Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 16. decembra 2008 - Štrasburg
Euro-stredomorská dohoda medzi ES a Marokom (pristúpenie Bulharska a Rumunska) ***
 Protokol k dohode o stabilizácii a pridružení medzi ES a Albánskom (pristúpenie Bulharska a Rumunska) ***
 Protokol k dohode o stabilizácii a pridružení medzi ES a Chorvátskom (pristúpenie Bulharska a Rumunska) ***
 Dohoda medzi ES a Indiou o určitých aspektoch leteckých služieb *
 Ochrana eura proti falšovaniu *
 Opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu na tie členské štáty, ktoré neprijali euro ako svoju jednotnú menu *
 Ochranné opatrenia vyžadované od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb (kodifikované znenie) ***I
 Oslobodenie od daní, ktoré sa vzťahuje na osobný majetok jednotlivcov z členského štátu (kodifikované znenie) *
 Výdavky na veterinárnom úseku (kodifikované znenie) *
 Medaily a žetóny podobné eurominciam *
 Medaile a žetóny podobné eurominciam (uplatňovanie na neúčastnícke členské štáty) *
 Návrh opravného rozpočtu č. 9/2008
 Aproximácia právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek ***II
 Vplyv cestovného ruchu v pobrežných regiónoch
 Mediálna gramotnosť v digitálnom svete
 Zriadenie Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (prepracované znenie) ***II
 Prispôsobenie určitých aktov rozhodnutiu 1999/468/ES – prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou (štvrtá časť) ***I
 Vytvorenie Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci ***I
 Európska zamestnanecká rada (prepracované znenie) ***I
 Transfery výrobkov na účely obrany ***I
 Typové schvaľovanie motorových vozidiel a motorov ***I
 Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond (projekty generujúce príjmy) ***
 Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev *
 Technické ustanovenia týkajúce sa riadenia rizika
 Klamlivé adresárové spoločnosti

Euro-stredomorská dohoda medzi ES a Marokom (pristúpenie Bulharska a Rumunska) ***
PDF 194kWORD 32k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (13104/2007 – KOM(2007)0404 – C6-0383/2008 – 2007/0137(AVC))
P6_TA(2008)0584A6-0458/2008

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2007)0404),

–   so zreteľom na text Rady (13104/2007),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 300 ods. 3 druhý pododsek v spojení s článkom 300 ods. 2 prvý pododsek, druhá veta a článkom 310 Zmluvy o ES (C6-0383/2008),

–   so zreteľom na článok 75, článok 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A6-0458/2008),

1.   udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Marockého kráľovstva.


Protokol k dohode o stabilizácii a pridružení medzi ES a Albánskom (pristúpenie Bulharska a Rumunska) ***
PDF 193kWORD 33k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (7999/2008 – KOM(2008)0139 – C6-0453/2008 – 2008/0057(AVC))
P6_TA(2008)0585A6-0496/2008

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady a Komisie (KOM(2008)0139),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 300 ods. 3 druhým pododsekom v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom druhou vetou a článkom 310 Zmluvy o ES (C6-0453/2008),

–   so zreteľom na článok 75, článok 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A6-0496/2008),

1.   udeľuje súhlas s uzavretím protokolu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Albánskej republiky.


Protokol k dohode o stabilizácii a pridružení medzi ES a Chorvátskom (pristúpenie Bulharska a Rumunska) ***
PDF 193kWORD 33k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (15019/2008 – KOM(2007)0612 – C6-0463/2008 – 2007/0215(AVC))
P6_TA(2008)0586A6-0490/2008

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady a Komisie (KOM(2007)0612),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 300 ods. 3 druhým pododsekom v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom druhou vetou a článkom 310 Zmluvy o ES (C6-0463/2008),

–   so zreteľom na článok 75, článok 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A6-0490/2008),

1.   udeľuje súhlas s uzavretím protokolu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Chorvátskej republiky.


Dohoda medzi ES a Indiou o určitých aspektoch leteckých služieb *
PDF 190kWORD 32k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2008)0347 – C6-0342/2008 – 2008/0121(CNS))
P6_TA(2008)0587A6-0471/2008

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2008)0347),

–   so zreteľom na článok 80 ods. 2 a článok 300 ods. 2 prvý pododsek prvú vetu Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0342/2008),

–   so zreteľom na článok 51, článok 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0471/2008),

1.   schvaľuje uzavretie dohody;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Indickej republiky.


Ochrana eura proti falšovaniu *
PDF 198kWORD 32k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (14533/2008 – C6-0395/2008 – 2007/0192A(CNS))
P6_TA(2008)0588A6-0499/2008

(Konzultačný postup – opätovná konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Rady (14533/2008),

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0525),

–   so zreteľom na svoju pozíciu zo 17. júna 2008(1),

–   so zreteľom na článok 123 ods. 4 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0395/2008),

–   so zreteľom na článok 51, článok 43 ods. 1 a článok 55 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0499/2008),

1.   schvaľuje návrh Rady;

2.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2008)0280.


Opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu na tie členské štáty, ktoré neprijali euro ako svoju jednotnú menu *
PDF 199kWORD 34k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1339/2001, ktorým sa rozširuje účinnosť nariadenia (ES) č. 1338/2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu na tie členské štáty, ktoré neprijali euro ako svoju jednotnú menu (14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))
P6_TA(2008)0589A6-0503/2008

(Konzultačný postup - opätovná konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Rady (14533/2008),

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0525),

–   so zreteľom na svoju pozíciu zo 17. júna 2008(1),

–   so zreteľom na článok 308 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0481/2008),

–   so zreteľom na článkok 51, článok 43 ods. 1 a článok 55 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0503/2008),

1.   schvaľuje návrh Rady;

2.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2008)0280.


Ochranné opatrenia vyžadované od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb (kodifikované znenie) ***I
PDF 202kWORD 35k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 48 zmluvy, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení (kodifikované znenie) (KOM(2008)0544 – C6-0316/2008 – 2008/0173(COD))
P6_TA(2008)0590A6-0465/2008

(Spolurozhodovací postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0544),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 44 ods. 2 písm. g) Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0316/2008),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(1),

–   so zreteľom na články 80 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0465/2008),

A.   keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny,

1.   schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.


Oslobodenie od daní, ktoré sa vzťahuje na osobný majetok jednotlivcov z členského štátu (kodifikované znenie) *
PDF 200kWORD 34k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu smernice Rady o oslobodení od daní, ktoré sa vzťahuje na trvalý dovoz osobného majetku jednotlivcov z členského štátu (kodifikované znenie) (KOM(2008)0376 – C6-0290/2008 – 2008/0120(CNS))
P6_TA(2008)0591A6-0466/2008

(Konzultačný postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0376),

–   so zreteľom na článok 93 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0290/2008),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(1),

–   so zreteľom na články 80 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0466/2008),

A.   keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny,

1.   schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.


Výdavky na veterinárnom úseku (kodifikované znenie) *
PDF 198kWORD 33k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu rozhodnutia Rady o výdavkoch na veterinárnom úseku (kodifikované znenie) (KOM(2008)0358 – C6-0271/2008 – 2008/0116(CNS))
P6_TA(2008)0592A6-0464/2008

(Konzultačný postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0358),

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0271/2008),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(1),

–   so zreteľom na články 80 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0464/2008),

A.   keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny,

1.   schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.


Medaily a žetóny podobné eurominciam *
PDF 193kWORD 32k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam (KOM(2008)0514 VOL. I – C6-0332/2008 – 2008/0167(CNS))
P6_TA(2008)0593A6-0469/2008

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0514 VOL. I),

–   so zreteľom na žiadosť Rady o konzultáciu (C6-0332/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0469/2008),

1.   schvaľuje návrh Komisie;

2.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Medaile a žetóny podobné eurominciam (uplatňovanie na neúčastnícke členské štáty) *
PDF 194kWORD 33k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2183/2004, ktorým sa rozširuje na neúčastnícke členské štáty uplatňovanie nariadenia (ES) č. 2182/2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam (KOM(2008)0514 VOL. II – C6-0335/2008 – 2008/0168(CNS))
P6_TA(2008)0594A6-0470/2008

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0514 VOL. II),

–   so zreteľom na článok 308 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0335/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0470/2008),

1.   schvaľuje návrh Komisie;

2.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Návrh opravného rozpočtu č. 9/2008
PDF 201kWORD 37k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 9/2008 na rozpočtový rok 2008, oddiel III - Komisia (16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD))
P6_TA(2008)0595A6-0487/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES a článok 177 Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(1), a najmä na jeho články 37 a 38,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008 prijatý s konečnou platnosťou 13. decembra 2007(2),

–   so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3),

–   so zreteľom na predbežný návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 10/2008 na rozpočtový rok 2008, ktorý Komisia predložila 31. októbra 2008 (KOM(2008)0693),

–   so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 9/2008, ktorý zostavila Rada 27. novembra 2008 (16263/2008 – C6-0462/2008),

–   so zreteľom na článok 69 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A6-0487/2008),

A.   keďže návrh opravného rozpočtu č. 9 k všeobecnému rozpočtu na rok 2008 zahŕňa tieto body:

   - čisté zvýšenie odhadu príjmov (1 198,7 milióna EUR) po revízii odhadu vlastných zdrojov iných príjmov,
   - pokles výdavkových rozpočtových prostriedkov v rozpočtových riadkoch v rámci okruhov 1a, 1b, 2, 3b a 4 (4 891,3 milióna EUR), po zohľadnení navrhovaných presunov v rámci globálneho presunu,
   - zahrnutie rozpočtových aspektov týkajúcich sa financovania nástroja rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách v roku 2008, ktoré vyplývajú zo spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu a Rady z 21. novembra 2008 o financovaní potravinového nástroja,

B.   keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 9/2008 je formálne zahrnúť túto rozpočtovú úpravu do rozpočtu na rok 2008,

C.   keďže po zrušení návrhu opravného rozpočtu č. 8/2008 Rada prijala predbežný návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 ako návrh opravného rozpočtu č. 9/2008,

1.   berie na vedomie predbežný návrh opravného rozpočtu č. 10/2008;

2.   schvaľuje návrh opravného rozpočtu č. 9/2008 bez zmien a doplnení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


Aproximácia právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek ***II
PDF 196kWORD 33k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/181/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek (11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD))
P6_TA(2008)0596A6-0476/2008

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (11915/3/2008 – C6-0425/2008),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0510),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0476/2008),

1.   schvaľuje spoločnú pozíciu;

2.   konštatuje, že akt bol prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3.   poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4.   poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď po tom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby po dohode s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 297 E, 20.11.2008, s. 105.


Vplyv cestovného ruchu v pobrežných regiónoch
PDF 254kWORD 99k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o vplyve cestovného ruchu v pobrežných regiónoch z hľadiska regionálneho rozvoja (2008/2132(INI))
P6_TA(2008)0597A6-0442/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja(1),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)(2),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(3),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde(4),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii)(5),

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho Spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)(6),

–   so zreteľom na svoju pozíciu z 23. októbra 2008 o spoločnej pozícii Rady na účey prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o letiskových poplatkoch(7),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. septembra 2000 s názvom Integrované riadenie pobrežných zón: stratégia pre Európu (KOM(2000)0547),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. októbra 2007 s názvom Agenda pre trvalo udržateľný a konkurencieschopný európsky cestovný ruch (KOM(2007)0621),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. marca 2006 s názvom Obnovená politika EÚ v oblasti cestovného ruchu: Za pevnejšie partnerstvo v rámci európskeho cestovného ruchu (KOM(2006)0134) a na súvisiace uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007(8),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. októbra 2007 s názvom Integrovaná námorná politika Európskej únie (KOM(2007)0575) a na súvisiace uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2008(9),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. januára 2008 s názvom 20 20 do roku 2020 – Zmena klímy – príležitosť pre Európu (KOM(2008)0030),

–   so zreteľom na Zelenú knihu Komisie zo 7. júna 2006 s názvom Budúcnosť námornej politiky Únie: Európska vízia pre oceány a moria (KOM(2006)0275),

–   so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v Bruseli zo 14. decembra 2007,

–   so zreteľom na Spoločné trojstranné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 20. mája 2008, ktorým sa ustanovuje Európsky námorný deň, ktorý sa má každoročne sláviť 20. mája,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0442/2008),

A.   keďže na území EÚ sa nachádza šesť pobrežných makrozón, t. j. pobrežie Atlantického oceánu, Baltského mora, Čierneho mora, Stredozemného mora, Severného mora a pobrežie najvzdialenejších regiónov, pričom každý z nich má vlastné územné zdroje a vlastnú koncepciu cestovného ruchu,

B.   keďže značná časť európskeho obyvateľstva sídli na 89 000 km pobrežia kontinentálnej Európy,

C.   keďže za platnú definíciu pobrežnej zóny sa považuje tá, ktorá sa používa v rámci námornej politiky EÚ a podľa ktorej sa za pobrežnú zónu alebo oblasť považuje územie nachádzajúce sa do 50 km smerom do vnútrozemia kolmo na líniu pobrežia,

D.   keďže pobrežné regióny majú pre EÚ veľmi veľký význam, lebo sa v nich sústreďuje významná časť hospodárskych činností,

E.   so zreteľom na definíciu integrovaného riadenia pobrežných oblastí a úlohu, ktorú zohráva cestovný ruch pri uskutočňovaní týchto cieľov,

F.   keďže pozitívny rozvoj pobrežných regiónov je prospešný nielen pre obyvateľov pobrežných regiónov, ale aj pre všetkých obyvateľov žijúcich v EÚ,

G.   keďže cestovný ruch, ktorý je obvykle hlavnou aktivitou v týchto regiónoch a má pozitívny vplyv na ich sociálny a hospodársky rozvoj, pokiaľ ide o úroveň zvyšovania HDP a zamestanosti, môže mať niekedy aj nepriaznivý vplyv na územie, ktorý vyplýva z jeho sezónnosti a využívania pracovnej sily bez kvalifikácie, z nedostatku integrácie pobrežia a vnútrozemia, nedostatočnej diverzifikácie ekonomických aktivít a degradácie prírodného a kultúrneho dedičstva,

H.   keďže v rôznych operačných programoch na roky 2007 až 2013 sa takmer nikde neuvádza osobitná zmienka o pobrežných oblastiach, z čoho vyplýva nedostatok porovnateľných a dôveryhodných sociálno-hospodárskych a finančných údajov o cestovnom ruchu v pobrežných oblastiach,

I.   keďže pri nedostatku porovnateľných a dôveryhodných údajov o cestovnom ruchu v pobrežných oblastiach môže byť nedocenená ekonomická hodnota odvetvia, čo následne vedie k nedoceneniu ekonomickej hodnoty ochrany morského prostredia, a tým aj k nedostatočným investíciám na dosiahnutie tohto cieľa,

