Rodyklė 
Priimti tekstai
Antradienis, 2008 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas dėl EB ir Maroko, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES ***
 EB ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES ***
 EB ir Kroatijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES ***
 EB ir Indijos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų *
 Euro apsauga nuo padirbinėjimo *
 Euro apsauga nuo padirbinėjimo (toms valstybėms narėms, kurios nėra priėmusios euro kaip savo bendros valiutos) *
 Apsaugos priemonės, kurių reikalaujama iš bendrovių (kodifikuota redakcija) ***I
 Mokesčių netaikymas asmeniniam turtui, kurį asmenys iš valstybės narės įsiveža visam laikui (kodifikuota redakcija) *
 Išlaidos veterinarijos srityje (kodifikuota redakcija) *
 Į euro monetas panašūs medaliai ir žetonai *
 Į euro monetas panašūs medaliai ir žetonai (taikoma nedalyvaujančioms valstybėms narėms) *
 Taisomojo biudžeto Nr. 9/2008 projektas
 Matavimo vienetai ***II
 Turizmo poveikis pakrančių regionuose
 Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas skaitmeniniame pasaulyje
 Europos mokymo fondo įsteigimas (nauja redakcija) ***II
 Kai kurių teisės aktų suderinimas su Tarybos sprendimu 1999/468/EB, iš dalies pakeistu Sprendimu 2006/512/EB. Derinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu (ketvirtoji dalis) ***I
 Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose sukūrimas ***I
 Europos darbo taryba (nauja redakcija) ***I
 Su gynyba susijusių produktų siuntimas ***I
 Motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimas ***I
 Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas ir Sanglaudos fondas (projektai, iš kurių gaunamos pajamos) ***
 Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos *
 Techninės nuostatos dėl rizikos valdymo
 Klaidinantys žinynų leidėjai

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas dėl EB ir Maroko, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES ***
PDF 190kWORD 32k
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl projekto dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų ir jų šalių narių bei Maroko Karalystės asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo (13104/2007 – COM(2007)0404 – C6-0383/2008 – 2007/0137(AVC))
P6_TA(2008)0584A6-0458/2008

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2007)0404),

–   atsižvelgdamas į Tarybos dokumento tekstą (13104/2007),

–   atsižvelgdamas į Tarybos prašymą duoti pritarimą, pateiktą pagal EB sutarties (C6-0383/2008) 300 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antrą sakinį ir 310 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnį, 83 straipsnio 7 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją (A6-0458/2008),

1.   pritaria, kad būtų sudarytas protokolas;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Maroko Karalystės parlamentams ir vyriausybėms.


EB ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES ***
PDF 191kWORD 31k
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo (7999/2008 – COM(2008)0139 – C6-0453/2008 – 2008/0057(AVC))
P6_TA(2008)0585A6-0496/2008

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo (COM(2008)0139),

–   atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antrą sakinį bei 310 straipsnį (C6-0453/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnį, 83 straipsnio 7 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją (A6-0496/2008),

1.   duoda pritarimą susitarimo sudarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių ir Albanijos Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.


EB ir Kroatijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES ***
PDF 190kWORD 32k
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo (15019/2008 – COM(2007)0612 – C6-0463/2008 – 2007/0215(AVC))
P6_TA(2008)0586A6-0490/2008

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo (COM(2007)0612),

–   atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą bei 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antrą sakinį ir 310 straipsnį (C6-0463/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnį, 83 straipsnio 7 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją (A6-0490/2008),

1.   duoda pritarimą susitarimo sudarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių ir Kroatijos parlamentams ir vyriausybėms.


EB ir Indijos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų *
PDF 189kWORD 31k
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Indijos Respublikos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo (COM(2008)0347 – C6-0342/2008 – 2008/0121(CNS))
P6_TA(2008)0587A6-0471/2008

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2008)0347),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 80 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmą sakinį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0342/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 83 straipsnio 7 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6-0471/2008),

1.   pritaria susitarimo sudarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Indijos Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.


Euro apsauga nuo padirbinėjimo *
PDF 191kWORD 32k
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1338/2001, nustatantį priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo, projekto (14533/2008 – C6-0395/2008 – 2007/0192A(CNS))
P6_TA(2008)0588A6-0499/2008

(Konsultavimosi procedūra – pakartotinė konsultacija)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos teksto projektą (14533/2008),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0525),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 17 d. poziciją(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 123 straipsnio 4 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0395/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, į 43 straipsnio 1 dalį ir į 55 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0499/2008),

1.   pritaria Tarybos teksto projektui;

2.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti svarstomą teksto projektą arba pakeisti jį kitu tekstu;

4.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0280.


Euro apsauga nuo padirbinėjimo (toms valstybėms narėms, kurios nėra priėmusios euro kaip savo bendros valiutos) *
PDF 190kWORD 32k
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1339/2001, išplečiantį Reglamento (EB) Nr. 1338/2001, nustatančio priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo, veikimą toms valstybėms narėms, kurios nėra priėmusios euro kaip savo bendros valiutos, projekto (14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))
P6_TA(2008)0589A6-0503/2008

(Konsultavimosi procedūra - pakartotinis konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos tekstą (14533/2008),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0525),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 17 d. poziciją(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0481/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 43 straipsnio 1 dalį ir 55 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0503/2008),

1.   pritaria Tarybos tekstui;

2.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą arba pakeisti jį kitu tekstu;

4.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0280.


Apsaugos priemonės, kurių reikalaujama iš bendrovių (kodifikuota redakcija) ***I
PDF 196kWORD 33k
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos …/…/EB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo (kodifikuota redakcija) (COM(2008)0544 – C6-0316/2008 – 2008/0173(COD))
P6_TA(2008)0590A6-0465/2008

(Bendro sprendimo procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0544),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 44 straipsnio 2 dalies g punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0316/2008),

–   atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6-0465/2008),

A.   kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 102, 1996 4 4, p. 2.


Mokesčių netaikymas asmeniniam turtui, kurį asmenys iš valstybės narės įsiveža visam laikui (kodifikuota redakcija) *
PDF 195kWORD 32k
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl mokesčių netaikymo asmeniniam turtui, kurį asmenys iš valstybės narės įsiveža visam laikui (kodifikuota redakcija) (COM(2008)0376 – C6-0290/2008 – 2008/0120(CNS))
P6_TA(2008)0591A6-0466/2008

(Konsultavimosi procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0376),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 93 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0290/2008),

–   atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6-0466/2008),

A.   kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 102, 1996 4 4, p. 2.


Išlaidos veterinarijos srityje (kodifikuota redakcija) *
PDF 194kWORD 31k
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl išlaidų veterinarijos srityje (kodifikuota redakcija) (COM(2008)0358 – C6-0271/2008 – 2008/0116(CNS))
P6_TA(2008)0592A6-0464/2008

(Konsultavimosi procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0358),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0271/2008),

–   atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6-0464/2008),

A.   kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 102, 1996 4 4, p. 2.


Į euro monetas panašūs medaliai ir žetonai *
PDF 189kWORD 30k
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2182/2004 dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų (COM(2008)0514 I dalis – C6-0332/2008 – 2008/0167(CNS))
P6_TA(2008)0593A6-0469/2008

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0514 I dalis),

–   pasikonsultavęs su Taryba (C6–0332/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6–0469/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

4.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Į euro monetas panašūs medaliai ir žetonai (taikoma nedalyvaujančioms valstybėms narėms) *
PDF 190kWORD 31k
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2183/2004, išplečiantis Reglamento (EB) Nr. 2182/2004 dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų taikymą nedalyvaujančioms valstybėms narėms (COM(2008)0514 II dalis– C6-0335/2008 – 2008/0168(CNS))
P6_TA(2008)0594A6-0470/2008

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0514 II dalis),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0335/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0470/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

4.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Taisomojo biudžeto Nr. 9/2008 projektas
PDF 200kWORD 35k
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 9/2008 projekto, III skirsnis – Komisija (16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD))
P6_TA(2008)0595A6-0487/2008

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnį ir Euratomo sutarties 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2007 m. gruodžio 13 d.(2),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos preliminarų taisomojo biudžeto projektą Nr. 10/2008, kurį Komisija pateikė 2008 m. spalio 31 d. (COM(2008)0693),

–   atsižvelgdamas į taisomojo biudžeto projektą Nr.  9/2008, kurį Taryba sudarė 2008 m. lapkričio 27 d. (16263/2008 – C6–0462/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį ir į IV priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6–0487/2008),

A.   kadangi 2008 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 9 projekte numatyta:

   - padidinti bendras prognozuojamas pajamas (1 198,7 mln. EUR) po prognozuojamų nuosavų išteklių ir kitų pajamų peržiūros;
   - sumažinti 1a, 1b, 3b ir 4 išlaidų kategorijų biudžeto eilučių mokėjimų asignavimus (4 891,3 mln. EUR), atsižvelgus į asignavimų perskirstymus, kuriuos buvo pasiūlyta atlikti kartu su visuotiniu perkėlimu;
   - įtraukti biudžeto aspektus, susijusius su greito reagavimo į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse priemonės finansavimu 2008 m., remiantis 2008 m. lapkričio 21 d. Parlamento ir Tarybos bendru pareiškimu dėl maisto priemonės finansavimo,

B.   kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 9/2008 projektą siekiama oficialiai įtraukti šiuos biudžeto pakeitimus į 2008 m. biudžetą,

C.   kadangi Taryba patvirtino preliminarų Taisomojo biudžeto Nr. 10/2008 projektą kaip Taisomojo biudžeto Nr. 9/2008 projektą po to, tai buvo panaikintas preliminarus Taisomojo biudžeto Nr. 8/2008 projektas,

1.   atsižvelgia į preliminaraus Taisomojo biudžeto Nr. 10/2008 projektą;

2.   patvirtina Taisomojo biudžeto Nr. 9/2008 projektą be pakeitimų;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(2) OL L 71, 2008 3 14.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.


Matavimo vienetai ***II
PDF 264kWORD 32k
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo (11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD))
P6_TA(2008)0596A6-0476/2008

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (11915/3/2008 – C6-0425/2008),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0510) per pirmąjį svarstymą(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A6-0476/2008),

1.   pritaria bendrajai pozicijai;

2.   pažymi, kad aktas priimtas remiantis bendrąja pozicija;

3.   paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal EB sutarties 254 straipsnio 1 dalį;

4.   paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 297 E, 2008 11 20, p. 105.


Turizmo poveikis pakrančių regionuose
PDF 237kWORD 97k
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl turizmo poveikio pakrančių regionuose regioninės plėtros aspektų (2008/2132(INI))
P6_TA(2008)0597A6-0442/2008

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo(1),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG)(2),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 294/2008 dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto įsteigimo(3),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo(4),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/56/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva)(5),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.)(6),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 23 d. Tarybos bendrąją poziciją siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl oro uosto mokesčių (7),

–   atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 27 d. Komisijos komunikatą "Integruotas pakrančių zonų valdymas. Europos strategija" (COM(2000)0547),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 19 d. Komisijos komunikatą "Darnaus ir konkurencingo Europos turizmo darbotvarkė"(COM(2007)0621),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 17 d. Komisijos komunikatą "Atnaujinta ES turizmo politika: glaudesnė partnerystė Europos turizmui skatinti" (COM(2006)0134) ir į 2007 m. lapkričio 29 d. Parlamento rezoliuciją šia tema(8),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą "Integruota jūrų politika Europos Sąjungai" (COM(2007)0575), ir į 2008 m. gegužės 20 d. Parlamento rezoliuciją šia tema(9),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. sausio 23 d. Komisijos komunikatą "Du kartus po 20 iki 2020-ųjų: Europos galimybė išspręsti klimato kaitos klausimus"(COM(2008)0030),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 7 d. Komisijos žaliąją knygą "Link Europos Sąjungos būsimos jūrų politikos: Europos vandenynų ir jūrų vizija" (COM(2006)0275),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 14 d. įvykus Europos Tarybos susitikimui Briuselyje pirmininkaujančios šalies pateiktas išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 20 d. Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrą trišalę deklaraciją kiekvienų metų gegužės 20 d. minėti Europos jūrų dieną,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A6-0442/2008),

A.   kadangi ES turi šešias dideles pakrančių zonas, t. y. Atlanto vandenyno, Baltijos jūros, Juodosios jūros, Viduržemio jūros, Šiaurės jūros ir atokiausių regionų zonas, iš kurių kiekviena turi savitų teritorinių išteklių ir specifinę turizmo koncepciją,

B.   kadangi nemaža Europos gyventojų dalis gyvena Europos pakrantėje, kuri tęsiasi 89 000 km,

C.   sutikdamas su apibrėžtimi "pakrančių zona", vartojama kalbant apie Europos Sąjungos jūros politiką, t. y., kad pakrančių zonomis laikomos pakrančių teritorijos arba 50 km tiesia linija nuo kranto nutolusios teritorijos,

D.   kadangi pakrančių regionai yra labai svarbūs Europos Sąjungai, nes juose susitelkusi didelė dalis ekonominės veiklos,

E.   kadangi apibrėžtas integruotas pakrančių zonų valdymas ir kadangi turizmui tenka atitinkamas vaidmuo siekiant šio tikslo,

F.   kadangi darni pakrančių regionų plėtra naudinga ne tik pakrančių gyventojams, bet ir visiems žmonėms, gyvenantiems Europos Sąjungoje,

G.   kadangi turizmas yra įprasta ir pagrindinė veikla šiuose regionuose ir daro teigiamą poveikį socialiniam ir ekonominiam vystymuisi – dėl jo didėja BVP ir užimtumo lygis, tačiau gali turėti ir neigiamų teritorinių padarinių dėl veiklos sezoniškumo, nekvalifikuotos darbo jėgos užimtumo, pakrančių ir krašto gilumoje esančių vietovių integracijos stokos, ekonominės įvairovės trūkumo arba dėl gamtos ir kultūros paveldo būklės blogėjimo,

H.   kadangi praktiškai nė vienoje iš 2007–2013 m. veiklos programų nėra konkrečiai paminėtos pakrančių zonos, o tai reiškia, kad trūksta patikimų palyginamųjų socialinių, ekonominių ir finansinių duomenų apie pakrančių turizmą,

I.   kadangi nėra patikimų palyginamųjų duomenų apie pakrančių turizmą, gali būti, kad nepakankamai vertinamas šio sektoriaus ekonominis pajėgumas, taigi nepakankamai vertinama ekonominė jūrų aplinkos išsaugojimo vertė ir pervertinama investicijų reikšmė siekiant šio tikslo,

J.   kadangi dėl to, kad trūksta informacijos apie ES finansavimą pakrančių zonose, sunku kokybiškai įvertinti tikrąjį struktūrinių fondų poveikį pakrančių turizmui, nors yra žinoma, jog jais gausiai naudojamasi,

K.   kadangi turizmas yra susijęs su ES įvairių sričių politika, kuri turi didelį poveikį jo pajėgumui prisidėti prie socialinės ir teritorinės sanglaudos,

L.   kadangi kokybės požiūriu struktūriniai fondai gali prisidėti prie pakrančių regionų plėtros ir padėti atgaivinti vietos ekonomiką, sumažinti veiklos sezoniškumą, skatinti privačias investicijas ir populiarinti tausųjį turizmą,

M.   kadangi jų poveikis labiausiai pastebimas tokiose vietovėse, kaip mažos atokiausių regionų salos ar pakrančių zonos, kuriose pakrančių turizmas – pagrindinis ekonomikos sektorius,

N.   kadangi pakrančių zonoms didelę įtaką daro jų geografinė padėtis, taigi reikia strategijos, kurioje būtų atsižvelgiama į jų specifines savybes ir į subsidiarumo principą, taip pat į sektorių sanglaudos priimant sprendimus būtinybę,

O.   kadangi pakrančių regionai taip pat dažniausiai yra nutolę regionai, pvz., mažos salos, atokiausi regionai ar pakrančių zonos, labai priklausančios nuo turizmo ir sunkiai prieinamos ne sezono metu, kuriuose siekiant skatinti teritorinę sanglaudą reikės gerinti infrastruktūrą, plėtoti nuolatinius ryšius tarp pakrantės ir vidaus vietovių ir, įgyvendinant teritorinės rinkodaros ir palankaus investicijoms integruoto ekonomikos vystymosi strategijas, skatinti išlaikyti ekonominę veiklą ne turizmo sezono metu,

P.   kadangi, nors pakrančių teritorijos susiduria su panašiomis problemomis, jos neturi specialiųjų priemonių, kurios leistų turėti struktūrinę strategiją ir įgyvendinti geresnį pagrindinių subjektų, kurie dažniausiai dirba vieni ir atskirai, bendravimą,

Q.   kadangi valstybės valdžios institucijos gali rasti ir vietos bei regionų lygmenimis įgyvendinti integruotus sprendimus, kaip išspręsti realias problemas, jei jos bendradarbiaus su privačiuoju sektoriumi ir jei jie drauge atsižvelgs į aplinkos apsaugos ir į bendruomenės interesus,

R.   kadangi parengus politikos priemones bus prisidėta prie labiau integruoto ir tvaraus vystymosi strategijų, saugant gamtos ir kultūros išteklius, patenkinant socialinius poreikius bei propaguojant tausiojo turizmo modelius padidės ekonominis konkurencingumas,

S.   kadangi tokios priemonės galėtų pagerinti užimtumo kokybę šiose teritorijose ir padėti sumažinti veiklos sezoniškumą suvienijus įvairių formų turizmą ir kitą jūros ar pakrančių veiklą, ir tada siūlomas paslaugas būtų galima suderinti su šiuolaikinio turizmo lūkesčiais ir reikalavimais ir sukurti kokybiškų darbo vietų,

T.   kadangi siekiant Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 6 straipsnyje nustatyto Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo gali būti veiksmingai prisidedama prie minėtųjų prioritetų siekio, pvz., finansuojant sektoriaus veikėjų ir pakrančių zonų bendradarbiavimo projektus ir plėtojant partnerystės tinklus, pabrėždamas, kad tokiomis aplinkybėmis svarbu pasinaudoti Reglamente (EB) Nr. 1082/2006 numatyta Europos teritorinio bendradarbiavimo grupe kaip priemone, kuri padėtų užmegzti stabilų bendradarbiavimą tvaraus pakrančių regionų vystymosi srityje, t. y. bendradarbiavimą, kuriame dalyvaus vietos ir socialiniai partneriai,

1.   pabrėžia, kad turizmas yra pagrindinis ES pakrančių regionų socialinio ir ekonominio vystymosi veiksnys, glaudžiai susijęs su Lisabonos strategijos tikslais; pabrėžia, kad vykdant pakarančių turizmo veiklą reikia daugiau atsižvelgti į Geteborgo strategijos tikslus;

2.   skatina pakrančių valstybes nares parengti specialiąsias strategijas ir nacionaliniu bei regionų lygmeniu integruotus planus siekiant sumažinti turizmo sezoniškumą pakrančių regionuose ir užtikrinti stabilesnį užimtum bei geresnę vietos bendruomenių gyvenimo kokybę; todėl pabrėžia, kad labai svarbu tradicines sezonines įmones perorganizuoti į įmones, kurios vykdytų veiklą visus metus siūlydamos įvairias turizmo paslaugas ir alternatyvių formų turizmą (pvz., verslo, kultūrinį, medicininį, sportinį, žemės ūkio ir su jūra susijusį turizmą); pažymi, kad produktų ir paslaugų įvairinimas padės skatinant didesnę plėtrą, sukuriant daugiau darbo vietų ir sumažinant neigiamą poveikį aplinkai bei neigiamą ekonominį ir socialinį poveikį;

3.   pabrėžia, kad būtina išsaugoti šio sektoriaus darbuotojų teises skatinant kurti kokybiškas darbo vietas ir kelti jų kvalifikaciją, o tai, be kita ko, reiškia, vykdyti tinkamą profesinį mokymą, dažniau sudaryti ilgalaikes sutartis ir mokėti teisingą bei garbingą atlygį ir gerinti darbo sąlygas;

4.   prašo laikytis integruoto požiūrio į pakrančių turizmą ir atsižvelgti į ES sanglaudos, jūrų, žuvininkystės, aplinkos, transporto, energetikos ir sveikatos apsaugos politiką siekiant megzti tarpusavio ryšius ir vengti nenuoseklių veiksmų; rekomenduoja Komisijai atsižvelgti į šį integruotą požiūrį tvarios pakrančių turizmo plėtros klausimu, ypač vykdant ES jūrų politiką, kaip vieną iš strateginių 2010–2015 m. veiklos programos tikslų, taigi jis būtų susijęs su 2007–2013 m. finansinės programos laikotarpio vidurio persvarstymu;

5.   ragina valstybes nares užtikrinti, kad regionų ir vietos valdžios institucijos, atsakingos už pakrančių zonų turizmą ir regionų plėtrą, ir ekonominiai, socialiniai ir aplinkos partneriai visiškai dalyvautų visų pagal šią politiką įsteigtų organų veikloje ir tarptautinėse bendradarbiavimo programose, įskaitant pakrančių regionus;

6.   pabrėžia esminį ryšį tarp gerai veikiančios infrastruktūros ir turistinio regiono klestėjimo ir todėl prašo kompetentingų valdžios institucijų parengti vietos infrastruktūros gerinimo planus, kurie būtų naudingi tiek turistams, tiek vietos gyventojams; labai rekomenduoja, kad pakrančių valstybės narės imtųsi visų reikiamų priemonių norint užtikrinti, kad įgyvendinant naujus projektus, kuriais siekiama gerinti infrastruktūrą, įskaitant naftos perdirbimo gamyklas ir kitus įrenginius, būtų pasitelkiamos šiuolaikiškiausios technologijos siekiant užtikrinti, kad energijos sunaudojimą ir išmetamo anglies dvideginio kiekį bei pagarinti energijos našumą naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius;

7.   ragina Komisiją, valstybes nares ir regionus remti tvarias viešojo transporto judumo grandis bei dviračių ir pėsčiųjų takus, ypač pasienio pakrančių regionuose, ir šiuo tikslu remti keitimąsi pažangiąją patirtimi;

8.   rekomenduoja Komisijai laikytis vienodo visuotinio požiūrio į pakrančių turizmą tiek siekiant teritorinės sanglaudos, tiek taikant integruotos jūrų politikos strategiją, ypač salose, salose esančiose valstybėse narėse, atokiausiuose regionuose ir kitose pakrančių zonose turint mintyje tai, kad jos labai priklauso nuo turizmo;

9.   ypatingai skatina Komisiją ir valstybes nares įtraukti pakrančių turizmą į prioritetų sąrašą rengiant strategines gaires naujam Struktūrinių fonų programavimo laikotarpiu bei kuriant ES pakarančių regionų politiką ir nustatyti naujovišką strategiją, kuri padėtų integruoti pakarančių turizmo pasiūlą;

10.   todėl džiaugiasi, kad pakrančių regionai dalyvauja INTERREG IV B ir INTERREG C programose ir projektuose, kurie apima tarpvalstybinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą turizmo srityje ir ragina veiksmingai naudotis esamomis ES iniciatyvomis ir priemonėmis, skirtomis pakrantės regionams, pvz., Viduržemio jūros strategija, Baltijos jūros strategija ir Juodosios jūros sinergijos iniciatyva; labai rekomenduoja Komisijai daugiau atsižvelgti į pakrančių regionus kito programavimo laikotarpio naujose INTERREG programose;

11.   atsižvelgia į Regionų komiteto nuomonę dėl Europos pakrančių fondo steigimo ir ragina Komisiją, rengiant naują Finansinę programą, išnagrinėti, kaip geriau koordinuoti būsimas finansines priemones, kurios bus taikomos pakrančių regionuose priimtoms priemonėms;

12.   rekomenduoja kaupti integruotam pakrančių zonų vykdymui reikalingas žinias, t. y. prižiūrint Europos inovacijos ir technologijos institutui, įsteigtam Reglamentu (EB) Nr. 294/2008, ir pagal Sprendime Nr. 1982/2006/EB numatytą Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programą sukurti Europos sektorinį tinklą;

13.   siekiant sumažinti atitinkamoms vietinės valdžios institucijoms daromą spaudimą, rekomenduoja pakrančių valstybėms narėms laikytis integruoto požiūrio programų lygmeniu atrenkant ir vykdant su pakrantėmis susijusius projektus, taikant tarpsektorinį metodą ir teikiant pirmenybę viešojo ir privataus sektorių partnerystei;

14.   džiaugiasi, kad Komisija nustatė kompetentingo ir tvaraus anksčiau minėtos Europos turizmo darbotvarkės prioritetus, susijusius su pakrančių ir jūrų turizmu; siūlo į neseniai sukurtą interneto svetainę įtraukti lankytinas Europos vietoves, specifinę lankytinų pakrančių vietovių informaciją ir tinklus, ypač mažiausiai žinomų lankytinų vietovių ir apie kurias skleidžiama mažiausiai informacijos, siekiant informaciją apie jas skleisti už ES ribų ir su šia informacija taip pat susieti regioninio ir vietinio lygio informaciją;

15.   todėl ragina Komisiją savo bandomajame projekte "Patraukliausios Europos turizmo vietovės" pakrančių ir vandens turizmą paskelbti 2010 m. patraukliausių vietovių tema;

16.   apgailestauja, kad dėl to, jog šiuo metu trūksta su ES išlaidomis pakrančių regionuose susijusio skaidrumo, neįmanoma apskaičiuoti investicijų dydžio ar išanalizuoti paremtų iniciatyvų šiuose regionuose poveikį; todėl džiaugiasi, kad minėtojoje žaliojoje knygoje dėl būsimos jūrų politikos paskelbta nuostata, kuria siekiama sukurti pajūrio regionų duomenų bazę, į kurią bus įtraukti duomenys apie visus Bendrijos fondų (įskaitant struktūrinius fondus) paramos gavėjus ir ragina Komisiją nedelsiant imtis šios užduoties; pažymi šios iniciatyvos svarbą užtikrinant skaidrumą šioje srityje; ragina Komisiją aktyviai taikyti tinkamas priemones, kad analizės ir statistikos tikslais būtų galima gauti šiuos duomenis ir ragina valstybes nares įvykdyti savo įsipareigojimus skelbti galutinius naudos gavėjus taip pateikiant bendrą esamų projektų vaizdą;

17.   ragina Komisiją, valstybes nares ir regionus drauge parengti išsamų pakrančių zonose finansuojamų projektų katalogą ir pateikti jį internete, kad regionai galėtų pasimokyti vieni iš kitų patirties ir kad akademinis pasaulis, pakrančių bendruomenės ir kitos suinteresuotosios šalys galėtų fiksuoti, viešinti ir kuo tinkamiau perduoti pažangiąją patirtį vietos bendruomenėms; todėl rekomenduoja sukuri forumą, kuriame suinteresuotos šalys galėtų susisiekti ir keistis gerąja patirtimi, ir iš valstybių narių atstovų sudarytą darbo grupę, kuri rengtų veiksmų planus pakrančių turizmo srityje ir skatintų keitimąsi patirtimi institucijų lygmeniu;

18.   ragina Komisiją taip pat naudotis šiuo interneto katalogu siekiant parodyti Europos piliečiams naudą, kurią Europa suteikia pakrančių regionams, taip pagrindžiant ES finansavimą ir ES suteikiant teigiamą įvaizdį;

19.   ragina Komisiją užtikrinti, kad į Eurostato nuolat plėtojamą ES pakrančių regionų socialinių ir ekonominių duomenų bazę būtų įtraukiami patikimi, vienarūšiai ir aktualūs duomenys apie turizmą, nes jie būtini norint, kad būtų lengviau priimti sprendimus viešajame sektoriuje ir kad būtų galima palyginti regionus ir sektorius; rekomenduoja pakrančių valstybėms narėms nedelsiant imtis veiksmų ir savo teritorijose taikyti turizmo ir su juo susijusių sričių duomenų apskaitą (angl. Tourism Satellite Account);

20.   pabrėžia, kad aplinka ir pakrančių turizmas glaudžiai susiję; ir kad į turizmo vystymo politiką turėtų būti įtraukiamos praktinės priemonės, atitinkančios bendrą aplinkos apsaugos ir valdymo politiką; todėl džiaugiasi, kad Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 (dėl 2007–2013 m. struktūrinių fondų) 17 straipsnyje tvari plėtra nurodyta vienu iš esminių principų, kurie taikomi įgyvendinant bet kokius struktūrinius projektus, kurių vykdymas turi būti deramai tikrinamas vykdant atitinkamą priežiūros veiklą; labai rekomenduoja panašią nuostatą įtraukti ir į kito programavimo laikotarpio reglamentą; pažymi, kad tokiais veiksmais galėtų būti žymiai prisidedama prie ekoturizmo propagavimo;

21.   primena, kad pakrančių regionai ypatingai patiria klimato kaitos ir dėl jos kylančio jūros lygio, atsirandančios pakrančių erozijos bei augančio audrų dažnumo ir stiprumo pasekmes; todėl ragina, kad pakrančių regionai sukurtų klimato kaitos rizikos prevencijos planus;

22.   pabrėžia klimato kaitos padarinius pakrančių turizmui; todėl ragina Komisiją, viena, išmetamų CO2 dujų mažinimo Bendrijos tikslus į turizmo ir transporto politiką įtraukti vadovaujantis logika ir, antra, remti priemones, kuriomis siekiama tvarų turizmą apsaugoti nuo klimato kaitos padarinių;

23.   todėl pažymi, kad labai svarbu įvertinti turizmo aplinkos apsaugos ir išsaugojimo potencialą; pažymi, kad padedant suderintiems nacionalinės ir regioninės valdžios institucijų ir turizmo sektoriuje dirbančių įmonių bei viešbučių ir restoranų vadovų veiksmams, turizmas galėtų būti paprastas būdas skatinti sąmoningumą dėl aplinkos vertybių todėl mano, kad šias pastangas reikia skirti pakrančių regionams atsižvelgiant į iš esmės turistinį jų pobūdį;

24.   pažymi, kad vystant turizmą visada reikia saugoti istorines ir archeologines vertybes bei išlaikyti tradicijas ir bendrą kultūrinį paveldą ir raginti vietos bendruomenes aktyviai dalyvauti;

25.   ragina skirti paskatas, kad būtų skatinama tvari plėtra išsaugant kultūrinį ir gamtos paveldą bei pakrančių regionų socialinę struktūrą;

26.   ragina Komisiją užtikrinti, kad aktyvus įgyvendinimas laikantis Jūrų strategijos pagrindų direktyvos būtų laikomas sąlyga siekiant gauti ES finansavimą pakrančių projektams, darantiems poveikį jūrai;

27.   ragina Komisiją naudoti visas įvertinimo priemones, tinkamas kontroliuoti šio principo įgyvendinimą pakrančių zonose programavimo laikotarpiu ir atsakomybės paskirstymą priimant sprendimus įvairiu lygmeniu;

