Indeks 
Vedtagne tekster
Tirsdag den 16. december 2008 - Strasbourg
Euro-Middelhavsaftalen EF/Marokko ***
 Stabiliserings- og associeringsaftalen EF/Republikken Albanien ***
 Stabiliserings- og associeringsaftalen EF/Republikken Kroatien ***
 Aftale EF/Indien om visse aspekter af lufttrafik *
 Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri *
 Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri i ikke-deltagende medlemsstater *
 Beskyttelse af selskabsdeltageres og tredjemands interesser (kodificeret udgave) ***I
 Afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat (kodificeret udgave) *
 Udgifter på veterinærområdet (kodificeret udgave) *
 Medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter *
 Medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (ikke-deltagende medlemsstater) *
 Forslag til ændringsbudget nr. 9/2008
 Måleenheder ***II
 Turismens indvirkning på kystområder
 Mediekendskab i en digital verden
 Oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut (omarbejdning) ***II
 Tilpasning af visse retsakter til forskriftsproceduren med kontrol - Del 4 ***I
 Europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område ***I
 Europæiske samarbejdsudvalg (omarbejdning) ***I
 Overførsel af forsvarsprodukter inden for Fællesskabet ***I
 Typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer ***I
 Indtægtsskabende projekter for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden ***
 Ansættelsesvilkår for øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber *
 Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring
 Vildledende praksis hos udgivere af erhvervsvejvisere

Euro-Middelhavsaftalen EF/Marokko ***
PDF 8kWORD 33k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (13104/2007 - KOM(2007)0404 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC))
P6_TA(2008)0584A6-0458/2008

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2007)0404),

-   der henviser til Rådets tekst (13104/2007),

-   der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum, og artikel 310 (C6-0383/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 75, artikel 83, stk. 7, og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A6-0458/2008),

1.   afgiver samstemmende udtalelse om indgåelsen af protokollen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Kongeriget Marokkos regeringer og parlamenter.


Stabiliserings- og associeringsaftalen EF/Republikken Albanien ***
PDF 7kWORD 31k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (7999/2008 - KOM(2008)0139 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC))
P6_TA(2008)0585A6-0496/2008

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse (KOM(2008)0139),

-   der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum og artikel 310 (C6-0453/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 75, artikel 83, stk. 7, og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A6-0496/2008),

1.   afgiver samstemmende udtalelse om indgåelsen af protokollen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Albaniens regeringer og parlamenter.


Stabiliserings- og associeringsaftalen EF/Republikken Kroatien ***
PDF 7kWORD 31k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (15019/2008 - KOM(2007)0612 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC))
P6_TA(2008)0586A6-0490/2008

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse (KOM(2007)0612),

-   der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum, og artikel 310 (C6-0463/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 75, artikel 83, stk. 7, og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A6-0490/2008),

1.   afgiver samstemmende udtalelse om indgåelsen af protokollen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Kroatiens regeringer og parlamenter.


Aftale EF/Indien om visse aspekter af lufttrafik *
PDF 99kWORD 31k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2008)0347 – C6-0342/2008 – 2008/0121(CNS))
P6_TA(2008)0587A6-0471/2008

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2008)0347),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 80, stk. 2, og artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0342/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51, artikel 83, stk. 7 og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0471/2008),

1.   godkender indgåelsen af aftalen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Indien.


Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri *
PDF 9kWORD 32k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri (14533/2008 - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS))
P6_TA(2008)0588A6-0499/2008

(Høringsprocedure - fornyet høring)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets udkast (14533/2008),

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0525),

-   der henviser til sin holdning af 17. juni 2008(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 123, stk. 4, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0395/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51, 43, stk. 1, og 55, stk. 3,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0499/2008),

1.   godkender Rådets udkast;

2.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre udkastet i væsentlig grad eller erstatte det med en ny tekst;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0280.


Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri i ikke-deltagende medlemsstater *
PDF 9kWORD 34k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1339/2001 om udvidelse af virkningerne af forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri, til også at omfatte de medlemsstater, der ikke har indført euroen som fælles valuta (14533/2008 - C6-0481/2008 - 2007/0192B(CNS))
P6_TA(2008)0589A6-0503/2008

(Høringsprocedure - fornyet høring)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets udkast (14533/2008),

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0525),

-   der henviser til sin holdning af 17. juni 2008(1)

-   der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0481/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51, artikel 43, stk. 1 og artikel 55, stk. 3,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0503/2008),

1.   godkender Rådets udkast;

2.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre udkastet i væsentlig grad eller erstatte det med en ny tekst;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0280.


Beskyttelse af selskabsdeltageres og tredjemands interesser (kodificeret udgave) ***I
PDF 9kWORD 33k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 48, stk. 2, i traktaten nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelse af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (kodificeret udgave) (KOM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD))
P6_TA(2008)0590A6-0465/2008

(Fælles beslutningsprocedure - kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0544),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 44, stk. 2, litra g), på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0316/2008),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0465/2008),

A.   der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat (kodificeret udgave) *
PDF 100kWORD 33k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om forslag til Rådets direktiv om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat (kodificeret udgave) (KOM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS))
P6_TA(2008)0591A6-0466/2008

(Høringsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0376),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 93, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0290/2008),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0466/2008),

A.   der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Udgifter på veterinærområdet (kodificeret udgave) *
PDF 9kWORD 32k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om forslag til Rådets beslutning om visse udgifter på veterinærområdet (kodificeret udgave) (KOM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS))
P6_TA(2008)0592A6-0464/2008

(Høringsprocedure - kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0358),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0271/2008),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0464/2008),

A.   der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter *
PDF 8kWORD 32k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (KOM(2008)0514 VOL. I - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS))
P6_TA(2008)0593A6-0469/2008

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0514 VOL. I),

-   der er blevet hørt af Rådet (C6-0332/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0469/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (ikke-deltagende medlemsstater) *
PDF 8kWORD 32k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2183/2004 om udvidelse af anvendelsen af forordning (EF) nr. 2182/2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter, til at omfatte ikke-deltagende medlemsstater (KOM(2008)0514 VOL. II - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS))
P6_TA(2008)0594A6-0470/2008

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0514 VOL. II),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0335/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0470/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Forslag til ændringsbudget nr. 9/2008
PDF 13kWORD 37k
Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2008 om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 9/2008 for regnskabsåret 2008 - Sektion III - Kommissionen (16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD))
P6_TA(2008)0595A6-0487/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 272 og Euratom-traktatens artikel 177,

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(1), særlig artikel 37 og 38,

-   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, endeligt vedtaget den 13. december 2007(2),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

-   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 10/2008 for regnskabsåret 2008, forelagt af Kommissionen den 31. oktober 2008 (KOM(2008)0693),

-   der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 9/2008, vedtaget af Rådet den 27. november 2008 (16263/2008 - C6-0462/2008)

-   der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV,

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A6-0487/2008),

A.   der henviser til, at forslaget til ændringsbudget nr. 9 til det almindelige budget for 2008 omfatter følgende:

   - nødvendigheden af at foretage en nettoforhøjelse af overslaget over indtægter (1 198,7 mio. EUR) efter revisionen af overslaget over egne indtægter og andre indtægter
   - nødvendigheden af at nedsætte betalingsbevillingerne under udgiftsområde 1a, 1b, 2, 3b og 4 (4 891,3 mio. EUR), efter at der er taget højde for de omfordelinger, der er foreslået som led i den samlede overførsel
   - indsættelse af budgetaspekterne vedrørende finansieringen af fødevarefaciliteten med henblik på hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene i 2008, jf. den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet af 21. november 2008 om finansiering af fødevarefaciliteten;

B.   der henviser til, at formålet med forslag til ændringsbudget nr. 9/2008 formelt er at opføre disse budgetmæssige tilpasninger i 2008-budgettet,

C.   der henviser til, at Rådet har vedtaget det foreløbige forslag til ændringsbudget nr. 10/2008 som forslag til ændringsbudget nr. 9/2008, efter annulering af det foreløbige forslag til ændringsbudget nr. 8/2008,

1.   noterer sig det foreløbige forslag til ændringsbudget nr. 10/2008;

2.   godkender forslag til ændringsbudget nr. 9/2008 uændret;

3.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 71 af 14.3.2008.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.


Måleenheder ***II
PDF 9kWORD 33k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 80/181/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD))
P6_TA(2008)0596A6-0476/2008

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (11915/3/2008 - C6-0425/2008),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0510),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0476/2008),

1.   godkender den fælles holdning;

2.   konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3.   pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

4.   pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 297 E af 20.11.2008, s. 105.


Turismens indvirkning på kystområder
PDF 57kWORD 77k
Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2008 om regionale udviklingsaspekter ved turismens indvirkning på kystområder (2008/2132(INI))
P6_TA(2008)0597A6-0442/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling(1),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)(2),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi(3),

-   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden(4),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet)(5),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)(6),

-   der henviser til sin holdning af 23. oktober 2008 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lufthavsafgifter(7),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. september 2000 om integreret kystzoneplanlægning: en strategi for Europa (KOM(2000)0547),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. oktober 2007 "Agenda for en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk turisme" (KOM(2007)0621),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. marts 2006 om en ny turismepolitik i EU - mod et stærkere partnerskab inden for europæisk turisme (KOM(2006)0134) og til Europa-Parlamentets beslutning af 29. november 2007 derom(8),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2007 om en integreret EU-havpolitik (KOM(2007)0575) og til Europa-Parlamentets beslutning af 20. maj 2008derom(9),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. januar 2008 "To gange 20 % i 2020 - Europas muligheder i forbindelse med klimaændringerne" (KOM(2008)0030),

-   der henviser til Kommissionens grønbog af 7. juni 2006 "En fremtidig havpolitik for EU: en europæisk vision for havene" (KOM(2006)0275),

-   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Bruxelles den 14. december 2007,

-   der henviser til den fælles trepartserklæring af 20. maj 2008 fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om indførelse af en "europæisk havdag", der skal fejres den 20. maj hvert år,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0442/2008),

A.   der henviser til, at der i EU findes seks store kystområder, nemlig kystområderne i Atlanterhavet, Østersøen, Sortehavet, Middelhavet, Nordsøen og regionerne i den yderste periferi, og at de hver har deres egne territoriale ressourcer og forskellige koncepter for turisme,

B.   der henviser til, at en betydelig del af Europas befolkning bor på den 89 000 km lange kyststrækning,

C.   der tilslutter sig den definition af kystområder, der anvendes som led i EU's havpolitik, nemlig zoner eller kystområder, der befinder sig i 50 km afstand i en lige linje fra kystlinjen og ind i landet,

D.   der henviser til, at kystregionerne er af afgørende betydning for EU, idet en væsentlig del af de økonomiske aktiviteter er koncentreret her,

E.   der henviser til definitionen af integreret kystzoneforvaltning og den rolle, som turismen kan spille for at nå dette mål,

F.   der henviser til, at den positive udvikling i kystområderne er til gavn ikke blot for de personer, der bor i kystområderne, men for alle de mennesker, der bor i EU,

G.   der henviser til, at mens turismen i almindelighed er den vigtigste erhvervsaktivitet i disse områder og har en positiv indflydelse på den samfundsøkonomiske udvikling med hensyn til vækst i BNP og beskæftigelsen, kan den også have en negativ territorial indvirkning, idet den er sæsonbestemt og anvender ufaglært arbejdskraft, eftersom der kun er et begrænset samspil mellem kystområdet og det indre af landet, diversificeringen af økonomien er begrænset, og der sker en forringelse af naturen og kulturarven,

H.   der henviser til, at der praktisk talt intetsteds forekommer specifikke henvisninger til kystområderne i de forskellige operationelle programmer for perioden 2007-2013, hvilket medfører en mangel på sammenlignelige og pålidelige socioøkonomiske og finansielle oplysninger om turisme i kystområderne,

I.   der henviser til, at fordi der savnes sammenlignelige og pålidelige data for turismen i kystområderne, er det muligt, at sektorens økonomiske værdi undervurderes, og at den økonomiske værdi af beskyttelsen af havmiljøet som følge heraf undervurderes, ligesom investeringerne til dette formål ikke udnyttes tilstrækkeligt,

J.   der henviser til, at manglende oplysninger om de EU-midler, der investeres i kystområderne, gør det vanskeligt at fastslå strukturfondenes reelle indvirkning på turismen i disse områder,

K.   der henviser til, at turismen befinder sig i et skæringspunkt mellem forskellige EU-politikker, som har en væsentlig indflydelse på EU's evne til at bidrage til social og territorial samhørighed,

L.   der henviser til, at strukturfondene kvalitetsmæssigt kan bidrage positivt til udviklingen i kystområderne ved at puste nyt liv i de lokale økonomier, mindske sæsonudsving, stimulere private investeringer og fremme bæredygtig turisme,

M.   der henviser til, at deres virkning er mest synlig i områder som f.eks. små øer i afsidesliggende regioner eller i kystområder, hvor kystturisme er den vigtigste økonomiske aktivitet,

N.   der henviser til, at den geografiske placering er yderst vigtig for kystområderne, og at der derfor er behov for en struktureret strategi, der tager hensyn til områdernes særlige karakteristika, subsidiaritetsprincippet og en beslutningsproces, hvor der lægges vægt på sammenhæng mellem sektorerne,

O.   der henviser til, at kystregioner desuden også ofte er fjernt beliggende områder, f.eks. mindre øer, afsidesliggende regioner eller kystområder, der er stærkt afhængige af turisme og er vanskeligt tilgængelige uden for højsæsonen, hvor der for at fremme den territoriale samhørighed er behov for bedre infrastrukturer, mere regelmæssige forbindelser mellem kysten og det indre af landet samt strategier for territorial markedsføring og en integreret økonomisk udvikling, der fremmer investeringer og opretholder de økonomiske aktiviteter uden for turisthøjsæsonen,

