Показалец 
Приети текстове
Сряда, 17 декември 2008 г. - Страсбург
Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ***I
 Подобряване и разширяване на схемата на ЕС за търговия с квоти на емисии на парникови газове ***I
 Намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. ***I
 Съхранение на въглероден двуокис в геоложки обекти ***I
 Наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове от употребата на горива за пътен транспорт ***I
 Определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили ***I
 Организация на работното време ***II
 Трансграничен контрол върху безопасността по пътищата ***I

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ***I
PDF 290kWORD 87k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))
P6_TA(2008)0609A6-0369/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0019),

–   като взе предвид член 251, параграф 2, член 175, параграф 1 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0046/2008),

–   като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–   като взе предвид членове 51 и 35 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, на Комисията по международна търговия, на Комисията по икономически и парични въпроси, на Комисията по транспорт и туризъм, на Комисията по регионално развитие и на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0369/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението или да го замени с друг текст;

3.  Приема за сведение декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО

P6_TC1-COD(2008)0016


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/28/ЕО.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗЯВЛЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

Изявление на Комисията относно член 2, буква д)

Комисията е на мнение, че за целите на настоящата директива понятието "промишлени и битови отпадъци" може да включва и отпадъците, наричани "търговски отпадъци".

Изявление на Комисията относно член 23, параграф 8, втора алинея, второ тире

Комисията е на мнение, че позоваването на целта от 20% в член 23, параграф 8, втора алинея, второ тире следва да не бъде тълкувано по начин, различен от този в член 3, параграф 1 от директивата.

Изявление на Комисията относно член 23, параграф 8, буква в) и параграфи 9 и 10

Комисията съзнава, че някои държави-членки още през 2005 г. са постигнали висок дял на енергия от възобновяеми източници. При изготвянето на докладите, посочени в член 23, параграф 8, буква в), и параграфи 9 и 10, Комисията, като част от своята оценка на най-доброто съотношение на разходи и ползи, ще има предвид пределните разходи за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници и, ако е необходимо, ще включва във всяко предложение, направено съгласно горепосочения член от директивата, решения, които са подходящи и за тези държави-членки.

Изявление на Комисията относно приложение VII

Комисията ще се стреми да ускори разработването на насоките, посочени в приложение VII към директивата, така че те да бъдат изготвени към 2011 г., и ще сътрудничи с държавите-членки в подготовката на данните и методиките, необходими за оценка и проследяване на приноса на термопомпите за изпълнението на целите на директивата.

В насоките ще бъдат предвидени корекции за стойностите на сезонния коефициент, отчитащ работните показатели на термопомпите (SPF), които да се използват за оценка на участието на тези термопомпи, които не се задвижват с електроенергия, така че да бъде отчетен фактът, че потреблението на първична енергия на термопомпите не се влияе от ефективността на електроенергийната система. При изготвянето на тези насоки Комисията ще оцени също възможността за предоставяне на методика, при която стойността на коефициента SPF, използвана за оценка на участието на всяка една термопомпа, да може да се базира на средни за ЕС климатични условия.


Подобряване и разширяване на схемата на ЕС за търговия с квоти на емисии на парникови газове ***I
PDF 355kWORD 71k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел подобряване и разширяване на схемата на ЕС за търговия с квоти на емисии на парникови газове (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))
P6_TA(2008)0610A6-0406/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0016),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 257, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението (C6-0043/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, на Комисията по международна търговия, на Комисията по икономически и парични въпроси и на Комисията по регионално развитие (A6-0406/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Приема за сведение декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността

P6_TC1-COD(2008)0013


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/29/ЕО.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Декларации на Комисията

Декларация на Комисията към член 10, параграф 3 относно използването на приходите, получени от продажбата на квоти чрез търг

Между 2013 г. и 2016 г. държавите-членки могат също така да използват приходите, получени от продажба на квоти чрез търг, за да подпомагат изграждането на високоефективни електроцентрали, включително нови електроцентрали, които са технически пригодени за улавяне и съхраняване на въглерод. За новите инсталации, които надвишават степента на ефективност на електроцентралите в съответствие с приложение 1 към Решение на Комисията от 21 декември 2006 г. (2007/74/ЕО)(1), държавите-членки могат да предоставят подпомагане в размер на максимум 15 % от общите разходи за инвестиции за новата инсталация, която е технически пригодена за улавяне и съхраняване на въглерод.

Декларация на Комисията към член 10а, параграф 4а

относно насоки на Общността относно използването на държавна помощ за опазване на околната среда и схемата на ЕС за търговия с емисии

Държавите-членки могат да счетат за необходимо да компенсират временно някои инсталации за разходи за СО2, прехвърлени в цените на електроенергията, ако в противен случай те биха били изложени на риск от изместване на въглеродни емисии поради разходите за СО2. При липсата на международно споразумение Комисията предприема действия, за да измени, след като се допита до държавите-членки, насоките на Общността относно използването на държавна помощ за опазване на околната среда до края на 2010 г. и да установи подробни разпоредби, по силата на които държавите-членки могат да отпускат държавна помощ за подобно подпомагане. Разпоредбите следват принципите, изложени на 19 ноември 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета в представените документи (приложение 2 15713/1/08).

(1) Решение на Комисията от 21 декември 2006 г. за установяване на хармонизирани референтни стойности на ефективност за отделно производство на електрическа и топлинна енергия при прилагането на Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2006) 6817).


Намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. ***I
PDF 280kWORD 78k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))
P6_TA(2008)0611A6-0411/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0017),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C6-0041/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, Комисията по икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални въпроси, както и на Комисията по регионално развитие (A6-0411/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 декември 2008 г. с оглед приемането на Решение №…/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.

P6_TC1-COD(2008)0014


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 406/2009/ЕО.)


Съхранение на въглероден двуокис в геоложки обекти ***I
PDF 303kWORD 92k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съхранението на въглероден двуокис в геоложки обекти и за изменение на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/EО на Съвета, Директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО и 2006/12/ЕО, и Регламент (EО) № 1013/2006 (COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))
P6_TA(2008)0612A6-0414/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0018),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0040/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0414/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Отбелязва изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за изменение на директива 85/337/ЕИО на Съвета, Директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/EО и Регламент (EО) № 1013/2006

P6_TC1-COD(2008)0015


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/31/ЕО.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗЯВЛЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

Изявление на Комисията относно най-новите тенденции при разпространението на технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид

След 2010 г. Комисията ще докладва редовно относно най-новите тенденции при разпространението на технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид в рамките на своите дейности по управление на мрежата от демонстрационни проекти на технологията за улавяне и съхранение на CO2. В докладите ще бъде включена информация относно напредъка при разпространението на демонстрационни инсталации, развитието на технологиите за улавяне и съхранение на CO2, прогнозите за разходите, както и относно развитието на инфраструктурите за транспорт и съхранение на CO2.