J.   keďže z dôvodu nedostatku informácií o finančných prostriedkoch EÚ investovaných do pobrežných oblastí je ťažké číselne vyjadriť skutočný vplyv štrukturálnych fondov na cestovný ruch v pobrežných oblastiach,

K.   keďže cestovný ruch sa prelína s viacerými politikami EÚ, ktoré významne ovplyvňujú schopnosť prispievať k sociálnej a územnej súdržnosti,

L.   keďže z kvalitatívneho hľadiska môžu štrukturálne fondy pomáhať rozvoju pobrežných regiónov prostredníctvom revitalizácie miestnych hospodárstiev, podpory súkromných investícií a podpory trvalo udržateľného cestovného ruchu,

M.   keďže ich vplyv je najviditeľnejší v oblastiach, ako sú malé ostrovy najvzdialenejších regiónov alebo v pobrežných oblastiach, v ktorých je pobrežný cestovný ruch hlavným hospodárskym odvetvím,

N.   keďže pobrežné oblasti výrazne ovplyvňuje ich geografická poloha, čo si vyžaduje štruktúrovanú stratégiu, ktorá zohľadní ich osobitné vlastnosti, zásadu subsidiarity a súdržnosť medzi odvetviami v procese rozhodovania,

O.   keďže pobrežné regióny sú okrem iného aj odľahlými regiónmi, ako napríklad malé ostrovy, najvzdialenejšie regióny alebo pobrežné oblasti, ktoré sú úplne odkázané na cestovný ruch, a slabo dostupné mimo hlavnej sezóny, v ktorých je na podporu územnej súdržnosti potrebné zlepšiť infraštruktúru, vytvoriť pravidelné spojenia medzi pobrežím a vnútrozemím a vďaka stratégiám územného marketingu a integrovanému hospodárskemu rozvoju priaznivému pre investície podporovať udržanie hospodárskych činností mimo hlavnej turistickej sezóny,

P.   keďže pobrežné oblasti, ktoré sa stretávajú s rovnakými problémami, nedisponujú osobitnými nástrojmi, ktoré by im umožňovali štruktúrovaný prístup a lepšiu komunikáciu medzi hlavnými činiteľmi, ktorí často pracujú oddelene a izolovane,

Q.   keďže orgány verejnej moci môžu nájsť a realizovať na miestnej a regionálnej úrovni integrované riešenia skutočných problémov len vtedy, ak spolupracujú so súkromným sektorom, pričom zohľadňujú záujmy životného prostredia, ako aj spoločenské záujmy,

R.   keďže vytvorenie nástrojov politiky prispeje k celistvejším a udržateľnejším rozvojovým stratégiám, ktorými sa zlepší konkurencieschopnosť pri zachovaní prírodných a kultúrnych zdrojov, plnení sociálnych potrieb a presadzovaní modelu etického cestovného ruchu,

S.   keďže by tieto nástroje mohli zlepšiť kvalitu pracovných miest v pobrežných oblastiach a pomôcť znížiť sezónnosť spojením rôznych foriem cestovného ruchu a iných námorných a pobrežných činností, čo by umožnilo zladiť ponuku s očakávaniami a náročnými požiadavkami moderného cestovného ruchu, ako aj vytvoriť kvalifikované pracovné miesta,

T.   keďže cieľ Európskej územnej spolupráce, stanovený v článku 6 nariadenia (ES) č. 1080/2006, môže účinne prispieť k dosiahnutiu uvedených priorít prostredníctvom financovania projektov spolupráce a rozvoja partnerských sietí medzi subjektmi z odvetvia a pobrežnými oblasťami, zdôrazňuje v tejto súvislosti, že je dôležité využiť Európske zoskupenie územnej spolupráce, ustanovené v nariadení (ES) č. 1082/2006, ako nástroj, ktorý umožní vytvoriť stabilnú spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného rozvoja pobrežných regiónov, na ktorej sa zúčastnia miestni a sociálni partneri,

1.   zdôrazňuje, že cestovný ruch je hlavným faktorom sociálneho a hospodárskeho rozvoja pobrežných regiónov EÚ, ktorý je úzko spojený s cieľmi lisabonskej stratégie; zdorazňuje tiež, že ciele göteborskej stratégie by sa mali v aktivitách cestovného ruchu zohľadniť dôslednejšie;

2.   povzbudzuje členské štáty, aby vypracovali na vnútroštátnej a regionálnej úrovni osobitné stratégie a integrované plány s cieľom zmierniť sezónny charakter cestovného ruchu v pobrežných regiónoch a zabezpečiť stabilnejšiu zamestnanosť a lepšiu kvalitu života pre miestne spoločenstvá; zdôrazňuje v tejto súvislosti význam rozšírenia tradične sezónnych podnikov na podniky s celoročnou činnosťou prostredníctvom diverzifikácie produktov a alternatívnych foriem cestovného ruchu (napr. obchodný, kultúrny, zdravotný, športový, poľnohospodársky cestovný ruch a cestovný ruch súvisiaci s morom); poznamenáva, že diverzifikácia produktov a služieb napomôže rastu a zamestnanosti a obmedzí environmentálne, hospodárske a sociálne účinky;

3.   zdôrazňuje potrebu ochrany práv pracovníkov tohto odvetvia prostredníctvom podpory kvalitných pracovných miest a kvalifikovaných činností, čo okrem iného znamená prispôsobené odborné vzdelávanie, intenzívnejšie využívanie dlhodobých zmluvných vzťahov, spravodlivé a dôstojné odmeňovanie zamestnancov, ako aj zlepšenie pracovných podmienok;

4.   žiada integrovaný prístup k pobrežnému cestovnému ruchu v súlade s politikou EÚ v oblasti súdržnosti, námornou politikou, politikou rybolovu, environmentálnou, dopravnou, energetickou, sociálnou a zdravotnou politikou tak, aby sa vytvoril synergický efekt a zabránilo sa protichodným opatreniam; odporúča Komisii, aby v rámci tejto komplexnej koncepcie prijala takýto integrovaný prístup pre trvalo udržateľný rast cestovného ruchu v pobrežných oblastiach, najmä v spojitosti s námornou politikou EÚ, ako strategický cieľ svojho pracovného programu na roky 2010 – 2015 a v súvislosti s hodnotením finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici obdobia;

5.   vyzýva členské štáty, aby zaistili plnú účasť regionálnych a miestnych orgánov zodpovedných za oblasť cestovného ruchu a regionálneho rozvoja v pobrežných oblastiach, ako aj hospodárskych, sociálnych a ekologických partnerov vo všetkých stálych štruktúrach vytvorených v rámci týchto politík a v programoch cezhraničnej spolupráce, ktoré zahŕňajú pobrežné regióny;

6.   zdôrazňuje základné prepojenie medzi dobre fungujúcou infraštruktúrou a úspešným regiónom v oblasti cestovného ruchu, a preto vyzýva príslušné orgány, aby vypracovali plány na optimalizáciou miestnej infraštruktúry v prospech cestovného ruchu, ako aj miestnych obyvateľov; v tejto súvislosti dôrazne odporúča, aby pobrežné členské štáty prijali všetky potrebné opatrenia a zabezpečili, aby sa nové projekty na zlepšenie infraštruktúry vrátane elektrární spaľujúcich ropu a iných zariadení budovali vždy s použitím najnovších dostupných technológií s cieľom znížiť energetickú spotrebu a emisie uhlíka a zlepšiť energetickú účinnosť prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov energie;

7.   vyzýva Komisiu, členské štáty a regióny, aby podporovali trvalo udržateľné reťazce mobility, ktoré zahŕňajú miestnu hromadnú dopravu, cyklistické chodníky a chodníky pre peších, a to najmä v cezhraničných pobrežných oblastiach, a aby na tento účel podporovali výmenu osvedčených postupov;

8.   odporúča Komisii zaujať jednotný a holistický prístup k otázkam cestovného ruchu v pobrežných oblastiach tak v rámci územnej súdržnosti, ako aj v rámci jej stratégie pre integrovanú námornú politiku, najmä pre ostrovy, ostrovné členské štáty, najvzdialenejšie regióny a ostatné pobrežné oblasti, a to najmä vzhľadom na vysokú závislosť týchto oblastí od cestovného ruchu;

9.   dôrazne nabáda Komisiu a členské štáty, aby zaradili cestovný ruch v pobrežných oblastiach do zoznamu priorít v strategických usmerneniach na ďalšie programovacie obdobie štrukturálnych fondov, ako aj do politík pre pobrežné oblasti EÚ, a aby vymedzili inovatívnu stratégiu, ktorá zahrnie ponuku cestovného ruchu v pobrežných oblastiach;

10.   víta preto zapojenie pobrežných regiónov do programov a projektov INTERREG IV B a C, ktoré sa týkajú nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu, a vyzýva ich, aby účinne využívali iniciatívy a nástroje EÚ pre pobrežné regióny (ako je stredomorská stratégia, stratégie pre Baltské more a Čiernomorská synergia); dôrazne odporúča, aby Komisia kládla väčší dôraz na pobrežné regióny v nových programoch INTERREG na ďalšie programovacie obdobie;

11.   berie na vedomie názor Výboru regiónov, pokiaľ ide o vytvorenie európskeho fondu pre pobrežné oblasti a vyzýva Komisiu, aby v rámci nasledujúceho finančného rámca preskúmala možnosti lepšej koordinácie všetkých budúcich finančných nástrojov, ktoré pokrývajú opatrenia v pobrežných regiónoch;

12.   odporúča vytvorenie piliera vedomostí v rámci integrovaného rozvoja pobrežných oblastí prostredníctvom vytvorenia európskej sektorovej siete pod záštitou Európskeho inovačného a technologického inštitútu podľa nariadenia (ES) č. 294/2008 a siedmeho rámcového programu podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES;

13.   odporúča pobrežným členským štátom, aby pri výbere a realizácii projektov týkajúcich sa pobrežia uplatňovali v programoch integrovaný prístup, prijali medziodvetvový prístup a uprednostňovali vytvorenie verejno-súkromných partnerstiev s cieľom znížiť tlak na príslušné miestne orgány;

14.   víta priority stanovené Komisiou v oblasti cestovného ruchu v pobrežných oblastiach a námorného cestovného ruchu v rámci vyššie uvedenej Agendy pre trvalo udržateľný a konkurencieschopný európsky cestovný ruch; navrhuje zaradiť na nedávno vytvorený európsky portál destinácií cestovného ruchu osobitné informácie o pobrežných destináciách a sieťach, najmä o tých, ktoré sú menej známe a menej propagované, aby sa propagovali aj mimo hraníc EÚ, a to aj na regionálnej a miestnej úrovni;

15.   v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby cestovný ruch v pobrežných oblastiach a vodnú turistiku vyčlenila v roku 2010 do osobitnej témy v rámci pilotného projektu "Výnimočné európske destinácie";

16.   s poľutovaním konštatuje, že nedostatok transparentnosti vo výdavkoch EÚ v pobrežných oblastiach znemožňuje stanoviť výšku investícií a urobiť analýzu vplyvu podporovaných iniciatív v týchto regiónoch; v tomto kontexte víta ustanovenia zelenej knihy o budúcej námornej politike týkajúce sa vytvorenia databázy pre prímorské regióny, ktorá bude obsahovať informácie o prijímateľoch finančných prostriedkov zo všetkých fondov Spoločenstva (vrátane štrukturálnych fondov), a vyzýva Komisiu, aby túto prácu bezodkladne uskutočnila; zdôrazňuje význam takejto iniciatívy pre zabezpečenie transparentnosti v tejto oblasti; vyzýva Komisiu, aby použila vhodné nástroje na sprístupnenie týchto údajov na analytické a štatistické účely, a členské štáty vyzýva, aby si splnili povinnosti v súvislosti so zverejňovaním konečných prijímateľov, čo pomôže získať celkový obraz o súčasných projektoch;

17.   žiada Komisiu, členské štáty a regióny, aby spoločne vypracovali podrobný internetový katalóg projektov financovaných v pobrežných oblastiach a aby tak umožnili regiónom vzájomne čerpať zo svojich skúseností a takisto umožnili akademickej sfére, spoločenstvám žijúcim na pobrežiach a ďalším zainteresovaným stranám, aby identifikovali, šírili a v čo najväčšej miere odovzdávali osvedčené postupy miestnym spoločenstvám; v tejto súvislosti odporúča vytvoriť fórum, na ktorom by sa zúčastnené strany mohli vzájomne kontaktovať a vymieňať si osvedčené postupy, a pracovnú skupinu zástupcov členských štátov, ktorá vypracuje akčné plány pobrežného cestovného ruchu a bude podporovať výmenu skúseností na inštitucionálnej úrovni;

18.   žiada Komisiu, aby využila tento katalóg na internete na informovanie občanov o výhodách, ktoré poskytuje EÚ regiónom v pobrežných oblastiach, čo pomôže pozitívnejšie vnímať financovanie zo strany EÚ a vytvoriť lepší obraz o EÚ;

19.   vyzýva Komisiu, aby zaistila, že v databáze socioekonomických údajov z pobrežných regiónov EÚ, ktorú vedie EUROSTAT, budú spoľahlivé, homogénne a aktualizované údaje o cestovnom ruchu, pretože tieto údaje sú dôležité na uľahčenie prijímania rozhodnutí vo verejnom sektore a na porovnávanie regiónov a odvetví; odporúča pobrežným členským štátom, aby na svojom území čo najskôr zaviedli používanie satelitného účtu cestovného ruchu;

20.   zdôrazňuje, že v pobrežných oblastiach existuje pevné prepojenie medzi životným prostredím a cestovným ruchom a že politiky pre rozvoj cestovného ruchu by mali obsahovať praktické opatrenia v súlade so všeobecnou politikou ochrany a riadenia životného prostredia; víta preto skutočnosť, že trvalo udržateľný rozvoj je zakotvený v článku 17 nariadenia (ES) č. 1083/2006 (o štrukturálnych fondoch na roky 2007 – 2013) ako jedna z kľúčových zásad, ktorá sa vzťahuje na realizáciu všetkých štrukturálnych intervencií a ktorej uplatňovanie sa musí riadne overiť prostredníctvom primeraného monitorovania; dôrazne odporúča, aby sa podobné ustanovenie vložilo do nariadenia na ďalšie programovacie obdobie; zdôrazňuje významný prínos tohto opatrenia pre rozvoj ekologického cestovného ruchu;

21.   pripomína, že pobrežné regióny sú mimoriadne postihnuté dôsledkami zmeny klímy spojenými so stúpaním hladiny mora a piesočnou eróziou, ako aj narastajúcim počtom a intenzitou búrok; preto žiada, aby pobrežné regióny vypracovali plány na predchádzanie rizikám spojeným so zmenou klímy;