28.   pabrėžia, kad per daug plėtojant fizinę infrastruktūrą pakrantėms zonoms daromas spaudimas ir kenkiama pakrančių turizmo plėtojimui bei patrauklumai, kai tuo tarpu šiuos aspektus būtų galima skatinti siūlant aukštos kokybės turizmo paslaugas, kurios būtinos pakrančių regionų konkurencingumui užtikrinti ir kokybiškoms darbo vietoms bei kvalifikacijos kėlimui skatinti; todėl ragina pakrančių regionus skatinti investicijas kitose srityse, kaip pvz., informatikos technologijomis paremtų paslaugų teikimas, naujo vietos tradicinių produktų potencialo vystymas ir aukštos kvalifikacijos turizmo sektoriaus darbuotojų mokymas; taip pat ragina parengti mokymo programas, kad galima būtų sudaryti kvalifikuotų darbuotojų, kurie galėtų patenkinti padidėjusius sudėtingus ir įvairius turizmo sektoriaus poreikius, rezervą;

29.   ragina valstybes nares suformuoti tinkamą miestų ir teritorijų planavimo, suderinamo su pakrančių kraštovaizdžiu, politiką;

30.   pabrėžia, kad aukštas kokybės lygis yra pagrindinis palyginamasis ES turizmo paslaugų privalumas; ragina valstybes nares, taip pat ir regionines ir vietos valdžios institucijas, pabrėžti ir dar labiau pagerinti savo turizmo paslaugų kokybę, ypač siūlomo saugumo, išvystytos ir modernios infrastruktūros, susijusių įmonių socialinės atsakomybės ir aplinką tausojančios ekonominės veiklos srityse;

31.   ragina Komisiją užtikrinti, kad su jūrų sektoriaus subjektų grupėmis susijusi politika apimtų gamybos paslaugas ir pakrančių turizmui svarbius sektorius, taigi būtų galima megzti naudingus subjektų, kurie naudoja jūras kaip išteklių, ryšius siekiant padidinti jų konkurencingumą, tvarumą ir indėlį į pakrančių ekonomikos plėtrą; be to, mano, kad medicinos, švietimo, technologiniai ir sporto įrenginiai turėtų tapti jūrų sektoriaus subjektų grupių, esančių pakrančių regionuose, teikiamų paslaugų dalimi, nes šios paslaugos yra būtinos siekiant vystyti pakrančių zonas; turėdamas mintyje didelę daugelio regionų ir uostamiesčių taršą, dar kartą ragina valstybes nares ir Komisiją labiau skatinti aprūpinti uoste stovinčius laivus iš sausumos;

32.   atkreipia dėmesį prieinamumo svarbą pakrantės regionų vystymuisi; todėl ragina Komisiją ir pakrančių nacionalines bei regionų valdžios institucijas diegti priemones, kuriomis galima būtų užtikrinti geriausią susisiekimą sausuma, oru ir vandens keliais; atsižvelgiant į didelę daugelio regionų ir uostamiesčių taršą, dar kartą ragina tuos pačius veikėjus labiau skatinti aprūpinti uoste stovinčius laivus iš sausumos; ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę, laikantis pirmiau minėtoje 2008 m. spalio 23 d. pozicijoje nustatytos procedūros, priimti priemones, kaip antai oro uostų mokesčių sumažinimas, siekiant padidinti pakrančių regionų patrauklumą ir konkurencingumą; tuo pačiu tikslu pabrėžia būtinybę griežčiau laikytis oro uostų bei aviacijos saugumo standartų ir, kai būtina, iškelti netoli oro uostų esančias degalų saugyklas;

33.   ragina valstybes nares ir regionų valdžios institucijas skatinti pakrančių ir salų regionų uostų ir oro uostų modernizavimą siekiant patenkinti turizmo poreikius, deramai atsižvelgiant į aplinkos teikiamas galimybes ir gamtos grožio bei gamtinės aplinkos išsaugojimo reikalavimus;

34.   pabrėžia, kad teritorinė sanglauda yra visą ES apimanti horizontalioji koncepcija, kuri dėl to, kad pakrančių ir vidaus regionai papildo vienas kitą ir vienas kitam daro įtaka, gali sustiprinti pakrančių ir krašto gilumoje esančių vietovių ryšius (pvz., susieti pakrantėje vykdomą veiklą su kaimo ir miesto turizmu, teikti daugiau turizmo paslaugų ne sezono metu, propaguoti vietos produktus ir drauge didinti jų įvairovę); pažymi, kad pirmiau minėtoje žaliojoje knygoje dėl būsimos jūrų politikos konkrečiai minimi salų regionai pripažįstant, kad jie susiduria su tam tikromis vystymosi problemomis, kurias lemia nuolatinių gamtinės kliūtys; pabrėžia, kad apskritai su panašiomis problemomis susiduria pakarančių regionai ir ragina Komisiją atsižvelgti į poreikį ateityje įgyvendinant teritorinę sanglaudą pakrančių turizmą susieti su integruotu pakrančių zonų valdymu ir jūrų erdvių planavimu;

35.   ragina pakrančių regionus ir vietos valdžios institucijas taip pat skatinti partnerius taikyti integruotas teritorinės rinkodaros sistemas turint mintyje kaimynystės ryšius jūroje ir sausumoje, skatinti teisingumą vystant turizmą ir keliones, kad būtų skatinamas turizmo sektoriaus konkurencingumas ir nekenkiama bendram konkurencingumui;

36.   ragina pakrančių regionus dalyvauti tarpregioninio bendradarbiavimo projektuose, pvz., susijusiuose su IV iniciatyvos "Regionai ir ekonominiai pokyčiai" tema, siekiant sukurti naujus ir plėtoti esamus teminius pakrančių turizmo tinklus, taip pat siekiant keistis pažangiąja patirtimi;

37.   rekomenduoja kompetentingoms nacionalinėms, regionų ir vietos valdžios institucijoms vykdant bendradarbiavimo programas teikti techninę pagalbą strateginiams pakrančių turizmo projektams remti ir skirti užtektinai lėšų šiai veiklai finansuoti, bei teikti prioritetą struktūrinių fondų naudojimui vystant tvarų, aplinkai nekenkiantį pakrančių regionų turizmą tiek regionuose, kuriuose siekiama sanglaudos tikslų, tiek regionuose, kuriuose siekiama konkurencingumo ir užimtumo tikslų; mano, kad reiktų skirti ypatingą dėmesį veiksmams, skirtiems vystyti komunikacijas ir informacijos technologijas;

38.   ragina Komisiją kitais metais surengti bent vieną specialų renginį, geriausia gegužės 20 d. – Europos jūros dieną, skirtą pakrančių turizmui, kad partneriams būtų lengviau bendrauti ir megzti ryšius bei keistis pažangiąja patirtimi, pvz., susijusia su ES integruotojo kokybės valdymo modelio taikymu; todėl visus veikėjus skatina pristatyti savo tiesiogiai ar netiesiogiai su pakrančių turizmu susijusius projektus, kuriems skiriama Bendrijos parama;

39.   mano, kad remiant jūrų turizmą, įskaitant su sektoriumi susijusios veiklos skatinimą, galima padėti Europos piliečiams išsiugdyti tausaus naudojimo įpročius ir sąmoningumą ekologijos požiūriu; ragina valstybes nares šiuo tikslu skatinti investicijas į savo pakrančių regionus;

40.   ragina Komisiją papildomai parengti praktinį vadovą ES pakrančių turizmo finansavimo tema siekiant tinkama linkme nukreipti suinteresuotas šalis paramos paieškos etapu;

41.   pripažįsta svarbų kruizinių kelionių turizmo indėlį į pakrančių bendruomenių vystymąsi tais atvejais, kai randama rizikos ir naudos bei fiksuotų investicijų kaštų žemyne ir kruizinių kelionių veiklos vykdytojams reikalingo lankstumo pusiausvyra ir kai tinkamai atsižvelgiama į aplinkos rūpesčius;

42.   ragina Komisiją remti pakrančių bendruomenes, kurios stengiasi mokytis iš gerosios patirties ir geriau naudotis kruizinių kelionių turizmo ir apskritai pakrančių turizmo teikiama nauda;

43.   ragina pakrančių regionus įsteigti ir remti regionines arba vietos plėtros agentūras, kurios padėtų kurti tos pačios teritorijos specialistų, institucijų, ekspertų ir valdžios institucijų, taip pat įvairių valstybių narių tinklą ir kurios teiktų konsultacijas bei informaciją galimiems paramos gavėjams iš viešojo ir privataus sektorių;

44.   rekomenduoja valstybėms narėms atsižvelgti į tvarumą suteikiant paskesnį bendradarbiavimo projektų finansavimą ne vien tik turint mintyje finansus, bet ir partnerių bendradarbiavimo tęstinumą bei ryšius su atitinkamomis vietos tarnybomis;

45.   ragina pakrančių valstybes nares užtikrinti didelį atrinktų projektų matomumą ir supaprastinti procedūras, susijusias su galimybe gauti finansavimą, kad būtų pritraukiama privačių lėšų pakrančių turizmui finansuoti ir lengviau užmezgama viešosios valdžios institucijų bei privataus sektoriaus veikėjų, ypač MVĮ, partnerystė; rekomenduoja vertinti rekreacinę jūrų ir pakrančių turizmo teikiamą naudą ir užtikrinti, kad augalija ir gyvūnija būtų sveika (skatinti ekologinį turizmą, žvejybos turizmą, banginių stebėjimo išvykas ir kt.); mano, kad šie tikslai turėtų atsispindėti gegužės 20 d. švenčiant Europos jūrų dieną;

46.   ragina aplinkos organizacijas, su jūra susijusius ekonomikos sektorius, kultūrines organizacijas, mokslo bendruomenę, piliečių organizacijas ir vietos gyventojus dalyvauti visais projektų etapais, įskaitant jų stebėseną, kad būtų užtikrintas ilgalaikis jų tvarumas;

47.   ragina Komisija nuolat vertinti, kaip Bendrijos pakrančių zonų finansavimas veikia jų regioninę plėtrą tam, kad įkūrus tvaraus pakrančių turizmo stebėsenos centrą būtų skleidžiama pažangioji patirtis ir remiami įvairių veikėjų partnerystės tinklai;

48.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Regionų komitetui.

(1) OL L 210, 2006 7 31, p. 1.
(2) OL L 210, 2006 7 31, p. 19.
(3) OL L 97, 2008 4 9, p. 1.
(4) OL L 210, 2006 7 31, p. 25.
(5) OL L 164, 2008 6 25, p. 19.
(6) OL L 412, 2006 12 30, p. 1.
(7) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0517.
(8) OL C 297 E, 2008 11 20, p. 184.
(9) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0213.


Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas skaitmeniniame pasaulyje
PDF 296kWORD 73k
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo skaitmeniniame pasaulyje (2008/2129(INI))
P6_TA(2008)0598A6-0461/2008

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. UNESCO konvenciją dėl kultūrinės raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/65/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu derinimo(1), ypač Direktyvos 2007/65/EB 37 konstatuojamąją dalį ir į Direktyvos 89/552/EEB 26 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 854/2005/EB patvirtinantį daugiametę Bendrijos programą, skatinančią saugesnį naudojimąsi internetu ir naujomis interneto technologijomis(2),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1718/2006/EB dėl Europos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programos (MEDIA 2007) įgyvendinimo(3),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją 2006/952/EB dėl nepilnamečių ir žmogaus orumo apsaugos ir dėl atsakymo teisės, atsižvelgiant į Europos audiovizualinių ir internetinių informacinių paslaugų pramonės konkurencingumą(4),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją 2006/962/EB dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų(5),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos komunikatą "Europinis požiūris į žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą skaitmeninėje aplinkoje" (COM(2007)0833),

–   atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą "Europos Sąjungos valstybių narių žiniasklaidos pliuralizmas" (SEC(2007)0032),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 1 d. Komisijos komunikatą "i2010 – Europos informacinė visuomenė augimui ir užimtumui skatinti" (COM(2005)0229),

–   atsižvelgdamas į savo 2002 m. lapkričio 20 d. rezoliuciją dėl žiniasklaidos koncentracijos(6),

–   atsižvelgdamas į savo 2005 m. rugsėjo 6 d. rezoliuciją dėl Direktyvos 89/552/EEB (Televizija be sienų) su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/36/EB, 4 ir 5 straipsnių taikymo 2001–2002 m.(7),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl perėjimo nuo analoginio prie skaitmeninio transliavimo: palanki galimybė Europos audiovizualinei politikai ir kultūrinei įvairovei(8),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 22 d. Tarybos išvadas dėl tarpkultūrinės kompetencijos(9) ir į "Europinį požiūrį į žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą skaitmeninėje aplinkoje"(10),

–   atsižvelgdamas į 1982 m. UNESCO Griunvaldo deklaraciją dėl mokymo naudotis žiniasklaidos priemonėmis,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. UNESCO Paryžiaus darbotvarkę – dvylika rekomendacijų dėl mokymo naudotis žiniasklaidos priemonėmis,

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendaciją Rec(2006)12 valstybėms narėms dėl teisių suteikimo vaikams naujoje informacijos ir ryšių aplinkoje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A6–0461/2008),

A.   kadangi žiniasklaida daro poveikį kasdienio gyvenimo ir politikos formavimui; kadangi didelė žiniasklaidos koncentracija gali kelti pavojų žiniasklaidos pliuralizmui; ir kadangi žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas yra svarbi politinio švietimo ir aktyvaus Sąjungos piliečių dalyvavimo dalis,

B.   kadangi visų rūšių įprastos ir skaitmeninės garso ir vaizdo žiniasklaidos priemonės ir spauda susimaišo ir vyksta skirtingų žiniasklaidos formų suartėjimas techniniu ir turinio aspektais, ir kadangi taikant naujoviškas technologijas masinės žiniasklaidos priemonės vis labiau skverbiasi į visas gyvenimo sritis; kadangi naudojant šias naujas priemones numatomas aktyvesnis žiniasklaidos priemonių naudotojo vaidmuo, taip pat kadangi socialiniai tinklai internete, tinklaraščiai ir vaizdo žaidimai taip pat priskirtini prie žiniasklaidos formų,

C.   kadangi jaunų žiniasklaidos vartotojų pirminis informacijos šaltinis daugiausia yra internetas; kadangi naudojimosi internetu žinios yra orientuotos į savo poreikius, tačiau nesistemingos; kadangi suaugusieji informaciją gauna daugiausia iš radijo, televizijos, laikraščių ir žurnalų; ir kadangi, atsižvelgiant į šiuolaikinių žiniasklaidos priemonių visumą, žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas turi būti pakankamas ne tik turint mintyje naujus rinkos iššūkius, ypač susijusius su galimybe sąveikiai ir kūrybiškai dalyvauti, bet ir turi atitikti žinių lygį, reikalingą naudojantis tradicinėmis žiniasklaidos priemonėmis, kurios vis dar lieka pagrindinis piliečių informacijos šaltinis,

D.   kadangi naudodami naująsias ryšių technologijas mažiau patyrę naudotojai gali pasimesti didžiuliuose pagal svarbą nerūšiuotos informacijos srautuose ir kadangi šis informacijos perteklius gali būti tokia pat didelė problema, kaip ir informacijos trūkumas,

E.   kadangi geras mokymas naudotis informacinėmis technologijomis ir žiniasklaidos priemonėmis bei gerbti kitų asmenų teises ir laisves gerokai pakelia individualią profesinę kvalifikaciją ir nacionalinės ekonomikos aspektu padeda siekti Lisabonos tikslų,

F.   kadangi lengva prieiga prie ryšių technologijų kiekvienam suteikia galimybę šiuo būdu skelbti ir visame pasaulyje platinti informaciją, taigi kiekvienas interneto naudotojas gali tapti žurnalistu; atsižvelgiant į tai, pakankamas žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas būtinas ne tik norint suprasti informacijos turinį, bet taip pat ir norint patiems jį kurti ir platinti, ir kad naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai savaime nelemia didesnio žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo,

G.   kadangi atsižvelgiant į telekomunikacijų tinklų plėtrą ir į informacijos ir ryšių (IR) technologijų pažangą išryškėja dideli skirtumai ne tik tarp valstybių narių, bet ir tarp regionų, ypač atokių ir kaimo vietovių, taigi kyla pavojus, kad skaitmeninė atskirtis Europos Sąjungoje nuolat didės,

H.   kadangi mokyklos vaidina esminį vaidmenį ugdant žmones, gebančius naudotis ryšių priemonėmis ir vertinti, ir kadangi mokymo naudotis žiniasklaidos priemonėmis, supažindinimo su IR technologijomis ir jų panaudojimo per pamokas srityje tarp valstybių narių ir regionų esama didelių skirtumų, ir kadangi žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo visų pirma gali išmokyti mokytojai, kurie patys raštingi šioje srityje ir kurie turi atitinkamą šios srities išsilavinimą,

I.   kadangi mokymas naudotis žiniasklaidos priemonėmis itin svarbus siekiant užtikrinti aukštą žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą, kuris yra svarbi politinio švietimo dalis, padedanti žmonėms sustiprinti savo kaip aktyvių piliečių vaidmenį ir informuotumą apie teises ir pareigas; ir kadangi gerai informuoti ir politiškai brandūs piliečiai sudaro pliuralistinės visuomenės pagrindą ir kadangi kuriant savą turinį ir žiniasklaidos produktus įgyjami gebėjimai, padėsiantys geriau suprasti profesionaliai sukurto žiniasklaidos turinio principus ir vertę,

J.   kadangi vyresnio amžiaus žmones mokyti naudotis žiniasklaidos priemonėmis sekasi prasčiau nei jaunus žmones, ir vyresnio amžiaus žmonės dažnai jaučia baimę ir susiduria su kliūtimis naujų žiniasklaidos priemonių atžvilgiu,

K.   kadangi vis dažniau ir vis subtiliau kėsinamasi pažeisti asmens duomenų apsaugą ir kadangi dėl to mažiau patyrusiems naudotojams kyla didelė rizika,

L.   kadangi žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas yra būtinas pagrindinis gebėjimas informacijos ir ryšių visuomenėje,

M.   kadangi žiniasklaidos priemonės atveria pasaulinių ryšių ir atvirumo pasauliui galimybes, sudaro demokratinės visuomenės pagrindą ir padeda skleisti žinias bei plėtoti demokratiją, ir kadangi naujosios skaitmeninės žiniasklaidos priemonės sudaro palankias sąlygas naudotojams aktyviai ir kūrybiškai dalyvauti ir kadangi dėl to piliečiai turi daugiau galimybių dalyvauti vykstant politiniams procesams,

N.   kadangi šiuo metu turimų duomenų nepakanka, kad būtų galima tiksliai apibūdinti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygį Europos Sąjungoje,

O.   kadangi UNESCO taip pat atkreipia dėmesį į nepaprastai didelę žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo svarbą, pvz., savo 1982 m. Griunvaldo deklaracijoje dėl mokymo naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir 2007 m. Paryžiaus darbotvarkėje, kurioje pateikiama dvylika rekomendacijų dėl mokymo naudotis žiniasklaidos priemonėmis,

Pagrindiniai principai

1.   palankiai vertina minėtąjį Komisijos komunikatą dėl žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo skaitmeninėje aplinkoje, tačiau mano, kad reikia patobulinti europinio požiūrio į žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo skatinimą formuluotę, ypač dėl įprastų žiniasklaidos priemonių įtraukimo ir mokymo naudotis žiniasklaidos priemonėmis svarbos pripažinimo;

2.   palankiai vertina 2008 m. gegužės 22 d. Tarybos išvadas dėl tarpkultūrinės kompetencijos; tikisi, kad valstybės narės dės visas pastangas, kad skatintų žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą, ir siūlo sustiprinti valstybių narių Ryšių komitetą, numatytą Direktyvoje 89/552/EEB, į jo veiklą įtraukiant ugdymo ekspertą;

3.   ragina Komisiją priimti rekomendaciją ir parengti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo veiksmų planą; ragina Komisiją 2009 m. surengti ryšių komiteto garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų klausimais susitikimą, kad būtų sudaryta galimybė keistis informacija ir kuo veiksmingiau reguliariai bendradarbiauti;

4.   prašo už audiovizualinių ir elektroninių ryšių reguliavimą atsakingų institucijų bendradarbiauti ir gerinti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą įvairiais lygmenimis; pripažįsta ypatingą būtinybę nacionaliniu lygmeniu parengti elgesio kodeksus ir bendras reguliavimo iniciatyvas; pabrėžia būtinybę visiems suinteresuotiems asmenims remti įvairių žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo aspektų ir lygmenų sistemingus tyrimus ir reguliarią analizę;

5.   rekomenduoja Komisijai ekspertų grupėje "Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas" diskutuoti ir apie mokymo naudotis žiniasklaidos priemonėmis aspektus, o susitikimus rengti reguliariau bei reguliariai konsultuoti visų valstybių narių atstovus;

6.   pabrėžia, kad greta politikų ir žiniasklaidos kūrėjų, radijo ir televizijos centrų bei žiniasklaidos agentūrų visų pirma nedidelės vietinės įstaigos, pvz., bibliotekos, suaugusiųjų švietimo centrai, piliečių, kultūros ir žiniasklaidos centrai, kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo centrai, piliečių žiniasklaidos priemonės (pvz., visuomeninė žiniasklaida) gali aktyviai prisidėti siekiant gerinti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą;

7.   ragina Komisiją, atsižvelgiant į Direktyvos 89/552/EEB 26 straipsnį, sukurti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo vertinimo rodiklius, siekiant ilgalaikio žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo Europos Sąjungoje skatinimo;

8.   konstatuoja, kad žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas yra gebėjimas savarankiškai naudotis skirtingomis žiniasklaidos priemonėmis, suprasti ir kritiškai vertinti įvairius žiniasklaidos bei žiniasklaidos turinio aspektus ir kurti ryšių formas įvairiuose kontekstuose bei kurti ir platinti žiniasklaidos turinį; be to konstatuoja, kad atsižvelgiant į prieinamų šaltinių įvairovę visų pirma svarbu sugebėti iš naujųjų žiniasklaidos priemonių pateikiamo duomenų ir vaizdų srauto tikslingai atsirinkti ir įvertinti informaciją;

9.   pabrėžia, kad žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas yra esminis naudotojų informavimo politikos, sąmoningumo ir informuotumo intelektinių teisių klausimais, aktyvaus demokratinio piliečių dalyvavimo ir kultūrų dialogo skatinimo elementas;

10.   skatina Komisiją plėsti savo žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo skatinimo politiką bendradarbiaujant su visomis Europos Sąjungos institucijomis ir su vietos ir regionų savivaldos institucijomis bei stiprinti bendradarbiavimą su UNESCO ir Europos Taryba;

Tikslinės grupės ir tikslai

11.   pabrėžia, kad veikla, susijusi su mokymu naudotis žiniasklaidos priemonėmis, turėtų apimti visus piliečius – vaikus, jaunuolius, suaugusiuosius, vyresnio amžiaus žmones ir žmones su negalia;

12.   atkreipia dėmesį į tai, kad žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą pradedama skatinti šeimoje, parodant, kaip išsirinkti žiniasklaidos priemonių siūlomas paslaugas; pabrėžia mokymo naudotis žiniasklaidos priemonėmis svarbą tėvams, kurie atlieka lemiamą vaidmenį ugdant vaiko įpročius naudotis žiniasklaidos priemonėmis; šis mokymas tęsiamas mokykloje ir vykstant mokymuisi visą gyvenimą; prie raštingumo gerinimo taip pat prisideda nacionalinės ir valstybės institucijos, reguliavimo įstaigos ir žiniasklaidos srityje dirbantys veikėjai bei įmonės;

13.   konstatuoja, kad mokymo naudotis žiniasklaidos priemonėmis tikslai yra kompetentingas ir kūrybiškas naudojimasis žiniasklaida ir jos turiniu, kritiška žiniasklaidos produktų analizė, žiniasklaidos pramonės veikimo supratimas ir savarankiškas žiniasklaidos turinio kūrimas;

14.   siūlo mokant naudotis žiniasklaidos priemonėmis informuoti apie nuosavybės teises ir intelektinės nuosavybės teisių nepažeidimo svarbą, ypač internete, taip pat apie duomenis ir privatumo apsaugą bei teisę į informacinį apsisprendimą; pabrėžia būtinybę naujųjų žiniasklaidos priemonių naudotojus supažindinti su galimu pavojumi, susijusiu su informacijos saugumu ir asmens duomenų apsauga, taip pat su smurto propagavimo internete grėsme;

15.   atkreipia dėmesį į tai, kad reklama sudaro didelę žiniasklaidos priemonių teikiamų paslaugų dalį; pabrėžia, kad gerinant žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą turėtų būti supažindinama taip pat ir su reklamos priemonių ir pateikimo būdų vertinimo kriterijais;

Prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų užtikrinimas

16.   ragina Europos politikus skaitmeninę prarają tarp valstybių narių ir tarp miesto ir kaimo mažinti plėtojant informacinę ir ryšių infrastruktūrą ir visų pirma teikiant plačiajuosčio ryšio paslaugas silpniau išsivysčiusiose vietovėse;

17.   konstatuoja, kad prie visuotinės svarbos viešųjų paslaugų priskiriama taip pat ir prieiga prie plačiajuosčio interneto, didelė kokybiškų paslaugų pasiūla ir prieinamos kainos; ir ragina siekti, kad kiekvienas pilietis turėtų galimybę naudotis nebrangia plačiajuosčio ryšio prieiga;

Mokymas naudotis žiniasklaidos priemonėmis mokyklose ir kaip mokytojų mokymo dalis

18.   pabrėžia, kad mokymas naudotis žiniasklaidos priemonėmis turėtų būti formaliojo švietimo dalis, prie kurios visi vaikai turėtų prieigą ir kuri turėtų būti neatsiejama mokymo plano dalis visuose ugdymo etapuose;

19.   ragina žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą, kaip devintąjį pagrindinį gebėjimą, įtraukti į Rekomendaciją 2006/962/EB dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų;

20.   rekomenduoja, kad mokymas naudotis žiniasklaidos priemonėmis būtų kuo labiau orientuotas į praktiką ir susijęs su ekonomikos, politikos, literatūros, socialiniais, meno ir informacinių technologijų dėstomaisiais dalykais, ir siūlo sukurti specialų dalyką "Mokymas naudotis žiniasklaidos priemonėmis" ir kad ši veikla apimtų kelis dėstomuosius dalykus bei būtų susijusi su užklasiniais projektais;

21.   rekomenduoja mokymo įstaigoms skatinti mokytojus ir mokinius kurti žiniasklaidos produktus (spaudos, garso ir vaizdo žiniasklaidos bei naujųjų žiniasklaidos priemonių srityse) ir taip ugdyti praktinius žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo įgūdžius;

22.   ragina Komisiją į paskelbtą žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo vertinimo rodiklių kūrimą įtraukti ir mokymo mokykloje kokybę, ir mokytojų mokymą šioje srityje;

23.   konstatuoja, kad greta pedagoginių ir švietimo politikos aspektų itin svarbus vaidmuo tenka techninei įrangai bei prieigai prie naujų technologijų; ir pabrėžia, kad turi būti gerokai gerinama infrastruktūra mokyklose siekiant visiems mokiniams suteikti prieigą prie kompiuterių, interneto ir galimybę lankyti atitinkamas pamokas;

24.   pabrėžia, kad mokymas naudotis žiniasklaidos priemonėmis specialiosiose mokyklose yra ypač svarbus, nes daugumos neįgaliųjų atveju žiniasklaidos priemonės atlieka svarbią funkciją įveikiant ryšių kliūtis;

25.   rekomenduoja į visų ugdymo etapų mokytojų mokymą įtraukti privalomus žiniasklaidos pedagogikos modulius siekiant intensyvaus mokymo; ragina atsakingas nacionalines institucijas pasirūpinti, kad visų dėstomųjų dalykų ir visų tipų mokyklų mokytojai būtų skatinami naudoti garso ir vaizdo dėstymo priemones ir supažindinti su mokymo naudotis žiniasklaidos priemonėmis problemomis;

26.   pabrėžia, kad valstybės narės turi reguliariai keistis informacija ir pažangiąja patirtimi, o švietimo srityje – ir informacija apie pedagogikos metodus;

27.   ragina Komisiją į programą, kuri pakeis programą MEDIA 2007, įtraukti atskirą skyrių, skirtą žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumui skatinti, kadangi atsižvelgiant į dabartinį programos turinį nedaug prisidedama prie žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo gerinimo; pritaria Komisijos pastangoms parengti naują programą "Media Mundus", kuria būtų siekiama remti tarptautinį bendradarbiavimą garso ir vaizdo paslaugų sektoriuje; ragina į Europos Sąjungos rėmimo programas, ypač į programas "Mokymasis visą gyvenimą", įtraukti daugiau žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo;

Vyresnio amžiaus žmonių mokymas naudotis žiniasklaidos priemonėmis

28.   pabrėžia, kad vyresnio amžiaus žmonės turi būti mokomi naudotis žiniasklaidos priemonėmis tose vietose, kuriose jie būna, pavyzdžiui, draugijose, senelių ir globos namuose, priežiūros įstaigose, laisvalaikio ir pomėgių grupėse, iniciatyvinėse ar senjorų grupėse;

29.   konstatuoja, kad ypač vyresnio amžiaus žmonėms skaitmeniniai tinklai suteikia galimybę palaikant ryšius dalyvauti kasdieniame gyvenime ir kuo ilgiau išlikti savarankiškiems;

30.   atkreipia dėmesį į tai, kad mokant vyresnio amžiaus žmones naudotis žiniasklaidos priemonėmis turi būti atsižvelgiama į skirtingą šių žmonių gyvenamąją aplinką, į jų gyvenimo patirtį ir į savitus naudojimosi žiniasklaidos priemonėmis įgūdžius;

o
o   o

31.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliucija Tarybai, Komisijai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 332, 2007 12 18, p. 27.
(2) OL L 149, 2005 6 11, p. 1.
(3) OL L 327, 2006 11 24, p. 12.
(4) OL L 378, 2006 12 27, p. 72.
(5) OL L 394, 2006 12 30, p. 10.
(6) OL C 25 E, 2004 1 29, p. 205.
(7) OL C 193 E, 2006 8 17, p. 117.
(8) OL C 296 E, 2006 12 6, p. 120.
(9) OL C 141, 2008 6 7, p. 14.
(10) OL C 140, 2008 6 6, p. 8.


Europos mokymo fondo įsteigimas (nauja redakcija) ***II
PDF 264kWORD 32k
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos mokymo fondo įsteigimo (nauja redakcija) (11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD))
P6_TA(2008)0599A6-0473/2008

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (11263/4/2008 – C6-0422/2008),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0443) per pirmąjį svarstymą(1),

–   atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą (COM(2007)0707),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A6–0473/2008),

1.   pritaria bendrajai pozicijai;

2.   pažymi, kad aktas priimtas remiantis bendrąja pozicija;

3.   paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal EB sutarties 254 straipsnio 1 dalį;

4.   paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, 2008 5 22, P6_TA(2008)0227.


Kai kurių teisės aktų suderinimas su Tarybos sprendimu 1999/468/EB, iš dalies pakeistu Sprendimu 2006/512/EB. Derinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu (ketvirtoji dalis) ***I
PDF 273kWORD 86k
Rezoliucija
Tekstas
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB – suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu – ketvirta dalis (COM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD))
P6_TA(2008)0600A6-0301/2008
KLAIDŲ IŠTAISYMAI

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0071),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 47 straipsnio 2 dalį, 55 straipsnį, 71 straipsnio 1 dalį, 80 straipsnio 2 dalį, 95 straipsnį, 152 straipsnio 4 dalies a ir b punktus, 175 straipsnio 1 dalį ir 285 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6–0065/2008),

–   atsižvelgdami į 2008 m. gruodžio 4 d. Tarybos atstovo laiške prisiimtą įsipareigojimą priimti iš dalies pakeistą pasiūlymą, remiantis EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antro sakinio pirma įtrauka,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ir Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A6–0301/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. gruodžio 16 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2009 dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB – Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu – Ketvirta dalis

P6_TC1-COD(2008)0032


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (EB) Nr. .../2009.)


Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose sukūrimas ***I
PDF 348kWORD 40k
Rezoliucija
Tekstas
Priedas
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2001/470/EB, sukuriantis Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose (COM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD))
P6_TA(2008)0601A6-0457/2008

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0380),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 61 straipsnio c punktą ir 67 straipsnio 5 dalies antrą įtrauką, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0248/2008),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 61 straipsnio d punktą ir 66 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 ir 35 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6-0457/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   pritaria pridedamam bendram pareiškimui;

4.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. gruodžio 16 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2009/EB, iš dalies keičiantį Tarybos sprendimą 2001/470/EB, sukuriantį Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose

P6_TC1-COD(2008)0122


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą Nr. 568/2009/EB.)

PRIEDAS

BENDRAS PAREIŠKIMAS DĖL EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMO

Europos Parlamentas ir Taryba kviečia Komisiją paprašyti Teisingumo teismo atstovų dalyvauti Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose susitikimuos tokiame lygmenyje ir tokiu būdu, kokiu Teismas mano esant tinkama.


Europos darbo taryba (nauja redakcija) ***I
PDF 277kWORD 38k
Rezoliucija
Tekstas
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Europos darbo tarybų steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo (nauja redakcija) (COM(2008)0419 – C6-0258/2008 – 2008/0141(COD))
P6_TA(2008)0602A6-0454/2008

(Bendro sprendimo procedūra – nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0419),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 137 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6–0258/2008),

–   atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2008 m. gruodžio 10 d. laiške prisiimtą įsipareigojimą priimti pasiūlymą su pakeitimais pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirmosios įtraukos nuostatas,

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(1),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 9 d. Teisės reikalų komiteto laišką Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 80a straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80a ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A6–0454/2008),

A.   kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, pasiūlyme be nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi pasiūlyme siekiama tik kodifikuoti nepakeistas ankstesnių teisės aktų nuostatas ir minėtuosius pakeitimus nekeičiant jų esmės,

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas, ir su toliau pateikiamais pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. gruodžio 16 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą .../2009/EB dėl Europos darbo tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo (nauja redakcija)

P6_TC1-COD(2008)0141


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2009/38/EB.)

(1) OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


Su gynyba susijusių produktų siuntimas ***I
PDF 271kWORD 46k
Rezoliucija
Tekstas
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo (COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD))
P6_TA(2008)0603A6-0410/2008

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0765),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija Parlamentui pateikė pasiūlymą (C6-0468/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones (A6-0410/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. gruodžio 16 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/.../EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo

P6_TC1-COD(2007)0279


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2009/43/EB.)


Motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimas ***I
PDF 274kWORD 35k
Rezoliucija
Tekstas
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (EURO VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija (COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))
P6_TA(2008)0604A6-0329/2008

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0851),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6–0007/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto bei į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A6–0329/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. gruodžio 16 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (Euro VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, bei panaikinantį Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB

P6_TC1-COD(2007)0295


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (EB) Nr. .../2009.)


Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas ir Sanglaudos fondas (projektai, iš kurių gaunamos pajamos) ***
PDF 191kWORD 31k
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, nuostatos, susijusios su projektais, iš kurių gaunamos pajamos (13874/2008 – C6-0387/2008 – 2008/0186(AVC))
P6_TA(2008)0605A6-0477/2008

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento (COM(2008)0558 – 13874/2008),

–   atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal EB sutarties  161 straipsnio pirmą pastraipą (C6–0387/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto rekomendaciją ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A6–0477/2008),

1.   duoda pritarimą pasiūlymui dėl Tarybos reglamento;

2.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.


Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos *
PDF 562kWORD 240k
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (COM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))
P6_TA(2008)0606A6-0483/2008

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0786),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 283 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0449/2008),

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento narių statuto 21 straipsnį(1),

–   atsižvelgdamas į Parlamento politinę deklaraciją, pateiktą per 2008 m. gruodžio 16 d. vykusį plenarinį posėdį(2),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A6-0483/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   mano, kad pasiūlyme dėl teisės akto nurodytos sumos atitinka daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijos (administravimo išlaidos) aukščiausią ribą;

4.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5.   ragina pradėti derinimo procedūrą pagal 1975 m. kovo 4 d. Bendrą deklaraciją, jei Taryba ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

6.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti tekstą, pateiktą konsultacijai;

7.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Pagal Europos Parlamento narių statuto 21 straipsnį nariai turi teisę naudotis savo nuožiūra pasirinkto asmeninio personalo paslaugomis. Šiuo metu Parlamento nariai tiesiogiai įdarbina visus savo tarnautojus pagal sutartis, kurioms taikoma nacionalinė teisė, o Europos Parlamentas kompensuoja jų patirtas išlaidas, atsižvelgdamas į nustatytas ribas.
(1)  Pagal Europos Parlamento narių statuto 21 straipsnį nariai turi teisę naudotis savo nuožiūra pasirinkto asmeninio personalo paslaugomis.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  Šiuo metu Parlamento nariai tiesiogiai įdarbina visus savo tarnautojus pagal sutartis, kurioms taikoma nacionalinė teisė, o Europos Parlamentas kompensuoja jų patirtas išlaidas, atsižvelgdamas į nustatytas ribas.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis
(2)   Vienam ar keliems Parlamento nariams padeda atitinkamas skaičius tokių tarnautojų (toliau – Parlamento narių padėjėjai) Europos Parlamento patalpose Strasbūre, Briuselyje ir Liuksemburge. Kiti dirba Parlamento nariams valstybėje, kurioje šie nariai buvo išrinkti.
(2)   Europos Parlamento biuras 2008 m. liepos 9 d. patvirtino Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisykles1. Pagal šių įgyvendinimo taisyklių 34 straipsnį Parlamento nariai naudojasi paslaugomis:
a) akredituotų Parlamento nario padėjėjų, įdarbintų vienoje iš trijų Parlamento darbo vietų, kuriems taikoma speciali teisinė tvarka, priimta remiantis Sutarties 283 straipsniu, ir su kuriais tiesiogiai sudaro sutartis ir jas tvarko Europos Parlamentas, ir
b) fizinių asmenų, padedančių Parlamento nariams valstybėje narėje, kurioje jie išrinkti, ir minėtose įgyvendinimo taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudariusių su nariais darbo arba paslaugų sutartis, vadovaujantis nacionalinės teisės aktais (toliau – vietiniai padėjėjai).
1 OL C ...
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Priešingai nei pastarieji, Parlamento narių padėjėjai dažniausiai yra emigrantai. Jie dirba Europos Parlamento patalpose Europos daugiakalbėje, daugiakultūrėje aplinkoje ir vykdo užduotis, kurios tiesiogiai susijusios su Europos Parlamento darbu.
(3)  Priešingai nei vietiniai padėjėjai, Parlamento narių padėjėjai dažniausiai yra ekspatriantai. Jie dirba Europos Parlamento patalpose Europos daugiakalbėje, daugiakultūrėje aplinkoje ir vykdo užduotis, kurios tiesiogiai susijusios su vieno ar kelių Europos Parlamento narių, vykdančių savo, kaip Europos Parlamento narių funkcijas, darbu.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Be to, tai buvo patvirtinta Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo, kuris pripažino, kad tam tikrais aspektais galima laikyti, jog Europos Parlamento narių padėjėjai atlieka pareigas Parlamentui pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.
Išbraukta.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Dėl šių priežasčių, siekiant pagal bendras taisykles užtikrinti skaidrumą, nediskriminavimą ir teisinį tikrumą, reikėtų garantuoti, kad minėtieji padėjėjai, išskyrus asmenis, dirbančius valstybėje narėje, kurioje jie išrinkti, taip pat asmenis, dirbančius vietoje Parlamento nariams, išrinktiems vienoje iš tų valstybių narių, kuriose yra trys darbo vietos, būtų įdarbinami sudarant sutartis tiesiogiai su Europos Parlamentu.
(5)  Dėl šių priežasčių, siekiant pagal bendras taisykles užtikrinti skaidrumą ir teisinį tikrumą, reikėtų garantuoti, kad akredituoti Parlamento narių padėjėjai būtų įdarbinami sudarant sutartis tiesiogiai su Europos Parlamentu. Vietinius padėjėjus, įskaitant asmenis, dirbančius vietoje Parlamento nariams, išrinktiems vienoje iš tų valstybių narių, kuriose yra trys darbo vietos, pagal minėtąsias Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisykles, Europos Parlamento nariai ir toliau turėtų įdarbinti sudarydami su jais darbo sutartį pagal taikytiną valstybės narės, kurioje jie buvo išrinkti, nacionalinę teisę.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis
(6)  Todėl reikėtų šiems padėjėjams taikyti kitiems tarnautojams taikomas sąlygas ir taip atsižvelgti į jų ypatingą padėtį.
(6)  Todėl reikėtų akredituotiems Parlamento narių padėjėjams taikyti kitiems tarnautojams taikomas sąlygas ir taip atsižvelgti į jų ypatingą padėtį, ypatingas užduotis, kurias jiems pavesta atlikti, bei į konkrečias pareigas ir įsipareigojimus Parlamento nariams, kuriems jie dirba.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Šios specialios kategorijos tarnautojų įtraukimas nedaro poveikio Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsniui, kuriame numatyta, kad vidiniai konkursai yra atviri tik pareigūnams ir laikiniems darbuotojams.
(7)  Šios specialios kategorijos tarnautojų įtraukimas nedaro poveikio Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsniui, kuriame numatyta, kad vidiniai konkursai yra atviri tik pareigūnams ir laikiniems darbuotojams ir jokia šio reglamento nuostata negali būti aiškinama kaip suteikianti akredituotiems Parlamento narių padėjėjams privilegijuotą ar tiesioginę teisę eiti pareigūnų arba kitų Europos Bendrijų tarnautojų pareigas arba dalyvauti vidiniuose konkursuose šioms pareigoms užimti.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  Kaip ir sutartininkų atveju, Tarnybos nuostatų 27–34 straipsniai akredituotiems Parlamento narių padėjėjams netaikomi.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis
(8)  Taigi Parlamento narių padėjėjai sudaro atskirą Europos Parlamento darbuotojų kategoriją, ypač atsižvelgiant į tai, kad jie padeda Parlamento nariams, kaip demokratiškai išrinktiems atstovams, kuriems suteikti įgaliojimai, atlikti jų užduotis.
(8)  Taigi, akredituoti Parlamento narių padėjėjai sudaro atskirą kitų Europos Parlamento tarnautojų kategoriją, ypač atsižvelgiant į tai, kad vadovaujami ir prižiūrimi Europos Parlamento nario (-ių) bei palaikydami abipusiu pasitikėjimu grindžiamus santykius, jie tiesiogiai padeda vienam ar keliems Parlamento nariams atlikti jų, kaip Europos Parlamento narių, užduotis.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis
(9)  Todėl reikia atlikti nedidelius Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų pakeitimus, kad į jas būtų įtraukta šios naujos kategorijos tarnautojai.
(9)  Todėl reikia iš dalies pakeisti Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, kad į jas būtų įtraukti šios naujos kategorijos kiti tarnautojai, viena vertus, atsižvelgiant į ypatingas akredituotų Parlamento narių padėjėjų pareigas, funkcijas ir atsakomybę, kad vadovaujami ir prižiūrimi Europos Parlamento narių jie galėtų šiems nariams tiesiogiai padėti vykdyti jų, kaip Europos Parlamento narių, funkcijas, kita vertus, atsižvelgiant į sutartinį šių akredituotų Parlamento narių padėjėjų ir Parlamento santykių pobūdį.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)  Jei akredituotiems Parlamento narių padėjėjams tiesiogiai arba pagal analogiją taikomos Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų nuostatos, reikia atkreipti į tai dėmesį, ypač atsižvelgiant į akredituotų Parlamento narių padėjėjų abipusį pasitikėjimą, kuris turi būti būdingas jų ir Europos Parlamento nario (-ių), kuriam (-iems) jie padeda, santykiams.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Atsižvelgiant į padėjėjų pareigų pobūdį, reikėtų numatyti tik vieną padėjėjų kategoriją, suskirstytą į lygius, kurie būtų suteikiami remiantis kriterijais, kurie turėtų būti nustatyti Europos Parlamento vidiniame sprendime.
(10)  Atsižvelgiant į akredituotų Parlamento narių padėjėjų pareigų pobūdį, reikėtų numatyti tik vieną akredituotų Parlamento narių padėjėjų kategoriją, suskirstytą į tam tikrų lygių pareigas, į kurias padėjėjai būtų skiriami atitinkamo (-ų) Parlamento nario (-ių) nurodymu, remiantis įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Europos Parlamento vidiniu sprendimu.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis
(11)  Parlamento narių padėjėjų sutartys, sudarytos su Europos Parlamentu, turėtų būti grindžiamos Parlameno narių padėjėjo ir Parlamento nario (-ių), kuriam (kuriems) jis padeda, tarpusavio pasitikėjimu.
(11)  Akredituotų Parlamento narių padėjėjų sutartys, sudarytos su Europos Parlamentu, grindžiamos akredituoto Parlamento narių padėjėjo ir Parlamento nario (-ių), kuriam (-iems) jis padeda, tarpusavio pasitikėjimu. Šių sutarčių trukmė turėtų būti tiesiogiai susieta su atitinkamo Parlamento nario kadencijos trukme.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)  Akredituotiems Parlamento narių padėjėjams turėtų būti atstovaujama įstatymuose numatyta tvarka už Europos Parlamento pareigūnams ir kitiems tarnautojams, skirtos sistemos ribų. Jų atstovai turėtų atstovauti padėjėjų interesams palaikydami tiesioginius santykius su kompetentinga Europos Parlamento institucija, atsižvelgdami į tai, kad turėtų būti nustatytas oficialus įstatymuose numatyta tvarka atstovaujamų tarnautojų ir nepriklausomai atstovaujamų Parlamento narių padėjėjų ryšys.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis
(12)  Įtraukiant šios naujos kategorijos tarnautojus, reikia laikytis biudžeto neutralumo principo. Todėl Europos Parlamentas į bendrą Europos Sąjungos biudžetą moka visą įmokos sumą, reikalingą finansuoti pensijos sistemai, išskyrus įmokas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 83 straipsnio 2 dalį, kurios yra išskaitomos kas mėnesį iš atitinkamo asmens atlyginimo.
(12)  Įtraukiant šios naujos kategorijos tarnautojus, reikia laikytis biudžeto neutralumo principo.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)  Vidiniame Europos Parlamento sprendime išdėstytose įgyvendinimo taisyklėse reikėtų nustatyti išsamesnes šio reglamento įgyvendinimo taisykles, grindžiamas Finansinio reglamento1 II antraštinėje dalyje numatytu patikimo finansų valdymo principu.
_____________
1 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1).
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 a straipsnis (naujas)
1a straipsnis
Asignavimai bendrajame Europos Sąjungos biudžete, priskiriami Europos Parlamento skirsniui, ir skirti padengti Europos Parlamento narių pagalbos išlaidoms, kurių metinės sumos bus nustatytos kasmetinės biudžeto sudarymo procedūros metu, padengia visas tiesiogines išlaidas, susijusias su Parlamento narių padėjėjais, t.y. akredituotais padėjėjais ar vietiniais padėjėjais.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnis
Per trejus metus nuo šio Reglamento įsigaliojimo Europos Parlamentas pateikia ataskaitą dėl šio reglamento taikymo tam, kad būtų galima nustatyti, ar reikia pritaikyti taisykles, taikomas Parlamento narių padėjėjams.
Ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentas pateikia ataskaitą dėl šio reglamento taikymo tam, kad būtų galima nustatyti, ar reikia pritaikyti taisykles, taikomas Parlamento narių padėjėjams.
Remdamasi šia ataskaita, Komisija gali teikti pasiūlymus, kuriuos ji laiko tinkamais šiuo klausimu.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 1 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
1 straipsnis
1)  1 straipsnyje po įtraukos "– pagalbiniai darbuotojai" įterpiama ši įtrauka:
1)  1 straipsnyje po įtraukos "– pagalbiniai darbuotojai" įterpiama ši įtrauka:
"– Parlamento narių padėjėjai".
"– akredituoti Parlamento narių padėjėjai".
(Šis pakeitimas taikomas visame tekste.)
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 2 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
5a straipsnis
Šiose Įdarbinimo sąlygose "Parlamento narių padėjėjai" reiškia vieno ar kelių Parlamento narių pasirinktus darbuotojus, pagal su Europos Parlamentu tiesiogiai sudarytas sutartis įdarbintus padėti vienam ar keliems Europos Parlamento nariams, kaip numatyta 125 straipsnio 1 dalyje.
Šiose Įdarbinimo sąlygose "akredituoti Parlamento narių padėjėjai" reiškia vieno ar kelių Parlamento narių pasirinktus asmenis, įdarbintus pagal su Europos Parlamentu tiesiogiai sudarytas sutartis, kad vadovaujami ir prižiūrimi Parlamento nario (-ių) bei palaikydami abipusiu pasitikėjimu grindžiamus santykius, kaip užtikrina Europos Parlamento narių statuto 21 straipsnyje numatyta pasirinkimo teisė, jie tiesiogiai padėtų minėtajam nariui (-iams) vykdyti savo, kaip Europos Parlamento nario, pareigas Europos Parlamento patalpose vienoje iš trijų Parlamento darbo vietų.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
I skyriaus 125 straipsnio 1 dalis
1.  Parlamento nario padėjėjas – tai Europos Parlamento įdarbintas tarnautojas padėti vienam ar keliems Parlamento nariams vykdyti savo įgaliojimus Europos Parlamento patalpose vienoje iš trijų Europos Parlamento darbo vietų. Jis atlieka užduotis, kurios yra tiesiogiai susijusios su Europos Parlamento darbu.
Išbraukta.
Parlamento nario padėjėjas įdarbinamas visą ar sutrumpintą darbo laiką ir skiriamas eiti pareigas, kurios nėra įtrauktos į pareigybių sąrašą, pridedamą prie Europos Parlamentui skirtame biudžeto skirsnio.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
1 skyriaus 125 straipsnio 2 dalis
2.  Europos Parlamentas, priimdamas vidinį sprendimą, tvirtina nuostatas, kuriomis reglamentuojamas Parlamento narių padėjėjų įdarbinimas.
1.  Šios antraštinės dalies taikymo tikslais Europos Parlamentas, priimdamas vidinį sprendimą, tvirtina įgyvendinimo priemones.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
1 skyriaus 125 straipsnio 3 dalis
3.  Atlyginimas Parlamento narių padėjėjams mokamas iš bendrųjų asignavimų pagal Europos Parlamentui skirtą biudžeto skirsnį.
2.  Akredituotų Parlamento narių padėjėjai neskiriami į pareigas, kurios yra įtrauktos į pareigybių sąrašą, pridedamą prie Europos Parlamentui skirto biudžeto skirsnio. Padėjėjų atlyginimas finansuojamas pagal atitinkamą biudžeto išlaidų kategoriją ir mokamas iš asignavimų pagal Europos Parlamentui skirtą biudžeto skirsnį.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
1 skyriaus 126 straipsnio 1 dalis
1.  Skiriami Parlamento narių padėjėjų lygiai.
1.  Akredituoti Parlamento narių padėjėjai skiriami į tam tikro lygio pareigas pagal Parlamento nario (-ių), kuriam (-iems) padėjėjas padės, pateiktus nurodymus pagal 125 straipsnio 1 dalyje numatytas įgyvendinimo priemones. Kaip numatyta 134 straipsnyje, į 14–19 lygio pareigas skiriamiems akredituotiems Parlamento narių padėjėjams taikomas reikalavimas – turėti bent jau aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba atitinkamos profesinės patirties.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
1 skyriaus 126 straipsnio 2 dalis
2.  Pagal analogiją taikomas Tarnybos nuostatų 1e straipsnis dėl socialinio pobūdžio priemonių ir darbo sąlygų.
2.  Pagal analogiją taikomas Tarnybos nuostatų 1e straipsnis dėl socialinio pobūdžio priemonių ir darbo sąlygų, jei šios priemonės suderinamos su ypatingu akredituotų Parlamento narių padėjėjų užduočių ir pareigų pobūdžiu.
Nukrypstant nuo 7 straipsnio nuostatų, tvarka, susijusi su nepriklausomu akredituotų Parlamento narių padėjėjų atstovavimu, nustatoma 125 straipsnio 1 dalyje nurodytose įgyvendinimo priemonėse, atsižvelgiant į tai, kad turi būti nustatytas oficialus tarnautojų atstovavimo pagal įstatymus numatyta tvarka ir nepriklausomo padėjėjų atstovavimo ryšys.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
2 skyriaus 127 straipsnis
Pagal analogiją taikomi Tarnybos nuostatų 11–26a straipsniai. Europos Parlamentas, priimdamas vidinį sprendimą, tvirtina praktinio įgyvendinimo tvarką, kurią taikant atsižvelgiama į specialų Parlamento nario ir padėjėjo ryšio pobūdį.
Pagal analogiją taikomi Tarnybos nuostatų 11–26a straipsniai. Atsižvelgiant į akredituotų Parlamento narių padėjėjų užduočių ir pareigų išskirtinį pobūdį ir abipusį pasitikėjimą, kuris turi būti būdingas jų ir Europos Parlamento nario (-ių), kuriam (-iems) jie padeda, santykiams, šios srities įgyvendinimo priemonėse, priimtose pagal 125 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiama į specialų Parlamento nario ir padėjėjo ryšio pobūdį.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
3 skyriaus 128 straipsnio 1 dalis
1.  Pagal analogiją taikomos Tarnybos nuostatų 1d straipsnio nuostatos.
1.  Pagal analogiją taikomos Tarnybos nuostatų 1d straipsnio nuostatos, atsižvelgiant į abipusiu pasitikėjimu grindžiamus Europos Parlamento ir jo akredituoto padėjėjo (-ų) santykius, t. y. Europos Parlamento nariai gali pasirinkti savo akredituotus padėjėjus remdamiesi taip pat ir bendrų politinių pažiūrų kriterijumi.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
3 skyriaus 128 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Parlamento nario padėjėją pasirenka Parlamento narys (-iai), kuriam (kuriems) jis turės padėti. Nepažeidžiant papildomų kriterijų, kurie gali būti numatyti 125 straipsnio 2 dalyje minėtose nuostatose, padėjėjas gali būti įdarbintas, jei:
2.  Akredituotą Parlamento nario padėjėją pasirenka Parlamento narys (-iai), kuriam (-iems) jis turės padėti. Nepažeidžiant papildomų kriterijų, kurie gali būti numatyti 125 straipsnio 1 dalyje nurodytose įgyvendinimo priemonėse, padėjėjas gali būti įdarbintas, jei:
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
3 skyriaus 128 straipsnio 2 dalies e punktas
e) pateikia įrodymus, kad puikiai moka vieną iš Bendrijos kalbų ir pakankamai moka kitą Bendrijos kalbą tiek, kiek reikia jo pareigoms atlikti ir;
e) puikiai moka vieną iš Bendrijos kalbų, taip pat patenkinamai moka kitą Bendrijos kalbą ir;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
3 skyriaus 129 straipsnis
129 straipsnis
Išbraukta.
1.  Parlamento nario padėjėjui skiriamas trijų mėnesių bandomasis laikotarpis.
2.  Jeigu per bandomąjį laikotarpį Parlamento nario padėjėjas vieną mėnesį ar ilgiau negali atlikti savo pareigų dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo, 6 straipsnio pirmojoje pastraipoje minima tarnyba Parlamento nario prašymu atitinkamą laiką gali pratęsti jo bandomąjį laikotarpį.
3.  Likus ne mažiau kaip mėnesiui iki bandomojo laikotarpio pabaigos, Parlamento narys parengia ataskaitą apie savo padėjėjo, kurio darbas pasirodė nepakankamo lygio, kad jį galima būtų palikti eiti šias pareigas, sugebėjimus atlikti savo pareigas, darbo našumą ir elgesį. 6 straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodyta tarnyba ataskaitą pateikia susipažinti atitinkamam padėjėjui, kuris turi teisę raštu per aštuonias dienas pateikti savo pastabas. Prireikus minėtąjį Parlamento nario padėjėją atleidžia 6 straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodyta tarnyba, jei ataskaita jai buvo perduota iki bandomojo laikotarpio pabaigos.
4.  Bandomuoju laikotarpiu atleistas Parlamento nario padėjėjas turi teisę į vieno trečdalio jo bazinės mėnesinės algos dydžio kompensaciją už kiekvieną išdirbtą bandomojo laikotarpio mėnesį.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
3 skyriaus 130 straipsnio 1 dalis
1.   Prieš įdarbinant Parlamento nario padėjėją, Europos Parlamento medicinos tarnyba patikrina jo sveikatą, kad Europos Parlamentas galėtų įsitikinti, jog padėjėjas atitinka 128 straipsnio 2 dalies d punkto reikalavimus.
1.  Europos Parlamento medicinos tarnyba patikrina akredituoto Parlamento nario padėjėjo sveikatą, kad Europos Parlamentas galėtų įsitikinti, jog padėjėjas atitinka 128 straipsnio 2 dalies d punkto reikalavimus.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
3 skyriaus 131 straipsnio 1 dalis
1.  Su Parlamento narių padėjėjais sudaromos terminuotos darbo sutartys. Nepažeidžiant 140 straipsnio nuostatų, šios sutartys baigia galioti ne vėliau, kai baigiasi kadencija, kurios metu jos buvo sudarytos.
1.  Su akredituotais Parlamento narių padėjėjais sudaromos terminuotos darbo sutartys, kuriose nurodoma, į kokio lygio pareigas jie skiriami. Terminuota sutartis negali būti pratęsiama daugiau kaip du kartus per vieną Parlamento kadenciją. Jei kitaip nenumatyta sutartyje, ji baigia galioti pasibaigus Parlamento kadencijai, per kurią ši sutartis buvo sudaryta. Nepažeidžiant 140 straipsnio nuostatų, šios sutartys baigia galioti ne vėliau, kai baigiasi kadencija, kurios metu jos buvo sudarytos.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
3 skyriaus 131 straipsnio 2 dalis
2.  Europos Parlamentas priima vidinį sprendimą, kuriame nustatomi kriterijai, taikomi skiriant padėjėjus į tam tikro lygio pareigas, kai jie įdarbinami.
2.  125 straipsnio 1 dalyje nurodytose įgyvendinimo priemonėse nustatoma skaidri tvarka, pagal kurią padėjėjai skiriami į tam tikro lygio pareigas atsižvelgiant į 128 straipsnio 2 dalies f punktą.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
4 skyriaus 132 straipsnio -1 dalis (nauja)
-1.  Akredituoti Parlamento narių padėjėjai įdarbinami dirbti visą ar sutrumpintą darbo laiką.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
4 skyriaus 132 straipsnio 2 dalis
2.  Padėjėjas neprivalo dirbti viršvalandžių, išskyrus skubius atvejus arba išskirtinį darbo krūvį.
2.  Akredituoti Parlamento narių padėjėjai neprivalo dirbti viršvalandžių, išskyrus skubius atvejus arba išskirtinį darbo krūvį. Pagal analogiją taikoma 56 straipsnio 1 dalis. 127 straipsnio 1 dalyje nurodytose įgyvendinimo taisyklėse gali būti numatytos atitinkamos taisyklės šiuo klausimu.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EB), 11 (EAEB)
5 skyriaus 133 straipsnis
Išskyrus 134 ir 135 straipsnių nuostatas, kuriose numatyta kitaip, pagal analogiją taikomi Įdarbinimo sąlygų 19 straipsnis, 20 straipsnio 1–3 dalys ir 21 straipsnis ir taip pat Tarnybos nuostatų VII priedo 16 straipsnis. Komandiruočių išlaidų kompensavimo tvarka nustatoma 125 straipsnio 2 dalyje nurodytose nuostatose.
Išskyrus 134 ir 135 straipsnių nuostatas, kuriose numatyta kitaip, pagal analogiją taikomi Įdarbinimo sąlygų 19 straipsnis, 20 straipsnio 1–3 dalys ir 21 straipsnis ir taip pat Tarnybos nuostatų VII priedo 16 straipsnis. Komandiruočių išlaidų kompensavimo tvarka nustatoma 125 straipsnio 1 dalyje nurodytose įgyvendinimo priemonėse.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
5 skyriaus 134 straipsnio lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Lygis

1

2

3

4

5

6

7

Bazinė alga (dirbančių visą darbo dieną)

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

Lygis

8

9

10

11

12

13

14

Bazinė alga (dirbančių visą darbo dieną)

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

Pakeitimas

Lygis

1

2

3

4

5

6

7

Bazinė alga (dirbančių visą darbo dieną)

1.619,17

1.886,33

2.045,18

2.217,41

2.404,14

2.606,59

2.826,09

Lygis

8

9

10

11

12

13

14

Bazinė alga (dirbančių visą darbo dieną)

3.064,08

3.322,11

3.601,87

3.905,18

4.234,04

4.590,59

4.977,17

Lygis

15

16

17

18

19

Bazinė alga (dirbančių visą darbo dieną)

5.396,30

5.850,73

6.343,42

6.877,61

7.456,78

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EB), 11 (EAEB)
5 skyriaus 135 straipsnis
Nukrypstant nuo Tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnio 1 dalies paskutinės pastraipos, ekspatriacijos išmoka negali būti mažesnė kaip 250 EUR.
Nukrypstant nuo Tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnio 1 dalies paskutinės pastraipos, ekspatriacijos išmoka negali būti mažesnė kaip 350 EUR.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EB), 11 (EAEB)
6 skyriaus 137 straipsnio 1 dalis
1.  Nukrypstant nuo 96 straipsnio 3 dalies antrosios pastraipos ir nepažeidžiant kitų minėtojo straipsnio nuostatų, pagal šį straipsnį apskaičiuojamos sumos negali būti mažesnės kaip 700 EUR arba didesnės kaip 2 000 EUR.
1.  Nukrypstant nuo 96 straipsnio 3 dalies antrosios pastraipos ir nepažeidžiant kitų minėtojo straipsnio nuostatų, pagal šį straipsnį apskaičiuojamos sumos negali būti mažesnės kaip 850 EUR arba didesnės kaip 2 000 EUR.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EB), 11 (EAEB)
6 skyriaus 137 straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas į bendrą Europos Sąjungos biudžetą moka visą įmokos sumą, reikalingą finansuoti pensijos sistemai, išskyrus įmokas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 83 straipsnio 2 dalį, kurios yra išskaitomos kas mėnesį iš atitinkamo asmens atlyginimo.
Išbraukta.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EB), 11 (EAEB)
8 skyriaus 139 straipsnis
Pagal analogiją taikomos Tarnybos nuostatų VII antraštinės dalies dėl apeliacinių skundų nuostatos.
Pagal analogiją taikomos Tarnybos nuostatų VII antraštinės dalies dėl apeliacinių skundų nuostatos. 125 straipsnio 1 dalyje nurodytose įgyvendinimo priemonėse gali būti numatytos papildomos vidaus procedūrų taisyklės.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EB), 11 (EAEB)
9 skyriaus 140 straipsnio 1 dalies d punktas
d) pasibaigus sutartyje numatytam įspėjimo terminui, per kurį Parlamento nario padėjėjui ar Europos Parlamentui suteikiama galimybė nutraukti sutartį nepasibaigus jos galiojimo terminui. Įspėjimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip vienas mėnuo, skaičiuojant vieną mėnesį už kiekvienus tarnybos metus, ir ne ilgesnis kaip trys mėnesiai. Tačiau įspėjimo terminas negali būti pradėtas skaičiuoti motinystės atostogų arba laikino nedarbingumo atostogų metu, jei laikino nedarbingumo atostogos neužtrunka ilgiau kaip tris mėnesius. Be to, laikantis minėtųjų apribojimų šio termino skaičiavimas sustabdomas motinystės ir laikino nedarbingumo atostogų metu.
d) atsižvelgiant į tai, kad Parlamento nario ir akredituoto Parlamento nario padėjėjo santykiai grindžiami pasitikėjimu, pasibaigus sutartyje numatytam įspėjimo terminui, per kurį akredituotam Parlamento nario padėjėjui ar Europos Parlamentui, veikiančiam Europos Parlamento nario (-ių), kuriam (-iems) padėti buvo įdarbintas akredituotas Parlamento nario padėjėjas, pavedimu, suteikiama teisė nutraukti sutartį nepasibaigus jos galiojimo terminui. Įspėjimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip vienas mėnuo, skaičiuojant vieną mėnesį už kiekvienus tarnybos metus, ir ne ilgesnis kaip trys mėnesiai. Tačiau įspėjimo terminas negali būti pradėtas skaičiuoti motinystės atostogų arba laikino nedarbingumo atostogų metu, jei laikino nedarbingumo atostogos neužtrunka ilgiau kaip tris mėnesius. Be to, laikantis minėtųjų apribojimų šio termino skaičiavimas sustabdomas motinystės ir laikino nedarbingumo atostogų metu;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
9 skyriaus 140 straipsnio 2 dalis
2.  Kai sutartis baigia galioti pagal 1 dalies c punktą arba kai Europos Parlamentas nutraukia sutartį pagal 1 dalies d punktą, Parlamento nario padėjėjas turi teisę gauti vieno trečdalio jo bazinės algos dydžio kompensaciją už laikotarpį nuo tos dienos, kurią jis baigia eiti pareigas, iki tos dienos, kurią baigia galioti jo darbo sutartis, tačiau ši kompensacija negali būti didesnė nei trijų mėnesių bazinė alga.
2.  Kai sutartis baigia galioti pagal 1 dalies c punktą, akredituotas Parlamento nario padėjėjas turi teisę gauti vieno trečdalio jo bazinės algos dydžio kompensaciją už laikotarpį nuo tos dienos, kurią jis baigia eiti pareigas, iki tos dienos, kurią baigia galioti jo darbo sutartis, tačiau ši kompensacija negali būti didesnė nei trijų mėnesių bazinė alga.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EB), 11 (EAEB)
9 skyriaus 140 straipsnio 3 dalis
3.  Nepažeidžiant 48 ir 50 straipsnių, kurie taikomi pagal analogiją, Parlamento nario padėjėjas gali būti atleidžiamas iš tarnybos iš anksto neįspėjus, jeigu jis tyčia ar dėl aplaidumo nevykdo savo pareigų. Suteikusi atitinkamam Parlamento nario padėjėjui galimybę pasiteisinti, motyvuotą sprendimą priima 6 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodyta tarnyba.".
3.  Nepažeidžiant 48 ir 50 straipsnių, kurie taikomi pagal analogiją, akredituotas Parlamento nario padėjėjas gali būti atleidžiamas iš tarnybos iš anksto neįspėjus, jeigu jis tyčia ar dėl aplaidumo nevykdo savo pareigų. Suteikusi atitinkamam Parlamento nario padėjėjui galimybę pasiteisinti, motyvuotą sprendimą priima 6 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodyta tarnyba.".
Atitinkamos konkrečios nuostatos, susijusios su drausmine procedūra, nustatomos 125 straipsnio 1 dalyje nurodytose įgyvendinimo priemonėse.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EB), 11 (EAEB)
9 skyriaus 140 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Akredituoto Parlamento nario padėjėjo darbo laikotarpiai nelaikomi Tarnybos nuostatų 29 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytais "tarnybos metais".

(1) 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento sprendimas 2005/684/EB, Euratomas dėl Europos Parlamento narių statuto priėmimo (OL L 262, 2005 10 7, p.1).
(2) Žr. posėdžio protokolo 3.23 punktą.


Techninės nuostatos dėl rizikos valdymo
PDF 352kWORD 46k
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos direktyvos, iš dalies keičiančios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB priedų technines nuostatas dėl rizikos valdymo, projekto
P6_TA(2008)0607B6-0623/2008

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija)(1), ypač į jos 150 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Komisijos direktyvos, iš dalies keičiančios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB priedų technines nuostatas dėl rizikos valdymo, projektą,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 1 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo (COM(2008)0602) (pasiūlymas persvarstyti Kapitalo poreikių direktyvą),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 12 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų (COM(2008)0704) (pasiūlymas dėl reglamento dėl kredito reitingų agentūrų),

–   atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais vykdomaisiais įgaliojimais tvarką(2), 5a straipsnio 3 dalies b punktą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio 2 dalį ir 4 dalies b punktą,

A.   kadangi Komisija pateikė pasiūlymą persvarstyti Kapitalo poreikių direktyvą,

B.   kadangi Komisija taip pat pateikė direktyvos, iš dalies keičiančios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB priedų technines nuostatas dėl rizikos valdymo, projektą, kuriame pateikiama nuostata, susijusi su išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų (angl. ECAI) atskleidžiama informacija,

C.   kadangi vėliau Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento dėl kredito reitingų agentūrų,

D.   kadangi su informacijos atskleidimu ir skaidrumu susiję įpareigojimai, taikomi išorinėms kredito rizikos vertinimo institucijoms ir kredito reitingų agentūroms, turėtų būti reglamentuojami nuosekliai ir darniai,

E.   kadangi Komisijos pasiūlyti su informacijos atskleidimu susiję įpareigojimai, taikytini išorinėms kredito rizikos vertinimo institucijoms, apima daugiau nei techninius pakeitimus, todėl Parlamentas turi juos deramai apsvarstyti ir atitinkamai dėl jų turėtų būti priimamas sprendimas taikant bendro sprendimo procedūrą,

F.   kadangi siekiant užtikrinti minėtąjį nuoseklumą ir darną bei tam, kad Parlamentas galėtų deramai apsvarstyti minėtąjį klausimą, reikia, kad dėl nuostatos dėl išorinėms kredito rizikos vertinimo institucijoms taikytinų ir su informacijos atskleidimu susijusių įpareigojimų sprendimas būtų priimamas taikant bendro sprendimo procedūrą ir nagrinėjant pasiūlymą persvarstyti Kapitalo poreikių direktyvą arba pasiūlymą dėl reglamento dėl kredito reitingų agentūrų,

G.   kadangi Parlamentas pritaria kitiems techniniams pakeitimams,

1.   nepritaria tam, kad būtų priimtas Komisijos direktyvos, iš dalies keičiančios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB priedų technines nuostatas dėl rizikos valdymo, projektas,

2.   mano, kad Komisijos direktyvos projekte viršijami Direktyvoje 2006/48/EB numatyti įgyvendinimo įgaliojimai;

3.   ragina Komisiją atsiimti priemonės projektą ir pateikti komitetui naują projektą;

4.   siūlo pakeisti direktyvos projektą, kaip nurodoma toliau:

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
1 pakeitimas
Direktyvos projektas – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2006/48/EB
VI priedo 2 dalies 7 punktas
(3)  VI priedo 2 dalies 7 punktas pakeičiamas taip:
Išbraukta.
"7. Kompetentingos institucijos imasi reikiamų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad ECAI taikomos kredito rizikos vertinimų formulavimo metodikos principai būtų viešai prieinami, kad visi galimi naudotojai galėtų spręsti, ar jie pagrįstai suformuluoti. Kompetentingos institucijos taip pat imasi reikiamų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad su pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijomis susijusių kredito rizikos vertinimų atveju ECAI įsipareigoja nuolat teikti apibendrintą informaciją apie sandorio struktūrą, bendrą turtą ir šių aplinkybių poveikį jos kredito rizikos vertinimui. Su šia apibendrinta informacija leidžiama susipažinti visoms kredito įstaigoms, kurios naudojasi kredito rizikos vertinimais 96 straipsnio tikslais."

5.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 177, 2006 6 30, p. 1.
(2) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


Klaidinantys žinynų leidėjai
PDF 279kWORD 72k
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl klaidinančių žinynų leidėjų (peticijos 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 ir kitos) (2008/2126(INI))
P6_TA(2008)0608A6-0446/2008

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į peticijas 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 ir kitas,

–   atsižvelgdamas į Peticijų komiteto ankstesnius peticijos Nr. 0045/2006 ir kitų peticijų svarstymus,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (kodifikuota redakcija)(1),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje (Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva )(2),

–   atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje)(3),

–   atsižvelgdamas į 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/27/EB dėl draudimų ginant vartotojų interesus(4),

   atsižvelgdamas į Parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytą tyrimą "Klaidinanti žinynų leidėjų veikla, turint mintyje esamus ir būsimus vidaus rinkos teisės aktus, skirtus vartotojų ir MVĮ apsaugai"(IP/A/IMCO/FWC/2006-058/LOT4/C1/SC6),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Peticijų komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A6–0446/2008),

A.   kadangi Parlamentas gavo daugiau kaip 400 peticijų iš įmonių, sudarančių tik nedidelę dalį mažųjų įmonių, kurios teigia nukentėjusios nuo įmonių žinynų leidėjų klaidinančios reklamos ir dėl to patyrusios psichologinę įtampą, kaltės jausmą, sumišimą, nusivylimą ir finansinių nuostolių,

B.   kadangi šie skundai susiję su plačiai paplitusia ir suderinta klaidinančia verslo praktika, kurią taiko kai kurie įmonių žinynų leidėjai, veikiantys tarpvalstybiniu lygmeniu, t. y. vykdantys veiklą dviejose ar daugiau valstybių narių, ir kuri turi įtakos tūkstančiams Europos Sąjungos ir kitų šalių įmonių bei daro joms didelį finansinį poveikį, ir kadangi nėra jokių administracinių ar teisinių priemonių, kurios leistų nacionalinėms teisėtvarkos institucijoms veiksmingai ir efektyviai bendradarbiauti tarpvalstybiniu lygmeniu,

C.   kadangi klaidinantis minėtųjų veiksmų pobūdis dar akivaizdesnis, kai šie veiksmai vykdomi elektroninėmis priemonėmis, o jų rezultatai platinami naudojantis internetu (žr. peticiją Nr. 0079/2003),

D.   kadangi verslo praktika, dėl kurios pateikti skundai, dažniausiai yra susijusi su įmonių žinynų leidėjų taikoma metodika, pagal kurią paprastai paštu įmonėms siūloma užpildyti arba atnaujinti savo įmonės pavadinimą ir kontaktinius duomenis, taip sudarant apgaulingą įspūdį, kad jos bus nemokamai įtrauktos į įmonių žinyną, tačiau vėliau pasirašiusieji asmenys sužino, kad iš tiesų jie netyčia pasirašė sutartį, dažniausiai įpareigojančią juos ne trumpiau kaip trejus metus skelbtis įmonių žinyne už maždaug 1 000 EUR metinį mokestį,

E.   kadangi taikant šią praktiką naudojamos formos dažniausiai yra neaiškios, sunkiai suprantamos ir sudaro klaidingą įspūdį, kad įtraukimas į įmonių žinyną yra nemokamas, tačiau iš tiesų įmonės apgaule priverčiamos sudaryti nepageidaujamas sutartis dėl reklamos įmonių žinynuose,

F.   kadangi valstybėse narėse nėra nei ES, nei nacionalinio lygmens specialių teisės aktų, pagal kuriuos būtų reglamentuojami įmonių žinynų leidėjų santykiai su kitomis įmonėmis, o valstybės narės gali savo nuožiūra pradėti taikyti bendresnio pobūdžio ir didesnio poveikio teisės aktus,

G.   kadangi Direktyva 2006/114/EB taip pat taikoma įmonių tarpusavio sandoriams ir kadangi klaidinanti reklama joje apibrėžiama kaip "bet kokia reklama, kuri savo pateikimu ar kitokiu būdu apgaudinėja ar gali apgauti asmenis, kuriems ji skirta ir kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo apgaulingo pobūdžio gali daryti poveikį jų ekonominiam elgesiui ar kuri dėl tų pačių priežasčių kenkia ar gali pakenkti konkurentui", kadangi, nepaisant to, skirtingas klaidinimo sąvokos aiškinimas yra didžiausia praktinė kliūtis kovojant su minėtąja žinynų leidėjų veikla kitų įmonių atžvilgiu,

H.   kadangi Direktyva 2005/29/EB draudžia "sąskaitos ar panašaus dokumento, kuriuo prašoma mokėjimo, įtraukimą į reklamos medžiagą, sukeliantį vartotojui įspūdį, kad jis jau užsakė parduodamą produktą, kai jis to nepadarė"; kadangi, nepaisant to, minėtoji direktyva netaikoma klaidinančiai įmonių veiklai kitų įmonių atžvilgiu ir todėl dabartine jos redakcija negalima remtis norint padėti peticijas pateikusiems asmenims; tačiau kadangi pagal minėtąją direktyvą nedraudžiama taikyti nacionalinių taisyklių sistemos nesąžiningai komercinei veiklai, jei ši sistema visuomet vienodai taikoma vartotojams ir įmonėms,

I.   kadangi pagal Direktyvą 2005/29/EB valstybėms narėms nedraudžiama nacionalinės teisės priemonėmis išplėsti tos direktyvos taikymo srities taip, kad į ją patektų ir įmonės; kadangi vis dėlto dėl šios priežasties įvairiose valstybėse nustatoma skirtingo lygio įmonių, nukentėjusių dėl klaidinančios įmonių žinynų leidėjų veiklos, apsauga,

J.   kadangi Reglamente (EB) Nr. 2006/2004 nustatoma "Bendrijoje daromo pažeidimo" apibrėžtis – "prieštaraujantys vartotojų interesus ginantiems teisės aktams ... veiksmai ar neveikimas, kurie pažeidžia ar gali pažeisti vartotojų, gyvenančių ne valstybėje narėje, kur kilo ar įvyko veiksmas, o kitoje valstybėje narėje ar valstybėse narėse, kolektyvinius interesus; ar kur yra įsisteigęs atsakingas pardavėjas ar tiekėjas; ar kur turi būti rasti su veikla ar neveikimu susiję įrodymai ar lėšos"; kadangi, nepaisant to, ta direktyva netaikoma klaidinančiai įmonių veiklai kitų įmonių atžvilgiu ir todėl dabartine jos redakcija taip pat negalima remtis norint padėti peticijas pateikusiems asmenims,

K.   kadangi daugelis peticijas pateikusių asmenų įvardijo įmonių žinyną "Europos miestų vadovas" (angl. "European City Guide", šio žinyno veiklai jau taikomos teisinės ir administracinės priemonės), tačiau minimi ir kiti įmonių žinynai, pvz., "Construct Data Verlag", "Deutscher Adressdienst GmbH" ir "NovaChannel", tačiau kadangi kiti įmonių žinynų leidėjai taiko teisėtą verslo praktiką,

L.   kadangi šios klaidinančios verslo praktikos objektai daugiausia yra mažosios įmonės, taip pat specialistai ir net pelno nesiekiančios įstaigos, pvz., nevyriausybinės ir labdaros organizacijos, mokyklos, bibliotekos, vietos viešieji klubai, pvz., muzikos klubai,

M.   kadangi įmonių žinynų leidėjai dažnai yra įsisteigę vienoje valstybėje narėje, o jų veiklos objektai – kitoje, todėl nukentėjusiems asmenims sunku prašyti nacionalinių valdžios institucijų apsaugos, nes valstybėse narėse skirtingai aiškinama klaidinimo sąvoka; kadangi nukentėjusiems asmenims dažnai nepavyksta rasti pagalbos pagal nacionalines teisines sistemas ir nacionalinėse vartotojų apsaugos institucijose, nes šios teigia, kad teisės aktai yra skirti vartotojams, o ne įmonėms ginti; kadangi nukentėjusioms mažosioms įmonėms dažnai trūksta išteklių veiksmingoms teisių gynimo priemonėms taikyti bylinėjantis, o žinynų leidėjų savireguliavimo priemonės beveik neaktualios, nes jų nepaiso klaidinančią reklamą vykdantys leidėjai,

N.   kadangi įmonių žinynų leidėjai arba netgi jų pasamdytos skolų išieškojimo agentūros griežtai reikalauja, kad nuo minėtos praktikos nukentėję asmenys sumokėtų skolas, kadangi nukentėję asmenys skundžiasi esą varginami ir bauginami tokių metodų ir daugelis jų dažnai galiausiai nenoromis sumoka, kad išvengtų tolesnio priekabiavimo,

O.   kadangi atsisakiusiems mokėti nukentėjusiems asmenims bylos teisme keliamos retai, išskyrus kelias išimtis,

P.   kadangi keletas valstybių narių šiai problemai spręsti ėmėsi tam tikrų, dažniausiai sąmoningumo ugdymo priemonių, taikomų įmonėse, kurioms minėtoji problema gali kilti, ir šios priemonės apima keitimąsi informacija, konsultavimą, teisėtvarkos institucijų įspėjimą ir tam tikrais atvejais – informacijos apie skundus kaupimą registre,

Q.   kadangi 2000 m. Austrija padarė Nesąžiningos komercinės veiklos įstatymo pakeitimų, ir dabar jo 28 straipsnio a dalyje teigiama, kad draudžiama reklamuoti įmones konkurencijos tikslais ir įtraukti jas į žinynus, pavyzdžiui, geltonuosius puslapius, telefonų knygas ar panašius sąrašus, naudojant mokėjimo blankus, pinigų perlaidos blankus, sąskaitas, teikiant koregavimo pasiūlymus ar taikant panašius būdus arba siūlant tiesiogiai registruotis, jei vienareikšmiškai ir aiškiomis grafinėmis priemonėmis nenurodoma, kad tokia reklama yra tiesiog pasiūlymas sudaryti sutartį,

R.   kadangi ši praktika buvo taikoma ne vienerius metus, nukentėjusių asmenų yra daug ir vidaus rinkai padarytas didelis finansinis poveikis,

1.   išreiškia susirūpinimą dėl peticijas pateikusių asmenų iškeltos problemos, kuri yra plačiai paplitusi, tarptautinio pobūdžio ir daro didelį finansinį poveikį, ypač mažosioms įmonėms;

2.   mano, jog dėl tarptautinio šios problemos pobūdžio Bendrijos institucijos privalo suteikti nukentėjusiems asmenims tinkamą teisinę pagalbą, kad būtų galima veiksmingai užginčyti remiantis klaidinančia reklama sudarytų sutarčių teisėtumą, pripažinti šias sutartis negaliojančiomis ar jas nutraukti ir kad tie nukentėję asmenys galėtų susigrąžinti sumokėtus pinigus;

3.   ragina nukentėjusius asmenis pranešti nacionalinėms valdžios institucijoms apie įmonių apgavystes, taip pat ragina valstybes nares mažosioms ir vidutinėms įmonėms teikti informaciją, kurios reikia norint sudaryti MVĮ sąlygas teikti skundus valstybinėms ir nevalstybinėms institucijoms, t. y. užtikrinti, kad ryšių kanalai būtų atviri, o nukentėjusieji žinotų, jog galima konsultuotis, ir kreiptųsi dėl atitinkamo patarimo prieš susitariant dėl mokesčių, kurių iš jų reikalauja klaidinančių įmonių žinynų leidėjai; ragina valstybes nares sukurti ir tvarkyti centrinę tokių skundų duomenų bazę;

4.   apgailestauja, jog nepaisant to, kad tokia praktika plačiai paplitusi, ES ir nacionalinė teisė nenumato prasmingų apsaugos priemonių ir veiksmingos teisinės pagalbos arba nėra tinkamai įgyvendinta nacionaliniu lygmeniu; apgailestauja, kad nacionalinės institucijos taip pat neturi galimybės suteikti teisinės pagalbos;

5.   remia Europos ir nacionalinių verslo organizacijų pastangas ugdyti narių sąmoningumą ir ragina jas bendradarbiaujant su vietos lygmeniu veikiančiomis organizacijomis pirmiausia dėti daugiau pastangų tam, kad kuo mažiau žmonių nukentėtų nuo klaidinančių įmonių žinynų leidėjų veiklos; reiškia susirūpinimą dėl to, kad klaidinančių įmonių žinynų leidėjai, apie kuriuos minėtosios organizacijos informuoja vykdydamos sąmoningumo ugdymo veiklą, remdamiesi tariamu šmeižimu ar panašiais kaltinimais kreipiasi į teismą;

6.   remia kai kurių valstybių narių, pavyzdžiui, Italijos, Ispanijos, Nyderlandų, Belgijos, Jungtinės Karalystės ir ypač Austrijos, taikomas priemones, kuriomis bandoma įmonių žinynų leidėjams užkirsti kelią taikyti klaidinančią praktiką; tačiau mano, kad šių pastangų nepakanka ir vis dar reikia derinti priežiūrą tarptautiniu lygmeniu;

7.   ragina Komisiją ir valstybes nares sustiprinti pastangas visokeriopai bendradarbiaujant su nacionalinėmis ir Europos įmonėms atstovaujančiomis organizacijomis, gerinti supratimą apie šią problemą, kad apie ją sužinotų daugiau žmonių ir kad jie gebėtų išvengti klaidinančios reklamos, galinčios apgaule priversti sudaryti nepageidaujamas sutartis dėl reklamos;

8.   ragina Komisiją spręsti įmonių apgavysčių problemą pagal iniciatyvą "Europos smulkiojo verslo aktas", pasiūlytą Komisijos komunikate "Bendroji rinka XXI a. Europai", taip pat įtraukti į šią veiklą Europos įmonių tinklą, tinklą SOLVIT ir susijusius generalinių direktoratų portalus, kurie būtų papildomos priemonės teikiant su minėtosiomis problemomis susijusią informaciją ir paramą;

9.   apgailestauja, kad remiantis Direktyva 2006/114/EB, taikoma įmonių tarpusavio sandoriams, kaip šiuo atveju, negalima suteikti veiksmingos teisinės pagalbos arba kad ji yra netinkamai įgyvendinama valstybėse narėse; prašo Komisijos iki 2009 m. gruodžio mėn. pateikti galimybių iš dalies keisti Direktyvą 2006/114/EB įtraukiant vadinamuosius juodąjį arba pilkąjį veiklos, kuri bus laikoma klaidinančia, sąrašus ir su tuo susijusių galimų pasekmių ataskaitą;

10.   primena, kad nors Komisija ir neturi teisės tiesiogiai taikyti Direktyvos 2006/114/EB asmenims arba įmonėms, ji, kaip Sutarties sergėtoja, privalo užtikrinti, kad direktyva būtų tinkamai ir veiksmingai įgyvendinama valstybėse narėse; taigi ragina Komisiją užtikrinti, kad valstybės narės visiškai ir veiksmingai perkeltų Direktyvą 2005/29/EB į nacionalinę teisę – taip, jog apsauga būtų užtikrinama visose valstybėse narėse, taip pat ragina Komisiją daryti įtaką esamų teisinių ir procesinių priemonių pobūdžiui, kaip Direktyvos 84/450/EEB, sudariusios sąlygas patvirtinti priemones Austrijoje, Ispanijoje ir Nyderlanduose, atveju, ir taip atlikti savo, kaip Sutarties sergėtojos, pareigą: apsaugoti įmones ir tuo pat metu užtikrinti, kad nebūtų pakenkta įsisteigimo teisei ir laisvei teikti paslaugas;

11.   ragina Komisiją sustiprinti Direktyvos 2006/114/EB įgyvendinimo stebėjimą, pirmiausia tose valstybėse narėse, kuriose įsisteigę klaidinančių įmonių žinynų leidėjai, ypač Ispanijoje, kurioje įsisteigęs peticijas pateikusių asmenų dažniausiai minimas įmonių žinynų leidėjas, ir Čekijos Respublikoje bei Slovakijoje, kuriose teismas priėmė sprendimą nukentėjusių asmenų nenaudai ir paskatino suabejoti Direktyvos 2006/114/EB įgyvendinimu tose šalyse; ragina Komisiją pranešti Parlamentui apie savo išvadas;

12.   apgailestauja, kad Direktyva 2005/29/EB nėra taikoma įmonių tarpusavio sandoriams ir kad valstybės narės vengia imtis priemonių šios direktyvos taikymo sričiai išplėsti; tačiau pažymi, kad valstybės narės gali vienašališkai išplėsti nacionalinius vartotojų teisės aktus įmonių tarpusavio sandoriams ir aktyviai ragina tai padaryti, taip pat užtikrinti Reglamente (EB) Nr. 2006/2004 numatytą valstybių narių institucijų bendradarbiavimą, siekiant sudaryti sąlygas nustatyti tarpvalstybinę minėtojo pobūdžio veiklą, kuria užsiima ES įsisteigę ar trečiųjų šalių įmonių žinynų leidėjai; be to, prašo Komisijos iki 2009 m. gruodžio mėn. pateikti galimybių išplėsti Direktyvos 2005/29/EB taikymo sritį taip, kad į ją patektų įmonių tarpusavio sandoriai, ypač turint mintyje tos direktyvos I priedo 21 punktą, ir su tuo susijusių galimų pasekmių ataskaitą;

13.   teigiamai vertina Austrijos, nacionaliniuose teisės aktuose dėl klaidinančių įmonių žinynų nustačiusios specialų draudimą, pavyzdį ir ragina Komisiją, atsižvelgiant į tarptautinį šios problemos pobūdį, pasiūlyti teisės aktų, pagal kuriuos, remiantis Austrijos pavyzdžiu, Direktyvos 2005/29/EB taikymo sritis būtų išplėsta taip, kad būtų konkrečiai draudžiama dėti reklamą į įmonių žinynus, jei pageidaujamiems klientams nebuvo vienareikšmiškai ir aiškiomis grafikos priemonėmis pranešta, kad tokia reklama yra tiesiog pasiūlymas sudaryti sutartį, pagal kurią reikia mokėti tam tikrą mokestį;

14.   pažymi, kad nacionaliniuose teisės aktuose dažnai nustatoma nepakankama teisinė pagalba kovojant su įmonių žinynų leidėjais, įsisteigusiais kitose valstybėse narėse, ir todėl ragina Komisiją skatinti aktyvesnį tarptautinį nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimą, kad šios institucijos galėtų teikti veiksmingesnę teisinę pagalbą nukentėjusiems asmenims;

15.   apgailestauja, kad Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 netaikomas įmonių tarpusavio sandoriams ir dėl šios priežasties juo negalima remtis kovojant su klaidinančiais įmonių žinynais; ragina Komisiją pasiūlyti teisės aktų, pagal kuriuos būtų tinkamai išplėstas reglamento taikymas;

16.   teigiamai vertina Belgijos pavyzdį, numatantį, kad visi nukentėję nuo tokios klaidinančios praktikos asmenys gali imtis teisinių priemonių šalyje, kurioje yra įsisteigę;

17.   pažymi, kad Austrijos patirtis rodo, jog nukentėjusiųjų teisė pasinaudojant profesinėmis organizacijomis ar panašiomis institucijomis pareikšti kolektyvinį ieškinį žinynų leidėjams yra veiksminga teisių gynimo priemonė, kurią būtų galima perkelti į šiuo metu aptariamas Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato iniciatyvas, susijusias su ieškiniais dėl žalos, patirtos pažeidus EB konkurencijos taisykles, atlyginimo, taip pat į Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato iniciatyvas, susijusias su europinio lygmens kolektyvinėmis vartotojų teisių gynimo priemonėmis;

18.   ragina valstybes nares užtikrinti, kad visiems nukentėjusiesiems nuo klaidinančios reklamos būtų aiškiai nurodyta nacionalinė valdžios institucija, kuriai šie asmenys galėtų pateikti skundą ir į kurią galėtų kreiptis dėl teisinės pagalbos atvejais, tokiais kaip šis, kai nuo klaidinančios reklamos nukenčia įmonės;

19.   ragina Komisiją nacionalinėms teisėsaugos institucijoms parengti gerosios patirties gaires, kuriomis galėtų būti vadovaujamasi susidūrus su klaidinančia reklama;

20.   ragina Komisiją plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir kompetentingomis tarptautinėmis organizacijomis, kad klaidinančių įmonių žinynų leidėjai, įsisteigę trečiosiose šalyse, negalėtų pakenkti Europos Sąjungoje įsisteigusioms įmonėms;

21.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 376, 2006 12 27, p. 21.
(2) OL L 149, 2005 6 11, p. 22.
(3) OL L 364, 2004 12 9, p. 1.
(4) OL L 166, 1998 6 11, p. 51.

Teisinė informacija - Privatumo politika