Изявление на Комисията относно проектите за решения за издаване на разрешения и проектите за решения за прехвърляне на отговорността в съответствие с член 10, параграф 1 и член 18, параграф 2 от директивата

Комисията ще публикува всички становища относно проектите за решения за издаване на разрешения в съответствие с член 10, параграф 1 от директивата и проектите за решения за прехвърляне на отговорността съгласно член 18, параграф 2. Публикуваната версия на становищата обаче няма да съдържа информация, чийто поверителен характер е гарантиран по силата на изключенията за публичния достъп до информация съгласно Регламент (EO) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43) и Регламент (ЕО) № 1367/2006 относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).

Изявление на Комисията относно необходимостта от класифициране на въглеродния диоксид като вещество с подходящи прагове в преразгледаната директива "Seveso"

Въглеродният диоксид е често срещано вещество, което към настоящия момент не е класифицирано като опасно. Поради това транспортирането и съхранението на CO2 понастоящем не са включени в приложното поле на Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (директива "Seveso"). Въз основа на направения от Комисията предварителен анализ на наличната информация по отношение на транспорта на CO2, както емпиричните данни, така и данните от моделите за транспортиране с тръбопроводи изглежда показват, че посочените рискове не са по-високи от присъщите за транспортиране с тръбопроводи на природен газ. Изглежда, че същото е валидно и по отношение на транспортирането по море на CO2 в сравнение с транспортирането по море на втечнен газ или втечнен нефтен газ. Изглежда също, че рискът от авария за хранилищата на CO2 (пробив при впръскване или изтичане след впръскването) вероятно е незначителен. Въпреки това включването на CO2 като класифицирано вещество в директивата "Seveso" ще бъде разгледано по-подробно при изготвянето на предложение за преразглеждане на директивата, насрочено за края на 2009 г./началото на 2010 г. Ако оценката установи потенциална опасност от сериозна авария, Комисията ще предложи включването на CO2 като класифицирано вещество с подходящи прагове в преразгледаната директива "Seveso". В този случай Комисията би предложила също съответни промени в приложение III към Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (директива относно екологичната отговорност), с цел да се гарантира, че всички инсталации "Seveso" за обработка на свръхкритичен CO2 попадат в обхвата на посочената директива.

Изявление на Комисията относно минералното отвеждане на CO2

Минералното отвеждане на CO2 (свързването на CO2 във вид на неорганични карбонати) представлява потенциална технология за ограничаване на изменението на климата, която би могла да се използва по принцип в категориите промишлени инсталации, които използват геоложкото съхранение на CO2. Към днешна дата обаче минералното отвеждане на CO2 е все още на етап на разработка. Освен свързаните с улавянето на CO2 енергийни санкции(1), свързани със самия процес на минерална карбонизация, по отношение на които се налага да бъдат взети мерки преди да може да бъде предвидена търговска експлоатация. Както по отношение на геоложкото съхранение, тук също трябва да бъдат установени мерки за контрол, необходими за осигуряване на екологичната безопасност на технологията. Вероятно тези мерки за контрол ще се отличават в значителна степен от прилаганите при геоложко съхранение на CO2, имайки предвид фундаменталните различия между двете технологии. В контекста на тези съображения Комисията ще следи отблизо технологичния напредък в областта на минералното отвеждане, за да бъде разработена правна рамка, позволяваща екологично минерално отвеждане и неговото признаване в рамките на схемата за търговия с емисии, когато технологията достигне необходимата степен на развитие. Предвид интереса на държавите-членки по отношение на тази технология и темпа на технологично развитие, вероятно ще бъде целесъобразно първата оценка да бъде проведена около 2014 г. или по-рано, ако обстоятелствата го налагат.

(1) "Енергийни санкции" е понятие, описващо ситуация, при която инсталацията, която улавя или минерализира СО2, използва за целта част от своята енергия, като по този начин се нуждае от повече енергия спрямо инсталация с аналогична мощност, която не извършва улавяне или минерализация на СО2.


Наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове от употребата на горива за пътен транспорт ***I
PDF 285kWORD 41k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/EО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове от употребата на горива за пътен транспорт и за изменение на Директива 1999/32/EО на Съвета относно спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отменяне на Директива 93/12/EИО. (COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))
P6_TA(2008)0613A6-0496/2007

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0018),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 95 и 175, параграф 1, от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C6-0061/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0496/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 17 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/EО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/EО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/EИО

P6_TC1-COD(2007)0019


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/30/ЕО.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Комисията потвърждава, че намаленията с 2%, посочени в член 7а, параграф 2, букви б) и в) не са задължителни, като необвързващият им характер ще бъде анализиран по време на преразглеждането.


Определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили ***I
PDF 354kWORD 88k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства; (COM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))
P6_TA(2008)0614A6-0419/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0856),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението (C6-0022/2008),

–   като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–   като взе предвид членове 51 и 35 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, на Комисията по транспорт и туризъм, както и на Комисията по правни въпроси (A6-0419/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 декември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства

P6_TC1-COD(2007)0297


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № 443/2009.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Комисията потвърждава своето намерение да предложи през 2009 г. преразглеждане на Директива 1999/94/ЕО относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на CO2 по отношение на търговията с нови леки автомобили. Целта е на потребителите да бъде предоставена полезна информация относно емисиите на CO2 от нови леки автомобили.

До 2010 г. Комисията ще преразгледа Директива 2007/46/ЕО, така че наличието на иновационни технологии ("екологични иновации") в автомобилите и тяхното въздействие върху специфичните емисии на CO2 да могат да бъдат съобщавани на органите на държавите-членки, отговорни за наблюдението и предоставянето на данни в съответствие с регламента.

Комисията ще разгледа също възможността да бъдат изготвени изисквания автомобилите да бъдат оборудвани с датчици за разход на гориво като средство за насърчаване на по-икономично шофиране. В този контекст Комисията ще обсъди евентуална промяна на законодателната рамка за типовото одобрение и евентуално приемане на необходимите технически стандарти до 2010 г.

Въпреки това Комисията продължава да поддържа целите на инициативата за по-добро регулиране и съзнава необходимостта от обосноваване на своите предложения на базата на задълбочена оценка на въздействеито и ползите. Във връзка с това и в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност Комисията ще продължи да прави оценка на нуждата от нови законодателни предложения, като си запазва правото да решава дали и кога е подходящо да бъдат представяни такива предложения.


Организация на работното време ***II
PDF 443kWORD 87k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2008 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/88/EО относно някои аспекти на организацията на работното време (10597/2/2008 – C6-0324/2008 – 2004/0209(COD))
P6_TA(2008)0615A6-0440/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (10597/2/2008 – C6-0324/2008),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2004)0607),

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2005)0246),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0440/2008),

1.  Одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 17 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/88/EО относно някои аспекти на организацията на работното време

P6_TC2-COD(2004)0209


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 137, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(3),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(4),

като имат предвид че:

(1)  Член 137 от Договора предвижда, че Общността трябва да подкрепя и допълва дейностите на държавите-членки за подобряване на работната среда за опазване на безопасността и здравето на работниците. Директивите, приети въз основа на горепосочения член, трябва да избягват налагането на административни, финансови и правни ограничения, по начин който би възпрепятствал създаването и развитието на малки и средни предприятия.