22.   zdôrazňuje vplyv zmeny klímy na cestovný ruch v pobrežných oblastiach; nalieha preto na Komisiu, aby konzistentne začlenila ciele Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií CO2 do politiky dopravy a cestovného ruchu a zároveň podporila opatrenia zamerané na ochranu trvalo udržateľného cestovného ruchu pred vplyvmi zmeny klímy;

23.   zdôrazňuje v tejto súvislosti význam hodnotenia potenciálu cestovného ruchu prispievať k ochrane a uchovávaniu životného prostredia; poznamenáva, že cestovný ruch by mohol byť jednoduchou cestou k zlepšeniu informovanosti o hodnotách životného prostredia prostredníctvom spoločných akcií vnútroštátnych a regionálnych orgánov na jednej strane a poskytovateľov služieb cestovného ruchu a hotelových manažérov a vedúcich reštaurácií na druhej strane; domnieva sa preto, že pobrežné regióny by mali byť cieľom takéhoto úsilia vzhľadom na ich najmä turistický charakter;

24.   zdôrazňuje, že pri rozvoji cestovného ruchu je vždy potrebné zabezpečiť ochranu historických pamiatok a archeologického bohatstva a zachovávanie tradícií a kultúrneho dedičstva vo všeobecnosti, pričom je potrebné podporovať aktívnu účasť miestnych spoločenstiev;

25.   žiada, aby sa poskytovali stimuly zvýhodňujúce trvalo udržateľný rozvoj s cieľom chrániť kultúrne a prírodné dedičstvo a sociálnu štruktúru pobrežných regiónov;

26.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že aktívne plnenie v súlade s rámcovou smernicou o morskej stratégii bude podmienkou pre získavanie prostriedkov EÚ na projekty v pobrežných oblastiach, ktoré majú dosah na morské prostredie;

27.   žiada Komisiu, aby použila všetky vhodné nástroje hodnotenia na kontrolu uplatňovania tejto zásady v pobrežných oblastiach počas trvania prebiehajúceho programového obdobia, ako aj rozdelenia zodpovednosti medzi rôznymi úrovňami rozhodovania;

28.   zdôrazňuje, že nadmerná výstavba fyzickej infraštruktúry vytvára na pobrežné oblasti tlak, ktorý škodí rozvoju cestovného ruchu v pobrežných oblastiach a atraktívnosti týchto oblastí, pričom tieto aspekty by bolo možné podporiť prostredníctvom vysokokvalitných služieb cestovného ruchu, ktoré sú nevyhnutné pre konkurencieschopnosť pobrežných oblastí a podporu kvalitných pracovných miest a kvalifikácií; vyzýva preto pobrežné oblasti, aby namiesto toho podporovali alternatívne investície ako investície do služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií, do miestnych tradičných výrobkov alebo do vysokokvalitného odborného vzdelávania pre pracovníkov cestovného ruchu; žiada tiež, aby sa vypracovali programy vzdelávania s cieľom vytvoriť rezervu kvalifikovaných pracovníkov schopných reagovať na rastúcu zložitosť a rozmanitosť odvetvia cestovného ruchu;

29.   žiada členské štáty, aby vytvorili vhodné politiky urbanizmu a územného plánovania zlučiteľné s pobrežnou krajinou;

30.   zdôrazňuje, že vysoká kvalita predstavuje hlavnú komparatívnu výhodu produktov cestovného ruchu EÚ; vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby zviditeľnili a zlepšili kvalitu služieb cestovného ruchu vzhľadom na ponúkanú bezpečnosť, kompletnú a modernú infraštruktúru, sociálnu zodpovednosť príslušných podnikov a hospodárske činnosti priaznivé pre životné prostredie;

31.   žiada Komisiu, aby do svojej politiky námorných združení zahrnula produktívne služby a odvetvia s významom pre cestovný ruch v pobrežných oblastiach, a umožnila tak vzájomné produktívne pôsobenie tých, ktorí využívajú more ako zdroj na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti, trvalej udržateľnosti a ako prínos pre hospodársky rozvoj pobrežia; domnieva sa tiež, že v rámci námorných združení by nemali chýbať zariadenia na poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ako aj vzdelávacie, technologické a športové zariadenia, ktoré sú kľúčové pre rozvoj týchto oblastí;

32.   zdôrazňuje význam prístupnosti pre rozvoj pobrežných oblastí; vyzýva preto Komisiu, vnútroštátne a regionálne orgány, aby vytvárali možnosti na zabezpečenie optimálneho prepojenia prostredníctvom pozemnej, vzdušnej a vodnej dopravy; opätovne žiada tie isté zainteresované strany, aby vzhľadom na značné znečistenie mora v mnohých regiónoch a prístavných mestách výrazne zvýšili stimuly na zásobovanie lodí v prístavoch z pozemnej siete; vyzýva členské štáty, aby preskúmali možnosť prijatia opatrení, ako je zníženie letiskových poplatkov v súlade s postupom ustanoveným v uvedej pozícii z 23. októbra 2008, s cieľom zvýšiť atraktívnosť a konkurencieschopnosť pobrežných oblastí; v tejto súvislosti taktiež zdôrazňuje, že je potrebné posilniť dodržiavanie bezpečnostných noriem na letiskách a v leteckej doprave vrátane prípadného odstránenia skladov paliva, ktoré sa nachádzajú v blízkosti letísk;

33.   vyzýva členské štáty a regionálne orgány, aby podporovali obnovu prístavov a letísk v pobrežných a ostrovných regiónoch s cieľom zabezpečiť, aby zodpovedali potrebám cestovného ruchu, pričom sa riadne zohľadnia existujúce možnosti v oblasti ochrany životného prostredia a zachovania estetiky a prirodzeného prostredia;

34.   zdôrazňuje, že územná súdržnosť je horizontálnou koncepciou, ktorá sa týka celej EÚ a ktorá môže zlepšiť spojenie medzi pobrežím a vnútrozemím prostredníctvom existujúcej doplnkovosti a vzájomného vplyvu pobrežných a vnútrozemských oblastí (napr. spojením aktivít na pobreží s vidieckym a mestským cestovným ruchom, zlepšením dostupnosti cestovného ruchu mimo hlavnú sezónu a podporou a diverzifikáciou miestnych produktov); poznamenáva, že uvedená zelená kniha o budúcej námornej politike sa osobitne zmieňuje o ostrovných regiónoch a uznáva sa, že čelia špecifickým problémom v oblasti rozvoja, ktoré súvisia s ich trvalými prírodnými nevýhodami; zdôrazňuje, že podobným problémom čelia pobrežné oblasti vo všeobecnosti a vyzýva Komisiu, aby pri uplatňovaní územnej súdržnosti v budúcnosti zohľadnila potrebu prepojiť cestovný ruch v pobrežných oblastiach s integrovaným riadením týchto oblastí a územným plánovaním morského prostredia;

35.   rovnako vyzýva regionálne a miestne orgány pobrežných oblastí, aby spolu s partnermi v rámci susedských prímorských a vnútrozemských vzťahov podporovali územné marketingové programy a aby podporovali spravodlivý rozvoj cestovného ruchu a cestovanie v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti v oblasti cestovného ruchu bez toho, aby bola ovplyvnená celková konkurencieschopnosť;

36.   podporuje účasť pobrežných regiónov na projektoch medziregionálnej spolupráce, napríklad v rámci témy IV iniciatívy s názvom Regióny z hospodársku zmenu, v záujme vytvorenia nových tematických sietí cestovného ruchu v pobrežných oblastiach, rozvíjania už existujúcich sietí a výmeny poznatkov a osvedčených postupov;

37.   odporúča príslušným orgánom verejnej moci na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby podporovali strategické projekty v oblasti pobrežného cestovného ruchu v rámci svojich programov spolupráce tým, že poskytnú technickú pomoc na podporu projektov, uvoľnia na tieto účely potrebné finančné zdroje a uprednostnia využívanie štrukturálnych fondov na rozvoj trvalo udržateľného a pre životné prostredie priaznivého cestovného ruchu v pobrežných regiónoch v oblasti konvergencie a konkurencieschopnosti  a zamestnanosti; v tejto súvislosti verí, že by bolo vhodné venovať osobitnú pozornosť činnostiam, ktorých cieľom je rozvoj komunikačných a informačných technológií;

38.   vyzýva Komisiu, aby v budúcom roku usporiadala aspoň jedno osobitné podujatie, najlepšie 20. mája, keď si pripomíname Európsky námorný deň, zamerané na cestovný ruch v pobrežných oblastiach, ktoré partnerom umožní nadviazať kontakty, vzájomne komunikovať a vymieňať si osvedčené postupy, napríklad pri uplatňovaní integrovaného modelu riadenia kvality EÚ; v tejto súvislosti vyzýva všetky subjekty, aby predstavili svoje projekty, ktoré sú spojené priamo alebo nepriamo s cestovným ruchom v pobrežných oblastiach a ktoré využívajú prostriedky Spoločenstva;

39.   domnieva sa, že podpora cestovného ruchu spojeného s vodnými športami, aj prostredníctvom podpory hospodárskych aktivít súvisiacich s týmto odvetvím, môže prispieť k vytváraniu trvalo udržateľných návykov a skutočného povedomia o ekológii u občanov EÚ; vyzýva preto členské štáty, aby podporovali investície s týmto cieľom vo svojich pobrežných oblastiach;

40.   vyzýva tiež Komisiu, aby vypracovala praktickú príručku o financovaní projektov v oblasti cestovného ruchu EÚ v pobrežných oblastiach s cieľom usmerniť zainteresované strany pri hľadaní potrebných zdrojov;

41.   uznáva značný prínos, ktorý pre rozvoj pobrežných spoločenstiev predstavuje rast cestovného ruchu prostredníctvom výletných lodí, pokiaľ sa zachová rovnováha medzi rizikami a zodpovednosťou, ako aj medzi fixnými nákladmi pozemných investícií a potrebnou prispôsobivosťou prevádzkovateľov výletných lodí, a pokiaľ sa v plnej miere zohľadnia záujmy v oblasti životného prostredia;

42.   vyzýva Komisiu, aby podporovala pobrežné spoločenstvá, ktoré sa snažia uplatňovať osvedčené postupy a lepšie využívať výnosy predovšetkým z cestovného ruchu v oblasti výletných lodí a vo všeobecnosti aj z cestovného ruchu v pobrežných oblastiach;

43.   vyzýva pobrežné regióny, aby zriadili a podporovali regionálne alebo miestne rozvojové agentúry, ktoré by umožnili vytvorenie sietí odborníkov, inštitúcií, znalcov a správ v rámci určitého regiónu, ako aj medzi členskými štátmi, ktoré budú poskytovať poradenstvo a informácie žiadateľom z verejného a súkromného sektora;

44.   odporúča pobrežným členským štátom, aby sa snažili o trvalú udržateľnosť projektov spolupráce vo fáze po financovaní, a to nielen z hľadiska financovania, ale aj v zmysle kontinuity spolupráce medzi partnermi a vzájomného prepojenia s odvetviami významnými pre daný región;

45.   odporúča pobrežným členským štátom, aby zaistili zvýšenú viditeľnosť vybratých projektov a zjednodušili postupy na získavanie finančných prostriedkov s cieľom získať súkromné zdroje na cestovný ruch v pobrežných oblastiach a umožniť vytvorenie partnerstiev medzi orgánmi verejnej moci a súkromnými subjektmi, a to najmä MSP; odporúča zdôrazňovať rekreačné výhody vyplývajúce z trvalo udržateľného morského a pobrežného cestovného ruchu a jeho prínos k zdravej faune a flóre (podpora ekologického cestovného ruchu, turistického rybolovu, pozorovania veľrýb atď.); domnieva sa, že tieto ciele by sa mohli propagovať 20. mája v rámci o Európskeho námorného dňa;

46.   vyzýva environmentálne združenia, zástupcov odvetví súvisiacich s morom, kultúry, vedeckej komunity, občianskych združení a miestnych obyvateľov, aby rozšírili svoju účasť na všetky fázy projektu vrátane monitoringu s cieľom zabezpečiť ich dlhodobú udržateľnosť;

47.   a nakoniec vyzýva Komisiu, aby uskutočňovala pravidelné hodnotenia skutočného vplyvu financovania zo strany Spoločenstva na rozvoj pobrežných oblastí s cieľom rozšíriť osvedčené postupy a podporiť partnerské siete pozostávajúce z rôznych zúčastnených subjektov prostredníctvom monitorovacieho centra pre trvalo udržateľný cestovný ruch v pobrežných oblastiach;

48.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Výboru regiónov.

(1) Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19.
(3) Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.
(5) Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19.
(6) Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.
(7) Prijaté texty, P6_TA(2008)0517.
(8) Ú. v. EÚ C 297 E, 20.11.2008, s. 184.
(9) Prijaté texty, P6_TA(2008)0213.