P.   der henviser til, at kystområderne, til trods for at de har tilsvarende problemer, ikke råder over særlige instrumenter, som giver mulighed for en struktureret tilgang og bedre kommunikation mellem nøgleaktørerne, som hyppigt arbejder selvstændigt og isoleret,

Q.   der henviser til, at integrerede løsninger på konkrete problemer kan findes og gennemføres på lokalt og regionalt plan af de offentlige myndigheder i samarbejde med den private sektor og under forudsætning af, at begge parter tager hensyn til miljøet og samfundets interesser,

R.   der henviser til, at tilvejebringelsen af politiske redskaber vil bidrage til mere integrerede og bæredygtige strategier, som fører til en forbedring af konkurrenceevnen, idet de naturlige og kulturelle ressourcer bevares, samtidig med at samfundets behov opfyldes, og en model for ansvarlig turisme fremmes,

S.   der henviser til, at disse redskaber kan skabe bedre arbejdspladser i disse områder og bidrage til at mindske sæsonudsving ved at kombinere forskellige former for turisme og andre aktiviteter langs kysten og på havet, hvad der kan skabe balance mellem udbuddet og den moderne turists forventninger og høje krav samt skabe kvalificerede arbejdspladser,

T.   der henviser til, at målet om et europæisk territorialt samarbejde, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1080/2006, kan bidrage effektivt til at gennemføre de nævnte prioriteringer gennem finansiering af samarbejds- og udviklingsprojekter og udvikling af partnerskabsnetværk mellem aktørerne og kystområderne; understreger i denne forbindelse, at det er vigtigt at drage fordel af den europæiske gruppe for territorialt samarbejde, der nedsættes i henhold til forordning (EF) nr. 1082/2006 som et redskab til at skabe stabilt samarbejde inden for bæredygtig udvikling i kystområder med inddragelse af lokale partnere og arbejdsmarkedets parter,

1.   betoner, at turismen er en afgørende faktor for den socioøkonomiske udvikling i kystområderne i EU, idet den hænger nøje sammen med målsætningerne i Lissabonstrategien; understreger, at målene i Göteborgstrategien bør integreres bedre i aktiviteterne i forbindelse med turisme i kystområderne;

2.   tilskynder kystmedlemsstaterne til at udforme specifikke strategier og integrerede planer på nationalt og regionalt niveau for at afbøde de sæsonbetingede variationer i turismen i kystområderne og sikre en mere stabil beskæftigelse og en højere livskvalitet i lokalsamfundene; understreger i denne forbindelse betydningen af at ændre de traditionelle sæsonbetonede aktiviteter til helårsaktiviteter gennem produktdiversificering og alternative former for turisme (f.eks. erhvervsrejser, kulturel og medicinsk turisme, sports- og landbrugsturisme samt turisme relateret til havet); bemærker, at diversificering af varer og tjenesteydelser vil bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse og afbøde negative miljømæssige, økonomiske og sociale virkninger;

3.   fremhæver behovet for at sikre arbejdstagernes rettigheder i denne sektor ved at fremme kvalitetsbeskæftigelse og erhvervelse af kvalifikationer, hvad der forudsætter passende erhvervsuddannelse, større anvendelse af længerevarende ansættelsesforhold, rimelige og anstændige lønforhold samt bedre arbejdsvilkår;

4.   anbefaler en integreret tilgang til turismen i kystområder og i forbindelse med EU's samhørigheds-, hav-, fiskeri-, miljø-, transport-, energi- sundheds- og socialpolitik for at skabe synergier og undgå usammenhængende foranstaltninger; henstiller til Kommissionen at behandle den bæredygtige udvikling af turismen i kystområder, særlig i forbindelse med EU's havpolitik, som led i den integrerede tilgang som en strategisk målsætning i sit arbejdsprogram for 2010-2015 og ved midtvejsrevisionen af den finansielle ramme 2007-2013;

5.   opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de lokale og regionale myndigheder, som er ansvarlige for turismen i kystområder, såvel som de økonomiske, sociale og miljømæssige partnere, inddrages fuldt ud i alle de permanente strukturer, der etableres som led i disse politikker; og i det grænseoverskridende samarbejde, som kystregioner deltager i;

6.   understreger den grundlæggende sammenhæng mellem en velfungerende infrastruktur og et velfungerende turistområde og opfordrer derfor de kompetente myndigheder til at udarbejde planer for at optimere den lokale infrastruktur til gavn for både turister og lokale beboere; anbefaler på denne baggrund stærkt, at nye projekter til forbedring af infrastrukturer, herunder olieanlæg og andre anlæg altid opføres ved hjælp af den nyeste tilgængelige teknologi for at reducere energiforbruget og kuldioxidemissionerne og forbedre energieffektiviteten ved anvendelse af vedvarende energikilder;

7.   opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne til at fremme holdbare mobilitetskæder for den lokale offentlige transport, til at etablere cykelstier og gangstier, navnlig ved kysterne i grænseområder, og til at støtte udvekslingen af god praksis i dette øjemed;

8.   henstiller til Kommissionen ved gennemførelsen af sin strategi for en integreret havpolitik at anvende en samlet tilgang til turismen i kystområder, både som led i den territoriale samhørighed og dens strategi for en integreret havpolitik, navnlig for øerne, ømedlemsstaterne, regionerne i den yderste periferi og de øvrige kystområder, i første række på grund af disse områders betydelige afhængighed af turistsektoren;

9.   opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at medtage kystturisme i forbindelse med de strategiske retningslinjer for den næste programmeringsperiode for strukturfondene og i EU's politik for kystregionerne og at fastlægge en innovativ strategi med henblik på at medtage de muligheder, som turismen i kystområder rummer;

10.   glæder sig derfor over kystregionernes deltagelse i Interreg IV B- og Interreg C-programmerne og de projekter, der omfatter både grænseoverskridende og interregionalt samarbejde vedrørende turistsektoren og opfordrer disse regioner til at gøre effektiv brug af EU's initiativer og ordninger for kystregionerne (f.eks. Middelhavs- og Østersøstrategierne og Sortehavssynergien); opfordrer indtrængende Kommissionen til at lægge større vægt på kystregionerne i de nye Interreg-programmer for den kommende programmeringsperiode;

11.   noterer sig Regionsudvalgets holdning til oprettelsen af en europæisk fond for kystområderne og opfordrer Kommissionen til, i forbindelse med den næste finansielle ramme, at undersøge mulighederne for en bedre samordning af alle fremtidige finansielle instrumenter, som omfatter indsatsen i kystregionerne;

12.   anbefaler, at der indføres en søjle for viden i forbindelse med den integrerede udvikling af kystområderne gennem oprettelse af et europæisk sektornet under tilsyn af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, jf. forordning (EF) nr. 294/2008, og det syvende rammeprogram, jf. afgørelse nr. 1982/2006/EF;

13.   opfordrer kystmedlemsstaterne til at anvende den integrerede tilgang i forbindelse med programmerne, når de udvælger og gennemfører projekter med relevans for kystområderne ud fra princippet om en tværsektoriel tilgang, og navnlig ved at støtte oprettelsen af offentligt-private partnerskaber, hvis hovedopgave er at mindske presset på de berørte lokale myndigheder;

14.   glæder sig over Kommissionens prioriteringer i dens ovennævnte agenda for en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk turisme; foreslår, at der på den nyoprettede portal for europæiske turistmål opføres specifikke oplysninger om kystdestinationer og netværk, herunder mindre kendte og mindre udbredte destinationer, med henblik på at promovere dem ud over EU's grænser, også på regionalt og lokalt plan;

15.   opfordrer i denne sammenhæng Kommissionen til at gøre kystturisme og flod- og kanalturisme til et fremtrædende tema i 2010 i forbindelse med pilotprojektet vedrørende fremtrædende europæiske turistmål;

16.   beklager, at den nuværende mangel på gennemsigtighed i EU's bevillinger til kystområderne gør det umuligt at få præcist kendskab til, hvilke midler der afsættes til turismen i disse områder; bifalder i denne forbindelse bestemmelsen i den ovennævnte grønbog om den fremtidige havpolitik vedrørende oprettelsen af en database for havregioner, der skal indeholde oplysninger om modtagere af samtlige EU-midler (herunder strukturfondene), og opfordrer Kommissionen til ufortøvet at udføre denne vigtige opgave; understreger betydningen af dette initiativ for at sikre gennemsigtighed på dette område; opfordrer Kommissionen til at iværksætte hensigtsmæssige instrumenter for at gøre disse data tilgængelige med henblik på analyse og statistik og opfordrer medlemsstaterne til at overholde deres forpligtelser med hensyn til offentliggørelsen af de endelige støttemodtagere og således give et retvisende billede af de eksisterende projekter;

17.   opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne til i fællesskab at udarbejde et udtømmende katalog på internettet over de projekter, der finansieres i kystområderne, for at regionerne kan drage fordel af andres erfaringer, og for at den akademiske verden, kystsamfundene og andre berørte parter kan fastlægge, formidle og optimere anvendelsen af bedste praksis i lokalsamfundene; anbefaler på denne baggrund, at der oprettes et forum, hvor interesserede parter kan kontakte hinanden og udveksle god praksis, og at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for medlemsstaterne med henblik på at udarbejde handlingsplaner for kystturisme og at støtte erfaringsudveksling på institutionelt plan;

18.   opfordrer Kommissionen til også at bruge dette katalog på internettet til over for borgerne at vise de fordele, som EU indebærer for de kystnære områder, for således at retfærdiggøre EU-finansieringen og give et positivt billede af EU;

19.   opfordrer Kommissionen til at sikre, at Eurostats igangværende opbygning af en database med socioøkonomiske oplysninger vedrørende kystregionerne også kommer til at indeholde pålidelige, ensartede og ajourførte data om turismen, idet disse er afgørende for, at den offentlige sektor bedre kan træffe afgørelser og foretage sammenligninger mellem både regioner og sektorer; opfordrer kystmedlemsstaterne til hurtigt at indføre et satellitregnskab for turismen på deres territorium;

20.   betoner den snævre sammenhæng mellem miljø og turisme i kystområderne, og at politik med sigte på at udvikle turismen også bør omfatte praktiske foranstaltninger som led i en overordnet politik for beskyttelse og forvaltning af miljøet; bifalder derfor, at bæredygtig udvikling er fastsat i artikel 17 i forordning (EF) nr. 1083/2006 (om strukturfondene 2007-2013) som et af de vigtigste principper, der finder anvendelse ved gennemførelsen af alle strukturforanstaltninger, og som skal kontrolleres ved et hensigtsmæssigt tilsyn; anbefaler på det kraftigste, at der indføres en tilsvarende bestemmelse i forordningerne for den kommende programmeringsperiode; betoner, at dette vil udgøre et væsentligt bidrag til fremme af grøn turisme;

21.   minder om, at kystområderne er særlig berørt af konsekvenserne af klimaændringen og den deraf følgende stigende vandstand og kysterosion samt af de hyppigere og kraftigere storme; insisterer derfor på, at kystregionerne udarbejder planer for at minimere risici i forbindelse med klimaændringer;

22.   understreger klimaændringernes indvirkning på turismen i kystområderne; opfordrer derfor Kommissionen til dels konsekvent at indarbejde EU's mål for reduktion af CO2-emissionerne i politikken på transport- og turistområdet og dels at fremme foranstaltninger, der beskytter den bæredygtige turisme mod følgerne af klimaændringer;

23.   understreger i denne forbindelse, at det er vigtigt at analysere turismens muligheder for at bidrage til beskyttelse og bevarelse af miljøet; bemærker, at turismen kan udgøre en nem måde til at øge bevidstheden om de miljømæssige værdier på, gennem en samordnet indsats af dels de nationale og regionale myndigheder, dels af turistvirksomheder og de ansvarlige for hoteller og restauranter; mener derfor, at sådanne bestræbelser bør rettes mod kystområderne, da disse i særlig grad har en profil som turistområde;

24.   understreger nødvendigheden af, at det i forbindelse med udviklingen af turisme altid sikres, at de historiske værdier og arkæologiske skatte beskyttes, og at traditionerne og kulturarven i al almindelighed bevares ved at fremme lokalsamfundenes aktive deltagelse;

25.   opfordrer til, at der skabes incitamenter til fremme af den bæredygtige udvikling med henblik på sikring af kultur- og naturarven og det sociale mønster i kystområderne;

26.   anmoder Kommissionen om at sikre, at en aktiv gennemførelse i overensstemmelse med rammedirektivet for en havstrategi er en forudsætning for at få tildelt EU-midler til projekter i kystområder, der indvirker på havet;

27.   anmoder Kommissionen om at benytte alle hensigtsmæssige evalueringsredskaber til at overvåge gennemførelsen af dette princip i kystområderne i den nuværende programmeringsperiode samt ansvarsfordelingen mellem de forskellige beslutningsniveauer;

28.   betoner, at presset på kystområderne som følge af placeringen af alt for omfattende fysiske infrastrukturer skader udviklingen af turismen i kystområder og disse områders attraktivitet, og at disse aspekter vil kunne fremmes gennem turisttjenester af høj kvalitet, som er afgørende for konkurrenceevnen i kystregionerne og fremme af kvalitetsbeskæftigelse og kvalifikationer; opfordrer derfor kystregionerne til i stedet at opmuntre til alternative investeringer, f.eks. i IKT-baserede tjenester, nye muligheder for lokale, traditionelle produkter og kvalitetsundervisning af arbejdstagere i turistsektoren; opfordrer til udarbejdelse af uddannelsesprogrammer med henblik på at skabe en pulje af kvalificeret arbejdskraft til at håndtere den øgede kompleksitet og mangfoldighed i turistsektoren;