(2)  Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(5) установява минимални изисквания за организацията на работното време, inter alia по отношение на продължителността на междудневната и междуседмичната почивка, почивката в работно време, максималната продължителност на седмичното работно време, годишния отпуск и някои аспекти на нощния труд, работата на смени и режимите на работа.

(3)  Член 19, трети параграф и член 22, параграф 1, втора алинея от Директива 2003/88/ЕО предвиждат преразглеждане преди 23 ноември 2003 г.

(4)  Повече от десет години след приемането на Директива 93/104/ЕО на Съвета ║(6) - първата директива относно организацията на работното време, се налага да се отчетат новите развития и исканията както на работодателите, така и на работниците, и да се осигурят средствата, необходими за постигането на целите за растеж и заетост, определени от Европейския съвет от 22 и 23 март 2005 г. в контекста на Лисабонската стратегия.

(5)  Съчетаването на професионалния и семейния живот е също основен елемент за постигане на целите, установени от Европейския съюз в рамките на Лисабонската стратегия, особено за повишаването на нивото на заетост сред жените. Целта е не само да се създаде по-удовлетворителна работна среда, но също и да се задоволят в по-висока степен потребностите на работниците, особено на тези със семейни задължения. Някои от измененията, съдържащи се в настоящата директива имат за цел да позволят по-голяма съвместимост между професионалния и семейния живот.

(6)  В този контекст държавите-членки следва да насърчават социалните партньори да сключват споразумения на подходящо равнище, с цел да се подобри съчетаването на професионалния и семейния живот.

(7)  Необходимо е да се укрепи защитата на безопасността и здравето на работниците с оглед на предизвикателствата на новите форми на организация на работното време, да се въведат модели за работното време, които предоставят на служителите възможности за обучение през целия живот, както и да се постигне нов баланс между съчетаването на професионалния и семейния живот, от една страна, и по-гъвкава организация на работното време, от друга.

(8)  В съответствие със практиката на Съда на Европейските общности характерните елементи на понятието "работно време" са задълженията за физическо присъствие на определеното от работодателя място и за оставане на разположение на същия с цел да бъде възможно незабавното предоставяне на услуги при необходимост.

(9)  При обстоятелства, в които работниците не са получили периоди на почивка, следва да им бъдат предоставени компенсационни периоди на почивка след периода на работа, в съответствие с приложимото законодателство, колективните трудови договори или други споразумения между социалните партньори.

(10)  Трябва да се преразгледат също и разпоредбите относно референтния период за максималната продължителност на седмично работно време, с цел тяхното адаптиране към потребностите на работодателите и служителите, които подлежат на предпазните мерки за защита на безопасността и здравето на работниците.

(11)  Когато срокът на трудовия договор е по-кратък от една година, референтният период следва да не надвишава срока на трудовия договор.

(12)  Придобитият опит при прилагането на член 22, параграф 1 от Директива 2003/88/ЕО показва, че изцяло индивидуалното окончателно решение за неприлагане на член 6 от нея е проблематично по отношение на защитата на безопасността и здравето на работниците и тяхната свобода на избор. Поради това следва дерогацията, предвидена в тази разпоредба, да престане да се прилага.

(13)  В случай че даден работник има повече от един трудов договор, е важно да се предприемат мерки с цел да се гарантира, че работното време на работника се определя като сбор от периодите на работа по всеки договор.

(14)  В съответствие с член 138, параграф 2 от Договора, Комисията проведе консултация със социалните партньори на общностно равнище относно възможните насоки на действия на Общността в тази област.

(15)  Вследствие на тази консултация Комисията прецени, че е препоръчително да се предприемат действия от страна на Общността и се консултира допълнително със социалните партньори относно съдържанието на планираното предложение, в съответствие с член 138, параграф 3 от Договора.

(16)  След този втори етап на консултации социалните партньори на общностно равнище не уведомиха Комисията дали възнамеряват да започнат процедурата, която би могла да доведе до сключване на споразумение, предвидено в член 139 от Договора.

(17)  Доколкото целта на настоящата директива, а именно осъвременяване на законодателството на Общността по отношение на организацията на работното време, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и може следователно да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да предприеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(18)  Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз(7). Настоящата директива цели по-специално да гарантира пълното зачитане на правото на справедливи и равни условия на труд, посочено в член 31 от Хартата, и по-специално в параграф 2 от нея, който предвижда, че "всеки работник има право на ограничаване на максималната продължителност на труда, на периоди на дневна и седмична почивка, както и на платен годишен отпуск".

(19)  Изпълнението на настоящата директива следва да запази общото ниво на защита, предоставено на работниците по отношение на безопасността и здравето на работното място,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2003/88/EО се изменя, както следва:

1.  В член 2 се създават следните параграфи:"

1а. "време на разположение": означава всеки период, през който работникът е длъжен да бъде на разположение на работното си място, с цел по искане на работодателя да се намеси и да изпълни професионалната си дейност или задължения;

1б. "работно място": означава мястото или местата, където работникът обикновено извършва професионалната си дейност и изпълнява задълженията си, определени в съответствие с условията на трудовото правоотношение или договора, приложими за работника;

1в. "неактивен период в рамките на времето на разположение": означава всеки период, през който работникът е на разположение по смисъла на параграф 1а, но работодателят му не е поискал от него да изпълнява ефективно професионалната си дейност или задължения;

"

2.  Създават се следните членове:"

Член 2a

Време на разположение

Общата продължителност на времето на разположение, като в него се включва и неактивният период ▌се счита за работно време ▌.

При все това, неактивните периоди в рамките на времето на разположение може да се изчисляват по специфичен начин, в колективни трудови договори или други споразумения между социалните партньори, или посредством законови или подзаконови разпоредби, за да се спази максималната продължителност на усредненото седмично работно време, посочена в член 6, като се зачитат общите принципи относно защитата на безопасността и здравето на работниците.

Неактивният период в рамките на времето на разположение не се отчита при изчисляване на междудневната и междуседмичната почивка, установени съответно в членове 3 и 5 ▌.

Член 2б

Изчисляване на работното време

В случай на работник с повече от един трудов договор, работното време на работника се определя като сборът от периодите на работа по всеки договор.

Член 2в

Съчетаване на професионалния и семейния живот

Държавите-членки насърчават социалните партньори на подходящото равнище, без да се засяга тяхната независимост, да сключват споразумения целящи подобряване на съчетаването на професионалния и семейния живот.

Без да се засяга Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност* и след консултация със социалните партньори, държавите-членки гарантират, че:

   - работодателите своевременно уведомяват своите работници за всяка промяна в режима на работа, както и че
   - работниците имат право да поискат промени в часовете или режима на работа, като работодателите са задължени да разглеждат такива молби в условия на равнопоставеност, вземайки предвид потребностите от гъвкавост на работодателите и на работниците. Работодателят може да отхвърли подобна молба единствено ако организационните проблеми, които тя може да му причини, са несъразмерно по-големи от ползата за работника.
  

___________________

  

* OВ L 80, 23.3.2002 г., стp. 29.

"

3.  Член 17 се изменя, както следва:

  а) ║ параграф 1 се изменя както следва:
   i) в уводната част думите "членове 3‐6, 8 и 16" се заменят с "членове 3‐6, член 8 и член 16, букви а) и в)";
   ii) буква а) се заменя със следното:"
   а) главни изпълнителни директори (или лица на сходни позиции), пряко подчинените им висши ръководни кадри и лица, които се назначават пряко от съвет на директорите;
"
   б) в параграф 2 думите "при условие, че съответните работници се компенсират с равностойни периоди за почивка" се заменят с " при условие, че съответните работници се компенсират с равностойни периоди на почивка след периода на работа, в съответствие с приложимото право, колективен трудов договор или друго споразумение, сключено между социалните партньори";
   в) в параграф 3, уводно изречение, думите "членове 3, 4, 5, 8 и 16" се заменят с "членове 3, 4, 5, 8 и член 16, буква а) и в)";
  г) параграф 5 се изменя, както следва:
   i) първа алинея се заменя със следното:"
5.  В съответствие с параграф 2 от настоящия член, дерогации от член 6 се допускат в случай на обучаващи се лекари в съответствие с разпоредбите, установени в шеста алинея от настоящия параграф."
   ii) последната алинея се заличава.

4.  В член 18, трети параграф думите "при условие, че съответните работници се компенсират с равностойни периоди за почивка" се заменят с "при условие, че на съответните работници се предоставят равностойни компенсационни периоди на почивка след периода на работа,в съответствие с приложимото право, колективен трудов договор или друго споразумение, сключено между социалните партньори".

5.  Член 19 се заменя със следното:"

Член 19

Ограничения на дерогациите от референтните периоди

▌ Чрез дерогация от член 16, буква б), държавите-членки разполагат с опцията, при спазване на общите принципи за защита на безопасността и здравето на работниците, по обективни или технически съображения или съображения, свързани с организацията на работа, да допуснат референтният период да не надвишава дванадесет месеца:

   а) по силата на колективен трудов договор или споразумение между социалните партньори, както е установено в член 18; или
  б) по силата на законови или подзаконови разпоредби, след консултация със социалните партньори на подходящото равнище, в случаите, в които работниците не са обхванати от колективни трудови договори или други споразумения между социалните партньори, при условие че съответната държава-членка приеме необходимите мерки, за да гарантира, че работодателят:
   i) информира и консултира работниците и/или техните представители относно въвеждането на предложения режим на работа и измененията в него;
   ii) взема необходимите мерки за предотвратяването и/или отстраняването на всеки риск за безопасността и здравето, който може да има връзка с предложения режим на работа.

Когато използват предвидената в първи параграф, буква б) опция, държавите-членки гарантират, че работодателите изпълняват задълженията си, установени в раздел II от Директива 89/391/ЕИО.

"

6.  Член 22 се заменя със следното:"

Член 22

Други разпоредби

1.  Въпреки че основният принцип е, че максималната продължителност на седмичното работно време в Европейския съюз е 48 часа и че на практика работници в Европейския съюз, които работят повече от това време, са изключение, държавите-членки могат да решат да не прилагат член 6, през преходен период, който приключва …*, при условие че са взели необходимите мерки за осигуряване на ефективна защита на безопасността и здравето на работниците. Прилагането на тази опция обаче трябва да бъде изрично установено в колективен трудов договор или споразумение между социалните партньори на подходящото равнище, или от националното законодателство след консултация със социалните партньори на подходящото равнище.

2.  Във всички случаи държавите-членки, които желаят да използват тази опция, предприемат необходимите мерки да гарантират, че:

   а) никой работодател не изисква от работник да работи средно повече от 48 часа през период от седем дни, изчислени като средна стойност за референтния период, посочен в член 16, буква б), освен ако преди това не е получил съгласието на работника да извършва такава работа. Това съгласие остава валидно за срок, не по-дълъг от шест месеца, и може да бъде подновявано;
   б) никой работник не търпи вреди от работодателя си за това, че не желае да даде съгласието си за извършване на такава работа или за това, че по каквато и да е причина той е оттеглил съгласието си;
  в) съгласие, дадено:

е недействително;
   i) при подписването на индивидуалния трудов договор или по време на изпитателния срок; или
   ii) през първите четири седмици на трудовото правоотношение
   г) всеки работник, при своевременно писмено уведомяване на работодателя, има право да оттегли с незабавно действие съгласието си да извършва такава работа или през първите шест месеца след сключването на валиден договор, или по време на и до три месеца след изтичането на изпитателния срок, посочен в договора, като се взема предвид по-дългият период от време. Впоследствие работодателят може да поиска от работника да даде писмено предизвестие, чийто срок не надвишава два месеца;
   д) работодателят води актуална документация за всички работници, които извършват такава работа, както и необходимата документация, която свидетелства, че се спазват разпоредбите на настоящата директива;
   е) документацията се предоставя на разположение на компетентните органи, които от съображения, свързани с безопасността и здравето на работниците, могат да забраняват или ограничават опцията за превишаване на максималната продължителност на седмичното работно време;
   ж) по искане на компетентните органи работодателят им предоставя информация за случаите, в които работниците са дали съгласие да работят повече от 48 часа през седемдневен период, изчислени като средна стойност за референтния период, посочен в член 16, буква б), както и подходящата документация, която свидетелства, че се спазват разпоредбите на настоящата директива.
  

  

____________________

  

* 36 месеца след влизането в сила на Директива 2009/…/ЕО от ... на Европейския парламент и на Съвета [за изменение на Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време].

"

7.  Член 24 се заменя със следното:"

Член 24

Отчети

1.  Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното законодателство, които вече са приели или които ще приемат в областта, уредена с настоящата директива.

2.  На всеки пет години държавите-членки докладват на Комисията за изпълнението на настоящата директива, като отразяват гледните точки на социалните партньори.

Комисията информира за това Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

3.  На всеки пет години, считано от 23 ноември 1996 г., Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад за прилагането на настоящата директива, като взема под внимание разпоредбите на параграфи 1 и 2.

"

Член 2

Държавите-членки установяват система от санкции, приложими в случаи на нарушения на националните разпоредби, въвеждащи настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване прилагането им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите-членки нотифицират на Комисията тези разпоредби до ....(8). Държавите-членки нотифицират своевременно Комисията за всякакви изменения на тези разпоредби. По-специално, те гарантират, че работниците и/или техните представители разполагат с адекватни средства за изпълнението на задълженията по настоящата директива.

Член 3

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до ...* или осигуряват въвеждането на необходимите разпоредби от социалните партньори посредством споразумение, при което държавата-членка взема необходимите мерки, за да им даде възможност да гарантират по всяко време постигането на целите на настоящата директива. Държавите-членки незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ C 92 E, 20.4.2006 г., стр. 292.
(2) OВ C 267, 27.10.2005 г., стp. 16.
(3) OВ C 231, 20.9.2005 г., стp. 69.
(4) Позиция на Европейския парламент от 11 май 2005 г. (OВ C 92 E, 20.4.2006 г., стр. 292), Обща позиция на Съвета от 15 септември 2008 г. (ОВ C 254 E, 7.10.2008 г., стр. 26) и Позиция на Европейския парламент от 17 декември 2008 г.
(5) OВ L 299, 18.11.2003 г., стp. 9.
(6) OВ L 307, 13.12.1993 г., стp. 18. ║
(7) OВ C 364, 18.12.2000 г., стp. 1.
(8)* Три години след датата на влизане в сила на настоящата директива.


Трансграничен контрол върху безопасността по пътищата ***I
PDF 469kWORD 132k
Резолюция
Консолидиран текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подпомагане на трансграничния контрол върху безопасността по пътищата (COM(2008)0151) – C6-0149/2008 – 2008/0062(COD))
P6_TA(2008)0616A6-0371/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0151),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 71, параграф 1, буква в) от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0149/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0371/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 17 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за подпомагане на трансграничния контрол върху безопасността по пътищата

P6_TC1-COD(2008)0062


(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 71, параграф 1, буква в) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията ║,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

като взе предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните(3),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(4),

като имат предвид, че:

(1)  Европейският съюз провежда политика за подобряване на безопасността по пътищата с цел намаляване на жертвите, ранените и материалните щети. Последователното налагане на санкции при пътнотранспортни нарушения, които пораждат значителна заплаха за безопасността по пътищата, е важен инструмент при постигането на тази цел.

(2)  Поради липсата на подходящи механизми често обаче не се налагат санкции под формата на финансови глоби за някои пътнотранспортни нарушения, извършени с моторно превозно средство с регистрация в държава-членка, различна от държавата-членка, в която е извършено нарушението.

(3)  За да се подобри безопасността по пътищата в целия Европейски съюз и да се гарантира еднакво третиране на местни нарушители и нарушители с чуждестранна регистрация, упражняването на контрол трябва да бъде улеснено независимо от държавата-членка, в която е регистрирано моторното превозно средство, с което е извършено нарушението. За тази цел следва да бъде създадена система за трансграничен обмен на информация.

(4)  Подобна система е изключително важна по отношение на пътнотранспортните нарушения, регистрирани с помощта на автоматични устройства, в които случаи идентичността на нарушителя не може да бъде установена веднага, като в случаи на движение с превишена скорост или преминаване на червена светлина. Тя е полезна също и за преследване на нарушения, при които се налага проверка на регистрацията на моторното превозно средство в случаите, в които МПС е спряно от органите. Това е конкретно случая с шофиране в нетрезво състояние.

(5)  Видът на пътнотранспортните нарушения, влизащи в обхвата на системата, следва да отразява тяхната тежест по отношение на заплахата, която създават за безопасността по пътищата, и да обхваща пътнотранспортни нарушения, определени като такива в законовата база на държавите-членки. Затова е уместно да се приеме разпоредба по отношение на движението с превишена скорост, шофирането в нетрезво състояние, неизползването на предпазен колан и преминаването на червена светлина. Комисията ще продължи да следи развитието в целия Европейски съюз по отношение на други пътнотранспортни нарушения с тежки последствия за безопасността по пътищата. След като представи доклад относно прилагането на настоящата директива две години след влизането й в сила, Комисията следва да предложи, ако е необходимо, преразглеждане на директивата по отношение на възможността за разширяване на нейното приложно поле с цел включване на други категории пътнотранспортни нарушения.

(6)  За да осигури достатъчна степен на безопасност по пътищата и да гарантира, че налаганите финансови санкции са пропорционални, Комисията следва да провежда обсъждания с държавите-членки относно въвеждането на хармонизирани точно определени финансови санкции за пътнотранспортни нарушения, както и да насърчава обмена на най-добри практики между държавите-членки.

(7)  За да се гарантира ефективността на системата за контрол, тя трябва да покрива етапите от регистриране на нарушението до изпращане на уведомление за нарушението, под формата на стандартен формуляр, на собственика на свидетелството за регистрация на въпросното моторно превозно средство. След като бъде взето окончателно решение, може да се прилага Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции(5). В случай че Рамково решение 2005/214/ПВР не може да се приложи, например защото решенията за налагане на санкциите не се отнасят до престъпление, тяхната ефективност следва въпреки това да бъде гарантирана с други мерки за изпълнение. Трябва да бъде въведен минимален стандарт за уведомленията за нарушения, включително формуляр за отговори, както и за по-съвместими методи на изпращането им, с цел постигане на по-надеждно и ефективно трансгранично изпълнение.

(8)  Също така трансграничният обмен на информация следва да бъде извършван бързо с помощта на електронни средства. За тази цел е препоръчително да се създадат електронни мрежи на Общността, които да позволяват обмен на информация при сигурни условия и да гарантират поверителността на изпращаните данни.

(9)  Тъй като данните, свързани с идентифицирането на нарушителя, са от личен характер, държавите-членки трябва да вземат необходимите мерки, да гарантират спазването на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(6). При уведомяване за извършването на нарушение нарушителят следва да бъде надлежно информиран за неговото право на достъп, поправка и заличаване на данните, както и за максималния законен срок на съхраняване на данните.

(10)  Освен че съхраняването на данни, събрани по силата на настоящата директива, има временен характер, данните, не бива в никакъв случай да бъдат използвани с други цели, освен за проследяване на нарушения на безопасността по пътищата. Комисията и държавите-членки следва съответно да гарантират, че обработването на лични данни и управлението на електронната мрежа на Общността ще служи за предотвратяване на използването на събраните данни за други цели, освен за целите, които конкретно са свързани с безопасността по пътищата.

(11)  По отношение на контрола за безопасност по пътищата държавите-членки следва да хармонизират своите методи, с цел практиките им да са взаимосъвместими на равнище ЕС. По този начин във всяка държава-членка следва да се изготвят минимални стандарти относно практиките за контрол.

(12)  Техническото оборудване за контрола на безопасността по пътищата следва също така в бъдеще да бъде хармонизирано, с цел гарантиране сближаване на мерките за контрол между държавите-членки. Такава техническа хармонизация следва да бъде предложена от Комисията при преразглеждането, предвидено в член 14.

(13)  Комисията и държавите-членки следва да предприемат необходимите мерки с цел информиране и повишаване на осведомеността на гражданите на ЕС по отношение на прилагането на настоящата директива. По този начин подходящата информация относно последиците от неспазване на правилата за безопасност по пътищата може да има възпиращо действие по отношение на извършването на пътнотранспортни нарушения.

(14)  В бъдеще Комисията следва да се концентрира върху подпомагането на трансграничния контрол върху пътнотранспортните нарушения, по-специално онези нарушения, които са свързани с тежки пътнотранспортни произшествия.

(15)  Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, трябва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г., определящо процедурите по упражняване на изпълнителните правомощия, възложени на Комисията(7).

(16)  По-специално правомощия следва да бъдат дадени на Комисията за приемане на мерки относно адаптиране на приложението. Тъй като тези мерки са с общо приложение и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, те следва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(17)  Тъй като целта на настоящата директива, а именно подпомагане на трансграничното санкциониране на някои пътнотранспортни нарушения, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може, поради своя обхват и ефект, да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е определен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, изложен в същия член, мерките по настоящата директивата не надхвърлят необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.  Настоящата директива създава система за подпомагане на трансграничното санкциониране на следните пътнотранспортни нарушения:

   а) движение с превишена скорост;
   б) шофиране в нетрезво състояние;
   в) неизползване на обезопасителен колан;
   г) преминаване на червена светлина;

2.  Настоящата директива се прилага единствено доколкото наложената санкция за съответното нарушение представлява или включва финансова глоба.

Член 2

Определения

За нуждите на настоящата директива се прилагат следните определения:

   а) "собственик" означава собственика на свидетелството за регистрация на въпросното моторно превозно средство, включително на мотоциклети;

б)   "държава по местонарушението", означава държавата-членка, в която е извършено нарушението;

в)   "държава по местожителство" означава държавата-членка, в която е регистрирано моторното превозно средство, с което е извършено нарушението;

   г) "компетентен орган" означава една служба за контакт във всяка държава-членки, която отговаря за улесняване на прилагането на настоящата директива;
   д) "централен орган" означава орган, отговарящ за гарантиране на защитата на данните във всяка държава-членка;
   е) "окончателно административно решение" означава всяко окончателно решение, с което се налага финансова санкция и е различно от решение, попадащо в обхвата на определението, предвидено в член 1 от Рамково решение 2005/214/ПВР;
   ж) "движение с превишена скорост" означава превишаване ограниченията за скоростта на движение, които са в сила за съответния път или вид моторно превозно средство в държавата по местонарушението;
   з) "шофиране в нетрезво състояние" означава управление на МПС със съдържание на алкохол в кръвта, по-голямо от максимално разрешеното в държавата по местонарушението;
   и) "неизползване на обезопасителен колан" означава неспазване на изискването за използване на обезопасителен колан или на система за обезопасяване на деца, в случаите когато използването на такова оборудване е задължително съгласно Директива 91/671/EИО на Съвета(8) или националното законодателство на държавата, в която се извършва нарушението;
   й) "преминаване на червена светлина" означава нарушението, при което водачът преминава на червена светлина, както е определено в закона на държавата по местонарушението.

Член 3

Насоки за безопасност по пътищата в ЕС

1.  С оглед провеждане на политика за безопасност по пътищата, насочена към постигане на високо равнище на защита на всички участници в пътното движение в Европейския съюз, и като се вземат предвид различните обстоятелства в рамките на Европейския съюз, държавите-членки предприемат действия, без да се накърняват по-строгите политики и закони, с цел да се предвиди минимален набор от насоки за безопасност по пътищата в рамките на приложното поле на настоящата директива. За да постигне тази цел, Комисията приема насоки за безопасност по пътищата в ЕС в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 2. Насоките са в съответствие с основните принципи определени в настоящия член.

2.  По отношение на скоростта използването на автоматично оборудване за контрол на автомагистралите, второстепенните пътища и градските пътища се насърчава по-специално по отсечките от пътната мрежа, където броят на произшествията в резултат на превишаване на скоростта, е по-голям от средния.

Препоръките, приети за целите на тези насоки, се стремят да гарантират 30 %-но увеличение на броя на проверките на скоростта с автоматично оборудване в държавите-членки, където броят на смъртните случаи при пътно-транспортни произшествия надхвърля средната стойност за ЕС и намаляването на броя на смъртните случаи от 2001 г. насам е под средната стойност за ЕС. Трябва да бъде гарантирано добро географско покритие на територията на всяка държава-членка.

3.  По отношение на шофирането в нетрезво състояние, като приоритет, държавите-членки извършват произволни проверки в местата и във времето, когато неспазването е по-често срещано и увеличава риска от настъпването на произшествие.

Държавите-членки гарантират, че ежегодно биват проверявани най-малко 30 % от водачите.

4.  По отношение на използването на предпазен колан, се провеждат интензивни контролни операции най-малко шест седмици на година от държавите-членки, където по-малко от 70 % от участниците в пътното движение използват предпазни колани, по-специално в местата и във времето, когато неспазването е често.

5.  По отношение на преминаването на червена светлина автоматичното контролно оборудване се използва предимно за кръстовищата, където правилата често се нарушават и броят на произшествията надхвърля средния брой произшествия в резултат от преминаване на червена светлина.

6.  Насоките препоръчват обмена на добри практики от страна на държавите-членки. По-специално, насоките призовават държавите-членки, които са най-напреднали в областта на автоматичния контрол, да предоставят техническа помощ на държавите-членки, които поискат това.

ГЛАВА ІІ

РАЗПОРЕДБИ, ПОДПОМАГАЩИ ТРАНСГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ

Член 4

Процедура за обмен на информация между държавите-членки

1.  Когато в дадена държава-членка е извършено нарушение с моторно превозно средство, регистрирано в друга държава-членка, и извършителят не е санкциониран незабавно от органа, отговарящ за налагане на контрол върху нарушенията в държавата по местонарушението, и случаят не е приключен веднага, компетентните органи в тази държава изпращат регистрационния номер на моторното превозно средство и информация относно мястото и датата на нарушението на компетентните органи в останалите държави-членки или в държавата по местожителство, ако може да бъде определена. Това се прави в случай и при условие, че компетентните органи, установили нарушението, биха санкционирали такова нарушение, извършено с моторно превозно средство, регистрирано на тяхна територия.

2.  Компетентните органи в държавата по местожителство предават незабавно следната информация само на компетентните органи на държавата по местонарушението:

   а) фабрична марка и модел на моторното превозно средство с въпросния регистрационен номер;
   б) в случаите, в които собственикът на свидетелството за регистрация на въпросното моторно превозно средство е физическо лице ‐ името, адреса, датата и мястото на раждане;
   в) в случаите, в които собственикът на свидетелството за регистрация на въпросното моторно превозно средство е юридическо лице ‐ наименованието и адреса;

3.  Обменът на информация във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на данните се осъществява в съответствие с Директива 95/46/ЕО. Компетентните органи в останалите държави-членки не съхраняват информацията, изпратена от държавата по местонарушението. Информацията се изпраща единствено за целите на директивата и трябва да се изтрие след приключване на производството по начин, подлежащ на проверка.

Член 5

Използване на електронна мрежа

1.  Държавите-членки предприемат всички необходими мерки да гарантират, че обменът на информация, съгласно член 4, се извършва чрез електронни средства. За тази цел държавите-членки вземат всички необходими мерки да гарантират създаването, въз основа на общи правила, на електронна мрежа на Общността, не по-късно от 12 месеца след датата, посочена в член 15, параграф 1.

2.  Комисията приема общи правила за прилагането на параграф 1 до датата, посочена в член 15, параграф 1, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 2.

Тези общи правила ще включват по-специално разпоредби, регламентиращи следното:

   а) формата на обменяните данни;
   б) техническите процедури за електронния обмен на данни между държавите-членки при гарантиране на сигурността и поверителността на изпращаните данни;
   c) в) правилата за сигурност и защита на личните данни, с цел да се предотврати възможността данните да се използват за цели, различни от онези, за които са предвидени.

Член 6

Уведомление за нарушението

1.  След като получат информацията по член 4, параграф 2, органите на държавата по местонарушението, отговарящи за санкционирането на залегналите в настоящата директива нарушения, изпращат на собственика уведомление за нарушението. Уведомлението се изготвя въз основа на модела, съдържащ се в приложението.

2.  Уведомлението за нарушение съдържа най-малко предмета на уведомлението, наименованието на компетентния за привеждането в изпълнение на финансовите санкциите орган, наименованието на компетентния орган, отговарящ за прилагането на настоящата директива, и описание на съществените подробности относно нарушението. В него се посочва размера на финансовата санкция, най-подходящите процедури за плащане, срока за извършване на плащането, възможностите за оспорване на основанията за издаване уведомлението за нарушение и за обжалване на решението за налагане на финансова санкция, както и процедурата, прилагана в случай на оспорване или обжалване.

3.  Всяка финансова санкция, наложена съгласно настоящата директива, е недискриминационна по отношение на националността и се налага съгласно правото на държавата по местонарушението.

4.  Посредством уведомлението за нарушение собственикът е информиран за задължението му в определен срок да попълни формуляр за отговор, ако не възнамерява да плати финансовата санкция. Собственикът се информира в същото уведомление, че всеки отказ да плати се съобщава на компетентния орган на държавата по местоживеене с цел принудително изпълнение на решението.

5.   Посредством уведомлението за нарушение собственикът се информира, че неговите данни от личен характер се обработват в съответствие с разпоредбите на Директива 95/46/ЕО, и му се посочват неговите права по отношение на достъп, поправка и заличаване съгласно член 11 от настоящата директива.

6.  Ако нарушението е извършено от друг водач на моторно превозно средство, различен от собственика на свидетелството за регистрация, последният предоставя информация за самоличността на водача на моторното превозно средство съгласно правото на държавата по местоживеене. Тази разпоредба не се прилага, в случай че е подписано споразумение между две или повече държави-членки, което урежда проблемите, свързани с прилагането на настоящия член.

7.  Уведомлението за нарушение се изпраща на собственика на официалния език или езици на държавата по местоживеене, както е посочено от тази държава.

8.  Комисията може да изменя модела на уведомлението за нарушение, за да отчете техническото развитие. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени технически елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 2.

9.   Финансови санкции по смисъла и реда на настоящата директива се налагат само за нарушения, извършени след влизането ѝ в сила.

Член 7

Последващи мерки в случай на пътнотранспортни нарушения

1.  В случай че паричната санкция не е платена и процедурите на оспорване или обжалване са изчерпани, се прилага Рамково решение 2005/214/ПВР, що се отнася до финансовите санкции, предвидени в член 1 от него.

2.  В случай на неплащане по параграф 1, но по отношение на санкции, които не попадат в приложното поле на това рамково решение, компетентният орган на държавата по местонарушението, предава окончателното решение на компетентния орган на държавата по местоживеене с цел изпълнение на финансовата санкция.

Член 8

Признаване и изпълнение на финансовите санкции

1.  Компетентният орган на държавата по местопребиваване признава без допълнителни формалности окончателното административно решение за налагане на финансова санкция, което му е изпратено в съответствие с член 7, параграф 2, и предприема незабавно всички необходими мерки за неговото изпълнение, освен ако реши да се позове на някое от следните основания за непризнаване или неизпълнение:

   а) правото на държавата по местопребиваване предвижда имунитет, което прави невъзможно привеждането на решението в изпълнение;
   б) заинтересованото лице не е било информирано за правото му да обжалва и за сроковете за подаване на жалба.

2.  Изпълнението на решението за налагане на санкция от страна на компетентния орган на държавата по местопребиваване се урежда от правото на държавата по местопребиваване по същия начин, както при финансовите санкции, наложени от същата.

3.  Компетентният орган на държавата по местонарушението, уведомява незабавно компетентния орган на държавата по местопребиваване за всяко решение или мярка, в резултат на които санкцията престава да подлежи на изпълнение. Компетентният орган на държавата по местопребиваване прекратява изпълнението на решението, веднага щом бъде уведомен от компетентния орган на държавата по местонарушението, за това решение или мярка.

Член 9

Информация от държавата по местоживеене

Компетентният орган на държавата по местопребиваване уведомява незабавно компетентния орган на държавата по местонарушението, по начин, който позволява писмено документиране:

   а) за предаването на решението на компетентния орган;
   б) за всяко решение за непривеждане на дадено решение в изпълнение, придружено от съответната обосновка;
   в) за привеждането на решението в изпълнение веднага след неговото приключване.

Член 10

Централни органи

1.  Всяка държава-членка определя централен орган, който да подпомага прилагането на настоящата директива.

2.  Всяка държава-членка съобщава на Комисията в срок от 6 месеца след влизането в сила на настоящата директива имената и адресите на определените в съответствие с настоящия член централни органи.

3.  Комисията изпраща на другите държави-членки посечената в параграф 2 информация.

Член 11

Право на достъп, корекция и заличаване

1.  Без да се засяга правото на физическите лица по силата на националното законодателство, в изпълнение на член 12, буква а) от Директива 95/46/EО, всяко физическо лице има право да получи копие от своите лични данни, съхранявани в държавата по местожителство, които са били съобщени на изискващата държава-членка.

2.  Без да се засяга спазването на процедурните изисквания за обжалване и обезщетение на съответната държава-членка, всяко засегнато физическо лице има право да изиска незабавна корекция на неточни лични данни или заличаване на незаконно придобити данни.

3.  Физически лица могат да упражняват правата, посочени в параграф 2, пред централния орган на своята държава по местоживеене.

Член 12

Информация за водачите на моторни превозни средства в Европейския съюз

1.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки, с цел да осигурят достатъчна информация на ползвателите на пътната мрежа относно мерките по прилагането на настоящата директива. Тази информация може да се разпространява допълнително посредством други организации, органи, които са компетентни в областта на безопасността по пътищата, неправителствени организации в областта на безопасността по пътищата или автомобилни клубове.

Държавите-членки гарантират, че правилата относно ограниченията за скоростта на движение са указани върху знаци, поставени на всеки автомобилен път, който пресича техните държавни граници.

2.  Комисията публикува на своя уебсайт обобщение на действащите правила в държавите-членки, които попадат в приложното поле на настоящата директива.

ГЛАВА ІІІ

ПРОЦЕДУРИ НА КОМИТЕТ

Член 13

Комитет

1.  Работата на Комисията се подпомага от Комитета за безопасност по пътищата.║

2.  Член 5а, параграфи 1-4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО се прилагат към настоящия параграф, като се спазват разпоредбите на член 8 от него.

Член 14

Преразглеждане и доклади

1.  До ...(9) Комисията представя на Парламента и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива от държавите-членки и ефективността й във връзка с целта за намаляване на броя на смъртните случаи по пътищата на ЕС.

2.  Въз основа на този доклад Комисията проучва възможностите за разширяване на приложното поле на настоящата директива до други пътнотранспортни нарушения.

3.  В същия доклад Комисията представя предложения за хармонизиране на оборудването за контрол на основата на общностни критерии и на процедурите за контрол в областта на безопасността по пътищата.

4.  Освен това Комисията оценява в доклада си по какъв начин държавите-членки доброволно са приложили насоките за безопасност по пътищата в ЕС, посочени в член 3, и разглежда въпроса дали тези препоръки, съдържащи се в тези насоки, да станат задължителни. При необходимост, Комисията внася предложение за изменение на настоящата директива.

ГЛАВА ІV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Транспониране

1.  Държавите-членки приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за прилагането на настоящата директива, не по-късно от 12 месеца след влизането ѝ в сила. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Приетите от държавите-членки разпоредби съдържат позоваване на настоящата директива или се придружават от такова позоваване при официалното им публикуване. Държавите-членки определят реда за подобно позоваване.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на приетите основни разпоредби от националното законодателство в областта на настоящата директива.

Член 16

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след датата на нейното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 17

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в ║,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОРМУЛЯР за уведомление за нарушение

по член 6

[ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА]

[Име, адрес и телефонен номер на подателя] [Име и адрес на получателя]

уведомление

за пътнотранспортно нарушение, извършено в ………………… [ име на държавата-членка, в която е извършено нарушението]

[горепосоченият текст се съдържа на настоящата заглавна страница на всички официални езици на ЕС]

Стр. 2

На …..[дата] ………………………[име на компетентния орган] установи пътнотранспортно нарушение, извършено от моторно превозно средство с регистрационен номер ………………, фабрична марка……………., модел………………..

Вие сте вписан(а) като собственик на свидетелството за регистрация на горепосоченото моторно превозно средство.

На стр. 3 по–долу е изложена подробна информация за нарушението.

Размерът на финансовата санкция, наложна във връзка с това нарушение, е …€/национална валута.

Крайният срок за плащане е ……………

В случай че откажете да платите финансовата санкция, Вие се задължавате да попълните приложения формуляр за отговор (стр. 4) и да го изпратите на посочения адрес. Този формуляр за отговор може да бъде изпратен от [компетентния орган на държавата по местонарушението] на [компетентния орган на държавата по местоживеене] за привеждане в изпълнение на решението за налагане на санкция.

ИНФОРМАЦИЯ

Този случай ще бъде разгледан от компетентния орган на държавата по местонарушението.

Ако този случай не подлежи на разследване, ще бъдете уведомен(а) в рамките на 60 дни след получаване на Вашия отговор.

Ако случаят подлежи на разследване, се прилага следната процедура:

[да се попълни от държавата по местонарушението – каква е по-нататъшната процедура, включително подробна информация за начина и процедурата за обжалване на решението за разследване на случая. Тази подробна информация задължително включва: име и адрес на органа, отговарящ за разследване на случая; краен срок за плащане; име и адрес на съответния орган, пред който може да се обжалва; краен срок за обжалване].

___________________________________________________________________________

стр. 3

Подробна информация за нарушението

а)   Данни относно моторното превозно средство, с което е извършено нарушението:

Регистрационен номер:

Държава на регистрация:

Фабрична марка и модел:

б)   Данни за нарушението

Място, дата и време на нарушението:

Естество и правна класификация на нарушението:

движение с превишена скорост, шофиране в нетрезво състояние, неизползване на обезопасителен колан или система за обезопасяване на деца, преминаване на червена светлина(10);

Подробно описание на нарушението:

Позоваване на съответната(ите) правна(и) разпоредба(и):

Описание или позоваване на доказателството за нарушение:

в)   Данни относно устройството, с което е установено нарушението(11):

Вид на устройството за установяване на движение с превишена скорост, шофиране в нетрезво състояние, преминаване на червена светлина или неизползване на обезопасителен колан1:

Спецификация на устройството:

Идентификационен номер на устройството:

Срок на валидност на последното измерване:

г)   Резултат от използването на устройството:

[пример за движение с превишена скорост; други нарушения, които могат да бъдат добавени]

Максималната разрешена скорост:

Измерената скорост:

Измерената скорост, коригирана с допустима граница на грешка:

стр. 4

Формуляр за отговор

(Моля, попълнете с главни букви и отбележете приложимия вариант)

А.   Самоличност на водача:

Вие ли управлявахте моторното превозно средство в момента на извършване на нарушението

(да/не)

Ако "да", моля попълнете следните данни:

   Фамилно и собствено име:
   Място и дата на раждане:
   Номер на свидетелството за управление на МПС: ……., издадено (дата): ………. в (място):
   Адрес:

Ако не сте управлявали моторното превозно средство в момента на извършване на нарушението, можете ли да посочите самоличността на водача

(да/не)

Ако "да", моля попълнете следните данни относно водача на моторното превозно средство:

   Фамилно и собствено име:
   Място и дата на раждане:
   Номер на свидетелството за управление на МПС:....издадено (дата): ....в (място):
   Адрес:

Б.   Въпроси:

(1)  Регистрирано ли е на Ваше име МПС, фабрична марка ……….., с регистрационен номер……..?

да/не

Ако "не", собственикът на свидетелството за регистрация е:

(фамилно име, собствено име, адрес)

(2)  Признавате ли, че Вие сте извършили пътнотранспортното нарушение?

да/не

(3)  Ако не признавате, че Вие сте извършителят на пътнотранспортното нарушение, и отказвате да разкриете самоличността на водача, моля посочете защо:

Моля, изпратете попълнения формуляр в срок от 60 дни от датата на настоящото уведомление на следния орган:

на посочения адрес

(1) ОВ С ...
(2) ОВ С ...
(3) ОВ C 310, 5.12.2008 г., стр. 9.
(4) Позиция на Европейския парламент от 17 декември 2008 г.
(5) ОВ L 76, 22.3.2005 г., стр. 16.
(6) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
(7) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. ║
(8) Директива 91/671/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка със задължителното използване на обезопасителни колани в моторните превозни средства под 3,5 тона (ОВ L 373 31.12.1991 г., стр. 26)║.
(9)* Две години след влизане в сила на настоящата директива.
(10) Ненужното се зачертава.
(11) Не се прилага, ако не е използвано устройство.

Правна информация - Политика за поверителност