Mediálna gramotnosť v digitálnom svete
PDF 309kWORD 82k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o mediálnej gramotnosti v digitálnom svete (2008/2129(INI))
P6_TA(2008)0598A6-0461/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohovor UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov z roku 2005,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch, týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania(1), a najmä na odôvodnenie 37 smernice 2007/65/ES a na článok 26 smernice 89/552/EHS,

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 854/2005/ES z 11. mája 2005 zakladajúce viacročný program Spoločenstva na podporu bezpečnejšieho používania internetu a nových online technológií(2),

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007)(3),

–   so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2006/952/ES z 20. decembra 2006 o ochrane neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti a o práve na vyjadrenie vo vzťahu ku konkurencieschopnosti európskeho priemyslu audiovizuálnych a online informačných služieb(4),

–   so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2006/962/ES z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie(5),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. decembra 2007 s názvom Európsky prístup k mediálnej gramotnosti v digitálnom prostredí (KOM(2007)0833),

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Pluralita médií v členských štátoch Európskej únie (SEK(2007)0032),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. júna 2005 s názvom Iniciatíva i2010 – Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť (KOM(2005)0229),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2002 o koncentrácii médií(6),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. septembra 2005 o uplatňovaní článkov 4 a 5 smernice 89/552/EHS (Televízia bez hraníc), zmenenej a doplnenej smernicou 97/36/ES, v rokoch 2001 – 2002(7),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 27. apríla 2006 o prechode z analógového na digitálne vysielanie: príležitosť pre európsku audiovizuálnu politiku a kultúrnu rozmanitosť?(8),

–   so zreteľom na závery Rady z 22. mája 2008 o medzikultúrnych kompetenciách(9) a  na Európsky prístup k mediálnej gramotnosti v digitálnom prostredí(10),

–   so zreteľom na Grünwaldské vyhlásenie UNESCO o mediálnom vzdelávaní z roku 1982,

–   so zreteľom na Parížsky program UNESCO z roku 2007 – dvanásť odporúčaní pre mediálne vzdelávanie,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy členským štátom (Rec(2006)12) o posilnení postavenia detí v novom informačnom a komunikačnom prostredí,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0461/2008),

A.   keďže médiá ovplyvňujú politiku i každodenný život spoločnosti; keďže vysoký stupeň koncentrácie médií môže ohroziť ich pluralitu a keďže mediálna gramotnosť má preto zásadný význam pre politickú kultúru a aktívnu účasť občanov EÚ,

B.   keďže sa všetky typy audiovizuálnych alebo tlačových médií, klasických aj digitálnych, vzájomne prepájajú a z technického a obsahového hľadiska dochádza k zbližovaniu rôznych foriem médií; keďže prostredníctvom inovačných technológií prenikajú masmédiá v čoraz väčšej miere do všetkých oblastí života; keďže tieto nové médiá si vyžadujú aktívnejšiu úlohu užívateľov médií a keďže formou médií sú aj internetové sociálne komunity, weblogy a videohry,

C.   keďže internet je prvým a hlavným zdrojom informácií pre mladých užívateľov médií; keďže znalosti v oblasti internetu týchto užívateľov zodpovedajú ich špecifickým potrebám, nie sú však systematické; keďže dospelí ľudia naopak získavajú informácie najmä prostredníctvom rozhlasu, televízie, novín a časopisov a keďže preto mediálna gramotnosť v súčasnom mediálnom prostredí musí zodpovedať tak výzvam nových médií – najmä s nimi súvisiacim možnostiam na interakciu a kreatívnu účasť, ako aj poznatkom potrebným na používanie tradičných médií, ktoré sú aj naďalej hlavným zdrojom informácií verejnosti,

D.   keďže nové komunikačné technológie môžu menej skúsených užívateľov zaplaviť množstvom nediferencovaných informácií, t. j. informácií, ktoré nie sú zoradené podľa dôležitosti, a tento nadbytok informácií je rovnako veľkým problémom ako ich nedostatok,

E.   keďže dobré vzdelanie v oblasti zaobchádzania s informačnými technológiami a médiami, ktoré rešpektuje práva a slobody ostatných, značne zvýši zamestnateľnosť jednotlivca a z hospodárskeho hľadiska prispeje k dosiahnutiu lisabonských cieľov,

F.   keďže rozsiahly prístup ku komunikačným technológiám dáva každému občanovi možnosť sprostredkúvať a šíriť informácie po celom svete, čím sa z každého užívateľa internetu stáva potenciálny novinár a mediálna gramotnosť sa stáva nevyhnutnou nielen pre pochopenie informácií, ale aj pre schopnosť tvoriť a šíriť mediálny obsah, a keďže len samotné počítačové znalosti nevedú automaticky k vyššej mediálnej gramotnosti,

G.   keďže pokiaľ ide o rozvoj telekomunikačných sietí a šírenie informačných a komunikačných technológií (IKT), existujú značné rozdiely medzi členskými štátmi, ale aj medzi jednotlivými regiónmi, najmä pokiaľ ide o odľahlé a vidiecke oblasti, čo v sebe ukrýva riziko postupného prehlbovania digitálnej priepasti v rámci EÚ,

H.   keďže školy zohrávajú dôležitú úlohu pri výchove ľudí schopných komunikovať a uvažovať; keďže medzi členskými štátmi a jednotlivými regiónmi existujú veľké rozdiely v oblasti mediálneho vzdelávania a v miere začlenenia IKT do vyučovania a využívania IKT pri vzdelávaní a keďže mediálna výchova sa môže uskutočňovať v prvom rade prostredníctvom takých pedagógov, ktorí sú sami mediálne gramotní a disponujú príslušným vzdelaním v tejto oblasti,

I.   keďže mediálne vzdelávanie má rozhodujúci význam, pokiaľ ide o dosiahnutie vysokej úrovne mediálnej gramotnosti, ktorá je významnou súčasťou politického vzdelávania, ktoré pomáha ľuďom posilniť ich správanie ako aktívnych občanov a zvýšiť ich informovanosť o svojich právach, ako aj povinnostiach; keďže dobre informovaní, politicky zrelí občania sú základom pluralitnej spoločnosti a keďže vytváraním vlastných obsahov a mediálnych produktov používatelia získavajú schopnosti, ktoré im umožňujú hlbšie pochopiť zásady a hodnoty profesionálne vytvorených mediálnych obsahov,

J.   keďže mediálno-pedagogická práca so staršími osobami nie je taká bežná ako s mladými ľuďmi a keďže starší ľudia majú často obavy z nových médií a bránia sa im,

K.   keďže bezpečnosť osobných údajov je čoraz premyslenejšie a častejšie ohrozovaná, čo predstavuje vysoké riziko pre málo skúsených užívateľov,

L.   keďže mediálna gramotnosť predstavuje v informačnej a komunikačnej spoločnosti nevyhnutnú kľúčovú schopnosť,

M.   keďže médiá ponúkajú príležitosti na celosvetovú komunikáciu a otvorenosť voči celému svetu, sú základnými piliermi demokratických spoločností a keďže sprostredkúvajú vedomosti, ako aj informácie a keďže nové digitálne médiá ponúkajú pozitívne možnosti na účasť a kreativitu, čím sa zlepšuje zapájanie občanov do politických procesov,

N.   keďže súčasné údaje nepostačujú na poskytnutie presných charakteristík o úrovni mediálnej gramotnosti v EÚ,

O.   keďže rozhodujúcu úlohu mediálnej gramotnosti zdôraznila aj organizácia UNESCO, a to napríklad v Grünwaldskom vyhlásení o mediálnom vzdelávaní (1982) a v Parížskom programe – dvanásť odporúčaní pre mediálne vzdelávanie (2007),

Všeobecné body

1.   víta uvedené oznámenie Komisie o mediálnej gramotnosti v digitálnom prostredí, konštatuje však, že treba zlepšiť formuláciu európskeho prístupu podpory mediálnej gramotnosti, najmä pokiaľ ide o začlenenie klasických médií a uznanie významu mediálneho vzdelávania;

2.   víta závery Rady z 22. mája 2008 o medzikultúrnych kompetenciách; očakáva, že členské štáty sa dôrazne zasadia na podporu mediálnej gramotnosti, a navrhuje posilniť kontaktný výbor členských štátov stanovený v smernici 89/552/EHS o odborníkov v oblasti vzdelávania;

3.   naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala odporúčanie a vypracovala akčný plán v oblasti mediálnej gramotnosti; vyzýva Komisiu, aby v roku 2009 usporiadala schôdzu kontaktného výboru pre audiovizuálne mediálne služby s cieľom uľahčiť pravidelnú výmenu informácií a efektívnu spoluprácu;

4.   žiada orgány zodpovedné za reguláciu audiovizuálnych a elektronických komunikácií, aby spolupracovali na rôznych úrovniach s cieľom zvýšiť mediálnu gramotnosť; uznáva, že je mimoriadne potrebné, aby sa na vnútroštátnej úrovni vypracoval kódex správania a vyvinuli spoločné regulačné iniciatívy; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa všetky zúčastnené strany zapojili do podpory systematického výskumu a pravidelných analýz rôznych aspektov a rozmerov mediálnej gramotnosti;

5.   odporúča Komisii, aby sa odborná skupina pre mediálnu gramotnosť využila aj pri diskusii o otázkach mediálneho vzdelávania, aby stretnutia skupiny boli pravidelnejšie a aby sa pravidelne konzultovalo so zástupcami všetkých členských štátov;

6.   konštatuje, že okrem politikov, novinárov, prevádzkovateľov rozhlasového a televízneho vysielania a mediálnych spoločností môžu mediálnu gramotnosť aktívne podporovať najmä malé miestne subjekty, ako sú knižnice, strediská vzdelávania dospelých, občianske kultúrne a mediálne strediská, zariadenia pre ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu, ako aj občianske médiá (napr. komunitné médiá);

7.   vyzýva Komisiu, so zreteľom na článok 26 smernice 89/552/EHS, aby stanovila ukazovatele mediálnej gramotnosti na účely jej dlhodobej podpory v EÚ;

8.   konštatuje, že mediálna gramotnosť znamená mať schopnosť samostatne využívať rozličné médiá, rozumieť rôznym aspektom médií a mediálneho obsahu a kriticky ich posudzovať, ako aj komunikovať v rôznych súvislostiach a vytvárať a šíriť mediálny obsah; okrem toho konštatuje, že pri veľkom množstve dostupných zdrojov je najdôležitejšia schopnosť cielene filtrovať a triediť informácie zo záplavy údajov a obrazov z nových médií;

9.   zdôrazňuje, že mediálna gramotnosť je kľúčovým prvkom politiky informovanosti spotrebiteľov, uvedomelého a znalého prístupu k otázkam práv duševného vlastníctva, aktívnej demokratickej účasti občanov a podpory medzikultúrneho dialógu;

10.   nabáda Komisiu, aby rozšírila svoju politiku podpory mediálnej gramotnosti v spolupráci so všetkými orgánmi EÚ, ako aj miestnymi a regionálnymi orgánmi, a aby prehĺbila spoluprácu s organizáciou UNESCO a Radou Európy;

Ciele a cieľové skupiny

11.   zdôrazňuje, že do činností v oblasti mediálnej výchovy musia byť zapojení všetci občania – deti, mládež, dospelí, starší ľudia, ako aj osoby so zdravotným postihnutím;

12.   upozorňuje, že mediálna gramotnosť sa začína formovať v rodinnom prostredí, v ktorom sa deti učia, ako si vybrať z dostupných mediálnych služieb – zdôrazňujúc v tejto súvislosti význam mediálneho vzdelávania pre rodičov, ktorí zohrávajú rozhodujúcu úlohu vo vývoji mediálnych návykov detí – a ďalej sa prehlbuje v škole a počas celoživotného vzdelávania, pričom je podporovaná činnosťou celoštátnych, vládnych a regulačných orgánov, ako aj pracovníkov a inštitúcií pôsobiacich v oblasti médií;

13.   konštatuje, že cieľom mediálnej výchovy je naučiť ľudí pristupovať k médiám a ich obsahu kompetentne a kreatívne, kriticky analyzovať mediálne produkty, chápať fungovanie mediálneho priemyslu a byť schopný samostatne tvoriť mediálny obsah;

14.   odporúča, aby sa v rámci mediálneho vzdelávania poskytovali informácie o otázkach autorských práv pri využívaní médií a o význame rešpektovania práv duševného vlastníctva, najmä v súvislosti s internetom, ako aj o bezpečnosti údajov, ochrane súkromia a práve na informačné sebaurčenie; zdôrazňuje nevyhnutnosť oboznámenia mediálne gramotných užívateľov nových médií s možnými rizikami týkajúcimi sa bezpečnosti informácií a osobných údajov, ako aj s rizikami súvisiacimi s násilím šíreným prostredníctvom internetu;

15.   upozorňuje na to, že reklama je v dnešnej dobe významnou súčasťou služieb poskytovaných médiami; zdôrazňuje, že mediálna gramotnosť pomáha stanoviť kritériá hodnotenia nástrojov a postupov používaných v reklame;

Zabezpečenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám

16.   žiada, aby sa v rámci európskej politiky prostredníctvom výstavby informačnej a komunikačnej infraštruktúry a najmä sprístupnením širokopásmových služieb v menej rozvinutých oblastiach preklenula digitálna priepasť medzi členskými štátmi a medzi mestami a vidiekom;

17.   konštatuje, že k službám verejného záujmu patrí aj poskytovanie prístupu k širokopásmovému internetu, ktoré by sa malo vyznačovať širokou a vysokokvalitnou ponukou, ako aj dostupnými cenami, a požaduje, aby každý občan mohol využívať cenovo výhodné širokopásmové pripojenie;

Mediálne vzdelávanie v školách a ako súčasť vzdelávania učiteľov

18.   zdôrazňuje, že mediálne vzdelávanie by malo byť súčasťou formálneho vzdelávania, ku ktorému majú prístup všetky deti, a neoddeliteľnou súčasťou učebných osnov na všetkých stupňoch škôl;

19.   žiada, aby sa mediálna gramotnosť ako deviata kľúčová kompetencia začlenila do európskeho referenčného rámca pre celoživotné vzdelávanie podľa odporúčania 2006/962/ES;

20.   odporúča, aby bolo mediálne vzdelávanie čo najviac zamerané na prax a spojené s hospodárskymi, politickými, literárnymi, spoločenskými, umeleckými a informačno-technickými predmetmi a navrhuje, aby ďalšími krokmi boli vytvorenie špecifického predmetu "mediálne vzdelávanie" a prístup prekračujúci hranice jednotlivých predmetov s prepojením s mimoškolskými projektmi;

21.   odporúča vzdelávacím inštitúciám, aby ako opatrenie zamerané na praktické vyučovanie mediálnej gramotnosti podporovali vytváranie mediálnych produktov (v oblasti tlačových, audiovizuálnych a nových médií) so zapojením žiakov a pedagógov;

22.   vyzýva Komisiu, aby medzi ukazovatele mediálnej gramotnosti, ktoré bude stanovovať, zahrnula kvalitu školského vyučovania, ako aj vzdelávanie učiteľov v tejto oblasti;

23.   konštatuje, že okrem pedagogických aspektov a aspektov súvisiacich s politikou vzdelávania zohráva podstatnú úlohu aj technické vybavenie a prístup k novým technológiám, a zdôrazňuje, že infraštruktúra na školách sa musí výrazne zlepšiť, aby sa všetkým žiakom umožnil prístup k počítačom, internetu a príslušnému vyučovaniu;

24.   zdôrazňuje, že mediálne vzdelávanie má mimoriadny význam v špeciálnych školách, keďže médiá majú v prípade mnohých osôb s postihnutím významnú funkciu pri prekonávaní komunikačných prekážok;

25.   odporúča, aby sa do vzdelávania učiteľov pre všetky stupne škôl začlenili povinné mediálno-pedagogické moduly, čím sa dosiahne intenzívnejšia príprava v tejto oblasti; žiada preto príslušné vnútroštátne orgány, aby sa pedagógovia všetkých predmetov a vo všetkých druhoch škôl oboznámili s používaním audiovizuálnych učebných pomôcok a s problémami mediálnej výchovy;

26.   zdôrazňuje nevyhnutnosť pravidelnej výmeny informácií, najlepších postupov a – v oblasti vzdelávania – pedagogických metód medzi členskými štátmi;

27.   vyzýva Komisiu, aby do programu nadväzujúceho na program MEDIA 2007 zahrnula samostatnú časť venovanú podpore mediálnej gramotnosti, pretože tento program vo svojej súčasnej podobe len v malej miere prispieva k podpore mediálnej gramotnosti; podporuje snahu Komisie vypracovať nový program s názvom Media Mundus s cieľom podporiť medzinárodnú spoluprácu v audiovizuálnom sektore; žiada, aby sa mediálna gramotnosť vo väčšej miere zahrnula aj do ďalších programov podporovaných EÚ, najmä do programov eTwinning, bezpečnejší internet, programov celoživotného vzdelávania a Európskeho sociálneho fondu;

Mediálne vzdelávanie starších osôb

28.   zdôrazňuje, že mediálne vzdelávanie starších ľudí musí prebiehať na miestach, kde sa zdržujú, akými sú napr. spolky, domovy dôchodcov a opatrovateľské ústavy, zariadenia bývania spojeného s opaterou, kluby osôb tráviacich spolu voľný čas alebo venujúcich sa spoločným koníčkom, iniciatívy a komunity dôchodcov;

29.   konštatuje, že digitálne siete dávajú starším ľuďom najmä možnosť, aby sa zúčastňovali na každodennom živote, komunikovali s okolím a aby si tak čo najdlhšie udržali samostatnosť;

30.   poukazuje na to, že pri mediálnej výchove vo vyššom veku treba zohľadniť rozdielny životný štýl, prostredie kde žijú, skúsenosti starších ľudí a ich vlastný prístup k médiám;

o
o   o

31.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 27.
(2) Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 12.
(4) Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 10.
(6) Ú. v. EÚ C 25 E, 29.1.2004, s. 205.
(7) Ú. v. EÚ C 193 E, 17.8.2006, s. 117.
(8) Ú. v. EÚ C 296 E, 6.12.2006, s. 120.
(9) Ú. v. EÚ C 141, 7.6.2008, s. 14.
(10) Ú. v. EÚ C 140, 6.6.2008, s. 8.