29.   anmoder medlemsstaterne om at udarbejde effektive politikker for byplanlægning og egnsplanlægning, der harmonerer med landskabet i kystområderne;

30.   understreger, at høj kvalitet er EU-turismes vigtigste komparative fordel; opfordrer medlemsstaterne, men også de regionale og lokale myndigheder, til at udvikle og forbedre kvaliteten af deres tjenesteydelser inden for turisme, navnlig den sikkerhed, der tilbydes, en omfattende og moderne infrastruktur, de berørte virksomheders sociale ansvar og miljøvenlige økonomiske aktiviteter;

31.   anmoder Kommissionen om i sin politik for maritime klynger at integrere de tjenester og produktionssektorer, der er af betydning for turismen i kystområderne, for at muliggøre et effektivt samspil mellem de aktører, der benytter havet som en ressource til forbedring af konkurrenceevnen, bæredygtigheden og den økonomiske udvikling i kystområderne; mener desuden, at sundhedspleje, velfærd, uddannelse, teknologi og sportsfaciliteter bør indgå i tjenesterne i kystområder i de maritime klynger som afgørende elementer af betydning for udviklingen i disse områder;

32.   fremhæver den betydning, som tilgængelighed har for kystregionernes udvikling; opfordrer derfor Kommissionen og de nationale og regionale myndigheder til at udvikle metoder til at sikre optimale transportforbindelser til lands og gennem luftfart og søfart; gentager sin opfordring til de samme aktører om i betragtning af den omfattende forurening i mange regioner og havnebyer at øge incitamenterne til, at de skibe, der lægger til i havnene, skal forsynes fra land; opfordrer medlemsstaterne til at analysere muligheden for at gennemføre foranstaltninger, f.eks. nedsættelse af lufthavnsafgifter efter proceduren i sin ovennævnte holdning af 23. oktober 2008, for at gøre kystområderne mere attraktive og fremme deres konkurrenceevne; understreger i samme øjemed behovet for at fremme overholdelsen af sikkerhedsstandarderne for lufthavne og luftfart, bl.a. i form af fjernelse af brændstofdepoter i nærheden af lufthavne, hvor det er nødvendigt;

33.   opfordrer medlemsstaterne og de regionale myndigheder til at fremme opkvalificering af havnene og lufthavnene på øer og i kystområder, med henblik på at imødekomme turismens behov under behørig hensyntagen til de eksisterende, miljømæssige muligheder, og med respekt for de æstetiske hensyn og naturen;

34.   fremhæver, at territorial samhørighed er et horisontalt koncept, der omfatter EU som sådan og kan forbedre forbindelserne mellem kystområderne og baglandet (f.eks. ved at skabe sammenhæng mellem aktiviteterne i kystområderne og turismen i landdistrikter og i byer, forbedring af udbuddet uden for højsæsonen og ved at forbedre de lokale produkters profil og opmuntre til, at de gøres mere alsidige); bemærker, at den nævnte grønbog om en fremtidig havpolitik udtrykkeligt omtaler øregionerne og anerkender, at disse står over for særlige udviklingsmæssige udfordringer på grund af deres varige naturgivne handicap; betoner, at kystområderne generelt står over for tilsvarende problemer; anmoder Kommissionen om at tage hensyn til nødvendigheden af at kæde turisme i kystområder sammen med en integreret forvaltning af kystregionerne og fysisk planlægning ved den fremtidige gennemførelse af den territoriale samhørighed;

35.   opfordrer desuden de regionale og lokale myndigheder i kystområderne til at fremme integrerede planer for territorial markedsføring sammen med aktørerne i kyst- og landområderne og at fremme lige muligheder for alle i udviklingen af turisme og turistrejser for at forbedre turistsektorens konkurrenceevne, uden at det berører den generelle konkurrenceevne;

36.   tilskynder kystregionerne til at deltage i tværregionale samarbejdsprojekter, f.eks. i henhold til tema IV i initiativet "Regioner for økonomisk forandring" med henblik på at etablere temanetværk for turisme i kystområder og udvikle de eksisterende netværk samt udveksle erfaringer og bedste praksis;

37.   anmoder de berørte kompetente nationale, regionale og lokale myndigheder om at støtte strategiske projekter inden for kystturismen gennem deres samarbejdsprogrammer og at stille de nødvendige økonomiske midler til rådighed til denne indsats ved at yde en passende finansiering til sådanne foranstaltninger og at prioritere anvendelsen af strukturfondene til udvikling af en bæredygtig og miljøvenlig turisme i kystområderne med henblik på både konvergens, konkurrenceevne og beskæftigelse; mener at der i denne forbindelse bør tages særligt hensyn til aktioner, hvis sigte er udvikling af kommunikation og it;

38.   opfordrer Kommissionen til næste år at planlægge mindst én særlig begivenhed en gang om året, helst den 20. maj, den europæiske havdag, med særligt fokus på en kystturisme, der kan fremme kommunikationen og kontakterne mellem partnerne og udvekslingen af bedste praksis, f.eks. EU's integrerede model for kvalitetsforvaltning; opfordrer i denne forbindelse alle berørte parter til at præsentere deres projekter, der er finansieret af Fællesskabet, og som direkte eller indirekte har tilknytning til kystturisme;

39.   mener, at fremme af maritim turisme, bl.a. ved støtte til sektorrelevante økonomiske aktiviteter, kan være med til at fremme en mere bæredygtig og miljøvenlig adfærd blandt borgerne i EU; opfordrer derfor medlemsstaterne til at opmuntre til investeringer heri i deres kystområder;

40.   opfordrer desuden Kommissionen til at udarbejde en praktisk vejledning i EU's finansiering i forbindelse med kystturisme for at orientere berørte parter i den fase, hvor de søger finansiering;

41.   anerkender det vigtige bidrag, som væksten i krydstogtturisme udgør til udviklingen af kystsamfundene, forudsat at der skabes en balance mellem risici og fordele og mellem de faste omkostninger ved investeringer på landjorden og krydstogtoperatørernes fleksibilitet, samt at miljøhensyn behørigt inddrages;

42.   opfordrer Kommissionen til at støtte bistå kystsamfund med at få kendskab til bedste praksis og gøre optimal brug af merværdien fra krydstogtturismen i særdeleshed og den kystnære turisme i almindelighed;

43.   opfordrer kystregionerne til at oprette og støtte regionale eller lokale udviklingskontorer for at tilvejebringe netværk mellem erhvervsdrivende, institutioner, eksperter og forvaltninger inden for samme geografiske område, også mellem forskellige lande, der skal have rådgivnings- og informationsfunktioner over for potentielle offentlige og private støttemodtagere;

44.   opfordrer kystmedlemsstaterne til at overvåge, at samarbejdsprojekterne er bæredygtige i fasen efter finansieringen, ikke kun økonomisk, men også med hensyn til det fortsatte samarbejde mellem partnerne og forbindelserne med de relevante lokale sektorer;

45.   opfordrer kystmedlemsstaterne til at sikre en høj grad af synlighed af de udvalgte projekter og til at forenkle procedurerne for finansiering for at tiltrække private investeringer til kystturismen og at lette etableringen af partnerskaber mellem offentlige myndigheder og private aktører, især de små og mellemstore virksomheder; opfordrer til en bedre udnyttelse af den bæredygtige hav- og kystturismes rekreative muligheder, og til, at den bidrager til en sund fauna og flora (ved at fremme grøn turisme, fiskeriturisme, iagttagelse af hvaler, osv.); mener, at disse målsætninger kan indgå i den europæiske søfartsdag, den 20. maj;

46.   opfordrer miljøorganisationerne, de erhvervsgrene, der har tilknytning til havet, aktørerne inden for kulturlivet, forskerne, organisationerne i civilsamfundet og de lokale beboere til at deltage i alle projekternes faser, inklusive deres overvågning, for at sikre deres bæredygtighed på lang sigt;

47.   opfordrer endelig Kommissionen til regelmæssigt at evaluere, i hvilket omfang EU's finansiering i kystområderne reelt har indvirkning på udviklingen i disse områder med henblik på at formidle bedste praksis og støtte netværk af partnere gennem et observationscenter for en bæredygtig turisme i kystområderne;

48.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Regionsudvalget.

(1) EUT L 210 af 31.7.2006, s. 1.
(2) EUT L 210 af 31.7.2006, s. 19.
(3) EUT L 97 af 9.4.2008, s. 1.
(4) EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.
(5) EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19.
(6) EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.
(7) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0517.
(8) EUT C 297 E af 20.11.2008, s. 184.
(9) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0213.


Mediekendskab i en digital verden
PDF 112kWORD 62k
Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2008 om mediekendskab i en digital verden (2008/2129(INI))
P6_TA(2008)0598A6-0461/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til 2005 UNESCO-konventionen om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed(1), særlig betragtning 37 i direktiv 2007/65/EF, og til artikel 26 i direktiv 89/552/EØF,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 854/2005/EF af 11. maj 2005 om et flerårigt fællesskabsprogram til fremme af en sikrere brug af Internettet og nye onlineteknologier(2),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1718/2006/EF af 15. november 2006 om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (Media 2007)(3),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2006/952/EF af 20. december 2006 om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed og om berigtigelsesretten i forbindelse med den europæiske industris konkurrenceevne inden for audiovisuelle tjenester og onlineinformationstjenester(4),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2006/962/EF af 18. december 2006 om nøglekompetencer for livslang læring(5),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. december 2007 om en europæisk fremgangsmåde i forbindelse med mediekendskab i det digitale miljø (KOM(2007)0833),

-   der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene "Media pluralism in the Member States of the European Union" (SEK(2007)0032),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. juni 2005 "i2010 - Et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse" (KOM(2005)0229),

-   der henviser til sin beslutning af 20. november 2002 om mediekoncentration(6),

-   der henviser til sin beslutning af 6. september 2005 om anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktiv 89/552/EØF (Fjernsyn uden grænser), som ændret ved direktiv 97/36/EF, i perioden 2001-2002(7),

-   der henviser til sin beslutning af 27. april 2006 om overgangen fra analog til digital radio-/tv-spredning: en mulighed for den europæiske audiovisuelle politik og den kulturelle mangfoldighed?(8),

-   der henviser til Rådets konklusioner af 22. maj 2008 om interkulturelle kompetencer(9) og især en europæisk fremgangsmåde i forbindelse med mediekendskab i det digitale miljø(10),

-   der henviser til UNESCO's Grünwald Declaration on Media Education fra 1982,

-   der henviser til UNESCO's Pariserklæring - 12 anbefalinger vedrørende medieuddannelse fra 2007,

-   der henviser til anbefaling Rec(2006)12 fra Europarådets Ministerkomité til medlemsstaterne om at give børn hjælpemidler i det nye informations- og kommunikationsmiljø,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A6-0461/2008),

A.   der henviser til, at medierne har indflydelse på indretningen af vores samfund og på den førte politik, at stor mediekoncentration kan udgøre en trussel mod mediepluralismen, og at mediekendskab derfor har stor betydning for den politiske kultur og EU-borgernes aktive deltagelse,

B.   der henviser til, at alle former for audiovisuelle og trykte medier, traditionelle såvel som digitale, blander sig med hinanden, og at der opstår en konvergens af forskellige medieformer i teknisk og indholdsmæssig henseende, og til, at nye massemedier i kraft af innovative teknologier i stadig stigende grad vil gennemtrænge alle aspekter af tilværelsen og forudsætte, at mediebrugeren påtager sig en mere aktiv rolle, samt at også sociale fællesskaber, weblogs og computerspil udgør medieformer,

C.   der henviser til, at unge mediebrugere først og fremmest benytter Internettet som deres hovedinformationskilde, og at deres kundskaber i omgangen med dette medie er behovsorienterede og usystematiske, hvorimod voksne hovedsagelig henter deres informationer fra radio, fjernsyn, aviser og tidsskrifter, og til, at mediekendskabet i samtidens medielandskab derfor både skal leve op til de nye mediers udfordringer - især de hermed forbundne muligheder for interaktion og kreativ deltagelse - og tage højde for den viden, som forudsættes af de traditionelle medier, der fortsat er borgernes hovedkilde til information,

D.   der henviser til, at de nye kommunikationsteknologier kan oversvømme uøvede bruger med et væld af udifferentierede informationer, der ikke er sorterede efter relevans, og at denne overflod af information kan udgøre et lige så stort problem som manglende information,

E.   der henviser til, at en god uddannelse i omgangen med informationsteknologi og medier, som respekterer de andres rettigheder og friheder, i høj grad øger den enkeltes erhvervsmæssige kvalifikationer og set ud fra nationaløkonomien, bidrager til opnåelse af Lissabonmålene,

F.   der henviser til, at den brede adgang til kommunikationsteknologier giver hvert enkelt individ mulighed for ad denne vej at formidle informationer og udbrede dem til hele verden, hvorved enhver internetbruger potentielt bliver journalist, at et tilstrækkeligt mediekendskab således ikke blot er nødvendigt for forståelse af informationer, men også for evnen til at producere og udbrede medieindhold, og at IT-viden i sig selv ikke automatisk fører til større mediekendskab,

G.   der henviser til, at der kan konstateres store forskelle mellem medlemsstaterne, men også mellem regionerne, særligt i fjerntliggende landdistrikter, hvad angår udviklingen af telekommunikationsnettene og informations- og kommunikationsteknologiernes (IKT) fremmarch, hvilket indebærer en risiko for, at den digitale kløft i EU vil blive stadig større,

H.   der henviser til, at skolerne spiller en betydelig rolle, når det drejer sig om at bibringe folk gode kommunikationsevner og dømmekraft, og at der er stor forskel på medieuddannelsen og på omfanget af inddragelsen af IKT i undervisningen fra medlemsstat til medlemsstat og fra region til region, samt at medieuddannelse primært skal varetages af lærere, som selv er i besiddelse af mediekendskab og er uddannet på dette område,

I.   der henviser til, at medieuddannelse spiller en afgørende rolle for opnåelse af mediekendskab på højt niveau, som er et vigtigt led i den politiske uddannelse, der hjælper borgerne til at styrke deres adfærd som aktive borgere og deres bevidsthed om rettigheder og pligter; der desuden henviser til, at velinformerede myndige borgere danner grundlaget for et pluralistisk samfund, og at det gennem produktion af egne medieprodukter og indhold er muligt at tilegne sig færdigheder, som muliggør en dybere forståelse for de principper og værdier, som professionel medieproduktion bygger på,

J.   der henviser til, at det mediepædagogiske arbejde er mindre etableret blandt ældre end blandt unge, og at ældre mennesker ofte bliver nervøse og blokerer, når de står over for de nye medier,

K.   der henviser til, at de farer, som vedrører sikkerheden omkring personoplysninger, bliver stadig mere raffinerede og talrige, og at dette indebærer en stor risiko for uøvede brugere,

L.   der henviser til, at mediekendskabet er en uundværlig nøglekvalifikation i informations- og kommunikationssamfundet,

M.   der henviser til, at medier giver mulighed for global kommunikation og udsyn og er grundpiller i demokratiske samfund og at de formidler både viden og informationer, samt at nye digitale medier åbner muligheder for deltagelse og kreativitet og fører til øget borgerdeltagelse i de politiske processer,

N.   der henviser til, at det aktuelle datagrundlag er utilstrækkeligt til at udlede nøjagtige konklusioner om mediekendskabsniveauet i EU,

O.   der henviser til, at mediekendskabets afgørende betydning også er blevet fremhævet af UNESCO eksempelvis i ovennævnte Grünwald Declaration on Media Education fra 1982 og i Pariserklæringen - 12 anbefalinger vedrørende medieuddannelse fra 2007,

Principielle spørgsmål

1.   glæder sig over Kommissionens ovennævnte meddelelse om mediekendskab i det digitale miljø, men mener at der er behov for forbedringer med hensyn til udformningen af et europæisk koncept til fremme af mediekendskabet, især hvad angår inddragelse af de traditionelle medier og anerkendelse af medieuddannelsens betydning;

2.   glæder sig over Rådets konklusioner af 22. maj 2008 om interkulturelle kompetencer; forventer, at medlemsstaterne gør en kraftig indsats for at styrke mediekendskabet, og foreslår, at det kontaktudvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne, der er omhandlet i direktiv 89/552/EØF, suppleres med uddannelseseksperter;

3.   opfordrer Kommissionen til at vedtage en henstilling og udarbejde en handlingsplan om mediekendskab; opfordrer Kommissionen til i 2009 at organisere et møde med kontaktudvalget for audiovisuelle medietjenester for at gøre det lettere regelmæssigt at udveksle informationer og samarbejde effektivt;

4.   anmoder de myndigheder, som er ansvarlige for regulering af den audiovisuelle og elektroniske kommunikation, om at samarbejde på forskellige niveauer for at forbedre mediekendskabet; erkender, at der er et særligt behov for på nationalt plan at udarbejde såvel adfærdskodekser som fælles lovinitiativer; understreger nødvendigheden af, at alle interesserede parter bidrager til systematisk forskning i og regelmæssige analyser af de forskellige aspekter og dimensioner af mediekendskab;

5.   anbefaler, at Kommissionen også udnytter ekspertgruppen om mediekendskab som forum for drøftelse af medieuddannelse, og at denne gruppe afholder mere regelmæssige møder og regelmæssigt rådfører sig med medlemsstaternes repræsentanter;

6.   bemærker, at det ud over politikere, journalister, radio- og tv-stationer og medievirksomheder hovedsagelig er små lokale enheder, som f.eks. biblioteker, voksenuddannelsescentre, offentlige kultur- og mediecentre samt almene og faglige uddannelsesinstitutioner og borgermedier (f.eks. fællesmedier), som kan bidrage aktivt til at fremme mediekendskabet;

7.   opfordrer Kommissionen til under hensyntagen til artikel 26 i direktiv 89/552/EØF at udvikle indikatorer for mediekendskab med henblik på at fremme mediekendskabet i EU på lang sigt;

8.   konstaterer, at mediekendskab er ensbetydende med at være i stand til selvstændigt at udnytte de forskellige medier, at forstå og foretage en kritisk vurdering af de forskellige aspekter ved medier og medieindhold samt selv at kommunikere og skabe og udbrede medieindhold i forskellig sammenhæng; konstaterer desuden, at det i betragtning af, at der findes så mange tilgængelige informationskilder, primært handler om at være i stand til målrettet at frafiltrere og kategorisere informationer fra de nye mediers informations- og billedoverflod;

9.   understreger, at medieuddannelsen er et nøgleelement i politikken vedrørende forbrugeroplysning, i den bevidste og fortrolige omgang med spørgsmål om immaterielle rettigheder og i borgernes aktive demokratiske deltagelse samt i bestræbelserne på at fremme den interkulturelle dialog;

10.   opfordrer Kommissionen til at udbygge sin politik til fremme af mediekendskabet i samarbejde med alle EU-organer samt med de lokale og regionale myndigheder og styrke samarbejdet med UNESCO og Europarådet;

Målgrupper og målsætninger

11.   understreger, at medieuddannelsesaktiviteterne skal omfatte alle borgere - børn, unge, voksne, ældre og handicappede;

12.   påpeger, at mediekendskabet begynder i hjemmet med at man lærer at vælge mellem de medietjenester, der er til rådighed - understreger i den forbindelse betydningen af medieuddannelse for forældre, som spiller en afgørende rolle for udviklingen af børnenes medievaner - og fortsætter i skolen og igennem livslang læring og styrkes af de nationale, offentlige og regulerende myndigheders aktiviteter og gennem det arbejde, som udføres af de aktører og institutioner, som er aktive på medieområdet;

13.   konstaterer, at medieuddannelsens mål er kompetent og kreativ omgang med medier og medieindhold, kritisk analyse af medieprodukter, forståelse for, hvordan medieindustrien fungerer, og selvstændig fremstilling af medieindhold;

14.   anbefaler, at medieuddannelsen omfatter oplysning om ophavsrettigheder i forbindelse med brug af medier og betydningen af respekten for intellektuelle ejendomsrettigheder, især hvad angår Internettet samt om informationssikkerhed og sikkerheden omkring personoplysninger og retten til selv at vælge, hvilke oplysninger man ønsker; understreger, at nye mediekyndige brugere skal være opmærksomme på de potentielle risici i forbindelse med IT-sikkerhed og sikkerhed omkring personoplysninger samt i forbindelse med cybervold;

15.   påpeger, at reklame optager en vigtig plads i de tjenester, som medierne tilbyder nu til dags; understreger, at mediekendskabet også bør formidle kriterier for bedømmelse af de instrumenter og den praksis, som anvendes i reklame;

Sikring af adgangen til informations- og kommunikationsteknologier

16.   opfordrer EU-politikere til at mindske den digitale kløft mellem medlemsstaterne og mellem by og land igennem udbygning af informations- og kommunikationsinfrastrukturen og først og fremmest igennem etablering af bredbånd i mindre udviklede områder;

17.   påpeger, at adgangen til bredbånd også er vigtigt i forbindelse med tjenesteydelser af almen interesse og skal være kendetegnet ved et bredt udbud af høj kvalitet til overkommelige priser, og kræver, at alle borgere får mulighed for at benytte en billig bredbåndsforbindelse;

Medieuddannelse i skolerne og som led i læreruddannelsen

18.   understreger, at medieuddannelse bør være en del af den formelle uddannelse, som tilbydes alle børn, og en integreret del af undervisningsplanen på alle undervisningstrin;

19.   kræver, at mediekendskab optages som den niende nøglekompetence i den europæiske referenceramme for livslang læring i henhold til henstilling 2006/962/EF;

20.   anbefaler, at medieuddannelsen så vidt muligt skal være praksisorienteret og kombineret med økonomiske, politiske, litterære, sociale, kunstneriske og informationstekniske fag, og foreslår indførelsen af "medieuddannelse" som særskilt fag og en tværfaglig tilgang, der kombineres med ikke-skolemæssige projekter;

21.   anbefaler uddannelsesinstitutionerne at udforme medieprodukter (inden for trykte medier, audiovisuelle nye medier) under inddragelse af elever og lærere som foranstaltning til praktisk træning af mediekendskab;

22.   opfordrer Kommissionen til i forbindelse med den annoncerede opstilling af indikatorer for mediekendskab både at inddrage skoleundervisningens kvalitet og uddannelsen af lærere inden for dette område;

23.   konstaterer, at det tekniske udstyr og adgangen til ny teknologi også spiller en væsentlig rolle ved siden af pædagogiske og uddannelsespolitiske aspekter, og understreger, at der skal ske en betydelig forbedring af infrastrukturen på skolerne for at give alle skoleelever adgang til computere og Internet og til undervisning heri;

24.   understreger, at medieuddannelsen på specialskoler har særlig betydning, da medier spillerne en vigtig rolle for overvindelse af kommunikationsbarrierer i forbindelsen med mange former for handicap;

25.   anbefaler, at obligatoriske mediepædagogiske moduler for lærere på alle undervisningstrin integreres i læreruddannelsen for at sikre en grundig uddannelse; opfordrer derfor de ansvarlige nationale myndigheder til at undervise lærere i alle fag og på alle slags skoler i at anvende audiovisuelle undervisningsmidler og i problemerne med medieundervisningen;

26.   understreger, at det er nødvendigt med en regelmæssig udveksling af informationer, gennemprøvede metoder og, inden for uddannelse, pædagogiske metoder mellem medlemsstaterne;

27.   opfordrer Kommissionen til at optage en selvstændig del om fremme af mediekendskab i efterfølgeren til Media 2007-programmet, da programmet i sin nuværende udformning kun i ringe grad bidrager til fremme af mediekendskab; støtter desuden Kommissionens bestræbelser på at udvikle et nyt program ved navn Media Mundus til støtte for det internationale samarbejde i den audiovisuelle sektor; kræver, at mediekendskab i højere grad indarbejdes i EU's andre støtteprogrammer, navnlig i programmet for livslang læring, eTwinning, Safer Internet og Den Europæiske Socialfond;

Medieuddannelse for ældre

28.   understreger, at mediearbejde med ældre skal foregå der, hvor de opholder sig, f.eks. i foreninger, på alderdoms- og plejehjem, i beskyttede boligkomplekser, i fritids- og hobbygrupper og i forbindelse med initiativer eller ældrekredse;

29.   fastholder, at digitale net først og fremmest giver ældre mennesker mulighed for at deltage i den daglige kommunikation og forblive uafhængige så længe som muligt;

30.   påpeger, at der i forbindelse med medieuddannelse for ældre skal tages hensyn til de ældres baggrund og erfaringer og deres egen omgang med medier;

o
o   o

31.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 332 af 18.12.2007, s. 27.
(2) EUT L 149 af 11.6.2005, s. 1.
(3) EUT L 327 af 24.11.2006, s. 12.
(4) EUT L 378 af 27.12.2006, s. 72.
(5) EUT L 394 af 30.12.2006, s. 10.
(6) EUT C 25 af 29.1.2004, s. 205.
(7) EUT C 193 E af 17.8.2006, s. 117.
(8) EUT C 296 E af 6.12.2006, s. 120.
(9) EUT C 141 af 7.6.2008, s. 14.
(10) EUT C 140 af 6.6.2008, s. 8.


Oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut (omarbejdning) ***II
PDF 10kWORD 33k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut (omarbejdning) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD))
P6_TA(2008)0599A6-0473/2008

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (11263/4/2008 - C6-0422/2008),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0443),

-   der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2007)0707),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0473/2008),

1.   godkender den fælles holdning;

2.   konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3.   pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

4.   pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster af 22.5.2008, P6_TA(2008)0227.


Tilpasning af visse retsakter til forskriftsproceduren med kontrol - Del 4 ***I
PDF 102kWORD 52k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol – Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 4 (KOM(2008)0071 - C6-0065/2008 - 2008/0032(COD))
P6_TA(2008)0600A6-0301/2008
BERIGTIGELSER

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0071),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 47, stk. 2, artikel 55, artikel 71, stk. 1, artikel 80, stk. 2, artikel 95, artikel 152, stk. 4, litra a) og b), artikel 175, stk. 1, og artikel 285, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0065/2008),

-   der henviser til det tilsagn, Rådets repræsentant gav i en skrivelse af 4. december 2008, om at vedtage det ændrede forslag i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet punktum, første led,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Transport- og Turismeudvalget (A6-0301/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 4

P6_TC1-COD(2008)0032


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. .../2009).


Europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område ***I
PDF 12kWORD 37k
Beslutning
Tekst
Bilag
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område (KOM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD))
P6_TA(2008)0601A6-0457/2008

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0380),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 61, litra c), og artikel 67, stk. 5, andet led, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0248/2008),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 61, litra d), og artikel 66,

-   der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og 35,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A6-0457/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   godkender fælleserklæringen, der er knyttet hertil som bilag;

3.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../2009/EF om ændring af Rådets beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område

P6_TC1-COD(2008)0122


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, beslutning nr. 568/2009/EF).

BILAG

FÆLLESERKLÆRING OM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL

Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen til at anmode repræsentanter for Domstolen, på det niveau og den måde, Domstolen finder passende, om at deltage i møderne i det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område.


Europæiske samarbejdsudvalg (omarbejdning) ***I
PDF 13kWORD 37k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (omarbejdning) (KOM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD))
P6_TA(2008)0602A6-0454/2008

(Fælles beslutningsprocedure: omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0419),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 137, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0258/2008),

-   der henviser til det tilsagn, som Rådets repræsentant gav i en skrivelse af 10. december 2008, om at vedtage det ændrede forslag i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, første led,

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(1),

-   der henviser til Retsudvalgets skrivelse af 9. oktober 2008 til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 80a, stk. 3,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80a og 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0454/2008),

A.   der henviser til, at ifølge den rådgivende gruppe sammensat af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester indeholder nævnte forslag ikke andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget, og der henviser til, for så vidt angår kodificering af de uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt, at forslaget rent faktisk udelukkende består i en kodificering af de eksisterende retsakter uden nogen indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og som ændret nedenfor;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (omarbejdning)

P6_TC1-COD(2008)0141


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2009/38/EF).

(1) EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


Overførsel af forsvarsprodukter inden for Fællesskabet ***I
PDF 9kWORD 47k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsprodukter inden for Fællesskabet (KOM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD))
P6_TA(2008)0603A6-0410/2008

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0765),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0468/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0410/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet

P6_TC1-COD(2007)0279


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2009/43/EF).


Typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer ***I
PDF 10kWORD 36k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (KOM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD))
P6_TA(2008)0604A6-0329/2008

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0851),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0007/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Transport- og Turismeudvalget (A6-0329/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF

P6_TC1-COD(2007)0295


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. .../2009).


Indtægtsskabende projekter for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden ***
PDF 8kWORD 31k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse indtægtsskabende projekter (13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC))
P6_TA(2008)0605A6-0477/2008

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets forordning (KOM(2008)0558 - 13874/2008),

-   der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 161 (C6-0387/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 75, stk. 1,

-   der henviser til henstilling fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0477/2008),

1.   afgiver samstemmende udtalelse om forslag til Rådets forordning;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Ansættelsesvilkår for øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber *
PDF 315kWORD 213k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber (KOM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS))
P6_TA(2008)0606A6-0483/2008

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0786),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 283, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0449/2008),

-   der henviser til artikel 21 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer(1),

-   der henviser til Parlamentets politiske erklæring afgivet på plenarmødet den 16. december 2008(2),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A6-0483/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   finder, at de beløb, der er angivet i forslaget til retsakt, er forenelige med loftet for udgiftsområde 5, administrative udgifter, i den flerårige finansielle ramme;

4.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

6.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

7.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Amendement 48
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1
(1)  I henhold til artikel 21 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer har medlemmerne ret til at ansætte personlige medarbejdere, som de frit kan vælge. I øjeblikket ansætter medlemmerne direkte samtlige medarbejdere ved kontrakter, der er underlagt national lovgivning, og Europa-Parlamentet godtgør de udgifter, der faktisk er afholdt, op til et givet loft.
(1)  I henhold til artikel 21 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer har medlemmerne ret til at ansætte personlige medarbejdere, som de frit kan vælge.
Ændring 49
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  På nuværende tidspunkt ansætter medlemmerne direkte alle deres medarbejdere i henhold til kontrakter, der er underlagt national lovgivning, og Europa-Parlamentet godtgør de faktisk afholdte udgifter op til et givet loft.
Ændring 50
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 2
(2)  Et begrænset antal medarbejdere (i det følgende benævnt "parlamentariske assistenter") bistår et eller flere medlemmer af Europa-Parlamentet i Europa-Parlamentets lokaler i Strasbourg, Bruxelles og Luxembourg. De øvrige arbejder for medlemmerne i det land, hvor medlemmerne er valgt.
(2)   Den 9. juli 2008 vedtog Europa-Parlamentets Præsidium gennemførelsesbestemmelser til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer1. I henhold til artikel 34 i disse gennemførelsesbestemmelser benytter medlemmerne sig af:
a) "akkrediterede parlamentariske assistenter" med ansættelse på et af Parlamentets tre sædvanlige arbejdssteder, som er omfattet af den særlige ordning, der er vedtaget i henhold til traktatens artikel 283, og hvis ansættelseskontrakter indgås med og administreres direkte af Parlamentet, og
b) fysiske personer, som bistår medlemmerne i den medlemsstat, hvor de er valgt, og som efter gældende national ret har indgået en ansættelseskontrakt eller en tjenesteydelsesaftale med dem under de betingelser, der er fastsat i de ovennævnte gennemførelsesbestemmelser, herefter benævnt "lokale assistenter".
___________________
1 EUT C ...
Ændring 51
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 3
(3)  I modsætning til sidstnævnte er parlamentariske assistenter som regel udstationerede. De arbejder i Europa-Parlamentets bygninger i et europæisk, flersproget og multikulturelt miljø og varetager opgaver, der er direkte knyttet til Europa-Parlamentets arbejde.
(3)  I modsætning til lokale assistenter er akkrediterede parlamentariske assistenter som regel udstationerede. De arbejder i Europa-Parlamentets bygninger i et europæisk, flersproget og multikulturelt miljø og varetager opgaver, der er direkte knyttet til det arbejde, der udføres af et eller flere medlemmer af Europa-Parlamentet i udøvelsen af deres funktioner som medlemmer af Europa-Parlamentet.
Ændring 4
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4
(4)  Dette er endvidere blevet bekræftet af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans, som har anerkendt, at parlamentariske assistenter i visse henseender, hvad angår anvendelsen af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, kan betragtes som varetagende opgaver for Parlamentet.
udgår
Ændring 52
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 5
(5)  Af disse årsager og for at sikre gennemsigtighed, ikke-forskelsbehandling og retssikkerhed ved hjælp af fælles regler er det nødvendigt at sørge for, at disse assistenter, med undtagelse af personer, der arbejder for medlemmerne i den medlemsstat, hvor medlemmerne er valgt, herunder personer, der arbejder lokalt i en af de medlemsstater, hvor de tre arbejdssteder er beliggende, bliver kontraktansat direkte af Europa-Parlamentet.
(5)  Af disse årsager og for at sikre gennemsigtighed og retssikkerhed ved hjælp af fælles regler er det nødvendigt at sørge for, at akkrediterede parlamentariske assistenter bliver kontraktansat direkte af Europa-Parlamentet. Derimod bør lokale assistenter, herunder dem, der arbejder for medlemmer, der er valgt i en af de medlemsstater, hvor Parlamentets tre arbejdssteder er placeret, jf. de ovennævnte gennemførelsesbestemmelser til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, vedblive med at være ansat af medlemmer af Europa-Parlamentet under kontrakter, der indgås efter gældende national ret i den medlemsstat, hvor medlemmerne er valgt.
Ændring 53
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 6
(6)  Det er derfor hensigtsmæssigt, at disse assistenter bliver omfattet af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte på en sådan måde, at der tages hensyn til deres særlige situation.
(6)  Det er derfor hensigtsmæssigt, at akkrediterede parlamentariske assistenter bliver omfattet af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte på en sådan måde, at der tages hensyn til deres særlige situation, det særlige arbejde, de udfører, og de særlige opgaver og forpligtelser, der påhviler dem i forhold til de medlemmer af Europa-Parlamentet, som de arbejder for.
Ændring 54
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 7
(7)  Indførelsen af denne særlige personalekategori berører ikke vedtægtens artikel 29, hvorefter interne udvælgelsesprøver kun er åbne for tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
(7)  Indførelsen af denne særlige personalekategori berører ikke vedtægtens artikel 29, hvorefter interne udvælgelsesprøver kun er åbne for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, og denne forordning indeholder ingen bestemmelser, der kan udlægges således, at de giver akkrediterede parlamentariske assistenter privilegeret eller direkte adgang til stillinger som tjenestemænd eller andre kategorier af ansatte i De Europæiske Fællesskaber eller til interne udvælgelsesprøver til sådanne stillinger.
Ændring 55
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)
(7a)  Sådan som det er tilfældet for kontraktansatte, finder artikel 27 til 34 i vedtægten ikke anvendelse på akkrediterede parlamentariske assistenter.
Ændring 56
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 8
(8)  Parlamentariske assistenter udgør således en særlig personalekategori, der kun findes i Europa-Parlamentet, navnlig med hensyn til det forhold at de bistår medlemmer af Europa-Parlamentet i disses egenskab af demokratisk valgte repræsentanter, som har fået overdraget et mandat, i udøvelsen af deres hverv.
(8)  Akkrediterede parlamentariske assistenter udgør således en særlig kategori af andre ansatte, der kun findes i Europa-Parlamentet, navnlig med hensyn til det forhold, at de efter anvisning fra et eller flere medlemmer af Europa-Parlamentet, under deres myndighed og i gensidigt tillidsforhold yder direkte bistand til dette medlem eller disse medlemmer i udøvelsen af deres funktioner som medlemmer af Europa-Parlamentet.
Ændring 57
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 9
(9)  Derfor er det påkrævet at foretage en begrænset ændring af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte for at indpasse denne nye personalekategori.
(9)  Derfor er det påkrævet at foretage en ændring af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte for at indpasse denne nye kategori af andre ansatte, dels under hensyntagen til akkrediterede parlamentariske assistenters særlige opgaver, funktioner og ansvarsområder, der er defineret således, at de kan yde direkte bistand til medlemmer af Europa-Parlamentet i udøvelsen af deres funktioner som medlemmer af Europa-Parlamentet efter disses anvisning og under deres myndighed, dels til kontraktforholdet mellem disse akkrediterede parlamentariske assistenter og Europa-Parlamentet.
Ændring 58
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  I den udstrækning bestemmelserne i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber finder anvendelse på akkrediterede parlamentariske assistenter, bør disse faktorer tages i betragtning, og der bør navnlig tages hensyn til den gensidige tillid, der bør karakterisere forholdet mellem de akkrediterede parlamentariske assistenter og det medlem eller de medlemmer af Europa-Parlamentet, de bistår.
Ændring 59
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 10
(10)  I betragtning af karakteren af assistenternes opgaver er det nødvendigt kun at operere med en enkelt kategori af assistenter, der imidlertid er fordelt på forskellige lønklasser, som tildeles ud fra kriterier, som fastsættes af Europa-Parlamentet i en intern afgørelse.
(10)  I betragtning af karakteren af de akkrediterede parlamentariske assistenters opgaver er det nødvendigt kun at operere med en enkelt kategori af akkrediterede parlamentariske assistenter, der imidlertid er fordelt på forskellige lønklasser, som tildeles efter de pågældende medlemmers anvisning i overensstemmelse med specifikke gennemførelsesbestemmelser, som vedtages af Europa-Parlamentet ved intern afgørelse.
Ændring 60
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 11
(11)  De kontrakter, der indgås mellem parlamentariske assistenter og Europa-Parlamentet, bør tage udgangspunkt i det gensidige tillidsforhold mellem den parlamentariske assistent og det medlem/de medlemmer af Europa-Parlamentet, som assistenten bistår.
(11)  De kontrakter, der indgås mellem akkrediterede parlamentariske assistenter og Europa-Parlamentet, bør tage udgangspunkt i det gensidige tillidsforhold mellem den akkrediterede parlamentariske assistent og det medlem eller de medlemmer, som assistenten bistår. Varigheden af disse kontrakter bør kædes direkte sammen med varigheden af de pågældende medlemmers mandat.
Ændring 61
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)
(11a)  De akkrediterede parlamentariske assistenters vedtægtsmæssige repræsentation bør etableres uden for den ordning, der gælder for tjenestemænd og andre ansatte i Europa-Parlamentet. Deres repræsentanter bør fungere som forhandlingspartner over for Europa-Parlamentets kompetente myndighed, idet der bør etableres en formel forbindelse mellem personalets vedtægtsmæssige repræsentation og assistenternes selvstændige repræsentation.
Ændring 62
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 12
(12)  Det er påkrævet at respektere princippet om budgetneutralitet ved indførelsen af denne nye personalekategori. I den forbindelse vil Europa-Parlamentet indbetale til Den Europæiske Unions almindelige budget de samlede bidrag, der er nødvendige for at finansiere pensionsordningen med undtagelse af bidraget i henhold til vedtægtens artikel 83, stk. 2, som fratrækkes den pågældende persons månedsløn.
(12)  Det er påkrævet at respektere princippet om budgetneutralitet ved indførelsen af denne nye personalekategori.
Ændring 64
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 12 a (ny)
(12a)  De gennemførelsesbestemmelser, der fastsættes ved Europa-Parlamentets interne afgørelse, bør indeholde yderligere regler for gennemførelsen af denne forordning, jf. princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning som fastlagt i finansforordningens afsnit II1.
1 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).
Ændring 65
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 a (ny)
Artikel 1a
De bevillinger, der er opført i den sektion i Den Europæiske Unions budget, der vedrører Europa-Parlamentet, til dækning af parlamentarisk assistance, og som fastsættes inden for rammerne af den årlige budgetprocedure, dækker samtlige de omkostninger, der er direkte forbundet med medlemmernes assistenter, uanset om det drejer sig om akkrediterede parlamentariske assistenter eller lokale assistenter.
Ændring 67
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2
Senest tre år efter denne forordnings ikrafttræden forelægger Europa-Parlamentet en rapport om gennemførelsen af denne forordning med henblik på at undersøge et eventuelt behov for at tilpasse reglerne vedrørende parlamentariske assistenter.
Senest den 31. december 2011 forelægger Europa-Parlamentet en rapport om gennemførelsen af denne forordning med henblik på at undersøge et eventuelt behov for at tilpasse reglerne vedrørende parlamentariske assistenter.
På grundlag af denne rapport kan Kommissionen fremsætte forslag, som kan opfylde et sådant behov
Ændring 66
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 1
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Artikel 1
1)  I artikel 1 indsættes følgende led efter "– særlige rådgivere':
1)  I artikel 1 indsættes følgende led efter "– særlige rådgivere':
parlamentariske assistenter".
akkrediterede parlamentariske assistenter".
(Denne ændring vedrører hele retsaktsforslaget.)
Ændring 68
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 2
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Artikel 5a
Ved "parlamentarisk assistent" forstås i disse ansættelsesvilkår medlemmer af personalet, der er udvalgt af et eller flere medlemmer og kontraktansat direkte af Europa-Parlamentet for at bistå et eller flere medlemmer af Europa-Parlamentet som fastsat i artikel 125, stk. 1."
Ved "akkrediteret parlamentarisk assistent" forstås i disse ansættelsesvilkår personer, der er udvalgt af et eller flere medlemmer og kontraktansat direkte af Europa-Parlamentet for at yde direkte bistand i Europa-Parlamentets bygninger på et af dets tre arbejdssteder til det eller de pågældende medlemmer af Europa-Parlamentet i udøvelsen af deres funktioner som medlemmer af Europa-Parlamentet, efter disses anvisning, under deres myndighed og i et forhold præget af gensidig tillid, jf. artikel 21 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer.
Ændring 20
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 1 – artikel 125 – stk. 1
1.  En "parlamentarisk assistent" er et medlem af personalet, der er ansat af Europa-Parlamentet til i Europa-Parlamentets bygninger på et af Europa-Parlamentets tre arbejdssteder at bistå et eller flere medlemmer ved udøvelsen af deres mandat. Den pågældende udfører opgaver, der er direkte knyttet til Europa-Parlamentets arbejde.
udgår
De parlamentariske assistenterne er ansat til at udføre arbejdsopgaver enten på deltid eller på fuld tid uden at være ansat i en stilling, der er medtaget i den stillingsoversigt, der er vedlagt som bilag til Europa-Parlamentets sektion af budgettet.
Ændring 69
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 1 - Artikel 125 - stk. 2
2.  Europa-Parlamentet vedtager ved intern afgørelse de bestemmelser, der gælder for de parlamentariske assistenters ansættelsesforhold.
1.  Europa-Parlamentet vedtager ved intern afgørelse gennemførelsesbestemmelser med henblik på anvendelsen af dette afsnit.
Ændring 70
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 1 - Artikel 125 - stk. 3
3.  De parlamentariske assistenter aflønnes over de samlede bevillinger, der er opført i den sektion i budgettet, der vedrører Europa-Parlamentet.
2.  Akkrediterede parlamentariske assistenter ansættes ikke i en stilling, der er medtaget i den stillingsoversigt, der er vedlagt som bilag til den sektion i budgettet, der vedrører Europa-Parlamentet. De finansieres over den relevante budgetpost og aflønnes over de samlede bevillinger, der er opført i den sektion i budgettet, der vedrører Europa-Parlamentet.
Ændring 71
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 1 - Artikel 126 - stk. 1
1.  De parlamentariske assistenter indplaceres i lønklasser.
1.  Den akkrediterede parlamentariske assistent indplaceres i den lønklasse, der anvises af det eller de medlemmer, som assistenten skal bistå ved udførelsen af deres parlamentariske arbejde. For at kunne blive indplaceret i lønklasse 14-19, jf. artikel 134, skal akkrediterede parlamentariske assistenter mindst have en universitetsgrad eller tilsvarende erhvervserfaring.
Ændring 72
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 1 - Artikel 126 - stk. 2
2.  Bestemmelserne i vedtægtens artikel 1e om foranstaltninger af social art og arbejdsvilkår finder tilsvarende anvendelse.
2.  2. Bestemmelserne i vedtægtens artikel 1e om foranstaltninger af social art og arbejdsvilkår finder tilsvarende anvendelse, for så vidt som disse foranstaltninger er forenelige med den særlige karakter af de opgaver og forpligtelser, som akkrediterede parlamentariske assistenter skal påtage sig.
Uanset artikel 7 fastlægges aftaler vedrørende selvstændig repræsentation for akkrediterede parlamentariske assistenter i de i artikel 125, stk. 1, omhandlede gennemførelsesbestemmelser, idet det tages i betragtning, at der bør etableres en formel forbindelse mellem personalets vedtægtsmæssige repræsentation og assistenternes selvstændige repræsentation.
Ændring 73
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 2 – Artikel 127
Vedtægtens artikel 11-26a finder tilsvarende anvendelse. Europa-Parlamentet vedtager ved intern afgørelse gennemførelsesbestemmelser, der tager hensyn til det særlige tilknytningsforhold mellem medlemmet og assistenten.
Vedtægtens artikel 11-26a finder tilsvarende anvendelse. Under henvisning navnlig til akkrediterede parlamentariske assistenters særlige funktioner og opgaver og den gensidige tillid, der bør karakterisere forholdet mellem dem og det eller de medlemmer af Europa-Parlamentet, de bistår, tager de gennemførelsesbestemmelser, der i medfør af artikel 125, stk. 1, vedtages på dette område, hensyn til det særlige arbejdsforhold mellem medlemmet og den akkrediterede parlamentariske assistent.
Ændring 26
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 3 – artikel 128 – stk. 1
1.  Vedtægtens artikel 1d finder tilsvarende anvendelse.
1.  Vedtægtens artikel 1d finder tilsvarende anvendelse, og der tages samtidig hensyn til det gensidige tillidsforhold mellem medlemmet af Europa-Parlamentet og dennes akkrediterede parlamentariske assistent(er), idet medlemmer af Europa-Parlamentet kan bygge deres udvælgelse af akkrediterede parlamentariske assistenter på bl.a. politisk tilhørsforhold.
Ændring 74
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 3 - Artikel 128 – stk. 2 – indledning
2.  Den parlamentariske assistent udvælges af det eller de medlemmer af Europa-Parlamentet, som den pågældende skal bistå. Med forbehold af supplerende kriterier, der måtte blive fastsat i de i artikel 125, stk. 2, omhandlede bestemmelser, kan der som parlamentarisk assistent ansættes en person, der:
2.  Den akkrediterede parlamentariske assistent udvælges af det eller de medlemmer af Europa-Parlamentet, som den pågældende skal bistå. Med forbehold af supplerende kriterier, der måtte blive fastsat i de i artikel 125, stk. 1, omhandlede gennemførelsesbestemmelser, kan der som akkrediteret parlamentarisk assistent ansættes en person, der:
Ændringsforslag 28
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 3 – artikel 128 – stk. 2 – litra e
e) forelægger bevis for indgående kendskab til et af Fællesskabets sprog og tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog, i det omfang det er nødvendigt for udførelsen af de med stillingen forbundne opgaver, og
e) har indgående kendskab til et af Fællesskabets sprog og tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog og
Ændring 29
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 3 – artikel 129
Artikel 129
udgår
1.  Det forlanges, at den parlamentariske assistent ansættes på prøve i 3 måneder.
2.  Hvis den parlamentariske assistent i løbet af sin prøvetid som følge af sygdom eller ulykke forhindres i at udøve sit hverv i et tidsrum af mindst en måned, kan den i artikel 6, stk. 1, omhandlede myndighed efter anmodning fra medlemmet forlænge prøvetiden med et tidssvarende tidsrum
3.  Senest en måned før udløbet af prøvetiden udarbejder medlemmet af Europa-Parlamentet, hvis den parlamentariske assistent ikke er fundet egnet til at varetage stillingen, en udtalelse om assistentens egnethed til varetagelse af de med stillingen forbundne opgaver samt om den pågældendes tjenstlige indsats og adfærd. Denne udtalelse meddeles af den i artikel 6, stk. 1, omhandlede myndighed den pågældende, som inden for otte dage skriftligt kan fremsætte sine bemærkninger. Om nødvendigt afskediges den ovennævnte parlamentariske assistent af den artikel 6, stk. 1, omhandlede myndighed, forudsat at udtalelsen er meddelt den pågældende inden prøvetidens udløb.
4.  En parlamentarisk assistent, der afskediges i prøvetiden, får en godtgørelse svarende til en tredjedel af grundlønnen for hver måned i prøvetiden, hvor der er gjort tjeneste.
Ændring 30
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 3 – artikel 130 – stk. 1
1.  Inden ansættelsen underkastes den parlamentariske assistent en lægeundersøgelse af Europa-Parlamentets Lægetjeneste, for at Europa-Parlamentet kan få sikkerhed for, at den pågældende opfylder betingelserne i artikel 128, stk. 2, litra d).
1.  En akkrediteret parlamentarisk assistent underkastes en lægeundersøgelse af Europa-Parlamentets Lægetjeneste, for at Europa-Parlamentet kan få sikkerhed for, at den pågældende opfylder betingelserne i artikel 128, stk. 2, litra d).
Ændring 31
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 3 – artikel 131 – stk. 1
1.  Ansættelseskontrakten for parlamentariske assistenter indgås for en begrænset periode. Med forbehold af artikel 140, udløber kontrakterne senest ved udløbet af den valgperiode, hvori de er indgået.
1.  Ansættelseskontrakten for akkrediterede parlamentariske assistenter indgås for en begrænset periode og angiver, hvilken lønklasse den pågældende assistent indplaceres i. En tidsbegrænset kontrakt kan ikke forlænges mere end to gange i en valgperiode. Medmindre der er fastsat andet i den pågældende kontrakt, udløber kontrakten ved udløbet af den valgperiode, hvori den er indgået. Med forbehold af artikel 140 udløber kontrakterne senest ved udløbet af den valgperiode, hvori de er indgået.
Ændring 75
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 3 - Artikel 131 - stk. 2
2.  Europa-Parlamentet vedtager en intern afgørelse, som definerer de kriterier, der finder anvendelse ved indplaceringen på ansættelsestidspunktet.
2.  De i artikel 125, stk. 1, omhandlede gennemførelsesbestemmelser fastsætter en gennemsigtig ramme for indplaceringen under hensyntagen til artikel 128, stk. 2, litra f).
Ændring 33
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 4 – artikel 132 – stk. -1 (nyt)
-1.  Akkrediterede parlamentariske assistenter er ansat til at udføre arbejdsopgaver enten på deltid eller på fuld tid.
Ændring 76
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 4 - Artikel 132 - stk. 2
2.  Assistenten kan ikke forpligtes til at udføre overarbejde undtagen i hastetilfælde eller i forbindelse med en usædvanligt stor arbejdsbyrde.
2.  Den akkrediterede parlamentariske assistent kan ikke forpligtes til at udføre overarbejde undtagen i hastetilfælde eller i forbindelse med en usædvanligt stor arbejdsbyrde. Artikel 56, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse. De i artikel 125, stk. 1, omhandlede gennemførelsesbestemmelser kan indeholde bestemmelser herom.
Ændring 77
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 5 – Artikel 133
Medmindre andet er bestemt i artikel 134 og 135, finder artikel 19, artikel 20, stk. 1-3, og artikel 21 i disse ansættelsesvilkår samt artikel 16 i vedtægtens bilag VII tilsvarende anvendelse, hvad angår de nærmere regler for vederlag og godtgørelse. De nærmere regler for godtgørelse af udgifter i forbindelse med tjenesterejser fastsættes i de i artikel 125, stk. 2, omhandlede bestemmelser.
Medmindre andet er bestemt i artikel 134 og 135, finder artikel 19, artikel 20, stk. 1-3, og artikel 21 i disse ansættelsesvilkår samt artikel 16 i vedtægtens bilag VII tilsvarende anvendelse, hvad angår de nærmere regler for vederlag og godtgørelse. De nærmere regler for godtgørelse af udgifter i forbindelse med tjenesterejser fastsættes i de i artikel 125, stk. 1, omhandlede gennemførelsesbestemmelser.
Ændring 78
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 5 – Artikel 134 – tabel

Kommissionens forslag

Lønklasse

1

2

3

4

5

6

7

Grundløn på fuldtid

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

Lønklasse

8

9

10

11

12

13

14

Grundløn på fuldtid

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

Ændring

Lønklasse

1

2

3

4

5

6

7

Grundløn på fuldtid

1.619,17

1.886,33

2.045,18

2.217,41

2.404,14

2.606,59

2.826,09

Lønklasse

8

9

10

11

12

13

14

Grundløn på fuldtid

3.064,08

3.322,11

3.601,87

3.905,18

4.234,04

4.590,59

4.977,17

Lønklasse

15

16

17

18

19

Grundløn på fuldtid

5.396,30

5.850,73

6.343,42

6.877,61

7.456,78

Ændring 79
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 5 – Artikel 135
Uanset artikel 4, stk. 1, sidste afsnit, i vedtægtens bilag VII kan udlandstillægget ikke være mindre end 250 EUR.
Uanset artikel 4, stk. 1, sidste afsnit, i vedtægtens bilag VII kan udlandstillægget ikke være mindre end 350 EUR.
Ændring 80
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 6 - Artikel 137 - stk. 1
1.  Uanset artikel 96, stk. 3, andet afsnit, og uden at det berører de øvrige bestemmelser i nævnte artikel, kan de beløb, der beregnes i henhold hertil, ikke være mindre end 700 EUR eller større end 2000 EUR.
1.  Uanset artikel 96, stk. 3, andet afsnit, og uden at det berører de øvrige bestemmelser i nævnte artikel, kan de beløb, der beregnes i henhold hertil, ikke være mindre end 850 EUR eller større end 2000 EUR.
Ændring 81
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 6 - Artikel 137 - stk. 3
3.  Europa-Parlamentet indbetaler til Den Europæiske Unions almindelige budget de samlede bidrag, der er nødvendige for at finansiere pensionsordningen med undtagelse af bidraget i henhold til vedtægtens artikel 83, stk. 2, som fratrækkes den pågældende persons månedsløn.
udgår
Ændring 82
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 8 – Artikel 139
Bestemmelserne i vedtægtens afsnit VII vedrørende klageadgang finder tilsvarende anvendelse.
Bestemmelserne i vedtægtens afsnit VII vedrørende klageadgang finder tilsvarende anvendelse. De i artikel 125, stk. 1, omhandlede gennemførelsesbestemmelser kan indeholde supplerende bestemmelser om de interne procedurer.
Ændring 43
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 9 – artikel 140 – stk. 1 – litra d
d) ved udløbet af den opsigelsesfrist, der er fastsat i kontrakten, og som giver den parlamentariske assistent eller Europa-Parlamentet mulighed for at opsige kontrakten, inden den udløber. Opsigelsesfristen kan ikke være kortere end en måned for hvert tjenesteår, idet den dog mindst skal være på en måned og højst kan være på tre måneder. Opsigelsesfristen kan ikke begynde at løbe under barsels- eller sygeorlov, medmindre denne orlov overstiger tre måneder. Opsigelsesfristen suspenderes desuden under disse former for orlov, dog med ovenstående begrænsninger
d) under hensyntagen til, at tillid er grundlaget for forholdet mellem medlemmet og dennes akkrediterede parlamentariske assistent, ved udløbet af den opsigelsesfrist, der er fastsat i kontrakten, og som giver den akkrediterede parlamentariske assistent eller Europa-Parlamentet, der handler efter anmodning fra det eller de medlemmer af Europa-Parlamentet, som den akkrediterede parlamentariske assistent ansattes til at bistå, ret til at opsige kontrakten, inden den udløber. Opsigelsesfristen kan ikke være kortere end en måned for hvert tjenesteår, idet den dog mindst skal være på en måned og højst kan være på tre måneder. Opsigelsesfristen kan ikke begynde at løbe under barsels- eller sygeorlov, medmindre denne orlov overstiger tre måneder. Opsigelsesfristen suspenderes desuden under disse former for orlov, dog med ovenstående begrænsninger
Ændring 44
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 9 - artikel 140 - stk. 2
2.  Når kontrakten ophører i overensstemmelse med stk. 1, litra c), eller når Europa-Parlamentet opsiger kontrakten i overensstemmelse med stk. 1, litra d), er den parlamentariske assistent berettiget til en godtgørelse svarende til en tredjedel af grundlønnen for tiden mellem datoen for fratrædelse af tjenesten og den dato, hvor kontrakten ville være udløbet, dog med et maksimumsbeløb svarende til tre måneders grundløn.
2.  Når kontrakten ophører i overensstemmelse med stk. 1, litra c), er den akkrediterede parlamentariske assistent berettiget til en godtgørelse svarende til en tredjedel af grundlønnen for tiden mellem datoen for fratrædelse af tjenesten og den dato, hvor kontrakten ville være udløbet, dog med et maksimumsbeløb svarende til tre måneders grundløn.
Ændring 83
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 9 - Artikel 140 - stk. 3
3.  Med forbehold af artikel 48 og 50, som finder tilsvarende anvendelse, kan en parlamentarisk assistents ansættelsesforhold uden varsel bringes til ophør, hvis den pågældende forsætligt eller ved grov uagtsomhed har tilsidesat sine pligter. Den i artikel 6, stk. 1, omhandlede myndighed træffer en begrundet afgørelse, efter at den pågældende har haft lejlighed til at forsvare sig.
3.  Med forbehold af artikel 48 og 50, som finder tilsvarende anvendelse, kan en akkrediteret parlamentarisk assistents ansættelsesforhold uden varsel bringes til ophør, hvis den pågældende forsætligt eller ved grov uagtsomhed har tilsidesat sine pligter. Den i artikel 6, stk. 1, omhandlede myndighed træffer en begrundet afgørelse, efter at den pågældende har haft lejlighed til at forsvare sig.
Specifikke bestemmelser vedrørende disciplinærordningen fastsættes i de i artikel 125, stk. 1, omhandlede gennemførelsesbestemmelser.
Ændring 46
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11
Kapitel 9 – artikel 140 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Ansættelsesperioder som akkrediteret parlamentarisk assistent betragtes ikke som tjenesteår med henblik på anvendelse af vedtægtens artikel 29, stk. 3 og 4.

(1) Europa-Parlamentets afgørelse 2005/684/EF, Euratom af 28. september 2005 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (EUT L 262 af 7.10.2005, s. 1).
(2) Se protokollen fra dette møde, punkt 3.23.


Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring
PDF 206kWORD 49k
Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2008 om udkast til Kommissionens direktiv om ændring af visse bilag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF for så vidt angår tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring
P6_TA(2008)0607B6-0623/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning)(1), særlig artikel 150, stk. 1,

-   der henviser til udkast til Kommissionens direktiv om ændring af visse bilag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF for så vidt angår tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 1. oktober 2008 om ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF om banker tilsluttet centrale organer, visse komponenter i egenkapitalen, store engagementer, tilsynsordninger og krisestyring (KOM(2008)0602) (forslag til genbehandling af kapitalkravsdirektivet),

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 12. november 2008 om kreditvurderingsbureauer (KOM(2008)0704) (forslag til forordning om kreditvurderingsbureauer),

-   der henviser til artikel 5a, stk. 3, litra b, i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(2),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 81, stk. 2 og stk. 4, litra b,

A.   der henviser til, at Kommissionen har forelagt sit forslag til genbehandling af kapitalkravsdirektivet;

B.   der henviser til, at Kommissionen også har forelagt et udkast til direktiv om ændring af visse bilag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF for så vidt angår tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring, som omfatter bestemmelser vedrørende eksterne kreditvurderingsinstitutters (ECAI) oplysningspligt,

C.   der henviser til, at Kommissionen efterfølgende har forelagt sit forslag til forordning om kreditvurderingsbureauer,

D.   der henviser til, at oplysningspligt og pligt til åbenhed og klarhed om eksterne ECAI'er og kreditvurderingsbureauer bør behandles på sammenhængende og ensartet vis,

E.   der henviser til, at den af Kommissionen foreslåede oplysningspligt i forbindelse med de eksterne kreditvurderingsinstitutter går videre end en teknisk tilpasning og derfor kræver behørig behandling i Parlamentet og følgelig bør behandles som et led i den fælles beslutningsprocedure,

F.   der henviser til, at den nævnte sammenhæng og ensartethed og Parlamentets behørige behandlinger kræver, at bestemmelsen om oplysningspligt i forbindelse med de eksterne kreditvurderingsinstitutter i overensstemmelse med den fælles beslutningsprocedure bør behandles som led i enten forslaget til en genbehandling af kapitalkravsdirektivet eller forslaget til en forordning om kreditvurderingsbureauer,

G.   der henviser til, at Parlamentet går ind for de øvrige tekniske ændringer,

1.   modsætter sig vedtagelsen af Kommissionens udkast til direktiv om ændring af visse bilag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF for så vidt angår tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring;

2.   mener, at Kommissionens udkast til direktiv går videre end de gennemførelsesbeføjelser, der er fastlagt i direktiv 2006/48/EF;

3.   opfordrer Kommissionen til at trække udkastet til direktiv tilbage og forelægge et nyt for udvalget;

4.   foreslår, at udkastet til direktiv ændres som følger:

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2006/48/EF
Bilag VI – del 2 – punkt 7
(3)  I bilag VI, del 2, affattes punkt 7 således:
udgår
"7. De kompetente myndigheder skal træffe passende foranstaltninger til at sikre, at principperne i den metodologi, ECAI'et benytter, når det udarbejder kreditvurderinger, gøres offentligt tilgængelige, således at alle potentielle brugere bliver i stand til at bedømme, om disse vurderinger foretages på en fornuftig måde. De kompetente myndigheder skal desuden træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ECAI'et i forbindelse med securitisationspositioner pålægges løbende at fremlægge sammenfattende oplysninger om transaktionsstrukturen, puljeaktivers resultater, og hvordan dette påvirker dets kreditvurdering. Disse sammenfattende oplysninger skal gøres tilgængelige for alle kreditinstitutter, som anvender kreditvurderingerne i forbindelse med artikel 96."

5.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.
(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


Vildledende praksis hos udgivere af erhvervsvejvisere
PDF 192kWORD 59k
Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2008 om vildledende udgivere af erhvervsvejvisere (andragende 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 m.fl.) (2008/2126(INI))
P6_TA(2008)0608A6-0446/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til andragende 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 m.fl.,

-   der henviser til tidligere drøftelser i Udvalget for Andragender vedrørende andragende 0045/2006 m.fl.,

-   der henviser til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame (kodificeret udgave)(1),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked ("direktivet om urimelig handelspraksis")(2),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse ("forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde")(3),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser(4),

-   der henviser til undersøgelsen med titlen "Vildledende praksis blandt "firmaer, der udgiver erhvervsvejvisere" i forbindelse med nuværende og fremtidig lovgivning om det indre marked, der har til formål at beskytte forbrugere og SMV'er" (IP/A/IMCO/FWC/2006-058/LOT4/C1/SC6), iværksat af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 192, stk. 1,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0446/2008),

A.   der henviser til, at Parlamentet har modtaget over 400 andragender fra små virksomheder, (hvilket kun afspejler en brøkdel af deres antal), der hævder at have været udsat for vildledende reklame fra firmaer, der udgiver erhvervsvejvisere, og som følge deraf at have lidt af psykologisk stress, skyldfølelse, forlegenhed, frustration samt at have lidt økonomiske tab,

B.   der henviser til, at disse virksomheder afspejler en udbredt tendens til vildledende forretningspraksisser blandt visse firmaer, der udgiver erhvervsvejvisere, hvilket har alvorlige økonomiske konsekvenser for tusindvis af virksomheder, der er organiseret på tværs af landegrænser og således involverer aktivitet i to eller flere medlemsstater i og uden for EU, og der henviser til, at der ikke er nogen administrativ mekanisme eller noget retsinstrument, der giver de nationale retshåndhævende organer mulighed for at samarbejde virksomt og effektivt på tværs af grænserne,

C.   der henviser til, at disse forretningspraksissers vildledende karakter bliver mere tydelig, når de er elektroniske og udsendes via internettet (se andragende nr. 0079/2003),

D.   der henviser til, at de forretningspraksisser, der klages over, typisk består af, at et firma, der udgiver en erhvervsvejviser, tager kontakt, oftest via mail, til virksomheder og beder dem om at udfylde eller ajourføre deres virksomheds navn og kontaktoplysninger og giver dem det falske indtryk, at de vederlagsfrit vil blive opført i en erhvervsvejviser, hvorefter de virksomheder, der har indsendt deres oplysninger, senere finder ud af, at de utilsigtet har underskrevet en kontrakt, som almindeligvis binder dem til at stå opført i en erhvervsvejviser i mindst tre år til en årlig udgift af omkring 1.000 EUR,

E.   der henviser til, at de skemaer, der anvendes ved disse henvendelser, ofte er tvetydige og vanskelige at forstå, idet de fejlagtigt giver det indtryk, at virksomhederne vederlagsfrit registreres i en vejviser, mens de i virkeligheden narres til at underskrive uønskede kontrakter om reklamer i erhvervsvejvisere,

F.   der henviser til, at der hverken findes specifik EU-lovgivning eller national lovgivning i medlemsstaterne vedrørende firmaer, der udgiver erhvervsvejvisere til virksomheder; der henviser til, at medlemsstaterne er påpasselige med at indføre mere omfattende og vidtrækkende lovgivning,

G.   der henviser til, at direktiv 2006/114/EF også omfatter erhvervstransaktioner og indeholder følgende definition på "vildledende reklame": "enhver reklame, som på nogen måde, herunder dens udformning, skaber eller er egnet til at skabe et urigtigt indtryk hos de personer, den er rettet til eller når ud til, og som på grund af sin vildledende karakter kan antages at påvirke deres økonomiske adfærd, eller som af disse grunde skader eller er egnet til at skade en konkurrent"; der henviser til, at forskellige fortolkninger af, hvad der er "vildledende" imidlertid synes at være en væsentlig praktisk hindring i at bekæmpe den type praksis, som firmaer, der udgiver erhvervsvejvisere til virksomheder, udøver,

H.   der henviser til, at direktiv 2005/29/EF forbyder praksis med at inkludere "en faktura eller et lignende dokument, der opfordrer til betaling, og som giver forbrugeren indtryk af, at han allerede har bestilt det produkt, der markedsføres, selv om det ikke er tilfældet", i markedsføringsmaterialet; der henviser til, at direktivet dog ikke finder anvendelse på vildledende praksisser mellem virksomheder, og at det derfor ikke i sin nuværende ordlyd kan anvendes til at støtte andragernes sag; der henviser til, at det pågældende direktiv imidlertid ikke udelukker et system med nationale regler om urimelig handelspraksis, der kan anvendes på lige fod i alle situationer på forbrugere og virksomheder,

I.   der henviser til, at direktiv 2005/29/EF ikke udelukker, at medlemsstaterne gennem national lovgivning udvider anvendelsesområdet til også at omfatte virksomheder; der henviser til, at dette dog medfører forskellige beskyttelsesniveauer for virksomheder, der er ofre for vildledende praksisser fra virksomheder, der udgiver erhvervsvejvisere, i forskellige medlemsstater,

J.   der henviser til, at forordning (EF) nr. 2006/2004 indeholder følgende definition på "overtrædelser inden for Fællesskabet": "enhver handling eller undladelse, der er i strid med lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser … , og som skader eller sandsynligvis vil skade de kollektive interesser for forbrugere med bopæl i en anden eller andre medlemsstater end den, hvor handlingen eller undladelsen har sin oprindelse eller har fundet sted, eller hvor den ansvarlige sælger eller leverandør er etableret, eller hvor bevismateriale eller aktiver vedrørende handlingen eller undladelsen befinder sig"; der dog henviser til, at direktivet ikke finder anvendelse på vildledende praksisser mellem virksomheder, og at det derfor ikke i sin nuværende ordlyd kan anvendes til at støtte andragernes sag,

K.   der henviser til, at de fleste andragere nævner erhvervsvejviseren "European City Guide" (hvis vejvisers aktiviteter har været genstand for retlige og administrative foranstaltninger), men at andre vejviserforlag som f.eks. "Construct Data Verlag", "Deutscher Adressdienst GmbH" og "NovaChannel" også nævnes; der henviser til, at andre firmaer, der udgiver erhvervsvejvisere, dog driver lovlig forretning,

L.   der henviser til, at målgruppen for disse vildledende forretningspraksisser hovedsageligt er små virksomheder, men også omfatter liberale erhverv og almennyttige virksomheder som f.eks. ikke-statslige organisationer, velgørende organisationer, skoler, biblioteker og lokale foreninger, herunder musikforeninger,

M.   der henviser til, at firmaer bag erhvervsvejvisere ofte er etableret i en anden medlemsstat end ofrenes, hvilket gør det vanskeligt for ofrene at søge beskyttelse hos nationale myndigheder på grund af de forskellige fortolkninger i medlemsstaterne af, hvad der anses som vildledende, og at ofrene ofte ikke kan finde hjælp hos de nationale lovgivningsmæssige rammer og forbrugerbeskyttelsesmyndigheder med den begrundelse, at lovgivningen har til formål at beskytte forbrugere og ikke virksomheder; der endvidere henviser til, at de fleste ofre er små virksomheder og derfor ikke råder over de nødvendige ressourcer til at iværksætte effektive foranstaltninger gennem retstvister, og at selvregulerende mekanismer for fortegnelser ikke er særlig relevante, da de ikke kommer i betragtning hos dem, som anvender vildledende reklame,

N.   der henviser til, at ofrene for disse praksisser forfølges ihærdigt af enten forlagene selv eller endog af inkassobureauer, som forlagene har hyret, for at få dem til at betale; henviser endvidere til, at ofrene klager over, at de føler sig forfulgte og truede af disse fremgangsmåder, og at mange af dem ender med at betale modvilligt for at undgå yderligere chikane,

O.   der henviser til, at ofre, der nægter at betale, med få undtagelser sjældent er blevet retsforfulgt,

P.   der henviser til, at en række medlemsstater har vedtaget initiativer til at håndtere problemet, navnlig i form af initiativer til at skabe opmærksomhed om problemet blandt potentielt berørte firmaer, og der henviser til, at dette omfatter informationsdeling, rådgivning, alarmering af statslige håndhævende myndigheder og i nogle tilfælde oprettelse af et register over klager,

Q.   der henviser til, at Østrig i 2000 ændrede sin nationale lov om urimelig handelspraksis, således at det nu anføres i afsnit 28a i denne lov, at det med henblik på forretning eller konkurrence skal være forbudt at reklamere for registrering i erhvervsvejvisere, såsom de gule sider, telefonbøger eller lignende, i form af enten betalingsformularer, fakturaer, tilbud om korrektioner eller lignende eller tilbud om direkte registrering, uden at der entydigt og med tydelige og grafiske midler gøres opmærksom på, at denne reklame udelukkende er et tilbud om en kontrakt,

R.   der henviser til, at sådanne praksisser har været anvendt over en årrække og har medført adskillige ofre og i betydelig grad skadet og fordrejet det indre marked,

1.   udtrykker sin bekymring over det problem, som andragerne gør opmærksom på, og som synes at være vidt udbredt og af en grænseoverskridende karakter samt at have væsentlige økonomiske konsekvenser, navnlig for små virksomheder;

2.   mener, at det grundet problemets grænseoverskridende karakter forpligter Fællesskabets institutioner til at sørge for at stille en passende hjælp til rådighed for ofrene, for at gyldigheden af kontrakter, der er indgået på grundlag af vildledende reklame, effektivt kan bestrides, ophæves eller afsluttes, og så ofrene kan få godtgjort de beløb, de har betalt;

3.   opfordrer ofre til at indberette forretningssvindel til de nationale myndigheder og opfordrer medlemsstaterne til at give små og mellemstore virksomheder den påkrævede "viden", så de kan indgive klager til statslige og ikke-statslige myndigheder, ved at sikre, at der er åben kommunikation, og at ofrene er klar over, at de kan få vejledning, så de kan søge passende rådgivning, inden de betaler de gebyrer, som opkræves af de firmaer, der udgiver erhvervsvejvisere og benytter sig af vildledende reklame; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at føre en central database over disse klager;

4.   beklager, at EU-lovgivningen og den nationale lovgivning, trods disse praksissers udbredelse, ikke synes at indeholde et væsentligt beskyttelsesmiddel og en effektiv løsning eller ikke håndhæves korrekt på nationalt plan; beklager, at de nationale myndigheder heller ikke synes at være i stand til at løse problemet;

5.   bifalder den indsats, europæiske og nationale erhvervsorganisationer har gjort for at gøre deres medlemmer opmærksomme på problemet, og opfordrer dem til at intensivere deres indsats i samarbejde med græsrodsorganisationer, for at forebygge, at folk bliver ofre for vildledende praksisser fra firmaer, der udgiver erhvervsvejvisere; udtrykker bekymring over, at nogle af disse organisationer som følge heraf er blevet retsforfulgt af de vildledende firmaer, som udgiver erhvervsvejvisere, som organisationerne har angivet i forbindelse med deres informationsaktiviteter på basis af påstået bagvaskelse eller tilsvarende anklager;

6.   bifalder de foranstaltninger, som visse medlemsstater, såsom Italien, Spanien, Nederlandene, Belgien og Det Forenede Kongerige samt i særdeleshed Østrig, har truffet for at forhindre firmaer bag erhvervsvejvisere i at anvende vildledende forretningspraksisser; mener imidlertid, at disse foranstaltninger er utilstrækkelige, og at der stadig er behov for en koordinering af kontrollen på internationalt niveau;

7.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser og indlede et fuldt samarbejde med nationale og europæiske erhvervsorganisationer for at gøre opmærksom på dette problem, således at flere bliver informeret og sat i stand til at undgå vildledende reklame, der kan narre dem til at indgå uønskede reklamekontrakter;

8.   opfordrer Kommissionen til at imødegå problemet med forretningssvindel inden for rammerne af dens initiativ "Small Business Act for Europe" som foreslået i meddelelsen med titlen "Et indre marked for Europa i det 21. århundrede", og til at komme i dialog med Enterprise Europe Network, SOLVIT-netværket og de relevante GD-portaler som endnu et middel til at tilbyde informationer om og assistance til disse problemer;

9.   beklager, at direktiv 2006/114/EF, som er gældende for transaktioner mellem virksomheder som de her omhandlede, tilsyneladende ikke indeholder en effektiv løsning på problemet eller ikke håndhæves korrekt af medlemsstaterne; anmoder Kommissionen om inden december 2009 at rapportere om muligheden for og eventuelle konsekvenser ved at ændre direktiv 2006/114/EF, så det inkluderer en "sort" eller "grå" liste over handelspraksisser, der anses for at være vildledende;

10.   minder om, at Kommissionen, selv om den ikke har beføjelser til at håndhæve direktiv 2006/114/EF direkte over for privatpersoner eller virksomheder, i sin egenskab af vogter af traktaten er forpligtet til at sikre, at direktivet gennemføres korrekt og effektivt i medlemsstaterne; opfordrer derfor Kommissionen til at sørge for, at medlemsstaterne gennemfører direktiv 2005/29/EF på en komplet og effektiv måde, så beskyttelsen sikres i alle medlemsstater, og sørge for at få indflydelse på formen af de retlige og procesretlige værktøjer, der findes, som i tilfældet med direktiv 84/450/EØF, der indeholdt værktøjer til Østrig, Spanien og Nederlandene, og derved opfylde sin pligt som traktatens vogter med hensyn til beskyttelse af virksomheder og samtidig sørge for, at etableringsretten og fri udveksling af tjenesteydelser ikke forringes;

11.   opfordrer Kommissionen til at øge sin overvågning af gennemførelsen af direktiv 2006/114/EF, især i de medlemsstater, der fungerer som hjemsted for firmaer, der udgiver erhvervsvejvisere og benytter sig af vildledende reklame, navnlig Spanien, som er hjemsted for det firma, der oftest nævnes af andragerne, samt Den Tjekkiske Republik og Slovakiet, hvor en domstolsafgørelse mod ofrene rejser tvivl om gennemførelsen af direktiv 2006/114/EF i disse lande; opfordrer endvidere Kommissionen til at holde Parlamentet underrettet om dens resultater;

12.   beklager, at direktiv 2005/29/EF ikke omfatter transaktioner mellem virksomheder, samt at medlemsstaterne ikke synes villige til at udvide direktivets anvendelsesområde; bemærker imidlertid, at medlemsstaterne ensidigt kan udvide anvendelsesområdet for deres nationale forbrugerlovgivning til også at omfatte erhvervstransaktioner og tilskynder dem aktivt til at gøre dette og til også at sørge for et samarbejde mellem medlemsstaternes myndigheder i henhold til forordning (EF) nr. 2006/2004 for at gøre det muligt at spore tværnationale aktiviteter af denne type, som udøves af firmaer, der udgiver erhvervsvejvisere, som har etableret sig i EU eller i et tredjeland; anmoder endvidere Kommissionen om inden december 2009 at rapportere om muligheden for og eventuelle konsekvenser ved at udvide anvendelsesområdet for direktiv 2005/29/EF til at omfatte erhvervsaftaler, specielt hvad angår punkt 21 i direktivets bilag I;

13.   bifalder det eksempel, som Østrig har sat, idet landet i sin nationale lovgivning har indført et særligt forbud mod firmaer, der udgiver erhvervsvejvisere og benytter sig af vildledende reklame, og opfordrer Kommissionen til, i lyset af problemets grænseoverskridende karakter, at fremlægge et lovforslag for at udvide anvendelsesområdet for direktiv 2005/29/EF, baseret på den østrigske model, på en måde, som specifikt forbyder reklamer i erhvervsvejvisere, medmindre de potentielle kunder entydigt og ved hjælp af tydelige og grafiske midler informeres om, at disse reklamer udelukkende er et tilbud om en kontrakt mod betaling;

14.   bemærker, at national lovgivning ofte ikke fastsætter tilstrækkelige retsmidler til at anlægge sag mod firmaer bag erhvervsvejvisere, som er etableret i en anden medlemsstat, og opfordrer derfor Kommissionen til at fremme et mere aktivt grænseoverskridende samarbejde blandt de nationale myndigheder for at gøre dem i stand til at yde ofrene en mere effektiv hjælp;

15.   beklager, at forordning (EF) 2006/2004 ikke finder anvendelse på erhvervstransaktioner og derfor ikke kan anvendes som et middel til at bekæmpe firmaer, der udgiver erhvervsvejvisere og benytter sig af vildledende reklame; opfordrer Kommissionen til at fremlægge et lovforslag om at udvide anvendelsesområdet tilsvarende;

16.   bifalder Belgiens eksempel, hvor alle, der er blevet ofre for vildledende praksisser, kan anlægge sag i deres bopælsland;

17.   bemærker, at erfaringen fra Østrig viser, at ofrenes ret til, at erhvervsorganisationer eller tilsvarende organer træffer kollektive retlige foranstaltninger mod firmaer, der udgiver erhvervsvejvisere, viser sig at være et effektivt retsmiddel, som kan gentages i de initiativer, der i øjeblikket overvejes af Kommissionens GD COMP i forbindelse med erstatningssøgsmål for brud på EU's konkurrenceregler og GD SANCO om kollektive klageordninger for forbrugere på europæisk niveau;

18.   opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at ofre for vildledende reklame kan klage til og søge retsmidler hos tydeligt identificerbare nationale myndigheder, også i sager, hvor ofrene for vildledende reklame er erhvervsvirksomheder, sådan som det er tilfældet i de aktuelle sager;

19.   opfordrer Kommissionen til at udarbejde retningslinjer for bedste praksis for de nationale retshåndhævende myndigheder i forbindelse med sager vedrørende vildledende reklame;

20.   opfordrer Kommissionen til at indlede et internationalt samarbejde med tredjelande og med de kompetente internationale organisationer for at sikre, at firmaer bag erhvervsvejvisere, der benytter sig af vildledende reklame og er etableret i tredjelande, ikke skader virksomheder, der er etableret i EU;

21.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21.
(2) EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.
(3) EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1.
(4) EFT L 166 af 11.6.1998, s. 51.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik