožňují, aby občané aktivně a tvořivě zasahovali do jejich podoby, a tak zlepšují zapojení občanů do politických procesů,

N.   vzhledem k tomu, že současné údaje nepostačují k přesnému zhodnocení úrovně mediální gramotnosti v Evropské unii,

O.   vzhledem k tomu, že klíčový význam mediální gramotnosti zdůraznila i organizace UNESCO, např. ve své deklaraci z Grünwaldu (1982) o mediálním vzdělávání a v dokumentu Pařížská agenda – dvanáct doporučení pro mediální vzdělávání (2007),

Obecné zásady

1.   vítá shora uvedené sdělení Komise o mediální gramotnosti v digitálním prostředí, domnívá se však, že je třeba lépe formulovat evropskou koncepci na podporu mediální gramotnosti, zejména pokud jde o zapojení klasických sdělovacích prostředků a uznání významu mediálního vzdělávání;

2.   vítá závěry Rady ze dne 22. května 2008 o mezikulturních kompetencích; očekává, že se členské státy budou rozhodně zasazovat o podporování mediální gramotnosti, a navrhuje, aby byl kontaktní výbor členských států, stanovený ve směrnici 89/552/EHS, posílen o odborníky v oblasti vzdělávání;

3.   naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala doporučení a vypracovala akční plán pro mediální gramotnost; naléhavě vyzývá Komisi, aby v roce 2009 uspořádala schůzi kontaktního výboru pro audiovizuální mediální služby s cílem umožnit pravidelnou výměnu informací a účinnou spolupráci;

4.   vyzývá orgány odpovědné za regulaci audiovizuální a elektronické komunikace, aby v zájmu zlepšení mediální gramotnosti spolupracovaly na různých úrovních; uznává, že je obzvláště nutné, aby na úrovni členských států byl vypracován kodex a aby byly vyvinuty společné regulační iniciativy; zdůrazňuje, že je nutné, aby se všechny zúčastněné strany podílely na podpoře systematického výzkumu a pravidelných analýz různých hledisek a rozměrů mediální gramotnosti;

5.   doporučuje Komisi, aby skupinu odborníků v oblasti mediální gramotnosti využila i při diskusi o mediálně výchovných aspektech a aby tato setkání byla pravidelnější; dále jí doporučuje, aby se pravidelně radila se zástupci všech členských států;

6.   konstatuje, že kromě politiků, novinářů, tvůrců mediálních subjektů a rozhlasových a televizních stanic mohou mediální gramotnost aktivně podpořit zejména malé místní subjekty, jako jsou např. knihovny, lidové univerzity, občanská, kulturní a mediální střediska, instituce dalšího vzdělávání a občanské stanice (např. otevřené kanály);

7.   vyzývá Komisi, aby s ohledem na článek 26 směrnice 89/552/EHS a za účelem dlouhodobé podpory mediální gramotnosti v Evropské unii vypracovala ukazatele mediální gramotnosti;

8.   konstatuje, že mediální gramotnost znamená schopnost samostatně používat různé sdělovací prostředky, rozumět jejich různým aspektům a obsahům a kriticky je hodnotit i dále samostatně sdělovat v rozličných situacích, a dále schopnost vytvářet obsahy sdělovacích prostředků a šířit je; kromě toho konstatuje, že vzhledem k velkému množství dostupných pramenů rozhoduje schopnost cíleně vybírat informace z přívalu údajů a obrazových informací nabízených novými sdělovacími prostředky a tyto informace třídit;

9.   zdůrazňuje, že mediální gramotnost představuje klíčový prvek politiky informovanosti spotřebitelů, uvědomělého a zasvěceného zacházení s právy k duševnímu vlastnictví, aktivní a demokratické účasti občanů ve společnosti a podpory mezikulturního dialogu;

10.   vybízí Komisi, aby ve spolupráci se všemi orgány Unie i s místní a regionální správou lépe propracovala svou politiku na podporu mediální gramotnosti a aby zintenzívnila spolupráci s UNESCO a Radou Evropy;

Cílové skupiny a cíle

11.   zdůrazňuje, že do mediálně výchovných činností musejí být zapojeni všichni občané – děti, mládež, dospělí, starší osoby a osoby s postižením;

12.   poukazuje na to, že mediální gramotnost se začíná formovat v rodinném prostředí, v němž jsou děti vedeny při výběru služeb nabízených sdělovacími prostředky – zdůrazňuje v tomto ohledu významnou úlohu rodičů při mediální výchově, neboť zásadně ovlivňují utváření mediálních návyků svých dětí; tato gramotnost se dále prohlubuje ve vzdělávacích zařízeních a v procesu celoživotního vzdělávání a je podněcována činností národních a vnitrostátních orgánů a regulačních úřadů i subjekty a zařízeními působícími v oblasti sdělovacích prostředků;

13.   konstatuje, že cílem mediálního vzdělávání je kompetentní a tvořivé používání sdělovacích prostředků a jejich obsahů, kritická analýza mediálních produktů, pochopení fungování mediálního průmyslu a samostatné vytváření mediálních obsahů;

14.   doporučuje, aby v rámci mediální výchovy byly rovněž poskytovány informace o autorskoprávních hlediscích použití sdělovacích prostředků a o významu, jaký má respektování práv k duševnímu vlastnictví, zejména pokud jde o internet, a zabezpečení údajů a ochrana soukromí a aby bylo vysvětleno právo na samostatné rozhodování o informacích; zdůrazňuje, že gramotní uživatelé nových sdělovacích prostředků musí být obeznámeni s možnými riziky týkajícími se bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů i s riziky v souvislosti s násilím šířeným po internetu;

15.   zdůrazňuje, že v dnešní době je reklama důležitou součástí služeb poskytovaných sdělovacími prostředky; zdůrazňuje, že součástí mediální gramotnosti by měla být také kritéria pro hodnocení nástrojů a postupů používaných v reklamě;

Zajištění přístupu k informačním a komunikačním technologiím

16.   vyzývá evropské politiky, aby vybudováním informační a komunikační infrastruktury a především zdostupněním širokopásmového připojení v méně přístupných oblastech snížily rozdíly v oblasti digitálních technologií mezi jednotlivými členskými státy a mezi městem a venkovem;

17.   trvá na tom, že mezi služby veřejného zájmu patří i poskytování širokopásmového připojení k internetu, které se má vyznačovat širokou a kvalitní nabídkou a dostupnými cenami, a požaduje, aby všichni občané měli možnost využívat cenově výhodné širokopásmové připojení;

Mediální vzdělávání na školách a jako součást vzdělávání učitelů

18.   zdůrazňuje, že mediální vzdělávání by mělo být součástí formálního vzdělání, ke kterému mají přístup všechny děti, a nedílnou součástí učebních osnov na všech stupních škol;

19.   žádá, aby mediální gramotnost byla v souladu s doporučením 2006/962/ES zařazena jako devátá klíčová schopnost do evropského referenčního rámce pro celoživotní vzdělávání;

20.   doporučuje, aby mediální vzdělávání bylo co nejvíce zaměřeno na praxi a spojeno s hospodářskými, politickými, literárními, sociálními, uměleckými a informačně technickými předměty, a navrhuje, aby další postup spočíval ve vytvoření speciálního předmětu mediální vzdělávání a v přesahování rámce jednotlivých předmětů spolu s propojením s mimoškolními projekty;

21.   doporučuje vzdělávacím zařízením, aby při praktické výuce mediální gramotnosti podporovaly vytváření mediálních produktů (v oblasti tištěných, audiovizuálních a nových sdělovacích prostředků) za aktivní účasti žáků a učitelů;

22.   vyzývá Komisi, aby do ukazatelů mediální gramotnosti, které bude vypracovávat, zahrnula kvalitu školního vyučování i vzdělávání učitelů v této oblasti;

23.   shledává, že kromě pedagogických a výchovně-politických hledisek hraje významnou úlohu i technické vybavení a přístup k novým technologiím, a zdůrazňuje, že je třeba výrazně zlepšit infrastrukturu na školách, a umožnit tak všem žákům přístup k počítačům, internetu a odpovídající výuce;

24.   zdůrazňuje zvláštní význam, který má mediální vzdělávání na zvláštních školách, protože u mnoha postižení hrají sdělovací prostředky důležitou roli při překonávání překážek v komunikaci;

25.   doporučuje zařazení povinných mediálně pedagogických modulů do vzdělávání učitelů všech stupňů škol, aby bylo dosaženo intenzivní odborné přípravy; žádá proto příslušné vnitrostátní orgány, aby učitele všech předmětů a na všech typech škol obeznámily s používáním audiovizuálních učebních pomůcek a s problematikou mediální výchovy;

26.   zdůrazňuje, že je třeba, aby si členské státy pravidelně předávaly informace, osvědčené postupy a v oblasti vzdělávání také pedagogické metody;

27.   vyzývá Komisi, aby do programu navazujícího na program MEDIA 2007 zařadila zvláštní část věnovanou podpoře mediální gramotnosti, protože program ve svém současném znění přispívá k rozvoji této kompetence jen nedostatečně; kromě toho podporuje snahu Komise o vypracování nového programu Media Mundus, jenž bude mít za úkol podpořit mezinárodní spolupráci v odvětví audiovizuálních služeb; požaduje, aby v dalších podpůrných programech Evropské unie, zejména u programů na podporu celoživotního vzdělávání, programu eTwinning, Bezpečnější internet a u programů v rámci Evropského sociálního fondu byla mediální gramotnost obsažena ve větší míře;

Mediální vzdělávání starších osob

28.   zdůrazňuje, že mediální práce se staršími osobami musí probíhat přímo na místě, kde se tyto osoby zdržují, např. ve spolcích, domovech důchodců a pečovatelských domech, v zařízeních bydlení s asistencí, v zájmových skupinách, iniciativách nebo mezi seniory;

29.   upozorňuje na to, že digitální sítě umožňují především starším lidem komunikativně se účastnit každodenního života a co nejdéle si zachovat svou samostatnost;

30.   poukazuje na to, že při mediální výchově seniorů je třeba vzít v potaz jejich životní styl a zkušenosti a způsob, jak používají sdělovací prostředky;

o
o   o

31.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru,Výboru regionů, a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 27.
(2) Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 1.
(3) Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 12.
(4) Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 72.
(5) Úř. věst. L 394, 30.12.2006, s. 10.
(6) Úř. věst. C 25 E, 29.1.2004, s. 205.
(7) Úř. věst. C 193 E, 17.8.2006, s. 117.
(8) Úř. věst. C 296 E, 6.12.2006, s. 120.
(9) Úř. věst. C 141, 7.6.2008, s. 14.
(10) Úř. věst. C 140, 6.6.2008, s. 8.


Zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracované znění) ***II
PDF 195kWORD 32k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracované znění) (11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD))
P6_TA(2008)0599A6-0473/2008

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na společný postoj Rady (11263/4/2008 – C6-0422/2008),

-   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(1) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0443),

-   s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2007)0707),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0473/2008),

1.   schvaluje společný postoj;

2.   konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 254 odst. 1 Smlouvy o ES;

4.   pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Texty přijaté dne 22.5.2008, P6_TA(2008)0227.


Přizpůsobení určitých aktů podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES - Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou ***I
PDF 276kWORD 57k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES - Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – Čtvrtá část (KOM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD))
P6_TA(2008)0600A6-0301/2008
OPRAVY

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0071),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 47 odst. 2, článek 55, čl. 71 odst. 1, čl. 80 odst. 2, článek 95, čl. 152 odst. 4 písm. a) a b), čl. 175 odst. 1 a čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0065/2008),

-   s ohledem na dopis zástupce Rady ze dne 4. prosince 2008, který obsahuje závazek, že návrh bude přijat v pozměněném znění v souladu s čl. 251 odst. 2 druhou větou první odrážkou Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0301/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. prosince 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES - Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou - Čtvrtá část

P6_TC1-COD(2008)0032


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č. .../2009.)


Vytvoření evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci ***I
PDF 353kWORD 44k
Usnesení
Text
Příloha
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/470/ES o zřízení Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (KOM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD))
P6_TA(2008)0601A6-0457/2008

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0380),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 61 písm. c) a čl. 67 odst. 5 druhou odrážku Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0248/2008),

-   s ohledem na čl. 61 písm. d) a článek 66 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

-   s ohledem na články 51 a 35 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0457/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   schvaluje společné prohlášení přiložené k tomuto návrhu

3.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. prosince 2008 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2009/ES, kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/470/ES o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci

P6_TC1-COD(2008)0122


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí č. 568/2009/ES.)

PŘÍLOHA

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUDNÍM DVOŘE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Evropský parlament a Rada vybízejí Komisi, aby požádala zástupce Soudního dvora, aby se na úrovni a způsobem, které Soudní dvůr považuje za přiměřené, účastnil schůzí členů Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.


Evropská rada zaměstnanců (přepracované znění) ***I
PDF 284kWORD 76k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství (přepracované znění) (KOM(2008)0419 – C6-0258/2008 – 2008/0141(COD))
P6_TA(2008)0602A6-0454/2008

(Postup spolurozhodování – přepracované znění)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0419),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 137 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0258/2008),

-   s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 10. prosince 2008 zavázal přijmout pozměněný návrh v souladu s čl. 251 odst. 2 druhý pododstavec první odrážka Smlouvy o ES,

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

-   s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 9. října 2008 adresovaný Výboru pro zaměstnanost a sociální věci v souladu s čl. 80a odst. 3 jednacího řádu,

-   s ohledem na články 80a a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0454/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějších aktů spolu s těmito změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise pozměněný na základě doporučení poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise (zahrnující technické úpravy schválené Výborem pro právní záležitosti) a obsahující níže uvedené úpravy;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. prosince 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství (přepracované znění)

P6_TC1-COD(2008)0141


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice 2009/38/ES.)

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Transfery produktů týkajících se obrany ***I
PDF 278kWORD 99k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (KOM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD))
P6_TA(2008)0603A6-0410/2008

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0765),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0468/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0410/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. prosince 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství

P6_TC1-COD(2007)0279


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice 2009/43/ES.)


Schvalování typu motorových vozidel a motorů ***I
PDF 277kWORD 73k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů s ohledem na emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel (KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))
P6_TA(2008)0604A6-0329/2008

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0851),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0007/2008),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0329/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. prosince 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES

P6_TC1-COD(2007)0295


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č. .../2009.)


Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti (projekty vytvářející příjmy) ***
PDF 192kWORD 31k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 k návrhu nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy (13874/2008 – C6-0387/2008 – 2008/0186(AVC))
P6_TA(2008)0605A6-0477/2008

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh nařízení Rady (KOM(2008)0558 - 13874/2008),

-   s ohledem na žádost o souhlas, která byla předložena Radou v souladu s čl. 161 odst. 1 Smlouvy o ES (C6-0387/2008),

-   s ohledem na čl. 75 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci(A6-0477/2008),

1.   souhlasí s návrhem nařízení Rady;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Změna pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství *
PDF 573kWORD 256k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (KOM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))
P6_TA(2008)0606A6-0483/2008

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0786),

-   s ohledem na článek 283 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0449/2008),

-   s ohledem na článek 21 statutu poslanců Evropského parlamentu(1),

-   s ohledem na politické prohlášení Parlamentu učiněné na plenárním zasedání dne 16. prosince 2008(2),

-   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Rozpočtového výboru (A6-0483/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   domnívá se, že finanční částky uvedené v legislativním návrhu jsou v souladu se stropem okruhu 5 (správní výdaje), víceletého finančního rámce;

4.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.   vyzývá k zahájení dohodovacího řízení podle společného prohlášení ze dne 4. března 1975, bude-li mít Rada v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

6.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1
(1)  Poslanci mají podle článku 21 statutu poslanců Evropského parlamentu nárok na služby osobních asistentů, které si sami vybírají. V současnosti poslanci zaměstnávají své zaměstnance přímo na základě smluv, které se řídí vnitrostátním právem, a Evropský parlament jim do určitého limitu hradí uskutečněné výdaje.
(1)  Poslanci mají podle článku 21 statutu poslanců Evropského parlamentu nárok na služby osobních asistentů, které si sami vybírají.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1a (nový)
(1a)  V současnosti poslanci zaměstnávají své zaměstnance přímo na základě smluv, které se řídí vnitrostátním právem, a Evropský parlament jim do určitého limitu hradí uskutečněné výdaje.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2
(2)   Určitý počet těchto zaměstnanců (dále jen "parlamentní asistenti") poskytuje služby jednomu nebo více poslancům v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku, v Bruselu, a Lucemburku. Ostatní pracují pro poslance v členském státě, v němž byli tito poslanci zvoleni.
(2)   Dne 9. července 2008 přijalo předsednictvo Evropského parlamentu prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu1. Podle článku 34 těchto prováděních opatření využívají služeb:
a) akreditovaných parlamentních asistentů zaměstnaných v jednom ze tří pracovních míst Parlamentu na základě zvláštních právních ustanovení, při jejichž přijetí se vycházelo z článku 283 Smlouvy, přičemž s těmito asistenty uzavírá smlouvy přímo Parlament, který tyto smlouvy také spravuje, a
b) fyzických osob, dále nazývaných jen "místní asistenti", jejichž úkolem je poskytovat poslancům asistentské služby v členských státech, ve kterých byli zvoleni, přičemž tito asistenti uzavřeli s poslanci pracovní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb v souladu s platnými vnitrostátními předpisy a podmínkami stanovenými v uvedených prováděcích opatřeních.
1 Úř. věst. C
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3
(3)  Na rozdíl od těchto ostatních zaměstnanců parlamentní asistenti žijí zpravidla v zahraničí. Pracují v prostorách Evropského parlamentu, v evropském vícejazyčném a multikulturním prostředí a plní úkoly, které přímo souvisí s prací Evropského parlamentu.
(3)  Na rozdíl od místních asistentů akreditovaní parlamentní asistenti žijí zpravidla v zahraničí. Pracují v prostorách Evropského parlamentu, v evropském vícejazyčném a multikulturním prostředí a plní úkoly, které přímo souvisí s prací, kterou vykonává jeden nebo více poslanců Evropského parlamentu při plnění úkolů poslanců Evropského parlamentu.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4
(4)  To bylo potvrzeno mimo jiné Soudem prvního stupně Evropských společenství, jenž uznal, že parlamentní asistenti mohou být pro účely služebního řádu úředníků Evropských společenství a pracovního řádu ostatních zaměstnanců v jistém ohledu považováni za osoby vykonávající pracovní činnost pro Parlament.
vypouští se
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5
(5)  Z uvedených důvodů a proto, aby byla prostřednictvím společných pravidel zajištěna transparentnost, rovné zacházení a právní jistota, je třeba přistoupit k tomu, že tito asistenti budou – s výjimkou osob pracujících pro poslance v členském státě, v němž byli tito poslanci zvoleni, včetně osob pracujících místně pro poslance zvolené v jednom z členských států, v nichž jsou umístěna tři pracovní místa – uzavírat pracovní smlouvu přímo s Evropským parlamentem.
(5)  Z uvedených důvodů a proto, aby byla prostřednictvím společných pravidel zajištěna transparentnost a právní jistota, je třeba přistoupit k tomu, že tito akreditovaní parlamentní asistenti budou uzavírat pracovní smlouvu přímo s Evropským parlamentem. V souladu s výše uvedenými prováděcími opatřeními ke statutu poslanců Evropského parlamentu by místní asistenti, včetně těch, kteří pracují pro poslance zvolené v jednom z členských států, v nichž se nachází některé ze tří pracovních míst Parlamentu, měli být naopak nadále zaměstnáváni poslanci Evropského parlamentu na základě smlouvy uzavřené v souladu s platnými právními předpisy členského státu, v němž byl dotyčný poslanec zvolen.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6
(6)  Je tedy třeba, aby se na tyto asistenty vztahoval pracovní řád ostatních zaměstnanců takovým způsobem, aby zohledňoval jejich konkrétní situaci.
(6)  Je tedy třeba, aby se na akreditované parlamentní asistenty vztahoval pracovní řád ostatních zaměstnanců takovým způsobem, aby zohledňoval jejich konkrétní situaci, zvláštní úkoly, které vykonávají, a jejich specifické závazky a povinnosti vůči poslancům Evropského parlamentu, pro něž pracují.
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7
(7)  Zavedením této zvláštní kategorie zaměstnanců není dotčen článek 29 služebního řádu, který stanoví, že pouze úředníci a dočasní zaměstnanci se mohou zúčastnit vnitřního výběrového řízení.
(7)  Zavedením této zvláštní kategorie zaměstnanců není dotčen článek 29 služebního řádu, který stanoví, že pouze úředníci a dočasní zaměstnanci se mohou zúčastnit vnitřního výběrového řízení, a žádné ustanovení tohoto nařízení nelze vykládat tak, že poskytuje akreditovaným parlamentním asistentům přednostní nebo přímý přístup k místu úředníka či místu jiné kategorie zaměstnanců Evropských společenství či k vnitřním výběrovým řízením na taková pracovní místa.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7a (nový)
(7a)  Stejně jako v případě smluvních zaměstnanců se na akreditované parlamentní asistenty nevztahují články 27 až 34 služebního řádu.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8
(8)  Parlamentní asistenti tedy tvoří zvláštní kategorii zaměstnanců Evropského parlamentu, zejména s ohledem na to, že podporují poslance Evropského parlamentu, jako demokraticky zvolené zástupce s mandátem od voličů, při výkonu jejich činností.
(8)  Akreditovaní parlamentní asistenti tedy tvoří zvláštní kategorii ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu, zejména s ohledem na to, že poskytují na základě pokynů a z pověření jednoho či více poslanců Evropského parlamentu tomuto poslanci či poslancům přímou podporu při plnění úkolů, které mají jako poslanci Evropského parlamentu, a to na základě vztahu vzájemné důvěry.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9
(9)  Proto je nutná určitá změna pracovního řádu ostatních zaměstnanců, která by do něj začlenila tuto novou kategorii zaměstnanců.
(9)  Proto je nutná změna pracovního řádu ostatních zaměstnanců, která by do něj začlenila tuto novou kategorii ostatních zaměstnanců a zohlednila na jedné straně specifickou povahu úkolů, funkcí a povinností akreditovaných parlamentních asistentů, jež jim mají umožnit poskytovat poslancům Evropského parlamentu přímou podporu při plnění úkolů, které mají jako poslanci Evropského parlamentu, a to podle jejich pokynů a z jejich pověření, a na straně druhé smluvní vztah mezi těmito akreditovanými parlamentními asistenty a Parlamentem.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9a (nový)
(9a)  Jestliže se na akreditované parlamentní asistenty přímo či obdobně vztahují ustanovení pracovního řádu ostatních zaměstnanců, je nezbytné tyto faktory vzít v úvahu, přičemž důsledně je třeba zohlednit zejména to, že význačným rysem vztahu mezi akreditovanými parlamentními asistenty a poslancem nebo poslanci Evropského parlamentu, jimž poskytují služby, musí být vzájemná důvěra.
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10
(10)  S ohledem na povahu služebních povinností asistentů je třeba zavést pouze jednu kategorii asistentů, která však bude zahrnovat několik platových tříd, do nichž budou zaměstnanci zařazeni na základě kritérií stanovených vnitřním rozhodnutím Evropského parlamentu.
(10)  S ohledem na povahu služebních povinností akreditovaných parlamentních asistentů je třeba zavést pouze jednu kategorii akreditovaných parlamentních asistentů, která však bude zahrnovat několik platových tříd, do nichž budou tito asistenti zařazeni na základě údajů poskytnutých danými poslanci v souladu s konkrétními prováděcími opatřeními přijatými vnitřním rozhodnutím Evropského parlamentu.
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11
(11)  Smlouvy mezi parlamentními asistenty a Evropským parlamentem by měly být uzavírány na základě vzájemné důvěry mezi parlamentním asistentem a poslancem nebo poslanci Evropského parlamentu, jemuž nebo jimž asistent poskytuje služby.
(11)  Smlouvy mezi akreditovanými parlamentními asistenty a Evropským parlamentem by měly být uzavírány na základě vzájemné důvěry mezi akreditovaným parlamentním asistentem a poslancem nebo poslanci Evropského parlamentu, jimž asistent poskytuje služby. Délka trvání těchto smluv by se měla přímo odvíjet od délky funkčního období dotyčných poslanců.
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11a (nový)
(11a)  Akreditovaní parlamentní asistenti by měli mít statutární zastoupení mimo systém platný pro úředníky a ostatní zaměstnance Evropského parlamentu. Jejich zástupci by měli fungovat jako prostředníci při jednání s příslušným orgánem Evropského parlamentu a zohlednit, že by měla být vytvořena formální vazba mezi statutárním zastoupením zaměstnanců a autonomním zastoupením asistentů.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12
(12)  Při zavádění této nové kategorie zaměstnanců je třeba dodržet zásadu rozpočtové neutrality. V této souvislosti Evropský parlament odvede do rozpočtu Evropské unie veškeré příspěvky na financování důchodového systému s výjimkou příspěvku podle čl. 83 odst. 2 služebního řádu, který se sráží z měsíčního platu dotčené osoby.
(12)  Při zavádění této nové kategorie zaměstnanců je třeba dodržet zásadu rozpočtové neutrality.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12a (nový)
(12a)  Součástí prováděcích opatření stanovených vnitřním rozhodnutím Evropského parlamentu by měla být další pravidla pro provádění tohoto nařízení, založená na zásadě řádného finančního řízení, jak je stanovena v hlavě II finančního nařízení1.
_____________
1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1).
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení – pozměňující akt
Ćlánek 1a (nový)
Článek 1a
Položky uvedené v oddílu souhrnného rozpočtu Evropské unie, který se týká Evropského parlamentu, a určené k pokrytí parlamentní asistence jejichž roční výše se stanoví v rámci ročního rozpočtového procesu, pokrývají veškeré náklady, které jsou přímo spojené s parlamentními asistenty bez ohledu na to, zda jde o registrované parlamentní asistenty či o místní asistenty.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 2
Do tří let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost Evropský parlament předloží zprávu o uplatňování tohoto nařízení, aby se přezkoumala možná potřeba úpravy pravidel, která se vztahují na parlamentní asistenty.
Evropský parlament předloží nejpozději do 31. prosince 2011 zprávu o uplatňování tohoto nařízení, aby se přezkoumala možná potřeba úpravy pravidel, která se vztahují na parlamentní asistenty.
Na základě této zprávy může Komise předložit jakékoli návrhy, jež bude považovat v této věci za vhodné.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 1
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESUO)
Článek 1
1)  V článku 1 se za odrážku "– zvláštní poradci" vkládá nová odrážka, která zní:
1)  V článku 1 se za odrážku "– zvláštní poradci" vkládá nová odrážka, která zní:
"– parlamentní asistenti".
"– akreditovaní parlamentní asistenti".
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celé znění projednávaného právního předpisu.)
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 2
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESUO)
Článek 5a
Pro účely tohoto pracovního řádu se "parlamentním asistentem" rozumí zaměstnanec, kterého si vybere jeden nebo více poslanců a který uzavře přímou smlouvu s Evropským parlamentem o poskytování asistentských služeb jednomu nebo více poslancům Evropského parlamentu tak, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1.
Pro účely tohoto pracovního řádu se "akreditovaným parlamentním asistentem" rozumí osoba, kterou si vybere jeden nebo více poslanců a která uzavře přímou smlouvu s Evropským parlamentem o poskytování přímých asistentských služeb jednomu nebo více poslancům Evropského parlamentu v prostorách Evropského parlamentu v jednom z jeho tří pracovních míst při plnění úkolů poslanců, podle jejich pokynů a z jejich pověření na základě vztahu vzájemné důvěry, jež vyplývá ze skutečnosti, že si poslanci své asistenty sami vybírají v souladu s článkem 21 statutu poslanců Evropského parlamentu.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 1 – čl. 125 – odst. 1
1.  "Parlamentní asistent" je zaměstnanec, kterého zaměstnává Evropský parlament za účelem poskytování asistentských služeb jednomu nebo více poslancům při výkonu jejich poslaneckého mandátu, a to v prostorách Evropského parlamentu v jednom ze tří pracovních míst Evropského parlamentu. Plní úkoly, které přímo souvisí s prací Evropského parlamentu.
vypouští se
Parlamentní asistent je zaměstnáván za účelem plnění úkolů buď na částečný, nebo na plný pracovní úvazek, aniž by byl přidělen na pracovní místo uvedené v plánu pracovních míst, který tvoří přílohu oddílu rozpočtu týkajícího se Evropského parlamentu.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESUO)
Kapitola 1 – čl. 125 – odst. 2
2.  Evropský parlament přijme vnitřním rozhodnutím ustanovení upravující zaměstnávání parlamentních asistentů.
1.  Prováděcí opatření pro účely použití této hlavy přijme Evropský parlament vnitřním rozhodnutím.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESUO)
Kapitola 1 – čl. 125 – odst. 3
3.  Parlamentní asistenti jsou vypláceni z celkových prostředků přidělených na oddíl rozpočtu týkající se Evropského parlamentu.
2.  Akreditovaní parlamentní asistenti nejsou zařazeni na místa uvedená v seznamu pracovních míst, který tvoří přílohu oddílu rozpočtu týkajícího se Evropského parlamentu. Jejich odměny jsou financovány z příslušné položky rozpočtu a hrazeny z prostředků přidělených na oddíl rozpočtu týkající se Evropského parlamentu.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESUO)
Kapitola 1 – čl. 126 – odst. 1
1.  Parlamentní asistenti jsou zařazeni do platových tříd.
1.  Akreditovaní parlamentní asistenti jsou zařazeni do platových tříd podle údajů, které poskytne poslanec či poslanci, jimž bude asistent pomáhat, a to v souladu s prováděcími opatřeními podle čl. 125 odst. 1. Pro zařazení do platových tříd 14–19 podle článku 134 musí mít akreditovaní parlamentní asistenti dokončené alespoň vysokoškolské studium nebo srovnatelnou profesní praxi.
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESUO)
Kapitola 1 – čl. 126 – odst. 2
2.  Ustanovení článku 1e služebního řádu týkající se opatření sociální povahy a pracovních podmínek se použijí obdobně.
2.  Ustanovení článku 1e služebního řádu týkající se opatření sociální povahy a pracovních podmínek se použijí obdobně, pokud jsou tato opatření slučitelná se zvláštní povahou úkolů a povinností akreditovaných parlamentních asistentů.
Odchylně od článku 7 budou pravidla pro autonomní zastoupení akreditovaných parlamentních asistentů stanovena prováděcími opatřeními podle čl. 125 odst. 1, jež zohlední, že bude vytvořena formální vazba mezi statutárním zastoupením zaměstnanců a autonomním zastoupením asistentů.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESUO)
Kapitola 2 – čl. 127
Články 11 až 26a služebního řádu se použijí obdobně. Evropský parlament stanoví vnitřním rozhodnutím praktická prováděcí opatření, která zohlední zvláštní povahu vztahu mezi poslancem a asistentem.
Články 11 až 26a služebního řádu se použijí obdobně. Jelikož je třeba důsledně zohlednit zejména zvláštní povahu úkolů a povinností akreditovaných parlamentních asistentů a to, že význačným rysem vztahu mezi těmito asistenty a poslancem nebo poslanci Evropského parlamentu, jimž poskytují služby, musí být vzájemná důvěra, prováděcí opatření související s touto oblastí přijatá v souladu s čl. 125 odst. 1 tuto zvláštní povahu vztahu mezi poslancem a asistentem zohlední.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloah – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 3 – čl. 128 – odst. 1
1.  Článek 1d služebního řádu se použije obdobně.
1.  Článek 1d služebního řádu se použije obdobně s ohledem na vztah vzájemné důvěry mezi poslancem Evropského parlamentu a jeho akreditovaným parlamentním asistentem nebo asistenty, přičemž se uznává, že poslanci Evropského parlamentu mohou vybírat akreditované parlamentní asistenty rovněž podle politického spřízněnosti.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESUO)
Kapitola 3 – čl. 128 – odst. 2 – návětí
2.  Parlamentního asistenta si vybírá nebo vybírají poslanec nebo poslanci Evropského parlamentu, jemuž nebo jimž bude poskytovat služby. Aniž jsou dotčena další kritéria, stanovená případně v ustanoveních přijatých podle čl. 125 odst. 2, může být jako asistent přijata osoba, která:
2.  Akreditovaného parlamentního asistenta si vybírá jeden nebo více poslanců Evropského parlamentu, jimž bude poskytovat služby. Aniž jsou dotčena další kritéria, stanovená případně v prováděcích opatřeních přijatých podle čl. 125 odst. 1, může být jako asistent přijata pouze osoba, která:
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 3 – čl.128 – odst. 2 – písm. e
e) prokáže důkladnou znalost jednoho z jazyků Společenství a dostatečnou znalost dalšího jazyka Společenství v rozsahu nezbytném pro výkon pracovních povinností; a
e) důkladnou znalost jednoho z jazyků Společenství a uspokojivou znalost dalšího jazyka Společenství;
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 3 – čl. 129
Článek 129
vypouští se
1.  Parlamentní asistent prochází tříměsíční zkušební dobou.
2.  Pokud parlamentnímu asistentovi během zkušební doby nemoc nebo úraz zabrání vykonávat povinnosti po dobu jednoho měsíce nebo delší, může mu orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci na žádost poslance zkušební dobu prodloužit o odpovídající časový úsek.
3.  Nejpozději měsíc před skončením zkušební doby vyhotoví poslanec Evropského parlamentu – pokud parlamentní asistent svou prací neprokázal, že je vhodné jej dále zaměstnávat – zprávu o schopnosti parlamentního asistenta vykonávat povinnosti spojené s jeho funkcí, jakož i o jeho chování a služební výkonnosti. Orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci předá zprávu dotčené osobě, která má právo se k ní písemně vyjádřit ve lhůtě osmi dnů. V případě potřeby bude parlamentní asistent propuštěn rozhodnutím orgánu uvedeného v čl. 6 prvním pododstavci, a to pokud mu byla zpráva předána před skončením zkušebního období.
4.  Propuštěný parlamentní asistent má nárok na odstupné ve výši jedné třetiny svého základního platu za každý celý měsíc odpracovaný ve zkušební době.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 3 – čl. 130– odst. 1
1.   Před nástupem parlamentního asistenta do pracovního poměru ověří lékařská služba Evropského parlamentu jeho fyzický stav, aby se Evropský parlament ujistil, že parlamentní asistent splňuje podmínky čl. 128 odst. 2 písm. d).
1.  Lékařská služba Evropského parlamentu ověří fyzický stav akreditovaného parlamentního asistenta, aby se Evropský parlament ujistil, že parlamentní asistent splňuje podmínky čl. 128 odst. 2 písm. d).
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 3 – čl. 131 – odst. 1
1.  Smlouva s parlamentními asistenty se uzavírá na dobu určitou. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 140, končí platnost smluv nejpozději na konci volebního období, v jehož průběhu byly uzavřeny.
1.  Smlouvy s akreditovanými parlamentními asistenty se uzavírají na dobu určitou a je v nich uvedena platová třída, do níž je asistent zařazen. Smlouvu na dobu určitou lze prodloužit nejvýše dvakrát v průběhu jednoho volebního období. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, smlouva vyprší na konci volebního období, v jehož průběhu byla uzavřena. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 140, končí platnost smluv nejpozději na konci volebního období, v jehož průběhu byly uzavřeny.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESUO)
Kapitola 3 – čl. 131 – odst. 2
2.  Evropský parlament přijme vnitřní rozhodnutí, v němž stanoví kritéria pro zařazení asistentů při nástupu do určité platové třídy.
2.  Prováděcí opatření podle čl. 125 odst. 1 stanoví transparentní rámec pro zařazení zohledňující čl. 128 odst. 2 písm. f).
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 4 – čl. 132 – odst. -1 (nový)
-1.  Akreditovaní parlamentní asistenti mohou být zaměstnáni buď na částečný, nebo plný úvazek.
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESUO)
Kapitola 4 – čl. 132 – odst. 2
2.  Asistentovi nelze nařídit práci přesčas s výjimkou důležité nebo mimořádně naléhavé práce.
2.  Akreditovanému parlamentnímu asistentovi nelze nařídit práci přesčas s výjimkou důležité nebo mimořádně naléhavé práce. Ustanovení čl. 56 odst. 1 se použije obdobně. Příslušná pravidla mohou být stanovena prováděcími opatřeními podle čl. 125 odst. 1 .
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 5 – čl. 133
Není-li v článcích 134 a 135 stanoveno jinak, použijí se obdobně článek 19, čl. 20 odst. 1 až 3 a článek 21 tohoto pracovního řádu a článek 16 přílohy VII služebního řádu týkající se odměňování a výdajů. Způsob náhrady výdajů na služební cesty se provádí podle ustanovení uvedených v čl. 125 odst. 2.
Není-li v článcích 134 a 135 stanoveno jinak, použijí se obdobně článek 19, čl. 20 odst. 1 až 3 a článek 21 tohoto pracovního řádu a článek 16 přílohy VII služebního řádu týkající se odměňování a výdajů. Způsob náhrady výdajů na služební cesty se provádí podle prováděcích opatření uvedených v čl. 125 odst. 1.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 5 – čl. 134 – tabulka

Znění navržené Komisí

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

Základní plat při plném pracovním úvazku

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

Platová třída

8

9

10

11

12

13

14

Základní plat při plném pracovním úvazku

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

Pozměňovací návrh

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

Základní plat při plném pracovním úvazku

1.619,17

1.886,33

2.045,18

2.217,41

2.404,14

2.606,59

2.826,09

Platová třída

8

9

10

11

12

13

14

Základní plat při plném pracovním úvazku

3.064,08

3.322,11

3.601,87

3.905,18

4.234,04

4.590,59

4.977,17

Platová třída

15

16

17

18

19

Základní plat při plném pracovním úvazku

5.396,30

5.850,73

6.343,42

6.877,61

7.456,78

Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 5 – čl. 135
Odchylně od čl. 4 odst. 1 posledního pododstavce přílohy VII služebního řádu nesmí být částka příspěvku za práci v zahraničí nižší 250 EUR.
Odchylně od čl. 4 odst. 1 posledního pododstavce přílohy VII služebního řádu nesmí být částka příspěvku za práci v zahraničí nižší 350 EUR.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 6 – čl. 137 – odst. 1
1.  Odchylně od čl. 96 odst. 3 druhého pododstavce a aniž jsou dotčena další ustanovení uvedeného článku, nesmí být částky vypočtené podle uvedeného článku nižší než 700 EUR a vyšší než 2 000 EUR.
1.  Odchylně od čl. 96 odst. 3 druhého pododstavce a aniž jsou dotčena další ustanovení uvedeného článku, nesmí být částky vypočtené podle uvedeného článku nižší než 850 EUR a vyšší než 2 000 EUR.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 6 – čl. 137 – odst. 3
3.  Evropský parlament odvádí do souhrnného rozpočtu Evropské unie veškeré příspěvky nutné k financování důchodového systému s výjimkou příspěvku podle čl. 83 odst. 2 služebního řádu, který se sráží z měsíčního platu dotčené osoby.
vypouští se
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 8 – čl. 139
Použijí se obdobně ustanovení hlavy VII služebního řádu týkající se opravných prostředků.
Použijí se obdobně ustanovení hlavy VII služebního řádu týkající se opravných prostředků. Prováděcími opatřeními uvedenými v čl. 125 odst. 1 mohou být stanovena doplňující pravidla pro vnitřní postupy.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 9 – čl. 140 – odst. 1– písm. d
d) na konci výpovědní lhůty stanovené ve smlouvě, která má parlamentnímu asistentovi nebo Evropskému parlamentu umožnit rozvázání smlouvy před uplynutím její platnosti. Výpovědní doba nesmí být kratší než jeden měsíc za každý ukončený rok služby, nesmí však být kratší než jeden měsíc a delší než tři měsíce. Běh výpovědní doby však nesmí začít během mateřské dovolené nebo volna z důvodu nemoci, pokud volno z důvodu nemoci nepřesáhne tři měsíce. Mimoto se běh výpovědní doby s výhradou výše uvedeného omezení přerušuje během této dovolené a volna;
d) vzhledem k tomu, že základem vztahu mezi poslancem a jeho akreditovaným parlamentním asistentem je důvěra, na konci výpovědní lhůty stanovené ve smlouvě, která akreditovaného parlamentního asistenta nebo Evropský parlament, jenž jedná na žádost poslance nebo poslanců Evropského parlamentu, jimž tento asistent poskytuje služby, opravňuje k rozvázání smlouvy před uplynutím její platnosti. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc za každý ukončený rok služby, nesmí však být kratší než jeden měsíc a delší než tři měsíce. Běh výpovědní lhůta však nesmí začít během mateřské dovolené nebo volna z důvodu nemoci, pokud volno z důvodu nemoci nepřesáhne tři měsíce. Mimoto se běh výpovědní lhůta s výhradou výše uvedeného omezení přerušuje během této dovolené a volna;
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 9 – čl. 140 – odst. 2
2.  Končí-li pracovní smlouva podle odst. 1 písm. c), nebo pokud Evropský parlament ukončí smlouvu podle odst. 1 písm. d), má parlamentní asistent nárok na příspěvek odpovídající třetině jeho základního platu za období ode dne skončení pracovního poměru do dne, kdy uplynula platnost jeho pracovní smlouvy, maximálně však na částku ve výši základního platu za dobu tří měsíců.
2.  Končí-li pracovní smlouva podle odst. 1 písm. c), má akreditovaný parlamentní asistent nárok na příspěvek odpovídající třetině jeho základního platu za období ode dne skončení pracovního poměru do dne, kdy uplynula platnost jeho pracovní smlouvy, maximálně však na částku ve výši základního platu za dobu tří měsíců.
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 9 – čl. 140 – odst. 3
3.  Aniž jsou dotčeny články 48 a 50, které se použijí obdobně, může být pracovní poměr parlamentního asistenta ukončen bez výpovědní lhůty, pokud úmyslně nebo z nedbalosti závažným způsobem poruší své povinnosti. Orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci vydá odůvodněné rozhodnutí poté, co měl dotyčný zaměstnanec příležitost předložit svoji obhajobu.
3.  Aniž jsou dotčeny články 48 a 50, které se použijí obdobně, může být pracovní poměr akreditovaného parlamentního asistenta ukončen bez výpovědní lhůty, pokud úmyslně nebo z nedbalosti závažným způsobem poruší své povinnosti. Orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci vydá odůvodněné rozhodnutí poté, co měl dotyčný zaměstnanec příležitost předložit svoji obhajobu.
Konkrétní ustanovení o disciplinárním řízení budou stanovena prováděcími opatřeními uvedenými v čl. 125 odst. 1.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 9 – čl. 140 – odst. 3a (nový)
3a.  Období trvání pracovního poměru akreditovaného parlamentního asistenta nepředstavuje "léta služby" pro účely čl. 29 odst. 3 a 4 služebního řádu.

(1) Rozhodnutí Evropského parlamentu 2005/684/ES, Euratom ze dne 28. září 2005 o přijetí statutu poslanců Evropského parlamentu (Úř. věst. L 262, 7.10.2005, s. 1).
(2) Viz zápis, bod 3.23.


Kapitálové požadavky (plán uplatňování)
PDF 359kWORD 49k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o návrhu směrnice Komise, kterou se mění některé přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o technická ustanovení o řízení rizik
P6_TA(2008)0607B6-0623/2008

Evropský parlament,

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění)(1), zejména na čl. 150 odst. 1 této směrnice,

-   s ohledem na návrh směrnice Komise, kterou se mění některé přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o technická ustanovení o řízení rizik,

-   s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení (KOM(2008)0602) (návrh na přezkum směrnice o kapitálových požadavcích), který předložila Komise dne 1. října 2008,

-   s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách (KOM(2008)0704) (návrh nařízení o ratingových agenturách), který předložila Komise dne 12. listopadu 2008,

-   s ohledem na čl. 5a odst. 3 písm. b) rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(2),

-   s ohledem na čl. 81 odst. 2 a čl. 4 písm. b) jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že Komise předložila návrh na přezkum směrnice o kapitálových požadavcích,

B.   vzhledem k tomu, že Komise rovněž předložila návrh směrnice, kterou se mění některé přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o technická ustanovení o řízení rizik, který obsahuje ustanovení o zveřejňování údajů externími ratingovými agenturami,

C.   vzhledem k tomu, že Komise poté předložila návrh nařízení o ratingových agenturách,

D.   vzhledem k tomu, že povinnosti externích ratingových agentur a ratingových agentur v oblasti zveřejňování údajů a transparentnosti by měly být vykonávány soustavně a důsledně,

E.   vzhledem k tomu, že povinnosti externích ratingových agentur v oblasti zveřejňování údajů, které navrhuje Komise, přesahují technické úpravy, a je tedy nutno, aby je Parlament řádně projednal, a měly by být řešeny postupem spolurozhodování,

F.   vzhledem k tomu, že tato soustavnost a důslednost i náležité projednání záležitosti Parlamentem, vyžaduje, aby se ustanovení o povinnostech externích ratingových agentur v oblasti zveřejňování údajů řešila postupem spolurozhodování, buď v rámci návrhu na přezkum směrnice o kapitálových požadavcích, nebo v rámci nařízení o ratingových agenturách,

G.   vzhledem k tomu, že podporuje ostatní technické pozměňovací návrhy,

1.   nesouhlasí se schválením návrhu směrnice Komise, kterou se mění některé přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o technická ustanovení o řízení rizik;

2.   domnívá se, že návrh směrnice Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené ve směrnici 2006/48/ES;

3.   vyzývá Komisi, aby vzala návrh opatření zpět a předložila výboru nový návrh;

4.   navrhuje, aby byl návrh směrnice pozměněn následujícím způsobem:

Znění navržené Komisí   Změna
Změna 1
Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2006/48/ES
Příloha VI – Část 2 – bod 7
(3)  V příloze VI se v části 2 bod 7 nahrazuje tímto:
vypouští se
"7. Příslušné orgány musí přijmout nezbytná opatření, aby zajistily, že principy metodiky používané ratingovou agenturou při vytváření externích ratingů budou zveřejněny, aby tak všichni potenciální uživatelé mohli posoudit, zda je dané hodnocení opodstatněné. Příslušné orgány dále přijmou nezbytná opatření, kterými u externích ratingů týkajících se sekurizačních pozic zajistí, aby byla externí ratingová agentura zavázána průběžně vydávat souhrnné informace o struktuře transakce, výkonnosti aktiv v portfoliu a tom, jaký vliv mají tyto činitele na její externí rating. Tyto souhrnné informace se dávají k dispozici všem úvěrovým institucím, které využívají externí rating pro účely článku 96."

5.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 177, 30. 6. 2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 184, 17. 7. 1999, s. 23.


Nepoctivé katalogové firmy
PDF 238kWORD 70k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o nepoctivých katalogových firmách (petice 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 a další) (2008/2126(INI))
P6_TA(2008)0608A6-0446/2008

Evropský parlament,

-   s ohledem na petice 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 a další,

-   s ohledem na dřívější jednání Petičního výboru o petici 0045/2006 a dalších,

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (kodifikované znění)(1),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu ("směrnice o nekalých obchodních praktikách")(2),

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání zákonů na ochranu zájmů spotřebitele ("nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele")(3),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES ze dne 19. května 1998 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů(4),

-   s ohledem na studii nazvanou "Nekalé praktiky "katalogových firem" v kontextu stávajících a budoucích právních předpisů upravujících vnitřní trh, které jsou zaměřeny na ochranu spotřebitelů a malých a středních podniků" (IP/A/IMCO/FWC/2006-058/LOT4/C1/SC6), vypracovanou na žádost Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

-   s ohledem na čl. 192 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Petičního výboru a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0446/2008),

A.   vzhledem k tomu, že Parlament obdržel více než 400 petic od malých podniků (což odráží pouze zlomek jejich množství), které tvrdí, že se staly obětí klamavé reklamy firem vydávajících katalogy hospodářských subjektů ("katalogových firem"), a v důsledku toho utrpěly psychickou újmu, finanční škodu a trpí pocity viny, rozpaky a frustrací,

B.   vzhledem k tomu, že tyto stížnosti odrážejí rozšířený a smluvený způsob nepoctivých podnikatelských praktik, které používají některé tzv. "katalogové firmy" a které se dotkly tisíců podniků, jež jsou organizovány přeshraničně, a svou činnost tedy provozují ve dvou nebo více členských státech v Evropské unii i ve třetích zemích, a měly na ně výrazný finanční dopad, a vzhledem k tomu, že není k dispozici správní mechanismus ani právní nástroj, který by vnitrostátním orgánům pro prosazování práva umožnil přeshraniční spolupráci,

C.   vzhledem k tomu, že nekalá povaha těchto praktik je ještě očividnější, uskutečňují-li se elektronickou cestou a šíří-li se pomocí internetu (viz petice č. 0079/2003),

D.   vzhledem k tomu, že podnikatelské praktiky, jež jsou předmětem stížností, obvykle spočívají v tom, že firma vydávající katalog hospodářských subjektů osloví podniky, zpravidla poštou, a vyzve je, aby vyplnily nebo aktualizovaly svůj obchodní název a své kontaktní údaje, přičemž v nich vzbudí mylný dojem, že budou v tomto katalogu uvedeny bezplatně; vzhledem k tomu, že tyto podniky posléze zjistí, že ve skutečnosti – aniž by tak chtěly učinit – podepsaly smlouvu, která je obvykle zavazuje k tomu, že budou nejméně tři roky zapsány v katalogu hospodářských subjektů za roční poplatek ve výši přibližně 1 000 EUR,

E.   vzhledem k tomu, že formuláře používané při této činnosti jsou obvykle nejednoznačné a obtížně srozumitelné a navozují mylný dojem, že bude podnik zapsán do katalogu bezplatně, avšak ve skutečnosti je vmanévrován do nechtěné smlouvy na reklamu v katalogu hospodářských subjektů,

F.   vzhledem k tomu, že ve členských státech nejsou na vnitrostátní úrovni ani na úrovni EU k dispozici právní předpisy týkající se katalogových firem a jejich vztahů s jinými firmami, a vzhledem k tomu, že je na uvážení členských států, zda zavedou komplexnější a dalekosáhlejší právní předpisy,

G.   vzhledem k tomu, že směrnice 2006/114/ES se vztahuje i na transakce mezi podniky a stanoví, že "klamavou reklamou" se rozumí "každá reklama, která jakýmkoli způsobem, včetně předvedení, klame nebo pravděpodobně může klamat osoby, kterým je určena nebo které zasáhne, a která pro svůj klamavý charakter pravděpodobně ovlivní jejich ekonomické chování, nebo která z těchto důvodů poškodí nebo může poškodit jiného soutěžitele"; vzhledem k tomu, že se však zdá, že různý výklad termínu "klamavý" představuje vážnou praktickou překážku v boji proti těmto praktikám katalogových firem ve vztazích s jinými podniky,

H.   vzhledem k tomu, že směrnice 2005/29/ES zakazuje "přiložení faktury nebo podobných dokladů pro provedení platby k marketingovým materiálům, čímž se ve spotřebiteli vyvolá dojem, že si inzerovaný produkt již objednal, ačkoli tomu tak není"; vzhledem k tomu, že se ovšem tato směrnice nevztahuje na klamavé praktiky uplatňované mezi firmami, a proto se na ni v její stávající podobě nemohou předkladatelé petic odvolávat; vzhledem k tomu, že však tato směrnice nebrání zavedení systému vnitrostátních předpisů o nekalých obchodních praktikách, který by se za všech okolností a ve stejné míře vztahoval na spotřebitele i podniky,

I.   vzhledem k tomu, že směrnice 2005/29/ES nebrání členským státům rozšířit prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů její působnost i na podniky; vzhledem k tomu, že tento postup ovšem vede k rozdílným úrovním ochrany podniků, které se staly oběťmi klamavých praktik katalogových firem v jednotlivých členských státech,

J.   vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 2006/2004 definuje "protiprávní jednání uvnitř Společenství" jako "každé jednání nebo opomenutí, které je v rozporu se zákony na ochranu zájmů spotřebitele … a které poškozuje nebo může poškodit společné zájmy spotřebitelů s bydlištěm v členském státě nebo členských státech jiných, než je členský stát, ve kterém má uvedené jednání nebo opomenutí původ nebo ve kterém k němu došlo; nebo ve kterém je usazen odpovědný prodejce nebo dodavatel; nebo ve kterém se nacházejí důkazy nebo aktiva týkající se tohoto jednání nebo opomenutí"; vzhledem k tomu, že se však tato směrnice nevztahuje na klamavé praktiky uplatňované mezi podniky, a proto se na ni v její stávající podobě nemohou odvolávat ani předkladatelé petic,

K.   vzhledem k tomu, že většina předkladatelů petic si stěžuje na firmu vydávající katalog hospodářských subjektů s názvem European City Guide (jejíž činnosti jsou předmětem soudní žaloby a správního řízení), ale uváděny jsou i další firmy, jež katalogy hospodářských subjektů vydávají, jako např. Construct Data Verlag, Deutscher Adressdienst GmbH a NovaChannel; vzhledem k tomu, že další ovšem firmy tuto podnikatelskou činnost provozují zákonným způsobem,

L.   vzhledem k tomu, že ačkoli jsou tyto klamavé obchodní praktiky zacíleny především na malé podniky, oslovovány jsou také profesní a dokonce i neziskové subjekty, například nevládní organizace, dobročinné organizace, školy a knihovny a místní společenská, např. zájmová sdružení,

M.   vzhledem k tomu, že katalogové firmy jsou nezřídka usazeny v jiném členském státě, než ve kterém se nachází sídlo oběti, a ta se proto jen obtížně dovolává ochrany u příslušných vnitrostátních orgánů, neboť jednotlivé členské státy různě interpretují význam termínu "klamavý"; vzhledem k tomu, že oběti se také často nedomohou nápravy u vnitrostátních právních rámců a orgánů na ochranu spotřebitele, které jim sdělí, že příslušný právní předpis je koncipován tak, aby chránil spotřebitele, nikoli podniky; vzhledem k tomu, že jako malé podniky většina obětí často nedisponuje dostatečnými zdroji, aby mohly usilovat o účinnou nápravu tím, že se obrátí na soud, a samoregulační mechanismy pro katalogové firmy jsou neúčinné, neboť ti, kteří provozují klamavou reklamu, je nerespektují,

N.   vzhledem k tomu, že oběti těchto praktik jsou nekompromisně nuceny k úhradě, a to buď samotnými katalogovými firmami, nebo dokonce i najatými vymahatelskými společnostmi; vzhledem k tomu, že si oběti stěžují na to, že tento postup pociťují jako nátlak a vyhrožování, a mnohé z nich často nakonec proti své vůli zaplatí, aby se vyhnuly dalšímu obtěžování,

O.   vzhledem k tomu, že – až na pár výjimek – nebyla na oběti, které odmítly zaplatit, podána soudní žaloba,

P.   vzhledem k tomu, že řada členských států podnikla kroky, zejména osvětové povahy, zaměřené na společnosti, které by se mohly stát oběťmi těchto praktik, a vzhledem k tomu, že mezi tyto kroky patří sdílení informací, poradenství, oznamování podezřelých skutečností státním orgánům pro prosazování práva a v některých případech vedení rejstříku stížností, aby mohl být tento problém vyřešen,

Q.   vzhledem k tomu, že Rakousko v roce 2000 změnilo svůj zákon o nekalých obchodních praktikách, v jehož § 28a se nyní stanoví: "je zakázáno inzerovat v rámci podnikatelské činnosti a pro účely hospodářské soutěže registraci v katalozích, jako jsou například "zlaté stránky", telefonní a podobné seznamy, prostřednictvím platebního formuláře, složenky, faktury, nabídky opravy nebo podobným způsobem či nabízet takovou registraci přímo, aniž by bylo jednoznačně a také zřetelnými a grafickými prostředky uvedeno, že daná reklama je výlučně nabídkou k uzavření smlouvy",

R.   vzhledem k tomu, že tyto praktiky jsou používány již několik let – za tuto dobu jim padlo za oběť mnoho podniků a výrazně poškozují a narušují vnitřní trh,

1.   vyjadřuje znepokojení nad tímto problémem, na který upozorňují předkladatelé petic, jenž je zjevně rozšířen a je přeshraniční povahy a má výrazný finanční dopad, zejména na malé podniky;

2.   domnívá se, že z přeshraniční povahy tohoto problému vyplývá pro orgány Společenství povinnost zajistit přiměřenou nápravu, aby oběti například mohly účinně napadnout platnost smluv uzavřených na základě klamavé reklamy, aby tyto smlouvy mohly být zrušeny a aby bylo možné získat zpět částku, kterou již oběti uhradily;

3.   naléhavě vyzývá oběti, aby hlásily nekalé jednání podnikatelských subjektů příslušným vnitrostátním orgánům, a vyzývá členské státy, aby malým a středním podnikům poskytly know-how potřebné k podávání stížností vládním i nevládním orgánům, a to tak, že zajistí otevřenost komunikačních kanálů a informovanost obětí o tom, že mají k dispozici poradenství, takže si předtím, než uhradí poplatky požadované nepoctivou katalogovou firmou, mohou opatřit potřebné pokyny, jak si počínat; naléhavě vyzývá členské státy, aby založily a vedly centralizovaný rejstřík těchto žádostí;

4.   vyjadřuje politování nad tím, že navzdory rozšířenému používání těchto praktik se zdá, že právní předpisy EU a vnitrostátní právní předpisy neodpovídají potřebám, pokud jde o to, aby byly k dispozici spolehlivé nástroje ochrany a účinná náprava, nebo nejsou na vnitrostátní úrovni náležitě prosazovány; s politováním rovněž konstatuje, že nápravu nejsou zjevně schopny zjednat ani příslušné vnitrostátní orgány;

5.   vítá úsilí, jež vyvíjejí evropské a vnitrostátní podnikatelské organizace s cílem zvýšit povědomí svých členů o tomto problému, a vyzývá je, aby ve spolupráci s místními organizacemi toto úsilí ještě zintenzivnily, a v prvé řadě tak snížily počet budoucích obětí klamavých praktik katalogových firem; vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že některé z těchto organizací byly následně soudně stíhány nepoctivými katalogovými firmami, o nichž se výslovně zmínily ve svých osvětových kampaních, pro údajnou pomluvu a čelily podobným obviněním;

6.   vítá kroky, které učinily některé členské státy jako např. Itálie, Španělsko, Nizozemsko, Belgie a Spojené království, ale zejména Rakousko, ve snaze zabránit katalogovým firmám v klamavých praktikách; zastává však názor, že toto úsilí není dostatečné a že je stále zapotřebí koordinovat kontrolu na mezinárodní úrovni;

7.   vyzývá Komisi a členské státy, aby v úzké spolupráci s vnitrostátními a evropskými organizacemi zastupujícími podnikatelské subjekty zintenzivnily úsilí o zvýšení informovanosti o tomto problému, a bylo s ním tak obeznámeno více lidí, kteří by díky tomu byli schopni se klamavé reklamy, jež je může vlákat do nechtěných inzertních smluv, vyvarovat;

8.   vyzývá Komisi, aby se zabývala problémem nepoctivého jednání v podnikání v rámci iniciativy "Small Business Act" pro Evropu, jak navrhla ve svém sdělení s názvem "Jednotný trh pro Evropu ve 21. století", a aby se zapojila do sítí "Enterprise Europe Network" a "SOLVIT" a portálů příslušných GŘ, což jsou další způsoby poskytování informací o těchto problémech a pomoci s nimi;

9.   lituje toho, že směrnice 2006/114/ES, která se vztahuje na transakce mezi podniky – a o takovou transakci v tomto případě jde – zjevně buď nezajišťuje dostatečně účinnou nápravu, nebo není členskými státy náležitě prosazována; žádá Komisi, aby do prosince 2009 předložila zprávu o proveditelnosti a možných dopadech změny směrnice 2006/114/ES připojením seznamu "černých" nebo "šedých" praktik, které se považují za klamavé;

10.   připomíná, že ačkoli Komise není oprávněna přímo vymáhat, aby fyzické nebo právnické osoby dodržovaly ustanovení směrnice 2006/114/ES, ve své roli strážkyně Smlouvy je povinna zajistit, aby byla tato směrnice členskými státy náležitě a účinně uplatňována; vyzývá proto Komisi, aby zajistila, aby členské státy zcela a účinně provedly ve vnitrostátním právu směrnici 2005/29/ES s cílem zaručit ochranu ve všech členských státech, a aby ovlivnila podobu dostupných právních a procesních nástrojů, jako v případě směrnice 84/450/EHS, která poskytla nástroje Rakousku, Španělsku a Nizozemsku, a tím splnila svoji povinnost strážkyně Smlouvy, pokud jde o ochranu podniků, a přitom zajistila, aby právo usazování a volný pohyb služeb nebyly ohroženy;

11.   vyzývá Komisi, aby zintenzivnila sledování uplatňování směrnice 2006/114/ES, především v těch členských státech, v nichž mají podle dostupných informací nepoctivé katalogové firmy sídlo, zejména ve Španělsku, kde se nachází sídlo katalogové firmy, na niž si předkladatelé petic stěžují nejčastěji, a v České republice a na Slovensku, kde bylo vydáno soudní rozhodnutí v neprospěch obětí způsobem, který zpochybňuje uplatňování směrnice 2006/114/ES v těchto zemích; vyzývá Komisi, aby informovala Parlament o svých zjištěních;

12.   lituje toho, že se směrnice 2005/29/ES nevztahuje na transakce mezi podniky a že se členské státy, jak se zdá, zdráhají oblast její působnosti rozšířit; poznamenává však, že členské státy mohou jednostranně rozšířit oblast působnosti svých vnitrostátních právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele i na transakce mezi podniky, a aktivně jim doporučuje, aby tak učinily a rovněž aby zajistily spolupráci mezi orgány členských států, jak stanoví nařízení (ES) č. 2006/2004, s cílem umožnit sledování tohoto druhu přeshraničních činností, které provozují katalogové firmy usazené v EU nebo ve třetí zemi; dále žádá Komisi, aby do prosince 2009 předložila zprávu o proveditelnosti a možných dopadech rozšíření oblasti působnosti směrnice 2005/29/ES na smlouvy mezi podniky se zvláštním zřetelem k bodu 21 přílohy I uvedené směrnice;

13.   vítá kroky Rakouska, které šlo příkladem, když do svých vnitrostátních právních předpisů vztahujících se na nepoctivé katalogové firmy doplnilo zvláštní zákaz takových praktik, a vyzývá Komisi, aby s ohledem na přeshraniční povahu tohoto problému navrhla právní předpis, který rozšíří oblast působnosti směrnice 2005/29/ES na základě rakouského modelu tak, aby byla výslovně zakázána inzerce v katalozích hospodářských subjektů, pokud potenciální klient neobdrží jednoznačnou a graficky zřetelnou informaci, že taková inzerce je výlučně nabídkou k uzavření smlouvy za úhradu;

14.   konstatuje, že vnitrostátní právní předpisy často nepostačují k tomu, aby bylo možné uplatnit právní prostředky proti katalogovým firmám se sídlem v jiném členském státě, a naléhavě proto vyzývá Komisi, aby zprostředkovala aktivnější přeshraniční spolupráci mezi příslušnými vnitrostátními orgány, a umožnila jim tak zajišťovat pro oběti účinnější nápravu;

15.   lituje toho, že nařízení (ES) 2006/2004 se nevztahuje na transakce mezi podniky, a proto jej nelze použít k boji proti nepoctivým katalogovým firmám; vyzývá Komisi, aby navrhla právní předpis, který odpovídajícím způsobem rozšíří oblast působnosti uvedeného nařízení;

16.   vítá příklad Belgie, kde všichni, kteří se stali obětí klamavých praktik, mohou podat žalobu v zemi svého bydliště;

17.   konstatuje, že rakouská zkušenost ukazuje, že právo obětí na kolektivní žalobu proti katalogovým firmám, kterou podávají obchodní sdružení či podobné subjekty, se jeví být účinným prostředkem, který by bylo možné znovu použít v iniciativách, o nichž v současnosti uvažuje GŘ Komise pro hospodářskou soutěž v souvislosti se žalobami o náhradu škod za porušování předpisů ES v oblasti hospodářské soutěže a GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele v souvislosti s možností spotřebitelů společně se domáhat svých práv na úrovni EU;

18.   naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily, aby podnikům, které se staly obětí klamavé reklamy, byl k dispozici jasně určený vnitrostátní orgán, u něhož mohou podat stížnost a domáhat se nápravy, a to i v případech, jako jsou tyto, kdy jsou klamavou reklamou postiženy podniky;

19.   vyzývá Komisi, aby pro příslušné vnitrostátní orgány vypracovala pokyny obsahující osvědčené postupy, které tyto orgány budou moci použít v případech, kdy budou upozorněny na klamavou reklamu;

20.   vyzývá Komisi, aby spolupracovala se třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními organizacemi a zabránila tomu, aby nepoctivé katalogové firmy ze třetích zemí poškozovaly podniky se sídlem v Evropské unii;

21.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 21.
(2) Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22.
(3) Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1.
(4) Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 51.

Právní upozornění - Ochrana soukromí