Zriadenie Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (prepracované znenie) ***II
PDF 197kWORD 33k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (prepracované znenie) (11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD))
P6_TA(2008)0599A6-0473/2008

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (11263/4/2008 – C6-0422/2008),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0443),

–   so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2007)0707),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0473/2008),

1.   schvaľuje spoločnú pozíciu;

2.   konštatuje, že akt bol prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3.   poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4.   poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď po tom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, 22.5.2008, P6_TA(2008)0227.


Prispôsobenie určitých aktov rozhodnutiu 1999/468/ES – prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou (štvrtá časť) ***I
PDF 278kWORD 62k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou - Časť štyri (KOM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD))
P6_TA(2008)0600A6-0301/2008
KORIGENDÁ

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0071),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 47 ods. 2, článok 55, článok 71 ods. 1, článok 80 ods. 2, článok 95, článok 152 ods. 4 písm. a) a b), článok 175 ods. 1 a článok 285 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0065/2008),

–   so zreteľom na prísľub, ktorý v liste zo 4. decembra 2008 vyjadril zástupca Rady v súvislosti s prijatím pozmeneného a doplneného návrhu v súlade s článkom 251 ods. 2, druhá veta, prvá zarážka Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0301/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. decembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou - Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou - Štvrtá časť

P6_TC1-COD(2008)0032


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (ES) č. .../2009.)


Vytvorenie Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci ***I
PDF 371kWORD 41k
Uznesenie
Text
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2001/470/ES o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci (KOM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD))
P6_TA(2008)0601A6-0457/2008

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0380),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 61 písm. c) a článok 67 ods. 5 druhú zarážku Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0248/2008),

–   so zreteľom na článok 61 písm. d) a článok 66 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–   so zreteľom na články 51 a 35 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A6-0457/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   schvaľuje spoločné vyhlásenie, ktoré je v prílohe;

3.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. decembra 2008 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2009/ES, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2001/470/ES o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci

P6_TC1-COD(2008)0122


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 568/2009/ES.)

PRÍLOHA

Spoločné vyhlásenie o Súdnom dvore Európskych spoločenstiev

Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby požiadala zástupcov Súdneho dvora, aby sa zúčastňovali na stretnutiach Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci, a to na úrovni a spôsobom, ktoré bude Súdny dvor považovať za vhodné.


Európska zamestnanecká rada (prepracované znenie) ***I
PDF 284kWORD 47k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a prerokovania s nimi (prepracované znenie) (KOM(2008)0419 – C6-0258/2008 – 2008/0141(COD))
P6_TA(2008)0602A6-0454/2008

(Spolurozhodovací postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0419),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 137 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0258/2008),

–   so zreteľom na záväzok zástupcu Rady uvedený v liste z 10. decembra 2008 prijať zmenený a doplnený návrh v súlade s článkom 251 ods. 2, druhý pododsek, prvá zarážka Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(1),

–   so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 9. októbra 2008 adresovaný Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci v súlade s článkom 80a ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na články 80a a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0454/2008),

A.   keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších textov spolu s týmito zmenani, predmetom návrhu je iba jasná kodifikácia paltných textov bez ich podstatnej zmeny,

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť tento návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. decembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/.../ES o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a porady s nimi (prepracované znenie)

P6_TC1-COD(2008)0141


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2009/38/ES.)

(1) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


Transfery výrobkov na účely obrany ***I
PDF 279kWORD 47k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov na účely obrany v rámci Spoločenstva (KOM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD))
P6_TA(2008)0603A6-0410/2008

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0765),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0468/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0410/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. decembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/.../ES o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva

P6_TC1-COD(2007)0279


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2009/43/ES.)


Typové schvaľovanie motorových vozidiel a motorov ***I
PDF 278kWORD 46k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z vysokovýkonných vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel (KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))
P6_TA(2008)0604A6-0329/2008

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0851),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0007/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0329/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. decembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES

P6_TC1-COD(2007)0295


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (ES) č .../2009.


Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond (projekty generujúce príjmy) ***
PDF 194kWORD 32k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa v súvislosti s určitými projektmi generujúcimi príjmy mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (13874/2008 – C6-0387/2008 – 2008/0186(AVC))
P6_TA(2008)0605A6-0477/2008

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh nariadenia Rady (KOM(2008)0558 – 13874/2008),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 161 prvý odsek Zmluvy o ES (C6-0387/2008),

–   so zreteľom na článok 75 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0477/2008),

1.   udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev *
PDF 574kWORD 271k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (KOM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))
P6_TA(2008)0606A6-0483/2008

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0786),

–   so zreteľom na článok 283 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0449/2008),

–   so zreteľom na článok 21 štatútu poslancov Európskeho parlamentu(1),

–   so zreteľom na politické vyhlásenie Európskeho parlamentu uskutočnené v pléne 16. decembra 2008(2),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A6-0483/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.   domnieva sa, že sumy uvedené v legislatívnom návrhu sú zlučiteľné so stropom okruhu 5 viacročného finančného rámca, administratívne výdavky;

4.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.   žiada o začatie zmierovacieho konania v zmysle Spoločného vyhlásenia zo 4. marca 1975 v prípade, ak má Rada v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

6.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

7.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1
(1)  Podľa článku 21 štatútu poslancov Európskeho parlamentu majú poslanci nárok na osobných asistentov, ktorých si sami vyberú. V súčasnosti poslanci zamestnávajú všetkých svojich zamestnancov priamo na základe zmlúv podľa vnútroštátneho práva, pričom Európsky parlament im uhrádza náklady do stanovenej maximálnej výšky.
(1)  Podľa článku 21 štatútu poslancov Európskeho parlamentu majú poslanci nárok na osobných asistentov, ktorých si sami vyberú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1a (nové)
(1a)  V súčasnosti poslanci zamestnávajú všetkých svojich zamestnancov priamo na základe zmlúv podľa vnútroštátneho práva, pričom Európsky parlament im uhrádza náklady do stanovenej maximálnej výšky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2
(2)   Určitý obmedzený počet týchto zamestnancov (ďalej len "asistenti poslancov") poskytuje pomoc jednému alebo viacerým poslancom v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu, Bruseli a Luxemburgu. Ostatní pracujú pre poslancov v krajinách, v ktorých boli zvolení.
(2)   Predsedníctvo Európskeho parlamentu prijalo 9. júla 2008 vykonávacie opatrenia k štatútu poslancov Európskeho parlamentu1. V súlade s článkom 34 týchto vykonávacích opatrení môžu poslanci využiť služby:
a) "akreditovaných asistentov poslancov", ktorých zamestnávajú na jednom z troch pracovísk Európskeho parlamentu podľa osobitných právnych dohovorov prijatých na základe článku 283 zmluvy, a ktorých pracovné zmluvy sa uzavreli priamo s Európskym parlamentom, ktorý ich aj priamo spravuje, a
b) fyzických osôb, ktoré asistujú poslancom v členskom štáte, v ktorom boli zvolení, a ktoré s poslancom uzavreli pracovnú zmluvu alebo zmluvu o poskytovaní služieb v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a v súlade s podmienkami stanovenými v uvedených vykonávacích opatreniach, ďalej len "miestni asistenti".
______________________
1 Ú. v. EÚ C ...
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3
(3)  Napriek vyššie uvedenému sú asistenti poslancov vo všeobecnosti expatriovaní. Pracujú v priestoroch Európskeho parlamentu v európskom, viacjazyčnom a mnohokultúrnom prostredí a vykonávajú úlohy, ktoré priamo súvisia s prácou Európskeho parlamentu.
(3)  Na rozdiel od miestnych asistentov sú akreditovaní asistenti poslancov vo všeobecnosti expatriovaní. Pracujú v priestoroch Európskeho parlamentu v európskom, viacjazyčnom a  mnohokultúrnom prostredí a vykonávajú úlohy, ktoré priamo súvisia s prácou poslanca (poslancov) Európskeho parlamentu pri výkone ich funkcie poslanca Európskeho parlamentu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4
(4)  Túto skutočnosť navyše potvrdil aj Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev, ktorý uznal, že asistentov poslancov možno na účely uplatnenia Služobného poriadku zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov považovať z určitého hľadiska za osoby vykonávajúce činnosti pre Európsky parlament.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5
(5)  Z uvedených dôvodov a v záujme zabezpečenia transparentnosti, nediskriminácie a právnej istoty prostredníctvom spoločných pravidiel treba zaručiť, aby títo asistenti s výnimkou osôb pracujúcich pre poslancov v členskom štáte, v ktorom boli zvolení, vrátane osôb, ktoré takto pracujú pre poslancov v jednom z členských štátov, v ktorých sa nachádzajú tri pracovné miesta Európskeho parlamentu, mali uzavretú pracovnú zmluvu priamo s Európskym parlamentom.
(5)  Z uvedených dôvodov a v záujme zabezpečenia transparentnosti a právnej istoty prostredníctvom spoločných pravidiel treba zaručiť, aby akreditovaní asistenti poslancov mali uzavretú pracovnú zmluvu priamo s Európskym parlamentom. Naproti tomu by miestni asistenti, vrátane tých, ktorí pracujú pre poslancov v jednom z troch členských štátov, v ktorom má Európsky parlament sídlo, mali byť v súlade s uvedenými vykonávacími opatreniami k štatútu poslancov Európskeho parlamentu zamestnávaní poslancami Európskeho parlamentu na základe zmlúv uzavretých v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu, v ktorom boli títo poslanci zvolení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6
(6)  Je preto vhodné, aby sa na týchto asistentov vzťahovali podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov takým spôsobom, aby sa zohľadňovala ich osobitná situácia.
(6)  Je preto vhodné, aby sa na akreditovaných asistentov poslancov vzťahovali podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov takým spôsobom, aby sa zohľadňovala ich osobitná situácia, konkrétne úlohy, ktoré musia vykonávať, a osobitné povinnosti a záväzky, ktoré majú voči poslancom Európskeho parlamentu, pre ktorých pracujú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7
(7)  Zavedenie tejto osobitnej kategórie zamestnancov nemá vplyv na článok 29 služobného poriadku, podľa ktorého sú interné výberové konania prístupné len pre úradníkov a dočasných zamestnancov.
(7)  Zavedenie tejto osobitnej kategórie zamestnancov nemá vplyv na článok 29 služobného poriadku, podľa ktorého sú interné výberové konania prístupné len pre úradníkov a dočasných zamestnancov a žiadne ustanovenie tohto nariadenia nie je možné vykladať tak, že poskytuje akreditovaným asistentom poslancom prednostný alebo priamy prístup k pracovným miestam úradníkov alebo ostatných kategórií zamestnancov Európskych spoločenstiev alebo k interným výberovým konaniam na takéto pracovné miesta.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Podobne ako v prípade zmluvných zamestnancov sa články 27 až 34 služobného poriadku nevzťahujú na akreditovaných asistentov poslancov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8
(8)  Asistenti poslancov tvoria kategóriu zamestnancov špecifickú pre Európsky parlament, najmä vzhľadom na skutočnosť, že poskytujú podporu poslancom Európskeho parlamentu v ich postavení demokraticky zvolených zástupcov, ktorým bol udelený mandát, pri výkone ich povinností.
(8)  Akreditovaní asistenti poslancov tvoria kategóriu ostatných zamestnancov špecifickú pre Európsky parlament, najmä vzhľadom na skutočnosť, že pod vedením a dohľadom jedného alebo viacerých poslancov Európskeho parlamentu a v rámci vzťahu založeného na vzájomnej dôvere poskytujú priamu pomoc tomuto poslancovi či poslancom pri výkone ich funkcie poslanca Európskeho parlamentu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9
(9)  Je preto potrebné čiastočne upraviť podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, aby sa mohli vzťahovať aj na túto novú kategóriu zamestnancov.
(9)  Je preto potrebné upraviť podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, aby sa mohli vzťahovať aj na túto novú kategóriu iných zamestnancov, na jednej strane so zreteľom na osobitnú povahu povinností, funkcií a zodpovedností akreditovaných asistentov poslancov, ktoré im majú umožniť poskytovať priamu pomoc poslancom Európskeho parlamentu pri výkone ich funkcie ako poslanca Európskeho parlamentu pod ich vedením a dohľadom, a na druhej strane so zreteľom na zmluvný vzťah medzi týmito akreditovanými asistentmi poslancov a Európskym parlamentom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Tieto faktory sa musia zohľadniť v prípadoch, keď sa podmienky zamestnávania uplatňujú na akreditovaných asistentov poslancov priamo alebo obdobne, s prísnym zreteľom najmä na vzájomnú dôveru, ktorou sa musí vyznačovať vzťah medzi akreditovanými asistentmi poslancov a poslancom (poslancami) Európskeho parlamentu, ktorému (ktorým) poskytujú pomoc.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10
(10)  Vzhľadom na náplň práce asistentov by sa mala zaviesť len jedna kategória asistentov, rozdelená do niekoľkých platových tried, do ktorých by sa malo zaraďovať podľa kritérií stanovených interným rozhodnutím Európskeho parlamentu.
(10)  Vzhľadom na náplň práce akreditovaných asistentov poslancov by sa mala zaviesť len jedna kategória akreditovaných asistentov poslancov, rozdelená do niekoľkých platových tried, do ktorých by títo asistenti mali byť zaradení podľa pokynov príslušných poslancov v súlade s osobitnými vykonávacími opatreniami, ktoré boli prijaté interným rozhodnutím Európskeho parlamentu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11
(11)  Zmluvy medzi asistentmi poslancov a Európskym parlamentom by sa mali zakladať na vzájomnej dôvere medzi asistentom poslanca a poslancom (poslancami) Európskeho parlamentu, ktorému (ktorým) tento asistent poskytuje pomoc.
(11)  Zmluvy medzi akreditovanými asistentmi poslancov a Európskym parlamentom by sa mali zakladať na vzájomnej dôvere medzi akreditovaným asistentom poslanca a poslancom (poslancami), ktorému (ktorým) tento asistent poskytuje pomoc. Doba platnosti týchto zmlúv by mala priamo závisieť od dĺžky trvania mandátu príslušných poslancov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  Akreditovaní asistenti poslancov by mali mať štatutárne zastúpenie mimo systému, ktorý sa uplatňuje na úradníkov a iných zamestnancov Európskeho parlamentu. Ich zástupcovia by mali vystupovať ako ich partneri v rozhovoroch s príslušným orgánom Európskeho parlamentu, pričom sa prihliadne na to, že by sa mal vytvoriť formálny vzťah medzi štatutárnym zastúpením zamestnancov a nezávislým zastúpením asistentov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12
(12)  Pri zavádzaní tejto novej kategórie zamestnancov treba dodržať zásadu rozpočtovej neutrality. V tejto súvislosti Európsky parlament platí do všeobecného rozpočtu Európskej únie celú sumu potrebnú na financovanie dôchodkového systému s výnimkou príspevku podľa článku 83 ods. 2 služobného poriadku, ktorý sa mesačne zráža zo mzdy dotknutej osoby.
(12)  Pri zavádzaní tejto novej kategórie zamestnancov treba dodržať zásadu rozpočtovej neutrality.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Vykonávacie opatrenia stanovené interným rozhodnutím Európskeho parlamentu by malo zahŕňať ďalšie pravidlá vykonávania tohto nariadenia, vyplývajúce zo zásad riadneho finančného hospodárenia, ako sú uvedené v druhej hlave nariadenia o rozpočtových pravidlách1.
_____________
1 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 a (nový)
Článok 1a
Rozpočtové prostriedky zahrnuté do kapitoly všeobecného rozpočtu Európskej únie, ktorá sa týka Európskeho parlamentu, určené na financovanie asistentskej výpomoci pre poslancov, ktorých ročné sumy sa určia v rámci ročného rozpočtového postupu, pokrývajú celkové náklady priamo spojené s asistentmi poslancov bez ohľadu na to, či ide o akreditovaných asistentov poslancov alebo miestnych asistentov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2
Do troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predloží Európsky parlament správu o uplatňovaní tohto nariadenia s cieľom preskúmať prípadnú potrebu úpravy pravidiel vzťahujúcich sa na asistentov poslancov.
Európsky parlament predloží najneskôr do 31. decembra 2011 správu o uplatňovaní tohto nariadenia s cieľom preskúmať prípadnú potrebu úpravy pravidiel vzťahujúcich sa na asistentov poslancov.
Komisia môže na základe tejto správy predložiť návrhy, ktoré považuje za vhodné na tento účel.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 1
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Článok 1
1)  V článku 1 sa za zarážku "- osobitní poradcovia" vkladá táto zarážka :
1)  V článku 1 sa za zarážku "– osobitní poradcovia" vkladá táto zarážka :
"-asistenti poslancov,".
"– akreditovaní asistenti poslancov,".
(Tento PDN sa uplatňuje v celom texte.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 2
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Článok 5 a
Na účely týchto podmienok zamestnávania sa pod pojmom "asistent poslancov" rozumie zamestnanec, ktorého si vyberie jeden alebo viacero poslancov a ktorý uzavrel priamu zmluvu s Európskym parlamentom o poskytovaní pomoci jednému alebo viacerým poslancom Európskeho parlamentu, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1.
Na účely týchto podmienok zamestnávania sa pod pojmom "akreditovaní asistenti poslancov" rozumejú osoby, ktoré si vyberie jeden alebo viacero poslancov a ktoré uzavreli priamu zmluvu s Európskym parlamentom, aby poskytovali priamu pomoc v priestoroch Európskeho parlamentu na jednom z troch pracovísk Európskeho parlamentu poslancovi alebo poslancom pri výkone ich poslaneckých povinností pod ich vedením a dohľadom a na základe vzájomnej dôvery vyplývajúcej zo slobodnej voľby uvedenej v článku 21 štatútu poslancov Európskeho parlamentu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 1 – článok 125 – odsek 1
1.  Asistent poslanca je pracovník zamestnaný Európskym parlamentom, aby poskytoval pomoc v priestoroch Európskeho parlamentu na jednom z troch pracovísk Európskeho parlamentu jednému alebo viacerým poslancom pri výkone jeho (ich) poslaneckého mandátu. Vykonáva úlohy, ktoré priamo súvisia s prácou Európskeho parlamentu.
vypúšťa sa
Asistenti poslancov sa zamestnávajú na účely plnenia úloh na čiastočný alebo plný úväzok, pričom nie sú pridelení na pracovné miesto uvedené v zozname pracovných miest priloženom k oddielu rozpočtu týkajúcemu sa Európskeho parlamentu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 1 – článok 125 – odsek 2
2.  Európsky parlament prijme interným rozhodnutím ustanovenia upravujúce zamestnávanie asistentov poslancov.
1.  Európsky parlament prijme interným rozhodnutím vykonávacie opatrenia na účely uplatňovania ustanovení tejto hlavy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 1 – článok 125 – odsek 3
3.  Asistenti poslancov sú platení z celkových rozpočtových prostriedkov vyhradených na oddiel rozpočtu týkajúci sa Európskeho parlamentu.
2.  Akreditovaní asistenti poslancov nie sú zaradení na pracovné miesta uvedené v zozname pracovných miest priloženom k oddielu rozpočtu týkajúcemu sa Európskeho parlamentu. Ich odmeny sú financované v rámci príslušnej rozpočtovej položky a akreditovaní asistenti poslancov sú platení z  rozpočtových prostriedkov vyhradených na oddiel rozpočtu týkajúci sa Európskeho parlamentu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 1 – článok 126 – odsek 1
1.  Asistenti poslancov sú zaradení do platových tried.
1.  Akreditovaní asistenti poslancov sú zaradení do platových tried podľa pokynov príslušného poslanca (poslancov), ktorým bude asistent pomáhať súlade s vykonávacími pravidlami uvedenými v článku 125 ods. 1. Akreditovaní asistenti poslancov zaradení do platových tried 14 – 19 vymedzených v článku 134 musia mať minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie a/alebo zodpovedajúce pracovné skúsenosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 1 – článok 126 – odsek 2
2.  Článok 1e služobného poriadku o opatreniach sociálneho charakteru a pracovných podmienkach sa uplatňuje analogicky.
2.  Článok 1e služobného poriadku o opatreniach sociálneho charakteru a pracovných podmienkach sa uplatňuje analogicky, pokiaľ sú takéto opatrenia v súlade s osobitnou povahou úloh a povinností akreditovaných asistentov poslancov.
Odchylne od článku 7 sa podmienky týkajúce sa nezávislého zastúpenia akreditovaných asistentov poslancov stanovia vo vykonávacích pravidlách uvedených v článku 125 ods. 1 a prihliadne sa na to, že sa vytvorí formálny vzťah medzi štatutárnym zastúpením zamestnanca a nezávislým zastúpením asistentov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 2 – článok 127
Články 11 až 26a služobného poriadku sa uplatňujú analogicky. Európsky parlament schváli interným rozhodnutím pravidlá uplatňovania v praxi, zohľadňujúce osobitný charakter vzťahu medzi poslancom a asistentom.
Články 11 až 26a služobného poriadku sa uplatňujú analogicky. So zvláštnym zreteľom najmä na osobitnú povahu funkcií a povinností akreditovaných asistentov poslancov a vzájomnú dôveru, ktorou sa musí vyznačovať vzťah medzi nimi a poslancom alebo poslancami Európskeho parlamentu, ktorým pomáhajú, prihliadnu vykonávacie opatrenia týkajúce sa tejto oblasti prijaté podľa článku 125 ods. 1 na osobitný charakter vzťahu medzi poslancom a akreditovaným asistentom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 3 – článok 128 – odsek 1
1.  Článok 1d služobného poriadku sa uplatňuje analogicky.
1.  Článok 1d služobného poriadku sa uplatňuje analogicky so zreteľom na vzťah vzájomnej dôvery medzi poslancom Európskeho parlamentu a jeho akreditovaným asistentom alebo asistentmi, pričom je samozrejmé, že poslanci Európskeho parlamentu môžu pri výbere akreditovaných asistentov vychádzať aj z ich politickej príslušnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 3 – článok 128 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Asistenta poslanca si vyberá (vyberajú) poslanec (poslanci) Európskeho parlamentu, ktorému (ktorým) bude asistent poskytovať pomoc. Bez toho, aby boli dotknuté dodatočné kritériá, ktoré môžu byť stanovené v ustanoveniach článku 125 ods. 2, ako asistenta možno zamestnať osobu, ktorá:
2.  Akreditovaného asistenta poslanca si vyberá (vyberajú) poslanec (poslanci) Európskeho parlamentu, ktorému (ktorým) bude asistent poskytovať pomoc. Bez toho, aby boli dotknuté dodatočné kritériá, ktoré môžu byť stanovené vo vykonávacích opatreniach uvedených v článku 125 ods. 1, ako asistenta možno zamestnať osobu, ktorá:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 3 – článok 128 – odsek 2 – písmeno e
e) preukáže dôkladnú znalosť jedného z jazykov Spoločenstva a primeranú znalosť ďalšieho jazyka Spoločenstva v rozsahu potrebnom na plnenie svojich povinností;
e) dôkladnú znalosť jedného z jazykov Spoločenstva a uspokojivú znalosť ďalšieho jazyka Spoločenstva a
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 3 – článok 129
Článok 129
vypúšťa sa
1.  Asistent poslanca musí odpracovať trojmesačnú skúšobnú dobu.
2.  Ak počas tejto skúšobnej doby asistent poslanca nemôže z dôvodu choroby alebo úrazu plniť svoje povinnosti najmenej jeden mesiac, orgán uvedený v prvom odseku článku 6 môže na žiadosť poslanca predĺžiť skúšobnú dobu o zodpovedajúce obdobie.
3.  V prípade, že asistent poslanca nepreukázal dostatočné schopnosti pre zotrvanie vo svojej funkcii, najneskôr mesiac pred uplynutím skúšobnej doby poslanec Európskeho parlamentu vypracuje správu o spôsobilosti asistenta poslanca plniť svoje povinnosti, ako aj o jeho výkonnosti a správaní. Orgán uvedený v prvom odseku článku 6 poskytne túto správu dotknutej osobe, ktorá má právo predložiť k nej písomné pripomienky v lehote ôsmich dní. V prípade potreby orgán uvedený v prvom odseku článku 6 prepustí asistenta poslanca pod podmienkou, že mu bola správa doručená pred ukončením skúšobnej doby.
4.  Asistent poslanca prepustený počas skúšobnej doby má nárok na odstupné zodpovedajúce jednej tretine jeho základného platu za každý ukončený mesiac skúšobnej doby.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 3 – článok 130 – odsek 1
1.  Pred prijatím do zamestnania lekárska služba Európskeho parlamentu osvedčí fyzickú spôsobilosť asistenta poslanca, aby sa mohol Európsky parlament ubezpečiť, že spĺňa podmienky stanovené v článku 128 ods. 2 písm. d).
1.  Lekárska služba Európskeho parlamentu osvedčí fyzickú spôsobilosť akreditovaného asistenta poslanca, aby sa mohol Európsky parlament ubezpečiť, že spĺňa podmienky stanovené v článku 128 ods. 2 písmeno d).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 3 – článok 131 – odsek 1
1.  Zmluvy asistentov poslancov sa uzatvárajú na dobu určitú. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 140, platnosť zmlúv sa končí najneskôr na konci toho volebného obdobia, v ktorom boli uzatvorené.
1.  Zmluvy akreditovaných asistentov poslancov sa uzatvárajú na dobu určitú, pričom sa v nich uvádza platová trieda, do ktorej je asistent poslanca zaradený. Zmluva na dobu určitú sa počas volebného obdobia nepredĺži viac ako dvakrát. Pokiaľ nie je v samotnej zmluve uvedené inak, zmluva skončí na konci volebného obdobia, v ktorom bola uzatvorená. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 140, platnosť zmlúv sa končí najneskôr na konci toho volebného obdobia, v ktorom boli uzatvorené.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 3 – článok 131 – odsek 2
2.  Európsky parlament prijme interné rozhodnutie, v ktorom stanoví kritériá zaraďovania asistentov do platových tried pri nástupe do práce.
2.  Vo vykonávacích opatreniach uvedených v článku 125 ods. 1 sa stanovuje transparentný rámec na zaraďovanie asistentov do platových tried so zreteľom na článok 128 ods. 2 písm. f).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 4 – článok 132 – odsek -1 (nový)
-1.  Akreditovaní asistenti poslancov sa zamestnávajú na účely plnenia úloh na čiastočný alebo plný úväzok.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 4 – článok 132 – odsek 2
2.  Od asistentov sa nesmie požadovať, aby pracovali nadčas, s výnimkou naliehavých prípadov alebo v prípade výnimočného nárastu objemu práce.
2.  Od akreditovaných asistentov sa nesmie požadovať, aby pracovali nadčas, s výnimkou naliehavých prípadov alebo v prípade výnimočného nárastu objemu práce. Článok 56 ods. 1 sa uplatňuje analogicky. Vo vykonávacích opatreniach uvedených v článku 125 ods. 1 sa môžu k tomu ustanoviť príslušné pravidlá.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 5 – článok 133
Pokiaľ sa v článkoch 134 a 135 neustanovuje inak, článok 19, článok 20 ods. 1 až 3 a článok 21 týchto podmienok zamestnávania, ako aj článok 16 prílohy VII služobného poriadku, týkajúce sa podmienok odmeňovania a náhrady, sa uplatňujú analogicky. Podmienky náhrady nákladov na služobné cesty sú určené v ustanoveniach článku 125 ods. 2.
Pokiaľ sa v článkoch 134 a 135 neustanovuje inak, článok 19, článok 20 ods. 1 až 3 a článok 21 týchto podmienok zamestnávania, ako aj článok 16 prílohy VII služobného poriadku, týkajúce sa podmienok odmeňovania a náhrady, sa uplatňujú obdobne. Podmienky náhrady nákladov na služobnú cestu sú určené vo vykonávacích opatreniach uvedených v článku 125 ods. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11(Euratom)
Kapitola 5 – článok 134 – tabuľka

Text predložený Komisiou

Trieda

1

2

3

4

5

6

7

Základný plat za prácu na plný úväzok

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

Trieda

8

9

10

11

12

13

14

Základný plat za prácu na plný úväzok

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Trieda

1

2

3

4

5

6

7

Základný plat za prácu na plný úväzok

1.619,17

1.886,33

2.045,18

2.217,41

2.404,14

2.606,59

2.826,09

Trieda

8

9

10

11

12

13

14

Základný plat za prácu na plný úväzok

3.064,08

3.322,11

3.601,87

3.905,18

4.234,04

4.590,59

4.977,17

Trieda

15

16

17

18

19

Základný plat za prácu na plný úväzok

5.396,30

5.850,73

6.343,42

6.877,61

7.456,78

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 5 – článok 135
Odchylne od posledného pododseku článku 4 ods. 1 prílohy VII služobného poriadku, príspevok na expatriáciu nesmie byť nižší ako 250 EUR.
Odchylne od posledného pododseku článku 4 ods. 1 prílohy VII služobného poriadku, príspevok na expatriáciu nesmie byť nižší ako 350 EUR.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 6 – článok 137 – odsek 1
1.  Odchylne od článku 96 ods. 3 druhého pododseku a bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tohto článku, sumy vypočítané podľa tohto článku nesmú byť nižšie ako 700 EUR a vyššie ako 2000 EUR.
1.  Odchylne od článku 96 ods. 3 druhého pododseku a bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tohto článku, sumy vypočítané podľa tohto článku nesmú byť nižšie ako 850 EUR a vyššie ako 2000 EUR.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 6 – článok 137 – odsek 3
3.  Európsky parlament platí do všeobecného rozpočtu Európskej únie celú sumu potrebnú na financovanie dôchodkového systému s výnimkou príspevku podľa článku 83 ods.2 služobného poriadku, ktorý sa mesačne zráža zo mzdy dotknutej osoby.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 8 – článok 139
Analogicky sa uplatňujú ustanovenia hlavy VII služobného poriadku o opravných prostriedkoch.
Obdobne sa uplatňujú ustanovenia hlavy VII služobného poriadku o opravných prostriedkoch. Vo vykonávacích opatreniach uvedených v článku 125 ods. 1 sa môžu stanoviť doplňujúce pravidlá týkajúce sa interných postupov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 9 – článok 140 – odsek 1– písmeno d
d) na konci výpovednej lehoty uvedenej v zmluve, ktorá umožňuje asistentovi poslanca alebo Európskemu parlamentu ukončiť ju predčasne. Výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac za každý rok služobného pomeru, pričom najkratšia výpovedná lehota je jeden mesiac a najdlhšia tri mesiace. Táto lehota však nezačne plynúť počas materskej dovolenky alebo práceneschopnosti, ak doba práceneschopnosti nepresiahne tri mesiace. S výhradou vyššie uvedených obmedzení sa navyše počas materskej dovolenky alebo práceneschopnosti výpovedná lehota prerušuje.
d) s ohľadom na skutočnosť, že základom vzťahu medzi poslancom a jeho akreditovaným asistentom je dôvera, na konci výpovednej lehoty uvedenej v zmluve, ktorá dáva akreditovanému asistentovi poslanca alebo Európskemu parlamentu konajúcemu na základe žiadosti poslanca (poslancov) Európskeho parlamentu, ktorému (ktorým) mal akreditovaný asistent poslanca poskytovať pomoc, právo ukončiť ju predčasne. Výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac za každý rok služobného pomeru, pričom najkratšia výpovedná lehota je jeden mesiac a najdlhšia tri mesiace. Táto lehota však nezačne plynúť počas materskej dovolenky alebo práceneschopnosti, ak doba práceneschopnosti nepresiahne tri mesiace. S výhradou vyššie uvedených obmedzení sa navyše počas materskej dovolenky alebo práceneschopnosti výpovedná lehota prerušuje.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 9 – článok 140 – odsek 2
2.  Ak platnosť zmluvy skončí v súlade s odsekom 1 písm. c) alebo ak Európsky parlament ukončí zmluvu v súlade s odsekom 1 písm. d), asistent poslanca má nárok na náhradu vo výške tretiny svojho základného platu za obdobie odo dňa skončenia plnenia svojich povinností do dňa skončenia trvania zmluvy, a to najviac vo výške troch mesačných základných platov.
2.  Ak platnosť zmluvy skončí v súlade s odsekom 1 písm. c), akreditovaný asistent poslanca má nárok na príspevok vo výške tretiny svojho základného platu za obdobie odo dňa skončenia plnenia svojich povinností do dňa skončenia trvania zmluvy, a to najviac do výšky troch mesačných základných platov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 9 – článok 140 – odsek 3
3.  Bez toho, aby boli dotknuté články 48 a 50, ktoré sa uplatňujú analogicky, sa pracovný pomer asistenta poslanca môže ukončiť bez výpovednej lehoty v prípade, že závažne porušil svoje povinnosti, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti. Orgán uvedený v prvom odseku článku 6 prijme odôvodnené rozhodnutie po tom, ako dotknutá osoba dostala možnosť obhajoby.".
3.  Bez toho, aby boli dotknuté články 48 a 50, ktoré sa uplatňujú analogicky, sa pracovný pomer akreditovaného asistenta poslanca môže ukončiť bez výpovednej lehoty v prípade, že závažne porušil svoje povinnosti, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti. Orgán uvedený v prvom odseku článku 6 prijme odôvodnené rozhodnutie po tom, ako dotknutá osoba dostala možnosť obhajoby.".
Osobitné ustanovenia týkajúce sa disciplinárneho konania sa stanovia vo vykonávacích opatreniach uvedených v článku 125 ods. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3
Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (Euratom)
Kapitola 9 – článok 140 – odsek 3 a (nový)
3a.  Obdobie pracovného pomeru v pozícii akreditovaného asistenta poslanca sa nepovažuje za odpracované roky na účely článku 29 ods. 3 a 4 služobného poriadku.

(1) Rozhodnutie Európskeho parlamentu 2005/684/ES, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ L 262, 7.10.2005, s. 1).
(2) Pozri doslovný zápis z rokovania bod 3.23.


Technické ustanovenia týkajúce sa riadenia rizika
PDF 362kWORD 49k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu smernice Komisie, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokiaľ ide o technické ustanovenia týkajúce sa riadenia rizika
P6_TA(2008)0607B6-0623/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie)(1), najmä na jej článok 150 ods. 1,

–   so zreteľom na návrh smernice Komisie, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokiaľ ide o technické ustanovenia týkajúce sa riadenia rizika,

–   so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady predložený Komisiou 1. októbra 2008, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (KOM(2008)0602) (návrh na revíziu smernice o kapitálovej primeranosti),

–   so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady predložený Komisiou 12. novembra 2008 o ratingových agentúrach (KOM(2008)0704) (návrh nariadenia o ratingových agentúrach),

–   so zreteľom na článok 5a ods. 3 písm. b) rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(2),

–   so zreteľom na článok 81 ods. 2 a ods. 4 písm. b) rokovacieho poriadku,

A.   keďže Komisia predložila svoj návrh na revíziu smernice o kapitálovej primeranosti,

B.   keďže Komisia tiež predložila návrh smernice, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokiaľ ide o technické ustanovenia týkajúce sa riadenia rizika, ktoré obsahujú ustanovenie týkajúce sa zverejňovania zo strany externých inštitúcií na posudzovanie rizika (ECAI),

C.   keďže Komisia následne predložila svoj návrh nariadenia o ratingových agentúrach,

D.   keďže povinnosti ECAI a ratingových agentúr týkajúce sa zverejňovania a transparentnosti by sa mali riešiť zosúladeným a konzistentným spôsobom,

E.   keďže povinnosti ECAI týkajúce sa zverejňovania, ktoré navrhla Komisia, presahujú rozsah technických úprav, a preto sa vyžaduje, aby ich Európsky parlament vhodným spôsobom zvážil a aby podliehali spolurozhodovaciemu postupu,

F.   keďže tento súlad a konzistentnosť a možnosť primeraného posúdenia Európskym parlamentom si vyžadujú, aby sa ustanoveniami o povinnostiach ECAI týkajúcich sa zverejňovania informácií zaoberalo v súlade so spolurozhodovacím postupom buď v rámci návrhu na revíziu smernice o kapitálovej primeranosti alebo v rámci návrhu nariadenia o ratingových agentúrach,

G.   keďže Európsky parlament podporuje zostávajúce technické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy,

1.   vyjadruje sa proti prijatiu návrhu smernice Komisie, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokiaľ ide o technické ustanovenia týkajúce sa riadenia rizika;

2.   domnieva sa, že návrh smernice Komisie presahuje vykonávacie právomoci ustanovené v smernici 2006/48/ES;

3.   vyzýva Komisiu, aby vzala späť návrh opatrenia a predložila výboru nový návrh;

4.   navrhuje zmeniť a doplniť návrh smernice takto:

Text predložený Komisiou   Zmena a doplnenie
Zmena a doplnenie 1
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2006/48/ES
Príloha VI – časť 2 – bod 7
3.  V prílohe VI časť 2 sa bod 7 nahrádza takto:
vypúšťa sa
"7. Príslušné orgány prijmú nevyhnutné opatrenia s cieľom zaistiť, že princípy metodiky, ktoré ratingová agentúra používa pri vypracovávaní ratingov, sú verejne prístupné, aby si všetci potenciálni užívatelia mohli vytvoriť názor, či sú odvodené opodstatnene. Príslušné orgány ďalej prijmú potrebné opatrenia, ktoré zabezpečia, že v súvislosti s ratingmi týkajúcimi sa sekuritizačných pozícií je ratingová agentúra povinná priebežne poskytovať súhrnné informácie o štruktúre transakcie, výnosovosti skupinových aktív a o tom, ako to ovplyvňuje jej rating. Tieto súhrnné informácie budú dostupné pre všetky úverové inštitúcie využívajúce ratingy na účely článku 96."

5.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


Klamlivé adresárové spoločnosti
PDF 234kWORD 71k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o klamlivých adresárových spoločnostiach (petície č. 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 a iné) (2008/2126(INI))
P6_TA(2008)0608A6-0446/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na petície č. 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 a iné,

–   so zreteľom na predchádzajúce rokovania Výboru pre petície o petícii č. 0045/2006 a ďalších,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (kodifikované znenie)(1),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (smernica o nekalých obchodných praktikách)(2),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa)(3),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/27/ES z 19. mája 1998 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov(4),

–   so zreteľom na štúdiu s názvom Klamlivé praktiky adresárových spoločností v kontexte súčasných a budúcich právnych predpisov o vnútornom trhu zameraných na ochranu spotrebiteľa a MSP (IP/A/IMCO/FWC/2006-058/LOT4/C1/SC6), ktorú nechal vypracovať Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

–   so zreteľom na článok 192 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre petície a stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0446/2008),

A.   keďže Európskemu parlamentu bolo doručených viac ako 400 petícií od malých podnikov (čo odráža len zlomok ich počtu), ktoré tvrdia, že sa stali obeťou klamlivej reklamy adresárových spoločností, čo u nich následne vyvolalo psychický stres, pocity viny, poníženia a frustrácie a prinieslo im finančné straty,

B.   keďže tieto sťažnosti svedčia o rozšírenej a koordinovanej klamlivej obchodnej činnosti niektorých adresárových spoločností ovplyvňujúcej tisíce podnikov organizovaných na cezhraničnom základe, a preto sa táto činnosť vyskytuje v dvoch alebo viacerých členských štátoch v EÚ a za jej hranicami a pre tieto podniky má významné finančné dôsledky; a keďže neexistuje administratívny mechanizmus ani právny nástroj, ktorý by umožnil vnútroštátnym orgánom na vymáhanie práva účinne a efektívne spolupracovať na cezhraničnej úrovni,

C.   keďže klamlivý charakter týchto praktík je ešte zjavnejší, ak sa uskutočňujú elektronickou cestou a šíria sa prostredníctvom internetu (pozri petíciu č. 0079/2003),

D.   keďže obchodné praktiky, ktoré sú predmetom sťažností, zvyčajne pozostávajú z kontaktovania podniku adresárovou spoločnosťou, obvykle poštou, ktorá požiada podnik o vyplnenie alebo aktualizáciu názvu firmy a kontaktných informácií, pričom vyvolá u podniku nesprávny dojem, že jeho uvedenie v adresári podnikov je bezplatné; keďže signatári neskôr zistia, že v skutočnosti neúmyselne podpísali zmluvu, ktorá je obvykle platná minimálne tri roky, podľa ktorej budú ich údaje uverejnené v adresári podnikov za ročný poplatok napríklad 1000 EUR,

E.   keďže formuláre používané pri týchto postupoch sú obvykle nejednoznačné a ťažko zrozumiteľné, pričom vyvolávajú klamlivý dojem, že ide o bezplatné uvedenie v adresári podnikov, ale v skutočnosti sú podniky chytené do pasce zmlúv o poskytovaní reklamy v adresároch podnikov, o ktoré nemali záujem,

F.   keďže neexistujú osobitné právne predpisy EÚ ani právne predpisy členských štátov týkajúce sa adresárových spoločností a ich obchodných vzťahov k podnikom a keďže rozhodnutie o zavedení komplexnejších a prísnejších právnych predpisov sa ponecháva na členské štáty,

G.   keďže smernica 2006/114/ES sa uplatňuje aj na transakcie medzi podnikmi a za klamlivú reklamu považuje "akúkoľvek reklamu, ktorá akýmkoľvek spôsobom, vrátane predvedenia, zavádza alebo pravdepodobne môže zavádzať osoby, ktorým je určená alebo ktoré zasiahne, a ktorá pre svoj klamlivý charakter pravdepodobne ovplyvní ich hospodárske správanie, alebo ktorá z týchto dôvodov poškodí alebo môže poškodiť iného súťažiteľa"; keďže však rôzne výklady toho, čo sa označuje pojmom "klamlivý", často predstavujú hlavný praktický problém v boji proti takýmto praktikám adresárových spoločností v obchodnom styku s inými podnikmi,

H.   keďže smernica 2005/29/ES zakazuje praktiky zahrnutia "do reklamného materiálu faktúry alebo obdobného dokumentu, ktorý požaduje zaplatenie sumy a ktorý vzbudzuje u spotrebiteľa dojem, že si už objednal predávané produkty, pričom tomu tak nie je"; keďže sa však táto smernica neuplatňuje na klamlivé praktiky medzi podnikmi, vo svojej súčasnej podobe nie je pre signatárov petície pomocou; keďže však táto smernica nevylučuje systém vnútroštátnych pravidiel o nekalých obchodných praktikách, ktorý je rovnako a za každých okolností uplatniteľný na spotrebiteľov a podniky,

I.   keďže smernica 2005/29/ES nebráni členským štátom, aby v rámci svojich vnútroštátnych právnych predpisov rozšírili rozsah jej uplatňovania aj na podniky; keďže však tento krok vedie k vzniku rôznych úrovní ochrany podnikov, ktoré sa stali obeťami klamlivých praktík adresárových spoločností v jednotlivých členských štátoch,

J.   keďže nariadenie (ES) č. 2006/2004 definuje "porušenie právnych predpisov v rámci Spoločenstva" ako "každé konanie alebo opomenutie v rozpore s právnymi predpismi na ochranu záujmov spotrebiteľov ... ktoré poškodzuje alebo môže poškodiť kolektívne záujmy spotrebiteľov s bydliskom v členskom štáte alebo členských štátoch iných, než členský štát, v ktorom takéto konanie alebo opomenutie vzniklo alebo sa uskutočnilo; alebo kde je zodpovedný predávajúci alebo dodávateľ usadený; alebo kde sa nájdu dôkazy alebo prostriedky súvisiace s takým konaním alebo opomenutím"; keďže sa však táto smernica neuplatňuje na klamlivé praktiky medzi podnikmi, v jej súčasnej podobe nie je pre signatárov petície pomocou,

K.   keďže väčšina signatárov petície uvádza adresár podnikov s názvom "European City Guide" (ktorého činnosť je už predmetom právnych a správnych konaní), avšak uvádzajú sa aj iné spoločnosti ako napr. "Construct Data Verlag", "Deutscher Adressdienst GmbH" a "NovaChannel"; keďže iné adresárové spoločnosti však vykonávajú svoju obchodnú činnosť v súlade so zákonmi,

L.   keďže cieľovou skupinou týchto klamlivých obchodných praktík sú obvykle malé podniky, ale aj samostatne zárobkovo činné osoby a dokonca aj neziskové subjekty, ako napríklad mimovládne organizácie, charitatívne organizácie, školy, knižnice a miestne spoločenské združenia napr. záujmové združenia,

M.   keďže adresárové spoločnosti majú často sídlo v inom členskom štáte než v tom, v ktorom sídli ich obeť, čím sa obetiam sťažuje možnosť vyhľadať ochranu u vnútroštátnych orgánov, keďže členské štáty používajú rôzny výklad toho, čo sa považuje za klamlivé; keďže obetiam často nepomôže ani vnútroštátne právne predpisy či orgány na ochranu spotrebiteľa, pretože sa dozvedia, že účelom zákona je chrániť spotrebiteľov a nie podniky, keďže väčšina obetí nemá ako malý podnik dostatok prostriedkov na to, aby požiadali o účinnú nápravu v rámci súdneho konania, a keďže samoregulačné mechanizmy v oblasti adresárov majú malý význam, pretože tí, ktorí sú zapojení do klamlivej reklamy, na ne neberú ohľad,

N.   keďže obete týchto praktík sú dôrazne vyzývané na zaplatenie buď samotnými adresárovými spoločnosťami alebo dokonca nimi poverenými spoločnosťami vymáhajúcimi pohľadávky; keďže obete sa sťažujú, že sa cítia ohrozené týmito prístupmi a mnohé z nich radšej zaplatia, aby sa vyhli ďalšiemu obťažovaniu,

O.   keďže obete, ktoré odmietli zaplatiť, boli, až na niekoľko výnimiek, len zriedka žalované na súde,

P.   keďže mnohé členské štáty zaviedli iniciatívy, ktoré sa týkajú najmä zlepšovania informovanosti medzi podnikmi, ktoré by mohli byť postihnuté týmito praktikami, a keďže toto opatrenie zahŕňa výmenu informácií a poradenstva, upozorňovanie vnútroštátnych orgánov na vymáhanie dodržiavania práva a v niektorých prípadoch uchovávanie registrov sťažností s cieľom bojovať proti tomuto problému,

Q.   keďže Rakúsko od roku 2000 zmenilo svoj zákon o nekalých obchodných praktikách a keďže v jeho oddieli 28a sa uvádza, že "sa v rámci podnikania a na účely hospodárskej súťaže zakazuje reklama na registráciu v zoznamoch, ako napríklad v zlatých stránkach, telefónnych zoznamoch alebo v podobných zoznamoch, prostredníctvom platobného formulára, platobného príkazu, faktúry, ponuky nápravy alebo podobným spôsobom, a tiež sa zakazuje ponúkať takúto registráciu priamo bez jednoznačného oznámenia a informovania grafickými prostriedkami o tom, že takáto reklama nie je ničím iným, len ponukou na uzavretie zmluvy",

R.   keďže tieto praktiky sa používajú už roky, čo má za následok veľký počet obetí a závažné poškodenie a narušenie vnútorného trhu,

1.   vyjadruje znepokojenie v súvislosti s problémom, na ktorý upozornili signatári petícií a ktorý sa javí ako rozšírený, presahujúci hranice štátov a majúci významné finančné dôsledky, najmä pre malé podniky;

2.   domnieva sa, že z cezhraničnej povahy tohto problému vyplýva pre inštitúcie Spoločenstva úloha poskytnúť obetiam účinnú náhradu, napríklad možnosť napadnúť, zrušiť od začiatku alebo ukončiť platnosť zmlúv uzatvorených na základe klamlivej reklamy a získať späť peniaze, ktoré zaplatili;

3.   naliehavo žiada obete, aby oznámili prípady podvodov vnútroštátnym orgánom, a vyzýva členské štáty, aby poskytli malým a stredným podnikom potrebné know-how, ktoré im umožní predložiť sťažnosti vládnym a mimovládnym orgánom, a to tým spôsobom, že zabezpečia otvorené komunikačné cesty a budú obete informovať o dostupnom poradenstve, aby mohli požiadať o príslušné poradenstvo pred tým, než zaplatia poplatky, ktoré od nich žiadajú klamlivé adresárové spoločnosti; nalieha na členské štáty, aby zriadili a uchovávali centrálne databázy týchto sťažností;

4.   ľutuje, že napriek rozšírenosti týchto praktík sa zdá, že vnútroštátne právne predpisy a právne predpisy EÚ nie sú dostatočné, pokiaľ ide o mechanizmy ochrany a účinnú nápravu, alebo nie sú príslušným spôsobom vymáhané na vnútroštátnej úrovni; ľutuje, že vnútroštátne orgány podľa všetkého nedokážu poskytnúť nápravu;

5.   víta úsilie európskych a vnútroštátnych podnikateľských organizácií o zvyšovanie informovanosti svojich členov, a vyzýva ich na zintenzívnenie úsilia v spolupráci s organizáciami na najnižšej úrovni, aby sa v budúcnosti čo najmenej ľudí stalo obeťami klamlivých adresárových spoločností; vyjadruje obavy z toho, že niektoré z týchto organizácií, ktoré sa špecializujú na zvyšovanie informovanosti v tejto oblasti, boli následne žalované na súde zo strany klamlivých adresárových spoločností pre údajné ohováranie alebo podobné obvinenia;

6.   víta kroky niektorých členských štátov, napríklad Talianska, Španielska, Holandska, Belgicka a Spojeného kráľovstva, ale predovšetkým Rakúska, v úsilí o zabránenie adresárovým spoločnostiam vo vykonávaní nekalých praktík; domnieva sa však, že tieto snahy sú stále nedostatočné a že stále pretrváva potreba koordinácie kontroly na medzinárodnej úrovni;

7.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby plne spolupracovali s vnútroštátnymi a európskymi organizáciami zastupujúcimi podnikmi a zintenzívnili úsilie o zvýšenie informovanosti o tomto probléme, aby si ho viac ľudí uvedomovalo a aby sa dokázali brániť klamlivej reklame, ktorá ich môže nalákať na podpísanie neželaných zmlúv o reklame;

8.   žiada Komisiu, aby riešila problém obchodných podvodov v kontexte svojej iniciatívy Small Business Act for Europe, ako navrhla vo svojom oznámení s názvom Jednotný trh pre Európu 21. storočia, ako aj o to, aby spolupracovala s európskou sieťou podnikov, sieťou SOLVIT a príslušným portálom GR ako ďalším prostriedkom na poskytovanie informácií a pomoci v súvislosti s týmito problémami;

9.   vyjadruje poľutovanie, že smernica 2006/114/ES, ktorá sa uplatňuje na transakcie medzi podnikmi, ako je tomu aj v tomto prípade, nepostačuje na poskytovanie účinnej nápravy, alebo ju členské štáty neuplatňujú dostatočne dôrazne; žiada Komisiu, aby do decembra 2009 predložila správu o uskutočniteľnosti a možných dôsledkoch zmien smernice 2006/114/ES takým spôsobom, aby zahrňovala "čierny" alebo "sivý" zoznam praktík, ktoré sa považujú za klamlivé;

10.   pripomína, že Komisia nemá žiadnu právomoc na vymáhanie smernice 2006/114/ES u fyzických osôb alebo podnikov, avšak ako strážkyňa zmluvy je povinná zabezpečiť riadne a účinné vykonávanie tejto smernice v členských štátoch; vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila, že členské štáty uskutočnia plnú a účinnú transpozíciu smernice 2005/29/ES a zaručia tým ochranu vo všetkých členských štátoch, a aby ovplyvnila formulovanie dostupných právnych a procedurálnych prostriedkov, ako v prípade smernice 84/450/EHS, ktorá poskytla nástroje Rakúsku, Španielsku a Holandsku, a tým si splnila svoju úlohu strážkyne zmluvy z hľadiska ochrany podnikov a zaručila, že právo usadiť sa a sloboda poskytovať služby zostanú nedotknuté;

11.   vyzýva Komisiu na zintenzívnenie monitorovania vykonávania smernice 2006/114/ES, najmä v tých členských štátoch, o ktorých sa vie, že v nich majú sídlo klamlivé adresárové spoločnosti, predovšetkým však v Španielsku, kde sídli adresárová spoločnosť, ktorú signatári petícií spomínajú najčastejšie, a v Českej republike a na Slovensku, kde súd nedávno vyniesol rozsudok proti obetiam spôsobom, ktorý spochybňuje vykonávanie smernice 2006/114/ES v týchto krajinách; žiada Komisiu, aby informovala Európsky parlament o svojich zisteniach;

12.   s poľutovaním konštatuje, že smernica 2005/29/ES sa nevzťahuje na transakcie medzi podnikmi, a že členské štáty nie sú ochotné rozšíriť rozsah jej pôsobnosti; konštatuje však, že členské štáty môžu jednostranne rozšíriť rozsah pôsobnosti svojich vnútroštátnych právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa na transakcie medzi podnikmi, k čomu ich aktívne vyzýva, a podporuje ich tiež v tom, aby zabezpečili spoluprácu medzi orgánmi členských štátov, ako stanovuje nariadenie (ES) č. 2006/2004, a umožnili tak vystopovať cezhraničné činnosti tohto typu, do ktorých sú zapojené adresárové spoločnosti so sídlom v EÚ alebo v tretej krajine; žiada navyše Komisiu, aby do decembra 2009 predložila správu o uskutočniteľnosti a možných dôsledkoch rozšírenia rozsahu pôsobnosti smernice 2005/29/ES na  zmluvy medzi podnikmi s osobitným zreteľom na bod 21 prílohy I tejto smernice;

13.   víta príklad Rakúska, ktoré do vnútroštátneho práva zaviedlo osobitné ustanovenie o klamlivých adresárových spoločnostiach, a vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na cezhraničný charakter tohto problému navrhla právne predpisy s cieľom rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice 2005/29/ES, vychádzajúc z rakúskeho modelu spôsobom, ktorý výslovne zakazuje reklamu v zoznamoch v prípade, ak budúci klienti nie sú jednoznačne a jasnými grafickými prostriedkami informovaní o tom, že účelom reklamy je výslovne ponuka zmluvy voči finančnému protiplneniu;

14.   konštatuje, že vnútroštátne právne predpisy často nepostačujú na nápravu voči adresárovým spoločnostiam so sídlom v iných členských štátoch, a vyzýva preto Komisiu na uľahčenie aktívnejšej cezhraničnej spolupráce vnútroštátnych orgánov, aby mohli poskytnúť obetiam účinnejšie nápravné mechanizmy;

15.   vyjadruje poľutovanie, že nariadenie (ES) 2006/2004 sa neuplatňuje na transakcie medzi podnikmi, a preto sa nemôže používať ako nástroj boja proti klamlivým adresárovým spoločnostiam; vyzýva Komisiu, aby navrhla právne predpisy na rozšírenie jej uplatňovania zodpovedajúcim spôsobom;

16.   víta príklad Belgicka, ktoré umožňuje všetkým obetiam klamlivých praktík podniknúť právne opatrenia v krajine, v ktorej sídlia;

17.   konštatuje, že skúsenosti z Rakúska naznačujú, že právo obetí podať kolektívnu žalobu na adresárové spoločnosti prostredníctvom odborových združení alebo podobných orgánov sa zdá byť účinným prostriedkom nápravy, ktorý by sa mohol zaviesť v rámci iniciatív, ktoré v súčasnosti zvažuje GR Komisie pre hospodársku súťaž v súvislosti so žalobami o náhradu škody za porušenie pravidiel ES o hospodárskej súťaži, ako aj v rámci tých, ktoré v súčasnosti zvažuje GR Komisie pre životné prostredie a ochranu spotrebiteľa v súvislosti s právom spotrebiteľov na kolektívnu žalobu na európskej úrovni;

18.   vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že obetiam klamlivej reklamy sú k dispozícii jasne identifikovateľné vnútroštátne orgány, ktorým môžu predložiť sťažnosť a ktoré môžu žiadať o nápravu aj v prípadoch, ak sú obeťami klamlivej reklamy podniky;

19.   vyzýva Komisiu na vypracovanie usmernení o osvedčených postupoch pre vnútroštátne orgány na vymáhanie dodržiavania práva, ktoré by sa mohli použiť v prípade, ak budú informované o prípadoch klamlivej reklamy;

20.   vyzýva Komisiu, aby spolupracovala na medzinárodnej úrovni s tretími krajinami a s príslušnými medzinárodnými organizáciami a znemožnila tým klamlivým adresárovým spoločnostiam so sídlom v tretích krajinách poškodzovať podniky so sídlom v EÚ;

21.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 21.
(2) Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.
(3) Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 51.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia